Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 85.11.08-Ø54-1-12 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Leasingaftale vedr. fiberkabling til institutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aftale om finansiel leasing fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune benytter i dag TDC som leverandør af fiberkabling til institutionerne.

Fiberkablingen er en forudsætning for telefoni og netværk til alle IT-systemer.

Den nuværende aftale er ophørt i 2011, og Herning Kommune benytter pt. en midlertidig forlængelse af kontrakten, som ophører ved udgangen af 2012.

 

Det er på den baggrund nødvendig at finde en alternativ løsning. Det har vist sig mest rentabel for Herning Kommune at foretage fiberkablingen til en række institutioner selv. Udgifterne til denne fiberkabling har en tilbagebetalingstid på ca. 7 år.

Teknisk har løsningen de fordele, at Herning Kommune har fuld rådighed over forbindelsen, hvor kapaciteten øges til 10 Mbit til 1.000 Mbit.

 

Finansiering af fiberkablingen foreslås gennemført som finansiel leasing. I henhold til den finansielle politisk er det en forudsætning for leasing af driftsudstyr, at der kan dokumenteres en driftsøkonomisk besparelse ved arrangementet. De nuværende driftsmidler kan finansiere en leasingaftale, hvis der vælges en løbetid på 7 år. Efter det 7. år realiseres en driftsbesparelse på 522.000 kr. årligt på Serviceområde 20, Administration Koncern IT, vedligeholdelse af infrastruktur. Besparelsen tilgår de likvide aktiver fra 2020.

 

Leasingaftalen foreslås indgået som en finansiel leasingaftale, som har sidste betaling i 2019, dvs. i det 7 år. Leasingaftalen vil således kunne finansieres af det nuværende driftsbudget i årene 2013-2019. 

 

Leasingaftalen skal i henhold til den finansielle politik godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget, da anskaffelsesværdien overstiger 500.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at det godkendes, at fiberkabling finansieres som finansiel leasing med en løbetid på maksimalt 7 år,

 

at leasingaftalen finansieres indenfor budgetrammen i 2013 til 2019 på Serviceområde 20, Administration,

 

at driftsbesparelsen for 522.000 kr på Serviceområde 20, Administration tilgår de likvide aktiver fra 2020 og frem.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 00.01.00-P10-1-12 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Befolkningsprognose 2013-2025 samt demografiberegning for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -Niels Madsen, Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Befolkningsprognosen for 2013-2025 samt demografiberegningen for 2013 fremsendes til godkendelse.

 

Befolkningsprognosen for 2013-2025 er udarbejdet i samarbejde med COWI og viser den forventede befolkningsudvikling frem til 1. januar 2025. Folketallet i Herning Kommune forventes at stige fra 86.339 personer pr. 1. januar 2012 til 92.237 personer pr. 1. januar 2025, svarende til en stigning på 7,2 % over 13 år.

 

Befolkningsprognosen anvendes til demografiberegningen. Demografiberegningen opgør den samlede nettoudgift til demografi ekskl. folkeskoleområdet til 1,5 mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i 2016.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er et kvalificeret bud på befolkningsudviklingen under forudsætning af, at modelforudsætningerne holder stik i prognoseperioden.

 

Prognosemodellen tager udgangspunkt i befolkningsdata fordelt på køn og alder, herunder antal fødsler og fertilitet i perioden 2008-2011, dødelighed i perioden 2005-2011 og til- og fraflytning i perioden 2004-2011. Herudover tager prognosemodellen udgangspunkt i boligbyggeprogrammets forventninger til indflytning i nybyggeri for årene 2012-2024.

 

Befolkningsudviklingen har betydning for kommunes indtægter og udgifter.

I Herning Kommune anvendes prognosen til planlægning af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, udarbejdelse af elevtalsprognose på skoleområdet og kapacitetsvurderinger på ældreområdet. Befolkningsprognosen anvendes tillige ved demografiberegning, som indgår i den årlige budgetlægning.

 

Befolkningsprognosen er geografisk opdelt i 32 skoledistrikter, 13 pasningsdistrikter og 4 ældredistrikter. Prognosen er herudover geografiske opdelt i en række by- og landområder. Prognosens fordeling på geografiske områder er vejledende i forhold til planlægning af nybyggeri, som eksempelvis skoler og plejecentre.

 

Forudsætninger i boligbyggeprogrammet

Boligbyggeprogrammet er en væsentlig forudsætning for den udarbejdede befolkningsprognose, da antallet af nye boliger, der opføres er en vigtig forklaringsfaktor for befolkningstilvækst.

 

Boligbyggeriet i Herning Kommune har i 2004-2011 varieret fra 326 til 446 boliger pr. år med gennemsnitligt 341 nye boliger pr. år. I tidligere prognoser for Herning Kommune har det været forudsat, at det gennemsnitlige antal nye boliger pr. år var på niveau med de historiske år. I denne prognose forventes opført i alt 4.647 boliger i prognoseperioden, hvilket svarer til gennemsnitligt 357 boliger pr. år i prognoseårene - altså et niveau, der ligger lidt højere end boligbyggeriet i perioden 2004-2011.

 

Boligprogrammet er udarbejdet ud fra en forventning om, at den aktuelle afmatning inden for byggeriet vil aftage, og boligbyggeriet derfor vil være stigende igen. I boligbyggeprogrammet er indarbejdet etablering af et nyt boligområde i Tjørring ved den kommende Holing Sø. Der er indarbejdet en forventning om, at det kommende sygehusbyggeri generelt vil bidrage positivt til nybyggeriet fra 2016 og frem.

 

Den nye befolkningsprognose 

Befolkningsprognosen viser, at folketallet i Herning Kommune forventes at stige fra 86.339 personer pr. 1. januar 2012 til 92.237 personer pr. 1. januar 2025. Dette er en stigning i folketallet på 6.198 personer eller 7,2 % over 13 år.

 

Tabel 1: Befolkningsudviklingen fordelt på udvalgte aldersklasser

[image]

 

Forventningerne til befolkningsudviklingen er forskellig i de enkelte aldersklasser.

Den positive forventning til udviklingen i antallet af 25-39-årige medfører en positiv forventning til udviklingen i 0-2-årige og 3-5-årige, da hovedparten af de fødedygtige kvinder er i alderen 25-39 år. Antal børn i den skolepligtige alder forventes derimod at falde.

Der forventes en mindre stigning i antal 17-59-årige. Størst stigning forventes i antal ældre over 65 år. Stigningen udgør sammenlagt 33 % i perioden 2012-2025. Den kraftige stigning skyldes de store årgange, som nærmer sig pensionsalderen og forventninger om en stigende levealder. Forsørgerbyrden vurderes at være stigende, da de 17-59-årige i 2012 udgør 55,8 % af befolkningstallet faldende til 53,5 % i 2025.

 

Der er betydelige variationer i udviklingen af børn i alderen 0-2 år, 3-5 år, 6-8 år og 9-10 år i pasningsdistrikterne. Der forventes et fald i 0-2-årige og 3-5-årige i de første år af prognoseperioden, hvorefter der forventes en stigning i den sidste del af prognoseperioden. Udviklingen i de i 6-10 følger udviklingen i de yngste børn, dog med en tidsforskydning. Dagtilbud anvender prognosen i planlægningen af pladskapaciteten.

Antallet af børn i alderen 6-16 år (skolesøgende børn) har en faldende tendens indtil midt i prognoseperioden, hvorefter antal børn i den skolesøgende alder ligger stabilt. Der er stor variation mellem skoledistrikterne. Der udarbejdes en særskilt elevtalsprognose.

 

Der er forventning om en positiv befolkningsudvikling i Herning By inkl. forstadsområder. Der forventes tillige en vækst i Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg samt en række landsbyer. Der forventes derimod en befolkningsnedgang i mindre bebyggelser og landområder.

 

Demografiberegning 2013-2016

 

Demografien til budget 2013 på dagtilbuds- og ældreområdet kan endelig fastlægges med udgangspunkt i den nye befolkningsprognose.

 

Demografiberegningen for folkeskoler kan derimod først beregnes, når elevtallene pr. 5. september foreligger. Reguleringen indarbejdes inden vedtagelsen af budget 2013-2016 i oktober. Tallene for fri- og efterskoler er foreløbige tal, som først reguleres ved 1. budgetopfølgning for 2013.

 

Tabel 2: Demografiregulering 2013-2016 (2012-pris- og lønniveau)

[image]

(-) mindreudgift

 

Demografimodeller på de tre områder er en videreførelse af de demografimodeller, som også blev anvendt i budgetlægningen for 2012.

 • Reguleringen på ældreområdet beregnes på baggrund af ændringer i befolkningstallet mellem prognosen i 2010 og den nye befolkningsprognose.

 • Reguleringen på Dagtilbudsområdet beregnes også på baggrund af ændringer i befolkningstallet mellem prognosen i 2010 og den nye befolkningsprognose. For dagtilbudsområdet indgår børnetallet opgjort pr. 1. februar 2012 i beregningen.

 • Reguleringen for folkeskoler afventer de faktiske elevtal pr. 5. september 2012. I beregningen vil indgå en ekstra ugentlig lektion på 8. årgang fra skoleåret 2012/13. Demografireguleringen pr. 5. september vil tage afsæt i en ny elevtals- og klassetalsprognose, som udarbejdes med udgangspunkt i nærværende befolkningsprognose.

  

Befolkningsprognoserapporten er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men udleveres fysisk på mødet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at befolkningsprognosen for 2013-2025 for Herning Kommune tages til efterretning,

 

at demografiberegningen for 2013-2016 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-Ø08-1-12 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2011 samt overførsel fra 2011 til 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2011 er der for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område udarbejdet opgørelse over forbrug og restbudget med tilhørende bemærkninger.


I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for, efter ansøgning til Byrådet, at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne skal der foreligge en redegørelse for, hvad overførslen konkret skal anvendes til, idet overførslen ikke må omfatte almindelige saldooverførsler. Som hovedprincip kan der ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der som hovedprincip skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug. Sanktionslovgivningen gælder også for 2012 og begrænser/påvirker dermed den frie forbrugsmulighed. Det betyder med andre ord, at der skal være fokus på at forbrug af overførsler ikke medfører, at det oprindelige budget bliver overskredet.

Økonomi

DRIFT:
Som det fremgår af tabel 1, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område et samlet mindreforbrug på 76,998 mio. kr., hvoraf 37,7 mio. kr. søges overført til 2012. Til sammenligning blev der overført 25,6 mio. kr. fra 2010 til 2011. Der knytter sig følgende kommentarer til regnskabsresultatet/de ønskede overførsler:
 
Tabel 1:

[image]

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

 
Serviceområde 08 Driftsselskaber: Der er merindtægter på 0,704 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. ønskes overført til 2012 og anvendt til påkrævede renoveringer og nyinvesteringer i maskiner og materiel. Det er nødvendig hele tiden at optimere maskinparken for at opnå de planlagte effektiviseringer.


Serviceområde 10 Dagtilbud for børn: Mindreindtægt på 0,5 mio. kr. søges ikke overført, og kan tilskrives for optimistisk budgettering. Det undersøges p.t. om den nye struktur på børnepasningsområdet også på sigt får indflydelse på daginstitutionernes huslejebetaling.


Serviceområde 15 Kultur: Mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. ønskes overført til 2012. Der søges bl.a. overført kr. 0,1 mio. kr. til anlæg til vedligeholdelse af skulpturen ELIA (Byrådsag). Desuden vedr. overførslerne forskydninger i udbetalinger til MCH vedrørende diverse events.


Serviceområde 20 Administration: På administrationsområdet er der et mindreforbrug på 74,8 mio. kr. Det er et meget stort beløb, men kan for hovedparten - 57 mio. kr. - specificeres således:
· Pulje til budgetafvigelser 35,0 mio. kr.
· Pulje til forsikringsudbetalinger – selvforsikringsperiode 13,6 mio. kr.
· Diverse forsikringspuljer vedr. tjenestemænd 4,5 mio. kr.
· Trepartsaftalen – lovbunden 1,2 mio. kr.
· Diverse uafsluttede projekter 2,7 mio. kr.
 
Der ønskes overført i alt 35,5 mio. kr. Ca. 18,0 mio. kr. vedr. diverse puljer, heraf 13,6 mio. kr. i selvforsikringspuljen og 1,2 mio. kr. vedrørende trepartsaftalen. Desuden ønskes der overført 1,8 mio. kr. til investeringer i diverse selvbetjeningsløsninger og skærme til fronten i Borgerservice, ligesom der ønskes overført 1,3 mio. kr. fra rådhuskontoen til diverse renoveringsopgaver på rådhuset (genopretning af skæve gulve, ny varmeveklser og vandvarmer, renovering af toiletter ved byrådssal og etablering af solceller på rådhuset). På kontiene vedr. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter søges der om overførsel af et mindreforbrug 2,1 mio. kr. De overførte midler skal primært anvendes til den videre turismesatsning, til aktiviteter vedr. erhvervsturisme bl.a. i forbindelse med EU-formandsskabet, samt til erhvervsudviklings-spin off i relation til det nye sygehus i Gødstrup.
 
De enkelte forvaltninger har lagt op til, at mindreforbrug vedr. aktiviteter og udviklingsprojekter, som var planlagt i 2011, men først er igangsat meget sent på året eller først i gangsættes i løbet af 2012 overføres til 2012.
 
ANLÆG:
Som det fremgår af tabel 2, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområde et samlet merforbrug/mindreindtægt på 1,1 mio. kr. Der søges om overførsel af et merforbrug/mindreindtægt på 1,9 mio. kr. Der knytter sig følgende kommentarer til regnskabsresultatet/de ønskede overførsler, idet det skal bemærkes, at der primært er tale om forskydninger mellem regnskabsårene.
 
Tabel 2:

[image]

+ = mindreudgifter / - = merudgifter
  

Serviceområde 01 Byggemodning: Beløbet vedrører både budgettet/regnskabet for ØKE og TMU. Der er manglende salgsindtægter på 15,9 mio. kr., medens der modsat er et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. byggemodningsudgifter.

 

Serviceområde 02 Arealerhvervelse: Området omfatter køb og salg af arealer, og der søges overført en mindreindtægt på 1,9 mio. kr. som udlignes i 2012.


Serviceområde 11 Idræt og Fritid: Der søges om overførsel af uforbrugt bevilling vedr. DGI-huset, Herning.


Serviceområde 15 Kultur: Der søges om overførsel af uforbrugt bevilling vedrørende vedligeholdelse af skulpturen ELIA.

 

Serviceområde 20 Administration: Der søges om overførsel af 4,8 mio. kr. som dels vedrører igangværende og ikke afsluttede IT-projekter og dels Radiokommunikationsudstyret – SINE.
 
Specifikation af overførslerne er vedlagt som bilag.
 
FINANSIERING:
Som det fremgår af tabel 3, søges der om overførsel af en mindreudgift/mindreindtægt på i alt 39,7 mio. kr.
 
Tabel 3:

[image]

+ = mindreudgifter / - = merudgifter
 
Serviceområde 26 – Indskud i Landsbyggefonden: Den ønskede overførsel vedrører godkendte, men ikke udbetalte projekter. Serviceområde 28 – Optagelse af lån: Det søgte omhandler budgetterede lån i 2011 vedrørende ældreboliger, som ikke er blevet optaget, og så derfor forventes optaget i 2012. Begrundelsen for at der søges overført et større lånebeløb end korrigeret budget 2011 er, at der er sket ændringer i de bagvedliggende rådighedsbeløb i løbet af 2011, og at der i overførselssagen er korrigeret herfor.


Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at de indstillede forslag til overførselsbeløb på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.
 
Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-4-12 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Årsregnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
      X
      X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher

Sagsresume

Herning Kommunes regnskab for 2011 fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder. Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

I forhold til tidligere år er der foretaget enkelte ændringer i opstillingen i bestræbelserne på at have en ensartet udformning i alle økonomistyringsdokumenter (budget, budgetopfølgning, regnskab)

 

Følgende hovedtal fra regnskabet kan fremhæves, jf tabellen nedenfor: 

 

[image]

 

Det samlede resultat ender med et underskud på 27,2 mio. kr., som er 86,8 mio. kr. bedre en oprindeligt budgetteret for 2011.

