Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A10-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

KL´s kommunaløkonomiske møder i foråret 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

KL gennemfører i april måned tre regionale møder om den kommunale økonomi. Den primære målgruppe er økonomiudvalgsmedlemmer, og der er mulighed for at deltage med 5-7 politikere.

 

Der afholdes møder i Jylland som følger:

 

 • Mandag den 16. april kl. 09.30 - 12.30 i Comwell Rebild Bakker

 • Mandag den 23. april kl. 09.30 - 12.30 i Fredericia Messecenter

 

Udvalgets medlemmer bedes på mødet give tilsagn om evt. deltagelse i arrangementet.

Beslutning

Tilmeldingen er drøftet. Udvalgsformændene tilbydes evt. ledige pladser

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-904-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Opfølgning på budgetforlig 2012 - Beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 1. november 2011 en tids- og handleplan i forhold til Byrådets beslutning om at iværksætte en nærmere vurdering af indhold og niveau af den beskæftigelsesrettede indsats med det formål at fremdrive økonomiforbedringer på mindst 10 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og frem.
 
Beskæftigelsesudvalget har efterfølgende på møder den 13. december 2011, 18. januar 2012 og 31. januar 2012 arbejdet videre med denne opgave. Nedenstående sagsfremstilling er en samlet fremstilling af dette arbejde. Fremstillingen er funderet i dels sagsfremstillingerne til udvalgets møder og dels i bilagsmaterialet til møderne.
 
Med henvisning til budgetforliget for 2012 indstiller Beskæftigelsesudvalget hermed til Forligskredsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget, at følgende forslag indgår i planen for forandring af beskæftigelsesindsatsen:
For jobklare ledige: 6, 22a, 10, 11, 15, 16, 29, 35.
For indsatsklare ledige: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 21, 12, 24, 30, 33,
For sygedagpengemodtagere: 9, 18, 25, 26
For ledighedsydelsesmodtagere: 19, 20
For beskyttet beskæftigelse: 43
(hvor numrene henviser til vedlagte oversigt over forslag).
 
Særligt vedrørende indsatsen for sårbare unge;
Beskæftigelsesudvalget lægger vægt på, at de unge, der har behov for specialiserede forløb og særlig støtte, fortsat har mulighed for dette. Det drejer sig blandt andet om psykisk sårbare unge.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en nærmere vurdering af indhold og niveau af den beskæftigelsesrettede indsats med det formål at fremdrive økonomiske forbedringer på mindst 10 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og frem.

 [image]

 
På baggrund af ovenstående beslutning er der i regi af Beskæftigelsesudvalget gennemført et analysearbejde, der har kortlagt indsatsen og samtidig har fremdrevet forslag til forandringer af indsatsen.
 
Der er i arbejdet også set på det grundlæggende formål med en aktiv beskæftigelsesindsats, nemlig at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked, hvor flest mulige er i arbejde, og virksomheder kan få den arbejdskraft, de har brug for.
 
Den aktive beskæftigelsesindsats er en integreret del af den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor den sammen med en høj grad af forsørgelsessikkerhed / kompensationsgrad og et fleksibelt arbejdsmarked udgør flexicurity modellen.
 
Det er ligeledes belyst, hvilken viden der i dag eksisterer om, hvad der virker i indsatsen og hvad der ikke gør.
 
Indsatsen er beskrevet som den har set ud hidtil for de enkelte målgrupper. Målgrupperne er:
• Forsikrede ledige
• Jobklare kontanthjælpsmodtagere
• Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere
• Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere
• Sygedagpengemodtagere
• Revalidender
• Ledighedsydelsesmodtagere (ledige fleksjobbere)
• Førtidspensionister
 
Med afsæt i kortlægningen af indsatsen og viden om effekter, er der efterfølgende arbejdet med forslag til forandringer af indsatsen.


Arbejdet med forslag til forandringer har taget udgangspunkt i at identificere besparelsesforslag indenfor 3 spor: substitution, effektivisering og nedskæringer. Det vil sige, at alle besparelsesforslag kan kategoriseres som enten:

 • Substitution (erstatning); vi sparer penge ved at erstatte en af vores nuværende indsatser med en anden / ny indsats

 • Effektivisering – vi optimerer på de indsatser, vi allerede har.

 • Nedskæringer – vi skærer ned på eller helt fjerner nogle af de indsatser, vi allerede har.

 

De 3 typer af forslag blev efterfølgende opdelt i 3 indsatslinjer:

 • En virksomhedsrettet linje – forslag, der retter sig mod en øget virksomhedsrettet indsats

 • Justering / omlægning af den nuværende indsats – forslag, der er videreudvikling af nuværende indsatser i tråd med ny ledigeindsats / ny sygedagpengeindsats

 • Minimumsindsatser (ret og pligt) – forslag, der retter sig mod at gøre lige præcis det, lovgivningen tilsiger – og ikke mere.

 

I de 3 indsatslinjer er der en række forslag, der går igen i alle linjer. Kendetegnende for disse forslag er, at de handler om udbud / annoncering efter tilbud fra eksterne leverandører, det at erstatte nogle typer af forløb, der i dag købes hos eksterne leverandører med interne tilbud, omlægning af dele af indsatsen til mentorstøtte, intern effektivisering og mere snæver vurdering af behovet for eksterne forløb.
 
Beskæftigelsesudvalget har i alt haft 44 forskellige forslag at arbejde med, fordelt på de 3 indsatslinjer. Hvert enkelt forslag er beskrevet med indhold, konsekvenser og effekter, økonomi og endelig implementeringsovervejelser.
 
I vurderingen af økonomien i de enkelte forslag er der alene set på konkrete besparelser på udgifterne til aktiv indsats og / eller øgede refusionsindtægter. Der er i økonomien ikke indregnet hverken positive eller negative effekter på omfanget af offentligt forsørgede borgere (ledige og sygemeldte) som følge af den ændrede indsats.
 
Den overordnede vurdering af den samlede plan, som Beskæftigelsesudvalget her fremlægger, er at forslagene ikke vil have en negativ effekt på omfanget af offentligt forsørgede borgere.
 
I løbet af processen er der blevet prioriteret mellem indsatslinjer og forslag.
 
På møde i Beskæftigelsesudvalget den 13. december 2011 blev udvalget således præsenteret for første udgave af ”Vurdering og forandring af beskæftigelsesindsatsen i Herning kommune”, herunder for en overordnet beskrivelse af de 44 forslag. Ud fra dette prioriterede udvalget hvilke forslag, der skulle yderligere beskrives og beregnes på til mødet den 18. januar 2012. I denne prioritering lagde udvalget til grund, at færrest mulige af forslagene i minimumsindsatslinjen skulle indgå.
 
På møde i udvalget den 18. januar blev udvalget som ønsket præsenteret for yderligere beskrivelser af de 35 forslag. På baggrund af dette prioriterede udvalget, at der skulle arbejdes videre med 29 forslag, hvoraf der skulle udarbejdes yderligere beskrivelser og beregninger for 12 forslag.
 
På møde den 31. januar gennemgik Beskæftigelsesudvalget de opdaterede beskrivelser og beregninger og besluttede at lade 26 forslag indgå i den endelige plan for forandring af beskæftigelsesindsatsen.
 
Der er i valget af de 26 forslag lagt vægt på følgende forhold:

 • de valgte forslag handler for hovedpartens vedkommende om effektivisering og substitution. Enkelte nedskæringer er dog også valgt.

 • en del af forslagene i planen handler om at reducere priserne på de forløb der købes eksternt eller leveres internt – via udbud, forhandlinger og effektiviseringer

 • der er ligeledes tale om en styrket virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats – med vægt på forventet bedre effekt af indsatsen og større refusionsindtægter

 • der er også tale om en reduceret brug af vejledning og opkvalificering, hvor der samtidig er lagt vægt på en øget målretning af brugen af vejledning og opkvalificering, så det sikres at den reducerede indsats giver størst mulig effekt.

 • den endelig plan er dermed kendetegnet ved at være en sammensætning af elementer fra ”justering af indsats”-linjen kombineret med elementer fra ”virksomhedsrettet indsats”-linjen

 

Nedenstående oversigt viser listen med de forslag, der i Beskæftigelsesudvalgets plan for forandring (oversigten er også vedlagt som bilag).
  
[image]
 
Af oversigten fremgår, at den samlede økonomiske virkning af beskæftigelsesudvalgets plan i 2013 og fremad vil være 22,5 mio. kr. Den økonomiske virkning i 2012 er beregnet til 10 mio. kr.

 

Forligskredsen samt udvalgsformand Ingelis Sander er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen. Byrådet er inviteret til orienteringsmøde om sagen forud for byrådsmødet den 06. marts.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at den fremlagte plan for forandring af beskæftigelsesindsatsen indstilles til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Birgit Jonassen (UP), Peter Villadsen (F) og Christian Bjerre (K) samt formand for Beskæftigelsesudvalget Ingelis Sander deltog i udvalgets behandling.

 

Direktør Jan Møller Iversen og beskæftigelseschef Carsten Lagoni var til stede ved sagens behandling.  

 

Søren Green deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.15-A21-1-12 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Ændringer i Herning Kommunes underskriftsbemyndigelser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som følge af ændring af besættelsen af posten som kommunaldirektør skal der ske ændringer i bemyndigelsen til at underskrive dokumenter på Herning Kommunes vegne, herunder om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser. Bemyndigelsen til kommunaldirektør Ole Jespersen bringes til ophør, og bemyndigelse gives til den tiltrædende kommunaldirektør Lone Lyrskov. Tillige ændres bemyndigelser til andre personer som følge af omstruktureringer i forvaltninger og andre personalemæssige ændringer.

Sagsfremstilling

Ifølge § 32 i lov om kommunernes styrelse skal en række dokumenter underskrives af borgmesteren eller en viceborgmester sammen med en person, der er bemyndiget hertil af Byrådet. Herning Byråd gav underskriftsbemyndigelser i sit konstituerende møde den 15. december 2009, jf. sag nr. 356 / 2009, og reviderede disse i møde den 12. april 2011, jf. sag nr. 82 / 2011, således at en række personer kan underskrive dokumenter på Herning Kommunes vegne inden for deres respektive område.

 

Det foreslås, at underskriftsbemyndigelserne fra og med den 1. marts 2012 er følgende:

A. For så vidt angår Herning Byråd sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

 • Kommunaldirektør Lone Lyrskov eller i dennes fravær

 • Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens eller i disses fravær

 • Økonomichef Thomas Herskind eller i disses fravær

 • Stabschef Grethe Wilmoes.

 

B. For så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

De samme 4 personer i nævnte rækkefølge som er anført for så vidt angår Byrådet.

 

C. For så vidt angår Teknik- og Miljøudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i dennes fravær

 • centerchef Jacob Philipsen eller i disses fravær

 • centerchef Anders Debel.

Dog underskrives der for så vidt angår Herning Kommune som Bygningsmyndighed af borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester (efter omstændighederne dog formanden eller næstformanden for det udvalg, der har behandlet sagen) sammen med centerchef Anders Debel eller i dennes fravær afdelingsleder Hans Eghøj, og for så vidt angår Herning Kommune som Brandmyndighed (herunder Beredskabskommissionen) af borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester (efter omstændighederne dog formanden eller næstformanden for det udvalg / Beredskabskommissionen, der har behandlet sagen) sammen med centerchef Mette Bøgvad eller i dennes fravær afdelingsleder Michael Jacobsen.

 

D. For så vidt angår Byplanudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær

 • stabschef Mette Højborg.

 

E. For så vidt angår Børne- og Familieudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Børn og Unge Henrik Beyer alene, idet Ejnar Tang er fratrådt denne forvaltning, og stillingen pt. ikke er genbesat.

 

F. For så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Forebyggelsesudvalget sammen med det respektive udvalgs formand eller næstformand i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Jan Møller Iversen eller i dennes fravær stabschef Karin Locander.

 

Bemyndigelserne er gældende for de pågældendes funktionsperiode, dog med ophør senest ved udløbet af indeværende byrådsperiode. Det bemærkes, at de personer, der bemyndiges, kan delegere deres underskriftskompetence inden for lovgivningens og kommunestyrets regler herfor. Det bemærkes tillige, at de tidligere meddelte underskriftsbemyndigelser er bortfaldet ved udløbet af de bemyndigedes funktionsperiode, herunder bemyndigelserne til Mogens Rytter Bentzen og Ejnar Tang, dog således at bemyndigelsen til Ole Jespersen ophører med udgangen af februar 2012.

 

For så vidt angår den bestående bemyndigelse til digital tinglysning ændres der ikke heri, bortset fra hvad der følger af ovenstående.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at ændringerne i underskriftsbemyndigelserne godkendes som ovenfor beskrevet, herunder også gældende for eventuelle allerede meddelte underskrifter.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Udtalelse til Tilsynet om praksis for opkrævning af gebyr på kommunale regninger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Tilsynet ved Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet om en udtalelse om Herning Kommunes opkrævning af gebyrer.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 20. februar 2012 modtaget anmodning fra Statsforvaltningen Midtjylland om udtalelse, om Herning Kommune i lighed med Silkeborg Kommune opkræver gebyrer ved betaling af kommunale regninger. Tilsynet har netop afgivet udtalelse vedrørende Silkeborg Kommunes praksis. Tilsynet finder, at Silkeborg Kommunes brug af gebyrer mangler den nødvendige hjemmel i loven.
 
Herning Kommune indførte et gebyr ved budgetlægningen for 2011, hvor der som bekendt blev kigget bredt på mulige indtægtskilder som alternativ til besparelser. Det var dengang vurderingen, at der ikke klart var beskrevet en lovhjemmel, men at det på den anden side heller ikke kunne klart kunne udledes, at et sådan gebyr var ulovlig. Det er strengt taget dette, den manglende lovhjemmel, Statsforvaltningens udtalelse bygger på, jf. nedenstående citat.
 
”Med henblik på den foreliggende sag lægger statsforvaltningen følgende retsopfattelse til grund: Et administrationsgebyr – eller anden økonomisk byrde – må ikke pålægges i strid med lovbestemmelser. Et forbud kan være udtrykkeligt fastlagt i en lovbestemmelse, eller det kan fremgå ved fortolkning af den. Et gebyr må endvidere ikke pålægges ved en forvaltningsmyndigheds beslutning med fiskalt formål, dvs. med det formål at skaffe myndigheden indtægter. Et sådant gebyr ville endog være i strid med grundlovens § 43: Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ej heller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov.”
 
Svaret til Tilsynet er under udarbejdelse, men noget tyder på, at vi ikke må oprette den nuværende praksis. Der vil blive givet en endelig redegørelse på mødet, idet administrationen i fald, at vurderingen er i favør af, at gebyret ikke må opkræves i sagens natur vil indstille, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med øjeblikkelig virkning ophæver gebyret, idet den manglende indtægt skal og vil blive fundet indenfor det eksisterende budget.
 
 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget herudfra tager stilling til evt. øjeblikkelig ophævelse af gebyret,

 

at mindreindtægten finansieres indenfor det eksisterende budget efter oplæg fra Direktionen.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning, og Herning Kommunes opkrævning af gebyret ophæves øjeblikkeligt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Økonomisk støtte til Europæisk Kulturkonference

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

DSI Swinging Europe ønsker i samarbejde med Center for Kunst- og Interkultur (CKI) med hjælp og støtte fra samarbejdspartnere i ind- og udland at skabe en kulturkonference under det danske EU formandskab. Konferencen er godkendt som en del af det danske formandsskabsprogram og tænkes afholdt i Birk, Herning. Der søges om 350.000 kr. i støtte til konferencen.

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe og CKI har i dialog med Kulturministeriet, Region Midt og Herning Kommune udarbejdet et oplæg, som beskriver konferences formål og indhold.

 

Konferencens overordnede idé og budskab er at sætte fokus på det kulturelt mangfoldige Europa, og derigennem skabe en dialog omkring de kulturelle perspektiver ved det europæiske projekt.

Målet er,  at konferencen munder ud i en fælles deklaration, som afspejler de tre dages diskussioner, men også tydeliggør en fælles stemme for de tre niveauer, samt at der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder videre med deklarationen og konferencens opdrag.

 

Konferencen strækker sig over to - tre dage og afholdes d. 7., 8. og evt. 9. juni.  

Den første dag retter sig mod det politiske lag, hvor der vil blive klare og tunge kulturpolitiske indspark på et højt kvalificeret niveau. Man kalkulerer med deltagelse af kommisær, kulturministre og så videre.

Den anden dag retter sig mod det institutionelle niveau, hvor der bl.a. vil blive holdt fokus på kulturens evne til at bane vejen for erhvervsmæssigt og nationalt samarbejde.

Tredjedagen er udenfor det officelle formandsprogram, og der er endnu ikke sikkerhed for realisering. Den rettes primært mod nationale og internationale kunstnere, som får mulighed for at drøfte de to foregående dages input. Dagen giver også mulighed for, at konferencedeltagerne kommer et skridt videre med den fælles deklaration og arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe.

Projektholdere for konferencen er DSI Swinging Europe og CKI, mens konferencen er godkendt af Kulturministeriet og efterfølgende optaget i det officielle program for Danmarks EU-formandsskab.

Konference bliver bl.a. støttet økonomisk af Region Midt, fonde og sponsorer, mens flg. deltager som partnere: Kulturministeriet, Det Danske Kulturinstitut Danmark, Det Danske Kulturinstitut Bellux, Central Denmark EU Office, HEART Herning, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet, Kultursamarbejdet Midt- og Vest, Kulturregion Midt- og Vest og Culture Action Europe. Mediepartner bliver formodentlig DR.

 

Forvaltningen vurderer, at afholdelse af omtalte kulturkonference vil betyde en profilering af Herning på europæisk plan, idet der forventes gæster på højt politisk og embedsmandsniveau til Birk og Herning. Der vil ligeledes blive en øget national bevågenhed, da der et tale om det eneste kulturpolitiske arrangement i det danske formandsskab.    

 

Der forventes ca. 250 deltagere i konferencen.

Økonomi

Konferencens totale budget balancerer på 1.345.600 kr., hvoraf Region Midt forventes at støtte konferencen med 350.000 kr. Der budgetteres med en deltagerbetaling på 300.000 kr., samt naturalier (bl.a. lokaler mv. på HEART) for ca. 120.000 kr. Fonde og sponsorer søges om 150.000 kr., mens Herning Kommune søges om støtte på 350.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstilller,

at der bevilliges støtte til afholdelse af kulturkonferencen på  200.000 kr.,

 

at beløbet finansieres på SO 15, Kultur og Kulturelle aktiviteter, Bymarkedsføringskontoen 3640206208.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.10.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ændring af udlejningsaftaler for to afdelinger under Fællesbo

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet godkendte den 08. marts 2011 en række udlejningsaftaler for de almene boligorganisationer. Der har efterfølgende vist sig behov for en justering i aftalen vedr. Fællesbos afdeling 10, Silkeborgvej i Herning.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt en udlejningsaftale for afdeling 10, Silkeborgvej, der giver ansøgere, der er fyldt 50 år og som ikke har hjemmeboende børn, adgang til boligerne. Afdelingen er almindelig kendt som "La Cabana" og fungerer som seniorboliger.

