Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

307. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-19 Sagsbehandler: Charlotte Ranch  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2020 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.


Samlet set forventes i forhold til det korrigerede budget 2020 et mindreforbrug på 89,7 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 27,4 mio. kr. vedrørende anlæg.


På de finansielle konti forventes mindreindtægter på i alt 10,3 mio. kr.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2020, der behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 10. november 2020.


Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2020.


I de nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 i forhold til det korrigerede budget 2020.


Driftsudgifter:


Tabel 1: Forventet regnskab 2020 pr. 31. august 2020 – drift

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Som det fremgår af tabel 1 forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 89,7 mio. kr.


Styringsmæssigt vedrører 86,4 mio. kr. af mindreforbruget områder indenfor rammestyring og 3,3 mio. kr. forskydninger mellem årene vedrørende projekter.


Der knytter sig følgende bemærkninger til afvigelserne:


Serviceområde 11, Idræt og Fritid

Afvigelse på 1,4 mio. kr. som forventes overført til 2021 til fremtidige store idrætsevents. Området ses i et flerårigt perspektiv.


Serviceområde 15, Kultur

Afvigelse på 1,8 mio. kr. er et mindreforbrug på områderne bymarkedsføring, digitale skilte, projektet "Herning er Kultur" samt andre aktiviteter i Herning Midtby.


Serviceområde 20, Administration

Samlet set forventes et mindreforbrug på 86,5 mio. kr. under Serviceområde 20 Administration, som er specificeret nedenfor.


Tabel 2. Forventet regnskab 2020 pr. 31. august 2020 - afvigelser fordelt på funktionsniveau

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Afvigelsen på 86,5 mio. kr. skyldes primært den generelle reserve på 36 mio. kr. samt genbevillingerne fra 2019 på i alt 30 mio. kr.


Herudover forventes en række opsparinger og forskydninger vedrørende forsikringspuljer på ca. 7,6 mio. kr.


Ligeledes forventes et mindreforbrug på knap 6,0 mio. kr. vedrørende erhvervs- og turismeområdet, som primært skyldes et mindreforbrug vedrørende erhvervsplaymaker, iværksætterstrategien, bæredygtighedscenteret, LAG midler og pulje til erhvervsudvikling. Heraf ligeledes et mindreforbrug på 0,9 kr. mio. på turisme, som skyldes udskudte/aflyste arrangementer grundet Covid 19.


På tjenestemandspensioner er der en forskydning mellem regnskabsår, hvilket kommer til udtryk i et merforbrug på 3,4 mio. kr. i 2020. Beløbet skal overføres til udligning i 2021.


Der har dernæst været et merforbrug på barselspuljen på 3,4 mio. kr., som på nuværende tidspunkt ikke er decentralt fordelt.


Den sidste del af afvigelsen kan primært henføres til forventede mindre afvigelser +/- og opsparinger i administrationen til forskellige udviklingsprojekter, forskydninger i renoveringsarbejdet på rådhuset, opsparing til boligbyggerier mv.Anlægsudgifter:


Tabel 3: Forventet regnskab 2020 pr. 31. august 2020 – anlæg


Som det fremgår af tabel 3, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende anlæg på 27,4 mio. kr.


Der knytter sig følgende bemærkninger til afvigelserne:


Serviceområde 01 Byggemodning

Tabel 4: Specifikation af indtægter og udgifter på det samlede byggemodningsområde på Serviceområde 01 Byggemodning for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 78,4 mio. kr. i 2020. Indtægterne vedrører salg af boliggrunde samt bl.a. salg af storparceller på Jordbærmarken i Tjørring og Tavlundparken i Lind samt salg af erhvervsgrund på Åvænget i Herning.


Forventet regnskab 2020 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 87,5 mio. kr.


Der udføres større byggemodningsarbejder i Herning, Lind, Snejbjerg og Tjørring samt etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup og Mørupvej i Herning Syd. Desuden er der igangsat nedrivning af Gjellerupskolen. Nedrivningen udføres indtil marts 2021. Der er afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelse til erhvervsjord, som er udsat til 2021, da disse arealerhvervelser afventer opfølgningen på markedsanalysen vedrørende erhvervsjord.


Desuden er flere byggemodningsprojekter forsinkede og bliver færdiggjort primo 2021.


Herudover er der afsat rådighedsbeløb til betingede byggemodningsprojekter, som afventer grundsalg. Dette er fx boligområderne Rind Å Engen i Arnborg, Solvang i Ørnhøj og erhvervsområdet Pugdalvej i Vildbjerg.


Der forventes i alt overført mindreudgifter på 35,4 mio. kr. fra 2020 til 2021.


Serviceområde 02 Arealerhvervelser/Salgsindtægter

Afvigelsen på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/Salgsindtægter er forskydninger på 0,6 mio. kr.


Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Afvigelsen på Serviceområde11 Idræt og Fritid er forskydninger vedrørende opgradering af MCH i forbindelse med, at Herning Kommune erhvervede en ejerlejlighed og ekslusiv brugsret til MCH Arena. Afvigelsen på de 5,8 mio. kr. skal ses i forbindelse med opgraderingen af stadion, som ikke kan realiseres i 2020 pga. tidsmæssige årsager.


Serviceområde 15 Kultur

Afvigelsen på Serviceområde 15 Kultur på i alt 4,3 mio. kr. heraf udgør de 2,3 mio. kr. forskydninger vedrørende blandt andet renovering af Elia og Socialøkonomiske initiativer. De resterende 2,0 mio. kr. vedrører Fremtidens MCH – TimeWorld projektet var forventet afsluttet i 2020, men i august 2020 besluttede styregruppen for projektet, at målet om at styrke sammenhængen mellem Herning by og MCH-området på Vardevej skulle realiseres i form af en stiforbindelse. Stien og de rekreative nedslag langs stien er under planlægning, men kan pga. årstiden først udføres i foråret 2021.


