Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 26. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.16-P00-1-16 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Herning Kommunes retningslinjer for den finansielle styring skal Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en samlet årlig rapportering om udviklingen på det finansielle område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat om udviklingen på det finansielle område i 2017. Notatet er vedlagt som bilag.

 

Notatet udgør en kort redegørelse for afkastet af kommunens likvide aktiver på aktivsiden og renteudgifterne for passivsiden.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at afrapporteringen om udviklingen på det finansielle område i 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-56-16 Sagsbehandler: Sofie Faarup Britze  

Orientering om Herning Kommunes grønne profil

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes, Line Thastum

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 15. januar, at udvalget på førstkommende møde vil få forelagt kommunens grønne profil, herunder indkøbssiden herunder også proceduren for at følge op på de politiske fastsatte mål.

 

Herning kommune har historisk prioriteret en grøn profil og har gennem årene været frontløber på flere områder og deltaget i en række nationale og internationale samarbejder. Vi er fortsat med i flere eksterne samarbejdsaftaler som Global Covenant of Mayors og Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening.

Sagsfremstilling

Eksisterende politisk vedtagne grønne mål og samarbejdsaftaler

 

Global Covenant of Mayors er verdens største klimakoalition. Kommunerne forpligter sig til at handle aktivt på klimaområdet, reducere CO2-udledninger og styrke indsatsen over for klimaforandringer. Kommunen skal indrapportere CO2-opgørelser og indsats. Alliancen er en fusion af Covenant of Mayors som kommunen tilsluttede sig i 2013 og Global Compact of Mayores som vi tilsluttede os i 2016.

 

Status: Vi arbejder løbende med klimaindsatsen, og CO2-udledningen er faldende. Vi har fået dispensation for indberetning, indtil vi har intern afklaring mht. målemetoder

 

Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening forpligter os til at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter 2 % årligt. Vi skal årligt opgøre og indrapportere CO2-udledning fra egne aktiviteter; Transport incl. bus og renovationskørsel, el- og varmeforbrug og gadebelysning.

 

Status: Vi arbejder med nedbringelse af CO2-udledning fra egne aktiviteter. Vi indsender en årlig opgørelse til DN.

 

Igennem Business Region MidtVest har vi sammen med andre kommuner sat fokus på en række indsatsområder herunder vind, biomasse og øvrige vedvarende energikilder.

 

Kommunens egne grønne mål og målsætninger

Herning Kommune har en række grønne mål som f.eks. nedbringelse af CO2 udledningen, Værn om Vandet, Mangfoldig Natur og Ingen Spild af Ressourcer. CO2-målene fremgår af kommunens Energistrategi fra 2016.

Desuden er de konkrete mål i Partnerskab for Offentlige grønne Indkøb (POGI), som vi fortsat vil følge efter udmeldelse af samarbejdet.

 

Kommunens grønne mål og aftaler, samt kommunens grønne regnskab kan ses i de grønne regnskabsrapporter på herning.dk.

 

 

Procedure for opfølgning på politisk vedtagne grønne mål

Herning Kommune har siden 2009 udarbejdet Grønt regnskab for kommunen som geografisk område og kommunen som ”virksomhed”. Det består af 9 temarapporter for Klima og energi, Vand, Naturindsatsen, Grønne indkøb, Kommunens ejendomme – energiforbrug og byggeri, Genbrug og affald, Planlægning og privatbyggeri, Transport samt DRIFT. Desuden udarbejdes ”Grønt Overblik” som er en sammenfatning af temarapporterne. Grønt overblik fortæller primært de gode historier fra året der gik og nævner vigtige kommende indsatser. Temarapporterne går mere i dybden og viser status samt nuværende og kommende indsatser. Temarapporter og grønt overblik er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

 

Kommunens grønne mål fremgår af følgende planer, politikker og vejledninger:

-       Herning Kommunes Energistrategi

-       Herning Kommunes Naturpolitik

-       Retningslinjer for Indkøb i Herning Kommune

 

Desuden er kommunens grønne profil indarbejdet i kommunens Planstrategi, - Herning Kommunes Agenda 21 strategi og kommuneplanen 2017 - 2024.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-56-16 Sagsbehandler: Dennis Karred Steffensen  

Godkendelse af retningslinjer for indkøb i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen, Steen Dahl Pedersen, Marc Masana

Sagsresume

Herning Kommunes nuværende indkøbspolitik er fra 2014 og vedtaget for byrådsperioden 2014-2017. Nye retningslinjer for indkøb fremsendes hermed til godkendelse.

 

De nye retningslinjer for indkøb bygger i hovedtræk videre på den eksisterende praksis for indkøb og udbud i Herning Kommune. På enkelte områder er foretaget en præcisering af praksis: 

Der er tilføjet er nyt afsnit vedrørende grønne indkøb på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet den 15. januar 2018, pkt. 13 om udtræden af Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb (POGI). Her præciseres, at Herning Kommunes praksis fortsat vil spejle sig i POGIs indkøbsmål og rammegrundlag, og at der forsat vil blive fulgt op på målene i forbindelse med aflæggelse af kommunens grønne regnskab.

Herudover er det tilføjet, at temaerne fra KLs fælleskommunale indkøbsstrategi er omfattet af retningslinjerne og vil blive udfoldet i de administrative bilag.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for indkøb erstatter nuværende Indkøbspolitik fra 2014.

 

Retningslinjerne er Herning Kommunes overordnede rammer for området. Retningslinjerne skal være langtidsholdbare, hvorfor konkrete anvisninger, mål og beløbsgrænser ikke er angivet. Dette er for at undgå sårbarhed over for organisatoriske eller lovgivningsmæssige ændringer.

 

Idet retningslinjer for indkøb er overordnede og uden konkrete anvisninger, indstilles det , at underdirektøren for Direktionens Stab bemyndiges til at udarbejde relevante bilag og administrative vejledninger indenfor den politisk vedtagne ramme.

 

Indholdet er skærpet eller sprogligt tilrettet på følgende områder i forhold til nuværende indkøbspolitik:

 

 • Vedrørende bygge- og anlægsopgaver er angivet, at Herning Kommune ønsker at støtte de mest energieffektive og miljørigtige løsninger i byggeri, inden for de givne økonomiske rammer.

 

 • Afsnittet omhandlende lærlinge- og praktikpladser er tilrettet i henhold til budgetforliget for 2018 samt opdateret efter seneste "Vejledning om sociale klausuler i udbud" fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

  

Indholdet er ændret på følgende områder i forhold til nuværende Indkøbspolitik:

 

 • Kommunernes Landsforenings (KL) fælleskommunale indkøbsstrategi. KL har vedtaget en fælleskommunal indkøbsstrategi gældende for perioden 2017-2020. Herning Kommune arbejder allerede med temaerne på alle områder i KLs strategi. Eksempelvis teamet "Bedre digital understøttelse af indkøbsopgaven". Digitalisering af indkøbsopgaven er højt prioriteret, idet det giver en række gevinster i forhold til at gøre organisationen mere professionel, hvad angår indkøb og anvendelse af indkøbsaftaler. Contract Management er et væsentligt element heri.

 

 • Grønne indkøb. Herning Kommunes praksis vil fortsat spejle sig i POGIs indkøbsmål og rammegrundlag, og at der vil fortsat blive fulgt op på målene i forbindelse med aflæggelse af kommunens grønne regnskab. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender retningslinjer for indkøb,

 

at underdirektøren for Direktionens Stab bemyndiges til at udarbejde relevante bilag og administrative vejledninger indenfor den politisk vedtagne ramme.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-1-18 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande om støtte til brobygningsaktiviteter for studerende og virksomheder i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande ansøger om 100.000 kr. til fortsættelse af brobygningsaktiviteter imellem virksomheder og studerende/dimittender. Erhvervsrådet har ansøgt Ikast-Brande Kommune om tilsvarende beløb.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i 2015, 2016 og 2017 og tidligere via Uddannelsesnetværk Herning medfinansieret brobygningsaktiviteter hos erhvervsrådet.

 

I 2017 har der været: 

126 virksomhedssamtaler mod 100 som målsætning. Heraf har ca. 20 % været telefonsamtaler - og 80 % egentlige møder.

 

69 virksomhedskontakter - målet var 50. Dette har ført til 35 samarbejder mellem virksomheder og studerende/dimittender.

 

3 arrangementer:

 • Rekrutteringsarrangement i samarbejde med Akademikernes A-kasse i Aarhus med deltagelse af lokale virksomheder. Der deltog tre erhvervsvirksomheder fra Herning Kommune. Endvidere deltog Herning Kommunes bosætningskonsulent.
 • Deltagelse i Matchday og praktikpladsmesse på AU-Herning og på Erhvervsakademi Midt Vest. Her deltog Erhvervsrådet på vegne af små og mellemstore virksomheder i Herning & Ikast-Brande.
 • Bustur i samarbejde med Magistrenes A-kasse med fokus på jobmuligheder inden for e commerce. Tre virksomheder fra Herning Kommune blev besøgt.

 

Formålet med brobygningsaktiviterme er, at flere lokale virksomheder:

 • Får viden om muligheder og fordele ved at samarbejde med studerende,
 • indgår samarbejdsaftaler med studerende og
 • ansætter dimittender

 

Målsætning

- Kontakt med 50 virksomheder i Herning kommune i 2018 og tilsvarende i Ikast-Brande kommune

- 40 % af de etablerede virksomhedskontakter skal føre til konkrete samarbejder imellem studerende/dimittender og virksomheder - det er 20 stk. pr. kommune.

 

Aktiviteter

 • Opsøgende virksomhedskontakt
 • Motivere virksomheder til at samarbejde med studerende
 • Udbrede kendskabet til samarbejdsformer med studerende i form af studiejobs, semesteropgaver eller anden opgaveløsning, afgangsprojekter, praktikophold, lærepladser, mentorordninger, partnerskabsaftaler etc.
 • Bygge bro mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner - primært Erhvervsakademi MidtVest, Via Design og AU Herning
 • Samarbejde med jobcentre med flere om dimittend job
 • Sikre at dialogen klargør virksomhederne til fremadrettet selv at kunne søge samarbejderne
 • Informere om diverse støtteordninger
 • Italesætte muligheden for internationale studerende over for virksomhederne
 • Medvirke til italesættelse af forskellige udfordringer for at unge får fodfæse i området
 • Arrangementer for virksomheder
 • Andet

 

Ansøgningen falder ind under lov om Erhvervsfremme § 13, Erhvervsudviklingsaktiviteter med fokus på menneskelige kompetencer.

 

Administrationen finder, at opgaven er vigtig at få løst, således at virksomhederne sikres en veluddannet arbejdskraft, og indirekte innovation via studenterprojekterne, og at de studerende får en øget sandsynlighed for at kunne få beskæftigelse i lokalområdet. Dette har samtidigt betydning for uddannelsernes dimensionering (hvor mange uddannelsespladser den enkelte uddannelse kan udbyde).

 

Da Herning Kommune også medfinansierer studenterprojekter i regi af AU-Herning, er det vigtigt, at det i resultatkontrakten sikres, at aktiviteterne er komplementære. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med erhvervsrådet, herunder, at vurdere om målet på 40 % af etablerede virksomhedskontakter lig 20 stk. ikke bør hæves til 60 % svarende til 30 stk.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 100.000 kr. fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer, til Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande i 2018 til brobygningsaktiviteter, betinget af, at Ikast-Brande Kommune bevilger tilsvarende beløb,
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med erhvervsrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-G14-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer i Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med omlægning af kloak i Sørvad, har Herning Vand A/S udarbejdet ny kloakplan for området.

 

Herning Vand A/S ønsker i den forbindelse at placere kloakledninger i kommunale arealer, og har derfor fremsendt anmodning og erstatningstilbud vedrørende placeringen af ledningerne.

Sagsfremstilling

De berørte kommunale arealer er:

 

matr. nr. 2 HC Hundkær, Vinding,

matr. nr. 3 KU Sdr. Lund, Vinding,

matr. nr. 3 HS Sdr. Lund, Vinding,

matr. nr. 3 HT Sdr. Lund, Vinding,

 

Vedhæftet er kortbilag som viser ledningernes placering. Ledningerne som der søges om, er dem som der er et skraveret grønt eller rosa bælte om. De øvrige ledninger vist på kortet er allerede anlagte for lang tid siden.

 

Ledningerne er placeret i området omkring Engvange og Åbrinken i Sørvad. Ledningerne er fortrinsvis lagt i grønne rekreative arealer, erstatningstilbuddet er på den baggrund udregnet efter beregningsmodellen i Landsaftalen 2017, Vand- og Spildevandsanlæg i landbrugsjord.

 

Det fremsendte tilbud vurderes af forvaltningen til at være et rimeligt tilbud, og udtryk for markedsværdien.

 

Der ønskes tinglyst en standard kloakdeklaration med 2x2m bælte omkring ledningsanlæggene.

 

Herning Vand A/S har tilbudt en samlet erstatning for de viste ledninger samt kloakbrønde på 135.833 kr. 

Økonomi

Indtægt: 135.833 kr. excl. moms.

 

Udgifter: Ingen da alle udgifter dækkes af Herning Vand A/S.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 135.000 kr. excl. moms i 2018 til Serviceområde 02, Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 04 Handler med Herning Vand 2018,

 

at

anlægsindtægten indeholdes i afsat rådighedsbeløb til indtægter på serviceområde 02 arealerhvervelser/salgsindtægter sted nr. 001102 i 2018

 

at

 

at

Herning Vand A/S afholder alle udgiften til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning.

 

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af areal til anlæg af regnvandsbassin i Ørre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ekspropriere areal til at anlægge regnvandsbassin samt deklarere de nødvendige ledninger, på en ejendom beliggende ved Ørre Byvej 68, 7400 Herning.

 

Herning Vand A/S vurderer, at der muligvis kan indgåes en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejer.  

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ekspropriationsprocedure og afholdes åstedsforretning. Og at Herning Vand A/S opfordres til at søge at indgå aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Hjemlen til at ekspropriere findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som giver kommunen mulighed for at ekspropriere til spildevandsanlæg, hvis disse anlæg er godkendte.

 

Godkendelsen foreligger i forbindelse med anlæggets beskrivelse i Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 incl. tillæg, regnvandsbassinet er med i Spildevandsplan 2015-2025, hvor anlægget er beskrevet i teksten og indtegnet på planens kortbilag.

 

Herning Kommune har således den fornødne hjemmel til at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.

 

Herning Vand A/S anmoder om, at den principielle ekspropriationsbeslutning omfatter ekspropriation af ca. 2.900 m2 af matrikel nr. 1aa Ørre By, Ørre. og 2 stk. ledninger a ca. 40 meter med et dertilhørende deklarationsanlæg på 206 m2 omkring de 2 ledninger.

 

Det ønskede bassin er indtegnet på vedhæftede kortbilag.

 

Herning Vand A/S oplyser, at de har været i kontakt med lodsejeren. Herning Vand A/S oplyser på den baggrund, at de anser det for sandsynligt, at der kan indgås en frivillg aftale på ekspropriationslignende vilkår. Herning Vand A/S vil søge at opnå dette. 

 

Supplerende til sagen bemærkes, at denne sag repræsenterer en generel praksisændring. Fremadrettet vil sager om bemyndigelse til at igangsætte ekspropriationsprocedure blive behandlet på åben dagsorden, i det omfang sagen ikke indeholder økonomi for den enkelte lodsejer i sagen. Dermed sker en harmonisering af praksis i forhold til lodsejerne, idet der er i tradition for at behandle bemyndigelse til ekspropriation til vejformål på åben dagsorden.

Økonomi

Ingen udgifter forbundet med sagen, da Herning Vand A/S afholder de til sagen omhandlede omkostninger.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet beskrevet på kortbilaget og i sagen,

 

at

Herning Vand A/S tilpligtes at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen ex. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.,

 

at

Herning Vand A/S opfordres til at indgå frivillige aftaler eventuelt på ekspropriationslignende vilkår. 

 

at

byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Anlægsbevilling til ombygning af rådhuset i forbindelse med arealoptimering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der anmodes om anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ombygninger på rådhuset.

 

Ombygningerne sker som følge af arealoptimering på rådhuset, afprøvning af nye arealoptimerede og aktivitetsbaserede indretningsprincipper for administrationslokaler og opgradering af rådhusets mødefaciliteter i form af nyt mødecenter.

Sagsfremstilling

Som en del af Mulighedskataloget til budget 2016 indgik en besparelse på 0,580 mio. kr. årligt fra 2016 og frem på Serviceområde 20, Administration, som skulle udmøntes ved arealoptimering af rådhuset.

Der er i løbet af 2016 og 2017 afsøgt forskellige scenarier for udmøntning af den indarbejdede besparelse, hvor ønsket har været samtidig at kunne etablere et testområde i tråd med grundideerne fra SIGNAL-projektet. Afsøgningen er endt ud i, at lejemålet i Hedebank-bygningen er opsagt til fraflytning ved udgangen af marts 2018, hvorved rådhusarealet bliver reduceret med ca. 600 m2.

Opsigelsen medfører en omrokering på rådhuset bestående af følgende:

·         HR afdelingens p.t. 39 faste medarbejdere flyttes fra Hedebank-bygningen til 3. sal i bygning C, hvor der hidtil har været to store mødelokaler (C.3.14 og C3.17), to it-undervisningslokaler samt et åbent område, der fortrinsvis har været benyttet af kantinen.

·         De to mødelokaler flyttes til den gamle gymnastiksal, som har stået tom siden en skimmelsanering primo 2017. Med den aktuelle indretning i bygningen betyder det et mødelokale til 20 personer på 1. sal og selve gymnastiksalen, som i hverdagen vil fungere som mødelokale til 50 personer, men hvor der vil kunne afholdes arrangementer med op til 150 personer.

·         It-undervisningslokalerne ”nedlægges” fremover i rådhusregi, da behovet er for nedadgående. I stedet står et lokale på Herning Bibliotek til rådighed to dage ugentligt, ligesom øvrige mødelokaler på rådhuset og Enghavevej vil kunne benyttes efter behov.

Samlet set medfører ovenstående rokade – ud over udmøntning af en indarbejdet besparelse – en række forbedringer set i forhold til den hidtidige anvendelse af rådhuset:

·         Nyt mødecenter i den gamle gymnastiksal skaber mulighed for at afholde større arrangementer på rådhuset end hidtil f.eks. borgermøder, foredrag, forskellige konferencer m.v.

·         Testområde efter principperne fra SIGNAL om komprimeret, fleksibelt og aktivitetsbaseret arbejdsmiljø afprøves i praksis.

·         HR afdelingen bliver nemmere tilgængelig på 3. sal end i Hedebank-bygningen. Samtidig løses en række indeklimaproblematikker i afdelingen omkring lugt, støj m.v. fra rådhusgården.

 

Rokaden medfører behov for en række bygningsmæssige tilpasninger og renoveringer både på 3. sal og i den gamle gymnastiksal, hvoraf en del har overlap med den almindelige løbende indvendige vedligeholdelse og vedligeholdelsen af de tekniske installationer i rådhusbygningerne.

 

Tidsplanen for rokaden er forholdsvis komprimeret, idet ombygningen af 3. sal skal stå færdig ved udgangen af marts 2018, hvor lejemålet i Hedebank-bygningen fraflyttes.

 

Sideløbende med det konstante fokus på muligheder for arealoptimering af rådhuset afsøges også løbende muligheder for at reducere udgifterne til drift af rådhuset. Dette har konkret i 2017 medført en genforhandling af lejekontrakten vedrørende bygning D, som bevirker en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. fra 2018 og frem.

Økonomi

På Serviceområde 20 Administration, stednr. 650099 ”Administrationsbygninger – pulje til div. Renoveringer” stod i 2017 et rådighedsbeløb på i alt 3,252 mio. kr. Beløbet overføres til 2018 i forbindelse med den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018. I 2018 er der på samme stednr. afsat et yderligere rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr., hvormed det samlede rådighedsbeløb i 2018 inkl. overførsel fra 2017 kommer til at udgøre 3,752 mio. kr.

 

Som nævnt i sagsfremstillingen foretages som en del af den igangværende rokade på rådhuset en række mindre ombygninger og renoveringer af både bygninger og tekniske installationer samt indkøb af forskelligt inventar. Det er i en sag som denne vanskeligt at adskille helt skarpt, hvilke udgifter der vedrører almindelig, løbende vedligehold, og hvilke der vedrører renoveringer og dermed er anlægsinvesteringer.

 

For ikke at komplicere sagen unødigt foreslås i finansieringsmæssig sammenhæng at anskue indretningen af det nye HR på 3. sal som et afgrænset anlægsprojekt. Udgiften hertil beløber sig til i alt ca. 2 mio. kr., som dækker både bygningsmæssige tilpasninger, generel vedligeholdelse, nødvendige tilpasninger af indeklimamæssige foranstaltninger (ventilation, lys, akustik m.v.) samt tilpasset inventar. Udgiften foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der jfr. ovenfor beskrevet er afsat til diverse renoveringer i administrationsbygninger.