 

Aftalen har bestået uændret, siden afdelingen blev opført. Der er imidlertid nu opdaget en væsentlig uhensigtsmæssighed i aftalen: Beboere, der allerede har en bolig i afdeling, har ikke med den nuværende formulering fortrinsret ift. at få tildelt en anden bolig i afdelingen. Det betyder, at såfremt der sker ændringer i en lejers forhold, f.eks. ved etablering af plejehjemsophold eller dødsfald, kan den efterlevende ægtefælle eller samlever ikke i dag sikres fortrinsret fremfor en udefrakommende ansøger. Det kan betyde, at pågældende kan være henvist til at fraflytte afdelingen for at få en passende bolig.

 

Formålet med udlejningsaftalen er at sikre seniorboliger, og den almindelige interne fortrinsret sikrer seniorlejerne en tryghed ift. at kunne blive boende i afdelingen, selv om deres personlige situation ændrer sig. Det anbefales derfor, at aftalen for afd. 10 justeres, så den almindelige interne venteliste ikke suspenderes.

 

Udover afdeling 10, som denne sag angår, har Byrådet godkendt fortrinsret for lejere over 50 år og uden hjemmeboende børn i Fællesbos afdeling 510, Sydgaden i Snejbjerg, afdeling 400, Lund- og Skjoldparken i Lind samt i Lejerbos afdelinger 707-0, Smedegade og 550-0 Kampmannsgade, begge i Herning by.Udlejningsaftalerne for disse afdelinger giver adgang til flytninger efter interne ventelister.  

Efter aftale med Fællesbo vil dog også udlejningsaftalen for afdeling 510 blive justeret redaktionelt, så det tydeliggøres, at den interne venteliste fortsat består. Det sker for at undgå eventuelt fortolkningstvivl hos udlejer fremadrettet.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at aftale om udlejning i afdeling 10, Silkeborgvej af 10. marts 2010 ændres som beskrevet,

 

at den interne venteliste præciseres som beskrevet i aftale om udlejning i afdeling 510, Sydgade i Snejbjerg.    

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1835-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligselskabet Fruehøjgaard fremsender skema B for renovering af Brændgårdsparken i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Pedersen

Sagsresume

Byrådet godkendte i december 2007 en helhedsplan for renoveringen af Brændgårdsparken i Herning til en samlet anlægssum på 172,738 mio. kr. Den godkendte plan omfatter opførelsen af et fælleshus. Licitationen af fælleshuset har ikke kunnet holdes indenfor den godkendte anlægsøkonomi. Afdelingens beboere ønsker ikke at beskære det oprindelige projekt af hensyn til de boligociale forhold i afdelingen, og der ansøges om en godkendelse af, at helhedsplanens anlægsum øges med 0,941 mio. kr.

Sagsfremstilling

Afdelingen er opført 1966-68 og består 324 familieboliger opført som etagebyggeri. Den godkendte helhedsplan omfatter:

 

 • modernisering af alle badeværelser

 • udvidelse af badeværelserne i visse boligtyper for at øge tilgængeligheden

 • fornyelse af afløbsinstallationer

 • etablering af ventilationssystemer i alle boliger

 • nyt inventar i alle køkkener

 • isolering af tag og facader

 • udskiftning af alle vinduer og facadedøre

 • etablering af udvendige terrasser

 • modernisering af udearealer

 • opførelse af et nyt fælleshus

 

Renoveringen og opførelsen af fælleshuset har været udbudt som to selvstændige opgaver. Renoveringsprojektet kan afholdes indenfor anlægssummen, der er godkendt i skema A. Skema B for renoveringen er administrativt godkendt i januar 2010 i forlængelse af licitationen. Prisen for fælleshuset er derimod 1,3 mio. kr. over den budgetterede pris på 3,2 mio. kr.

 

Der ansøges samlet om en udvidelse af anlægssummen på 0,941 mio. kr. til ialt 173,678 mio. kr. Udvidelsen af anlægssummen skal finaniseres ved låneoptagelse, der forøger huslejen med maksimalt 13 kr. pr. md. Landsbyggefonden har godkendt udvidelsen med forbehold for Herning kommunes godkendelse.

  

Almindelig praksis er at søge projektet reduceret. Renoveringen er i gangssat og følger tidsplanen med færdiggørelse 01.03.2013. Renoveringen kan vanskeligt reduceres i omfang. Afdelingens beboere har et stærkt ønske om, at det nye fælleshus skaber fysiske rammer for dagligt fællesskab med værksted og opholdsrum. Det ønske kan ikke realiseres indenfor budgettet.

 

Fruehøjgaard iværksatte i 2010 et stort 4-årigt tværgående boligsocialt projekt for boligområderne Brændgård, Fruehøj og Børglumparken. Projektet "Tryghed under tag" er støttet af Landsbyggefonden, Herning Kommune og boligselskabet og har til formål at styrke fællesskabet og beboerdemokratiet.

 

Byrådet har i april 2007 vedtaget som målsætning for det almene boligområde, at den almene boligsektor stimulerer aktive og udviklende beboerdemokratier samt eksperimenterende boligsociale tiltag.

 

I Brændgårdparken er der foretaget undersøgelser af beboernes tilfredshed: 78 % af beboerne er meget glade eller glade for at bo i afdelingen, og 71 % kan tænke sig at blive boende i afdelingen i mange år. Undersøgelsen peger samtidig på, at beboerne generelt efterspørger attraktive udearealer samt fysiske rammer til fællesaktiviter. Det er den efterspørgsel, der imødekommes med opførelsen af fælleshuset som oprindeligt planlagt.

Økonomi

En udvidelse af anlægssummen til 173,678 mio. kr., udvider samtidig Herning Kommunes lovpligtige garantistillelse med 0,941 mio. kr., hvoraf staten regaranterer for halvdelen. Herning Kommune skal efter loven stille kommunal garanti for de støttede lån, der beløber sig til 69,043 mio. kr., svarende til 68,102 mio. kr. + 0,941 mio. kr. Staten regaranterer for halvdelen, dvs. kommunens faktiske garanti er 34,522 mio. kr.

 

Der er ikke ansøgt om kommunal garantistillelse for de ustøttede lån, der er opgjort til 140,618 mio. kr. Ud over ustøttet låneoptagelse finansierer Fruehøjgaard 32 mio. kr. via opsparede midler, brug af trækningsret og fondsmidler.

 

Herning Kommune har i forbindelse med godkendelsen af skema A i 2007 samtidig godkendt en kapitaltilførsel på 1,3 mio. kr. til projektets gennemførelse. Kapitaltilførslen på i alt 6,5 mio. kr. er en såkaldt 5-dels ordning, hvor Landsbyggefonden bidrager med 2/5 og hhv. kommunen, boligorganisationen og realkreditinstitutterne bidrager med hver 1/5. Beløbet er afsat på SO 26.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at en samlet anlægssum på 173,678 mio. kr.for renoveringen af Brændgårdparken godkendes,

 

at   den kommunale garantistillelse på ialt 69,043 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P22-1-12 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Ændring af Herning Kommunes Ejerstrategi for Herning Vand A/S, samt generel bemyndigelse til borgmesteren

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med oprettelsen af Herning Vand A/S godkendte Herning Byråd den 15. december 2009 Herning Kommunes / Byrådets Ejerstrategi for selskabet. Bestyrelsen i selskabet har den 7. december 2011 besluttet at ønske ejerstrategien ændret således, at Herning Kommune ikke længere skal godkende de retningslinjer, som selskabet skal udarbejde for 1) service over for forbrugerne, 2) indsatsen for beskyttelse af drikkevandet, 3) klimatilpasning af det samlede afløbssystem, 4) energieffektivisering, 5) indkøbskontrolprogram, 6) kommunikation, og 7) forsikringsdækning af selskabets aktiver. Retningslinjerne skal sikre opfyldelsen af Herning Kommunes målsætninger for selskabet / implementeringen af ejerstrategien, således som disse / denne er beskrevet i vedtægterne.  

Sagsfremstilling

Ved Byrådets godkendelse af Herning Kommunes Ejerstrategi for selskabet blev det om ejerstregien i sagsfremstillingen anført, at "der er tale om de retningslinjer, Byrådet ønsker, at vandselskabet skal være bundet af og forpligtet til at arbejde efter. Det er i forbindelse med ejerstrategien, at Byrådet har mulighed for at øve indflydelse overfor vandselskabet, idet det herefter er selskabets administration og bestyrelse, som træffer beslutningerne om selskabets virksomhed."

 

Ændring af Ejerstrategien er behandlet i selskabets bestyrelsesmøde den 7. december 2011, punkt 2.6. Den af bestyrelsen foreslåede ændring af ejerstrategien vil medføre en eliminering af Byrådets ret til at godkende de retningslinjer, som selskabet skal arbejde efter til realisering af de målsætninger, der er fastlagt i vedtægterne.

 

Af ejerstrategien fremgår, at retningslinjerne skal udarbejdes af selskabet. Ifølge oplysning fra Herning Vand A/S er tanken, at retningslinjerne skal sendes til Herning Kommune alene til orientering, ikke som hidtil til godkendelse. Dette indebærer, at der i Ejerstrategiens punkt 11.2 sker ændring fra formuleringen "til godkendelse" til formuleringen "til orientering", hvorefter den nye formulering af dette punkt bliver "Når selskabet har udarbejdet retningslinjerne sendes de til kommunen til orientering, ligesom selskabet offentliggør retningslinjerne på selskabets hjemmeside."

Ifølge beslutningen i ovennævnte bestyrelsesmøde, skal bestyrelsen selv påse, om retningslinjerne overholder vedtægterne og ejerstrategien for selskabet - hvilket bestyrelsen dog skal i forvejen, da det er selskabet, der skal udarbejde retningslinjerne. 

 

Hvis ændringen godkendes, vil konsekvensen for Byrådet være, at såfremt Byrådet ønsker ændring af de retningslinjer, der er modtaget til orientering, skal de forelægges på en generalforsamling i selskabet, hvor de af Byrådet ønskede ændringer i retningslinjerne kan vedtages.

 

Det fremgår i øvrigt af vedtægternes punkt 9.6.c, at ejerstrategien, og dermed også ændringer heri, skal behandles på en generalforsamling i selskabet, inden det vedtages i bestyrelsen. Herning Vand A/S skal derfor bl.a. gennemføre en generalforsamling i selskabet, forinden ændring af Ejerstrategien er vedtaget.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at ændringen anbefales,

 

at borgmesteren bemyndiges generelt til på Herning Byråds vegne at møde på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Herning Vand A/S og bemyndiges til at delegere denne kompetence.  

 

Beslutning

Sagen er udsat.  

Bilag

 

Sagsnr.: 14.00.00-G00-1-11 Sagsbehandler: Mette Bøgvad  

Frigivelse af anlægsbevilling til ny automobilsprøjte til Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Indkøb af ny automobilsprøjte til stationen i Sdr. Felding (HB17).

Sagsfremstilling

Indkøb af nyt køretøj til Brand & Redning Herning. Køretøjet skal anvendes som automobilsprøjte til stationen i Sdr. Felding og afløser den nuværende udtjente sprøjte.

Økonomi

Brand og Redning Herning har i 2012 afsat et rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 1.878.000 kr. til indkøb af nyt køretøj.

 

Beløbet søges frigivet til indkøbet.  

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 1.878.000 kr. til serviceområde 20 Administration,til Automobilsprøjte til station Sdr. Felding,  nyt stednr.  i 2012,

 

at beløbet på 1.878.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012 på serviceområde 20 Administration, stednr. 095096.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.02.13-P19-1-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Danske Diakonhjem fremsender skema B for nybygning og ombygning af friplejehjemmet Højbo i Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Pedersen

Sagsresume

Danske Diakonhjem har fremsendt anmodning om godkendelse af skema B for opførelsen/renoveringen af friplejecenter Højbo i Arnborg.

Sagsfremstilling

Opførelsen eller ombygningen til et friplejecenter efter reglerne i friplejeboligloven indebærer ingen kommunal anlægsøkonomi, der skal derfor ikke ydes grundskyldskapitallån, og der skal heller ikke garanteres for dele af realkreditlånet, da denne forpligtigelse alene påhviler staten når der er tale om friplejeboliger.
 
Forarbejdet og skema A behandlingen håndteres af ministeriet for by, bolig og landdistrikter, da det også er dem som deltager økonomisk med støttebeløb. Ministeriet har den 22. december godkendt skema A for 36 plejeboliger samt skema A for tilhørende serviceareal med bemærkning om, at bygherre i den videre projektering skal sikre niveaufri adgang ved alle indgange, samt at der indrettes depotrum efter gældende regler.
 
Bygherres rådgiver har overfor forvaltningen bekræftet, at deres projekt tager højde for de betingelser som skema A godkendelsen stiller.
 
Kommunens opgave under behandlingen af skema B og C, er at påse at der er en tilstrækkelig sammenhæng imellem beløbene oplyst på skema A og dem som fremsendes i skema B.  
 
Det fremgår af det indsendte skema B, at anlægssummen stiger fra 70,583 mio. kr. til 73,843 mio. kr. en stigning på 3,26 mio. kr. eller ca. 4,6%. Stigningen skyldes at Danske Diakonhjem har købt mere og bedre kvalitet, så anlægssummen er steget indtil det udmeldte maksimumbeløb for 2012. Ministeriet for by, bolig og landdistrikter har ingen bemærkninger til den nævnte stigning.
 
Bygherre har til forvaltningen oplyst, at den øgede anlægssum er anvendt til,

· Fuldspartling af lofter; glat lukket overflade
· Udskiftning af elevator
· Stald
· Dyrefold
· Søpavillon
· Fiskepavillon
· Ny nordfacade


Ud over stigningen i anlægssummen, følger tallene i skema B og skema A hinanden fint, uden at det giver anledning til yderligere bemærkninger.
 
Planafdelingen har ingen bemærkninger til det fremsendte projekt, som er i tråd med gældende lokalplanen.
 
Der fremsendes særskilt byggeansøgning direkte til Herning Kommunes afdeling for byggesag.
 
Ifølge friplejeboligloven skal Herning Kommune ikke godkende en foreløbig leje. Det bemærkes som en orientering, at den månedlige husleje vil lande i størrelsesordnen 6.800 kr. for 81 m2 nybygget plejebolig.
 
Sagen af denne typer indeholder som beskrevet ingen kommunal anlægsøkonomi. Der er alene tale om, at Herning Kommune skal påse, at tallene i Skema B stemmer overens med de af ministeriet i skema A godkendte. Forvaltningen foreslår derfor, at forvaltningen fremadrettet gives en bemyndigelse til at godkende skema B og C i sager som behandles efter friplejeboligloven.

 

I forbindelse med støttesagens behandling modtager Herning Kommune et gebyr på 156.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at skema B godkendes for både boliger og servicearealer,

 

at gebyret for sagsbehandling i 2012 på 156.000 kr. kan indeholdes i det afsatte beløb på Serviceområde 20, administration, fælles udgifter og indtægter,

 

at administrationen bemyndiges til fremover at behandle skema B og C efter plejeboliglovens bestemmelser.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-17-12 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Garantistillelse for lån til Feldborg Kraftvarmeværk Amba

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Inge Voer Laursen

Sagsresume

Revisionsfirmaet BDO har på vegne af Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a. fremsendt en anmodning til Herning Kommune om godkendelse af deres optagelse af et nyt lån med låneprovenu på 8,4 mio. kr. i KommuneKredit og beder samtidig om en kommunal garantistillelse.

 

Byrådet har den 13. december 2011 vedtaget lokaleplan for solfangeranlæg i Feldborg samt kommuneplantillæg 60.

Sagsfremstilling

Kraftvarmeværket ønsker, at der optages et nyt lån på med et provenu på 8,4 mio. kr., der skal anvendes til påtænkt investering i solvarmeanlæg.  

Værket oplyser, at formålet med opførelsen af et solvarmeanlæg er at sikre forbrugerne leverance af fjernvarme til konkurrencedygtige priser.  

 

Værket har i samarbejde med konsulentfirmaet Averhoff Energi Anlæg A/S og udarbejdet et grundlag for projektet.  

Heri indgår en beskrivelse af projektforslaget samt en økonomisk analyse ”sammenligning mellem eksisterende anlæg og nyt anlæg”.

 

Beregningerne viser, at med de nuværende gaspriser vil tilbagebetalingstiden være 9,2 år ved et årligt provenu på 900.838 kr.

Der er vedlagt beregningseksempler på udsving i gasprisen, der viser at tilbagebetalingstiden må kunne forventes at svinge mellem 6,7 - 9,2 år.

 

Revisorfirmaet BDO har gennemgået det af konsulentfirmaet udarbejdede materiale.

Det er revisors konklusion, at de udførte undersøgelser ikke giver anledning til bemærkninger. Det konkluderes dog, at de faktiske resultater vil afvige fra de budgetterede, og især vil udsving i gaspriserne kunne påvirke den beregnede tilbagebetalingstid. Tilsvarende kan udsving i temperaturer påvirke tilbagebetalingstiden.

 

Anlægget omfatter etablering af veksler station/installationsarbejde, 4.000 m2 solfangere inkl. opsætning m.m., rørledninger, transmissionsledning, rådgivning, køb af jord og afretning af jord. Den samlede investering udgør 8.315.833 kr.    

Garantistillelsen

Der er hjemtaget fem forslag på lån i KommuneKredit med et låneprovenu på 8,4 mio. kr. Løbetiden af lånene i låneforslaget er fastsat til 20 år, svarende til den valgte regnskabsmæssige levetid for kraftvarmeanlæg. Værkets revisor har oplyst, at man ønsker et fastforrentet obligationslån i KommuneKredit på 3% med en hovedstol på 8,571 mio. kr. (skønnet kurs 0,98 pr. 24.1.2012), der afvikles som annuitetslån over 20 år. Den endelige hovedstol vil afhænge kursen ved hjemtagelsen af lånet.    

I henhold til Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 1 nr. 5 kan kommunen meddele garanti for lån, der anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

 

Låntagningen vedrører investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas og varme i henhold til Lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 3. Meddelelse af garantien belaster således ikke kommunens låneramme og medfører ikke deponering.

 

Herning Kommune har i 1994 garanteret for et lån på 18,4 mio. kr. overfor værket. Restgælden udgør ultimo 2011 2.533.157 kr. Lånet udløber ultimo 2013. 

Herning Kommune har tidligere afgivet garantier i forbindelse med, at lokale værker har optaget lån til investeringsudgifter. Der er stillet 6 kommunale garantier i alt. Hæftelserne udgør ultimo 2011 i alt 40 mio. kr. fordelt som følger:

 • Haderup Kraftvarmeværk: 2,8 mio. kr.

 • Feldborg Kraftvarmeværk: 2,5 mio. kr.

 • Aulum Fjernvarme: 15,2 mio. kr. og 5,2 mio. kr.

 • Ørnhøj/Grønbjerg: Kraftvarmeværk 5,8 mio. kr. og 8,5 mio. kr.

 

Herning Kommune opkræver en provision på 1,5% af hovedstolen for garantien svarende til et beløb på 128.000 kr.

 

Byrådet har den 13. december 2011 vedtaget lokaleplan for solfangeranlæg i Feldborg samt kommuneplantillæg 60.

