Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-G01-5-17 Sagsbehandler: Julie Stampe Christensen  

Afskrivning af ældre pante- og gældsbreve

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen, Grethe Wilmoes, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Det har tidligere været praksis at udstede pante- og gældsbreve i forbindelse med forskellige kommunale tilskud særligt på kultur- og fritidsområdet og i forbindelse med tilskud til selvejende daginstitutioner og lignende. Der er foretaget en oprydning samt revurdering af denne type pante- og gældbreve. Det indstilles, at en række pante- og gældsbreve afskrives, da formålet ikke længere er aktuelt. Dette er i tråd med dagsordenspunkt nr. 3 på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. januar 2019, hvor ét pantebrev blev godkendt til aflysning.  

Sagsfremstilling

Praksis med pante- og gældsbrevene var primært en sikkerhedsforanstaltning, der skulle sikre en tilbagebetaling, hvis der opstod ændrede vilkår for tilskuddets udbetaling. Formålet var dermed, som udgangspunkt ikke, at der altid uanset den forløbne tid skulle ske tilbagebetaling. Praksis er særlig set i forhold til tilskud til foreninger og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet samt ved tilskud til selvejende institutioner på dagtilbudsområdet. Der har dog også været praksis for tildeling af tilskud på andre områder.

 

De juridiske forældelsesfrister blev væsentligt forkortet i 2008, hvor man gik fra henholdsvis 20 og 5 år til 10 og 3 års forældelse.

 

Der er foretaget en kritisk gennemgang af de pante- og gældsbreve, der er oplistet som eventualrettigheder i regnskabet. En række pante- og gældsbreve indstilles i den forbindelse til at blive afskrevet som følge af revurdering i henhold til nye regler for pantebrevene eller manglende indholdsmæssig aktualitet. Der er tale om gældsposter fra 1951 og frem til kommunesammenlægningen. Pante- og gældsbrevene rangerer fra 3.000 kr. til ca. 1,1 mio. kr.  

Herudover er der 11 pante- og gældsbreve, der ikke er blevet håndteret, som påskrevet i de enkelte pante- og gældsbreve. Disse er forældede og skal derfor afskrives.

 

Der har været foretaget en partshøring til de involverede foreninger for at afklare, hvorvidt en afskrivning vil have økonomisk betydning for dem. Alle, på nær syv forerninger, har meldt tilbage, at de ser meget positivt på en afskrivning, da det vil forbedre deres regnskab. Enkelte forerninger nævner også, at idet mange af pantebrevene/gældsbrevene er gamle, så indgår de ikke længere i deres regnskab.

 

Pante- og gældsbrevene har aldrig været optaget i Herning Kommunes balance men som eventualrettigheder i årsregnskabet. Ved afskrivning af eventualrettighederne og dermed pante- og gældsbrevene, sker der således ingen bogføringsmæssig registrering, men de vil blive fjernet fra årsregnskabets fortegnelse. Såfremt indstillingerne godkendes, vil pante- og gældsbrevene afskrives i forbindelse med regnskabet for 2018.

 

Det indstilles, at administrationen fremover bemyndiges til at gennemgå de resterende pante- og gældsbreve og administrativt nedskrive og aflyse disse. Dette med henblik på forældelse og revurdering i forhold til nye regler for pantebreve med det formål at regelforenkle i forbindelse med nedskrivning eller aflysning.  

Økonomi

De uaktuelle pante- og gældsbreve opdelt på de angivne områder fremgår af nedenstående tabel:

Område

I alt

Kultur- og Fritid

8.605.114 kr.

Børn og Unge

324.400 kr.

Diverse

458.000 kr.

I alt

9.387.514 kr.

 

Pante- og gældsbreve der ikke længere er gyldige på de angivne områder fremgår af nedenstående tabel:

Område

I alt

Kultur- og Fritid

615.516 kr.

Børn og Unge

523.000 kr.

Diverse

20.000 kr.

I alt

1.158.516 kr.

 

 Af vedlagte bilag fremgår en oversigt med de enkelte pante- og gældsbreve.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de anbefalede pante- og gældsbreve på i alt 9.387.514 kr. afskrives i forbindelse med regnskabet for 2018,

 

at afskrivning af ikke længere gyldige pante- og gældsbreve for i alt 1.158.516 kr. tages til efterretning, og at afskrivningen foretages i forbindelse med regnskabet for 2018. 

 

at administrationen fremover bemyndiges til at gennemgå de resterende pante- og gældsbreve med henblik på nedskrivning eller aflysning, hvorefter regnskabsmæssige konsekvenser håndteres ved førstkommende regnskabsafslutning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-18 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Optagelse af lån

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jan Märcher

Sagsresume

Kommunen har adgang til optagelse af lån til finansiering af forskellige aktiviteter i det omfang lånebekendtgørelsen giver mulighed herfor.

Det indstilles, at der optages lån på 22,823 mio. kr. vedrørende 2018 og 10,4 mio. kr. vedrørende 2019.

Sagsfremstilling

Kommunen har adgang til optagelse af lån til finansiering af forskellige aktiviteter i det omfang lånebekendtgørelsen giver mulighed herfor.
I den forbindelse udarbejdes der hvert år en opgørelse af låneberettigede udgifter (lånerammen)

 

Med udgangspunkt i regnskab 2018 kan lånerammen for 2018 opgøres til 23,7 mio. kr.

 

 

Ud af det låneberettigede beløb på 23,740 mio. kr. forslås det således, at der optages lån på 22,823 mio. kr. og restbeløbet 0,917 mio. kr. reguleres via kommunens deponeringer.(frigivelse)

 

Udover de anførte beløb der vedrører 2018, foreslås det, at der optages et lån på 10,4 mio. kr. i forbindelse med de forventede udlån vedr. ejendomsskatter (indefrysningsordningen), der vedrører 2019.

 

Lån til ejendomsskatter (indefrysningsordningen)

Med lov nr. 278 fra d. 17 april 2018 er den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020 vedtaget af Folketinget.

Kommunerne skal fra og med 2018 indefryse skattestigninger i borgernes grundkyld over 200 kr. som rentefrie lån. Det er en ordning, der er obligatorisk for borgerne, men alle lån er rentefrie for borgerne. Når ordningen udløber ultimo 2020, overtager staten lånene til kurs 100.

 

Lånebekendtgørelsen er blevet ændret pr. 1 juli 2018, således kommunerne kan optage lån hos Kommunekredit til at finansiere de lån, der ydes til borgerne.

I Herning Kommune udgør indefrysningen 4,85 mio. kr i 2018 og 10,40 mio. kr. i 2019. Der søges hermed om optages af lån i Kommunekredit for et samlet beløb på 15,25 mio. kr. til finansiering af den midlertidige indefrysningsordning.   

 

Det foreslås, at der optages et stående lån med indfrielse, når staten overtager lånene, med variabel rente.

 

Lån til finansiering af jordkøb

I forbindelse med udstykningsområdet Kollund ved Lind har Herning Kommune i 2018 købt jord for 21,145 mio. kr.

I henhold til lånebekendtgørelsen kan 85% af denne udgift lånefinansieres, hvilket vil sige 17,973 mio. kr.

Som et alternativ til, at den likvide beholdning finansierer udlægget vedrørende jordkøbbet i perioden mellem selve købet til salgsindtægterne modtages, kan kommunen finansiere dette via låneoptagelse.

 

Det foreslås, at der optages et lån på det omtalte beløb.

 

Ved salg af de nævnte byggegrunde skal der ske en forholdsmæssig indfrielse af lånet eller alternativt ske deponering.

 

Det foreslås at lånet optages som et annuitetslån med variabel rente. Da der forventes et hurtigt salg af grunde i det pågældende udstykningsområde foreslås det, at lånet optages med en løbetid på 10 år.

Lånet vil dermed blive afdraget med 0,903 mio. kr. i 2019 og herefter årligt med ca. 1,805 mio. kr. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der optages lån på i alt 33,223 mio. kr. i KommuneKredit,
at der meddeles indtægtsbevilling på i alt 33,223 mio. kr. på Serviceområde 28 Optagne lån i 2019,
at der meddeles udgiftsbevilling på 10,40 mio. kr på Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender i 2019,
at der meddeles udgiftsbevilling på 0,903 mio. kr. på Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån i 2019,
at nettolikviditetstilgangen i 2018 på 21,92 mio. kr. tilgår de likvide aktiver,
at de fremadrettede ydelser for lånet på jordkøb, og forskydninger vedrørende indefrysningsordningen indarbejdes i budgettet for 2020.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til byrådet.

 

Borgmesteren deltog ikke i sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.32.16-P00-1-18 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Herning Kommunes retningslinjer for finansiel styring skal Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en samlet årlig rapportering om udviklingen på det finansielle område.

Sagsfremstilling

Der er udarbjedet et notat om udviklingen på det finansielle område i 2018. Notatet er vedlagt som bilag.

 

Notatet udgør en kort redegørelse for afkastet af kommunens likvide aktiver på aktivsiden og renteudgifterne på passivsiden.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2018 tages til orientering.

Beslutning

Afrapporteringen er taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-6-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for Herning Vand`s placering af ledninger og regnvandsbassin ved Palle Fløes Vej i Hammerum i forbindelse med den ny Hammerum-Gjellerup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med byggeriet af den nye skole mellem Hammerum og Gjellerup har Herning Vand A/S anmodet om tilladelse til at tinglyse et regnvandsbassin på kommunale jorde beliggende ved siden af.

 

Bassinet er beskrevet i Herning Kommunes Spildevandsplan. Bassinet er en udvidelse af et allerede eksisterende Herning Vand bassin. Bassinet er beliggende i arealer, der i lokalplanen er udlagt til regnvandsbassin og rekreative vådområder.

 

Herning Vand A/S ønsker deres bassin samt grøft tinglyst og har i den forbindelse fremsendt et erstatningstilbud. Forvaltningen anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget accepterer det fremsendte tilbud.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at deklarere et bassin på samlet 9.613 m2. Det eksisterende bassin er på 3.434 m2. Da der allerede er betalt for det eksisterende bassin, tilbydes der ikke erstatning for dette bassin. Herning Vand A/S tilbyder et erstatningsbeløb for deklaration af grøfter, som leder vandet hen til bassinet og ledninger og adgangsveje.

 

Bassinets placering samt grøfter og adgangsveje er aftalt med Kultur- og Fritidsforvaltningen, og det er sikret, at de boldbaner som grøfterne skal løbe langs, fortsat kan benyttes.

 

Vandet ledes til bassin i åbne lavbundet grøfter ,der er ingen sikkerhedsrisiko forbundet med disse grøfter.

 

Herning Vand A/S tilbyder en samlet erstatning på 98.245 kr. Tilbuddet er udregnet på baggrund af landsaftalen.

  

Forvaltningen anbefaler, at den tilbudte erstatning accepteres og anlægget tillades etableret og tinglyst.

Økonomi

Indtægt: 98.245 kr.

 

Udgift: Ingen da Herning Vand A/S afholder alle udgifter.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 98.000 kr. i 2019 til Serviceområde 02, Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019,

 

at anlægsindtægten indeholdes i afsat rådighedsbeløb til indtægter på serviceområde 02 arealerhvervelser/salgsindtægter sted nr. 001102 i 2019,

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgiften til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-1-18 Sagsbehandler: Elo Christensen  

VM for Islænderheste 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

VM for Islænderheste har tidligere været behandlet 26. feb. 2018, pkt. 84, men grundet skærpede krav til venue fra det internationale forbund FEIF, ansøges der om yderligere 600.000 kr. til renovering af faciliteterne på Landsskuepladsen ved MCH.

Herning vil formodentlig komme til at indgå i en turnus, hvor vi hvert 6. år vil være værter for VM for Islænderheste.

Sagsfremstilling

VM for Islænderheste 2021 er tidligere blevet behandlet 26. feb. 2018, pkt. 84. Der blev bevilget en forhåndsbevilling på kr. 750.000 i 2021 til renovering af faciliteter på Landsskuepladsen ved MCH, side-events, citydressing mm.

 

Det internationale forbund, FEIF, har igennem det seneste år skærpet deres krav til de faciliteter, der benyttes til deres events, og det betyder, at renoveringen bliver dyrere end først antaget. Derfor søges der om yderligere kr. 600.000 til at få renoveret faciliteterne på Landsskuepladsen. Arbejdet med renoveringen indledes i 2019 og fortsætter frem mod eventen i 2021.

 

I fremtiden ser det ud til, at VM for Islænderheste kun vil blive placeret i tre forskellige lande og køre i en turnus. Det drejer sig om Holland, som var vært i 2017, Tyskland, der skal være vært i 2019, og Danmark, som har værtskabet i 2021. Fremadrettet vil det så være Danmark, Herning, hvert 6. år.

 

Det er blevet pointeret overfor FEIF, at der ikke vil være midler til endnu en gang at renovere faciliteterne i Herning, og derved vil udgifterne til værtskabet i 2027 være reducerede i forhold til 2021.

 

Omkostninger til VM i 2021 kan afholdes indenfor den til sport event afsatte ramme på 6 mio. kr. om året.

 

Ved VM 2015 var der deltagelse af ekvipager fra alle 18 medlemslande under FEIF. Det er hovedsagelig europæiske lande, men også USA og Canda er repræsenteret.

Der forventes 50.000 publikummer over hele ugen, og mange vil være internationale, som vil generere overnatning og anden omsætning i byen. 

Økonomi

Udgiften på i alt kr. 600.000 finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid (ØKE), Eventpuljen over årene 2019-2022

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

atder bevilges 300.000 kr. i 2019 og 300.000 kr. 2020 til gennemførelse af VM for Islænderheste 2021, på Serviceområde 11, Idræt og Fritid (KFU), Eventområdet,

 

atudgiften på kr. 300.000 i 2019 finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid (ØKE), Eventpuljen,

 

atudgiften på kr. 300.000 i 2020 finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid (ØKE), Eventpuljen. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-6-17 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Ice Horse Festival 2019 - 2021 / Show for islænderheste

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ice Horse Festival startede i april 2018 i Hal M, MCH. Arrangørerne fik til førsteudgaven et tilskud på kr. 75.000. De har anmodet om i en indkøringsperiode, at få et forhøjet tilskud. De søger derfor efter en trappeløsning om 125.000 kr. i 2019, 100.000 kr. i 2020 og 75.000 kr. i 2021.

 

Det er en 4 dages event med ca. 600 startende ekvipager med minimum 25% internationalt startende. De kommer for at forsøge at vinde point til verdensranglisten. Derudover er der et messeområde, hvor publikum kan købe produkter relateret til islandshestesporten.

Sagsfremstilling

Ice Horse Festival, IHF, er en indendørs festival for Islandsheste, hvor ekvipager fra hele Europa mødes for at kæmpe om point til verdensranglisten. Det er en superflot event, som ved første gennemførsel fik rigtig mange positive tilkendegivelser fra ryttere og gæster ved eventen. Arrangørerne bag IHF ønsker at fortsætte eventen, men har ikke formået på det første år, at hente den finansiering de havde håbet på. Derfor søger de om finansiering efter en trappemodel over 3 år.

 

Arrangørerne er de samme, som skal planlægge og gennemføre VM for islandsheste på Landsskuepladsen, MCH, i 2021, og lige nu tyder alt på at VM vil ende i Danmark, Herning, hvert 3. år. Det vil være med til at forstærke opfattelsen af Herning som centrum for ridesporten i Danmark, som er en del af vores strategiske retning. Vi har i forvejen Hest og Rytter (40 års jubilæum i 2019) og World Cup Herning (3. gang i 2019), og kombineret med andre islandshesteaktiviteter på Landsskuepladsen i løbet af året, er Herning i toppen af hestesporten i Danmark.

 

Eventen ventes at tiltrække ca. 600 ekvipager, som traditionelt tæller 2-3 personer hver. Det forventes at minimum 25% af ekvipagerne er internationale. Der findes ikke mange indendørs stævner i Europa, så derfor det høje internationale deltagerantal.

 

Til eventen vil der yderligere være et messeområde med stande, hvor publikum og deltagere kan købe produkter relateret til Islandshestesporten, og hestesport generelt.

Økonomi

Nedenfor er vist tabel med udgiften pr. år for eventen:

 

Eventen er strategisk tænkt som en tilbagevendende event, hvorfor der er foreslået nedadgående trappe tilskud i takt med, at eventen bliver selvbærende (se tabel nedenfor)

 

Udgiften på i alt 300.000 kr. i henhold til ovenstående tabel finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid (ØKE), Eventpuljen over årene 2019-2021

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 125.000 kr. i 2019, 100.000 kr. i 2020 og 75.000 kr. i 2021 til gennemførelse af Ice Horse Festival, på Serviceområde 11, Idræt og Fritid (KFU), Eventområdet,

 

at udgiften på kr. 125.000 i 2019, kr. 100.000 i 2020 og kr. 75.000 i 2021 finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid (ØKE), Eventpuljen. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Herning Cykle Klub ansøger om tilskud til Grand Prix Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Cykle Klub ansøger om ekstra tilskud til TV-dækning af Grand Prix Herning i 2019.

Sagsfremstilling

Herning Cykle Klub har igennem længere tid været i dialog med et landsdækkende tv-selskab, om at sende Grand Prix Herning live for at gøre løbet et internationalt anerkendt løb med større opmærksomhed. TV-dækningen er et nødventigt middel for at opnå dette. Dette vil give arrangementet mere eksponering nationalt og internationalt. Herning Kommune ønsker netop, at løbet udvikler sig således, at løbet i fremtiden kan nå højere i den internationale rankering.

 

Det er en forudsætning for klubben, at hele udgiften til TV finansieres, da klubben allerede i forvejen budgetterer med et underskud som helhed i 2019. Klubben ansøger derfor om et ekstra tilskud i størrelsesordenen kr. 100.000 - direkte henført til TV produktion. Den samlede udgift for TV-dækningen er kr. 186.000. Klubben har fundet yderligere sponsorer, så TV-dækningen kan gennemføres med det kommunale tilskud.

