Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 29. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.



Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-S55-4-14 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2015 - 2. behandling af budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Budget 2015 samt overslagsårene fremsendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 24. september 2014 kl. 12.00.

 

Ved fristens udløb var der indkommet ændringsforslag fra forligspartierne som består af Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Kasper Ravn Fredensborg (UP).

 

Udover ændringsforslagene er der bl.a. med baggrund i byrådsbeslutninger nogle få administrative teknisk korrektioner, der vedlægges som bilag.

Økonomi

Ændringsforslaget fra forligspartierne

 

[image]

 

Såfremt det foreliggende ændringsforslag godkendes vil årsbudgettet for 2015 være foreslået godkendt med følgende:

 

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat være være fastsat til 24,9 % (uændret),

 • Udskrivningsgrundlaget i 2015 vil være det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er fastsat til at udgøre 13.044.100.000 kr.,

 • Grundskyldspromillen for produktionsjord indstilles godkendt til 5,73 og 20,53 for øvrige ejendomme (uændret),

 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien (uændret),

 • Procenten for udskrivning af kirkeskat vil være 0,99 (uændret).

 

Det indstilles samtidig, at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandling af budgettet, herunder fortage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

Budgetforligskredsen er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder en indstilling til Byrådet angående det foreslåede politiske ændringsforslag,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder en indstilling til Byrådet om, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. skatteindtægterne,
at de tekniske/administative korrektioner til budget 2015-2018 jfr. bilag indstilles til godkendelse,

 

at de til budgettet tilhørende takstoversigter jfr. bilag godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandling af budgettet, herunder fortage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet,
at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2015:
 • serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler - sted nr. 301085 - pulje til projekter - papirpenge med 0,320 mio. kr.

 • serviceområde 18 Sundhed og Ældre - sted nr. 532087 - pulje til projekter - papirpenge med 0,320 mio. kr.

 • udgifterne finansieres af de på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Følgende tilføjelse er godkendt under forudsætning af den øvrige forligskreds´ godkendelse,

 

at i 2015 reducerer effektiviseringskravet på beredskabsområdet fra 1,5 mio. kr. til 0,75 mio. kr. svarende til Herning Kommunes andel af 50 mio. kr.

 

  

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Karlo Brondbjerg deltog i sagens behandling.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Projekt for erhvervsudvikling i virksomheder med 1 til 9 ansatte - mikroprojekt 2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 Herning Kommune gennemførte sammen med Ikast-Brande og Hedensted kommuner i 2013/14 et erhvervsudviklingsprojekt målrettet mikrovirksomheder.

Erhvervsrådet var operatør på opgaven. Under forudsætning af, at projektet blev en succes blandt mikrovirksomhederne er der reserveret projektmidler i Erhvervsrådets resultatkontrakt for 2014 til en videreførelse af projektet i 2014/15.
 
Der er nu gennemført en evaluering med positivt udkomme - og projektet kan således videreføres. Udover midler til projektledelse, som er indeholdt i resultatkontrakten, er det dog nødvendigt at tilføre projektet midler til afvikling af kursusaktiviteter.
 
Det anbefales således, at der bevilges 26.667 kr. til afviklingen af udgifter til kursusaktiviteter.

Sagsfremstilling

Mikroprojekt 1 blev afviklet 2013/14 og var målrettet produktionsrelaterede
mikrovirksomheder.
 
De 21 deltagende virksomheder evaluerede i spørgeskema projektet med højt tilfredshed. Flere af virksomhederne kommenterede, hvordan de efterfølgende
konkret har implementeret nye markedsføringsmetoder og ledelsesmæssige værktøjer.
 
Med afsæt i projektets succes og det faktum at der ikke var plads til alle interesserede virksomheder i projekt 1, anbefales det, at projektet videreføres.


Det vurderes yderligere, at det fortsat giver værdi at sætte fokus på denne type af virksomheder i forhold til at indfri deres vækstpotentiale - en virksomhedstype som beskæftiger relativt mange borgere i kommunen.
 
Formålet med projektet er, at :

 • at skabe vækst i etablerede produktionsrelaterede mikrovirksomheder (omsætning og medarbejdere)

 • at tilføre virksomhederne viden og kompetencer inden for generel virksomhedsudvikling med ekstra fokus på salg og markedsføring, kommunikation og synlighed.

 • at skabe større opmærksomhed om de ydelser, som erhvervsfremmesystemet kan tilbyde mikrovirksomhderne herunder motivere til deltagelse i et kompetenceudviklingsforløb

 
Projektet gennemføres i tre faser:

 • Modningsfase (Sceening af virksomheder og virksomhedsbesøg)

 • Kompetenceudviklingsfase (Tre kursusdage - 1. salg, 2 markedsføring, 3 ledelelse)

 • Handlingsplan for fremadrettede aktiviteter (handlingsplan og opfølgende kontakt)

 
Ikast-Brande Kommune og Hedensted Kommune anbefaler ligeledes en fortsættelse, og kurserne afholdes på skift i de tre kommuner. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har den overordnede projektledelse.

Økonomi

Der en udgift til kursusafvikling for Herning virksomhederne på 26.667 kr. i 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 26.667 kr. fra Serviceområde 20, Administration, konto 6.48.66 i 2015 til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande til Mikroprojekt 2.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.10.00-P27-1910-07 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Erhvervsudviklingsprojekt for detailhandelsvirksomheder med fokus på IT og nethandel

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunen har igangsat projektet Herning C, der har fokus på mere byliv og bedre byrum. Der arbejdes med fysiske byrum i dette projekt. For også at sætte fokus på detailhandlens indholdsside foreslås igangsat et erhvervsudviklingsprojekt, der arbejder med IT- i detailhandlen.

 

Baggrunden for, at erhvervsudvikling med udgangspunkt i IT foreslås, er, at nethandlen i 2013 steg med 15,3 %. De detailhandlende skal således mestre at gå på to ben - butik og nethandel. Og de skal mestre markedsføring  på forskellige platforme. Det er for at ruste detailhandlen i Herning kommune til denne udfordring, at projekt "IT- i detailhandel" ønskes igangsat.

 

Der søges om 21.067 kr. til projekt "IT i detailhandlen" til dækning af direkte krone udgifter til afholdelse af kursus. Øvrige udgifter til projektet afholdes inden for den bevilgede erhvervsserviceramme til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande fordelt på 2014 og 2015.

 

Administrationen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, og i den værende resultatkontrakt er der reserveret projektmidler til projekt "IT i detailhandlen".

Sagsfremstilling

Projekt "IT i detailhandlen" har til formål, at motivere flere butikker til:

 • nethandel

 • markedsføring på sociale medier

 • elektroniske nyhedsbreve

 • anvendelse af mobilteknoologi, som f.eks. QR koder, mobilepay m.v.

 

Aktiviteterne i projektet er :

 • markedsføring og opsøgende indsats

 • aftensarrangement for alle interesserede i detailhandlen

 • virksomhedsbesøg

 • komptenceudviklingsforløb for ca. 30 virksomheder, herunder 20 fra Herning. Forløbet består af 3 moduler af 4 tmer.

