Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

322. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Julie Stampe Christensen

Sagsresume

Administrationen fremlægger i denne sag efterårsopfølgningen/forventet regnskab for 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

 

Der forventes mindre driftsudgifter på 122,6 mio. kr., hvoraf 33 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver. På anlægsområdet forventes mindre udgifter på 11,0 mio. kr., når genbevillingerne medregnes. På det finansielle område forventes en merindtægt på 9,0 mio. kr.  

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti samt drift- og anlægskontiene med udgangspunkt i konstateret forbrug pr. 31 august 2018 og forventningerne til forbruget i de resterende måneder.

 

I forhold til servicedriftsudgifterne forventes et mindre forbrug på 47,3 mio. kr. overfor det korrigerede budget uden genbevillinger. Det skal bemærkes at heraf udgør 33 mio. kr. fra de generelle reserver.

 

Korrigeret budget uden genbevillinger er 534,4 mio. kr. (609,8 - 75,4 = 534,4). Forventet regnskab er på 487,1 mio. kr. Mindre forbrug på servicedriftsudgifterne er 47,3 mio. kr. (534,4 - 487,1)  

Økonomi

Det forventede regnskab for 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalget områder fremgår af nedenstående tabeller.

  

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2018 fordelt på serviceområder, 1000 kr

 

Samlet er der et mindre forbrug på 122,6 mio. kr. eller 47,3 mio. kr. hvis genbevillingerne ikke medregnes.

Forventningen ved opfølgningen pr. 31. marts 2018 var 45,1 mio. kr.

 

På serviceområde 20 forventes mindre udgifter på i alt 119,7 mio.kr. eller 46,4 mio kr., hvis genbevillingerne ikke medregnes.

Af mindre forbruget er de primære afvigelser den generelle reserve på 33 mio. kr., og forventet opsparing på selvforsikring på 6,5 mio. kr.. Derudover er der 4,8 mio. kr. på Innovation og teknologi primært vedrørende NIDO (Forskning og uddannelse i sundhed) og 1,6 mio. kr. på Driftsikring af boligbyggeri.

 

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2018 fordelt på serviceområder, 1000 kr.  

 

 

Ovenstående tabel viser, at der forventes et forventet regnskab på 44,1 mio. kr., som primært kan henføres til projektet vedrørende Fremtidens MCH med 33,0 mio. kr.

 

Der er en forventning om et samlet mindre forbrug incl. genbevillinger på 11,0 mio. kr. Der er genbevillinger for 54,7 mio. kr.

 

Afvigelsen på 11,0 mio. kr. kan forklares med 2,7 mio. kr. vedrørende arealerhvervelse primært pga. af færre indtægter. Derudover forventes Fremtidens MCH at have et mindre forbrug på 8,4 mio. kr. incl. genbevillinger, renovering af ELIA forventes at have et mindre forbrug på 1,0 mio. kr., og pulje til socialøkonomiske initiativer forventes at have et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. På puljer til rådhusrenoveringer og ombygninger forventes et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. og endelig forventes et mindre forbrug på udvikling af Å-turisme på 1,1 mio. kr.

  

Tabel 3: Forventet regnskab 2018 på Serviceområde 01 Byggemodning (ØKE og TMU) , 1000 kr.

 

 

På jordforsyningsområdet er forventning at der bliver realiseret indtægter på 64,2 mio. kr. i 2018. Det forventes, at vedtaget budget på 75,5 mio. kr. ikke kan realiseres, hvilket primært skyldes mindreindtægter i forbindelse med erhvervsgrundsalg på Åvænget. Vedtaget budget til indtægter fra grundsalg i boligområder forventes realiseret i 2018.

 

Forventet regnskab 2018 for byggemodningsudgifter udgør i alt 87,3 mio. kr. (27,086 + 60,199 mio. kr.). Der forventes i alt overført mindreudgifter på 31,5 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvilket blandt andet skyldes, at Byrådet den 6. maj 2014 og den 26. august 2014 har besluttet, at byggemodningsprojekter for 6 mio. kr. afventer igangsættelse. Beløbet er afsat til færdiggørelsesarbejder, som forventes igangsat i 2019-20. Herudover er der reserveret rådighedsbeløb til betingede byggemodningsprojekter, samt større anlægsprojekter, som afventer grundsalg. 

