Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 29. januar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.05.06-P20-5-12 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekt Østergade og Tinghuspladsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På budget 2013 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.:222086, Bymidtepuljen, er der afsat 5,166 mio. kr. i 2013. 


Med budgetforliget er det besluttet, at midler afsat til Bymidteplanen på budget 2013, skal anvendes til en opgradering og omlægning af Østergade og Tinghuspladsen på baggrund af beslutning om at flytte biblioteket i Herning til Østergade 8.
 
Der er udarbejdet et samlet skitseforslag for området omfattende Bredgade, Tinghuspladsen samt den sydlige del af Nørregade og den del af Østergade, der i dag udgør et af byens væsentligste restaurationsmiljøer.
 
Skitseforslaget udlægger et forslag til entrepriseafgrænsning for en første etape af projektet i henhold til budgetrammen for 2013, og skitserer en anlægsplan for de tilstødende områder.

  

 

 

Sagen blev på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. januar udsat til behandling på et ekstraordinært ØKE-møde den 29. januar. Sagen er på Byrådets dagsorden den 29. januar kl. 17.00.

 

Der er udarbejdet et nyt bilag i form af et samlet notat, der skal ses i sammenhæng med den næste sag på dagsordnen "Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af gade- og cykelareal på Silkeborgvej fra Kongrescentret til Kaj Munksvej.

 

Byplanudvalgets formand Kent Falkenvig samt Birgit Jonassen, Christian Bjerre og Peter Villadsen er inviteret til at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Budget 2013 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, er der afsat 5,166 mio. kr. til Bymidteprojektet i 2013. Midlerne er, jf. budgetforliget, disponeret til omlægning af Østergade og Tinghuspladsen.
 
Byplanudvalget havde oprindeligt disponeret midlerne til omlægning af Bredgade, på strækningen mellem Poulsens Plads og smøgen til Lille Torv, ved Bredgade 39.
 

Beslutningen om at flytte biblioteket til Østergade 8 bevirker imidlertid, at det samtidig er relevant, at bymidtepuljemidlerne anvendes til en omlægning og opgradering af arealerne udfor det nye bibliotek og Tinghuset, med henblik på at skabe synergi imellem og understøtte de nye byfunktioner i området og skabe liv i Bymidten.
 
Skitseprojekt – beskrivelse
Tinghuspladsen og den del af Østergade, der ligger udfor Tinghuspladsen, det nye Bibliotek og Politistationen er et af Bymidtens væsentligste byrum. Et sted, der har en helt særlig karakter af ro, stemning og rumlig og bebyggelsesmæssig pondus.
 
Det nye Bibliotek i Bymidten ventes at tilføre området et væsentligt antal nye besøgende og brugere. Pladsen søges derfor indrettet til at skabe en mangefacetteret ramme omkring det moderne byliv med fokus på mangfoldighed og udfoldelse – ’Byrum for Alle’.
 
Skitseforslaget tager udgangspunkt i stedets særlige karakter, og søger at fremme stedets potentialer ved at skabe plads for ophold, leg, rekreation, caféliv og stadehandel samtidig med at den gennemgående gågade med Hernings nye belægningsmotiv skaber sammenhæng til resten af Bymidten.
 
Stedets særlige karakter søges også understøttet med et unikt belysningsprojekt, som skal udvikles i samarbejde med EnergiMidt.
 
Entreprisegrænse og faseinddeling af området Østergade/Nørregade
Der er udarbejdet et samlet skitseprojekt for hele gågadestrækningen mellem Smedegade og Søndergade, med henblik på at sikre helhedstænkning i omlægningen af arealerne.
 
Med udgangspunkt i budgettet, er der udarbejdet et forslag til entrepriseafgrænsning af en 1. etape samt faseinddeling af omlægning af hele området, som tager udgangspunkt i en forventet budgetramme på ca. 5 mio. kr. per år i overslagsårene. Det anbefales samtidig, at Bymidtepuljemidlerne anvendes til en samlet omlægning af hele området over de kommende budgetår.
 