 • telefonisk opfølgning efter forløbet.

 

Projektet falder indenfor lov om erhvervsfremmes rammer.

Økonomi

Udgiften til kursus er på 7.667 kr. i 2014 og på 13.400 kr. i 2015.  Derudover reserveres 77.140 kr. i 2014 og 10.730 kr. i 2015 fra resultatkontrakten med erhvevsrådet til opgaven.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 7.667 kr. i 2014 og 13.400 kr. i 2015 fra Serviceområde 20, Administration, konto 6.48.67 Erhvervsservice til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande til projekt "IT i detailhandlen".

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-14 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Garantistillelse for lån til solvarmeanlæg til Haderup Kraftvarmeværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Bestyrelsen for Haderup Kraftvarmeværk A.m.b.a. har fremsendt en anmodning til Herning Kommune om godkendelse af deres optagelse af nyt lån på 9,5 mio. kr. i KommuneKredit og beder samtidig om en kommunal garantistillelse.
 
Lånet skal anvendes til etablering af 4.233 m2 solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank og teknikhus.

Sagsfremstilling

Haderup Kraftvarmeværk ønsker at optage et nyt lån på 9,5 mio. kr., der skal anvendes til investering i solvarmeanlæg.

 

Værket har i samarbejde med Industri Varme udarbejdet et projektforslag, som er sendt til Miljø- og klimaafdelingen i Teknik og Miljø. Afdelingen forventer at godkende forslaget snarest. Garantistillelsen er betinget af denne godkendelse i Teknik og Miljø. 

Solvarmeanlægget omfatter etablering af 4.233 m2 solfangere, 800 m3 akkumuleringstank, tekniske installationer, vekslerstation, køb af jord samt udgifter til arkæologiske undersøgelser og hegn.

 

Med anlægget erstatter Haderup Kraftvarmeværk en del af varmen produceret ved naturgasfyret kraftvarme med solvarme. Det vurderes, at solvarmeanlægget kan erstatte ca. 29 % af byens varmebehov. Dette vil betyde, at Haderup Kraftvarmeværk kan opnå de energibesparelser, de er pålagt ved lov.

Beregningerne fra projektforslaget viser, at en simpel tilbagebetalingstid af lånet er 7,6 år.

Besparelsen det første år er anslået til 495.803 kr. Fordeles besparelsen ud på varmeværkets 232 forbrugere svarer det til en gennemsnitlig årlig besparelse på 2.137 kr. pr. forbruger det første år.  


Projektet forventes påbegyndt ultimo 2014. 
 

Økonomi

Haderup Kraftvarmeværk optager lånet til finansiering af solvarmeanlægget ved KommuneKredit med Herning Kommunes garantistillelse.
Der er hjemtaget forslag på lån fra KommuneKredit. Værket har ønsket en byggekredit i byggeperioden, som derefter konverteres til et fastforrentet aftalelån med en effektiv rente på 2,13%.
 
Låntagningen vedrører investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas og varme i henhold til lånbekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 3.  
I henhold til lånebekendtgørelsen § 3 stk. 1 nr. 5, kan kommunen meddele garanti for lån, der anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.
 
Værket har i første halvår af 2014 betalt det sidste afdrag på et lån, der blev optaget i 1994 og er nu gældsfri.  

 

Herning Kommune har tidligere givet garanti i forbindelse med lokale værkers lånoptagelse til investeringsudgifter.
Senest er der stillet garanti for et lån på 38 mio. kr. til Vildbjerg Varmeværk til etablering af solvarmeanlæg. Dette blev godkendt af Byrådet d. 1 april 2014 pkt. 122.
Solfangeranlægget kan opføres på et område hvor lokalplanerne 2.06 og 2.08 er gældende. De blev godkendt af Byrådet i Aulum-Haderup Kommune henholdsvis i 1994 og 2000.

 

Værket har i samarbejde med Industri Varme udarbejdet et projektforslag, der er fremsendt til Miljø- og klimaafdelingen i Teknik og Miljø. Afdelingen forventer at godkende forslaget snarest. Garantistillelsen er betinget af godkendelse af projektforslaget i Teknik og Miljø.


Værket skal i henhold til varmeforsyningsloven søge byggetilladelse. Garantien kan først stilles, når byggetilladelsen er færdigbehandlet.

 

Det anbefales, at Herning Kommune meddeler tilsagn om kommunegaranti for Haderup Kraftvarmeværks optagelse af lån med et provenu på 9,5 mio. kr. og en løbetid på 20 år, når betingelserne herfor er opfyldt.


I overensstemmelse med Byrådets beslutning fra d. 1 april 2014 pkt. 121, vil Haderup Kraftvarmeværk blive opkrævet en engangsprovision på 1% af lånets hovedstol svarende til 95.000 kr. og en årlig provision på 0,5% af restgælden.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Haderup Kraftvarmeværks optagelse af en byggekredit, der senere konverteres til et aftalelån på 9,5 mio. kr. med en fast rente på 2,13% og en løbetid på 20 år i KommuneKredit godkendes,  

 

at Herning Kommunes garantistillelse for lånet godkendes under forudsætning af, at alle betingelserne herfor er opfyldt,   

 

at der for garantistillelsen opkræves en engangsprovision på 1% af lånets hovedstol svarende til 95.000 kr. og en årlig provision på 0,5 % af lånets restgæld jf. Byrådets beslutning d. 1 april 2014. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde 23.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 14.00.05-A00-1-14 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Tværkommunalt samarbejde om Beredskabet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup

Sagsresume

Med økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL er der indgået aftale om, at kommunerne indgår tværkommunale samarbejder, således at antallet af kommunale beredskaber reduceres til maksimalt 20.

Sagsfremstilling

Med økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL er der indgået aftale om, at kommunerne indgår tværkommunale samarbejder. Der er ikke lagt nogen fast form for, hvordan det tværkommunale samarbejde skal være, eller hvor mange kommuner/indbyggere, der bør være inden for de fremtidige beredskabsenheder.
 
Med det tværkommunale samarbejde overgår en del af Beredskabsstyrelsens opgaver samtidig til det kommunale beredskab. Det tværkommunale samarbejde skal være iværksat senest 1. januar 2016.
 
Med baggrund i KKR-mødet afholdt den 12. september 2014, lægges der op til et tværkommunalt samarbejde mellem Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner.
 
Begrundelse for valg af samarbejde inden for disse 3 kommuner er bl.a. geografisk sammenhæng, nuværende samarbejde og brugen af frivillige. Desuden har de 3 kommuner en kombination af egne brandfolk og aftale med Falck.
 
Der har været afholdt et indledende møde på chefniveau, hvor der lægges op til en igangsætning af udarbejdelse af aftalegrundlaget for et fremtidigt samarbejde.
 
Arbejdet tænkes organiseret med en politisk styregruppe bestående af formændene for beredskabskommissionerne i de 3 kommuner, en administrativ styregruppe bestående af tekniske chefer/direktører fra de tre kommune samt en administrativ projektgruppe.  

 
Det må forventes, at der vil være behov for at indkøbe juridisk bistand til udformning af aftalegrundlaget.
 
