Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail
Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1022-09 Sagsbehandler: Mette Højborg  

Orientering om omdømmeanalyse Herning Kommune 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

Sagsresume

Der er gennemført en kommunal omdømmeanalyse af Herning, som er sammenlignelig med omdømmeanalyserne som blev gennemført i hhv. 2006 og 2009.
 
Analysen peger på en række positive udviklingstendenser bl.a. i forhold til borgernes tilknytning til byen og kommunen, en tendens til at billedet af Herning er ved at blive mere nuanceret samt, at der generelt er en positivt holdning til byens tilbud.
 
Analysen peger dog også på nogle udfordringer: Der er bl.a. stadig en del af svarpersonerne, som ikke ved, hvad der er karakteristisk for Herning.
 
Nærværende sag omhandler de overordnede tendenser fra analysen.

Sagsfremstilling

Den første omdømmeanalyse blev gennemført i hhv. 2006 og 2009 af TNS Gallup og 11CityDesign. Nu er der gennemført endnu en analyse, som på en lang række punkter er sammenlignelig med de to foregående analyser, og derfor giver mulighed for at trække nogle udviklingstendenser frem.
 
Omdømmeanalysen er gennemført som en repræsentativ undersøgelse af Danmarks befolknings i alderen 18 til 69 år. Analysen bygger på svar fra i alt 2.221 personer.
 
Analysen giver et øjebliksbillede af, hvad Herning Kommune er kendt for lokalt, regionalt og nationalt. På baggrund af analysen kan der identificeres mulige udfordringer og indsatser i forhold til at ændre eller styrke det billede, som eksisterer af Herning. Ved kontinuerligt at gennemføre sammenlignelige analyser er det endvidere muligt at få en indikation af, hvorvidt igangsatte handlinger og projekter påvirker Hernings omdømme.
 
De mest positive træk ved analysen:

 • Der er en markant stigning i følelsen af tilknytning til byen og kommunen blandt kommunens egne borgere. Blandt familien (de borgere, der er tættest knyttet til Herning) er der en stigning i antallet af personer som er rigtige glade for at bo i Herning Kommune og som er rigtig glade for at arbejde der.

 • Der er en stigning i de bekendtes (de mest løst tilknyttede) opfattelse af Herning som et sted at bo.

 • Blandt personer, der kender til Herning, erklærer 56 pct. sig enige i, at Herning Kommune kendetegnes ved at have et godt erhvervsklima.

 • Vennernes (mindre tilknyttet Herning) opfattelse af Herning Kommune er rykket 10 pct. i positiv retning siden 2009, idet 31 pct. svarer, at de godt kunne tænke sig at arbejde der.

 • Messecenteret har fortsat langt den højeste score i forhold til at være det første svarpersonerne kommer til at tænke på, når de tænker på Herning. Den er dog faldende i f. t. såvel 2006 og 2009. Jyske Bank Boxen er dog inde på en tredjeplads med 11 pct.

 • I forhold til analysen fra 2006 og 2009 forbinder færre (17 pct.) nu Herning med tekstilindustri og uld (scorer dog fortsat næsthøjest efter Messecenteret).

 • Vennernes kendskab til Herning har udviklet sig i positiv retning, idet 28 pct. kender kommunen temmelig godt imod 19 pct. i 2009.

 • Der kan ses en lille tendens til, at billedet af Herning er ved at blive lidt mere nuanceret til en mere mangfoldig by og kommune. Antallet af attraktioner med mere end 70 pct. svar er øget med tre sammenlignet med 2009. De tre er Jyske Bank Boxen og Giro d’Italia samt Heden. Adspurgt til kendskabet til konkrete forhold i Herning er der en stigning for Herning Centeret, Elia, Heden, TEKO, AU-Herning, Birk Centerpark, DGI Huset og Skjern Å.

 • Herning vurderes som en kommune, hvor der er muligheder for kunst og kulturoplevelser på højt niveau og som en spændende kommune, der har et omfattende og varieret udbud af dagligvarerforretninger og et varieret udbud af fritidsmuligheder.

 • Andelen, der besøger Herning Centeret og /eller bymidten er steget med 9 pct. siden 2009. Halvdelen af denne vækst skyldes personer, som både besøger Center og City.

 • 61 pct. forbinder Giro d’Italia med Herning. 26 pct. ved ikke hvilke sportsbegivenheder der har været afholdt i Herning Kommune

 
Omdømmeanalysen peger også på en række udfordringer og dermed mulige indsatsområder:

 • 45 pct. af de bekendte svarer, at de ikke har kendskab til Herning. Det er på niveau med tidligere år.

 • Andelen der handler ofte i såvel Center som City er faldet fra 2009 til 2012.

 • Der er færre personer uden for kommunen, der besøger såvel Center som City.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at omdømmeanalysen tages til efterretning.

Beslutning

Omdømmeanalysen er taget til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-1652-10 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning om støtte til erhvervsudviklingsprojekter i regi af Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Innovationsnetværk for Livsstil ansøger om 300.000 kr. i 2013, 300.000 kr. i 2014 og 300.000 kr. i 2015 til fremme af erhvervsudviklingsaktiviteter.
 
Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, og administrationen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftale og handlingsplaner.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Forskning og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser medfinansierer 22 Innovationsnetværk i Danmark, hvoraf et ligger i BIRK i Herning. Det er Innovationsnetværk for Livsstil – Bolig og Beklædning under Udviklingscenter for Træ- og Møbler - UMT.
 
Innovationsnetværkene har alle til opgave at hjælpe virksomhederne med følgende:
 
• at gøre idéer til konkurrencedygtige produkter eller serviceydelser.
• fungerer som sparringspartnere og rådgivere i forhold til de udviklingsbehov, virksomheden står med.
• giver adgang til et omfattende netværk af eksperter og forskere på universiteter, i teknologiske serviceinstitutter og i andre virksomheder – også i udlandet.
• holder konferencer og workshops med fokus nyeste teknologier og mulighed for at netværke
med andre virksomheder, forskere og specialister.
• hjælper med at finde finansiering til realisering af projekter.
• skaber adgang til nye kunder og leverandører.
• tilbyder hjælp til markedsføring
 
Det sker ved at styrke offentligt-privat samspil og videnspredning mellem vidensinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation. Innovationsnetværk for Livsstil – Bolig og Beklædning.

Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning er organiseret under UMT, og har en bestyrelse på 12 medlemmer. Innovationsnetværket har en daglig leder.
 
Herning Kommune har medfinansieret erhvervsudviklingsaktiviteter hos Innovationsnetværket for virksomheder i Herning med 300.000 kr. årligt i perioden 2010 til 2012 og hos Udviklingscenter for Træ- og Møbler i perioden 2007-2009. Erhvervsudviklingsmidlerne er gået til aktiviteter åbne for alle virksomheder i segmentet i Herning kommune, samt til medfinansiering af projekter med et mere generelt fokus for erhvervsudvikling.
 
I Herning Kommune er der mere end 350 virksomheder inden for Innovationsnetværkets brancheområder. Analyser af branchen viser, at den har omkring 20 % af industribeskæftigelsen, og 18 % af omsætningen. Essentielt er, at eksportandelen udgør mere end 80 %. I Region Midt bidrager erhvervet med en eksportværdi på mere end 20 mia. kr., hvilket udgør mere end 50 % af den danske eksport  indenfor produktområdet.
 
Et foreløbigt skøn over aktiviteter i 2012 viser, at ca. 100 personer fra mellem 50 og 100 virksomheder i Herning og Ikast-Brande kommuner har deltaget i aktiviteter lige fra gå-hjem-møder til længerevarende engagement i et udviklingsprojekt. Derudover har der været daglig kontakt til mange erhvervsvirksomheder i Herning Kommune indenfor målgruppen.

 

Mere konkret er resultaterne i 2012 følgende:

 •  272 virksomheder har i 2012 deltaget i forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU), heraf 22 virksomheder fra Herning Kommune og 13 virksomheder fra Ikast-Brande. Desuden er der deltagelse fra institutioner og organisationer fra de to kommuner

 • 524 personer fra virksomheder og institutioner har deltaget i konferencer /gå hjem møder/ seminar, heraf 57 fra Herning Kommune og 29 fra Ikast-Brande.

 • 1352 registrerede modtagere af nyhedsbrev, heraf 169 i de to kommuner


 
Innovationsnetværket gennemfører mange aktiviteter til gavn for branchen som helhed. I den ansøgte periode vil midlerne fra Herning Kommune anvendes til at sætte fokus på og støtte Herning virksomheder til vækst. De konkrete aktiviteter vil fremgå af årlige handlingsplaner, der aktuelt forholder sig til branchens behov. I 2013 har netværket været i dialog med administrationen i Herning om, at følgende aktiviteter vil give god mening:

 • Insourcing af produktion – fokus på højprissegment med muligheder for fleksibel produktion og inddragelse af de håndværksmæssige traditioner i Danmark.

 • Rethink Business – Virksomheder der har potentiale for at gennemføre en cyklus, hvor produkter indgår igen i en produktionsproces, screenes og indgår i projekt.

 • Børneplatform – målet er at markedsføre danske børneprodukter på tværs af brancher

Derudover vil der i 2013 eventuelt evt. være mulighed for at fremme en fokuseret iværksætterindsats. Endelig kan der blive andre emner, som bør fremmes. Besluttes det at bevilge tilskud til Innovationsnetværket anbefales det, at administrationen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftale og dermed handlingsplaner med Innovationsnetværket.
 
Ansøgningen ligger inden for rammerne af Lov om Erhvervsfremme § 13 vedrørende erhvervsudviklingsaktiviteter, forudsat at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i kommunen. Samtidigt har Innovationsnetværket fokus på et relevant segment for Herning Kommunes erhvervsudvikling. Administrationen vil derfor anbefale, at ansøgningen imødekommes.

Økonomi

Udgiftsbudget er på 13,770 mio. kr. heraf dækker godt 4 mio. kr. løn, 6,8 mio. kr. partnerudgifter, knap 1,6 mio. kr. til projekter og knap 1,4 mio. kr. til øvrige udgifter som kommunikation, transport, repræsentation m.m.

 

Finansieringsbudgettet er tilsvarende på 13,770 mio. kr. Her kommer godt 5 mio. kr. fra ministeriet, godt 3,5 mio. fra Region Midt, 50.000 kr. fra Ikast-Brande Kommune, 300.000 kr. fra Herning Kommune, 4,4 mio. fra andre offentlige myndigheder og ca. 120.000 kr. via salg og konsulentydelser.

 

Administrationen har modtaget et uddybende budget inklusiv projektbudget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 300.000 kr. i 2013, 300.000 kr. i 2014 og 300.000 kr. i 2015 fra Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.66 Erhvervsudvikling, Innovation og ny teknologi til Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftale og årlige handlingsplaner.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-2134-07 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ny formel organisering og ændrede betingelser for bevilling til Uddannelsesnetværk Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Pia Colstrup, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilgede den 9. maj 2011 450.000 kr. i 2012 og 450. 000 kr. i 2013 til Uddannelsesnetværk Herning. Bevillingen er givet under forudsætning af tilsvarende match fra foreningen Uddannelsesnetværk Hernings medlemmer.

 

På kommende generalforsamling i foreningen lægges der op til, at foreningen nedlægges og bliver et projekt, der drives af Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande på baggrund af resultatkontrakt med bevilligende parter. Der lægges i et revideret udkast til finansieringsbudget op til, at budgettet får en mindre virksomhedsandel, at Herning Kommunes tilskud ikke stiller fordring om tilsvarende tilskud fra andre aktører, og at uforbrugte midler fra tidligere år kan overføres til kommende år.

 

På generalforsamlingen lægges der endvidere op til, at der er et finansieringsbudget for såvel 2013 som 2014, altså en ny bevilling fra Herning Kommune i 2014 på 450.000 kr.

 

Det indstilles, at administrationen får mandat til at godkende den ændrede organisering på generalforsamlingen. Herunder, at betingelserne for bevillingen i 2013 om tilsvarende finansierings match fra foreningens øvrige medlemmer bortfalder.

 

Endvidere indstilles det, at der bevilges 450.000 kr. til Uddannelsesnetværkets aktiviteter i 2014.

Sagsfremstilling

Uddannelsesnetværk Herning har eksisteret siden 2007. Fra 2009 har netværket været organiseret som en forening med et driftsbudget til aflønning af projektkoordinator og finansiering af aktiviteter og markedsføring. Aktiviterne har haft til formål at skabe et bedre studieliv, at fremme brobygning mellem virksomheder og uddannelsesinstitutionerne og brande byen og uddannelserne overfor målgruppen. Uddannelsesnetværket har derudover fortsat fokus på relevante lokale uddannelsespolitiske emner, så som fremme af uddannelser til området, ungdomsboliger, togtider i Birk m.m.. Dette er typisk sket med udgangspunkt i drøftelserne på afholdte netværksmøder.

 

Alle ungdomsuddannelser, erhvervs- og videregående uddannelser i Herning og Ikast-Brande er medlem af foreningen. Derudover er Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande samt 26 virksomheder medlemmer af foreningen.

