Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

318. Opdatering af retningslinjer for indkøb

Sagsnr.: 88.00.00-Ø54-1-20 Sagsbehandler: Marc Masana  

Opdatering af retningslinjer for indkøb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune ønsker i forlængelse af budgetforliget at anvende indkøb mere strategisk til at opnå bæredygtige og lokale indkøbsaftaler. Ved at anvende en mulighed i udbudsloven, vil man kunne opnå mere frie rammer omkring kontraktindgåelse. Denne frihed kan bruges til at konkurrenceudsætte flere kontrakter lokalt og med bæredygtigt fokus.

Den politiske følgegruppe for bæredygtighed i Herning Kommune har drøftet sagen og foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de reviderede retningslinjer for indkøb med tilføjelsen, at der skal samles erfaringer bredt, så Herning Kommune er med til at påvirke markedet i en bæredygtig retning.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020, blev det understreget at ”bæredygtighedstanken skal være til stede og om nødvendigt fremmes, når Herning Kommune står bag udliciteringer og udbud”.


I forlængelse af denne beslutning, fremsætter administrationen her et forslag om at fremme bæredygtighed ved at anvende indkøb strategisk.


Udbudsloven giver mulighed for at opdele aftaler der sendes i EU udbud, så en andel på maksimalt 20% holdes uden for EU udbuddet. Disse 20% samt kontrakter, der ligger under tærskelværdien for udbud, vil kunne konkurrenceudsættes "uden om" EU reglerne, og vil således kunne placeres strategisk. Dette kan både betyde, at de 20% kan placeres lokalt og/eller med større fokus på bæredygtighed.


Herning Kommune foreslår derfor at kommunens retningslinjer for indkøb tilpasses, så de afspejler denne målsætning. Vedlagt er forslag til tilpassede retningslinjer for indkøb. Det forslås således at retningslinjerne for indkøb tilpasses på følgende 2 punker:


  • Punktet omkring ”Det lokale erhvervsliv” tilføres: ”Herning Kommune vil ved de udbud hvor det vurderes at give mening, benytte udbudslovens delkøbsbestemmelse. Bestemmelsen vil blive brugt til at konkurrenceudsætte dele af opgaver lokalt.”
  • Punktet omkring ”Miljø” ændres til at hedde ”Bæredygtighed” og tilføres: ” Herning Kommune vil ved de udbud hvor det vurderes at give mening, benytte udbudslovens delkøbsbestemmelse. Bestemmelsen vil blive brugt til at konkurrenceudsætte dele af opgaver med bæredygtigt fokus.


Ved at anvenden muligheden om så vidt muligt at placere 20% af kommunens indkøb lokalt/bæredygtigt, vil kommunen opnå større handlefrihed. Det bliver lettere at målrette indkøb og placere dem hos lokale virksomheder samt konkurrere på bæredygtighed.


Muligheden for at opdele aftaler vil ikke være mulig på samtlige af kommunens indkøb, da nogle aftaler ikke kan deles op. Her tænkes især på køb af IT systemer. Men på varekøb, tjenesteydelser og ikke mindst byggeopgaver vil det i stor grad være muligt. Det er naturligvis en forudsætning, at der inden for det konkrete område er en lokal leverandør eller en bæredygtig løsning, som vil kunne fremmes.


Opdelingen af aftaler vil lede til et merforbrug i administrationen. Dette da det vil medføre flere aftaler der skal håndteres, samt flere leverandører der skal tages dialog med. Så det vil være et lille skridt væk fra den ellers mere og mere strømlinede proces der er opbygget pt. Det er dog en måde at få placeret ordrer lokalt og købe mere bæredygtigt ind, uden at prisen nødvendigvis stiger.


Herning Kommune deltager i nogle indkøbsfællesskaber som til dels vanskeliggør dette tiltag. Her tænkes hovedsageligt på SKI (Statens og Kommunernes indkøbsfællesskab) og KomUdbud (Indkøbsfællesskab med 14 andre kommuner). SKI er en organisation der gennemfører EU udbud på vejene af alle kommuner, regioner og statslige institutioner mv. KL er stor fortaler for SKI, og det vurderes ikke at Herning Kommune kan undvære SKI. KomUdbud gennemfører EU udbud på en række områder. Med en tilpasning af retningslinjerne for indkøb, vil kommunen således i højere grad gennemføre egne udbud.


Følgegruppen for bæredygtighed i Herning Kommune har drøftet sagen og foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget at det tilføjes, at udbudsstrategien skal sikre, at vi samler erfaringer bredt og ikke isoleret fra enkelte brancher, så Herning Kommune er med til at påvirke markedet i en bæredygtig retning, herunder understøtte lokale, bæredygtige virksomheder.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de reviderede retningslinjer for indkøb, inklusiv følgegruppens forslag.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Retningslinjer for indkøb 2020 - Herning Kommune