Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

334. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Skarrild By

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Skarrild By

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Skarrild er en af de landsbyer, der i Herning Kommuneplan 2017-2028 er udpeget til byudvikling. For at muliggøre udviklingen af de landsbyer, som er udpeget i kommuneplanen, er det et krav fra Erhvervsstyrelsen, at landsbyerne overføres fra landzone til byzone. Overførsel fra landzone til byzone skal jf. planloven ske gennem lokalplanlægning. 

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 92.BL1.2 for Skarrild By. En del af lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocent og krav til p-pladser. Lokalplanen ledsages derfor af tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 92.BL1.2 og kommuneplantillæg nr. 57 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdets størrelse er ca. 25 ha og omfatter størstedelen af Skarrild, der ligger ca. 20 km. syd for Herning. Lokalplanområdet afgrænses mod nord og vest af landbrugsjord, mod øst af Skarrild Kratplantage og Lustrup Bæk og mod syd af Skjern Å.

 

Området er fuldt udbygget med boliger, skole, kirke, kultur- og idrætscenter, daginstitution og dagligvareforretning. Inden for lokalplanområdet i den nordøstlige del af Skarrild er der landbrugsjord.

 

 

 

Lokalplankort.

 

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at muliggøre byudvikling i Skarrild, og der udlægges et nyt boligområde til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i den nordøstlige del af Skarrild.

Lokalplanen skal overføre området fra landzone til byzone.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder svarende til de nuværende kommuneplanrammer, dog udgøres delområde I af både ramme 92.BL1 og 92.BL2. Undtaget er de områder, der allerede er lokalplanlagt og overført til byzone samt en del af ramme 92.OF1.

 

Delområde I udgør henholdsvis den nordlige og den sydlige del af Skarrild. Området må anvendes til bolig- og erhvervsformål. Bebyggelsesprocenten inden for delområdet må højest være 30, og bebyggelse må højest opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

 

Delområde II ligger i det nordøstlige hjørne af Skarrild. Området må anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 og 40. Bebyggelse må højest opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Der er inden for området udpeget 2 bevaringsværdige bygninger.

 

Delområde III er et offentligt område, der er udlagt til institutionsformål som f.eks. skole, daginstitution, kultur- og idrætscenter. Bebyggelsesprocenten inden for delområdet må højest være 25, og bebyggelse må højest opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

 

Delområde IV ligger i den sydvestlige del af Skarrild og er udlagt til offentlige formål som kirke og kirkegård. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse inden for området.

 

Der stilles inden for lokalplanområdet krav om etablering af 2 parkeringspladser pr. bolig, 1 p-plads pr. 50m2 erhverv og detailhandel.

 

Der er inden for delområde I krav til etablering af udendørsopholdsareal svarende til 50 % af boligetagearealet og 10% af erhvervsetagearealet. Inden for delområde II skal der etableres udendørs opholdsareal svarende til 100% af boligetagearealet.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 92.BL1, 92.BL2, 92.B1, 92.OF1 og 92.OF2 og lokalplan nr. 2.44.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme 92.B1 i forhold til bebyggelsesprocent og krav til parkeringspladser. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-28.

En del af lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan 2.44 for et institutionsområde i Skarrild. Området er i landzone og lokalplanen skal derfor aflyses ved endelig vedtagelse og bekendtgørelse af lokalplan 92.BL1.2.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplan 92.BL1.2 for Skarrild By til foreløbig vedtagelse