De øvrige udgifter i forbindelse med rokaden, som er knapt så nemme at afgrænse, vil således blive anskuet som løbende drift og afholdt af driftsbudgettet til administrationsbygninger i 2018. Udgifterne vedrører primært istandsættelse af lejemålet i Hedebank-bygningen i forbindelse med fraflytning og diverse udgifter til indretning og tilpasning af den gamle gymnastiksal til mødecenter.

Set i forhold til driftsbudgettet betyder opsigelsen af lejemålet i Hedebank-bygningen, at den indarbejdede besparelse på 0,580 mio. kr. fra 2016 reelt set er udmøntet. Lejeudgiften inkl. fællesudgifter udgør aktuelt ca. 0,690 mio. kr. årligt, hvorved der opstår et ”overskud” på ca. 0,110 mio. kr. årligt.

 

Imidlertid indebærer den skitserede finansieringsmodel, at besparelsen først slår igennem fra 2019. Til gengæld opnås allerede fra 2018 en driftsbesparelse på ca. 1,1 mio. kr. vedrørende leje af bygning D som følge af genforhandlet lejekontrakt.

 

Den samlede påvirkning af driftsbudgettet fremgår af tabellen nedenfor:

Drift, Administrationsbygninger

 

 

 

 

(1.000 kr., 2018-pl)

2018

2019

2020

2021

Mulighedskatalog - ikke-udmøntet besparelse

580

580

580

580

Opsigelse lejemål Hedebank-bygningen - realiseret besparelse

-70

-690

-690

-690

Rådhuset, bygning D – realiseret besparelse pba. genforhandlet lejekontrakt

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

I alt

-590

-1.210

-1.210

-1.210


Indtil andre beslutninger eventuelt måtte blive truffet, vil nettobesparelsen på driftsbudgettet jfr. tabellen ovenfor blive opsparet til løbende ombygninger på rådhuset efter principperne fra SIGNAL-projektet og de konkrete erfaringer fra det testområde, der nu etableres i HR afdelingen. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018 til Serviceområde 20 Administration, nyt stednr. til ombygning og indretning af 3. sal på rådhuset til HR afdelingen efter principperne om arealoptimeret, fleksibelt og aktivitetsbaseret arbejdsmiljø,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på i alt 3,752 mio. kr. - inkl. overførsel på 3,252 mio. kr. fra 2017 - på Serviceområde 20 Administration, stednr. 650099 ”Administrationsbygninger – pulje til div. Renoveringer”. Rådighedsbeløbet på 3,252 mio. kr. i 2017 overføres til 2018 i den samlede overførselssag,

 

at de øvrige udgifter i forbindelse med den beskrevne rokade på rådhuset, herunder istandsættelse af lejemålet i Hedebank-bygningen i forbindelse med fraflytning og indretning af den gamle gymnastiksal til mødecenter, afholdes af driftsbudgettet i 2018 til administrationsbygninger på Serviceområde 20 Administration,

 

at de opnåede besparelser på driftsbudgettet på 0,590 mio. kr. i 2018 og 1,210 mio. kr. årligt fra 2019 og frem indtil videre opspares til løbende ombygninger på rådhuset på Serviceområde 20 Administration.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund  

Godkendelse af investeringsplan for Brand & Redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kim Bjerg Wemmelund, Pia Colstrup

Sagsresume

Beredskabskommissionen har 31. januar 2018 godkendt en 10-årig investeringsplan for Brand & Redning MidtVest's kørende materiel og både, samt større material.

Beredskabskommissionen har ligeledes godkendt, at der oprettes masteraftale med kommuneleasing med et rammebeløb på 51 mio. kr. til brug frem til 31. december 2027 under forudsætning af godkendelse i interessentkommunerne.

Sagsfremstilling

For at sikre overblik over de kendte udskiftninger, er der udarbejdet en investeringsplan for perioden 2018-2027. Planen tilsikrer en fastholdelse af det nuværende serviceniveau. Investeringsplanen tager udgangspunkt i en leasingperiode på større køretøjer på 15 år, mellem køretøjer på 10 år og små køretøjer på 5 år. Levetiden forudsættes dog at være hhv. minimum 20, 15 og 10 år, således sikres at scrapværdien ikke overstiger køretøjets værdi.

 

Der hvor der i investeringsplanen er taget udgangspunkt i brugt materiel, er leasingperioden tilsvarende reduceret, så den faktiske værdi ikke overstiger restbeløbet.

 

Brand & Redning MidtVest råder i alt over 64 køretøjer foruden en række trailere. Antallet er store køretøjer udgør 19 automobilsprøjter/tanksprøjter, 11 tankvogne, 4 lifte/stigevogne, 16 varebiler, 7 indsatslederbiler, 6 små biler, 2 både og 1 almindelig lastbil.

 

Med den foreslåede investering bibeholdes det nuværende serviceniveau uændret og vognparkens samlede alder forbliver uændret.

 

Forudsætninger

Investeringsplanen indeholder udgifterne til de nuværende køretøjer i det omfang, de er leaset. Udgifterne omfatter således både den løbende leasingydelse samt scrapværdien, som leasingaftalen er indgået med. Scrapværdien er udtryk for den pris beredskabet skal betale ved leasingaftalens udløb. For hovedparten af aftalerne er sidste leasingydelse lig med scrapværdien. Køretøjer, som ikke forventes skiftet indenfor de næste 10 år, er ikke medtaget. Disse fremgår af 20 års oversigten.

 

Der er i oversigten indarbejdet muligheden for hjemtagelse af køretøjer fra nu og frem til kontraktfornyelsen i 2024. Beregninger viser, at det er fordelagtigt selv at eje/lease køretøjerne efterhånden som kontrakten giver mulighed herfor. I dag er det blandet om selskabet ejer køretøjerne eller entreprenøren gør. Samlet er der 34 store biler i selskabet, hvoraf de 17 er ejet af entreprenøren. De resterende 30 køretøjer er mindre eller mellem køretøjer, der alle ejes af selskabet. I den nuværende kontrakt varetages selve driften af entreprenørens køretøjer af selskabet, det vil sige brændstof, vedligehold, syn, reparationer og anden drift.

 

Efter sammenlægningen opererer Brand & Redning udelukkende med driftsbudget. Leasing af driftsmateriel, herunder også køretøjer, stiller ikke krav om deponering eller påvirker den kommunale låneramme jf. KL og IMs vejledning for leasing af driftsmateriel. Leasing vurderes derfor, som den mest hensigtsmæssige løsning til finansiering.

  

Investeringsbehov

Med de angivne forudsætninger forventes et investeringsbehov på 50,9 mio. kr. over de næste 10 år, såfremt resterende køretøjer hjemtages. Uden hjemtagning forventes et investeringsbehov på 21,9 mio. kr.

 

Investeringsbehovet dækker udgiften til nyanskaffelser inkl. hjemtagning af resterende køretøjer. Den årlige leasingudgift kan indeholdes i det eksisterende driftsbudget.

 

Med den foreslåede investering bibeholdes det nuværende serviceniveau uændret.

 

Usikkerhed

Der er visse usikkerheder forbundet med oversigten. Tidshorisonten gør, at køretøjsbehovet kan svinge, herunder uforudsete behov for udskiftning ved uheld eller nedbrud, ændret dimensioneringsplan, ny kontrakt på brandslukning etc. Modsat kan det vise sig, at enkelte køretøjer kan køre længere tid end forudsat, ligesom der kan vise sig stordriftsfordele ved at gå med i fællesudbud og lign., hvilket vil påvirke likviditetsbehovet positivt.

 

Vedtægternes bestemmelse

Jævnfør vedtægternes § 6.11 kræver det interessentkommunernes kommunalbestyrelsers godkendelse efter indstilling fra Beredskabskommissionen når:

Investeringsbeslutning(er), herunder lånoptagelse (undtagen låneomlægninger), som indebærer en forøgelse af den samlede hæftelse for interessentkommunerne på mere end kr. 5.000.000 set i forhold til den samlede hæftelse på stiftelsestidspunktet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at investeringsplanen godkendes,

 

at der oprettes masteraftale med kommuneleasing med et rammebeløb på 51 mio. kroner til brug frem til 31. december 2027 under forudsætning af godkendelse i interessentkommunerne. En gang årligt fremlægges en status for investeringsplanen for kommissionen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund  

Budget 2019 og flerårigt budgetoverslag for Brand & Redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Beredskabskommissionen for Brand & Redning MidtVest har 31. januar 2018 godkendt budgetforslag for 2019 samt flerårigt budgetoverslag, og fremsender dette til godkendelse i interessentkommunerne.

Sagsfremstilling

Til beregning af budget 2019 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn for perioden 2018 til 2021 opgjort til 2,5%.

 

Den besluttede fordelingsnøgle imellem kommunerne er skitseret i nedenstående skema.

 

 

 Budgetoverslag 2019-2021

 

Budgetterne fremskrives med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra seneste offentliggjorte pris- og lønskøn.

I budgetvejledningen G1-1, generelle forudsætninger for budgetlægningen, anbefaler KL følgende fremskrivningsprocenter:

 

 

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Løn og priser i alt, nye skøn

2,5%

2,5%

2,5%

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget for 2019 samt flerårigt budgetoverslag godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.00.20-P19-1-18 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligselskabet Bomidtvest ansøger om salg af en bolig, afdeling 21, Jasminvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Bomidtvest ønsker at sælge en almen familiebolig. Det er boligens lejer, der ønsker at købe ejendommen. Salg af almene boliger kræver kommunens og boligministeriets godkendelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligminisiteriet godkendt salget under forudsætning af, at også Herning Kommune godkender salget.

Sagsfremstilling

Boligselskabets Bomidtvests afdeling 21 består en enkelt bolig, beliggende Jasminvej 10, 7400 Herning. Det er en 4-rums bolig i et 89 m2 stort et-plans parcelhus. Huset er opført af daværende Nationalforeningens Boligselskab til ibrugtagning i 1953. Senere overgik boligens udlejning til Tjørring Boligselskab, der i 2011 blev lagt sammen med boligselskabet Bomidtvest. Boligselskabet Bomidtvest er hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune.

 

Køber er boligens lejer, der har beboet ejendommen siden 2013.

 

Boligselskabet begrunder ønsket om salg med, at den pågældende bolig alene udgør en selvstændig afdeling, hvorfor den er mere omkostningstung at administrere end boligselskabets øvrige boliger. Boligstyrelsen har bedt Landsbyggefonden udtale sig i sagen. Landsbyggefonden bemærker, at boligselskabet ikke har andre boliger i området, hvorfor det ikke er muligt at sammenlægge boligen med en anden afdeling. Landsbyggefonden vurderer endvidere, at der ikke kan genskabes en efterspørgsel efter boligen. Fonden finder på den baggrund ikke, at der er grundlag for at yde særlig driftsstøtte til videreførsel af boligen og har derfor ikke bemærkninger til salget af boligen.

 

Der er foretaget en mæglervurdering i februar 2015 og igen i februar 2018. Mægleren vurderede i 2015 ejendommens salgspris til 1,095 mio. kr. Boligstyrelsens godkendelse af salg er meddelt den 19. januar 2018 på baggrund af den knap 3 år gamle mæglervurdering. Der er til kommunens behandling af sagen indhentet en opdateret mæglervurdering. Mægleren vurderer, at boligens pris i dag er 1,295 mio. kr. Boligselskabet skal sælge til markedspris.

 

Perspektivering

Boligen udlejes i dag til en månedlig husleje på 5.465 kr. excl. forbrug. Huslejeniveauet og placeringen i et ældre parcelhuskvarter i Herning bør i princippet sandsynliggøre fremtidig udlejning. Boligselskabet vurderer ikke, at der er behov for større investeringer for at opretholde udlejning. Afdelingens udfordring er fraværet af rationel drift i en afdeling med en enkelt bolig. Det er en utidssvarende model at drive almen udlejningsvirksomhed efter. Bomidtvest har et begrænset antal familieboliger i Herning Kommune totalt set. Den geografisk tætteste afdeling er Bytoften og Blomstertoften i Tjørring.

 

Herning Kommune har tidligere godkendt salg af almene familieboliger til boligernes lejere. I 2008 blev 6 boliger på Slagelsegade i Herning overtaget af lejerne. Boligerne var inden salget ejet og udlejet af boligorganisationen Fællesbo.

Økonomi

Boligen er opført uden kommunal medfinansiering, og der vil ikke være kommunale krav i forbindelse med et salg.

Afdelingen / boligen har restgæld i form af et realkreditlån på ca. 30.000 kr. Salgsprisen vil indfri indestående lån. Der er faste regelsæt for anvendelsen af eventuelle provenu ved salg af almene boliger. Størstedelen af salgsprovenuet vil tilgå boligselskabets såkaldte dispositionsfond og dermed biddrag til at konsolidere boligselskabets økonomisk.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Bomidtvests salg af boligen, Jasminvej 10, 7400 Herning (afdeling 21) godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-23-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 for boligområde ved K. Møllers Vej i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Da lokalplanforslag 31.B13.1 for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages det af forslag til tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Kommuneplantillægget udlægger nyt rammeområde 31.B13 Boligområde ved K. Møllers Vej i Hammerum.

 

Tillæg nr. 35 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes, da lokalplanforslag 31.B13.1 for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum ikke kan indeholdes i den eksisterende kommuneplanramme 31.B1 Boligområde nord for Hammerum Hovedgade for så vidt angår bebyggelsesprocent, boligtype samt parkeringsantal.

Tillægget muliggør, at der kan opføres tæt-lav boligbebyggelse så vel som åben-lav bebyggelse i et område, som i den eksisterende ramme kun giver mulighed for åben-lav bebyggelse. Derudover gøres det muligt at hæve bebyggelsesprocenten fra 30% til 40%, såfremt ny bebyggelse opføres som tæt-lav bebyggelse. Desuden tilpasses parkeringsnormer og lignende, så det passer til anvendelsen.

 

Disse ændringer vurderes at være i tråd med områdets karakter. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 35 til foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-35-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 31.B13.1 for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum med henblik på mulighed for etablering af tæt-lav boligbebyggelse.
Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et privat byggeønske.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Hammerum, som nabo til Agroskolen og tæt på Hammerum Hovedgade. Lokalplanområdet er afgrænset af K. Møllers Vej mod øst og nord, og af Agroskolens grund mod syd og vest. Området er ca. 5570 m2 stort.

Området har tidligere været ejet af Agroskolen, som har anvendt området til lærerboliger. Matriklerne er blevet solgt fra, og er med den sidste kommuneplanrevision overgået fra ’område til offentlige formål’ til ’boligområde’.

Lokalplanområde

Lokalplanens indhold

Lokalplanen disponeres som et samlet område uden delområder. Inden for området kan der etableres tæt-lav bebyggelse med lodrette lejlighedsskel eller åben-lav bebyggelse. Der kan desuden etableres mindre, private haver, veje, stier, fællesareler samt parkeringsarealer.

Bebyggelsen kan opføres i maksimum 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer, herunder facader i røde sten og saddeltag, hvilket blev besluttet af Byplanudvalget ved ingangsættelse af ny planlægning.

Visualisering fra bygherre med revideret skitseprojekt

 

Vejbetjeningen flyttes med lokalplanen, så vejadgangen kommer til at ske fra den nordvestlige del af lokalplanområdet i stedet for den sydøstlige del, som det har været tilfældet indtil nu. I forbindelse med etableringen af den nye vejadgang, skal den gamle lukkes af, så der kun er gennemgang for cyklister og gående. For enden af vejen skal der etableres en vendeplads, som sikrer adgangsforhold for redningskøretøjer og dagrenovation.

 

Plangrundlag

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-28, da kommuneplanramme 31.B1, som dækker det meste af området i dag, ikke giver mulighed for at etablere tæt-lave boliger. I forbindelse med lokalplanen er der også udarbejdet tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2017-2018.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 31.B13.1 for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-24-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 vedrørende boligområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 vedrørende rammerne for et erhvervsområde, et centerområde samt et nyt boligområde ved Dæmningen i Herning er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning.

 

Kommuneplantillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning er i overensstemmelse med kommuneplanen udarbejdes tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 14.E20 - Erhvervsområde ved Dæmningen i Herning, rammeområde 14.C3 - Centerområde ved Dæmningen i Herning samt nyt rammeområde 14.B15 - Boligområde ved Dæmningen i Herning.

 

Ny afgrænsning af rammeområderne 14.E20 og 14.C3 samt nyt rammeområde 14.B15.

 

Der udlægges et nyt rammeområde 14.B15 til boligformål i den sydvestlige del af rammeområde 14.E20 og en mindre del af rammeområde 14.C3 til center- og erhvervsformål.

 

Kommuneplanramme 14.B15 muliggør etageboligbebyggelse i op til 6 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 70. Kommuneplanramme 14.B15 stiller ligeledes krav om, at der etableres minimum 1½ parkeringsplads pr. bolig, og opholdsarealer svarende til minimum 50 % af boligetagearealet.

 

Den geografiske tilretning af kommuneplanramme 14.C3 ændres i overensstemmelse med lokalplan 14.B15.1, så den vestlige afgrænsning af 14.C3 følger lokalplanområdets østlige afgrænsning. Rammeområde 14.C3 reduceres med ca. 150 m2, men der foretages ikke yderligere ændringer i rammen. Kommuneplanramme 14.E20 reduceres med 7900 m2, og det maksimalt tilladte antal m2 detailhandel til særligt pladskrævende varer nedskrives derfor fra 7000 m2 til 2500 m2.    

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 36 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 14. august 2017 at igangsætte ny planlægning for et boligområde ved Dæmningen i Herning på baggrund af et konkret projektforslag om opførelse af 36 etageboliger fordelt på to boligtårne.

 

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 14.C3.2 for et center- og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning. For at muliggøre at området kan anvendes til boligformål, er der udarbejdet forslag til lokalplan 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelsen af området, og ledsages derfor af tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Herning tæt på midtbyen og Dronningens Boulevard. Lokalplanområdet grænser mod nord op til Dæmningen, mod vest til Kikkenborgvej og et parcelhusområde, mod syd Herning-Skjern jernbanen og mod øst til et detailhandelsområde. Området har et areal på ca. 7900 m2.

 

Området ligger i dag ubenyttet hen, og der er ingen bebyggelse på arealet.

 

Luftfoto fra 2017, hvor lokalplanens afgrænsning er markeret med hvide prikker.

 

 Lokalplankort.

 

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at udlægge et område ved Dæmningen i Herning til etageboligbebyggelse med grønne opholdsarealer og stiforbindelse gennem området.

 

 

Lokalplanens indhold

Området disponeres overordnet set, så der opnås sammenhæng med det eksisterende boligområde med parcelhuse mod vest, afskærmning fra Herning-Skjern jernbanen mod syd og detailhandelsområdet mod øst.

Lokalplanområdet udlægges med et stort grønt areal mod Kikkenborgvej og byggefelter til etablering af boliger. Der udlægges særskilte byggefelter til depoter og carporte, som kan integreres i støjvold mod øst.

 

Boligbebyggelsen kan opføres i minimum 3 etager og maksimum 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 21 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og materialer.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Dæmningen via den eksisterende vejføring. Der udlægges areal til vej- og parkeringsareal i lokalplanområdet til den interne vejbetjening. Der skal anlægges en tværgående stiforbindelse gennem lokalplanområdet fra Kikkenborgvej til detailhandelsområdet samt sikres stiforbindelse til Dæmningen.

 

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 50 % af bruttoetagearealet.

 

På grund af eventuelle støj- og vibrationsgener fra henholdsvis varelevering til detailhandelsområdet og Herning-Skjern jernbanen stiller lokalplanen afstandskrav til boligbebyggelsen og sikrer arealudlæg til støjafskærmning.

 

 

Plangrundlag

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til bl.a. anvendelse, bebyggelseshøjde og bebyggelsesprocent. I forbindelse med lokalplanen er der derfor udarbejdet tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017-2028, der ændrer på den geografiske afgrænsning af de nuværende rammer 14.E20 og 14.C3 og tilføjer en ny ramme, 14.B15, der giver mulighed for etageboligbebyggelse inden for området. Med tillægget nedskrives ligeledes det maksimalt tilladte antal m2 til detailhandel for særligt pladskrævende varer inden for kommuneplanramme 14.E20.

 

Den eksisterende lokalplan 14.C3.2 for et center- og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning vil blive aflyst for den del, der er omfattet af nærværende lokalplanforslag med dets endelige vedtagelse og bekendtgørelse.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-22-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28 for erhvervsområde ved Pugdalvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 10. oktober 2017 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 28 for et område syd for Pugdalvej i Vildbjerg. 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 har været i offentlig høring i perioden 12. oktober 2017 til den 7. december 2017. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for at der kan etableres regnvandsbassin med servicevej i et område syd for Pugdalvej i Vildbjerg, udarbejdes der lokalplan nr. 81.E2.1 for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg. For at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, udarbejdes der tillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28.

 

Rammeområde 81.E2 - Erhvervsområde ved Vildbjerg Mølle og Pugdalvej giver ikke mulighed for, at der kan etableres regnvandsbassin. Rammeområde 81.R2 - Rekreativt område omkring Vildbjerg giver mulighed for, at der kan etableres regnvandsbassin.