Derudover skal værket i henhold til varmeforsyningsloven søge om en godkendelse for etablering af anlægget samt søge byggetilladelse.

 

Det anbefales at Herning Kommune meddeler tilsagn om kommunegaranti for optagelse af lån med et provenu på 8,4 mio. kr. og en løbetid på maksimalt 20 år. Det anbefales herudover, at forvaltningen bemyndiges til at meddele garantien, når forudsætninger vedrørende de nødvendige tilladelser er opnået.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Feldborg Kraftvarmeværk Amba’s optagelse af et 3 % obligationslån med et

låneprovenu på 8.400.000 kr. og løbetid på 20 år i KommuneKredit, godkendes. Hovedstolen forventes at blive 8.571.000 kr., men vil afhænge af kursen ved låneoptagelsen,

 

at der opkræves 128.000 kr. i provision for garantistillelsen, svarende til 1,5% af garantibeløbet, som Herning Kommune garanterer for ved stiftelsen af lånet. Beløbet indtægtsføres under Serviceområde 21, Renteindtægter.  

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.09-P20-1638-09 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab for renovering af Herning Svømmehal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab for renovering af Herning Svømmehal fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for renovering af Herning Svømmehal.

Projektet omfatter større renoveringsopgaver vedrørende det tekniske anlæg.

Med henvisning til bevilling givet af Byrådet i Herning Kommune af den 22. juni 2009, fremsender forvaltninger hermed et anlægsregnskab. 

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
031087
Renovering af Herning Svømmehal
2.070.000
2.070.260
-260

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Anlægsregnskabet godkendes.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1554-07 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab for Hodsager Multicenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab for Hodsager Multicenter fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for Hodsager Multicenter

Projektet omfatter opførelse af en ny hal samt overdragelse af eksisterende bygninger til den selvejende institution.

 

Med henvisning til bevilling givet af Byrådet i Herning Kommune af den 6. marts 2007, fremsender forvaltningen hermed et anlægsregnskab.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
031098
Hodsager Multicenter
6.546.000
6.472.740
73.260

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 73.260 kr., som tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.04.00-P20-1750-10 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab for haludvidelsesprojekt i Kibæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
X
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for haludvidelsesprojekt i Kibæk fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab vedrørende haludvidselsesprojekt i Kibæk, stednr. 318097, blev påbegyndt i 2010.

Projektet omfatter et nyt idræts- og kulturcenter, der udfordrer til nye bevægelsesformer og spænder vidt lige fra konkrete behov til udvidelse af centrets kapacitet og udbud af faciliteter til en udvikling af centrets egenskaber som mødested.

 

Med henvisning til bevilling givet af Byrådet i Herning Kommune af den 9. marts 2010, fremsender forvaltningen hermed et anlægsregnskab.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
318097
Haludvidelses-
projekt i Kibæk
2.860.000
2.834.597
25.403

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 25.403 kr., som tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Anlægsregnskabet godkendes.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 20.13.00-P20-644-06 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab for om- og tilbygning af spillestedet Fermaten

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning af spillestedet Fermaten fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning af spillestedet Fermaten.

Projektet omfatter blandt andet om- og tilbygningsprojekt, grunderhvervelse, etablering af p-pladser og vejadgang.

Den totale anlægsudgift for byggeriet er 15.582.000 kr., hvoraf Herning Kommune har bidraget med 9.547.000 kr., som anlægstilskud.

 

Med henvisning til bevilling givet af Byrådet i Herning Kommune, fremsender forvaltningen et anlægsregnskab.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
363098
Om- og tilbygning til Fermaten
9.547.000
9.575.006
-28.006

 

Regnskabet udviser et merforbrug på 28.006 kr.

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Anlægsregnskabet godkendes.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab for Bibliotekets Mediatek i Østergade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab for DGI Huset Herning, Mediatek fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for opførelse af Mediateket i DGI Huset Herning.

Projektet omfatter etablering af Mediateket/Biblioteket i Midtbyen, som et sideløbende projekt samtidig med etableringen af DGI Huset Herning.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
350095
DGI Huset Herning, Mediatek
1.589.000
1.079.245
509.755

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 509.755 kr., som tilgår de likvide aktiver. Mindreforbruget kan forklares med, at der i forhold til det oprindelige projekt/budget er foretaget væsentlige ændringer.

 

Anlægsregnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse med henvisning til mindreforbrugets størrelse.

Indstilling

Kultur- og Frtidsudvalget indstiller,

at Anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 20.13.00-P20-2110-07 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab for opførelse af HEART og tilhørende arealerhvervelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende opførelse af Kunstens Hus, samt areal hertil fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende opførelse af Kunstens Hus (Heart).

Projektet omfatter opførelse af Kunstens Hus i Birk samt arealerhvervelse.

Heart huser Herning Kunstmuseum, Ensemble MidtVest og Socle du Monde.

Den totale anlægsudgift for byggeriet er 150.000.000 kr., hvoraf Herning Kommune har biraget med 42.391.520 kr.

 

Med henvisning til bevillinger givet af Byrådet i Herning Kommune, fremsender forvaltningen et anlægsregnskab.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
360048
Kunstens Hus
32.336.000
31.825.520
510.480
360096
Areal til Kunstens Hus
10.566.000
10.566.000
0

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 510.480 kr., som skyldes momsforhold. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.08.09-P20-514-03 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab for projektering af baneanlæg i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende projektering af baneanlæg i Tjørring Idrætsanlæg fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende projektering af baneanlæg i Tjørring Idrætsanlæg etape 1.

Projektet omfatter flytning af Tjørring Idrætsforenings fodboldanlæg i forbindelse med byggemodning og gravning af sø i Holingområdet.

Med henvisning til bevilling givet af Byrådet i Herning Kommune den 26. august 2008, fremsender forvaltningen et anlægsregnskab.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
031092
Tjørring Idrætsanlæg
8.170.000
9.107.255
-937.255

 

Regnskabet udviser et merforbrug på 937.255 kr., som skyldes, en række uforudsete forhold blandt andet en meget stor ekstra udgift til sand, idet der er budgetteret med fri sandleverance fra det oprindelige Futopia-projekt. Der har ligeledes været ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytning af tennisklubben og overtagelse af ejendomme.

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.08.09-P20-4-09 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab for Herning Atletikstadion og klubhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende Herning Atletikstadion fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for renovering af kantine og omklædningsrum på Herning Atletikstadion samt ombygning af Herning Hawks klubhus.

 

Med henvisning til bevilling på i alt 3.000.000 kr. givet af Byrådet i Herning Kommune med 530.000 kr. den 22. juni 2009 og 2.470.000 kr. den 24. august 2010, fremsender forvaltningen et anlægsregnskab.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
031094
Herning Atletikstadion
Restrådighedsbeløb
3.000.000
 
836.000
3.000.000
 
718.421
0
 
117.579

 

Det resterende rådighedsbeløb på 836.000 kr., afsat til ombygning af Herning Hawks klubhus, blev ikke frigivet i ovennævnte frigivelsessag, men er anvendt til formålet inden for den afsatte budgetramme med et mindreforbrug på 117.579 kr.

Sammen med aflæggelse af anlægsregnskab anmodes der om frigivelse af rådighedsbeløbet på 836.000 kr.

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 836.000 kr. til serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031094 Herning Atletikstadion,

 

at bevillingen på 836.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2011,

 

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-11 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 med VVM-redegørelse for DNV-Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige Sagsbehandlere: - Helene Kærsgaard

Sagsresume

Region Midtjylland ønsker at opføre et nyt hospital ved Gødstrup. De overordnede rammer for projektet er fastlagt i lokalplan nr. 54.OF1.1 og kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2009-2025, som blev endeligt vedtaget i efteråret 2010. På baggrund af lokalplanen er området eksproprieret, så Region Midtjylland i dag ejer projektområdet, hvor de ønsker at etablere det nye hospital.
 
Da projektet omfatter en helikopterlandingsplads, er projektet VVM-pligtigt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”. I henhold til lovgivningen, skal der udarbejdes endnu et kommunplantillæg med en Vurdering af Virkningen på Miljøet (VVM) for projektet, inden projektet kan realiseres.
 
Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009-2025 (se bilag 1) med VVM-redegørelse og miljørapport for projektet "DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest."

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 66 ændrer ikke de i kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan nr. 54.OF1.1 fastsatte rammer for projektet, men foreskriver udelukkende, at der i rammeområde 54.OF1 er mulighed for at opføre et VVM-pligtigt anlæg, i overensstemmelse med ”DNV-Gødstrup – Det Nye Hospital i Vest, VVM-redegørelse og miljørapport, januar 2012.”
 
Inden arbejdet med tillæg nr. 66 og VVM-redegørelsen blev igangsat, har forslag til ideer, og indhold i VVM-redegørelse og miljørapport været til offentlig debat, ved et debatoplæg for projektet.  
På byrådsmødet den 17. maj 2011, pkt.138, godkendte Byrådet debatoplægget for "DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest". Debatoplægget blev efterfølgende sendt i offentlig høring fra den 25. maj til den 22. juni 2011.
 
Der indkom 3 bemærkninger og en telefonisk henvendelse i debatprioden, se bilag 3. Bemærkningerne er behandlet i bilag 4.
Bemærkning 1 og 2, samt den telefoniske henvendelse, er inddraget i VVM-redegørelse og miljørapport i det omfang, det har været relevant. Bemærkning 3 omhandler en række spørgsmål omkring de kommende infrastrukturanlæg i forbindelse med hospitalet. Bemærkningen er besvaret i det omfang det har været muligt, og er sendt til Vejdirektoratet, som har ansvaret for den vestlige omfartsvej.  
Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport.
 
Da kommuneplantillæg nr. 66 kan få indflydelse på miljøet er der udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport i et samlet dokument: ”DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest, VVM-redegørelse og miljørapport, januar 2012”, se bilag 2.
VVM-redegørelse og miljørapport belyser projektets forventede påvirkninger af natur, miljø og mennesker gennem vurdering af planforhold, landskab og visuelle konsekvenser, kulturmiljø og arkitektonisk kulturarv, trafik og trafikstøj, helikopterstøj, togstøj, virksomhedsstøj, klima og luftkvalitet, jordforurening, spildevand og overfladevand, vandmiljø og grundvand, råstoffer og affald, risikovirksomhed, flora og fauna samt mennesker og samfund. Et resume af indholdet i VVM-redegørelse og miljørapport kan læses i det ikke-tekniske resume, som er vedhæftet tillæg nr. 66, se bilag 1.
 
For at byggeriet af DNV-Gødstrup kan igangsættes, skal forslag til tillæg nr. 66 med VVM-redegørelse og miljørapport, foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Herefter behandles de indkomne bemærkninger og indsigelser til projektet, hvorefter tillæg nr. 66 med VVM-redegørelse og miljørapport kan endeligt vedtages og der kan gives VVM-tilladelse til projektet. Først når der er givet VVM-tilladelse til projektet, kan byggeriet af DNV-Gødstrup igangsættes.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009-2025 med VVM-redegørelse og miljørapport for projektet "DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest" foreløbigt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-11 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 71 for erhvervsområdet Industriparken i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 24. januar 2011 godkendt, at der udarbejdes forslag til tillæg til Herning Kommuneplan 2009-2020 og forslag til lokalplan for erhvervsområdet Industriparken i Lind.
 
Baggrunden for at udarbejde en lokalplan er et ønske fra grundejere i området om at udvide grundarealet mod Messemotorvejen ved tilkøb af kommunalt ejet jord. Der findes ikke en eksisterende lokalplan for området.
 
Da lokalplanforslag 61.E3.1 for erhvervsområdet Industriparken i Lind ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af de eksisterende rammeområder 61.E1 og 61.E3 til erhverv.
 
Den geografiske afgrænsning af det eksisterende rammeområde 61.E1 bibeholdes og afgrænsningen af det eksisterende rammeområde 61.E3 udvides og tilpasses mod nord til også at omfatte den del af området, der i dag er kommunalt ejet jord.
 
Ændringer i rammebestemmelserne
Med tillægget fjernes muligheden for at opføre én bolig pr. ejendom for en til virksomheden knyttet person samt selvstændig kontorvirksomhed i det eksisterende rammeområde E1.
 
Desuden ændres den nordligste del af det eksisterende rammeområde E3 fra miljøklasse 3-5 til miljøklasse 3-4.
 
Derudover ændres bestemmelsen om et afskærmende beplantningsbælte langs områdets nordvestlige grænse til en åben beplantning i form af træer i grupper.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 foreløbigt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-11 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområdet Industriparken i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige Sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 24. januar 2011 godkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan samt tillæg til kommuneplanen for det eksisterende erhvervsområde Industriparken i Lind.
 
Baggrunden for at udarbejde en lokalplan er et ønske fra grundejere i området om at udvide grundarealet mod Messemotorvejen ved tilkøb af kommunalt ejet jord. Der findes ikke en eksisterende lokalplan for området.
 
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 61.E3.1 for erhvervsområdet Industriparken i Lind og tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 25 ha stort og består af det eksisterende erhvervsområde Industriparken i Lind samt en stribe kommunalt ejet jord nord for erhvervsområdet mod Messemotorvejen.
 
Området ligger i den nordvestlige del af Lind og afgrænses mod nord af Messemotorvejen, mod vest og syd af Nr. Lindvej og mod øst af Messevejen.
 
Umiddelbart syd for området ligger et eksisterende boligområde.
 
Plangrundlag
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 71. Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 61.E1 og 61.E3 udlagt til erhverv.
 
Lokalplanområdet ligger i byzone.
 
Lokalplanområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området ligger i det grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk og en del af området ligger inden for den hygiejniske zone til Vestre Vandværks boringer. Dette betyder, at der som udgangspunkt ikke må etableres grundvandstruende aktivitet i området og lokalplanen skal stille krav til beskyttelse af grundvandet.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål og detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres boliger eller selvstændig kontorvirksomhed i området.
 
Forslaget giver mulighed for at anvende området til erhverv i miljøklasse 2-5, dvs. fra virksomheder, der kun giver en ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser til mere belastende produktionsvirksomheder.
 
Lokalplanområdet disponeres i tre delområder med forskellige miljøklasser, der er tilpasset omgivelserne:
 
I delområde I, der ligger tættest på det eksisterende boligområde, må der placeres virksomheder i miljøklasse 2-3,
i delområde II må der placeres virksomheder i miljøklasse 3-5,
og i delområde III, hvor der inddrages nyt areal, må der placeres virksomheder i miljøklasse 3-4.
 
Bebyggelsen inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter.
 
For at sikre en grøn, landskabelig overgang til de omkringliggende, større veje indeholder lokalplanen byggelinier mod nordvest og øst. Byggelinien mod nordvest har også til formål at sikre nye arealer mod grundvandstruende aktivitet. 
Den grønne, landskabelige overgang til de omkringliggende, større veje skal etableres som en åben beplantning med træer i grupper i den nordlige del af området mod Messemotorvejen og i den østlige del mod Messevejen. Dette giver mulighed for større synlighed og ligger i tråd med principperne for beplantningen langs motorvejen i erhvervsområderne øst for lokalplanområdet.
 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Nr. Lindvej af de eksisterende veje Industriparken, Industrivænget og Hvillumsvej.
 
Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af ejendommen matr. nr. 13bs Lind By, Rind, der er registreret med lav bevaringsværdi i Herning Kommuneatlas.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

atforslag til lokalplan nr. 61.E3.1 for erhvervsområdet Industriparken i Lind foreløbigt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-12 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 84 for Åvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 84 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 12.E16.1 – Centerområde ved Åvænget i Herning.

Baggrunden for planforslagene er en ansøgning om opførelse af en detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, en restaurant samt en selvbetjeningstankstation. Byplanudvalget principgodkendte på mødet d. 12. december 2011, at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, i forhold til anvendelse samt afgrænsning af rammeområdet. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan er der udarbejdet et tillæg nr. 84.


Kommuneplantillægget ændrer rammebestemmelserne i rammeområde NØ.E16 med hensyn til områdets anvendelse samt afgrænsning, således der kan etableres detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper i området.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 84 til Herning Kommuneplan 2009-2020 foreløbigt vedtages.

 Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde ved Åvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en ansøgning om opførelse af en detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, en restaurant samt en selvbetjeningstankstation.

Den eksisterende lokalplan tillader ikke detailhandel i områdets vestlige del, og lokalplanen er derfor igangsat efter et ønske om ændret anvendelse.

Byplanudvalget principgodkendte på mødet d. 12. december 2011, at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12.E16.1 – Centerområde ved Åvænget i Herning omfatter et areal på ca. 17.150 m² i den østlige del af Herning. Lokalplanområdet består i dag af et mindre parcelhuskvarter, som er delt i to af et vejgennembrud til Bauhaus.
 
Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre opførelsen af en detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, en restaurant og en tankstation med selvbetjening.

Det ansøgte projekt omfatter primært den vestlige del af området, men lokalplanen giver også mulighed for at udnytte den østlige del efter samme principper.
Lokalplanen skal sikre en overordnet disponering af området i sammenhæng med den eksisterende planlægning for området syd for Silkeborgvej med en grøn bufferzone, parkeringsarealer samt en påbudt facadebyggelinje mod Silkeborgvej. Lokalplanen skal ligeledes angive retningslinjer for bebyggelsens udformning, adgangsforhold samt opholds- og parkeringsarealer.

 

Herningsholm Å løber langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Det eksisterende rekreative areal til åens forløb indskrænkes pga. lokalplanen. Det forventes derfor, at der i forbindelse med salgsvilkårene for grundene ejet af Herning Kommune vil blive stillet krav om, at åen bliver forlagt og genslynget længere mod vest uden for lokalplanområdet uden udgift for Herning Kommune.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020 i forhold til områdets anvendelse samt afgrænsningen af rammeområdet. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 84.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 12.E16.1 – Centerområde ved Åvænget i Herning foreløbigt vedtages, dog således
at det på kortbilag 2 viste vejudlæg A-B skal for den markerede del overføres til offentligt vejareal.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 85 for Centerområde i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen vedrører ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen i Hammerum, med henblik på indretning af bodega i ejendommen Hammerum Hovedgade 61B

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgning om indretning af bodega i ejendommen Hammerum Hovedgade 61B.
 
Ifølge Herning Kommuneplan 2009-2020 er det ikke muligt at etablere restauranter og cafeer i ejendommen. Forvaltningen har ved en gennemgang af de tilsvarende rammer, for de centrale områder af centerbyerne kunnet konstatere, at det kun er i Hammerum at dette ikke er muligt.
 
Normalt anses cafeer, barer og restauranter som en naturlig anvendelse i et centerområde. Forvaltningen har på baggrund af ansøgningen derfor udarbejdet et udkast til tillæg til kommuneplanen for det centrale centerområde i Hammerum, som giver mulighed for café, barer og restauranter på den centrale del af Hammerum Hovedgade.
 
Det kan oplyses, at der er det fornødne antal parkeringspladser på grunden. Projektet er ikke lokalplanpligtigt, idet de øvrige myndighedstilladelser kan gives efter bl.a. Byggeloven og Miljøbeskyttelsesloven.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020 foreløbigt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for den sydvestlige del af Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige Sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har den 15. november 2011, punkt 285, foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 33.OF3.1 for et offentligt område i den sydvestlige del af Birk.
 