 

Foreningskonstruktionen og kravet om virksomhedsdeltagelse af en vis størrelsesorden har vist sig uhensigtsmæssig, fordi:

 

 • Der er behov for en fast organisatorisk forankring med mulighed for at fordele opgaven på flere medarbejdere, således at løsningen af opgaven bliver mindre sårbar, såfremt uddannelseskoordinatoren fratræder. Samtidigt kan fordeling af opgaven på flere hoveder fremme tilførsel af forskellige kompetencer, til de mange forskellige opgaver,

 • Der er anvendt forholdvis mange ressourcer på fundraising hos virksomheder. Den tid er gået fra den reelle opgaveløsning.

 

Uddannelsesnetværket vurderes at løse en væsentlig opgave i forhold til at tiltrække og fastholde studerende. Det er derfor vurderingen, at der bør findes en ny og mindre sårbar organisering om opgaven. Ved at vælge en projektmodel med kommunerne og uddannelsesinstitutionerne som opgavestiller og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande som operatør sikres fortsat et tæt samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, samt muligheden for at fordele opgaven på flere medarbejdere. Derfor vil der på den kommende generalforsamling i Uddannelsesnetværket den 18. marts 2013 blive lagt op til en ændret organisering fra forening til projekt. Formålet vil være uændret.

 

Generalforsamlingen ligger inden bevillingen til uddannelsesnetværket udløber ultimo 2013, derfor er der et ønske om, at bevillingen kan overgå til projektet, og at uforbrugte midler kan forblive i projektet i overførselsår.

 

Endelig lægges der op til at sikre, projektet er sikret økonomi til ultimo 2014. Dette fordrer en ny bevilling i 2014 fra Herning Kommune på 450.000 kr.

 

En eventuel bevilling forudsætter årlig resultatevaluering og aflæggelse af regnskab.

Økonomi

Udgiftsbudget:

 

 
 
År 2013
År 2014
Løn - projektkoordinator
37 timer incl. løn, pension og soc. omkostn. kan fordeles på flere
347.760
366.000
Brobygning - EHIB
8 timer om ugen ( i 2013 dog først fra juni)
115.000
202.400
Strategisk sparring - EHIB
Ca. 2 timer om ugen
60.000
60.000
Kontorhold
Husleje, internet, telefon, kontorartikler, revision, kurser etc.
47.000
47.000
Markedsføring direkte/indirekte
 
233.240
245.600
Kørsel
 
2.000
2.000
I alt
 
805.000
923.000

 

Finansieringsbudget:

 
 
År 2013
År 2014
Kommuner, udd. instituioner og virksomheder (kun i 2013)
 
805.000
(K: 500.000, U: 150.000 og V. 155.000)
660.000
(K: 500.000 og U: 160.000)
Virksomheder 2014 ?*
Bidrag såvel som sponsorater.
 
?
Overførsel
 
 263.000*
263.000* 
I alt
 
1.068.000
923.000

* Overførsel fra 2012 til 2013 og igen til 2014. Opnås et større virksomhedsbidrag i 2014 vil det være hensigtsmæssigt, at nedsætte den kommunale medfinansiering i 2014. I forbindelse med eventuel ny bevilling for 2015 vil der blive fremsendt en ny sagsfremstilling, hvor der vil ses på regnskab for 2014 og eventuelle uforbrugte midler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at administrationen får mandat på generalforsamlingen i Uddannelsesnetværk Herning, herunder at administrationen bemyndiges til at godkende en ændret organisering af Uddannelsesnetværk Herning fra forening til et projekt organiseret under Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande,

 

at det forudsættes, at områdets uddannelsesinstitutioner indgår som partnere sammen med kommunerne i projektet,

 

at betingelsen knyttet til bevillingen i 2013 om tilsvarende medfinansiering fra andre aktører i netværket bortfalder,

 

at uforbrugte midler i 2012 og 2013 kan overgå til budget 2014 til det angivne formål i samarbejdsaftalen efter regnskab. Når bevillingen udløber skal eventuelle uforbrugte midler jævnfør regnskab returneres til kommunen,

 

at der bevilges 450.000 kr. i 2014 fra Serviceområde 20, Administration, konto 6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer til projekt Uddannelsesnetværk Herning placeret hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande vedrørende Uddannelsesnetværk Herning. Tilsvarende indgås der samarbejdsaftale mellem den enkelte uddannelsesinstitution og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Resultatkontakten skal forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1082-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bente Hjorth og Lone Jensen

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt om en orientering om arbejdet med helhedsorienteret sagsbehandling i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Helhedsorienteret sagsbehandling kaldes i Herning Kommune for Helhedsorienteret Indsats (HOI).  

Herning Kommune har siden 1997 arbejdet systematisk med indsatsen mod socialt bedrageri. Opgaven har siden 1. april 2009 været organiseret i Beskæftigelsesafdelingen med ansættelse af 1 fuldtids ansat helhedskoordinator.

 

Strategien for HOI er baseret på 4 indsatser:

 1. Forebyggelse af snyd, ved at sikre gode og helhedsorienterede sagsgange.

 2. Forebyggelse af snyd, ved at kommunikere og informere borgerne om rettigheder, pligt og eventuelle sanktioner.

 3. Opdagelse af snyd ved at opbygge et kontrolmiljø, hvor kommunale sagsbehandlere indgår i et tæt samarbejde, samtidig med, at borgere har mulighed for at henvende sig.

 4. Behandling af sager, hvor der er mistanke om snyd, med henblik på at bringe
  forholdet i orden, stille krav om tilbagebetaling samt evt. at overdrage sagen til
  politiet.

 

HOI har fokus på følgende ydelser indenfor borgerserviceafdelingens område:

 • Børneydelser som udbetales til enlige forsørgere

 • Boligsikring

 • Friplads i institutioner.

 

Ydelser indenfor beskæftigelsesafdelingens område er bl.a.:

 • Kontanthjælp, hvor kontanthjælpsydelsen ændres i forbindelse med, at status som enlig ændres.

 • Dobbeltforsørgelse når borgeren sideløbende med udbetaling af kontanthjælp
  har haft indtægt.

 • Sygedagpenge, når oplysningspligten er tilsidesat.

 • fleksjob

 

Hovedparten af sagerne er afdækket på baggrund af anonyme anmeldelser fra borgere.

Øvrige sager er afdækket på baggrund af kontroloplysninger fra e-Indkomst og
opmærksomhedspunkter opstået under afdækning af en eksisterende sag. 

 

Resultat

I nedenstående tabel er oplyst den samlede besparelse, som den helhedsorienterede indsats har genereret:

 

[image]

 

Besparelsen vedrører både kommunale og statslige udgifter. Det er ikke muligt bagudrettet at opdele opgørelsen på kommunale og statslige udgifter, men fra 2013 og frem vil den løbende opgørelse af besparelsen alene omhandle de kommunale udgifter som følge af overgangen til Udbetaling Danmark.

 

Det bemærkes, at besparelsen i 2012 er resultatet af indsatsen i første halvår af 2012. Efter første halvår gik den daværende helhedskoordinator på pension, og den nye helhedskoordinator blev rekrutteret internt og kunne først frigøres fra sin hidtidige opgave med placering i og opfølgning på fleksjob i december 2012. Der er tale om en meget erfaren medarbejder, der er trådt direkte ind i opgaven og straks har kunnet følge op på konkrete anmeldelser og som fra dag et også har deltaget i kontrolaktioner sammen med SKAT.

 
Besparelsen indregnes i de løbende økonomiopfølgninger.

  

Den fremadrettede besparelse er opgjort som den forventede besparelse over
12 måneder. Denne opgørelsesmetode følger udmelding fra KL, så besparelsen opgøres ens i samtlige landets kommuner.
 

I sager med krav om tilbagebetaling af ydelser i forbindelse med den helhedsorienterede sagsbehandling sendes kravet til kommunens inkassoafdeling, der foretager en vurdering af betalingsevnen og sender første rykker. Dernæst sendes kravet til SKAT, der først og fremmest inddriver statslige tilgodehavender, skyldigt børnebidrag m.m. Derfor er det en meget ringe andel af skyldig kontanthjælp og pension, der kommer tilbage til kommunekassen. 

 

Netværk

I arbejdet med helhedsorienteret indsats lægges der også vægt på at skabe og vedligeholde stærke netværk med relevante samarbejdspartnere:

 

 • Der er skabt netværk med politi og SKAT.

 • Der er i 2011 og 2012 samarbejdet med SKAT om SKAT's projekt "Socialt Bedrageri"

 • Der arbejdes fortsat med at skabe yderligere netværk med Borgerservice.

 • Der er skabt samarbejde mellem helhedskoordinator og de relevante afdelinger
  inden for Beskæftigelsesområdet herunder Jobcenteret.

 

Sammenligning med andre kommuner
Der udarbejdes ikke statistikker over kommunernes arbejde med indsatsen mod socialt bedrageri. Administrationen har forespurgt hos Ikast-Brande Kommune, og Ikast- Brande Kommune oplyser, at i de første 6 måneder af 2012 har de afdækket fremadrettede besparelser for 2,1 mio kr. Ikast-Brande Kommune har 2 medarbejdere, der hver arbejder 3 dage om ugen med denne opgave, svarende til 1,3 årsværk. 

 

Det fremadrettede arbejde
I tilrettelæggelsen af HOI for det kommende år er der fokus på at skabe flest mulige besparelser for Herning Kommune på 3 forskellige måder:

Direkte besparelser når uretmæssige forhold bringes i orden, og der kræves tilbagebetaling, eller når der opgøres en fremadrettet besparelse over 12 mdr.

Indirekte besparelser når borgerne bliver bekendt med HOI f.eks. gennem personlige
netværk og lokale rygter, hvorefter de af egen drift bringer uretmæssige forhold i orden.
Dette sker uden indblanding fra helhedskoordinatoren.


Besparelser forbundet med forebyggende arbejde når uretmæssig bevilling af sociale ydelser undgås. HOI har derfor også fokus på at styrke de interne arbejdsgange og kontrolmuligheder.

Konkret vil der blive arbejdet videre inden for de allerede nævnte ydelsesområder. Der
vil også blive sat fokus på at arbejde mere systematisk ved hjælp af data ved at sammenkøre oplysninger fra forskellige systemer og danne kontrollister.

 

Derudover vil samarbejdet med Udbetaling Danmark (UDK) være et indsatsområde i 2013, hvor opgaver med administration / udbetaling af en række ydelser overgår fra Borgerservice i kommunen til Udbetaling Danmark.

 

Indsatsplan 2013

Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 23. januar 2013 den konkrete indsatsplan for arbejdet med helhedsorienteret sagsbehandling i 2013:

 • Herning Kommune har gode erfaringer med samarbejdet med SKAT i forhold til indsatsen mod socialt bedrageri. En væsentlig indsats i 2013 vil være en videreførsel og en videreudvikling af dette samarbejde.

 • Etableringen af Udbetaling Danmark (UDK), hvor opgaver med administration / udbetaling af en række ydelser overgår fra Borgerservice i kommunen til Udbetaling Danmark giver behov for at udvikle nye samarbejdsrelationer mellem kommunen og UDK. Dette vil også være en indsats i 2013.

 • Der vil i 2013 blive sat ekstra fokus på mere kontrol og tættere opfølgning i forhold til de ydelser, der fortsat udbetales af kommunen; kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjobtilskud.

 • I første kvartal 2013 vil indsatsen være fokuseret på konkret sagsarbejde med anmeldte sager. Der modtages aktuelt 2 - 3 anmeldelser hver dag. Et stadigt stigende antal af anmeldelser modtages via funktionen på www.borger.dk. 30 - 40 % af anmeldelserne kommer fra enheder i Kommunen eller fra andre myndigheder.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

 

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-2-13 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i august 2012.

Sagsfremstilling

Salgsstitistik for boliggrunde:
Herning Kommune har pr. 31. december 2012 solgt i alt 36 boliggrunde i 2012. Der er budgetteret med et salg på 55 boliggrunde for hele 2012. Ud af de 36 solgte byggegrunde er der solgt 6 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg og 15 i Fejerskovparken i Lind, men ingen i de tre øvrige nyere udstykninger i henholdsvis Stoubækparken i Hodsager, Løvbakkevej i Tjørring og Udgaardsvej i Skibbild.
 
Salget i første, andet, tredje og fjerde kvartal 2012, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.  
Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at der i andet og fjerde kvartal 2012 er solgt flest grunde. Det forventes at det flotte salg i andet kvartal skyldes, at kommunen i andet kvartal 2012 udbød nye grunde i Lind og Snejbjerg. Disse grunde har længe været efterspurgt især grundene på Ørskovvænget i Snejbjerg, hvor der har været udsolgt i flere år. Salget i 4. kvartal kan skyldes at den generelle økonomiske situation er forbedret.
 
Som det kan ses i Tabel B i bilag 1 solgte Herning Kommune i 2011 i alt 20 byggegrunde. Det vil sige kommunen næsten har solgt det dobbelte i 2012. Resultatet lever dog ikke helt op til forventningerne om et samlet salg i 2012 på 55 grunde. Salget i udstykningen på Løvbakkevej i Tjørring har ikke levet op til forventningerne, idet der til dags dato er solgt 2 grunde og der er ingen grunde solgt her i 2012. I Arnborg, Haunstrup og Sørvad er der private udbydere af boliggrunde.
 