  

Til de enkelte punkter i regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:

 

Skattefinansieret drift:

Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 224,4 mio. kr. hvilket er 178,0 mio. kr. bedre end korrigeret budget, som er budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler.

Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på driften samt større renteindtægter.

Resultatet bevirker samtidigt, at Herning Kommune holder sig inden for den aftale ramme for driftsudgifter for 2011.

 

Skattefinansieret område:

Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 184,8 mio. kr. samt nettoudgifter vedrørende jordforsyningen på 77,3 mio. kr. Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på -37,7 mio. kr.

Med et samlet mindreforbrug på anlæg og jordforsyning på 143,4 mio. kr. betyder dette, sammen med mindreudgifterne på driften, at resultatet af det skattefinansierede område er 321,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

 

Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af et overskud i 2011 på forsyningsområdet (renovation) på 10,5 mio. kr. ender det samlede resultat på -27,2 mio. kr.

 

Finansiering:

Efter nettolåneoptagelse på 1,3 mio. kr., optagelse af byggekreditter på 114,3 mio. kr., likviditetstilgang i forbindelse med frigivelse af deponerede midler på 62,1 mio. kr. samt ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld på 46,5 mio. kr. tilføres der i alt 197,0 mio. kr. til de likvide aktiver.

 

Likviditet:

Likviditeten var ved årets begyndelse 21,3 mio. kr. Efter tilgangen på de 197,0 mio. kr. samt kursreguleringer på 9,2 mio. kr. ender denne ultimo 2011 på 227,5 mio. kr.

   

Regnskabet er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men er udleveret til mødedeltagerne.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at regnskabet for 2011 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.32.00-Ø06-1-12 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012 - samlet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for, efter ansøgning af Byrådet, at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.


Fagudvalgenes samlede overførselsønsker fra 2011 til 2012 fremsendes, jf. regnskabsvejledningen for 2011, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse forud for behandling i Byrådet.

Sagsfremstilling

Jf. regnskabsvejledningen for 2011 forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget de
samlede fagudvalgsbehandlede overførselsønsker fra 2011 til 2012 til godkendelse forud for behandling i Byrådet den 8. maj 2012.

 

Overførselsønsker på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område foreligger til udvalgets
godkendelse i særskilt sag på denne dagsorden.

 

De overordnede regler for overførselsadgangen fremgår af henholdsvis bevillingsreglerne samt af de generelle retningslinjer for selvforvaltning.


Således skelnes der inden for serviceudgiftsområdet mellem:
1. overførsler for enheder/institutioner omfattet af regler for økonomisk
decentralisering (dvs. skoler, daginstitutioner, plejehjem m.fl.)

2. overførsler for den øvrige del (puljer/projekter samt centrale konto).

 

For enheder omfattet af økonomisk decentralisering (ad 1) er der i udgangspunktet
fri overførsel af mer- og mindreforbrug. For den øvrige del (ad 2) – herunder enheder/institutioner, som ikke er med på listen over decentrale enheder – skal der udarbejdes en særskilt redegørelse, såfremt man ønsker et beløb overført. Overførslen må ikke omfatte almindelige saldooverførsler.


Hovedprincippet er dog, at et merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug.

 

Sanktionslovgivningens udfordring for overførselsadgangen

Det skal til retningslinjerne bemærkes, at Herning Kommune, ligesom landets øvrige kommuner, er underlagt sanktionslovgivningen for 2012. Det betyder, at vi ligesom de øvrige kommuner bliver målt på, om vi overholder vores andel af den aftalte servicedriftsramme (defineret ved vores vedtagne budget). Med andre ord skal det oprindelige budget for 2012 (vedtaget budget 2012) overholdes - overførsler eller ej. 

 

Det indebærer at overførselsadgangen i den oprindelige betydning - hvor de budgetansvarlige enheder har fuld råderet over de overførte beløb - ikke giver samme mening, fordi overførslerne mellem årene kan skabe en vis usikkerhed i forhold til overholdelsen af det vedtagne budget. Med overførselsadgangen vil risikoen for at overskride budgettet potentielt være til stede.

 

Omvendt er overførselsadgangen med til at sikre institutioner og budgetansvarlige enheder en frihed til at prioritere opgaverne inden for de rammer, som byrådet fastlægger. Det skaber stort ejerskab og ansvarsfølelse i forhold til den økonomi, som institutionerne har til rådighed.

 

Friheden forudsætter, at der er tillid til, at de budgetansvarlige lever op til deres ansvar og er bekendt med konsekvenserne af sanktionslovgivningen - både for kommunen som helhed og for de budgetansvarlige i særdeleshed.

 

Sanktionslovgivningen udstiller således i alt tydelighed det dilemma, der eksisterer mellem budgetoverholdelse og de budgetansvarliges frihed til at sikre den rette prioritering af opgaverne. Et dilemma, som der selvsagt ikke er noget oplagt løsning på, hvilket også gjorde sig gældende ved udvalgets behandling af sidste års overførselssag (sag nr. 188 i ØKE, 9. maj 2011).

 

På den baggrund anbefales det, at udvalget drøfter de nugældende principper.

 

Hovedtal

Hovedtal og kommentarer for henholdsvis drift, anlæg og finansiering ses nedenfor. For en fuldstændig gennemgang af alle overførselsønsker henvises til de tekniske bilag, der forefindes digitalt.

 

Tabel 1: Overførsler fra 2011 til 2012 på Drift

[image]

[image]

 

Tabellen viser resultatet for 2011 for den samlede skattefinansierede drift og er ikke
korrigeret for områder, der betragtes som værende udenfor rammestyring; dvs. overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, vintertjeneste m.v. Der er taget højde for disse korrektioner i forbindelse med udfærdigelse af overførselsønskerne.


Som det fremgår af tabellen er der i 2011 på de samlede skattefinansierede driftsområder et mindreforbrug på 162,4 mio. kr. og overførselsønsker på i alt 106,6 mio. kr. (netto).

 

Serviceområde 07, Renovation (forsyningsvirksomheder) udviser merindtægter for 4,3 mio. kr., der jf. de økonomiske styringsprincipper ikke overføres.


I overførselsbeløbet på 106,6 mio. kr. er indeholdt endelig afvikling af overført gæld fra 2010 på Social- og Sundhedsudvalgets (33,1 mio. kr.) samt Børne- og Familieudvalgets (15,0 mio. kr.) områder, jf. afviklingsplaner besluttet i Byrådet i november og december 2010.

 

Dog udestår besparelse på 2,0 mio. kr. vedr. strukturanalyse på dagtilbud, der ikke er realiseret på Børne- og Familieudvalgets område. Besparelsen indgår derfor som en negativ overførsel på Børne- og Familieudvalgets område. Der følges op på besparelsen i de kvartalsvise budgetopfølgninger.

 

I forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 (sag nr. 395 på ØKE den 7. november 2011) blev ubalance på Beskæftigelsesudvalgets område på 40,2 mio. kr dækket af en tillægsbevilling. Som led i finansieringen heraf blev Beskæftigelsesudvalget anmodet om at at fremsende en realistisk reduktions- og afviklingsplan for 7,8 mio. kr.

 

Finansieringen af de 7,8 mio. kr. blev indtil videre sikret ved fastfrysning dels af 4,6 mio. kr., svarende til 1 % på skoleområdet under Børne- og Familieområdet, som fagudvalget jf. egne beslutninger endnu ikke har forbrugt, dels midler øremærkede af Social- og Sundhedsudvalget til ekstraordinær gældsafvikling, jf. også budgetforligsteksten for budget 2012.

 

Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 22. november 2011 en reduktions- og afviklingsplan, der skulle bidrage med en besparelse på serviceområde 17 på 3,4 mio. kr. i 2011 og 4,4 mio. kr. i 2012.
 
De besluttede initiativer er gennemført som planlagt, og af udvalgets behandling fremgår det, at de besluttede initiativer isoleret set har genereret en besparelse i 2011 på 3,4 mio kr. Der følges op på planens initiativer i 2012 ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012. 

 

På den baggrund anbefales det, at de fastfrosne midler i Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget frigives. De frigivne midler er på forhånd indarbejdet i udvalgenes overførselssager.


Der knytter sig følgende overordnede bemærkninger til de fra fagudvalgene indstillede
overførsler:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets område udviser et samlet mindreforbrug på 77,0 mio. kr., hvoraf 37,7 mio. kr. søges overført til 2012. Til sammenligning blev der overført 25,6 mio. kr. fra 2010 til 2011. 

 

Serviceområde 15, Kultur udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. ønskes overført til 2012 til bl.a. forskydninger i udbetalinger til MCH vedrørende diverse events.
 
Serviceområde 20, Administration udviser et mindreforbrug på 74,8 mio. kr. Hovedparten (57 mio. kr.) kan specificeres således:

 • Pulje til budgetafvigelser: 35,0 mio. kr.

 • Pulje til forsikringsudbetalinger – selvforsikringsperiode: 13,6 mio. kr.

 • Diverse forsikringspuljer vedr. tjenestemænd: 4,5 mio. kr.

 • Trepartsaftalen – lovbunden: 1,2 mio. kr.

 • Diverse uafsluttede projekter: 2,7 mio. kr.

 
Der ønskes overført i alt 36,0 mio. kr. Ca. 18 mio. kr. vedrører diverse puljer, heraf 13,6 mio. kr. i selvforsikringspuljen og 1,2 mio. kr. vedrørende trepartsaftalen. Desuden ønskes der overført 1,8 mio. kr. til investeringer i diverse selvbetjeningsløsninger og skærme til fronten i Borgerservice, ligesom der ønskes overført 1,3 mio. kr. fra rådhuskontoen til diverse renoveringsopgaver på rådhuset.

De enkelte forvaltninger har lagt op til, at mindreforbrug vedr. aktiviteter og udviklingsprojekter, som var planlagt i 2011, men først er igangsat meget sent på året eller først i gangsættes i løbet af 2012, overføres til 2012.

 

Børne- og Familieudvalget

Det samlede resultat for Børne og Familieudvalgets område udviser et mindreforbrug på 35,8 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 20,4 mio. kr., uforbrugte midler vedr. projekter og takstreguleringspuljer på 17,8 mio. kr. samt et merforbrug på øvrige områder på 2,3 mio. kr.

 

Merforbruget på øvrige områder skyldes hovedsageligt, at omlægninger, fusioner, lukninger m.v. besluttet i forbindelse med strukturanalysen først træder i kraft pr. 1. august 2012. Det forventes at det overførte merforbrug kan finansieres med besparelserne i 2012.

 

Der har i 2011 været særlig fokus på styring af dagplejen. I forhold til budgetteret kan der konstateres et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i 2011, heraf er godt 3 mio. kr. opstået grundet forsinkede opsigelsesvarsler og fratrædelsesordningerne. Dette merforbrug er finansieret af de centrale konti og dagplejen får overført det resterende merforbrug på 0,7 mio. kr.  

 

På serviceområde 16 er det - set i forhold til budgettet for 2011 - lykkedes at afvikle gælden fra 2010. Dette skyldes hovedsageligt, at der i 2011 var været færre dyre anbringelser og flere anbringelser i familiepleje samt et mindreforbrug til objektiv finansiering på sikrede institutioner med i alt 2,6 mio. kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget

Samlet set udviser regnskabsresultatet 2011 for Social- og Sundhedsudvalget et mindreforbrug på ca. 24,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet indenfor rammestyring udviser et samlet mindreforbrug på 25,5 mio. kr.
 
I denne afvigelse er indeholdt et overført merforbrug fra 2010 på 33,1 mio. kr., hvortil der foreligger afviklingsplan godkendt af Byrådet i december 2010. Ses bort fra gælden er der i 2011 reelt set realiseret et mindreforbrug på 49,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede, hvoraf 24,8 mio. kr. vedrører områder med selvforvaltningsaftaler.

 

Der har siden sommeren 2011, hvor regnskabsresultatet for 2011 begyndte at tegne sig, været talt om muligheden for at afvikle 2010-gælden fuldt ud i 2011. Hermed vil afdragene kunne spares i budgettet for 2012 og 2013, hvilket vil kunne medvirke til at
udfordringer, der ikke er indarbejdet i det vedtagne budget 2012, kan håndteres inden for den eksisterende budgetramme.
 
Således har udvalget været præsenteret for muligheden for at afdrage den samlede gæld så hurtigt som muligt i et alternativt scenario, således at gælden er afviklet fuldt ud ved udgangen af 2011.

 

På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget besluttet at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det i sagen skitserede alternative overførselsscenarie følges. Hermed godkendes, at decentrale merforbrug overføres fuldt ud, og at decentrale mindreforbrug halveres - en model, der også i 2010 blev anvendt på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Modellen reducerer de decentrale overførsler med 3,5 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og med 14,8 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre - i alt 18,3 mio. kr.  

 

Reduktionen i de decentrale overførsler anvendes til ekstraordinært afdrag på 2010-gælden, som herefter udgør 5,5 mio. kr. Denne rest foreslås finansieret via en reduktion i det mindreforbrug på 18,5 mio. kr. på centrale konti, der jf. styringsprincipperne skulle tilgå de likvide aktiver. Med ovenstående er 2010-gælden indfriet fuldt ud i 2011.

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at vurdering af den økonomiske situation i 2012 på udvalgets område, herunder stillingtagen til eventuelle rammekorrektioner, afventer forårsopfølgningen. I lighed hermed tages stilling til, hvad der skal ske med de 18,4 mio. kr. i 2012, der jf. afviklingsplanen var forudsat anvendt til gældsafvikling.

 

Beskæftigelsesudvalget 

De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2011 været 1.081,2 mio. kr., hvilket er 106,8 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger på 105,0 mio. kr. og genbevillinger på 7,1 mio. kr. således, at der i forhold til den samlede bevilling er et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.
 
Mindreforbruget skyldes, at administrationsudgifter vedrørende de kommunale aktiveringstilbud er konteret på serviceområde 20, mens budgettet ligger på serviceområde 17. Hvis der korrigeres herfor viser området en merudgift på 3,0 mio. kr.
  
Af det samlede mindreforbrug søges 250 t.kr. overført til projektet "KVIS" (Koordineret Virksomhedsrettet indsats for Sygemeldte). 

 

Teknik- og Miljøudvalget
Det samlede resultat for Teknik- og Miljøudvalgets område udviser et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. (excl. Serviceområde 07, Renovation), hvoraf der ønskes overført 10,5 mio. kr.

 

På serviceområde 09, Trafik udviser området et samlet nettooverskud på 5,9 mio. kr. Heri indgår vintertjenesten, der kommer ud med et merforbrug på 1,5 mio. kr. Men da vintertjeneste ligger uden for rammestyring, overføres merforbruget ikke, men udlignes af kassen.

 

Overførslen på 5,9 mio. kr. ønskes bl.a. anvendt til:

 • energioptimering af vejbelysning (1,3 mio. kr.)

 • betalingsforskydning vedr. Midttrafik (2,3 mio. kr.)

 

Af den samlede overførsl på 10,5 mio. kr. på driften ønskes 5,6 mio. kr. overført til anlæg, jf. afsnit om de bevillingsmæssige ændringer. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Det samlede resultat for Kultur- og Fritidsudvalgets område udviser et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., hvoraf der ønskes overført 9,5 mio. kr.

 

På serviceområde 11, Idræt og Fritid, vedrører mindreforbruget på 539 t.kr. hovedsageligt bevillinger til ikke afsluttede renoveringsprojekter på forenings- og halområdet samt selvforvaltningsaftaler vedr. DGI-huset og diverse events. Det skal bemærkes, at der overføres ekstra 549 t.kr. til eventområdet, som en ikke disponeret reserve/pulje i 2012.

