Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.16-P00-1-16 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Herning Kommunes finansielle politik skal Økonomi- og Erhvervsudvalget forlægges en samlet årlig rapportering om udviklingen på det finansielle område.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat om udviklingen på det finansielle område i 2016. Notatet er vedlagt som bilag.

Notatet udgør en kort redegørelse for afkastet af kommunens likvide aktiver på aktivsiden og renteudgifterne for passivsiden.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at afrapporteringen om udviklingen på det finansielle område i 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.10.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Fleksibel arbejdstid

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådsmedlem Peter Villadsen / Socialistisk Folkeparti har bedt borgmesteren sætte denne sag på Byrådets dagsorden, jf. kommunestyrelsesloven § 11.

I overensstemmelse med praksis er sagen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden til orientering forud for byrådsbehandlingen.

Sagsfremstilling

Peter Villadsen skriver i sin henvendelse til borgmesteren:

 

Nogle mennesker har i perioder brug for mere tid i hverdagen, mens andre har brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at det langt fra er sikkert, at en arbejdsuge på 37 timer er det, der passer bedst til deres aktuelle livssituation. Derfor ønsker vi i SF at give kommunale medarbejdere mulighed for at forhandle deres egen arbejdstid i en given aftalt periode, så den passer til deres ønsker og behov.

 

For SF er fleksibel arbejdstid et af redskaberne til at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere – og dem har vi mange af i Herning kommune - og vi mener, at medbestemmelse og fleksibilitet i forhold til arbejdstiden vil kunne sikre mindre sygdom, nedslidning og stress. Erfaringer fra en lignende forsøgsordning fra Københavns kommune viser, at op mod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere i deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre i en aftalt periode. Forsøget viser også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet.

 

SF foreslår, at Herning kommune igangsætter et pilotforsøg, hvor en gruppe medarbejdere får mulighed for at forhandle deres arbejdstid op eller ned efter eget ønske og dermed opnå en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv.

 

Det bemærkes, at forsøgsordningen skal holdes inden for den nuværende økonomiske ramme, samt at gældende overenskomster skal overholdes. Det bemærkes videre, at ordningen skal være frivillig for den enkelte medarbejder. Forsøget foreslås igangsat på udvalgte arbejdspladser gerne fra mindst to forskellige forvaltningsområder, og i samarbejde med relevante MED-udvalg og fagforeningsgrupper.

 

Forsøget kan være medvirkende til at belyse, hvor bredt ønsket om fleksibel arbejdstid er i Herning kommune, og der evalueres løbende. Senest efter to år afgøres det om forsøget skal udrulles til hele kommunen, og i givet fald hvordan dette kan udfoldes fremadrettet.

 

 

 

Supplerende til sagen oplyses

Til brug ved fagudvalgets orientering er der vedlagt et kort notat om, hvordan organisationen arbejder med fleksibel arbejdstid i dag.    

Indstilling

Borgmesteren indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager sagen til orientering,

 

at Byrådet forholder sig til forslaget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager sagen til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 25.45.10-A26-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Kommunen overtager SKATs opkrævning af ejendomsskat

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Storgaard

Sagsresume

Folketinget vedtog den 25. januar 2017,at kommunerne fra den 2. februar 2017 overtager SKAT’s opgave med at inddrive kommunale ejendomsskatter. Det betyder, at Herning Kommune fremover skal varetage pantefogedopgaven for kommunale ejendomsskatter. Den kommunale pantefoged vil kunne foretage udlæg i fast ejendom efter nærmere betingelser.

 

Pr. skæringsdatoen den 2. februar 2017 havde Herning Kommune restancer på ejendomsskatteområdet på i alt 3,860 mio. kr. for 2016 og ældre. Heraf er i alt 3,263 mio. kr. overdraget til inddrivelse hos SKAT.

 

Kommunen har gennemgået alle restancer for 2016 manuelt i november og december 2016 for telefonisk eller skriftlig opfølgning. I alt er der indbetalt kr. 1,67 mio. kr. på baggrund af denne opfølgning.

 

Der pågår pt. et planlægningsarbejde med at implementere den ny lovgivning. Det forventes, at Herning kommune vil kunne være klar til at sende de første tilsigelser til skyldnere i løbet af efteråret 2017 i forlængelse af rykkerprocedure for 2. rate 2017. I den mellemliggende periode er der planlagt følgende aktiviteter: 

 • Undervisning og oplæring af medarbejdere. Det er 10 år siden, at kommunerne varetog inddrivelsesopgaven, og derfor er der behov for at opkvalificere medarbejdere til opgaven.
 • Godkendelse af autorisation til foged for inddrivelsesmedarbejderne, så medarbejderne kan fungere som ”kommunal pantefoged”
 • Indhentning af tilbud på advokatsamarbejde for at sikre borgerne de bedste betingelser
 • Køb, levering, implementering og undervisning af den nødvendige It-systemunderstøttelse. Pt. forventes en IT-løsning klar i løbet af september 2017.

 

Sagsfremstilling

Opgaveflytningen fra SKAT til kommunerne følger bl.a. af den aftale, som regeringen og KL indgik i april 2016 for at styrke inddrivelsen af kommunale restancer.

Det fremgår af loven, at kommunerne overtager inddrivelse af krav, der er i kommunen pr. 2. februar 2017, mens SKAT skal færdigbehandle alle restancer oversendt til SKAT inden 2. februar 2017.

Pr. den 2. februar 2017 havde Herning Kommune restancer på ejendomsskatteområdet på i alt 3,860 mio. kr. for 2016 og ældre. Heraf er i alt 3,263 mio. kr. overdraget til inddrivelse hos SKAT. Regnskabsservice varetager inddrivelsesopgaven på restancerne, som ikke er overdraget til inddrivelse 0,597 mio. kr.

  

Særlig indsats for at nedbringe borgere og virksomheders gæld til Herning Kommune

Som et led i den varslede lovændring er alle restancer for 2016 gennemgået manuelt, medhenblik på telefonisk eller skriftlig opfølgning.

 

I alt har Regnskabsservice i november og december 2016 kontaktet 70 virksomheder, hvor af 54 efterfølgende har valgt at betale. I alt 287 personer er kontaktet, hvor af 111 efterfølgende har valgt at betale. I alt er der indbetalt kr. 1,67 mio. kr. på baggrund af opfølgningen.

 

Strategien i den lokale forberedelse af opgaveovertagelsen har været at sikre et så rent snit i opgaveløsningen som muligt. Alle restancer frem til og med 2015 er løbende oversendt til inddrivelse hos SKAT. Pr. den 2. februar 2017 er alle restancer til og med 2016 oversendt til SKAT til inddrivelse, hvis der på den pågældende ejendom er ældre restancer som tidligere er oversendt til inddrivelse hos SKAT. Fremover varetager Herning Kommune inddrivelsen af alle nye ejendomsskatter restancer fra 2016 og frem.

 

Der hersker en del usikkerhed omkring SKAT’s registreringer, og der pågår i foråret et betragteligt manuelt arbejde med at sikre, at de ejendomsskatterestancer, som Herning Kommune har sendt til inddrivelse er i overensstemmelse med datagrundlaget hos SKAT.

 

 

Overordnet tidsplan for implementering

Det er 10 år siden, at kommunerne varetog inddrivelsesopgaven. Der er derfor behov for at opkvalificere medarbejdere og ansætte nye medarbejdere til opgaven. Det vil være nyt, at kommunale opkrævningsmedarbejdere også kan fungere som ”kommunal pantefoged”. KL og COK har udviklet efteruddannelsestilbud til formålet. Det har ikke været muligt at købe efteruddannelse af personalet før i maj 2017.

 

Tidsplanen for implementering er afhængig af, hvornår vores IT-leverandør har et system klar til at håndtere opgaven, den ovennævnte nødvendige efteruddannelse af personalet samt autorisation til foged, der er en forudsætning for at udføre opgaven med udlæg m.m.

 

Den overordnede plan for opstart og implementering af opgaven i Herning Kommune ser således ud:

 

Periode

Aktivitet

Jan – Marts

Rykkerprocedure rate 1.

Marts – juni

I forlængelse af rykkerproceduren for 1. rate annoncering i pressen omkring procedure for inddrivelse og opfordring til indbetaling (minimale sagsomkostninger for borgere og virksomheder)

Marts – juni 

Indhentning af tilbud på advokatopgaven / -samarbejdet (For at sikre borgerne de bedste betingelser og at rykkerprocedurer er i overensstemmelse med Hernings Kommunes)

Maj

Kursus for inddrivelsesmedarbejdere (KL/COK)

Juni

Godkendelse af autorisation til foged for inddrivelsesmedarbejderne.

Juli - September

Rykkerprocedure for 2. rate

September

Implementering af nyt IT system

September – December

Inddrivelse af restancer vedr. 2016 og 2017

Forår 2018

Evaluering – endelig implementering af proceduren for inddrivelse.

  

Ved opgaveovertagelsen fortsætter Herning Kommune den hidtidige praksis for rykkerprocedure. Der henvises til bilag for beskrivelse af sagsgangen ved fremtidig kommunal opkrævning. Ved indhentning af tilbud fra advokaterne er der krav om udsendelse en rykker i overensstemmelse med kommunens rykkerprocedure.  

Økonomi

Udviklingen i restancen

Udviklingen i restancen vedr. Ejendomsskatter fra 31.12.2013 til 31.12.2016 ser således ud:

 

Krav

pr. 31.12.2013

pr. 31.12.2014

pr. 31.12.2015

pr. 31.12.2016

Ejendomsskat

3,589 mio. kr

3,553 mio. kr

4,737 mio. kr

 4,130 mio. kr*

* Restancen vedr. ejendomsskat er stigende og kan tilskrives situationen hos SKAT. Stigningen i restancen fra en 31.12.2013 til den 31.12.2016 skyldes større restancer vedr. selskaber, som er under konkursbehandling (ca. 2,176 mio. kr.)

 

Økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelsen

Af lovforslaget fremgår, at kommunerne fra 2017 kompenseres for 35 årsværk (18,2 mio. kr.) via Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). Herning Kommunes andel heraf svarer til ca. 275.000 kr.

Beslutning om tildeling af midlerne til området sker i forbindelse med behandling af den samlede oversigt over fordeling af DUT-midler for 2017 og budget 2018-2021. Oversigten indgår i materialet til anden budgetkonference i august 2017.

 

Implementeringsudgifter til uddannelse og It-understøttelse og løbende driftsudgifter skal Herning Kommune selv finansiere. Dette sker indenfor rammen.

 

Den endelige økonomiske ramme er ikke mulig at opstille på nuværende tidspunkt. Indtægter fra gebyr og retsafgifter på grund af usikkerhed omkring sagsmængde og restancestørrelse. Beløbet er lovbestemt vil minimum udgøre 300 kr. pr. tilsigelse. Retsafgiften vil kunne finansiere den del af den løbende drift, der vedrører it-drift, klikafgifter, systemvedligehold, porto m.m. som ikke er inkluderet i den ressourceoverdragelse (via DUT)  

 

Der vil være omkostninger forbundet med indkøb af it-system, undervisning. Disse omkostninger er pt. ikke prissat. Omkostninger til it-systemer og kursus forventes at kunne holdes inden for rammen.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen om opgaveovertagelsen, herunder tages til efterretning,

 

at underdirektøren for Direktionens Stab bemyndiges til at udpege kommunale pantefogeder til opgaven.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.02-A26-1-16 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Permanentgørelse af regelforenkling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Korsgaard Harbøll

Sagsresume

Som en del af budgetforliget for 2017 er det besluttet, at der fortsat skal arbejdes med regelforenkling, jf. nedenstående tekst fra forliget:

 

”I budgetforliget for 2016 opfordrede forligspartierne kommunens institutioner og øvrige decentrale enheder til at underrette administrationen om unødvendigt bureaukrati i form af for eksempel registreringer, dokumentation eller kontrolarbejde. Partierne ønsker fortsat fokus på afbureaukratisering og regelforenkling og ønsker modellen, hvor man kan indrapportere muligheder for regelforenkling og afbureaukratisering, permanentgjort. ”

 

En permanentgørelse af forenklingsindsatsen er drøftet i HovedMED dels den d. 1/12 ’16 og efterfølgende d. 9/2 '17.

  

I forslaget til en permanentgørelse er der taget udgangspunkt i drøftelserne i HovedMED, som indebærer et forslag om om tværgående ”kampagner” , kombineret med, at vi får styrket vores løbende forenklingsarbejde. 

Sagsfremstilling

Det foreslås, at regelforenklingsarbejdet permanentgøres ved, at der dels sigtes mod kampagner hvert 2.-3. år, dels, at der kommer fokus på forenkling som en løbende ledelsesopgave. Vi vil således skærpe ledernes fokus på forenkling som en løbende ledelsesopgave + styrke forpligtigelsen til at arbejde med de input, der kommer via kampagnerne. Derfor vil HR – i relevant omfang - tænke forenkling ind, når det fx gælder ledelsesgrundlaget (fx forenkling som en del af god dømmekraft) m.v.

 

Kampagner kan have forskelligt fokus lige fra et særligt emne til en bestemt målgruppe. Et eksempel på førstnævnte kunne være dokumentation, mens et eksempel på sidstnævnte kunne være erhvervslivets møde med kommunens regler og procedurer. Tanken er her, at der via en workshop indsamles input fra repræsentanter fra erhvervslivet samt evt. fra erhvervsorganisationer (fx Erhvervsrådet). På workshoppen kan der – gennem dialog - ske en kvalificering og prioritering af de input, der kommer. Udvælgelsen af forslag, som der skal arbejdes videre med, sker i et samarbejde mellem Erhverv & Borgerservice (BEK), relevante chefer og evt. Erhvervsrådet.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget til permanentgørelse af regelforenklingsindsatsen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P19-1512-11 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Orientering om afsluttet erhvervsturismesatsning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

   

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Siden 2011 og frem til udgangen af 2016 har Herning Kommune gennemført en erhvervsturismesatsning i samarbejde med Aarhus Kommune og støttet af Region Midtjylland. I satsningen er der gennemført en lang række aktiviteter med det formål at give Herning en mere fremtrædende position på messe- og mødemarkedet, hvilket har bidraget til en vækst på 68.000 overnatninger i projektperioden. Projektet er nu afsluttet og slutafrapportering er sendt til Region Midtjylland.

 

Sagsfremstilling

Formålet med erhversturismesatsningen var at skabe vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland. Vækst skabt ved at give Herning og Aarhus en fremtrædende national og international position indenfor kongres, konference, messe og mødeindustri. Den fælles satsning er gennemført i et samarbejde mellem Aarhus og Herning Kommune og nøgleaktører i hhv. Herning og Aarhus.

 

Satsningens indhold og finansiering på i alt 12 mio. kr. blev behandlet i Byrådet den 17. maj 2011 (pkt. 131) og Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om status den 8. april 2013 (pkt. 158).

 

Satsningen indeholdte et fælles kompetenceudviklingsprojekt (ErhvervsturismeAkademiet) samt et Herning-projekt (Business Relations+ MARKET) og et tilsvarende projekt i Aarhus. Det samlede budget for Herning-projektet var på 21.185.000 kr., hvoraf Herning Kommune har finansieret 11.250.000 kr. Den resterende del blev finansieret af Region Midtjylland. ErhvervsturismeAkademiet havde et samlet budget på 9 mio. kr., hvoraf Herning Kommunes medfinansiering var på 750.000 kr. Kompetenceudviklingsprojektet blev herudover finansieret af Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Socialfonden.

 

Herning-projektet blev sendt i udbud og VisitHerning har været operatør i samarbejde med MCH. Projektet er derfor gennemført i et tæt samarbejde mellem Herning Kommune, VisitHerning og MCH.

 

Projektperioden har generelt været præget af en øget konkurrence på messemarkedet, nye mødeformer, hastig udvikling i teknologi samt en generel trend mod at mødes digitalt fremfor fysisk. Nogle af fagmesserne (især Formland og Transport) er også blevet hårdt ramt af eftervirkningerne af finanskrisen. Dette har sat sit præg på aktiviteterne bl.a. gennem behov for markante rebrandinger, nye messekoncepter og generelt behov for at forholde sig til andre udviklingstrends end forventet. At de danske fagmesser har været under pres, har betydet, at det har krævet en stor indsats blot at stabilisere og fastholde antallet af internationale gæster på fagmesserne.

 

Positioneringen af Herning som møde- og messeby er sket ved at skabe et nyt brand som mødedestination, udvikle eksisterende fagmesser og gennemføre forskellige aktiviteter på udenlandske markeder for at promovere messerne. Der er arbejdet med alt fra workshops, konferencer, virksomhedsbesøg, roadshows, samarbejde med ambassader, udenlandske agenter m.m. for at tiltrække flere internationale udstillere og besøgende til fagmesserne. Det er generelt vurderingen, at projektet har været med til at styrke konkurrenceevnen og øge professionaliseringen indenfor turisterhvervet og har givet møder og fagmesser i Herning en stærk position på det nationale og internationale marked.

 

 

 

Aktiviteter og effekter

Generelt er der gennemført en lang række aktiviteter for at styrke, udvikle og markedsføre Herning som national og international møde- og messeby. Der er blevet arbejdet med en lang række nye koncepter, markedsførings- og salgsindsatser på internationale nærmarkeder, produktudvikling, pakketering og internationalisering af fagmesserne Formland, Foodexpo, Foodtech, Agromek, Transport og hi. Der er tiltrukket og udviklet på flere konferencer i forbindelse med fagmesserne f.eks. EHEDGs (European Hygenic Engineering & Design Group) verdenskongres i forbindelse med Foodtech. Derudover er der arbejdet med at styrke fagmessernes konkurrenceevne ved at gøre dem mere attraktive for udvalgte målgrupper. Dette er bl.a. sket ved at højne vidensniveauet på messerne, sætte fokus på iværksætteri og mange andre tiltag, som er blevet udviklet og testet gennem de seneste 5 år.

  

Eksempler på aktiviteter

På baggrund af stærkt faldende besøgstal blev Formland fuldstændig rebranded i projektperioden med en ny international profil: Nordic Design Community. En del af rebranding var ny markedsføring, nye typer af salgsfremmende aktiviteter, samarbejde med udenlandske agenter og bloggere samt talentkonkurrencer som ”HAY Talent Award” og ”Nordic Buzz – New Creative Business”. I 2014 lykkedes det, bl.a. med midler fra dette projekt, at stabilisere besøgstallet. Der har de seneste to år været en svag fremgang i antallet af internationale gæster samt en stigning i antallet af deltagende udenlandske forretninger . Det dækker dog ikke over det store fald i besøgstallet fra 2011-2014.

 

På hi-messen blev konceptet for del-messen Wind Energy Denmark (hi13 og hi15) udviklet i projektet. I forbindelse med hi13 blev der gennemført studieture, workshops, produktdemonstrationer, seminarer, events og konferencer på tværs af Jylland. Konceptet er senere bredt ud, så flere typer af virksomheder indenfor energisektoren kan deltage. Under hi15 blev Technomania-konferencen afholdt med mere end 1400 ingeniører.

 

I forbindelse med Foodtech i 2016 lykkedes det at tiltrække EHEDGs verdenskongres, som blev afholdt sideløbende med messen. Derudover er konference ”Future of Food” med fokus på omstilling fra industrialisering til digitalisering blevet afholdt sammen med InnovationLab.

 

På Agromek er der gennemført en række aktiviteter for at styrke messens internationale profil. Der er udarbejdet oplevelsespakker, salgs- og markedsføringsaktiviteter, messekoncepter, indgået nye internationale samarbejder og arbejdet med serviceudvikling.