I 2013 udbyder kommunen nye boliggrunde i Snejbjerg, Sdr. Felding og Sørvad.
Salgsstatistik for erhvervsgrunde:
Der er pr. 31. december 2012 solgt 81.785 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1.   I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2012. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 61.000 m2 i 2012. Dette mål er derfor realiseret med salget af 81.785 m2 erhvervsjord i 2012.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at orientering om grundsalg tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 84.03.07-A26-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om forsøgsordning med brevstemmer på ungdomsuddannelsessteder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen, Mette Højborg

Sagsresume

Administrationen er i dialog med ungdomsuddannelsesstederne om en forsøgsordning, hvor det i forbindelse med kommunalvalget i november 2013 er muligt for studerende at  brevstemme sit uddannelsessted.  

 

Sagsfremstilling

Valgretskommissionen har formuleret 28 konkrete anbefalinger til tiltag, der kan stimulere unges demokratiske engagement. En af anbefalingerne er, at der oprettes valgsteder på ungdomsuddannelsessteder.

 

Der er indledt dialog med en række ungdomsuddannelsessteder i Herning om et forsøgsprojekt i forbindelse med kommunalvalget i november 2013. Ambitionen er, at det bliver muligt at brevstemme på sit uddannelsessted og gerne med involvering af skolernes elevråd.

 

Ved folketingsvalget i 2011 var det som en forsøgsordning muligt at brevstemme på lokalbibliotekerne i Kibæk, Vildbjerg og Aulum. Forsøget betragtes som en succes, og lokalbibliotekerne er fremover faste valgsteder.

 

Baggrunden for Valgretskommissionens nedsættelse var atgive det danske demokrati et serviceeftersyn og afdække muligheder for forbedring, videreudvikling og modernisering. Undersøgelser viser, at den politiske interesse blandt 16-25 årige er vokset markant ift. tidligere generationer. Unges frivillige arbejde i foreninger er steget med 65 % siden begyndelsen af 1990´erne. Samtidig er det dokumenteret, at unge i Danmark har en markant lavere valgdeltagelse end andre borgere. Valgretskommissionens undersøgelser viser, at de unge i dagligdagen har svært ved at forholde sig til, hvad der foregår i byrådet og i Folketinget.

 

En anden anbefaling fra Valgretskommissionen er derfor, at der lokalt udvikles nye modeller for unges inddragelse i kommunerne. Det er oplægget fra kommissionen, at det skal være nemmere for unge at forstå og påvirke den politiske proces lokalt.

 

På kommunens hjemmeside herning.dk er det såkaldte site, "Ung i Herning" under udvikling. Det bliver en digital kommunikationsplatform med særligt fokus på unge og hvorfra "det offentlige" forklares specifikt for unge. Det er samtidig en platform, hvor der vil blive udviklet og eksperimenteret med kommunikationsformerne. En mulighed vil f.eks. være at etablere afstemninger om konkrete spørgsmål af væsentlig betydning for de unge.    

 

Andre måder at arbejde med denne anbefaling vil være at skærpe opmærksomheden på at inddrage de allerede eksisterende lokale ungdomsforeninger, som f.eks. Kontrast, DFUNK, Studenterhuset i Birk og lignende, som sparrings- og høringspart i relevante sammenhænge. Der er intet Ungdomsråd i Herning Kommune.

  

Af yderligere demokratifremmende initiativer kan nævnes, at Herning Bibliotekerne frem mod november 2013 vil sætte initiativer i gang med særligt fokus på de unge vælgere. Endvidere er der konkrete overvejelser om et projekt med formidling af medbestemmelse og demokrati skrevet af unge for unge. Projektet tænkes udviklet i samarbejde med lokale medier.   

 

 

Der vil inden sommerferien blive fremsendt en sag med henblik på godkendelse af de enkelte uddannelsessteder som valgssted.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at orientering om forsøgsordning med brevstemmer på uddannelsesstederne tages til efterretning,

 

at orientering om at administrationen arbejder videre med Valgretskommissionens anbefaling om, at der lokalt udvikles nye modeller for unges inddragelse i kommunerne, tages til efterretning.   

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.10.00-K09-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggren, Jens Bech Vestergaard

Sagsresume

Administrationen afholder årligt lovpligtige dialogmøder med de almene boligorganisationer. Temaet i 2012 var lejeledighed. Herudover er selskabernes målsætninger og særlige opmærksomhedspunkter, herunder under større vedligholdelsesplaner og boligsociale tiltag drøftet.  

 

 

 

Sagsfremstilling

Det er 3 år siden en reform ændrede kommunernes tilsynsopgave ift. de almene boligorganisationer. Byrådet godkendte i den forbindelse den nuværende tilsynsmodel, hvor administrationen fører et struktureret dialogbaseret tilsyn med de almene boligorganisationer med fokus på afbureaukratisering. Byrådets vedtagne målsætninger og visioner for det almene boligområde er udgangspunktet for dialogen.  

 

Lejeledighed

Det er generelt oplevelsen på dialogmøderne, at bosætningsmønstrene i et vist omfang har ændret sig efter kommunalreformen. Der er tendens til vigende efterspørgsel efter almene boliger i mindre bysamfund. Det er forventningen, at denne tendens vil fortsætte. Det giver anledning til konkrete overvejelser hos boligorganisationerne om det økonomisk bæredygtige i at gennemføre større moderniseringsindsatser i utidssvarende almene boliger, hvor der er usikkerhed om udlejningspotentialet i et længere perspektiv. Samtidig medfører renoveringsindsatser huslejestigninger, der kan få betydning for efterspørgslen på kort sigt.  

 

Bomidtvest, der som selskab er hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune, har alvorlige udlejningsvanskeligheder i afd. 3. Afdelingen har 45 boliger fordelt i Karstoft, Stakroge og Skarrild. Udfordringerne vurderes at være blivende, og selskabet har en strategi for afvikling af afdelingen indenfor 5 år. Der er indledt dialog med Landsbyggefonden om modeller for støtte til reduktion i antallet af boliger.

 

Lejerbo Trehøje har pt. 7 boliger i tomgang, heraf to boliger i "Højhuset". Bestyrelsen vurderer, at der er overskud af udlejningsboliger i Vildbjerg-området generelt.   

 

Fællesbo har udlejningsudfordringer i Sdr. Felding og Feldborg. Der er fortsat ledige boliger i Lyngbyen i Gullestrup. Indsats med helhedsplan har haft en postiv effekt, og der er nedgang i antallet af tomgangsboliger ift. før helhedsplanens iværksættelse.

 

Fruehøjgaard har opmærksomhed på fremtidig udlejning af 22 ungdomsboliger i Børglumparken i Tjørring.  

  

Der er på dialogmøderne enighed om, at der er behov for en langsigtet strategi ift. nedbringelse af antallet af længerevarende tomme ældreboliger. Indsatsen koordineres i Social, Sundhed og Beskæftigelse. I løbet af 2012 er der sket besigtigelse af de boliger, der har været tomme i længere tid, og de almene boligorganisationer er anmodet om at søge udlejning til andre boligsøgende.  

  

 

Helhedsplaner - behov for gennemgribende renoveringsplaner

Der er et udsigt til en række store byggefysiske helhedsplaner i forskellige afdelinger over de kommende år. Konkret ventes to skema A for helhedsplaner på hhv. Fruehøj (Fruehøjgaard) og Elmegården (Fællesbo) fremsendt til politisk behandling i 2013.  

 

Bomidtvest arbejder med en helhedsplan for Blomstertoften i Tjørring. Afdelingen rummer 48 familieboliger, der er indrettet handicapvenligt.

 

Lejerbo Herning har opmærksomhed på 56 ungdomsboliger i Museumsgade. Bestyrelsen afventer etablering af 200 nye ungdomsboliger i Herning Midtby inden stillingtagen til en helhedsplan.

 

Fællesbo har sat 11 helhedsplaner i proces. Generelt er der fokus på tilgængelighed, gennemlysning og adgangsforhold.

 

Fruehøjaard arbejder med en helhedsplan for Fruehøj i Herning, jf. ovenfor. Afdelingen har 350 familieboliger, hvoraf 45 forventes nedlagt ved en renovering. Afdeling 6, Søndergade i Herning er økonomisk nødlidende. Afdelingen består af 16 familieboliger og 3 erhvervslejemål. Der afventes indledende dialog med Landsbyggefonden, hvorefter der fremsendes en særskilt sag til politisk behandling.

 

Nationalt ses en tendens til at nedlægge et-rums-boliger på det almene område i forbindelse med helhedsplaner. Af hensyn til bevarelse af billige boliger til socialt udsatte er der på dialogmøderne enighed om, at der fortsat er behov for et-værelsesboliger i Herning Kommune.  

  

Boligsocialt fællessekretariat

De almene boligorganisationer er i dialog om etablering af et fælles sekretariat for boligsociale indsatser. Fællessekretariats-løsningen er drøftet med Landsbyggefonden, der er positive overfor modellen. Formålet er kompetencesikring på tværs af boligorganisationerne ift. vedvarende boligsociale indsatser.

 

 

Andre opmærksomhedspunkter i dialogen

Boligselskabet Fruehøjgaard har sammen med andre boligselskaber etableret selskabet "Energi og Miljø". Formålet med selskabet er lovligt og formålstjeneligt, men selskabsmodellen er ikke tilladt for boligselskaber. På henstilling fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har selskabet herefter ansøgt om omdannelse fra A.m.b.a. til et alment administrationsselskab. Herning Kommune er i dialog med Århus, Viborg og Skive kommuner om sagens løsning, der sker i god dialog med de involverede boligselskaber.

 

Fruehøjgaard er indgået i strategisk samarbejde med Domea, der er et bygge- og bolig-administrationsselskab. Domea administrerer 36.000 almene boliger i Danmark.

Samlet er det forventningen, at 10-15 medarbejdere flytter til Herning over de kommende år.

 

Administrationen var på mødet den 18. december 2012 i dialog med boligselskabet Fællesbo om rationaliseringsgevinster og beboerdemokrati i relation hertil. Der var på mødet enighed om, at besparelsespotentialet ved udbud af visse opgaver økonomisk er så betydeligt, at området skal have fokus fremadrettet.  

 

Der er et udtalt ønske fra Social, Sundhed og Beskæftigelse om fokus på huslejeniveauet i almene boliger i kommunen.

Økonomi

Der er ikke afsat budget til evt. tilskud til helhedsplaner, herunder afvikling af boliger. Området har opmærksomhed og vil indgå i budgetarbejdet som en konkret udfordring, når behovet er nærmere specificeret.

 

Herning Kommune har en samlet kommunal garantiforpligtigelse på løst anslået 0,5 mia. kr. Den samlede almene boligmasse i kommunen anslås at beløbe sig til 4 mia. kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-3-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse i afdeling 20, Knudsvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo, afdeling 20 ønsker at få renoveret karnapper og etableret terrasser og altaner i de 33 lejligheder i afdelingen.

Herning Kommune skal godkende huslejestigninger over 5 % samt låneoptagelse.

Sagsfremstilling

Afdelingen har 33 lejligheder opført i etagebyggeri i en lille afdeling med god indretning i alle boliger. Der er en udsigt fra boligerne på 2. sal.

 

Boligerne ligger tæt på skole og børneinstitutioner, samt et dagcenter for pensionister/ældre, hvor man bl.a. kan købe middagsmad og hygge sig med andre. Boligerne ligger tæt på indkøbsmuligheder herunder et stort indkøbscenter. Desuden er der kort afstand til busstoppested.

 

Renoveringen omfatter renovering af karnapper og etablering af terrasser og altaner i de 33 lejligheder.

 

Renoveringen og den afledte huslejestigning er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 30. april 2012.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 4.573.000 kr. Udgiften finansieres af 1.000.000 kr. af afdelingens egne henlæggelser, resten - 3.573.000 kr. - finansieres ved optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån i Realkredit Danmark. Der er ikke ansøgt om kommunegaranti for lånet.

 

Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør 535 kr. pr. måned pr. lejlighed svarende til i gennemsnit 6,16% afhængig af boligens størrelse.

Huslejen for en 2-rums lejlighed på 66 m2 er i dag 3.307 kr. om måneden excl. forbrug.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes,

 

at huslejestigningerne som følge af renoveringsprojektet godkendes som ansøgt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 83.00.00-Ø22-3-12 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

EU-udbud af Herning Kommunes daglige finansielle forretninger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Susanne Falkesgaard Rahbek Hansen

Sagsresume

I henhold til Europa-parlamentets og rådets direktivets bilag 2A er Herning Kommune forpligtiget til at sende løsningen af kommunens daglige bankforretninger i udbud.

Sagsfremstilling

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) samt LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

 

Der er udarbejdet et udkast til udbudsmateriale og det fremgår heraf, at udbuddet omfatter finansielle tjenesteydelser i forbindelse med Herning Kommunes daglige finansielle forretninger.

 

Samtlige bankkonti som Herning Kommune har brug for til den daglige drift skal være
omfattet af aftalen. Ydelsen skal blandt andet dække:

 • Alle betalingstransaktioner

 • Adgang til on-line banking system

 • Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, konto til kontooverførsler, nationalbank overførsler, valutaveksling o. lign.

 • Oprettelse af op til 200 konti, hvor Herning Kommune administrerer betaling af regninger for borgere, der er sat under administration.