Økonomi

Der er i 2017 bevilget et 3-årigt tilskud til Herning Cykle Klub på kr. 125.000 pr. år til Grand Prix Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges et ekstra tilskud til Grand Prix Herning på kr. 100.000 i 2019. Beløbet finansieres af Serviceområde 20 Administration, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-12-18 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Bud fra Business Region MidtVest til DM i Skills i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der gives hermed en orientering om, at Herning Kommune på vegne af Business Region MidtVest den 30. januar 2019 fremsendte bud på DM i Skills 2021. Målet er at, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og at endnu flere får en øget viden om de muligheder erhvervsuddannelser giver for job, videreuddannelser, praktik i udlandet og karriere.

 

Buddet medfører udgifter for Herning Kommune på godt en mio. kr. (1.088.230 kr.) samt udgifter til timer - dertil kommer, at kommunerne i Business Region MidtVest har garanteret at finansiere yderligere en mio. kr., såfremt det ikke lykkedes at fundraise disse ad anden vej.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Business Region MidtVest vedtog på bestyrelsesmøde den 19. december 2018 at give Herning Kommune mandat til at fremsende det endelig bud på DM i Skills i 2021 rettidigt den 30. januar 2019.

 

BRMV havde værtskabet for DM Skills i januar 2018. Efterfølgende var der en signifikant stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne på 23% mod 5 % på landsplan.

 

Udover selve værtskabet blev der igangsat aktiviteter på skolerne, der betød, at eleverne fik større udbytte af besøget på DM i Skills. Eleverne blev bedre oplyst til at kunne træffe et uddannelsesvalg efter grundskolen, og erhvervsuddannelser blev et positivt tilvalg for flere.

 

Erfaringerne med værtskabet betyder, at det giver god mening at søge om værtskab igen. Derfor tilkendegav BRMV skriftligt den 7. november 2017, at området er interesseret i værtskabet for DM i Skills 2021. Det blev samtidigt bekendtgjort, at der vil komme en endelig ansøgning fra de syv kommuner.

 

På den baggrund har Herning Kommune arbejdet videre med sagen og fremkommer med nedenstående sagsfremstilling:

Den 2. oktober 2018 fremsendte SkillsDenmark en mail, hvor de indkaldte bud og kom med økonomiske og tekniske eventsted krav. Det er senere tilkendegivet fra DM Skills, at buddet skal være inde ultimo januar 2019. Nyt er, at SkillsDenmark ikke længere vil medfinansiere 2 mio. kr. (1,65 mio. kr. efter moms). Det vil sige, at der vil komme til at påhvile kommunerne en økonomisk kroneudgift udover udgiften til den direkte kroneudgift til busser.

 

I det følgende er opstillet et budget, der dels tager højde for pris- og lønstigninger, nye aktiviteter – blandt andet et viden-seminar målrettet studievejledere og gymnasierektorer. Derudover er der skabt økonomisk rum til en markant større markedsføring af erhvervsuddannelserne og til uddannelsesmateriale, en hal ekstra m.m. Målet er at sikre, at budgettet kan rumme de ønskede aktiviteter, men med mulighed for nedskalering, hvis økonomien fordrer dette. 

Økonomi

Udgiftsbudget

Regnskab 2018

 Budget 2021

MCH - en hal mere end sidst

2.620.393

3.300.000

Markedsføring

156.140

300.000

Uddannelsesmateriale

49.979

200.000

Transport / Overnatninger

344.153

342.945

Delprojekter

231.465

200.000

Vidensseminar

-

200.000

Egne stande

-

200.000

Løn - Programledelse, kommunikation, administration m.m.,

672.439

700.000

Løn - Skolerne

1.711.345

2.000.000

Andet

93.784

200.000

I alt

5.879.668

7.642.945

Erhvervsskolerne

735.000

1.000.000

I alt

6.614.668

8.642.945

 

 

Finansieringsbudget

Regnskab 2018

2021

Region Midtjylland

1.500.000

1.500.000

Fundraising til konkrete projekter og eventen

-

1.000.000

Kommunerne - udgifter til event, projekter, bus og løn m.m.

2.729.668

5.142.945

Skills Denmark

1.650.000

-

I alt

5.879.668

7.642.945

Erhvervsskolerne

735.000

1.000.000

I alt

6.614.668

8.642.945

 

 

Kommunale kroneudgifter - til event og bus.

Befolkning

Eventudgifter - direkte - minus løn.

Busudgifter - baseret på regnskabstal

I alt

Holstebro

58.546

250.960

90.900

341.860

Ikast-Brande

41.458

177.711

30.100

207.811

Lemvig

20.131

86.292

37.815

124.107

Ringkøbing-Skjern

57.099

244.757

68.500

313.257

Skive

46.413

198.951

62.720

261.671

Struer

21.306

91.329

14.680

106.009

I alt

244.953

1.050.000

304.715

1.354.715

Herning

 

1.050.000

38.230

1.088.230

I alt

 

2.100.000

342.945

2.442.945

 

 Udover medfinansiering fra Region Midtjylland arbejdes der på at få inddraget de øvrige kommuner i Business Region Aarhus.

 

Da regionerne endnu ikke har fordelt midler i forhold til den fremtidige organisering, må buddet fremsendes med forbehold for regional medfinansiering. Regionerne vil dog fortsat – også efter ny lov om erhvervsfremme – arbejde med uddannelse, og der er en finansiel ramme til uddannelse.

 

Derudover er der 1.000.000 kr., der skal fundraises midler til. Såfremt dette ikke lykkedes har kommunerne stillet sig som garant herfor. 400.000 kr. vedrører to konkrete delprojekter – et målrettet at flere gymnasieelever finder det ok, at vælge en EUD efter gymnasiet – p.t. er 20 % ufaglærte 10 år efter huen, heraf er de 10 % i gang med en uddannelse. Det andet delprojekt er målrettet læreruddannelsen – idet lærerne bærer fortælling om de gode uddannelser efter folkeskolen. De øvrige 600.000 kr. er til afholdelse af selve eventen.

Fordelingen af udgiftsreservationen foregår parallelt til resten af finansieringen og vil for Herning Kommune være på op til kr. 500.000.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at udgiften på 1.088.230 kr. i 2021 finansieres inden for områderne erhverv, events og markedsføring,
at en udgiftsreservation på op til 500.000 kr. for Herning Kommune i givet fald finansieres inden for samme ramme.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ændring af styrelsesvedtægt for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Der fremsættes forslag til ændringer i styrelsesvedtægt for Herning Kommune samt tidsplan for behandling af ændringerne i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Styrelsesvedtægten skal efter politisk behandling godkendes af Tilsynet.

 

Baggrunden for ændringerne er, at der på det sociale område sker en kompetenceflytning af enkelte områder fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget.  

Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten samt tidsplan for behandling af ændringerne godkendes.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune. I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

 • Udsatte- og misbrugsområdet foreslås flyttet til Beskæftigelsesudvalget, dog undtaget driften af Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning. Social- og Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.
 • Mentor- og bostøtteopgaven efter lov om social service §§ 85 og 102 foreslås flyttet til Beskæftigelsesudvalget for de borgere, der ikke modtager pension. Social- og Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget og § 17 vedrørende Beskæftigelsesudvalget.

  

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt:

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

12. marts 2019: Beskæftigelsesudvalget

13. marts 2019: Social- og Sundhedsudvalget

  

25. marts 2019: 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

2. april 2019: 2. behandling i Byrådet

 

Primo april 2019: Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes,

 

at tidsplan for politisk behandling af ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-785-06 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Retningslinjer for grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommunes retningslinjer for jordsalg blev sidst revideret den 26. august 2014. Der lægges med denne sag op til endnu en revidering af retningslinjerne.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 26. august 2014 blev retningslinjerne for Herning Kommunes jordsalg sidst revideret.

 

Administrationen anbefaler, at der sker en revision af "Retningslinjer for Herning Kommunes grundsalg" på nedenstående punkter.

 

Forslag til revision:

 • Side 3) Punkt 3.2. - "Økonomi, Personale og Borgerservice" ændres til "Direktionens Stab".
 • Side 4) Punkt 3.3. - ”Med udgangspunkt i denne” tilføjes ”og byggemodningsplanen.”
 • Side 5) Punkt 5.1. - "Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003" ændres til "Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 eller til en hver tid gældende bekendtgørelse."
 • Side 5) Punkt 5.2. - "genanskaffelsesværdi" ændres til "købspris". Dette skal ske efter konkret vurdering fra sag til sag.
 • Side 6) Punkt 5.2. - grønne områder. "Etablering og driften i de første 3 år" ændres fra "3 år" til "1-3 år."
 • Side 6) Punkt 5.2. - grønne områder. ”Offentlige grønne områder holdes” tilføj ”som udgangspunkt”
 • Side 8) Punkt 6.7. - Afsnittet vedr. "Principper for tilbagekøb" revideres. Der vil administrativt kunne dispenseres fra reglen om bebyggelse inden 3 år i udstykningsområder med lav efterspørgsel.
 • Side 9) Punkt 6.9 - Der tilføjes et nyt afsnit "Omkostningsfordeling". Køber betaler handelsomkostninger, hvilket er i overensstemmelse med praksis ved private handler.
 • Side 9) Punkt 7.2. - Annoncering i aviser vil fremadrettet ikke ske automatisk, men efter en konkret vurdering.

 

I bilaget ses den godkendte udgave af "Retningslinjer for grundsalg forslag godkendt udgave" samt forslag til den reviderede udgave "Retningslinjer for grundsalg forslag (version 3) 2018".

 

Det anbefales, at de foreslåede ændringsforslag vedtages, og at den reviderede udgave af "Retningslinjer for grundsalg" godkendes.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den reviderede udgave af "Retningslinjer for grundsalg" godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund  

Budget 2020 samt flerårigt budgetoverslag for Brand og Redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Beredskabskommissionen for Brand & Redning MidtVest har den 29. januar godkendt budgetfor 2020 samt flerårigt budgetoverslag, og fremsender dette til godkendelse i ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne forelægges Beredskabskommissionen senest i løbet af marts måned budgetforslag for det kommende regnskabsår og flerårigt budgetoverslag til godkendelse. Det af kommissionen godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår og det flerårige budgetoverslag fremsendes senest 1. april til ejerkommunerne.

 

Til beregning af budget 2020 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn for perioden 2017 til 2022 opgjort til 2,8%.

 

Den besluttede fordelingsnøgle imellem kommunerne er skitseret i nedenstående skema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetoverslag 2019-2021

Budgetterne er fremskrevet med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra seneste offentliggjorte pris-og lønskøn. I budgetvejledningen G1-1, generelle forudsætninger for budgetlægningen, anbefaler KL følgende fremskrivningsprocenter:

2019/2020: 2,8%

2020/2021: 2,5%

2021/2022: 2,5%   

Økonomi

Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen oplyses:

Herning Kommunes betaling til Brand & Redning MidtVest er opgjort til 16,216 mio. kr. i 2020. Der er afsat 16,050 mio. kr. i 2020 til formålet på Serviceområde 20 Administration. For 2020 og frem indarbejdes merudgiften på 0,166 mio. kr. i driftsbudgettet i forbindelse med rammeudmeldingen ved budgetlægningen for 2020-2023. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget for 2020 samt flerårigt budgetoverslag godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 14.00.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund  

Godkendelse af ejerstrategi for Brand og Redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I januar 2016 blev Brand & Redning MidtVest's første ejerstrategi godkendt. Af strategien fremgår, at den skal revideres og godkendes i de 3 kommunalbestyrelser en gang hvert 4. år.

Sagsfremstilling

Der er foretaget små justeringer i den tidligere godkendte ejerstrategi.

Beredskabskommissionen har den 29. januar 2019 godkendt en revideret ejerstrategi.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at ejerstrategien godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 14.00.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund  

Overdragelse af visse kompetencer til Brand og Redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der er i juni måned 2018 lavet ændringer i Byggeloven i henhold til lov nr. 734 af 08/06/2018. Ændringer medfører, at kommunalbestyrelserne kan overdrage kompetence til det fælleskommunale beredskab til at udstede påbud og nedlægge forbud mod brug af lokaliteter i de tilfælde, hvor der er tale om overhængende fare for personsikkerhed, og hvor kommunernes bygningsmyndighed ikke i rimelig tid kan møde frem på stedet.

 

Beredskabskommissionen for Brand & Redning MidtVest har 29. januar 2019 besluttet at anbefale ejerkommunerne, at kommunalbestyrelserne overdrager Brand & Redning MidtVest kompetencer til at udstede påbud og forbud i medfør af Byggelovens §16C stk. 6-8.

Sagsfremstilling

Påbud og nedlæggelse af forbud kan f.eks. udstedes, når der i forbindelse med brandsyn eller under indsats ved brand konstateres forhold uden for byggemyndighedens normale åbningstid.

 

Henlæggelse af beføjelserne skal fastsættes i vedtægterne for det fælleskommunale selskab og kræver derfor en vedtægtsændring.

 

I praksis konstaterer Brand & Redning MidtVest yderst sjældent ulovlige forhold, der har en sådan karakter, at en øjeblikkelig indgriben er nødvendig.

 

Telte og arrangementer - der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 1000 af 29062016)

Ved brandsyn i og ved telte, salgsområder, festivaler, campingområder, engangsarrangementer og midlertidige arrangementer mv., som angivet i byggelovgivningen, i inspektionsrapport og –certifikat samt i byggetilladelse, gives mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18. Alternativt kan beredskabet fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Brand & Redning MidtVest fremsender efterfølgende en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

 

Øvrige objekter – der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen

Ved brandsyn af objekter, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, hvor de driftsmæssige krav er overført til byggelovgivningen, gives mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18. Alternativt kan Brand & Redning MidtVest fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

 

Ved brandsyn af brandforhold i visse industribygninger, herunder højlagre, hvor de driftsmæssige og tekniske krav er overført til byggelovgivningen, gives dog mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), efter de i byggetilladelse eller i tilladelse fra Brand & Redning MidtVest fastsatte vilkår vedrørende brandmæssige forhold, jf. byggelovens § 18, herunder fastsætte særlige vilkår eller meddeles dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Brand & Redning MidtVest fremsender efterfølgende en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

 

Ulovlig anvendelse af bygninger og andre akutte situationer, hvor kommunen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse

Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af lokaler, bygninger og grundarealer, der alene er omfattet af byggeloven, og hvor Brand & Redning MidtVest tilkaldes eller er til stede, gives Brand & Redning MidtVest mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18, alternativt at fastsætte vilkår eller meddele dispensation, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Brand & Redning MidtVest fremsender efterfølgende en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune overdrager kompetencer til at udstede påbud og forbud i medfør af Byggelovens §16C stk. 6-8 til Brand & Redning MidtVest. Herefter indarbejdes beslutningerne i Brand & Redning Midtvest's vedtægter.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 59 vedr. erhvervsområdet ved HI-Park

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan 31.E3.1 for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Det ledsages derfor af tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Kommuneplantillægget udlægger et ændrer den geografiske afgrænsning af de to rammeområder 31.E3 og 31.E7 med henblik på at afspejle de faktiske forhold i området. Derudover justerer tillægget på den mindst tilladte miljøklasse inden for rammeområde 31.E3 og ændrer i anvendelsesbestemmelserne.

 

Tillægget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 omfatter rammeområde 31.E3 for et erhvervsområde ved Hi-Park og rammeområde 31.E7 for et erhvervsområde til transport og logistikerhverv.

 

Kort med den fremtidige afgrænsning af kommuneplanrammerne.

 

 

Kommuneplantillægget ændrer på den geografiske afgrænsning af de to rammeområder; 31.E3 - Erhvervsområde ved Hi-Park og 31.E7 - Erhvervsområde til transport og logistikerhverv, hvor en mindre del af 31.E7 overføres til 31.E3. Overførslen følger de faktiske forhold i området og sker gennem vejen HI-Park samt langs en skelgrænser syd for Transportcenter Alle.

 

Tillægget ændrer ikke på bestemmelserne for rammeområde 31.E7 - Erhvervsområde til transport og logistikerhverv.

 

Tillægget justerer anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 31.E3 - Erhvervsområde ved Hi-Park med henblik på at afspejle de nuværende forhold og lette administrationsgrundlaget for erhvervsområdet. Det er særligt kravet om etablering af bæredygtige virksomheder med høj vægt på miljømål og forsyning, der udgår, da det har vist sig ikke at være til at administrere.

 

Da området er udpeget med særlige drikkevandsinteresser tilføjer tillægget et krav om, at der ikke må etableres grundvandstruende virksomheder i området.

 

For at imødekomme den teknologiske udvikling og give mulighed for nye typer af virksomheder, nedjusterer tillægget ligeledes den mindst tilladte miljøklasse til 3 i stedet for 4, og lemper på parkeringskravet for lagervirksomheder. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområdet ved HI-Park foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle med henblik på at ajourføre planlægningen til de faktiske forhold og give mulighed for udvikling i henhold til de nutidige markedskræfter, da det gældende plangrundlag er udarbejdet før der var kendskab til de overordnede vejforløb og kommende ejerforhold. De eksisterende forhold i området betyder, at størstedelen af lokalplanen allerede er realiseret. Lokalplanen tilvejebringes ligeledes for at forebygge eventuelle fremtidige miljøkonflikter i og omkring lokalplanområdet.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Området er beliggende som en del af erhvervsområdet ved HI-Park i den østligste del af Herning Kommune.

 

Området afgrænses mod nord af Hammerum Hovedgade. Mod øst afgrænses området af N.O. Hansens Vej og en matrikel med eksisterende bolig og erhverv. Mod syd afgrænses området af Transportcenter Alle og mod vest af fordelingsvejen HI-Park.