 

Der er udarbejdet et nyt brand for Herning som mødedestination ”HerningMeansBusiness”, som har været udgangspunkt for markedsføring og salg af møder og konferencer. Derudover er der arbejdet med at udvikle og implementere nye mødekoncepter og pakker, profilerings- og salgskampagner samt et øget samarbejde mellem mødesteder i området. Projektet har generelt været katalysator for at skabe et stærkere samarbejde mellem turismeaktørerne i området.

 

ErhvervsturismeAkademiet har gennemført konkrete kursusforløb i f.eks. afsætning og salg, service og kommunikation via sociale medier, vidensdeling og netværksopbygning. Aktiviteterne tog udgangspunkt i erhvervets behov og var understøttet af regionale kompetenceanalyser, der afdækkede behovene for udvikling og efteruddannelse i erhvervsturismesektoren og de forventede behov i sektoren fremadrettet. I alt har mere end 120 virksomheder deltaget i aktiviteter og virksomhedernes tilfredshed med deltagelsen har været meget høj.

 

 

Effekter af projektet

Generelt har projektet nået de opstillede mål indenfor den afsatte økonomiske ramme. Nedenfor er oplistet nogle af projektets effekter:

 • Der har i projektperioden været en stigning i antallet af internationale besøgende på hi (26 %), Foodtech (10 %), Foodexpo (137 %) og Agromek (37 %)
 • I perioden 2009-2014 faldt antallet af internationale besøgende på Formland Spring (74 %) og Formland Autumn (64 %). Fra 2014 blev messerne stabiliseret og viste en svag fremgang i antallet af internationale besøgende fra 2015 til 2016 på 7 % og en stigning i antal udenlandske forretninger på 33 %.
 • Transport har oplevet et fald i antallet af internationale besøgende på 68 % i projektperioden. Messen blev i 2013 så re-branded, at der reelt er tale om en helt ny messe. Antallet af internationale gæster er stabiliseret fra 2013 til 2015 og der ses en fremgang i forhåndsregistrerede internationale besøgende og udstillere til messen i 2017
 • Generelt er der sket en stigning i tilfredsheden blandt messegæsterne og udstillerne
 • Antallet af overnatninger i Herning Kommune er steget med 68.000 i projektperioden, jf. overnatningsstatistik fra Danmarks Statistik vedr. overnatninger på hoteller med over 40 senge

(I alt er overnatningstallet steget med 81.000 inkl. ferieturismeovernatninger)

Overnatningstallet gælder ”kun” for Herning Kommune. Fagmesser i Herning genererer også overnatninger i andre kommuner, eksempelvis Silkeborg, Billund, Viborg og Ikast. Det reelle tal vurderes derfor at være langt højere.

 • Der er sket en direkte vækst i omsætningen på 204 mio. kr.
 • Beskæftigelsen er øget med 273 årsværk.
 • Der er en samlet effekt af projektet på 414,1 mio. kr.

 

De økonomiske effekter af projektet er alle beregnet ud fra stigningen i overnatningstallet. Der er anvendt almindeligt anerkendte omregningsfaktorer for erhvervsturisme. Da overnatningstallet er steget mere end forventet ved projektstart (stigning på 68.000 mod forventede 45.000), betyder det, at alle økonomiske effekter er højere end forventet.

 

I slutningen af 2016 blev en ny erhvervsturismesatsning startet op i samarbejde med Aarhus og Region Midtjylland, som bygger videre på en række erfaringer fra denne satsning. Her vil der blive arbejdet målrettet på at styrke messer både som udstillingsvindue og handelsplads men også som en platform for, at virksomheder kan få ny viden og inspiration til udvikling. Således er målet med projektet både at skabe vækst og udvikling i turismen og i de regionale erhvervsstyrkepositioner. Der vil blive arbejdet med nye vækstpartnerskaber, destinationsudvikling og et øget fokus på at styrke produktudvikling og konkurrenceevne via data. Derudover videreudvikles og gennemføres en ny teknologimesse med international profil og der vil blive arbejdet med at afdække erhvervsturismepotentialet i det nye storhospital og NIDO danmark.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Lægedækning i Herning og Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I Herning C og Haderup er der problemer i forhold til lægedækning.

Regeringens rapport "Lægedækning i hele Danmark" giver nye muligheder for at løse disse problemer.

 

Sagsfremstilling

Regeringens Lægedækningsudvalg har i januar 2017 afgivet rapport om ”Lægedækning i hele Danmark” med anbefalinger/løsningsforslag inden for tre kategorier – generel geografisk fordeling af læger, almen praksis samt sygehuse og speciallægepraksis.

 

 Af særlig interesse kan nævnes:

 • Samarbejde mellem regioner, kommuner og lægernes organisationer om målrettet rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer i yderområderne og socialt belastede områder
 • Mulighed for at etablere regionsdrevne klinikker uden forudgående udbud
 • Større udbredelse af satellit-praksis
 • Honorering differentieres efter patienttyngde for at understøtte bedre lægedækning.

 

Nogle af anbefalingerne kan udmøntes direkte, mens andre er betinget af ændret lovgivning og kommende overenskomstforhandlinger mellem Danske Regioner og PLO. Et enigt Folketing har indgået aftale om, at den nødvendige lovgivning vil komme.

 

For særligt udviklingen i det nære sundhedsvæsen, hvor mere og mere sundhedsbehandling finder sted uden for sygehusene i borgernes egne hjem, er det afgørende at få løst lægedækningsmanglen. PLO Herning har oplyst, at der forventes at være uddannet tilstrækkeligt med læger inden for 1½-2 år.

 

I Herning kommune er der aktuelt lægedækningsmangler i Herning C og Haderup. For Herning C skyldes manglen stigende indbyggertal, mens det for Haderup skyldes, at den tidligere lægepraksis lukkede.

 

Region Midtjylland arbejder aktivt med at finde læger, så udfordringen i Herning C kan blive løst.  Lokaler på Banegårdspladsen indgår som en mulig løsning.

 

For Haderup vil det ligeledes være fint, hvis Region Midtjylland starter mere aktivt med at løse udfordringen. Det vil være fint, hvis der igen kan etableres en almen praksis, eventuelt som filial af en anden almen praksis. En filial af udbudspraksis i Sunds kunne også være en mulig løsning.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udkast til brev tiltrædes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 14.00.00-G00-13-07 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Risikobaseret dimensionering af Brand & Redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kim Bjerg Vemmelund,

Sagsresume

Beredskabsstyrelsen har fremsendt udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Brand & Redning MidtVest.

Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende dimensioneringen af redningsberedskabet, og styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af forslaget til dimensioneringsplan. Styrelsens udtalelse skal således ses som faglig rådgivning i forbindelse med kommunernes dimensionering af redningsberedskabet.

Som det fremgår af medsendte udtalelse, finder Beredskabsstyrelsen, at Brand & Redning MidtVest med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats.

Beredskabsstyrelsen forudsætter, at udtalelsen indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og vedtages endeligt af de enkelte kommunalbestyrelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at den risikobaserede dimensioneringsplan samt udtalelse fra Beredskabsstyrelsen endelig vedtages i de 3 byråd.

Sagsfremstilling

Med henblik på at danne et nyt fælles grundlag for dimensionering af Brand & Redning MidtVest, er der udarbejdet en ny plan for Risikobaseret Dimensionering. Med planen er der identificeret en række risici som dimensioneringen er udarbejdet på baggrund af.

 

Med planen som udgangspunkt, kan der fastlægges en dimensionering af udrykningsberedskabet, som mere specifikt angiver antallet og placering af brandstationer, antallet og arten af køretøjer, opgaveporteføljen for den enkelte station og endeligt kan det fastlægges, hvilken personalenormering, der skal knyttes til den enkelte brandstation.

Planen beskriver tillige den forebyggende indsats, hvor antallet af brandsyn, den brandtekniske byggesagsbehandling, informationsvirksomhed og uddannelsesaktiviteter dimensioneres. Herefter kan der fastlægges hvilken personalenormering, der skal knyttes til det forebyggende område.

 

Udarbejdelsen af planen er lovpligtig. 

 

Planens konsekvenser

Med denne plan er der udarbejdet en fælles plan for dimensionering af Brand & Redning MidtVest.

 

De væsentligste anbefalinger, der har betydning for dimensioneringen, kan nævnes:

·         Fastholdelse af at udrykningstiden ikke må overstige 10 minutter i tæt bebyggelse, 15 minutter i spredt bebyggelse, og bør ikke overstige 20 minutter i det åbne land.

·         Beredskabsstationernes udrykningsområder er tilrettelagt således, at der til enhver tid afsendes den nærmeste relevante ressource.

·         Der fastholdes 3 indsatsledere på vagt i området.

 

Den samlede plan for Risikobaseret Dimensionering beskriver i detaljer, hvilke køretøjer og hvilken bemanding, der afsendes.

 

For alle tre kommuner gælder det, at serviceniveauet er harmoniseret med ens bemanding på normaludrykninger med en holdleder og 5 brandmænd. Alle tre kommuner anvender ”Reduceret udrykning”. En reduceret udrykning består af en automobilsprøjte, der bemandes med en holdleder og tre brandmænd. Reduceret udrykning anvendes fortrinsvis til mindre opgaver som eks. brande i biler, containere, skraldespande, bål og størstedelen af de automatiske brandalarmeringsanlæg.

 

Med denne plans realisering, er der implementeret følgende væsentlige ændringer:

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Planen indeholder ikke ændringer, der har negativ betydning for det serviceniveau, der leveres til kommunens borgere. Der er fortsat aftaler med naboberedskaber (Nr. Nebel og Ulfborg) om dækning i yderområderne.

 

Ikast-Brande Kommune

Planen indeholder ikke ændringer, der har negativ betydning for det serviceniveau, der leveres til kommunens borgere.

Brandstationen i Ikast skal varetage flere opgaver, idet slukningsområdet udvides til dele af Herning Kommune, specifikt HI-parken, dele af Hammerum og Kølkærområdet.

 

Herning Kommune

Planen indeholder ikke ændringer, der har negativ betydning for det serviceniveau, der leveres til kommunens borgere.

Der er sket en forbedring af serviceniveauet i områderne: HI-parken, dele af Hammerum og Kølkærområdet, idet princippet om ”nærmeste relevante ressource” har betydet, at første brandkøretøj vil møde tidligere på skadestedet. Det skyldes, at brandstationen i Ikast med sin beliggenhed, kan betjene det nævnte område hurtigere. Det har så den konsekvens, at brandstationen i Herning afgiver samme område.

Station Herning har afgivet områder syd for Aulum og Feldborg. Modsat er der blevet tillagt områder fra Timring og Skibbild til station Herning.

Brand & Redning MidtVest har optaget forhandling med naboberedskaber om en yderligere optimering af udrykningsområderne. Dette er delvist implementeret medio 2016, og implementeringen fortsætter primo 2017.  

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10-06-2009.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at den risikobaserede dimensioneringsplan samt udtalelse fra Beredskabsstyrelsen endelig vedtages i de 3 byråd.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 84.12.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ældrerådet foreslår fremmødevalg ved rådsvalget i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har foreslået, at ældrerådsvalget fremadrettet skal være fremmødevalg afholdt på samme tidspunkt og sted som kommune- og regionsrådsvalget.

 

Såfremt der skal ændres i praksis, foreslås det, at afstemningsmåden fastholdes som hidtil men suppleret med en mulighed for at aflevere de afgivne stemmer i særlige urner på afstemningsstederne for kommune- og regionsrådsvalget. Alternativ at der afholdes fremmødevalg på kommunens biblioteker på et andet tidspunkt og sted end kommune- og regionsrådsvalget.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har ved en selvstændig sag sendt et ønske frem til Økonomi- og Erhvervsudvalget om, at ældrerådsvalget fremadrettet skal være fremmødevalg afholdt på samme tidspunkt og sted som kommune- og regionsrådsvalget. Man har samtidigt redegjort for valgstatistikken fra seneste ældrerådsvalg, der viser, at der ved fremmødevalg som foreslået af ældrerådet er en større valgdeltagelse end ved valg, der afholdes som brevstemmevalg. Valgdeltagelsen i Herning var i 2013 på 47,6%. For de kommuner, der afholdt ældrerådsvalg samtidigt med byrådsvalget, var valgdeltagelsen 71,4%

 

Der er set i det lys gode grunde til at afholde ældrerådsvalget som foreslået af ældrerådet. Praksis for valg til Herning Ældreråd er i dag brevafstemning.

 

Der er dog ikke på alle afstemningssteder fysisk mulighed for, at ældrerådsvalget kan foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser, og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler i særskilte lokaler med egen indgang.

 

Administrationen vil her pege på, at det synes mindre hensigtsmæssigt af afholde 3 afstemninger samme dag samme sted. Til kommune- og regionsrådsvalget er der i forvejen til tider relativt lange køer for at kunne afgive sin stemme. Køerne skabes oftest på grund af de relativt uoverskuelige stemmesedler til regionsrådsvalget. Det kan tage vælgerne en rum tid at finde frem til den kandidat, de ønsker at stemme på, alene på grund af stemmesedlens størrelse. Det må imødeses, at køerne bliver noget længere, hvis ca. 1/3 af vælgerne nu skal til at forholde sig til 3 stemmesedler i stedet for 2. Dette vil ikke give de resterende vælgere en god oplevelse. Dertil kommer, at man må formode, at opmærksomheden på kandidaterne til ældrerådsvalget kan risikere at "drukne" i de to øvrige valg.

 

Det må samtidigt imødeses, at en række af de vælgere, der i dag uden problemer kan stemme til ældrerådsvalget via den aktuelle valgmetode, vil skulle have bistand til at stemme ved fremmødevalg. En del af disse får formentlig allerede nu bistand til at brevstemme i hjemmet til kommune- og regionsrådsvalget. Det kan dog ikke udelukkes, at flere vil have et behov, hvis valgmetoden til ældrerådet ændres.

 

Der ses 3 mulige modeller: Den nuværende afstemningsmetode kan fastholdes (model 1). Denne nuværende praksis kan suppleres med, at man kan aflevere sin i forvejen udfyldte stemmeseddel til ældrerådsvalget i en urne til kommune- og regionsrådsvalget. For at forhindre, at ældrerådsstemmesedlerne bliver blandet sammen med stemmesedlerne til kommune- og regionsrådsvalget, skal disse urner i givet fald placeres et sted, inden vælgerne får udleveret deres stemmeseddel til kommune- og regionsrådsvalget. Derudover kan der opstilles stemmeurner på ældre- og aktivitetscenterne. Denne fremgangsmåde anvendes i Viborg Kommune (model 2).

 

Et alternativ til fremmødevalg sammen med kommune- og regionsrådsvalget kunne også være, at der gives Ældrerådet tilladelse til at afholde fremmødevalg, men på kommunens bilioteker på et andet tidspunkt end kommune- og regionsrådsvalget (model 3).

 

 

Administrativ vurdering

Hvis der er ønske om at udvikle måden at afholde Ældrerådsvalg på, peger administrationen på model 2. Modellen betyder, at valgkortet til Ældrerådsvalget udsendes sammen med øvrige aktuelle valgkort. Det vil skærpe vælgernes generelle opmærksomhed på Ældrerådsvalget. Samtidig er det den model, der giver de fleste muligheder for at aflevere sin stemmeseddel lokalt.

Økonomi

For så vidt angår økonomien kan det oplyses, at valgkort til ældrerådsvalget vil kunne sendes ud sammen med valgkort til kommune- og regionsrådsvalget. KMD, der står for udsendelse af valgkort har oplyst, at de kan sætte et 3. valgkort på det brev der i dag sendes med ordinære valgkort.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at praksis fortsætter uændret (model 1),

 

alternativt

 

at det fastholdes, at ældrerådsvalget foregår som hidtil ved, at der stemmes pr. brev, men at der forsøgsvist supplerende gives mulighed for, at stemmesedler kan afleveres i særlige urner på i afstemningslokalerne til kommune- og regionsrådsvalget samt på ældre- og aktivitetscentrene (model 2),

 

alternativt

 

at der forsøgsvist afholdes valg i 2017 til Ældrerådet som fremmødevalg (model 3), såfremt Ældrerådet ønsker det,
at fremmødevalg ikke afholdes samtidigt med kommune- og regionsrådsvalget, men på et andet tidspunkt,
at fremmødevalg i givet fald afholdes på de kommunale biblioteker,
at der gives mulighed for at svagelige vælgere kan brevstemme i hjemmet til ældrerådsvalget i forbindelse med afstemning i hjemmet til kommune- og regionalrådsvalget.

 

Beslutning

Ældrerådsvalget afholdes uændret (model 1).

 

Sagsnr.: 20.04.02-P27-1-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Opsigelse af lejekontrakt og indgåelse af aftale om driftstilskud til Fonden Elia

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

I forbindelse med Foreningen ELIA har ændret status til Fonden ELIA, opsiges lejekontrakten om skulpturen ELIA og ændres til en aftale om driftstilskud.

Sagsfremstilling

Foreningen ELIA har ændret status til en fond. I den forbindelse ønskes en gensidig opsigelse af lejekontrakten om skulpturen "ELIA" som blev indgået i 2000.

Ændringen fra forening til fond skete i januar 2016. Derfor opsiges lejekontrakten med virkning fra 31. december 2016.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. marts 2012 at fortsætte administration, drift og vedligeholdelse af Ingvar Cronhammers skulptur "ELIA"

 

Af drift-økonomiske årsager ændres lejekontraktens økonomiske vilkår til en driftsaftale.

Økonomi

Herning Kommune betaler jf. lejekontakten en årlig leje på kr. 260.000(2017-priser) fremskrevet med kommunens vedtagne pris- og lønfremskrivsningsprocent på Serviceområde 15 Kultur.

Det samme beløb med fremskrivning bevilges i 2017 og årene frem som et driftstilskud.

 

Det kan oplyses, at der udover den årlige leje, er afsat kr. 108.000 årligt på investeringsoversigten på Serviceområde 15 Kultur til vedligeholdelse(overfladebehandling) som "opspares"  til brug hvert 10. år.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at lejekontrakt med Foreningen ELIA indgået i 2000 opsiges pr. 31. december 2016,
at den årlige leje ændres et til årlig driftstilskud til Fonden ELIA på kr. 260.000(2017-priser) fremskrevet med kommunens vedtagne pris- og lønfremskrivsningsprocent,
at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en driftsaftale.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for 2 renoveringer på rådhuset

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for to renoveringer af rådhuset.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for to anlægsprojekter vedrørende renovering af rådhuset på Serviceområde 20 Administration, stednr. 650087 Renovering af IT-lokaler samt stednr. 650089 rådhusrenoveringer.

 

Økonomi

 

Stednr. 650087 Renovering af IT-lokaler

Byrådet bevilgede den 18. juni 2013 pkt. 199, 1,1 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration til renovering af IT-lokaler.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

650087

Renovering af IT-lokaler

1.100.000

1.099.676

324

 

Beløbet er anvendt til renovering af de tidligere serverlokaler i IT-afdelingen, således at disse har kunnet tages i anvendelse som kontorlokaler.
 

 

Stednr. 650089 Rådhusrenoveringer 2012.

Byrådet bevilgede den 19. juni 2012 pkt. 163, 0,9 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration til diverse rådhusrenoveringer.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

650089

Rådhusrenoveringer 2012

900.000

974.788

-74.788

 

Beløbet er anvendt til genopretning af skæve gulve i bygning C, udskiftning af varmeveksler og vandvarmer og en mindre renovering af toiletterne ved byrådssalen.

 

Merforbruget på 74.788 kr. skyldes, at renovering af toiletter ved byrådssalen er blevet dyrere end forventet.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskaberne alene for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016. 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af anlægsregnskab vedr. ombygning af rådhuset

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for ombygning/renovering af rådhuset ved forvaltningerne By, Erhverv og Kultur og det tidligere Økonomi, Personale og Borgerservice.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for ombygning/renovering af rådhuset på Serviceområde 20 Administration, stednr. 650083.