Området til regnvandsbassiner foreslåes derfor, med kommuneplantillæg nr. 28, overført fra rammeområde 81.E2 til rammmeområde 81.R2.

 

 

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 12. oktober 2017 til den 7. december 2017. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget.

Forvaltningen anbefaler, at planforslaget endelig vedtages uden ændringer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 10. oktober 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 81.E2.1 for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg. 

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 12. oktober 2017 til den 7. december 2017. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 81.E2.1 for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg endelig vedtages med en præcisering af bygningshøjder i lokalplanen.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for at der kan etableres regnvandsbassiner i et område syd for Pugdalvej i Vildbjerg, er der udarbejdet ny lokalplan for området. Den eksisterende lokalplan giver ikke mulighed for regnvandsbassiner i det ønskede område, da området er udlagt til byggefelt.

Lokalplanområdet inddeles i to delområder. Delområde I til erhverv og delområde II til offentlige formål med regnvandsbassiner, stier og legeplads mm.

 

 

 

Lokalplanens delområde I kan anvendes til erhverv inden for virksomhedsklasse 2 og 3 såsom produktionserhverv og tilhørende administration. Der må ikke placeres boliger i området. Der kan være oplagsplads i tilknytning til virksomhederne. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområdet er maks. 50, og den maksimale bygningshøjde er 16 meter.

 

Lokalplanens delområde II kan anvendes til offentligt areal med regnvandsbassiner, legeplads, stier og lignende. Her kan der opføres mindre bebyggelse med en maksimal bygningshøjde på 4 meter. Bebyggelse skal understøtte anvendelsen som offentligt område med legeplads og regnvandsbassiner. Der er bevaringsværdig beplantning mod Pugdalvej og i lokalplanens afgrænsing mod syd.

De eksisterende forhold for erhvervsområdet med støjvold samt det offentlige område og den eksisterende legeplads er indarbejdet i lokalplanen.

 

Der er i høringsperioden fra den 12. oktober 2017 til den 7. december 2017 ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages med en præcisering i bygningshøjden på 16 meter, som ligeledes er beskrevet i kommuneplantillæg nr. 28 for området.

 

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28 for at give mulighed for regnvandsbassiner.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 81.E2.1 for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg endeligt vedtages med følgende ændring:

 

at § 7.2 ændres til "Bebyggelse må have en højde på maksimum 16 meter. Skorstene, antenner, ventilationsafkast og lignende, kan dog have en større højde".

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse lokalplan for møbelbutik i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af den eksisterende møbelbutik på Navervej så denne kan udvides, ind til butikken er på samlet 4000 m2. Med lokalplanforslaget flyttes eksisterende indkørsel til butikken længere væk fra Sundsvej, for at sikre en større trafiksikkerhed i krydset Sundsvej/Bødkervej.

 

Forslag til lokalplan nr. 21.E8.2 for et område til møbelbutik ved Navervej i Sunds har været i offentlig høring fra den 12. oktober til den 7. december 2017. Der er indkommet en bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til ændring af lokalplanforslaget.

 

Lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at give mulighed for at udvide en eksisterede udvalgsvarebutik for særligt pladskrævende varegrupper, der forhandler møbler. Samtidig ønskes den nuværende mulige erhvervsanvendelse i lokalplanområdet fastholdt.

 

Møbelbutikken i lokalplanområdet blev opført i 1970 og er over flere omgange blevet om- og tilbygget. For at sikre, at butikken fortsat lever op til nutidens standarder, er der fremsat et konkret ønske om udvidelse af butikken, der på én gang giver mulighed for en modernisering af både bygninger og øvrige faciliteter.

 

I forbindelse med udvidelsen af bygningen sikrer lokalplanen, at der sker en modernisering af parkeringsarealer og adgangsforhold.

 

Lokalplanområdet

 

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet en bemærkning fra Vejdirektoratet omhandlende byggelinjer og flytning af eksisterende indkørsel. Bemærkningen er primært af oplysende karakter. Vejdirektoratet tilkendegiver, at de er villige til at give den førnødne tilladelse til flytning af indkørsel på baggrund af en officel anmodning. Dette er i overensstemmelse med lokalplanens § 12.4, der forudsætter Vejdirektoratets tilladelse forud for ibrugtagning. Tilladelse indhentes i forbindelse med en kommende byggesagsbehandling.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages uden ændringer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 21.E8.2 for erhvervsområde ved Navervej i Sunds endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for et recirkuleret fiskeopdræt i Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

  X

 

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 10. oktober 2017 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 99.T46.1 for et recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. oktober 2017 til og med den 7. december 2017. Der er i perioden indkommet to indsigelser, som er fra samme ejere.

              

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 25 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 99.T46.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår anvendelse og bebyggelsesforhold. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 Kommuneplanrammer i Sandet

 

Kommuneplantillægget udlægger derfor en ny ramme til teknisk anlæg – recirkuleret fiskeopdræt (99.T46) i den nordlige del af Sandet. Kommuneplanrammen konkretiserer bl.a. anvendelsen til at være recirkuleret fiskeopdræt og giver mulighed for etablering af en driftslederbolig i tilknytning til virksomhed samt giver mulighed for at etablere bebyggelse i op til 12 meter. Kommuneplantillægget tilføjer endvidere en retningslinje om, at anlægget skal indpasses i landskabet ved etablering af afskærmende beplantning, som skal være med til afskærme anlægget mod det åbne land.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 har været i offentlig høring i perioden fra den 12. oktober 2017 til og med den 7. december 2017. Der er indkommet to indsigelser til kommuneplantillægget og lokalplanen fra samme ejere, se indsigelserne i det vedlagte bilag. Indsigelserne omhandler forhold omkring vej, afgrænsning af lokalplanområdet/kommuneplanramme, bygningshøjde, hegning og beplantning samt foregribelse af lokalplanen mv. Der er få punkter i indsigelserne, som relaterer sig til indholdet i kommuneplantillægget, som er afgrænsning af rammeområdet, bygningshøjde og beplantning. Forvaltningen har kommenteret de enkelte punkter i indsigelselsesnotatet, som er vedlagt som bilag.   

 

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.    

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 25 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 10. oktober 2017 foreløbig vedtaget lokalplan 99.T46.1 og kommuneplantillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. oktober 2017 til og med den 7. december 2017. Der er i perioden indkommet to indsigelser fra samme ejere til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 99.T46.1 for et recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet til endelig vedtages med en præcisering.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Timlundvej i den nordlige del af Sandet ud mod det åbne land.

 

Lokalplanen

Forslag til lokalplan 99.T46.1 giver mulighed for udvidelse og etablering af et recirkuleret fiskeopdræt med tilhørende anlæg og en driftslederbolig. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Timlundvej i en forgrening, hvor der er to adgange til virksomheden.

 

Lokalplankortet

 

Driftslederboligen må udelukkende benyttes af en bestyrer, driftsleder og lignende, som har tilknytning til virksomheden og skal indrettes i eksisterende bebyggelse.

 

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder (I og II). Delområde I må anvendes til produktionsbygninger, servicebygninger og tilhørende anlæg, nedsivningsanlæg, vejadgang, manøvreareal, parkering og oplag af vand, foder, slam og øvrige materialer. Delområde II må kun anvendes til produktionsbygninger, servicebygninger og tilhørende anlæg, administration, vejadgang, manøvreareal, parkering og oplag af vand, foder, slam og øvrige materialer. I dette delområde er der mulighed for etablering af en driftslederbolig.

 

For at sikre en landskabelig tilpasning af anlægget i det åbne land, stiller lokalplanen krav om beplantningsbælter, hvor det er muligt i forhold til eksisterende bebyggelse. Lokalplanen sikrer derudover arealer med tæt beplantning, som endvidere skal være med til afskærme anlægget.  

 

Der er i forbindelse med forslag til lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 12. oktober 2017 til og med den 7. december 2017. Der er indkommet to indsigelser fra samme ejere.

 

Indsigelsen berører følgende emner: vej, trafik og trafikstøj, foregribelse af lokalplanen, afgrænsning af lokalplanområdet, landbrugspligt, bygningshøjde, hegning, beplantning of opbevaring, virksomhedsstøj og afskærmende foranstaltning, udnyttelse af ejendom og værdiforringelse samt henvisningsskilt. Se behandlingen af de enkelte punkter i indsigelsesnotatet med forvaltningens kommentarer, som er vedlagt som bilag til sagen.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på enkelte forhold i indsigelserne. Der henvises til bilaget for supplerende bemærkninger og behandling af resten af punkterne.

 

Vej og lokalplanområdets afgrænsning

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er det dokumenteret, at der ved udstykning af matrikel 40am fra matrikel 40b er givet samtykke fra den tidligere ejer af matrikel 40ag til, at det tidligere fiskepakkeri kan benytte vejen over matrikel 40ag. Vejen over matrikel 40ag og 40b er desuden optaget i matrikelkortet.

 

Matrikelkort med vej, som er optaget i matriklerne

 

Indsigere og ejere af matrikel 40ag har ansøgt om nedlæggelse af vejen over matrikel 40ag og 40b. Herning Kommune har foretaget en partshøring af de tre parter, hvoraf der er indkommet bemærkninger fra fiskeopdrættet og fra ejer af matrikel 40ag. Herning Kommune har den 10. november 2017 truffet afgørelse, om at vejen ikke kan nedlægges med henvisning til vejens vigtighed for fiskeopdrættet og at vejen ikke forhindrer, at der fortsat kan ske en udnyttelse af ejendommen 40ag til en evt. fremtidig bebyggelse. Denne afgørelse er den 3. december blevet påklaget til Vejdirektoratet af ejer af matrikel 40ag. 

 

Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at vejen over matrikel 40ag og 40b samt adgangsvejen på matrikel 3ac er indarbejdet i lokalplanen, så vejarealet opretholdes og fastsætter bestemmelser for vejenes udformning. Dette skal ses i lyset af, at der er en dokumenteret ret til at bruge vejen over matrikel 40ag og 40b samt det er en eksisterende vej, som er optaget i matriklen. Derudover har virksomheden kalkuleret med, at de har ret til at bruge vejen i forbindelse med køb af ejendommen og anser den for at være vigtig i forbindelse med den daglige drift, så trafikken til virksomhedens administrations- og produktionsbygninger vil være adskilt. En vedtagelse af lokalplanen uden vejen over matrikel 40ag og 40b er ikke ensbetydende, at vejen kan nedlægges. Hvis Vejdirektoratet giver Herning Kommune medhold i, at vejen ikke kan nedlægges, vil vejen fortsat eksistere på trods af, at den ikke længere er omfattet af lokalplanen. Vejen vil dog ikke være omfattet af lokalplanens bestemmelser.

 

Vejadgangen til fiskeopdrættet over matrikel 40ag og 40b har karakter af at være en privat fællesvej. Forvaltningen oplyser, at vedligeholdelse og udseende af vejen mv er et privatretlig spørgsmål og er en sag mellem parterne: ejer af matrikel 40ag, ejer af matrikel 40b og fiskeopdrættet.

 

Foregribelse af lokalplanen

Herning Kommune har skrevet et brev til virksomheden omkring de forhold, som indsiger mener, at fiskeopdrættet foregriber. Herning Kommune har bedt dem om at redegøre for de påståede forhold omkring foregribelse af lokalplanen. Herning Kommune afventer i skrivende stund et svar fra virksomheden.

 

Landbrugspligt

På matrikel 3ca og 40 b er der landbrugspligt. Forvaltningen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt, at afsnittet i lokalplanens redegørelse præciseres med følgende ordlyd: ”Det forudsættes i lokalplanen jf. Langbrugsloven, at landbrugspligten ophæves for den del, som er omfattet af lokalplanen, ved en særskilt ansøgning til Landbrugsstyrelsen ved Miljø- og Fødevareministeriet..”

 

Forvaltningens vurdering

Overordnet vurderer forvaltningen, at indsigelserne ikke medfører ændringer i lokalplanen. Forvaltningen vurderer dog, at det er hensigtsmæssigt at ordlyden i afsnittet om landbrugspligt præciseres i lokalplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 99.T46.1 for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet endeligt vedtages med følgende ændring:

 

at ordlyden i afsnittet om landbrugspligt i lokalplanens redegørelse ændres fra: ”Det forudsættes i lokalplanen jf. Landbrugsloven, at landbrugspligten ophæves ved en særskilt ansøgning til NaturErhvervsstyrelsen ved Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.” til: ”Det forudsættes i lokalplanen jf. Langbrugsloven, at landbrugspligten ophæves for den del, som er omfattet af lokalplanen, ved en særskilt ansøgning til Landbrugsstyrelsen ved Miljø- og Fødevareministeriet.” 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P21-1-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ændring af høringsperioder på baggrund af planlovsændring juni 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Folketinget vedtog i juni 2017 en række ændringer til den nuværende planlov herunder en sænkelse af minumums høringsperioder for lokalplaner og kommuneplantillæg uden foroffentlighed.

 

Med lovændringen er høringsperioderne blevet ændret fra mindst 8 uger for alle planer til mindst 8 uger for kommuneplaner og kommuneplantillæg med foroffentlighed, 4 ugers høring på lokalplaner og kommuneplantillæg uden foroffentlighed samt 2 uger for mindre lokalplaner med kun få ændringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at høringsperioderne justeres i forhold til den vedtagne lovændring, så lokalplaner uden foroffentlighed mindst er i høring i 4 uger med forlængelse ved jule- og sommerferie.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog med ikrafttrædelse den 8. juni 2017 en ny planlov med det formål at modernisere loven. Lovændringen indeholdt en række ændringer i forhold til detailhandel, beskyttelse af erhverv samt øget fleksibilitet i forhold til høringsperioder. Derudover blev statens indblanding i den kommunale planlægning indskrænket til kun at omfatte sager af national betydning.

 

Med den nye planlov er der indført reducerede høringsperioder for lokalplaner og kommuneplantillæg uden foroffentlighed. Krav om foroffentlighed på kommuneplantillæg stilles når ændringer af kommuneplanen omhandler kommunens retningslinjer i hovedstrukturen eller væsentlige ændringer i kommuneplanens rammer. Foroffentlighed skal dermed kun foretages ved principielle ændringer. En foroffentlighed udføres med udsendelse af et debatoplæg, med hvilket der indkaldes idéer og forslag til den kommende planlægning. Debatplægget er typisk i offenligt høring i 4 uger. Kommuneplantillæg uden foroffentlighed omhandler normalt kun bebyggelsesregulerende bestemmelser for et mindre område, eksempelvis bygningshøjder eller bebyggelsesprocent for et område i overensstemmelse med en lokalplan.

 

Planloven stillede før juni 2017 stillede krav om mindst 8 ugers offentlig høring for alle kommuneplaner, lokalplaner og kommuneplantillæg ligegyldigt omfang.

 

Krav i Lov om planlægning fra den 8. juni 2017

Minimum 8 uger for kommuneplaner samt kommuneplantillæg med foroffentlighed

Minimum 4 uger for lokalplaner samt kommuneplantillæg uden foroffentlighed

Minimum 2 uger for lokalplaner med mindre ikke væsentlige ændringer til eksisterende lokalplaner eller kun med formål at overføre landzone til byzone.

 

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter fastlægger ligeledes frister for offentlig høring. Ved Miljøvurderinger af planer og programmer, det vil sige kommuneplaner, lokalplaner og kommuneplantillæg følger høringsperioden reglerne for lov om planlægning. For miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (tidligere kaldt VVM) er der fastlagt en høringsperiode på mindst 8 uger, da projekter er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering som kan have en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Forvaltningens vurdering

Reduktionen af høringsperioderne er et udtryk for at skabe større smidighed i forhold til at fremme hurtigere vedtagelse af planforslag. En reduktion af høringsperioden for enkelte typer planer vurderes ikke at give borgere dårligere mulighed for at give deres holdning til kende. For den nuværende praksis i Herning Kommune er det typiske billede, at indsigelser normalt kommer i den sidste uge af offentlighedsperioden. Forvaltnignen har ikke indtryk af, at det er fordi det tager 8 uger at formulere en indsigelse, men at det nærmere er deadline, som definerer, hvornår indsigelser indsendes.

 

Forvaltningen vil derfor anbefale at høringsperioden for lokalplaner og kommuneplantillæg uden foroffentlighed nedsættes til minimum 4 uger som udgangspunkt. En reduktion betyder, at Herning Kommune vil kunne reducere den samlede tid fra igangsætning af planlægning til endelig vedtagelse. En typisk lokalplan tager på nuværende tidspunkt 8-10 månder at behandle alt efter ferieperioder og politisk kalender.

 

Forvaltningen kan ikke anbefale, at høringsperioden nedsættes til 2 uger for de mindre lokalplaner. Dette begrundes med, at en høring på 2 uger kan sammenfalde med ferie. Det kan ikke forventes, at en borger kontrollerer e-boks/postkasse i så kort en periode og dermed risikeres det, at der ikke sker en reel inddragelse/høring af borgeren. Med en proces på minimum 4 uger må det forventes, at en borger kontrollerer sin e-boks/postkasse for relevante dokumenter.

 

Ved jule- og sommerferie hvor man normalt holder 2 eller flere ugers ferie anbefaler forvaltningen, at høringsperioderne som minimum forlænges med henholdsvis 1 uge for juleferie og 2 uger for sommerferie. Det gøres for at sikre, at den offentlige høring bliver afviklet på en måde, hvor en borger får en reel mulighed for at blive inddraget/hørt. Forlængelse af høringer i disse perioder er ligeledes i overenstemmelse med tidligere afgørelser i Planklagenævnet.

 

Ovenstående beskrivelser af høringsperioder er alle minimums krav. Der kan være planer hvor det vurderes, at der er behov for en længere høringsperiode, men det vil være afhængig af den enkelte sag, og der vil blive taget stilling til dette ved den konkrete sag.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at høringsperioder reduceres til minimum 4 uger for lokalplaner og kommuneplantillæg uden foroffentlighed,
at høringsperioder reduceres til minimum 4 uger for lokalplaner med mindre ikke væsentlige ændringer,
at høringsperioder som minimum forlænges med 1 uge ved juleferie og 2 uger ved sommerferie.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-25-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 38 for Erhvervsområde ved Industriparken og Østerbro i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 38 for et erhvervsområde ved Industriparken og Østerbro i Kibæk er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 91.E2.1 Erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk.

 

Kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 91.E2.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser, infrastruktur og zoneforhold.

 

Området er omfattet af rammeområde 91.E3 Erhvervsområde ved Østerbro. Kommuneplantillægget aflyser rammeområde 91.E3 Erhvervsområde ved Østerbro. Området overgår til rammeområde 91.E2 Erhvervsområde ved Industriparken. Rammeområde 91.E2 justeres i forhold til miljøklasser og zoneforhold.

 

Med tillægget aflyses en del af rammeområde 91.R2 Rekreativt område ved Østerbro. Området overgår til rammeområde 91.E2 Erhvervsområde ved Industriparken. Området, som overgår fra rekreativt område til erhverv, anvendes til vej, og forbinder lokalplanens to delområder. Området overgår til erhverv, da en rekreativ ramme for en intern vej i et erhvervsområde ikke er hensigtsmæssigt.

 

Endvidere justeres krav til parkering i området, således at der gives mulighed for enten at skulle etablere mindst én p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal eller minimum én p-plads pr. medarbejder.

 

Med tillægget er det endvidere formålet at ændre afgrænsningen for et område som er udpeget til grøn struktur, da dele af denne udpegning ligeledes er omfattet af eksisterende kommuneplanramme 91.E2 Erhvervsområde ved Industriparken. Den grønne struktur udgår fra området, da en dobbeltudpegning ikke er hensigtsmæssig i forhold til, at der i rammeområdet er mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 5. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Erhvervsområde ved Industriparken og Østerbro foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-37-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Sagsresume

For at sikre en eksisterende virksomheds fortsatte udvidelsesmuligheder, har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 91.E2.1 Erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk.

 

Størstedelen af virksomheden er beliggende i landzone. Virksomheden har hidtil skullet søge landzonetilladelse ved udvidelser. Ved udarbejdelse af lokalplan sikres virksomhedens fortsatte udvidelsesmuligheder, fordi naboarealer overføres fra landzone til byzone, som derved sikrer mulighed for oplag af knust og ikke-knust beton og mursten.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og ledsages af kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 91.E2.1 Erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Harreskovvej og Østerbro i Kibæk. Lokalplanområdet afgrænses af regnvandsbassiner i syd, af landbrugsjorder og et bevaringsværdigt dige i øst, af erhvervsbebyggelse og Harreskovvej mod nord og mod vest af Østerbro og bebyggelse med karakter af erhverv samt enkelte boliger. Lokalplanområdet er ca. 5 ha.

 

 

Oversigtsfoto af lokalplanområdet og de nære omgivelser.

 

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 91.E2.1 har til formål at give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5. Lokalplanen stiller krav til bebyggelses ydre fremtræden, placering og beplantning for at sikre ny bebyggelses indpasning i nærmiljøet og det omkringliggende landskab.