 

Området har et samlet areal på ca. 44,5 ha.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at udlægge området til erhvervsformål, og skal ligeledes forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, blandt andet gennem regulering af virksomhedsklasser inden for lokalplanområdet og håndtering af overfladevand, herunder etablering af fast belægning, der gør det muligt at opsamle afstrømmende vand.

 

Lokalplanen har desuden til formål at overføre en del af området fra landzone til byzone.

 

Lokalplanen skal sikre en bymæssig og landskabelig sammenhæng mellem erhvervsområdet og de omkringliggende arealer, herunder byudvikling ved Hammerum og koblingen til Ikast. Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser for omfang og placering af ny bebyggelse og karakteristiske beplantningsprincipper inden for området.

 

Lokalplanen skal ligeledes sikre trafikale adgangsforhold, samt etableringen af de nødvendige parkeringspladser til betjening af funktionerne inden for lokalplanområdet.

 

 

Lokalplanens disponering og anvendelse

Lokalplanen er disponeret ud fra de faktiske forhold og inddelt i 4 delområder, hvor der i delområde I, II og III kan etableres bebyggelse til erhverv, mens delområde IV er udlagt til grønt, ubebygget areal med højt naturindhold.

 

Oversigt over delområdeafgrænsing og byggelinjer.

 

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for virksomhedstyper i de forskellige delområder, og indeholder desuden bebyggelsesregulerende byggelinjer, der er defineret ud fra de forskellige vejskel med henblik på at sikre en ensartet struktur i området svarende til den gældende planlægning for området og de faktiske forhold. Derudover fastlægger lokalplanen en påbudt facadebyggelinje for bebyggelse inden for delområde I, der har til formål at fastholde den eksisterende facadelinje langs med Hammerum Hovedgade. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 for den enkelte ejendom. Bebyggelse må højst opføres i 3 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 12 meter. Lokalplanen stiller ligeledes krav til udformning og placering af skilte, både langs adgangsvejene samt på facader.

 

Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for den faste rytme i trærækken langs Hammerum Hovedgade, da den har stor betydning for vejforløbet og karakteren af området. Lokalplanen bevarer ligeledes de eksisterende skovarealer, herunder beplantningsbæltet inden for delområde IV, der udgør en fjerdedel af HI-Parks karakteristiske cirkelslag, og arealet nord for lokalvejen HI-Park mod nord.

 

 

Aflysning af servitut

Forvaltningen påpeger, at servitut 18.04.1995 15702-57 Miljødeklaration mv (vedhæftet som Bilag 2) bør aflyses efter Tinglysningslovens §20 stk. 1, da den har mistet sin betydning. Servitutten blev tinglyst i forbindelse med etableringen af den oprindelige første etape af HIPark, som var et fælles projekt mellem de daværende Herning og Ikast Kommuner og Midtbank. Projektet var meget visionært og ambitiøst på mange områder, ikke mindst i forhold til bæredygtighed, synergieffekter mellem forskellige virksomheder, behandlingen af de grønne områder osv. Mange af disse ambitioner er søgt efterlevet i udviklingen af området siden planerne blev vedtaget, men samlet set, er det ikke helt sket efter de oprindelige ambitioner. Men hensigterne var alvorligt ment fra de to kommuners side, og begge kommuner er derfor påtaleberettigede på deklarationen.

Da området er næsten fuldt udbygget og virkeligheden i dag er en anden end dengang, ikke mindst i forhold til de virksomhedstyper som i dag er lokaliseret i området, vurderer Herning Kommune ikke at det giver mening at opretholde deklarationen. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle foreløbigt vedtages,

 

at servitut 18.04.1995 15702-57 Miljødeklaration mv. aflyses efter Tinglysningslovens §20 stk. 1. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den. 18. december 2018, pkt. 270, at foreløbigt vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup.  Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 har været i offentlig høring fra den 20. december 2018 til den 24. januar 2019, hvor der ikke er indkommet kommentarer eller indsigelser til forslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages. 

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelse af lokalplan nr. 32.B6.1 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup, i form at åben-lav bebyggelse, samt rekreativt område med et regnvandsbassin. Området er placeret øst for Gjellerupskole, og er mod vest afgrænset af Ny Gjellerupvej, mod nord af Vestertorp, og mod syd af Spinkebjerg. Idet lokalplanforslag 32.B6.1 udlægger lokalplanområdet til boligformål, er det ikke i overensstemmelse med den eksisterende ramme 32.R2 til rekreativt formål.

 

Kommuneplanramme 32.R2 udgår og erstattes af den omkringliggende ramme 32.B6 til boligområde.

Rammeområdet 32.R6 forbliver uændret i forhold til anvendelse, men åbner mulighed for mindre justeringer i forhold til udvidelse af regnvandsbassinet, etablering af klimatilpasning og stiforbindelser.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 har været i offentlig høring fra den. 20 december 2018 til den 24. januar 2019. Der er ikke indkommet kommentarer eller indsigelser til forslaget. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 46 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den. 18 december 2018, pkt. 270, at foreløbig vedtage forslag til lokalplan nr. 32.B6.1 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2018 til den 24. januar 2019. Der er i perioden kommet 14 indsigelser.  

 

Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse uden ændringer.   

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af nærværende lokalplanforslag er Herning Kommunes ønske om at udvikle en del af det eksisterende ubebyggede areal ved Spinkebjerg til åben-lav boligbebyggelse. Ved at byudvikle arealet vil den vestlige del af lokalplanområdet kunne udnyttes til at imødekomme byens efterspørgsel for nye boliger.

 

Samtidig er det kommunens intention, at forskønne og forbedre den østlige del af lokalplanområdet, ved at muliggøre etablering af stiforbindelser, adgang til området, regnvandsbassiner og andre former for klimatilpasning.

 

Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i to mindre delområder, hvor delområde I skal anvendes til boligformål i form af åben-lav bebyggelse, og delområde II forbliver til rekreativt formål.

 

Hvid prikket signatur - afgrænsning af lokalplanforslag 32.B6.1 + delområder I og II

 

 

 Vejledende udstykningsprincip inden for lokalplanens område

 

Offentlig høring

 

Lokalplanforlaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2018 til den 24. januar 2019. Der er i perioden kommet 14 indsigelser mod lokalplanen. Indsigelserne omhandler lokalplanens trafikale forhold.

Indsigerne udtaler sig mod, at vejen til det nye boligområde tilkobles via Spinkebjerg. Det bemærkes i indsigelserne, at etablering af vejadgang til det nye boligområde via Spinkebjerg vil medføre tung og støjende trafik i en lang årrække, på grund af maskiner til arkæologiske udgravninger og lastbiler til byggemodning og etablering af boliger.

 

Efter indsigernes opfattelse er Spinkebjerg ikke egnet til at blive anvendt som "hovedvej", og i stedet foreslås, at boligområdet vejbetjenes fra Ny Gjellerupvej. Hertil foreslås etablering af en rundkørsel, som indsigerne mener, vil løse den trafikale udfordring forårsaget af den nye udstykning af nuværende Gjellerup Skole til boliger.      

 

Vej – og Trafikafdelingen, vurderer, at en udvidelse af Spinkebjergområdet med 15 boligenheder ikke er problematisk i forhold til de eksisterende vejforhold. Indsigernes forslag om etablering af vejadgang fra Ny Gjellerupvej vurderes ikke at være realiserbar, idet Ny Gjellerupvej har status som en trafikvej, og Herning Kommune forsøger at reducere adgangen til/fra trafikveje. Udstykningen for det nye boligområde vurderes derfor at være for lille til at kunne tilkobles Ny Gjellerupvej. 

 

Samtidig vurderes højdeforskellen mellem Ny Gjellerupvej og boligområdet, at tale imod den nævnte vejtilslutning fra Ny Gjellerupvej.

 

Til indsigelsernes forslag om at etablere en rundkørsel, vurderes den løsning ikke at være realiserbar, idet der ikke kan laves rundkørsler med så små vejtilslutninger, som det vil være i dette tilfælde. Udbygningen af den gamle skole ses i trafikal sammenhæng også som en mindre tilslutning i forhold til trafikken på Ny Gjellerupvej.

 

Angående bekymringer der vedrører tung trafik i byggeperiode, oplyser Vej- og Trafikafdelingen, at der arbejdes på at kunne komme til byggemodningsområdet via cykelstien langs Gjellerupvej, netop for at undgå tung trafik gennem det eksisterende boligområde, og for at undgå en forringelse af den eksisterende vej, Spinkebjerg.     

 

En udvidelse af vejen fra 5 meter til 5,5 meter kan ikke realiseres, idet ny vejtilslutning skal opfylde de almene vejregler. Den eksisterende 5 meter brede vej er desuden uden for lokalplanområdet, og vil ikke blive medtaget i projektet. 

 

Der foreslås i nogle af indsigelserne, at den østlige del af lokalplanområdet kunne anvendes til etablering af et rekreativt areal, en legeplads samt nye stiforbindelser. Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget imødekommer disse ønsker, ved at fastlægge anvendelsen i delområde II til rekreative formål, i form af etablering af regnvandsbassiner og klimatilpasningstiltag. Derudover giver lokalplanforslaget mulighed for etablering af nye stiforbindelser i lokalplanområdet.

 

Det vurderes, at forslaget om opførelse af en legeplads inden for den østlige del af lokalplanområdet ikke kan realiseres, på baggrund af de hyppige oversvømmelser som området udsættes for. Det vurderes dog, at udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin vil formindske dette problem.      

    

Indsigelserne fremgår af det vedhæftede indsigelsesnotat.

 

På den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for ændringer i lokalplanforslaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 32.B6.1 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for Skarrild

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 13. november 2018 foreløbig vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2012-2028 og lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By.

Formålet med planerne er at overføre Skarrild til byzone, da Skarrild er én af i alt fire landsbyer, der er udpeget som udviklingslandsbyer med kommuneplanen.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 15. november 2018 til den 13. december 2018. Der er i høringsperioden kommet tre indsigelser og en bemærkning til planforslagene, som behandles under den tilhøredne lokalplansag.

 

Kommuneplantillæg nr. 57 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 57 for et område i den nordøstlige del af lokalplanområdet er udarbejdet for at forslag til lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget vedrører rammeområde 92.B1 - Boligområde ved Hveddevej i Skarrild.

 

 

Rammeområde 92.B1

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan endeligt vedtagelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Skarrild By

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 13. november 2018 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By og kommuneplantillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Formålet med planerne er at overføre Skarrild til byzone, da Skarrild er én af i alt fire landsbyer, der er udpeget som udviklingslandsbyer med kommuneplanen.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 15. november 2018 til den 13. december 2018. Der er i høringsperioden kommet tre indsigelser og en bemærkning til planforslagene.

 

Forslag til lokalplan nr. 92.BL1.2 indstilles hermed til endelig vedtagelse med en enkelt tilføjelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger ca. 20 km. syd for Herning. Området er fuldt udbygget med boliger, skole, kirke, kultur- og idrætscenter, daginstitution og dagligvareforretning. Inden for lokalplanområdet i den nordøstlige del af Skarrild er der landbrugsjord.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre byudvikling i Skarrild, og der udlægges et nyt boligområde til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i den nordøstlige del af Skarrild. Lokalplanen skal overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone.

 

Lokalplankort.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 15. november 2018 til den 13. december 2018, og der er kommet tre indsigelser og en bemærkning i høringsperioden. Indsigelserne omhandler henholdsvis bestemmelse omkring tagudformning for byggeri langs Hovedgaden, bebyggelseshøjde ved genopførelse af eksisterende bygninger samt lokalplanens afgrænsning. Bemærkningen omhandler de bevaringsværdige bygninger og kirkepladsen i forhold til datering, udpegning og sikring af kulturmiljøet.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret overordnet på indsigelserne og bemærkningen. Indsigelse og bemærkning samt forvaltningens kommentarer kan ses i sin fulde længde i det vedlagte indsigelsesnotat. 

 

 

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til de indkomne indsigelser/bemærkninger vurderer forvaltningen, at der bør tilføjes en bestemmelse under bebyggelsens omfang og placering for delområde I omkring bygningshøjde ved genopførelse af eksisterende bygninger. Indsiger gør opmærksom på, at der er bygninger, som overstiger 8,5 m, og at der ved f.eks. brand eller anden skade, skal være mulighed for at genopføre bygningerne, som de fremstår i dag.  

 

I forhold til tagudformning for byggeri langs Hovedgaden, gøres der indsigelse mod, at byggeri skal forsynes med ligesidet sadeltag. Bestemmelsen omkring tagudformning skal ses i sammenhæng med facadebyggelinjen, der skal sikre Skarrilds karakteristiske træk som vejlandsby med huse placeret langs vejen uden eller med små forhaver. Bebyggelse med ligesidet sadeltag vil sikre indpasning i det eksisterende bymiljø, samt at husene ikke fremstår dominerende langs vejen.   

 

Med hensyn til lokalplanens afgrænsning ønsker Skarrild Menighedsråd, at matr. nr. 40a medtages i lokalplanområdet, så alle kirkens matrikler bliver overført til byzone og underlagt samme regelsæt. Området er ikke udlagt i kommuneplanen, og hele matriklen er omfattet af en åbeskyttelseslinje til Skjern Å. Det vil ikke være muligt at inddrage arealet i lokalplanområdet uden ny screening for miljøvurdering og høring, hvilket ikke vurderes relevant i forhold til områdets begrænsede anvendelsesmuligheder.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By endelig vedtages med følgende tilføjelse,

 

at der under §7 Bebyggelsens omfang og placering for delområde I tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: “Eksisterende bygninger med en højde, der overstiger 8,5 m, kan genopføres med den oprindelige/ nuværende højde”.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan ved Velhustedparken nord i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 13. november 2018 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 91.B9.1 for et boligområde ved Velhustedparken nord i Kibæk. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 15. november 2018 til den 13. december 2018. Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar til planforslaget.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 91.B9.1 for boligområde ved Velhustedparken nord i Kibæk endelig vedtages med enkelte ændringer.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanens formål er at udlægge et område i den nordøstlige del af Kibæk til åben-lav boligbebyggelse.

 

I lokalplanen fastlægges principper for placering af friarealer, veje, stier og beplantning, og skal sikre, at områdets disponering og udstykning sker med respekt for den del af lokalplanens område, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3.

 

Lokalplanen skal ligeledes sikre boligområdets indpasning i forhold til det eksisterende boligmiljø omkring Velhustedparken i Kibæk, samt en god overgang til det åbne land, nord og nordøst for lokalplanområdet.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 15. november til og med den 13. december 2018. Der er i alt indkommet 4 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til enkelte mindre ændringer, jf. Bilag 1 – Indsigelsesnotat inkl. indsigelser til lokalplan 91.B9.1.

 

Høringssvarene omhandler forskellige punkter i lokalplanforslaget, herunder et ønske fra Kibæk Lokalråd om at fjerne lokalplanens krav om, at der ikke må etableres tage med valm eller halvvalm, et ønske fra Grundejerforeningen Velhustedparken om at tilføje et krav om at nye grundejere skal tilslutte sig den eksisterende grundejerforening, et ønske fra Midt- og Vestjyllands Politi om at tilføje et krav om at sikre vendemulighed på den enkelte boligvej samt bemærkninger fra Vejdirektoratet omkring støjforhold og skiltning. Høringssvarene er vedlagt i deres fulde længde i Bilag 1 – Indsigelsesnotat inkl. indsigelser til lokalplan 91.B9.1, sammen med forvaltningens behandling af de indkomne indsigelser.

 

Forvaltningen anbefaler ikke at imødekomme indsigelsen fra lokalrådet, da lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den praksis, der har været for den eksisterende del af området, der ligger sydvest for stamvejen Velhustedparken.

 

Forvaltningen oplyser, at det er intentionen, at nye grundejere skal optages i den eksisterende grundejerforening, hvilket netop er en mulighed efter lokalplanens bestemmelser om grundejerforening. Forvaltningen anbefaler dog ikke at imødekomme grundejerforeningens indsigelse, da det samtidig vil betyde, at Herning Kommune fraskriver sig muligheden for at grundejerforeningen i fremtiden kan forlanges sammensluttet med øvrige grundejerforeninger eller lade sig opdele i flere selvstændige.

 

Forvaltningen anbefaler at imødekomme bemærkningen fra Midt- og Vestjyllands Politi om at tilføje en bestemmelse, der sikrer vendemulighed på hver enkelt boligvej.

 

Lokalplanområdet er beliggende i umiddelbar nærhed til statsvejen, Vardevej, der karakteriseres som åbent land, og som følge heraf er området underlagt naturbeskyttelseslovens forbud mod opstilling af reklamer eller andre indretninger i reklame- eller propagandaøjemed. Da lokalplanen har til formål at udlægge området til boligformål og kun med mulighed for at etablere virksomheder, der kan indpasses i et boligområde og da lokalplanen ikke indeholder mulighed for opsætning af skilte til hverken reklame eller propaganda, vurderer Herning Kommune, at bekendgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger  i det åbne land er overholdt.

 

Forvaltningen anbefaler ikke at imødekomme ændringsforslagene fra Kibæk Lokalråd og Grundejerforeningen Velhustedparken. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 91.B9.1 for et boligområde ved Velhustedparken nord i Kibæk endeligt vedtages med nedenstående tilføjelse til lokalplanens bestemmelser

 

at der til lokalplanens §4 tilføjes følgende bestemmelse:§4.x For hver boligvej skal der sikres vendemulighed for renovations- og redningskøretøjer

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for aflysning af korridor til kabeltracé til 150 kV ledning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 13. november 2018 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 15. november til den 13. december 2018. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

 

Kommuneplantillæg nr. 64 har til formål, at ophæve korridor reservation til 150 kV jordledning som er fastlagt i Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 64 endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Daværende Naturstyrelse vedtog i 2015 et tillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for landanlæg til kystnære havvindmøller ved Harboør. Kommuneplantillægget omhandlede en arealreservation til kabeltrace til en 150 kV jordledning, som skulle forbinde de kystnære havvindmøller med transformerstationen ved Herning.

