Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

323. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-18 Sagsbehandler: Martin Philipp Nielsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på det samlede kommunale område.
Opfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og sendes hermed samlet til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med efterfølgende behandling i Byrådet.  

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august.

 

I de efterfølgende tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab overfor det korrigerede budget.

 

I sagsfremstillingen bliver budgetopfølgningen præsenteret overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

 

Resultat af den skattefinansierede drift forventes at ende på et overskud på 149,8 mio. kr. Det er 22,1 mio. kr. bedre end det korrigeret budget og 54,6 mio. kr. under det vedtagne budget.

Efter afholdelse af forventede anlægsudgifter på 332,8 mio. kr. og jordforsyning på 23 mio. kr., forventes der et samlet underskud på det skattefinansierede område på 206,5 mio. kr.

 

Efter indregning af resultatet på forsyningsvirksomhed er forventningerne til årets resultat for drift og anlæg et underskud på 202,6 mio. kr.

 

Når finansieringen indregnes forventes der et samlet likviditets forbrug for året på 239,8 mio. kr.

Finansieringen består af nettolånoptagelse, frigivelse af deponerede midler og forskydning i kortfristede poster.

 

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2018:

I afsnittene nedenfor behandles de væsentligste opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2018.

 

 

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet forbrug for Herning Kommune på servicedriftsudgifter på 3.484,9 mio. kr.

 

I forhold til sanktionslovningen forventer Herning Kommune et merforbrug 24,3 mio. kr. målt på forventet regnskab overfor det korrigeret budget uden genbevillinger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindre forbrug på 47,3 mio. kr.

Af mindre forbruget er de primære afvigelser den generelle reserve på 33 mio. kr. og forventet opsparing på selvforsikring på 6,5 mio. kr. Derudover er der 4,8 mio. kr. på Innovation og teknologi primært vedrørende NIDO og 1,6 mio. kr. på Driftsikring af boligbyggeri.

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på 6,7 mio. kr. som primært relaterer sig til området for vintertjeneste og vejafvandingsbidrag med ca. 5 mio. kr. samt et merforbrug på byggemodningsområdet som skyldes øgede ejendomsskatter fra bl.a. nye lokalplaner. Stigningen i ejendomsskatter er påklaget for flere ejendomme og for en del af disse er sagerne gået videre i klagesystemet, og administrationen forventer en reduktion i ejendomsskatterne.

 

Børne- og Familieudvalget udviser et samlet merforbrug på 16,7 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 5 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, et merforbrug på 0,5 mio. kr. for Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og et merforbrug på 21,2 mio. kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie.

 

For Børn og Familie området skyldes områdets merforbrug på servicedriftsrammen på 21,2 mio. kr. påvirket af et øget antal sager end forudsat i budgettet. Så på trods af at området gennemsnitlig set har faldende udgifter pr. behandlet sag, kan budgettet ikke holdes, grundet større stigning i sager. 

 

Social- og Sundhedsudvalget

Området forventer et samlet merforbrug på 46,8 mio. kr., som fordeler sig med 34 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og 12,6 mio. kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

 

Handicap og Psykiatri

Siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 er det forventede merforbrug steget med ca. 9 mio. kr.

Årsagen til stigningen skyldes en markant tilgang af borgere, svarende til en merudgift på 8,4 mio. kr. Merforbrug på området kan primært henføres til Handicapområdet.

 

Sundhed og Ældre

Områdets merforbrug relaterer sig primært til hjælpemiddelsområdet med 6,6 mio. kr., området for vederlagsfrifysioterapi med 2,2 mio. kr. samt implementeringsudgifter til det nye omsorgssystem CURA.

 

Beskæftigelsesudvalget forventer et mindreforbrug på området på 4,2 mio.kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til lavere forbrug til midlertidig boligplacering grundet færre flytningen end forventet, lavere forbrug til produktionsskoler på grund af forventning om færre elever end ved budgetlægningen og lavere forbrug på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

 

Øvrige udgifter:

Øvrige udgifter er driftsudgifter, der ligger udenfor rammen for servicedriftsudgifter og som på anden måde er styret via lovgivningen.

 

Tabel 2 Øvrige udgifter

 

På de øvrige udgifter forventes et samlet merforbrug på 11,42 mio. kr., som primært relaterer sig til områder under Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Forebyggelsesudvalget:

For området for aktivitetsbestemt medfinansiering forventes mindreforbrug på 13,53 mio. kr.

For 2018 er afregningsformen blevet ændret på en række punkter. Der er bl.a. indført aldersdifferentieret medfinansiering og ændringer i taktssystemet, så der ikke længere skelnes mellem ambulant behandling og indlæggelser.

Området er udenfor rammestyring og der budgetteres i forhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Skønnet er fortsat forbundet med stor usikkerhed.

 

Beskæftigelsesudvalget

For det budgetgaranterede område og øvrige overførsler forventes et merforbrug på 23,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser kan henføres til, at sidste års regulering af budgetrammen samt midtvejsregulering på overførselsområdet for 2018 er placeret på det budgetgaranterede område.

Derudover forventes et højere forbrug til revalidering og området for ressource- og jobafklaringsforløb, som skyldes flere fuldtidspersoner end forudsat ved budgetlægning  

 

På området for forsikrede ledige forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr. som primært kan henføres til et højere forbrug på dagpenge til forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægningen.

 

Anlægsudgifter:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer en afvigelse på 11,0 mio .kr., som kan forklares med 2,7 mio. kr. vedrørende arealerhvervelse pga. af færre indtægter. Fremtidens MCH forventes at have et mindre forbrug på 8,4 mio. kr. incl. genbevillinger, renovering af ELIA forventes at have et mindre forbrug på 1,0 mio. kr., pulje til socialøkonomiske initiativer forventes at have et mindre forbrug på 0,9 mio. kr., puljer til rådhusrenoveringer og ombygninger forventes at have et mindre forbrug på 1,8 mio. kr., samt udvikling af Å-turisme forventes at have et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. 