 

Lokalplanen har endvidere til formål at forebygge miljøkonflikter, at overføre en del af området fra landzone til byzone, at sikre et bevaringsværdigt dige, at sikre vandhuller, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og at fastsætte bestemmelser for sikre og funktionelle tilkørselsforhold til området.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I og II. I delområde I kan der etableres erhverv i miljøklasse 1-2. I delområde II kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5, herunder oplag. Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til grundvand, anvendelse og byggemuligheder.  

 

Vejadgang og parkering

Den overordnende vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Harreskovvej og Østerbro. Lokalplanområdet giver mulighed for etablering af ny adgangsvej fra Harreskovvej.

 

Inden for lokalplanområdet findes interne transportveje samt parkeringspladser til virksomhedens ansatte, gæster og besøgende. Lokalplanen stiller krav om, at der til enhver tid skal etableres parkering, der opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende. Der skal dog minimum etableres 1 p-plads per medarbejder.

 

Bevaring

Langs den østlige afgrænsning af delområdes II findes et bevaringsværdigt dige, der er beskyttet efter Museumsloven, og vandhuller, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen for diger gælder ikke for diger i byzone, og ophører derfor automatisk når området ændrer zonestatus fra landzone til byzone. Lokalplanen fastsætter krav om bevaring af vandhuller og dige.

 

Natur

Som afgrænsning mod det åbne land og regnvandsbassiner i syd stilles der i lokalplanen krav om læhegn. Eksisterende beplantning kan indgå i læhegnet. Læhegnet skal have en minimumsbredde på 5 meter og udføres som enten 3-, 4- eller 5-rækket læhegn med løvfældende træer og buske og fremstå som en sammenhængende tæt beplantning under hensyntagen til tekniske anlæg og drift af landbrugsjord.

 

Plangrundlag

Området er delvist omfattet af eksisterende lokalplan nr. 91.1.15 Erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk. Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

 

Forslag til lokalplan 91.E2.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser, zoneforhold, infrastruktur og afgrænsning af rammeområde og ledsages derfor af forslag til kommuneplantillæg nr. 38.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 91.E2.1 Erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-38-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelse ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 51.BL2.1 for boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg med henblik på etablering af en ny boligbebyggelse.

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et privat byggeønske.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Snejbjerg, ud til Snejbjerg Hovedgade. Området afgrænses mod nord af Snejbjerg Hovedgade og skal vejbetjenes i det sydøstlige hjørne af Nørretanderupvej. Mod vest, syd og øst afgrænses området af boliger.

Området har tidligere været benyttet til autoforhandling og autoværksted, men er i dag ikke i anvendelse.

 

Lokalplanområdet

 

Lokalplanens indhold 

Lokalplanen disponeres som et samlet område uden delområder.

Inden for området kan der opføres op til 12 boliger. Byggeriet skal placeres, så en del af facaden flugter med Snejbjerg Hovedgade. Bebyggelse kan opføres som etagebebyggelse eller tæt-lav bebyggelse i op til to etager. Der kan desuden etableres mindre, private haver, veje, stier, fællesareler samt parkeringsareal.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer.

 

 

Illustrationsplan med eksempel på disponering af etagebebyggelse i lokalplanområdet.

 

 

 

Visualisering af facaden mod Snejbjerg Hovedgade

 

Plangrundlag

Lokalplanen er i overenstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, og er indeholdt i rammeområde 51.BL2. Der er ikke eksisterende lokalplan i området.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 51.BL2.1 for boligbebyggelse ved Nørretanderupvej i Snejbjerg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-28-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 41 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Sunds Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 30. oktober 2017 (pkt. 167) besluttet at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for boliger på Granly i Sunds på baggrund af et ønske fra en privat bygherre.

Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan nr. 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er der udarbejdet tillæg nr. 41.

 

Tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2018 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Da forslag til lokalplan 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds, der giver mulighed for at etablere boliger i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse, ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages den af tillæg nr. 41.

 

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen er opfyldt.

 

Med kommuneplantillæg nr. 41 fjernes bestemmelsen i den eksisterende ramme 21.BL1 om, at der ikke må etableres boliger på matr. nr. 47a og 47b Torup By, Sunds. Dermed kan lokalplan 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds indeholdes i rammen. Der sker således ingen geografisk ændring af den eksisterende ramme.

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-43-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Granly i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Henrik Thimsen

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 30. oktober 2017 (pkt. 167) besluttet at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for boliger på Granly i Sunds på baggrund af et ønske fra en privat bygherre.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds samt tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Området omfatter matr. nr. 47a og 51 Torup By, Sunds, og er ca. 0,5 ha. Området er ubebygget.

Området ligger i den sydøstlige del af Sunds. Området afgrænses af Baneparken med Alhedestien mod sydøst, Ilskovvej, en tankstation og boliger mod nordøst og en enkelt bolig og krydset Sundsvej/Ilskovvej mod sydvest.

 

 

Luffoto: Lokalplanområdet og de nære omgivelser.

 

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af et mindre boligområde i form af enten åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

 

Lokalplanområdet disponeres i følgende delområder:

Delområde I: areal til bebyggelse og anlæg, vej-, sti og parkeringsareal samt fælles fri- og opholdsareal.

Delområde II: mindre areal til afskærmende beplantning. Området skal friholdes for enhver form for anlæg med blivende karakter, da området ligger inden for Vejdirektorates vejbyggelinje på Ilskovvej.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 2 etager og med en maksimal højde på 8 meter. Bebyggelsesprocenten må for tæt/lav bebyggelse højst være 40 og for åben/lav højst 30.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Granly. Ved etablering af åben/lav bebyggelse kan der etableres individuelle vejadgange fra Granly til de enkelte grunde.

Lokalplanen sikrer vejadgang via lokalplanområdet til matr. nr. 47b og 1ar umiddelbart sydvest for lokalplanområdet.

 

Der skal etableres stiforbindelse gennem lokalplanområdet, der forbinder Granly og Baneparken.

 

Desuden stiller lokalplanen krav om en grøn overgang fra lokalplanområdet til Baneparken. Lokalplanen fastsætter iøvrigt bestemmelser for fælles fri- og opholdsareal samt parkeringsareal ved etablering af tæt/lav.

 

Miljø

I erhvervsområdet syd for Baneparken, ca. 40 meter fra lokalplanområdet, ligger et autolakeringsværksted. De væsentligste risici for påvirkninger fra virksomheden er støj og lugt. Påvirkningerne fra virksomheden er vurderet , og der er udarbejdet en støjberegning. På baggrund af støjberegningen kan det konkluderes, at det ikke er sandsynligt, at støjpåvirkningen fra autolakeringsværkstedet overstiger de tilladte 45dB inden for lokalplanområdet i dagtimerne. I følge beregningen skal støjniveauet ved autolakeringsværkstedet/lydkilden være over 85 dB for at grænseværdien på 45dB for boliger overskrides (autolakeringsværkstedets støjbelastning i dagtimerne må, jf. gældende lovgivning på området, ikke overskride 60dB). Hvis støjniveauet mod forventning skulle overstige 45dB i lokalplanområdet, vil man kunne opnå en dæmpning af støjpåvirkningen med 5-6 dB ved etablering af støjafskærmning ved lokalplanområdets syd/østlige afgrænsning.

Lokalplanen giver derfor mulighed for etablering af støjafskærmning. Der gives desuden mulighed for støjafskærmning mod Ilskovvej.

 

Lugtpåvirkningen fra autolakeringsværkstedet er også vurderet. Det eksisterende afkast på virksomheden er 19,5 meter over terræn. Dette vurderes at være højt nok til at undgå gener for bygninger med en bygningshøjde på op til 8 meter inden for en afstand af 150 meter fra afkastet.

Lokalplanen stiller derfor krav om, at bebyggelsen i lokalplanområdet ikke må overstige 8 meter i højden.

 

Virksomheden reguleres i øvrigt at Autoværkstedsbekendtgørelsen, som fastsætter krav til luftforurening. Ved seneste miljøtilsyn i 2017 var der ingen bemærkninger til luftforureningen fra virksomheden. Det vurderes derfor ikke, at der er væsentlige luftforurenende aktiviteter i området.

 

Plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanamme 21.BL1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sunds Hovedgade.  

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme, da der i henhold til rammen ikke må etableres boliger på matr. nr. 47a og 47b Torup By, Sunds. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2018. Med tillægget fjernes bestemmelsen i eksisterende ramme 21.BL1 om, at der ikke må etableres boliger på matr. 47a og 47b Torup By, Sunds. Dermed kan lokalplan 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds indeholdes i rammen. Der sker således ingen geografisk ændring af rammen.

 

Der er ikke gældene lokalplan for området.

 

Vejnavn

Lokalplanområdet, matr. nr. 47a, har adresse Granly 4. Granly 2 har vejadgang via lokalplanområdet, og forvaltningen anbefaler derfor, at adressen Granly 4 fastholdes, da Granly 2, der ligger uden for lokalplanområdet, ellers skal have adresseændring.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds foreløbigt vedtages.

 

Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et biogasanlæg ved Schæferivej og Rosmosevej ved Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Virksomheden BIGADAN A/S ønsker at udbygge Sinding-Ørre Biogasanlæg, på Rosmosevej 4, 7400 Herning, fra 50.000 tons/år til 180.000 tons/år med mulighed for en økologisk linje. Dette indebærer, at anlægget skal bio-forgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.

 

For at kunne realisere den ønskede udvidelse er der udarbejdet forslag til lokalplanplan 49.T3.1.

 

Anlægget får en størrelse der gør, at der sammen med forslag til lokalplan 49.T3.1 er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldt VVM redegørelse) forud for, at projektet kan realiseres. I miljøkonsekvensrapporten er også indarbejdet miljørapport for lokalplan 49.T3.1, jfr. bilaget.

 

Forud for udarbejdese af lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport er der udarbejdet et debatoplæg, der har været i offentlig høring fra den 3. november 2017 til den 28. november 2017. Der er i alt indkommet 2 bemærkninger. Bemærkningerne er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 49.T3.1 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

 BIGADAN A/S ønsker at udbygge Sinding-Ørre Biogasanlæg. Anlægget forventes at skulle behandle 180.000 tons biomasse om året efter udvidelsen. Det ønskes muliggjort, at der også kan laves en økologisk biogasmasse linje, således at anlægget også kan modtage biomasse fra økologiske husdyrbrug.

 

Udvidelsen er af en sådan størrelse, at der efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)" skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport forud for en realisering af projektet. Se bilaget for en nærmere beskrivelse af projektet.

 

Det er vurderet, at miljøkonsekvensrapporten som minimum skal behandle:

 • En samlet teknisk beskrivelse af projektet
 • Trafik – specielt ændringer i forhold til nuværende forhold
 • Landskab / Visualiseringer
 • Lugt og støj
 • Påvirkning af jordbund, vand, luft, fauna, flora og klima
 • Kulturmiljø
 • Mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger

 

Projektet kræver ikke udbygning af biogasnettet omkring Sinding Biogasanlæg da der i 2016-2017 allerede er skabt forbindelse til Studsgård Biogasanlæg samt til den største aftager af biogas, Arla Foods energicentral i Nr. Vium.

 

Lokalplanens indhold

Loklaplanen giver mulighed for en udvidelse af anlægget inden for samme areal som allerede er lokalplanlagt til biogasanlæg. Den nuværende anlægsstruktur fastholdes. Lokalplanforslag 49.T3.1 er i overensstemmelse med Herning kommuneplan 2017-2028.

 

Illustration af udvidelsesønsker, markeret med lilla.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 49.T3.1 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring. Høringsperioden fastlægges til 8 uger på baggrund af, at der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr.49.T3.1 for Biogasanlæg ved Schæferivej og Rosmosevej ved Sinding med tilhørende miljøkonsekvensrapport og miljørapport foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 for en virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. juni 2017 (punkt 135) foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for en virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds.

 

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Herning Kommune har ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds skal give mulighed for, at en eksisterende virksomhed kan udvide. Mulighederne for den ønskede udvidelse er vurderet at være udtømte indenfor Planlovens landzonebestemmelser. Med kommuneplantillæg nr. 20 udlægges et nyt rammeområde 29.E13 Erhvervsområde for en virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål.

 

Rammeområde 29.E13 fastlægger bestemmelser for bebyggelsesforhold, infrastruktur, miljøforhold, opholdsarealer og zoneforhold. Rammeområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Offentlig høring

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Herning Kommune har ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er en forudsætning, for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds.

 

Lokalplaner for virksomheder i Landzone

De statslige interesser varetages gennem Planlovens § 29 stk. 1, pkt. 1 som siger, at "Erhvervs- og vækstministeren skal fremsætte indsigelse over for et forslag til kommuneplan og ændringer til en kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller regler og beslutninger efter § 3. Pligten gælder dog ikke, hvis forholdet er af underordnet betydning. Det er en statslig interesse at det åbne land som udgangspunkt forbeholdes til jordbrugserhvervet og energiproduktion, og at byvækst skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder, og derfor skal ske "indefra og ud". I forhold til Planloven vurderes det at den konkrete udvidelse kan betragtes som værende af underordnet betydning.

 

Baggrunden for at udvidelsen af virksomheden vurderes at være af underordnet betydning er, at der med ændringen i kommuneplanen og det tilhørende lokalplanforslag, ikke inddrages landbrugsjord til en type virksomhed, som efter reglerne skulle ligge i et erhvervsområde i byzone, da den bygningsmæssige udvidelse sker på arealer som allerede ejes af virksomheden og derfor ikke drives landbrugsmæssigt. Forvaltningen vurderer, at det fremover kan være en hensigtsmæssig praksis, at ikke jordbrugsbrugsrelaterede erhverv i landzone som udgangspunkt kun kan udvides, såfremt der gennem planlægningen ikke inddrages landbrugsjord i drift.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages,

 

at administrationspraksis fremover er, at planlægning for ikke jordbrugsrelaterede virksomheder i landzone, som udgangspunkt kun kan ske, såfremt der ikke inddrages landbrugsjord i drift. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for en virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. juni 2017 (punkt 136) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds og kommuneplantillæg nr. 20 for en virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Herning Kommune har ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende mellem Sindingvej og Sunds Omfartsvej. Området afgrænses mod vest, nord og syd af landbrugsarealer. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af en landbrugsejendom med tilhørende minkfarm. Lokalplanområdet er ca. 1,56 ha.

 

Lokalplanforslaget er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder, at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører, skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden ét år efter driften er ophørt. Lokalplanforslagets bonusvirkning kan ikke pålægges eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for området.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 1.450 m2 ny erhvervsbyggelse. Bebyggelse må opføres med en højde på maksimalt 8,5 meter. Der kan etableres tekniske anlæg med højde på op til 12 meter over det naturlige terræn. Bebyggelse skal så vidt muligt opføres med samme farvenuancer på facader og tag som de nuværende bygninger.

 

Natur

Med lokalplanen stilles krav om etablering af 5 meter brede beplantningsbælter for at afskærme virksomheden mod det åbne land. En del af den eksisterende beplantning i området kan indgå i beplantningsbælterne.

 

Vejadgang

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Hollingholtvej, hvor de eksisterende adgangsveje benyttes.

 

Parkering

Der skal etableres parkering svarende til minimum 1 p-plads pr. ansat.

 

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet dog således,

 

at lokalplanen for erhvervsområdet i landzone ikke får bonusvirkning.

 

På baggrund af nye oplysninger fremkommet efter Byplanudvalgets behandling af sagen fraviges den gældende praksis for bonusvirkning. Der er ikke tale om en generel praksisændring.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.  

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse kommuneplantillæg nr. 1 for detailhandelsstrukturen i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune til Herning kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017 samt i supplerende høring fra den 21. december 2017 til den 25. januar 2018 på baggrund af indkomne indsigelser fra første høringsperiode.

 

Med kommuneplantillægget gives mulighed for udvidelse af det eksisterende aflastningscenter i Herning samt etablering af to nye aflastningscentre til butikker med særlige pladskrav, som ikke kan indpasses i bymidten.

 

Indsigelser fra første høringsperiode er behandlet i Herning Byråd den 19. december 2017. I anden høringsperiode er der indkommet fire indsigelser, to bemærkniger og én støtteerklæring. Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne fremgår af bilaget, Indsigelsesnotat.

 

Indsigelser og bemærkninger giver ikke anledning til ændringer af kommuneplantillægget med supplerende redegørelse. Forvaltningen anbefaler derfor, at kommuneplantillægget med supplerende redegørelse endeligt vedtages som fremlagt. 

 

 

Direktør Jørgen Krogh og planchef Marius Reese deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af denne sag samt de følgende 4 lokalplansager vedrørende planlægning for et stort erhvervsområde i Herning øst.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Folketingets vedtagelse af en revision af Planloven i juni 2017. Formålet med kommuneplantillægget, er at udnytte de nye muligheder for at planlægge for detailhandel uden for bymidten. Planlovsændringen giver Herning Kommune mulighed for at planlægge for butikker, der ikke kan indpasses i bymidten. På baggrund af konkrete henvendelser og en afvejning af behovet for nye butikker i Herning, er tillæg nr. 1 foreløbigt vedtaget af Byrådet og udsendt i offentlig høring.

 

Indsigelser

Kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune har været i supplerende offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 25. januar 2018. Dette er sket på baggrund af en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen. Den supplerende offenliggørelse er sket i forhold til redegørelseskrav i Vejledning til Detailhandel, der ikke var med, da kommuneplantillægget oprindeligt blev sendt i offentlig høring.

 

Der er indkommet tre indsigelser som omhandler ønske om at kunne placere detailhandel på et større område langs Vesterholmvej, i lighed med de 2000 m2 i forslagets kommuneplanramme 12.E20 som også er ved Vesterholmvej. En sådan ændring er ikke mulig at indarbejde i nuværende kommuneplantillæg uden genfremlæggelse. Forvaltningen anbefaler, at dette undersøges nærmere i sammenhæng til den samlede detailhandelsstruktur for Herning, i forbindelse med næstkommende kommuneplanrevision.

 

Erhvervsstyrrelsen præciserer i en bemærkning, at man ønsker visse formkrav til udarbejdelse af afsnit for retningslinjer til detailhandel. På den baggrund er der udarbejdet en samlet oversigt over de nye detailhandelsretningslinjer som fastlagt med kommuneplantillæg nr. 1, jfr. bilaget retningslinjer. Oversigten foreslås indarbejdet i kommuneplantillægget forud for bekendtgørelsen.

 

En ejerkreds ved Engdahlvej ønsker mulighed for øget byggeri i op til 15 etager. En sådan ændring er ikke mulig at indarbejde i nuværende kommuneplantillæg. Forvaltningen anbefaler, at der tages direkte kontakt til den samlede ejerkreds på Engdahlsvej for at diskutere deres udviklingsønsker, så der kan konkretiseres et projekt, der senere kan forelægges Byplanudvalget.

 

Bauhaus ønsker, at detailhandel nord for deres butik skal udgå af planforslaget, da de ikke ønsker indblik til butikken skærmet af nyt byggeri. Indsigelsen indeholder også flere elementer som omhandler en konkret placering af ny detailhandel og vejanlæg. Dette behandles under dagsordenspunktet om lokalplanforslag 12.E13.2. Bauhaus' indsigelse bør efter administrationens vurdering ikke efterkommes fuldt ud, da en mere intensiv udnyttelse af arealerne ved Bauhaus kan medvirke til at skabe øget handel og fastholde områdets status som knudepunkt for detailhandel.

 

Topdanmark ejendomme A/S er fremkommet med en støtteerklæring til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 12.E13.2, da planforslagne giver mulighed for nye butikker på ejendommen langs Silkeborgvej, foran Bauhaus.

 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå, se bilag "Sammenfatning af miljøvurdering".

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget med supplerende redegørelse endelig vedtages som fremlagt.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Kommuneplantillæg nr. 1 med supplerende redegørelse endeligt vedtages,
at ønske om udvidet detalhandelsmuligheder ved Vesterholmvej undersøges ved næstkommende kommuneplanrevision,
at der igangsættes projektudredning for byudviklingsønsker på Engdahlsvej.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Direktør Jørgen Krogh og planchef Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Golfvej, Silkeborgvej og Engdahlsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. august 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.E19.1 for et erhvervsområde ved Golfvej, Silkeborgvej og Engdahlsvej i Herning

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for en omdannelse af området fra virksomheder med salg af særligt pladskrævende varer til egentligt detailhandelsområde med udvalgsvarer. Dog kun for butikker på over 1000 m2.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslaget. Lokalplanforslaget er fulgt af kommuneplantilæg nr. 1, som er en forudsætning for at lokalplanen kan endeligt vedtages.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 12.E19.1 endeligt vedtages med enkelte redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for en omdannelse af området fra virksomheder med salg af særligt pladskrævende varer til egentligt detailhandelsområde med udvalgsvarer. I lokalplanen begrænses de nye butikker til at have en størrelse på minimum 1000 m2 for at sikre, at butikkerne bliver af en type, der ikke umiddelbart kan placeres i bymidten.