 
Udbuddet omfatter ikke:

 • Transaktioner der jævnfør lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen

 • Tidsindskud og låneoptagelse

 • Repo-forretninger

 • Rådgivning om formue-/gældspleje

 • Anden finansiel rådgivning

 • Administration af legater.

 

Ved bedømmelse af økonomien i tilbuddene vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste rentesatser for henholdsvis indlån og træk på driftskreditten.

Rentesatsen, som tilbudsgiver tilbyder, skal angives som et tillæg/fradrag til Nationalbankens til enhver tid gældende referencerente.Såvel tillæg/fradrag for indestående samt for træk på kredit skal angives.

 

Der skal etableres en samlet trækningsret på 300 mio. kr. for Herning Kommune.

 

Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelsen dokumentere sin rating.

Af udbudsmaterialets kravsspecifikation fremgår det, at det er et krav, at der som hovedregel er gebyrfrihed.

 

Kontraktkperioden er tre år med ikrafttrædelse fra den 01.september 2013 til den 31. august 2016. Begge parter har i aftaleperioden mulighed for med 12 måneders skriftlig varsel at opsige aftalen til udgangen af en måned. Herning Kommune har som option, at kontrakten kan forlænges op til 12 måneder.

 

Den vejlendende tidsplan er.

 

[image] 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at udbudsforretningen for kommunens daglige finansielle forretninger igangsættes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.14-Ø60-2-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Fællesbo fremsender anlægsregnskab for helhedsplan i Lyngbyen i Gullestrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligorganisationen Fællesbo har afsluttet en omfattende renovering af afdelingen Lyngbyen i Gullestrup, der bl.a. omfattede nedrivning af 56 familieboliger. Afdelingen har i dag 453 familieboliger mod tidligere 509.

 

Der foreligger nu anlægsregnskab i form af såkaldt skema C til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i april 2009 en helhedsplan for Fællesbos afdeling Lyngbyen i Gullestrup med en samlet anskaffelsessum på 123,624 mio. kr. og en kommunal garantistillelse på forventet 59,3 mio. kr.

 

Renoveringen har omfattet blandt andet:

 • Nedrivning af blok 3 med 56 boliger og etablering af nyt uderum på arealet

 • Facaderenovering af gavle, herunder udskiftning af klimaskærme

 • Sammenlægning af lejligheder i blok 2 i Hedebyen: lejligheder i to etager er ombygget ud fra et ønske om øget tilgængelighed, så lejlighederne får egen niveau-fri indgang.

 • Udskiftning af tekniske installationer samt opretning af udsugningsanlæg

 • Øvrige tilgængelighedstiltag, herunder ændring til altangangshuse og nyt elevatortårn og rækværk i Engbyen

 • Renovering af Bygaden

 • Løft af friarealer

 

 

Der er aflagt anlægsregnskab for 131,678 mio. kr., dvs. et merforbrug på 8,030 mio. kr.
Merforbruget kan primært henføres til to forskellige ekstraarbejder: 1/Afskaffelse af asbest og PCB samt indeksregulering for i alt 3,9 mio. kr. Disse arbejder finansieres med støttede lån. 2/ Malearbejde på dele af afdelingens boliger, der ikke er omfattet af helhedsplanen. Disse arbejder finansieres af afdelingen selv.

Landsbyggefonden har godkendt finansieringsmodel for de uplanlagte arbejder som beskrevet.  

 

Boligsocial helhedsplan

Sideløbende med den byggefysiske renovering har Landsbyggefonden og Herning Kommune ydet støtte til en såkaldt boligsocial helhedsplan i Lyngbyen. Formålet er at styrke beboersammensætningen gennem boligsocialt arbejde i afdelingen. Landsbyggefonden har opfordret Fællesbo til at ansøge om forlængelse af indsatsen, og der er dialog med Fællesbo om sagen.

 

 

Udlejningssituationen

Helhedsplanen blev godkendt efter flere års omfattende udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Erfaringen fra andre helhedsplaner er, at effekten kan måles i tid efter helhedsplanens afslutning. Udviklingen i tomgangslejemål i afdelingen er som følger:


35 pr. 01.01.2013
43 pr. 01.01.2012
34 pr. 01.01.2011
31 pr. 01.01.2010
16 pr. 01.01 2009 (på daværende tidspunkt var der en tilladelse til udlejning til erhverv)

 

Der er på de årlige dialogmøder med Fællesbo løbende dialog om udlejningssituationen, herunder også i Lyngbyen. Det er administrationens vurdering, at Fællesbo har den nødvendige skærpede opmærksomhed på udfordringen.  


Økonomi

Finansieringsplan   

 
Godkendt i 2009
 Skema C 2012
     Forskel
Støttede lån
118,624 mio. kr
122,556 mio. kr.
  3,908 mio. kr.
Afdelingens egne henlæggelser
    3,000 mio. kr.
    5,364 mio. kr.
  2,364 mio. kr.
Brug af afdelingens trækningsret i LBF
    2,000 mio. kr.
    3,758 mio. kr.
  1,758 mio. kr.
= Renoveringsopgaver ialt incl. moms
123,624 mio. kr
131,678 mio. kr.
  8,030 mio. kr.

 

Herning Kommune har pligt til at garantere for de støttede lån i helhedsplanen.   Landsbyggefonden stiller regaranti på 50% for de støttede lån. Den kommunale garantistillelse øges fra 59,3 mio. kr. til anslået 61,3 mio. kr.

Den kommunale garantistillelse medfører ikke deponeringspligt.

 

Økonomistyrelsen gav efter helhedsplanens godkendelse i 2009 helt ekstraordinært tilsagn om at rykke pant for ca. 40 mio. kr. Byrådet godkendte på den bagrund en mulig pantrykning med det formål, at afdelingen kunne søge om optagelse af ustøttede lån til en udvidelse af helhedsplanen og dermed finansiere elementer, der blev taget ud af den oprindelige helhedsplan fra 2008 – uden at det ville få betydning for den samlede godkendte kommunale garantistillelse. Muligheden er afsøgt, men det kan konstateres, at det ikke har været muligt at lånefinansiere en udvidelse af helhedsplanen ved ustøttede lån uden kommunal garantistillelse.

 

Der er som led i helhedsplanen sket kapitaltilførsel på 7,925 mio. kr. Kapitaltilførslen var nødvendig for at indfri gælden i den boligblok, der er blevet fjernet. Der er tilført kapital i en såkaldt femtedelsordning, hvor Landsbyggefonden bidrog med 2/5 og henholdsvis Fællesbo, realkreditinstitut og Herning Kommune med hver 1/5, svarende til 1,585 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregskabet godkendes,

 

at den kommunale garantistillelse godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 32.21.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Opløsning af legatet "Grosserer af Kjøbenhavn Palle Fløe Nielsen og Hustrus Legat til oprettelse af en Havebrugsskole i Hammerum Herred"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna Louisa Wejs Henriksen

Sagsresume

Der anmodes om godkendelse af opløsning af ovenstående legat, samt generel bemyndigelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at fungere som legatbestyrelse i legater, hvor Herning byråd er udpeget som legatbestyrelse. Dog vil Økonomi- og Erhvervsudvalget have pligt til at høre de for legatet relevante fagudvalg, såfremt legatets formål ikke må anses for at henhøre under Økonomi- og Erhvervsudvalget ifølge styrelsesvedtægten for Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at legatet opløses og at hele den indestående kapital udbetales på én gang til Agroskolen i Hammerum i overensstemmelse med fundatsen og tillægsfundatsen.

Sagsfremstilling

Legatet er oprettet i 1905 og stadfæstet af Kong Christian den Niende, med det formål at etablere en havebrugsskole i Gjellerup Sogn. Efter etableringen skal renterne af den resterende kapital bruges til undervisningen på skolen.

Legatets bestyrelse er Gjellerup Sogneråd, nu Herning Byråd.

 

I 1961 ændres formålet fra havebrugsskole til landbrugsskole. Skolen har de seneste år heddet Agroskolen. Skolens leder får årligt fra Herning Kommune udbetalt påløbne renter, ca. 4.000 kr., til finansiering af undervisningen. Herning Kommune udarbejder årligt et driftsregnskab, hvoraf det fremgår, at formuen består af en værdipapirkonto og en kapitalkonto, sammenlagt 110.105,22 kr. pr. 1. januar 2012. I 2011 fik Agroskolen, Hammerum udbetalt 4.343,53 kr. 

 

Civilstyrelsen har på forespørgsel fra Herning Kommune tilladt opløsning af legatet, enten på én gang, eller over en periode på op til 3 år. Dette kræver dog legatbestyrelsens, dvs. Herning Byråds, accept.

 

Det er kun Agroskolen, der kan modtage legatet ifølge fundatsen, og det er derfor ønskværdigt, at denne får udbetalt hele kapitalen på én gang, i overensstemmelse med fundatsens formål og legatet efterfølgende opløses. 

 

I følge det senest foreliggende regnskab (driftregnskab for 2012) fik Agroskolen, Hammerum ikke udbetalt noget i 2012, da man afventede en opløsning af legatet. Saldoen var ultimo 2012 på 108.642,07 kr.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der sker opløsning af legatet, og at restkapitalen udbetales til Agroskolen i Hammerum på én gang, i overensstemmelse med det i fundatsen og tillægsfundatsen bestemte,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget bemydiges til generelt at fungere som legatbestyrelse i legater, hvor Herning Byråd er legatbestyrelse. Dog vil Økonomi- og Erhvervsudvalget have pligt til at høre de for legatet relevante fagudvalg, såfremt legatets formål ikke må anses for at henhøre under Økonomi- og Erhvervsudvalget ifølge styrelsesvedtægten for Herning Kommune.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1251-11 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Afgørelse fra Tilsynet vedr. habilitet for bestyrelsesmedlemmer i Herning Vand A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Statsforvaltningen Midtjylland rejste i marts 2011 en tilsynsag vedr. habiliteten for de byrådsmedlemmer, der er udpeget til bestyrelsen for Herning Vand A/S. Tilsynet har nu truffet afgørelse i sagen.

 

Statsforvaltningen konkluderer, at Herning Byråd har overholdt gældende regler.  

Sagsfremstilling

Tilsynet ved Statsforvaltningen Midtjylland anmodede i 2011 Herning Kommune om en udtalelse ift., at bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Herning Vand A/S og tidligere Energigruppen Jylland Vand A/S havde deltaget i udvalgs- og byrådsbehandling af takster og regulativer for vandselskaberne.

 

Byrådet behandlede en besvarelse til Tilsynet i møde den 21. juni 2011.

 

Det principielle spørgsmål i sagen er i hvilket omfang, der kan være tale om inhabilitet for et byrådsmedlem, der er udpeget af Byrådet til en bestyrelse for et selskab, der er helt eller delvist ejet af kommunen. Særligt interessant er sagen ift. Herning Vand A/S, der er ejet 100 % af Herning Kommune.

 

Tilsynet konkluderer i sin afgørelse, at "kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i et helt eller delvist kommunalt ejet vandforsyningsselskab ikke i almindelighed kan antages at være inhabile ved kommunens behandling af godkendelsessager i henhold til vandforsyningsloven".


Tilsynet skriver endvidere, at der ikke konkret foreligger oplysninger, der giver anledning til at antage, at de pågældende byrådsmedlemmer har haft anledning til at varetage andet end kommunens interesser. Statsforvaltningen finder således, at Herning Byråd har overholdt lovgivningens inhabilitetsregler i de omhandlede tilfælde.

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Tilsynets afgørelse tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1378-07 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Godkendelse af anlægsregnskab for områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møderne d. 28. august 2008 og d. 14. december 2010 givet en samlet udgiftsbevilling på 7.315.000 kr. og indtægtsbevilling på -3.705.000 kr. til områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding.
 
Der er gennemført områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding i form af flere mindre anlægsprojekter i hver by.

 

I Kibæk er der bl.a. udført forskønnelse af Nr. Bredgade og Jernbanegade, fartdæmpende foranstaltninger på Møllevænget, toiletbygning, scene og multibane i byens park og forplads til Kibæk Mølle.

 

I Sdr. Felding er der bl.a. udført en bynær sti langs en del af Skjern Å, en stibro over Skjern Å, forskønnelse af Bredgade, fartdæmpende foranstaltninger på Torvegde og forskønnelse af parkeringspladsen ved Brugsen ved siden af kanoophalerpladsen.
 
Projekterne er udviklet på baggrund af tæt borgerinddragelse i begge byer og er udført som skitseret og projekteret.
 
Herning Kommune får 33 % af de kommunale udgifter til område fornyelse i refusion fra staten. Desuden er der suppleret med støtte fra LAG, så den kommunale egenfinansiering falder fra 66% til 50 %. Endvidere er projektet støttet med 115.500 kr. af Nordea i Kibæk.
 
Mindreforbruget skyldes, at anlægsprojekterne ikke beløb sig til den først anslåede pris.

 

Stednr.
Anlægsprojekt
 Bevilling
 Forbrug
 Forskel
015098
Områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding
7.315.000
 7.187.564
  127.436
 
 
-3.705.000
-3.688.175
   -16.825
 Netto
 
 3.610.000
 3.499.389
  110.611

 
 
Idet udgiften for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af ansøgning om områdefornyelse i Sunds i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen, Pia Colstrup

Sagsresume

I henhold til Byfornyelsesstrategi 2012-2015, som blev politisk godkendt på byrådsmødet den 8. maj 2012 (pkt.135), er der udarbejdet ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013 i henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer.
 