  

Tabel 4: Forventet regnskab 2018 på finansieringsområdet, 1000 kr.

 

På finansieringsområdet forventes det, som det fremgår af ovenstående tabel, en afvigelse på 9,0 mio. kr. Dette kan henføres til følgende afvigelser.

 

Renteindtægterne ligger på niveau, mens der har været et markant fald i renteudgifterne, således der er netto er tale om en merindtægt på 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Faldet i renteudgifter kan hovedsageligt forklares ved, at der er lån vedrørende ældreboliger, som siden budgetlægningen og 1. budgetopfølgning, er blevet lagt om efter krav fra staten. Faldet i renteudgifter modsvares af højere afdrag, hvorfor der forventes et merforbrug på afdrag på lån.

Desuden forventes et mindreforbrug vedrørende ikke udbetalte projekter til Landsbyggefonden på 19,0 mio. kr.

 

På skatteområdet forventes en mindreindtægt på 13,5 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. er i forhold til tilbagebetaling af ejendomsskat som følge af SKAT’s ændrede ejendomsvurderinger. De resterende 7,5 mio. kr. kan tilskrives, at i 2018 blev budgetlagt med en kompensation fra staten angående fastfrysning af grundskyld i lighed med 2017. Imidlertid blev der i 2018 lavet en anden aftale vedrørende grundskyld, kaldet den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, som løber fra 2018-2020. Således kommer der ikke en kompensation i 2018, men den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld giver i stedet kommunerne mulighed for, at finansiere nettoudgiften ved lånoptagelse indtil staten overtager opgaven, og kommunerne modtager tilgodehavenderne fra staten. Ved denne løsning vil kommunerne ikke opleve en likviditets påvirkning. I Herning Kommune vil det betyde, at der kan optages et lån i 2018 på ca. 5 mio. kr. (svarende til den konkrete betydning af indefrysningen af grundskyld i Herning Kommune), ligesom der kan optages lån for nettoudgifterne i 2019 og 2020. Eventuel lånoptagelse er ikke indarbejdet i budget 2018, 2019 og 2020. Administration anbefaler, at der ansøges om lån for nettoudgifterne i forbindelse med den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld. 

 

Øvrige bemærkninger

 

Opfølgning på restancer til Herning Kommune

Opfølgning på restancer er en del af Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning. Restancer er personers og virksomheders gæld til det offentlige, der ikke er blevet betalt rettidigt. Herning Kommune har de sidste to år haft 49 – 60 mio. kr. til gode hos borgere og virksomheder, hvor manglende tilbagebetaling af kontakthjælp og boliglån udgør de største poster.  

 

I budgetopfølgningen tages der udgangspunkt i den seneste restance pr. den 31.08.2018. Sammenligningsgrundlaget er pr. den 30.04.2017, 31.08.2017, 31.12.2017 og pr. den 30.04.2018.

 

Tabel 5: Restancer, 2017-2018 (1.000 kr.)

 

Markeret med gult: Samlet set er restancen pr. 31.08.2018 steget med 11,6 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Denne stigning skyldes primært mellemkommunale refusioner, som er steget med 10,8 mio. grundet forsinket betalinger fra betalingskommunen henover sommerferien. Det kan oplyses at restancen pr. 30. september er faldet til 0,314 mio. kr.

 

Der er fortsat fokus på at iværksætte initiativer for at nedbringe nye større restancer. På tværs af kommunen er der dialoger om arbejdsgangen for regningsudskrivning og mulige opfølgninger.  

 

En stor del af den samlede restance er sendt til inddrivelse hos Skat, og da vi fortsat Ikke ved om vi modtager alle afregninger eller afskrivninger fra Skat, kender vi ikke ”kursværdien” af vores restancer. Første fase af det nye inddrivelsessystem forventes klar primo 2019. Indfasning af inddrivelsen af de kommunale fordringer vil ske i små faser, og kræver store omlægninger af kilde IT-systemer, forventer vi en lang tidshorisont inden inddrivelsen vil være fuld implementeret igen

 

Generelt kan der ses en stigende tendens vedrørende de retsbestemte ydelser for tilbagebetalingspligtigkontanthjælp. Stigningen vedrørende boliglån og billån skal primært tilskrives nye bevillinger, der registreres til betaling og afbetales efter lovbestemte afdragsordninger. 

  

Restancen vedrørende ejendomsskat er fortsat på et meget lavt niveau i forhold til tidligere og restancen pr. den 31.08.2018 er et udtryk for at vi er midt i processen med inddrivelse af 2. rate 2018. Der er sendt underretninger ud til alle berørte borgere med restancer. Det videre forløb er, at hvis kravet ikke betales senest på udlægsdagen, sker der et udlæg i ejendommen og sender sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.

 

Budgetomplaceringer og anlægsbevillinger

Økonomi- og Erhvervsudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31.03.2018 godkendt salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet.

 

Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 8,114 mio. kr. med henholdsvis 0,78 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning og 7,334 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag. 

  

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på samme møde 3 særskilt sager vedrørende salg af fast ejendomme. Såfremt at sagerne godkendes indstilles det at indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme nedskrives med 0,209 mio. kr. netto årligt fra 2019 og frem samt at udgiftsbudgettet nedskrives med 0,02 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Budgetændringen på netto 0,189 mio. kr. årligt finansieres af de likvide aktiver.

 

Desuden er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11.06.2018 godkendt en reduktion af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på netto 0,42 mio. kr. i 2018 og 0,198 mio. kr. 2019 og frem vedrørende salg af ejendom i Sunds, som finansieres af de likvide aktiver.

 

Der anmodes om godkendelse af anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb samt tilpasning af driftsbudgettet til formålet.

 

I forbindelse med budgetforliget i 2018 blev der givet 0,05 mio. kr. i drift til Kålormen. Midlerne blev placeret på Serviceområde 20 Administration, men opgaven ligger imidlertid på Serviceområde 15 Kultur, hvorfor det anmodes om at driftsbudgettet på 0,05 mio. kr. i 2018 og frem flyttes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bevilliget et tilskud på 5 mio. kr. til etablering af NIDO i tilknytning til DNV-Gødstrup. Tilskuddet ønskes nu overført til anlæg. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efteretning,

 

at Administrationen bemyndiges til at starte en proces vedrørende lånoptagelse for nettoudgifterne til den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld,

 

at der til salg af arealer meddeles anlægsindtægtsbevillinger på i alt 8,114 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb, fordelt på anlægsprojekter, jf. vedlagte bilag vedrørende salg af arealer,

 

at driftsindtægtsbevillingen reduceres på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme med netto 0,42 mio. kr. i 2018 og 0,198 mio. kr. 2019 og frem vedrørende salg af ejendom i Sunds, som finansieres af de likvide aktiver,

 

at driftsindtægtsbevillingen på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme nedskrives med 0,209 mio. kr. netto årligt fra 2019 og frem samt at udgiftsbudgettet nedskrives med 0,02 mio. kr årligt fra 2019 og frem. Budgetændringen på netto 0,189 mio. kr. årligt finansieres af de likvide aktiver,

  

at bevillingen på 0,05 mio. kr. til drift vedrørende Kålormen flyttes fra Serviceområde 20 Administration til Kultur- og Fritidsudvalget Serviceområde 15 Kultur i 2018 og frem,

 

at der afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, 06.48.66 Innovation og ny teknologi, nyt stednr. NIDO. Udgiften finansieres af afsat driftsbudget på Serviceområde 20 Administration, 06.48.66 Innovation og ny teknologi, 029 NIDO.  
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - Oversigt over ØKE-drift (31.8.2018)
  • Bilag 2 - Oversigt over ØKE-anlæg (31.8.2018)
  • Bilag - Orientering om salg siden 31.03.18