 

 

Lokalplanens disponering

Lokalplanen er opdelt i tre byggefelter med en påbudt byggelinje mod syd, der sikrer et ensartet udtryk mod Silkeborgvej. For delområde II ligger byggelinjen oven på eksisterende bygning, så ny bebyggelse ved udnyttelse af byggeretten dermed rykkes længere tilbage fra vejen. Dermed gives også bedre plads til afvikling af trafik syd om bygningen. For delområde III fastlægges byggefelt længere mod vest end ved nuværende bygning. Ved nybyggeri eller væsentlige ændringer af nuværende bygning skal denne således flyttes. Dette sikrer en bedre afvikling af trafik øst om bygningen og betyder, at vejbyggelinjen fra motorvejen repekteres, og at fremtidige bygninger følger samme byggelinjer som bygninger syd for Silkeborgvej.

 

Bemærkning fra Vejdirektoratet

Høringssvaret fra Vejdirektoratet omhandler primært nogle præciseringer til formuleringer i lokalplanens redegørelse omkring tinglyste servitutrettigheder, inddragelse af Vejdirektoratet og konkrete oplysninger om vejbyggelinjen langs motorvejen. Vejdirektoratet gør ligeledes opmærksom på, at de ikke har nogen hjemmel i vejloven, der tillader, at de kan kræve skiltning ændret. Vejdirektoratet vil gerne, at der indarbejdes en bestemmelse om, at skiltning ikke må være bevægelig eller medføre gener for trafikanterne på motorvejen.

 

Forvaltningen vurderer, at det er relevant at imødekomme Vejdirektoratets præciseringer til lokalplanens forslag, og anbefaler samtidig, at bestemmelsen vedrørende skiltning medtages som en del af præciseringen af lokalplanforslagets skiltebestemmelser.


Følgende bestemmelse foreslåes tilføjet som ny § 8.12: "Skiltning må ikke være bevægelige og må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre gener for trafikanterne på motorvejen eller på Silkeborgvej, Golfvej eller Engdahlsvej."

 

Byggefelt i delområde III afgrænses mod øst af vejbyggelinje fra rute 18. Det præciseres i lokalplanens redegørelse  at byggefeltet udbredelse er fastlagt på baggrundaf vejbyggelinjen.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages med en præcisering i redegørelsen på baggrund af Vejdirektoratets bemærkninger samt at der tilføjes ny § 8.12.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at

lokalplan 12.E19.1 endeligt vedtages med følgende ændring:

 

at der tilføjes ny § 8.12: Skiltning må ikke være bevægelige og må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre gener for trafikanterne på motorvejen eller på Skileborgvej, Golfvej eller Engdahlsvej.

 

 

 

 

at der foretages redaktionelle ændringer til lokalplan redegørelsen på baggrund af Vejdirektoratets bemærkninger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Direktør Jørgen Krogh og planchef Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til rekreative og offentlige formål ved Holtbjerg i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd besluttede på mødet den 29. august 2017 at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan nr. 12.R3.1 for et område til offentlige og rekreative formål ved Holtbjerg i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til og med den 26. oktober 2017, hvor der er kommet enkelte kommentarer og indsigelse.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse med forslag om 2 ændringer som præcisering af enkelte bestemmelser. 

Sagsfremstilling

Planforslaget

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er den nye planlov af 15. juni 2017, som gør det muligt at planlægge for detailhandel med udvalgsvarer i området syd for Åvænget. Den samlede udvikling af området omfatter 3 områder med hver deres lokalplan; en for det eksisterende butiksområde ved Åvænget, en for det nye butiksområde syd for Åvænget og en for det rekreative område ved Holtbjerg. Lokalplan 12.R3.1 skal således ses som én af tre planer for en samlet udvikling af området ved Åvænget og det rekreative område ved Holtbjerg.

 

 

Lokalplanforslagets overordnede formål er at sikre et stort, sammenhængende rekreativt område med mulighed for etablering af et varieret udbud af natur- og fritidstilbud, hvor klimaløsninger i forhold til håndtering af regn- og overfladevand kan indarbejdes på et niveau, som hæver områdets rekreative kvalitet. Som en del af det rekreative element i området er formålet med lokalplanen også at give mulighed for at kunne optage en del af den overskudsjord, der kommer fra såvel dette lokalplanområde som de tilstødende udviklingsområder.

 

Den overordnede disponering er fastlagt ud fra områdets specifikke anvendelse samt de klimamæssige udfordringer som planlægningen for området skal imødekomme. Således udlægges i lokalplanen tre delområder, hvor delområde 1 omfatter hovedparten af det rekreative område og giver mulighed for etablering af rekreative natur- og fritidstilbud, samt klimaløsninger i forhold til håndtering af regn- og overfladevand og vandløbene i området herunder en forlægning af Herningsholm Å. Delområde 2 omfatter et §3 beskyttet engareal ud mod motorvejen, mens delområde 3 omfatter et område udlagt til offentlige formål med mulighed for opførelse af bebyggelse til institutionsformål og lignende offentlige faciliteter, herunder idrætsfaciliteter.

 

En forudsætning for udviklingen syd for Silkeborgvej er, at de eksisterende regnvandsbassiner i området flyttes, at Herningsholm Å omlægges samt at regn- og overfladevand i området kan kontrolleres ved særlige hændelser. Med lokalplanen søges der taget højde for scenarier, hvor det i perioder vil være nødvendigt at tilbageholde vand i området som en kontrolleret oversvømmelse fra de store afvandingsoplande, som samles i området.

 

Tilgængeligheden til området øges igennem etableringen af en ny hovedsti, som løber parallelt med Valdemarsvej som kobles på den eksisterende stiforbindelse i den sydlige del af området og videre mod Birk. Lokalplanen udlægger desuden et område til offentlige formål, som omfatter den eksisterende institution samt et område som endnu ikke er bebygget.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor er der udarbejdet tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til og med den 26. oktober 2017.

 

Der er indkommet én indsigelse, én bemærkning og et høringssvar fra Vejdirektoratet til lokalplanforslaget.

 

Indsigelsen, som fremgår i sin fulde længde af Bilag 1(Indsigelser og forvaltningens bemærkninger til lokalplan 12.R3.1) er fra afdelingsbestyrelsen i afdeling 025, Fællesbo, og omhandler ønsker til aktiviteter inden for lokalplanens område. Ingen af ønskerne er udelukket af lokalplanforslaget bestemmelser. Forvaltningen vurderer dog ikke, at de bør indarbejdes i lokalplanen som konkrete arealreservationer. Ønskerne noteres og medtages i forbindelse med den borgerinddragelsesproces, som forventes igangsat for udviklingen af området.

 

Bemærkningen er indkommet på baggrund af en drøftelse med FodboldHoldet Herning, og vedrører et ønske om at bibeholde og eventuelt udvide de nuværende fodboldfaciliteter i området (træningsarealet og kamp/træningsbane med lysanlæg), så der også fremover kan spilles kampe og trænes på Holtbjerg. Man mener, at der i arealreservationerne bør kunne findes plads til både regnvandsbassiner og fodboldbaner, og der er bekymring i forhold til at anvende kamp- og træningsbanen som oversvømmelsesareal ved særlige hændelser. FodboldHoldet Herning er oplyst at have 100 medlemmer og meget få træningsfaciliteter, hvilket belaster kamp- og træningsbanen i stigende grad, hvilket giver udfordringer i forhold til vedligehold og brugbarhed. De klimatiske udfordringer i området, som blandt andet byder på oversvømmelse af banen flere gange om året forværrer situationen for klubben.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at banerne bør indarbejdes i lokalplanen som konkrete arealreservationer, jf. afsnittet ”Helhedsplan for håndtering af overskudsjord” nedenfor. Bemærkningen noteres og medtages i forbindelse med den borgerinddragelsesproces, som forventes igangsat på et senere tidspunkt. Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at afdelingsbestyrelsen i afdeling 025, Fællesbo, i deres indsigelse anmoder om at få nedlagt den eksisterende fodboldtræningsbane. Anmodningen er dog ikke begrundet. De modsatrettede ønsker understreger behovet for, at der er behov for at der udarbejdes en samlet plan for områdets aktiviteter i forbindelse med en inddragelsesproces med klubber, foreninger og borgerrepræsentanter mv. i nærområdet.

 

Høringssvaret fra Vejdirektoratet omhandler primært nogle præciseringer til formuleringer i lokalplanens redegørelse omkring vejbyggelinjen langs motorvejen. Desuden er Vejdirektoratet positive over for lokalplanens skiltebestemmelser.

 

Forvaltningen foreslår følgende præcisering af lokalplanens bestemmelser:

- §9.1 og 9.2 sammenskrives til: Der kan ske den nødvendige terrænregulering i forhold til klima-, vold- og vejanlæg samt rekreative elementer, der understøtter områdets anvendelse.

- §10.1 Beplantning inden for lokalplanens område skal primært bestå af hjemmehørende løvfældende arter samt arter, der kan tåle periodevis oversvømmelse.

 

Helhedsplan for håndtering af overskudsjord

Forud for vedtagelsen af lokalplan 12.R3.1 og som baggrundsmateriale til det kommende udbud af arealerne inden for lokalplan 12.E18.1 har Herning Kommune fået udarbejdet en helhedsplan for regnvands- og jordhåndtering inden for lokalplanområdet. Helhedsplanen er vedlagt denne dagsorden som bilag. (jf. Bilag 2 – Helhedsplan for jordhåndtering af overskudjord ved Holtbjerg).

 

Helhedsplanen viser, hvordan lokalplanområdet kan disponeres og landskabeligt bearbejdes, så de klimamæssige udfordringer for området så vidt muligt imødegås samtidig med at der skabes jordbalance. Helhedsplanen er inddelt i 3 områder, der tydeliggør områdernes kapacitet med henblik på efterfølgende at kunne bestemme en rækkefølge for jordfordelingen.

 

I forbindelse med klimasikringen indeholder helhedsplanen en forudsætning om, at der ikke tilføres mere vand til golfbanen, der er beliggende nord for Silkeborgvej, og at det eksisterende stålrør i åen fortsat skal anvendes som den begrænsning, der sikrer, at den nuværende situation i området ikke forværres. Da det er stålrøret, der kommer til at sætte begrænsningen i forhold til håndtering af vand fra de 2 afvandingsoplande, er dets placering altafgørende for anvendelsen i området, herunder opretholdelse af den eksisterende kamp- og træningsbane, som har drænudløb til åen. Det vil i første omgang være ved stålrøret, at området oversvømmes, bearbejdningen af terrænet vil derefter lede vandet mod det udpegede oversvømmelsesareal. Såfremt det på et senere tidspunkt er ønskeligt at lave yderligere forbedringer for kamp- og træningsbanen skal stålrøret udvides. Dette vil dog medføre en forværring i forhold til oversvømmelser på golfbanens areal. Derfor er der i helhedsplanen taget udgangspunkt i det nuværende stålrørs kapacitet og de begrænsninger, det giver for håndtering af vand i lokalplanområdet.

 

Af helhedsplanen fremgår 3 nye bassiner mod vest og 2 nye bassiner mod øst. De østlige bassiner skal opmagsinere regnvand med en dimensioneret kapacitet til 5 års hændelser for nyt byggeri syd for eksisterende detailhandelseområde. De vestlige bassiner er delt op, så det nordligste bassin kan klare overfladevand fra orådet umiddelbart syd for Silkeborgvej, og de 2 sydlige bassiner er en erstatning for de eksisterende bassiner, der i dag er placeret inden for lokalplan 12.E18.1. De 2 eksisterende bassiner er kun dimensioneret til 2 års hændelser, hvilket betyder, at de i gennemsnit hvert andet år er fuldt udnyttet og giver overløb til de nærliggende arealer, herunder boldbanerne. De nye bassiner er dimensioneret til 5 års hændelser, og vil derfor ikke i samme grad belaste nærområderne, dog vil der ved fuldt udnyttet bassinkapacitet fra de sydlige bassiner fortsat ske overløb til blandt andet kamp/træningsbanen, men da dette er en forbedring af de nuværende forhold vurderer forvaltningen, at det er acceptabelt.

 

På grund af det areal, som anvendes til ny tværvej samt de 3 bassiners udformning, er det ikke muligt at opretholde den nuværende placering af FodboldHoldet Hernings træningsareal. De 2 nordligste bassiner er udformet så optimalt, som muligt, men det er ikke muligt at gøre det sydligste bassin bredere for på den måde at give mere plads til træningsarealet. Dette skyldes, at det midterste bassin danner forbassin for det sydligste bassin, som dermed er hovedbassinet. Der er krav om at hovedbassinet udformes i forholdet 3:1, da dette sikrer den bedste rensningseffekt. En ny placering af træningsarealet kunne være inden for lokalplanens delområde 3 sydvest for den eksisterende institution, men dette bør afklares i forbindelse med en kommende inddragelsesproces for konkrete aktiviteter og anvendelse af landskabet.

 

Helhedsplanen og lokalplanforslaget belyser ikke specifikke aktiviteter inden for lokalplanområdet, da det er intentionen, at disse aktiviteter og den konkrete anvendelse af landskabet skal fastsættes i forbindelse med en borgerinddragelsesproces på et senere tidspunkt. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 12.R3.1 for et område til rekreative og offentlige formål ved Holtbjerg i Herning endeligt vedtages med de 2 foreslåede ændringer til lokalplanens bestemmelser, således

 

- §9.1 og 9.2 (Terræn) sammenskrives til: Der kan ske den nødvendige terrænregulering i forhold til klima-, vold- og vejanlæg samt rekreative elementer, der understøtter områdets anvendelse.

 

- §10.1 (Hegn og beplantning) Beplantning inden for lokalplanens område skal primært bestå af hjemmehørende løvfældende arter samt arter, der kan tåle periodevis oversvømmelse.

  

Byplanudvalget mener ikke, at der skal laves jordfyld mellem boldbanen og daginstitutionen, således at der kan laves træningsbane, hvis behovet måtte opstå.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Direktør Jørgen Krogh og planchef Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde syd for Åvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd besluttede på mødet den 29. august 2017 at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan nr. 12.E18.1 for centerområde syd for Åvænget i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til og med den 26. oktober 2017.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse med 10 ændringer i form af 9 præciseringer af enkelte bestemmelser samt indskrænkning af byggefelt i delområde 3 på kortbilag 2.

 

Sagsfremstilling

Planforslaget

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er den nye planlov af 15. juni 2017, som gør det muligt at planlægge for detailhandel med udvalgsvarer i området syd for Åvænget. På baggrund heraf er der fremkommet henvendelser fra flere butikskæder og projektudviklere, som finder området syd for Åvænget attraktivt. Dette skyldes dels områdets placering i tilknytning til et allerede veludbygget centerområde, men også nærheden til motorvejen og den høje tilgængelighed og eksponeringsværdi, der er forbundet hermed.

 

Den samlede udvikling af området omfatter 3 områder med hver deres lokalplan; en for det eksisterende butiksområde ved Åvænget, en for det nye butiksområde syd for Åvænget og en for det rekreative område ved Holtbjerg. Lokalplan 12.E18.1 skal således ses som en af tre planer for en samlet udvikling af området ved Åvænget og det rekreative område ved Holtbjerg.

 

 

Lokalplanforslag 12.E18.1 omfatter et område syd for butikkerne langs med Silkeborgvej. Den overordnede disponering af området sker igennem udlæg af 4 delområder bestemt af deres anvendelsesformål og beliggenhed. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 10.000 m2 til butikker med udvalgsvarer i området syd for Åvænget i Herning. 2.500 m2 skal placeres i området med de eksisterende regnvandsbassiner syd for Åvænget, mens de resterende 7.500 m2 skal placeres i området syd for lokalplanområde 12.E13.2. Lokalplanforslaget giver derudover mulighed for opførelse af butikker med særlig pladskrævende varegrupper, restauranter og liberale erhverv - dog kun såfremt de etableres på 1. sal. Bebyggelsen i det sydlige område, skal opføres i samme facadebyggelinje mod motorvejen, og der gives mulighed for, at området mellem facadebyggelinjen og motorvejen kan anvendes til forsinkelse af overfladevand inden det ledes til Hammerum Å.

 

Lokalplanen sikrer mulighed for en videreførelse af Åvænget mod syd. Derudover sikrer den mulighed for en ny adgangsvej til området gennem udlæg af areal til en øst-vestgående vejforbindelse mellem Åvænget og Valdemarsvej ved Holtbjerg for derved at kunne aflaste krydset ved Silkeborgvej, som ellers ville være den eneste adgang til området.

 

En forudsætning for en udvidelse af butiksområdet ved Åvænget er, at regnvandsbassinerne kan flyttes til et areal i umiddelbar nærhed, inden for lokalplan 12.R3.1.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til og med den 26. oktober 2017.

 

Der er indkommet 2 indsigelser og 1 høringssvar fra Vejdirektoratet til lokalplanforslaget. Udover de rettidigt indkomne indsigelser har Bauhaus i forbindelse med den supplerende høring af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028 indsendt en supplerende indsigelse. Da dele af indsigelsen refererer til nærværende lokalplanforslag, er indsigelsen ligeledes behandlet i indsigelsesnotatet for nærværende sag. Indsigelsen er ligeledes vedlagt som bilag, men behandles primært i forbindelse med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 til kommuneplanen.

 

Indsigelserne, som fremgår af Bilag 1(Indsigelser og forvaltningens bemærkninger til lokalplan 12.E18.1) omhandler primært arealet omkring bilforhandleren ved Silkeborgvej. Bjarne Nielsen A/S ønsker, at der i lokalplanen tilføjes en mulighed for udvidelse af deres areal på op til 12 meter mod syd. Forvaltningen kan ikke anbefale at imødekomme dette ønske, da det kan få store konsekvenser for planlægningen og anvendelsen af arealet syd for (Lokalplan 12.R3.1) i forhold til regnvands- og jordhåndtering og opretholdelsen af den eksisterende fodboldbane.

 

Indsigelsen fra afdelingsbestyrelsen i afdeling 025, Fællesbo, belyser en problematik i forhold til blandt andet bilforhandlerens anvendelse af vejarealet på Valdemarsvej. Forvaltningen oplyser, at den påpegede problematik ligger uden for lokalplanområdet, og at det for vejarealet udelukkende er færdselsloven, som administreres af politiet, der er juridisk bindende.

 

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 025, Fællesbo, udtrykker bekymring omkring tung trafik på den nye tværvej og gennem Valdemarsvej. Forvaltningen understreger, at muligheden for at etablere en ny tværvej udelukkende er medtaget i lokalplanforslaget, som en måde at aflaste krydset ved Silkeborgvej og Åvænget i forhold til almindelig biltrafik. Det er således ikke hensigten at lede tung trafik til Valdemarsvej, hvilket også vil medtages i forbindelse med detailplanlægningen for udformningen af vejprofilet.

 

Høringssvaret fra Vejdirektoratet omhandler primært præciseringer af formuleringer i lokalplanens redegørelse vedr. inddragelse af Vejdirektoratet og konkrete oplysninger om vejbyggelinjen langs motorvejen. Vejdirektoratet gør opmærksom på, at man ikke har hjemmel i vejloven, til at kræve skiltning ændret. Vejdirektoratet vil gerne have indarbejdet en bestemmelse om, at skiltning ikke må være bevægelig eller medføre gener for trafikanterne på motorvejen.

 

Bauhaus påpeger i sin supplerende indsigelse af 24. januar 2018, at man er meget bekymrede for den trafikale afvikling i forbindelse med ny bebyggelse syd for byggemarkedet. Forvaltningen gør opmærksom på, at der med lokalplanen udelukkende udlægges arealreservation til vejarealet og fastsættes principielle adgangsveje. Lokalplanen regulerer således ikke den konkrete tekniske løsning og udformning af vejarealet. Forvaltning har vedhæftet et trafiknotat (jf. Bilag 2 – Trafiknotat), der belyser fordele og ulemper ved de forskellige tekniske løsninger, og Bauhaus’ bekymring vil indgå i det videre samarbejde om detailudformning af vejen.

 

 Forvaltningen foreslår desuden følgende præcisering af lokalplanens bestemmelser:

 

- §3.6 For delområde 3 gælder, at det samlede bruttoetageareal ikke må overstige 7.500 m2 for detailhandel med udvalgsvarer. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke være mindre end 1.500 m2.

 

- §3.10 Den del af delområderne, som ikke anvendes til bebyggelse eller vej-, sti- og parkeringsareal skal udlægges som beplantning eller opholds- og friareal.

 

- §8.13 Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted i området. Skiltning må således ikke være bevægelig og må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre gener for trafikanter på motorvejen eller på Silkeborgvej.

 

- (ny) §8.x Der kan opstilles et fritstående henvisningsskilt for virksomheder på Åvænget i princippet som vist på kortbilag 2. Henvisningsskiltet skal placeres vinkelret på Åvænget, 3 meter fra vejskel. Henvisningsskiltet skal udformes med en størrelse på 1,6 meter i bredden og 8 meter i højden. Henvisningsskiltet må kun indeholde navn og logo for butikker/virksomheder på Åvænget. Skiltet for den enkelte butik/virksomhed skal være ligestillet med de øvrige butikker/virksomheder, så de har ens størrelse og ligeværdig placering.