Forslag til lokalplan 33.OF3.1 har været i offentlig høring fra den 16. november 2011 til den 11. januar 2012. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelse eller bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Der kan indenfor lokalplanforslagets område etableres bebyggelse på op til 2500 m² i 2-3 etager. Bebyggelsen skal fremstå hvid i overensstemmelse med det øvrige byggeri i området. Der er i lokalplanforslaget udlagt et byggefelt, som skal indeholde byggeri samt parkering. Der er påbudte byggelinier mod syd og vest. Videreførelsen af den eksisterende adgangsvej er indarbejdet i lokalplanen. Vejen afsluttes med en pladsdannelse, som kan anvendes som vendeplads.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Birk masterplan 2011.
 
Lokalplanforslaget har været fremlagt for Birk Kunst- og Arkitekturudvalg på et møde den 8. december 2011. Udvalget havde ingen bemærkninger til planforslaget. 


En del af lokalplanens område, byggefeltet, har været udbudt til salg. Der er indkommet et købstilbud, som har givet anledning til justeringer i lokalplanforslaget, som fremgår af indstillingen.
 
Forvaltningen har afholdt et møde med tilbudsgiver og deres rådgiver, hvor der i fællesskab er fundet forslag til justeringer i lokalplanforslaget. 


Forslag til justeringer i forhold til lokalplanforslaget:
 
-Bygherre ønsker at etablere en solafskærmning uden for byggefeltet og den påbudte facadelinie. Det er forvaltningens vurdering at lokalplanen kan ændres uden genfremlæggelse, således at der kan etableres en solafskærmning. Bygherre har fremsendt en ny skitse visende en anden løsning på solafskærmningen.
 
- Bygherre ønsker at etablere en terrasse uden for byggefeltet. Det er forvaltningens vurdering at lokalplanen kan ændres uden genfremlæggelse, således at der kan etableres en terrasse.
 
- Det er afgørende for tilbudsgiver at bevare det sorte ved indgangspartier og udgang til terrasse. Den sorte farve er ikke i strid med lokalplanforslaget da det fremgår af §8.1 ” Bebyggelsens facader skal fremtræde som hvidt vandskuret murværk, beton eller fiberbeton. Døre, vinduer, porte og særlige bygningsdele som indgangspartier, karnapper og lignende kan fremstå i andre farver og materialer”.
Kunst- og Arkitekturudvalgets anbefaling omkring den sorte farve er at den skal ændres til hvid. Forvaltningen anbefaler at §8.1. ændres således at bygningen vil fremstå hvid.
 
Bygningens facade er i skitseforslaget fiberbeton. Dette har vist sig at være en meget kompliceret løsning og derfor ønsker tilbudsgiver, at facaderne ændres til hvide sandwich elementer i beton med fræsede spor, som vist i skitseforslaget. Forvaltningen vurderer, at en facade i hvide sandwich elementer er i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 33.OF3.1 for et offentligt område i den sydvestlige del af Birk endeligt vedtages med følgende ændringer:  
atder under § 8 tilføjes ”der kan etableres solafskærmning i en bredde på 1 meter, solafskærmningen kan etableres fra 1. sals højde”,  
atder under § 8 tilføjes ”den påbudte facadeline mod syd og vest kan overskrides med maksimum 1 meter, i form af indgangspartier og lignende. Ydervæg og glaspartier skal dog ligge i den påbudte facadelinie”, 
at der under § 9 tilføjes ”der kan etableres en belagt terrasse med en maksimum størrelse på 150 m² syd for byggefeltet. Terrassen skal være i terræn”, 
at § 8.1 ændres til ” Bebyggelsens facader skal fremtræde som hvid vandskuret murværk, beton eller fiberbeton. Særlige bygningsdele som indgangspartier, karnapper, solafskærmning og lignende kan fremstå i andre materialer i lyse farver”.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1207-08 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Skolegade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for byfornyelsesprojektet Skolegade fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 21. august 2007, sag nr.: 276, blev der givet en bevilling på 3.060.000 kr. til byfornyelse af Skolegade. Dertil blev der på Byrådets møde d. 12. december, sag nr.: 427, givet yderligere en bevilling på 549.000 kr. til uforudsete, all risk forsikring mm.efter udbud.
 
Projektet er udført som skitseret og projekteret.
 

Stednr.:
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
015096
Skolegade
3.609.000
3.609.733
- 733
 
 
 
 
 

 
Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-08 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Godkendelse af anlægsregnskab for plads ved Fermaten

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for plads ved Fermaten fremsendes til godkendelse.
 

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 26. august 2008, sag nr.: 190, blev der givet en bevilling på 3.016.000 kr. til projektudvikling og anlæg af en ny plads ud for det ny ombyggede og udvidede spillested Fermaten. Dertil blev der på Byrådets møde d. 27 januar 2009 bevilget 2.612.000 kr. til lysprojekt, anlæg af plads og mur samt erhvervelse af byggeret mv.
 
Projektet er udført som skitseret og projekteret.
 
Mindreforbrug på 600.000 kr. er bevilget overført til projekt for Den Glemte gade og Østergade – etape 2.
 
Indtægten på 75.000 kr. beror på medfinansiering af port mellem Plads ved Fermaten og baggård til Inspiration, Bredgade 32. Der er ikke søgt indtægtsbevilling på medfinansieringen.
 

Stednr.:
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
222082
Plads v. Fermaten
5.028.000
5.105.310
- 77.310
 
 
             0
   -75.000
 75.000
Netto
 
 
 
 - 2.310

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.14-P20-1188-07 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Godkendelse af anlægsregnskab for Citypassagen Bredgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for ombygning af Citypassagen til godkendelse.

Sagsfremstilling

 På Byrådets møde d. 16. august 2005, sag nr.: 177, blev der givet en bevilling på 2.090.000 kr. til renovering af Citypassagen. Dertil blev der på Byrådets møde d. 27. marts 2007, sag nr.: 111, givet yderligere en bevilling på 410.000 kr.
 
Projektet er udført som skitseret og projekteret.
 
Der er et mindreforbrug på 21.923 kr. 

 

Stednr.:
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
222094
Citypassagen
2.500.000
2.478.077
21.923

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-13-08 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høring om tilslutning til Rejsekortet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Brokær, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Det elektroniske rejsekort er ved at blive indført i tog, metro og busser i Danmark. Rejsekortet er allerede indført i i busser på Sjælland og i Nordjylland, og fra starten af 2012 vil det blive indført landsdækkende i alle tog i Danmark.

 

Midttrafik har tidligere haft beslutning om tilslutning sendt i høring, hvor Herning Kommune principielt mente at kunne tilslutte sig beslutningen om Rejsekortet.

 

Midttrafik valgte dog at udsætte tilslutningen i 2009 indtil rejsekortet havde vist sig at virke i større skala, og indtil økonomien var belyst tilfredsstillende. Det vurderer Midttrafik nu er opfyldt, og sender derfor beslutning om indførelse af rejsekort i Midtjylland i høring blandt kommuner og regionen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles fuld tilslutning til rejsekortprojektet som tidligere fremsendt i 2009, og at Midttrafik anmodes om at finde en mere fair fordelingsløsning på driftsomkostninger i lighed med Sydtrafiks løsning, samt at Midttrafik arbejder for at kunne indføre en kommende "bus light" udgave i busser med lavt passagertal.

 

Det anbefales endvidere, at Midttrafik udfordrer Rejsekortselskabet på økonomien og forhandler en reduceret udgift for kommuner ved tilslutning til rejsekortet.

Sagsfremstilling

Historik

 

I 2003 blev Rejsekort A/S stiftet for at udvikle og stå for driften af et dansk rejsekortsystem, og i 2005 blev der indgået kontrakt med en leverandør af rejsekortsystemet.

 

Beslutning om Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet har tidligere været sendt i høring. Senest i 2009, hvor sagen blev behandlet i Byrådet 31. marts 2009, pkt. 74.

 

Høringssvaret fra Herning Kommune til Midttrafik blev godkendt med disse anbefalinger:

- at meddele fuld tilslutning til rejsekortprojektet med henvisning til de mange fordele,       samt at det er vanskeligt at se, hvilke andre alternativer Midttrafik har,

- at anbefale delvis lånefinansiering af de samlede udgifter til rejsekortet.

 

For Herning Kommune var udgiften til rejsekortet i 2009 ved delvis lånefinansiering ca. 450.000 kr. årligt (2008 priser).

 

På baggrund af høringssvarene i 2009 besluttede bestyrelsen for Midttrafik at vente med at tage stilling, indtil rejsekortet har vist sig at virke i større skala, til økonomien er belyst tilfredsstillende, og til der er opnået en bred opbakning fra kommunerne og regionen i Midtjylland.

 

Det er målet, at der skal indføres rejsekort i alle landets busser og tog. De eneste områder, der mangler at træffe beslutning for busserne, er Midtjylland, Fyn og Bornholm.

 

Rejsekortet er ved at blive udrullet på Sjælland og i Nordjylland i både busser og tog. Med 75.000 solgte rejsekort og med 1,6 mio. gennemførte rejser, er det vurderingen, at rejsekortet virker i større skala.

 

I starten af 2012 er det planen at åbne for brug af rejsekort fra alle DSB/Arriva stationer i landet (også i Midtjylland), og ved udgangen af 2012 skal det være fuldt udrullet i de tilsluttede områder, dog i prøvedrift i busserne i Sydjylland.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilslutning

Siden 2009 er rejsekortet blevet dyrere, dels på grund af en ikke opnået rabat på godt 20 mio. kr. ved at tilslutte sig rejsekortet i 2009, og dels på grund af flere udviklingsomkostninger, der er påløbet i mellemtiden.

 

Midttrafik har fremsendt en business case - Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik (2. december 2011), som beskriver de økonomiske konsekvenser for Midttrafik og bestillerne ved fuld tilslutning til projektet. Den indeholder også en beskrivelse af, hvad rejsekortprojektet går ud på, hvilke fordele det giver, men også hvilke udfordringer og risici det medfører. Business casen er bilag til sagen.

 

Midttrafik arbejder nu ud fra en økonomiberegning baseret på delvis lånefinansieret vilkår, idet Indenrigsministeriet har givet dispensation til, at trafikselskaberne kan optage lån på op til 75% af deres investeringsudgifter uden at skulle deponere. Lånefinansieringen betyder en større udjævning af Herning Kommunes udgifter over årene.

 

Midttrafiks samlede likviditetsbehov ved delvis lånefinansiering fra 2012 til 2028 er beregnet til i alt: 

 
           mio. kr.
1. Investeringer (aktier, lån, udstyr)
             65,5
2. Lån og forrentning af lån
           204,4
3. Driftsudgifter (beregnet på antal busser)
           544,8
4. Ændrede udgifter/indtægter i administrationen
          -140,5
Nettoudgift i alt for perioden 2012 - 2028 
           674,2

 

 

 

 

 

Herning Kommunes forventede andel heraf forventes at samlet at udgøre:

 
            mio. kr.
1+2. Investeringer (beregnet på køreplantimer)
              6,76
3.     Driftsudgifter (beregnet på antal busser)
            13,443
4.     Ændrede udgifter/indtægter i administrationen
             -0,486
Nettoudgift i alt for perioden 2012 - 2028
            19,716

 

Herning Kommunes nettoudgift fordeles således de første 4 år:

       År
      mio. kr.
   2012
      1,073
   2013
      0,716
   2014
      1,162
   2015
      1,276

 

I den resterende periode 2016 - 2028 svinger de årlige udgifter for Herning Kommune mellem ca. 1,0 mio. kr. og 1,35 mio. kr.

 

Der er i budget 2012 afsat 38,6 mio. kr. til den kollektive trafik. Den af Midttrafik fremsendte budgetjustering for 2012 udviser et negativt beløb på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det afsatte budget. Denne afvigelse forventes håndteret indenfor rammen på serviceområde 09.

 

I budget 2012 er der ikke afsat midler til rejsekortet, hvorfor udgiften som udgangspunkt ikke kan finansieres indenfor rammen. Det anbefales, at finansieringen i 2012 vurderes nærmere, når Herning Kommunes regnskab for 2011 for Serviceområde 09, Trafik, Kollektiv Trafik foreligger, og slutafregningen fra Midttrafik vedr. 2011 er modtaget. Det forventes at kunne ske senest til april måned.

Først på det tidspunkt er det endelig afklaret, om udgiften kan afholdes indenfor rammen i 2012.
 
Tilsvarende indgår udgiften i 2013 og årene fremover ikke i overslagsårene i det vedtagne budget, og det er ikke muligt at anvise kompenserende besparelser på nuværende tidspunkt. Det anbefales, at udgifterne til Rejsekortet fra 2013 og fremefter bør indgå i budgetforhandlingerne for 2013. Der bør ske en justering af drifts- og anlægsrammen, således budgettet for Kollektiv Trafik udvides med de årlige nettoudgifter til rejsekortet

 
Der er i sagen om tidlig risikovurdering af budget 2012 (Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 23. januar 2012 pkt. 5) gjort opmærksom på udgifterne til deltagelse i Rejsekortet, og at de ikke indeholdes i vedtagne budget. De oplyste tal er dog baseret på en kontantmodel, hvor udgifterne i 2012 og 2013 er væsentlig højere (hhv. 4,4 mio. kr. i 2012 og 2,4 mio. kr. i 2013).

 

Driftsomkostningerne er en usikkerhedsfaktor, da Midttrafik som udgangspunkt har valgt, at andel af busser med rejsekortudstyr er bestemmende for fordelingen af driftsudgifterne. Med en forventning om en større udskiftning end forudsat i opgørelsen, vil den samlede andel af driftsudgifterne formentlig blive større end de beregnede 19,716 mio. kr.

 

Udstyret i de mere sekundære busser med færre passagerer, hvor der er takstsamarbejde med regionale ruter, kunne være en kommende "bus light" udgave, der vil være billigere i indkøb og installering. Denne udgave forventes anvendt hos Movia og Nordjyllands Trafikselskab. Til forskel for fuldt monteret rejsekortudstyr i busserne, er "bus light" ikke fastmonteret, og kan flyttes fra bus til bus.

 

"Bus light" udgaven er endnu ikke færdigudviklet, og derfor har Midttrafik valgt ikke at anbefale og anvende denne løsning i fremsendte business case.

 

Det tidligere trafikselskab VAT (Vejle Amts Trafikselskab) deltog økonomiske i rejsekortprojektet. Der er ikke taget højde for hidtil afholdte udgifter til rejsekortprojektet knyttet til VAT-delen. Dette bliver først afklaret sammen med beslutning om fuld tilslutning. 

 

Fordelingsnøgle på driftsomkostningerne 

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en mere fair fordelingsnøgle på driftsomkostningerne. Bl.a. har Movia og Sydtrafik en mere nuanceret udgave af fordelingen af driftsomkostningerne.
 
Movia har indtil videre valgt at fordele driftsudgifterne til det centrale system efter passagertallet pr. busrute, hvor de forudsætter, at der skal rejsekortudstyr i alle Movia busser.
 
Sydtrafik har valgt, at de tilsvarende udgifter indtil videre fordeles efter bestillernes andel af køreplantimer. Men også, at finansieringen af udgifterne til det centrale system vil blive fordelt blandt bestillerne efter andel af rejseomsætning, når data foreligger. Konsekvensen er, at bestillerne med ruter, hvor der er mange rejser med rejsekort, kommer til at dække en større forholdsmæssig andel af de løbende udgifter.
 
Midttrafiks fremsendte høring rummer et oplæg til en samlet bestillerfordelingsmodel vedrørende Midttrafiks udgifter til rejsekortet ved eventuel fuld tilslutning. På baggrund af høringssvar og efter forberedelse og dialog mellem Midttrafik og bestillerne, skal der indgås en konkret aftale om finansieringen af rejsekortsamarbejdet.

 

Fordele og ulemper ved rejsekortet

Fordele:
Enkel i brug

Ét fælles system, der binder hele Danmark sammen

Større grad af selvbetjening

Rabat og pris følger forbruget

Mindre snyd

Forbedret datagrundlag for analyse og planlægning og pengestømme

 

Ulemper:

Dyrt
Giver kun nytte i områder med meget kollektiv trafik
Giver ikke værdi i områder med svag kollektiv trafik
Stor ændring for kunderne
Fortsat projektrisici

 

Konsekvens ved ikke at være med 

Når rejsekortet er udrullet, vil det være i brug i tog i hele landet, busser i hele landet undtaget i Midttrafiks område, på Fyn og på Bornholm.
I Midtjylland er der stor omstigning mellem bus og tog.
 
Bus-togsamarbejdet, som er det takst- og billetsamarbejde, der med succes har eksisteret siden 1997, vil fremover være bygget op om rejsekortet.
 
Hvis Midttrafik beslutter ikke at indføre rejsekortet, vil der ikke være takstsamarbejde med fri omstigning mellem bus og tog. Der vil være 2 billet- og takstsystemer, og kunder, der skal skifte mellem bus og tog, skal betale for omstigning - kun kontantbilletten er gyldig som omstigning.
 
Det vil generelt opfattes som et tilbageskridt for den kollektive trafik.

 

Alternativer

Business casen beskriver to alternativer til Rejsekortet:

 

1. Indførelse af et elektronisk kortsystem, som det Fynbus indførte til bustrafikken på Fyn i 2002. Det kan ikke bruges i tog, og kan ikke umiddelbart integreres med rejsekortsystemet.
Et sådant system vil koste Midttrafik ca. 192 mio. kr. i investering. Til sammenligning vil Midttrafik have udgifter til system og udstyr ved Rejsekortet på ca. 225. mio. kr.
Dtiftsomkostningerne skønnes at ligge højere ved Rejsekortet, end hvad Fynbussystemet koster i løbende drift.
Midttrafik skønner, at der vil være en begrænset besparelse ved anskaffelse af et nyt elektronisk kort svarende til det på Fyn, sammenlignet med rejsekortet. Driftsudgifterne vil dog være mindre, men det vil ikke sikre kunderne fri omstigning mellem bus og tog.
 
2. Opgradering af det nuværende system.
Et alternativ er at forlænge levetiden for det eksisterende billetteringsudstyr.
Dele at det nuværende system er 20-30 år gammelt, dog er der installeret nyt system i bybusserne i Herning i 2010, da det gamle system ikke mere var driftssikkert i bybussystemet.
Dette udstyr er flyttet ud til de lokale ruter i landområderne, hvor hovedparten af passagererne er skoleelever med årskort. Herved belastes billetteringsudstyret ikke meget, og det forventes at køre rimelig driftsikkert i disse ruter.

Midttrafik har opgjort, at over en 10 års periode vil en forlængelse af levetiden af det nuværende billetteringsudstyr koste 50 mio. kr.
Der vil ikke være takstsamarbejde med fri omstigning mellem bus og tog. På den baggrund skal der tages højde for et tab på yderligere ca. 50 mio. kr. over 10 år i kraft af reduceret overførsel af indtægter fra DSB/Arriva togene.
Det giver en samlet omkostning på ca. 100 mio. kr. eller ca. 10 mio. kr. om året i gennemsnit.