Arbejdet iværksættes snarest med udkast til kommissorium og herefter udarbejdelse af endelig politisk beslutningsgrundlag inden sommeren 2015, således at det nye samarbejde kan iværksættes 1. januar 2016.
 
En foreløbig model for beslutningsgrundlag vil være nogle forskellige scenarier fra en ren selskabsform til en mere fleksibel form, der er en blanding mellem selskab og decentral kommunal opgavevaretagelse, som sikrer den enkelte kommunes ønske om service over for virksomheder m.m.

 

De 3 kommuners andel af økonomiaftalens besparelse i 2015 opnås ved en budgetreduktion i de enkelte kommuner, mens udmøntningen af besparelsen i 2016 sker i form af stordriftsfordele, effektiviseringer og synergieffekter i det nye samarbejde.

Økonomi

Med økonomiaftalen kompenseres kommunerne negativt på beredskabsområdet. I Herning Kommune er der indarbejdet en varig reduktion på beredskabet på i alt 1,5 mio. kr. fra 2015 og frem, jf. moderniseringsaftalen.
 
Muligheder og konsekvenser ved tværkommunalt samarbejde omkring beredskabet afhænger af den valgte samarbejdsform, og vil blive beskrevet i forbindelse med udarbejdelse af det politiske beslutningsgrundlag.

Indstilling

Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller

at Herning Kommune har til hensigt at indgå i et tværkommunalt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Ikast-Brande Kommune om et fremtidigt beredskab,

 

at administrationen bemyndiges til at igangsætte udarbejdelse af aftalegrundlag for et fremtidigt tværkommunalt beredskabs samarbejde mellem Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-27-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

3 arealer overdrages til EnergiMidt Net A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

EnergiMidt Net A/S har rettet henvendelse til Herning Kommune om 3 ejendomme som fejlagtigt ikke er overdraget til EnergiMidt Net A/S i forbindelse med udskillelsen fra Herning Kommunale Værker og i forbindelse med kommunesammenlægningen.

 

Det anbefales, at arealerne overdrages til energiselskabet mod, at selskabet selv afholder omostningene til berigtigelsen.

Sagsfremstilling

EnergiMidt Net A/S har kontaktet Herning Kommune vedrørende 3 ejendomme, som EnergiMidt Net A/S fejlagtigt mener ikke er overdraget til EnergiMidt Net A/S i forbindelse med udskillelsen fra Herning Kommunale Værker og i forbindelse med kommunesammenlægningen.

 

De tre ejendomme er

 1. Violvej 8, Aulum, på 18 m2

 2. Industrivej 7A, Aulum på 56 m2 og

 3. Bjødstrupvej 3, Hammerum på 8 m2

 

Violvej 8

[image]

 

Industrivej 7A

[image]

 

Bjødstrupvej 3

[image]

 

På alle de tre ejendomme har der allerede inden udskillelsen af forsyningsvirksomhederne været etableret elanlæg (transformere).

 

Administrationen har gennemgået de tre ejendomme. Det kan konstateres, at ejendommene i de respektive regnskaber ikke var registreret under Forsyningsvirksomheder, hvorfor de ikke automatisk fulgte med til energiselskabet ved dets udskillelse.

 

Der har imidlertid være tale om en fejlagtig registrering, idet de tre ejendomme ikke tjente noget kommunalt formål ved udskillelsen, hvilket heller ikke er tilfældet nu.

 

Da der var tale om en fejl, at ejendommene ikke allerede er overdraget til energiselskabet anbefales det, at Herning Kommune afstår de tre ejendomme til EnergiMidt Net A/S, mod at EnergiMidt Net A/S afholder omkostningerne til den tinglysningsmæssige berigtigelse.

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Herning Kommune afstår matrikelnumrene 1ni og 1hf begge Kirkeby By, Avlum og 2dk Hammerum By, Gjellerup til EnergiMidt Net A/S mod, at EnergiMidt Net A/S afholder alle dermed forbundne omkostninger. 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P00-1-14 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 vedr. boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 12.B12.7 (B) for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 12.B18 - for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning.

Sagsfremstilling

Den 3. februar 2014 under punkt nr. 22 principgodkendte Byplanudvalget, at der
udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for at muliggøre etableringen af en større sammenhængende parkeringsplads i nær tilknytning til Sundhedsskolen.


Lokalplanen skal redegøre for to alternative modeller for områdets anvendelse.
Alternativ A, som bevarer boligområdet intakt og alternativ B, som muliggør nedrivning af 4 boliger til etablering af en parkeringsplads.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl og 4bm Brændgårde, Herning Jorde og del af litra ”7000v”. Området udgør et samlet areal på ca. 2,5 ha.

Rammeområdet ligger i den nordlige del af Herning og er en del af et boligområde nord for Sundhedsskolen på Gullestrupvej. Mod nord og øst afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Kærmindevej og mod vest af Gullestrupvej. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 24 sikrer nedrivningen af Kærmindevej 42, 44, 46 og 48, såfremt disse nedrives for at skabe plads til en større sammenhængende parkeringsplads til Sundhedsskolen, samt sikrer at de øvrige boliger inden for rammeområdet kan bevares.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Ifølge forslag til Vandplanernes retningslinje 41 bør OSD som hovedregel friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse.  

 

Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Rammeområdets placering indenfor OSD skal ses på baggrund af den allerede eksisterende parkeringsproblematik. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at parkeringspladsen skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Kommuneplantillægget tilvejebringer det kommuneplanmæssige grundlag for, at der kan etableres et større sammenhængende parkeringsareal i nær tilknytning til Sundhedsskolen.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for område ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-14 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Den 3. februar 2014 under punkt nr. 22 principgodkendte Byplanudvalget, at der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej.

 

Lokalplanen skal udarbejdes med to mulige alternative forslag. Alternativ A, som har til hensigt at bevare boligområdet. Alternativ B, som skal sikre, at der kunne nedrives fire boliger for at skabe plads til en større sammenhængende parkeringsplads til Sundhedsskolens elever, lærer og besøgende.

 

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 12.B12.7 (A/B) for boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning. 

Lokalplanen sendes i offentlig høring med de to alternative forslag til fremtidig anvendelse. Herefter vil det blive besluttet, hvilken af de to alternativer der skal endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter følgende matr.nr.: 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl og 4bm Brændgårde, Herning Jorde og del af litra ”7000v”. Området udgør et samlet areal på ca. 2,5 ha.

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Herning og er en del af et boligområde nord for Sundhedsskolen på Gullestrupvej. Mod nord og øst afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Kærmindevej og mod vest af Gullestrupvej. Lokalplanområdet ligger i byzone.

 

Lokalplanen skal udarbejdes med to alternativer. Alternativ A, som har til hensigt at bevare boligområdet. Alternativ B, som skal sikre, at der kan nedrives fire boliger for at skabe plads til en sammenhængende parkeringsplads til Sundhedsskolens elever, lærer og besøgende.

