Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

332. Erstatning for Herning Vand´s placering af ledninger i kommunale arealer i Lind

Sagsnr.: 06.01.00-G10-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for Herning Vand´s placering af ledninger i kommunale arealer i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Vand A/S har fremsendt anmodning om placering af ledninger i kommunale jorde i forbindelse med en ny spildevandsledning fra Ørstedværket til kloaksystemet i Lind.

 

Herning Vand A/S har fremsendt erstatningstilbud.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres, og der gives tilladelse til at placere de ønskede ledninger.

Sagsfremstilling

De berørte kommunale arealer er:

 

matr.nr. 5bg Lind By, Rind

matr.nr. 6b Lind By, Rind

matr.nr. 6r Lind By, Rind

matr.nr. 4g Lind By, Rind

matr.nr. 6f Lind By, Rind (ledningen kun beliggende på vejareal/kommunevej)

matr.nr. 14yn og 14yl Lind By, Rind

 

Vedhæftet er kortbilag som viser ledningernes placering. Ledningerne er vist som en rød stiplet linje, uden om er skraveret et servitutbælte, og der er også vist et skraveret arbejdsareal. Derudover er der vist placeringen af kloakbrønde.

 

Ledningerne er placeret i kommunale jorde omkring Lind i nærheden af motorvejen og Messecenter Herning. Planafdelingen og Byggemodningsafdelingen har begge vurderet, at arealerne der berøres af ledningsdeklarationen ikke er af afgørende interesse for Messecentret, da ledningerne placeres i områder som er udlagt til grønt bælte og andre rekreative formål.

 

Erstatningstilbuddet er udregnet på baggrund af landsaftalen mellem vandselskaber og landbrugssektoren i Danmark, dog er der tilbudt en højere erstatning i det ene tilfælde, hvor ledningen berører et areal beliggende i byzone. Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte tilbud er udtryk for markedsværdien i området.

 

Der ønskes tinglyst en standard kloakdeklaration med 2x2m bælte omkring ledningsanlæggene.

 

Herning Vand A/S har tilbudt en samlet erstatning for de viste ledninger samt kloakbrønde på 192.400 kr. 

Økonomi

Indtægt: 192.400 kr. excl. moms

 

Udgifter: Ingen. Alle udgifter dækkes af Herning Vand A/S.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at

der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 192.000 kr. excl. moms i 2018 til Serviceområde 02, Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 04 Handler med Herning Vand 2018,

 

at

anlægsindtægten tilskrives de likvide aktiver, da anlægsrammebeløbet på serviceområde 02 arealerhvervelser/salgsindtægter i 2018 er brugt op,

 

at

 

at

Herning Vand A/S afholder alle udgiften til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • A111576-6-KB-101_20181017.pdf
  • A111576-6-KB-102_20181017.pdf
  • A111576-6-KB-103_20181017.pdf