 

Byrådet har udpeget Finn Stengel Petersen som Herning Kommunes repræsentant i repræsentantskabet for Midttrafik. Finn Stengel Petersen er af repræsentantskabet valgt til bestyrelsen.  

Økonomi

Under forudsætning af Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet, vil Herning Kommune pålægges en øget omkostning til dette på ca. 1 mio. kr. årligt fra og med 2012 stigende til 1,276 mio. kr. i 2015.

I den resterende periode 2016 - 2028 svinger de årlige udgifter for Herning Kommune mellem ca. 1,0 mio. kr. og 1,35 

 

Udgiften i 2012 vurderes, når Herning Kommunes og  Midttrafiks regnskab for 2011 foreligger.

Beløbet fra 2013 og frem indarbejdes i budgetlægningen på Serviceområde 09 Trafik, busdrift.

 

Forslag til høringssvar:

På baggrund af tidligere indstilling fra 2009, har Herning Kommune udarbejdet et høringssvar med bl.a. følgende anbefalinger:

 

at   meddele fuld tilslutning til rejsekortprojektet som tidligere fremsendt i 2009,

at   anmode Midttrafik om at finder en mere fair fordelingsløsning på driftsomkostninger

      i lighed med Sydtrafiks løsning,

at   Midttrafik arbejder for at kunne indføre en kommende "bus light" udgave i busser

      med lavt passagertal,

at   Midttrafik udfordrer Rejsekortselskabet på økonomien og forhandler en reduceret

     udgift for kommuner ved tilslutning til rejsekortet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Herning Kommune meddeler tilslutning til rejsekortprojektet som tidligere fremsendt i 2009,

 

at Midttrafik anmodes om at finde en fair fordelingsløsning på driftsomkostninger i lighed med Sydtrafiks løsning,

 

at Midttrafik anmodes om at arbejde for at kunne  indføre en kommende 'bus light' udgave i busser med lavt passagertal,

 

at Midttrafik opfordres til at optage forhandling med Rejsekort A/S om at reducere de samlede udgifter til rejsekortprojektet, både hvad angår indskud af aktiekapital og ansvarlig lånekapital, anskaffelse af udstyr samt de årlige driftsudgifter.

 

at ovenstående indarbejdes i et høringssvar til Midttrafik,

 

at muligheden for finansiering af udgiften til rejsekortet på ca. 1 mio. kr. i 2012 vurderes nærmere, når Midttrafiks og Herning Kommunes regnskab for 2011 foreligger,

 

at udgiften til rejsekortet fra 2013 og fremefter indarbejdes i driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, busdrift, når og hvis Midttrafik har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen som følger,

 

at Herning Kommune meddelte i 2009 fuld tilslutning til rejsekortsprojektet. Det gælder ikke længere. Herning Kommune kan ikke tiltræde rejsekorsprojektet på det nuværende økonomiske grundlag. Forudsætningen for fuld tilslutning for Herning Kommune er, at driftsudgifterne ikke bliver dyrere og gerne billigere,

 

at Midttrafik opfordres til at optage forhandling med Rejsekort A/S om at reducere de samlede udgifter til rejsekortsprojektet, både hvad angår indskud af aktiekapital og ansvarlig lånekapital, anskaffelse af udstyr samt de årlige driftsudgifter.

 

Direktør Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-2-09 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til følgearbejder ved Sunds Omfartsvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 9.834.000 kr. til fortsættelse af igangværende projekt.
 
Anlægsprojektets årlige afledte driftsudgift fra 2013 og fremefter er beregnet til 560.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb  til forbrug i 2012, at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, samt at der i forbindelse med budgetforhandlinger for 2013 laves en justering af driftsrammen, således budgettet for vejvedligeholdelse udvides fra 2013 og frem.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 9.834.000 kr. til fortsættelse af igangværende projekt med gennemførelse af Herning Kommunes følgearbejder i forbindelse med Statens anlæggelse af Sunds Omfartsvej.
 
Følgearbejderne omfatter en forlængelse af Hjejlevej og Skalmejevej.
 
De nye vejes årlige afledte driftsudgift fra 2013 og fremefter er beregnet til 560.000 kr.
 
Finansieringen af de kommende afledte driftsudgifter kan enten findes indenfor den eksisterende budgetramme eller via en omprioritering af budgetrammerne i forbindelse med budget 2013.
 
Såfremt den afledte driftsudgift skal findes indenfor den eksisterende budgetramme får det konsekvenser for vedligeholdelsesniveauet på kommunens øvrige veje.
 
Det vil konkret betyde, at flere af kommunens mindre veje vil blive endnu mindre vedligeholdt.
 
Forvaltningen anbefaler, at den kommende afledte driftsudgift i forbindelse med Sunds omfartsvej indgår i budgetforhandlingerne for 2013. Der skal laves en justering af driftsrammen, således budgettet for vejvedligeholdelse udvides med 560.000 kr. fra 2013 og frem.

Økonomi

De nye vejes afledte driftsudgift fra 2013 og fremefter er beregnet til 560.000 kr. og søges indarbejdet i vejdriftsbudgettet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 9.834.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222074 Sunds Omfartsvej - følgearbejde, til forbrug i 2012,

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 9.834.000 kr. i 2012 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.  

 

at der i forbindelse med budgetforhandlinger for 2013 laves en justering af driftsrammen, således budgettet for vejvedligeholdelse udvides med 560.000 kr. fra 2013 og frem.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet med den ændring, at 3. "AT" udgår, idet afledte driftsudgifter indgår i budgetforhandlingerne.

 

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelsen af Vesterholmvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling på 19 mio. kr. til Vesterholmvejs forlængelse frem til det nye regionshospital i Gødstrup.
 
Anlægsprojektets årlige afledte driftsudgift fra 2015 og fremefter er beregnet til 670.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forlængelsen, at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb samt at der i forbindelse med budgetforhandlinger for 2015 justeres i driftsrammen, således at budget for vejvedligeholdelse udvides fra 2015 og frem.

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe vejadgang direkte fra Herning og frem til det nye regionshospital i Gødstrup anlægges en forlængelse af Vesterholmvej med mulighed for tilslutning til en ny vestlig omfartsvej omkring Herning.
 
På investeringsoversigten for budget 2012, 2013 og 2014 er der på serviceområde 09 Trafik, stednr. 222037 afsat henholdsvis 19 mio. kr., 22 mio. kr. og 39 mio. kr.
 
Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 19 mio. kr. til følgende arbejder i 2012:

 • Ekspropriering af jord

 • Arkæologiske undersøgelser

 • Projektering af vej og bygværker

 • Opstart på bygværker/broer

 

Vejanlæggets afledte driftsudgift er beregnet til 670.000 kr. årligt.
Finansieringen af de kommende afledte driftsudgifter kan enten findes indenfor den eksisterende budgetramme eller via en omprioritering af budgetrammerne i forbindelse med budget 2015.
 
Såfremt den afledte driftsudgift skal findes indenfor den eksisterende budgetramme får det konsekvenser for vedligeholdelsesniveauet på kommunens øvrige veje.
 
Det vil konkret betyde, at flere af kommunens mindre veje vil blive vedligeholdt endnu mindre.
 
Forvaltningen anbefaler, at den kommende afledte driftsudgift i forbindelse med forlængelse af Vesterholmsvej indgår i budgetforhandlingerne for 2015. Der skal laves en justering af driftsrammen, således budgettet for vejvedligeholdelse udvides med 670.000 kr. fra 2015 og frem.

Økonomi

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 19 mio. kr. til følgende arbejder i 2012:
 

 • Ekspropriering af jord

 • Arkæologiske undersøgelser

 • Projektering af vej og bygværker

 • Opstart på bygværker/broer

 
Vejanlæggets afledte driftsudgift er beregnet til 670.000 kr. og udgiften søges indarbejdet i vejdriftsbudgettet fra og med 2015.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 19.000.000 kr. i 2012 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222037 – Vesterholmvejs forlængelse, 

 

at udgiften på 19.000.000 kr. finansieres af det under samme serviceområde og sted nr. i 2012 til formålet afsatte rådighedsbeløb,

 

at den afledte driftudgift på 670.000 kr. indarbejdes i vejdriftsbudgettet fra og med 2015,

 

at der i forbindelse med budgetforhandlinger for 2015 laves en justering af driftsrammen, således budgettet for vejvedligeholdelse udvides med 670.000 kr. fra 2015 og frem.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet med den ændring, at 3. og 4. "AT" udgår, idet afledte driftsudgiftere indgår i budgetforhandlingerne.

 

Sagsnr.: 05.03.00-G00-2-10 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Anlægsregnskab for modernisering af bybusbetjeningen samt udskiftning af bro i Nybro

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Børge Nielsen, Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Øvrige sagsnumre: 13.05.00-G00-8-10

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab på modernisering af bybusbetjeningen i Herning samt udskiftning af bro over Storåen i Nybro
 
Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet følgende anlægsregnskaber:
 

Sted nr.
Anlæg
  Bevilling
   Forbrug
    Forskel
222075
Modernisering af bybusbetjeningen
1.018.000
 1.148.639
 - 130.639
223087
Udskiftning af bro, Aulumvej, Nybro
2.930.000
 2.848.395
     81.605

 
Bemærkninger: Sted nr. 222075. Modernisering af bybusbetjeningen.
Byrådet besluttede den 22. juni 2010, at bevilge midler til implementering af det nye bybusnet ved oprettelse nye stoppesteder og fjernelse af andre som blev overflødige.

 

Derudover er der gennemført en modificering af bump samt andre mindre nødvendige tilretninger af vejanlægget for at busserne kunne køre på de nye ruter efter køreplanskiftet i sommeren 2010.


Der er et merforbrug på 130.639 kr. og grunden er primært, at det viste sig nødvendigt at ombygge to eksisterende busslusegrave, således at minibusserne kan passere.
 
Bemærkninger: Sted nr. 223087. Udskiftning af bro, Aulumvej, Nybro
Byrådet den 12. april 2011 at bevilge midler til udskiftning af broen over Storåen på Aulumvej, da den eksisterende bro var nedbrudt i et omfang, så den ikke kunne genopbygges. Arbejdet er udført i 2011 som planlagt.

 

Der er et mindreforbrug på 81.605 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-823-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ændring af anvendelse af tidligere frigivet beløb ved Bøgehuset, Børnegården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard, Inge Voer Laursen

Sagsresume

Byrådet besluttede under pkt. 217 den 23. august 2011 frigivelse af anlægsbevilling til mindre byggeopgaver på daginstitutionsområdet 2011, herunder frigivelse af 105.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i Bøgehuset v/Børnegården, stednr. 514078 02.

Sagsfremstilling

Børnegården har besluttet, at de ikke ønsker at gøre brug af Bøgehuset længere. De opsiger derfor lejemålet. Dels er det muligt at flytte børnene internt i Børnegården, dels er der truffet aftale om nednormering af børnetallet i Børnegården med 35 pladser.

 

Renoveringen af ventilationsanlægget er derfor stillet i bero, og forvaltningen ønsker i stedet at få overført det frigivne beløb til 2012 og anvende det til delvis finansiering af  krybberum ved de nye vuggestueafsnit, der skal etableres i forbindelse med implementering af bæredygtige dagtilbud i forlængelse af strukturanalysen.

 

Bevilling og rådighedsbeløb på stednr. 514078 2 søges på denne baggrund flyttet til anlægsprojektet vedr. Strukturanalysen, serviceområde 10, Dagtilbud i 2012 i forbindelse med den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2012 på stednr. vedr. Strukturanalysen. Serviceområde 10, Dagtilbud på 105.000 kr,
 
at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2011 på stednr. 514078 02 Bøgehuset v/Børnegården, hvor bevillingen nedskrives tilsvarende,
 
at beløbet søges overført fra 2011 til 2012 i den samlede overførselssag vedrørende uforbrugte midler i 2011.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-304-10 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Reviderede servicestandarder for det specialiserede socialområde for børn og unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

14. december 2010 godkendte Byrådet servicestandarden på det specialiserede socialområde i Børne- og Familieafdelingen (nu Center for Børn og Forebyggelse). Samtidig besluttedes, at servicestandarden skulle evalueres ultimo 2011. De reviderede servicestandarder fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Arbejdet med evaluering af servicestandarden er en del af arbejdet med at genoprette økonomien i Center for Børn og Forebyggelse og sikre en bedre balance mellem økonomi og faglighed.

Der er sket følgende centrale ændringer i servicestandarden (se bilag ”Servicestandarder på det specialiserede socialområde – 1. feb. 2012” og

øvrige bilag):

 

Handicapområdet:

 • Aflastning til børn med middelsvær belastning ændres som udgangspunkt fra almindelig institutionsaflastning til enten klubtilbud på Agerbo, nat/dag aflastning på Tjørringhus eller et nyt professionelt barnepigetilbud (jf. bilag ”Professionel barnepige”)

 • Loft over antal vederlag ved aflastning i familier

 • Kvalitetstandard m.h.t. befordring (se bilag ”Servicestandard for kørsel, cbf”)

 • Ydelsesplan m.h.t. aflastning (jf. bilag ”Bilag Servicestandard – ydelsespakker Agerbo og Tjørringhus”)

 • Hedebocentret, der også leverer ydelser på handicapområdet, er skrevet ind i handicapdelen af servicestandarderne

 • Etablering af kommunale plejefamilier

 
Almenområdet:

 • Unge over 16 år i niveau D og E tilbydes i højere grad ambulante tilbud som MST, MST-CM

 • Unge over 12 år skal i stigende grad tilbydes MST, MST-CM og MTFC

 • Nyt dagbehandlingstilbud på Toften, ”Børnehuset”, med henblik på at undgå anbringelse (se selvstændigt dagsordenspunkt)

 • Loft over antal vederlag ved aflastning i familier

 • En større differentiering af den ambulante familiebehandling (jf. bilag ”Familiecenter Herning-2012-takstberegninger-endelige rev. 100112-kk”)

 • Etablering af kommunale plejefamilier

 • Større fokus på slægts- og netværksanbringelser

 • Behandlingspsykologernes arbejde er indføjet og beskrevet (jf. bilag "Beskrivelse for Behandlingspsykologer")

 

Derudover tages der bl.a. følgende initiativer:

 • En bedre samordning af Sundhedsplejens indsats i familier med særlige behov og arbejdet i Børne- og Familierådgivningen.

 • Forsøg med en arbejdsform, der kan kendes fra Sverige, hvor en tæt opfølgning og større forebyggende indsats fra rådgiverne er central.

 • Arbejde med at gøre anbringelser tidsbegrænsede, som vi bl.a. kender det fra MTFC.

 • Orienteringsmøder for samarbejdspartnere om Barnets Reform.

 • Der er igangsat et analysearbejde af hele det specialiserede socialområde i samarbejde med SSB.

 • Der afvikles i første halvdel af 2012 et udredningsarbejde i Center for Børn og Forebyggelse, hvor der er fokus på at få de bedst mulige sagsgange og den bedst mulige opgavefordeling. Herunder vurderes visitationsudvalgets sammensætning og arbejdsform.

 • Der afholdes i 2012 lukkedage i Børne- og Familierådgivningen (februar, maj og august/september), hvor der sker en revisitering af relevante områder.

 • Der etableres ultimo 2012 et MultifunC-tilbud i samarbejde med Århus kommune og Region Midtjylland (jf. selvstændigt dagsordenspunkt).

 • Det undersøges hvilke erfaringer, andre kommuner har med en tættere kontakt mellem sagsbehandler og skole i første halvdel af 2012.

 • Der er for 2012 lavet en mere fokuseret økonomisk opfølgningsprocedure i samarbejde med Center for Økonomi og Udvikling.

 • Et uddannelsestilbud drevet af Åmoseskolen på Tjørringhus er under planlægning.


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at den reviderede Servicestandard på det specialiserede socialområde i Center for Børn og Forebyggelse med tilhørende bilag godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-342-09 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om etablering af MultifunC-institution i samarbejde mellem Region Midtjylland og Herning og Aarhus Kommuner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget præsenteredes på Børne- og Familieudvalgsmøde 17. marts 2010 for et projekt vedrørende etablering af et nyt behandlingstilbud, MultifunC (Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø) til 14-18-årige udadreagerende og kriminelle unge, idet Herning kommune i samarbejde med Holstebro kommune havde fået tilsagn fra Socialstyrelsen om udviklingsstøtte på op til 7,6 mio. kr. Det viste sig imidlertidig vanskeligt for Herning Kommune at oprette tilbuddet på egen hånd. Derfor ønskes tilbuddet oprettet i partnerskab med Region Midtjylland og Aarhus Kommune, med regionen som driftsherre (se bilag "Projektbeskrivelse MultifunC 2").

 

Indgåelse af partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland, Herning Kommune og Aarhus Kommune, ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af en MultifunC-institution i regi af Region Midtjylland samt ansøgning om regional drift af MultifunC-institution efter lov om social service § 67, stk. 1 skal godkendes af Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland, Herning Kommune og Aarhus Kommune
På grund af forskellige vanskeligheder har Herning Kommune ikke kunnet etablere en MultifunC-institution alene, og der arbejdes derfor på at indgå i et partnerskab med Region Midtjylland og Aarhus Kommune om institutionen, der vil blive drevet med Region Midtjylland som driftsherre (se bilag "Partnerskabsaftale vedr. etablering af MultifunC institution").
 
MultifunC-institutionen etableres som en institution med et stærkt fokus på ændring af kriminelle unges adfærd, baseret på behandlingsmodellen MultifunC, som står for multifunktionel behandling i institution og nærmiljø. Målgruppen er unge i alderen 14–18 år med alvorlige vanskeligheder som kriminalitet, aggressiv eller voldelig adfærd, alvorlige regelbrud i hjem og skole, misbrug og lignende. Behandlingsmodellen MultifunC består af 3 faser. Den første fase i MultifunC indebærer et ambulant udredningsforløb for at fastslå om den unge vil profitere af behandlingen. Anden fase er behandling under institutionsanbringelse, som typisk varer 6-9 måneder. Tredje fase er intensiv opfølgende behandling i den unges nærmiljø, som typisk varer 4-5 måneder.
 
Institutionen vil have 8 døgnpladser og 5 udslusningspladser, når den er fuldt etableret. Pladserne vil være omfattet af rammeaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland.


Der vil blive nedsat en partnerskabsgruppe med deltagelse af en repræsentant for Herning Kommune.  


Institutionen placeres geografisk i Aarhus Kommune.
 
Det samlede helårsbudget til MultifunC institutionen ved fuld drift er beregnet til 23,3 mio. kr. i 2012 p/l og takstberegningsgrundlaget, som indeholder overhead aftalt i rammeaftalen, er på 24,8 mio. kr. i 2012 p/l.
 
Region Midtjylland har som driftsherre af institutionen det fulde ansvar for selve driften af institutionen. Det betyder, at eventuelle underskud eller overskud som følge af driften – når institutionen er i fuld drift – er Region Midtjyllands ansvar. Finansieringen af institutionen omfatter derfor kun indtægtssiden og en delvis sikring af, at der er finansiering i forhold til driftsgrundlaget.
 
Budgettet fremskrives hvert år med pris- og lønregulering i henhold til KL’s fremskrivningsprocenter som aftalt i Rammeaftalen, som Region Midtjylland er dækket af.
 
