Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

313. Beslutning om model for udbud af kvoter til almene boliger

Sagsnr.: 03.02.12-A26-1-15 Sagsbehandler: Signe Maibom Krøjgaard  

Beslutning om model for udbud af kvoter til almene boliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 9. december 2019 (pkt 385) besluttede udvalget, at der skal udarbejdes en model for, hvordan kvoter til almene boliger kan udbydes i konkurrence mellem boligorganisationerne. Administrationen har haft dialog og samarbejde med boligorganisationerne om en model for udbud af kvoter i konkurrence fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Almene boliger er en blandt flere komponenter i et bredt tilbud af boliger i kommunen. Det er også et område som er kraftigt reguleret, og derfor er det vigtigt, at Herning Kommunes prioritering af nye almene boliger matcher behovet nu og visionerne for fremtiden. Tildeling af kvoter via konkurrence er et værktøj som Herning Kommune kan anvende for at skabe incitament til at bygge almene boliger der udmærker sig til gavn for beboerne og Herning Kommune. Med det udgangspunkt har det været ambitionen at fastlægge en model, som giver det rette incitament til, at boligorganisationerne fortsat leverer ekstraordinært, uden at fjerne muligheden for at selskaberne fortsat selv kan tage initiativer til at udvikle nye projekter, og uden at modellen er så stram, at incitamentet for at byde ved udbud forsvinder.


Erfaringerne fra tidligere konkurrenceudsættelse af kvoter (Alfagrunden i Sunds) er, at resultatet er blevet godt, og at boligorganisationerne og administrationen samtidig har gjort sig nogle erfaringer om fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte på den måde, som man gjorde her.


Dialogen med boligorganisationerne om hvordan dette kunne gøres fremadrettet blev indledt i efteråret 2019 ved de årlige dialogmøder, hvor organisationerne delte synspunkter med administrationen. Forvaltningen har udarbejdet en model, som i august/september har været drøftet med direktørerne for boligorganisationerne og bearbejdet i en arbejdsgruppe under samme. Boligorganisationerne bakker op om indholdet af modellen, såfremt konkurrence om kvoter er vilkåret.


Hvilke kvoter udbydes i konkurrence

Der lægges op til at administrationen årligt, sammen med revision og opdatering af Plan for kvoter til almene boliger, fremlægger forslag til de byggerier, der kan tildeles kvote ved udbud, til politisk godkendelse.


Administrationen lægger op til, at udgangspunktet er, at udbudsmodellen anvendes i følgende situationer:

 • byggerier på kommunalt areal
 • byggerier, hvor kommunen har indgået aftale med privat grundejer


Boligorganisationerne vil også fremadrettet have mulighed for at udvikle projekter og på den baggrund ansøge om kvoter (uden udbud). For at sikre at boligerne ikke kun løser et behov her og nu men også støtter den ønskede politiske retning for udviklingen af Herning Kommunes vil administrationen anbefale at projekterne for at komme i betragtning til kvoter skal gøre sig gældende inden for minimum to af nedenstående kriterier, hvilket behandles i sagen om Plan for almene boliger:

 • byggerier, der direkte understøtter en boligstrategisk eller byudviklingsmæssig retning
 • byggerier, der kommer med bæredygtige innovative bud på boliger/byggerier, der kan løfte niveauet af almene boliger i kommunen
 • byggerier, der løser specifikke prioriterede boligudfordringer inden for et år eller to


Udbudsmodellens kriterier

Når der forberedes udbud af en kvote prioriteres følgende fem kategorier af kriterier alt efter, hvad der vurderes at være særlig relevant for at skabe den bedste boligløsning af den konkrete kvote:

 • Arkitektur,
 • Husleje,
 • Friarealer,
 • Fællesskab,
 • Klima og miljø


Det betyder eksempelvis, at en kvote til ungdomsboliger vil kunne stille større krav til løsning af kriteriet "husleje" og "klima og miljø" end til "arkitektur" og "friarealer" og for en kvote til ældreboliger eller familieboliger kunne det være "fællesskab" og "arkitektur".


Vedlagte bilag beskriver indholdet af de enkelte kriterier og er udarbejdet i samarbejde med de fire boligselskaber, som har boliger i Herning Kommune.


Der er aftalt mellem Herning Kommune og boligselskaberne hvilket materiale, der er krav om at levere til kommunen ved bud på kvote og hvilket der er valgfrit.


Administrationen lægger op til at de konkrete udbudskriterier for en given kvote indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget inden udbuddet igangsættes.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at kriterier for udbud af konkrete kvoter prioriteres med udgangspunkt i vedlagte model
at kriterier for hvert konkrete udbud af kvote forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til beslutning inden udbud.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Udbudsmodel