 

Byrådet bevilgede den 16. september 2014 pkt. 283, 2,1 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration til ombygning/renovering af rådhuset ved forvaltningerne By, Erhverv og Kultur samt det tidligere Økonomi, Personale og Borgerservice.

Økonomi

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

650083

Rådhuset, ombygning/renovering BEK og OPB

2.100.000

2.081.167

18.833

 

Beløbet er anvendt til ombygning og indretning af permanente arbejdspladser på 3. sal i rådhusets bygning A. Ombygningen har medført, at det ene af de tidligere to lejemål i Hedebankbygningen har kunnet opsiges og fraflyttes.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-3-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Foreløbig vedtagelse af ændringer til boligudlægget i forslaget til kommuneplan 2017-2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Erhvervsstyrelsen har nedlagt veto mod arealudlægget til boliger i det fremlagte forslag til kommuneplan 2017-2028. Vetoet er begrundet i, at der samlet er udlagt 164,9 ha for meget areal i forhold til det forventede behov. Kommuneplanen kan ikke vedtages endeligt, før der efter styrelsens opfattelse er overensstemmelse mellem arealudlæg til boliger og det forventede behov. Forvaltningen fremsender derfor et forslag til arealreducering til godkendelse forud for fornyet offentlig høring.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udpeget 164,4 ha., der kan tages ud af kommuneplanen. Erhvervsstyrelsen har oplyst, de vil frafalde deres indsigelse, hvis de 164,4 ha udtages af kommuneplanforslaget. I forslaget til kommuneplan har byrådet foreslået en gennemsnitlig ramme for det årlige boligbyggeri for de enkelte byer. Rammen for det årlige boligbyggeri bygger på historiske fakta om boligbyggeriet i de enkelte byer. Det forventede boligbyggeri kan indeholdes i de arealudlæg, der resterer i forslaget til kommuneplan efter reducering af boligarealer. Der er i kommuneplanen udlagt arealer til tolv år med en revision af kommuneplanen efter fire år.

Hvis det i planperioden viser sig, at boligudbygningen er større end forventet i en by, vil der være mulighed for at lægge et nyt areal ud mod at reducere et andet sted, hvor boligudbygningen ikke har været så stor som forventet.

 

Med undtagelse af Gullestrup er ingen af de foreslåede arealer lokalplanlagte. I Gullestrup er Herning Kommune grundejer. Der foreslås udtaget areal i Fasterholt, Haderup, Haunstrup, Vind, Sørvad, Timring, Skarrild, Stakroge, Feldborg, Gødstrup, Lind, Gullestrup, Vildbjerg, Sdr. Felding, Aulum og Kibæk. Arealernes størrelse og beliggenhed er vist i den yderste højre spalte i bilag 1 og den fysiske afgrænsning er vist i bilag 2. Bilag 2 fremlægges til offentlig høring.

 

Høringsperioden foreslås til fire uger, da der er tale om ændring af forslaget til kommuneplan forud for den endelige vedtagelse. Samtidig foreslås, at grundejerne orienteres direkte. Høringsperioden foreslås fra den 15. marts til den 12. april. De indkomne bemærkninger fra høringsperioden vil blive behandlet sammen med de indkomne bemærkninger fra offentlighedsperioden, der har været afholdt i perioden 5. oktober- 7. december 2016. Der forventes fremsendt et samlet forslag til kommuneplan til endelig vedtagelse i byrådet den 20. juni 2017.

     

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at ændringsforslaget om reducering af boligarealer i forslaget til Kommuneplan 2017-2028 godkendes, dog således

 

at B12 i Gjellerup udgår,

 

at Lind syd-øst ikke udgår som i forslaget,

 

at B15 i Vildbjerg reduceres tilsvarende mindre,

 

at ændringsforslaget fremlægges til offentlig høring i en fire ugers periode fra den 15. marts til den 12. april med direkte orientering til grundejerne.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på H.N. Andersensvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 14.B13.2 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 i Herning. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om muligheden for at opføre tæt/lav boligbebyggelse i form af "townhouses" i lokalplanområdet. Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 230 al Herning Bygrunde, Herning og udgør et areal på ca. 4.200 m² . Området ligger i den sydlige del af Herning i Thrigesvej-kvarteret, der er et erhvervsområde under omdannelse til boligområde. Lokalplanområdet afgrænses af H N Andersens Vej og Tietgensgade mod vest og nord, parcelhusbyggeri mod øst og nyere etageboligbebyggelse mod syd.

 

Luftfoto med områdeafgrænsning

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af tæt/lav og/eller etagebebyggelse i minimum 2 og maksimum 3 etager.

Lokalplanen regulerer bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden og fastsætter vejadgang til området.

Området disponeres med et byggefelt til randbebyggelse langs H N Andersens Vej og Tietgensgade. Dermed gives der mulighed for et indre gårdrum til parkering og fælles friareal. Der kan desuden etableres friareal på altaner og i små, private haver mod syd og vest.

Der skal udlægges mere areal til private haver ved tæt-/lav bebyggelse end ved etagebebyggelse. Dermed er byggelinjerne og byggefelterne for de to bebyggelsestyper også placeret forskelligt. For at tydeliggøre dette for lokalplanens læser, indeholder lokalplanen to lokalplankort. Lokalplankort 2a viser byggefelt, byggelinjer og friarealer, hvis der opføres etagebebyggelse. Lokalplankort 2b viser byggefelt, byggelinjer og friarealer, hvis der opføres tæt/lav bebyggelse.

 

Der er registreret ét bevaringsværdigt træ i lokalplanområdet, som skal bevares som en del af gårdmiljøet.

Langs lokalplanområdets afgrænsning mod H. N. Andersens Vej og Tietgensgade stilles der krav om etablering af en afskærmende bøgehæk. Dette er i tråd med den øvrige, nyere bebyggelses beplantning i området.

 

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse i området. Her i blandt er den tidligere tekstilfabrik "Eibi", der er en del af Tekstilbyen Herning. Tekstilfabrikken blev opført i 1953 og udvidet i 1957 og 1964. Omkring år 2000 blev fabrikken omdannet til kontorformål, og lokalerne står i dag ubenyttet. Lokalplanen giver desuden mulighed for nedrivning af to eksisterende boliger i et dobbelthus i tilknytning til den tidligere tekstilfabrik.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 14.B13 - Boligområde ved H.N. Andersens Vej i Herning Kommuneplan 2013-2024. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Området er endvidere omfattet af Lokalplan 14.B13.1 for boliger på H.N. Andersensvej 3-5 i Herning, som aflyses ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

 

Thrigesvej-kvarteret er omfattet af en masterplan. Lokalplanområdet er ikke omfattet af denne masterplan, men ligger i umiddelbar tilknytning til masterplanen, og er derfor, blandt andet i forhold til arkitektur og beplantning, tænkt sammen med masterplanens indhold og den øvrige bebyggelse i området. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 14.B13.2 for boliger på H.N. Andersens Vej 3-5 i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 for ophævelse af lokalplan for Fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Ejerkredsen indenfor lokalplan 89.S5.1 ønsker lokalplanen ophævet.

 

Ophævelse af lokalplanen forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for ophævelse af kommuneplanramme 89.S5 der udlægger området til sommerhusområde.

 

Forvaltningen anbefaler en ophævelse af lokalplanen, da projektet ikke forventes at kunne realiseres.

Sagsfremstilling

Lokalplan 89.S5.1 ønskes ophævet af grundejerne indenfor området, da de ikke har kunnet skaffe den fornødne finansiering til at realisere projektet. Derudover er der i perioden sket et ejerskifte for en del af området og ny ejer ønsker ikke at deltage i projektet. Ansøgningen er underskrevet af samtlige ejere indenfor lokalplanens afgrænsning.

 

Ophævelse af lokalplanen er betinget af, at kommuneplanrammen, der udpeger området til sommerhuse, også ophæves. En ophævelse af kommuneplanrammen forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028. En ophævelse må dermed afvente den endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017- 2028, hvori sommerhusområdet er udpeget.

 

Forvaltningen anbefaler en ophævelse af lokalplanen, da projektet ikke forventes at kunne realiseres. En ophævelse vil også være i overensstemmelse med statens interesser i kommuneplanlægningen, hvor ønsket er, at kommunerne udlægger større sammenhængende sommerhusområder. 

Økonomi

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er udgifter til godtgørelse for grundskyld i forbindelse med ophævelse af lokalplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag om ophævelse af lokalplan nr. 89.S5.1 for et område udlagt til fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfbane foreløbigt vedtages,

 

at forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til kommuneplanen 2017-2028 foreløbigt vedtages,

 

at lokalplanområdet tilbageføres fra sommerhuszone til landzone.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 68 for et centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 13. september 2016 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 15. september 2016 til og med den 10. november 2016. Der er i perioden indkommet fire indsigelser og bemærkninger til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 68 udvider rammeområde 81.C3 for at give mulighed for opførelse af dagligvare- og udvalgsvarebutik langs Industrivej. I den forbindelse udvides afgrænsningen af Vildbjerg Bymidte. Derudover er bestemmelserne for anvendelse blevet revideret, så de afspejler den faktiske anvendelse i området, og muligheden for at bygge enkelte bygninger i syv etager er fjernet.   

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 68 har været i offentlig høring i perioden fra den 15. september 2016 til og med 10. november 2016. Der er indkommet fire høringssvar med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. De samlede bemærkninger er vedlagt i bilag 1.

 

Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag omhandler følgende emner: manglende foroffentlighed, behovet for at udvide bymidten med yderligere bebyggelse til butiksformål, udvidelse af bymidteafgrænsningen, bortfald af mulighed for opførelse af enkelte bygninger på syv etager, anvendelse og facademateriale.

 

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene blev Herning Kommune anmodet af Erhvervsstyrelsen om en nærmere redegørelse for udvidelse af den detailhandelsmæssige bymidteafgrænsning af Vildbjerg. Redegørelsen tager bl.a. udgangspunkt i ”Detailhandels og restuarationsanalyse for Herning Kommune”, hvor det bl.a. fremgår, at Vildbjerg er den by i Herning Kommune, som har den anden største omsætning i detailhandlen pr. indbygger og Vildbjerg har et stærkt handelsmiljø og god opbakning omkring byens butikker og tiltrækker kunder fra et større opland end de andre centerbyer. Endvidere gøres der rede for, at placering af en dagligvare- og en udvalgsvarebutik sker i sammenhæng med det eksisterende detailhandelsområde og kan etableres inden for det maksimale detailhandelsareal på 11.000 m2, som den eksisterende kommuneplanramme 81.C3 giver mulighed for. Udvidelse af bymidten vil være med til at sikre et større detailhandelsudbud i Vildbjerg, som vil medvirke til at fastholde den kommunale detailhandelsstruktur og derved fastholde lokal handel i Vildbjerg by. Endeligt vurderes det, at vejbetjening og parkering ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det omgivende bymiljø.

 

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med den offentlige høring oplyst, at man ikke finder anledning til at gøre indsigelse mod planerne, såfremt den ovennævnte redegørelse bliver indarbejdet i kommuneplantillægget i forbindelse med den endelige vedtagelse. Redegørelsen er vedlagt som bilag 2.

 

Bemærkninger og indsigelser er nærmere behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 3 og i sag vedrørende vedtagelse af lokalplan 81.C3.1.

 

En indsigelse fra Coop Danmark omhandler følgende tre forhold: manglende foroffentlighed, behov for at udvide bymidten med yderligere bebyggelse til butiksformål og udvidelse af bymidteafgrænsningen. I deres indsigelse har de endvidere medtaget eksempler på afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Forvaltningen vurderede i sin tid, at der ikke var behov for foroffentlighed, da kommuneplantillægget ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper eller medfører ændringer i kommuneplanens hovedstruktur herunder, at der ikke sker ændringer af detailhandelsstrukturen i Herning kommune. Der er ved ændringen tale om flytning af bymidtens grænse til at inkludere et areal, der ligger op af den eksisterende bymidte. Der sker ikke en udvidelse af det samlede detailhandelsareal for bymidten, men kun en omfordeling af hvor de samlede 11.000 m2 kan opføres. I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, som COOP Danmark A/S’ indsigelse referer til, er der tale om etablering af et nyt lokalcenter i et erhvervsområde.

 

Der er med kommuneplantillægget tale om justeringer af bestemmelserne for anvendelse af et område, som er i direkte forbindelse med den eksisterende bymidte i Vildbjerg, som efter administrationens vurdering kan betragter som en mindre ændring.

 

Rema1000 har fået udarbejdet et juridisk notat, hvor der gennemføres en juridisk vurdering af COOP Danmark A/S’ indsigelse vedrørende manglende foroffentlighed. Det juridiske notat er vedlagt som bilag 4. I notatet fremgår det bl.a., at ændringen ligger inden for de rammer, hvor planerne kan vedtages uden forudgående indkaldelse af forslag og idéer. Det vil sige, at der er tale om mindre, ikke væsentlige ændringer. Dette begrundes bl.a. med, at udvidelsen af centerområde 81.C3 udgør ca. 10% af det eksisterende centerområde

 

Endvidere er den afgørelse, der refereres til i indsigelsen om foroffentlighed ikke direkte sammenlignelig med den konkrete sag, da der bl.a. er tale om etablering af et nyt lokalcenter i et erhvervsområde og detailhandelsrammen udvides, hvilket den ikke gør i den konkrete sag.

 

Indsiger gør endvidere opmærksom på, at hvis kommuneplantillægget og lokalplanen vedtages i overensstemmelse med det fremsatte forslag vil det blive påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages med følgende ændringer,

 

at ”Redegørelse for udvidelse af den detailhandelsmæssige bymidteafgrænsning af Vildbjerg” vedlagt som bilag 2 indarbejdes i kommuneplantillæg nr. 68,

 

at muligheden for bebyggelse i højest 7 etager for enkelte bygninger fastholdes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

   X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forslag til lokalplan 81.C3.1 – Centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg og kommuneplantillæg nr. 68 har været i offentlig høring fra den 15. september til og med den 10. november 2016, hvor der er indkommet fire indsigelser med bemærkninger og ændringsforslag.

 

Forvaltningen har i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreslået tre forskellige scenarier for det videre forløb. Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 81.C3.1 – Centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen til at være centerområde i form af dagligvarebutik, udvalgsvarebutik og erhverv. Lokalplan nr. 81.C3.1 fastlægger en zoneinddeling, hvor den enkelte dagligvarebutik, udvalgsvarebutik og erhverv kan placeres. I forhold til grundens beskaffenhed, nærheden til bymidten og afviklingen af de trafikale forhold har forvaltningen fastsat en størrelse på maksimum 2000 m2 brutto for den enkelte dagligvarebutik og udvalgsvarebutik.

 

Der er i forbindelse med forslag til lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 15. september til og med den 10. november 2016. Der er indkommet fire indsigelser med bemærkninger og ændringsforslag. De samlede bemærkninger er vedlagt i bilag 1.

 

Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag går på følgende emner: manglende foroffentlighed, behovet for at udvide bymidten med yderligere bebyggelse til butiksformål, udvidelse af bymidteafgrænsningen, bortfald af mulighed for enkelte bygninger på syv etager, anvendelse og facademateriale.

 

Redegørelse for udvidelse af bymidteafgrænsningen for detailhandel i Vildbjerg, som der henvises til i høringssvaret fra Erhvervsstyrelsen, er vedlagt som bilag 2.

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 3. De fleste af emnerne i indsigelserne relaterer sig primært til kommuneplantillægget og er derfor behandlet under forrige punkt på dagsordnen.

 

I relation til lokalplanen er der kommet ændringsforslag til anvendelse og facademateriale. Forvaltningen har vurderet, at ændringsforslaget omhandlende mulighed for etablering af erhverv f.eks. vognmandvirksomhed ikke er forenelig med centerformål. Forvaltningen har i forbindelse med ændringsforslaget om, at at facader kan have et udtryk bestående af stålprofiler med glas vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt i forhold til områdets anvendelse. Forvaltningen vurderer dog, at det kan være hensigtsmæssigt, at mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i lokalplanens § 8.1 tilføjes: ” ”Mindre bygningsdele kan desuden udføres i træ, glas, zink, stål, beton, kobber og aluminium.” Se uddybende bemærkninger til ændringsforslagene i forvaltningens kommentarer i bilag 3.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 81.C3.1 for centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg endeligt vedtages med følgende ændring:

 

at der i lokalplanens §8.1 tilføjes: ”Mindre bygningsdele kan desuden udføres i træ, glas, zink, stål, beton, kobber og aluminium.”

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-28-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Ophævelse af lokalplan for en Vindmøllegruppe ved Albækvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Det konkrete vindmølleprojekt med den foreskrevne placering og højde på møllerne svarer ikke til nutidens behov.

 

Mulighederne i lokalplanen er ikke blevet udnyttet.

 

Ophævelsen af lokalplanen forudsætter, at der udarbejdes et forslag til ophævelse af lokalplan nr. 101 for et område udlagt til Vindmøllegruppe ved Albækvej.

 

Forvaltningen anbefaler en ophævelse af lokalplanen, da projektet ikke forventes at kunne realiseres.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at Lokalplan nr. 101 ophæves, da det konkrete vindmølleprojekt ikke svarer til nutidens behov.

 

En ophævelse vil også være i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2017-2028, hvor ønsket er, at højne kvaliteten af vindmølleplanlægningen ved blandt andet at planlægge for færre, men større vindmøller. I Herning kommuneplan 2017-2028 planlægges for vindmøller med en totalhøjde på 100 - 150 meter. Lokalplan nr. 101 har til formål, at sikre mulighed for etablering af en vindmøllegruppe med plads til max. 3 vindmøller med en totalhøjde på under 75 meter. Forvaltningen anbefaler en ophævelse af lokalplanen, da projektet ikke er i overensstemmelse med Herning kommuneplan og ikke forventes at kunne realiseres.

 

Der foreligger ikke rammebestemmelser for området. En ophævelse af lokalplan nr. 101 forudsætter udarbejdelse af et forslag til ophævelse af lokalplanen.

 

Med ophævelsen af lokalplanen vil det ikke længere være muligt at etablere vindmøller i området, og arealet er derefter almindelig landbrugsjord i landzone. Lokalplanområdets anvendelse ændres til at være byggeri og anlæg i overensstemmelse med gældende bestemmelser for byggeri i landzone.

Økonomi

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er udgifter til godtgørelse for grundskyld i forbindelse med ophævelse af lokalplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag om ophævelse af lokalplan nr. 101 for et område udlagt til Vindmøllegruppe ved Albækvej foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.10.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af anlægsregnskab fra Bygningsforbedringsudvalget 2013-2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Bygningsforbedringsudvalget 2013-2014 fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 14. maj 2013, pkt. 170 blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 1.230.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 615.000 kr. til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015084 Bygningsforbedringsudvalget 2013-2014 til gennemførelse af istandsættelsesprojekter på bevaringsværdige bygninger under Bygningsforbedringsudvalget.    

 

Byrådet har på møde den 28. januar 2014, pkt. 62 besluttet at nedlægge Bygningsforbedringsudvalget. Bygningsforbedringsudvalget kunne give støtte til istandsættelse af ejendomme fra før 1950 med bevaringsværdi 1-4 og gennemførte én til to ansøgningsrunder årligt.

Økonomi

Der er et forbrug på stednr. 015084 Bygningsforbedringudvalget 2013-2014 på i alt 270.994 kr. netto, hvilket betyder, at projektet afluttes med et mindreforbrug på 344.006 kr. netto.

 

Stednr. 015084

Anlæg

U/I

Bevilling, kr.

Forbrug, kr.

Forskel, kr.