 

Arealreservationen blev efterfølgende indarbejdet i Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

I efteråret 2017 blev planerne for de kystnære havvindmøller ved Harboør ændret, så der ikke længere skal etableres et 150 kV kabel til Herning.

 

Kabeltraceét skaber ligeledes barrierer for byudviklingen ved det nye Regionshospital ved Gødstrup, hvor traceét hindrer en fremtidig forbindelse mellem den nye by Gødstrup og den eksisterende byudvikling i Snejbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommueplantillæg nr. 64 endeligt vedtages uden ændringer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endelig vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-26-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 67 for blandet erhverv i gl. Simmelkær skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har den 18. december 2018 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 67 for blandet erhverv i Gl. Simmelkær skole. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2018 til den 24. januar 2019. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

 

Kommuneplantillægget har til formål at give mulighed for en bredere udnyttelse af den forhenværende skole i Simmelkær.

 

Forvaltningen anbefalder, at kommuneplantillæg nr. 67 endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om at kunne drive erhverv fra Gl. Simmelkær skole i Simmelkær. Ansøger ønsker at etablere klubfaciliteter med mulighed for udskænkning af alkohol.

 

Ejendommen er beliggende på Hodsagervej 35 i Simmelkær. Ejendommen ligger ved byens vestlige udkant. Øst for ejendommen ligger Simmelkær Kirke og syd for byens boldbaner.

 

Kommuneplantillægget har til formål at give mulighed for en bredere udnyttelse af den forhenværende skole i Simmelkær. På den baggrund muliggør kommuneplantillægget, at eksisterende bygninger kan benyttes til liberalt erhverv, selskabslokaler, klub og lignende aktiviteter.

 

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2018 til den 24. januar 2019. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefalder, at kommuneplantillæg nr. 67 endeligt vedtages uden ændringer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 67 il Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 54 for byudvikling i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Tanja Andreasen

Sagsresume

I Herning Kommuneplan 2017-2028 er der udlagt kommuneplanrammer til byudvikling ved det nye regionshospital i Gødstrup.

 

Byplanudvalget har i marts 2018 godkendt en principplan for lokalplanlægningen i Gødstrup. Samtidig blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg for at ændre den sydlige del af rammeområde 54.E1 fra erhverv til boliger.

 

I forbindelse med udarbejdelse af de to første lokalplaner for byudviklingen i Gødstrup har der vist sig at være behov for yderligere justering af de udlagte kommuneplanrammer. Blandt andet i forhold til håndtering af regnvand, etablering af en forbindelse "Linket" på tværs af Hilmar Sølunds Vej samt konkrete ønsker fra de private udviklere af området.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet tillæg nr. 54 til Herning kommuneplan 2017 - 2028 for byudviklingen i Gødstrup. Udlæg af nye rammer, justering af afgrænsning af eksisterende rammer samt ændringer i rammernes anvendelsesmuligheder er opsummeret i teksten herunder. På kortet ses de nuværende rammer med helfarve, mens de nye rammer er markeret med rødt.

 

Nye og eksisterende kommuneplanrammer i Gødstrup

 

Udlæg af nye rammer og overførsel af arealer mellem eksisterende rammer

Kommuneplantillæg nr. 54 indeholder følgende ændringer i forhold til udlæg af nye rammer og overførsel af områder mellem eksisterende rammer:

 

 • Der udlægges nye rammeområder 54.T2 og 54.T3 til tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner.
 • Rammeområde 54.E2 skifter navn til 54.E3 for at undgår forveksling med naboområdet 59.E2.
 • Den sydligste del af rammeområde 54.E1 overføres til rammeområde 54.B1 for at give mulighed for boliger i stedet for erhverv.
 • Den del af rammeområde 54.C1, der ligger nord for Hilmar Sølunds Vej overføres til rammeområde 54.E3. Det gøres for at samle og styrke centerfunktionen i form af detailhandel syd for Hilmar Sølunds Vej og for at opretholde et større, sammenhængende erhvervsareal i første etape af byudviklingen i Gødstrup.
 • Den nordøstligste del af rammeområde 54.E1 overføres til rammeområde 54.C1 for at give mulighed for at etablere forbindelsen ”Linket” med tilhørende offentlige arealer syd for Hilmar Sølunds Vej.

 

Ændringer i rammernes anvendelsesmuligheder

 54.B1- Boligområde ved Helstrupvej, Gødstrupvej og Ørskovvej

Det er præciseret, at boligbebyggelse skal ske i form at tæt-lav bebyggelse, etageboliger eller åben-lav bebyggelse i to etager på små grunde. Kravene til parkering er ændret, så de følger Herning Kommunes normer for parkering til disse boligtyper.

 

54.C1- Centerområde ved Hilmar Sølunds Vej og Gødstrupvej

Der skal være mulighed for offentlige formål for at kunne anlægge ”Linket” på tværs af Hilmar Sølunds Vej med tilhørende arealer.

I krydset Hilmar Sølunds Vej / Gødstrup Bygade kan der bygges i op til 6 etager for at markere krydset.

Bebyggelsesprocenten nedsættes fra 80% til 60%.

Det er præciseret, at boligbebyggelse skal ske i form at tæt-lav bebyggelse eller etageboliger. Kravene til parkering er ændret, så de følger Herning Kommunes normer for parkering for disse boligtyper og den øvrige anvendelse af området.

 

54.E1 - Erhvervsområde vest for Gødstrupvej, syd for Hilmar Sølunds Vej

Bebyggelsesprocenten for området som helhed hæves til 60%.

I den nordlige del af området kan der bygges i 4 etager, i den sydlige del i 3 etager.

Der stilles krav om vejadgang fra Hilmar Sølunds Vej.

Der er tilføjet mulighed for at anvende området til uddannelses- og forskningsfaciliteter samt erhverv og offentlige formål, der hensigtsmæssigt kan placeres tæt på Regionshospitalet.

 

54.E3 - Ehvervsområde ved Hilmar Sølunds Vej, øst for Gødstrupvej

Der gives mulighed for at anvende området til hotel, konference, uddannelsesinstitutioner og forskningsfaciliteter.

Bebyggelsesprocenten for den nordlige del af området nedsættes fra 80% til 60%.

Bygningshøjden øges til maksimalt 4 etager og 20 meter.

 

Det er desuden tilføjet til alle rammer, at der kan anlægges regnvandsbassiner samt andre anlæg til regnvandshåndtering og klimatilpasning.

 

Den første del af den nye byudvikling i Gødstrup ligger omkring krydset ved Hilmar Sølunds Vej og Gødstrupvej. Hilmar Sølunds Vej er adgangsvej til Regionshospitalet og indfaldsvej til Herning fra motorvejen vest om Herning. Det vil sige, at bebyggelse, landskab og øvrige anlæg omkring krydset og langs Hilmar Sølunds Vej vil blive synligt for trafikanterne i området. Der er derfor tilføjet bestemmelser til kommuneplanrammerne om det arkitektoniske og landskabelige udtryk for byggeri og anlæg langs Hilmar Sølunds Vej.

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 – 2028 blev der fastlagt rækkefølgebestemmelser for den kommende udvikling af det nye byområde i Gødstrup.

Kommuneplantillægget og de to første lokalplaner for området er udarbejdet efter princippet om, at der bygges indefra og ud i forbindelse med eksisterende bymæssig bebyggelse.

 

Det er en forudsætning for udbygningen af delområde 54.E1, at der etableres vejadgang fra Hilmar Sølunds Vej.

 

Dagligvarebutik

Kommuneplanen giver mulighed for at udlægge i alt 3000 m² til detailhandel inden for rammeområde 54.C1. Den enkelte dagligvarebutik må maksimalt være 1000 m² og den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt være 500 m². Forvaltningen anbefaler, at butiksstørrelsen for dagligvarebutikken øges fra 1000 til 1500 m², da flere dagligvarekæder efterspørger mulighed for butikker på op til 1500 m².

Udvikleren af området ønsker mulighed for to dagligvarebutikker på op til 1200 m² som beskrevet i vedhæftede notat. De vurderer, at der vil være marked for to dagligvarebutikker og er i forhandling med to dagligvarekæder om at placere sig inden for området.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at der for nuværende vil være grundlag for at drive to dagligvarebutikker i Gødstrup. I de eksisterende forstæder til Herning er der typisk én dagligvarebutik til områdets forsyning. Hospitalet vil give kunder til en dagligvarebutik, men da der går en årrække før Gødstrup har lige så mange indbyggere som de eksisterende forstæder, vurderer forvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at planlægge for og opføre to dagligvarebutikker. Forvaltningen har derfor en bekymring for, om en udvidelse af kapaciteten til to daglivarebutikker kan betyde, at en butik kommer til at stå tom, hvilket vil være uheldigt for den fremtidige udvikling i området.

 

Hvis der på længere sigt, i takt med Gødstrup vokser, viser sig at være behov for en dagligvarebutik mere, vil der være mulighed for at planlægge for det på dette tidspunkt.

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillæg nr. 54 og Lokalplan nr. 54.C1.1 og 54.E3.1 bliver fulgt af en miljørapport for planerne. Miljørapporten er udarbejdet på baggrund af planernes størrelse og for at sikre, at planerne ikke skaber en væsentlige negative miljøkonsekvenser ved deres realisering. Miljørapportens konklusioner er indarbejdet i kommuneplantillæg og lokalplaner.

Miljørapporten behandler en række emner, herunder overfladevand, natur, landbrug og støj. Emnet overfladevand er et gennemgående tema, da det sikres i lokalplanerne, at regnvand kan håndteres i op til 50års hændelser. Konsekvensen er dog at enkelte truede arter af lav i de eksisterende læhegn skal tåle oversvømmelse i nogle situationer omkring 50års hændelser. Se Miljørapport og dets ikke tekniske resume for yderligere viden om planernes miljøkonsekvenser. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for byudvikling i Gødstrup foreløbig vedtages, således

 

at der i kommuneplanramme 54.C1 Centerområde ved Hilmar Sølunds Vej og Gødstrupvej skal være mulighed for to (2) dagligvarebutikker på hver op til 1.500 m2.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd planlægger en ny bydel med tilknytning til det kommende regionshospital. Byområdet tænkes som et aktiv for hele Herning Kommune og skal samtidig understøtte Snejbjerg og Tjørrings funktioner. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at igangsætte den ny byudvikling. Byområdet skal udvikles  med erhvervs-, center- og boligområder samt rekreative arealer og senere også med offentlige funktioner.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og ledsages derfor af tillæg nr. 54.

 

Forslag til lokalplan 54.E3.1 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i tilknytning til Gødstrup Landsby, vest for Herning By. Lokalplanområdet er afgrænset af Hilmar Sølunds Vej mod syd, Gødstrupvej mod vest og mod nordøst af en sidevej til Gødstrupvej, der også hedder Gødstrupvej. Nordøst for lokalplanområdet ligger Gødstrup Sø og mod vest er det nye regionshospital under opførelse.

 

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 9 ha, og området benyttes i dag primært til landbrugsareal.

 

 

Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning og de nærmeste omgivelser

 

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at udlægge området til et nyt erhvervsområde i sammenhæng med byudviklingen ved Gødstrup. Lokalplanen udlægger området til erhverv i miljøklasse 1-3, uddannelsesformål samt hotel og konferencecenter.

Lokalplanen overfører en stor del af området fra landzone til byzone. Lokalplanen skal sikre en bymæssig og landskabelig sammenhæng mellem erhvervsområdet og regionshospitalet samt byudviklingen syd for Hilmar Sølunds Vej, og fastlægger derfor bestemmelser for ny bebyggelses omfang og placering samt etablering af en karakteristisk beplantningsstruktur langs med Hilmar Sølunds Vej. Lokalplanen skal ligeledes sikre trafikale adgangsforhold, samt etableringen af de nødvendige parkeringspladser til betjening af funktionerne inden for lokalplanområdet.  

 

Lokalplanen skal forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, blandt andet gennem regulering af virksomhedsklasser inden for lokalplanområdet og ny bebyggelses placering i forhold til de overordnede veje.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at fastsætte bestemmelser for håndtering af overfladevand, og fastlægger i denne forbindelse, at der skal oprettes en grundejerforening til at varetage drift og vedligehold af de fælles anlæg til håndtering af skybrudsregn samt fælles veje og grønne områder.

 

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen forholder sig overordnet til Principplan for Gødstrup, marts 2018. Principplanen udlægger de overordnede veje, bebyggelse og ”grønne og blå” friarealer. Lokalplanen er disponeret med fire delområder, hvoraf de tre kan indeholde bebyggelse og det fjerde delområde er udlagt til tekniske anlæg for håndtering af overfladevand.

 

Udsnit af lokalplanens kortbilag 2 med lokalplanens disponering og delområdeafgrænsninger og angivelse af byggeområder indenfor de enkelte anvendelsesområder

 

Der må ikke etableres lagervirksomhed eller foretages udendørs oplagring i området, og der må ikke etableres nogen form for boliger.

 

Der kan i delområde I, II og III etableres uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne som kontorer, liberale erhverv, foreningsformål, elektronikværksteder, laboratorier og forskningsfaciliteter, service- og udstillingsvirksomheder og lignende virksomheder. Virksomhederne skal ligge inden for virksomhedsklasse 1-3 efter kommuneplanen og Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne”, 2004 jf. bilag A.

 

Der kan i delområde II og III ligeledes etableres lettere håndværks- og produktionsvirksomheder uden udendørs oplag, såfremt det ikke medfører miljøgener for omgivelserne. Virksomhederne skal ligge inden for virksomhedsklasse 1-3 efter kommuneplanen og Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne”, 2004 jf. bilag A. Der kan i delområde II og III ligeledes etableres hotel og konferencecenter med tilhørende restaurant/café.

Delområde IV er udlagt til tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner og arealer til håndtering af skybrudsregn fra lokalplanområdet. Delområdet skal have en grøn og landskabelig karakter, der skal suppleres med læskabende beplantning. Vegetation skal have et ”vildt” præg og udlægges derfor som engareal med højt græs, blomster og urter.

 

Generelt fastsætter lokalplanen, at bebyggelse skal opføres inden for de angivne byggefelter. Lokalplanen fastsætter bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom til 60. Bebyggelse må højst opføres i 4 etager og have en maksimal bygningshøjde på 20 meter. Bebyggelse inden for delområde I er underlagt en påbudt facadebyggelinje, der sikrer, at ny bebyggelse langs Hilmar Sølunds Vej og Gødstrupvej mod vest orienterer sig mod vejforløbet. Facadebyggelinjen er samtidig med til at strukturere området, da det endnu er uvist hvilke virksomheder, der kommer til at etablere sig i området. Delområde III, der også ligger ned til Hilmar Sølunds Vej er ikke underlagt en facadebyggelinje, da det her er intentionen at give fleksibilitet til en helt særlig bygningstypologi og –udformning, der kan markere ankomsten til den nye bydel og udviklingen nord for Hilmar Sølunds Vej.

 

Lokalplanen indeholder flere bestemmelser om bebyggelsens udformning og fremtræden, herunder også skiltebestemmelser for fritstående skilte samt skiltning på facader i henhold til Byens Ansigt. Lokalplanen fastsætter ligeledes en påbudt skiltelinje for skiltepyloner langs Hilmar Sølunds Vej og Gødstrupvej mod vest.

 

På grund af områdets placering langs med Hilmar Sølunds Vej fastsætter lokalplanen bestemmelser for etablering af karakterfuld beplantningsstruktur, der kan skabe sammenhæng i byudviklingen ved Gødstrup og forløbet langs med Vesterholmvej/Hilmar Sølunds Vej. Lokalplanen bevarer ligeledes størstedelen af det eksisterende øst-vestgående læhegn.

 

Lokalplanen fastsætter, at vejadgang skal ske fra Gødstrupvej mod vest, og stiller samtidig krav om etablering af parkeringspladser i henhold til den pågældende anvendelse.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der foretaget beregninger for mængden af regnvand i den nye bydel. Lokalplanen udlægger derfor arealer til håndtering af hverdags- og skybrudsregn (op til 50 års hændelser). Der kan således etableres anlæg til forsinkelse/opmagasinering af skybrudsregn inden for lokalplanområdet i form af grøft ved den naturlige strømningsvej, der leder til lavning/regnvandsbassin inden for delområde IV.

 

Etaper for byudviklingen

Regeringen har fastsat, at kommunernes byudvikling skal ske indefra og ud. Det betyder i praksis, at der skal være en geografisk sammenhæng mellem eksisterende byzone og nye planlægningsområder. Af samme årsag blev der i forbindelse med kommuneplanrevisionen fastsat en udviklingsrækkefølge for rammeområderne ved Gødstrup, herunder at udbygning syd for Hilmar Sølunds Vej forudsætter, at der er anden bebyggelse som en udbygning kan knytte sig til. Nærværende lokalplanforslag kobler sig direkte til det eksisterende, planlagte erhvervsområde nord for Gødstrupvej, og overfører en stor del af lokalplanområdet til byzone. Lokalplanforslaget er således med til at muliggøre yderligere byudvikling syd for Hilmar Sølunds Vej.

 

Da lokalplanen har til formål at overføre et areal, der i dag er anvendt som landbrugsjord, fra landzone til byzone, kan ejeren af det pågældende areal inden 4 år efter overførslen forlange den overførte del af ejendommen overtaget af kommunen.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 54.E3.1 for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 54.C1.1 giver mulighed for nyt byggeri til centerformål og boliger syd for hospitalet i Gødstrup. Lokalplanforslaget sikrer rammerne for et flot og funktionelt byudviklingsområde med nye veje, stier, friarealer og beplantning. Samtidig skal det sikre at regnvand håndteres, så vandet bidrager til områdets rekreative værdi og oversvømmelser undgås.

