Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. marts 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-18 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Årsregnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

 Herning Kommunes årsregnskab 2018 fremsendes til godkendelse og efterfølgende afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv., §8, at "årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj".

 

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2018 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder. Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

 

 

Skattefinansieret drift:

Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 172,5 mio. kr., hvilket er 33,1 mio. kr. lavere end det oprindelige budget.

Afvigelsen skyldes primært færre indtægter fra ejendomsskat og midtvejs- samt efterreguleringen på beskæftigelsesområdet.

 

Skattefinansieret område:

Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 320,3 mio. kr. samt nettoudgifter på jordforsyning på 27,0 mio. kr.

Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på -174,8 mio. kr.

 

Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af et overskud på forsyningsområdet på 12,7 mio. kr., ender det samlede årsresultat på -162,1 mio. kr.

 

Finansiering:

I finansieringen indgår nettoafdrag på lån med 43,5 mio. kr., deponering af midler på 3,5 mio. kr., samt en formindskelse af kortfristede gældsposter/nedbringelse af tilgodehavender på 0,6 mio. kr.

Da resultatet viste et underskud på 162,1 mio. kr., giver dette således et forbrug på den bogførte likviditet på 209,7 mio. kr.

 

Likviditet:

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 735,0 mio. kr. Efter likviditetsforbruget på de nævnte 209,7 mio. kr. og en negativ kursregulering af obligationsbeholdningerne på 15,6 mio. kr. ender denne ultimo 2018 på 509,7 mio. kr.

 

Resultatet i forhold til rammen for servicedriftsudgifter:

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor rammen for Herning Kommune er opgjort til 3.467,5 mio. kr., har udgifterne i 2018 været 3.436,5 mio. kr., det vil sige et mindreforbrug på 31,0 mio. kr.

 

Bruttoanlæg

Herning Kommunes andel af det aftalte niveau for skattefinansierede bruttoanlæg kan opgøres til 249,4 mio. kr. Regnskabet viser en samlet udgift på 418,3 mio. kr.
Dette betyder samtidig en større nedgang i overførte budgetmidler mellem årene.

 

Balancen mv. ultimo 2018: 

Hovedtallene for balancen ultimo 2018 kan opstilles på følgende måde:

 

 

Herudover kan nævnes fra årsregnskabet:

 

 • Kommunens garantiforpligtelser (primært vedr. boligselskaber) udgør 1,072 mia. kr ultimo 2018.
 • Der har i 2018 været aflønnet ansatte, svarende til 6.064 fuldtidsstillinger (6.081 fuldtidsstillinger i 2017).
 • Kommunens gæld til renovationsområdet udgør 93,2 mio. kr. ultimo 2018 (80,8 mio. kr. ultimo 2017).
 • Der er afskrevet ca. 8,1 mio. kr. på restancer, jvf. nedenfor.

 

Restancer og afskrivninger 

De samlede restancer udgjorde ultimo 2018 49,3 mio. kr. Der er tale om et fald på 2,21 mio. kr. i forhold til ultimo 2017.
Årsagen til nedgangen skyldes bl.a. den ekstraordinære afskrivning, som Gældsstyrelsen foretog ultimo 2018 på 6,1 mio. kr. primært vedrørende afskrivninger på hovedområderne boliglån, boligstøtte, omkostninger og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

 

Den største restancepost udgøres fortsat af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp med 21 mio. kr. mod 20,6 mio. kr. i 2017. Herudover fordeler restancerne sig på en lang række områder. Ser man bort fra stigningen i kontanthjælp, boliglån, billån og de ekstraordinære afskrivninger, er der en tendens til, at restancerne er faldende. En del af denne nedgang kan tilskrives interne initiativer for at nedbringe restancerne.

 

Skyldig ejendomsskat er faldet kraftigt de seneste år fra 4,1 mio. i 2016, 1,5 mio. i 2017 og til 0,2 mio. kr. i 2018. Årsagen er, at kommunerne nu kan foretage inddrivelse af skyldig ejendomsskat.

 

Der er afskrevet 8,1 mio. kr i 2018 mod 2,8 mio. kr. i 2017. Stigningen stammer fra Gældstyrelsens ekstraordinære afskrivning på kr. 6,1 mio. kr.


Udover de ekstraordinære afskrivninger skyldes afskrivningerne primært udefrakommende årsager. Den største post er bortfald vedrørende kontanthjælp, hvor der i 2018 er afskrevet 1,1 mio. kr. Afskrivning opstår, når der ikke kan fastsættes betaling eller laves anden forældelsesudsættende handling inden tre år. Andre udefrakommende årsager til afskrivninger er dødsfald, forældelse, gældssanering og konkurs.

 

Nedenstående tabel viser de samlede restancer henholdsvis pr. ultimo 2016, 2017 og 2018:

 

 

Disponibel likviditet

Alene en del af likviditeten kan betragtes som værende disponibel, idet der er forpligtelser til renovationsområdet, dækning af overførte bevillinger, selvforsikring m.v.

 

Nedenstående er en opgørelse der viser, at den disponible likviditet ultimo 2018 kan opgøres til 358 mio. kr.

 

 

   

Årsregnskabet er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men er udleveret til mødedeltagerne. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at årsregnskab 2018 godkendes til afgivelse til revisionen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Peter Villadsen (F), Karlo Brondbjerg (K) og Jørn Vedel Eriksen (UP) deltog i udvalgets behandling af sagen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Regnskab 2018 og overførsler fra 2018-2019 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2018 forelægges regnskab 2018 samt ønsker til overførsler for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder til godkendelse.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder er der et samlet mindreforbrug på 129,6 mio. kr., som primært kan henføres til Serviceområde 20 Administration. Ses der bort fra de generelle reserver på 33 mio. kr. og interne forsikringspuljer på i alt 53,6 mio. kr., har mindreforbruget været på 43 mio. kr. Heraf søges overført 40,8 mio. kr. til 2019 og 2020.

 

På anlægsområdet har der været en samlet mindreudgift på 29,9 mio. kr. Hele beløbet ønskes overført til 2019.

 

På de finansielle konti søges overført i alt 18,1 mio. kr. til 2019 vedrørende indskud i Landsbyggefonden og låneoptagelse vedrørende ældreboligbyggeri.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er der for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder udarbejdet en opgørelse over forbrug og restbeløb med tilhørende bemærkninger.

 

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte udvalg mulighed for at ansøge Byrådet om overførsel af uforbrugte budgetbeløb for såvel drift som rådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.

 

Kommentarer til regnskabsresultatet og ønskede overførsler for henholdsvis drift, anlæg og finansiering fremgår nedenfor.

 

Drift:

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er der på Økonomi- og Erhvervudvalgets område et samlet mindreforbrug på 129,6 mio. kr. i 2018. I alt 40,8 mio. kr. søges overført, fordelt med 37,7 mio. kr. til 2019 og 3,1 mio. kr. til 2020.

 

Tabel 1: Afvigelser 2018 og ønskede overførsler, drift. 

Note: +=mindreudgifter/-=merudgifter

 

Der knytter sig følgende kommentarer til afvigelserne og de ønskede overførsler:

 

Serviceområde 08 Driftsselskaber (rengøring):

Mindreforbrug på 0,566 mio. kr., som kan henføres til ikke-forbrugte overførsler fra 2017. Hele beløbet ønskes overført til 2019 til diverse investeringer.

 

Serviceområde 11 Idræt og fritid:

Mindreforbrug på 0,573 mio. kr., som vedrører puljen til internationale sportsevents. Hele beløbet ønskes overført til 2019 til fremtidige events.

 

Serviceområde 15 Kultur:

Samlet mindreforbrug på 2,027 mio. kr. bl.a. vedrørende bymarkedsføring, Event Herning og aktiviteter i Herning Midtby.

 

Hele beløbet ønskes overført fordelt med 1,422 mio. kr. til 2019 og 0,605 mio. kr. til 2020. Beløbene ønskes anvendt til bl.a. afholdelse af Himmelske Dage, bymarkedsføring og aktiviteter i Herning Midtby.

 

Serviceområde 20 Administration:

Samlet mindreforbrug på 126,445 mio. kr., hvoraf de generelle reserver udgør 33 mio. kr. og interne forsikringspuljer udgør 53,603 mio. kr. Jfr. vanlig praksis tilgår de generelle reserver de likvide aktiver. De interne forsikringspuljer, som består af opsparede midler til selvforsikringsordningen på arbejdsskader, overførses i modsætning til tidligere år ikke. I stedet vil beløbet blive optaget på en statuskonto og fremover fremgå af ekstern opgørelse i regnskabet. Denne praksisændring foretages for at give et mere retvisende billede af driftsregnskabet på Serviceområde 20 Administration.

 

Korrigeret for de generelle reserver og interne forsikringspuljer er mindreforbruget på i alt 39,842 mio. kr., hvoraf i alt 37,680 mio. kr. søges overført. Overførslerne vedrører primært forskellige dispositionspuljer og opsparinger til udvikling, lokaletilpasninger, diverse investeringer på IT-området, projekter på turisme- og erhvervsområdet, grundvandsbeskyttelse m.v. Overførslerne ønskes fordelt med 35,153 mio. kr. til 2019 og 2,527 mio. kr. til 2020.

 

Anlæg:

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et samlet mindreforbrug på 29,9 mio. kr. Hele beløbet ønskes overført til 2019.

 

Tabel 2: Afvigelser 2018 og ønskede overførsler, anlæg.