 

Bygningsforbedringsudvalget 2013-2014

U

1.230.000

566.197

663.803

 

Statsrefusion

I

-615.000

-295.203

-319.797

Netto

 

 

615.000

270.994

344.006

 

Årsagen til mindreforbruget er, at der ikke er kommet ansøgninger nok til at udnytte det afsatte beløb, hvilket bl.a. har ført til Byrådets beslutning om at nedlægge Bygningsforbedringsudvalget. Ombygningssagerne som opnåede tilskud er nu gennemført og regnskabsmæssigt afsluttet

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes og de uforbrugte midler tilskrives de likvide aktiver.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for Erhvervsområde syd for Ejstrupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 15.8.2016 godkendt igangsættelse af ny planlægning for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt. Formålet med planlægningen er at give en eksisterende virksomhed i området mulighed for at udvide sine aktiviteter.

 

Da lokalplanforslag 73.E1.3 for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af tillæg nr. 7 til kommuneplan 2017-2028 er et ønske om at give en eksisterende virksomhed i erhvervsområdet syd for Ejstrupvej i Fasterholt mulighed for at udvide sine aktiviteter, og samtidig sikre, at den eksisterende forsyningsvej langs Solsortevej ikke belastes yderligere, da den løber langs et boligområde. Således er formålet med tillægget at udvide den eksisterende ramme mod øst og dermed give mulighed for, at der kan etableres en mere direkte forsyningsvej mellem Ejstrupvej og virksomheden.

 

Derudover er formålet med tillægget at ændre bebyggelsesprocenten i området, således at den ikke regnes for området som helhed, men derimod for det enkelte matrikel samt sikre mulighed for etablering af bassiner til forsinkelse og/eller nedsivning af overfladevand i området. Sidst er formålet at reducere rammen således, at en del af området, som omfatter et beskyttet hedeareal, udgår af planlægningen.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at

tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. Erhvervsområde syd for Ejstrupvej til foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-24-07 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 15.8.2016 godkendt igangsættelse af ny planlægning for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt. Formålet med planlægningen er at give en eksisterende virksomhed i området mulighed for at udvide sine aktiviteter.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

I en screening af miljøpåvirkningerne, er det vurderet, at planlægningens forventede påvirkning af miljøet i form af støj, trafikbelastning, jordforurening samt påvirkningen af det lokale landskab vil være væsentlig. Der skal derfor redegøres for lokalplanens miljøpåvirkninger i en miljørapport som fremlægges parallelt med planerne. 

Sagsfremstilling

Formålet med planlægningen er at give en eksisterende virksomhed i erhvervsområdet ved Solsortevej øst for Fasterholt mulighed for at udvide sine aktiviteter. Derudover vejbetjenes virksomheden langs et boligområde, og formålet er derfor også at finde en alternativ og mere hensigtsmæssig måde at vejbetjene virksomheden på.

 

Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 17 ha., som i lokalplanen er inddelt i 4 delområder bestemt af deres beliggenhed og anvendels, herunder miljøklasse. Derudover er lokalplanens disponering bestemt af en planmæssig afvejning af, hvordan der bedst kan skabes en forbindelse mellem Ejstrupvej og den konkrete virksomhed, med færrest mulige konsekvenser for de eksisterende ejendomme i området og det beskyttede hedeareal.

 

 

Delområde 1 omfatter således området langs Solsortevej og de eksisterende boliger øst for vejen. Selvom en del af området i dag anvendes til boliger, er det hensigtsmæssigt, at det på sigt overgår til erhverv som en del af erhvervsområdet. Herved kommer Solsortevej til at udgøre overgangen mellem erhvervsområdet og boligområdet. På grund af den korte afstand til boligerne fastsættes miljøklassen for delområde 1 til 3. Alligevel skal virksomhederne overholde de vejledende grænseværdier i forhold til boligerne på modstående side af Solsortevej.

 

Delområde 2 omfatter de to eksisterende virksomheder i området. Miljøklassen for dette område er ved lokalplanens udarbejdelse fastsat til 4, hvilket fastholdes i lokalplanen.

 

Delområde 3 omfatter et bælte på 15 meter fra Ejstrupvej langs det østlige skel til en fremstillingsvirksomhed samt den nordligste del af det beskyttede hedeareal. En eventuel ny forsyningsvej mellem Ejstrupvej og virksomheden skal etableres i dette område, om end det vil betyde, at den nordligste del af det beskyttede hedeareal vil blive inddraget til vejareal. Dette skal dog ses i lyset af muligheden for at aflaste Solsortevej og de mange boliger i dette område, som i dag er belastet af tung trafik. En anden konsekvens ved en realisering af dette vejudlæg er at en virksomhed i den nordlige del af området, såfremt de ønkser at udvide mod øst, vil være nødsaget til at krydse en vej mellem deres arealer.

 

Delområde 4 omfatter arealet syd for virksomheden, og vil være området, hvor virksomhedens fremtidige udvidelser skal finde sted. En forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse i delområde 4 vil dog være at vejen i delområde 3 er anlagt. På grund af delområdets afgrænsning vil det dog være muligt for virksomheden at foretage en mindre udvidelse uden der vil blive stillet krav om at den ny forsyningsvej skal etableres.

 

Med hensyn til bebyggelsen i området er lokalplanen meget rummelig i sine bestemmelser. Det betyder, at det kun er ganske beskedent, hvilke krav der stilles til arkitekturen i området. Til gengæld for denne arkitektoniske frihed stiller lokalplanen krav om skærmende beplantningsbælter, hvilket er et landskabeligt karaktertræk i området. Således stiller lokalplanen i delområde 3 krav om etablering af en trærække langs østsiden af den ny forsyningsvej eventuelt kombineret med en mindre støjvold, som også kan beplantets. Derudover skal det eksisterende nord-sydgående plantebælte langs Solsortevej bevares.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 73.E1.3 for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 vedr. Centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 15.8.2016 godkendt igangsættelse af ny planlægning for et område i Sdr. Felding midtby. Formålet med planlægningen er at give mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik langs Bredgade, umiddelbart nord for den eksisterende butik, som efter opførelsen skal nedrives så arealet kan omdannes til p-pladser i tilknytning til den nye butik.

 

Da lokalplanforslag 95.C2.1 for en ny dagligvarebutik ved Bredgade i Sdr. Felding ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocenten, er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af tillæg nr. 15 til kommuneplan 2017-2028 er, at den ønskede placering af dagligvarebutikken og de tilhørende p-pladser er gennemskåret af en offentlig vej. Således er grundstykket for den ny butik relativ lille, hvorfor bebyggelsesprocenten på 50% fastlagt i den eksisterende kommuneplanramme ikke kan overholdes. Derfor ændres rammebestemmelserne således, at bebyggelsesprocenten frem for at blive regnet for den enkelte ejendom, udregnes for området under et - men kun i det specificerede område.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at

tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. Centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr. Felding foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-16 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for en ny dagligvarebutik i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 15.8.2016 godkendt igangsættelse af ny planlægningen for et område i Sdr. Felding midtby. Formålet med planlægningen er at give mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik umiddelbart nord for den eksisterende butik, som efter opførelsen skal nedrives, således området kan omdannes til p-pladser i tilknytning til den nye butik.

 

 Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra Dagli´Brugsen i Sdr. Felding, som ønsker at opføre en ny dagligvarebutik i byen. Den eksisterende butik har en central placering i byen, men de gamle butikslokaler er for små og utidssvarende i forhold til det, der i dag kræves af en moderne og funktionsdygtig dagligvarebutik. Derudover er de tilhørende parkeringsforhold ikke optimale.

 

Brugsforeningen har derfor opkøbt to ejendommene på modsatte side af vejen - Bredgade nr. 25 og Strøget nr. 4 med det formål, at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre en ny butik. Herefter skal bygningen med den gamle butik nedrives, og området skal omdannes til en parkeringsplads. En sådan fremgangsmåde betyder, at det under hele byggeperioden vil være muligt at opretholde en fuld funktionsdygtig dagligvarebutik, hvilket er vigtigt for projektets realisering, men også for Sdr. Felding som by.

 

 

Grundstykket for den ny dagligvarebutik er dog forholdsvist lille, ligesom det i sin form er meget irregulært. Dette giver en række udfordringer i forhold til disponeringen af området og særligt i forhold til vareindlevering. I processen har Brugsforeningen derfor indledt forhandlinger med ejeren af Bredgade nr. 29, med henblik på køb af et jordstykke på ca. 100 m2, da det vil medføre en mere regulær grund, som tillader at vareindlevering kan finde sted fra bagsiden af butikken og dermed at lastbiler ikke skal bakke på offentligt vejareal. Derudover vil det være muligt at holde en større afstand til de omkringliggende boliger, hvilket ikke er uvæsentligt i forhold til støj, lugt, brand, skygge m.m. Betingelsen for denne handel er imidlertid, at ejeren af Bredgade nr. 29 ikke bliver stillet dårligere i sine byggemuligheder end før, hvilket han almindeligvis ville være da denne beregnes på baggrund af en procentdel af matriklens størrelse. Lokalplanen omfatter derfor også denne og ved at udlægge byggefelter og fastlægge det maksimale omfang af byggeriet på grunden, sikrer lokalplanen således, at ejeren har de samme byggemuligheder før og efter et eventuelt jordsalg.

 

For at sikre butikken et størst muligt salgsareal giver lokalplanen desuden mulighed for at byggeriet ud mod Bredgade og Strøget kan opføres i 2 etager. Således kan butikkens sekundære funktioner eventuelt placeres på 1. sal. I øvrigt vil det være i god overenssstemmelse med det omkringliggende bymiljø, som arkitektonisk er opført i 2 etager med saddeltag - præcis som den eksisterende butik.

 

I området syd for Bredgade udlægger lokalplanen en p-plads. Den primære adgang til p-pladsen er fra Søndergade, men der åbnes også op for at etablere en adgang fra Bredgade, såfremt det ikke er i konflikt med de handlende, som skal krydse Bredgade til og fra butikken. I den forbindelse stiller lokalplanen krav om, at krydsningen af Bredgade markeres med en hævet flade eller anden hastighedsdæmpende foranstaltning.

 

Længere mod syd, langs Skjern Å udlægges der i lokalplanen et rekreativt område, hvilket i princippet er en videreførelse af de eksisterende forhold.

 

Den eksisterende bagerbutik er medtaget i lokalplanforslaget for at sikre den allerede etablerede kanoophalingsplads, som har adgang via p-pladsen. Bagerbutikken kan fortsætte som hidtil, men kan også omdannes til en anden anvendelse f.eks. bolig.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokaplan nr. 95.C2.1 for en ny dagligvarebutik i Sdr. Felding foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-17 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej i Aulum er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 01.E6.1 for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med gældende kommuneplanramme 01.E6, for så vidt angår anvendelsesbestemmelserne. Forslaget til kommuneplantillæg nr. 3 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Intentionen i gældende rammeområde 01.E6 er at give mulighed for erhverv i miljøklasse 3-6, herunder industri, lager- og værkstedsvirksomheder, service og detailhandel samt offentlige formål. Der er ikke mulighed for liberale erhverv, som f.eks. selvstændige kontorer. Rammeområdet ændres for at give mulighed for liberale erhverv. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om at etablere en sundhedsklinik i området, som kategoriseres som liberalt erhverv.

 

Med tillæg nr. 3 ændres anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 01.E6, så der fremtidigt vil være mulighed for at etablere liberale erhverv i området. I den forbindelse er bestemmelserne for miljøklasser også justeret, så der fremtidigt er mulighed for miljøklasse 2-4 i stedet for nuværende miljøklasse 3-6. Dette er for at skabe en bedre sammenhæng til de ønskede funktioner i området og i de tilstødende områder. Rammeområdet er aflastningscenter i Aulum, og der vil fremadrettet stadig være mulighed for detailhandel i området. Dog gives der ikke længere mulighed for dagligvarerbutikker, der forbeholdes Aulum bymidte for at styrke byens handelscentrum.

 

Rammeområde 01.E6 ændrer ikke fysisk afgrænsning.

 

Ændringen af rammeområde 01.E6 har på grund af planlægningstidspunktet ikke kunnet indarbejdes i forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028, der har været offentligt fremlagt som forslag fra d. 5. oktober til d. 7. december 2016. I stedet er ændringen fremsat som forslag i et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillæg til den nye kommuneplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med kommuneplanen, der forventes endeligt vedtaget i juni 2017. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej foreløbigt vedtages.

 

 

Torben Clausen deltog ikke i udvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 20. juni 2016 (punkt nr. 119) besluttet at igangsætte ny planlægning for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum. Der er, på baggrund af et konkret ønske om mulighed for opførelse af et sundhedshus, udarbejdet et forslag til lokalplan 01.E6.1 for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der også udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Lokalplanforslaget fremsendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i et erhvervsområde i den sydvestlige del af Aulum. Området er afgrænset af Jersildvej mod nordvest, af Industrivej Syd mod nordøst, af lokalplan 1.32 mod sydøst og af Hovedvej A18 mod sydvest. Lokalplanområdet har et areal på ca. 255.000 m2. Området anvendes i dag til erhvervsformål og er omfattet af lokalplan 1.31, der ved endelig vedtagelse af lokalplan 01.E6.1 erstattes af denne. Der findes forskellige virksomheder i området. Størstedelen af arealet er dog endnu ikke bebygget og benyttes til jordbrug. Der findes i området forskellige bygninger som f.eks. en bilforhandler med værksted, en produktionsvirksomhed, der fremstiller bordplader, kontorbygninger med lettere produktion, en maskinhal, en lille brandstation og et par nedlagte landejendomme.

 

 

Luftfoto med lokalplanafgrænsningen

 

Lokalplanens indhold

Det er formålet med lokalplanen at udlægge området til erhvervsformål og offentlige formål. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets trafikale forhold og fremtidige bebyggelse. Endvidere fastlægger lokalplanen principper for det grønne bælte mellem bebyggelsen og Hovedvejen. Endelig skal loklaplanen give mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse.

 

Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder med forskellige anvendelsesmuligheder. Lokalplanområdet er disponeret, så der i den nordlige del kan etableres detailhandel og liberale erhverv.

Lokalplanområdet kan helt overordnet anvendes til erhvervsformål herunder detailhandel, offentlige samt rekreative formål.

Delområde I må kun anvendes til brandstation og lignende offentlige formål.

Delområde II kan anvendes til virksomheder i miljøklasse 2-4 - herunder detailhandel for udvalgsvarer, liberalt erhverv som f.eks. kontor, sundhedsklinik, tankstation, værksteder mv.

Delområde III kan anvendes til virksomheder i miljøklasse 2-4.

Delområde IV er udlagt til et grønt friareal mellem erhvervsområdet og Hovedvejen.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse med en synlig beliggenhed ved indkørslen til Aulum. Derfor stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse skal fremstå som en helhed med hensyn  til farver, form og materialer inden for den enkelte ejendom.

 

Sydvest for delområde II og III er der udlagt et grønt bælte på ca. 35 meter - delområde 4, der skal danne afgrænsning af erhvervsområdet mod Hovedvejen. I skel mellem erhvervsområdet og det grønne bælte står en række høje popler. Det grønne bælte er tiltænkt grupper af træer, der på sigt skal ”afløse” poppelrækken, da poplerne har en begrænset levetid. Lokalplanen stiller krav om, at poplerne ikke må fældes, før der er etableret ny beplantning efter en samlet beplantningsplan for hele strækningen med erhvervsområder langs Hovedvejen.

I det grønne bælte kan der endvidere etableres en sti.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 01.E6.1 for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum foreløbigt vedtages.

 

 

Torben Clausen deltog ikke i udvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 71 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende erhvervsområde ved Vildbjergvej i Gødstrup er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 17. november 2016 til den 12. januar 2017.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013-2024, fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 71 udlægges et nyt rammeområde 59.E12. ved Vildbjergvej 55 i Gødstrup. Rammeområdet følger samme afgrænsning som lokalplanområde 59.E12.1. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål, og skaber det nødvendige plangrundlag for lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 17. november 2016 til den 12. januar 2017. Der er indkommet 4 høringssvar til kommuneplantillægget.

Høringssvarene er primært møntet på lokalplanforslaget, og er behandlet og vurderet i dagsordenen for lokalplanforslaget.

 

Kommuneplantillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

 

 

Sagsresume

Byrådet har den 15. november 2016, foreløbig vedtaget lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 17. november 2016 til den 12. januar 2017. Der er indkommet 4 høringssvar og indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup, forelægges hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Virksomheden på stedet, har ansøgt om at kunne udvide silokapaciteten med 8 kornsiloer på ca. 35 meter i højden. I det offentliggjorte lokalplanforslag er max. højden på siloerne fastsat til 28,5 m. Virksomheden ønsker den udvidede lagerkapacitet til korn, for at kunne modtage den største del af årets kornproduktion i høstperioden. Virksomheden har endvidere redegjort for, hvor det rent fysisk er mest optimalt at etablere udvidelserne ud fra økonomi, placering af eksisterende produktionsanlæg, aflæsningsgruber m.v. er etableret i dag.

 

Plangrundlag

Virksomheden er ikke omfattet af en lokalplan i dag. Den ønskede udvidelse er lokalplanpligtig. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 71, og forslag til lokalplan nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup samt en miljøvurdering af planerne. Den sammenfattende redegørelse af miljørapporten er vedhæftet dagsordenen som Bilag 2.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 17. november 2016 til den 12. januar 2017. Der er indkommet 4 høringssvar og indsigelser til lokalplanforslaget, hver med flere punkter.

Behandlingen af høringssvarene og indsigelserne følger neden for. Den fulde ordlyd af høringssvarene er samlet i indsigelsesdokumentet, der er vedhæftet dagsordenen som Bilag 1.

 

Første høringssvar er fra 2 borgere i Gødstrup.

 • De undrer sig over, at antallet af transporter over et år er uændret efter udvidelse.
 • Indsigerne oplever at antallet af transporter gennem Gødstrup by er øget væsentligt, siden den nuværende ejer har overtaget korn- og foderstofvirksomheden.
 • Indsigerne er også bekymrede for det langt højere antal transporter, der skal passere gennem Gødstrup by, hvis virksomheden på sigt får tilladelse til at udvide produktionsapparatet.
 • Indsigerne er endvidere bekymrede for de mange stop og starter ved jernbane og 2 lyskurver, samt flere vejsving og vejkurver.
 • Indsigerne foreslår konkret, at Gødstrupvej fra jernbanen og nordpå lukkes for gennemkørende trafik over 3.500 kg.

 

Andet høringssvar er fra Hospitalsledelsen ved Hospitalsenheden Vest.

 • Hospitalsledelsen er bekymret for placeringen af de 8 stålsiloer sammenholdt med størrelsen i forhold til, hvad det kommer til at betyde dels for det nye sygehus, og dels for området i det hele taget.
 • Siloerne vil være synlige over stor afstand, og vil kun i begrænset omfang skærmes af eksisterende hegn og bevoksning. De udarbejdede visualiseringer understøtter hvor markant anlægget vil se ud i området. Det vil betyde meget for den udsigt, der bliver for patienterne, ikke mindst fra sengestuerne, der kommer op i 6. sals højde.
 • Hospitalsledelsen er bekymret for, at det vil betyde en længere periode med tung trafik, der passerer ad Gødstrupvej forbi det nye hospital med de gener, det vil medføre. De trafikmæssige ændringer vil være, at antallet af transporter koncentreres i høstperiodens to måneder med ca. 42 pr. dag, til sammenligning med ca. 12,5 transporter pr. dag ved en jævn fordeling over året. Koncentrationen af trafikmængden til en kortere periode, vil få tyngden til at virke mere belastende.
 • Hospitalsledelsen henviser til beslutningen fra den foreløbige vedtagelse, at der skulle udarbejdes et forslag til alternativ placering vest for det nuværende anlæg. Det vil for hospitalet være hensigtsmæssigt, at det nye anlæg placeres så langt mod vest som muligt. Hospitalsledelsen anbefaler, at man genovervejer den alternative placering, gerne suppleret med overvejelser med henblik på at afbøde for negative trafikale konsekvenser.
 • Hospitalsledelsen opfordrer til, såfremt lokalplanen godkendes i dets nuværende form, at Herning Kommune fastsætter krav om, at anlæggets visuelle påvirkning dæmpes gennem afskærmende beplantning og at anlægget opføres i afdæmpede farver.