 

I forbindelse med foreløbig vedtagelse af lokalplanen skal Byrådet tage stilling til, om der skal være mulighed for en eller to dagligvarebutikker i centerområdet.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

Byplanudvalget har i marts 2018 godkendt en principplan for lokalplanlægningen i Gødstrup. Forslag til lokalplan 54.C1.1 er første lokalplan for byudviklingen syd for Hilmar Sølunds Vej. Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i principplanens intentioner om, at Gødstrup skal være en forholdsvis tæt by og et fornyende supplement til det nuværende udbud af boliger i og omkring Herning. I samarbejde med en privat udvikler er der udarbejdet et forslag til en bebyggelsesplan for et areal på 26 hektar. For at imødekomme udviklerens ønske om at bygge boliger i første etape er en del af det oprindeligt udlagte erhvervsområde ændret til boligformål.

 

Forslag til mulig bebyggelsesplan med åben-lav bebyggelse inden for delområde IIIa og IIIb

 

Forslag til mulig bebyggelsesplan med tæt-lav bebyggelse inden for delområde IIIa og IIIb

 

Lokalplankort

 

 

Veje og stier

Lokalplanen indeholder den første del af den nye bygade gennem Gødstrup. Bygaden har et enkelt og markant profil med en grøn midterhelle med høje lysmaster og beplantning på begge sider af kørebanen. På de første cirka 200 meter får den et bymæssigt udtryk med mulighed for sideparkering til betjening af butikker og andre bymæssige funktioner.

 

Der kan tilsluttes fordelingsveje til betjening af områderne vest for Bygaden. Den nordligste tilslutning giver adgang til centerområdet med mulighed for dagligvarebutik, tankstation og andre bymæssige funktioner. Den næste tilslutning giver adgang til de nye boligområder. Denne vej skal have beplantning i form af en trærække på sydsiden af vejen.

 

Erhvervsområdet i den nordvestlige del af lokalplanens område skal have vejadgang direkte fra Vesterholmvej. Det er en forudsætning for ibrugtagning af området, at en udvikler af erhvervsområdet etablerer denne vejadgang.

 

Principplanen indeholder en forbindelse "Linket" på tværs af Hilmar Sølunds Vej. Linket forbinder de grønne friarealer ved Regionshospitalet med lokalplanens område for fodgængere og cyklister. Linket skal samtidig være en "port" til området fra vest og et markarnt vartegn. Linket er forbundet med det øvrige stinet inden for lokalplanens område. Ved udbygning af området mod syd sikrer lokalplanen mulighed for sammenhængende stiforbindelser.

 

Delområder og bebyggelse

Lokalplanens område er inddelt i delområderne I, II, III, IV, V, VI, VII og VIII somt vist på kortbilaget. Inden for de enkelte delområder er der mulighed for forskellige typer anlæg og bebyggelse.

 

Delområde I ligger ved krydset af Hilmar Sølunds Vej og bygaden. I området kan der være centerfunktioner som dagligvarebutik, butikker med udvalgsvarer, en tankstation, café / restaurant, serviceerhverv og boliger. Det samlede areal til butikker må ifølge kommuneplanen maksimalt være 3000 m². Forvaltningen anbefaler, at der må opføres én dagligvarebutik med et areal på maksimalt 1.500 m².

Udvikleren af området ønsker mulighed for to dagligvarebutikker på op til 1200 m² som beskrevet i vedhæftede notat. De vurderer, at der vil være marked for to dagligvarebutikker og er i forhandling med to dagligvarekæder om at placere sig inden for området.

 

Forvaltningen er ikke overbevist om, at der vil være grundlag for at drive to dagligvarebutikker i Gødstrup. I de eksisterende forstæder til Herning er der typisk én dagligvarebutik til områdets forsyning. Hospitalet vil give kunder til en dagligvarebutik, men da der går en årrække før Gødstrup har lige så mange indbyggere som de eksisterende forstæder, vurderer forvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at planlægge for og opføre to dagligvarebutikker. Forvaltningen har derfor en bekymring for, om en udvidelse af kapaciteten til to daglivarebutikker kan betyde, at en butik kommer til at stå tom, hvilket vil være uheldigt for den fremtidige udvikling i området. Hvis der på længere sigt, i takt med Gødstrup vokser, viser sig at være behov for en dagligvarebutik mere vil der være mulighed for at planlægge for det på dette tidspunkt.

 

For at markere krydset kan der bygges i op til 6 etager. For at sikre et bymæssigt udtryk skal bebyggelsen mod Hilmar Sølunds Vej og bygaden have en højde på minimum 2 etager og 10 meters højde og placeres med facaden i fastlagte byggelinjer mod vejen. For at sikre åbne facader og byliv skal facadebebyggelsens stueetage anvendes til butikker, værksteder, café, restaurant eller liberale erhverv.

 

Der kan opsættes én skiltepylon med en højde på op til 8 meter mod Hilmar Sølunds Vej. Derudover indeholder lokalplanforslaget en række bestemmelser om skiltning på facaderne langs Hilmar Sølunds Vej og bygaden samt for tankanlægget.

 

Delområde II må anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af række-, kæde-, klynge eller dobbelthuse. Bebyggelsen kan have en højde på op til 3 etager og 13 meter. For at sikre principplanens ønskede tæthed og gode friarealer til boligerne skal boligerne have en højde på minimum 2 etager og 6 meter. Lokalplanen fastlægger et minimumsareal for friareal inden for delområdet samt et princip for placering af friarealerne.

 

Delområde III må enten anvendes til tæt-lav bebyggelse eller åben-lav bebyggelse i form af villaer på små grunde. Området er opdelt i delområde IIIa og IIIb henholdsvis nord og syd for fordelingsvejen. Anvendelsen skal være den samme inden for hvert af områderne IIIa og IIIIb.

 

Delområde IV må anvendes til åben-lav bebyggelse på små grunde. Den enkelte grund må maksimalt have et areal på 600 m². Den enkelte bolig må have et areal på op til 250 m² og skal have en højde på minimum 2 etager og 6 meter. Der må etableres tagterrasse på 3. etage og bebyggelsen må maksimalt have en højde på 9,5 meter. Hvis der bygges åben-lav bebyggelse inden for delområde III gælder samme bestemmelser for grundstørrelse, areal og højde.

  

Delområde V anvendes i dag til boliger, som er indrettet i den tidligere Helstrup skole. Denne anvendelse kan fortsætte. Hvis der skal bygges nyt kan området anvendes til boliger i form af tæt-lav bebyggelse eller etageboliger.

 

Inden for delområde I, II, III, IV og V skal bygningerne have ydervægge i naturmaterialer som tegl, træ eller natursten. Mindre bygningsdele kan opføres i glas, zink, stål, beton, kobber eller aluminium.

 

Delområde VI må anvendes til offentlige formål. Området ejes af Herning Kommune og udgør den sydlige del af Linket. Det skal have en rekreativ og landskabelig karakter. Der kan opføres i alt 1000 m² bebyggelse, der understøtter områdets anvendelse til rekreative og kulturelle aktiviteter, bevægelse og lignende. Der kan foretages terrænregulering i op til 10 meters højde for at understøtte etableringen af Linket.

 

Delområde VII er den vestligste og lavest-liggende del af lokalplanområdet. Det må anvendes til tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner og arealer til håndtering af skybrudsregn fra lokalplanens område. Derudover skal området have en grøn og landskabelig karakter, og der skal plantes træer for at give læ til boligområderne.

 

Herning Vands bassiner til opsamling af regnvand op til en 5 års hændelse skal placeres inden for dette område. Herning Vand er forpligtet til at aftage regnvand op til en 5 års hændelse fra alle ejendomme, der er tilsluttet deres system. Der skal også være arealer til opmagasinering af skybrudsregn inden for delområdet. Disse områder skal anlægges og driftes af en fælles grundejerforening for hele lokalplanens område. Når der ikke er vand på disse arealer vil de kunne anvendes til forskellige former for rekreative aktiviteter af områdets beboere.

 

Delområde VIII må anvendes til erhvervsområde. Lokalplanforslaget er kun en rammelokalplan for delområdet. Der skal derfor udarbejdes en mere detaljeret byggeretsgivende lokalplan for området, før det kan udstykkes, bebygges og tages i brug til erhvervsformål. Det er dog fastlagt i både kommuneplanen og dette lokalplanforslag, at området skal vejforsynes fra Hilmar Sølunds Vej, så trafik til erhvervs- og boligområdet ikke blandes sammen.

  

Beplantning og grønne områder

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om beplantning og friarealer for at sikre en flot bydel og attraktive grønne områder til boligerne og den øvrige bebyggelse.

 

Principplanen for Gødstrup fastlægger, at byudviklingen skal tage afsæt i det eksisterende landskab. Derfor bevares størstedelen af de eksisterende læhegn samt beplantningen omkring den tidligere skole på Helstrupvej 64. De øst-vestgående læhegn opdeler naturligt lokalplanens område i mindre delområder. Den eksisterende beplantning skal suppleres af beplantning i den vestligste del af lokalplanens område samt af træer langs vejene og på friarealerne. Parkeringsarealet ved centerområdet skal desuden indrammes og opdeles i mindre enheder ved hjælp af beplantning.

 

Parkering

Lokalplanforslaget fastlægger, at der skal anlægges parkeringspladser til de forskellige funktioner. I centerområdet skal der anlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal samt for hver 8 siddepladser i restauration eller beværtning.

 

Til etageboliger skal der etableres 1 parkeringsplads pr. bolig. Til tæt-lav boliger skal der anlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig. Til åben-lav bebyggelse skal der anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.

 

Regnvand

Som beskrevet under delområde VII er den vestligste del af lokalplanens område udlagt som et grønt areal med regnvandsbassiner og arealer til håndtering af skybrudsregn. Derudover indeholder lokalplanen en række bestemmelser for, hvordan regnvand skal håndteres i den resterende del af området. Ved et skybrud skal det sikres, at de store vandmængder kan strømme til til delområde VII. Derfor skal den øst-vestgående vej anlægges, så den kan aflede vand og arealerne omkring de øst-vestgående læhegn skal friholdes for bebyggelse.

  

Miljøvurdering

Lokalplan nr. 54.C1.1 og 54.E3.1 samt kommuneplantillæg nr. 54 bliver fulgt af en miljørapport for planerne. Miljørapporten er udarbejdet på baggrund af planernes størrelse og for at sikre, at planerne ikke skaber væsentlige negative miljøkonsekvenser ved deres realisering. Miljørapportens konklusioner er indarbejdet i kommuneplantillæg og lokalplaner.

Miljørapporten behandler en række emner, herunder overfladevand, natur, landbrug og støj. Emnet overfladevand er et gennemgående tema, da det sikres i lokalplanerne, at regnvand kan håndteres i op til 50 års hændelser. Konsekvensen er dog at enkelte truede arter af lav i de eksisterende læhegn skal tåle oversvømmelse i nogle situationer omkring 50 års hændelser. Se miljørapport og det ikke-tekniske resume for yderligere viden om planernes miljøkonsekvenser. Miljørapporten er vedlagt som bilag til sagen.

 

Vejnavne

Forvaltningen foreslår, at den nuværende Gødstrupvej inden for lokalplanens område skifter navn til Gødstrup bygade, når den tages i brug. Forvaltningen foreslår, at de øvrige veje inden for lokalplanens område navngives efter klassiske lægeplanter.  

 

Byplanudvalget har ved sagens behandling den 18. februar 2019 besluttet, "at Gødstrupvej inden for lokalplanens område skifter navn til Gødstrup Bygade, når den tages i brug. Endvidere navngives de øvrige veje inden for lokalplanens område efter klassiske lægeplanter." 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 54.C1.1 for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup foreløbig vedtages, således

 

at der tillades 2 dagligvarebutikker på op til 1.500 m2.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 19. marts at igangsætte ny planlægning for boliger på ”Møllegrunden” i Herning, og at der kan etableres en bebyggelse på 11 etager på hjørnet af Møllegade og Danasvej.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for et centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning er der udarbejdet tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 11.C34.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning af rammeområde 11.C34, placeringen af et højhus inden for rammeområdet, det generelle etageantal samt kravet til etablering af udendørs opholdsareal. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1).

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028 udvider rammeområde 11.C34 til at omfatte yderligere en matrikel langs Møllegade, da det vil indgå i en planmæssig sammenhæng med det konkrete projekt og den øvrige bebyggelse langs Møllegade samt del af en matrikel langs Møllevænget, da vejadgang til lokalplanområdet vil ske herfra.

 

 

Forslag til ny afgrænsning af kommuneplanramme 11.C34

 

Kommuneplanrammen regulerer retningslinjerne for placering af højhus og etageantal efter det konkrete projekt. Det er vurderet, at en placering af et højhus på hjørnet af Møllegade og Danasvej vil være til at markere hjørnet samt områdets beliggenhed i byen i stedet for en placering inde i karréens gårdrum.

 

På baggrund af det konkrete projekt er det vurderet, at hæve det generelle etageantal i området for at give mulighed for varierende højder på bebyggelse i området og for at giver mulighed for etablering af tagterrasse ovenpå bebyggelsen, da tagetagen medregnes som en etage.

 

Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at give mulighed for etablering af tagterrasse oven på de 11 etager, hvorfor forslag til kommuneplantillægget ændrer etageantallet til 12 etager for højhuset. Forslaget til kommuneplantillægget angiver højst 9 etager langs Møllegade nord for højhuset. Dog er der indskrevet i rammen, at bebyggelse langs Møllegade i den nordlige del af rammeområdet maksimalt må være fire etager af hensyn til eksisterende bebyggelse langs Møllegade nord for rammeområdet. Langs Danasvej og Møllevænget er etageantallet angivet til fire etager.

 

Forvaltningen har endvidere reduceret kravet til opholdsareal fra 25 til 10 % af boligeetagearealet, hvilket er sammenlignelig med andre projekter med højhuse samt områdets beliggenhed i bymidten.

  

Derudover har forvaltningen tilføjet retningslinjer for parkeringskrav i forhold til de anvendelsesmuligheder, som kommuneplanrammen giver mulighed for.    

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 55 foreløbigt vedtages, idet

 

at der i forbindelse med kommuneplanrevisionen skal undersøges mulighed for byfortætning nord for rammeområde 11.C34 ved Møllegade, Helgesvej og Møllevænget. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 19. marts 2008 at igangsætte ny planlægning for boliger på ”Møllegrunden” i Herning samt at der kan etableres en bebyggelse på 11 etager på hjørnet af Møllegade og Danasvej.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 11.C34.1 for et centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget , som giver mulighed for byfortætning i form af ny etagebebyggelse og randbebyggelse, herunder et højhus på hjørnet af Møllegade og Danasvej.

 

Lokalplanen har også til formål at fastsætte bestemmelser for disponering af byggefelter, friarealer, parkering og vejadgang.

 

Forslag til lokalplan 11.C34.1 for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Herning Bymidte. Lokalplanområdet er afgrænset af Møllegade mod øst, Danasvej mod syd og Møllevænget mod vest.

 

Forslag til lokalplan 11.C34.1 omfatter matriklerne 1239, 1238, 1237, 1236f, 1236e, 1236d, 1236a, 1236b, 1065f, 1065g, 1065n samt del af 1065cv alle Herning Bygrunde og udgør et areal på ca. 5.850 m2.

 

Lokalplanområdet er domineret af, at der har været drevet møllerivirksomhed i mange år, og som de seneste har anvendt til detailhandel og lager. Flere af bygningerne har stået tomme i længere tid og er derfor præget af forfald. Bebyggelsen ud mod Møllegade og Danasvej anvendes til primært til beboelse.

 

Der er i januar 2019 givet nedrivningstilladelser til Møllegade 1F-13B samt Danasvej 2A-2C på baggrund af den eksisterende lokalplan. Nedrivningstilladelserne gælder for et år.

 

 

Lokalplanområdets beliggenhed

 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 11.C34.1 (bilag 1) giver mulighed for etablering af et højhus/boligtårn på 11 etager på hjørnet af Møllegade og Danasvej samt opførelse af etagebyggeri i form af randbebyggelse langs Møllegade, Danasvej og Møllevænget. Lokalplanforslaget fastlægger områdets anvendelse til at være centerområde, herunder boliger, liberale erhverv, cafe/restaurant, detailhandel og offentlige formål.   

 

Lokalplanplanområdet er inddelt i fire delområder (I, IIa, IIb og III). Delområde I, som er hjørnet af Møllegade og Danasvej, må anvendes til boliger, liberale erhverv, cafe/restaurant, detailhandel og offentlige formål. Lokalplanforslaget indeholder endvidere bestemmelser for, hvad der kan etableres i stueetage og de resterende etager samt størrelse på detailhandel. Delområde IIa og IIb må kun anvendes til boliger. Delområde III må kun anvendes til grønne fri- og opholdsarealer, vej samt parkeringsarealer.

 

Lokalplanforslaget udlægger byggefelter, som giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i forskellige højder og sikrer dermed et bymæssigt udtryk og sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse. Lokalplanen stiller endvidere krav om en minimumshøjde for at sikre, at nyt byggeri følger lokalplanens intention om fortætning og bymæssighed.

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af 11 reelle etager plus en tolvte etage, som skal udføres tagterasse på hjørnet af Møllegade og Danasvej. Tagterrasse medregnes som en etage. Det er lokalplanens intention, at højhuset skal have udtryk af et tårn, som vil være med til at markere hjørnet samt understrege krydset Møllegade, Danasvej og Rolighedsvej, som et infrastrukturelt knudepunkt.

 

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget og på baggrund af det konkrete projektforslag vurderet, at det at give mulighed for varierende bebyggelseshøjder langs Møllegade vil bidrage med et andet arkitektonisk udtryk frem for den traditionelle nedtrapning. Den vertikale opdelinger i facaderne, materialeskift med videre vil endvidere bidrage til et varieret udtryk. 