 

Inden for lokalplanområdet er der 22 ens boliger i gul teglsten og 6 ens boliger opført i rød teglsten. De 28 boliger er opført med samme arkitektoniske formsprog. Boligerne fremstår med et modernistisk udtryk, med fladt tag og sammenhængende vinduesbånd.

Ejendommene er - samlet set - en unik bebyggelsesplan for Herning, og er en fin fortælling om datidens arkitektur. Med sin placering i umiddelbar nærhed til bykernen, er boligerne i størrelse og med deres modernistisk udtryk en attraktiv begynderbolig til en ung familie. Området kan som helhed trænge til en renovering, men kvaliteten i boligerne og området er intakt.

 

I forbindelse med lokalplanen er der blevet udarbejdet et vurderingsnotat, som redegør for boligernes bevaringsværdi. De 22 gule teglstenshuse vurderes til at have en middel bevaringsværdi på 4. De 6 røde teglstenshuse vurderes til at have en middel bevaringsværdi på 5.

 

Lokalplanen medtager bevarende bestemmelser. Det betyder at bebyggelse fastholdes i sin nuværende form, og at den fortsat må opføres i op til 1 etage med en maksimal højde på 3,5 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastlægges til 30 inkl. garage og udhuse. Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden, herunder farveholdning og materialevalg.

 

Lokalplansforslagets alternativ B muliggør, at Kærmindevej 42, 44, 46 og 48 nedrives.

 

Lokalplanområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Ifølge forslag til Vandplanernes retningslinje 41 bør OSD som hovedregel friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse.

Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Rammeområdets placering indenfor OSD skal ses på baggrund af den allerede eksisterende parkeringsproblematik. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at parkeringspladsen skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Herning Kommune kan ved vedtagelse af lokalplaner med bevarende bestemmelser  blive overtagelsespligtig.

Lokalplanforslag alternativ B er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanen sendes i offentlig høring med de to alternative forslag til fremtidig anvendelse. Herefter vil det blive besluttet, hvilken af de to alternativer der skal endeligt vedtages.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

atlokalplan nr. 12.B12.7 for boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 32 for boligområdet ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 2.juni 2014 principgodkendt, at der udarbejdes forslag til tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 og forslag til lokalplan for et boligområde beliggende ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring, Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et øget behov for etableringen af flere boliger i Tjørring.
 
Den sydlige del af lokalplanområdet ligger i rammeområde 41.OF4 til offentlig formål. Da lokalplanforslag 41.B11.3 for boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Den sydlige del af lokalplanområdet er omfattet af eksisterende rammeområde 41.OF4 til offentlig formål. For at områdets nye anvendelse skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, overføres den pågældende del af rammeområde 41.OF4 til rammeområde 41.B11 og anvendelsen ændres til boligformål.


Endvidere justeres bebyggelsesforholdene i den overførte del af rammeområdet 41.OF4, hvad angår maksimal højde og etage antal, så dette stemmer overens med bebyggelsesforholdene i et boligområde.
 
• Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40.
• Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
• Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 32. til Herning Kommuneplan 2013-2024 for området ved Baunetoften og Gilmosevænget i Tjørring foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for en boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet har den 2. juni 2014 principgodkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan samt tillæg til kommuneplanen for et område beliggende ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring.  


Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et øget behov for flere boliger i Tjørring.
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 41.B11.3 for et boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring og tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 3,5 ha stort, beliggende i Tjørring nord, umiddelbart nord for Gilmosevej.


Lokalplanområdet omfatter et grønt, ubenyttet areal nord for Gilmosevej, et eksisterende boligområde ved Baunetoften samt et grønt område nord og syd for Østerbyvej.


Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 41.B11.1 - Boligområde nord for Østerbyvej i Tjørring. Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse. 


Plangrundlag
Lokalplanområdet ligger i byzone.
Lokalplanområdets sydøstlige del er omfattet af det eksisterende rammeområde 41.OF4 til offentlig formål. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013-2024. For at områdets nye anvendelse skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, overføres den pågældende del af rammeområde 41.OF4 til rammeområde 41.B11 og anvendelsen ændres til boligformål. Med tillægget justeres bebyggelsesforholdene i den overførte del, hvad angår maksimal højde, etage antal og bebyggelsesprocent.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af tæt/lav boligbebyggelse med fælles opholdsarealer og et større grønt område til rekreative formål. Der kan i lokalplanområdet drives virksomhed til liberale erhverv, af den, som bor på den pågældende ejendom.


Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder i sammenhæng med den eksisterende bebyggelse hvor:
Delområde I - omfatter eksisterende bebyggelse ved Baunetoften.
Delområde II - omfatter ny bebyggelse ved Gilmosevej.
Delområde III - omfatter både eksisterende bebyggelse syd for Gilmoseparken samt et mindre del af et grønt areal nord for Østerbyvej.
Delområde IV- omfatter grønt område syd og nord for Østerbyvej.
Delområde V - omfatter et grønt areal beliggende i den østlige del af lokalplanområde ved Gilmosevej.
 
Bebyggelsen inden for lokalplanområdet må opføres i 1 etage og med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må højest være 40%.
Lokalplanen vejbetjenes fra Gilmosevej, Østerbyvej og Baunetoften.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 41.B11.3 for boligområdet ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har d. 6. maj 2014 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.B12.6 - Bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej i Herning. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra d. 14. maj 2014 til d. 9. juli 2014. Der er i offentlighedsperioden indkommet 9 indsigelser og bemærkninger.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er at fastlægge bevarende bestemmelser for den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet. Disse bestemmelser skal sikre bevaring af den eksisterende bebyggelses særlige arkitektoniske udtryk og bygningernes originale udseende. Det er også lokalplanens formål, at give mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse med lav bevaringsværdi og fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse. Endelig er det lokalplanens formål at udpege og sikre, at eksisterende, bevaringsværdig beplanting bevares.

 

Der er i offentlighedsperioden indkommet 9 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget. De indkomne indsigelser og bemærkninger omhandler:

 

 • Energi Midt: Orientering om ledningsanlæg.
  Bemærkninger:
  Forvaltningen noterer sig bemærkningen

 

 • Beboer Østre Kirkevej: Indsigelse imod at Østre Kirkevej 1B ikke er med i lokalplanen.
  Bemærkninger:
  Østre Kirkevej 1B ses som en del af kirkens område, for hvilket der er anden planlægning i gang. Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes

 • Flere beboere i lokalplanområdet: Indsigelse imod at Herning Kommune skal godkende og involveres i istandsættelser og ombygning af ejendomme med middel eller høj bevaringsværdi.
  Bemærkninger:
  For at sikre at istandsættelsesarbejder på middel og højt bevaringsværdige bygninger udføres i overensstemmelse med bygningernes originale arkitektoniske udtryk og materialer, er det nødvendigt at der sker en faglig vurdering og godkendelse af et istandsættelsesprojekt. Bestemmelserne er indskrevet for at sikre den arkitektoniske kvalitet og kulturarven i området. Forvaltningen anbefaler derfor, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

 • Flere beboere i lokalplanområdet: Indsigelse imod §8.7 vedrørende godkendelse af istandsættelsesarbejder. Herning Kommune bør udarbejde en detaljeret beskrivelse af, hvad der ønskes bevaret på hver enkelt bygning i området, så der er retningslinjer at følge.
  Bemærkninger:
  Herning Kommune vil vurdere og beskrive den enkelte bygning, når der opstår et konkret behov ved istandsættelsesarbejder. På denne møde kan Herning Kommune vejlede den enkelte husejer om præcis dennes ejendom. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanens intentioner fastholdes, dog anbefales det, at §8.7, §8.8 og §8.9 sammenskrives til én bestemmelse.