Der er mulighed for at søge om reservation af midler til områdefornyelse én gang om året. Ansøgningsfristen er den 7. april 2013.
 
Pr. 1. januar 2013 er der sket en lovændring af Lov om byfornyelse og udvikling af byer.
Med lovændringen sker der bl.a. en omfordeling af midler til områdefornyelse og bygningsfornyelse, således at kategorien "nedslidte byområder i mindre byer" (som bl.a. omfatter Sunds) fremover forlods tildeles 35 mio. kr. til områdefornyelse mod tidligere 12,5 mio. kr. og 40 mio. kr. til bygningsfornyelse i disse områder mod tidligere 10 mio. kr. 

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013 er Herning Kommunes "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 – herunder handlingsplan": 


”I Sunds er der behov for eksterne investeringer for at styrke byens attraktive placering ved Sunds Sø og dermed udvikle byens potentiale som bosætningsby.
 
En attraktiv bymidte, beliggenheden ved søen og de rekreative muligheder kan
bidrage samlet til at øge bosætningen - og udvikle byens særlige rolle i bynetværket.
Sunds vurderes således at have god mulighed for at opfylde kravene til at opnå tilsagn på en ansøgning om områdefornyelse”.
 


"Sunds - byen ved søen" (se bilag)
Sunds, der har ca. 4.000 indbyggere og ligger ca. 10 km nord for Herning, har status af centerby. Byen har med sin beliggenhed ved Sunds Sø og korte afstand til Herning helt særlige forudsætninger for at udvikle sin egen identitet og rolle som attraktiv bosætningsby.
 
Med tilblivelsen af Sunds Omfartsvej er der skabt mulighed for ny udvikling i byen og for at genskabe et attraktivt bymiljø omkring Sunds Hovedgade med blandt andet trafiksanering, istandsættelse af forfaldne ejendomme og pladsdannelser.
 
Der er de seneste år sket en stagnation i investeringer og den ellers positive befolkningsudvikling. Områdefornyelsesindsatsen kan danne den overordnede ramme for at modvirke befolkningstilbagegang i form af fraflytning og ikke mindst styrke den lokale investeringslyst.
 
Områdefornyelsens afgrænsning er som udgangspunkt hele byen. Desuden defineres et prioriteret område omkring Sunds Hovedgade med indsatsområder og til evt. anvendelse af de særlige midler til bygningsfornyelse, som kan søges i forlængelse af områdefornyelse.
 
Ansøgningen koncentrerer sig om følgende konkrete indsatser:
 

 • Synliggørelse af og adgang til søen

 • Trafiksanering og forskønnelse af hovedgaden i form af bl.a. belægning og beplantning

 • Markering af ankomsten til hovedgaden

 • Pladsdannelse og andre uformelle aktivitets- og mødesteder

 • Omdannelse af nedlagte, centralt beliggende erhvervsgrunde til f.eks. boligbebyggelse

 • Bygningsfornyelse af nedslidte og tomme ejendomme

 
I henhold til byfornyelsesloven er der efter tilsagn fra staten, op til et år til programskrivning, hvor projektet planlægges i tæt samarbejde med de lokale borgere. Derefter er der op til 5 år til gennemførelse af områdefornyelsens konkrete projekter.
 
Ansøgningen om områdefornyelse i Sunds skitserer en programfase på et år og en gennemførelsesfase på 3 år, hvilket vil sige, at det samlede områdefornyelsesforløb forventeligt vil løbe fra 2013 til og med 2016.
 
Områdefornyelsen i Sunds har et forventet samlet budget på ca. 5.000.000 kr. fordelt på både udarbejdelse af program, borgerinddragelse og gennemførelse af projekter. 

Erfaringerne fra Herning Kommune med områdefornyelse i mindre byer, blandt andet Kibæk og Sdr. Felding, samt fra øvrige kommuner viser, at den typiske budgetramme for den enkelte by ligger inden for 3-5 mio. kr. Dette er generelt, og afhænger specifikt af de valgte indsatsområder og særlige problematikker.
 
Proces 

 • Januar 2013:

Udarbejdelse af ansøgning om reservation at udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013 (ansøgningsfrist den 7. april 2013),
 

 • Medio 2013:

Politisk godkendelse af finansiering (efter statsligt tilsagn)
 

 • Medio 2013 til medio 2014:

Udarbejdelse af program, politisk godkendelse
 

 • Medio 2014 til medio 2016:

Gennemførelse af konkrete projekter  
 
Økonomi
På byrådsmødet den 8. maj 2012 blev Byfornyelsesstrategi 2012-2015 godkendt som grundlag for kommende prioriteringer på byfornyelsesområdet, såfremt der kan findes finansiering hertil inden for By, Erhverv og Kulturs budgetramme på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme.
 
Herning Kommune får 33 % af de kommunale udgifter til områdefornyelse i refusion fra staten. 

Det er desuden muligt at søge supplerende LAG (Lokale Aktions Grupper) støtte, således at den kommunale egenfinansiering falder fra 66 % til 50 %. 

Med et samlet budget på ca. 5.000.000 kr. vil Herning Kommunes egenfinansiering til områdefornyelsen i Sunds dermed være ca. 2.500.000 kr.
 
I henhold til byfornyelsesstrategien er der igangsat udarbejdelse af ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013. Efter evt. tilsagn fra staten igangsættes udarbejdelse af program. Udgiften hertil forventes at udgøre 200.000 kr. Beløbet er refusionsberettiget.
 
Det anbefales, at finansiering af beløbet på 200.000 kr. brutto sker af resterende rådighedsbeløb på 347.000 kr. netto på Servcieområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015091 Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding afsat til byfornyelse.

Mindreforbruget på dette stednr. skyldes, at der ikke er indkommet så mange ansøgninger som forventet ved projektstart. Flytning af de 347.000 kr. til områdefornyelse i Sunds har ingen indflydelse på den igangværende ansøgningsrunde i Herning Syd (herunder Kibæk og Sdr. Felding), hvor der pt. er 1,8 mill. til bygningsfornyelse i 2013.
 
Såfremt der opnås tilsagn fra staten på ansøgningen om områdefornyelse, kan denne finansieres af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten på 630.000 kr. netto for henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, afsat til byfornyelse.

 

Der fremsendes ny sag til politisk behandling med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb til projektet, såfremt der opnås tilsagn fra staten om reservation af udgiftsramme til områdefornyelsen. Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at ansøgningen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013, godkendes,

 

at der til programfasen meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2013 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr, Områdefornyelse Sunds,

 

at der til refusion af afholdte udgifter meddeles anlægsindtægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2013 på 100.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Områdefornyelse Sunds,

 

at anlægsudgiften på 200.000 kr. og anlægsindtægten på 100.000 kr. finansieres af restrådighedsbeløb til udgifter hhv. indtægter på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015091, Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding i 2012. Der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. og negativ anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr. på samme stednr.,

 

at rådighedsbeløb på 200.000 kr. til udgifter samt 100.000 kr. til indtægter på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015091, overføres fra 2012 til 2013 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Digevej 17 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 20. november 2012, punkt 302, forslag til lokalplan 41.B1.1 for boligområde Digevej 17 i Tjørring.  
 
Forslag til lokalplan 41.B1.1 har været i offentlig høring fra den 28. november 2012 til den 23. januar 2013. Det er kommet én indsigelse/bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er 3180 m² beliggende centralt i Tjørring på den østlige side af Tjørring Hovedgade.
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres tæt - lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager, der er i lokalplanforslaget indarbejdet, at der ikke kan etableres altaner og store vinduespartier i 1. sals højde mod nord og vest, for at undgå indbliksgener til den omkringliggende bebyggelse.
 
Der er indkommet én bemærkning/indsigelse fra grundejer. Indsigelsen omhandler ønskede ændringer af lokalplanforslaget for at realisere det ønskede projekt.

 

1. Grundejer beskriver, at projektet er planlagt til 8 rækkehuse med henblik på videre- salg som ejerboliger. De vil derfor have ændret lokalplanen således, at området kan udstykkes med en minimumsgrundstørrelse på 250 m².

 

2. Grundejer er opmærksom på, at der i forbindelse med udstykning/videresalg som ejerbolig bør stilles krav om grundejerforening.

 

3. Grundejer bemærker, at da projektet ønskes opført med vognly/parkering ved hver enkelt bolig er tidligere planlagte fælles parkeringsarealer ikke aktuel.

 

4. Grundejer er indforstået med, at lokaplanen stiller krav om, at der etableres beplantning ud mod Digevej men bemærker, at de gerne selv vil have mere indflydelse på, hvordan det skal se ud.  

 

Forvaltningen vurderer følgende

Ad 1. At grundejers ønske kan imødekommes, således at det er muligt at udstykke med en minimums grundstørrelse på 250 m².

 

Ad 2. At bemærkningen som vedrører grundejerforening skal i mødekommes, hvis det er muligt at udstykke området.

 

Ad 3. Det er forvaltningen vurdering, at bemærkningen som vedrører fælles parkering og krav om cykelparkering kan imødekommes.

 

Ad 4. At bemærkningen, som vedrører beplantning delvist bør imødekommes. Det vurderes, at træerne eller en anden form for beplantning mod Digevej skal fastholdes

 

Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne ønsker giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget, således at området kan udstykkes, dog ud fra en samlet udstykningsplan. At bestemmelserne som vedrører fællesparkering ændres til ikke at være et krav i lokalplanen, og at bestemmelserne vedrørende beplantning ændres til, at der skal plantes levende hegn mod Digevej og Kromarkvej for at få en afgrænsende beplantning mod de omkringliggende veje. Endvidere skal det tilføjes i lokalplanen, at der skal etableres en grundejerforening, såfremt der sker udstykning i området.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det bør fremgå af lokalplanen, at alle veje og parkeringsarealer er private fællesveje, da det indstilles, at det er muligt at udstykke området.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 41.B1.1 for boligområde Digevej 17 i Tjørring endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at § 4.4 slettes,

 

at § 4.6 slettes,

 

at tilføjes under §4, "Hvis området udstykkes eller der sker anden matrikulær opdeling, er alle veje og parkeringsarealer inden for lokalplanens område private fællesveje",

 

at § 5.1 ændres til "Grunde må ikke udstykkes mindre end 250 m² ud fra en samlet godkendt udstykningsplan",

 

at § 11.1 ændres til "Der skal plantes levende hegn mod Digevej og Kromarkvej. Hegnet skal have en minimumshøjde på 1 meter,

 

at § 11.2 slettes,

 

at § 12.4 ændres til "den §11.1 nævnte beplantning er etableret,

 

at der tilføjes bestemmelser vedrørende grundejerforening, jævnfør bilag,

 

at det reviderede kortbilag 2 indgår i lokalplanen.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-3-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for ungdomsboliger på Nørregades Parkeringsplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslagets udarbejdelse er en ansøgning om opførelse af ungdomsboliger på Nørregades Parkeringsplads.
 
Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011 principgodkendt det ansøgte projekt med 69 ungdomsboliger i 5 etager med et parkeringsdæk i 1. sals højde samt parkeringskælder som grundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan. 

 

Sagen er behandlet i Byplanudvalget den 29. oktober 2012 og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012, men behandlingen i Byrådet blev udsat fordi der viste sig behov for supplerende tekniske og økonomiske undersøgelser af projektet. Sagen fremlægges derfor til ny behandling.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads omfatter et areal på ca. 7200 m² beliggende i Herning midtby ved DGI-huset, Kousgaards Plads og Gågaden.  
 
Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af boliger på Nørregades Parkeringsplads. Lokalplanen skal fastlægge rammerne for bebyggelse, anlæg og beplantning med hensyn til placering, omfang og udformning. Det skal sikres, at den nye bebyggelse placeres langs områdets gennemgående vej Kousgaards Plads, således at der skabes en sammenhængende bygningsstruktur i området. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse i maksimalt 4 etager og 16 meter for delområde I langs Kousgaards Plads.

 

Lokalplanen har til formål at sikre trafikafviklingen, samt muliggøre etableringen af en parkeringskælder eller ved indbetaling til Herning Kommunes Parkeringsfond. Parkering på terræn skal bibeholdes, og lokalplanen giver derfor også mulighed for at etablere bygningen på søjler for bedst mulig udnyttelse af parkeringsarealerne.
  Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads foreløbigt vedtages.

 

 

Peter Villadsen kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Orientering om status og fremadrettet handleplan for Kørselskontoret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Beyer

Sagsresume

Som opfølgning på tidligere orienteringer fra direktøren for Børn og Unge følger hermed aktuel status for genopretningen af kørselskontoret samt handleplan fremadrettet.

Sagsfremstilling

Med ansættelse af ny kørselskoordinator medio 2012 blev iværksat en ny handleplan for etablering/oprettelse af kørselskontoret.

 

Der er ultimo 2012 nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra SSB, OPB og BOU.

 

Tidsplan for kontorets opstart august 2011 til ultimo 2012 samt ny handleplan er vedhæftet som bilag.