Note: +=mindreudgifter/-=merudgifter

 

Der knytter sig følgende kommentarer til afvigelserne og de ønskede overførsler:

 

Serviceområde 01 Byggemodning (ØKE):

På området er samlet set en netto mindreindtægt på 5,708 mio. kr., som består af mindreindtægter på 9,172 mio kr. og mindreudgifter på 3,464 mio. kr. Såvel mindreindtægter som mindreudgifter søges overført til 2019.

 

Serviceområde 02 Arealerhvervelser:

På området er samlet set en mindreindtægt på 3,441 mio. kr., som søges overført til 2019.

 

Serviceområde 15 Kultur:

Der er samlet set et mindreforbrug på området på 14,768 mio. kr. Afvigelsen består af 12,199 mio. kr. vedrørende Fremtidens MCH, 1,524 mio. kr. vedrørende pulje til socialøkonomiske initiativer og opsparing til renovering af Elia på 1,045 mio. kr. Alle beløb søges overført til 2019.

 

Serviceområde 20 Administration:

Der er samlet set et mindreforbrug på området på 24,254 mio. kr. Afvigelsen består af puljebeløb på 2,113 mio. kr. til ombygninger/renoveringer på rådhuset, pulje til udskiftning af pc´ere på 0,512 mio. kr., bevilling til Å-turisme på 1,623 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. etablering af NIDO Danmark. Alle beløb søges overført til 2019.

 

 

Finansielle konti:

På de finansielle konti søges om overførsel af 23,4 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til godkendte ikke-udbetalte projekter. Herudover søges om overførsel af lånoptagelse på 5,268 mio. kr. vedrørende ældreboligbyggeriet Rehabiliteringscentret.

 

Tabel 3: Afvigelser 2018 og ønskede overførsler, finansielle konti.

Note: +=mindreudgifter/=merudgifter 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de i sagen skitserede overførsler for henholdsvis drift (tabel 1), anlæg (tabel 2) og finansielle konti (tabel 3) på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes, herunder:

 

at der af den samlede overførsel vedrørende drift på Serviceområde 15 Kultur på 2,027 mio. kr. overføres henholdsvis 1,422 mio. kr. til 2019 og 0,605 mio. kr. til 2020,

 

at der af den samlede overførsel vedrørende drift på Serviceområde 20 Administration på 37,680 mio. kr. overføres henholdsvis 35,153 mio. kr. til 2019 og 2,527 mio. kr. til 2020.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt med den ændring til 3. "AT":

 

at den samlede overførsel vedrørende drift på Serviceområde 20 Administration på 37,680 mio. kr. reduceres med 15,320 mio. kr. til 22,360 mio. kr., hvorefter der overføres henholdsvis 20,901 mio. kr. til 2019 og 1,459 mio. kr. til 2020. Reduktionen er foretaget med henvisning til den samlede overførselssag.

 

Sagsnr.: 00.32.10-A21-1-19 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Samlede overførsler fra 2018-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher

Sagsresume

I henhold til bevillingsreglerne og regnskabsvejledningen for 2018 fremsendes fagudvalgenes samlede ønsker til overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018 til 2019 (og frem) til godkendelse.

 

Samlet set ønskes vedrørende drift overført et merforbrug på 0,364 mio. kr., vedrørende anlæg et mindreforbrug 145,6 mio. kr og vedrørende finansielle konti et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. 

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for at søge Byrådet om at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye budgetår.

 

Hovedreglerne for overførsler fremgår af henholdsvis bevillingsreglerne samt de generelle retningslinjer for selvforvaltning. Af sidstnævnte fremgår det, at der er fri overførselsadgang for enheder/institutioner omfattet af regler om økonomisk decentralisering (dvs. skoler, daginstitutioner, plejecentre m.fl.).


For den øvrige del under rammestyring (herunder puljer, projekter og centrale konti) er hovedprincippet, at merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug. Mindreforbrug kan overføres til specifikke formål, f.eks. projekter eller andre opgaver, som er godkendt iværksat, og som fortsætter i efterfølgende budgetår eller aktiviteter som har til formål at udvikle og forbedre den fortsatte drift.

Områder uden for rammestyring overføres ikke. Det drejer sig f.eks. om udgiftsområder omfattet af budgetgarantien, aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), ældreboliger og vintertjeneste.

 

Uforbrugte anlægsmidler (restrådighedsbeløb) overføres til efterfølgende år på anlægsprojekter, der endnu ikke er afsluttet.

 

På de finansielle konti overføres beløb, der vedrører forskydninger mellem regnskabsår.

 

 

Overførsler for 2018 - drift:

I tabel 1 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker fra fagudvalgene vedrørende drift.

 

Tabel 1: Total oversigt over resultat og ønskede overførsler 2018 – drift: 

 

Der søges samlet set overført et merforbrug på 0,364 mio. kr. Til sammenligning blev der ført et samlet mindreforbrug på 76,872 mio. kr. ind i 2018 som genbevillinger, hvorved der har været et forbrug på overførslerne på i alt 77,236 mio. kr.

 

De største forskydninger ligger på følgende områder:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget, Serviceområde 20 Administration:

Der har været et fald i overførslerne på 35,5 mio. kr. som primært kan henføres til den interne forsikringspuljer, som består af opsparede midler til selvforsikringsordningen vedrørende arbejdsskader. Puljerne overføres i modsætning til tidligere år ikke, men bliver i stedet optaget på en statuskonto, som fremover kommer til at fremgå af ekstern opgørelse i regnskabet. Denne praksisændring foretages for at give et mere retvisende billede af driftsregnskabet på Serviceområde 20 Administration.

 

Børne og Familieudvalget, Serviceområde 16 Børn og Familie:

Der har været en stigning i negative overførsler fra 19,6 mio. kr. (overførsel fra 2017 til 2018) til 44,9 mio. kr. (overførsel fra 2018 til 2019). Dette skal blandt andet ses i lyset af, at regnskabsresultatet indholder en række engangsudgifter som følge af de omstillinger og tilpasninger, som blev effektueret sidst i 2017.

 

Herudover skyldes merforbruget først og fremmest større udgifter på plejefamilieområdet og på støtte-kontaktpersonordninger end budgetlagt. Der er iværksat en række korrigerende handlinger, som er nærmere beskrevet i sagen med budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 på Børne- og Familieudvalgets område.

 

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri:

Der har været en stigning i negative overførsler fra 6,2 mio. kr. (overførsel fra 2017 til 2018) til 31,3 mio. kr. (overførsel fra 2018 til 2019).

Handicap og Psykiatri har de seneste år haft en øget tilgang til området, særligt af dyre enkeltsager.

 

Fra 2019 er der foretaget organisatoriske tiltag for at sikre en større inddragelse af normalområdet i løsningen af udfordringen på det sociale område.

 

 

Fordeling af overførsler på år - drift:

Det samlede merforbrug på 0,364 mio. kr, som overføres vedrørende drift, ønskes fordelt mellem flere regnskabsår. Konkret ansøges om, at fordelingen sker med overførsel af et merforbrug på 20,838 mio. kr. til 2019 og et mindreforbrug på 20,474 mio. kr. til 2020. Specifikation af fordelingen fremgår af tabel 2 nedenfor.  

 

Tabel 2: Fordeling af overførsler på år - drift: 

 

 

Overførsler for 2018 - anlæg:

I tabel 3 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker fra fagudvalgene vedrørende anlæg.

 

Tabel 3: Total oversigt over resultat og overførsler 2018 – anlæg: 

 

Som det fremgår af tabel 3 er der vedrørende skattefinansieret anlæg et samlet mindreforbrug på 146,096 mio. kr., hvoraf 145,591 mio. kr. søges overført til 2019. Til sammenligning blev der ført et samlet mindreforbrug på 278,643 mio. kr. ind i 2018 som genbevillinger, hvorved der har været et forbrug på overførslerne på i alt 133,052 mio. kr.

 

Forbruget af overførsler på anlægsområdet er udtryk for, at en væsentlig del af de forskydninger mellem regnskabår, som er opstået på grund af forskel mellem placering af budgetbeløb i årene og faktisk byggeaktivitet, er reduceret.

 

 

Overførsler for 2018 - finansielle konti:

I tabel 4 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker vedrørende finansielle konti.

 

Tabel 4: Total oversigt over resultat og overførsler 2018 – finansielle konti: 

 

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender:
Der søges overført 23,4 mio. kr.til godkendte men ikke udbetalte projekter i Landsbyggefonden.

 

Serviceområde 28 Optagne lån:
Der søges om overførsel af en mindreindtægt på 5,268 mio.kr., som vedrører ikke optagne lån til æ
ldreboligbyggeriet Rehabiliteringscentret.

 

 

Øvrige bevillingsmæssige ændringer ifm. overførselssagen:

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretages nedenstående bevillingsmæssige ændringer, som er indstillet i forbindelse med fagudvalgsbehandlingerne. Ændringerne ligger ud over de overførsler fra 2018 til 2019 og 2020, som er specificeret i henholdsvis tabel 2, 3 og 4 ovenfor.

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • På Serviceområde 07 Renovation, anlæg, stednr. 161 099 "Udskiftning af affaldsbeholdere" søges overført 9,782 mio. kr. til 2020.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • På Serviceområde 11 Idræt og Fritid søges overført 1,681 mio. kr fra drift til anlæg vedrørende svømmeanlæg og Kousgaards Plads.
 • Mindreforbrug vedrørende en række anlægsregnskaber på Serviceområde 11 Idræt og Fritid og Serviceområde 15 Kultur på 0,624 mio. kr. overføres til driften under Serviceområde 11 Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud.
 • I forbindelse med opførelsen af Lindbjergskolen er der på Serviceområde 11 Idræt og Fritid afsat budgetbeløb, som søges overført til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 01059 01 "Lindbjergskolen" og samtidig frigivet. Kultur- og Fritdsudvalget indstiller følgende:
  - at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,187 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01,
  - at anlægsudgiften finansieres delvist med 0,487 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11,Idræt og Fritid, stednr. 031099, rådighedbeløb vedr. diverse anlægsarbejder,
  - at anlægsudgiften finansieres delvist med 1,000 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11,Idræt og Fritid, stednr. 318097, Kunstgræsbaner,
  - at anlægsudgiften finansieres delvist med 1,700 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11,Idræt og Fritid, stednr. 318099 09, Hammerum Hallen. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1,700 mio. kr. på samme stednr.