 

 

 

Lokalplanforslaget udlægger forskellige byggefelter, som er mellem 4-9 etager langs Møllegade, foruden byggefeltet til 12 etager på hjørnet af Møllegade og Danasvej. Den øverste etage i hvert byggefelt skal udformes som tagetage, da tagetage medregnes som en etage, dvs. at inden for byggefelterne kan etableres mellem 3-8 reelle etager. Byggefelterne med forskellige etageantal er for at sikre et varieret arkitektonisk udtryk mod Møllegade.

 

Mod Danasvej og Møllevænget kan der etableres bebyggelse på maksimalt 4 etager, hvoraf den 4. etage skal udformes som tagterasse.

 

Lokalplanforslaget indeholder endvidere krav om påbudt facadebyggelinje og ændring af facadeudformning efter 30 meter mod Møllegade samt krav om mindste etageantal i byggefelterne mod Møllegade for at sikre en variation i det arkitektonisk udtryk.

 

 

 

Lokalplankortet

 

Parkering

Baggrunden for ønsket om igangsætning af ny planlægning for ”Møllegrunden” er bl.a., at bygherre ønsker at nedsætte udnyttelsen af grunden i forhold til den gældende lokalplan, da det ikke er økonomisk realistisk at etablere en parkeringskælder ved fuld udnyttelse af de byggemuligheder, som den eksisterende lokalplan gav.  

 

På nuværende tidspunkt med det projekt, som ligger til grund for lokalplanens udarbejdelse kan lokalplanens parkeringskrav opfyldes på terræn. Dog er det vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at lokalplanen giver mulighed for etablering af parkeringskælder i det tilfælde, at projektet ændrer sig.  

  

Herning Kommuneplan

Lokalplan 11.C34.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med kommuneplanrevisionen undersøges, om der skal gives mulighed for byfortætning i området nord for lokalplanområdet ved Møllegade, Helgesvej og Møllevænget. Dette skal bl.a. ses i lyset af lokalplanens muligheder og placering i forhold til den kommende byudvikling omkring Herning +.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.C34.1 for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget foreløbig vedtages. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-37-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver "Sønderager"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I januar 2016 blev der af Teknik- og Miljøudvalget vedtaget et reglement for leje af kolonihaver i Herning Kommune. Det nye reglement giver mulighed for øget bebyggelse inden for det enkelte havelod. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 13.R3.1 for kolonihaver ”Sønderager” i Herning, der skal give mulighed for bebyggelse i henhold til reglementet, så det ikke vil være nødvendigt at søge om dispensation eller byggetilladelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 13.R3.1 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Herning By. Lokalplanområdet er omkranset af randbeplantning og grænser mod øst op til Sønderagerskolen, mod syd et parcelhusområde og mod nordvest et stort rekreativt område ved Herningsholm Å og Fuglsang Sø.

 

Lokalplanområdets størrelse er ca. 5,4 ha og udgøres af en del af matr. nr. 3a Brændgårde, Herning Jorder.

 

Området benyttes i dag til kolonihaver under haveforeningen ”Sønderager”.

 

Luftfoto fra 2017. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvid priksignatur.

 

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål som kolonihaver. Lokalplanen skal give mulighed for øget bebyggelse samt fastsætte bestemmelser for bebyggelsens indpasning i området samt sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet skal disponeres som den eksisterende opdeling af området.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et fælleshus med fællestoilet med et samlet areal på maksimalt 100 m2.

Inden for hvert havelod må der opføres et kolonihavehus, der maksimalt må udgøre 10% af haveloddet, dog maksimalt 40 m2. Derudover må der opføres to sekundære bygninger så som udhus, shelter og/eller drivhus på maksimalt 10 m2 hver samt en overdækket terrasse/pavillon på maksimalt 15 m2.

 

Bebyggelsen må højst opføres i én etage og have en maksimal bygningshøjde på 4 m, dog må sekundære bygninger maksimalt have en højde på 2,5 m.

Bebyggelsens afstand til havelodsskel skal være mindst 2,5 m. Afstand til havelodsskel mod veje og fælles friarealer skal være mindst 1,5 m. Bebyggelse, undtagen drivhuse, skal fremtræde i træ.

 

Vejadgang skal etableres langs den på lokalplankortet markerede strækning i den sydøstlige del af lokalplanområdet. Der må etableres én vejadgang.

Lokalplanen stiller krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. kolonihave.

  

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 13.R3 og lokalplan 1.55.1.

 

Kommuneplanramme 13.R3

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplan 1.55.1

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 1.55.1, som blev vedtaget i 1984. Den eksisterende lokalplan giver kun mulighed for opførelse af et kolonihavehus og et skur med et samlet areal på maksimalt 25 m2 inden for hver havelod, hvorfor nærværende lokalplan er udarbejdet. Lokalplan 1.55.1 aflyses ved endelig vedtagelse og bekendtgørelse af lokalplan 13.R3.1.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 13.R3.1 for kolonihaver ”Sønderager” i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-25-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsformål ved Tavlundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Tanja Henriksen

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 13. august 2018, pkt. 147, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind. Samtidigt udarbejdes forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelsen af forslag til lokalplan nr. 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind.

 

Planområdet ligger syd for Herning, ved Tavlundvej i forlængelse af Tofterne i Lind og omfatter et areal på ca. 2,6 ha.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 61.E6, som følger cirka samme afgrænsning som lokalplanområde 61.E6.2, der er udarbejdet sideløbende med nærværende kommuneplantillæg, dog er en del af planområdet omfattet af eksisterende kommuneplanramme 61.R3 til rekreative formål syd for Ydertoften.

 

Inden for rammeområde 61.R3 tilføjes muligheden for at etablere et mindre antal parkeringspladser, der kan servicere områdets brugere. Rammeområde 61.E6 udlægges til erhvervsformål med henblik på, at sikre den eksisterende virksomhed udvidelsesmuligheder.

 

Området er beliggende i landzone og overføres til byzone med vedtagelse af lokalplan 61.E6.2. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr.63 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-33-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Tanja Henriksen

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 13. august 2018, pkt. 147, godkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind. Samtidigt udarbejdes kommuneplantillæg nr. 63 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er omfattet af en eksisterende kommuneplanramme og derfor ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i tre delområder I, II og III, hvor delområde I anvendes til erhvervsformål, delområde II anvendes til parkering, og delområde III sikrer at det eksisterende grønne rekreative areal fortsat kan anvendes til rekreative formål.

 

Lokalplanområdet ligger i landzone og skal ved udarbejdelse af nærværende lokalplan overføres til byzone.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind foreløbig vedtages. 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om udvidelse af en virksomhed i Lind.

Af hensyn til områdets udvikling og virksomhedens fremtidige udvidelsesønsker, disponeres lokalplanforslaget med nye udvidelsesmuligheder i en helhedsorienteret planlægning. Lokalplanområdet ligger syd for Herning, ved Tavlundvej i forlængelse af Tofterne i Lind og omfatter et areal på ca. 2,6 ha.

 

Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i tre mindre delområder, hvor delområde I kan anvendes til erhvervsformål, delområde II kan anvendes til parkering og delområde III fortsat skal anvendes til rekreative formål.   

 

Hvid prikket signatur - afgrænsning af lokalplanforslag 61.E6.2 + delområder I, II og III samt kortlægning af byzone

 

Lokalplanens delområde I sikrer områdets anvendelse til erhvervsformål, herunder erhvervsvirksomheder i form af kontorer og service- og udstillingsvirksomhed som lager/showroom, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik i miljøklasserne 3-4.

 

Delområdet rummer både den eksisterende bebyggelse og den fremtidige udvidelse. Derfor udlægger lokalplanen et stort byggefelt, der udover bebyggelse også inkluderer interne veje og parkeringsareal.

 

Nord for Tavlundvej omfatter lokalplanforslaget delområde II, som udlægger et mindre areal til parkering. Lokalplanen muliggør således at der etableres et afgrænset parkeringsareal til borgere, der deltager i forskellige arrangementer ved FDF, eller besøgende til de nærliggende rekreative områder, herunder Rind Plantage.

 

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal ved vedtagelse af nærværende lokalplanforslag overføres til byzone. Overførelse til byzone muliggøres ved at tilkoble lokalplanområdet ved den eksisterende byzone via delområde III øst for Lind Hovedgade. Delområde III er ved lokalplanens udarbejdelse registreret som rekreativt område. Lokalplanen sikrer, at det rekreative område inden for delområde III fortsat kan anvendes som rekreativt, grønt område.    

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P21-1-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering om ændring af planloven om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget har vedtaget en ændring af planloven gældende pr. 1. januar 2019. Ændringen omfatter kommunernes ekspropriationsmuligheder, som har særlig betydning for hvornår kommunerne kan ekspropriere.

 

I loven er indarbejdet en såkaldt solnedgangsklausul, der betyder, at der kun kan eksproprieres til lokalplaner op til 5 år efter de er vedtaget. Loven gælder for alle lokalplaner vedtaget efter den 1. januar 2019. Er der ikke foretaget ekspropriation inden de 5 år, skal der udarbejdet et nyt plangrundlag før ekspropriation er muligt.

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Folketinget har "vedtaget Lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning" gældende pr. 1. januar 2019. Loven indeholder en række ændringer til planloven, herunder særligt en ændring i forhold til hvornår kommunerne kan ekspropriere til virkeliggørelse af lokalplaner. Der stilles også krav om, at der skal orienteres om ekspropriationsmulighederne i lokalplanernes redegørelse. Derudover indeholder loven øgede muligheder for planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø og havplanlægning for transport infrastruktur.

 

Den konkrete lovændring er formuleret således:

"§47, stk. 4. Kommunalbestyrelsens adgang til at foretage ekspropriation i medfør af stk. 1 bortfalder, hvis kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation ikke er truffet, inden 5 år efter at planen er offentliggjort..."

 

Lovændringen gælder for alle lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019.

 

Formålet er, at skabe større sikkerhed for grundejere, for hvilken konsekvens en lokalplan kan have for deres ejendom. Lovændringen sikrer derudover, at der er aktualitet bag udarbejdelsen af lokalplaner og en eventuelt efterfølgende ekspropriation. Lovændringen sikrer dermed, at kommunerne på sigt ikke kan ekspropriere på baggrund af gamle lokalplaner. Ekspropriation kan efter 5 år kun ske på baggrund af udarbejdelse af et nyt plangrundlag gennem ny lokalplan og dermed kun på baggrund af fornyet høring og inddragelse af offentligheden.

 

Dette betyder, at der fremadrettet, skal sikres større sammenhæng mellem tidspunktet for udarbejdelse af lokalplaner og fastlæggelsen af de budgetmæssige konsekvenser ved en efterfølgende ekspropriation, da retten til at ekspropriere bortfalder efter 5 år.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

 

Sagsnr.: 20.00.00-P24-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Operaen i Midten søger om godkendelse af vedtægtsændring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Operaen i Midten anmoder tilskudskommunerne Holstebro, Ikast-Brande, Struer og Herning om at godkende fremsendte forslag til vedtægtsændring.

 

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune har, som tilsynsførende kommune, på vegne af egnsteatret Operaen i Midten den 11. januar 2019 fremsendt anmodning om godkendelse af forslag til vedtægtsændring.

 

Ændringen omhandler den gældende §2 - Institutionens formål. I denne paragraf ønskes tilføjet "Instituionens midler kan udelukkende anvendes til opfyldelse af institutionens formål."

 

Baggrunden for vedtægtsændringen er, at Folketinget med virkning fra den 1. januar 2018 har vedtaget en ændring i Selskabsskattelovens §3, stk. 1, nr. 21, hvorefter "producerende teatre, der er selvejende institutioner eller foreninger, og hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål", er undtaget for skattepligt under forudsætning af, at dette fremgår af teatrets vedtægt.

 

Vedtægtsændringen er godkendt af teatrets bestyrelse den 12. september 2018.

 

Ændringen har den 17. december 2018 været til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune, hvor ændringen blev godkendt samt fremsendt med anbefaling til godkendelse i kommunens Økonomiudvalg samt Byrådet.

 

Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringen også er sendt til godkendelse i de to øvrige aftalekommuner, Ikast-Brande og Struer, samt at vedtægtsændringen skal godkendes i Slots- og Kulturstyrelsen.  

Økonomi

Ændringen har ikke økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at vedtægtsændringen godkendes. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Projekt Ny Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til videre forløb af projektet opvisningshal i Holing, som samtænkes med talentskolen.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 5,0 mio. kr. til igangsætning af de næste faser samt afslutning af fase 1.

 

Blandt andet:

- Bygherrerådgivning - samt endelig opgørelse af fase 1

- Byggemodning - heri finansering af museumsundersøgelse

- Færdiggørelse af dele af ankomstarealet 

Økonomi

Anlægsudgift til videre forløb af projektet talentskole og opvisningshal i Holing på 5,0 mio. kr. Beløbet er excl. moms.

 

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing er der budgetteret med i alt 96,471 mio. kr. til Projekt Ny Holing i 2016-2021, hvoraf der nu ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. afsat i 2018. Rådighedsbeløbet overføres til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019. Der er tidligere frigivet 50,927 mio. kr. til projektet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftbevilling på 5,0 mio. kr. til igangsætning af de næste faser samt afslutning af fase 1 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing, 
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme stednr. i 2018. Rådighedsbeløbet overføres til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Forslag til ny renovationsordning i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Gitte Østergaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Affaldsbeholderne i Herning Kommune er ved at være nedslidte og skal derfor udskiftes indenfor de nærmeste år. Der står i dag ca. 28.000 beholdere til brændbart affald og ca. 28.000 beholdere til papir ude ved husstandene. Dertil kommer en række nedgravede affaldsbeholdere. Udskiftningen af beholdere giver mulighed for at sortere og indsamle affaldet i flere fraktioner, når der samtidig indgås en ny kontrakt vedr. indsamlingen af affaldet.

 

Teknik- og Miljøudvalget havde på mødet den 3. december 2018 en temadrøftelse om ny renovationsordning. Her besluttede udvalget, at beholderne udskiftes med start i 2020 i 1 eller 2 omgange. Der vil fortsat være 2 beholdere, og den ene vil være to-delt, og den anden med mulighed for to-deling.

 

Der indarbejdes option i udbuddet med alternative drivmidler til renovationsbilerne, f.eks. el eller gas. Sortering i fraktioner, udformning af beholder m.v. drøftes og besluttes på mødet i januar 2019.

  

Udvalget skal tage stilling til implementeringen af ny renovationsordning samt til detaljer vedrørende renovationsbiler, skelordninger, fælles affaldsordninger og affaldsbeholdere.  

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget evaluerede på mødet den 30. april 2018 resultaterne af indsamlingsforsøget i Vildbjerg, hvor borgerne skulle sortere affaldet i en våd og en tør fraktion. På samme møde var der en temadrøftelse om ny renovationsordning, hvor forskellige modeller blev præsenteret. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at forlænge kontrakten med den nuværende renovatør i op til 2 år, dvs. frem til 1. juni 2021. Samtidig blev beslutningen om ny renovationsordning udskudt.

 

I henhold til Budgetforlig 2019 er det besluttet at fremrykke investeringen på udskiftningen af affaldsbeholdere til 2020 under forudsætning af, at den rette løsning kan etableres.

 

AFLD har udarbejdet et forslag til ensretning af indsamlingsordningerne i ejerkommunerne - notat er vedhæftet som bilag 1. AFLDs bestyrelse anbefaler ejerkommunerne, at forslaget danner grundlag for fastlæggelse af kommunernes fremtidige indsamlingssystem. Teknik- og Miljøudvalget var på mødet den 3. december 2018 enige om at følge AFLDs anbefaling, hvor affaldet indsamles i følgende fire fraktioner: Papir/pap, metal/glas/plast, organisk og restaffald. For at fastholde to affaldsbeholdere ved husstandene skal affaldet indsamles i 2 to-delte beholdere. Implementeringen af den nye ordning kan enten ske på een gang (scenarie 1) eller i to etaper (scenarie 2).

 

Scenarie 1: Udskiftning af begge beholdere på een gang:

 • Borgerne skal vænne sig til udsortering af metal/glas/plast og organisk (madaffald) på samme tid
 • Affaldsbeholderne vil være ens
 • Den samlede beholderpris er lavere end ved to indkøb og to udkørsler af beholdere
 • Udgiften til tømninger og affaldsbehandling slår igennem fra 2020
 • Ændringen anslås at betyde en øget udgift på ca. 250 kr./år/husstand i forhold til nuværende udgifter.

 

Scenarie 2: Udskiftning af 1 beholder + genbrug af 1 beholder:

 • Borgerne skal kun udsortere metal/glas/plast fra starten
 • Affaldsbeholderne vil være forskellige i en overgangsperiode, da en eksisterende beholder genbruges til restaffald
 • Investeringen til den ene beholder kan udskydes - men vil så være lidt dyrere, når der skal skiftes i 2 omgange
 • Udgiftsstigningen til tømninger og affaldsbehandling er mindre i overgangsperioden
 • Beslutningen om udsortering af organisk affald kan udskydes
 • Ændringen anslås at betyde en øget udgift på ca.140 kr./år/husstand i en overgangsperiode.

 

Den nationale affaldsplan forventes at være klar i 2020 og sendes i høring i 2019. Udmeldinger herfra vil kunne påvirke kommunernes affaldsindsamling.

 

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 3. december 2018 krav til renovationsbiler og var enige om, ud fra en økonomisk betragtning, at fastholde dieselbilerne, men ønsker samtidig at tilføje en option i udbuddet i forhold til el- eller gasdrevne biler som alternativ.

 

Udvalget skal tage stilling til:

 • om implementering af ordningen skal ske i 1 eller 2 omgange
 • detaljer vedr. renovationsbiler, beholdere og udbud (bilag 2)
 • skelordning og fællesløsninger (bilag 2)
 • tidsplanen (bilag 2)

 

Forvaltningen anbefaler, at den ny renovationsordning implementeres på een gang (scenarie1), og der indkøbes 2 stk. nye 2-delte affaldsbeholdere pr. husstand. Såvel aftale om affaldstømning samt indkøb af nye beholdere sendes i udbud i 2019. 