  

Kørselskoordineringen sker i dag hovedsageligt ude hos de enkelte vognmænd, og målet er hurtigst muligt at få samlet koordineringen på kørselskontoret. I oktober 2012 startede kørselskontoret med manuelt at optimere enkelte dele af kørslen sideløbende med arbejdet omkring opsætning af Kørselssystemet.

 

Kørselssystemet er nøglen til koordineringen, og der køres pt. forskellige testkørsler inden det udrulles på alle vognmænd og ruter. Systemet forventes klart ultimo marts, og der vil herefter ske koordinering af al kørsel via kørselskontoret. Dette er afgørende for fuld optimering af kørslen og hermed styring af kørselsudgifterne.

 

Dataene fra kørselssystemet vil ligeledes være afgørende for kortlægning af kørselsmønstre og serviceniveau på området.

 

Regnskab 2012 på kørselsudgifterne forventes klar ved udgangen af februar. Der vil så vidt det er muligt blive givet en foreløbig orientering på mødet.

 

Direktøren fra Børn og Unge deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Direktør Henrik Beyer var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-4-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Institutionen Klatretræet i Kibæk ansøger om at samle institutionen i én bygning på Ollingvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Den kommunale daginstitution Klatretræet søger om samling af institutionen på én adresse: Ollingvej, Kibæk pr. 1. juni 2013.

 

Center for Børn og Læring og Kommunale Ejendomme har vurderet nærmere på ansøgningen og udfra en totalvurdering anbefales BFU at godkende at Klatretræet samles til én institution.  

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til beslutning om, at den fremover tomme ejendom Østergade 20 i Kibæk sættes til salg.

 

Sagsfremstilling

Den kommunale daginstitution Klatretræet i Kibæk har søgt om at få mulighed for samling af hele institutionen på Ollingvej pr. 1. juni 2013.

 

I dag er institutionen dels i kommunale bygninger beliggende Østergade, Kibæk, dels i kommunale bygninger beliggende Ollingvej. Sidstnævnte byggeri er elopvarmet pavillonbyggeri.

 

Klatretræet ønsker samling af instititutionen som en løsning her og nu, men arbejder samtidigt på etablering af en helt ny daginstitution som erstatningsbyggeri. Børne- og Familieudvalget fik på møde den 19. december 2012 forelagt en status for dette projekt.

 

Klatretræet har et større merforbrug samt et lidt dalende børnetal og kan se nogle muligheder for at udnytte stordrifts fordele ved at samle institutionen et sted, som dermed kan være medvirkende til at reduere institutionens merforbrug.

 

På baggrund af fusionen har både børn, forældre og personale gennemlevet en del forandringer.

 

Kulturmæssigt har personalet oplevet mere fællesskab i fusionen, og det vurderes, at personalet er nået så langt, at de er klar til en fysisk sammenlægning.

 

Klatretræet peger selv på følgende fordele ved at samle institutionen et sted:

 

 • Bedre udnyttelse af personaleressourcer

 • Større faglighed, idet der vil være en bedre udnyttelse af sparring, faglighed og struktur omkring børnene

 • Bedre muligheder for det pædagogiske arbejde omkring vores værdier og dagligdag; nemmere at finde tid til nærvær i små grupper med børnene, når der er mere personale samlet et sted

 • Ledelsesmæssigt vil man blive oplevet mere synlige og nemmere at træffe både for personale og forældre

 • Evt. økonomisk besparelse på drift af Østergade, som kan medtænkes i afvikling af underskuddet

 • Salg af Østergade 20 vil evt. kunne indgå som delvis finansiering af fremtidigt institutionsbyggeri

 

Såvel forældrebestyrelse som personalet er indforstået med en samling af institutionen på Ollingvej.  

 

Situationen er i dag, at 2 pavilloner på Ollingvej er aflåst, og således ikke benyttes pt., men ved samling af institutionen vurderes det, at der kan blive behov for genåbning af begge pavilloner.

 

Det vurderes, at Klatretræet vil kunne rumme sine børn på Ollingvej, men det vil medføre en ændret disponering af bygningerne.

 

Kommunale Ejendomme har vurderet på samling af institutionens aktiviteter på Ollingvej.

 

Østergade 20:

Bebyggelsen er opført i 1910 som en erhvervsejedom med beboelse. Ejendommen er løbende om- og tilbygget for at tilgodese formålet at fungere som daginstitution.

Bygningens vedligeholdelses stand er middel i forhold til Herning Kommunes standard.

På sigt må man påregne større udgifter til renovering af toiletter, akustikregulering samt etablering af tidssvarende ventilationsanlæg.

 

Ollingvej:

Bebyggelsen er opført i 1993 som en mobil landsby for bosniske flygtninge. Bebyggelsen er som en mobilbebyggelse udført i en høj kvalitet og er at sammenligne med et stationært byggeri.

 

Bygningens vedligeholdelses stand er middel i forhold til Herning Kommunes standard. På sigt må man påregne større udgifter til renovering af toiletter, at udføre akustik regulering og etablering af tidssvarende ventilationsanlæg.

 

På det bygningsmæssige er der ikke noget, der taler for, at det er en dårlig ide at flytte aktiviteter fra Østergade til Ollingvej. Det antages, at de fremtidige vedligeholdelses- og moderniseringsomkostninger bliver mindre ved at flytte til Ollingvej.

 

Ved åbning af 2 pavilloner vil de samlede driftsudgifter, når institutionen er samlet på Ollingvej, være samme niveau som driftsudgifterne er i dag totalt set, men institutionen vil kunne profitere af stordriftsfordele og således ad den vej reducere merforbruget.  

 

Der er ikke umiddelbart behov eller ønsker til bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse med samling af institutionen. Omkostningerne ved flytningen vil være til det rent fysiske ved at flytte inventar mm til Ollingvej samt invendig maler istandsættelse, hvilket anslået vil beløbe sig til 50.000 kr., som Center for Børn og Læring afholder.

 

Der bør overvejes investering i en mere energivenlig opvarmningsform pga. elopvarmningen.

 

Center for Børn og Læring har drøftet ansøgningen med Klatretræets ledelse og vurderer totalt set, at det med baggrund i det skitserede, er en fornuftig løsning at samle institutionen på Ollingvej pr. 1. juni 2013.Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalget bemærkes, at der ikke er foretaget en ejendomsvurdering mhp. salg. Ejendommen vil blive udbudt uden mindstepris gennem ejendomsmægler.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at orientering om at institutionen Klatretræet samles til en institution på Ollingvej pr. 1. juni 2013 tages til efterretning,

 

at bygningen Østergade 20 udbydes til salg.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 21.10.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Indtægtsbevilling til tilskud til forlængelse af projektet e-kurser.nu

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Cassøe og Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget et tilskud på 453.996 kr. i 2013 fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker til ovennævnte projekt.


Projektets formål er at sikre den fortsatte drift af bibliotekernes nye e-læringsportal samt forankre den i Danskernes Digitale Bibliotek.

Sagsfremstilling

Projektet har til formål, med udgangspunkt i den allerede udviklede e-læringsportal, at sikre borgerne en samlet adgang til e-læringsressourcer, som gør dem i stand til at udnytte de digitale muligheder på nettet, der er vedkommende i hverdagen. Samtidig udgør portalen en platform, hvor bibliotekerne i samarbejde med andre myndigheder kan koordinere indsatsen for et bredt og opdateret grundlag, som kan øge borgernes digitale kompetencer og mere overordnet kan understøtte de nationale læringsstrategier. E-læringsmaterialerne kan stå alene, men kan også indgå som et element, der supplerer fysiske kurser.


Herning Bibliotekernes samarbejdsparter i projektet er Bibliotekerne i Aalborg, Vejle, Odense, Roskilde, Randers og København.Økonomi

Indtægterne fra Kulturstyrelsen til projektet modsvares af tilsvarende udgifter. Der aflægges et revideret regnskab ved afslutningen af projektet.


Den samlede egenfinansiering er 328.000 kr. i 2013 for Herning Bibliotekernes vedkommende. Beløbet afholdes indenfor de godkendte budgetter på Serviceområde 14, Biblioteker.

 

Da servicedriftsudgifterne netto forventes uændrede i 2013 medfører det ikke en sanktion for Herning Kommune.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der til projektet e-kurser meddeles en indtægtsbevilling samt tilsvarende udgiftsbevilling på 454.000 kr. i 2013 på Serviceområde 14, Biblioteker.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fermaten ansøger om optagelse af lån

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Fermaten har henvendt sig med en udfordring i forhold til finansiering af køb af nabolejligheden. Fermaten ønsker at få lov at optage et lån på 720.000 kr. svarende til 60 % af handelsværdien.

Sagsfremstilling

Fermaten har henvendt sig til forvaltningen med en anmodning om hjælp til lånoptagelse i forbindelse med købet af nabolejligheden.

 

Fermaten har tidligere fået tilladelse til at købe nabolejligheden med henblik på at løse udfordringerne med lydniveauet. I den forbindelse gav Fermaten udtryk for selv at kunne løfte opgaven med at finde finansiering for købet. Dette med baggrund i et tilsagn fra et realkreditinstitut, som havde lovet at ville yde et lån på 60 % af købssummen, som var aftalt til 1,2 million kr. - altså et lån på 720.000 kr.

 

Fermaten har købt lejligheden over driften medio 2012 under denne forudsætning.

Der er efterfølgende opstået problemer med at optage realkreditlån med begrundelsen: at Fermaten er registreret som erhvev, og derfor ikke kan belåne en privatbolig. Fermaten har efterfølgende kontaktet yderligere tre realkreditinstitutter, og det har ikke været muligt at opnå tilbud fra nogen af dem.  

 

Fermaten havde en egenkapital pr. 1. januar 2012 begyndelse på 1,4 million kr.

I 2012 har driften været mærket af finanskrisen, hvorfor resultatet ikke forventes at udvise noget stort overskud. Der foreligger endnu ikke regnskab for 2012.

 

Udfordringen for Fermaten er primært at skulle afholde yderligere omkostninger i forbindelse med lejligheden (lydisolering, gøre lejligheden anvendelig for Fermaten) ca. 400.000 kr, som ikke vil kunne finansieres. Sekundært at foreningens likviditet presses voldsomt, hvis der ikke kan optages det forventede lån, ligesom vedligeholdelsesplanen for spillestedet også vil blive presset.

 

Muligheden for finansiering via ordinært banklån er også undersøgt med negativt resultat.

 

Forvaltningen vurderer, at det kunstneriske niveau på Fermaten kan påvirkes negativt, hvis likviditeten presses jf. ovennævnte.
Økonomi

Det indstilles, at der ydes et 10-årigt lån på 720.000 kr. til Fermaten i 2013. Lånet forrentes med 2 % i rente, hvilket til sammenligning svarer til det nuværende renteniveau for et 10 årigt aftalelån med fast rente i Kommunekredit.

 

Lånet tilbagebetales over årene 2013-2023. Den årlige ydelse udgør 80.000 kr., hvoraf det årlige afdrag gennemsnitligt udgør ca. 72.000 kr. Første års renteudgift udgør ca. 14.000 kr., hvorefter den årlige renteudgift er faldende frem mod udløbstidspunktet i 2023. Der betales 3 terminer i opstartsåret 2013.

 

Der oprettes et pantebrev med sikkerhed i ejendommen. Udgifter til tinglysning og advokat udgør ca. 15.000 kr. Udgiften afholdes af Fermaten. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Herning Kommune i 2013 yder Fermaten et 10 årigt lån på 720.000 kr., som forrentes med 2% i rente,

 

at der, såfremt anmodningen om et lån imødekommes, meddeles en bevilling på 720.000 kr. i 2013 til Serviceområde 26, Udlån, langfristede tilgodehavender. Lånet finansieres af de likvide midler i 2013,

 

at der til afdrag på lånet i perioden 2014 -2022 meddeles en bevilling på 72.000 kr. årligt til Serviceområde 25, Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender. Afdragene tilfalder de likvide midler,

 

at der til afdrag på lånet meddeles en bevilling på 54.000 kr. i 2013 og 18.000 kr. i 2023 til Serviceområde 25, Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender. Afdragene tilfalder de likvide midler,

 

at renteindtægter fra lånet indeholdes i afsat budget til renteindtægter på Serviceområde 21, Renteindtægter,

 

at der oprettes et pantebrev for lånet med sikkerhed i ejendommen,

 

at udgifter til tinglysning og advokat ifm. oprettelse af pantebrevet på ca. 15.000 ex. moms afholdes af Fermaten.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 85.11.00-P19-2-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Godkendelse af deltagelse i KOMBITs udbud på et nyt bibliotekssystem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Cassøe, Pia Colstrup og Jørgen Krogh

Sagsresume

Herning Bibliotekerne ønsker at tilslutte sig KOMBITs udbud på et nyt bibliotekssystem til de danske folke- og skolebiblioteker.

Sagsfremstilling

KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis formål er at bestille og indkøbe it-løsninger på vegne af kommunerne, samt tilbyde kommunerne it-serviceydelser. En række kommuner har i forbindelse med konkurrenceudsættelse af deres bibliotekssystemer haft et ønske om at kunne realisere en besparelse og har i samarbejde med KOMBIT klargjort et omfattende udbud på udvikling og drift at et nyt et fælles bibliotekssystem for de danske folke- og skolebiblioteker.