 

 

For yderligere specifikation af overførselsønsker og bemærkninger hertil henvises til fagudvalgenes behandling af overførselssagerne, som er sket i perioden 6. marts 2019 til 25. marts 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

atfagudvalgenes overførselsønsker for 2018 jfr. tabel 2, 3 og 4 i sagsfremstillingen godkendes,

 

at de øvrige bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med overførselssagen på henholdsvis Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets områder jfr. afsnittet "Øvrige bevillingsmæssige ændringer ifm. overførselssagen" godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt med disse ændringer,

 

at der overføres ikke -39,244 mio. kr. på 04 Børne- og Familieudvalgets ramme drift, svarende til udvalgets samlede negative overførsel netto på den rammestyrede del,

 

at der overføres ikke -20,864 mio. kr. på 05 Social- og Sundhedsudvalgets ramme drift, svarende til udvalgets samlede negative overførsel netto på den rammestyrede del,

 

at de ovennævnte overførsler til henholdvis Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget finansieres ved mindreforbrug som følger:
- den generelle reserve 33 mio. kr.

- aktivitetsbestemt medfinansiering 9 mio. kr.
- administration 3 mio. kr.
samt reducerede overførsler vedrørende administration 15 mio. kr., jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning pkt. 107. Der henvises til bilag.

  

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Peter Villadsen (F), Karlo Brondbjerg (K) og Jørn Vedel Eriksen (UP) deltog i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Opfølgning på mål 2018 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria. L. H. Christiansen

Sagsresume

Som en del af regnskabsaflæggelsen for 2018 følges op på de politiske mål for budget 2018.

 

Målopfølgninger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som en del af regnskabsafslutningen 2018 er der fulgt op på de politiske mål for 2018.

 

Der var i 2018 opstillet nedenstående mål (overskrifter) på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder:

 

Opfølgning på mål på Serviceområde 15 Kultur

 • En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne"
 • Oplevelser inspiration og puls

 

Opfølgning på mål på Serviceområde 20 Administration

 • Fællesoffentlig og fælles kommunal digitaliseringsstrategi og Herning Kommunes egen digitaliseringsstrategi
 • Erhvervsvækst, fremtidige erhverv samt oplevelser og turisme
 • Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder
 • Innovation og sociale investeringer - nye veje til bedre velfærd
 • Organisation, ledelse og kompetencer

 

Målopfølgningerne er vedlagt som bilag.

 

Målopfølgninger for alle serviceområder indgår som en del af bilagsmaterialet til 1. budgetkonference den 8. april 2019.

 

Supplerende til sagen kan oplyses, at forslag til nye mål for 2020 fremsendes til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 6. maj 2019 forud for endelig godkendelse i forbindelse med behandling af udvalgets budgetforslag for 2020-2023, som behandles på mødet den 17. juni 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at opfølgningen på de politiske mål for 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Perspektivnotater budget 2020-2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria. L. H. Christiansen

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for budget 2020-2023 fremsendes perspektivnotater for Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder til godkendelse.

 

Der vil under punktet også ske en kort præsentation af udkastet til budgetkonferenceprogrammet.

Sagsfremstilling

Som en del af det indledende arbejde med budget 2020-2023 udarbejdes i henhold til budgetproceduren perspektivnotater for alle serviceområder.

 

Perspektivnotaterne har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområderne på kort såvel som længere sigt. Budskaber og perspektiver underbygges med faktaoplysninger, økonomi og effektiviseringsmuligheder.

 

Som bilag til sagen er vedlagt perspektivnotater på nedenstående serviceområder under Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Serviceområde 08 Driftselskaber (Rengøring)

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Serviceområde 15 Kultur

Serviceområde 20 Administration

 

Perspektivnotaterne forelægges udvalget til godkendelse og indgår efterfølgende i bilagsmaterialet til 1. budgetkonference den 8. april 2019.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at perspektivnotaterne for 2020-2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-4-19 Sagsbehandler: Rasmus Raun  

Erstatning for Herning Vand`s placering af ledninger på kommunale arealer i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Vand A/S har fremsendt anmodning om deklaration af eksisterende regn -og spildevandsanlæg med tilhørende brønde i kommunale jorde i Hammerum, området ved Hammerumskolestien.

 

Herning Vand A/S har fremsendt erstatningstilbud. Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres, og deklarationen tinglyses for de placerede ledninger og anlæg.

Sagsfremstilling

De berørte kommunale arealer er: Matr.nr. 2hi, 2dæ og 2fq Hammerum By, Gjellerup

 

Vedhæftet er kortbilag som viser placeringen af ledninger og brønde. Deklarationsbæltet, hvori ledninger og brønde er placeret, er vist som gråt skraveret areal. Det bemærkes, at en del af ledningerne og anlæggene allerede i dag er tinglyste, hvorfor der er tale om en udvidelse af eksisterende deklarationsarealer.

 

Ledningerne håndterer i dag regn -og spildevand i området.

 

Erstatningstilbuddet er udregnet på baggrund af notat dateret 26.01.2018 "Best practices for deklarationer", hvor ledninger anlagt før 2010 ikke berettiger til erstatning, hvorfor erstatningsbeløbet kun andrager en mindre del af det samlede tinglyste areal, 90 m2 ud af 1750 m2. Forvaltningen bekræfter, at den tilbudte erstatning er i overensstemmelse med aftalen om servituterstatning for 2019 mellem Herning Kommune og Herning Vand.

Økonomi

Indtægt: 2.700 kr.

 

Udgifter: ingen

 

Anlægsindtægten tilskrives de likvide aktiver, da rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den fremsendte anmodning om deklaration af regn -og spildevandsanlæg og brønde for matr.nr. 2hi, 2dæ og 2fq Hammerum By, Gjellerup og aftale om erstatning herfor tiltrædes,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 3.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019,

 

at anlægsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-5-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for Herning Vand`s placering af ledninger på kommunale arealer ved Nylandsvej og Park Allè i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Vand A/S har ansøgt Herning Kommune om lov til at placere ledninger i kommunale grønne arealer ved Nylandsvej og Park Allé i Vildbjerg.

 

Ledningerne er placeret i et område, der ifølge kommuneplanen er udlagt til offentligt område. Arealet anvendes i dag til offentligt grønt område.

 

Herning Vand A/S har tilbudt erstatning for tinglysning af ledningen, forvaltningen anbefaler at det fremsendte tilbud accepteres.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer.

 

Selskabet ønsker at ledningen placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om at en køber skal respekterer ledningens tilstedeværelse.

 

Den berørte ejendom er: Matr. nr. 2mc, Burgård, Vildbjerg. Matriklen er beliggende ved et offentligt grønt område ved Nylandsvej og Park Allé i Vildbjerg.

 

Herning Vand A/S ønsker at tinglyse ledningen på et areal, der i alt er på 618 m2. Ledningen er på 154 meter, og der ønskes tinglyst deklarationsbælte omkring ledningen.

 

Der tilbydes en samlet erstatning på 17.314 kr. Da ledningen er placeret i et offentligt grønt område i et areal, der derfor ikke er muligt at bygge på, er erstatningen udregnet på baggrund af landsaftalen. Landsaftalen er en beregningsmodel som er lavet af Dansk Landbrug og DANVA. Forvaltningen anser beregningen for at være rimelig og et udtryk for markedsværdien for erstatning for ledninger.

 

Forvaltningen anbefaler at det fremsendte tilbud accepteres og ledningen tillades deklareret. 

Økonomi

Indtægt: 17.314 kr.

 

Udgift: Ingen da alle udgifter betales af Herning Vand A/S

 

Salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de beskrevne ledninger og deklarationsbælte tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 17.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019,

 

at salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-5-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for Herning Vand`s placering af ledninger i kommunale arealer ved Udgaardsvej i Nøvling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer ved Udgaardsvej i Nøvling.

 

Ledningernes placering er afstemt med Herning Kommunes afdeling for Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler at ledningerne tillades placeret og erstatningsbeløbet accepteres.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer. Selskabet ønsker, at ledningen placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om at en køber skal respekterer ledningens tilstedeværelse.

 

Den berørte ejendom er: matr.nr. 5am, Den Nordvestlige Del, Nøvling. Ejendommen er en del af en boligudstykning ved Udgaardsvej i Nøvling.

 

Herning Vand A/S ønsker at tinglyse ledningen på et areal, der i alt er på 480 m2. Arealet der tinglyses er større end de 480 m2, men den del af ledningen som tinglyses ud over de 480 m2, vedrører en ledning som er anlagt før Herning Vand A/S blev udskilt som et selskab. Det er aftalt mellem Herning Vand A/S og Herning Kommune, at ledninger som er anlagt før selskabsdannelsen af Herning Vand A/S kan tinglyses uden betaling, da de burde have været tinglyst i forbindelse med selskabets dannelse.

 

Der tilbydes 30 kr. pr. m2, hvilket giver en samlet erstatning på 14.400 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres og ledningen tillades deklareret.