 

Tredje høringssvar er fra to borgere i Herning Kommune. Indsigelsen er modtaget 3 dage efter høringsperiodens udløb. Ved den politiske behandling af planforslagene, kan der i den videre behandling af sagen ses bort fra indsigelsen, da den ikke er indkommet rettidigt.

 

Indsigelsen lyder i uddrag:

En fabrik af denne art, med den trafik der tilgår den og ikke mindst de dimensioner den har især i højden, men også i bredden, hører ikke hjemme i den smukke ådal omkring Herningholm Å og Skibbild Sønderbæk, der begge ligger tæt på det kæmpeanlæg, det hører hjemme i et industrikvarter. Allerede den størrelse, det nuværende anlæg har, skæmmer det smukke landskab.

 

Fjerde høringssvar er fra Vejdirektoratet, som gør opmærksom på, at deres høringssvar skal opfattes som en servicemeddelse og orientering.

 • Vejdirektoratet gør opmærksom på, at den nye motorvej er pålagt en vejbyggelinje på 50 meter fra vejmidte med tillæg på 2 x højdeforskellen mellem vej og terræn samt 1 meter til passage. Vejbyggelinjen bør fremgå af oversigten over tinglyste servitutter.
 • Vejdirektoratet bemærker, at eventuel reflektion fra vinduer og solenergianlæg, vurderes ikke at være til gene for trafikanter på grund af det planlagte beplantningsbælte.
 • Vejdirektoratet bemærker, at det er Herning Kommune, som er forpligtet til at sørge for, at lokalplanområdet overholder de gældende grænseværdier for støj fra motorvejen.
 • Vejdirektoratet konstaterer at lokalplanen delvist er beliggende på baneareal, og anbefaler at lokalplangrænsen ændres.

 

Høringssvarrene kan sammenfattes i følgende temaer:

 

 1. Trafik, herunder støj, afkast (emmision) og antal transporter.
 2. Visuelt udtryk, synlighed
 3. Nærhed til særlig værdifuldt, smukt og sårbart landskab.
 4. Forslag til alternativ placering af siloanlæg.
 5. Eventuel udvidelse af produktionen.

 

Forvaltningens bemærkninger

Ad 1.

I forbindelse med sygehusbyggeriet og deraf affødte vejomlægninger og nye trafiklys, vil der forekomme mere trafik i området, herunder en del flere nedbremsninger og starter af tunge lastvognstog på vej til og fra virksomheden. Dette vil sandsynligvis støje og luftforurene mere end tidligere. Det er dog tvivlsomt om de nævnte forhold vil ændre væsentligt på døgngennemsnittet af støj og støv.

Så længe produktionen pr. år er uændret, vurderes det årlige antal transporter, at være det samme. Lagerkapaciteten ønskes udvidet, for at virksomheden kan modtage den største del af årets kornproduktion til foderstofproduktion, i høstperioden. Det medfører, at antallet af transporter i høstperiodens ca. 2 måneder, vil blive højere, og lavere resten af året.

Denne koncentration af transporter medfører, at antallet af tilkørte lastvognstog vil være ca. 42 pr. døgn i høstperioden, til sammenligning med ca. 12,5 lastvognstog pr. døgn ved en jævn fordeling over et år.

 

Ad 2.

Det må konstateres, at det visuelle udtryk og synligheden af anlægget, allerede som det er nu, er yderst markant og dominerende i landskabet. Dette vil forstærkes yderligere med opførelsen af de nye siloer, og det nye fuldt udbyggede anlæg vil være meget dominerende, både på kort og lang afstand. De udarbejdede visualiseringer understøtter efter forvaltningens vurdering, at anlægget vil være meget dominerende i landskabet.

Bygningerne i det eksisterende anlæg vil kunne nedtones med en diskret, afdæmpet farve. Siloernes ståloverflade vil relativt hurtigt patinere til en i sig selv diskret overflade eller farve. Dette vurderes dog ikke at have nævneværdig indflydelse på synligheden af siloerne. Deres størrelse og volumen vil visuelt være meget dominerende og et markant element i landskabet.

 

Ad 3.

Umiddelbart nord for Vildbjergvej ligger et område, der i kommuneplanen er udpeget som særlig værdifuldt landskab. Det er dalen omkring Herningholm Å og det omkransende bakkelandskab. Dette landskabsområde er allerede i dag, påvirket af det visuelle udtryk fra virksomhedens bygninger og anlæg. I et sådant landskabsområde, og på arealer der støder op til, kan der i henhold til kommuneplanen kun etableres anlæg og byggeri, såfremt de landskabelige kvaliteter ikke påvirkes negativt eller forstyrres. De planlagte siloer, som udvidelsen af virksomheden medfører, vil sammen med det eksisterende anlæg efter forvaltnigens vurdering påvirke de landskabelige kvaliteter negativt.

 

Ad 4.

Den foreslåede alternative placering af siloerne, er kommenteret i dagsordenen til den foreløbige vedtagelse af planerne. Virksomheden har i et notat understreget, at en placering af siloerne vest for det nuværende anlæg ikke er interessant, fordi der er for langt fra aflæsningsgravene. Endvidere ønsker virksomheden at reservere arealerne mod vest til en eventuel udvidelse af produktionsanlægget, som er placeret i den vestlige afdeling af ejendommen.

 

At flytte placeringen af siloerne til området vest for det nuværende anlæg, vil muligvis afbøde på oplevelsen set fra hospitalet. Til gengæld vil siloerne komme tættere på det udpegede, særligt værdifulde landskab, og givetvis medføre en endnu større påvirkning af dette.

 

Ad 5.

En udvidelse af produktionsapparatet vil, som flere af indsigelserne påpeger, medføre en øget tung trafik i området, alt efter hvor stor en udvidelse af produktionsapparatet der kommer på tale.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelserne delvist vil kunne imødekommes ved at reducere den maksimale højde på siloerne og indføre en vejbyggelinje, idet området i dag er præget af tekniske anlæg i form af jernbane og en kommende motorvejsbro. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup endeligt vedtages, idet den maksimale højde på siloanlægget fastsættes til 24,5 meter, og med følgende ændringer:

 

at der indsættes en § 2.2: Lokalplanens afgrænsning mod syd, følger matrikelskellet mellem jernbanen og virksomhedens ejendom,
at der tilføjes til § 2.5: Denne bonusvirkning gælder for bygninger og anlæg, der etableres på matriklerne 1s, 1y og 1z efter den endelige vedtagelse af lokalplanen,

 

at § 7.3 ændres til: Bebyggelse må have en højde af maksimum 24,5 meter,

 

at der tilføjes til § 14.1: 04.02.2015 Foreløbigt tinglyst vejbyggelinje langs motorvejen, med en afstand på 50 meter fra vejmidte, med tillæg på 2 x højdeforskellen mellem vej og terræn, samt mindst 1 meter til passage.

 

 

Jørn Vedel Eriksen og Johs Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen med baggrund i indsigelsernes tema 2: ”Visuelt udtryk, synlighed” og 3: ”Nærhed til særlig værdifuld, smukt og sårbart landskab”.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Johs Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen med baggrund i indsigelsernes tema 2: ”Visuelt udtryk, synlighed” og 3: ”Nærhed til særlig værdifuld, smukt og sårbart landskab”.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 58 for et erhvervsområde ved Dronningens Boulevard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byrådet har den 21. juni 2016 pkt. 182 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 58 for erhvervsområde ved Dronningens Boulevard i Herning.

 

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 8. september 2016. Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Byplanudvalget behandlede planforslaget på mødet den 21. november 2016. Efterfølgende er fremsagt et ønske om yderligere oplysninger om planforslagets indvirkning på naboejendommen, slagteriet Danish Crown. Planforslaget fremsendes derfor på ny til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning. Rammeområdet ligger i den østlige del af Herning. Dronningens Boulevard og jernbanen danner områdets sydlige afgrænsning. Som afgrænsning mod vest ligger Danish Crown, og yderligere mod vest ligger banegården. Silkeborgvej danner den østlige afgrænsning til rammeområdet, mens den nordlige afgrænsning hovedsageligt består af boligbebyggelse. Rammeområdet omfatter således matr.nr.: 408a, 408b, 205a, 205b, 115ag, 115ah, 115y, 114h, 105c, alle Herning Bygrunde, og dele af vejlitra 7000ee og 7000bt. Området udgør et samlet areal på ca. 32.500 m2. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Oversigt over afgrænsning af kommuneplanramme 12.E4

 

Udover at ændre den mindst tilladte miljøklasse fra 2 til 1 ændrer tillægget kun i bestemmelserne for rammeområdets vestligste del (matrikel nr. 408a, Herning Bygrunde), hvor der gives mulighed for etablering af foreningsformål samt cafe-/restaurationsformål i stueetagen.

 

Forvaltningen har vurderet, at den ændrede anvendelse til café/restaurant i lokalplanområdet ikke vil tilføre væsentligt flere mennesker. Denne vurdering er bekræftet af både Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen. Tillægget har således ingen indvirkning på slagteriets mulighed for at opnå en fornyet miljøgodkendelse.

 

Tillægget laver ikke yderligere ændringer i bestemmelserne for rammeområde 12.E4.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 har været i offentlig høring i perioden fra 23. juni 2016 til og med 8. september 2016. Der er til kommuneplantillægget kommet 1 bemærkning samt 1 indsigelse i høringsperioden, som er gengivet nedenfor. Forvaltningens kommentarer er markeret med kursiv. Bemærkning, indsigelse og frafald er vedlagt som bilag i deres fulde længde.

 

Bemærkning fra Herning Vand af 15. juli 2016

Herning Vand anbefaler kraftigt, at der bliver etableret foranstaltninger til forsinkelse af regnvandet fra grunden i forbindelse med kommende byggeri, selvom området i dag er 100% befæstet. Det ses ikke i planforslaget, at der er taget hensyn til reduktion af befæstet areal.

 

Da kommuneplantillægget kun ændrer på anvendelsesbestemmelserne for den vestligste del af rammeområdet, har forvaltningen valgt ikke at inddrage hensyn til håndtering af overfladevand i planforslaget. Håndtering af overfladevand samt begrænsning af befæstet areal er behandlet i det konkrete lokalplanforslag i stedet. Forvaltningen vurderer derfor, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer af kommuneplantillægget.

 

 

Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen af 8. september 2016

Erhvervsstyrelsen gør indsigelse efter planlovens §29, stk. 1 og 3 mod forslag til kommuneplantillæg nr. 58 og forslag til bevarende lokalplan 12.E4.6. Indsigelsen begrundes med manglende redegørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 371 om planlægning omkring risikovirksomheder.

 

Indsigelsen betyder, at planforslagene ikke kan endeligt vedtages før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, og Erhvervsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Herning Kommune har den 10. november 2016 fremsendt en redegørelse, og Erhvervsstyrelsen har i brev af 11. november 2016 frafaldet deres indsigelse med krav om at følgende afsnit indarbejdes øverst på side 5 i planforslaget:

 

Kommuneplantillæggets forhold til anden planlægning

I forbindelse med indarbejdelsen af ændringer til kommuneplanrammen har Herning Kommune i henhold til BEK nr. 371 hørt Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, der er risikomyndigheder for Danish Crown slagteriet i Herning for at sikre, at borgere i Herning ikke udsættes for uacceptabel risiko. Både Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen vurderer ikke, at ændring af arealanvendelsen det pågældende sted fra tankstation til café/restaurant ændrer væsentligt på antallet af personer, der opholder sig på stedet. Miljøstyrelsen er ligeledes enig i, at tilladelse til opførelse af yderligere bruttoareal fordrer, at der foretages en ny beregning af samfundsrisikoen. Herning Kommune ønsker ikke at forringe slagteriets drift- og udviklingsmuligheder unødigt, og har derfor ligeledes været i dialog med slagteriet og i videst muligt omfang forsøgt at imødekomme deres ønsker til planlægningen. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Dronningens Boulevard endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byrådet har den 21. juni 2016 pkt. 183 foreløbigt vedtaget forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for et erhvervsområde ved Poulsgade i Herning.

 

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 8. september 2016. Der er i høringsperioden indkommet 5 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Byplanudvalget behandlede planforslaget på mødet den 21. november 2016. Efterfølgende er fremsagt et ønske om yderligere oplysninger om planforslagets indvirkning på naboejendommen, slagteriet Danish Crown. I den forbindelse er Bilag 1 - indsigelsesdokument for lokalplan 12.E4.6 suppleret med udtalelser fra både Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, en uddybende bemærkning fra slagteriet samt et støjnotat. Indsigelsesnotat er ligeledes uddybet i forhold til de nye oplysninger. Planforslaget fremsendes derfor på ny til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Herning. Mod nord afgrænses området af Poulsgade og forskellig boligbebyggelse og parkeringsareal, mod øst af kontor-/erhvervsbebyggelse, mod syd af Dronningens Boulevard og jernbanen, og mod vest af Sjællandsgade og Danish Crown slagteriet. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 2.800 m2 og ligger i byzone.

 

Luftfoto med lokalplanafgrænsning

 

Lokalplanen har til formål at bevare det ikoniske tankanlæg, der er tegnet af Utzon Associates, og give mulighed for erhverv i miljøklasse 1-3 samt foreningsformål. Derudover må der etableres café/restaurant i bebyggelsens stueetage. Lokalplanen skal desuden sikre forebyggelse af miljøkonflikter med naboejendommen, slagteriet Danish Crown, der er en risikovirksomhed, blandt andet gennem fastlæggelse af bestemmelser for ny bebyggelse, adgangsforhold og parkering samt opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet er disponeret med 2 byggefelter, hvor byggefelt A er afgrænset som det eksisterende tankanlæg og sikrer, at dette vil blive bevaret og genopført ved en force majeure begivenhed, mens byggefelt B giver mulighed for ny bebyggelse i op til 4 etager og 16 meters højde.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 8. september 2016, og der er indkommet 1 bemærkning samt 4 indsigelser i høringsperioden. Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses i fuld længde.

 

Bemærkningen, som er fra Herning Vand og vedrører foranstaltninger til forsinkelse af regnvandet, giver efter forvaltningens vurdering ikke anledning til ændringer i planforslaget.

 

Indkommende indsigelser i hovedpunkter

Hovedvægten af indsigelserne går på en markant modstand mod en bebyggelse i en højde af op til 16 meter eller 4 etager, da flere indsigere mener, at dette vil give væsentlige skyggegener for deres bolig.

 

Slagteriet mener, at en bebyggelse af dette omfang vil gøre det svært for dem at overholde Miljøstyrelsens krav i forhold til støj og lugtemission. Slagteriet er desuden nervøs for, hvorvidt Miljøstyrelsen vil kunne godkende den samfundsmæssige risiko, hvis der etableres ny bebyggelse, som tilfører flere mennesker i området.

 

En af indsigerne mener, at ny bebyggelse maksimalt bør tillades i 2 etager og at der med fordel bør ske en lille reduktion i bredden af byggefelt B tættest på Poulsgade. Samtidig ønsker en anden indsiger en tilbagerykning af byggefelt B fra Poulsgade, så ny bebyggelse ikke vil give indkig- og skyggegener.

 

Erhvervsstyrelsen har sendt en indsigelse efter planlovens §29, stk. 1 og 3, der begrundes med manglende redegørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 371 om planlægning omkring risikovirksomheder.

 

Forvaltningens vurdering

Lokalplanforslaget er i høj grad et udtryk for det muliges kunst, på den ene side i forhold til at sikre bevaringen af det ikoniske tankanlæg, der er kendetegnende for ankomsten til Herning fra øst, og på den anden side ønsket om, at der i området kan opføres en ny bebyggelse, som i anvendelse, omfang og udtryk både tager hensyn til tankanlægget og slagteriet umiddelbart vest for lokalplanområdet.

 

Byggefelt B – Placering og omfang

Med disponeringen af byggefelt B er det tilstræbt, at der er god afstand til slagteriet. Det er således placeret uden for den af Miljøstyrelsen definerede sikkerhedsafstand til slagteriet. Samtidig er byggefelt B adskilt fra tankanlægget og udformet med et afskåret hjørne ud til Dronningens Boulevard, så bilister, der færdes på denne indfaldsvej til Herning fortsat kan genkende tankanlæggets ikoniske tag. Den maksimale højde og etageantal i byggefelt B er en afspejling af naboejendommen mod øst, og følger således også dennes facadelinje.

 

Byggefelt B er vendt nord-syd frem for øst-vest på grund af nærheden til tankanlægget og slagteriet, og fordi vejadgangen skal bibeholdes, så køretøjer inden for lokalplanområdet kører rundt om tankanlægget. Det er således ikke muligt at vende byggefelt B i en øst-vestlig retning. Det kan dog overvejes om byggefelt B skal reduceres, så det ligger tilbagetrukket på grunden med mere afstand til Poulsgade og boligerne nord herfor. Dermed imødekommes indsigeres bekymring om gadeforløbets udtryk samt indkig- og skyggegener.

 

Støjforhold

Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at støjkravene i slagteriets miljøgodkendelse skal overholdes ved facaden af hver etage på den påtænkte bebyggelse. Det betyder, at eventuelle tiltag i planforslaget i forhold til støjdæmpning på bebyggelsen er uden virkning i forhold til slagteriets miljøgodkendelse.

 

Forvaltningen har fået udarbejdet et støjnotat (jf. Bilag 1 - Indsigelsesdokument for lokalplan 12.E4.6, vedhæftet "Støjnotat for nybyggeris indvirkning på Danish Crown slagteriet i Herning") ud fra ’worst case’ –scenariet, som lokalplanforslag 12.E4.6 giver mulighed for inden for byggefelt B. I støjnotatet vurderes kontorbyggeriet (byggefelt B) ikke at give anledning til, at der støjmæssigt skabes yderligere bindinger i forhold til slagteriets muligheder for fremtidige udvidelser eller ændringer. Naboområderne ved Poulsgade nord for lokalplanområdet vurderes fortsat at være styrende for den støjmæssige projektering af nye anlæg eller aktiviteter, der giver anledning til støj i østlig retning.

 

Såfremt der ønskes en større margin til slagteriets grænseværdi for støj (60 dB inden for kommuneplanramme 12.E4), kan det overvejes at reducere etageantallet for byggefelt B. Dette er dog ikke en nødvendighed for, at slagteriet kan overholde deres gældende støjkrav.

 

Risikoforhold

Forvaltningen har vurderet, at den ændrede anvendelse til café/restaurant i lokalplanområdet ikke vil tilføre væsentligt flere mennesker. Denne vurdering er bekræftet af både Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen. Denne vurdering beror udelukkende på arealanvendelsen. Såfremt der etableres nybyggeri inden for byggefelt B vil det kunne få betydning for beregningen af samfundsrisikoen.

 

Etableringen af nyt byggeri inden for byggefelt B, der medfører en øget tilstedeværelse af personer, vil derfor alt andet lige gøre det sværere for Danish Crown at leve op til acceptkriterierne fremadrettet.

Af samme årsag beskriver lokalplanforslaget, at der i forbindelse med ny bebyggelse inden for byggefelt B skal udarbejdes en vurdering af samfundsrisikoen. Denne vurdering skal godkendes ved Miljøstyrelsen og Herning Kommune før der kan gives en byggetilladelse. Miljøstyrelsen har i brev af 19. september 2016 vurderet, at Herning Kommune med denne formulering i lokalplanen er opmærksom på slagteriet og de konsekvenser et nyt byggeri kan have på deres eksistens og udvidelsesmuligheder. Miljøstyrelsen er ligeledes enig i, at tilladelse til opførelse af yderligere bruttoareal fordrer, at der foretages en ny beregning af samfundsrisikoen.