 

- (ny) §10.1 Der kan ske den nødvendige terrænregulering i forhold til klima-, vold- og vejanlæg.

 

- (ny) §10.2 Ny bebyggelse inden for byggefelterne skal som minimum etableres i terrænkote 46.30, hvoraf bebyggelsens sokkelkote som minimum skal være i terrænkote 46.70.

 

- (ny) §10.3 Langs den syd og vestlige afgrænsning af delområde 2 og 3 skal etableres en afgrænsning langs åen med en højde svarende til terrænkote 47.50. Afgrænsningen skal etableres enten som en jordvold eller dæmning eller integreres i ny bebyggelses udformning. Afgrænsningen skal indeholdes på egen grund og må ikke placeres i skel.

 

- (ny) §11.x Den i §10.3 nævnte afgrænsning skal som minimum beplantes langs åen mod syd og vest, så den fremstår grøn med en karakter af tæt beplantning i form af buske, træer eller klatreplanter.

 

- §14 Servitutter: udgår, da der ikke er nogle privatretslige tilstandsservitutter, der vedrører eller er i strid med lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler desuden at indskrænke den nordlige afgrænsning af byggefeltet inden for delområde 3 på kortbilag 2. Forvaltningen ønsker at reducere byggefeltet med 5 meter mod syd langs Bauhaus, da det efter lokalplanforslagets offentliggørelse er konstateret, at dette er den mest fordelagtige placering af forsyningsvejen til regnvandsbassiner i delområde 4. Reduceringen af byggefeltet afspejler både et hensyn til de tekniske løsninger omkring etablering af regnvandsbassiner og sikrer samtidig en korridor til forsyningsledninger, hvor der ikke må etableres beplantning eller bebyggelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 12.E18.1 for centerområde syd for Åvænget i Herning endeligt vedtages med de 9 foreslåede ændringer til lokalplanens bestemmelser, som følger:

 

- §3.6 For delområde 3 gælder, at det samlede bruttoetageareal ikke må overstige 7.500 m2 for detailhandel med udvalgsvarer. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke være mindre end 1.500 m2.

 

- §3.10 Den del af delområderne, som ikke anvendes til bebyggelse eller vej-, sti- og parkeringsareal skal udlægges som beplantning eller opholds- og friareal.

 

- §8.13 Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted i området. Skiltning må således ikke være bevægelig og må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre gener for trafikanter på motorvejen eller på Silkeborgvej.

 

- (ny) §8.x Der kan opstilles et fritstående henvisningsskilt for virksomheder på Åvænget i princippet som vist på kortbilag 2. Henvisningsskiltet skal placeres vinkelret på Åvænget, 3 meter fra vejskel. Henvisningsskiltet skal udformes med en størrelse på 1,6 meter i bredden og 8 meter i højden. Henvisningsskiltet må kun indeholde navn og logo for butikker/virksomheder på Åvænget. Skiltet for den enkelte butik/virksomhed skal være ligestillet med de øvrige butikker/virksomheder, så de har ens størrelse og ligeværdig placering.

 

- (ny) §10.1 Der kan ske den nødvendige terrænregulering i forhold til klima-, vold- og vejanlæg.

 

- (ny) §10.2 Ny bebyggelse inden for byggefelterne skal som minimum etableres i terrænkote 46.30, hvoraf bebyggelsens sokkelkote som minimum skal være i terrænkote 46.70.

 

- (ny) §10.3 Langs den syd og vestlige afgrænsning af delområde 2 og 3 skal etableres en afgrænsning langs åen med en højde svarende til terrænkote 47.50. Afgrænsningen skal etableres enten som en jordvold eller dæmning eller integreres i ny bebyggelses udformning. Afgrænsningen skal indeholdes på egen grund og må ikke placeres i skel.

 

- (ny) §11.x Den i §10.3 nævnte afgrænsning skal som minimum beplantes langs åen mod syd og vest, så den fremstår grøn med en karakter af tæt beplantning i form af buske, træer eller klatreplanter.

 

- §14 Servitutter: udgår, da der ikke er nogle privatretslige tilstandsservitutter, der vedrører eller er i strid med lokalplanforslaget,

 

atder indarbejdes en 5 meters reduktion af den nordlige afgrænsning af byggefeltet inden for delområde 3 på kortbilag 2.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Direktør Jørgen Krogh og planchef Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd besluttede på mødet den 29. august 2017 at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan nr. 12.E13.2 for centerområde ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til og med den 26. oktober 2017.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse med 10 ændringer, hvoraf de 8 ændringer er i form af præciseringer til de enkelte bestemmelser. 

Sagsfremstilling

Planforslaget

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er den nye planlov af 15. juni 2017, som gør det muligt at planlægge for detailhandel med udvalgsvarer i området syd for Åvænget. På baggrund heraf er der fremkommet henvendelser fra flere butikskæder og projektudviklere, som finder området omkring Åvænget attraktivt. Dette skyldes dels områdets placering i tilknytning til et allerede veludbygget centerområde, men også nærheden til motorvejen og den høje tilgængelighed og eksponeringsværdi, der er forbundet hermed.

 

Den samlede udvikling af området omfatter 3 områder med hver deres lokalplan; en for det eksisterende butiksområde ved Åvænget, en for det nye butiksområde syd for Åvænget og en for det rekreative område ved Holtbjerg. Lokalplan 12.E13.2 skal således ses som en af tre planer for en samlet udvikling af området ved Åvænget og det rekreative område ved Holtbjerg.

 

 

Lokalplanen omfatter et område øst og vest for Åvænget. Den overordnede disponering sker igennem udlæg af 5 delområder bestemt af deres anvendelsesformål og beliggenhed. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 6.000 m2 til butikker med udvalgsvarer i området øst for Åvænget og på p-pladsen foran byggemarkedet ud mod Silkeborgvej. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at varegården i tilknytning til et mindre byggemarked vest for Åvænget kan flyttes til sydsiden af bygningen, og området ud mod Åvænget kan anvendes til parkering. Lokalplanen giver derudover mulighed for opførelse af butikker med særlig pladskrævende varegrupper, liberale erhverv samt restaurationer.

 

For at sikre helhedsudtrykket langs Silkeborgvej udlægger lokalplanen i delområde 2 og 3 en facadebyggelinje på 31 meter fra skel mod Silkeborgvej. Bebyggelse i disse områder skal placeres med den ene facade i byggelinjen. Derudover skal bygningerne orienteres mod Silkeborgvej.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor er der udarbejdet tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til og med den 26. oktober 2017.

 

Der er indkommet 3 indsigelser og 1 høringssvar fra Vejdirektoratet til lokalplanforslaget. Udover de rettidigt indkomne indsigelser har Bauhaus i forbindelse med den supplerende høring af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028 indsendt en supplerende indsigelse. Da dele af indsigelsen refererer til nærværende lokalplanforslag, er indsigelsen og den fremsendte støtteerklæring fra ejer af ejendommen ligeledes behandlet i indsigelsesnotatet for nærværende sag, og er ligeledes vedlagt som bilag, men behandles primært i forbindelse med den endelige vedtagelse af tillægget.

 

Der har været afholdt møde mellem den ny ejer af ejendommen silkeborgvej 128 TopDanmark, hvor byggemarkedet er lejer, og Herning Kommune. Ejer oplyste på mødet, at byggemulighederne i lokalplanforslaget ønskes opretholdt. Ejeren vil gerne i en nærmere dialog med Herning Kommune om valg af vejløsning for det samlede område.

 

Indsigelserne, som fremgår af Bilag 1 – Indsigelser og forvaltningens bemærkninger til lokalplan 12.E13.2, omhandler i hovedpunkter følgende temaer:

 

1. Byggelinjen langs Silkeborgvej

Indsiger ønsker byggelinjen langs Silkeborgvej reduceret til 28-29 meter. I lokalplanforslaget er facadebyggelinjen langs Silkeborgvej fastsat til 31 meter fra vejskel. Denne afstand er oplyst af en landinspektør, baseret på placeringen af den øvrige bebyggelse langs Silkeborgvejs sydside. Afstanden har ligeledes dannet grundlag for placeringen af bla. fastfood restauranterne i området. Indsiger påpeger, at der ikke er parallelitet mellem den fastsatte facadebyggelinje og Silkeborgvej. Dette er korrekt, da Silkeborgvej i sin udformning varierer i forhold til antallet af spor m.m. Intentionen med facadebyggelinjen er dog at opnå en fast afgrænsning af bebyggelse langs Silkeborgvej. Afgrænsningen har ligeledes en rumskabende effekt for Silkeborgvejs vejforløb og understøtter hensigen og en mere intensiv udnyttelse af området For mange afvigelser herfra vil utydeliggøre denne sammenhæng. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at den i lokalplanen fastsatte afstand til vejskel bibeholdes.

 

2. Anvendelse af parkeringsarealet foran Byggemarkedet

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 025, Fællesbo, foreslår, at der etableres en ny motorvejstilkørsel direkte fra byggemarkedets parkeringsareal for at aflaste krydset ved Silkeborgvej og Åvænget. Forvaltningen vurderer, at der ikke fra en privat virksomhed kan etableres en ny motorvejstilkørsel, hvorfor dette ikke bør indarbejdes i lokalplanen.

 

3. Byggefeltet inden for delområde 3

Bauhaus ønsker byggefeltet inden for delområde 3 reduceret markant, da man mener at ny bebyggelse langs Silkeborgvej vil få stor betydning for forretningens synlighed. Bauhaus er i midlertid positivt indstillet på at indgå i en dialog omkring opretning af skelgrænsen og etablering af en ny butik vest for parkeringsarealet. Bauhaus mener desuden, at der skal stilles yderligere krav til udseende og afskærmning til kommende butikkers vareindleveringer, som sandsynligvis vil blive placeret på bagsiden af butikkerne mod syd, således de ikke skæmmer eller er til gene for ind- og udkørslen til Bauhaus. Forvaltningen gør opmærksom på, at placeringen af kommende varegårde ikke er muligt at fastsætte nøjagtigt i lokalplanen, da der ikke er fastsat et konkret byggefelt, det skal ligge indenfor. Såfremt det ønskes at imødekomme indsiger på dette punkt, kan der i lokalplanen tilføjes en bestemmelse om at varegårde inden for delområde 3 skal afskærmes med fast hegn eller integreres i ny bebyggelses arkitektur og udformning.

 

Byggefeltet langs Silkeborgvej giver mulighed for at der kan opføres op mod 6000 m2 butiksareal. Den nye ejer - Topdanmark har i et møde med planafdelingen oplyst, at de er interesserede i at denne byggemulighed opretholdes i den endeligt vedtagne lokalplan. Bauhaus derimod, som er lejer i bygningen syd for byggefelterne ønsker ikke, der kan opføres bebyggelse i den østligste del af byggefeltet, da de mener det vil spærre for synligheden til forretningen. Bauhaus er dog positive overfor, at der opføres ny bebyggelse langs Silkeborgvej i den vestligste del af området.

 

Det overordnede formål med at der udlægges 6000 m2 butiksareal i området har været at sikre mulighed for udvidelse af det samlede detailhandelsareal til store udvalgsvarebutikker i Herning. Det er dog forvaltningens vurdering, at dette formål for en stor del stadig vil være opfyldt, selvom arealet reduceres til f.eks. 4000 m2, som dermed kan være et rimeligt kompromis mellem byrådets overordnede mål og ejeren og lejernes ønsker til udviklingen i området. Reduktionen i detailhandels arealet bør afspejles i byggefeltets udstrækning, som derved bør justeres således at byggemuligheden i den østligste del af området langs Silkeborgvej udgår, jfr. Bilag 3 - Forslag til alternativ udformning af byggefelt inden for delområde 3.

 

4. Trafikafviklingen inden for lokalplanområdet

Bauhaus påpeger i sin supplerende indsigelse af 24. januar 2018, at man er meget bekymrede for den trafikale afvikling i forbindelse med ny bebyggelse syd for byggemarkedet, som lokalplan 12.E18.1 muliggør. Med lokalplanen udlægges alene arealreservation for vejarealet og der fastsættes principielle adgangsveje. Lokalplanen regulerer således ikke den konkrete tekniske løsning og udformning af vejarealet. Bilag 2 – Trafiknotat belyser fordele og ulemper ved de forskellige tekniske løsninger. 

 

Høringssvaret fra Vejdirektoratet omhandler primært nogle præciseringer til formuleringer i lokalplanens redegørelse omkring tinglyste servitutrettigheder, inddragelse af Vejdirektoratet og konkrete oplysninger om vejbyggelinjen langs motorvejen. Vejdirektoratet har ikke hjemmel i vejloven til at kræve skiltning ændret. Vejdirektoratet vil dog gerne have indarbejdet en bestemmelse om, at skiltning ikke må være bevægelig eller medføre gener for trafikanterne på motorvejen.

 

Forvaltningen foreslår desuden følgende præcisering af lokalplanens bestemmelser:

 

- §7.4 Bebyggelse til butiksformål inden for delområde 2 må ikke have et bruttoetageareal mindre end 1.000 m2.

 

- (ny) §7.(5) Bebyggelse til butiksformål inden for delområde 3 og 4 må ikke have et bruttoetageareal mindre end 1.500 m2.

 

- §7.5 Bebyggelsen må højst opføres i 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 7 meter inklusiv ventilation og øvrige tekniske anlæg.

 

- §7.6 Der må ikke bygges nærmere end 5 meter fra vejskel, dog kan der etableres lukket varegård i skel langs den sydlige afgræsning af delområde 2 såfremt den afskærmes af fast hegn.

 

- (ny) §8.x Der kan opstilles et fritstående henvisningsskilt for virksomheder på Åvænget i princippet som vist på kortbilag 2. Henvisningsskiltet skal placeres vinkelret på Silkeborgvej, 3 meter fra vejskel. Henvisningsskiltet skal udformes med en størrelse på 1,6 meter i bredden og 8 meter i højden. Henvisningsskiltet må kun indeholde navn og logo for butikker/virksomheder på Åvænget. Skiltet for den enkelte butik/virksomhed skal være ligestillet med de øvrige butikker/virksomheder, så de har ens størrelse og ligeværdig placering.

 

- §8.15 Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted i området. Skiltning må således ikke være bevægelig og må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre gener for trafikanter på motorvejen eller på Silkeborgvej.

 

- (ny) §10.1 Der kan ske den nødvendige terrænregulering i forhold til klima-, vold- og vejanlæg inden for delområde 1, 3 og 5.

 

- (ny) §10.2 Ny bebyggelse inden for byggefelterne skal som minimum etableres i terrænkote 46.30, hvoraf bebyggelsens sokkelkote som minimum skal være i terrænkote 46.70.

 

Som en delvis imødekommelse af indsigelsen fra Gitte Hauris vedrørende facadebyggelinjen langs Silkeborgvej samt en frihed til udformning af butiksfacaden foreslår forvaltningen følgende bestemmelse indarbejdet:

 

- (ny) §7.x Facadebyggelinjen kan fraviges med op til 1,2 meter ved f.eks. frontispice, indgangsparti eller lignende.

 

På baggrund af en konkret henvendelse om at etablere ladestationer for elbiler inden for det interne parkerings- og færdselsareal langs Silkeborgvej, foreslår forvaltningen nedenstående bestemmelse indarbejdet, da det vurderes, at ladestationer kan indgå som en intergreret del af et parkeringsareal:

 

- (ny) §3.x Inden for det interne parkerings- og færdselsareal i delområde 3 kan etableres ladestationer for elbiler, såfremt de i størrelse og udformning kan indgå som en integreret del af områdets parkeringsareal. Ladestationer må ikke være synlige fra Silkeborgvej. Der må ikke etableres overdækning eller anden fast afskærmning af ladestationer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 12.E13.2 for centerområde ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning endeligt vedtages med de 10 foreslåede ændringer til lokalplanens bestemmelser, således

 

- §7.4 Bebyggelse til butiksformål inden for delområde 2 må ikke have et bruttoetageareal mindre end 1.000 m2.

 

- (ny) §7.(5) Bebyggelse til butiksformål inden for delområde 3 og 4 må ikke have et bruttoetageareal mindre end 1.500 m2.

 

- §7.5 Bebyggelsen må højst opføres i 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 7 meter inklusiv ventilation og øvrige tekniske anlæg.

 

- §7.6 Der må ikke bygges nærmere end 5 meter fra vejskel, dog kan der etableres lukket varegård i skel langs den sydlige afgræsning af delområde 2 såfremt den afskærmes af fast hegn.

 

- (ny) §8.x Der kan opstilles et fritstående henvisningsskilt for virksomheder på Åvænget i princippet som vist på kortbilag 2. Henvisningsskiltet skal placeres vinkelret på Silkeborgvej, 3 meter fra vejskel. Henvisningsskiltet skal udformes med en størrelse på 1,6 meter i bredden og 8 meter i højden. Henvisningsskiltet må kun indeholde navn og logo for butikker/virksomheder på Åvænget. Skiltet for den enkelte butik/virksomhed skal være ligestillet med de øvrige butikker/virksomheder, så de har ens størrelse og ligeværdig placering.

 

- §8.15 Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted i området. Skiltning må således ikke være bevægelig og må i sin udformning, reflektering og belysning ikke medføre gener for trafikanter på motorvejen eller på Silkeborgvej.

 

- (ny) §10.1 Der kan ske den nødvendige terrænregulering i forhold til klima-, vold- og vejanlæg inden for delområde 1, 3 og 5.

 

- (ny) §10.2 Ny bebyggelse inden for byggefelterne skal som minimum etableres i terrænkote 46.30, hvoraf bebyggelsens sokkelkote som minimum skal være i terrænkote 46.70.

 

- (ny) §7.x Facadebyggelinjen kan fraviges med op til 1,2 meter ved f.eks. frontispice, indgangsparti eller lignende.

 

- (ny) §3.x Inden for det interne parkerings- og færdselsareal i delområde 3 kan etableres ladestationer for elbiler, såfremt de i størrelse og udformning kan indgå som en integreret del af områdets parkeringsareal. Ladestationer må ikke være synlige fra Silkeborgvej. Der må ikke etableres overdækning eller anden fast afskærmning af ladestationer. 

 

at detailhandelsarealet i delområde 3 reduceres til maksimalt 4000 m2 byggeri. Reduktionen i detailhandelsarealet afspejles i, at byggefeltets udstrækning justeres, således at byggemuligheden i den østligste del af området langs Silkeborgvej udgår, jfr. Bilag 3 og samles mod øst i delområdet.

 

Efterfølgende ønskes det undersøgt, hvad der skal til for at lave en tilkørselsrampe til motorvejen direkte fra parkeringspladsen foran Bauhaus.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Direktør Jørgen Krogh og planchef Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Jordbærmarken i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 41.B15.2 for Jordbærmarken har været i offentlig høring fra den 2. november til den 28. december 2017. Der er indkommet 14 indsigelser til lokalplanen i denne periode.

Indsigelserne handler om:

 • Nyt byggeri på Jordbærmarken - herunder højde, antal og placering af byggefelter samt bebyggelsesprocent.
 • Veje og stier - herunder forbindelse mellem Jordbærmarken, Klintholmvej og Vesterholmvej samt ønske om midlertidig byggevej
 • Beplantning - herunder plantebælte mellem Klintholmvej og Jordbærmarken samt mod Nordveststien
 • Friarealer og natur - herunder omfang og placering af friarealer, naturværdier, søer og regnvand.
 • Ejendomsværdier og -skat samt ejerforhold

 

Forvaltningen vurderer, at Byplanudvalget ved behandling af lokalplanen til endelig vedtagelse bør tage stilling til, om der skal ske ændringer af lokalplanen i forhold til:

 • Placering af og bredde på byggefelter
 • Maksimum- og minimumhøjde for byggeri på Jordbærmarken
 • Stiforbindelse mellem Jordbærmarken og Klintholmvej
 • Plantebælte mod Nordveststien 

Sagsfremstilling

Baggrund

Den oprindelige bebyggelsesplan for Jordbærmarken i Tjørring kan ikke gennemføres, da der er opstået en sø, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan 41.B15.2 for Jordbærmarken i Tjørring.

 

Det nye forslag til lokalplan 41.B15.2 er magen til den oprindelige lokalplan 41.B15.1 fra 2003 på følgende punkter:

Anvendelse.

Delområde I (Jordbærmarken) må anvendes til tæt-lav bebyggelse. Det vil sige boliger, der er sammenbygget som rækkehuse. Tæt-lav bebyggelse kan godt være i flere etager, men vil altid have lodrette skel mellem boligerne.

Delområde II (Klintholmvej 7-25) må anvendes til åben-lav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse i form af dobbelthuse.

 

Maksimal bygningshøjde.

I delområde I (Jordbærmarken) er den maksimale bygningshøjde 3 etager og 10 meter. I delområde II (Klintholmvej) er den maksimale bygningshøjde 2 etager og 8,5 meter.