 

Ledningens placering er afstemt med Herning Kommunes afdeling for Byggemodning, sådan at den ligger mest hensigtsmæssigt placeret ift. fremtidige salg af areal i området. 

Økonomi

Indtægt: 14.400 kr.

 

Udgift: ingen da alle udgifter betales af Herning Vand A/S

 

Salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de beskrevne ledninger og deklarationsbælte tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 14.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019,

 

at salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-3-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for Herning Vand`s placering af ledninger i kommunale arealer ved Knudmosen i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Vand A/S har ansøgt Herning Kommune om lov til at placere ledninger i kommunale grønne arealer ved Knudmosen i Lind.

 

Ledningerne er placeret i et område der ifølge lokalplanen er udlagt til offentligt grønt område.

 

Herning Vand A/S har tilbudt erstatning for tinglysning af ledningen, forvaltningen anbefaler at det fremsendte tilbud accepteres.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer.

 

Selskabet ønsker at ledningen placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om at en køber skal respekterer ledningens tilstedeværelse.

 

Den berørte ejendom er: matr. nr. 14c Lind By, Rind. Matriklen er beliggende ved et offentligt grønt område ved Knudmosevej 16 i Lind ved Herning.

 

Herning Vand A/S ønsker at tinglyse ledningen på et areal, der i alt er på 957 m2. Ledningen er på 203 meter, og der ønskes tinglyst deklarationsbælte omkring ledningen.

 

Der tilbydes en samlet erstatning på 18.153 kr. Da ledningen er placeret i et offentligt grønt område, i et areal der derfor ikke er muligt at bygge på, da er erstatningen udregnet på baggrund af landsaftalen. Landsaftalen er en beregningsmodel som er lavet af Dansk Landbrug og DANVA. Forvaltningen anser beregningen for at være rimelig og et udtryk for markedsværdien for erstatning for ledninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres og ledningen tillades deklareret. 

Økonomi

Indtægt: 18.153 kr.

 

Udgift: Ingen da alle udgifter betales af Herning Vand A/S.

 

Salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de beskrevne ledninger og deklarationsbælte tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 18.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019,

 

at salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-2-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for Herning Vand`s placering af ledninger i kommunale arealer ved Sølunden i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Vand A/S har ansøgt Herning Kommune om lov til at placere ledninger i kommunale arealer ved Sølunden og Søengen i Sunds.

 

Ledningerne er placeret i et område, der ifølge lokalplanen er udlagt til byudvikling, Ledningerne placeres i grønne områder og stier.

 

Herning Vand A/S har tilbudt erstatning for tinglysning af ledningen. Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer.

 

Selskabet ønsker at ledningen placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om at en køber skal respekterer ledningens tilstedeværelse.

 

Den berørte ejendom er: Matr. nr. 2r, Sunds Præstegård, Sunds. Matriklen er et byudviklingsområde, hvor Herning Kommune sælger parcelhusgrunde, matriklen er beliggende ved Sølunden, Søengen og Øster Linåvej.

 

Herning Vand A/S ønsker at tinglyse ledningen på et areal, der i alt er på 850 m2.

 

Der tilbydes en samlet erstatning på 25.500 kr. Ledningen er placeret i et område, der ifølge lokalplan er udlagt til byudvikling. Ledningernes placering er afstemt med Herning Kommunes afdeling for byggemodning. Ledningerne er placeret i stiarealer og i grønne områder. Herning Vand A/S har tilbudt 30 kr. pr. m2 i erstatning. Forvaltningen vurderer, at erstatningen er udtryk for markedsværdien for en deklaration tinglyst i et byudviklingsområde, placeret i et grønt område mv.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres og ledningen tillades deklareret. 

Økonomi

Indtægt: 25.500 kr.

 

Udgift: ingen da alle udgifter betales af Herning Vand A/S  

 

Salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløbet til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de beskrevne ledninger og deklarationsbælte tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 25.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019,

 

at salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.00.00-P24-1-17 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Revision af ejerstrategien for Herning Vand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lene Kimø, Lisbeth Andresen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til en revideret ejerstrategi for Herning Vand Holding A/S. Forslaget tager højde for de lovændringer, der er kommet siden ejerstrategien senest blev justeret i 2013, ligesom det nu fremlagte forslag ændrer i strategiens systematik, så den nu bliver temabaseret. Af væsentlige ændringer kan nævnes, at samarbejdet mellem kommunen som myndighed og Herning Vand beskrives tydeligere end før, ligesom mulighederne for samarbejde om klimatilpasning er tydeliggjort. Der er indsat et afsnit om erhvervsvenlighed. Endelig er der sat et afsnit ind i strategien om god selskabsledelse i kommunal sammenhæng.

 

Ejerstrategien fastholder 5 års fristen for påbud om separatkloakering.

 

Det anbefales, at forslaget til ny ejerstrategi godkendes. 

Sagsfremstilling

Ejerstrategien for det 100% kommunalt ejede Herning Vand Holding A/S har i sin seneste revision været gældende siden 2013. Siden da er der i perioden sket enkelte lovændringer med relevans for byrådets måde at anskue selskabet og dets drift på.

 

Af væsentlige lovgivningsmæssige ændringer kan nævnes, at vandselskaber nu i endnu større grad kan medfinansiere klimasikringsprojekter. Dette er muligt via de såkaldte miljømål. Der er derfor behov for, at det i ejerstrategien tydeliggøres, at Herning Vand i videst muligt omfang både medvirker til - og medfinansierer Herning Kommunes klimasikringsprojekter. Der foreslås indsat et helt nyt afsnit, som beskriver dette.

 

Det foreslås, at det i ejerstrategien tydeliggøres, hvordan samarbejdet mellem Herning Kommune og selskabet skal foregå i relation til kommunens roller som henholdsvis ejer og myndighed. Der er derfor indsat et nyt afsnit, der nærmere beskriver dette.

 

På samme vis foreslås der indsat et nyt afsnit, der principielt redegør for vandselskabets rolle i kommunens planarbejde, samt hvordan vandselskabets langsigtede planlægning skal lægge sig op ad kommuneplanen for Herning Kommune.

 

Det er tydeliggjort, at Herning Vand skal handle i samme erhvervsvenlige ånd som Herning Kommune, hvilket betyder, at såfremt der er flere mulige løsninger skal Herning Vand altid vælge den mindst indgribende for selskaberne i Herning Kommune.

 

I ejerstrategien foreslås fastholdt at der skal varsles separatkloakering med 5 års varsel. På samme vis er 5 års varslet indført i forbindelse med afkobling af dræn.

 

Endeligt kan det oplyses, at materien i den nugældende strategis indhold fastholdes i al væsentlighed. Opsætningnen og sproget er dog moderniseret.

  

Forslag til ny ejerstrategi er vedlagt som bilag.m selskabet, dets bestyrelse og direktion,

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at forslaget til ny ejerstrategi for Herning Vand Holding A/S godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Bestyrelsesvederlag for Herning Vand Holding A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med den seneste byrådskonstituering blev det bestemt, at vederlaget for formanden for bestyrelsen i Herning Vand Holding A/S skulle stige fra 80.000 kr. årligt til 100.000 kr. årligt. Næstformandens vederlag steg 50% fra 20.000 kr. til 30.000 kr. De menige bestyrelsesmedlemmers vederlag blev fastholdt på 20.000 kr. årligt.

 

En enig bestyrelse ønsker de menige medlemmers vederlag fastsat til 25% af formandens vederlag.

 

Det indstilles at imødekomme bestyrelsens ønske. 

Sagsfremstilling

I forbindelse med den seneste byrådskonstituering blev det bestemt, at vederlaget for formanden for bestyrelsen i Herning Vand Holding A/S skulle stige fra 80.000 kr. årligt til 100.000 kr. årligt. Næstformandens vederlag blev forhøjet med 50% fra 20.000 kr. til 30.000 kr, hvorimod de menige bestyrelsesmedlemmers vederlag blev fastholdt på 20.000 kr. årligt. Dette fik virkning fra 1. januar 2018.

 

Bestyrelsen for Herning Vand Holding A/S drøftede bestyrelsens vederlag på bestyrelsesmøde den 27. november 2018. Der var på bestyrelsesmødet enighed om, at man ønsker de menige medlemmers vederlag fastsat til 25% af formandens vederlag.

 

Det foreslås, at forhøjelsen af vederlaget for de menige bestyrelsesmedlemmer får virkning fra 1. januar 2018 jf. herover.

 

Næstformandens vederlag blev ikke drøftet på betyrelsesmødet, idet dette blev hævet samtidigt med formandens vederlag. For at have samme systematik for næstformanden som for de menige bestyrelsesmedlemmer foreslås det derfor, at næstformandens vederlag fastsættes som 30% af formandens vederlag. Dette med virkning fra vedtagelsen i Herning Vand Holding A/S

 

Formelt set skal bestyrelsens vederlag fastsættes på en generalforsamlig i selskabet, men da selskabet er 100% ejet af Herning Kommune er det reelt byrådet som fastsætter honoraret for bestyrelsen.

 

Der vil, såfremt Byrådet godkender forhøjelsen af vederlaget, blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling herom. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at vederlaget for menige bestyrelsesmedlemmer i Herning Vand Holding A/S fastsættes til 25% af formandsvederlaget, og at dette har virkning fra 1. januar 2018,
at vederlaget for bestyrelsens næstformand i Herning Vand Holding A/S fastsættes til 30% af formandesvederlaget med virkning fra vedtagelsen på generalforsamling i Herning Vand Holding A/S.