 

 • Flere beboere i lokalplanområdet: Indsigelse imod, at der er krav om 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund i lokalplanområdet.
  Bemærkninger:
  Lokalplanen udløser ikke handlepligt, så eksisterende lovlig anvendelse og forhold kan fortsætte. Kravet om to parkeringspladser træder i kraft ved nybyggeri eller væsentlig om- eller tilbygning. Det er et krav, Herning Kommune stiller ved alle nye åben/lav bebyggelser, hvorfor forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

 • Beboer i lokalplanområdet: Indsigelse imod at der er bevarende bestemmelser for træer i private haver i lokalplanområdet.
  Bemærkninger:
  De i lokalplanforslaget udpegede bevaringsværdige træer er med til at give villakvarteret det grønne havepræg, som er så karakteristisk. De bevaringsværdige træer vurderes at have stor betydning for området som helhed. Derfor anbefaler forvaltningen, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

 • Flere beboere i lokalplanområdet: Indsigelse imod at der i lokalplanen er krav om, at hegn mod veje, stier og naboskel skal være levende hegn eller hæk.
  Bemærkninger:
  Der er mange eksisterende faste hegn i lokalplanområdet, og forvaltningen vurderer, at det er i tråd med områdets karakter af ældre villaby. Efter en revurdering anbefaler forvaltningen, at indsigelsen imødekommes, så kravet om levende hegn i skel udgår af lokalplanen. Dermed vil hegning fremtidigt reguleres af Hegnsloven.

 

 • Flere beboere i lokalplanområdet: Der stilles spørgsmål tegn ved, at der er fremsendt to alternative afgrænsninger på lokalplanområdet og hvordan det bliver afgjort hvilken afgrænsning det bliver i den endelige lokalplan.
  Bemærkninger:
  Forslaget er fremlagt i den offentlige høringsperiode med to alternativer for at indhente bemærkninger fra borgerne på afgrænsningen. Ud fra disse bemærkninger foretages der en vurdering og beslutning af byrådet. Der er indkommet bemærkninger både for afgrænsning ved H.C. Ørstedsvej mod nord og for afgrænsning ved Gl. landevej mod nord. Forvaltningen anbefaler, at afgrænsningen mod nord bliver ved Gl. Landevej, da det vurderes, at den bevaringsværdige sammenhæng udgøres af området såvel nord som syd for H.C. Ørstedsvej.

 

 • Beboer i lokalplanområdet: Der stilles spørgsmålstegn ved, om ikke Herning Kommune vil vedligeholde fortove i området, nu hvor der stilles strenge krav til bebyggelsen. Mange fortovsfliser er knækkede.
  Bemærkninger:
  De økonomiske midler til drift- og vedligehold af offentlige vejarealer prioriteres løbende i forhold til den generelle tilstand af alle vejarealer i Herning Kommune. 

 

 • Flere beboere i lokalplanområdet: Indsigelse imod, at bebyggelsesprocenten i lokalplanområdet må være max 30, samt at garager og udhuse medregnes i dette areal. Sidst nævnte mener en indsiger end og er i strid med BR10 (bygningsreglementet).
  Bemærkninger:
  Lokalplanområdet omfatter fortrinsvis åben/lav boligbebyggelse, for hvilken der fortsat bør gælde en bebyggelsesprocent på 30 for at opnå karakteren af villaby. Der er dog få ejendomme i lokalplanområdet, der er sammenbygget og for disse vil det efter forvaltningens vurdering være hensigtsmæssigt at give mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 40. § 7.1 er ikke i strid med BR10. Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen imødekommes for så vidt gælder, at der ved ny bebyggelses sammenbygning i skel, hvor der oprindeligt har været sammenbygning, kan tillades en bebyggelsesprocent på op til 40.

 

 • Beboer i lokalplanområdet: Indsigelse imod §8.1 vedrørende nybyggeri, der skal opføres, så der opnås en sammenhængende helhedsvirkning i forhold til facadelinjer, bygningshøjder, tagform og sammenbygning i skel.
  Bemærkninger:
  Netop for at opnå fx harmoniske sammenbygninger, er der stillet krav om, at bl.a. tagform og facadelinje skal harmonere ved sammenbygninger ved ny bebyggelse. Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 • Beboer i området: Indsigelse imod at ejendommen Nørre Allé 10 er medtaget i lokalplanen, da denne ejendom er nedrevet.
  Bemærkninger:
  Nørre Allé 10 var under lokalplanens udarbejdelse ikke nedrevet, hvorfor bygningen er markeret på kortbilag 2 med middel bevaringsværdi. Da bygningen nu er nedrevet, vil denne blive fjernet fra kortbilaget ved den endelige vedtagelse. Matriklen er dog stadig omfattet af lokalplanen.

 • Beboer i lokalplanområdet: Indsigelse imod lokalplanforslaget som helhed, da dette strider imod Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. april 2014 – ophævelse af Herning Kommunes forbud efter Planlovens § 14 mod nedrivning af ejendommen Nørre Allé 10.
  Bemærkninger:
  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. april 2014 går alene på ophævelse af det §14 forbud, som Herning Kommune har nedlagt. Afgørelsen går ikke på, at Herning Kommune ikke kan udarbejde en bevarende lokalplan. Et byråd kan til en hver tid igangsætte tilvejebringelse af en lokalplan jf. Planlovens §13. Forvaltningen vil tilrette afsnit 1.2 i lokalplanens redegørelse ”Lokalplanens baggrund” derefter.

 

 • Ejer af erhvervsejendom, der til dels ligger i lokalplanområdet: Indsigelse imod at matriklerne 555b og 558b, begge Herning Bygrunde, er omfattet af lokalplanforslag 12.B12.6, da matriklerne også er omfattet af lokalplan 12.BL2.1.
  Bemærkninger:
  Matrikel 558b, Herning Bygrunde er ganske rigtigt omfattet af lokalplan 12.BL2.1, men ikke matrikel 555b. Forvaltningen anbefaler, at matrikel 558b kan tages ud af lokalplan 12.B12.6, da denne matrikel er omfattet af lokalplan 12.BL2.1.

 

 • Endvidere er der flere indsigere, der stiller spørgsmål vedrørende eksisterende forhold.
  Bemærkninger:
  Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Der er ikke handlepligt i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser træder først i kraft ved ansøgning om nybyggeri eller væsentlig om- eller tilbygning. 

 

Hver enkelt indsigelse er kommenteret og vurderet af forvaltningen i et selvstændigt indsigelsesnotat " Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan 12.B12.6".