 

På serviceområde 14, Biblioteker, overføres 3,4 mio. kr. vedr. opsparede midler til
bibliotekets fremtidige renoveringsplan samt 1,4 mio. kr. til etablering af delvist selvbetjente biblioteker i Hammerum, Vildbjerg og Aulum i henhold til budgetforliget.

 

På serviceområde 15, Kultur, overføres der i alt 3,7 mio. kr. som vedrører teatre,
Musikskolen, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd,
Aktivitetshuset Nørregade, Kulturama samt andre mindre kulturelle opgaver.

 

Byplanudvalget

Driften på serviceområde 03, Kommunale ejendomme viser et forbrug på 634 t.kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 1.000 kr., der tilgår kassen.

 

Forebyggelsesudvalget 

Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2011 for Forebyggelsesudvalgets område et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Områder uden for rammestyring (aktivitetsbestemt medfinansiering) udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr., og områder inden for rammestyring udviser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

 

Der søges i henhold til styringsprincipperne overført mindreforbrug på decentrale enheder (Sundhedsfremme og Forebyggelse) på 2,2 mio. kr. samt projektmidler på centrale konti på i alt 0,8 mio. kr.

 

Merforbruget på 2,6 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering ville jf. hidtidig praksis være udlignet via de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen, men det blev imidlertid i forbindelse med efterårsopfølgningen 2011 besluttet, at beløbet skulle overføres til 2012 i forventning om, at merforbruget bliver kompenseret via en efterregulering af området.

 

Anlæg

Som det fremgår af tabel 2 er der på anlæg et samlet mindreforbrug i 2011 på 143,4 mio. kr., hvoraf 104,0 mio kr. ønskes overført.

 

Serviceområde 07, Renovation (forsyningsvirksomheder) udviser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., der overføres, jf. de økonomiske styringsprincipper.

 

Tabel 2: Overførsler fra 2011 til 2012 på Anlæg

[image]

 

Anlægsoverførslerne er saldooverførsler vedrørende ikke færdiggjorte projekter, jf. de økonomiske styringsprincipper. Forskellene mellem afvigelsen og overførselsønskerne skyldes afsluttede anlægsregnskaber, der udviser et samlet merforbrug, som ikke indregnes i overførslerne.

 

Hvad angår forskellen på serviceområde 13, Handicap og psykiatri indeholder afvigelsen afsatte rådighedsbeløb på 32,2 mio. kr. til udvidelse af Mosaikken, som skal tilgå de likvide aktiver, idet projektet er udgået.  

Finansiering

Som det fremgår af tabel 3, søges der om overførsel af en mindreudgift/mindreindtægt på i alt 39,7 mio. kr.  

 

Tabel 3: Overførsler fra 2011 til 2012 på Finansiering

[image]

På serviceområde 26, Indskud i Landsbyggefonden ønskes midlerne overført til godkendte, men ikke udbetalte projekter.
 
På serviceområde 28, Optagelse af lån ønskes budgetterede lån i 2011 vedrørende ældreboliger, som ikke er blevet optaget, overført til forventet optagelse i 2012.

 

Bevillingsmæssige ændringer

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretages en række bevillingsmæssige ændringer.

 

På Kultur- og Fritidsområdet drejer det sig om følgende ændringer:

 • der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 850.000 kr. i 2012 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr. Aulum Hallen - udskiftning af
  halgulv,

 • anlægsudgiften på 850.000 kr. finansieres af forventede drifts-overførsler på
  Serviceområde 11, Idræt og Fritid. Beløbet forventes overført til 2012 i den samlede
  overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

 • der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. i 2012 til Serviceområde 14, Biblioteker, nyt stednr. selvbetjente biblioteker,

 • anlægsudgiften på 1.350.000 kr. finansieres af forventede drifts-overførsler på
  Serviceområde 14, Biblioteker.

 

På Teknik- og Miljøområdet drejer det sig om følgende ændringer:

 • På serviceområde 03, Kommunale ejendomme overføres 475.000 kr. til etablering af nye energistyringer i flere af kommunens bygninger, nyt stednr. Ligeledes overføres 320.000 kr. til diverse vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på kommunens bygninger: udskiftning af vinduer og tagrender samt facaderenovering, stednr. 011099.

 • På serviceområde 04, Natur og grønne områder overføres 449.000 kr. til igangsat udskiftning af stråtage i Sdr. anlæg, nyt stednr. Ligeledes overføres 596.000 kr. til at dække kommunens egenfinansiering til færdiggørelse af kano- og shelterplads m.m. ved Skjern Å, nyt stednr.

 • På serviceområde 08, Drift overføres 200.000 kr. til bygningsvedligeholdelse på stillepladserne, stednr. 020083. Ligeledes overføres 800.000 kr. til fortsat opdatering samt nye tiltag vedrørende Drifts decentrale økonomi- og ressourcestyring C5, nyt stednr.

 • På serviceområde 09, Trafik overføres 2.734.000 kr. til projekteret asfaltarbejde på Albækvej, nyt stednr.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der følgende bevillingsmæssige ændringer:

 • Der søges overført kr. 0,1 mio. kr. fra drift til anlæg til vedligeholdelse af skulpturen ELIA.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at udvalget drøfter principperne bag overførselsadgangen i lyset af sanktionslovgivningens bestemmelser og mulige konsekvenser,

 

at de fastfrosne midler svarende til 7,8 mio. kr. på Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget frigives,

 

at fagudvalgenes overførselsønsker i øvrigt godkendes,

 

at de bevillingsmæssige ændringer nævnt i sagsfremstillingen godkendes.

 

 

 

 

Teknisk bilagsmateriale, der viser de konkrete overførsler, forefindes alene som digitale bilag. Materialet udgør 154 sider ialt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Principperne for overførselsadgangen blev drøftet. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Forslag til håndtering af rammeudmelding for budget 2013-2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til håndtering af rammeudmelding for budget 2013-2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2013 udmelder Økonomi- og Erhvervsudvalget endelige driftsrammer for fagudvalgenes budgetforslag efter 1. budgetkonference. Rammeudmeldingen sker endeligt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 30. april 2012.
 
På Serviceområde 18, Sundhed og Ældre på Social- og Sundhedsudvalgets område er det kendt, at der aktuelt pågår et udredningsarbejde, der har til formål at identificere en eventuel varig effekt af det konstaterede mindreforbrug i 2011 på Serviceområde 18, Sundhed og ældre – den såkaldte baseline-drøftelse.
 
Det faktiske regnskabsresultat for serviceområdet udviser et mindreforbrug på 42,339 mio. kr., som reduceres til 36,645 mio. kr., når der korrigeres for forskydninger mellem regnskabsår, afdrag på gæld og områder udenfor rammestyring.
 
Den varige effekt af mindreforbruget i 2011 vurderes af administrationen til 18. mio. kr. i 2013 og frem, svarende til ca. halvdelen af det realiserede mindreforbrug i 2011, korrigeret for forskydninger mellem regnskabsår, afdrag på gæld og områder udenfor rammestyring. Vurderingen er foretaget ud fra en forudsætning om uændret serviceniveau på området.
 
Social- og Sundhedsudvalget har udtrykt ønske om, at vurderingen af den varige effekt af 2011-resultatet afventer forårsopfølgningen, idet denne kan være med til at supplere vurderingen.
 
I og med at de foreslåede rammekorrektioner baserer sig på skøn og vurderinger, kan det overvejes om der skal ske en revurdering af den varige effekt af mindreforbruget i 2011, eventuelt i forbindelse ½-årsregnskabet for 2012.
 
For så vidt angår 2012 foreslås, at stillingtagen til rammekorrektionen sker i forbindelse med forårsopfølgningen jfr. ønske fra Social- og Sundhedsudvalget.
 
Det kan oplyses, at nærværende forslag om fastsættelse af den varige effekt af mindreforbruget i 2011er udarbejdet i samarbejde med administrationen i Social, Sundhed og Beskæftigelse.
 
Karin Locander deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at den vurderede rammekorrektion for 2013 og frem på 18 mio. kr. årligt indarbejdes i rammeudmeldingen for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre,
at stillingtagen til rammekorrektionen i 2012 sker i forbindelse med forårsopfølgningen jfr. ønske fra Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, og sagen sendes til Social- og Sundhedsudvalget suppleret med en bemærkning om, at udgifter til driften af kommende friplejehjem i Ørnhøj og Arnborg samt til nyt plejehjem ved Fuglsang Sø indarbejdes.

 

Det bemærkes, at der er adgang til et generelt politisk forbehold for alle politikere vedr. budget 2013.

 

Finn Stengel Petersen kan tiltræde rammeudmeldingen, dog således at han finder, at sagen bør behandles i fagudvalget.

 

Peter Villadsen, Christian Bjerre, Birgit Jonassen og Line Hillerup deltog ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling i sagen.

 

Konstitueret direktør Karin Locander var til stede ved sagens behandling.

 

Sagen går ikke videre til Byrådet. .

 

Sagsnr.: 24.02.00-A06-1-12 Sagsbehandler: Mette Højborg  

Den 3. vej - Bymidten Herning City

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jørgen Krogh, Mette Højborg

Sagsresume

Ved budgetforliget for 2011 blev det aftalt, at der skal indføres betaling for parkering på offentlige parkeringspladser i Herning Bymidte og ved Messecenter Herning fra 2012 med en forventet nettoindtægt på 5,8 mio. kr.

 

Byrådet besluttede i møde den 23. august 2011 at godkende brugerbetaling for brug af byens gågader, torve og pladser som erstatning for indførelse af betalt parkering i Herning Bymidte, og at der ikke indføres betalt parkering ved MCH. MCH overtager samtidig forpligtigelse til renovering af arealer.

 

Brugerbetalingen skulle indbringe i alt 4,45 mio. kr. - heraf 250.000 kr. til administrationshonorar til Cityforeningen. 4,2 mio. kr. skulle tilfalde Herning Kommune.

 

Efterfølgende har der været arbejdet på at etablere "Den 3. vej for Herning Bymidte" i erkendelse af, at midtbyen har brug for en vitaminindsprøjtning i f. t. at skabe såvel aktiviteter som fælles markedsføring.

 

Den 3. vej skal skabe en indtægt på ca. 3 mio. kr. til Cityforeningen, som skal varetage opgaven med at skabe de ønskede aktiviteter og fællesmarkedsføring. Den 3. vej er tænkt som en afløser for bymidtebidraget.

 

Der ønskes en stillingtagen til oplægget til "Den 3. vej for Herning Bymidte", herunder hvorvidt bymidtebidraget skal bortfalde, såfremt det ønskede antal medlemmer er opnået.

Sagsfremstilling

Fredag den 13. april 2012 afholdte Borgmester Lars Krarup møde med repræsentanter for Herning Midtbys grundejere med henblik på at præsentere en alternativ model til bymidtebidraget og de udfordringer midtbyen står overfor. Formålet var at få en afklaring af, hvorvidt der var opbakning til at gå alternative veje.

 

Modellen "Den 3. vej" går i korte træk ud på følgende:

Den vedtagne bymidte afgift til Herning Kommune for råden over offentlig vej på kr. 4,2 mio., evt. erstattes af en model, hvor både erhvervsdrivende i midtbyen og grundejerne bidrager med i alt ca. kr. 3 mio. til aktivitet og markedsføring af midtbyen.

 

De 3 mio. kr. skal fremkomme ved, at:

 • Grundejerne indskriver pligtigt medlemskab af Cityforeningen i alle fremtidige erhvervslejekontrakter, og søger at lave allonge til eksisterende lejekontrakter om tilsvarende hvor det er muligt.

 • Medlemskab for grundejere i erhvervsudlejningsejendomme på 2.500 kr. årligt

 • Justering af Cityforeningens kontingent (som vist nedenfor)

 • De ”nye” penge, puttes i en særlig aktivitets- og markedsføringskasse, der skal sikre aktiviteter i hhv. Østergade, Vestergade/Bredgade Vest og Bredgade.

 

Forslag til nye kontingentsatser.

Kontingentsatser (Helårs)
 
 
 
 
Kategori
Omsætning
2011 kontingent
Ny model
Stigning
1
0 – 2 mio kr
5.516
9.106
3.590
2
2 – 4 mio kr
11.034
14.614
3.580
3
4 – 6 mio kr
16.562
20.425
3.863
4
6 – 8 mio kr
22.042
26.217
4.175
5
8 – 12 mio kr
28.120
32.248
4.128
6
12 – 16 mio kr
33.836
37.234
3.398
7
16 mio +
37.904
44.562
6.658
 
 
 
 
 
A
Liberale erhverv
1.834
3.734
1.900
 
 
 
 
 
B
Pengeinstitutter
 
 
 
 
+ Apoteker
18.210
22.284
4.074
 
 
 
 
 
C
Udenfor gågadenet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejendomsejere
 
2.500
2.500
 
 
 
 
 
 
Alle omsætningstal og kontingenter er ex. moms.
 
 
 

 

I forlængelse af mødet den 13. april 2012 blev grundejerne bedt om at udfylde støtteerklæringer i f. t. modellen og opfordre deres lejere til at melde sig ind i CItyforeningen.

 

Herning Kommune har den 24. april 2012 fået oplyst følgende status fra Herning Cityforening:

 

 

Det totale medlemstal for Cityforeningen pr. 1. April 2012:
142
Nye medlemmer med underskrift pr. 22. April
83
Nye medlemmer med mundtligt tilsagn ( underskrivere tilstede før 1. Maj)
18
Estimat for yderligere potentiale: ca.
25
 
 
Indmeldte ejendomme med underskrift pr. 22. April (inkl. 6 kommunale)
120
Ejendomme med mundtligt tilsagn
10
Estimat for yderligere potentiale: ca.
35
 
 
 Potentielle medlemmer i alt
433
 
 
 
 
Foreløbig organisationsprocent lejere ( estimat)
91%
Foreløbig organisationsprocent udlejere ( estimat)
79%

 

Citydirektør Per Hansen deltager under sagens behandling og vil give en orientering om status i sagen.

 

Direktør Jørgen Krogh deltager ved sagens behandling.

 

Forligskredsen er inviteret til at deltage i sagens behandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at oplægget til Den 3. vej godkendes som erstatning for bymidtebidraget,
at mindreindtægten på 4,2 mio. kr. i 2012 søges finansieret ved den forestående budgetopfølgning
at der sker en teknisk korrektion på 4,2 mio. kr. fra Budget 2013 og frem.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, og Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Finn Stengel Petersen forbeholder sig sin stillingtagen til sagens behandling i Byrådet.

 

Peter Villadsen, Christian Bjerre, Birgit Jonassen og Line Hillerup deltog ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling i sagen.

 

Direktør for Herning Cityforening Per Hansen var til stede ved starten af sagens behandling.

 

Direktør Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-3-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Budgetrammer for budget 2013-2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal jvf. budgetproceduren efter budgetkonferencen udmelde de økonomiske rammer indenfor hvilke budgetforslagene fra fagudvalgene skal udarbejdes.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal jvf. budgetproceduren efter budgetkonferencen udmelde de økonomiske rammer indenfor hvilke budgetforslagene fra fagudvalgene skal udarbejdes. 

Af budgetproceduren fremgår endvidere, at der ved rammeudmeldingen skal tages stilling til en evt. udviklings- og konsolideringspulje, der kan/skal skabe finansieringskraft i tilfælde af evt. uventet likviditetstræk, eks. hvis økonomiaftalen forringer budgetbalancen, og/eller give finansieringskraft til udvikling, nye projekter m.v.

Det kan i den forbindelse overvejes at anmode fagudvalgene om at arbejde med forslag til emner, der kan understøtte dette for eksempel svarende til 1% af servicedriftsudgifterne.

 

Endelig skal der ved rammeudmeldingen tages bestik af evt. tekniske korrektioner.