Faseinddelingen har en anlægsteknisk baggrund, -idet, det ønskes, at de enkelte etaper kan anlægges uden at gøre skade på allerede anlagte etaper. Derfor foreslås Østergade mellem Nørregade og Smedegade anlagt før Nørregade og parkarealet udfor Politistationen anlægges. (Bilag 1.)
 
Anlægsteknisk procedure for omlægning af Østergade og Tinghuspladsen
Med henblik på, at sikre den størst mulige fremkommelighed for borgere, kunder og handlende i anlægsperioden og samtidig sikre fremdrift i projektet, er det valgt at lave et samlet udbud for henholdsvis Herning Vands kloakprojekt og Herning Kommunes belægningsprojekt.
 
Det indebærer, at Herning Vand laver kloakprojekt i foråret 2013 og Herning Kommune laver belægningsprojekt i efteråret 2013 – med samme rådgiver og samme entreprenør af hensyn til sikker styring af projektet. I projektet er der samtidig lavet en plan, der skal sikre størst mulig fremkommelighed og færrest mulige gener i anlægsperioden:
 

  • Herning Vand udfører kloakprojekt marts – maj 2013

  • Arealet retableres med bundopbygning i stabilgrus og midlertidig overfladebelægning i GAB, med henblik på at sikre afretning og komprimering af bundopbygningen. Metoden medfører samtidig, at der er fuld fremkommelighed på arealerne i størstedelen af anlægsperioden, og at der kun vil være opbrudte arealer i korte perioder udfor de enkelte matrikler, -svarende til en uges arbejde.

  • Herning Kommune udfører belægnings-, beplantnings- og belysningsarbejder i etaper svarende til en uges opbrydning af fast belægning medio august – november 2013.

 
Anlægsøkonomisk estimat
Estimater for etapeinddelingen er givet på baggrund af erfaringspriser. De seneste udbud af plads- og gågadeprojekter med Bymidte finish og granit viser, at den gældende m2 pris på Bymidteprojekterne ligger i størrelsesordenen 3200 – 3300 kr., -inklusive rådgivere, entreprenør, granitindkøb, belysning, træer, brickslot-afvanding, -eksklusiv moms.  


Gågaden er gennemsnitligt 16 - 17 m. bred, hvilket giver en gennemsnitspris pr. lbm. på 53.625 kr. Det betyder, at der kan etableres 18 – 19 lbm. gågade for 1 mio., eller ca. 90 lbm. for 5 mio. kr., som der for indeværende er budgetteret med på årsbasis. Priserne er konjunkturafhængige, og de seneste udbud er gennemført på et, for Herning Kommune, fordelagtigt grundlag.
 
Ligeledes vil mindre projekter typisk have en højere m2 pris. Det skyldes, at der er flere tilslutninger til eksisterende forhold/terræn samt, at der er faste udgiftsposter til bl.a. jordbundsundersøgelser, afsætning, etablering af arbejdsplads, anstilling mv.
 
Fagforvaltningerne udarbejder årligt analyser af behov for revision af gældende investeringsoversigt og oversigter over nye anlægsinvesteringsbehov. Forvaltningens forslag til etapeinddeling af gågadearealerne mellem Smedegade og Søndergade foreligger som Bilag 1 til Byplanudvalgets drøftelse/godkendelse.

  

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalget
Opmærksomheden henvises til næstfølgende sag på dagsordnen vedr. renovering af gade- og cykelareal på Silkeborgvej fra Kongrescentret til Kaj Munksvej.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

Byplanudvalget har godkendt ovenstående forslag til anvendelse af midler afsat til Bymidteprojektet for 2013 og godkendt skitseforslag for Tinghuspladsen og Østergade - på strækningen mellem Smedegade og Søndergade og godkendt etapeplan for omlægning af gågaden på strækningen mellem Smedegade og Søndergade, dog således, at udbuddet af anlægsarbejdet sker med størst mulig fokus på gennemførelseshastighed og mindst muligt gene for de forretningsdrivende. Ligesom der skal skabes plads til flere stadepladser for de torvehandlende,    
 
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, BYP, nyt stednr. på 5,166 mio. kr. til anlæg af Tinghuspladsen og Østergade udfor det nye bibliotek,  

 

at anlægsudgiften finansieres af pulje til realisering af bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 i 2013.      