 

Bebyggelsesprocent.

Den samlede bebyggelsesprocent for lokalplanområdet er maksimalt 35%. Den maksimale bebyggelsesprocent for delområde I (Jordbærmarken) er maksimalt 40%. Den maksimale bebyggelsesprocent for delområde II (Klintholmvej) er 30%. Inden for delområde III (støjvold mod Vesterholmvej og regnvandsbassin) må der ikke opføres bebyggelse.

 

Det nye forslag til lokalplan 41.B15.2 er forskellig fra den oprindelige lokalplan 41.B15.1 på følgende væsentlige punkter:

 • Byggefelter.

Der er det samme antal byggefelter. Men da der ikke længere kan være byggefelter, hvor søen er opstået, er de placeret anderledes. De væsentligste ændringer er, at der er placeret to nye byggefelter i én etage i den vestligste ende af Jordbærmarken, og at nogle af byggefelterne syd  for stamvejen er rykket sammen for at give plads til større, sammenhængende friarealer. Byggefelterne i det nye lokalplanforslag er lagt ind med rød farve på lokalplankortet fra 2003 på illustrationen herunder.

 

 • Minimumshøjde for byggeri

I det nye forslag til lokalplan 41.B15.2 er der fastsat en minimumshøjde på 2 etager for de byggefelter, hvor der er mulighed for at bygge i op til 3 etager. Det er gjort for at sikre en variation i boligerne og en rimelig udnyttelse af grunden. Maksimal højde på byggefelterne i forslag til lokalplan 41.B15.1 er vist med tal i firkanter på ovenstående illustration. Minimal højde på byggefelterne er vist med tal i cirkler.

 • Friarealer

I det oprindelige forslag til lokalplanen for Jordbærmarken er alle friarealer udlagt som grønne kiler mellem bebyggelserne. I det nye forslag er den oprindelige grønne kile i den østligste del af området (mod den nuværende bebyggelse) fastholdt. Derudover er der et større, sammenhængende friareal omkring den nye sø, og et mindre friareal mellem boligerne i den vestligste del af området. Friarealet mod boligerne på Klintholmvej er erstattet af byggefelter i én etage.

 • Afstand til skel mod Nordveststien

Det nye lokalplanforslag sikrer en minimumsafstand på 7 meter mellem ny bebyggelse på Jordbærmarken og skellet mod Nordveststien. Nordveststien er udlagt i et cirka 10 meter bredt tracé. Det vil sige, at der minimum er cirka 17 meter mellem ny bebyggelse på Jordbærmarken og de eksisterende grunde på Klintholmvej.

 • Plantebælte mod Nordveststien

Det nye lokalplanforslag sikrer et plantebælte mellem den nye bebyggelse på Jordbærmarken og Nordveststien

 

Borgermøde

Der er i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget afholdt borgermøde den 6. december 2017 i Nordvesthallen. De temaer, der blev drøftet på borgermødet, fremgår også af de indsendte indsigelser. Fra Herning Kommune deltog Byplanudvalgets formand samt repræsentanter fra Herning Kommunes Planafdeling.  

 

Indsigelser til lokalplanen

Der er i alt indkommet 14 indsigelser til lokalplanforslaget i den offentlige høring. Indsigelserne er vedhæftet som bilag til dagsordenen. Forvaltningen har udarbejdet et indsigelsesnotat. Her er indsigelserne opsummeret og kommenteret. En del af indsigelserne handler om forhold, der ikke kan reguleres i lokalplanen eller ligger uden for lokalplanens afgrænsning. Det gælder forhold omkring: Værdiforringelse, fjernelse af sø fra Jordbærmarken, ønske om lys på Nordveststien, rækkefølge for udbygning, ejerforhold for nye boliger, ejendomsskat og finansiering af Fuglsang sø.

 

En anden del af indsigelserne kan imødekommes ved at foretage ændringer af lokalplanforslaget ved den endlige vedtagelse. Disse indsigelser er opsummeret herunder. Forvaltnignens vurdering af, hvordan indsigelserne kan imødekommes er markeret med kursiv skrift.

 

Placering af og bredde på byggefelter

Beboerne på Klintholmvej ønsker, at de nye byggefelter i én etage i den vestlige ende af Jordbærmarken udgår. En indsiger foreslår, at alle byggefelter gøres bredere for at give mulighed for at bygge samme antal boliger uden at bygge så højt.

 Forvaltningen vurderer, at byggefelterne A og H kan udgå og erstattes af et mindre byggefelt syd for stamvejen i overenstemmelse med den oprindelige bebyggelsesplan i lokalplan 41.B15.1 som vist på illustrationen nedenfor. Samtidig forlænges byggefelt B ned til stamvejen. Forvaltningen anbefaler, at de nye byggefelter får en maksimumhøjde på 2 etager og en minimumhøjde på 1 etage. Forvaltningen anbefaler at alle byggefelters bredde øges fra 20 til 22 meter for at give større fleksibilitet for placering af byggeri.

 

 

Maksimum- og minimumhøjde for byggeri på Jordbærmarken

Forslag til lokalplan 41.B15.1 giver mulighed for byggeri af rækkehuse på Jordbærmarken i op til 3 etager på samme måde som den oprindelige lokalplan fra 2003. Mange indsigere ønsker den maksimale højde reduceret til én eller to etager. Flere indsigere ønsker også at kravet om, at en del af byggeriet skal opføres i minimum 2 etager, udgår.

Forvaltningen anbefaler, at minimumshøjden på 2 etager i en del af byggefelterne fastholdes. Det vil sikre variation i boligerne og en rimelig udnyttelse af grunden.

Forvaltningen kan ikke anbefale, at højden reduceres til maksimalt én etage inden for hele delområde I. En bygningshøjde på maksimalt én etage vil være lavere end den maksimale højde i alle de omkringliggende områder og vil reducere den samlede byggeret væsentligt.

Forvaltningen anbefaler i stedet, at den maksimale bygningshøjde på op til 3 etager fastholdes nord for stamvejen, men nedsættes til 2 etager syd for stamvejen. Nord for stamvejen vil ingen af de nye boliger få have op mod hinanden, og der er længere mellem byggefelterne end syd for stamvejen. Forvaltningen vurderer, at den maksimale højde kan nedsættes til to etager syd for stamvejen, uden den samlede byggeret reduceres, hvis byggefelterne gøres 2 meter bredere som anbefalet ovenfor.

 

Stiforbindelse mellem Klintholmvej og Jordbærmarken

Lokalplan 41.B15.1 fra 2003 udlægger en privat fællesti som forbindelse mellem Klintholmvej og Jordbærmarken. Stien ligger ovenpå en tinglyst regnvandsledning. Der må derfor ikke bygges eller plantes på stien. Andelsboligforeningen Klintholmen mener ikke, at det er meningen, der skal være en sti, og ønsker derfor ikke, at stien fastholdes i den nye lokalplan. Stien ligger på andelsboligforeningens ejendom.

Grundejerforeningen Klintholmvej 16-34 ønsker stisystemet i området gjort færdigt, så deres fællesareal ikke anvendes til gennemgang mellem Klintholmvej og Jordbærmarken. Det har været tilfældet, da Andelsboligforeningen Klintholmen har sat en aflåst låge op, der forhindrer adgang til Jordbærmarken via den ovenfor nævnte sti.

En borger på Liselundvej ønsker, at stien mellem Klintholmvej og Jordbærmarken fastholdes.

For enden af hver ny boligvej på Jordbærmarken skal der være forbindelse til den eksisterende Nordveststien syd for Jordbærmarken. En ny sti langs stamvejen har forbindelse til stien langs Fuglsang Allé mod øst. Den ovenfor omtalte sti skaber direkte forbindelse mellem Klintholmvej og Jordbærmarken. Hvis byggefelterne  A og H tages ud af lokalplanen ved den endelige vedtagelse, vurderer forvaltningen, at stien skal fastholdes, da beboerne Klintholmvej ellers ikke har direkte adgang til det friareal, de ønsker bevaret.

 

Lokalplanforslagets forbindelser til de omkringliggende veje og stier er markeret med røde pile

 

Plantebælte mod Nordveststien

En beboer på Liselundvej ønsker, at nogle af træerne i beplantningsbæltet mod Nordvesstien skal være stedsegrønne for at forhindre indkig om vinteren.

Forvaltningen anbefaler, at det tilføjes til lokalplanen, at plantebæltet skal have en tæt og ikke-transparent karakter året rundt.

 

Midlertidig byggevej samt permanent stiforbindelse direkte til Vesterholmvej

Flere af de nuværende beboere ønsker en midlertidig byggevej med direkte adgang fra Vesterholmvej i forbindelse med byggeriet af de sidste etaper på Jordbærmarken. Der er også forslag om en direkte, permanent stiforbindelse mellem Vesterholmvej og Jordbærmarken.

Forvaltningen vurderer ikke, at det vil være teknisk muligt at anlægge en midlertidig vejadgang direkte fra Vesterholmvej på grund af hastigheden på vejen og den dobbeltrettede cykelsti syd for kørebanen. Forvaltningen vurderer desuden at anlæg af både midlertidig vejadgang og cykelsti vil være uforholdsmæssigt dyrt, da en del af den eksisterende støjvold skal fjernes. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale forslagene.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Lokalplan for boligområde ved Jordbærmarken i Tjørring endeligt vedtages med følgende ændringer:
at byggefelterne A og H udgår og erstattes af et forlænget byggefelt B og et nyt byggefelt H med mulighed for byggeri i to etager, som vist på illustrationen i sagsfremstillingen,
at alle byggefelternes bredde ændres fra 20 meter til 22 meter,
at den maksimale bygningshøjde i alle byggefelter syd for stamvejen reduceres til 2 etager og 8,5 meter,
at der ikke opretholdes stiforbindelse mellem Klintholmvej og Jordbærmarken,
at det tilføjes til lokalplanens § 11.5, at beplantning langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning skal have karakter af et tæt og ikke-transparent læhegn året rundt,
at krav om minimums etageantal udgår.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 10. oktober 2017 (punkt 228) forløbigt vedtaget forslag til lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 12. oktober 2017 til den 7. december 2017. Der er indkommet én indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigelsen vedrører krav om grundejerforening. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslag nr. 51.B3.3 Boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg indstilles til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Plangrundlang

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er omfattet af eksisterende lokalplan 51.B3.2 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg. Den eksisterende lokalplan giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse og er opdelt i to etaper, hvoraf etape ét er realiseret. Lokalplanområdet er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og er indeholdt i rammeområde 51.B3 Boligområde ved Bjergkvarteret.

 

Lokalplanområdet

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at ændre vejadgangen til et eksisterende boligområde. Lokalplanområdet er beliggende ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg og afgrænses af Snejbjerg Kirke mod vest og øvrig boligbebyggelse mod nord og øst. Lokalplanområdet er ca. 1,17 ha.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, Ia og II af hensyn til krav om beplantning og bebyggelseshøjde.

 

Inden for delområderne kan der opføres tæt/lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 40 %. Bebyggelse i delområde Ia må højest være 1 etage og 5 meter højt.

 

Bebyggelse i delområde I og II må maksimalt være 2 etager og 8,5 meter højt.

 

 

Fredning

Delområde II er omfattet af kirkefredning. Ny bebyggelse i delområde II forudsætter godkendelse hos Fredningsnævnet for Region Midtjylland, Vestlige del.

 

Bevaringsværdier

Lokalplanområdet indeholder bevaringsværdige bygninger i delområde II. Ejendommen består af Gl. Snejbjerg Skole fra 1905 samt tilbygninger fra 1935. Herning Kommune har i april 2017 foretaget en SAVE registrering af ejendommen. Gl. Snejbjerg Skole er registreret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 4. Tilbygningerne er registreret med en bevaringsværdi på 7. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygninger, der er registreret som bevaringsværdige.

 

Vejadgang og parkering

Lokalplanområdet må vejbetjenes fra Gødstrupvej og Lerbjerg. Der skal tilvejebringes parkeringsareal svarende til minimum 1½ parkeringspladser pr. tæt/lav bolig. Der kan inden for lokalplanområdet etableres gæsteparkering.

 

Friarealer

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til mindst 100 % af boligetagearealet.

 

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 12. oktober 2017 til den 7. december 2017. Der er indkommet én indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigelsen fremgår af Bilag A.

 

Indsiger ønsker at lokalplanens krav om etablering af grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendommen inden for lokalplanområdet ændres. Indsiger foreslår, at lokalplanen skal sætte krav om selvstændige grundejerforeninger for beboere i henholdsvis delområde I/Ia og II.

 

Det er forvaltningens vurdering at indsiger bør imødekommes, idet delområde II er ubebygget og da en grundejerforening ikke retligt kan pålægges driftsomkostninger for områder udenfor foreningens område. Forvaltningen anbefaler at § 13.1 ændres til:

 

"Der skal oprettes to grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for henholdsvis område I/Ia og II, såfremt der udstykkes, så der er fællesarealer til brug for flere forskellige ejere."

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplan 51.B3.3 Boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg endelig vedtages. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at § 13.1 ændres til: "Der skal oprettes to grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for henholdsvis område I/Ia og II, såfremt der udstykkes, så der er fællesarealer til brug for flere forskellige ejere." 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-40-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Forslag til ophævelse af lokalplan for et boligområde syd for Løvbakke Skov i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet et forslag til ophævelse af lokalplan 15.B9.1, for boligområde syd for Løvbakke Skov i Gullestrup, da projektet ikke vurderes realiserbar. Området er derfor også udgået som rammeområde i Herning Kommuneplan 2017-2028 i forbindelse med den seneste revision af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 15.B9.1 blev endeligt vedtaget i 2010 med det formål at udlægge et nyt attraktivt boligområde med tæt kontakt til skov, sø og andre rekreative natur- og fritidsområder herunder golfbane, rostadion mm.

 

Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning.

 

Baggrunden for ophævelsen af lokalplan 15.B9.1 for boligområde syd for Løvbakke Skov - Gullestrup er, at den ikke vurderes realiserbar. Området er udgået som rammeområde i Herning Kommuneplan 2017-2028, i forbindelse med den seneste revision af kommuneplanen.

 

Lokalplan nr. 15.B9.1 ophæves i sin helhed, da det ikke er hensigtsmæssigt at en del af området bibeholdes.

 

Som konsekvens af lokalplanens ophævelse, tilbageføres området fra byzone til landzone. Dette betyder, at der ydes godtgørelse for kommunal ejendomsskat, for ejere af ejendomme, der tilbageføres fra byzone til landzone og at administration af eventuelle byggeansøgninger skal ske med udgangspunkt i planlovens landzonebestemmelser.

 

Forvaltningen anbefaler en ophævelse af lokalplanen, da projektet ikke forventes at kunne realiseres.

Dette vurderes blandt andet på baggrund af projektets omfang og en planlægning, som ikke stemmer overens med de tendenser der ses i aktuel planlægning. Der er ikke i øjebliket stor efterspørgsel på visionære boliglokalplaner med golfbaner og lignende.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til ophævelse af lokalplan 15.B9.1 for boligområde syd for Løvbakke Skov i Gullestrup foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Frigivelse af anlægsbevilling til projektudvikling i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Renoveringen af de centrale gader og pladser i Herning bymidte er i fuld gang, og der er i efteråret 2016 frigivet 1 mio. kr. til forskønnelse af Torvet i Herning, samt afsat 5 mio. kr. til renoveringen af Bethaniagade i 2019.

 

Med henblik på at der kan udarbejdes skitseprojekter for Torvet og Bethaniagade i 2018, søges om frigivelse af 300.000 kr. der er afsat på investeringsoversigten i 2018 til projektudvikling.

 

Skitseprojekterne for Torvet og Bethaniagade fremsendes til politisk behandling i løbet af 2018.  

Sagsfremstilling

Torvet i Herning blev renoveret i 1996 og er et centralt sted med plads til store og små arrangementer.

 

De midler, der i efteråret 2016 blev disponeret og frigivet til Torvet i Herning, skal bruges til at skabe mere ophold og grønt, samt give mulighed for at etablere legeplads, omplacere kunsten, etablere ny scene, ny belysning og give nye muligheder i forbindelse med afvikling af arrangementer på Torvet. Midler til renoveringen af Bethaniagade er afsat på investeringsoversigten i 2019, da renoveringen af Bethaniagade bør foregå inden forbindelsen etableres fra bymidten til Herning+, som er en del af strategien for udvikling af Herning+.

 

Der er ingen detailtidsplaner for projekterne endnu, disse faslægges i arbejdet med skitsprojekterne.   

Økonomi

Udgifter til udarbejdelse af skitseprojekt for Bethaniagade og Torvet foreslås finansieret af Projektudviklingsmidler på 300.000 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 som er afsat i 2018. Beløbet forventes fordelt ligeligt på de to projekter.

 

Anlægsprojektet i Bethaniagade har et estimeret anlægsbudget på 5 mio. kr. der finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2019. Disse midler søges frigivet senere i særskilt sag, når skitseprojektet foreligger.

 

Forskønnelsen af Torvet finansieres af det tidligere frigivede beløb på 1 mio. kr. fra Herning C puljen i 2016.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der til projektudvikling af Torvet og Bethaniagade meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 03 projektudvikling 2018,

 

at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler i 2018. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af ejendom ved Åskov Golfklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2018-2021 er der i budget 2018 reserveret et ekstraordinært anlægstilskud på 125.000 kr. Beløbet er afsat til VVS og el-arbejde ifm. renovering af nyerhvervet ejendom med henblik på indretning til klub- og ungdomsaktivitet samt Åben Skole aktivitet i samarbejde med Sdr. Felding Skole.

Reserveret anlægstilskud søges frigivet med henblik på igangsætning af arbejdet.

 

Sagsfremstilling

 

Åskov Golfklub har erhvervet en gammel ejendom fra 1930, som klubben ønsker at ombygge til nye klub- og ungdomsfaciliteter.

 

Ejendommen, som består af stuehus med tilhørende stald, lader og udenoms arealer, er beliggende i golfbanens område og kan betragtes som en integreret del af golfbanen. Klubben har gennem en lang årrække lejet staldbygninger tilhørende stuehuset, og da indehaveren er afgået ved døden har Åskov Golfklub købt og overtaget huset af arvingerne.

 

Stuehuset har ikke været vedligeholdt de sidste ca. 70 år og kræver derfor en ombygning og modernisering, så det kan anvendes til klubformål.

 

Klubbens ungdomsafdeling har pt. 55 aktive spillere under 25 år. Klubben har pr. januar 2015 ansat ny træner og etableret nye samarbejdsrelationer med bl.a. Sdr. Felding, Skarrild og Kibæk Skoler i forlængelse af skolereformen og Åben Skole. Som noget helt nyt er klubben aktuelt i dialog med Sdr. Felding Skole om forlagt undervisning med hele skolen på golfbaneområdet.

 

Klubben har endvidere etableret et godt samarbejde med Sdr. Felding Efterskole med golf som liniefag. Endeligt har klubben et godt samarbejde med junior afdelingen i Give og Brande Golfklubber, hvor der arrangeres 4 camps om året med overnatning.

 

Åskov Golfklubs nuværende klubhusfaciliteter er opført ved hjælp af frivillig arbejdskraft og består af et stort åbent rum med integreret køkken. I tilknytning hertil er der et kontor, entre og toilet. Der er ingen bad- og omklædningsfaciliteter.

 

Klubben har behov for at i højere grad at kunne tilbyde mere optimale rammer til den store ungdoms- og klubaktivitet samt Åben Skole aktivitet, hvorfor klubben ønsker at ombygge den erhvervede ejendom til formålet.

 

Samlet anlægsudgift udgør 635.000 kr. Klubben bidrager selv med 510.000 kr., heraf 400.000 kr. til materialeudgifter og 110.000 kr. i form af frivillig arbejdskraft.

Egenfinansiering/ sponsorater og frivillig arbejdskraft er på plads. Reserveret anlægstilskud på 125.000 kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid søges frigivet med henblik på igangsætning af arbejdet.

 

Forvaltningen oplyser:

 

Åskov Golfklub tegner jf. seneste indberetning 574 medlemmer og modtager et årligt lokaletilskud på 75.000 kr. Der søges ikke om forhøjet lokaletilskud som følge af erhvervelse og renovering af ejendom.

 

Klubbens formueforhold jf. regnskab 2015/2016:

 

 • Årets resultat 15.161 kr.
 • Egenkapital 953.620 kr. Likvide beholdninger: kassekredit -621.398 kr.

 

Åskov Golfklub er etableret i 1992. I 1994 blev en 9 hullers bane taget i brug. Banen blev i 2002 udvidet til en 18 hullers bane.

Klubben har indgået en uopsigelig lejeaftale på baneareal med privat udlejer. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 125.000 kr. i 2018 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031096 Åskov golfklub,
at anlægsudgiften på 125.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 125.000 kr. i 2018 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031096 Åskov golfklub. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til p-plads og udearealer ved Feldborg BMX hal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2018-2021 er der i budget 2018 reserveret et anlægstilskud på 250.000 kr. til færdiggørelse af udenoms arealer (p-plads og udearealer samt belysning) ved Feldborg BMX hal.