 

Der er grund til at tro at de økonomiske forudsætninger i 2013 i form af indtægter fra tilskud/udligning blivere dårligere end forudsat i overslagsår 2013. Dette skyldes justering af tilskud og udligningsmodellen dels "behovet" fra Regeringens side om at indgå en "billig" økonomiaftale af hensyn til den samlede offentlige økonomi. Der er dog også elementer i tilskuds- og udligningsmodel sammenhæng, der kan "gå den anden vej", idet beskæftigelsestilskuddet er under vurdering med henblik på en større sammenhæng mellem udgift og kompensation. Men hvorom alting er kan økonomien med et slag være forringet med op imod 50 mio. kr. eller mere.

  

Ved rammeudmeldingen er der desuden et par mere tekniske forhold, der skal vurderes:

 

 • det specialiserede takstområde, hvor taksten jvf. aftale i KKR-regi skal reduceres med 2 % i 2014 og yderligere 2,5 % i 2014.

 • grundbudgettet for SO18 Ældre og Sundhed set i lyset af regnskabsresultatet for 2011, jf. tidligere sag

 • etableringen af friplejehjem, jf. bilag og budgetkonference

 • bymidtebidrag, jf. tidligere sag og budgetkonference

 • pris- og lønfremskrivningen til 2013 priser, herunder evt friholdelse af kontrakter

 

med henblik på at tilpasse rammerne til de ændrede forudsætninger.

 

Dette gør sig også gældende for den demografiske udmelding, hvor der i bilag er redegjort for de økonomiske konsekvenser heraf vurderet ved den etablerede mekanisme.

 

Fagudvalgene udarbejder efterfølgende forslag til udmøntning af rammerne, herunder eventuelle omprioriteringer. Fagudvalgenes budgetbidrag og den budgetlagte målopfyldelse skal i overensstemmelse med gældende principper for budgetudarbejdelsen ligge indenfor den givne budgetramme. Budgetbidragene skal være udtryk for et realistisk budgetforslag, hvilket indebærer, at der skal være sammenhæng og balance mellem mål og midler, mellem serviceniveau og midler osv. Dette kan betyde, at serviceniveauet skal justeres med henblik på rammeoverholdelse. 


Henset til, at der er fokus på økonomisk balance i budgetåret og overslagsårene prioriteres nye driftsønsker ved omprioritering.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal udover driftsrammerne vurdere anlægsrammen for 2016, idet rammerne for 2013-2015 udgøres af den kendte investeringsoversigt for disse år. For 2016 foreslås rammen fastsat til 140 mio. kr. vurderet ud fra en gennemsnitsbetragtning og forhøjet med henblik på at tilgodese et større behov for anlægsarbejder.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller:

at de økonomiske driftsrammer for 2013-2016 drøftes med afsæt i ovenstående, idet der på mødet vil blive nærmere redegjort for økonomien i de forskellige elementer,

 

at de økonomiske driftsrammer efterfølgende udmeldes til fagudvalgene som grundlag for deres budgetforslag jvf. budgetproceduren,

 

at anlægsrammen for 2016 fastsættes til140 mio. kr. netto.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt således, at der i rammeudmeldingen indarbejdes følgende tekniske forhold:

 

 • det specialiserede takstområde, hvor taksten jvf. aftale i KKR-regi skal reduceres med 2 % i 2013 og yderligere 2,5 % i 2014. Takstreduktionerne gennemføres ved diffentierede tiltag indenfor rammen.  

 • grundbudgettet for SO18 Ældre og Sundhed koorigeres med 18 mio. kr. set i lyset af regnskabsresultatet for 2011, jf. tidligere sag  

 • konsekvenserne ved etableringen af friplejehjem, jf. bilag og budgetkonference

 • bymidtebidrag, jf. tidligere sag og budgetkonference, idet indtægten på 4,2  mio. kr. tilbageføres

 • alene kontraktbunde områder prisfremskrives

 • øget drift af nyt plejecenter ved Fuglsang Sø, idet beløbet kvalificeres frem mod budgetkonferencen i august.

 

Fagudvalgene udarbejder reduktionsforslag på 1 % af servicedriftsudgifterne (netto).

 

Det bemærkes, at i det omfang fagudvalgene ønsker udvidelser, anviser det enkelte udvalg samtidig forslag til korrigerende handlinger.  

 

Finn Stengel Petersen kan tiltræde rammeudmeldingen, dog således at han finder, at rammekorrektionen på SO 18 bør behandles i fagudvalget.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P22-1-12 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Godkendelse af retningslinjer og ændring af ejerstrategi for Herning Vand A/S samt generel bemyndigelse til repræsentation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Ifølge Herning Kommunes Ejerstrategi for Herning Vand A/S skal Herning Kommune godkende retningslinjer udarbejdet af selskabet for 7 områder: forbrugerservice, drikkevandsbeskyttelse, klimatilpasning, energieffektivisering, indkøbskontrol, kommunikation og forsikring. Herning Vand har fremsendt retningslinjer til godkendelse.

 

De skal revideres hvert 4. år og herefter godkendes af Herning Kommune, ifølge ejerstrategien. Herning Vand ønsker ejerstrategien ændret, således at retningslinjerne ikke skal forelægges Herning Kommune til godkendelse.

 

Retningslinjerne har ikke tidligere været forelagt, men spørgsmålet om ændring af ejerstrategien blev udsat i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 27. februar 2012 under punkt nr. 75. Der henvises til sagen. Det indstilles, at retningslinjerne godkendes, og at ændringen af ejerstrategien godkendes, således at retningslinjerne ikke fremadrettet skal godkendes politisk. Det indstilles, at der sker generel bemyndigelse til på Byrådets vegne at møde og afgive stemme på generalforsamlinger i selskabet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har valgt at udarbejde en ejerstrategi (politik) for Herning Vand A/S.

Ifølge punkt 11 i ejerstrategien skal selskabet udarbejde retningslinjer på 7 omåder til implementering af ejerstrategien. Det drejer sig om:

 

 1. forbrugerservice,

 2. drikkevandsbeskyttelse,

 3. klimatilpasning,

 4. energieffektivisering,

 5. indkøbskontrol,

 6. kommunikation

 7. forsikring.

 

Herning Vand A/S har fremsendt syv sæt retningslinjer til Herning Kommunes godkendelse. Godkendelseskravet ifølge ejerstrategien skal sikre, at retningslinjerne tydeliggør ejerstrategien (politikken) og stemmer med, hvordan Herning Kommune forstår sin ejerstrategi og ønsker den virkeliggjort af selskabet, jf. overskriften til punkt 11.

 

De syv sæt retningslinjer, der foreligger til godkendelse, beskriver med varierende detailniveau strategisk indsatser på udvalgte områder. Retningslinjerne offentliggøres på Herning Vands hjemmeside. 

 

Hvis Herning Kommunes godkendelse af retningslinjerne ikke længere kræves - som følge af, at ejerstrategien ændres som ønsket af Herning Vand A/S - overlades det til Herning Vand A/S`s bestyrelse selv at udforme retningslinjerne, sådan som Herning Vand A/S`s bestyrelse forstår Herning Kommunes ejerstrategi. En sådan tilgang vil være i overensstemmelse med almindelig selskabsledelse, hvor ejerne udstikker de overordnede linjer, og bestyrelsen og direktion sikrer udførelsen.  

 

Borgmesteren er tidligere i en konkret sag blevet bemyndiget til på Byrådets vegne at stemme på generalforsamlingen i selskabet. Denne bemyndigelse er delegeret til administrationen. Det findes hensigtsmæssigt, at bemyndigelsen gøres generel. 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at retningslinjerne godkendes,

 

atejerstrategien ændres, således at retningslinjerne ikke længere skal godkendes af Herning Kommune men af bestyrelsen i Herning Vand A/S og skal foreligge på selskabets hjemmeside. Eventuelle ændringer i retningslinjerne meddeles ikke til Herning Kommune, som derfor jævnligt skal søge på selskabets hjemmeside, hvis Herning Kommune ønsker at holde sig ajour,

 

at direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice bemyndiges generelt til på Herning Byråds vegne at møde på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Herning Vand A/S.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 

Bilag

 

Sagsnr.: 03.11.08-P19-3-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligorganisationen Fællesbo ansøger om låneoptagelse til ombygning og renovering af Institutionen Lindely

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

Herning Kommune skal godkende låneoptagelse og pant på det almene boligområde. Fællebo ansøger om låneoptagelse til renovering af erhvervslejemålet Lindegårsvej 1, kendt som Institutionen Lindely.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Fællesbo ejer erhvervslejemålet Lindegårdsvej 1, Herning. Lejemålet huser i dag den selvejende daginstitution Lindely.

 

Herning Kommune har opsagt sin driftsoverenskomst med den selvejende institution Lindely. Børne- og Familieudvalget har godkendt, at Børnehaven Lindely etableres som privat daginstitution pr. 01. august 2012 med 12 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser.

 

Det er oplyst, at institutionens bestyrelse ønsker at renovere og ombygge institutionen for en samlet pris af 2,2 mio. kr. Anlægsudgiften fordeler sig med 1,02 mio. kr., der finansieres af opsparede midler, herunder trækningsret. De øvrige 1,180 mio. ønskes finansieret ved realkreditlån over 30 år.  

 

Låneoptagelse vil medføre en huslejestigning på ca. 6.000 kr. årligt. Den årlige husleje vil efter låneoptagelsen være 193.000 kr., svarende til 804 kr. pr. m2. Huslejen indeksreguleres.

 

Den offentlige ejendomsvurdering er 1,3 mio.kr. Ejendommen har i dag gæld under 30.000 kr. og vil medio 2013 være gældfri.

Økonomi

Der er ikke ansøgt om kommunal garantistillelse.

 

Låneoptagelsen påvirker ikke det kommunale driftstilskud til den private daginstitution. Herning Kommune yder et driftstilskud pr. barn i en privat daginstitution, incl. bygningstilskud. Tilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at låneoptagelse og deraf følgende pant i Fællesbos afd. 102, Lindegårdsvej 1, Herning godkendes som ansøgt.

Beslutning

Sagen er udsat.  

 

Sagsnr.: 03.12.00-P19-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligselskabet Fruehøjggard ansøger om aftale om fortrinsret for seniorer til 12 nye boliger i Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggreen

Sagsresume

Boligselskabet Fruehøjgaard bygger 12 nye almene familieboliger ved Virkelyst i Gjellerup. Boligerne er indflytningsklar i efteråret 2012. Der ansøges om en udlejningsaftale, så seniorer der er fyldt 50 år og ikke har hjemmeboende børn har fortrinsret til boliger.

Sagsfremstilling

Byggeriet opføres i 2 etager og der er elevatoradgang til boliger på første sal. Der opføres seniorvenlige 8 boliger med 4 rum og 4 boliger med 3 rum på 100-110 m2.

 

Byggeriet er opført centralt i Gjellerup by tæt ved kirke, indkøbsmuligheder og offentlig transport.

 

Boligselskabet ønsker, at seniorer har fortrinsret til de nye boliger. Såfremt boligerne ikke kan lejes ud udelukkende til seniorer, vil boligerne blive tildelt til andre boligsøgende.

 

Tilsvarende fortrinsaftaler for seniorer er godkendt i Fællesbos afdelinger 010, Silkeborgvej - også kendt som La Cabana", afdeling 510, Sydgaden i Snejbjerg og afdeling 400, Lund- og Skjoldparken i Lind samt i Lejerbos afdelinger 707-0, Smedegade, og 550-0 Kampmannsgade, begge i Herning by.

 

Alle udlejningsaftaler er gældende for 4 år og bliver fremlagt til polisk godkendelse samlet en gang i hver byrådsperiode. Seneste behandling var den 08. marts 2011.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at aftale om fortrinsret for personer, der er fyldt 50 år og ikke har hjemmeboende børn i Fruehøjgaards nye afdeling 22, Klosterparken godkendes,

 

at aftalen evalueres årligt af administrationen i forbindelse med kommunens dialogmøder med boligorganisationerne og forelægges til politisk behandling hvert 4 år i lighed med øvrige udlejningsaftaler.  

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-894-11 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Aftale om udlejning af ungdomsboliger til studerende, der tilflytter Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggreen, Mette Højborg

Sagsresume

Byrådet besluttede i juni 2011, at der skal arbejdes for at garantere boliger til alle studerende, der optages på uddannelser i Herning. Der er udarbejdet et fælles oplæg fra boligorganisationernes side til en "pendlerbolig-ordning" for ungdomsboliger.

Sagsfremstilling

Byrådet blev i forbindelse med behandlingen af plan for almene boliger 2011-2014 i juni 2011 orienteret om, at der er visse juridiske, herunder økonomiske udfordringer ved etableringen af en egentlig boliggaranti ift. det almene boligområde.
 
Udfordringerne er drøftet med boligorganisationerne, der er fremkommet med et konkret forslag til en "pendlerordning". Modellen indebærer, at boligorganisationerne stiller hver 5. ledige ungdomsbolig til rådighed for boligsøgende studerende, der er optaget på et studium i Herning Kommune, og som har bopæl udenfor kommunen. Afstandskriterierne er identiske med den pendlerboligordning, der gælder for almene familieboliger. Dvs. ansøger skal bo udenfor Herning og Ikast-Brande Kommuner og have mindst 30 km. til uddannelsesstedet.  

 

Der er i dag 891 almene ungdomsboliger i kommunen. Der er generelt en høj fraflytningsprocent for de almene ungdomsboliger, i gennemsnit flytter godt 50 % indenfor et år. Det betyder, at i praksis vil godt 100 ungdomsboliger årligt blive tildelt tilflyttende studerende efter denne aftale. Det er vurderingen hos såvel boligorganisationer som forvaltning, at aftalen imødekommer de væsentligste udfordringer ift. udefrakommende boligsøgende unge, samtidig med at den tilgodeser behovet for ungdomsboliger til kommunens egne borgere. Aftalen gælder for alle ungdomsboliger i kommunen.

 

Det foreslås, at aftalen evalueres efter et år og at evalueringen fremlægges til politisk behandling.  

 

Aftalen vil i et vist omfang imødekomme de udenlandske studerens behov. Der er imidlertid ift. den specifikke målgruppe af lejere særlige behov, der peger mere i retning af familieboliger end mod ungdomsboliger.  

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier for ungdomsboliger til studerende godkendes,

 

at aftalen evalueres efter et år, og evalueringen fremlægges til politisk behandling.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 

 

Sagsnr.: 03.10.02-P19-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ansøgning om salg af 4 almene boliger på Blåhøjvej i Karstoft

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Mette Berggreen

Sagsresume

Boligselskabet Bomidtvest ønsker at sælge fire almene familieboliger på Blåhøjvej i Karstoft. Boliger står tomme, og ansøgningen er begrundet i udlejningsvanskeligheder.  

Sagsfremstilling

Bomidtvest ønsker at sælge fire mindre familieboliger i Karstoft. Boligerne er opført i 1974 som to dobbelthuse med hver to 2-rums boliger på hver 55 m2. Boligerne er stort set uforandret siden opførelsen. Der forestår gennemgribende renoverings- og vedligeholdelsestiltag i form af udskiftning af tag, udhæng, tagrender, vinduer samt køkken og bad.

 

Tre af boligerne har været ledige i ca. et år. Den sidste lejer har opsagt lejemålet. Der har tidligere over årene været længerevarende perioder med lejeledighed.

 

Huslejeniveauet for en bolig er i dag ca. 3.000 kr. om måneden, excl. forbrug. En istandsættelse og modernisering vil forhøje huslejen, men forventes ikke at fremme efterspørgsel nævneværdigt.  

 

Udlejningssituationen og perspektiverne for boligerne er drøftet på dialogmøde med boligorganisationen. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for en ommærkning til anden boligtype. Det er erfaringen fra dialogmøderne med boligorganisationerne, at udlejningsvanskeligheder i de mindre bysamfund er en generel udfordring for alle former for almene boliger.

 

Der foreligger en salgsvurdering fra uafhængig ejendomsmægler. Mægleren vurderer, at boligerne bør sælges samlet. Mægleren vurderer, at der bør søges mod et salg med henblik på udlejning til turister, gæstehus eller lignende, og vurderer  prisen på ejendommene samlet til 400.000 kr.  