 

Forvaltningen vurderer, at der bør foretages følgende ændringer i den endeligt vedtagne lokalplan:  

 

 • §8.7, §8.8 og §8.9 sammenskrives til én bestemmelse, hvor indholdet dog får den samme betydning som de nuværende tre bestemmelser.

 • §11.3 om hegning mod veje, stier og naboskel udgår.

 • Lokalplanafgrænsningen fastsættes med en nordlig afgrænsning langs Gl. landevej (A+B på bilaget "forslag til ny afgrænsning 12.B12.6"), og matrikel 558b udgår af lokalplanen.

 • I §7.1 tilføjes, at der på matrikler hvor der i forvejen er sammenbygget i skel i form af dobbelthuse eller på anden måde arkitektonisk sammenhængende huse er den maksimale bebyggelsesprocenten 40.

 • Bygningen på Nørre Allé 10 fjernes fra kortbilag 2.

 • Det oplyses hvilke forældede privatretninge tilstandsservitutter, der fortænges af lokalplanen og aflyses ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 • Endvidere ønsker forvaltningen at præcisere § 8.3 om tagform samt foretage eventuelle redaktionelle rettelser



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Lokalplan nr. 12.B12.6 for område ved Nørre Allé og Østre Kirkevej tiltrædes således lokalplanen til endelig vedtagelse er gældende for område A, og således

 

at §8.7 sammenskrives med §8.8 0g § 8.9 og omformuleres til: "Istandsættelse, vedligeholdelse og tilbygninger skal ske under hensyntagen til bygningens originale materialer, form og detaljer. Istandsættelsesprojekter, om- og tilbygninger på en bygning med høj eller middel bevaringsværdi som omfatter nedenstående bygningsdele, skal ske efter forudgående dialog inden endelig godkendelse af Herning Byråd for så vidt angår ændring af farver og materialer, udskiftning af tage, tagrender, skorstene, kviste, vinduer, døre, karnapper, trapper, gelændere, sålbænke mv.",

 

at §11.3 om hegning mod veje, stier og naboskel udgår af lokalplanen,

 

at § 7.1 får ordlyden: "Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højst være 30. På matrikler, hvor bebyggelsen i forvejen er sammenbygget i skel i form af dobbelthuse eller på anden måde arkitektonisk sammenhængende huse, er bebyggelsesprocenten højst 40",

 

at § 8.3 får ordlyden:"Tage skal udføres som saddeltage, med ensidig taghældning eller fladt tag. Der må ikke opføres ny bebyggelse med valmede tage. Huse der oprindeligt er bygget med valm eller mansard skal bibeholde dette",

 

at bygningen på Nørre Allé 10 fjernes fra kortbilagene,

 

at der under § 15 oplyses hvilke privatretlige tilstandsservitutter, der fortrænges af lokalplanen og dermed aflyses ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Lars Krarup deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.12-A26-1-12 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Nedlukning af Deponi.net

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt, Maria Kringelholt

Sagsresume

Deponi.nets bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 2. juni 2014 truffet beslutning om Deponi.nets opløsning pr. 31. december 2014. I den forbindelse anmodes ejerkommunerne om tilsagn herom og dermed hjemtagning af den til Deponi.net overførte kompetence. Deponi.net er et fælleskommunalt affalds-deponerings-selskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at opløsning af selskabet godkendes, og at deponiaffaldet afsættes gennem Østdeponi.

Sagsfremstilling

Deponi.net har vurderet sin rolle i forhold til den fremtidige deponering af kommunernes affald, herunder specielt udviklingen i mængder og behovet for etablering af ny deponeringskapacitet.
 
Med udgangspunkt i datagrundlaget for Ressourceplanen vurderes der ikke at være behov for etablering af ny deponeringskapacitet i mange år fremover. Det betyder, at det fortsat vil være fornuftigt at samarbejde omkring udnyttelsen af den kapacitet, der er på eksisterende anlæg.
 
Dermed synes der ikke at være grundlag for, at Deponi.net kommer til at løse den primære opgave, jf. vedtægterne, som er at etablere og drive deponeringsanlæg.
 
Deponi.net har som følge af ovenstående arbejdet med en model for, hvordan ejerkommunerne sikres den fremtidige deponering samtidig med, at det sker på en hensigtsmæssig og økonomisk optimeret måde.
 
Det vurderes således, at der vil være et rationale ved en ændret og forenklet struktur for håndteringen af deponeringsegnet affald for de 6 ejerkommuner, hvor Deponi.net opløses og opgaverne løses i andet regi, der dog fortsat med fordel kan være baseret på samarbejde.
 
Herning Kommune kan vælge at overlade opgaven til Østdeponi, der forventer at udbyde deponeringsopgaven for en 3-5 årig periode. Da Herning Kommune er forpligtet på at udbyde deponimængden anbefales at lade Østdeponi stå for udbudet.
 
Med det udgangspunkt har bestyrelsen besluttet at anbefale overfor ejerkommunerne, at Deponi.net opløses med udgangen af 2014.
 
I det følgende er de relevante elementer for Deponi.nets opløsning beskrevet.
 
Vedtægter
Udgangspunktet for selskabets opløsning er i henhold til vedtægter af 22. september 2009, hvor punkt nr. 4.5, 5.7 og 5.10 er relevante i forhold til opløsning.
Af vedtægternes punkt 5.7 fremgår, at bestyrelsen kan vælge at opløse selskabet med 2/3 flertal. Der kan imidlertid sås tvivl omkring bestyrelsens adgang hertil, idet de seneste afgørelser fra Statsforvaltningen (bl.a. vedtægter for affaldsselskabet L90) fastslår, at beslutning om opløsning af fælleskommunale selskaber skal ske i ejerkommunerne. Derfor foreslås det også, jf. ovenstående, at anbefaling om opløsning af Deponi.net sendes til godkendelse i de enkelte kommuner.

Statsforvaltningen skal efterfølgende godkende opløsningen af selskabet.
 

Økonomi

Af vedtægternes punkt 5.10 fremgår, at selskabets formue ved opløsning fordeles mellem ejerne i henhold til punkt 7.7, hvoraf det fremgår, at fordelingsnøglen er de seneste 3 års leverede affaldsmængder til selskabet. Herning Kommunes ejerandel udgør 22 %.

 

Udover fordeling af formue skal evt. gæld og materielle aktiver også fordeles. Deponi.net råder over i alt 26 containere, hvoraf de 9 er udlejet til Ringkøbing-Skjern Kommune. Disse containere indgår i den daglige logistik og forventes også at komme til at gøre det fremover, når kommunerne/affaldsselskaberne skal løse deponeringsopgaven. Det foreslås, at administrationsselskabet, sammen med ejerkommunernes teknikere, fremkommer med et forslag til fordeling af containerne mellem kommunerne.

 

Det forventes, at der kan opnås en besparelse på administrationen, når selskabet opløses, og det forventes, at det vil være muligt at opnå bedre priser på afsætning - til gavn for kommunen og kommunens virksomheder.

 

Selskabets egenkapital, som pr. 31/12-2013 var på 543.000 kr., Det er indregnet i budgettet for 2014, at egenkapitalen bruges på driften. Dermed forventes kapitalen at være reduceret til tæt på 0 ved selskabets nedlukning.