Beslutning

Indstillingen er ikke tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget henholder sig til den indgåede aftale og udskyder fornyet stillingtagen til næste konstituering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at revidere selskabets betalingsvedtægt for spildevand og har derfor i februar 2019 bedt Herning Kommune godkende den reviderede betalingsvedtægt.

Forvaltningen anbefaler, at Herning Vands forslag til revideret betalingsvedtægt godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at revidere betalingsvedtægten for spildevand på følgende områder:

 • Afsnit 3.1. Afsnittet ønskes ændret for at præcisere, at det er ejeren af en ejendom, der skal betale kloaktilslutningsbidrag.
 • Afsnit 3.2. Afsnittet ønsket tilføjet for at tydeliggøre, at ved ejer/lejer forhold er det ejeren, der hæfter for betaling af vandafledningsbidraget, hvis lejer ikke betaler.
 • Afsnit 3.2.6. På baggrund af flere henvendelser om tilledning af andet vand end spildevand, ønsker Herning Vand, at anvende betalingslovens mulighed for nedsættelse eller fritagelse for vandafledningsbidrag for tilledning af visse typer af vand.

Ændring i tekstindhold i de 3 afsnit fremgår af forslag til betalingsvedtægt i vedhæftede bilag 1.

 

Af betalingsloven fremgår det, at Herning Kommune skal legalitetsgodkende Herning Vand A/S´ betalingsvedtægt, når denne revideres. Hjemmel for godkendelsen er Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven), § 3, stk. 2.:

 

De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvorfra spildevandsforsyningsselskabet modtager spildevand. Betalingsvedtægten skal være tilgængelig på spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside.

Herning Vand A/S har i februar 2019 indsendt forslag til betalingsvedtægt til Herning Kommune. Forslaget er vedhæftet som bilag 1. Betalingsvedtægten er en revision af den gældende vedtægt, godkendt af Byrådet den 29. maj 2017, pkt. 101.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til revideret betalingsvedtægt, udkast af februar 2019, legalitetsgodkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-18 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ændring af styrelsesvedtægt for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Byrådet førstebehandlede den 5. marts 2019 udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten har nu været behandlet i Beskæftigelsesudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Beskæftigelsesudvalget har godkendt ændringerne i styrelsesvedtægten. Social- og Sundhedsudvalget har godkendt ændringerne i styrelsesvedtægten, dog kunne Anne Marie Christensen ikke tiltræde indstillingen.

 

Baggrunden for ændringerne er, at der på det sociale område sker en kompetenceflytning af enkelte områder fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget.

 

Styrelsesvedtægten skal efter Byrådets andenbehandling godkendes af Tilsynet.  

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune. I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

 • Udsatte- og misbrugsområdet foreslås flyttet til Beskæftigelsesudvalget, dog undtaget driften af Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning. Social- og Sundhedsudvalgets

kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

·

 • Mentor- og bostøtteopgaven efter lov om social service §§ 85 og 102 foreslås flyttet til Beskæftigelsesudvalget for de borgere, der ikke modtager pension. Social-

og Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget og § 17 vedrørende Beskæftigelsesudvalget.

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt:

Tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

12. marts 2019: Beskæftigelsesudvalget

13. marts 2019: Social- og Sundhedsudvalget

 

25. marts 2019: 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

2. april 2019: 2. behandling i Byrådet

 

Primo april 2019: Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.

 

Politisk behandling:

Byrådet førstebehandlede den 5. marts 2019 udkast til ny styrelsesvedtægt.Beslutningen fra 1. behandlingen på mødet i Byrådet den 5. marts 2019 lyder som følger:

Indstillingen er tiltrådt. Anne Marie Christensen (udenfor parti), Lone Nielsen (udenfor parti) samt Ernst B. Knudsen (udenfor parti) kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagen blev behandlet i Beskæftigelsesudvalget den 12. marts 2019. Beskæftigelsesudvalget godkendte ændringerne i styrelsesvedtægten.

 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen den 13. marts 2019. Social- og Sundhedsudvalget godkendte ændringerne i styrelsesvedtægten. Anne Marie Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen.   

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at ændringer i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.10.04-P27-1-18 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marianne Mølsted

Sagsresume

En gang i hver byrådsperiode godkender Byrådet udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer. Der er to nye aftaler, dels vedrørende udlejning til personer med væsentlige hørehandicap, dels vedrørende udlejning til personer i beskæftigelse i udsatte boligområder. De øvrige aftaler indstilles til godkendelse uændret.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på møde den 14. januar og ønskede en fornyet behandling vedr. pkt. 6.

Sagen genfremsendes i fuld længde, idet den videresendes samlet til Byrådets behandling, men behandlingen på dette udvalgsmøde retter sig alene mod pkt. 6

Sagsfremstilling

Udlejning af almene boliger skal ske efter venteliste. Kommunen og boligselskabet kan indgå aftaler om udlejning udenom venteliste.

Administrationen er hvert år i dialog med boligselskaberne om de eksisterende aftaler. De eksisterende aftaler er godkendt af Byrådet i november 2015.

 

Følgende aftaler indstilles til godkendelse:

 

 1. Fortrinsret for personer med væsentlige hørehandicap (ny)
 2. Fortrinsret for personer i beskæftigelse I (ny)
 3. Fortrinsret for personer i beskæftigelse II (uændret)
 4. Fortrinsret for ældre eller gangbesværede (uændret)
 5. Fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet (uændret)
 6. Fortrinsret for studerende i Herning med bopæl udenfor lokalområdet (uændret)
 7. Fortrinsret for brandmænd (uændret)
 8. Aftale om udlejning af hobbylandbrug (uændret)
 9. Fortrinsret for lejere med børn ved akut samlivsophævelse (uændret)
 10. Fortrinsret til større boliger for børnefamilier (uændret)
 11. Fortrinsret for seniorer (uændret)
 12. Aftale om kommunal anvisningsret (uændret)

 

Ad. 1 - Fortrinsret for personer med væsentlige hørehandicap

Fællesbo har efter sædvane administreret udlejning med fortrinsret for personer med væsentlige hørehandicap i afdeling 104 Fredhøj, Gl. Skolevej, almindeligvis kendt som ”Døvehuset”. Det er ikke registret, hvor mange gange den administrative fortrinsret er anvendt gennem årene. Det indstilles, at udlejningsaftalen formelt godkendes med henblik på evaluering af det faktiske behov ved næste revision.

 

Ad. 2 - Fortrinsret for personer i beskæftigelse I

Med fokus på styrkelse af socialt udsatte boligområder indstilles det at give fortrinsret til lejere, der er i beskæftigelse i konkrete afdelinger. Aftalen er ny og supplerer en eksisterende aftale, se ad. 3. Fællesbo stiller 35 ledige boliger til rådighed (20 i afdeling 024 - Valdemarsvej/Thyrasvej og 15 i afdeling 106 - Sønderager), og Fruehøjgaard stiller 8 boliger til rådighed i Brændgårdsparken. Aftalen indstilles til godkendelse.

 

Ad. 3 - Fortrinsret for personer i beskæftigelse II

Formålet med aftalen er at styrke beboersammensætningen i socialt udsatte afdelinger. Aftalen omfatter 20 familieboliger efter boligselskabets valg. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 4 - Fortrinsret for ældre eller gangbesværede

Aftalen har til formål at sikre, at ældre eller gangbesværede kan få en bolig med øget tilgængelighed. Boligselskabet definerer ældre som fyldt 70 år. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 5 - Fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at nyansatte i lokalområdet kan få en bolig. Det er en betingelse, at arbejdspladsen ligger i Herning eller Ikast-Brande Kommune, dvs. i Erhvervsrådets dækningsområde. Det er samtidig en betingelse, at lejer er fastansat eller min. ansat midlertidigt i 1 år. Ansatte på Karup Flyveplads er omfattet af aftalen.

Boligselskaberne tildeler løbende boliger efter aftalen. Det er generelt boligselskabernes erfaring, at boliger der udlejes efter denne aftale, relativt hurtigt fraflyttes.

Aftalen er indgået med alle boligselskaberne. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 6 - Fortrinsret for studerende i Herning med bopæl udenfor lokalområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at tilflyttende studerende der optages på uddannelse i Herning kan få en ungdomsbolig. Aftalen har samme afstandskriterium som for pendlere på arbejdsmarkedet, jf. ovenfor. Aftalen omfatter 100 ungdomsboliger. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 7 - Fortrinsret for brandmænd

Formålet med aftalen er at sikre, at brandmænd i det kommunale beredskab kan få en bolig tæt på tjenestestedet på H.P.Hansens Vej. Aftalen omfatter lejligheder i Porshøj og Sønderager i Herning.

Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 8 - Aftale om udlejning af hobbylandbrug

Lejerbo har en afdeling i Sinding, der er bygget til hobbylandbrug. Der er 9 familieboliger, hver bolig råder over et udenomsareal på 5-6000 m2. Afdelingen er opført som en forsøgsordning i 1995.

Aftalen har til formål at sikre, at afdelingen er velfungerende som hobbylandbrug, og at boligernes udenomsarealerne drives og passes efter sit formål. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 9 - Fortrinsret for lejere med børn i forbindelse med akut samlivsophævelse

Aftalen har til formål at sikre, at boligsøgende med hjemmeboende børn under 18 år i tilfælde af akut samlivsophævelse kan få en bolig. Aftalerne, der omfatter i alt 30 familieboliger, er generelt meget brugt. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 10 - Fortrinsret til større boliger for børnefamilier

Aftalen sikrer, at boligsøgende med børn går foran lejere uden børn til udvalgte lejligheder. Den interne oprykningsliste gælder uændret.