 

Mæglervurderinger er betragteligt under den offentlige ejendomsvurdering på 1,3 mio. kr.

 

Et salg er betinget af godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Landsbyggefonden har i den forbindelse afgivet en udtalelse til sagen. Fonden bemærker, at den ikke forventer, "at der kan genskabes en efterspørgsel efter de fire boliger, idet renoveringen vil være kostbar og ikke samfundsøkonomisk forsvarlig".

Økonomi

Der er restgæld i ejendommene pr. 31.03.2012 for 56.921 kr. Der er ikke afgivet kommunal garantistillelse for lånene.

 

Der er ikke ydet kommunalt grundkapital tilskudslån til boligerne.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Boligorganisationen Bomidtvests salg af fire almene boliger beliggende Blåhøjvej 10 A-B og 12 A-B, Karstoft godkendes.

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 

 

Sagsnr.: 01.11.00-P15-1352-10 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Godkendelse af "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk

Sagsresume

På byplanudvalgsmødet den 8. februar 2010 blev det besluttet at igangsætte udarbejdelse af en prioriteringsplan for kommunens byfornyelsesindsats i form af en byfornyelsesstrategi.
 
På byplanudvalgsmødet den 14. marts 2011, hvor et forslag til byfornyelsesstrategi skulle godkendes, blev det dog besluttet at udsætte sagen.
 
Der er nu udarbejdet et forslag til ”Byfornyelsesstrategi 2012-2015 – herunder handlingsplan”.

 

Sagen var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 23. januar, hvor den blev udsat.

Sagsfremstilling

Byfornyelsesstrategien er udarbejdet inden for rammerne af Byfornyelsesloven.
 
Byfornyelsesloven støtter gennemførelsen af en række konkrete tiltag og planer, der skaber udvikling og forskønnelse i byerne. Byfornyelsesindsatsen kan ses som ét af flere redskaber til at sikre udvikling af især mindre byer, og kan med fordel koordineres med andre initiativer.
 
Byfornyelsesmidlerne fra staten er gennem de seneste år blevet færre, og behovet for en konkret prioritering af midlerne er dermed blevet større.
 
Strategien synliggør og sammenfatter byfornyelsesbehovet i kommunens centerbyer, forstæder og landsbyer.
 
Vurderingen af mulige og relevante byfornyelsestiltag i de enkelte byer bygger dels på en registrering og dels på byernes udviklingsplaner/helhedsplaner.
De enkelte byers ønsker og behov indgår som bilag i strategien.
 
Strategien indeholder på den baggrund en række anbefalinger og et forslag til en handlingsplan, og er tænkt som et dynamisk dokument, der kan revideres efter behov.
 
Proces:
Arbejdet med byfornyelsesstrategien blev sat i gang i foråret 2010.
Alle forstæder, centerbyer og landsbyer fik mulighed for at deltage i et opstartsmøde, hvorefter repræsentanter fra byerne kunne tilkendegive, om man ønskede at indgå i den efterfølgende registrering som baggrund for strategien. I alt 17 byer blev derefter besøgt.
 
Registreringen bygger dels på de lokale borgeres egen observationer i hverdagen og omfatter både det oplagt synlige: bygninger, torve og gaders tilstand såvel som det mindre synlige: dagliglivet, de sociale relationer og sammenhængskraften eller mangel på samme.
 
Der er ikke tale om en fuldstændig og tilbundsgående registrering af forholdene, men sammenholdt med byernes udviklingsplaner/helhedsplaner tegner der sig et overordnet billede af byernes ønsker og behov.
 
De i alt 23 byer, som fremgår af bilaget i strategien og dermed er vurderet i strategien, er altså dels byer, der selv har ønsket at blive registreret i forbindelse med udarbejdelsen af strategien og dels byer med udviklingsplaner/helhedsplaner. Som det fremgår af bilaget er der i alt 6 byer med udviklingsplaner/helhedsplaner, der ikke har ønsket at blive registreret som led i byfornyelsesstrategien.
 
Herning by er ikke registreret og vurderet i første fase af strategien, da der på tidspunktet for strategiens udarbejdelse allerede er igangsat flere større projekter i bymidten, herunder også byfornyelsesprojekter. Herning by indgår dog i handlingsplanen med mulighed for bygningsfornyelse.
 
Handlingsplan:
Handlingsplanen er formuleret inden for rammerne af strategien.
 
Det anbefales, at der ansøges om gennemførelse af områdefornyelse i Sunds fra 2013 og i Haderup fra 2015.
 
Derudover anbefales det, at bygningsfornyelsesmidlerne fordeles generelt efter geografisk inddeling af kommunen, så det er muligt over en 4-årig periode at gennemføre bygningsfornyelse, hvor det er relevant, og hvor det kan skabe en synlig forskel i lokalsamfundene.
 
Økonomi:
Initiativer igangsat på baggrund af byfornyelsesstrategien afholdes indenfor By, Erhverv og Kulturs budgetramme under serviceområde 03.
 
Såfremt der gives tilsagn på en ansøgning om områdefornyelse modsvares den kommunale finansiering med 33 % statslig finansiering. Der kan desuden søges supplerende LAG (Lokale Aktions Grupper) støtte.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at ”Byfornyelsesstrategi 2012-2015 – herunder handlingsplan” indstilles til godkendelse som grundlag for kommende prioriteringer på byfornyelsesområdet, såfremt der kan findes finansiering hertil indenfor By, Erhverv og Kulturs budgetramme på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.
 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1779-10 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 for erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 09.BL18.1 for et for et erhvervsområde ved Fårbæk, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-20.
 
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde - BL18 for Fårbæk By.

Sagsfremstilling

Med dette kommuneplantillæg rammelægges landsbyen Fårbæk til blandet bolig og erhverv. Ændringen af kommuneplanen giver bl.a. muligheder for udvikling af erhvervslivet i Fårbæk.
 
Der er fremsat ønske om at give virksomheder, der er beliggende i Fårbæk, mulighed for at udvide deres produktion gennem udbygning af virksomhedernes anlæg og udvidelse af arealet. Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i den nordlige del Fårbæk By. Kommuneplantillægget er en forudsætning for, at virksomheden, gennem lokalplanlægning, kan opnå tilladelse til produktionens fortsatte udbygning og drift.
 
Der fortages i forbindelse med rammelægningen af BL18 en mindre justering af eksisterende rammeområde R5, så det følger matrikelgrænserne.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-20 foreløbigt vedtages.

 Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-15-08 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Karupvej nord for Fårbæk.
 
Der er på den baggrund udarbejdet  forslag til lokalplan 09.BL18.1 – Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk, som muliggør en udvidelse af en eksisterende virksomhed.

Sagsfremstilling

Baggrund:
Virksomheden ønsker at sikre sig mulighed for at udvide deres produktion gennem udbygning af virksomhedernes anlæg og udvidelse af arealet. Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i den nordlige del Fårbæk By. Virksomheden har hidtil udvidet på baggrund af landzonetilladelser, men de seneste udvidelsesønsker er lokalplanpligtige.  


Lokalplanområdet:
Forslag til lokalplan 09.BL18.1 - Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk omfatter et areal på ca. 38.000 m2 nord for Fårbæk By. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord og vest af det åbne land og mod syd af boligejendomme. Mod øst er lokalplanområdet afgrænset af Karupvej. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.
 
Lokalplanområdet anvendes i dag til oplag, sortering og efterfølgende genbrug af glasmaterialer, som afhentes fra store dele af Jylland.
 
Lokalplanforslaget:
Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i det åbne land. Inden for lokalplanområdet må der etableres erhverv, som svarer til en virksomhedsklasse 3 - 5, dvs. op til de mere belastende af egentlige produktionsvirksomheder.  


Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 5.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 09.BL18.1 – Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk foreløbigt vedtages.

 

 Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-12 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 73 for Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
    X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 09.E11.1 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020.
 
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – E11 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg:
Med dette kommuneplantillæg udlægges en ramme for et nyt erhvervsområde i det åbne land nord for Feldborg. Ændringen af kommuneplanen vil sikre mulighed for  fortsat udvikling af erhvervslivet i Feldborg.
 
Der er et ønske om at udvide virksomhedens produktion gennem udbygning af deres anlæg og udvidelse af arealet. Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i et nyt erhvervsområde nord for Feldborg by. Kommuneplantillægget er en forudsætning for, at virksomheden gennem lokalplanlægning, kan opnå tilladelse til produktionens fortsatte udbygning og drift.
 
Kommuneplantillægget fastsætter rammer for, at området kun må anvendes til erhvervsformål i virksomhedsklasse 3-4 og specificerer, at erhvervet skal have tilknytning til de primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og råstofudvinding. Endvidere fastlægger rammen, at området skal forblive i landzone ved lokalplanlægning. 

 

Miljørapport
Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på, at et savværk som udgangspunkt er klassificeret som en virksomhedsklasse 6, hvor den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 300 meter. Der er 6 boliger inden for 100 meter fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 73 og forslag til lokalplan 09.E11.1 udarbejdet en miljørapport.
 
Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj og trafik.

Den eksisterende virksomhed har en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. På baggrund af miljøgodkendelsen vurderes miljørapporten, at den pågældende virksomhed nærmere svarer til en virksomhedsklasse 3 - 4 end en virksomhedsklasse 6. Den anbefalede planlægningsafstand for virksomhedsklasse 3 - 4 er 50 - 100 meter.
Det vurderes derfor, at planen ikke vil medføre støjbelastning over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for virksomheder, som svarer til de i miljøgodkendelsen fastsatte.
 
Miljørapporten fastslår, at planernes realisering vil generere trafik til området, dog vurderes det, at det ikke vil medføre trafikstøj over gældende grænseværdier.
 
Støjforurening kan forebygges eller mindskes ved bygningers konstruktion, tekniske løsninger i støjende anlæg samt ved etablering af støjværn.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-
2020 foreløbigt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-15-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Teglværksvej nord for Feldborg.
 
Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 09.E11.1 – Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg, som muliggør en udvidelse af en eksisterende virksomhed.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 3. november 2008 samt på Byplanudvalgets møde d. 4. november 2008 blev det besluttet, at fremtidig udvidelse af virksomheden vil kræve en lokalplan. Virksomheden er tidligere blevet udvidet på baggrund af landzonetilladelser.
 
Herning Kommune har modtaget en ansøgning i 2011 om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Teglværksvej nord for Feldborg.  

 

Lokalplanområdet:
Forslag til lokalplan 09.E11.1 - Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg omfatter et areal på 3,47 ha ca. 300 meter nord for Feldborg By. Lokalplanområdet er afgrænset mod vest af Langgade og mod syd af mindre boligejendomme ved Teglværksvej. Mod nord og øst er lokalplanområdet afgrænset af det åbne land. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.
 
Hovedparten af området anvendes i dag til fabrikation af trævarer i form af træpaller og træflis, og resten henligger som landbrugsareal.
 
Lokalplanforslaget:
Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i det åbne land, som alene kan anvendes til erhvervsformål med tilknytning til primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og råstofudvinding. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Langgade og vejadgangene fra Teglværksvej er forbeholdt som brand- og redningsvej.
 
Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder, som er disponeret efter hensyntagen til boligejendommene ved Teglværksvej. I delområde I må der kun etableres administration og lignende funktioner for områdets virksomhed. I delområde II må der kun etableres erhverv, som svarer til en virksomhedsklasse 3, dvs. virksomheder, som giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. I delområde III må der etableres erhverv, som svarer til en virksomhedsklasse 3-4, dvs. op til de mindre belastende af egentlige produktionsvirksomheder.
 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 73.
 
Miljørapport:
Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på, at et savværk som udgangspunkt er klassificeret som en virksomhedsklasse 6, hvor den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 300 meter. Der er 6 boliger inden for 100 meter fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg nr. 73 og er forslag til lokalplan 09.E11.1 udarbejdet en miljørapport.
 
I Miljørapporten konkluderes, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende relevante miljøproblemer, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj og trafik.

Den eksisterende virksomhed er omfattet af en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. På baggrund af miljøgodkendelsen vurderer miljørapporten, at den pågældende virksomhed nærmere svarer til en virksomhedsklasse 3 - 4 end en virksomhedsklasse 6. Den anbefalede planlægningsafstand for virksomhedsklasse 3 - 4 er 50 - 100 meter.
Det vurderes derfor, at planen ikke vil medføre støjforurening over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for virksomheder, som svarer til de i miljøgodkendelsen fastsatte.
 
I Miljørapporten fastslås, at planernes realisering vil generere trafik til området, dog vurderes det, at det ikke vil medføre trafikstøj over gældende grænseværdier.
 
Støjforurening kan forebygges eller mindskes ved bygningers konstruktion, teknik i støjende anlæg samt ved etablering af støjværn.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 09.E11.1 – Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-2-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 78 for Sunds Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
   X
 
   X
   X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 21.S2.3 Sommerhusområde nord og øst for Sunds Sø.
 
Tillægget udgør det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplanforslaget, som er udarbejdet på baggrund af kommuneplan 2009-2020.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget overfører alle sommerhuse i området fra landzone til sommerhuszone.
 
Tre ejendomme nord for rammeområde 21.S4 er ikke rammefastlagt. Forslag til kommuneplantillæg nr. 78 udvider rammeområde 21.S4 til at omfatte de nævnte 3 ejendomme.
 

Lokalplanforslaget er til foreløbig behandling som næste punkt på dagsordenen.

 

To grundejerforeninger i området har indgivet ansøgninger om at få helårsstatus og dermed overførsel til byzone. Deres begrundelser er at udviklingen efter deres mening går i retning af helårsbyggeri og at flere ønsker at bo fast på stedet.  

 

Planafdelingen vurderer at Herning Kommune har tilstrækkelige områder med mulighed for helårshuse. Modsat er der ikke mange muligheder for sommerhusområder i kommunen, især ikke med en så unik placering og natur. Området er specielt og charmefyldt, og har karakter af at være ”groet” og udviklet som fritidsområde over mange år. Dette kan kun meget vanskeligt genskabes andre steder.  

 

En overførsel til helårsstatus vil sandsynligvis være i modstrid med de statslige interesser om byudvikling og boligudbygning. Herning Kommunes boligudbygning er fastlagt i kommuneplanen, og et lokalplanforslag, der overfører sommerhusene til helårsstatus, kan måske blive mødt med et statsligt veto og et behov for at vurdere, hvor i kommunen der kan ske tilsvarende reduktioner

 

Såfremt anmodningen fra grundejerforeningerne om at få ændret status til helårsbeboelse ønskes imødekommet anbefaler administrationen at dette indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2013 - 2024, og at nærværende forslag til lokalplan henlægges.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Kommuneplantillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009 – 2020 foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-16-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Sommerhusområde nord og øst for Sunds Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Herning Kommuneplan 2009-2020 besluttet at udarbejde lokalplan for det nordlige og østlige område ved Sunds Sø med det formål at bevare området som sommerhusområde.
 
Der er derfor udarbejdet Lokalplan nr. 21.S2.3 Sommerhusområde nord og øst for Sunds Sø.


Lokalplanen forsøger, i respekt for områdets specielle karakter og ånd, at regulere og bestemme mindst muligt. Lokalplanforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med grundejerforeningerne i området.


Nogle grundejerforeninger i området har søgt om overførsel til helårsstatus. 

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Herning Kommuneplan 2009-2020 besluttet at udarbejde lokalplan for det nordlige og østlige område ved Sunds Sø med det formål at bevare området som sommerhusområde.
Kommuneplanen rammefastlægger området til sommerhusområder og rekreative områder.
På de to naboområder mod nordvest og sydøst, er vedtaget lokalplaner der har overført de pågældende områder til byzone.
 