 

Sammenfatning

Herning Kommune skal ved ny planlægning tage de nødvendige hensyn, således at eksisterende virksomheder fortsat kan eksistere og udvide. I dette tilfælde vil det dog, uanset om lokalplanforslaget vedtages i sin nuværende form, næppe være muligt at udvide slagteriet i større omfang, da det i forvejen er placeret i et tæt byområde.

 

Det kan overvejes, om byggefelt B bør reduceres i højde og etageantal på baggrund af de to nærliggende boliger mod nord, og som en yderligere imødekommelse af slagteriets bekymring vedrørende risikoforhold. En reduktion af byggefelt B enten i omfang eller etageantal vil alt andet lige betyde en reduktion af byggeretten.

 

Hvis det slagteriets bekymring om, hvorvidt et nybyggeri inden for byggefelt B kan give anledning til, at slagteriet ikke kan imødekomme deres sikkerhedskrav, kan byggemuligheden (byggefelt B) udgå, således at lokalplanen alene har til formål at sikre bevarelse af tankanlægget.

 

Indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen betyder, at planforslaget ikke kan endeligt vedtages før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, og Erhvervsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Herning Kommune har den 10. november 2016 fremsendt en redegørelse, og Erhvervsstyrelsen har den 11. november 2016 frafaldet deres indsigelse. Planforslaget kan derfor vedtages med de redaktionelle ændringer, som fremgår af indsigelsesnotatet.

 

 

Til orientering

Natur- og Miljøklagenævnet har den 7. november 2016 truffet afgørelse i forbindelse med klagen fra Uno-X over nedlæggelsen af et § 14 -forbud mod nedrivning. Natur- og Miljøklagenævnet giver kommunen medhold i nedlæggelse af § 14-forbuddet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 12.E4.6 vedtages endeligt med den ændring:

 

at bebyggelse i byggefelt B udgår af lokalplanforslaget,

 

at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer ved bekendtgørelse af den endeligt vedtage lokalplan.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Fodbold Eksperimentarium, 2. etape

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2014-17 blev der afsat et supplerende anlægstilskud på 500.000 kr. til anlæggelse af Herning Fodboldeksperimentariums 2. etape, kunsten i anlægget. Bearbejdet skitseprojekt og samlet projektøkonomi er nu på plads. Afsat anlægsbevilling ønskes frigivet i forbindelse med realisering af "fodboldgolf-projektet".

Sagen er senest behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 19. december 2016, pkt. nr. 149, hvor indstillingen blev tiltrådt.

Jf. nye oplysninger vedr. projektøkonomi genbehandles sagen i fagudvalget.

Nye oplysninger beror dels på Herning Fremads udfordringer med at tilvejebringe den sidste del af egenfinansieringen på 180.000 kr. ud af 500.000 kr., dels på udfordringer med etablering af hul 4 pga. vand. Det foreslås derfor at hul 4 udgår. Budget og tidsplan tilrettes i henhold hertil.

Sagsfremstilling

Herning Fodbold Eksperimentarium (1. etape) blev indviet i juni 2011 på baggrund af et fælles initiativ mellem Herning Kommune, Boldklubben Herning Fremad, Lokale og Anlægsfonden og Realdania.

Nu er tiden kommet til at realisere fodboldeksperimentariets 2. etape. Der har været afholdt en lukket idekonkurrence med henblik på ideer til implementering af kunsten i anlægget. Ideer, der ligeligt prioriterer bevægelse, kunst, landskab og fodbold og sætter nye standarder for et innovativt bevægelseslandskab i en målrettet fritids- og kultursatsning.

Konkurrencen blev vundet af Rune Fjord jf. vedlagte ideoplæg og bearbejdede skitseforslag. Den bærende idé til kunstprojektet har været at implementere en ”fodbold-golf bane”, hvor ”hullerne” er kunstinstallationer, der fungerer både rent fodboldteknisk som en boldudfordring, men også som bevægelsesskulpturer, der appellerer til leg, læring, fantasi og bevægelse. Tilsammen giver kunstinstallationerne brugerne en sammenhængende rekreativ, æstetisk oplevelse.

Begrebet ”fodboldkunstner” blev i projektets første etape valgt som en styrende metafor for eksperimentariet. Visionen for 2. etape har derfor fortsat været at ”foldboldkunst – kunsten i anlægget” tilfører eksperimentariet en ekstra dimension, som knytter naturligt an til det eksisterende anlæg.

Tilrettet projekt samt budget er vedlagt som bilag.

Budgetterede udgifter ifm. realisering af 2. etape udgør jf. indhentet tilbud (tilrettet, hvor hul 4 udgår) 1,320 mio. kr.

Finansiering: 

 Reserverede midler 1. etape (ex. reservation til evaluering)

    500.000 kr.

 Supplerende anlægsbevilling Herning Kommune jf. budgetforlig 2014-17

    500.000 kr.

 Supplerende egenfinansiering Herning Fremad/ fonde og sponsorer

    320.000 kr.

 I alt

 1.320.000 kr.

Der er tidligere bevilget tilskud til Herning Fodbold Eksperimentarium på 15 mio. kr. med hhv. 5 mio. kr. fra Herning Kommune, 5 mio. kr. fra Realdania og 4 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden samt 1 mio. kr. fra Herning Fremad. Realdania har tilbageholdt/ reserveret 250.000 kr. til udarbejdelse af en evaluering af det samlede projekt.

"Fodboldgolf-projektet" etableres i foråret 2017 og forventes indviet/ taget i brug primo juni 2017.

Evaluering af hele fodboldeksperimentariet (etape 1 og 2) forventes gennemført i efteråret 2017 forventeligt i samarbejde med Syddansk Universitet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at det reviderede projekt godkendes,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, sted nr. 031091,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. på samme stednr. i 2016, som overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-P24-1-14 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Vedtægtsændring for Operaen i Midten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Operaen i Midten anmoder tilskudskommunerne - Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer om at godkende fremsendte forslag til vedtægtsændring.

Sagsfremstilling

Egnsteatret Operaen i Midten anmoder Herning Kommune om at godkende en vedtægtsændring vedrørende teatrets revisor.

 

I den gældende vedtægts §7 stk. 1 fremgår, at revisor skal være statsautoriseret.

I teatrets egnsteateraftalerne for perioden 2016-2020 fremgår, at revisor skal være registreret eller statsautoriseret.

I driftstilskudsloven §15 fremgår ligeledes at "revision skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor".

 

Operaen i Midten ønsker at vedtægtens § 7 stk. 6 ændres til: "Bestyrelsen udpeger en registreret eller statsautoriseret revisor, som reviderer institutionens årsregnskab".

 

Vedtægtsændringen er godkendt i teatrets bestyrelse den 14. december 2016. Holstebro Kommune har som tilsynsførende godkendt ændringen. Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringen også skal godkendes i de øvrige to aftalekommuner (Ikast-Brande og Struer) og i Slots- og Kulturstyrelsen.

Økonomi

Vedtægtsændringen har ingen økonomisk betydning for Herning Kommune.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at vedtægtsændringen godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-2-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab for følgeudgifter i forbindelse med Sunds omfartsvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for følgearbejder i forbindelse med anlæg af Sunds omfartsvej samt tilhørende arbejde for fremmed regning i forbindelse med projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222074 Sunds omfartsvej - følgearbejder samt tilhørende arbejde for fremmed regning, stednr. 203088 på Serviceområde 09 Trafik.

 

På Byrådsmøde 15. december 2009, pkt. 325 blev der bevilget 10,210 mio. kr. til forlængelsen af Hjejlevej og Skalmejevej i Sunds i forbindelse med at Vejdirektoratets etablering af Sunds omfartsvej. På Byrådsmøde 12. april 2011, pkt. 113 blev der frigivet yderligere 9,671 mio. kr. til anlægsarbejdet. På Byrådsmøde 6. marts 2012, pkt. 83 blev der frigivet 9,834 mio. kr. til anlægsarbejdet.

 

Sagen er yderligere blevet behandlet på følgende byrådsmøder; den 9. november 2010 pkt. 330, 22. juni 2010 pkt.  210, 12. april 2011 pkt. 101, 18. december 2012 pkt. 333, 18. juni 2013 pkt. 224, 26. januar 2016, pkt. 27 hvor anlægsbevillingen samlet set er nedskrevet med 8,396 mio. kr. med henblik på bl.a. at finansiere anlægsprojekterne Herning Cykler, Modulvogntog, Modernisering af bybusbetjening og Vesterholmvejs forlængelse.

 

I forbindelse med at Vejdirektoratet anlagde Sunds omfartsvej, forlængede Herning Kommune Hjejlevej ud til omfartsvejen og forbandt Skalmejevej og Hjejlevej. I forbindelse med arbejdet lavede Herning Kommune og Vejdirektoratet et fælles beplantningsprojekt, som Vejdirektoratet har betalt Herning Kommune for. Indtægter og udgifter for beplantningsprojektet er anført på stednr. 203088 arbejde for fremmed regning.

Økonomi

Anlægsregnskab:

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Afvigelse kr.

222074

Sunds omfartsvej - følgearbejder

U

21.319.000

21.150.581

168.419

 

 

I

0

0

0

203088

Arbejde for fremmed regning (Beplantning)

U

0

287.100

-287.100

 

 

I

0

-287.100

287.100

222074 /

203088

Sunds omfartsvej - følgearbejder

U

21.319.000

21.437.681

-118.681

 

 

I

0

-287.100

287.100

Netto

 

 

 

 

168.419

  

Samlet set er der et mindreforbrug på 168.419 kr.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-13-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab til trafiksikkerhedsby 2011

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for Herning Trafiksikkerhedsby 2011- 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 21. juni 2011, pkt. 183 blev der bevilget 14 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Herning samt indtægtsbevilling på 10 mio. kr. til tilskud fra staten.

 

Projektet er gennemført, og der er udført en hel række delprojekter, så som ombygning af 13 særligt uheldsbelastede kryds, etablering af fodgængerfelter med blink, etablering af hastighedszoner i boligområder samt diverse trafiksikkerhedskampagner.

 

Sted nr.

Anlæg

Bevilling

Udgift/indtægt

Afvigelse

223085

Trafiksikkerhedsby

 14.000.000

13.936.627

63.373

 

 

-10.000.000

- 9.997.893

- 2.107

Netto

 

 

 

61.266

  

Økonomi

Samlet set er der et mindreforbrug på 61.266 kr. netto.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-16 Sagsbehandler: Jan William Mærcher  

Anlægsregnskab for to boligudstykninger, Klinten i Kibæk og Bjerregårdvænget i Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i de nævnte udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.

 

 

Der har været nettoindtægter på i alt 1.190.939 kr. for ovenstående udstykningsområder.

I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.

 

Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.

Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af

grunde og arealer.

Tilbagebetalingen udgør i alt 787.675 kr.

 

Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoindtægter på 403.264 kr.

Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger. Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

  

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.

 

002057 Klinten i Kibæk

Udstykningen er påbegyndt i 2005. Der var oprindeligt planlagt 51 grunde. Heraf er 10 grunde solgt som dobbeltgrunde, og der er bygget 46 parcelhuse.

  

003025 Bjerregårdvænget i Timring

Området er udlagt til storparceller til let blandet bolig og erhverv samt hobbylandbrug.

Området blev udstykket i 2004 og består af 10 grunde.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1619-07 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Anlægsregnskab for parkeringshus ved Føtex, Jyllandsgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for køb af parkeringsdæk i Parkeringshuset ved Føtex i Jyllandsgade.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222013 Parkeringshus ved Føtex på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 2. februar 2010 pkt. 39, 11,5 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik til køb af et parkeringsdæk i Parkeringshuset ved Føtex i Jyllandsgade. Med en forventning om et overskud på anlægsregnskabet er anlægsbevillingen nedskrevet med 2,850 mio. kr. jf. Byrådet den 15. september 2015, pkt. 230. Anlægsbevillingen udgør således 8,650 mio. kr.

 

I forbindelse med handlen er parkeringshuset ved Føtex blevet opdelt i 2 ejerlejligheder. Herning Kommune er ejer af ejerlejlighed nr. 2, som er de nederste dæk i parkeringshuset. Ejerlejligheden indeholder 61 parkeringspladser, og parkeringspladserne er placeret på 2 sammenhængende forskudte dæk.   

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

222013

Parkeringshus ved Føtex

8.650.000

8.570.470

79.530

 

I det bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Trafiksikkerhedsfremmende tiltag 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Thomas Bøgh,  Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 532.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2017, herunder trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 532.000 kr. har forvaltningen i samarbejde med Færdselssikkerhedsudvalget foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikkerhedskampagner 

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

 

Skolekampagne afholdes i ugerne 32 - 35

Fartkampagne afholdes i ugerne 14 - 16

Spritkampagne afholdes i ugerne 22 - 24 og 48 - 50

Uopmærksomhedskampagne afholdes i ugerne 38 - 40

 

Det endelige kampagnemateriale er ikke fastlagt endnu.

 

Undervisning og holdningsbearbejdelse

En en to dag

I samarbejde med Beredskab, Falck, MCH og Lokalpolitiet i Herning inviteres samtlige børn i indskolingen i Herning Kommune til en stor event, hvor der på en let forståelig måde gives ”undervisning” i brugen af alarm telefon.

 

Bekæmpelse af højresvingsulykker

I samarbejde med skoler og lokale vognmænd udformes en lokal kampagne rettet mod cyklister, der skal være særlig opmærksomme på faren ved, at specielt lastbilchauffører har svært ved at se cyklisterne under højresving. Kampagnen afvikles sideløbende med en national kampagne i uge 35-36.

 

Kursus for ældre bilister

Kurset udbydes af Ældresagen til ældre over 60 år bosiddende i Herning Kommune, der ikke har gennemført et lignende kursus inden for de seneste 5 år. Formålet med kurset er at genopfriske færdselsreglerne samt give indblik i den komplekse infrastruktur i Herning området, herunder rundkørsler og motorveje.

 

Kursus for unge bilister

Kurset udbydes af Herningsholm Erhvervsakademi i samarbejde med Falck og Lokalpolitiet i Herning. Det er målrettet unge i alderen 18-24 år, der statistisk set er den gruppe af unge, der er mest udsat i trafikken. Kurset har til formål at holdningsbearbejde de unge i forhold til hastighed, spiritus-/narko kørsel samt uopmærksomhed (mobiltelefon).

 

Reflekskampagne

Der etableres en lokal kampagne (om muligt i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden), hvor der uddeles reflekser til at hæfte på tasker/tøj, til børn i 7. klasse, der samtidig undervises i vigtigheden af, at være synlig i trafikken. 

 

Munkgårdkvarteret, Snejbjerg

Langs nordsiden af Munkgårdkvarteret over en strækning på ca. 675 m ønskes der etableret et fortov mellem Studsgårdvej og Toustrupvej, idet der kun er en græsrabat, hvilket medfører, at gangbesværede og personer med barnevogn er tvunget til at færdes på kørebanen. Der er busrute med 2 stoppesteder på strækningen.

Desuden etableres en cykelbane på begge sider af vejen.

Projektet i Snejbjerg er delvist finansieret af midler til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2016 afsat på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 02 Trafiksikkerhedsplan. Der blev givet anlægsudgiftsbevilling til formålet på Byrådsmøde den 30. august 2016, pkt. 222. Anlægsudgiftsbevillingen i 2017 afsættes på samme stednr.  

Økonomi

Udgifterne til de foreslåede trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde: 

 

Trafiksikkerhedskampagner

200.000 kr.

Undervisning og holdningsbearbejdelse

100.000 kr.

Munkgårdkvarteret - fortov

232.000 kr.

I alt

532.000 kr.

 

På investeringsoversigten er der i 2017 afsat rådighedsbeløb på 532.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Der anmodes om frigivelse af beløbet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 532.000 kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 02 Trafiksikkerhedsplan 2016-2017,

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 532.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 90 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-7-16 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til realisering af fredning ved Gødstrup Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup/Louise T. Nikolajsen

Sagsresume

På investeringsoversigten er der et rådighedsbeløb på i alt 1,106 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 005098 til realisering af fredningen af Gødstrup Sø. Heraf er 43.000 kr. tidligere frigivet.

 

Realisering af fredningens rekreative elementer herunder en sti rundt om søen, vil sikre borgerne adgang til området omkring Gødstrup Sø.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,063 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 til realisering af fredning ved Gødstrup Sø.


Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,063 mio. kr. til realisering af fredningen.  

Sagsfremstilling

Gødstrup Sø med omgivelser blev fredet den 17. februar 2014. Af afgørelsen fremgår, at formålet med fredningen er:

 

 • at sikre og udvikle Gødstrup Sø og omgivelsernes rekreative kvaliteter, herunder bl.a. at udvikle støttepunkter for friluftslivet,
 • at forbedre offentlighedens adgang ved at der skabes grundlag for, at der etableres et sammenhængende stisystem rundt om Gødstrup Sø,
 • at skabe grundlag for naturpleje, naturgenopretning og naturformidling,
 • at bevare og forbedre områdets landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter,  
 • at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus inden for internationalt beskyttede naturområder, som fredningsområdet har en sammenhæng med.

 

Plejemyndigheden, som er Herning Kommune, skal i henhold til fredningen anlægge det nye stiforløb, som er angivet på fredningskortet (se bilag 1). Der etableres/opgraderes ca. 2.400 meter sti. Herefter vil der være en sammenhængende sti rundt om Gødstrup Sø på omkring 3.500 meter. Stien skal i henhold til fredningen etableres som en trampesti. På enkelte delstrækninger etableres stien som kørestolsegnet, til og fra evt. fugleskjul i søens sydøstlige ende. Flere steder er det på grund af meget fugtig og blød bund nødvendigt at etablere boardwalk. Der etableres spang/bro over det gamle løb af Herningsholm Å.

 

Fredningen giver desuden mulighed for etablering af rekreative anlæg, shelterplads, toiletter, fiske- og bådplads og fugleskjul på de kommunale arealer omkring Gødstrup Sø. Med fokus på sundhed og motion er der til udvikling af de rekreative anlæg etableret et internt samarbejde med Staben for Sundhed og Ældre samt By, Erhverv og Kultur. Som ekstern partner i samarbejdet indgår Hjerteforeningen.

 

I samarbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremmende initiativer omkring søen er der ca. 500.000 kr. til rådighed i regi af Sundhed og Ældre.

 

Tidsplan for forventet etablering af sti og tilhørende rekreative anlæg i samarbejde med de berørte lodsejere og brugere fremgår af bilag 2.   

Økonomi

På Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 Gødstrup Sø-fredningen er der afsat et rådighedsbeløb på 1,063 mio. kr. i 2016. Herudover er der på samme anlægsprojekt overført 43.000 kr. fra 2015, som tidligere er frigivet til erstatninger for Fredning af Gødstrup sø. Det indstilles, at det samlede beløb på 1,106 mio. kr. anvendes til realisering af Gødstrup Sø fredningen. Beløbet overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

 

Der anmodes således om en anlægsudgiftsbevilling på 1,063 mio. kr. til anlægsprojektet. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,063 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 i 2017 til realisering af Gødstrup Sø Fredningen,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,063 mio. kr. i 2016 på samme stednr. Rådighedsbeløbet overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017,

 

at restrådighedsbeløb på 43.000 kr., som tidligere er frigivet på samme stednr., overføres til 2017 i den samlede overførselssag og anvendes til projektet.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.04.16-P20-1-15 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til opgradering af publikumsfaciliteter i Løvbakke Naturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne Områder, Skov og Naturområder til udvidelse af publikumsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne Områder, og at udgiften finansieres af det på samme serviceområde afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 1,9 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne Områder, Skov og naturområder til udvikling af publikumsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter (stednr. 020094). Forbedringen består i, at skabe bedre toiletforhold og flere parkeringspladser til de mange besøgende. Driften af faciliteterne afholdes indenfor Teknik og Miljøs ordinære driftsramme på Serviceområde 04, Grønne områder.