Aftalen gælder for boliger med 4 rum eller mere i 6 afdelinger i Herning og Gjellerup.

Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 11 - Fortrinsret for seniorer

Der er tradition for, at seniorer uden hjemmeboende børn har fortrinsret til en almen bolig i udvalgte afdelinger i Herning, Gjellerup, Snejbjerg og Lind. Aftalen harmoniserer beboersammensætningen i afdelingen. Disse familieboliger er generelt indrettet med en højere grad af tilgængelighed. I nogle af afdelingerne er der både ældre- og familieboliger.

Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 12 - Aftale om kommunal anvisningsret

Kommunerne kan råde over anvisningen af op til 25 % af de almene boliger. Når kommunen anviser en bolig, hæfter kommunen for evt. manglende huslejebetaling og evt. ubetalte regninger for istandsættelse ved fraflytning. Herning Kommune har tradition for en relativ restriktiv praksis for anvisning af boliger. Samtidig er der tradition for et meget velfungerende og fleksibelt samarbejde med boligselskaberne. Der indstilles en aftale som følger:

 

 • Fællesbo stiller 40 boliger til rådighed.
 • Fruehøjgaard stiller 18 boliger til rådighed.
 • Lejerbo stiller 12 boliger til rådighed.
 • Bomidtvest stiller 2 boliger til rådighed.

 

Det er en kommunal opgave at skaffe boliger til flygtninge. Herudover arbejder Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet løbende med forskellige indsatser bl.a. ift. hjemløshed og behovet for evt. startboliger til sårbare unge. Administrationen vil følge udviklingen i brugen af den kommunale anvisningsret.  

Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets genbehandling vedrørende pkt. 6:

Dette afstandskriterium blev aftalt ved seneste revision. Tidligere gav aftalen fortrin for studerende i Herning der ikke boede i kommunen. Aftalen omfatter 100 ungdomsboliger. Det vil sige ungdomsboliger udover de 100 boliger i denne aftalen tildeles efter almindelig venteliste, f.eks. til unge fra Herning Kommune.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at udlejningsaftale for personer med væsentlige hørehandicap godkendes (Fællesbo),
at udlejningsaftale for personer i beskæftigelse I godkendes (Fællesbo og Fruehøjgaard),
at udlejningsaftale for personer i beskæftigelse II godkendes uændret (Fællesbo),
at udlejningsaftale for ældre eller gangbesværede godkendes uændret (Fruehøjgaard),
at udlejningsaftale vedr. pendlere godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard, Bomidtvest og Lejerbo),
at udlejningsaftale vedr. studerende godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo),
at udlejningsaftale vedr. brandmænd godkendes uændret (Fællesbo),
at udlejningsaftale vedr. hobbylandbrug godkendes uændret (Lejerbo),
at udlejningsaftale vedr. lejere med børn i akut samlivsophævelse godkendes uændret (Fællesbo og Fruehøjgaard),
at udlejningsaftale vedr. større boliger til børnefamilier godkendes uændret (Fællesbo og Fruehøjgaard),
at udlejningsaftale vedr. seniorer godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo),
at aftale om kvoter til kommunal anvisningsret godkendes som beskrevet (Fællesbo, Fruehøjgaard, Bomidtvest og Lejerbo).

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter Planlovens §14 mod opføresle af en etageboligbebyggelse. Et forbud efter Planloven skal følges af en lokalplan, som nærmere fastlægger, hvordan der kan opføres bebyggelse i området. Forbuddet betyder, at der også skal ske en justering af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen i forhold til bebyggelsestype og omfang.

Sagsfremstilling

I kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af rammeområde 15.B5 og 15.R1, som begge inddrager en del af den eksisterende kommuneplanramme 15.B2. Der er i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning fundet planmæssig begrundelse for at inddrage del af 15.B2 og øge det grønne areal i 15.R1, da det vil styrke de karakteristiske grønne bånd, som er kendetegnet for planlægning i Gullestrup.

 

Inden for kommuneplanramme 15.B5 skabes der mulighed for etablering af forskellige boligtyper, herunder åben-lav-, tæt-lav- og etageboliger. Kommuneplanrammen specificerer endvidere, hvor de forskellige boligtyper skal etableres. Dette er for at skabe sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse.

 

På baggrund af mulighed for at skabe et rammeområde med forskellige typer er bebyggelsesprocenten for området som helhed hævet til 45% i stedet for 40%. De bebyggelsesregulerende bestemmelser for åben-lav, tæt-lav og etageboliger samt krav til parkering er justeret i forhold til de enkelte boligtyper, f.eks. må etageboliger ikke opføres i mere end tre etager.

 

Derudover er mulighed for etablering af offentlige formål, som f.eks. daginstitution udgået, da det vurderes ikke længere at være aktuelt.

 

Vejbetjening af rammeområde 15.B5 er ændret til, at den nordlige del af rammeområdet trafikbetjenes af Sahlholtvej og den midterste samt sydligste del af rammeområde 15.B5 trafikbetjenes af stamveje via 15.B2 og 15.R1. På baggrund af dette er der i kommuneplanramme 15.R1 indskrevet, at den sydlige del af rammen kan gennembrydes af vej (Engens Kvarter) til trafikbetjening af 15.B5. Ændringen er foretaget på baggrund af, hvordan området trafikbetjenes i dag  og det er vurderet ikke at være hensigtsmæssigt, at rammeområdet trafikbetjenes via et boligområde og gennemskærer et grønt område.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-18 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter Planlovens §14 mod et byggeprojekt ved Violens Kvarter i Gullestrup. Baggrunden for forbuddet var bl.a. at eksisterende lokalplanen for området er forældet og upræcis, særligt i forhold til naboernes mulighed for at kunne danne sig et indtryk af den bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for, hvilket de efter planloven har krav på. Det er et krav i Planloven, at et forbud skal følges af en ny lokalplan, som i princippet hindrer det ansøgte byggeri, men samtidig angiver rammer for anden bebyggelse.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-28 i forhold til bebyggelsesprocent, boligtypologi, bebyggelsesregulerende bestemmelser, samt etablering af offentlige formål.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, er der udarbejdet et tillæg nr. 65.

Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 15.B5.1 for Boligområde ved Sahlholdtvej i Gullestrup.

Denne lokalplan aflyses for det område, der er omfattet af forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boliger syd for Violens Kvarter i Gullestrup ved dennes endelige vedtagelse og bekendtgørelse.

 

Der foreligger hermed forslag til lokalplan 15.B5.2 for boligområdet til foreløbig vedtagelse.  

Sagsfremstilling

I 2018 ansøgte en ejendomsudvikler om byggetilladelse til opførelse af 64 etageboliger i den nordlige del af området ved Violens Kvarter i Gullestrup. Det ansøgte byggeprojekt indeholdt enkelte dispensationer til lokalplanen, men da lokalplanen er af ældre dato, og ikke indeholder specifikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, skulle projektet i partshøring hos bl.a. naboer og andre relevante interessenter. På baggrund af partshøringen indkom der en række kommentarer fra naboerne til projektet, som overvejende gik på at etageboliger af mange lokale beboere blev opfattet som en meget uhensigtsmæssig udnyttelse af grundene indenfor lokalplanområdet. Da ejeren af grunden har retskrav på at kunne opføre bebyggelse i overensstemmelse med den gældende lokalplan, kunne det konkrete byggeprojekt kun hindres med et forbud.

 

På et efterfølgende borgermøde og i en løbende dialog med ejeren og udvikleren, er der skitseret en ny model for den fremtidige udnyttelse af grunden. Modellen skitserer en opdeling af området i tre bebyggelsesområder, hvor det nordligste alene kan udnyttes til åben-lav bebyggelse, idet der kan udstykkes 8-12 grunde parcelhusgrunde, området syd herfor kan udnyttes til tæt-lav bebyggeselse, som f.eks. rækkehuse i op til 2 etager, og det sydligste af området kan udnyttes til tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager, eller etageboliger i op til 3 etager.

 

Lokalplanområdets afgrænsning

 

Lokalplankort

 

Lokalplanområdet disponeres i fem delområder:

Delområde I: udlægges kun til åben-lav boligbebyggelse, samt veje og stier. Bebyggelsen må opføres i maksimum 2 etager, med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må for delområdet ikke overstige 40%

Delområde II: udlægges kun til tæt-lav boligbebyggelse, samt veje og stier. Bebyggelsen må opføres i maksimum 2 etager, med lodret lejlighedsskel, og med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må for delområdet ikke overstige 45%

Delområde III: udlægges kun til tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse, samt veje og stier. Bebyggelsen må for tæt-lav bebyggelse opføres i maksimum 2 etager, med lodret lejlighedsskel, og med en maksimal højde på 8,5 meter. Etagebebyggelsen må opføres i maksimum 3 etager både med lodret og vandret lejlighedsskel, og med en maksimal højde på 12,5 meter. Etageboligbebyggelsen skal opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse. Bebyggelsesprocenten for delområdet må ikke overstige 45%.

Delområde IV: udlægges som en 10 meter bred afstandszone til fredskov, og skal anvendes som grønt fællesareal, eller areal til parkering.

Delområde V: udlægges til vejanlæg, som en forlængelse af Engens Kvarter.

 

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Engens Kvarter via en ny nord-syd gående vej, som sikrer vejbetjeningen til de enkelte byggeområder indenfor lokalplanområdet. Lokalplanområdet skal i øvrigt forbindes med stierne i de omkringliggende bolig- og skovområder.

 

Lokalplanområdet afgrænses mod øst og vest af et skovbælte, som er en markant del af den oprindelige strukturplan for byudviklingen i Gullestrup.

