Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

326. Ansøgning af midler fra tidligere LAG-pulje til projekt i landdistrikter

Sagsnr.: 00.00.00-P20-2-18 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Ansøgning af midler fra tidligere LAG-pulje til projekt i landdistrikter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide

Sagsresume

I Byrådets arbejdsgrundlag er der ønske om at arbejde for en revitalisering af Landsbykontaktudvalget. Baggrunden er et ønske om at understøtte et øget samarbejde mellem landsbyer, der kan skabe fortsat udvikling af landsbyer og landdistrikter med det mål at fastholde attraktive og livskraftige alternativer til de større bysamfund. Der er udarbejdet et kommissorium for projektet, herunder et forslag til en proces med en tænketank. Der ansøges om midler fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje af tidligere LAG midler til processen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til, hvordan arbejdet kan organiseres og et forslag til proces. Projektet har fået titlen "Landsbyer på forkant" for at signalere det fremadrettede og udviklingsorienterede. Formålet er at få levedygtige, attraktive landsbyer og ikke nødvendigvis med vækst som hovedmål.

Der foreslås nedsat en tænketank, der skal fungere som idéudvikler og pege på hvilke indsatser og metoder, der vil kunne skabe ny udviklingskraft i landsbyer og landdistrikter.

Tænketankens opgave er således, at komme med forslag til nye indsatser og samarbejder/partnerskaber, der kan sættes fokus på i de kommende år.

Tænketanken foreslås sammensat af to repræsentanter fra Landsbykontaktudvalget, formanden i Landsbykontaktudvalget samt fire repræsentanter fra Herning området, der kan byde ind med nye vinkler til arbejdet om nytænkning som beskrevet i kommissoriet. Tænketanken kan ad hoc indhente inspiration fra andre oplægsholdere til at opnå en særlig Herning-vinkel på projektet.

Tænketankens anbefalinger behandles i styregruppen og Landsbykontaktudvalg inden politisk stillingtagen.

Tænketankens arbejde foreslås præsenteret på Byrådets budgetkonference i foråret. Tænketanken forventes at komme med ideer til forslag til en retning på det videre arbejde med at udvikle landsbyerne. Efterfølgende kan der arbejdes med konkrete forslag til handlinger.

For at gennemføre processen og til afholdelse af udgifter søges om 200.000 kr. Beløbet omfatter procesledelse, oplægsholdere, honorar til eksterne deltagere i Tænketanken samt forplejning/overnatning til et døgnmøde i Tænketanken samt efterfølgende opsamlingsmøder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projektkommissorium godkendes,
at der bevilges 200.000 kr. til proces i forbindelse med nedsættelse af tænketank, som finansieres af de tidligere LAG midler på Serviceområde 20 Administration, 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktområder.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

  • Projektkommissorium Tænketank.ver.1
  • forslag til proces_rev 101018