Kommunerne i partnerskabet betaler en grundfinansiering på 25 % af det samlede finansieringsgrundlag. Grundfinansieringen fordeles mellem kommunerne i partnerskabet efter kommunens antal af 14-17 årige pr. 1. januar det foregående år. Den resterende finansiering betales efter konkret forbrug af pladser, eller ved at pladserne sælges til andre kommuner.  


Modellen er vist i sin principielle form i tabel 1, det vil sige uden en eventuel støtte fra Servicestyrelsen, og når institutionen er i fuld drift: 

 

Tabel 1: Model for finansieringsaftale ved fuld drift af MultifunC institutionen. Beløb i 1.000 kr.

 
Bemærkninger
Beløb i 1.000 kr.
Finansieringsbehov
= takstberegningsgrundlaget
24.800
Grundfinansiering fra kommunerne i partnerskabet
 • heraf Aarhus Kommunes andel
 • heraf Herning Kommunes andel
25 % af takstberegningsgrundlaget  
 
75 % af den samlede grundfinansiering
25 % af den samlede grundfinansiering
6.200    
 
 
4.650  
 
1.550
Forventede indtægter fra faktisk forbrug
Indtægter fra antal solgte pladser
18.600
Samlet finansiering
 
24.800

 

Da kommunerne i partnerskabet finansierer 25 % af pladserne, betaler de kun 75 % af taksten (med 100 % belægningsforudsætning) for deres faktiske forbrug. Tabel 2 viser taksterne for forbrug for henholdsvis kommunerne i partnerskabet og taksterne for øvrige kommuner.
 
Tabel 2: Taksterne for forbrug af pladser for kommuner i partnerskabet og øvrige kommuner. Beløb i kr.

Type          I 2012 p/l
Takster       
 
 
 
Forudsætning: 100 % belægning
 
Takster for kommuner i partnerskabet  75 % af taksten. Forudsætning: 100 % belægning
Takster for øvrige kommuner     
 
 
Forudsætning: 98 % belægning
Udredning pr. forløb
116.530
87.397
118.908
Institutionsophold (Døgn 1) pr. døgn
6.799
5.099
6.938
Forberedelse af udflytning (Døgn 2) pr. døgn
6.364
4.773
6.494
Udslusning pr. døgn
1.893
1.419
1.931

 

Overstiger den faktisk samlede finansiering finansieringsgrundlaget, reduceres grundfinansieringen forholdsmæssigt mellem kommunerne i partnerskabet. Overskuddet på 2 % fra den højere takst, der betales af andre kommuner, tilfalder dog driftsherren, da grundlaget for grundfinansiering er med udgangspunkt i 100 % belægning.
 
Er den faktiske samlede finansiering lavere end finansieringsgrundlaget, opkræves kommunerne i partnerskabet forholdsmæssigt for 50 % af differencen. Den resterende del af underfinansieringen skal driftsherren finde ved tilpasning af kapaciteten. Af de ca. 15 mio. kr. i udviklingsstøtte fra Servicestyrelsen vil ca. 10 mio. kr. blive anvendt til at reducere de samlede omkostninger, som primært udgøres af lønudgifter, ejendomsudgifter og øvrige udgifter. Det er således kun et mindre beløb, der i henhold til finansieringsaftalen skal dækkes af partnerne med 50 % til kommunerne og 50 % til driftsherren.
 
Modellen har dels en økonomisk risiko og dels økonomiske incitamenter til at anvende eller sælge pladserne på institutionen for alle i partnerskabet – såvel kommuner som region. Det er desuden et udgangspunkt, at man som partner-kommune kun skal være med til at finansiere takstberegningsgrundlaget, da man allerede er med til at bidrage til finansieringen af tomme pladser. Taksten for kommuner, der er med i partnerskabet, er således beregnet med en 100 % belægningsforudsætning, mod den gældende belægningsforudsætning på 98 % i rammeaftalen, som Region Midtjylland er omfattet af. Konkret betyder det, at man som partnerkommune samlet set betaler 2 % mindre i takst end andre kommuner, der køber pladserne.

Partnerskabsaftalen er uopsigelig indtil udgangen af 2014. Herefter kan partnerskabet opsiges af parterne med et varsel af løbende måned plus 6 måneder, dog tidligst til ophør med virkning af den 01.07.2015.
 
Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af en MultifunC-institution i regi af Region Midtjylland
Herning Kommune og Aarhus Kommune er begge godkendt til at modtage 7,5 mio. kr. i udviklingsstøtte fra Servicestyrelsen til etablering af en MultifunC institution. De tre parter, Region Midtjylland, Herning Kommune og Aarhus Kommune søger Socialstyrelsen om:

 • at bevillingerne på i alt 15 mio. kr. som er reserveret til henholdsvis Aarhus Kommune og Herning Kommune i stedet bevilliges til Region Midtjylland. Region Midtjylland har som driftsherre det fulde ansvar for økonomi for den planlagte institution, og kontakten vedr. udviklingsstøtte vil således være mellem Servicestyrelsen og Region Midtjylland.

 • at der af de 15 mio. kr. i udviklingsstøtte kan anvendes op til 5 mio. kr. til anlæg.

 

Se bilaget "Ansøgning vedr. udviklingsstøtte".

 

Ansøgning om regional drift af MultifunC-institution efter lov om social service § 67, stk. 1
Driftshjemmelen til en MultifunC-institution vil være § 67, stk. 1 i ”Bekendtgørelse af lov om social service”. § 67, stk. 1 omhandler: ”børn og unge, som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt udenfor hjemmet”, hvilket stemmer overens med MultifunC’s målgruppe. Ifølge lov om social service er det kun kommuner, der kan drive institutioner efter § 67, stk. 1.  

Derfor ansøger de tre samarbejdsparter Socialstyrelsen om:

 • at Region Midtjylland som forsøgsordning får dispensation til at drive en MultifunC- institution

 • at Region Midtjylland kan drive institutionen på samme vilkår som kommunale driftsherrer, dvs. uden en driftsoverenskomst med beliggenhedskommunen.

 • at, dispensationen til drift af MultifunC institutionen evalueres i 2015.

 

Se bilaget "Ansøgning om driftshjemmel".

 

Budget
Herning Kommune forventer at benytte 1 fuldtidsplads om året på MultifunC-institutionen. Nedenstående tabel 3 viser minimum- og maksimumomkostningerne i årene 2012-2015 under følgende forudsætninger:

 • Antal helårsdøgnpladser: 1

 • Antal måneder i døgn 1: 5,5

 • Antal måneder i døgn 2: 2

 • Antal måneder i udslusning: 4,5

 • Minimumudgifter: Hvis alle øvrige pladser sælges under de givne forudsætninger til andre partnerkommuner.

 • Maksimumudgifter: Hvis ingen af de øvrige pladser sælges under de givne forudsætninger, herunder andre partnerkommuner

 • Minimum- og maksimumudgifterne kan stige eller falde, hvis udgifterne til forbrug ændres. Ligeledes kan minimumomkostninger falde, hvis indtægterne fra salget af øvrige pladser bliver højere, idet grundfinansieringen så nedsættes, således at den samlede finansiering ikke overstiger takstberegningsgrundlaget inkl. belægningsforudsætning. En stigning af indtægterne kan ske, hvis nogle af pladserne sælges til kommuner, der ikke indgår i partnerskabet, da de betaler den fulde takst for forbrug, hvorimod kommunerne i partnerskabet kun betaler 75 % af taksten for deres forbrug, idet de allerede forud har betalt 25 %.

 
Tabel 3: Minimum- og maksimumudgifter for Herning Kommune i 1.000 kr.

 
2012
2013
2014
2015
I 1.000 kr.
Min. udgift
Maks. udgift
Min. udgift
Maks. udgift
Min. udgift
Maks. udgift
Min. udgift
Maks. udgift
Grundfinansiering
157
157
969
969
1.550
1.550
1.550
1.550
Udgifter til forbrug
398
398
2.092
2.092
2.351
2.351
2.254
2.254
Ekstra finansiering
59
120
145
987
59
1.712
0
2.043
I alt
615
675
3.206
4.047
3.960
5.613
3.804
5.848

 

Udgifterne til MultifunC dækkes af anbringelsesbudgettet indenfor Serviceområde 16.
 
De relativt høje udgifter skal ses i sammenhæng med, at unge i målgruppen i dag anbringes på opholdssteder med tillægsydelser, i enkeltmandsprojekter eller på sikrede institutioner i en årrække. Behandlingen på MultifunC-institutionen handler om at give en kort, men meget målrettet indsats, og efter endt behandling forventes det, at den unge kan placeres i et langt mindre indgribende tilbud. Se tabel 4, der illustrerer, at tilbuddet potentielt på sigt kan give en besparelse.

Tabel 4:

[image]

 

Tabel 4a viser de samlede merudgifter, hvis der er tale om et "worst case"-scenarie: Dvs. at udover, at Herning Kommune køber 1 plads, er der ingen andre kommuner, der køber pladser (Aarhus Kommune betaler kun grundfinansiering). Det vurderes dog som værende urealistisk, at Aarhus Kommune ingen pladser køber.

 

Tabel 4a:

[image]


Hvis der benyttes mere end 1 fuldtidsplads, vil udgiften blive forholdsvis lavere, da grundfinansieringen ligger fast. En eventuel besparelse er allerede indregnet i Center for Børn og Forebyggelses budget, da beregninger i 2010 viste, at Herning Kommune kunne spare 3,62 mio. pr. år på MultifunC fra 2012, da man på daværende tidspunkt forventede etablering af en MultifunC-institution i løbet af 2010.

 

Børne- og Familieudvalget besluttede i møde den 01. februar 2012 med forbehold for Byrådets godkendelse af ændrede servicestandarder:

 

at indgåelse af partnerskabsaftale vedr. etablering og drift af MultifunC-institution godkendes,  

 

at ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af en MultifunC-institution i regi af Region Midtjylland godkendes,  

 

at ansøgning om regional drift af MultifunC-institution efter lov om social service § 67, stk. 1, godkendes,
 
at budget godkendes.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at sagen sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet til orientering.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-467-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Tilpasning af normering og oprettelse af nye tilbud på Børne- og Ungecentret TOFTEN, herunder indgåelse af lejeaftale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Karin Karlsen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Som en konsekvens af Barnets Reform, Herning Kommunes anbringelsesanalyse samt Center for Børn og Forebyggelses arbejde med at genoprette økonomien i Børn og Forebyggelse og sikre en bedre balance mellem økonomi og faglighed ønsker den selvejende institution Børne- og Ungecentret TOFTEN at tilpasse normeringen i forhold til ændrede efterspørgselsmønstre; at igangsætte et mere intensivt og mere forskningsbaseret behandlingstilbud til en målgruppe af børn og unge med mere massive problemstillinger; samt at etablere et dagbehandlingstilbud på Børne- og Ungecentret TOFTEN, herunder indgå en lejeaftale vedr. lokaler til dagbehandlingstilbuddet.

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byråd for såvidt angår lejekontrakten og den eventuelle deraf afledte deponering.

Sagsfremstilling

Omlægning af døgnpladser
Barnets Reform har medvirket til, at flere småbørn anbringes i plejefamilie. På grund af det ændrede efterspørgselsmønster forventes nedgang i TOFTENs afdeling Kernens målgruppe (0-6 år). Derfor forventes det at blive nødvendigt at nedlægge Kernen medio 2012.
 
Herning Kommunes anbringelsesanalyse, udarbejdet marts 2010, pegede på øget brug af Herning Kommunes egne institutioner. TOFTEN oplever således en øget efterspørgsel efter pladser til en mere ressourcekrævende målgruppe, bestående af børn i skolealderen, som udviser massive kontakt -, udviklings- og adfærdsforstyrrelser, og som er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder.
 
Som led i en kapacitetstilpasning planlægges omlægning af TOFTENs indsats gennem oprettelse af et tilbud til disse børn og unge, som indeholder et mere intensivt behandlingsforløb og mere forskningsbaseret forløb end TOFTENs nuværende tilbud. Der vil blive opkrævet en tillægstakst i forhold til TOFTENs nuværende takst for denne målgruppe. Dette tiltag er i planlægningsfasen og tænkes igangsat i løbet af 2012.
 
Dagbehandlingstilbud
Som led i kapacitetstilpasningen ønskes, som et projekt, oprettet et dagbehandlingstilbud på TOFTEN, under navnet "Børnehuset", for barnet og dets familie med henblik på at undgå eller udskyde døgnanbringelse (se bilaget "Dagbehandlingstilbud TOFTEN").
 
Projektet iværksættes ud fra et ønske om at iværksætte en indsats for børn og unge i alderen 4-14 år og deres familie, hvor døgnanbringelse af børnene/de unge overvejes, men hvor det skønnes formålstjenligt at iværksætte dagbehandling som alternativ. Tilbuddet bygger på evidensbaseret forskning og teori omkring bevarelse af barnets/den unges tilknytning til sine forældre samt ICS-modellens fokus på forældrenes ressourcer og evne til at opfylde deres forpligtelser med at drage omsorg for børnene/de unge og give dem muligheden for at have et ”børneliv” (ICS står for "Integrated Children's System" og bruges til en vurdering af børns behov og udvikling).

 
Tilbuddet oprettes efter lov om social service, § 52, stk. 3, nr. 3: Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
 
Der leveres endvidere ydelser efter lov om social service:

 • § 52, stk. 3. nr. 2: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

 • § 52, stk. 3. nr. 5: Aflastningsordning

 • § 52, stk. 3. nr. 6: Udpegning af en fast kontaktperson for barnet, den unge eller for hele familien

 

Formålet med tilbuddet er at sikre flest mulig børn en opvækst i eget hjem, så de dermed bevarer tilknytningen til deres nærmiljø, skole, fritidsinteresser, venner og familie m.m. samt at arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang, herunder koordinering af tværsektorielle indsatser.
 
Udgangspunktet er, at forældrene inddrages mest muligt og ressourcerne i familien udnyttes/udvikles med henblik på, at børnene kan forblive i hjemmet.


Målgruppen er børn og unge fra Herning kommune, som på indskrivningstidspunktet er i alderen 4 -14 år, og hvis forældre har behov for professionel støtte til at sikre den daglige omsorg, trivsel og udvikling for barnet/den unge. Der er tale om børn og unge, der udviser betydelige kontakt -, udviklings- og adfærdsforstyrrelser og ofte er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og dermed har behov for socialpædagogisk behandling.
 
Tilbuddet adskiller sig fra og supplerer Herning Kommunes øvrige tilbud om familiebehandling ved, at der her er tale om fokus på børnenes vanskeligheder og ikke i så høj grad familiens vanskeligheder.
 
Tilbuddet får plads til 12 børn og deres familier og varetages af 6 fuldtidsmedarbejdere. Taksten er beregnet til 1094,- kr. pr. døgn pr. barn (2012-niveau).
 
Tilbuddet er i princippet udgiftsneutralt på udførerdelen, da det er takstfinansieret.
 
I forhold til Børne- og Familieafdelingens budget (bestillerdelen) forventes en besparelse, da tilbuddet er forebyggende i forhold til anbringelser. Oprettelsen af tilbuddet er en del af arbejdet med at genoprette økonomien i Center for Børn og Forebyggelse og sikre en bedre balance mellem økonomi og faglighed.
 
Tabel 1 viser, hvor meget der potentielt kan spares ved at benytte dagbehandlingstilbuddet på Toften frem for at anbringe børnene på Toften, under følgende forudsætninger:

 • Der oprettes 12 pladser.

 • Der regnes med visitation i 2012 på 67 % og 100 % fremover.

 • Der regnes med en gennemførelsesprocent på 70-80 % af normeringen hvert år, dvs. 20-30 % anbringes alligevel på TOFTEN.

 • Alle, der visiteres til dagbehandlingstilbuddet, ville være blevet anbragt på TOFTEN, hvis de ikke havde modtaget tilbuddet.

 
Tabel 1: Potentiel besparelse ved brug af dagbehandlingstilbud på TOFTEN

 
Årlig udgift pr. person 2012-niveau
2012
Antal
2012
Kr.
I alt i perioden 2013-2015 Antal
l alt i perioden 2013-2015
Kr. 
Dagbehandlingstilbud, normering pr. 1/1 2012
400.404  
12
4.804.848 
12
4.804.848 
Dagbehandlingstilbud, forudsatte visiteringer (2012: 67%, herefter 100%)
400.404  
8
3.203.232 
12
4.804.848 
Forudsat gennemførelsesprocent af antal visiteringer (Gns. pr. år 70%/80% af norm.)
400.404  
6
2.242.262 
10
3.843.878 
Forudsat tilbagefald, døgnpladser (Gns. pr. år hhv. 30%/20% af antal visiteringer)
735.660  
2
1.765.584 
2
1.765.584 
Forudsat mindreudgift - døgnanbringelser (udgangspunkt i Toften takster) 100%
735.660  
-8
-5.885.280 
-12
-8.827.920 
Nettobesparelse på døgnanbringelser
 
 
-4.119.696 
 
-7.062.336 
Bidrag til genopretningsplan, jf. ovennævnte forudsætninger
 
 
-1.877.434 
 
-3.218.458
  

 

Projektet omkring dagbehandlingstilbuddet ønskes placeret i lokaler på Sjællandsgade 9, hvor TOFTEN ønsker at indgå et lejemål.

 

Toften kan leje lokalerne, som er på 256 m2 + 128 m2 kælder + garage, fra 1/3 2012 og indtil 30/6 2012. Lejen er 12.000 kr pr måned (plus forbrug af el, vand og varme) og betales forud inden indflytning 1/3. Udlejer sørger for maling af 1. sal og nye toiletkummer mv.

Der udarbejdes egentlig lejeaftale fra 1/7 2012 for en uopsigelig aftale indtil 28/2 2015, herefter kan aftalen opsigelse med 3 måneders varsel. Depositum er kontant 3 måneders leje, og månedsleje er 12.000 kr. pr. måned (plus forbrug af el  vand og varme) og betales forud. Udlejer foranlediger nyt køkken i henhold til tegninger for kr. 100.000 kr samt vvs og el til installation inden 1/7 2012, men først efter underskrevet lejeaftale. 

I henhold til lånebekendtgørelsen skal der ske deponering af værdien af det nye lejemål, da lejeaftalen kan sidestilles med en anlægsopgave. Værdien af lejemålet er opgjort til 1.250.000 kr. med udgangspunkt i gældende ejendomsvurdering og udlejers ombygning af ejendommen til TOFTENs formål.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet kan dog ansøges om fritagelse for deponering med henvisning til, at det er et midlertidigt lejemål. Der vil blive ansøgt om fritagelse for deponering, i det lejemålet ønskes tidsbegrænset til max 3 år, i det der er en forventning om, at TOFTEN inden for perioden tilpasses efterspørgslen og dermed nedjusteres i antallet af døgnpladser. Der er forventning om, at der meddeles deponeringsfritagelse, i det ministeriets praksis er at meddele dette, såfremt lejeaftalerne er midlertidige, dvs. af 2-3 års varighed.
 