 

Økonomi

Forvaltningen har estimeret udgiften til beholdere inkl. udkørsel og hjemtagning til følgende: 

Beholderinvestering ved udskiftning af 2 beholdere, udgift i alt ca. 27 mio. kr. - finansieres på Serviceområde 07 Renovation.

Beholderinvestering ved udskiftning af 1 beholder, udgift ca. 14 mio. kr. - finansieres på Serviceområde 07 Renovation.

 

Der er afsat rådighedsbeløb på 9,782 mio. kr. til beholdere i 2018 på Serviceområde 07 Renovation, beløbet forventes overført til 2020 i forbindelse med overførselssagen fra 2018 til 2019.

Der er desuden i 2020 afsat 25,052 mio. kr. til beholdere, beløbet er fremrykket fra 2021 til 2020 jf. Budgetforliget.

 

Driftsudgifterne ved en ny renovationsordning afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07 Renovation. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at implementering af renovationsordningen sker på een gang med forventet ibrugtagning oktober 2020,

 

at forvaltningen arbejder videre med udbud således: 

 

at fastholde dieselbiler med option på el- og gasdrevne biler, samt krav om el-drevet lift og komprimator på renovationsbilerne

 

at den nuværende rabatpris for skel-ordningen fjernes, da der ikke forventes væsentlig forskel i pris mellem standplads og skel

 

at boligforeninger eller flere husstande kan indgå i fælles affaldsordninger med evt. større affaldsbeholdere

 

at der gennemføres 2 udbud: Udbud af beholdere og udbud af renovationskørsel

 

at kontraktperioden for indsamling af husholdningsaffald forlænges til 6 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Godkendelse af tilbud på renovering af genbrugsplads i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere godkendt et projektforslag til en ny og opgraderet genbrugsplads i Herning, hvor der samtidig etableres en genbrugsbutik.

Der har været afholdt licitation, hvor en udvidelse af den planlagte genbrugsbutik er med som option.

 

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, om man ønsker at fastholde den planlagte genbrugsbutik på 200 m2, eller om man ønsker en udvidelse af butikken til i alt 425 m2.

 

Endvidere anbefaler forvaltningen, at modellen for etablering og drift af genbrugsbutik godkendes. Butikken drives som en socialøkonomisk virksomhed med salg af genbrugseffekter indsamlet på Genbrugspladsen Nederkærgård. 

Sagsfremstilling

Genbrugspladsen Nederkærgård i Herning er med ca. 266.000 besøgende om året Herning Kommunes største og mest besøgte genbrugsplads. Med sine 15 år har pladsen brug for en opgradering for at imødekomme tidens krav til en borger- og erhvervsvenlig genbrugsplads.

 

Byrådet godkendte på mødet den 15. maj 2018, pkt. 118, projektforslag til opgradering af genbrugspladsen. Der blev afsat 21,620 mio. kr. til anlægsprojektet.

Som en del af anlægsprojektet er der projekteret med en genbrugsbutik på 200 m2 inkl. afleverings- og lagerplads, hvilket sammenlignet med andre genbrugsbutikker er en lille butik.

Genbrugsbutikken skal sælge genbrugelige effekter, som borgerne afleverer på genbrugspladsen. Butikken skal drives som en socialøkonomisk virksomhed.

Det blev på mødet besluttet, at der tilføjes en option til udbuddet på en større genbrugsbutik, hvor der arbejdes med en udvidelse af butiksarealet på 225 m2, således butikken inkl. afleverings- og lagerplads i alt bliver 425 m2.

 

Der har den 1. februar 2019 været afholdt licitation på anlægsprojektet, og fem virksomheder har budt på opgaven.

 

Ved den billigste tilbudspris vil det samlede anlægsbudget uden option i alt give en anlægssum på 21,572 mio. kr., og holder sig dermed indenfor anlægsbevillingen.

 

Anlægsbudgettet inkl. optionen med butiksudvidelsen har en samlet anlægssum på 22,654 mio. kr. og vil kræve en ekstra anlægsbevilling på 1,034 mio. kr.

Ombygningen af genbrugspladsen forbedrer servicen for såvel borgere som erhvervskunder ved en mere brugervenlig plads, hvor særligt aflæsningen af affald i plansiloer kommer til at lette afleveringen af tungt affald, samtidig med at pladsen bliver mere overskuelig for brugerne. Den ekstra anlægsbevilling kan finansieres af puljen på tilbagebetalingen fra AFLD.

 

Model for genbrugsbutikken

Genbrugsbutikken skal sælge de genbrugsvarer, som borgerne afleverer på Genbrugspladsen Nederkærgård, for derved at fremme øget genbrug. Genbrugsbutikken etableres som en socialøkonomisk virksomhed. Forvaltningen har været i dialog med en række andre kommunale genbrugsbutikker for at lade sig inspirere af deres forretningsmodeller. De adspurgte genbrugsbutikker drives af en blanding af fastansatte medarbejdere, herunder medarbejdere ansat i fleksjob kombineret med forskellige former for virksomhedspraktikanter.

 

Genbrugsbutikker i andre kommuner aftager selv og sælger alle de indleverede genbrugsvarer fra genbrugspladserne. I flere kommuner har man et samarbejde omkring markedsføring af både kommunale og private genbrugsbutikker. Nogle butikker deltager i fælles auktion, hvor kunderne online kan byde på specielle genbrugsvarer.

 

Forvaltningen foreslår, at den nye genbrugsbutik på Nederkærgård starter stille op med få åbningsdage (fx onsdage og lørdage), og begrænset antal ansatte, som kan være delte stillinger med andre funktioner i Genbrug og Affald. Dette kan på sigt udvides med længere åbningstider og flere medarbejdere i fx. virksomhedspraktik.

 

Der er pt. i samarbejde med Fællesforeningen for Genbrug i Herning Kommune lavet en turnusordning, hvor fem frivillige organisationer på skift afhenter genbrugsvarer på Genbrugspladsen Nederkærgård. Dette er organiseret således, at foreningerne henter genbrugsvarer for en uge ad gangen.

 

Forvaltningen foreslår, at der i stedet laves en model, hvor den nye genbrugsbutik på Nederkærgård beholder de afleverede genbrugsvarer hver 2. uge samt tømmer hver onsdag formiddag. Dette er for at sikre et konstant flow i tilførslen af nye varer til genbrugsbutikken på Nederkærgård, da butikken ikke forventer at modtage varer andre steder fra. De fem foreninger vil derefter kunne afhente genbrugsvarer hver 10. uge, samtidig med at de frivillige foreninger får genbrugsvarer indleveret til egen butik eller via andre indsamlingskanaler. Modellen vil derfor både tilgodese de frivillige organisationer og sikre en jævn tilstrømning af nye genbrugsvarer til den nye genbrugsbutik. Den nye aftale om genbrugsvarerne foreslås igangsat efteråret 2019, for at der kan opbygges et præsentabelt varelager til den nye genbrugsbutik på Nederkærgård.

 

Forvaltningen foreslår desuden, at der laves en fælles elektronisk markedsføring af genbrugsbutikkerne eventuelt suppleret med en papirfolder, der kan udleveres i de medvirkende butikker. Forvaltningen er i dialog med Fællesforeningen om modellen.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tilbud på opgradering af genbrugspladsen godkendes,

 

at genbrugsbutikken etableres med en størrelse på 425 m2,

 

at modellen for etablering og drift af genbrugsbutik godkendes,

 

at den ekstra anlægsbevilling på 1.034 mio. kr. til butiksudvidelse finansieres af puljen på tilbagebetalingen fra AFLD.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for udbygning af Viborgvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udvidelsen af Viborgvej i Herning til 4 spor mellem fordelerringen og krydset ved Engholm Søpark.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223055 "Udbygning af Viborgvej 1. etape" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 30. august 2016, pkt. 223, 2.942.000 kr. til udbygning af Viborgvej til 4 spor. Projektet er koordineret og udført sammen med vejdirektoratets udbygning af fordelerringen.  

Økonomi

 

 

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 359.206 kr., hvilket primært skyldes mere blødbund end forventet samt en mindre ændring af entreprisegrænsen.

 

Idet overskridelsen er over 10 % af den samlede anlægssum, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-12-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af stationsforplads ved DNV-Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 6,565 mio. kr. til etablering af stationsforplads og færdiggørelse af en ca. 1,2 km lang kommunal fordelingsvej ved det nye hospital i Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsudgiftsbevillingen frigives, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med regionen udarbejdet plan for en ny infrastruktur omkring DNV-Gødstrup. Fordelingsvejen rundt om hospitalet er lavet i 2017 og 2018 og er hovedadgangsvej til hospitalet og togstationen. Der mangler stadig færdiggørelse af vejen f.eks. lys og et signalanlæg. Banedanmark har etableret et trinbræt ved hospitalet og Herning Kommune har udarbejdet forslag til etablering af en stationsforplads, som vist på vedlagte bilag. Forpladsen omfatter etablering af 17 parkeringspladser og fortove med adgang til trinbrættet.

 

Det er aftalt, at regionen medfinansierer en del af vejprojektet med 6 mio. kr. Den øvrige del af fordelingsvejen og stationsforpladsen finansieres af Herning Kommune.  

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222030 Regionshospitalet Vest - Infrastruktur, afsat rådighedsbeløb på 6,565 mio. kr. i 2019. Der er tidligere frigivet anlægsudgiftsbevillinger på i alt 12,447 mio. kr. på stednr. 222030. Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 6,565 mio. kr. til anlæggelse af stationsforpladsen samt færdiggørelse af vejprojektet.

 

Regionens tilskud på 6 mio. kr. er frigivet på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 203087 Regionshospitalet - fordelingsvej, på byrådsmøde den 17. december 2013, pkt. 345. Der er godkendt anlægsregnskab for dette anlægsprojekt på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 19. februar 2018, pkt. 38.

 

Der er således afsat rådighedsbeløb til udgifter på i alt 19,012 mio. kr. + tilskuddet på 6 mio. kr. fra regionen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at

projektforslag til etablering af stationsforplads og færdiggørelse af en ca. 1,2 km lang kommunal fordelingsvej ved det nye hospital i Gødstrup godkendes,

 

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 6,565 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222030 "Regionshospitalet Vest - Infrastruktur",

 

at

udgiften finansieres af det til formålt afsatte rådighedsbeløb på 6,565 mio. kr. i 2019 på samme stednr.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 53,854 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2019 på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 53,854 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads og beplantning, samt udgifter til vejafvanding og klimasikring. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Anlægsudgiften på 53,854 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2018 og 2019.

 

Desuden er der afsat 12,7 mio. kr. til arealerhvervelser i Snejbjerg og Hammerum på Serviceområde 01 Byggemodning i 2019. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

 

Byggemodningsarbejderne, som planlægges udført i de enkelte byggemodningsområder, er beskrevet i tabel 1.

  

Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne

 

I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer.

Tabel 2. Byggemodning 2019 - økonomi

 

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 53,867 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb i 2018 og 2019. Restrådighedsbeløb i 2018 forventes overført til 2019 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019.

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt -50,956 mio. kr. i 2019. Hertil kommer forventede overførsler af mindreindtægter fra 2018 på i alt 9,171 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreforbrug på udgiftssiden på 38,105 mio. kr. fra 2018.

 

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

Mindreforbruget på udgiftssiden i 2018 skyldes bl.a., at flere projekter har afventet igangsættelse. Byrådet traf på møder den 6. maj 2014, pkt. 177 samt den 26. august 2014, pkt. 262, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at færdiggørelsesarbejder for i alt 6 mio. kr. afventer igangsættelse. Øget grundsalg bl.a. på Poppelbakken i Tjørring medfører, at afsat beløb til færdiggørelser på 6 mio. kr. ønskes frigivet i 2019.

 

Herudover er der i alt afsat 2,250 mio. kr. til betingede byggemodninger i 2018, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområdet Rind Å Engen i Arnborg samt erhvervsområdet ved Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Desuden var der i 2018 afsat i alt 5,6 mio. kr. til arealerhvervelse og byggemodning på Frølundvej i Gjellerup. Det er efterfølgende i stedet besluttet at byggemodne nye grunde på Spinkebjerg i 2019. Pga. høj byggeaktivitet bl.a. i Lind og Snejbjerg er planlagte færdiggørelsesarbejder for ca. 5 mio. kr. desuden udsat til 2019, og der er disponeret ca. 8 mio. kr. som afventer grundsalg bl.a. på Fuglsang Holm i Tjørring. Sidst er der afsat 2,320 mio. kr. i 2018 til arealerhvervelser på Tangsøparken og HI Park, som forventes gennemført i 2019. Rådighedsbeløbene forventes overført til 2019 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 53,854 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2,

 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 53,854 mio. kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning(Teknik- og Miljøudvalget) i 2018 og 2019, fordelt på stednumre jf. tabel 2,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 54,376 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 2,

 

at mer- og mindreforbrug netto i 2018 på i alt 12,530 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2019 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter.

 

Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter, stednr. 050099, rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. Indsatsen kan bl.a. gå på registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen, og på at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

 

Beløbet anbefales anvendt til at udføre nogle specifikke pleje- og genskabelsesprojekter i fredede områder og på særligt relevante private naturarealer, med forekomst af ansvarsarter.

Samtidig anbefales det, at vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig, kontinuerligt opgraderes. Denne viden kan være afgørende for, om lodsejere kan opnå plejetilskud. På den måde sikres den mest hensigtsmæssige prioritering af midler, der hvor det giver størst værdi for naturen og særlige arter, naturtyper m.m., som også understøtter målene i naturpolitikken.

 

Teknik- og Miljøudvalget har senest på møde den 6. marts 2018. pkt. 55 godkendt en handlingsplan for, hvordan anlægsmidlerne for perioden 2018-2020 kan anvendes. En opdateret plan for 2019 er vedlagt som bilag.

 

 

 

 

 

Forventet disponering af anlægsmidler i 2019:

Beskrivelse

Kr.

Pleje i fredede områder, opfølgning på plejeplan

136.000

Pleje af privatejede arealer af særlig interesse

100.000

4 plejeplaner

150.000

Løgfrøvandhuller

100.000

Kortlægning natur

75.000

Sum

561.000

 

Hvorvidt det bliver muligt at gennemføre pleje på privatejede arealer af særlig interesse, afhænger af, om lodsejerne vil deltage i projekterne. Hvis lodsejerne ikke ønsker at indgå et frivilligt samarbejde, bortfalder dette plejepunkt. Det afsatte beløb anvendes i så fald til andre indsatser under de øvrige indsatsområder. 

Økonomi

Forvaltningen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje og genopretningsprojekter. Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2019.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at opdateret handleplan for 2019 godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 til Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter,

 

at udgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til Pugdalvejs forlængelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger licitationsresultat på Pugdalvejs forlængelse, og den samlede udgift til projektet kan herefter beregnes til ca. 9,415 mio. kr. Der er bevilget 8,0 mio. kr. til projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at den manglende finansiering på 1,415 mio. kr. sker ved en tilsvarende besparelse på byomdannelsesprojektet i Thrigesvejområdet.

Sagsfremstilling

Til licitationen på Pugdalvejs forlængelse deltog 11 entreprenører. Udbuddet er sket i samarbejde med Herning Vand A/S som et koordineret vej- og kloakprojekt.

 

Sejer Pedersen A/S, Vildbjerg vandt licitationen med et bud på 15.368.555 kr., hvoraf 8.598.120 kr. er Herning Kommunes andel.

 

Efter at have gennemgået buddene er det konstateret, at det primært er udskiftning af blødbund, der er er blevet dyrere end beregnet i bygherreoverslaget. Omfanget af blød bund har ved supplerende boring vist sig større end først antaget.

 

Efter licitationen er der sammen med entreprenøren fundet en anden - billigere - løsning på udskiftningen af blødbunden, hvilket medfører en besparelse på 800.000 kr.  

Økonomi

 

På byrådsmødet den 6. marts 2018, pkt. 48 er der frigivet 8 mio. kr. til Pugdalvejs forlængelse. Der mangler således en finansiering af 1,415 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.

 

Det er ikke muligt at undlade/spare delelementer i vejprojektet, såsom cykelstier og belysning, idet disse elementer ikke indgår i projektet.

 

På Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej er der afsat et rådighedsbeløb på 0,995 mio. kr. netto i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 og 2,391 mio. kr. i 2020 til ændring af industriveje til boligveje.

 

Forvaltningen anbefaler, at den manglende finansiering på 1,415 mio. kr. i 2019 til Pugdalvejs forlængelse findes ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 "Byomdannelsesprojekt Thrigesvej" med henholdsvis 0,995 mio. kr. netto i 2018 og 0,420 mio. kr. i 2019, idet det vurderes, at byomdannelsesprojektet stadig kan gennemføres med en nedskrivning af budgettet, dog i en reduceret udgave. Rådighedsbeløb afsat i 2018 overføres til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,415 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223063 Pugdalvej, Vildbjerg,

 

at anlægsudgiften på 1,415 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej med 0,995 mio. kr. netto i 2018 og 0,420 mio. kr. i 2019. Rådighedsbeløbet afsat i 2018 overføres til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019. Anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med 0,227 mio. kr. på samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2019 for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Herning Vand A/S har 29. november 2018 bedt Herning Kommune om at godkende selskabets takster for afledning og rensning af spildevand for 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune godkende selskabets takster.

 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, dvs. kommunen skal godkende at taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse betalingsloven og vandsektorloven. 

I forbindelse med godkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt følgende for 2019: Takster for afledning af spildevand, selskabets budget og forsyningssekretariatets fastsættelse af "økonomiske rammer" for selskabet.

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber

 

at

taksten ikke overskrider de "økonomiske rammer", fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med "økonomiske rammer" fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2019. De "økonomiske rammer" fastsættes i kr. pr. m³.