 

Det vurderes, at der for hele lokalplanområdet kan etableres ca. 100 boliger. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk, materialer samt fællesarealer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 15.B5.2 foreløbigt vedtages, dog således

 

at § 3.4 ændres til "...tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel eller etageboligbyggeri..."

 

at "beton - naturlig eller indfarvet" udgår af § 8.1.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-19 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape).

Planforslagene skal muliggøre kommunal udstykning af et boligområde med åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

 

Forslag til tillæg nr. 69 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 51.B9 Boligområde ved Ørskovvej. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommunenplanen i forhold til bebyggelsestyper og vej- og stiforhold, ledsages den af tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 51.B9, så der udelukkende kan etableres åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Desuden ændrer tillægget bestemmelser vedrørende vej- og stiforhold, så området kan vejbetjenes både fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej, og så der skal anlægges hovedsti, der forbinder lokalplanområdet med 51.R4, som er det rekreative areal i det eksisterende boligområde øst for lokalplanområdet.

 

Den geografiske afgrænsning af den eksisterende ramme 51.B9 ændres ikke.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Ørskovvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Der er udabejdet forslag til lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg samt tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene skal muliggøre kommunal udstykning af et boligområde med åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

 

Lokalplanforslaget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 10af,10ae og dele af 13f Snejbjerg By, Snejbjerg. Herning Kommune ejer matr. nr.  10ae og 13f. Området er ca. 14 ha stort og beliggende umiddelbart vest for det eksisterende boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere åben/lav og tæt/lav bebyggelse, og bebyggelse i området må opføres i maksimum 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter. Lokalplanområdet disponeres i fire delområder:

 

Delområde I omfatter et område til åben/lav bebyggelse.

Delområde II omfatter et område til  åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

Delområde III omfatter et område til fælles, fri og opholdsareal.

Delområde IV omfatter et område til dige, plantebælte og aftsandszone.

 

 

 

Disponering af området (lokalplanens kortbilag 2).

 

Lokalplanen giver mulighed for at vejbetjene området fra både Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej. Ved fremtidig byudvikling nord og vest for lokalplanområdet skal adgangsvejen til lokalplanområdet fra Ørskovvej også kunne betjene de nye byudviklingsområder. Der skal etableres hovedsti (a-b), der forbinder lokalplanområdet med stiforbindelsen og det rekreative areal i det eksisterende boligområde mod øst. Hovedstien placeres i lokalplanområdets øst/vest gående fælles fri- og opholdsareal (delområde III), der skaber rekreativ forbindelse til det åbne land mod vest.

Mod vest afgrænses lokalplanområdet af et område med et bevaringsværdigt dige, et plantebælte og en afstandszone mellem plantebæltet og udstykningen (delområde IV).

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 51.B9 Boligområde ved Ørskovvej. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommunenplanen i forhold til bebyggelsestyper og vej- og stiforhold, er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 69. Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 51.B9, så der udelukkende kan etableres åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Desuden ændrer tillægget bestemmelser vedrørende vej- og stiforhold, så området kan vejbetjenes både fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej, og så der skal anlægges hovedsti, der forbinder lokalplanområdet med 51.R4, som er det rekreative areal i det eksisterende boligområde øst for lokalplanområdet.

 

Udstykningen er en del af en større struktur- og bebyggelsesplan for Snejbjerg Nordvest.

 

Vejnavn

Forvaltningen indstiller, at de nye vejnavne i området fastsættes til Helstrupbakken, for den del af området, der betjenes fra Ørskovvej (delområde I), og Helstrupvænget for den del af området, der betjenes fra Helstrupvej (delområde I). Den del af området, der betjenes fra Gl. Ørskovvej (delområde II) får adresse på Gl. Ørskovvej.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape) foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-35-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Nabkær i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 22. januar 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 33.R1.1 for kolonihaver Nabkær i Birk. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 24. januar 2019 til den 21. februar 2019. Der er i høringsperioden kommet en indsigelse og en bemærkning til planforslaget.

 

Forslag til lokalplan nr. 33.R1.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med enkelte ændringer/ tilføjelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i Birk øst for Herning By, og området benyttes i dag til kolonihaver under haveforeningerne Nabkær 1 og 2. Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål som kolonihaver, at give mulighed for øget bebyggelse og fastsætte bestemmelser for bebyggelsens indpasning i området samt sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Lokalplankort

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 24. januar 2019 til den 21. februar 2019. Der er i høringsperioden kommet en indsigelse fra formændene for Haveforeningerne Nabkær 1 og 2 og formanden for Kolonihaveforbundet Vestjyllands kreds samt en bemærkning fra Vejdirektoratet. Indsigelsen omhandler bestemmelser omkring etageareal, parkeringspladser, havelodsstørrelse, skelafstand ved drivhuse og udendørs antenner. Bemærkningen omhandler planlægning for arealer med støjfølsom anvendelse og skiltning i det åbne land.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i indsigelsen, som forvaltningen vurderer, giver anledning til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for behandling af resten af punkterne. 

  

Forvaltningens vurdering

Indsiger ønsker, at lokalplanen giver mulighed for etablering af en hems på 5 m2, der ikke skal medregnes i det samlede etageareal. Forvaltningen vurderer, at der jf. Bygningsreglementet kan tilføjes en bestemmelse under bebyggelsens omfang og placering, der muliggør etablering af en hems på maksimalt 4,5 m2, og at denne ikke medregnes i det samlede etageareal. Mulighed for etablering af en hems vil ikke påvirke omfanget af bebyggelsens grundflade, og det vurderes derfor rimeligt i forhold til at optimere udnyttelsen af kolonihavehuset.

 

Indsiger ønsker bestemmelse omkring opsætning af antenner fjernet, da indsiger påpeger, at det er eneste mulighed for at modtage radio- og tv-signal. Lokalplanens bestemmelse omkring opsætning af individuelle udendørs tv- og radioantenner hindrer ikke, at der opsættes antenner, men at de er synlige fra offentlige veje, områder eller parkeringsarealer. Forvaltningen vurderer dog, at det kan være vanskeligt at imødekomme kravet og foreslår, at bestemmelsen omkring antenner ændres til, at der kun må opsættes én antenne pr. kolonihave, at individuelle udendørs radio- og tv-antenner højst må rage 1 meter op over bygningens højeste punkt, og at parabolantenner ikke må opsættes på bygninger. Parabolantenner skal endvidere placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Parabolantennens diameter må ikke overskride 1 meter, og farven skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå. 

 

Endvidere vurderes det, at lokalplanen skal give mulighed for, at tage kan udføres som grønne tage, da der har været forespurgt på dette fra en anden kolonihaveforening, og der ønskes ensartede bestemmelser for kolonihaverne. Grønne tage kan være med til at forbedre områdets klimatilpasning og visuelt understøtte områdets rekreative og grønne karakter.     

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 33.R1.1 for kolonihaver Nabkær i Birk endeligt vedtages med følgende tilføjelser,

 

at der under § 7.3 tilføjes følgende ordlyd: "Der må etableres én hems på maksimalt 4,5 m2. Hemsen medregnes ikke i det samlede etageareal m2",

 

at der under § 8.2 tilføjes, at tage kan udføres som grønne tage af mos, urter, græs og lignende planter, 

 

at § 8.6 ændres til følgende bestemmelser: § 8.6 "Individuelle udendørs radio- og tv-antenner må højst rage 1 meter op over bygningens højeste punkt, § 8.7 "Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger. Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Antennens diameter må ikke overskride 1 meter. Antennens farve skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå og § 8.8 "Der må kun opsættes én antenne pr. kolonihave".

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.

Det afsatte rådighedsbeløb er i alt 999.000 kr. pr. 1. januar 2019 inklusiv forventet overførsel fra 2018.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har udarbejdet et forslag til vedligeholdelsesplan over bygningerne i Nørregade 7 og forvaltningen er samtidig i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

 

Der er på nuværende tidspunkt jævnfør vedligeholdelsesplanen og iøvrigt indkomne ansøgninger og opgaver registreret følgende:

 

Institution

Opgave

Kr.

Den Jyske Sangskole

Omfugning af gavl

98.000

Den Jyske Sangskole

Afrensning og maling af gesimser

67.000

Den Jyske Sangskole

Malerbehandling af træværk op kviste

5.000

Herning Billedskole

Malerbehandling af vinduer

24.000

Herning Billedskole

Reparation af murværk og sålbænke

45.000

Huset no7

Udskiftning af vinduesparti i gavle

129.000

Huset no7

Renovering af loft, vægge og gul i sal

70.000

Huset no7

Omfugning af læmur

25.000

Scene 7

Reparation af skader i murværk

8.000

Scene 7

Kontrol/omlægning af tagsten på bagbygning

7.500

Herning Musikskole

Etablering af sti bag bygningen

24.000

I alt

502.500

 

I alt ansøgninger for 502.500 kr., og det forventes, at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2019.

 

For at undgå behandling af en række mindre enkeltsager i løbet af året ansøges der om en samlet anlægsbevilling på 700.000 kr., idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på 700.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2019.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,332 mio. kr. i 2019 afsat til udskiftning af køkkener og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I årene 2015-2020 er der afsat i alt ca. 1,6 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

Fra budget 2019 og frem er beløbet på investeringsoversigten ændret til også at omfatte badeværelser.

 

Rådighedsbeløbet på 0,332 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme søges hermed frigivet.


Ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning består af mindre lejemål, der beboes af borgere, som er visiteret af Handicap og Psykiatri. Målgruppen har behov for meget stor forudsigelighed i hverdagen, så den igangværende renovering af køkkener foregår typisk i forbindelse med fraflytninger for ikke at genere beboerne unødigt.

 

Da det har vist sig, at udskiftningen af køkkener på grund af fremgangsmåden strækker sig over længere tid end først antaget, er det hensigtsmæssigt, at der ved fraflytninger i ejendommen sker renovering af både køkken og badeværelse, og at begge dele finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb.    

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,332 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011078 Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C, nyt understednr.

 

atanlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,332 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06 Nørregade A, B og C - udskiftning af køkkener og badeværelser.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Indtægtbevilling til tilskud fra Pulje til opkvalificering på transportområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Opkvalificering på transportområdet"

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt og pr. december 2018 fået bevilliget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt om opkvalificering på transportområdet for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

 

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 859.434,00 kr. i projektperioden, der løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2020. Tilskuddet er ikke betinget af medfinansiering.

 

Projektets formål er at opkvalficere jobparate kontanthjælpsmodtagere til jobs inden transportbranchen. Indsatsen skal bestå af opsøgende arbejde hos lokale transportvirksomheder med henblik på at skabe praktikåbninger og småjobs til borgere i målgruppen i kombination med opkvalificering målrettet transportbranchen. Opkvalificeringen skal indeholde ordinær uddannelse, som kan forbedre borgerens muligheder for fastansættelse indenfor transportbranchen - fx i form af af et stort kørekort. Til projektet er der udpeget en projektmedarbejder, der i projektperioden får ansvaret for det opsøgende arbejde og for at agere personlig jobformidler for projektets borgere.

 

I projektets startperiode vil projektmedarbejderen arbejde intensivt med den opsøgende indsats med mange virksomhedsbesøg. Den opsøgende indsats sker med henblik på at indgå forpligtende samarbejder i forhold til praktik og småjob med særlig fokus på at sikre progression frem til at borgeren kan arbejde fuldtid. Der skal således i projektet kun indgås aftaler om praktik / småjob med jobperspektiv. Projektet forventes at omfatte 25-30 borgere i løbet af projektperioden. Der er således rum for en håndholdt indsats fra projektmedarbejderens side.

 

For projektet er der udpeget følgende succeskriterier:

 

• 75% af projektdeltagerne bliver selvforsørgende i projektperioden.

• 75 virksomhedsbesøg

• 100% projektdeltagerne kommer i mindst én virksomhedspraktik i projektperioden.

• 90% af projektdeltagerne kommer i småjob i projektperioden

• 20-25 uddannelseskøb rettet mod transportområdet.

 

Der vil i projektperioden løbende blive lavet opfølgning på hver enkelt projektdeltager på følgende parametre:

 

1. Antal virksomhedspraktikker i projektperioden

2. Den løbende progression i praktikken i forhold til ordinære løntimer – uge for uge pr. borger

3. Påbegyndte og gennemførte kurser samt hvilke kurser, der er tale om

4. Antal borgere afsluttet til selvforsørgelse – herunder hvor stor en andel, der 3 og 6 måneder efter afslutning til selvforsørgelse fortsat er selvforsørgende.

 

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget bruges til aflønning af projektmedarbejderen.

  

Vedlagt er den godkendte projektansøgning, hvor projektet er mere udførligt beskrevet, samt skema over projektets økonomi.

 

Puljen blev annonceret med så kort svarfrist, at det ikke har været muligt at sende projektansøgningen til udvalgsbehandling inden fremsendelse af ansøgning.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 859.434 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden, fordelt med 430.000 kr. i 2019 og 429.000 kr. i 2020 til projektet under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse,  

 

at den interne finansiering til projektet afholdes inden for budgetrammen til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Pulje til uddannelsesambassadør

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Uddannelsesambassadør".

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt og pr. december 2018 fået bevilliget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt om uddannelsesambassadører, der har til formål at få flere forsikrede ledige til at deltage i opkvalificering- og uddannelsesforløb.

 

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 970.000 kr. i projektperioden, der løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2020. Tilskuddet er ikke betinget af medfinansiering.

 

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget primært bruges til aflønning af en projektmedarbejder.

 

Projektet har til formål at:

• Få flere ufaglærte borgere opkvalificeret til faglærte, herunder voksenlærlingeordning.

• I højere grad at imødekomme lokale virksomheders behov for faglært arbejdskraft.

• Nedbringe ledigheden i kommunen

• Få ufaglærte i varig beskæftigelse via uddannelse

 

Konkret er målsætningen, at 300 borgere i den toårige projektperiode gennemfører et uddannelsesrettet forløb, hvoraf det forventes at 30 borgere i 2019 og 45 borgere i 2020 vil få et uddannelsesløft, hvoraf voksenlærlingeordningen vil være højt prioriteret med 105 borgere i 2019 og 120 borgere i 2020.

 

Projektets målgruppe er:

• Ledige dagpengemodtagere, som er i målgruppen for uddannelsesløftet

• Jobcentre, som ønsker at bruge uddannelsesløftsordningen til at få flere ufaglærte opkvalificeret til faglærte.

 

For at få ledige hurtigst muligt i gang med opkvalificering skal a-kasserne spille en større rolle end de gør i dag. Det kræver en udvikling af det eksisterende samarbejde. I forbindelse med forenklingsreformen vil et øget samarbejde med de a-kasser, der overtager ansvaret for de ledige de første 3 måneder, blive opprioriteret. Målet er at borgerne i målgruppen for uddannelsesløft er informeret om muligheden og har haft mulighed for at få en individuel afklaring, så de kan træffe en beslutning på et kvalificeret grundlag.

 

For at opnå projektets målsætning iværksættes følgende initiativer:

 

• I indkaldelsen til informationsmøde for ny-ledige i jobcentret informeres om uddannelsesløftordningen.

• På informationsmøderne screenes borgerne, og dem der er i målgruppen for uddannelsesløft indkaldes til et særskilt informationsmøde om uddannelsesordningen,

  der kan afholdes i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner.

• Tilbud om deltagelse i relevante ”PUTAU”-forløbet for at motivere borgerne til at tage uddannelse - et afklaringsforløb for målgruppen af 1 uges varighed, der har til hensigt at motivere, rådgive og vejlede de ledige til at påbegynde uddannelse

• Individuelle samtaler med borgere henvist fra konsulentgruppen og a-kasser

 

Vedlagt er den godkendte projektansøgning, der mere udførligt beskriver projektet samt et skema over projektets økonomi.

 

Puljen blev annonceret med så kort svarfrist, at det ikke har været muligt at sende projektansøgningen til udvalgsbehandling inden fremsendelse af ansøgning.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 970.000 kr. vedr. ekstern finansiering til projekt "Uddannelsesambassadører", fordelt med 485.000 kr. i 2019 og 485.000 i 2020 til projektet under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.13.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Jytte Grønkjær Jensen  

Forældrebetalingstakster skolefritidsordning pr. 1. august 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

Som følge af omlægningen fra fritidshjem til skolefritidsordning, som sker med virkning fra den 1. august 2019, fremlægges der nye takster for forældres betaling for pasning i skolefritidsordninger. Taksterne træder i kraft den 1. august 2019.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2019 er det besluttet, at der skal ske en opdeling af de integrerede institutioner, således at alle 0-6 årige fremadrettet tilbydes pasning i Dagtilbud for 0-6 årige under dagtilbudsloven. De 6+ årige børn tilbydes pasning i skolefritidsordninger, organiseret under folkeskoleloven. Hermed sikres et entydigt ansvar hos skolelederne i for skolebarnets samlede hverdag, helt i tråd med intentionerne i folkeskolereformen. Jævnfør budgetforligsparterne skal ændringerne gennemføres senest den 1. januar 2020. Da det er muligt at gennemføre tilretningen af forældrebetalingen pr 1. august 2019, fremlægges de nye takster til godkendelse.

 

Omlægningen til skolefritidsordninger giver kommunalbestyrelsen mulighed for at opkræve en forældrebetalingstakst, som overstiger 30% af bruttodriftsudgiften ved drift af skolefritidsordning. Denne praksis benyttes af langt de fleste af landets øvrige kommuner. Den forbedrede økonomi ved at omlægge forældrebetalingen pr. 1/8 2019 forbliver i Børne- og Familieudvalget.

 

De nye takster fremgår af det vedlagte bilag.

Økonomi

De øgede indtægter forbliver på Børne- og Familieudvalgets område jvf beslutninger truffet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at de nye takster godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.03.00-G01-2121-16 Sagsbehandler: Inge Warming  

Personaleforhold

Beslutning


 

Sagsnr.: 81.02.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Personaleforhold

Beslutning


 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-2-19 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturevent

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.07.05-Ø54-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Tillæg til lejekontrakt

Beslutning


 

Sagsnr.: 83.11.00-Ø54-1-19 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Leasingaftale

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.03.01-G14-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for at placere ledninger i kommunale arealer ved Hammerum

Beslutning


 

Sagsnr.: 04.14.00-G14-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Tilbagefaldsklausul

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.02.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Tilbagefaldsklausul

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-72-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal

Beslutning


 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Arealerhvervelse til vejtilslutning af nyt boligområde

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-72-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af ejendom i Herning

Beslutning


 

Sagsnr.: 04.01.15-K08-1-18 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Salg af kommunalt vejareal i Aulum

Beslutning


 

Sagsnr.: 05.00.00-K08-1-19 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Salg af kommunalt vejareal i Aulum

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-2-19 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Afståelse af areal i Aulum

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-6-18 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Ekspropriation og arealerhvervelse

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Selskabsforhold

Beslutning