I perioden fra november 2004 til januar 2008 har der været afholdt møder, brainstorm og arbejdsgruppe møder med beboere og grundejerforeninger ved Sunds Sø. Dette arbejde resulterede i 2006 i en helhedsplan som primært fastlagde grænserne mellem fremtidig byzone, sommerhuszone og landzone omkring Sunds Sø. Helhedsplanen blev indarbejdet i Herning Kommuneplan 2009–2020, som blev endelig vedtaget den 25. november 2008.
 
Der foreligger et stort materiale fra den ovennævnte proces med borgermøder, brainstorm og arbejdsgrupper, som der er taget udgangspunkt i ved udarbejdelsen af lokalplanen.
 
Der eksisterer 3 mindre lokalplaner i området. Lokalplan nr. 21.S2.3 lader 1 uberørt, og aflyser de 2 andre.
 
Der er en del sommerhuse i området som er i landzone. Lokalplanen overfører dem til sommerhuszone.
 
Lokalplanen tilbagefører 4 strandparceller til landzone. De 4 strandparceller ejes af Herning Kommune, og er udlagt til rekreativt område med en deklaration om at de ikke kan bebygges.
 
Lokalplanområdet er meget varieret. Større og mindre huse i forskellig byggestil og materialevalg bidrager til at give området sin egen charme. Lokalplanen har derfor ikke bestemmelser om materialevalg, kun nogle få anbefalinger, og udelukkelse af blanke overflader.
 
For at modvirke en tendens til meget store helårsprægede villaer, begrænser lokalplanen muligheden for udstykning og sammenlægning til store grunde.
 
Der er mange relativt små og smalle grunde. For at give mulighed for sommerhuse der rimeligt harmonerer med dagens standard, er Bygningsregelementets krav om afstande til skel, reduceret på de smalleste grunde.
Bygningsregelementets krav om bebyggelse i 1 etage i sommerhusområder, er ændret til 1½ etage, med restriktioner der skal begrænse indkik til naboer.
 
De rekreative grønne arealer i lokalplanområdet er beskyttet af fredninger og deklarationer.
 
En stor del af lokalplanområdet er omfattet af en søbeskyttelseslinie og en åbeskyttelseslinie. En del bygninger overskrider søbeskyttelseslinien.
Når lokalplanen er endeligt vedtaget, er det intentionen at søge Naturstyrelsen Århus om at få godkendt ændring af søbeskyttelseslinien
Naturstyrelsen Århus er anmodet om en forhåndstilkendegivelse herom.
 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Lokalplan nr. 21.S2.3 foreløbigt vedtages, dog således
at punkt 7.9 udgår af lokalplanens bestemmelser.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-12 Sagsbehandler: Hanne Ortvad  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Allingevej og Vesterholmvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på møde den 21. november 2011 pkt. nr. 151 ansøgning om anvendelse af ejendommen Allingevej 1 til automobilforretning.
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at Lokalplanområdet udvides til at medtage delområde 3 i lokalplan 12.E1.1 for det område der ligger syd for Vesterholmvej.
 
Der foreligger nu et oplæg til lokalplan til foreløbig vedtagelse.  

Sagsfremstilling

Oplæget til lokalplanen indeholder bestemmelser, som vil muliggøre en anvendelse til erhverv, der kun i ubetydeligt omfang belaster miljøet med støj, lugt, rystelser og trafik. Der kan f. eks. være håndværk, mindre metalvirksomheder, trikotagefabrikker, vognmænd, autoværksted, undervisning, bilforretning og særlige kontorvirksomhed. Endvidere kan der i området etableres detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper. Der stilles ikke skærpede miljøkrav til områdets eksisterende virksomheder.
 
Der kan indenfor lokalplanens område etableres virksomheder indenfor miljøklasserne 2-5. Eksisterende lovlige virksomheder, der falder udenfor disse virksomhedsklasser, kan fortsætte som hidtil.
 
Der kan i lokalplanens område etableres detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper med areal på højst 5.000m² for butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer. Den enkelte butik til særligt pladskrævende varegrupper må højst have et areal på 2.000m². Der kan i tilknytning til virksomhed etableres detailhandel med et areal på 5% af virksomhedens bruttoetageareal dog højst 300m² til salg af produkter, der er fremstillet på virksomheden.
 
Der må ikke etableres nogen form for boliger. Der kan etableres selvstændig kontorvirksomhed.
 
Området må kun vejbetjenes fra Allingevej, Sandvigvej, Rønnevej og Lillelundvej. Der må ikke etableres adgang til Vesterholmvej fra nogen parcel.
 
Bebyggelse skal placeres i en afstand fra naboskel og vejskel på mindst 5m.
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60% for den enkelte ejendom. Bebyggelsens samlede rumfang må højst udgøre 3 m3 pr. m² af grundens areal og højst 50 % af grundens areal må bebygges. Bebyggelse må højst opføres i 2 etager og have en maksimal højde på 12m.
 
Arealet mellem byggelinje mod nord og Vesterholmvejs vejskel skal fremstå som grønt friareal med græs. Midlertidig opstilling af salgsvarer må kun ske efter aftale med Herning Kommune i hvert enkelt tilfælde.

For at sikre en eventuel senere vejudvidelse af Vesterholmvej, overfører lokalplanen en mindre del af matr. nr. 1y, mod Vesterholmvej til offentligt vejareal. Arealet er i dag udlagt til græsareal, og overførslen får ingen indflydelse på det byggeri, som er opført på ejendommen. Det følger af Planloven, at privatejede arealer der ændrer status til offentlige vejarealer, kan af ejer forlanges overtaget af kommunen.
 
Ejeren af ejendommen Allingevej 1 har fremført ønske om at opføre en bygningsskal til udstilling af biler. Bygningsskallen ønskes opført på aealet mellem byggelinje mod nord og Vesterholmvejs vejskel. 

 

Planafdelingen finder, at den tidligere lokalplans byggelinje på 5m fra skel bør fastholde, dels for at bevare Vesterholmvejs samlede arkitektoniske vejprofil, dels for at muliggøre en forskønnelse i form af en træplantning og for at fremtidssikre muligheden for en eventuel vejudvidelse i forbindelse med det nye sygehus ved Gødstrup.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan12.E14.1 foreløbigt vedtages, dog således

at virksomhedsklassen nedsættes fra 5 til 4.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 79 for ny bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 79 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.C32.1 Bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade.
 
Tillægget udgør det kommuneplanmæssige grundlag for et Lokalplanforslag som er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt for en ny bebyggelse.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 79 udlægger et nyt rammeområde 11.C32.1 Centerområde på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade inden for Rammeområde B.B1.
 
Rammeområde 11.C32.1 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 146, etagehøjde på 3½ etager, bygningshøjde  på 18 meter. Området kan anvendes til boliger, udvalgsvarebutikker, kontorer, restaurant og café. Endvidere kan indpasses bebyggelse til offentlige formål.
 
Parkeringskravet er 1 p-plads pr. bolig, 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal og 1 p-plads
pr. 8 siddepladser i restauranter.  

 

Forslaget har været i offentlig høring fra 11. januar 2012 til 7. marts 2012.

Der er ikke indkommet nogen indsigelser mod forslaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 79 til Herning Kommuneplan 2009 - 2020 endeligt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-31-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Ejeren af ejendommene Bethaniagade 14, og 16 har anmodet om godkendelse af
ny bebyggelse på ejendommene, idet den eksisterende bebyggelse agtes nedrevet og
erstattet af en ny ejendom, som skal indeholde boliger, butikker, liberalt erhverv, restaurant og cafè.
 
Projektet blev principgodkendt af Byplanudvalget den 7. februar 2011 med den tilføjelse, at etageantallet max. må være 3,5 etager. Det indsendte projekt var med 4 etager.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 11. januar 2012 til 7. marts 2012. Der er indkommet 2 indsigelser i høringsperioden.

 

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommene Bethaniagade 14, og 16 ønsker at nedrive den eksisterende
bebyggelse, og opføre en ny ejendom på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaads Allé.
Den nye bebyggelse forestiller ansøger sig skal indeholde boliger, butikker, liberalt erhverv, restauration og café.
 
Der er fremsendt et skitseprojekt med reduceret tagetage; facaderne er trukket ca. 2,5
m tilbage.
Stueetagen skal indeholde butikker, café og restaurant.
1. sal skal primært indeholde kontorer og andet liberalt erhverv samt boliger.
2. og 3. sal skal indeholde boliger.
 
Behovet for p-pladser er beregnet til ca. 30 pladser afhængig af anvendelsen. Disse p-pladser er foreslået placeret i p-kælder under bebyggelsen og i gårdarealet.
 
Bebyggelsen vil give et fint samspil og modspil til byggeriet i området; f. eks. rådhuset
lidt nede ad Bethaniagade, og de intentioner der ligger i lokalplanforslaget på den modsatte side af Bethaniagade. Her kan der ifølge forslaget bygges op til 4, 5 og 6 etager.


Det fremsendte projekt kan også ses i overensstemmelse med det lidt ældre murede
byggeri i området. Det fremherskende materialevalg i projektet er kobber. Det er et flot
materiale der dog har tendens til at være dominerende og tungt, hvis overfladerne bliver
for store. Med lokalplanforslaget foreslås derfor at kobberbeklædningen kun kan udgøre 40 % af facadeoverfladerne fordelt i felter der harmonerer med byggeriets struktur, og suppleret med et ”lettere” beklædningsmateriale, f. eks. træbeklædning.
 
Den første indsigelse er fra Ældrerådet, som mener at lokalplanforslaget skal afvises for at bevare ”velholdte tidstypiske” huse fra den tidligste periode af 1900 – tallet.
Ældrerådet beskriver i indsigelsen de eksisterende huse som ”særdeles velholdte og flotte”.
 
I henhold til Herning Kommuneatlas har een ejendom middel bevaringsværdi (5), to har lav bevaringsværdi (7 og 8) og den sidste ingen bevaringsværdi.
 
Den anden indsigelse er fra ejeren af Bethaniagade nr. 12, som meddeler at ejendommen ikke er til salg.
 
Vedtagelse af lokalplanen udløser ikke handlepligt, og der er ikke lovpligt til ekspropriation. Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen tages til orientering, men uden konsekvens for forslaget.

 
Lokalplanforslaget manglede til den foreløbige behandling bestemmelser om skiltning under § 8, Bebyggelsens udformning og fremtræden.

 

De relevante skiltebestemmelser for denne lokalplan er:  

 • Der må ikke opsættes faste baldakiner.

 • Der kan opsættes markiser udført i ensfarvet refleksfrit lærred eller lignende materiale og farven skal afstemmes med bygningens øvrige farver. Markisen skal senest rulles ind ved arbejdsdagens ophør.

 • Skiltning på markisen kan tillades i begrænset omfang, hvis det er eneste skiltemulighed, og her kun på forkanten.

 • Markiser over butiksfacaden skal udføres uden tekst og logo.

 • Markiser skal udformes og placeres i overensstemmelse med bygningens fagdeling – som hovedregel over vinduer.

 • Markisens underkant skal mindst være 2,8 meter over terræn og markisens fremspring fra facaden må maksimalt være 1,8 meter.

 • Skilte skal placeres, så de markerer indgangspartiet. Såfremt en virksomhed ligger med facade mod to veje er der mulighed for et skilt på hver facade.

 • Skiltning på facaden skal udføres som bemaling på vinduer eller døre, opsætning af enkeltbogstaver på vinduer eller døre, facadeskiltning over vinduer eller døre med enkeltbogstaver.

 • Der må ikke skiltes over butiksfacade. Undtaget er ejendomme med erhverv på 1. sal og opefter, hvor der kan placeres en diskret skiltning, udført som enkeltsiddende bogstaver i et eller flere af lejemålets vinduer eller som et skilt på facaden.

 • Skiltning skal tilpasses efter facadens fagopdeling, vindues- og dørformater, murpillers bredde, farver m.v.

 • Skilte må ikke opsættes over murkrone.

 • Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo. Skiltning for enkeltprodukter kan dog tillades, såfremt produktnavnet er en indarbejdet og nødvendig del af virksomhedens betegnelse.

 • Skilte, der henviser til flere virksomheder i samme bygning skal samordnes, dvs. ens størrelse og ligeværdig placering. Henvisningsskilte for virksomheder med erhvervsudøvelse fra etager over stueetage eller i bagvedliggende bygninger placeres ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden.

 • Der må højest placeres ét udhængsskilte pr. virksomhed og udhængsskiltet skal placeres så det ikke er til gene for naboen.

 • Udhængsskilte skal placeres med underkant mindst 2,8 m over terræn og have en maksimal skilteflade på op til 0,5 m2 og må maksimalt nå 1 m ud fra facaden.

 • Reklameflag ud fra facaden betragtes som udhængsskiltning.

 • Skiltning med belysning må kun udføres så skilteteksten og logo er lysende. Bøjede neonrør opsat direkte på facade er tilladt. Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted.

 • Belysning af skilte må ikke virke blændende og skal afpasses i styrke efter det generelle belysningsniveau i gaden.

 • Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide eller gullige nuancer. Spotlamper og armatur skal være diskret og tilpasset bygningens øvrige farver.

 • Flagstænger og fritstående skilte, som klapskilte, a-skilte og lignende er ikke tilladt.

  

 
Forvaltningen anbefaler, at skiltebestemmelserne tilføjes i lokalplanforslaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 11.C32.1 for Bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade endeligt vedtages, dog således

 

at de foreslåede skiltebestemmelser tilføjes i lokalplanen.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P21-1-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Flytning og genplacering af Hundetræningbanerne ved Lollandsvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Byrådet vedtog i 2010 lokalplan for et erhvervsområde nord for Vesterholmvej. Lokalplanen var en del af et stort byudviklingsprojekt mellem Herning Tjørring og Gullestrup. I området ligger hundetræningsklubber, som såfremt byggemodning til erhvervsformål skal gennemføres, ikke kan forblive.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i februar 2010 lokalplan 12.E17.1 for et erhvervsområde nord for Vesterholmvej mellem Viborgvej og Gullestrupvej. Lokalplanen var en del af Futopiaprojketet, og blev vedtaget kort tid før det viste sig at selskabet ikke økonomisk kunne løfte projektet.
 
Lokalplanen udlægger er areal på ca. 37 ha til erhvervsformål, primært, til virksomheder indenfor virksomhedsklasse 1 – 3, så som kontorer, servicevirksomheder, liberale erhverv, gallerier, offentlige formål, småværksteder, laboratorier, håndværksprægede virksomheder og lignende. Alle arealer indenfor lokalplanens område tilhører Herning Kommune.
 
Der er ikke sket byggemodning af området, da selskabet bag Futopia ikke længere eksisterer.
 
Området er ikke udbudt eller annonceret til salg, og der har i øvrigt ikke været konkrete henvendelser på arealerne.
 
Grundene vurderes at være særdeles velbeliggende til netop de typer virksomheder som det ifølge lokalplanen er muligt at etablere i området. Imidlertid kan manglen på konkrete henvendelser måske tilskrives de generelle økonomiske forhold i samfundet for øjeblikket.
 
I området findes i dag i den østlige del af området 2 hundeklubber, som er etableret flere år før lokalplanen blev vedtaget. Begge kontrakter er fornyet med 1 års varighed ved i januar 2012.
 
For at der kan gennemføres byggemodning og salg af grunde i område, skal hundeklubberne flyttes til anden beliggenhed. Klubberne har sammen med administrationen undersøgt forskellige egnede placeringsmuligheder, hvilket har vist sig vanskeligt, men der er dog peget på to placeringer, som kunne være egnede.
 
Det må imidlertid konstateres, at klubberne har investeret meget store beløb og mange timers frivillig arbejdskraft blandt medlemmerne i faciliteterne på træningsbanerne, hvilket betyder at flytning af klubberne, økonomisk vil belaste byggemodningen af grundene uforholdsmæssigt meget, hvorfor et grundsalg i området ikke for øjeblikket forekommer realistisk ud fra en økonomisk vurdering.
 
