Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. april 2016
Mødested: MCH Herning Kongrescenter

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.10-P19-3-15 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Rammeudmelding budget 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

 Jf. budgetproceduren skal Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af konferencen udmelde de økonomiske rammer for budgetarbejdet i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

Byrådet afholder budgetkonference den 25. april 2016. Udvalget træder sammen i forlængelse af konferencen. Eventuelle bilag omdeles på mødet.  

Økonomi

Ifølge budgetproceduren udmelder Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af budgetkonferencen de endelige driftsrammer for fagudvalgenes budgetforslag incl. demografi.

Herudover skal Økonomi- og Erhvervsudvalget udmelde ramme for investeringsoversigten

På det skattefinansierede område udgøres rammerne af overslagsårene fra det vedtagne budget 2016, korrigeret for den rammemæssige konsekvens af mulighedskataloget, tekniske korrektioner, den beregnede (foreløbige) demografiske betydning samt tillægsbevillinger +/- pr. 15. april 2016.  

 

 

I henhold til budgetproceduren er det herefter fagudvalgenes opgave at levere realistiske budgetforslag, hvor der er taget højde for de budgetmæssige problemstillinger, der måtte være.

Budgetforslaget på Serviceområde 17 tager med afsæt i rammen udgangspunkt i det aktuelle kendte niveau (pris x antal) tillagt et skøn for udviklingen i 2018-2020. Når økonomiaftalen foreligger i juni 2016 opdateres den foreliggende vurdering af udgiftsbehovet i henhold til de nye forudsætninger i økonomiaftalen.

På anlægssiden arbejdes ud fra den kendte investeringsoversigt, idet der i 2020 fastsættes en nettoramme på 125 mio. kr. Svarende til gennemsnittet af de tre foregående år.

I henhold til budgetproceduren er det direktionens opgave at levere at forslag hertil. Forslaget præsenteres på den 2. budgetkonference i august.

 

På mødet vil der blive præsenteret forslag til tekniske korrektioner samt udfoldet drøftelse af håndtering af omprioriteringsbidrag.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de økonomiske rammer som anført godkendes, som udvalgenes budgetrammer for budgetarbejdet for budget 2017-2020,

 

at der afsættes en netto-anlægsramme på 125 mio. kr. i 2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet, idet Direktionen anmodes om forslag til investeringsoversigt for 2020 indenfor en ramme på 100 mio. kr.

Bilag