 

Takster
Takster for vandafledning for 2019 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 623 kr. ekskl. moms for 2019. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 27,50 kr. pr. m³ for 2019. Det faste bidrag er steget med 3,7 %, og det variable bidrag er steget med 3,8 % siden 2018.

 

Taksterne for 2019 er opsplittet i henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2019 fastsat til 51.607 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 3,7 % i forhold til 2018. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2).

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og indtægtsrammen forventes overholdt. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at taksterne for 2019 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Arealerhvervelse til udrykningsrampe ved ny politistation i Haraldsgade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med etablering af ny politistation i Haraldsgade, er det nødvendigt at ekspropriere et mindre areal for enden af Haraldsgade og op til Silkeborgvej. Dette er for at sikre politiets mulighed for hurtig udrykning op ad en ensrettet "udrykningsrampe" til Silkeborgvej. Udrykningsrampen bevirker, at det ikke er nødvendigt at køre igennem boligvejene på Haraldsgade og Olufsgade. Således kan politiet komme hurtigt ud på det primære vejnet.

 

Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve det nødvendige areal til en udrykningsrampe. 

Sagsfremstilling

Udrykningsrampen for enden af Haraldsgade skal være en ensrettet ca. 3 meter bred vej - hvor kun udrykningskøretøjer har adgang. Der bliver behov for at ekspropriere et areal på ca. 5-6 meters bredde på matr. nr. 103aq og 103æ Herning Bygrunde, for at tage højde for skråningsanlæg til cykel- /gangtunellen.

 

Forvaltningen anmoder hermed om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende del af det ovennævnte areal.

Anlægsarbejdet skal være færdigt til december 2019, hvor politistationen skal indvies.  

Økonomi

Herning Byråd meddelte den 18. september 2018, pkt. 200 en anlægsbevilling til projektet på 2,299 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik stednr. 222082. Udgiften til arealerhvervelsen finansieres af anlægsbevillingen. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovennævnte projekt.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 23 for Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

  Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Gødstrup udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forbindelse med en større byudvikling i Gødstrups sydlige bydel. I tillægget medtages en række mindre ændringer af planen for Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 23 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

 

Baggrund for tillægget 

Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Gødstrup, udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forbindelse med en større byudvikling i Gødstrups sydlige bydel. For at sikre muligheden for klimatilpasning af området, giver både spildevandsplan og den øvrige fysiske planlægning af området (kommuneplantillæg og lokalplaner), mulighed for at håndtere områdets ekstremregn på hensigtsmæssig måde med fokus på begrænsning af oversvømmelse og udnyttelse af vandets rekreative værdi.

 

Bydelen er omfattet af Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, herunder tillæg 54 til kommuneplanen vedr. Gødstrup, der sammen med lokalplanerne lokalplan 54.C1.1 og 54.E3.1 ligeledes pt. er under vedtagelse. Endvidere tilrettes planen iht. lokalplan 59.E2.2 og tillæg 43 til kommuneplan 2017-2028 for byens østlige del, som blev vedtaget i efteråret 2018. I tillægget medtages mindre tilretninger af planen for Gødstrup i øvrigt.

 

Tillæggets indhold 

For at spildevandsplanen stemmer overens med kommuneplanen (inkl. kommuneplantillæg 43 og 54), tilføjes 6 nye planoplande. Oversigt over de nye oplande og ændring af navn for en del af opland fremgår af fig. 1.

 

Med dette tillæg vil spildevandsplanen komme til at dække hele den aktuelle kommuneplanramme (inkl. de 2 nye kommuneplantillæg) for Gødstrup.

  

 

Fig. 1 Oversigt over af nye planoplande i Gødstrup med tillæg 23.

 

Til afvanding af den nye bydel planlægges der nye udløb via regnvandsbassiner flere steder i forbindelse med byudviklingen. Placering af udløb og bassiner er angivet i figur 2. Bassinerne skal sikre, at regnvand fra planoplandene renses og neddrosles tilstrækkeligt inden udløb til recipient.

 

Fig. 2. Plan for etablering af regnvandsbassiner til neddrosling af regnvand fra de nye planoplande i Gødstrup inden udløb til recipient med angivelse af de vandløb som skal modtage vandet.

 

Renseanlæg for spildevand 

Afledning af spildevand fra planoplandene skal ske til Herning Renseanlæg.  

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand 

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt.

 

De nye planoplande i Gødstrup ligger i områder, der ikke vurderes nedsivningsegnede, jf. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025

 

Nedsivningsegnetheden og grundvandsstanden i områderne er efterfølgende undersøgt konkret. Resultaterne viste, at nedsivningsegnethed og grundvandsstand i enkelte områder af byudviklingen tillader nedsivning af overfladevand. Resultaterne vurderes dog ikke tilstrækkelige til at udlægge hele oplande til nedsivning af overfladevand. Derfor udlægges der med dette tillæg ikke yderligere oplande til nedsivning af overfladevand i Gødstrup.  

 

Recipient for overfladevand mod øst (Gl. Herningsholm Å) 

Udledning af overfladevand fra den østlige bydel vil ske til Gl. Herningsholm Å, via regnvandsbassin, der bliver indrettet som vådt bassin med den nødvendige rensning efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Gl. Herningsholm Å har iht. vandområdeplanerne ingen miljømålsætning og tilstanden er ukendt. Vandløbet kan bedst karakteriseres som en kanal med stillestående vand.

 

Det vurderes at udledningen til Gl. Herningsholm Å med forøget tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten til Gl. Herningsholm Å eller Gødstrup Sø.

 

Udløbene forventes derfor ikke at forhindre, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.

 

Recipient for overfladevand mod vest (Hundkær Bæk)

Udledningen af overfladevand fra den vestlige bydel vil ske til Hundkær Bæk via regnvandsbassiner, der bliver indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet. For at sikre afvanding af byen, skal Hundkær Bæk forlænges mod syd/øst.

 

Idet udledningen af overfladevand sker via bassiner, med den nødvendige rensning, forventes tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer, ikke at give anledning til at vandløbenes tilstand forringes. Det vurderes dog, at udledningen til Hundkær Bæk med forøget hydraulisk belastning, kan forværre forholdene og give anledning til oversvømmelse af Hundkær Bæk eller nedstrøms vandløb.

 

Umiddelbart vurderes det, at rørlægningen af den nedre del af Hundkær Bæk ikke er i stand til at modtage den øgede mængde overfladevand ved ekstremregn, uden at det giver anledning til oversvømmelse af vandløbet og evt. nedstrøms vandløb. Derfor er det nødvendigt at etablere et vådområde eller lign., som vandløbet kan brede sig ud over, når det regner meget. I forbindelse med de nødvendige tilladelser vil det blive vurderet, hvad der er aktuelt at etablere, for at undgå at udløbene medfører oversvømmelse af Hundkær Bæk og hindrer opfyldelse af målsætning i vandområdeplanerne nedstrøms Hundkær Bæk kan opfyldes.

 

Samtænkning af håndtering af hverdagsregn og ekstremregn for den nye bydel 

Med dette tillæg til spildevandsplanen er håndteringen af hverdagsregn koordineret med håndtering af bydelens ekstremregn, bl.a. med fælles bassiner for hverdags- og ekstremregn, med fokus på hvor vandet løber og på den rekreative udnyttelse af vandet i byen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Tillæg nr. 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 29.12.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af indtægtsbevilling i projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Falk Lauritsen, Signe Eggers-Weber, Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om tilskud over 4 år på 4,6 mio. kr. til Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier". Projektet understøtter strategien om Herningmodellen.

 

Den 17. april 2018 godkendte Byrådet indtægts- og udgiftsbevilling for 2018 på 1.100.000 kr. Indtægts- og udgiftsbevilling for 2019 på 1.300.000 kr. søges godkendt med denne sag.

Sagsfremstilling

De overordnet formål med projekt "En god start - tæt på" er:

 • Mere systematisk opsporing samt tidlig indsats og forebyggelse i forhold til sårbare familier
 • Sikre en systematisk sundhedsfremmende forebyggende indsats af høj kvalitet til sårbare familier
 • Sammenhæng mellem Herningmodellens mål og mindset og sundhedsplejens indsatser

 

Målet med projektet er:

 • Sundhedsplejerskerne opkvalificeres i forhold til det tværfaglige samarbejde med socialrådgiverne og PPR-pædagogerne samt de sundhedsfaglige metoder i forhold til tidlig opsporing af og indsats i sårbare familier med henblik på, at flest mulige sårbare børn opspores i graviditet eller barnets første levemåneder og får den rette tidlige indsats.

 

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

 • Implementering af 2 ekstra hjemmebesøg inden 18 måneders alderen
 • Fortsat implementering af ADBB (”Alarm Distress Baby Scale” - metode til tidlig opsporing)
 • Uddannelse i og implementering af COS-P ("Circle Of Security - Parenting" - en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson)
 • Fortsat implementering af besøgspakken Udvidet Sundhedspleje (fælles besøg af sundhedsplejerske og socialrådgiver)
 • Etablering af brugerråd
 • Implementering af fælles kategoriseringsværktøj på tværs af sundhedspleje og børnesocialområde
 • Etablering af sundhedspleje og systematik omkring dette til anbragte børn og unge
 • Udarbejdelse af yderligere systematik omkring screening for fødselsdepression i forhold til screening af fædre samt samspil med ADBB-screening. Udvikling af fædregrupper
 • Udarbejdelse af kriterier og implementering af disse i forhold til sundhedsplejens behovsbesøg
 • Udvikling af yderligere tværfaglige besøgspakker

 

Projektet løber fra 1. december 2017 til 30. juni 2021.

 

Projektet er helt i tråd med Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier og er en direkte videreudvikling af sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier.

Økonomi

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,6 mio. kr. til "En god start – tæt på". Der er bevilget midler til:

 

Projektledelse og projektdeltagelse

1.384.000

Uddannelse af sundhedsplejersker og andre:

Boost i screeningsmetoden ADBB, uddannelse i metoden COS-P samt temadag/workshop vedrørende screening af fædre for fødselsdepression og oprettelse af fædregrupper

167.000

2 ekstra fuldtidsstillinger i sundhedsplejen til 1 yderligere hjemmebesøg i 1. leveår + 1 yderligere besøg ved 15-18 mdr. i nye familier med henblik på tidlig opsporing samt sundhedsplejeydelse til nyanbragte børn/unge

3.001.000

Revision

48.000

I alt

4.600.000

*Afrundede beløb

 

Sundhedsstyrelsen kan kun give juridisk gyldigt tilsagn for ét år af gangen, da tilsagnet er forudsat af, at bevillingen årligt vedtages på finansloven. Derfor udbetaltes i første omgang 1.100.000 kr. til anvendelse i projektets første del, det vil sige i 2017 og ind i 2018. Som følge heraf indkalder Sundhedsstyrelsen til status/genansøgning en gang årligt. Da statusrapporten for 2017-2018 er godkendt, er næste pulje på 1.300.000 kr. frigivet til Herning Kommune. Tilsagnene forventes ultimo 2019 at være på 1.000.000 kr. og ultimo 2020 på 1.200.000 kr.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der vedrørende Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 1.300.000 kr. i 2019.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Beskæftigelsesområdets investeringspakke efter opfølgning på budgetforlig 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for Herning Kommune i 2019. I forligsteksten fremgår det, at der skal foretages flere tilpasninger på beskæftigelsesområdet fra 2019 og frem.

 

Med denne sag indstiller Beskæftigelsesudvalget 3 konkrete investeringsforslag til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet. Investeringsforslagene er udarbejdet som en del af processen "Optimering af økonomien på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse". Processen er igangsat som opfølgning på budgetforlig 2019.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte på udvalgsmøde den 25. oktober 2018, den fremlagte tids- og procesplan for håndtering af ialt 11 punkter i relation til beskæftigelsesområdet fra budgetforlig 2019.

 

Beskæftigelsesudvalget har på de efterfølgende udvalgsmøder, løbende behandlet følgende tre punkter fra budgetforlig 2019 under overskriften "Opfølgning på budgetforlig 2019":

 

 • Fastholdelse af udgiftsandel på overførselsudgifter
 • Ambition om forbedring af balancen på beskæftigelsesområdet med 25 mio. kr. – Midlerne skal tilgå velfærdsområderne
 • Forslag til nedbringelse af andel unge på offentlig forsørgelse

 

De resterende punkter med relation til beskæftigelsesområdet fra budgetforlig 2019 behandles særskilt i Beskæftigelsesudvalget.

 

Den samlede proces for behandling af de tre punkter fra budgetforlig 2019 i Beskæftigelsesudvalget, er samlet under overskriften "Optimering af økonomien på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse". Beskæftigelsesudvalget er under de løbende udvalgsmøder siden godkendelse af tids- og procesplan blevet præsenteret for en samlet indsatsbeskrivelse samt forslag til forandring for området.

 

Processen i Beskæftigelsesudvalget har været som følger:

 

 • 25. oktober 2018 - Beskæftigelsesudvalget godkendte tids- og procesplan for det videre arbejde med budgetforlig 2019
 • 14. november 2018 - Beskæftigelsesudvalget blev præsenteret for første udkast til samlet indsatsbeskrivelse for området
 • 5. december 2018 - Beskæftigelsesudvalget blev præsenteret for opdateret udkast til samlet indsatsbeskrivelse for området
 • 30. januar 2019 - Beskæftigelsesudvalget blev præsenteret for endelig samlet indsatsbeskrivelse samt forslag til forandring for området
 • 19. februar 2019 - Beskæftigelsesudvalget præsenteres for de endelige forslag til forandring.

 

Forandringsforslagene er opdelt i to pakker;

 

 • Optimeringspakken – Optimeringspakken består af henholdsvis investerings-, besparelses- eller investeringsforslag. Formålet med optimeringspakken er at skabe en mere aktiv og mere effektiv beskæftigelsesindsats inden for den eksisterende ramme til drift af beskæftigelsesindsatsen.
 • Investeringspakken – Investeringspakken består kun af investeringsforslag, der ligeledes vil give en mere aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis investeringspakken helt eller delvist godkendes, vil dette udvide rammen til drift af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Den fremlagte optimeringspakke og de valgte investeringsforslag betyder samlet set en investering på 15,85 mio kr i en mere aktiv beskæftigelsesindsatsen. Heraf finansieres 8,45 mio kr inden for budgettet på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, mens det indstilles, at serviceområdet gives en tillægsbevilling på 7,4 mio kr.

 

Forventningen til den fremadrettede proces er, at Beskæftigelsesudvalget på møde den 19. februar træffer endelig beslutning om den fremlagte optimeringspakke, samt indstiller til ØKE og Byrådet, at de tre valgte investeringsforslag i investeringspakken finansieres af en tillægsbevilling i 2019 til serviceområder 17 - Forsørgelse og Beskæftigelse. 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

atde tre fremlagte investeringsforslag på beskæftigelsesområdet godkendes, idet

 

at følgende investeringsforslag går videre i den politiske behandling:
- UNG05 - One-Stop-Service-Shop med Erhvervsbro,
- SYG02 - Fremskudt socialfaglig vurdering ved indgangen til sygedagpenge,
- ØVR04 - Etablering af specialistteam til forebyggelse af sygefravær.

Den samlede årlige investering vil her blive på 7,4 mio. kr.

 

at de tre fremlagte investeringsforslag finansieres som beskrevet i sagen, hvorfor der ansøges om medfinansiering til de udvalgte forandringsforslag fra investeringspakken via en tillægsbevilling i 2019 til serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 7,4 mio. kr.

 

 

Et mindretal i Beskæftigelsesudvalget bestående af Jørn Vedel Eriksen (UP) indstiller,


at følgende investeringsforslag til at gå videre i den politiske behandling: 

- UNG05 - One Stop Service Shop med erhvervsbro (oprindeligt beløb)

- UNG06 - Samarbejde med FlexFabrikken

- UNG08 - Samarbejde med FCM-Samfund

- UNG11 - STUB team

- UNG14 - Ungeguide-ordning

- UNG15 - Opskalering af Ung på vej

- JBK10 - Tættere håndholdt og intensiv indsats for jobparate med længerevarende ledighed

- FLY02 - Progression og fastholdelse i fleksjob

- ØVR01 - Fremrykket indsats i forhold til kompenserende ordninger

- ØVR04 - Etablering af specialistteam til forebyggelse af sygefravær

- SYG02 - Fremskudt socialfaglig vurdering ved indgangen til sygedagpenge

- AKT15 - Styrke udsatte borgeres arbejdspotentiale vha. øget engagement og forpligtelse hos lokale virksomheder

- RES05 - Implementere og videreudvikle ”mindset” fra projektet ”Håndholdt indsats i ressourceforløb”

 

Herudover indstiller Jørn Vedel Eriksen et nyt initiativ:

- Psykisk sårbare i ansættelse i sammenhæng med projekt hos SIND, årlig investering 400.000 kr.

 

Den samlede årlige investering vil her blive på 17,6 mio. kr.

 

Mindretallet indstiller desuden, at omstillinger og investeringer udmøntes, så personale nyansættes, omfordeles og forflyttes i fornødent omfang efter drøftelse i MED-udvalg og med personaleorganisationer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler flertalsindstillingen til byrådet.

 

 

Peter Villadsen (F), Jørgen Vedel (UP) og Karlo Brondbjerg (K) deltog i sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.03.00-A21-1-19 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Personalesag

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-5-18 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2019

Beslutning


 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-2-19 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Event

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.17.20-A00-1-19 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Konsolidering af turismefremme

Beslutning


 

Sagsnr.: 06.03.00-G14-1-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af areal i Kibæk

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-26-17 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-5-15 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af areal

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-17-17 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af areal

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-61-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af ejendom

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-2-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af areal i Vildbjerg

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-4-19 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af ejendom i Kølkær

Beslutning


 

Sagsnr.: 01.02.32-G01-2-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Taksationskendelse vedrørende ekspropriation af areal

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.01.00-G01-4-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af ejendom

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.01.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af ejendom

Beslutning