 

Baggrunden for udviklingen af supplerende publikumsfaciliteter i området er et stødt stigende antal besøgende, der langt overstiger kapaciteten i de nuværende faciliteter særligt for toiletter og parkeringspladser. Forbedringen skal imødekomme det store besøgstal i og omkring Naturcentret, så det også fortsat bliver en god oplevelse at besøge og benytte stedet, som anvendes til mange forskellige formål.


Forvaltningen vil undersøge muligheden for fundraising og udvalget vil få forelagt en ny særskilt sag, når forvaltningen har udarbejdet løsningsforslag, som kan bidrage til udvikling af Løvbakke Naturcenter.

Økonomi

Det indstilles, at rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020094, Løvbakke Naturcenter, frigives.

 

Driften af faciliteterne afholdes indenfor Teknik og Miljøs nuværende driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020094 Løvbakke Naturcenter,

 

at anlægsudgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020094 afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2017.

 

at driften af de nye publikumsfaciliteter finansieres via de ordinære midler på Serviceområde 04, Grønne områder.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-14 Sagsbehandler: Mohamad Hamze  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. afsat til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,652 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223068, samt at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i 2017 afsat 1,652 mio. kr. til renovering af veje i forbindelse med større ledningsomlægninger, hvor vejbelægningen bliver opbrudt.

 

Beløbet foreslås primært anvendt til nye kantsten, omlægning af fortove og fornyelse af rendestensbrønde og stikledninger i Sølvgade i Herning, Idrætsvej i Sunds og Tjørring Hovedgades nordlige del mellem Vildbjergvej og Bymarksvej.

 

Renovering af afvandingssystemer bliver erfaringsmæssigt 50 - 75 % billigere, når den udføres i forbindelse med kloakfornyelse.

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 1,652 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223068 "Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse" søges frigivet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,652 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223068 "Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse",

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. i 2017 på samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Frigivelse af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. i 2017 til diverse anlægsprojekter i parker og bynære grønne områder. Der søges om godkendelse af udvalgte anlægsopgaver i overensstemmelse med den opgaveprioritering, der blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget 20. juni 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,652 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, og at de udvalgte anlægsopgaver godkendes til udførelse i 2017.

Sagsfremstilling

En samlet prioriteringsliste over anlægsprojekter i perioden 2017-2019 blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. juni 2016.

Anlægsbevillingen i 2017 ønskes anvendt til realisering af følgende anlægsprojekter:

 

Løg i rabatter og helleanlæg

I forbindelse med Projekt Smukkere indfaldsveje til Herning, er det muligt at tilføre en ekstra dimension til projektet ved at sætte blomsterløg langs udvalgte vejstrækninger. Sagen har været behandlet i særskilt sag på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 15. december 2016, pkt. 280, hvor anlægsprojektet blev principgodkendt.

Anlægssum: 200.000 kr.

 

Dronningens Boulevard

Genplantningsprojekt for træer i midterrabat, som er fjernet på grund af sygdom, og skal erstattes af nye. Projektet er koordineret med Projekt Smukkere indfaldsveje, hvor det er udpeget som et central vejforløb.

Anlægssum: 500.000 kr.

 

H.P. Hansens Vej

Forenkling og udskiftning af udtjent inventar bænke m.m., da det eksisterende ikke længere kan renoveres.

Anlægssum: 100.000 kr.

 

 

 

Hjertestien, Lillelund Engpark

Opgradering af hjertestien. Eksisterende flissti retableres i flere etaper efter gravearbejde og stien opgraderes med grus og stenmel. Formålet er at sikre tilgængeligheden for handicappede samt forbedre kvaliteten af stien som gangsti, løberute og cykelforbindelse. Da der er tale om et forholdsvis dyrt projekt, udføres opgaven over flere år, hvor dette er etape et af i alt tre.

Anlægssum: 332.000 kr.

 

Mindeparken

Renovering af området omkring en mindre kompostplads til parkens haveaffald. Det vil lette plejen af området fremadrettet og udvikle området i en positiv retning.

Anlægssum: 50.000 kr.

 

Kollundvej

I 2016 blev der udarbejdet et projekt for at forskønne Kollundvej og understøtte de grønne indfaldsveje. Beplantningsprojektet kunne ikke færdiggøres indenfor anlægsbudgettet i 2016.

Projektet gøres færdig med træer og bunddækkende stauder.

Anlægssum: 75.000 kr.

 

Lind, Koustrupparken 10-14

Etablering af beplantet skærmende vold mod boligområdet, for at understøtte den grønne profil i området. Koustrupparken er omkranset af volde, men volden mangler ud for fire grunde. Borgerne ønsker en vold og beplantning på grund af lysgener fra biler.

Udføres i samarbejde med Byggemodning.

Anlægssum: 50.000 kr.

 

Skarrild

Forskønnelse af Torvet i samarbejde med Borgerforeningen, og efter deres ønsker.

Anlægssum: 100.000 kr.

 

Sunds. Søparken ved Sunds Hovedgade

Udskiftning af den eksisterende nedslidte søbrink/spunds ved Sunds Sø. Søbrinken/spunsen er i en meget dårlig stand. Udskiftningen vil medvirke til at færdiggøre anlægget, som i 2016 gennemgik en større renovering med ny legeplads, stisystem, opholds- og bålplads, som led i områdefornyelsesprojektet for Sunds.

Anlægssum: 170.000 kr.

 

Aulum Lystanlæg, Aulum

Stirenovering. I 2015 blev der gennemført renovering af hovedsti samt anlæggelse af ny servicevej til amfi-scene. Der mangler udskiftning af toplag med stenmel på de øvrige stier, så stierne fremtræder ens.

Anlægssum: 75.000 kr.

 

Da der er tale om et overslag, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelsen af opgaven. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 1,652 mio. kr.

 

De prioriterede projekter til realisering i 2017 er vist med fed og fremgår af vedlagte bilag. Projekterne for 2018 og 2019 prioriteres senere.

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 1,652 mio. kr. afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder.

 

Afledte driftsudgifter afholdes indenfor den ordinære driftsramme på SO 04, Grønne områder, da der primært er tale om opgaver, hvor der i forvejen er en tilhørende drift.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at det godkendes at nævnte projekter søges realiseret i 2017,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,652 mio. kr. og tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til diverse anlægsarbejde i parker og bynære grønne områder,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Frigivelse af anlægsbevilling til allergivenlig beplantning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,018 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder til allergivenlig beplantning i 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at puljen administreres efter den beskrevne model A hvor ansøger selv står for fældningen af det allergene træ og Herning Kommune støtter ved at leverer det nye træ og evt. plante dette.

Sagsfremstilling

I budget 2017-2018 er der på baggrund af strategien indarbejdet en pulje til udskiftning af allergene træer.

 

Administration af pulje til udskiftning af allergene træer.

Puljen kan søges af boligforeninger, grundejerforeninger, daginstitutioner og skoler til udskiftning af ét eller flere højallergene træer fra Herning Kommunes liste (Planteliste Allergivenlig Beplantning) på et offentligt tilgængeligt areal inden for byzone.

 

Ansøgning om del i puljen sker via Giv et Praj, enten på Herning Kommunes hjemmeside eller via app.

Ansøgningen skal indeholde oplysning om placering af træet (markeret på et kort) og et foto af det eller de træer der søges tilskud til at udskifte.

 

Processen kunne være som følger:

Der fastsættes ansøgningsfrist i foråret/forsommeren, de indkomne ansøgninger behandles og der tildeles støtte. Tilsagn gives til udskiftning af allergene træarter, som står på ansøgers grund og på et offentligt tilgængeligt areal under forudsætning af at træet ikke er sikret ved fredning eller vurderes at have en særlig historisk eller æstetisk betydning i bybilledet.

 

Herunder er der oplistet to modeller for, hvordan ordningen kan administreres for brug af de afsatte puljemidler.

I de to modeller leveres udelukkende træarter, som ikke er højallergene. Træerne leveres i den størrelse, der normalt anvendes ved nyplantninger i byrum, med mindre andet ønskes af ansøger. Samtidig kan forvaltningen rådgive om træartsvalg, så træet passer til stedet og pladsen også på langt sigt.

 

Puljen formidles via en kampagne i Herning Folkeblad, på Herning Kommunes hjemmeside og på Facebook. Kampagnen sætter fokus på Herning Kommunes indsats for at nedbringe pollen i byens rum samt boligtætte områder og give forslag til, hvad borgerne selv kan gøre for at nedbringe påvirkning af pollen lokalt. Der afsættes 250.000 kr./år til kampagne og administration af puljen.

 

Den efterfølgende drift af træerne påhviler ansøger og ejer af arealet.

 

Strategi for allergivenlig beplantning følges i det fremtidige arbejde med udskiftning af træer og ny beplantning i boligtætte områder . Der vil løbende blive ajourført en liste over højallergene træer og planter, som bør undgås ved plantning i boligtætte områder.

 

Forvaltningen har udarbejdet to modeller for anvendelse af puljen. Det anbefales, at puljen administreres efter model A.

 

Model A

Borgeren står selv for fældningen og Herning Kommune leverer det nye træ (2.200 kr.) som enten plantes af ansøger selv eller på bestilling af Herning Kommune (2.000 kr.). Kommunens ydelse i form af levering af nyt træ og evt. plantning vil ligge på enten 2.200 kr./træ eller 4.200 kr./træ. Vælges model A kan 183-349 allergene træer udskiftes.

 

Model B

Der kan søges om tilskud til en ukompliceret udskiftning (1.500 kr./træ) eller en kompliceret udskiftning (4.000 kr./træ), hvor der fx. pga. træets placering tæt på bygninger eller andre træer er behov for kran til fældningen. Herning Kommune yder tilskud til fældningen, samt leverer træet og bestiller plantning af dette (4.200 kr./træ), med mindre ansøger selv ønsker at plante. Kommunens tilskud til fældning samt ydelse i form at levering af træ samt plantning svarer til 5.700-8.200 kr./træ. Vælges model B kan 94-135 allergene træer udskiftes.

 

 

 

    

Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020095 strategi for allergivenlige beplantninger i Herning Kommune.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at puljen administreres som beskrevet i model A,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,018 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020095 Strategi for allergivenlige beplantninger i Herning Kommune,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. på samme stednr. i 2017.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2017 for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Vand A/S har i november 2016 bedt Herning Kommune om at legalitetsgodkende selskabets takster vedr. afledning og rensning af spildevand for 2017.

Forvaltningen anbefaler, at taksterne legalitetsgodkendes.  

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune legalitetsgodkende selskabets takster. 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunalbestyrelsen skal tilse, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven og vandsektorloven. 

I forbindelse med legalitetsgodkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt følgende for 2017: Takster for afledning af spildevand, selskabets budget, forsyningssekretariatets fastsættelse af "økonomiske rammer" for selskabet.

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,

 

at

taksten ikke overskrider de "økonomiske rammer", fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med "økonomiske rammer" fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2017. De "økonomiske rammer" fastsættes i kr. pr. m³.

Takster
Takster for vandafledning for 2017 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 592 kr. ekskl. moms for 2017. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 24,50 kr. pr. m³ for 2017. Det faste bidrag er steget med 3 %, og det variable bidrag er steget med 11 % siden 2016.

Taksterne for 2017 er opsplittet i en trappemodel for henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2017 fastsat til 49.115 kr. ekskl. moms, svarende til et stigning på 3 % i forhold til 2016. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2).

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og "indtægtsrammen" forventes overholdt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at taksterne for 2017 legalitetsgodkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-6-17 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Etablering af vandråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

I december 2015 indgik et flertal i Folketinget aftale om en fødevare- og landbrugspakke (FLP). Som en del af FLP blev det vedtaget, at alle små vandløb med et opland på under 10 km2 skulle vurderes på baggrund af faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset miljømæssigt potentiale. Dette arbejde har til formål at afklare, hvilke små vandløb, der ikke bør indgå med miljømål for i vandplanerne. Til dette arbejde og vurdering af de lokale forhold skal der etableres vandråd. Vandråd har tidligere været inddraget i vandplanlægningen i 2014, men ophørte. Nu kommer de i gang igen. Vandrådene skal bidrage til at sikre en lokal inddragelse og kvalificering af udpegningen for de små vandløb.

 

I løbet af 2017 skal det vurderes, hvilke små vandløb der skal udtages af vandplanerne. I dette arbejde skal kommuner og vandråd inddrages.

 

Herning Kommune har vandløb i oplandet til Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. For hvert af de tre oplande skal der nedsættes vandråd. Ringkøbing-Skjern Kommune foretager sekretariatsfunktionen for Ringkøbing Fjord, og det forventes, at Limfjordsrådet vil varetage sekretariatet for Limfjorden.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommissorium for nyt Vandråd godkendes, og at sekretariatsfunktionen varetages af Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Herning Kommune blev foreslået som sekretariats kommune for Nissum Fjord på VOS (Vand Oplands Styregruppe) mødet den 2. februar i oplandet for Nissum Fjord. På VOS mødet blev et forslag til kommissorium forelagt for sekretariatet, herunder også udgiftsfordelingen for arbejdet, hvilket blev vedtaget som forelagt. Kommissoriumet er vedhæftet som bilag.

 

Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) har udarbejdet en opdatering af naturfaglige kriterier for afgræsning af vandløb. På baggrund af de opdaterede naturfaglige kriterier udarbejdes der en "vandrådspakke" til vandrådene. "Vandrådspakken" vil udgøre vejledningen til arbejdet i vandrådene. "Vandrådspakken" foreligger ikke endnu, og detaljerne i vandrådsarbejdet er derfor stadig ukendte. Men det forventes, at "vandrådspakken" udkommer i februar eller marts, og at arbejdet påbegyndes umiddelbart herefter.

 

Når miljøstyrelsen har modtaget input fra kommuner og vandråd, træffes der en endelig beslutning om afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne. Den endelige afgrænsning forventes at foreligge ultimo 2018. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at kommissorium for nyt vandråd godkendes,

 

at sekretariatsfunktionen for Nissum Fjord varetages af Herning Kommune.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 8 vedr. Engholm Søpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Tillæg 8 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes med følgende formål:  

 • At ændre kommunens spildevandsplan således, at overfladevand fra en del af Engholm Søvej (nordøstlig del af lokalplanområdet) nedsives i lokalområdet, således at ejendommene i dette område udelukkende tilsluttes Herning Vand A/S´ kloak for spildevand.
 • At optage det fælles private nedsivningsanlæg (spildevandsanlæg) for Engholm Søvej i kommunens spildevandsplan.
 • At tilrette mindre uoverensstemmelser mellem Herning Kommunes spildevandsplan og de faktiske forhold omkring kloakering af allerede etablerede dele af Engholm Søpark.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 8 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Tillæg 8 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 gælder for boligområdet Engholm Søpark NØ i Herning og udarbejdes i forbindelse med byggemodning af den NØ-lige del af Engholm Søpark. Placering af Engholm Søpark fremgår af nedenstående oversigtskort i fig. 1.

 

 

Figur. 1. Oversigtskort for hele Engholm Søpark i Herning, uddrag af lokalplan 12.B7.1 for Engholm Søpark.

 

Tillæggets indhold

Med dette tillæg ændres Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 således, at en del af Engholm Søvej (opland B21-2.P i bilag 1) skal håndtere overfladevand fra tage og befæstede arealer lokalt ved nedsivning. Ændringen foretages efter ønsker fra byggemodner Engholm Søpark A/S, og betyder at opland B21-2.P udlægges med kloakeringsformen ”separatkloak med nedsivning af tag- og vejvand”. I den gældende spildevandsplan er opland B21-2.P udlagt til separatkloak, hvor både regnvand og spildevand afledes til Herning Vand A/S´ kloaksystem.

 

Opland B21-2.P skal med dette tillæg udlægges til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer, både for den enkelte ejendom og for lokalplanens fællesarealer (veje, fortove, stier osv.).

 

Er nedsivning af overfladevand mulig

Forvaltningen har foretaget en vurdering af mulighederne for at nedsive i området. Terrænet hæves. Ud fra oplysninger om grundvandssårbarhed, jordbundsforhold, grundvandsstand osv., herunder undersøgelser af grundvandsstanden i området, er der foretaget en vurdering af, om det er forsvarligt at ændre spildevandsplanen til nedsivning af overfladevand i oplandet. Resultatet af undersøgelserne viser, at jordbundsforholdene forventes egnede til nedsivning, der tages hensyn til sårbare grundvandsforhold ved nedsivning gennem beplantet lag og grundvandsstanden ligger tilstrækkelig lavt til at vandet kan forventes nedsivet, når terrænet hæves op til 2 m, som lokalplanen giver mulighed for. Den nedsivningstilladelse Herning Kommune agter at meddele for oplandet, vil stille krav om afstand fra højeste grundvandsstand til nederste del af nedsivningsanlæggene på mindst 1½ m. I det fremsendte projekt fra Engholm Søpark A/S vurderes, at dette er muligt.

 

Det fælles nedsivningsanlæg for opland B21-2.P dimensioneres således, at det kan modtage overfladevand fra regnhændelser svarende til en gentagelsesperiode på hvert 10. år og etableres med mulighed for overløb til engen øst for Engholm Søvej ved sjældnere regnhændelser, f.eks. ved ekstremregn. Derfor vurderes, at overløb af overfladevand ikke vil være til gene for byggerier i området.

 

På baggrund af ovenstående betragtninger vurderes det muligt at ændre spildevandsplanen således, at overfladevand nedsives lokalt i opland B21-2.P.


Etablering af fælles spildevandsanlæg

Engholm Søpark A/S ønsker selv at håndtere overfladevandet fra opland B21-2.P og herved ikke være tilsluttet Herning Vand A/S kloak for regnvand. Derfor skal nedsivningsanlægget optages i spildevandsplanen, som ”Privat fælles spildevandsanlæg”, idet områdets ejendomsejere selv skal etablere, drive og vedligeholde overfladevandet via et spildevandslav.

 

En forudsætning for etablering af fælles spildevandsanlæg for regnvand fra opland B21-2.P er: 

 • at berørte bolig- og grundejere opretter et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse, og at vedtægter for lavet foreligger samtidig med planforslagets offentliggørelse.
 • at spildevandslavets vedtægter efterfølgende tinglyses på ejendommene.
 • at Herning Kommune afgrænser opland B21-2.P, der afleder regnvand til det fælles nedsivningsanlæg i spildevandsplanen, med angivelse af, at anlægget ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1.

 

Med dette tillæg optages spildevandopland B21-2.P som opland med fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, i Herning Kommunes spildevandsplan jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema for Herning i tillæg 8, bilag 1 - 3. Dagsordenens bilag 5, selve tillægget, indeholder som bilag, Engholm Søpark A/S forslag til vedtægter for spildevandslavet.

 

Tilretning af mindre uoverensstemmelser mellem Herning Kommunes spildevandsplan og de faktiske forhold

Idet der enkelte steder i Engholm Søpark er uoverensstemmelser mellem spildevandsplanen og de faktiske forhold, benyttes dette tillæg endvidere til at rette disse uoverensstemmelser. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 8 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 10 for Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Tillæg 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af ønsket om at etablere en ny genbrugsplads i Sunds. Området er lokalplanlagt (Lokalplan nr. 21.E4.2, Erhvervsområde ved Thorupvej og Smalmosevej i Sunds). I følge spildevandsplanen skal regnvand i området nedsives, men da grundvandet står højt er nedsivning ikke muligt. Derfor er det nødvendigt at ændre spildevandsplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Den nye genbrugsplads i Sunds ønskes etableret på Bødkervej 1c, matr. 1dr Thorup By, Sunds. Genbrugspladsen bliver på ca. 8000 m2 og placeres i den sydvestlige del af Bødkervej 1c. Arealet udmatrikuleres fra matr. 1dr og vil således få selvstændigt matrikelnummer.