Serviceområde 20 Administrationen

Afvigelsen på Serviceområde 20 Administrationen er forskydninger på 2,6 mio. kr., hvor de 0,8 mio. kr. kan henføres til forskydninger på udviklingen af Å-turisme. De resterende 1,8 mio. kr. skyldes forskydninger i forbindelse med diverse ombygninger på rådhuset.Finansielle konti:


Tabel 5: Forventet regnskab 2020 pr. 31. august 2020 – finansielle konti


For de finansielle konti forventes en samlet mindreindtægt på -10,3 mio. kr., som er specificeret nedenfor:


Serviceområde 21 Renteindtægter

Forventningerne til renteindtægter er nedjusteret med 5,8 mio. kr. som følge af nedsatte forventninger til afkastet på investerede midler.


Serviceområde 22 Renteudgifter

Der forventes en mindreudgift på 3,5 mio. kr. primært på grund af et lavere renteniveau. Dette vedrører primært renter på ældreboliglån. Da disse boliger er finansieret via rentetilpasningslån, stiger udgifterne til afdrag (Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån).


Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender

Den forventede merudgift på 3,2 mio. kr. kan henføres til mindreudgifter på indskud i Landsbyggefonden og en merudgift til finansiering af indefrosset grundskyld.


Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån

Der forventes en merudgift på 3,6 mio. kr. på afdrag på lån. Dette vedrører primært ældreboliglån og modsvares af lavere renteudgifter til disse lån. Herudover er der indregnet afdrag på lån optaget i 2020 til finansiering af fremrykkede investeringer.


Serviceområde 30 Skatter

Der forventes en mindreindtægt på 1,1 mio. kr. ejendomsskatter.


Supplerende til sagen er vedlagt bilag med oversigt over restancer pr. 31. august 2020 (bilag 1).Bevillingsmæssige ændringer:


Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:


 • Økonomi- og Erhvervsudvalget har siden budgetopfølgningen 31. marts 2020 godkendt salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet. Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 32,047 mio. kr. med henholdsvis 16,100 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning og 15,947 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2.


 • Administrationen har siden sidste budgetopfølgning indgået en aftale vedrørende deklarationer. Aftalen er indgået med Herning Vand med en erstatning på i alt 0,014 mio. kr. Der anmodes på denne baggrund om anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 0,014 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning, sted nr. 002077 Holing. Indtægten indeholdes i rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, sted nr. 002003 i 2020. Af bilag 3 fremgår de nærmere detaljer (sted nr. m.v.).


 • Der afsættes 0,3 mio. kr. til inventar i forbindelse med udvidelse af Sportcenter Herning i 2020. Der indstilles derfor, at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, sted nr. 031079 Opgradering og renovering af Idrætscentret på Holingknuden. Udgiften finansieres af de likvide midler.


 • Byrådet traf på møde den 31. marts 2020, pkt. 89 beslutning om at indgå en ny 10-årig aftale om leje af rådhusbygning B. Samtidig blev der aftalt en huslejenedsættelse på 600.000 kr. årligt. I forbindelse med den endelige kontraktindgåelse er det aftalt, at der tillægges Herning Kommune som lejer yderligere forpligtigelser i forhold til både drift og vedligeholdelse af hele p-kælderen samt renholdelse af udearealer og trapper. Den samlede merudgift er opgjort til ca. 100.000 kr. årligt (i alt ca. 240.000 kr.). På møde den 15. juni 2020, pkt. 222 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at lejemålet i stueetagen i rådhusbygning A meddeles en huslejenedsættelse på ca. 193.000 kr. årligt samt at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag. Begge aftaler træder i kraft medio 2020. På denne baggrund indstilles det, at driftsbudgettet til rådhuset på Serviceområde 20 Administration reduceres med i alt 153.000 kr. netto i 2020 samt 307.000 kr. netto årligt fra 2021 og frem. Mindreudgiften netto tilskrives de likvide aktiver.


 • I forbindelse med bevilling af tilskud fra Region Midtjyllands Kultur- og Eventpulje til VM i Ridning, som er målrettet tre projekter omkring tilgængelighed, affaldssortering og skolematerialer. Der indstilles derfor, at der meddeles indtægtsbevilling og tilhørende udgiftsbevilling på 2 mio. kr. i 2020 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 375022, VM i Ridning 2022.


 • I forbindelse med budgetforlig 2018 blev der på Serviceområde 20 Administration, Erhvervsudvikling, Turisme og Landdistrikter afsat 0,1 mio. kr. til Åben Skole. Midlerne søges overført til Serviceområde 11, Idræt og Fritid (KFU),
  Åben Skole i 2020 og fremover.


 • Jf. BYR den 22. juni 2020 pkt. 118 omplaceres indtægtsbudgettet vedørørende midler til minimumsnormeringer på 7,9 mio. kr. i 2020 fra Serviceområde 29, Tilskud og Udligning til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn. Omplaceringen foretages af regnskabstekniske årsager.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. afsnittet "Bevillingsmæssige ændringer" i sagsfremstillingen,


at Budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis på nærværende dagsorden og i Byrådet den 10. november 2020.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 Restancer
 • Bilag 2 Salg af arealer
 • Bilag 3 Deklarationer