Såfremt dispensationen ikke opnås, søges en evt. deponeringsafgift finansieret ved frigivelse af deponeringsmidler ved opsigelse af andet lejemål i 2012. Det skal ses på baggrund af, at der forventes en frigivelse af andre lokaler ved rokering/optimering af opgaver inden for Børne- og Ungeområdet. 

 

Projektet evalueres i slutningen af 2012, hvor der også ses på det samlede antal pladser på TOFTEN, herunder døgnpladser. Ligeledes vil taksterne blive evalueret i slutningen af 2012.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at etablering af dagbehandlingstilbud på Børne- og Ungecentret TOFTEN godkendes,
 
at taksten for dagbehandlingstilbuddet godkendes,
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå lejeaftale vedr. Sjællandsgade 9,
 
at såfremt der ikke meddeles deponeringsfritagelse, vil forvaltningen finde finansiering til denne ved opsigelse af andre lejemål inden for Børne- og Ungeområdet,
 
at tilpasning af normering i forhold til ændrede efterspørgselsmønstre godkendes,
 
at igangsættelse af mere intensivt og mere forskningsbaseret behandlingstilbud til målgruppen med mere massive problemstillinger godkendes.
 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-08 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab for Vildbjerg Ny Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Jan Märcher

Sagsresume

Anlægsregnskab for Vildbjerg Ny Skole gennemført som OPP-projekt fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omkring Vildbjerg Ny Skole, stednr. 301076, blev påbegyndt i 2004. Ved opstart af projektet var det ikke endeligt fastlagt, om projektet skulle gennemføres som et OPP-projekt eller et traditionelt skolebyggeriprojekt. Anlægsprojektet er gennemført som et OPP-projekt og er nu afsluttet.

 

Med henvisning til bevillinger givet af Byrådet i Trehøje Kommune af den 16. februar 2004, 17. januar 2005, 12. september 2005, 22. december 2005 9. oktober 2006 og af Byrådet i Herning Kommune af den 16. december 2008 fremsender forvaltningen hermed et samlet anlægsregnskab.

 

Anlægsprojektet har bl.a. omfattet følgende i henhold til anlægsbevillingen:

 • Påbegyndelse af projektering i 2004.

 • Forundersøgelser, programmering og udbud.

 • Kontraktudarbejdelse.

 • Afdækning af moms- og skattemæssige problematikker vedr. OPP-samarbejdet.

 • Indkøb af inventar.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 
Bevilling
Regnskab
Afvigelse
Udgifter
8.610.876
8.735.380
-124.504
Indtægter
-1.516.626
-1.413.588
-103.038
Netto
7.094.250
7.321.792
-227.542

 

Regnskabet udviser et merforbrug (netto) på 227.542 kr.  Merforbruget på udgiftssiden på i alt 124.504 kr. skyldes primært en merudgift til indkøb af inventar. Mindreindtægten på i alt 103.038 kan henføres til, at medfinansieringen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen blev mindre end oprindeligt vurderet.

 

En opfølgning på bevilling og rådighedsbeløb viser, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem disse. Anlægsregnskabet viser et merforbrug i forhold til bevillingen. Der er derimod ikke et merforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb i budgettet, hvor der resterer 6.000 kr. i 2011. Disse tilgår de likvide aktiver.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-187-11 Sagsbehandler: Majbrit Lambæk  

Udtalelse til Tilsynet om Herning Kommunes afgørelser efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en henvendelse fra Tilsynet vedrørende kommunens afgørelser efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning. 
Tilsynet beder om en udtalelse om, hvorvidt tallene anses for tilfredsstillende, og hvis dette ikke er tilfældet, bedes oplyst hvad kommunalbestyrelsen har foretaget sig eller agter at foretage sig på baggrund af de oplyste forhold.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen Midtjylland fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland.
 
Tilsynet behandler i modsætning til Beskæftigelsesankenævnet og de sociale nævn ikke afgørelsessager, men derimod spørgsmål om, hvorvidt kommunernes administration er tilrettelagt sådan, at lovgivningens krav overholdes.
 
Tilsynet henvender sig på baggrund af presseomtale i august 2011 vedrørende hyppigheden af påklagede kommunale afgørelser til Beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, og den andel af klagerne, hvori kommunernes afgørelser bliver underkendt helt eller delvis.
 
Tilsynet har undersøgt resultaterne af de behandlede klager i nævnene i 2010. Heraf fremgår, at Herning Kommune har haft 157 sager i Beskæftigelsesankenævnet, hvoraf de 112 er blevet stadfæstet (71 %). Resten er enten ophævet, ændret eller hjemvist (29 %).
Det Sociale Nævn har behandlet 271 sager, hvoraf 182 sager er stadfæstet (67 %) og 89 sager (33 %) er ophævet, ændret eller hjemvist.
 
Det oplyses, at der gennemsnitligt i Region Midtjylland er stadfæstet 68 % af sagerne i beskæftigelsesankenævnet og 72 % af sagerne i Det sociale nævn.
 
Tilsynet beder om en udtalelse om, hvorvidt tallene anses for tilfredsstillende, og hvis dette ikke er tilfældet, bedes oplyst hvad kommunalbestyrelsen har foretaget sig eller agter at foretage sig på baggrund af de oplyste forhold.
 
Administrationen har følgende bemærkninger:
 
Handicap & Psykiatri:
Antallet af behandlede sager under Handicap & Psykiatri er begrænset.
I 2010 er der afgjort 8 sager, hvoraf Herning Kommune har fået medhold i 7 sager og fået en enkelt sag hjemvist til fornyet behandling.
 
I forhold til behandlede sager i 2011 opleves det ligeledes, at hovedparten af sagerne stadfæstes. Enkelte har været hjemvist til fornyet behandling, fordi sagen ikke har været tilstrækkeligt oplyst. Det har der i løbet af 2011 været fokus på at forbedre.
 
Visitationsenheden, Sundhed & Ældre:
Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at antallet af stadfæstede sager fra Herning Kommune alene ligger på 67 %, mens landsgennemsnittet er på 72 %.
I forbindelse med ændring af serviceniveauet på E-ydelsen (bad 2 x ugentligt), indeholdte en del afgørelser desværre retlige mangler og blev derfor hjemvist til fornyet behandling. Proceduren omkring disse afgørelser er efterfølgende tilrettet, hvorfor det forventes at færre afgørelser fremover vil blive hjemvist. 
Beskæftigelsesafdelingen:
Vedrørende afgørelser efter den beskæftigelsesmæssige lovgivning ligger Herning Kommune stadfæstelsesmæssigt på 71 %, hvilket er over gennemsnittet for de midtjyske kommuner (68 %). Herning Kommune har på sygedagpengeområdet fået ændret 4 sager ud af i alt 30 ankede sager.
Beskæftigelsesafdelingen har nedsat en særlig gruppe bestående af alle afsnitsledere og fagkoordinatorer i beskæftigelsesafdelingen. Gruppen er samlingspunktet for udviklingen af den faglige indsats i Beskæftigelsesafdelingen, og her gennemgås alle afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet med henblik på at sikre den faglige kvalitet i sagsbehandlingen samt sikre at lovgivningen overholdes.
 
Tilsynet beder om en udtalelse om, hvorvidt tallene anses for tilfredsstillende.
 
I forhold til afgørelser behandlet i Det Sociale Nævn ligger Herning Kommune som ovenfor nævnt 5 % lavere end gennemsnittet, hvilket som udgangspunkt ikke er tilfredsstillende. Begrundelsen herfor er imidlertid kendt og tiltag er iværksat, hvorfor det forventes at stadfæstelsesprocenten bliver højere i 2011. Der er på denne baggrund ikke grundlag for at være utilfreds med de Sociale nævns afgørelser.
 
På beskæftigelsesområdet får Herning Kommune stadfæstet 3 % flere sager end gennemsnittet.
 
Samlet set må det derfor konstateres, at Herning Kommune anser tallene for tilfredsstillende.
 
Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 11. januar 2012 godkendt indstillingen.

 

Beskæftigelsesudvalget har på møde den 18. januar 2012 godkendt indstillingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

  

at orienteringen tages til efterretning,

 

at udkast til svarbrev godkendes således, at Herning Kommune meddeler Tilsynet at tallene vurderes tilfredsstillende.

 

 

Beskæftigelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-335-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Byggeprogram for Rosenholm dagcenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2012 er der afsat 6,62 mio kr. til etablering af dagcenter ved Rosenholm i investeringsoversigten.
 
Administrationen har nu udarbejdet forslag til byggeprogram, som fremlægges til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse med henblik på udbud af byggeopgaven og efterfølgende licitation.

Sagsfremstilling

Byggeriet omhandler et nyt dagcenter på ca. 380 m2 i tilknytning til den igangværende udvidelse af det eksisterende Rosenholm fra 26 til 38 pladser.
Daghjemmet skal indeholde et centralt placeret aktivitetskøkken og 3 basisrum på ca. 25-30 m2.
Ved basisrummene skal placeres yderligere 2 rum til afskærmning. Et snoezelrum og toiletter til brugere og personale.
Dele af væggene mellem det centrale aktivitetskøkken og to af basisrummene kan være skyde/foldevægge, som gør det muligt at åbne, når behovet opstår.
Udearealer indrettes til aktiviteter. Der ønskes områder med fast belægning og overdækkede arealer.

 

I forbindelse med basis rummene ønskes disse etableret med mulighed for indretning med særligt udstyr.
 
Eksempler på hvilket udstyr der indarbejdes:
- Touch-skærme og særligt software til handicappede.
- Mulighed for anvendelse af iPad - Tablets - Duga PC ,
- Skype
- Wii/ Sing Star ex. Disney, Band Jam, sidde med trommer o.lign. spil. Wii kan tilpasses mange målgrupper.
- Dansespil - kopiere bevægelser
- Gulvklaver/ måtte i forbindelse med Wii baserede spil.
- Projektor: Kan få spil op i menneskestørrelse. 

 

Byggeprogram
Administrationen har udarbejdet et forslag til byggeprogram, som danner baggrund for en efterfølgende totalentreprise.
Byggeprogrammet som fremlægges til udvalgets godkendelse er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet i overensstemmelse med den valgte beliggenhed og de godkendte økonomiske rammer.
Det foreliggende byggeprogram beskriver de overordnede bygningsmæssige og planmæssige rammer for det planlagte byggeri.
 
Forundersøgelser
Følgende forundersøgelse skal foretages inden projektering og udførelse af byggeopgaven igangsættes:

 • Arkæologiske undersøgelser, foretages under projekteringen.

 • Geotekniske undersøgelser, foretages når situationsplanen er udarbejdet

 

Projektøkonomi 

 

Budget (i 1.000 kr.)
2012
2013
I alt
Rosenholm dagcenter
3.310
3.310
6.620

 
Der ansøges frigivet 600.000 kr. til arkæologiske undersøgelser, rådgiverhonorar, udgifter til geotekniker, landinspektør og forsikring.
De øvrige midler søges frigivet, når endelig projektøkonomi kendes efter licitation.
 
Driftsudgifterne til dagcentret vil blive ca. 2,7 mio. kr. årligt. Udgiften er indeholdt i driftsrammen for serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.
 
Udbud
Rådgiverydelsen for byggeriet overstiger ikke 500.000,- kr. og skal derfor i henhold til tilbudsloven ikke udbydes.
Herning Kommune har indgået rådgiveraftale for teknisk rådgivning med Arkitektfirmaet C. Bødtker, som også er rådgiver i forbindelse med udvidelsen af Rosenholm.
Selve byggeriet foreslås udbudt som indbudt licitation i hovedentreprise. Tildelingskriteriet foreslås at være det billigste tilbud.
Udbudsperioden er planlagt til april 2012.
 
Hovedtidsplan
 

Udarbejdelse af skitseforslag fra 8.02.2012
Februar 2012
Politisk behandling af byggeprogram - SOS
08.02.2012
Politisk behandling af byggeprogram - ØKE
27.02.2012
Politisk behandling af byggeprogram - BYR
06.03.2012
Udarbejdelse af udbudsmateriale
Marts 2012
Udbud af byggeopgaven i 3 uger
April 2012
Licitation
Maj 2012
Orientering vedr. licitationsresultat - SOS
Maj 2012
Kontraktskrivning inden sommerferien
Juni 2012
Opstart byggeri
Juli 2012
Aflevering af det samlede byggeri
Feb 2013
Ibrugtagning
Feb 2013
Aflevering af udvendige arbejder
Marts 2013

Administrationen anbefaler, at Handicaprådet orienteres om byggeriet.
 


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at byggeprogrammet godkendes, idet

 

at tildelingskriterierne ændres fra billigste tilbud til "økonomisk mest fordelagtig",

 

at byggeprogrammet præsenteres for Handicaprådet,

 

at der meddeles anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap op Psykiatri, konto 05.38.59 Aktivitets og samværstilbud, stednr. 559.098 Udvidelse af Rosenholm, dagcenter med 600.000 kr. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1632-09 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Byggeprogram og skema A for Fuglsangsø Centret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 14. september 2011, punkt 123, programoplægget til Fuglsangsø Centret med ønske om, at der holdes fokus på muligheden for yderligere velfærdsteknologi fra starten af projektet, således at der løbende afrapporteres mulige velfærdsteknologiske tiltag til udvalget.
 
På baggrund af programoplægget har administrationen nu udarbejdet skema A og forslag til byggeprogram som fremlægges til godkendelse med henblik på politisk tilsagn til projektet samt udbud af byggeopgaven og efterfølgende licitation.
 
Administrationen har pt. lokalplan for området i høring. Endelig behandling af lokalplanen forventes forelagt Byrådet på møde 27. marts 2012.

Sagsfremstilling

Fuglsang Sø Centret skal indeholde 112 plejeboliger med tilhørende servicearealer, dette tænkes opdelt i 7 bo-enheder. Servicearealerne i centerdelen skal foruden et daghjem til 10-14 bruger indeholde træningsfaciliteter, træningskøkken, aktivitetslokaler, områdekontor, vagtrum, cafe, modtagerkøkken, mv.

Byggeprogram
Administrationen har færdiggjort et forslag til byggeprogram, som danner baggrund for en efterfølgende totalentreprise.
Byggeprogrammet som fremlægges til udvalgets godkendelse er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet i overensstemmelse med den valgte beliggenhed og de godkendte økonomiske rammer.
Det foreliggende byggeprogram beskriver de overordnede bygningsmæssige og planmæssige rammer for det planlagte byggeri.
 
Projektøkonomi
 

Budget i 1.000 kr.
2011
2012
2013
2014
I alt
Boliger
16.372
31.578
94.735
31.578
174.263
Servicearealer
5.350
10.595
31.785
10.595
58.325
Tilskud
 
 
 
-4.960
-4.960
Lån
-13.758
-26.526
-79.577
-26.525
-146.380
 
 
 
 
 
81.248

 

Husleje

Huslejeniveauet er beregnet til ca. 1.059 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 6.354 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 177 kr. pr. m² årligt eller 1.062 kr. pr. måned pr. bolig. Niveauet for huslejen svarer til de øvrige boliger på området.

 

Der ansøges frigivet 1 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med arkitektkonkurrence, fagdommer, arkæologiske undersøgelser, udgifter til geotekniker, landinspektør og forsikring, udlæg m.m.
De øvrige midler søges frigivet, når endelig projektøkonomi kendes efter licitation i forbindelse med skema B.
 
Afledt drift
Udgifterne ved drift af centret vil på årsbasis være ca. 31,6 mio. kr. Pt. er der udgifter på ca. 20,2 mio. kr. i eksisterende budget, som kan overføres til finansiering af driftsudgifter til centret. Mankoen på ca. 11,4 mio. kr. årligt håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2013. Merudgiften skyldes udvidelsen af antallet af boliger i forhold til Nørregades Plejehjem. Der arbejdes på at finde finansiering af merudgiften indenfor rammen. Hvorvidt dette kan lykkes, afhænger dels af omfanget af den varige effekt af mindreforbruget i 2011 på SO 18, som p.t. analyseres nærmere, og dels af de politiske beslutninger, der træffes ifm. regnskabsafslutningen ift. anvendelse af mindreforbruget i 2011.
 
Hovedtidsplan
 

Lokalplanen sendes i høring
Jan 2012
Politisk behandling af byggeprogram i SOS
8. feb 2012
Politisk behandling af byggeprogram i Økonomiudvalget
27. feb 2012
Politisk behandling af byggeprogram i Byrådet incl. skema A
6. mar 2012
 
 
Udarbejdelse af udbud i totalentreprise (1 mdr.)
Feb 2012
Lokalplanen godkendes
Mar 2012
Udbudsperiode (1 mdr.)
Mar 2012
Licitation inkl. forhandlinger (2 mdr.)
Apr-maj 2012
 
 
Politisk behandling af projekt i SOS
Maj/Juni 2012
Politisk behandling af projekt i Økonomiudvalget
Maj/Juni 2012
Politisk behandling af projekt i Byrådet incl. skema B
Maj/Juni 2012
 
 
Kontrakt
Aug 2012
Udarbejdelse af myndighedsprojekt og byggetilladelse (6 mdr.)
Juni 2012
Byggestart
Sep 2012
Aflevering af 1. etape af byggeriet til SOS
Aug 2013
Aflevering af 2. etape af byggeriet til SOS
Feb 2014

Udbudsform
Projektet udbydes i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation i totalentreprise. Tildelingskriteriet vil være det ”økonomiske mest fordelagtige”.
Udbudsperioden er planlagt til marts måned 2012.
Licitation inklusive forhandlinger med entreprenører forventes gennemført april-maj 2012.
 
Såfremt skema B holdes indenfor den i skema A godkendte ramme indstiller administrationen at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til godkendelse af skema B.
 

Lokalplan
 Lokalplan 41.OF12.1 – Pleje- og aktivitetscenter ved Fuglsang Toft og kommuneplantillæg nr. 76 giver mulighed for at der kan opføres et pleje- og aktivitetscenter i hele lokalplanens område samt en butik til områdets daglige forsyning på 1000 m2 på en mindre del af lokalplanens område.

En lokalplan medfører ikke i sig selv handlepligt. Men hvis der indenfor et område skal ske ændret anvendelse, ny bebyggelse, udstykning og lignende, skal lokalplanens anvisninger følges. En eksisterende lovlig anvendelse kan heller ikke ændres med en lokalplan.
 
Det er derfor ikke et krav, men en mulighed at der kan etableres en butik det pågældende sted.
 
Byrådet skal i henhold til Planloven udlægge arealer til nye butikker, efter en række meget detaljerede bestemmelser i loven. Siden planlægningen for Fuglsang sø blev vedtaget af Byrådet, har det været hensigten, at der i området skal kunne etableres en dagligvareforretning med henblik på forsyning af op til 550 nye boliger, herunder særligt familieboliger svarende til ca. 1500 nye beboere.
 
Det er af planlovmæssige årsager ikke muligt at placere en butik andre steder i området omkring Fuglsang Sø.
 
Byrådet har derfor valgt ikke at opgive muligheden for en butik til den daglige forsyning, hvis det er foreneligt med plejecenterbyggeriet, idet synspunktet dog også har været, at det ikke må ske på bekostning af, at der kan opføres et optimalt plejecenterbyggeri.
 
