Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2015
Mødested: Herning Kongrescenter

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Rammeudmelding budget 2016-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

     X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet afholder budgetkonference den 27. april 2015.  Jf. budgetproceduren skal Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af konferencen udmelde de økonomiske rammer for budgetarbejdet i fagudvalgene.

Eventuelle bilag omdeles på mødet.    

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren udmelder Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af budgetkonferencen de endelige driftsrammer for fagudvalgenes budgetforslag incl. demografi.

Herudover skal Økonomi- og Erhvervsudvalget udmelde ramme for investeringsoversigten

På det skattefinansierede område udgøres rammerne af overslagsårene fra det vedtagne budget 2015, korrigeret for den rammemæssige konsekvens af mulighedskataloget, tekniske korrektioner, den beregnede (foreløbige) demografiske betydning samt tillægsbevillinger +/- pr. 27. april 2015.  

I henhold til budgetproceduren er det herefter fagudvalgenes opgave at levere realistiske budgetforslag, hvor der er taget højde for de budgetmæssige problemstillinger, der måtte være.

Budgetforslaget på Serviceområde 17 tager med afsæt i rammen udgangspunkt i det aktuelle kendte niveau (pris x antal) tillagt et skøn for udviklingen i 2017-2019. Når økonomiaftalen foreligger i juni 2015 opdateres den foreliggende vurdering af udgiftsbehovet i henhold til de nye forudsætninger i økonomiaftalen.

 
På anlægssiden arbejdes ud fra den kendte investeringsoversigt, idet der i 2019 fastsættes en nettoramme på 106 mio. kr. Svarende til gennemsnittet af de tre foregående år.

I henhold til budgetproceduren er det direktionens opgave at levere at forslag hertil. Forslaget præsenteres på den 2. budgetkonference i august.
 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at de økonomiske rammer som anført godkendes, som udvalgenes budgetrammer for budgetarbejdet for budget 2016-2019,
at der afsættes en netto-anlægsramme på 106 mio. kr. i 2019.

Beslutning

Indstillingen er godkendt, dog korrigeres den samlede ramme med årligt 25 mio. kr. som følge af fejlagtig dobbeltindregning i de anførte beløb af besparelse på beskæftigelsesområdet.