Pt. har 84 kommuner tilsluttet sig udbuddet.


Herning Bibliotekerne ønsker af bibliotekspolitiske og praktiske årsager at tilslutte sig udbuddet, idet vi forventer en væsentlig systemmæssig forbedring i forhold til det nuværende system, samt deltagelse i fællesskabet vedrørende optimering og udvikling samt adgang til den vidensbank som vil blive opbygget i et fælles ejerskab. Det er desuden vigtigt at Herning Bibliotekerne, i egenskab af Centralbibliotek, tager del i den fælles udvikling af biblioteksområdet på landsplan.

 

ØKONOMI OG DRIFT:
KOMBIT har udarbejdet et udbudsmateriale, hvori de maksimale årlige driftsudgifter udgør op til 7 kr. pr borger i kommunen, svarende til årlige driftsudgifter for Herning Bibliotekerne på 604.000 kr. Ifølge KOMBITs egne oplysninger kan de enkelte biblioteker forvente besparelser i størrelsesordnen 25 til 40 % på driftsudgifterne. For Herning Bibliotekerne vedkommende er den potentielle besparelse på driften dog beregnet til ca. 66.000 kr. årligt, ekskl. lønudgifter, svarende til ca. 10 %.


Ud over udgifterne til den løbende drift af systemet, vil der det første år være udgifter til implementering af systemet samt konvertering af stamdata fra det nuværende system. Der må desuden påregnes en periode på mindst en måned med sideløbende drift af det nuværende system. Det forventes at disse omkostninger kan afholdes indenfor Herning Bibliotekernes nuværende budgetramme.


Det forventes, at systemet kan tages i drift i løbet af 2014, og at der vil være en afskrivningsperiode på 8 år. Der er derfor lagt op til, at en driftsaftale kan løbe i op til 8 år med mulighed for genudbud i løbet af perioden.


Sideløbende med processen vedrørende det nye bibliotekssystem arbejdes der på den fælles biblioteksportal ”Danskernes Digitale Bibliotek”, som forventes udrullet i samme periode. Det er Herning Bibliotekernes forventning at såfremt de potentielle besparelser på driften af det nye bibliotekssystem realiseres, vil disse kunne finansiere en del af omkostningerne til Danskernes Digitale Bibliotek.


TIDSPLAN:
Det er KOMBITs forventning, at systemet i løbet af foråret 2014 skal testes af en række biblioteker, hvorefter implementering kan ske i sommeren 2014.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Herning Bibliotekernes deltagelse i det fælleskommunale KOMBIT udbud af nyt fælles bibliotekssystem godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.23.04-G01-1-13 Sagsbehandler: Anette Nørtoft  

Ansøgning om opsætning af videoovervågning fra Hammerum Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fra Hammerum Skole er modtaget ansøgning om tilladelse til opsætning af videoovervågning på skolen.
 
I henhold til tidligere principdrøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget om videoovervågning skal ansøgningen videre til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. februar 2009 pkt. 46 hvor det blev principgodkendt, at der kan anvendes TV-overvågning af de kommunale bygninger. De enkelte forvaltningsdirektører indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Sagsfremstilling

Hammerum Skole søger med baggrund i gentagne tilfælde af hærværk om opstilling af 10 videokameraer på skolen.
 
Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med kommunens risikostyringskoordinator.
 
Projektbeskrivelse, hærværksopgørelse, oversigtskort over placeringssteder samt retningslinier for videoovervågning på Hammerum Skole er vedhæftet som bilag.
 
Der søges ikke om økonomi til projektet.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at videoovervågning på Hammerum Skole godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og ny hal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område.

 

Sagen var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 21. januar, hvor sagen blev udsat med henblik på vurdering fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.

 

Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 301071 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 46.005.000, som ønskes frigivet til formålet.

Den samlede anlægssum til Snejbjerg Ny Skole udgør ca. 177,5 mill. kr. i perioden 2011-2015.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til planlægning og etablering af ny skole i Snejbjerg.

Selve byggefasen af Snejbjerg Ny Skole påbegyndes i forlængelse af valg af totalentreprenør. Skolebyggeriet afsluttes til skoleåret 2015/16.

 

 

Supplerende bemærkninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget: 

Snejbjerg Hallen skal bidrage med 4 mio. kr. netto i egenfinansiering, jf. budgetforligsaftale. Hallens bestyrelse har nedsat en styregruppe med ansvar for indsamlingen. Styregruppen finder det realistisk, at beløbet er indsamlet inden udgangen af 2014. Status er, at der er indsamlet 1,280 mio. kr. Styregruppen for indsamlingen vurderer, at der i 2013 vil blive indsamlet i alt 1,8 mio. kr. og i 2014 1 mio. kr. og i 2015 ekstra 0,6 mio. kr.

 

De angivne indsamlingsbeløb er opgjort brutto, altså før moms. Ved bidrag fra privatpersoner skal der ikke afregnes moms, hvor imod der for bidrag fra fonde, private foreninger, institutioner og erhvervsdrivende skal afregnes moms.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan se tre scenarier i tilfælde af, at det fulde beløb mod forventning ikke er indsamlet inden udgangen af 2014:

 

Scenarie 1

Herning Kommune modregner det resterende beløb i hallens bloktilskud over 5-7 år.

Snejbjerg Hallen modtager i 2013 et bloktilskud på 1,875 mio. kr.  

 

Scenarie 2

Der sker en delvis reduktion af halbyggeriet eller en delvis forsinket igangsættelse. Der henvises til bilag med oversigt over tre mulige reduktioner på henholdsvis 1,390 mio. kr, 4,120 mio. kr. eller 5,670 mio. kr. Det forudsætter, at Snejbjerg Hallen bidrager med en forholdsmæssig andel af de 4 mio. kr.

 

Scenarie 3

Der sker ikke opførelse af hverken en ny hal, idræts- og bevægelsessale eller springgravsområde. Den samlede besparelse er på 10,880 mio. kr. (11,180 mio. kr. minus omkostning til omprojektering). Der sker dermed ikke medfinansiering fra Snejbjerg Hallen.

 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler scenarie 1 med den begrundelse, at der er tale om en helt særlig konstruktion, hvor en folkeskole og en selvejende hal bygges sammen. Tidsplanen for projektet er styret af byggeriet af skolen, hvor de bevillingsmæssige forhold er på plads. Tidsplanen for byggeriet sigter mod færdiggørelse til skolestart i august 2015. 

En reduktion efter scenarie 2 eller scenarie 3 vil alene i omprojektering koste 0,3 mio. kr. En stillingtagen til reduktionens størrelse vil på nuværende tidspunkt indebære en betydelig risiko for, at der sker forholdsmæssig større reduktion end nødvendigt. En forsinket igangsættelse vil derudover medføre en fordyrelse af de enkelte projekter.

 

Der er forventet byggestart i juni 2013. Tidsplanen for en omprojektering afhænger af omfanget af reduktionen.  

 

På grund af dette byggeris særlige karakter vurderer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at en løsning med reduktion i bloktilskuddet ikke har relevans i forbindelse med andre haludvidelsesprojekter.

 

 

 

 

 

 

 Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 46.005.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole for 2013,

 

at beløbet på kr. 46.005.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til valg af scenarie for Snejbjerg Hallen i tilfælde af, at den forventede indsamling på 4 mio. kr. ikke tilvejebringes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet således:    

 

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 46.005.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole for 2013,
 
at beløbet på kr. 46.005.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole,
 
at scenarium 1 kan finde anvendelse for Snejbjerg Hallen i tilfælde af, at det lokale bidrag med indsamlede midler 4 mio. kr. mod forventning ikke tilvejebringes i overensstemmelse med tidsplanen for det samlede byggeri.  

 

 

Direktør Henrik Beyer var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2063-09 Sagsbehandler: Anders Debel  

Orientering om Separering af kloakker og ejerstrategi for Herning Vand A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Forligskredsen i Herning Byråd blev på et møde den 29. januar 2012 enige om nedenstående seks punkter for separering af kloakker samt ejerstrategi for Herning Vand A/S.


1.
Notatet med ”Forslag til ændringer i ejerstrategien for Herning Vand på baggrund af fremtidig separatkloakering ift. tillæg til spildevandsplaner” udsendt til forligskredsen tages til efterretning, herunder godkendes lånemuligheden.

2.
Vi beslutter separering som hovedlinje.

 

3.
Påbud anvendes udelukkende, når der er klare konkrete miljømæssige og økonomiske begrundelser herfor.

 

4.
I nogle situationer vil semi-separering fortsat være at foretrække, ligesom status quo vil være at foretrække andre steder.

 

5.
Udover stramningerne i ejerstrategien ønsker vi øget fokus på styring via spildevandsplanen.

 

6.
Hvis der gives påbud, skal det normalt gives med en frist på 5 år, jf. spildevandsplanen.

Forligskredsens fælles tilgang vil blive udmøntet i arbejdet med de kommende spildevandstillæg og en kommende revision af spildevandsplanen, samt en revideret ejerstrategi for Herning Vand.

 

  

Supplerende bemærkninger fra forvaltningen:

Spildevandstillæg nr. 18, som forventes politisk behandlet inden længe, er grundlaget for overpumpningsprojektet, hvor flere renseanlæg i den nordlige del af kommunen nedlægges og spildevandet føres i en fælles ledning til renseanlægget i Aulum. Tillægget omhandler ændringer i den tidligere vedtagne centraliseringsstrategi for spildevandsområde, samt separeringsprojekter i en række lokalområder.

Den tid, der er gået med at revidere det oprindelige overpumpningsprojekt, betyder, at fristen for hvornår de drifts- og miljømæssige udfordringer, projektet skulle løse, er rykket tættere på. Dermed er det kun muligt at imødekomme fristen på 5 år jfr. spildevandsplanen i en del af de oplande, der er omfattet af planerne.


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Direktør Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 for Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland G1, G2 og G3 i forbindelse med kloakrenovering i Haderup.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Da separeringen er en afgørende forudsætning for at Haderup Renseanlæg kan nedlægges i 2015 og spildevandet overpumpes til Aulum, kan fristen på de normalt 5 år kun imødekommes for dele af renoveringsprojektets fase 2 og 3, der afsluttes i 2017 og 2020.


Tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland G1, G2 og G3 i forbindelse med kloakrenovering i Haderup. Oplandene G1, G2 og G3 er i dag fælleskloakeret, men Herning Vand A/S ønsker at udføre separat kloakering i de tre oplande. Separeringen er en afgørende forudsætning for at Haderup renseanlæg kan nedlægges i 2015 og spildevandet overpumpes til Aulum, hvorfor fase et skal gennemføres inden for de næste par år. Fase to og tre afsluttes i hhv. 2017 og 2020.


De miljømæssige fordele ved at gennemføre fuld separering frem for semiseparering i Haderup er væsentlige. Herning Vand undgår fællesledninger (spildevand og overfladevand fra private grunde) og at etablere underjordiske bassiner til forsinkelse af spildevand og regnvand, ligesom overløb fra disse bassiner til lokale vandløb undgås. Rensningsanlægget skal desuden håndtere og rense den mindre mængde regnvand.
 
De økonomiske fordele ved etablering af åbne jordbassiner fremfor lukkede betonbassiner er også store: Et åbent jordbassin koster 300-500 kr. pr. m³; et betonbassin koster ca. 5.500 kr. pr. m³. Dermed opnås en besparelse for kloakfornyelsen i Haderup på 4.600 m³ x 0,25 x 5.500 kr./m³  = 6,3 mio. kr. For så vidt angår overpumpningsanlægget til Aulum estimeres besparelsen i form at mindre-dimensionerede ledninger og pumper til 1-3 mio. kr. Dertil kommer færre driftsomkostninger på det kommende overpumpningsanlæg.


Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænserne i Haderup ændres i forbindelse med tillægget.
 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
G1
5,19
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
G2 (1+2)
5,97
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
G3
2,84
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
G4
0,86
En del af opland G2 ændres til opland G4. Herning Vand A/S forhandler med lodsejerne om frivillig nedsivning af tagvand fra egen grund mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
G6
0,33
En del af opland G1 og G2 ændres til opland G6. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
Planlagte oplande
 
 
G9.P
0,25
Opland G3P ændres til G9P. Mulighed for nedsivning af tag- og vejvand undersøges.
G10.P
0,38
Opland G8P ændres til G10P.  

 
De berørte oplande omfatter samlet et befæstet areal på 15,8 ha (kommunale veje, private matrikler mv.).

 

For så vidt angår opland G4, drejer det sig om 14 ejendomme, som er tilsluttet Haderup renseanlæg som fællessystem. Det eksisterende kloakanlæg kan efter en økonomisk og miljømæssig vurdering genbruges, hvis en del af regnvandet fra området kan frakobles efter frivillige aftaler om nedsivning på egen grund. Det vil indvirke positivt for hver ejendom, der frakobles, dels på den mængde spildevand, der skal bortpumpes i nyt transportanlæg, dels på aflastning til vandløb. Udgiften til regnvandssystem fra de 14 ejendomme vil langt overstige udgift til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, da ledningen skal etableres i en ca. 15 m høj skråning nord for renseanlægget.
 