I forhold til det fremsatte program for pleje- og aktivitetscentret er det muligt at etablere de nødvendige m2 indenfor lokalplanens delområde som er forbeholdt pleje- og aktivitetscenter.
Det er derefter op til de arkitektfirmaer at tegne og designe et projekt som de mener bedst opfylder de stillede krav til byggeriet. Hvis disse firmaer vurderer det er nødvendigt at inddrage det areal, hvor der kan være butik, og projektet bliver godkendt af dommerkommiteen og byrådet, så er lokalplanen på ingen måde til hinder herfor.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at byggeprogrammet godkendes,

 

at fremsendelse af Skema A til Socialministeriets indberetningssystem BOSSINF godkendes,

 

at der meddeles anlægsbevilling til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, konto 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri stednr. 018.080 Fuglsang med 1,0 mol. kr. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012,

 

at  såfremt skema B holdes indenfor den i skema A godkendte ramme, bemyndiges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse af skema B,

 

at   orientering vedrørende lokalplan tages til efterretning,

 

at sagen sendes til orientering for Ældrerådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.57.00-G01-3-12 Sagsbehandler: Nete Kragelund Tokkesdal  

Etablering af Åben Rådgivning i Solsikkens lokaler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

Sagsresume

Visitationskriterierne til § 85 støtte (social pædagogisk bistand) er skærpet i forbindelse med besparelsesrunderne i 2011. Kriterierne for at være omfattet af målgruppen ligger nu på et niveau der er afstemt, og i overensstemmelse, med budgettet.

Det betyder, at der er nogle borgere som tidligere var omfattet af målgruppen, som i dag falder uden for kriterierne. Disse borgere får afslag på deres ansøgning om § 85 støtte.

For at sikre, at disse borgere kan opretholde deres relative stabile funktionsniveau anbefales det, at Handicap og Psykiatri etablerer en "Åben rådgivning".

Sagsfremstilling

Kriterierne for at være omfattet af målgruppen der er berettiget til § 85 støtte, tager afsæt i, at borgerens funktionsniveau skal være varigt og væsentligt nedsat. Det vil sige, at borgere hvis eneste problem er, at pågældende ikke kan læse sin post og/eller administrere sin økonomi, typisk vil få afslag på en § 85 ansøgning.

Hvordan den enkelte forvalter dette er forskelligt. Nogle søger hjælp i deres omgangskreds og klarer sig med dette. Andre vil rammes af en uoverkommeligheds- og kaosfølelse, der kan forringe deres ellers relative stabile funktionsniveau. Borgeren kan så over tid udvikle et betydeligt - og måske varigt - funktionsniveau der berettiger dem til § 85 støtte.

 

Ved at etablere en "Åben rådgivning" beliggende centralt i Herning, nærmere bestemt i Solsikkens lokaler i Søndergade, forventes det at de borgere der ikke er berettiget til § 85 støtte kan bruge tilbuddet.

Solsikkens lokaler bruges idag tre dage om ugen og derfor er der ledig kapacitet de øvrige dage. Stedet er kendt i forvejen af den blandede målgruppe, fordi både Solsikken og socialpsykiatrien hører til i samme bygning - dog er det 2 forskellige lejemål. Solsikken er et tilbud - uden pædagogisk støtte - til udviklingshæmmede og Socialpsykiatrien er til sindslidende.

 

Huslejen til Solsikken betales i forvejen og derfor vil det i princippet ikke koste ekstra, at huse den Åbne rådgivning.

 

Tilbuddet med til at sikre, at borgeren opretholder det overblik og overskud der skal til, for at vedkommende kan mestre hverdagen.

De borgere man forventer vil bruge tilbuddet er lettere udviklingshæmmede, psykisk syge og ADHD´er.

 

Tilbuddet kan tilbyde støtte til:

- gennemgang af post

- budgetlægning

- netbank og betale regninger

- pensionsansøgning

- § 100 ansøgninger

- boligansøgninger.

 

Den "Åbne rådgivning" vil have åbent i lige uger mellem kl 18.00 og 20.00. Der vil være to medarbejdere, med kendskab til den blandede målgruppe, til stede. De 2 medarbejdere kommer fra henholdsvis Solsikken og socialpsykiatrien, hvor der således vil ske en opnormering svarende til åbningstiden. Medarbejderne vil typisk være deltidsansatte, som dermed får tilført timer.

Derudover inddrages frivillige i det omgang opgaveløsningen fordrer det.

 

Der udvælges frivillige med kompetencer inden for blandt andet udredning af økonomiske udfordringer, der kan inkludere afdragsordninger eller ansøgning om gældssanering. De frivillige bestilles til at komme fra gang til gang og det betyder, at hvis en borger henvender sig med en problemstilling der bedst løses af en af de frivillige, så bliver borgeren bedt om at komme igen i næste åbningstid, hvor så den frivillige vil være til stede.

 

Handicap og Psykiatri evaluerer på tilbuddet succes ultimo 2012.Økonomi

Tilbuddet kan etableres og driftes for ca 50.000 kr årligt - udgiften kan finansieres inden for SO13 - køb af pladser.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at Handicap og Psykiatri etablerer "Åben rådgivning"  med virkning 5. marts 2012,

 

at tilbuddet evalueres februar 2013,

 

at udgiften financieres inden for SO 13 - køb af pladser.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G12-1-12 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på mødet den 15. august 2011.
 

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Salgsstatistik for boliggrunde:
Herning Kommune har pr. 31. december 2011 solgt i alt 20 boliggrunde i 2011. Budgettet for 2011 var 41 boliggrunde pr. år. Ud af de 20 solgte byggegrunde er der solgt 3 grunde i Tangssøparken i Hammerum, men ingen i de øvrige to nyere udstykninger i henholdsvis Stoubækparken i Hodsager, og Åbjergparken i Vildbjerg.
 
Der er i 2011 i alt foretaget 3 tilbagekøb af tidligere solgte grunde. Tilbagekøb vedrører grunde, der er solgt i tidligere år.
 
Salget i første, andet, tredje og fjerde kvartal 2011, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.
 
Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at der i 2011 er sket et markant fald i salget sammenholdt med foregående år. Samtidig kan det konstateres, at kommunen stadig foretager tilbagekøb af tidligere solgte grunde, dog ikke i mange som det var tilfældet i 2009 og 2010. Byrådet tog på mødet den 13. december 2011 beslutning om, at kommunen i fremtiden som udgangspunkt ikke tilbagekøber grunde.
 
Som det kan ses i Tabel B i bilag 1 solgte Herning Kommune i 2010 i alt 77 byggegrunde og i 2011 i alt 20 byggegrunde. Det flotte salg i 2010 kan skyldes de nye momsregler som trådte i kraft 1. januar 2011. Det var derfor også forventet at salget i 1. og 2. kvartal 2011 ville være påvirket negativt af dette, da mange købere fremrykkede beslutningen om køb for at handle inden de nye momsregler trådte i kraft. Dette sammenholdt med at der kun er udbudt 7 nye grunde i 2011 med overtagelse i 2011 forklarer faldet i salget. Det forventes at der vil ske en stigning i salget i 2012 når der udbydes nye grunde i Lind og Snejbjerg samt når byggemodningen påbegyndes i Holing.
 
Grundsalget er også stadig påvirket af den økonomiske recession.
 
I Arnborg, Haunstrup og Sørvad er der private udbydere af boliggrunde.
 
Salgsstatistik for erhvervsgrunde:
Der er pr. 31. december 2011 solgt 69.801 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1. 


I 2012 udbydes nye erhvervsarealer ved Mørupvej i Herning.  


I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2011. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord.


Herning Kommunes boliggrundsalg sammenlignet med andre kommuner
Faldet i salget af boliggrunde må formodes at være en konsekvens af den økonomiske recession.

 

Som det fremgår af nedenstående Tabel E og F i bilag 1 er salget af boliggrunde faldet i samtlige af de udvalgte kommuner. Faldet i salget af boliggrunde i Herning Kommune er i 2008, 2009 og 2010 ikke så stort som i de fleste andre kommuner. Men i 2011 er faldet markant som i de fleste andre kommuner. Det er kun i Horsens Kommune at faldet ikke er markant, men det er det til gengæld i 2008 og 2009. Konklusionen er at alle kommunerne som indgår i sammenligningen er berørt at et stort fald i boliggrundsalget som følge af den generelle økonomiske situation.


I tabel F i bilag 1 sammenlignes tallene fra tabel E ved hjælp af indekstal. Tabellen viser således de procentvise ændringer i talrækken med udgangspunkt i år 2007. Det vil sige at solgte grunde i 2007 sættes lig med 100 for alle kommuner. Indekstallene fremkommer ved at dividere udgangsårets tal op i alle de andre tal i tabellen og gange med 100. 


Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Direktør Eva Kanstrup og chefjurist Steen Dahl Pedersen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-48-11 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling byggemodning 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Ole Skov, Jan Märcher, Pia Colstrup

Sagsresume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 65,4 mio. kr. i 2012 til Serviceområde 01 byggemodning under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2012 afsat et samlet rammerådighedsbeløb på 79,028 mio. kr. på serviceområde 01 Byggemodning.

 

Der søges om frigivelse af 65,4 mio. kr. af de afsatte rådighedsbeløb, som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og slidlag, belysning samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forbruget i 2012 er inkl. overførsler fra 2011, som søges overført i den samlede overførselssag fra 2011 til 2012.

 

Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder.

 

Tabel. Frigivelse af bevilling - Byggemodning 2012

 

[image]

 

 Boligområder

 

Fuglsang Sø, Tjørring, stednr. 002014

Forventet forbrug i 2012: 5,640 mio. kr.

Der udføres forberedende anlæg på Fuglsang Toft til nyt plejecenter (4,0 mio. kr.)

Der etableres legeplads på Søfronten og beplantninger, herunder opstart på allébeplantning på Fuglsang Allé (færdiggørelser i alt 1,640 mio. kr.). 

 

Gilmosevænget/Højgårdvænget, Tjørring, stednr. 002018
Forventet forbrug i 2012: 1,350 mio. kr.

Højgårdvænget færdiggøres med slidlag, legeplads og beplantning.

Der etableres stiforbindelse fra Højgårdvænget til tunnel under Gilmosevej.

 

Fejerskovparken, Lind, stednr. 002019

Forventet forbrug i 2012: 4,182 mio. kr.

Der udføres forberedende anlæg af 2. etape i Fejerskovparken og udbydes 25 boliggrunde (2,575 mio. kr.). Der etableres slidlag, legeplads og beplantning på 1. etape (færdiggørelser i alt 1,607 mio. kr.)

 

Søtoften/Søengen, Sunds, stednr. 002020
Forventet forbrug i 2012: 1,665 mio. kr.

Færdiggørelsesarbejder omfatter bl.a. legeplads, beplantning og slidlag. Desuden etableres sti langs Linåvej til ny Skalmejevej.

 

Hørmarken, Hammerum, stednr. 002030

Forventet forbrug i 2012: 7,253 mio. kr.
Jens Mathiasens Vej forlænges, og Bjødstrupvej lukkes ved Tangsøgård (6,500 mio. kr.). Der udføres slidlag på stamveje med henblik på overdragelse til grundejerforening i 2012 (færdiggørelser i alt 0,753 mio. kr).

 

Ørskovbakken, Snejbjerg, stednr. 002032

Forventet forbrug i 2012: 6,830 mio. kr.

Der blev i 2011 udbudt to storparceller til detailudstykning og etableret stamvej til området. Da storparcellerne ikke blev solgt, foretages nu detailudstykning og forberedende anlæg på den ene storparcel. Der udbydes 16 boliggrunde (6,605 mio. kr.).

Der udføres færdiggørelsesarbejder på Ørskovvænget med henblik på overdragelse til grundejerforeningen (færdiggørelser i alt 0,225 mio. kr.)

 

Holing, Tjørring, stednr. 002077

Forventet forbrug i 2012: 17,062 mio. kr.

Der byggemodnes et område til 23 boliggrunde på Elmebakken og Ahornbakken. Grundene blev udbudt i 2011 med overtagelse den 1.6.2012. Nærværende sag er uden konsekvenser for sag om sødannelse.

Jf. Byrådsbeslutning af 23. august 2011 blev der til udbetaling af a conto erstatninger ifm. ekspropriationer tilført Holing projektet ialt 10,062 mio. kr. i 2011 fra Fuglsang projektet samt rammerådighedsbeløbet på byggemodningsområdet. Beløbet tilbageføres til Fuglsang projektet samt rammerådighedsbeløbet på stednr. 002003 i 2012.  

   

I alt boligområder:

Forventet forbrug udgør 43,982 mio. kr. Der afsættes rådighedsbeløb på 51,341 mio. kr. til forventet forbrug inkl. overførsler fra 2011, som søges overført i den samlede overførselssag fra 2011 til 2012.
 

 

Erhvervsområder 

Birk Centerpark, Herning, stednr. 003010

Forventet forbrug i 2012: 3,125 mio. kr.

Der udføres forberedende anlæg til nyt erhvervsbyggeri (2,5 mio. kr.). Desuden afsættes beløb til drift samt til færdiggørelsesarbejder med henblik på oprettelse af grundejerforening i området vest for Birk Centerpark (0,625 mio. kr.)

 

Mørupvej, Herning, stednr. 003015
Forventet forbrug i 2012: 4,0 mio. kr.
En delstrækning af Mørupvej forlægges, og der udbydes ca. 27 ha til erhverv. 

 

HI Park 2. etape, Hammerum, stednr. 003029

Forventet forbrug i 2012: 2,100 mio. kr.
Der er afsat beløb til allé beplantning langs de nye veje, samt beplantning af nye bakker mod N.O. Hansens Vej. Herudover er der afsat til slidlag på en delstrækning samt ny adgangsvej i forbindelse med grundsalg.

 

HI Park 3. etape, Hammerum, stednr. 003034

Forventet forbrug i 2012: 8,562 mio. kr.

Der er afsat penge til resterende arbejder på Logistikvej og Transportbuen, herunder vejbelysning, samt beplantning langs færdigetablerede veje. 

 

I alt erhvervsområder:

Forventet forbrug udgør 17,787 mio. kr. Der afsættes rådighedsbeløb på 14,059 mio. kr. til forventet forbrug inkl. overførsler fra 2011, som søges overført i den samlede overførselssag fra 2011 til 2012.  

 

Herefter resterer der et afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 01, Byggemodning på i alt 13,628 mio. kr. i 2012.

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet
På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for de enkelte byggemodningsområder over tid skal balancere.

Det korrigerede budget på indtægtssiden på Serviceområde 01, Byggemodning er i 2012 49,310 mio. kr. Hertil kommer forventet overførsel af mindreindtægter fra 2011 på 15,935 mio. kr., således at den samlede indtægtsbevilling efter forventede overførsler fra 2011 er på 65,25 mio. kr.
 
Der fremsendes separate prisfastsættelsessager til politisk behandling inden salget af de enkelte udstykningsområder påbegyndes. I prisfastsættelsessagerne anmodes der om bevillinger til indtægter fra grundsalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb i 2012 på i alt 65,4 mio. kr. til serviceområde 01 byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget til følgende stednumre:

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø 5,456 mio. kr.

stednr. 002018 Gilmosevænget/Højgårdvænget 0,870 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken 6,014 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften/Søengen 2,271 mio. kr.

stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum 5,968 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovvænget 9,623 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 21,139 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 3,812 mio. kr.

stednr. 003015 Mørupvej 4,276 mio. kr.

stednr. 003029 HI Park 2. etape 1,949 mio. kr.

stednr. 003034 HI Park 3. etape 4,022 mio. kr.

 

at de afsatte rådighedsbeløb finansieres af følgende rådighedsbeløb på Serviceområde 01, Byggemodning i 2012:

 

stednr. 002032 Ørskovvænget 5,0 mio. kr.

stednr. 002070 Fejerskovparken, Lind 6,620 mio. kr.

stednr. 002076 Udgårdsvej Skibbild 0,6 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 31,2 mio. kr.

stednr. 003015 Mørupvej 4,0 mio. kr.

stednr. 003034 HI Park, 3. etape 0,9 mio. kr.

stednr. 002003 rammerådighedsbeløb 17,080 mio. kr.

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2012 på i alt 24,529 mio kr. til serviceområde 01 byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget til følgende stednumre:

  
stednr. 002014 Fuglsang Sø -5.208 mio. kr.
stednr. 002018 Gilmosevænget/Højgårdvænget -5,763 mio. kr.
stednr. 002019 Fejerskovparken 7,179 mio. kr.
stednr. 002020 Søtoften/Søengen -4,096 mio. kr.
stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum -4,521 mio. kr.
stednr. 002032 Ørskovvænget 13,008 mio. kr.
stednr. 002077 Holing, Tjørring 21,139 mio. kr.

stednr. 003010 Birk -5,429 mio. kr.
stednr. 003015 Mørupvej 8,692 mio. kr.
stednr. 003029 HI Park 2. etape 8,509 mio. kr.
stednr. 003034 HI Park 3. etape -8.981 mio. kr.

 

at forventede mer- og mindreforbrug i 2011 på de nedenfor nævnte stednumre på i alt -3,631 mio. kr. på Serviceområde 01, Byggemodning overføres til 2012 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012:

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø 0,184 mio. kr.
stednr. 002018 Gilmosevænget/Højgårdvænget 0,480 mio. kr.
stednr. 002019 Fejerskovparken -1,832 mio. kr.
stednr. 002020 Søtoften/Søengen -0,606 mio. kr.
stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum 1,285 mio. kr.
stednr. 002032 Ørskovvænget - 2,793 mio. kr.  
stednr. 002077 Holing, Tjørring -4,077 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, -0,687 mio. kr.
stednr. 003015 Mørupvej -0,276 mio. kr.
stednr. 003029 HI Park 2. etape 0,151 mio. kr.
stednr. 003034 HI Park 3. etape 4,540 mio. kr.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen med den ændring,

 

at anlæg for 7,38 mio. kr. ikke frigives, idet disse afventer igangsættelse:

 

Udgårdsvej, Skibbild (igangsættes ved salg) 1,380 mio. kr.

Holing, Tjørring 2,000 mio. kr.

Mørupvej, Herning 4,000 mio. kr.

Direktør Eva Kanstrup og chefjurist Steen Dahl Pedersen var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1452-11 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Grundsalg

 

Sagsnr.: 81.02.00-A21-1-12 Sagsbehandler: Henrik Schou Zacho  

Job- og kompetenceprofil for Centerchef til Børn og Unge

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-805-11 Sagsbehandler: Martin Buur Petersen  

Personalesager

 

Sagsnr.: 81.00.00-G01-833-07 Sagsbehandler: Martin Buur Petersen  

Personalesag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-421-06 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 00.32.04-S00-1-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Anlægsregnskaber for Serviceområde 02, Arealerhvervelser og salgsindtægter

 

Sagsnr.: 00.32.04-S00-1-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Anlægsregnskaber for Serviceområde 02, Arealerhvervelser og salgsindtægter - under 2 mio. kr.

 

Sagsnr.: 00.36.00-Ø36-1-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om rykning af pant

 

Sagsnr.: 13.06.01-P12-1-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 01.04.00-P19-62-10 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-15-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af areal

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-22-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Køb af ejendom

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1447-11 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ekspropriation