 

 

Sagen blev på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. januar udsat til behandling på et ekstraordinært ØKE-møde den 29. januar.

Beslutning

 
 
 
at
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen således,
 
der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt til hørende rådighedsbeløb på 8,060 mio. kr. til Serviceområde 09, Trafik BYP, nyt stednr. til anlæg af Østergade ud for det nye bibliotek samt Østergade-strækningen mellem Smedegade og Nørregade,
 
at
anlægsudgiften finansieres af puljen til realisering af bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 med 5,166 mio. kr. i 2013 samt 2,894 mio. kr. i 2014. Der er i 2014 afsat 5,075 mio. kr. i bymidtepuljen.

 

 

Kent Falkenvig, Birgit Jonassen, Peter Villadsen og Christian Bjerre deltog i sagens behandling.

 

Eva Kanstrup, Jørgen Krogh og Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-12 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af gade- og cykelareal på Silkeborgvej fra Kongrescentret til Kaj Munksvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Kloakomlægning af Silkeborgvej har længe været højt prioriteret af Herning Vand. Samtidig trænger såvel vej- som fodgænger- og cykelareler til omlægning og en generel opgradering, da vejen er nedslidt. Silkeborgvej udgør tillige den primære rute mellem Herning Midtby og Herningcentret
 
Med afsæt i ovenstående og i forlængelse af de afsluttede projekter i henholdsvis Østergade og Fonnesbechsgade og fremtidige projekter for omlægning af Kongrescentertorvet og deraf afledte trafikomlægninger, er der blevet udarbejdet skitseprojekt for omlægning af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Silkeborgvej ved Kaj Munksvej.
 
Projektet opdeles i 2 etaper med afsæt i Herning Vands planer for kloakomlægning i området.

 

  

 

 

Sagen blev på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. januar udsat til behandling på et ekstraordinært ØKE-møde den 29. januar. Sagen er på Byrådets dagsorden den 29. januar kl. 17.00.
 
Der er udarbejdet et nyt bilag i form af et samlet notat, der skal ses i sammenhæng med den foregående sag på dagsordnen "Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekt Østergade og Tinghuspladsen".

 

Byplanudvalgets formand Kent Falkenvig samt Birgit Jonassen, Christian Bjerre og Peter Villadsen er inviteret til at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Silkeborgvej er en del af det samlede projekt for omdannelse af Herning Bymidte. Bymidteprojektet skal sikre, at Bymidten fortsat udvikles og understøtter ”Politik for Den Levende By’s” vision om, at Herning skal være en flot by, Herning skal være en levende by og Herning skal have en stærk identitet.

 

Prioriteringen af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej medvirker til at skabe sammenhæng og synergi i by- og detailhandelsudviklingen.

I forlængelse af omlægning af Østergade og Fonnesbechsgade, vil omlægning af Silkeborgvej medvirke til at skabe et nyt sammenhængende handelsgademiljø af høj kvalitet.

 

Silkeborgvej foreslås anlagt med et vejtracé på 6.4 m, gennemgående cykelstier i 1.2 m. bredde, allébeplantning i begge vejsider samt fortov i lyse betonbelægningsten i varierende bredde. (Bilag 1)

 

Tids- og procesplan:

Projektet skal koordineres med Herning Vands omlægning af kloakker på henholdsvis Østergade/Silkeborgvej samt tilstødende gader: Danmarksgade, Grønnegade, St. Blichersvænget, Haraldsgade og St. Blichersgade.

Kloak- og anlægsarbejderne i Østergade og på Silkeborgvej forudsættes gennemført i perioden fra 1. marts – 1. juli, hvor krydset Danmarksgade/Silkeborg retableres og hele gade kan genåbnes for trafik. Kloakarbejder i de tilstødende gader fortsætter frem til medio august 2013. (Bilag 2 – tidsplan)

 

Finansiering:
Anlæg af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej estimeres at kunne udføres for ca. 8,8 mio. kr. 