Beløbet søges frigivet med henblik på igangsætning af arbejdet.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2014-2017 blev der i 2014 afsat et anlægstilskud på 4 mio. kr. til Feldborg Hallen ifm. etablering af indendørs BMX hal i tilknytning til den eksisterende hal mod, at hallen selv indsamler 2 mio. kr.

 

Halprojektet består af en uopvarmet hal med BMX bane, rampe og værksted. Banen er opbygget af stampet jord med topping af knust granit. Svingende er belagt med asfalt. Hertil kommer omklædnings- tilskuer- og klubfaciliteter indrettet i synergi med eksisterende faciliteter.  

 
Hallens størrelse gør det muligt at etablere en banelængde på 305 m., hvilket opfylder mindstekravet til en udendørs BMX bane. Der findes pt. intet reglement for indendørs BMX baner.
 

Hallen blev indviet og taget i brug i 2015, men der mangler stadig en færdiggørelse af udenoms arealer med etablering af p-plads med belysning.

 

Jf. budgetforlig for 2018-2021 er der i budget 2018 reserveret et anlægstilskud på 250.000 kr. hertil på Serviceområde 11 Idræt og Fritid. Beløbet søges frigivet med henblik på igangsætning af arbejdet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. i 2018 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318077 Feldborg BMX,
at anlægsudgiften på 250.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2018 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318077 Feldborg BMX. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til Pugdalvejs forlængelse i Vildbjerg samt bemyndigelse til ekspropriation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. til etablering af forlængelsen af Pugdalvej til Røddingvej, en ca. 850 m lang ny kommunal vej.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

 

Forvaltningen anmoder samtidig om bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i 2018 afsat 8,0 mio. kr. til forlængelse af Pugdalvej mod vest med tilslutning til Røddingvej. Der bliver tale om en 850 meter lang ny kommunevej, som anlægges med en kørebanebredde på 8,0 meter og med åbne grøfter i begge sider. Nørregade forventes samtidig lukket mod vest.

 

Linjeføringen er vist på tegningen herunder.  

 

Der anlægges ikke cykelsti langs vejen, idet cyklister henvises til at anvende Nørregade.

 

For at kunne anlægge vejen skal der eksproprieres jord fra 3 lodsejere. Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til, efter vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende delareal af matrikel nr. 4a og 4b Pugdal Gde, Vildbjerg samt 3k Rødding by, Vildbjerg.

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223063 Pugdalvej, Vildbjerg, afsat rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2018. Der anmodes om frigivelse af beløbet.

 

Den årlige afledte driftsudgift er beregnet til 75.000 kr. Beløbet indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2019-2022, som en afledt driftsudgift fra og med 2019.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,0 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223063 Pugdalvej, Vildbjerg

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.

 

atforvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende de ovennævnte matrikler.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.12.10-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,650 mio. kr. afsat til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 Renovering af gader og veje i f.m. kloakfornyelse, afsat 1,650 mio. kr. i 2018.

 

Beløbet foreslås anvendt til renovering af kantsten, fortove og rendestensbrønde i forbindelse med fornyelse af kloaksystemet i Brogade, Møllevænget og Møllegaardsvej i Kibæk.

 

Arbejderne indgår i en samlet helhedsplan med de af Byplanudvalget afsatte midler til forskønnelse af gaden.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,650 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 - Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,650 mio. kr. i 2018 på samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-10-07 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune og Naturstyrelsen ønsker at få belyst, hvorvidt der er årsagssammenhæng mellem de gennemførte naturgenopretningsprojekter i henholdsvis Fjederholt Å og Vorgod Å og klager fra lodsejere over forhøjet vandstand ved vandløbene indenfor projektområdet. Udgifter til undersøgelsen, med udgangspunkt i et budget på 400.000 kr., fordeles ligeligt mellem Naturstyrelsen og Herning Kommune.

 

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder samt anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr. til medfinansiering fra Naturstyrelsen. Herning Kommunes andel af udgifterne, i alt 200.000 kr., finansieres af uforbrugte driftsmidler fra 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen i 2018. 

 

Forvaltningen anbefaler, at den fælles proces med Naturstyrelsen om analyse af projekterne og vurdering af løsningsforslag igangsættes og finansieres som anført herover.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen gennemført to større naturgenopretningsprojekter i henholdsvis Fjederholt Å og Vorgod Å (se nedenstående oversigtskort). Naturgenopretningsprojekterne blev gennemført i 2011/2012 med midler fra henholdsvis VMP III ordningen (Vådområdeprojektsmidler) og puljen for den særlige Vand- og Naturindsats (Miljømilliarden).

 

 

Projektet i Fjederholt Å omfattede bl.a. nedlæggelse af to dambrug samt udlægning af gydebanker. Projektet i Vorgod Å omfattede genslyngning af en delstrækning af åen nær Møltrupgård, udlægning af gydebanker for at hæve vandstanden i åen, og afbrydning af dræn.

 

En række lodsejere langs vandløbene har i en årrække, efter projekternes realisering, klaget til kommunen over, at de oplever forhøjet vandstand i vandløbene. Lodsejerne klager over, at de vandløbsnære arealer (haver og agerjord) er blevet vådere efter projekternes realisering.

 

Herning Kommune har som vandløbsmyndighed sammen med Naturstyrelsen brug for at få en rådgiver til at undersøge, om de gennemførte naturgenopretningsprojekter er årsag til øget vandstand og komme med anbefalinger til løsninger.

 

Der er af rådgiver, forud for projekternes gennemførelse, udarbejdet forundersøgelser, som skulle belyse de tekniske, biologiske og økonomiske muligheder for og konsekvenser ved at gennemføre naturgenopretningen i henholdsvis Fjederholt Å og Vorgod Å.

 

I forundersøgelserne er der på baggrund af opmålinger af vandløbene før projekternes gennemførelse og modelberegninger lavet en konsekvensvurdering med tilhørende kort over de afvandingsmæssige forhold langs vandløbene før og efter projekternes gennemførelse.

 

På baggrund af de vedvarende klager over projekterne er Naturstyrelsen og Herning Kommune som vandløbsmyndighed indstillet på, at få en ny og uvildig rådgiver til at vurdere, hvorvidt projekterne er årsag til de oplevede forhøjede vandstande ved vandløbene. Rådgiver skal ligeledes komme med forslag til eventuelle tilretninger af projekterne med overslag på den tilknyttede økonomi.

 

Anlægsbevillingen skal dække udgifter til en ny opmåling af vandløbene, modelberegning og udredning af forholdene i forhold til de gennemførte projekter, samt forslag og eventuelle tiltag til anlægsmæssige justeringer i de gennemførte projekter. 

Økonomi

Der er enighed med Naturstyrelsen om en ligelig udgiftsfordeling mht. undersøgelse af projekterne med udgangspunkt i et budget på 400.000 kr. Dermed bidrager begge parter med hver 200.000 kr. til forløbet med opmålinger, beregninger, vurderinger og heraf følgende løsningsforslag.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å

 

at der til indtægten fra Naturstyrelsen meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2018 på samme stednr.

 

at den resterende udgift på 200.000 kr. forventes finansieret af de overførte driftmidler fra 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen i 2018.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Frigivelse af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

X

ØKE

X

BYR

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Kirstine Kjær, Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,450 mio. kr. i 2018 til anlægsprojekter i parker og bynære grønne områder i overensstemmelse med den opgaveprioritering, der blev besluttet Teknik-og Miljøudvalget den 25. september 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,450 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, til de udvalgte anlægsopgaver.

Sagsfremstilling

En samlet revideret prioriteringsliste over anlægsprojekter i perioden 2018-2020 blev behandlet på Teknik-og Miljøudvalgets møde 25. september 2017.

 

Anlægsbevillingen i 2018 ønskes anvendt til realisering af eksempelvis følgende anlægsprojekter:

Nyt indgangsparti i Aulum Lystanlæg, renovering af rosenhaven i Mindeparken og færdiggørelse af blomsterhaven i Vestre Anlæg.

Den grønne kile, Vegen Å i Sørvad, forskønnelse med blomsterkummer i Kibæk og beplantning på Nørre Alle/Østre Kirkevej og Dronningens Boulevard i Herning.

 

På grund af ændringer i vejlovgivningen er der bl.a. af hensyn til trafiksikkerheden krav om, at der etableres autoværn i forbindelse med plantning af træer på grund af hastigheden på Dronningens Boulevard, hvilket gør, at projektet bliver mere bekosteligt end forventet.

  

Udvalget vil ultimo 2018 få fremlagt en særskilt udvalgssag for prioritering af anlægsmidler i 2019.

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 1,450 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder. Da der er tale om overslagspris for de enkelte projekter, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelse af opgaverne. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 1,450 mio. kr.

 

Afledte driftsudgifter afholdes indenfor den ordinære driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder, da der primært er tale om opgaver, hvor der i forvejen er en tilhørende drift.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,450 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,450 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Nichlas Bøge Øgendahl  

Frigivelse af anlægsbevilling til allergivenlig beplantning 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

I budgettet for både 2017 og 2018 er der på baggrund af strategien for allergivenlig beplantning, vedlagt i bilag, afsat en pulje på 1,018 mio. kr. til udskiftning af højallergene træer. Rådighedsbeløbet afsat i 2017 er frigivet på byrådsmøde den 7. marts 2017, pkt. 54.

 

Puljen kan søges af boligforeninger, grundejerforeninger, daginstitutioner og skoler til udskiftning af ét eller flere højallergene træer, på et offentligt tilgængeligt areal inden for tætte boligområder i byzone. Den efterfølgende drift af træerne påhviler ansøger og ejer af arealet.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,018 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder til fortsættelse af projektet om allergivenlig beplantning i 2018. 

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling.

Sagsfremstilling

De indkomne ansøgninger behandles efter først til mølle-princippet og en konkret vurdering. Tilsagn gives til udskiftning af allergene træarter under forudsætning af, at træet ikke er sikret ved fredning eller vurderes at have en særlig historisk eller æstetisk betydning i bybilledet.

 

Puljen formidles via annonce i Herning Folkeblad, information på Herning Kommunes hjemmeside og via Facebook.

 

I efteråret 2017 er der udskiftet omkring 100 træer. De udskiftede træer er placeret på skoler og institutioner, samt ved boligforeninger og ejerforeninger. Mange steder har det været muligt at forene ønsket om et mere allergivenligt miljø, og samtidig give træerne en bedre placering.

Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020095 strategi for allergivenlige beplantninger i Herning Kommune. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,018 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020095, Strategi for allergivenlige beplantninger i Herning Kommune,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. på samme stednr. i 2018. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2018 for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Herning Vand A/S har i november 2017 bedt Herning Kommune om at legalitetsgodkende selskabets takster vedr. afledning og rensning af spildevand for 2018.

Forvaltningen anbefaler, at taksterne legalitetsgodkendes.  

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune legalitetsgodkende selskabets takster. 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunalbestyrelsen skal tilse, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven og vandsektorloven. 

I forbindelse med legalitetsgodkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt følgende for 2018: Takster for afledning af spildevand, selskabets budget og forsyningssekretariatets fastsættelse af "økonomiske rammer" for selskabet.

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,

 

at

taksten ikke overskrider de "økonomiske rammer", fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med "økonomiske rammer" fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2018. De "økonomiske rammer" fastsættes i kr. pr. m³.

Takster
Takster for vandafledning for 2018 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 601 kr. ekskl. moms for 2018. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 26,50 kr. pr. m³ for 2018. Det faste bidrag er steget med 1,5 %, og det variable bidrag er steget med 8 % siden 2017.

Taksterne for 2018 er opsplittet i en trappemodel for henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2018 fastsat til 49.781 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 1 % i forhold til 2017. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2).

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og "indtægtsrammen" forventes overholdt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at taksterne for 2018 legalitetsgodkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 17 for Snejbjerg og den vestlige del af Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Snejbjerg og den vestlige del af Herning udarbejdes på baggrund af:

·         Ny lokalplan nr. 14.BL2.1 Blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

·         Kommende lokalplan nr. 51.B16.3 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg

·         Eksisterende lokalplan 51.B15.1Boligområde nord for Snejbjerg Hovedgade

·         Ny kommuneplanramme 51.B16 ved Langvadbjergvej

·         Udvidelse af kommuneplanramme 51.E3 ved Kæret

·         Udvidelse af kommuneplanramme 51.B9 ved Ørskovvej

·         Placering af 4 regnvandsbassiner

·         Nedlæggelse af 1 regnvandsbassin

·         Flytning af 1 regnvandsbassin

·         Plan om nedlæggelse af tre uforsinkede afløb

·         Ændring af diverse oplandsgrænser, oplandsnavne og udløbsnumre.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Tillæg 17 omfatter både ændringer i Snejbjerg samt den vestlige del af Herning.

 

SNEJBJERG

I forbindelse med at Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028 blev vedtaget i juni 2017, blev der udlagt nye kommuneplanrammer i Snejbjerg, ligeledes blev enkelte eksisterende kommuneplanrammer udvidet. En forudsætninger er derfor, at Herning Kommunes Spildevandsplan ændres således, at følgende områder medtages i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025.

 

Kommuneplanramme 51.B16 og kommende lokalplan nr. 51.B16.3 (opland T10.P)

Med den kommende lokalplan nr. 51.B16.3 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg bliver det muligt at etablere nye boliger i et område ved Gødstrupvej. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg og overfladevandet vil blive udledt til Tyvkær Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Herning Vand A/S kan etablere et regnvandsbassin i området.

 

Eksisterende lokalplan 51.B15.1 Boligområde nord for Snejbjerg Hovedgade (opland T06-2.P)
Lokalplanen blev endeligt vedtaget i 2004, men området er aldrig blevet spildevandsplanlagt. Spildevandsplanen opdateres derfor med et nyt planopland (T06-2.P). Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Biløb til Tyvkær Bæk. Overfladevandet vil blive renset og forsinket i eksisterende bassin inden udløb.

 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.B16 (opland T09-1.P)
Den eksisterende kommuneplanramme 51.B16 ved Langvadbjergvej er blevet udvidet. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Tyvkær Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin.

 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.E3 (opland T08-1.P og T08-2.P)

Den eksisterende kommuneplanramme 51.E3 ved Kæret i Snejbjerg er blevet udvidet. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Området deles i to oplande, da det forventes, at der vil blive forskellige befæstelsesgrader. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Biløb til Tyvkær Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Herning Vand A/S kan anlægge regnvandsbassin i området.

 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.B9 (opland T17.P)

Den eksisterende kommuneplanramme 51.B9 ved Ørskovvej i Snejbjerg er blevet udvidet. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Fonvad Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Herning Vand A/S kan anlægge regnvandsbassin i området.

 

Flytning af bassin og ændring af udløbsnummer
Bassin T09RRB1 ved Langvad Enge med udløb til Tyvkær Bæk skal flyttes. Dette skyldes, at der ikke er plads nok til, at det eksisterende bassin kan udvides og dermed modtage den planlagte mængde af overfladevand. Da der er etableret en ny cykelsti og da der måske skal være en tilkørselsvej til den nordlige del af området, og en del af den omkringliggende natur er §3 beskyttet, er det ikke muligt at udvide bassinet. Bassinet flyttes derfor til den østlige side af Tyvkær Bæk. Bassinet vil herefter blive væsentligt større og modtage overfladevand fra flere oplande både fra Snejbjerg og fra Herning. Recipienten ændres ikke. Det eksisterende bassin tages ud af drift og vil efterfølgende henligge som naturområde.

 

I tillæg 17 er der endvidere mange små rettelser til spildevandsplanen ex. ændring af oplandsgrænser, oplandsnumre og udløbsnumre. Ligeledes planlægges det, at 3 uforsinkede udløb på sigt nedlægges og overfladevandet fra de 3 oplande ledes til rensning og forsinkelse i et nyt bassin.

 

Oversigt over nye oplande i tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for Snejbjerg kan ses i skitse herunder:

 

 

 

VESTLIG DEL AF HERNING

 

Ny lokalplan 14.BL2.1

Med den nye lokalplan nr. 14. BL2.1 Blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning bliver området omdannet fra campingplads til et boligområde (østlig del af området) og et erhvervsområde (vestlig del af området). I den nordlige del er der mulighed for at etablere p-pladser. Parkeringspladsen udlægges som nyt opland A27-13.P i spildevandsplanen. Den tidligere campingplads er delvist udlagt i kommunens spildevandsplan, dog med meget lav befæstelsesgrad. En del af området er i dag fejlagtigt angivet som værende separatkloakeret. Med dette tillæg ændres spildevandsplanen således, at hele lokalplanområdet udlægges med plan om separatkloak, med højere befæstelsesgrader og nye planoplande. Overfladevand vil fremover blive udledt til Tyvkær Bæk via regnvandsbassin.

 

I tillæg 17 er der mange små ændringer til spildevandsplanen for den vestlige del af Herning, ex. oplande som deles i flere nye oplande, oplande som ændre udløbssted samt områdeafgrænsninger der ændres.

 

Oversigt over ændringerne i tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for den vestlige del af Herning ses i skitser herunder:

 

Signaturforklaring til spildevandsplanen:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuværende spildevandsplan:

     

 

Ny spildevandsplan (dette tillæg):

    

                   

 

Recipienter

Overfladevand fra Snejbjerg og den vestlige del af Herning vil blive udledt til tre forskellige recipienter; Biløb til Tyvkær Bæk, Tyvkær Bæk og Fonvad Bæk.


Biløb til Tyvkær Bæk og Tyvkær Bæk

Hverken Biløb til Tyvkær Bæk eller Tyvkær Bæk er målsat. Der er ingen planer om indsatser i vandløbene. Den generelle tilstand af vandløbene er ukendt, da tidligere undersøgelser er for gamle til at basere en vurdering af tilstand på i dag. Vandløbene bærer i dag præg af at være påvirkede af overfladevand og spildevand.

Mange af ændringerne i dette tillæg, herunder etablering af bassiner i nye planlagte områder, etablering af regnvandsbassiner i forbindelse med nedlægning af uforsinkede udløb samt etablering af nye bassiner i stedet for dårligt fungerende bassiner betyder, at de eksisterende udledninger forbedres væsentligt, hvilket alt andet lige bør højne tilstanden i Biløb til Tyvkær Bæk og Tyvkær Bæk i en vis grad.

 

Ligeledes forventes det ikke, at de øgede udledninger i forhold til nye byggemodningsområder vil give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af recipienterne. Dette skyldes, at der bliver etableret regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af den øgede mængde af overfladevand. På baggrund af ovenstående vurderes det at den ekstra tilledning af vand til vandløbssystemet er acceptabel.

 

Fonvad Bæk

Fonvad Bæk leder nedstrøms ud i Skibbild Sønderbæk, som er en del af Storå systemet. Miljømål for Fonvad Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er samlet en ”dårlig økologisk tilstand”, hvilket betyder, at der ikke er målopfyldelse i dag. Der er ingen aktuelle planer om indsatser for Fonvad Bæk.

Det forventes ikke at merudledningen vil være til hindre for en fremtidig målopfyldelse i bækken og den kommende tilledning af regnvand til Fonvad Bæk vurderes at være acceptabel.

 

Specifikke vilkår vedr. placering og udledning, herunder indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg, skal implementeres.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-2-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 0,750 mio. kr. i 2018 til byggemodning i Teglparken, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 0,750 mio. kr., som afsættes til stianlæg og rydning af beplantning i Teglparken, Herning.

 

I bolig- og erhvervsområdet Teglparken, Herning (tidl. Herning Park Camping) skal der foretages en udtynding af beplantningen omkring Teglværkssøen og i de offentlige områder nord og syd for søen. Desuden skal der anlægges en offentlig sti rundt langs søkanten. Den vestlige del af området, som er udlagt til erhvervs- og foreningsformål, er pt. i offentligt udbud. Området til boligformål øst for søen er solgt til Boligselskabet Fællesbo i henhold til beslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. december 2017, pkt. 390.

 Teglparken, Herning 

Økonomi

Anlægsudgiften udgør 0,750 mio. kr., hvilket finansieres af afsat rammerådighedsbeløb til byggemodning på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2018.

 

Efter anlægsperioden overdrages drift af stien og offentlige områder til Natur og Grønne Områder, Serviceområde 04 Grønne områder. Udgiften til afledt drift er beregnet til at udgøre 18.000 kr./ år. Det omfatter dels pasning af arealer nord for søen, der udlægges som græsareal med træer, og som ikke tidligere har været offentligt grøn område. Driftsudgiften omfatter også pasning af stien efterfølgende med græsbrænding mm. Driftsudgiften på 18.000 kr. årligt indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2019-2022. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til udgifter ved Teglparken meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002088 i 2018

 

at anlægsudgiften på i alt 0,750 mio. kr. i 2018 finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002003 01 i 2018

 

at driftsudgiften på 18.000 kr. årligt medtages i arbejdet med investeringsoversigten for 2019-2022.

Beslutning