Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

325. Decentral Borgerservice

Sagsnr.: 00.15.01-A21-1-18 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Decentral Borgerservice

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

Jf. budgetforliget for 2018 forelægges hermed en model med mulighed for yderligere decentral borgerservice på bibliotekerne indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

 

Modellen er udarbejdet under hensyntagen til tidligere erfaringer, den seneste udvikling indenfor teknologien, afsæt i Herning Kommunes digitaliseringsstrategi og regeringens digitaliseringsreform.

Sagsfremstilling

I 2010 blev det i forbindelse med besparelser besluttet at lukke den decentrale borgerservice i hhv. Kibæk, Vildbjerg og Aulum.

 

Siden 1. oktober 2016 har Herning Bibliotekerne og Borgerservice i fællesskab udvidet det eksisterende borgerservicetilbud på lokalbibliotekerne efter politisk ønske. Udvidelsen er sket indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

 

Bibliotekets personale blev opdateret ift. bedre at kunne understøtte hjælp til selvbetjening – såkaldt medbetjening. Medbetjening anvendes blandt andet i forbindelse med flytning, lægevalg og vielse, men omfatter også hjælp til en lang række øvrige kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger.

 

Borgerservices medarbejdere var derudover til stede i Aulum, Vildbjerg og Kibæk, - én gang månedligt, - på torsdage fra 17-19, mod forudgående tidsbestilling. I dette tidsrum kunne borgerne få hjælp til de opgaver, der kræver personligt fremmøde pga. identitetskontrol og myndighedsafgørelse, dvs. pas, kørekort, Nemid og Digital Post.

 

I 2016 var ovennævnte udflytning af medarbejdere den eneste måde, hvorpå disse opgaver kunne løses. Med den teknologiske udvikling, der har været i den mellemliggende periode og med det udstyr Borgerservice i dag råder over, er det muligt at udvide antallet af timer, hvor borgere kan betjenes decentralt til 24 timer ugentligt pr. lokalbibliotek indenfor samme ramme. De 24 timer er svarende til åbningstiden i front i Borgerservice. Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar 2019.

 

Måden det idriftsættes på er, ved at det pas-og kørekortudstyr, der i dag er til rådighed centralt også stilles til rådighed decentralt og qua den nye teknologi via skærmopkobling til Borgerservice på Torvet, hvor fagspecialisterne er placeret, kan tid og sted gøres til væsentlig mindre faktorer. Derudover vil bibliotekarerne fortsat være til rådighed i deres åbningstid ift. at understøtte borgerne i brug af de offentlige selvbetjeningsløsninger, såfremt borgerne måtte foretrække personlig betjening.

 

For eksempel vil en pasekspedition foregå således: Efter at have udfyldt ansøgningen via kommunens selvbetjeningsløsning, møder ansøger personligt op på lokalbiblioteket og foretager via et enkelt tryk på en knap et videoopkald til en fagspecialiseret medarbejder, der er placeret i Borgerservice i Herning. Ekspeditionen udføres herefter, på samme vis som ved personligt fremmøde på Torvet.

 

Samlet set betyder den kommende omlægning af tilbuddet, at tilbuddet nu er lettere tilgængeligt for langt flere borgere, idet åbningstiden går fra 2 timer månedligt til 24 timer ugentligt. Adgangen til hjælp fra bibliotekarerne er af uændret omfang.

 

Det vil i øvrigt løbende blive vurderet hvordan nye teknologiske løsninger kan bidrage til bedre service for vores borgere, bedre ressourceudnyttelse internt og til at leve op til Herning Kommunes digitaliseringsstrategi.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den foreslåede model for yderligere decentral borgerservice indenfor de eksisterende økonomiske rammer godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Karlo Brondbjerg (K), Jørn Vedel Eriksen (Ø), Peter Villadsen (F) og Erling Præstekjær (O) var inviteret til at deltage i sagens behandling.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.