 

Projektet er med budgetforliget for 2013 finansieret med henholdsvis ca. 1,8 mio. kr. i 2013 og ca. 2,4 mio. kr. i 2014 på Byplanudvalgets budgetramme på Serviceområde 09 Trafik-BYP. Herudover er der afsat ca. 4,6 mio. kr. i 2014 på Teknik- og Miljøudvalgets ramme på Serviceområde 09 Trafik-TMU.

 

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at fremrykke ca. 2,4 mio. kr. til projektet fra 2014 til 2013, med henblik på at kunne udføre første etape af projektet i umiddelbar forlængelse af Herning Vands kloakomlægning.

 

Estimatet er baseret på erfaringspriser fra igangværende og færdige vej- og gågadeanlæg inklusiv fremskrivning til 2013 priser.

 

Bymidteprojektet udbydes i indbudt licitation, hvorfor der tages forbehold for endelig pris, iøvrigt således at anlægsperioden indgår som konkurrenceparameter.

 

Idet vejen skal kloakrenoveres optimeres projektøkonomien ved vejomlægningen, da Herning Vand står for opgravning til kloak og retablering af asfalt i selve vejudlægget.

 

Afledte driftsudgifter af belægning m.v. afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets
budgetramme på Serviceområde 09, Trafik, og vurderes at kunne afholdes indenfor nuværende ramme.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Byplanudvalget indstiller, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,830 mio. kr. samt yderligere rådighedsbeløb på 2,436 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr.: 223078, Byrum, torve og Pladsdannelser, Silkeborgvej til anlæg af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Sjællandsgade
 
at Byplanudvalget indstiller anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på hhv. 1,827 mio. kr. på stednr. 223078 i 2013 samt 2,436 mio. kr. på stednr. 223001 i 2014 på Serviceområde 09, Trafik. Sidstnævnte rådighedsbeløb på 2,436 mio. kr. fremrykkes fra 2014 til 2013 og flyttes fra stednr. 223001 til 223078 på Serviceområde 09, Trafik.
 
at Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at den resterende anlægsudgift afholdes af SO 09, Trafik, TMU, stednr. 223099, Silkeborgvej i 2014. Rådighedsbeløbet flyttes til stednr. 223078 i 2014.
 
 
 
Byplanudvalget har tiltrådt indstillingen, herunder skitseforslaget med en bemærkning om, at det forud for behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget undersøges, om det er muligt at komprimere de forskellige anlægsprojekter i denne sag og sagen om Tinghuspladsen, således der opstår færrest mulig gener for forretningsdrivende og borgere.  
 


Sagen blev på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. januar udsat til behandling på et ekstraordinært ØKE-møde den 29. januar.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen således,

 

at
der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,763 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 223078, Byrum, torve og Pladsdannelser, Silkeborgvej til anlæg af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munks Vej,
 
at
anlægsudgiften i 2013 på 3,813 mio. kr. finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på hhv. 1,827 mio. kr. på stednr. 223078, BYP, i 2013 samt 1,986 mio. kr. på stednr. 223001, Byrum, torve og Pladsdannelser, Silkeborgvej etape 2, på Serviceområde 09, Trafik, BYP, i 2014. Sidstnævnte rådighedsbeløb på 1,986 mio. kr. fremrykkes fra 2014 til 2013 og flyttes fra stednr. 223001 til 223078 på Serviceområde 09, Trafik, BYP,
 
at
anlægsudgiften i 2014 på 4,950 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløbet på 0,450 mio. kr. på stednr. 223001, Serviceområde 9, Trafik, BYP, og flyttes til stednr. 223078 på Serviceområde 09, Trafik, BYP, og at den resterende anlægsudgift på 4,500 mio. kr. i 2014 afholdes af Serviceområde 09, Trafik, TMU, stednr. 223099, Silkeborgvej i 2014. Rådighedsbeløbet flyttes til stednr. 223078, BYP, i 2014.

 

 

Kent Falkenvig, Birgit Jonassen, Peter Villadsen og Christian Bjerre deltog i sagens behandling.
 
Eva Kanstrup, Jørgen Krogh og Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

Bilag