 

 

Byrådet har udpeget Finn Stengel Petersen som Herning Kommunes repræsentant i Deponi.net´s bestyrelse. Kent Falkenvig er suppleant.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at opløsning af Deponi.net godkendes,

 

at kommunen afsætter deponiaffaldet gennem Østdeponi.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 21.03.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Indtægtsbevilling til Herning Bibliotekernes salg af konsulentydelser til biblioteker i andre kommuner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jann Ringtved

Sagsresume

Herning Bibliotekerne laver pt. materialevalg for 8 biblioteker i Danmark som materialevalgskonsulent på Biblioteksmediers tilbud Valg+. I forbindelse hermed ansøges der om budgetneutral indtægts-/udgiftsbevilling på serviceområde 14 Biblioteker.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne laver materialevalg for 8 biblioteker i Danmark og flere er måske undervejs. Udlicitering af materialevalget er en ny måde for bibliotekerne at finde ressourcer til de mange andre ting, de skal lave anno 2014, men det er samtidig hjerteblod for bibliotekarer. Det er derfor meget positivt for Herning Bibliotekerne, at det er lykkes Herning Bibliotekerne at foretage valget på en så kvalificeret måde, at mange ønsker at anvende tilbuddet.  
Biblioteksmedier A/S står for det administrative i forbindelse med ordningen og markedsføringen af den. Herning Bibliotekerne har indgået en samarbejdsaftale med Biblioteksmedier A/S og modtager et honorar for ydelsen. I 2013 havde Herning Bibliotekerne en indtægt på 341.000 kr. for ydelsen. Indtægten forventes også i 2014 at blive på 341.000 kr., hvilket beløb forudsættes anvendt til dækning af personaleudgifterne ved materialevalget, samt til at forbedre vores egne kompetencer på fagområdet.
 
På baggrund heraf ansøges der på serviceområde 14 Biblioteker om en udgiftsbevilling samt en modsvarende indtægtsbevilling, hhv. 341.000 kr. og -341.000 kr.
 
En ny model skal testes i løbet af efteråret og kan betyde markant mindre tidsforbrug for konsulenterne og dermed også mindre indtægt for Herning Bibliotekerne. På den anden side kan den nuværende ordning bestå sideløbende og kan også udvides med flere biblioteker – vi ved det ikke på nuværende.



Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles en udgiftsbevilling i 2014 på serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03.32.50, på 341.000 kr. og en modsvarende indtægtsbevilling på -341.000 kr. på kontonr. 350-01-814-50.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 19.03.00-P24-1-12 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Ændringer af vedtægter for Danmarks Fotomuseum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Juul Andersen, Mogens Petersen og Peter Vallentin 

Sagsresume

Bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum fremsender vedtægtsændringer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum godkendte på møde 18. marts 2014 reviderede vedtægter for Danmarks Fotomuseum. Yderligere ændringer vedr. §9 er fremkommet efterfølgende.

 

Bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum har ønsket at opdatere museets vedtægter, så de falder i tråd med museets nuværende arbejdsopgaver.

 

Opdateringen af vedtægterne er hovedsageligt sproglige præciseringer. Dog er § 3 om bestyrelsens sammensætning ændret for at opnå en mere professionel bestyrelse. Derudover er teksten til § 9 - Den selvejende institutions ophør - ny.  

 

§ 3 vedr. museets bestyrelse:

 • Antallet af bestyrelsesmedlemmer er hævet fra 5 til 7.

 • Ændring af sammensætning af bestyrelsen.
  Tidligere var 1 medlem udpeget af Fotobranchens leverandør forening.
  I stedet for udpeges nu medlemmer til bestyrelsen fra:
  - 1 bestyrelsesmedlem udpeges af den siddende bestyrelse blandt ansatte på et statsanerkendt museum.  
  - 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Dansk Journalistforbund, heraf et blandt DJ fotograferne, samt et blandt Pressefotografforbundet.

 • Der er fortsat 1 bestyrelsesmedlem, som udpeges af Dansk Fotografisk forening.

 • Der er fortsat 1 bestyrelsesmedlem, som udpeges af Danmarks Fotohandlerforening.

 • Herning Kommune har fortsat 2 bestyrelsesmedlemmer siddende i museets bestyrelse. Heraf mindst 1 blandt byrådets medlemmer.

 

 • Tilføjelse til §3: Bestyrelsen kan beslutte, at bestemte punkter i bestyrelsesmødet behandles uden lederens tilstedeværelse, herunder punkter om lederens forhold.

 

§4 Institutionens daglige drift

 • Tilføjelse vedrørende ansættelse af daglig leder og afskedigelse af personale: kan ske "når bestyrelsen har rådført sig med Herning Kommune herom".

 • Tilføjelse: Museets leder er ansvarlig for den daglige drift samt for forvaltningen af museets indtægter og udgifter.

 

§7 Tegning af institutionen

 • ny formulering:

"Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden."

 • tidligere skulle minst ét af Herning Kommunes valgte bestyrelsesmedlemmer være medunderskriver på tegningen af institutionen.

 

§9 Den selvejende institutions ophør

 

Fotomuseets bestyrelse har i samråd med forvaltningen valgt at omformulere og præcisere teksten til §9 Den selvejende institutions ophør.

 

Paragraffens gamle formulering:

"Ved den selvejende institutions ophør overgår aktiver og passiver til en fond, der oprettes af den siddende bestyrelse. Fondens midler bortset fra samlingerne kan uddeles efter bestyrelsens skøn til tiltag, der er med til at fremme fotografiet i Danmark. Midlerne skal uddeles senest et år efter institutionens ophør. Deponerede genstande skal returneres umiddelbart efter institutionens ophør. Bestyrelsen og Herning Kommune afgør hvorledes, der skal forholdes med museets øvrige samling. Ved en fusion eller sammenlægning med et andet museum skal Danmarks Fotomuseum forholde sig som ved institutionens ophør. Dog kan fonden afg øre om eventuelle midler skal overgå til den nye institution."  

 

Paragraffens nye formulering:

 ”Ved beslutning om den selvejende institutions ophør sørger museets bestyrelse for, at samlingen afhændes bedst muligt, eventuelt ved overdragelse til et andet museum i Danmark eller ved offentlig auktion. Eventuelle overskydende midler ved ophør anvendes først og fremmest til at afholde udgifter i forbindelse med afviklingen, dernæst til at fremme fotohistorisk virksomhed og/eller ved at tilfalde kulturelle formål i Herning Kommune efter beslutning ved Kultur- og Fritidsudvalget. ”

 

Vedtægtsændringerne har ikke økonomisk konsekvens for Herning Kommune.

 

Byrådet har udpeget Ingelis Sander og Jens Brun Pedersen til bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum.



Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at vedtægterne for Danmarks Fotomuseum godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.08-A00-4-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2015 på det sociale område - Styringsaftalen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

 

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.


Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.


Der er enighed om, at der i 2015-2016 fortsat er fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som fagligt og kvalitativt er i orden. Det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Der skal derfor fortsat arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på blandt andet gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling.


Det aftales desuden, at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.