Hundeklubberne har tilkendegivet, at de er meget kede af at skulle flytte, dels på baggrund af at man finder den nuværende beliggenhed særdeles god, dels fordi der indenfor de seneste ganske få år er investeret tid og penge i klubaktiviteter og faciliteter, som det vil være svært at genetablere. Kontrakterne betyder, at kommunen skal holde klubberne skadesløse i forhold til en normal åremåls afskrivning på de investeringer der er foretaget.
 
Konsekvensen heraf er, at en flytning vil være særdeles bekostelig for Herning Kommune på nuværende tidspunkt, og der vil formentlig skulle gå en årrække før der vil være et økonomisk rationale i at byggemodne og sælge arealerne.
 
Hundeklubberne finder der er behov for en afklaring af deres eventuelle flytning fra området, da de naturligvis ikke ønsker at investere yderligere i aktiviteter og faciliteter, hvis de må forvente at skulle flytte indenfor en kortere eller længere periode.
 
Vurdering:
Forvaltningen vurderer, at en samlet udflytning af hundeklubberne indenfor en kort tidshorisont, på f.eks. 2-5 år vil betyde at byggemodningen i området vil blive uforholdsmæssigt dyr, at byggemodningen vil give et betydeligt underskud med de nuværende markedspriser på erhvervsjord. En udflytning vurderes først at være økonomisk fordelagtig for Herning Kommune, i takt med at lejekontrakterne samlet er udløbet, (dvs. lejekontrakt med den længste tilbageværende løbetid).
 
En gradvis udflytning vurderes ikke at være hensigtsmæssig i forhold til omkostningerne ved genetablering andet sted, da der skal erhverves betydelige arealer, etableres vejanlæg og anden infrastruktur, men heller ikke i forhold til at klubberne kan opretholde klublivet, aktiviteter, træning, stævner osv. Det vurderes derfor at hundeklubberne bør blive i området indtil kontrakterne samlet er udløbet.
 
Såfremt det ønskes at lade klubberne forblive i området i en kortere eller længere periode, kan det overvejes at opretholde lokalplanen.
 
Lokalplanen medfører ikke handlepligt for kommunen, dvs. at der ikke er krav om at der skal byggemodnes i området, og kommunen bestemmer selv hvornår det normale retskrav på at kunne udnytte en lokalplan skal gælde, idet kommenen er grundejer. Dog betyder retsvirkningerne af lokalplanen, at hundeklubberne ikke kan udvide aktiviteterne, bygningsanlægget eller træningsbanernes udstrækning. Men klubberne kan efter lokalplanen forblive i området i det nuværende omfang med nødvendig vedligeholdelse af de eksisterende anlæg.
 
Der er i den vestlige del af området mod Gullestrupvej mulighed for at byggemodne erhvervsgrunde, uden at berøre hundeklubbernes arealer, således at et evt. fremtidigt behov for erhvervsgrunde kan dækkes i en periode.
 
Såfremt det ønskes at hundeklubberne skal forblive permanent i området, bør der vedtages ny lokalplan for dette formål, da det vil give klubberne mulighed for at kunne udvikle sig på kort og langt sigt.
 
Såfremt det ønskes at hundeklubberne skal flytte fra området, idenfor en meget kort tidshorizont, vil der efterfølgende blive forelagt sag vedr. alternative placeringer og den tilhørende økonomi.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at det meddeles hundeklubberne, at byggemodningsaktiviteterne i den østlige del af området indstilles.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler etablering af nyt opland (F02) i området vest for Gødstrup Sø, hvor det nye regionshospital DNV Gødstrup skal anlægges.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelse af det nye regionshospital DNV Gødstrup skal området, hvor regionshospitalet etableres, kloakeres for regn- og spildevand. Området forventes optaget i Spildevandsplanen med opland F02.
 
Området er i lokalplan 54.OF1.1 udlagt til offentlige formål i form af hospital med tilhørende funktioner. Området udgør i alt ca. 36 ha. Maksimalt 50 % af arealet må befæstes svarende til ca. 18 ha. I første omgang forventes det, at 14,2 ha befæstes.  

 

Området separatkloakeres, idet spildevandet planlægges tilledt Herning Renseanlæg og regnvandet udledes til Herningsholm Å via grøft.
 
Overfladevand
Der er planlagt etablering af 2 regnvandsbassiner: Èt i den sydlige del af området og ét i den nordlige del. Desuden anlægges grøfter/trug som sammen med bassinerne kan tilbageholde regnvand (se kort herunder). Bassiner og grøfter/trug dimensioneres, så selv kraftig og langvarig regn kan opsamles uden risiko for oversvømmelse af hospitalet. Det forventes, at der vil kunne ske nedsivning af en del af overfladevandet især i den nordlige del af området. Nedsivning vil ske dels i bassin og dels i grøfter/trug. Den lokale nedsivning betyder, at udledningen og dermed belastningen af recipienten mindskes.

 

[image]

 

 
Spildevand
Spildevandet forventes at skulle afledes til Herning Renseanlæg. Herning Kommune, Herning Vand og DNV-Gødstrup/Regionen er på nuværende tidspunkt i dialog om detaljerne i forhold til afledning og rensning af spildevandet. Når disse ting er afklaret nærmere, vil der blive udarbejdet et nyt tillæg til spildevandsplanen. Det forventes, at i fase 1, hvor der etableres byggeplads i området, vil spildevand blive opsamlet og bortskaffet af entreprenøren. I fase 2, som er selve byggefasen, og i fase 3, hvor hospitalet er i drift, forventes det, at spildevandet ledes via en trykledning til renseanlægget. Trykledningen planlægges etableret i 2013. Placeringen af trykledningen er endnu ikke fastlagt. Den endelige placering og godkendelse heraf vil blive håndteret i et særskilt tillæg til spildevandsplanen.

 

Nærmere oplysninger om håndtering af overfladevand og kommende rensning af spildevand fremgår af bilag 1 (Notat Tillæg til spildevandsplanen DNV Gødstrup 110412). Oplandskort for Gødstrup ses i bilag 2.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbigt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-3-12 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Årsrapport 2011 for Teknik og Miljø - DRIFT

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Madsen

Sagsresume

DRIFT i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven, miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 140001 og den sociale ansvarlighed ud fra det Sociale Indeks. Det økonomiske regnskab indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi
Regnskabet er udarbejdet efter principperne i Årsregnskabsloven, og viser en omsætning på 90,6 mio. kr. og et driftsresultat 1,46 mio. kr.
Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør overskuddet 2,274 mio. kr.
 
Regnskabet indgår i kommunens samlede regnskab og overførselssag.

 

Differencen mellem kommunes regnskabsaflæggelse og Drifts årsrapport overskud skyldes, at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.


Året 2011 har budt på en normal vintersituation, som har haft indflydelse på, at DRIFT ikke opnår samme overskuds niveau som i 2010. Overordnet, har det været en god forretning for Herning Kommune med denne mindre omsætning på vintertjenesten, hvilket har medført et mindre forbrug i kommunekasse på 18,4 mio. kr. i 2011 i forhold til 2010. Dermed har den mindre omsætning haft en positiv indflydelse på kassetrækket set i helhedsperspektiv.
 
På omkostningssiden er dækningsbidraget faldet med 1 % i forhold til 2010. Det skyldes, at der i forbindelse med overgangen til HOD (helhedsorienteret drift) er tilgået en lang portefølje af opgaver til DRIFT i forbindelse med f.eks. indkøb af vare- og tjenesteydelser hos private leverandører m.m.
 
Administrationsomkostningerne er igen faldet i 2011. Det skyldes en reduktion i ledelsen i 2011, hvor der er nedlagt en driftsassistentstilling i forbindelse med pension.  

 
Miljøindsatsen
DRIFT er miljøcertificeret efter ISO 14.001:2004. I opbygningen af miljøcertificeringssystemet er arbejdsmiljøet også indbygget, men ikke certificeret. I praksis betyder det, at der på begge områder vedvarende skal ske forbedringstiltag. Hos DRIFT betyder det, at det sikres, at lovgivning og myndighedskrav på både miljø- og arbejdsmiljøområdet overvåges og overholdes.
 
I 2011 har DRIFT foretaget følgende miljø- og arbejdsmiljø initiativer:

Indkøb af yderligere 2 stk. trimax-græsklippeaggregater som effektiviserer græsklipning og reducerer tidsforbrug samtidig anvendes basistrakorer i vintertjensten.

 • Indkøb af batteridrevet hækklippeudstyr som minimerer CO2 udledningen og forbedrer arbejdsmiljøet.

 • Forsøg med klipning af græs med robot i Vestre Anlæg. Forsøget har været positivt hvorfor der i 2012 indkøbes flere robotklippere.

 • Energiforbedringer i forhold til Energirapporternes anbefalinger, hvilket bl.a. bevirker at der er udskiftet vægbeklædning og efterisoleret på mandskabsbygningen, Herning stadion.

 • Hold Herning Ren-uge afholdt i maj 2011. Der er yderligere opsat 5 skraldespande strategiske steder i gågaden i Herning.

 • Indkøb af 2 hjertestartere som er placeret på Hammershusvej og Nederkærgård.

 
 
Social ansvarlighed
”Det Sociale Index” er et redskab som giver et mål for en virksomheds sociale anvarlighed.
I 2011 scorer DRIFT karakteren 74,9 ud af 100 mulige. Scoren er 1,4 point højere end året før og er til dato det bedste resultat, DRIFT har opnået.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Årsrapport 2011 DRIFT godkendes.Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.13.04-Ø54-1-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Opsigelse af aftale om katteindfangning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen

Sagsresume

Byrådet besluttede den 23.3.2007 pkt. 113, at indgå aftale med Kattens Værn om en ordning om indfangning og aflivning af herreløse katte med brugerbetaling.

Kattens Værn har opsagt aftalen med virkning fra 30. juni 2012.

 

Forvaltningen anbefaler, at borgerne fremover henvises til Dyrenes Beskyttelse.

Sagsfremstilling

Bekæmpelse af herreløse katte er ikke en kommunal forpligtigelse, men en service kommunen kan vælge at tilbyde borgerne.

Forvaltningen har ikke kunne finde en alternativ udbyder til løsning af opgaven. KL oplyser, at de tidligere har hørt om, at kommuner påtager sig en forpligtelse i forhold til herreløse katte. Imidlertid har KL intet overblik over, i hvilket omfang disse opgaver varetages pt.

 

Dyrenes Beskyttelse har tilbudt, at Herning Kommune kan henvise til dem. Dyrenes Beskyttelse hjælper alle katte, der har brug for det, og som ikke har andre til at hjælpe sig. Hvis en kat er herreløs og nødstedt, (dvs. hvis ingen vil påtage sig ansvaret, og katten samtidig er i nød) hjælper Dyrenes Beskyttelse.
 
Dyrenes Beskyttelse hjælper borgerne med:
- Syge, herreløse katte
- Tilskadekomne herreløse katte
- Efterladte, herreløse katte
 
Det sker ved, at:
- Indfange herreløse, nødstedte katte og bringe dem til dyrlæge/internat
- Tamme, herreløse raske katte så vidt muligt placeres i nye hjem
- Syge, tilskadekomne katte, der ikke kan overleve i naturen eller kan placeres i et nyt      hjem, aflives af en dyrlæge
- Genudsætte behandlede, neutraliserede katte i områder, hvor der er et naturligt             fødegrundlag
- Sikre, at personer, der fodrer katte, påtager sig ansvaret og ejerskabet for kattene,         samt tager sig af de killinger, der måtte komme, eller får kattene neutraliseret.
 
Antallet af indfangne katte har gennem årene været:

2009: 59 anmeldelser i alt 204 katte
2010: 38 anmeldelser i alt 78 katte
2011: 26 anmeldelser i alt 49 katte

Økonomi

Omkostningerne har gennem årene været:
2009: 69.000 kr.
2010: 37.000 kr.
2011: 19.000 kr. 

I budget 2012 er der på konto for Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger serviceområde 05 afsat:   Budgetteret omkostning: 55.000 kr.
Budgetteret brugerbetaling: 10.000 kr.

Det afsatte budget tilgår kassen.

 

Økonomisk vil Herning Kommune ikke have omkostninger ved, at henvise borgerne til Dyrenes Beskyttelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at opsigelsen tages til eferretning,

 

at borgerne informeres om ændret serviceniveau på hjemmesiden og i Herning Folkeblad og fremover henvises til Dyrenes Beskyttelse,

 

at budgetrammen på Serviceområde 05, Miljøforanstaltninger nedskrives med netto 45.000 kr. i 2012 og frem som tilgår de likvide aktiver.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.13.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Thomas Bøgh  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling på 320.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2012.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 320.000 kr. har Færdselssikkerhedsudvalget i Herning Kommune og forvaltningen foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse.


 
Trafiksikkerhedskampagner 


Fartkampagne
Afholdes i et samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og politiet i ugerne 15-17. Der udarbejdes vejkantsplakater i samarbejde med Kommunens børnehaver og SFOer. Plakaterne der viser to vinkende piger placeres på strækninger hvor der er beboelse tæt på veje med høj fart.
 
Spiritus-/narkokampagne
I samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og politiet, vil der i ugerne 24-26 blive afholdt kampagner og kontroller, ligesom politiet op til højtiderne vil foretage øgede spirituskontroller, støttet af Kommunens kampagne ”Kom sikkert hjem”.
 
Skolestartkampagne
Afholdes i ugerne 32-35 med vejkantplakater ”Pas på de små i trafikken” samt udsendelse af færdselsrelateret materiale til lærer og børn på samtlige skoler i Kommunen.
 
Uopmærksomhedskampagne
Afholdes i ugerne 39-41 i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Hen over året, vil politiet foretage kontroller med særlig fokus på mobiltelefoner.
 
Undervisning og holdningsbearbejdelse


Kursus for ældre bilister
Udbydes af ældresagen til ældre over 60 år, der ikke har gennemført et lignende kursus inden for 5 år. Kurset skal genopfriske færdselsreglerne samt give indblik i den komplekse infrastruktur i Herning området, herunder rundkørsler og motorveje.
 
En en to dag
I et samarbejde med Falck, Herning Brand- og Redning, MCH og lokalpolitiet i Herning, inviteres samtlige daginstitutionsbørn som skal starte i skolen efter sommerferien, til en underholdende ”undervisningsdag” i brugen af 112 alarmopkald.
 
Bekæmpelse af højresvingsulykker
I et samarbejde mellem skoler og vognmænd i Herning, undervises de mindste årgange i folkeskolen i, hvor dårligt udsyn bus- og lastbilchauffører har når de skal svinge til højre og hvordan de, som cyklister, selv skal placere sig.
 
Knallertkampagne
I et SSP samarbejde udsendes ”bekymringsbreve” til forældre til 14-15 årige, der oplyser om det uhensigtsmæssige i, at de lader deres børn køre ulovligt på knallert.
  
Der er på investeringsoversigten for 2012 afsat 320.000 kr., der forventes anvendt med 220.000 kr. til kampagner og 100.000 kr. til undervisning/holdningsbearbejdning.

 

Derudover er der i forbindelse med projekt "Trafiksikkerhedsby 2011" afsat 1,1 mio. kr. i 2012 på investeringsoversigten.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at midlerne til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2012 anvendes som beskrevet,

 

at der meddeles anlægsbevilling i 2012 på 320.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr., Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2012,

 

at udgiften finansieres af det til samme formål afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 320.000 kr. på 222097 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1543-11 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Fritvalgs-takster for udbragt mad i eget hjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Martin Skøtt

Sagsresume

Der er beregnet nye priser for mad 2012,  jf. Byråds beslutning den 13.december 2011 (punkt 327).

 

Nedenstående sagsfremstilling opdeles i 2 dele: Den ene del vedrører priser for udbragt mad i eget hjem; den anden del vedrører fuldkostpriser på plejehjem og plejecenter.

