Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

311. Jubilæumsgratiale og tjenestefrihed med løn

Sagsnr.: 81.00.00-G01-42-18 Sagsbehandler: Inge Warming  

Jubilæumsgratiale og tjenestefrihed med løn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 17. august 2020 behandlet en sag om Herning Kommunes regler i forhold til tjenestefrihed med løn og jubilæumsgratiale. Sagen blev udsat, da Økonomi- og Erhvervsudvalget ønskede en anden løsning end det foreslåede. Direktionen og HovedMED har nu drøftet temaerne på ny og Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter sagen med henblik på at træffe beslutning om justering af reglerne.

Sagsfremstilling

HovedMED har givet kommunens personalepolitik et serviceeftersyn. Et vigtigt formål med processen var at gøre personalepolitikken dialogskabende: personalepolitikken skal virkeliggøre relevante værdidiskussioner i MED-organisationen og på alle arbejdspladser. Serviceeftersynet har også omfattet et blik på vores delpolitikker, regler og retningslinjer på personaleområdet. Af eksisterende delpolitikker, regler og retningslinjer har Direktionen og HovedMED foreløbig primært haft fokus på reglerne omkring:


  • Tjenestefrihed med løn
  • jubilæumsgratialeTjenestefrihed med løn

De nuværende regler er fastlagt af Direktionen forud for kommunesammenlægningen 1. januar 2007 (tilrettet med 50 års jubilæum i december 2015).


Direktion og HovedMED har drøftet reglerne ad to omgange, senest den 9. oktober 2020. Drøftelserne i HovedMED viste, at der på medarbejderside er delte meninger om reglerne. Nogle argumenterede for at reducere i retten til tjenestefrihed med løn på personlige/private mærkedage (særligt i forhold til bryllup), mens andre argumenterede for at bevare retten til tjenestefrihed med løn med afsæt i, at reglerne samlet set giver tjenestefrihed med løn i et meget begrænset antal dage, og at tjenestefriheden ses som et vigtigt signal i forhold til, at Herning Kommune opleves som en attraktiv arbejdsplads.

Konklusionen på den seneste drøftelsen i HovedMED den 9. oktober 2020 var imidlertid, at der er en bred tilslutning til direktionens anbefaling om, at det alene er til eget bryllup, sølv-, guld-, diamant- eller krondiamantbryllup der bibeholdes.


Derudover var der i HovedMED bred enighed om, at forståelsen af "nærmeste familie" allerede i dag er bredere end det mere traditionelle forståelse af "nærmeste familie" og at der ikke er behov for en konkret beskrivelse af dette.


Nedenfor ses de nuværende regler samt direktionens anbefaling om ændring:


Herning Kommunes regler om tjenestefrihed med løn indeholder følgende:

Begivenhed/mærkedag

Hvem

Omfang

Direktionens anbefaling

Bryllup, sølv-, guld-, diamant- eller krondiamantbryllup

Eget, børns og forældres, bedsteforældres og svigerforældres

1 dag (selve dagen)

Det er alene eget bryllup, sølv-, guld-, diamant- eller krondiamantbryllup der bibeholdes

Fødselsdag: 50, 60 og 70 års fødselsdag

Egen

1 dag (selve dagen)

Retten bevares

Jubilæum: 25, 40 og 50 års jubilæum

Eget

1 dag (selve dagen)

Retten bevares

Alvorlig sygdom i nærmeste familie

Nærmeste familie

1 dag

Retten bevares

Dødsfald i nærmeste familie

Nærmeste familie

2 dage (en dag i forbindelse med dødsfaldet samt på begravelsesdagen)

Retten bevaresJubilæumsgratiale

I henhold til de nuværende regler ydes der jubilæumsgratiale ved ufbrudt ansættelse ved Herning Kommune på følgende måde:


  • 25 års jubilæum: ½ månedsløn
  • 40 års jubilæum: 3/4 månedsløn
  • 50 års jubilæum: 1 månedsløn


Der gælder særlige regler i forhold til folkeskolelærere i den lukkede gruppe og reglementsansatte pædagoger (statens regler).


Direktion og HovedMED har drøftet reglerne ad flere omgange, herunder om jubilæumsgratiale bør beregnes med udgangspunkt i jubilarens månedsløn (som i dag), eller om der i stedet skulle tages afsæt i et andet princip og gøre gratialet uafhængig af den enkelte medarbejders månedsløn. Også her er der på medarbejderside delte meninger i forhold til, om jubilæumsgratiale bør være afhængig eller uafhængig af jubilarens månedsløn.


Ved den seneste drøftelsen den 9. oktober 2020 var medarbejdersiden imidlertid mest optaget af, at medarbejdere, som kort tid før deres jubilæum overgår f.eks, til et fleksjob og dermed væsentligt ned i tid, fortsat får jubilæumsgratiale med det fulde beløb. Direktionen vurderer, at det giver god mening at tage højde for dette og det er indtænkt i forslaget om de ændrede regler.


På baggrund af drøftelserne i direktionen og HovedMED, senest den 9. oktober 2020, anbefaler direktionen, at jubilumsgratiale fra den 1. januar 2021 ydes på følgende måde:


  • 25 års jubilæum: 20.000 kr
  • 40 års jubilæum: 25.000 kr.
  • 50 års jubilæum: 30.000 kr.


Kronebeløbene er faste beløb (reguleres ikke) i nutidskroner.

Beløbet ydes uafhængig af beskæftigelsesgraden, hvor medarbejdernes gennemsnitlige ugentlige beskæftigelse er på mindst 20 timer på jubilumstidspunktet. Hvor medarbejderens gennemsnitlige ugentlige beskæftigelse er på under 20 timer reduceres kronebeløbet i forhold til beskæftigelsesgraden. Dog udbetales mindst 5.000 kr. i nutidskroner.


I helt særlige situationer, hvor deltidsbesæftigelsen har været kortvarig forud for jubilæumsdagen, ydes der på baggrund af en konkret vurdering jubilæumsgratiale i forhold til den tidligere beskæftigelsesgrad. Det kan eksempelvis være de situationer, hvor en medarbejder efter mange års ansættelse er overgået til ansættelse i et flekjsob på et begrænset ugentligt timetal.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at retten til tjenestfrihed ved børns, forældres, bedsteforældres og svigerforældres bryllup, sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup, som anbefalet af direktionen, fjernes fra den 1. januar 2021,


at jubilæumsgratialet fra den 1. januar 2021 ændres som anbefalet af direktionen med følgende beløb: 20.000 kr. ved 25 års jubilæum, 25.000 kr. ved 40 års jubilæum og 30.000 kr. ved 50 års jubilæum. Beløbene er i nutidskroner.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.