 

Området er optaget i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 som opland E16.P, hvor regnvand skal nedsives. På grund af høj grundvandsstand i området er det imidlertid ikke muligt at nedsive overfladevand. Det er derfor nødvendigt at ændre spildevandsplanlægningen for området.

 

Med dette tillæg ændres spildevandsplanen for den sydligste del opland E16.P således, at regnvand ikke skal nedsives. I stedet skal regnvandet ledes til regnvandskloak i Bødkervej, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3. Det er kun spildevandsplanlægningen for den sydvestlige del af Bødkervej 1c, der ændres med dette tillæg, da det kun er dette område, der aktuelt er bebyggelsesplaner for.

 

Området optages i spildevandsplanen som separatkloakeret (opland E02-3.P), med afledning af spildevand og regnvand fra bebyggede og befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem. Afledning af spildevand fra området vil ske til Sunds Renseanlæg.

 

På grund af terrænets hældning kan området ikke afvandes ved gravitation til forsyningsledninger i Bødkervej. Efter aftale med Herning Vand A/S sørger kommunen derfor for at køre jord på, så regnvand kan afledes ved gravitation, men kun i forhold til netop det areal genbrugspladsen etableres på. For øvrige dele af Bødkervej 1c, matr. 1dr, Thorup By, Sunds er der for nuværende ikke umiddelbart mulighed for afvanding ved gravitation.

 

Herning Vand har vurderet, at der er begrænset kapacitet i den eksisterende regnvandskloak i Bødkervej og Navervej til at modtage ekstra regnvand fra det nye opland. Herning Vand har derfor behov for at etablere forsinkelse af vandet fra oplandet og er ved at undersøge, hvordan dette kan gøres. Herning Vand forventer at etablere ledninger med en større dimension og med vandbremse i en del af Bødkervej, men det kan også komme på tale, at Herning Vand lægger forsinkelsen inde på genbrugspladsens areal som rørbassin.

 

Regnvand udledes til Kærgård Bæk. Miljømål for Kærgård Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er tilsvarende ”god økologisk tilstand”.

 

Der er ikke noget regnvandsbassin ved udløbet til bækken. Der er dermed ingen forsinkelse og rensning af regnvandet inden udledning. Det er heller ikke muligt at etablere et regnvandsbassin på grund af begrænset plads i området, men der er planlagt etablering af sand- og oliefang på udløbet. Afløbsvandføringen til bækken forventes ikke øget, da der etableres forsinkelse i en del af Bødkervej. Samlet set forventes etablering af det nye erhvervsområde derfor ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af Kærgård Bæk. Derfor accepteres den ekstra tilledning af vand til regnvandssystemet.    

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 11 vedr. Nordre Kirkegård, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Tillæg 11 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes med følgende formål:

 • at hele området for Nordre Kirkegård, Gullestrupvej 30, 7400 Herning optages som separatkloakeret i spildevandsplanen
 • at der ikke længere udledes urenset overfladevand og drænvand fra området, direkte til Holing Bæk
 • at spildevandsplanen ændres, således at den passer til faktiske forhold

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 11 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

I følge Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er Nordre Kirkegård i dag spildevandsplanlagt for begravelseskapellet og kontorbygningen – men ikke for selve gravarealet. Spildevand fra bygningerne på kirkegården ledes i dag til Herning Renseanlæg via Herning Vand A/S' kloaksystem og overfladevandet fra bygningerne ledes til Holing Bæk. Drænvand samt overfladevand fra selve gravarealerne ledes direkte til Holing Bæk og selve afløbsledningens placering er tinglyst i maj 1967.

 

I 2015/2016 er der udtaget vandprøver til analyse af det udledte overfladevand/drænvand fra Nordre Kirkegård, og der blev fundet spor af e-coli bakterier samt høje værdier af okker. Selv om kirkegården har håndteret problemer med e-coli, vurderer forvaltningen, at drænvand samt overfladevand ikke længere kan udledes miljømæssigt forsvarligt direkte i Holing Bæk.

 

Baggrunden for dette tillæg er således, at Herning Kommunes spildevandsplan skal ændres, således, at der ikke længere udledes urenset overfladevand/drænvand til Holing Bæk fra Nordre Kirkegård. Ligeledes skal spildevandsplanen ændres, så uoverensstemmelser mellem spildevandsplanen og de faktiske forhold vedr. udløbsforhold rettes.

 

 Uddrag af luftfoto over Nordre Kirkegård med matrikel nummer 1gu Brændgårde, Herning Jorder.

 

Tillæggets indhold

Nordre Kirkegård

En forudsætning for at aflede drænvand og overfladevand til Herning Vands kloaksystem er, at det resterende område af Nordre Kirkegård optages i Herning Kommunes Spildevandsplan som separatkloakeret (opland B05-2). Afledning af overfladevand fra befæstede arealer og bygninger vil ske til Herning Vand A/S' regnvandssystem gennem et nyt separat rør til eksisterende regnvandsbassin. Afledning af drænvand fra gravarealerne vil ske til en nedsivnings-/rensningsgrøft som etableres på Nordre Kirkegårds matrikel. Mængden af drænvand forventes at kunne nedsive i grøften. Hvis der i forbindelse med sjældne, ekstreme regnhændelser, vil der ske overløb til Herning Vand A/S regnvandskloak. Overløbet til Herning Vand A/S´ kloak vurderes at være miljømæssigt forsvarligt, da det forventes, at drænvandet renses gennem grøften i sådan en grad, at det kan sidestilles med overfladevand.

  

Det private udløb fra Nordre Kirkegård nedlægges i forbindelse med dette tillæg.

 

Rettelse af mindre uoverensstemmelser i spildevandsplan 2015-2025

I Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det planlagt, at udløb B02RUL1 nedlægges, når udløb A02RUL1 for klimasøen ved Lillelund Engpark etableres. Da regnvandsbassin B02 ikke er koblet sammen med klimasøen vil dette regnvandsbassin blive ved med at have et særskilt udløb, og det bliver derfor ikke nedlagt.

 

Recipient for regnvand

Optagelse af hele kirkegårds-området i spildevandsplanen betyder, at der vil blive tilledt mere overfladevand samt eventuelt lidt drænvand til eksisterende bassin B02 ved Lillelund Engpark. Bassinet er i dag så stort, at det vurderes, ikke at have nogen betydning for hverken volumen af bassinet eller for afløbsvandføringen. Bassinet udleder til Holing Bæk. Holing Bæk er ikke målsat på den aktuelle strækning og den øgede mængde af regnvand forventes ikke at give anledning til hydraulisk belastning eller ringere tilstand i vandløbet.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Balanceplan for Center for Børn og Forebyggelse, Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind, Antonio M. Barahona

Sagsresume

På baggrund af en budgetmæssig ubalance på det specialiserede socialområde for børn og unge (serviceområde 16) har forligspartierne bag budget 2017 bedt Børne- og Familieudvalget om at sikre, at der sættes initiativer i gang, der kan fremme øget fremdrift i forhold til at opnå budgetmæssig balance.

 

Forvaltningen fremlægger på baggrund heraf initiativer til beslutning med henblik på at skabe balance mellem Herningmodellens mindset herunder ”Indsatstrappen” og økonomien.

 

En fremskrivning af nuværende niveau for initiativer og tilbud for børn og unge viser, at forventet regnskab for 2017 falder med 26 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2015. Det er dog tale om en forventet merudgift på 3 mio. kr i forhold til det vedtagede budget 2017. Der er altså tale om, at omstillingen til Herningmodellen i væsentlig grad reducerer udgifterne. I takt med at Herningmodellen slår igennem forventes yderligere udgiftsreduktion i 2018 og 2019, således at budget og udgiftsniveau balancerer.

 

Derudover er der akkumuleret gæld fra tidligere år på ca. 26 mio. kr. Forvaltningen foreslår en afbetalingsplan, hvor gælden afdrages over 5 år fra 2019 og frem, idet det forventes balance mellem budget og regnskab i 2018.

 

På baggrund heraf fremlægges til politisk godkendelse initiativer til opnåelse af budgetbalance, model for afvikling af gæld fra tidligere år samt tilføjelse af 3 mio. kr. til opnåelse af balance mellem budget og forventet regnskab i 2017.

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde for børn og unge (serviceområde 16) har ikke balance mellem udgifter og budget. Denne problemstilling har været drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017, hvor forligspartierne anerkender, at det specialiserede socialområde er udfordret, men anmoder også Børne- og Familieudvalget om at sikre, at der sættes initiativer i gang, der kan fremme øget fremdrift for balanceplanen.

 

Forvaltningen har i tæt samarbejde med lederne i organisationen genberegnet og udarbejdet forslag til initiativer, der vil øge fremdriften af implementeringen af Herningmodellen og Herningsmodellens økonomiske potentiale gennem balanceplanen.

 

Herningmodellen er en meget omfattende ændring af mindset, samarbejdsformer og metoder. Ændringerne berører mere eller mindre 2.500 medarbejdere i Børn og Unge og samarbejdsflader til andre forvaltningsområder. Herningmodellen nødvendiggør et omfattende omstillings- og implementeringsarbejde, som er godt i gang. Herningmodellen forventes imidlertid først fuldt implementeret i organisationen efter 4 år (2019). Mange initiativer er igangsat i 2016 men får først fuldt gennemslag i 2017/2018, og andre sættes i gang løbende i takt med, at organisationen er parat.

 

Balanceplanen har til formål at skabe balance mellem Herningmodellens mindset, Indsatstrappen og økonomien. Indsatstrappen skal tilpasses med henblik på at matche den anderledes måde at samarbejde på. Erfaringerne viser, at tidlig indsats med tæt samarbejde med familien, skole og dagtilbud i kombination med tværprofessionelt samarbejde betyder, at problemer i højere grad kan tages i opløbet. Tages problemerne i opløbet bliver foranstaltningerne ikke så indgribende og dyre.

 

Denne arbejdsform fordrer nye mødeformer, andre arbejdsgange, nye metoder og et ændret mindset (arbejdskultur). I bilag 1 uddybes præmisserne. Disse præmisser trænes medarbejderne i løbende og øver sig dagligt heri i samspillet med børn, unge, forældre og andre faggrupper.

 

Herunder ses udvikling af foranstaltningsmønstret med forventninger til 2017 på udvalgte kategorier. Af tabellen fremgår bl.a. at udgifterne til døgninstitutioner falder:

 

 

I takt med at efterspørgselsmønstret ændres, skal der ske kapacitetstilpasninger i Center for Børn, Unge og Familier samt Handicapcenter Herning. I nedenstående figur afbildes sammenhængen mellem faldende efterspørgsel med afledt faldende indtægter og nødvendigheden af at få tilpasset udgifterne til et lavere indtægtsniveau. Det betyder, at når der købes mindre, falder indtægterne på tilbud, som derfor må tilpasse deres udgifter.

 

Initiativer som herudover fremmer fremdriften:

I bilag 2 er forvaltningens forslag til initiativer beskrevet. Forslaget er udarbejdet ud fra følgende perspektiver:

 

 • Normaliseringsperspektiv og tænkning i retten til et hverdagsliv
 • Vidensperspektiv
 • Inkluderende perspektiv
 • Økonomisk perspektiv
 • Beskæftigelsesfremmende perspektiv
 • Tværprofessionelt samarbejdsperspektiv

 

Efterspørgslen på nogle ydelser forventes at blive så lav, at Herning kommune ikke kan drive dem faglig og økonomisk forsvarligt. Generelt søger kommunerne så vidt muligt, at indsatser foregår i egen kommune. Det er en stor udfordring for fx Toften, som ikke forventes at kunne opretholde en rentabel drift. På nuværende tidspunkt er der indskrevet 4 børn på Toften, under planlagt udslusning. Derfor foreslås tilbuddet lukket i takt med, at der ikke er flere børn indskrevet.

 

Forvaltningen vil håndtere denne udfordring ved at i endnu højere grad at prioritere fleksible og skræddersyede ydelser – specielle planer frem for specielle pladser – og satse på at udbygge og styrke familieplejeområdet som samarbejdspartner ved anbringelse af børn.

 

Samtidig er Herningmodel Skole og -Dagtilbud ved at blive rullet ud, hvorved det bliver muligt at lave lokale indsatser tæt på børnenes hverdagsliv. Konkret foreslås Broen nedlagt i takt med, at der planlægges lokale indsatser for hvert enkelt barn.

 

Der dukker til tider situationer op, hvor Herning kommune må købe specielle pladser til børn og unge. Dette behov forventes ikke at blive mindre ved opstramning og reducering af Indsatstrappens ydelser. Driver Herning kommune ikke et passende tilbud, vil det blive købt eksternt. Det er vigtigt, at der fortsat trækkes på alle typer af tilbud og indsatser afhængig af, hvad den enkelte har brug for. I forhold til fx brug af plejefamilier og institutioner er det ikke et 'enten-eller' men 'et både-og'.

 

Målet er fortsat, at barnet skal have det rette tilbud til rette tid. Tilbuddet kan være hjemmebaseret, i plejefamilie eller på institution – der er ikke tale om ”enten/eller”.

 

Ud over de mange initiativer der allerede er igangsat i forbindelsen med implementeringen af Herningmodellen, foreslår Forvaltningen følgende initiativer, som er uddybet i bilag 2, med henblik på at fremme fremdriften af Balanceplanen:

 

 

De foreslåede initiativer vil underbygge Herningmodellen og være et styrket supplement til de allerede igangsatte initiativer med henblik på at skabe økonomisk balance på området.

 

Arbejdsprocessen for udarbejdelse af balanceplanen.

 

Da Børn og Unge blev stillet opgaven om at fremme fremdriften i Balanceplan, besluttede ledelsen efter en dialog med Center for Børn og Forebyggelses SektorMED, at lederne skulle påtage sig at udarbejde initiativer som fremmer fremdriften, hvorefter medarbejderne skulle inddrages med henblik på at kunne afgive bemærkninger og bekymringspunkter til de påtænkte initiativer. Arbejdsgruppen har undervejs afstemt mål og retning med Styregruppen (direktøren og cheferne i Børn og Unge samt underdirektøren i Direktionens stab og en afdelingsleder fra Staben i SSB). Arbejdsgruppen har løbende orienteret MED-Styregruppe. En skitse over arbejdsprocessen kan ses i bilag 4.

 

Medarbejderne har i perioden fra den 4. januar til den 16. januar 2017 haft mulighed for at drøfte i påtænkte initiativer. SektorMED er det formelle udvalg til orientering og drøftelse af initiativerne. SektorMED har på den baggrund lavet en fælles udtalelse (bilag 3A). Derudover er alle medarbejdernes bemærkninger vedlagt i bilag 3B til 3D.

 

På baggrund af medarbejdernes bemærkninger vil forvaltningen give særlig opmærksomhed til at:

-        Styrke arbejde med plejefamilieområdet, herunder rekruttering og uddannelse

-        Nedsætte en tværgående arbejdsgruppe som skal re-designe Åben rådgivning ud fra behov og samspil med relevante aktører, som arbejder med tidlig forebyggelse.

-        Udvikle skole- og familiebehandlingstilbuddet Munkgård som et bæredygtigt tilbud

-        Bringe Broens erfaringer med i det videre arbejde.

 

Effektueres det fremlagte forslag udarbejder forvaltningen i samarbejde med MED en tids- og procesplan for implementering af beslutningen.

 

Høring i Handicaprådet

 

Nærværende dagsorden præsenteres den 30. januar for Handicaprådet med henblik på høringssvar. Høringssvaret eftersendes dagsordenen, så det kan indgå i drøftelserne på udvalgsmødet. Høringsvaret vil blive tilføjet sagen som bilag 5.

Økonomi

 

Det har været en budgetmæssig ubalance på området i 2015 og 2016. Ubalancen forventes reduceret med 26 mio. kr i 2017. Herningmodellen virker således efter hensigten.

 

Der er dog oparbejdet en gæld på ca. 26 mio. kr. Der skal derfor tages initiativer, der dels kan stabilisere situationen, det vil sige skabe budgetoverholdelse, dels kan sikre, at den oparbejdede gæld kan tilbagebetales.

 

En aktuel vurdering af regnskab 2017 indikerer en reduktion af udgiftsniveauet ift. regnskab 2016 med ca. 14 mio. kr. Det bringer knap balance mellem udgift og budget, men vil betyde et forbrug på ca. 3 mio. kr. over budgettet. Det bemærkes, at den aktuel vurdering af regnskab 2017 baserer sig på en nøje gennemgang af de kendte sager på området. Prognosen forudsætter, at der er balance mellem tilgang og afgang af sager i 2017. Forvaltningen vurderer, at denne forudsætning er ambitiøs men også realistisk.

 

Omstillingen og udgiftsreduktioner vil fortsætte. I 2018 forventes balance mellem budget og regnskab, mens der fra 2019 forventes et mindreforbrug ift. budgettet på ca. 6 mio. kr.

 

Med henblik på at skabe et retvisende budget, som kan styrke økonomisstyring på området, foreslås følgende ændringer i budgettet:

 

1. At det tilføres området 3 mio. kr i 2017 som engangsmidler.

 

2. At den akummulerede gæld forhøjes med de 3 mio. kr. tilført i 2017.

 

3. At den akummulerede gæld på ca. 29 mio. kr (26 + 3) afdrages ved at reducere budgettet på området med ca. 6 mio. kr. fra 2019 og frem. Gælden forventes fuld afviklet i 2023.

  

Bilag 6 viser i detaljer, hvordan det forventes at gælden afvikles.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at initiativerne til øget fremdrift i balanceplanen godkendes,

 

at der tilføres området 3 mio. kr. i 2017 hvor ved gælden forhøjes til ca. 29 mio. kr.,

 

at den oparbejdede gæld på ca. 29 mio. kr. ved udgangen af 2017 tilbagebetales fra 2019, idet der forventes balance mellem regnskab og budget i 2018.

 

 

 

Lone Nielsen ( A ) kan ikke tiltræde indstillingen, da det vil ødelægge satsningen omkring Herning Modellen. Dermed opnås målet om balance i 2018 ikke,  hvilket vil udløse yderligere besparelser på området.

 

 


Det blev besluttet, at der laves halvårlig opfølgning på fremdriften på balanceplanen til Børne- og Familieudvalget.

Børne- og Familieudvalget beder forvaltningen om at tage de konstruktive høringssvar fra Sektor-MED, medarbejdere, områder, afdelinger og institutioner med i det fremtidige arbejde. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab for renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Esben Stavnsbo Sørensen, Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt, sted nr. 513095.

Byrådet har den 26. maj 2015 bevilget 140.000 kr. til renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt.

 

Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden og SNild fusionerede pr. 1. august 2015, og da Nøvling skole er lukket, overføres skolebørnene efter skoletid fra SNild til Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden.

 

Der var i den i forbindelse behov for at etablere lokaler til disse børn. Der blev udpeget 2 lokaler, der kunne bruges til klasseværelser i indskolingen og til grupperum, når undervisningen er slut. De udgør tilsammen 96,3 m2. For at lokalerne kunne benyttes til fritidshjemsbørn, skulle der etableres ventilation i lokalerne.

 

Anlægsarbejdet har omfattet udvidelse af ventilation samt reparation efter rørgennemføring.

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Mindreforbruget skyldes bedre licitation end først skønnet.

Økonomi

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Anlægsregnskab for vedligeholdelse og forbedring af indeklima

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. indvendig vedligeholdelse og forbedring af indeklima/ventilation på 18 skoler fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling