Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

355. Indtægtsbevilling til tilskud til to projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien

Sagsnr.: 29.30.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Indtægtsbevilling til tilskud til to projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans-Peter Petersen, Mette Wemmelund

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev på mødet den 22. august 2018 (pkt. 99) orienteret om deltagelse i 2 projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien og støttet af Sundhedsstyrelsen. De justerede budgetter foreligger nu. Der ansøges om godkendelse af indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling til de to projekter.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse deltager i to projekter, der skal sikre et bedre tværsektorielt samarbejde og dermed en bedre børne- og ungdomspsykiatrisk indsats for børn og unge i Herning Kommune.

 

  1. Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Her er fokus på sammenhængende forløb for børn og unge med spiseforstyrrelser, ADHD og angst/depression.

 

  1. Afprøvningen af en fremskudt regional børne- og ungdomspsykiatrisk funktion. Her er Herning med i to delprojekter:
  • En forebyggende indsats ved begyndende skolevægring
  • Henvisning for almen praksis

 

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Formålet med projektet er at implementere delelementer af de tre forløbsprogrammer i et samarbejde mellem kommuner, almen praksis og børn- og ungdomspsykiatri. Programmerne skal understøtte en sammenhængende og ensartet høj kvalitet i indsatser for de tre diagnosegrupper, en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse samt inddragelse af barnet/den unge, forældre og/eller andre pårørende. Projektet vil give nogle indledende erfaringer med et systematiseret samarbejde på tværs af Børne- og Ungdomspsykiatrien og henholdsvis Herning og Skanderborg Kommuner samt en generel kompetenceudvikling af medarbejdere i kommunerne. Projektet har herunder til opgave at undersøge/udvikle viden om hvilke metoder, tiltag og samarbejdsformer der er mest givende på området. Dette skal ske med henblik på at udarbejde en model for udbredelse af forløbsprogrammerne i samtlige kommuner.

 

En forebyggende indsats ved begyndende skolevægring

Projektet tager overordnet set udgangspunkt i en "stepped care" tilgang med fokus på evidensbaseret viden om skolevægring og de underliggende psykiske lidelser, der kan forekomme, herunder seneste viden om relevant udredning og indsats. Indsatserne skal nærmere udvikles i projektets første periode og afprøves i skoleårene 19/20 og 20/21. Målgruppen for delprojektet er børn og unge i folkeskolen i aldersgruppen 6-18 år, som udviser begyndende skolevægring. De sene teenageår er medregnet på grund af de effekter, som skolevægring kan medføre i et videre ungdomsuddannelsesforløb.

 

Henvisning for almen praksis

Projektet har til formål at styrke samarbejdet mellem kommunen og almen praksis forud for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien og sikre en koordineret, tidlig og forebyggende indsats i primærsektoren. Gennem projektet får kommunens praktiserende læger mulighed for systematisk at henvise til Center for Børn og Forebyggelse, hvor et koordinationsudvalg sikrer det videre samarbejde med forældre og henvisende læge. Dermed forventes det at øge kvaliteten af henvisningssager til Børne- og Ungdomspsykiatrien, mindske antallet af tilbagevisninger og at forbedre kommunikationen mellem kommune og almen praksis for derved at sikre et grundlag for en mere helhedsorienteret indsats for børn/unge og deres forældre.  

Økonomi

Overordnet budget for projekterne:

 

Titel

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer

Faggrupper

2018

2019

2020

I alt

Projektleder

37.500

150.000

150.000

337.500

Psykologer

230.016

920.063

920.063

2.070.142

I alt

267.516

1.070.063

1.070.063

2.407.642

 

Projektets titel:

Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring

 

2018

2019

2020

2021

I alt

Faggrupper i projektet:

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

PPR psykolog

 

394.056,00

394.056,00

394.056,00

1.182.168,00

Familiekonsulent

 

187.301,00

187.301,00

187.301,00

561.903,00

Ledelse / koordinering

14.040,00

56.160,00

56.160,00

56.160,00

182520,00

I alt

 

14.040,00

637.517,00

637.517,00

637.517,00

1.926.591,00

 

Projektets titel:

Henvisning for almen praksis

 

2018

2019

2020

2021

I alt

Faggrupper i projektet:

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

PPR psykolog

 

65.675,68

65.675,68

65.675,68

197.027,03

I alt

 

 

65.675,68 

 65.675,68

 65.675,68

197.027,03

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der vedrørende projektet "Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 0,268 mio. kr. i 2018 og 1,070 mio. kr. årligt i 2019 og 2020,
at der vedrørende projektet "Afprøvningen af en fremskudt regional børne- og ungdomspsykiatrisk funktion" med delprojekterne "En forebyggende indsats ved begyndende skolevægring" og "Henvisning for almen praksis" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 0,014 mio. kr. i 2018 og 0,703 mio. kr. årligt i 2019, 2020 og 2021.
Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.