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til tidsforskydning på projekter for Pugdalvej i Vildbjerg, Køb af p-pladser ved Nygade 3 og Herning Cykler projektet.

 

Børne- og Familieudvalget

Området forventer et samlet mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som skyldes en række forskellige projekter. De største afvigelser er på Snejbjerg Skole med 2,5 mio. kr., Lundgårdsskolens SFO med 1,5 mio. kr. og Sinding-Ørre Midtpunkt med 1,3 mio. kr. Mindreforbruget bliver delvist opvejet af et merforbrug på projekter vedrørende udbedring af skimmelsvampeskader på Lind Skole, Sunds Skole og Læringscenter Syd på 0,98 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Området udviser et samlet mindreforbrug på 36,3 mio. kr. som skal ses i sammenhæng med, at området har flere projekter som er udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedrørende flerårige projekter.

De primære årsager kan henføres til mindreforbrug på 10,5 mio. kr. vedr. Holing-projektet, 8,3 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg, 5,1 mio. kr. vedr. Timelineprojektet og 3,5 mio. kr. vedr. kunstgræsbaner.

 

Økonomi

 Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Der meddeles en anlægsindtægtsbevillinger på i alt 8,114 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb, fordelt på anlægsprojekter, jf. vedlagte bilag vedrørende salg af arealer.
 • Driftsindtægtsbevillingen reduceres på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme med netto 0,42 mio. kr. i 2018 og 0,198 mio. kr. 2019 og frem vedrørende salg af ejendom i Sunds, som finansieres af de likvide aktiver.
 • Der meddeles at driftsindtægtsbevillingen på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme nedskrives med 0,209 mio. kr. netto årligt fra 2019 og frem samt at udgiftsbudgettet nedskrives med 0,02 mio. kr årligt fra 2019 og frem. Budgetændringen på netto 0,189 mio. kr. årligt finansieres af de likvide aktiver.
 • Bevillingen på 0,05 mio. kr. til drift vedrørende Kålormen flyttes fra Serviceområde 20 Administration til Kultur- og Fritidsudvalget Serviceområde 15 Kultur i 2018 og frem.
 • Der afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, 06.48.66 Innovation og ny teknologi, nyt stednr. NIDO. Udgiften finansieres af afsat driftsbudget på Serviceområde 20 Administration, 06.48.66 Innovation og ny teknologi, 029 NIDO.

 

Byplanudvalget

 • Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,399 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, nyt stednr. Kirkestien,
 • Rådighedsbeløb til indtægter nedskrives med 1,399 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015088 Kirkestien, da der ikke modtages refusion til projektet. Anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med 0,689 mio. kr. på samme stednr.,
 • Finansiering af anlægsudgiften på 1,399 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. og nedskrivningen af rådighedsbeløbet til indtægter med 1,399 mio. kr. i 2018 sker ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb til udgifter med 2,798 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015088 Kirkestien. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 1,378 mio. kr. på samme stednr.,
 • Der meddeles, at rådighedsbeløb til indtægter nedskrives med 120.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Områdefornyelse i Sunds. Anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med 100.000 kr. på samme stednr. Nedskrivningen af rådighedsbeløbet til indtægter på 120.000 kr. i 2018 finansieres af en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb til udgifter med 120.000 kr. i 2018 på samme stednr. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 62.000 kr. på samme stednr
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 629.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046 Herning C. Udgiften på 629.000 kr. i 2018 finansieres af Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223058 Bymidten, delprojekter. Anlægsudgiftsbevillingen på samme stednr. nedskrives tilsvarende med 629.000 kr.

 

Børne- og Familieudvalget

 • Rådighedsbeløb på 1.244.000 kr. i 2018 på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskole vedr. adgangsvej ved Lindbjergskolen flyttes fra sted nr. 301059 01 Lindbjergskolen, skolen, til sted nr. 301059 04 Adgangsvej ved Lindbjergskolen.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 655.000 kr. i 2018 vedrørende opgradering af de fire midtbyskole på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler stednummer 301087 01. Udgiften på 655.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme sted i 2018.
 • Der sker en overflytning af Familieguiderne fra Serviceområde 16 Børn og Familie til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fra 2019 og frem. Overflytningen sker med baggrund i gensidig aftale mellem Center for Børn og Forebyggelse samt Beskæftigelses- og integrationscenteret. Økonomien på området overflyttes i samme proces. Denne har dog ingen økonomisk virkning på udvalgets ramme, da udgifter til familieguiderne er omfattet af 100 % statsrefusion. Familieguiderne arbejder efter børneparagrafferne i serviceloven og har derfor været knyttet til Børn og Familie, som administrerer disse paragraffer. De arbejder kun med børn i integrationsperioden (de første tre år i kommunen) og flyttes derfor til Integrationsafdelingen, som i forvejen har kontakt med disse familier. Familieguiderne er omfattet af 100 % statsrefusion, og både udgiften og den tilsvarende indtægt (på 2,7 mio. kr.) flyttes til Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Der flyttes en indtægtsbevilling på kr. 0,924 mio. kr. fra 2019 til 2018 på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 vedrørende projekt SprogStavLæs (Sprogsporet). 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

atbudgetopfølgningen pr. 31. august 2018 tages til efterretning,

 

atder foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer. 
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Notat - Samlede sag 31-08-2018
 • Bilag - Orientering om salg siden 310318 1