Udkast til Styringsaftale 2015 er lavet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Udkastet forelægges hermed Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådets endelige godkendelse.


Udkastet har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret foreligger til orientering.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftale 2015 er lavet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Styringsaftale 2015 er i al væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014. Dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedrørende reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

KKR Midtjylland (KommuneKontaktRådet) har på møde 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver.

Udvikling i taksterne:
Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved at sammenlægge og omlægge tilbud, udvikle nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på blandt andet gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.

 • At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 • At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

 

Sagen har været i mailhøring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt.
Administrationen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til bemærkninger til udkastet til Styringsaftale.

 

Bilagene til Styringsaftale 2015 beror på sagen.

 

Sagen er behandlet i Beskæftigelsesudvalget 10. september 2014, i Børne- og Familieudvalget 17. september 2014 og i Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2014. Alle tre fagudvalg har godkendt udkast til Styringsaftale 2015.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at Handicaprådets høringssvar tages til efterretning,

 

at udkast til Styringsaftale 2015 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-2-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Arbejdstilsynet påbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Arbejdstilsynets påbud fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling på 5 mio. kr. den 21. juni 2011 pkt. 197 og 39,4 mio. kr. den 31. januar 2012 pkt. 44 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab for Arbejdstilsynets påbud, sted nr. 301057.

 

Anlægsarbejdet har omfattet udbedring af et eller flere AT-påbud på nedenstående skoler:

 

Brændgårdskolen:
Indeklima forbedring ved modernisering af varme- og ventilationsanlægget samt udskiftning af utætte facadeparti.
 
Engbjerg Skolen:
Indeklima forbedring ved modernisering af ventilationsanlægget.
 
Hammerum Skole:
Indeklima forbedring i en del af undervisningslokalerne ved modernisering af ventilationsanlægget.
 
Herningsholmskolen:
Indeklima forbedring ved modernisering af ventilationsanlægget.
 
Højgårdskolen:
Indeklima forbedring ved modernisering af ventilationsanlægget.
 
Kibæk Skole:
Indeklima forbedring i en del af undervisningslokalerne ved montering af ventilationsanlægget.
 
Kølkær Skole:
Sikre indeklimaet ved at udføre skimmelsvampsanering af kælderlokalerne.
 
Lind Skole:
Indeklima forbedring i en del af undervisningslokalerne ved montering af ventilationsanlægget.
 
Sdr. Felding Skole:
Indeklima forbedring ved udskiftning af uhygiejniske gulvbelægninger i gangarealer. Akustikregulering i gymnastiksal ved opsætning af akustikregulerende loftsplader og væg lydabsorbenter.
 
Skolen på Sønderager:
Indeklima forbedring ved modernisering af ventilationsanlægget.
Akustikregulering i gymnastiksalene ved opsætning af akustikregulerende loftsplader og væg lydabsorbenter.
 
Vinding Skole:
Indeklima forbedring i en del af undervisningslokalerne ved montering af ventilationsanlægget.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-6-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Fremtidig status for den selvejende daginstitution Børneuniverset i forbindelse med Snejbjerg ny skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børneuniverset og Skolebestyrelsen fra Snejbjerg skole fremsender enstemmige indstillinger om institutionens fremtidige status som aldersintegreret daginstitution med børn i alderen 0-11 år, en førskolegruppe i lokaler på Snejbjerg ny skole og aftenklub 2 aftner om ugen i samme lokaler.

Børneuniverset vil blive kommunaliseret pr. 1.8.2015, såfremt institutionen kan fortsætte som aldersintegreret daginstitution som beskrevet ovenfor.

 

Børne- og Familieudvalget har kompetencen til at træffe beslutninger vedr. dag- og døgninstitutioner, herunder selvejende institutioner, som Herning Kommune har driftsoverenskomst med.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byråd ift. kompetencen vedr. ejendomsoverdragelse og -salg.

Sagsfremstilling

På et fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget den 22. maj 2012 besluttedes, at byggeriet ved Snejbjerg ny skole skal indeholde en SFO, samt at provenuet ved salget af ejendommen Drejet 24, Snejbjerg tillægges anlægsrammen.

 

Den selvejende daginstitution Børneuniversets fremtidige status i forbindelse med Snejbjerg ny skole har tidligere været forelagt BFU den15.5.2013, hvor beslutningen blev at afvente de politiske drøftelser i forhold til konsekvenser af en eventuel ny skolereform.

  

Fra bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børneuniverset er modtaget enstemmig indstilling om

 • At Børneuniverset fortsat vil drive en integreret daginstitution 0-11 år

 • At Børneuniverset vil oprette en førskolegruppe på Snejbjerg ny skole i fritidshjemmets lokaler

 • At Børneuniverset vil have aftenklub 4-6 klasse i 34 uger om året i fritidshjemmets lokaler

 • At Børneuniverset vil blive kommunal daginstitution pr 1.8.2015

 

Bestyrelsen pointerer, at kommunalisering af institutionen forudsætter, at institutionen kan fortsætte som aldersintegreret daginstitution med følgende gruppesammensætning pr. 1.8.2015

 • Vuggestue – Asylgade 1

 • Børnehave – Sydgaden 59

 • Førskolegruppe i fritidshjemmets lokaler på Snejbjerg ny skole hvert år med opstart ca. 1.8. året, før børnene starter i skole

 • Fritidshjem i fritidshjemmets lokaler på Snejbjerg Ny skole

 • Aftenklub 2 aftner om ugen i 34 uger om året (i fritidshjemmets lokaler på Snejbjerg ny skole)

I forlængelse af denne model for fremtidig placering af børn i Børneuniverset vil følgende bygninger kunne afhændes:

 • Drejet 24 – kommunal bygning - har tilhørt den selvejende daginstitution

 • Asylgade 20 – kommunal bygning

 

På møde i Byrådet den 18. juni 2013 er godkendt, at salgsprovenuet fra salget af Drejet 24 skal indarbejdes i anlægsbudgettet for Snejbjerg Ny skole.

 

Skolebestyrelsen på Snejbjerg Skole har enstemmigt tilkendegivet enighed i,

 • At Børneuniverset fortsat vil drive integreret daginstitution 0-11 år

 • At Børneuniverset vil oprette en førskolegruppe på Snejbjerg ny skole i fritidshjemmets lokaler

 • At Børneuniverset vil have aftenklub 4-6 klasse i 34 uger i fritidshjemmets lokaler



Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Center for Børn og Læring kan arbejde videre med at implementere en løsning som skitseret,

 

at Børneuniverset bevarer status som aldersintegreret daginstitution for børn i alderen 0-11 år,

 

at Børneuniverset opretter førskolegruppe på Snejbjerg ny skole i fritidshjemmets lokaler,

 

at Børneuniverset vil have aftenklub 4-6 klasse i 34 uger om året i fritidshjemmets lokaler på skolen,

 

at Børneuniverset vil blive kommunaliseret pr. 1.8.2015,

 

at bygningen Asylgade 20, Herning afhændes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-8-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af fast ejendom i Vildbjerg

 

Sagsnr.: 01.02.36-G01-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Erstatning vedr. ekspropriation