Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

321. Fagudvalgsbehandling af Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Fagudvalgsbehandling af Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xØvrige sagsbehandlere: Fie Salhøj-Abel

Sagsresume

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi blev endeligt vedtaget i byrådet den 3. marts 2020 og ligger til grund for udarbejdelsen af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forud for udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag fremsendes afsnittene ”Erhverv og Detailhandel”, ”Fokuserede iværksætterindsatser” og ”Uddannelsesby Herning” med flere til behandling i udvalget, for at sikre, at udvalget har mulighed for at kommentere på de afsnit der ligger inden for udvalgets ansvarsområde.


Forvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Sagsfremstilling

Herning Kommuneplan revideres hvert fjerde år på baggrund af en vedtaget Planstrategi. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for kommunen. I kommuneplanen fastlægger byrådet politikken for kommunens udvikling og for byerne og det åbne land for de næste 12 år.


Udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag sker på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg og de pågældendes ansvarsområder. På baggrund af fagudvalgsbehandlingerne fremlægges et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 for Byplanudvalget, hvorefter den samlede plan fremsendes til Økonomi- og Erhvervudvalget og byrådet til forventet behandling i start 2021. Med en forventet offentlig høring i det tidlige forår 2021.


Idet temaerne i de følgende oplistede afsnit ligger inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområde, lægges der op til at udvalget drøfter og kommenterer på afsnittene. Ud over de enkelte afsnit lægges der også op til at udvalget også drøfter og kommenterer kommuneplanens introduktionsdel.


 • Introduktion Herning Kommuneplan 2021-2032
  • I afsnittet præsenteres Byrådets vision og kommunens kernefortælling. Afsnittet indeholder desuden en beskrivelse af hvordan Herning Kommune arbejder med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål
 • Erhverv og Detailhandel
  • Nyt afsnit med fokus på at give erhvervslivet de bedst mulige betingelser og sikre gode rammer for at detailhandlen kan blomstre
 • Detailhandel (behandles også af Byplanudvalget)
  • Tilpasset afsnit om detailhandel omhandlende de mere lovtekniske krav til detailhandel i kommuneplanen
  • Den eksisterende detailhandelsstruktur fastholdes dog er i afsnittet tydeliggjort, at der skal være lokale indkøbsmuligheder for dagligvarehandel
  • Der gives en mulighed for udvidelse af Lind Bymidte til placering af ny dagligvarebutik
 • Placering af virksomheder (behandles også af Byplanudvalget)
  • Tilpasset afsnit om ”Placering af virksomheder” omhandlende de mere lovtekniske krav til virksomheder i kommuneplanen
  • Produktionsvirksomheder er indskrevet som del af afsnittet. Ved seneste ændring af planloven blev det et særligt krav at vi planlægger for og sikrer plads til produktionsvirksomheder. Der var i kommuneplanen allerede indarbejdet konsekvenszoner for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvilket betyder at den nye udpegning særligt for produktionsvirksomheder ikke betyder nye konflikter i forhold til byudvikling i øvrigt
 • Fokuserede iværksætterindsatser
  • Nyt afsnit omhandlende en fokuseret indsats for at tiltrække, udvikle og fastholde iværksættere
 • Uddannelsesby Herning (Behandles også af Børne- og Familieudvalget samt Beskæftigelsesudvalget)
  • Nyt afsnit skrevet på baggrund af Uddannelsesstrategien (2019) med fokus på, at Herning skal være en attraktiv uddannelsesby


De enkelte afsnit er udformet på baggrund af kommunes gældende politikker og strategier. I forhold til den tidligere Herning Kommuneplan 2017-2028 er afsnittene omstruktureret med ønsket om at skabe en mere forenklet kommuneplan hvor mål og retningslinjer tydeliggøres. Enkelte afsnit vil dog stadigt fremstå særligt tekniske på grund af formkrav fra den bagvedliggende lovgivning. Alle afsnit er vedlagt som bilag.


På baggrund af fagudvalgsbehandlingen af de konkrete afsnit udarbejdes et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 som Byplanudvalget præsenteres for på et kommende møde. Ved behandlingen af det samlede forslag vil fagudvalgets indstilling fremgå.


Forvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag F Uddannelsesby Herning
 • Bilag E Fokuserede iværksætterindsatser
 • Bilag D Placering af virksomheder
 • Bilag D Kortbilag placering af virksomheder
 • Bilag B Erhverv og detailhandel
 • Bilag A Herning Kommuneplan 2021-2032 Introduktionsdel
 • Bilag C Detailhandel