 

Det bemærkes, at denne nye beregning af madpriser er af teknisk karakter og ikke ændrer noget ved den takst, som borgere skal betale for mad i Herning Kommune (jf. vedtaget takstoversigten i budget 2012), da madpriserne stadig ligger over den maximale pris, som borgere skal betale for mad, som lovgivningsmæssigt er fastsat i 2012. Prisloftet i 2012 er følgende:

For udbragt mad i eget hjem: 47 kr. pr. hovedret inkl. transport.

For fuldkost i plejehjem og plejecenter: 107 kr. pr. dag.

 

Den tekniske beregning vedrørende fritvalgspris for udbragt mad skal anvendes til afregning af private leverandør.

Sagsfremstilling

Madpriser for borger i eget hjem

 

Madpriser for borger i eget hjem er omfattet af fritvalgsregler. Derfor skal der beregnes 2 forskellige priser. Den ene afspejler den omkostning som det kommunale leverandør har for at producere og aflevere maden (fritvalgsprisen); den anden afspejler den del af omkostning, som kommunen kan opkræve af borgere ifølge reglerne (produktionspris).

 

Forskellen imellem fritvalgsprisen og produktionspris forklares i nedenstående tabel:

 

[image]

 

Administrationen har beregnet de nye priser for 2012. Desuden er der foretaget beregninger for endelige priser i 2011. De vises i nedenstående tabel:

 

[image]

 

Tabellen viser at produktionsprisen i 2012 ligger på 47 kr, mens den faktiske produktionspris i 2011 har været 55 kr. Dette er højere end den forventede produktionspris for 2011, som var fastlagt til 49 kr. Forklaringen for afvigelsen er, at den kommunale leverandør ikke har nået at hente fuldt provenu af de besparelser, som området har været igennem i 2011. Det forventes dog, at dette vil ske i 2012.


Det bemærkes yderligere, at produktionsprisen for 2012 ligger på det niveau, som er politisk besluttet (maksimale borgertakst).

 

Fuldkostprisen i plejehjem og plejebolig

 

Administrationen har beregnet de nye priser for 2012. Desuden er der foretaget beregninger for endelige priser i 2011. De vises i nedenstående tabel:

 

[image]

 

Tabellen viser, at taksten for 2012 ligger på det niveau, som er politisk besluttet (maksimale borgertakst + DUT kompensationen).

 

Den endelige takst for 2011 ligger over det niveau, som oprindelige var politisk fastlagt. Det skyldes, at det kommunale leverandør ikke har nået at hente fuldt provenu af de besparelser, som området har været igennem i 2011. Det forventes dog, at dette vil ske i 2012.

Økonomi

Priserne for 2012 er beregnet med udgangspunkt i de budgetter, som den kommunale leverandør har fået til rådighed og en realistisk forventning til de antal portioner, som skal sælges i 2012. Det er Administrationens vurdering, at de nye priser ikke har nogle bevillingsmæssige konsekvenser. Usikkerheden ligger i de antal portioner, som forventes at blive produceret i 2012. Hvis det kommunale leverandør sælger færre portioner end forudsat vil det medføre en stigning i priserme. En eventuel stigning i prisen får ingen konsekvens for borgerne men er alene en kommunal budgetudfordring. Den kommunale leverandør er dog opmærksom på problemstillingen og vil sikre yderligere kapacitetstilpasninger, hvis det viser sig, at efterspørgelsen falder.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at fritvalg-prisen for udbragt mad i 2012 på 49,82 kr. godkendes, 

 

at det tages til efterretning, at madpriser for 2011 for udbragt mad og fuldkost ligger over det niveau, som tidligere besluttet af fagudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1604-09 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Indtægtsbevilling til testning af WebSyn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen

Sagsresume

Center for Kommunikation ønsker at indgå aftale med Kennedy Centret omkring testning og implementering af WebSyn på Center for Kommunikation.
 
Som honorering for testning af WebSyn modtager Center for Kommunikation 50.000 kr.
Endvidere modtager Center for Kommunikation 50.000 kr. for implementering af WebSyn.
I alt modtager Center for Kommunikation 100.000 kr. for testning og fortsat registrering til WebSyn.

Sagsfremstilling

WebSyn-databasen er en landsdækkende, klinisk kvalitetsdatabase, som er administrativt forankret i Kennedy Centrets Øjenklinik. Center for Kommunikation ønsker at teste og bidrage til databasen, da denne vil blive væsentlig i det fremtidige arbejde på synsområdet i Danmark.
 
Aftalen omfatter test af indberetning og afrapportering af data til WebSyn-databasen i henhold til beskrevne retningslinjer og vilkår – se vedlagte bilag. Dette kan ske via Kingo-indberetningsmodul, som Center for Kommunikation allerede har. Testperioden er 3½ måned startende fra underskrivelse af aftalen.
 
Endvidere omfatter aftalen implementering af WebSyn og fortsat registrering hertil.

 


Økonomi

Center for Kommunikations omkostninger til indberetning og afrapportering modsvares af kompensationen som modtages af Kennedy Centret.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der bevilliges en indtægtsbevilling til Center for Kommunikation, seviceområde13, Handicap og Psykiatri på 100.000 kr. i 2012 for honorering for testning og implementering af WebSyn.
at der bevilliges en udgiftsbevilling til Center for Kommunikation, seviceområde13, Handicap og Psykiatri på 100.000 kr. i 2012 for honorering for testning og implementering af WebSyn.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-314-10 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Forslag til kvalitetsstandard for aflastning på handicap- og psykiatriområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde 11. januar 2012 drøftet forslag til kvalitetsstandard for aflastning jf. Servicelovens § 84, stk. 1 med beslutning om høring af Handicaprådet.

Fra Handicaprådet foreligger nu høringssvar. Administrationen fremlægger på baggrund af høringssvaret et revideret forslag til kvalitetsstandard for aflastning, hvor en enkelt af Handicaprådets kommentar delvist er indarbejdet. Administrationen anbefaler den reviderede kvalitetsstandard for aflastning indstillet til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for aflastning jf. Lov om Social Service § 84, stk. 1, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Aflastning gives med henblik på at aflaste den pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og udmøntes i praksis udenfor hjemmet ved tilbud om midlertidig døgnophold til den handicappede. Den handicappede er kendetegnet med en funktionsnedsættelse i en sådan en grad, at handicappet er af indgribende karakter i hverdagslivet. Der er tale om borgere som er omsorgskrævende og har behov for døgnstøtte.  Serviceniveauet for antal aflastningsdøgn der kan bevilges foreslås fastlagt til 120 døgn, da der er tale om forældre til voksne børn, hvis handicaps er så omfattende, at deres funktionsniveau er nedsat i en så betydelig grad, at såfremt forældrene ikke magtede at have dem boende i eget hjem, så ville disse borgere oppebære en bevilling til et længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108.

Ved at visitere midlertidigt til aflastning fremfor botilbud gives mulighed for at skabe de bedste betingelser for opretholdelse af livskvalitet for såvel forældre som for den handicappede, samtidig med at den handicappede har mulighed for at blive i eget hjem længst muligt, indtil de er klar til at flytte hjemmefra. Ud fra et økonomisk perspektiv er de 120 døgns aflastning fortsat væsentligt billigere end bevilling af botilbud efter SEL § 108.  

I det fremlagte forslag indgår ikke afløsning, idet aflastning for denne målgruppe gives uden for hjemmet med det sigte at træne borgeren i at modnes ved at deltage i overnatninger i fremmed regi, samt en prioritering for de pårørende til at blive aflastet og være i eget hjem. Desuden er det ofte en så specialiseret indsats, der er behov for, at denne ikke umiddelbart kan stilles til rådighed i eget hjem.
 

Handicaprådet har på møde 21. februar 2012 drøftet det fremsendte forslag og har afgivet høringssvar:

Handicaprådet vurderer overordnet at det er godt med retningslinjer og beskrivelse af serviceniveuaet på handicap- og psykiatriområdet.

 

Konkret fremsætter Handicaprådet følgende kommentarer til kvalitetsstandarden:

 1. ønske om tilføjelse til målgruppebeskrivelse, at der også er tale om personer med social funktionsnesættelse.

Administrationen kan oplyse at personer med social funktionenedsættelse ikke er omfattet i lovgrundlaget jf. Lov om social service § 84, og anbefaler derfor ikke at Handicaprådets ønske imødekommes.

 

 1. forslag om at der i særlige tilfælde kan være en sagsbehandlingsfrist på max. 2-4 uger.

Administrationen kan oplyse, at ansøgningen behandles indenfor 3 måneder og at der altid sker en bestræbelse på at sikre borgeren den hurtigst mulige sagsbehanding: Primært er fokus dog på at sikre en kvalificeret og helhedsorienteret sagsbehandling med henblik på at borgeren får netop det tilbud eller de ydelser som dækker den enkeltes behov. Administrationen anbefaler derfor, at Handicaprådet ønske ikke imødekommes.

 

 1. Oplysning om at transport ikke indgår i ydelsen burde suppleres med oplysning om efter hvilken § i lovgivningen, der så kan søges.

Administrationen vil her påpege, at der ved henvendelse og ansøgning om en ydelse altid sker der en kvalificeret rådgivning af den enkelte borger og/eller pårørende. I den forbindelse oplyses også om de muligheder, der er for transport ol. Administrationen vurderer, at der ikke udtømmende i alle kvalitetsstandarder kan beskrives efter hvilken lovgivning, der kan søges de ydelser, der ikke indgår. Administrationen anbefaler imidlertid, at Handicaprådets forslag delvist imødekommes, således der i kvalitetsstandarden for aflastning skrives, at nærmere oplysning om støtte til transport kan fås ved henvendelse til Handicap og Psykiatri, Myndighed og Visitation.

 

 1. Handicaprådet anbefaler, at udtrykket "omsorgskrævende borger" omformuleres til "borger med behov for døgnomsorg".

Administrationen vurderer at udtrykket "omsorgskrævende" understøtter betydningen af, hvor omfattende en funktionsnedsættelse disse borgere har. I forvejen er borgerne beskrevet med behov for døgnstøtte. Administrationen anbefaler derfor, at Handicaprådets forslag ikke imødekommes

 Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at administrationens vurdering af Handicaprådets høringssvar tages til efterretning,
at adminitrationens reviderede forslag til kvalitetsstandard på baggrund af høringssvar fra Handicaprådet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.01.00-Ø54-3-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Gaveskøde til Herning Kommune vedr. Institutionen Skovmyrens bygning på lejet grund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen, Inge Voer Laursen

Sagsresume

I forbindelse med "Strukturanalysen på dagtilbudsområdet" blev det besluttet, at den selvejende institution Skovmyren i Ilskov skulle fusionere med Ilskov Skole og drives videre som en kommunal institution.

 

Som en nødvendig konsekvens heraf skal den selvejende institution nedlægges og dens faste ejendom overdrages til Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Børn og Unge forvaltningen har i samarbejde med bestyrelse og ledelse for Skovmyren foretaget følgende: Der har været afholdt et afklarende møde den 6. februar 2012, hvor der var lejlighed til at drøfte de praktiske forhold omkring overdragelsen.

 

Forvaltningen har været på besøg hos Skovmyren, og Kommunale Ejendomme har gennemgået bygningsmassen og tilkendegivet, at bygningerne var i tilfredsstillende stand, dog med anbefaling af, at vinduerne burde males.

 

Anmodning om opløsning af den selvejende institution, har været behandlet i Civilstyrelsen. Forvaltningen har modtaget brev den 23. marts 2012, hvor Civilstyrelsen tillader Skovmyrens opløsning , ligesom der er indgået aftaler om inventarets overdragelse til Herning Kommune, Ilskov Skole.

 

Skødeomkostningerne afholdes af Herning Kommune og udgør cirka 20.000,- kr. i 2012. Finansieringen vil ske af restbeløbet på serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, stednr. 510098, Strukturanalysen.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Herning Kommune ved gaveskøde erhverver "Skovmyrens" bygninger på lejet grund,
atr> at Herning Kommune afholder skødeomkostningerne hertil,
atbsp;
at skødeomkostningerne på 20.000 kr. i 2012 afholdes af den frigivne anlægsbevilling på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, stednr. 510098, Strukturanalysen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-106-03 Sagsbehandler: Mette Koch  

Orientering om status for Nationalpark Skjern Å

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup

Sagsresume

Da forligskredsen bag Nationalparkloven ikke har kunnet nå til enighed om afgrænsningen af Nationalpark Skjern Å, har forligskredsen besluttet at opgive etableringen af nationalparken.  

 

Johs. Poulsen ønsker en orientering om den aktuelle situation, herunder et resumé af historikken omkring arbejdet med Nationalpark Skjen Å samt mulighed for at drøfte og beslutte, hvad Herning Kommune foretager sig fremadrettet.  

Sagsfremstilling

Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å blev iværksat i oktober 2004, og et lokalt nationalparkforslag blev indsendt til Miljøministeren i 2005 af projektets styregruppe, de tidligere Skjern, Egvad, Videbæk og Aaskov kommuner samt Ringkjøbing Amt.

 

I hele forløbet har en lang række virksomheder, foreninger og lokale ildsjæle bakket op om projektet og bidraget med idéer og input til udvikling af Nationalpark Skjern Å.

 

Forslag til Nationalpark Skjern Å blev af den forhenværende miljøminister Karen Ellemann sendt i høring i starten af 2011 med henblik på indvielse af Nationalpark Skjern Å i sommeren 2011. Nationalparkforslaget byggede på det lokale forslag, som blev indsendt til miljøministeren i 2005.

 
På baggrund af høringssvarene besluttede forligskredsen bag Nationalparkloven, at afgrænsningen af Nationalpark Skjern Å krævede nye undersøgelser. Undersøgelserne skulle omfatte en mulig udvidelse af nationalparken med Tipperne, Værneengene, den sydligste del af Ringkøbing Fjord og området omkring Rind Å og andre arealer skulle muligvis ud af nationalparken.
 
I november 2011 mødtes miljøminister Ida Auken, borgmester Lars Krarup og borgmester Iver Enevoldsen med det formål at drøfte den videre proces for Nationalpark Skjern Å. Borgmestrenes tilbagemelding til ministeren var, at de to kommuner fortsat bakker op om etableringen af Nationalpark Skjern Å med den afgrænsning, der tidligere er foreslået af de to kommuner og som fremgår af det forslag, der har været i høring.
 
Den 23. marts 2012 mødtes forligskredsen bag Nationalparkloven og alle partier var klar til at følge det lokale forslag til afgrænsning af Nationalpark Skjern Å, undtagen Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti støttede ikke op om forslaget på grund af stor lodsejermodstand i Hoven-området.

 

Da forligskredsen ikke kunne nå til enighed om afgrænsningen, blev det besluttet at opgive etableringen af Nationalpark Skjern Å.

 

Den 17. april 2012 besluttede et flertal i Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune at tage forligskredsens afgørelse til efterretning. Flertallet i byrådet ønsker fortsat, at der etableres en Nationalpark Skjern Å, men på baggrund af forligskredsenes beslutning anses det ikke for muligt p.t.

 

Nationalpark Skjern Å berører et samlet areal på ca. 24.800 ha, fordelt med 70 % i Ringkøbing-Skjern Kommune og 30 % i Herning Kommune.


Johs. Poulsen ønsker sagen drøftet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen tages til orientering.  
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget finder, at det er ærgerligt, at års arbejde med nationalparken skal gå til spilde.Der tages kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune mhp. fælles appel til Folketinget om at se på sagen igen på det kendte grundlag.

 

Sagsnr.: 19.01.00-K03-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Personalesag

 

Sagsnr.: 24.10.05-Ø50-1-12 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Ejerstruktur

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1645-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til Vand- og Natura 2000 handleplaner

 

Sagsnr.: 05.01.10-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 13.06.01-P12-14-10 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Taksationskendelse Snejbjerg skole

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-2-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Offentligt udbud af areal beliggende ved Golfvej - Herning Øst

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-4-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-22-10 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-444-06 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Opløsning af selskab

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-266-09 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Orientering om status på afvikling af værk

 

Sagsnr.: 82.01.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Herning Bycenter

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-680-10 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Lejemålssag