Herning Vand A/S har i samarbejde med Herning Kommune afholdt et borgermøde i Haderup den 1. marts 2012, hvor der blev orienteret om de planlagte separeringsprojekter, som forventes gennemført i perioden 2012-2020 efter nedenstående plan.

 

 

Etape
Område
Separeringsprojekt forventes gennemført i perioden
 1. etape
 G1 og G2-1
2012-2015
 2. etape
 G3, G4 og G6
2015-2017 
 3. etape
 G2-2
2015-2020

 

Efter separeringen vil spildevandet blive ledt til Haderup Renseanlæg (overpumpning til Aulum Renseanlæg ved nedlæggelse af anlægget), mens regnvandet ledes til Haderis Å via regnvandsbassiner. I forbindelse med separeringen nedlægges 5 overløb til Haderis Å, hvilket er en miljømæssig forbedring i forhold til vandløbet.
 
Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Haderis  Å, idet  der etableres bassiner til opsamling af regnvand fra de 3 oplande.


Bassin for opland G1 placeres på matrikel 1cc, Haderup By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand har indgået frivillig aftale med lodsejeren med henblik på tinglysning af rettighed til etablering af regnvandssø inkl. erstatning.


Bassin for opland G2 placeres på Haderup Renseanlæg, matrikel 7ad, Haderup By, Haderup i forbindelse med nedlæggelse af anlægget. Matrikel 7ad ejes af Herning Vand A/S.
 
Bassin for opland G3 placeres på matrikel 1az, Haderup by, Haderup, som ejes af Herning Kommune.
 
For bassinplacering på matrikel ejet af Herning Kommune er arealoverdragelse fra Herning Kommune til Herning Vand A/S behandlet på særskilt dagsordenpunkt den 6. marts 2012 (pkt. 100).


Tillægget har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 22. juni til den 20. august 2012. Lokalrådet under Haderup og Omegns Borgerforening har i den forbindelse indsendt et høringssvar - se bilag 2 og 2-1.

 

Lokalrådet under Haderup og Omegns Borgerforening har følgende bemærkninger til tillæg nr. 4:

 

 • Lokalrådet ønsker at grundejerne ved planlagte separatkloakeringer generelt i hele kommunen kan opnå aftale om delvis udtræden af kloakfællesskabet, for så vidt angår regnvand (tag- og overfladevand) når det håndteres på egen grund. Der ønskes mulighed for tilbagebetaling af en del af standardtilslutningsbidraget til finansiering af grundejernes udgifter herunder etablering af faskiner eller lign. på egen grund.

 
Forvaltningens bemærkninger:
Det er kommunen, der efter en afvejning af de tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold bestemmer, om grundejeren skal have mulighed for at afkoble regnvand (delvis udtræden). Muligheden indarbejdes i spildevandsplanen.


Herefter er det Herning Vand A/S, der bestemmer, om der skal ske hel eller delvis tilbagebetaling. Udgangspunktet herfor er, at evt. tilbagebetaling skal bero på besparelser.

 

Det er forvaltningens anbefaling, at der generelt ikke skal åbnes mulighed for delvis udtræden, men at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde steder eller områder, hvor den enkelte grundejer og / eller grupper af grundejere ved nedsivning på egen grund kan opnå gevinst ved udtræden, uden at fællesskabet belastes. Præcist som det er tilfældet i nærværende tillægs opland G4.

Ovenstående hindrer ikke, at en grundejer, der er påbudt at separere på egen grund, afkobler og laver nedsivning i stedet, hvis det er billigere og i øvrigt kan lade sig gøre.

 • Lokalrådet opfordrer til, at kommunens veje og private fællesveje ikke får svækket belægning ved opgravning i forbindelse med Herning Vands kloakrenoverings-projekter.

 
Forvaltningens bemærkninger:
Herning Vand A/S er forpligtet til, at kommune- og privatveje berørt af opgravning i forbindelse med etablering og renovering af kloaksystemet reetableres til samme stand som før opgravningen.

 

 • Lokalrådet opfordrer til, at færrest mulige grundejere får problemer med finansieringen af nødvendige anlægsarbejder ved separering på egen grund og at kommunen åbner mulighed for, at tilbyde lån til finansiering af anlægsudgifter, der påhviler grundejerne. Alternativ at kommunen stiller kommunegaranti for borgerens lån i pengeinstitut.
   

Forvaltningens bemærkninger:
Forligskredsen i Herning Byråd har på et møde den 29. januar 2013 godkendt mulighed for at yde lån til udgifterne til udførelse af separatkloakeringen til samme personkreds som er omfattet af ejendomsskattelåneloven. Muligheden er begrænset til ejere som har nået folkepensionsalderen, modtager sociale pensioner eller er på efterløn.  

 

 

 

 • Lokalrådet ønsker, at de planlagte bassiner i Haderup landskabsforskønnes, da de ligger helt op ad byen.

 
Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen samarbejder med Herning Vand A/S om bassinplacering og udformning i forbindelse med, at Herning Vand A/S fremsender ansøgning om etablering af bassiner og udløb herfra.
 
Det er forvaltningens vurdering og anbefaling, at de miljømæssige og økonomiske aspekter i projektet er så store, at separering skal gennemføres. Det er ligeledes forvaltningens samlede vurdering, at der med baggrund i høringssvaret ikke skal ske ændringer i tillæg nr. 4.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at
det indarbejdes i ejerstrategien, at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde områder, hvor den enkelte grundejer eller gruppe af grundejere kan nedsive regnvand på egen grund, og at Herning Vand A/S indtænker økonomiske incitamenter for private grundejere til nedsivning af regnvand, som f.eks. delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag efter Herning Vand A/S' fastlagte principper,
 
 
at
forvaltningen, ved ansøgning om byggetilladelse til ombygning, tilbygning og nybyggeri opfordrer ansøger til at separere på egen grund frem til skel, som det tilsvarende sker, hvor separering er indarbejdet i en lokalplan,
 
 
at
fristen for påbud i Haderup, Feldborg og Sørvad forelægges for Teknik- og Miljøudvalget på mødet i marts måned,
 
 
at
procedure for orientering om separering på egen grund præciseres således:

 

1.
Der orienteres om kommende og igangværende separeringsprojekter i Herning Kommune på Herning Vand A/S' hjemmeside. I forbindelse med at Herning Vand A/S opstarter projektering i konkrete oplande, sender Herning Vand A/S orienteringsbrev ud, hvor der også orienteres om separeringskravet på egen grund.
 
 
2.
Herning Vand A/S og Herning Kommune afholder fælles borgermøder vedrørende separeringsprojekter i aktuelle oplande.
 
 
3.
Forslag til tillæg til spildevandsplan for aktuelle oplande behandles politisk i to omgange med 8 ugers offentlig høring mellem behandlingerne.
 
 
4.
Forvaltningen sender varsling af påbud om separering på egen grund til den enkelte borger, med 4 ugers frist til at komme med bemærkninger. Fristen, for hvornår der skal være separeret, fremgår af varslet.
 
 
5.
Indenfor fristen til at komme med bemærkninger kan borgerne bl.a. gøre opmærksom på, hvis der er separeret i forvejen. 
 
 
6.
Der udsendes påbud til de borgere, der ikke har separeret.

 

 


Dann Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

  

Direktør Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
  x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland E1, E2, E3, E4 og E5 i forbindelse med kloakrenovering i Feldborg, herunder separering og anlæg af nye regnvandsbassiner.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

 

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af samtlige eksisterende kloakoplande i Feldborg i forbindelse med kloakrenovering.

TV-inspektion af det oprindelige fællessystem i Feldborg i 2010 viste, at det er særdeles utæt. Det nedslidte kloaksystem er belastet af kraftig indsivning af grundvand i ledningerne og renovering er derfor påtrængende.  

 

Oplandene E1, E2, E3, E4 og E5 er i dag fælleskloakerede, men Herning Vand A/S ønsker at separere kloakken i oplandene. Separeringen er en afgørende forudsætning for at Feldborg renseanlæg kan nedlægges i 2015 og spildevandet overpumpes til Aulum.

 

De miljømæssige fordele ved at gennemføre fuld separering frem for semiseparering i Feldborg er væsentlige. Herning Vand undgår fællesledninger (spildevand og overfladevand fra private grunde) og at etablere underjordiske bassiner til forsinkelse af spildevand og regnvand, ligesom overløb fra disse bassiner til lokale vandløb undgås.
Rensningsanlægget skal desuden håndtere og rense den mindre mængde regnvand.  
 
De økonomiske fordele ved etablering af åbne jordbassiner fremfor lukkede betonbassiner er også store: Et åbent jordbassin koster 300-500 kr. pr. m³; et betonbassin koster ca. 5.500 kr. pr. m³. Dermed opnås en besparelse for kloakfornyelsen i Feldborg på 4.000 m³ x 0,25 x 5.500 kr./m³  = 5,5 mio. kr. For så vidt angår overpumpningsanlægget til Aulum estimeres besparelsen i form at mindre-dimensionerede ledninger og pumper til ca. 4 mio. kr. Dertil kommer færre driftsomkostninger på det kommende overpumpningsanlæg. 

I den forbindelse ændres oplandsgrænserne for flere af de eksisterende oplande:

 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
E1
17,19
Oplandet udvides med E1.P. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
E2
 8,49
Oplandet ændres til E1.P og E2.P. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund. 
E3
9,57
Oplandet udvides med E3.P. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
E4
6,41
Oplandet ændres til E3.P og E2.P. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
E5
6,24
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.

 

Planlagte oplande
 
 
E2.P
 
Oplandet ændres til E6.P
E3.P
 
Oplandet ændres til E6.P
E4.P
 
Ingen ændringer
E5.P
 
Oplandet ændres til E6.P

 
Herning Vand A/S har påbegyndt renoveringsprojektet i Feldborg og forventer det færdiggøres i 2014.


Efter separeringen vil spildevandet blive ledt til Feldborg Renseanlæg, mens regnvandet ledes til Feldborg Bæk.

 

Herning Vand ønsker at anlægge regnvandsbassiner i Feldborg til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvand:

 

Bassin for opland E1 og E1.P placeres på matrikel 2o, Over Feldborg By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinet. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.

 

Bassin for opland E2.P placeres på matrikel 2cn, Over Feldborg By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand A/S oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinet. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.

 

Bassin for opland E3 og E3.P placeres på matrikel 2dg, Over Feldborg By, Haderup som ejes af Herning Vand. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.

 

I opland E5 anlægges rørbassin med udløb til Feldborg Bæk. På sigt skal der evt. også anlægges rørbassin til forsinkelse af regnvand fra opland E4.P.

 

I forbindelse med anlæggelse af de nye regnvandsbassiner og nye udløb nedlægges de nuværende 5 udløb fra overløbsbygværker i oplandende. Der er dermed tale om en miljømæssig forbedring i forhold til recipienten.

 

Herning Vand har i samarbejde med Herning Kommune afholdt borgermøde i Feldborg den 25. juni 2012. På mødet blev borgerne orienteret om de planlagte projekter med kloakseparering og anlæggelse af bassiner.

 

Efter den foreløbige vedtagelse i Byrådet den 8. maj 2012 har tillægget været i offentlig høring i 8 uger i perioden 10. maj 2012 - 5. juli 2012. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i høringsfasen.

 

Det er forvaltningens vurdering og anbefaling, at de miljømæssige og økonomiske aspekter i projektet er så store, at separering skal gennemføres gennem en endelig vedtagelse af tillæg nr. 5.


 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at
det indarbejdes i ejerstrategien, at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde områder, hvor den enkelte grundejer eller gruppe af grundejere kan nedsive regnvand på egen grund, og at Herning Vand A/S indtænker økonomiske incitamenter for private grundejere til nedsivning af regnvand, som f.eks. delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag efter Herning Vand A/S' fastlagte principper,
 
 
at
forvaltningen, ved ansøgning om byggetilladelse til ombygning, tilbygning og nybyggeri opfordrer ansøger til at separere på egen grund frem til skel, som det tilsvarende sker, hvor separering er indarbejdet i en lokalplan.
 
 
at
fristen for påbud i Haderup, Feldborg og Sørvad forelægges for Teknik- og Miljøudvalget på mødet i marts måned,
 
 
at
procedure for orientering om separering på egen grund præciseres således:

 

1.
Der orienteres om kommende og igangværende separeringsprojekter i Herning Kommune på Herning Vand A/S' hjemmeside. I forbindelse med at Herning Vand A/S opstarter projektering i konkrete oplande, sender Herning Vand A/S orienteringsbrev ud, hvor der også orienteres om separeringskravet på egen grund.
 
 
2.
Herning Vand A/S og Herning Kommune afholder fælles borgermøder vedrørende separeringsprojekter i aktuelle oplande.
 
 
3.
Forslag til tillæg til spildevandsplan for aktuelle oplande behandles politisk i to omgange med 8 ugers offentlig høring mellem behandlingerne.
 
 
4.
Forvaltningen sender varsling af påbud om separering på egen grund til den enkelte borger, med 4 ugers frist til at komme med bemærkninger. Fristen, for hvornår der skal være separeret, fremgår af varslet.
 
 
5.
Indenfor fristen til at komme med bemærkninger kan borgerne bl.a. gøre opmærksom på, hvis der er separeret i forvejen. 
 
 
6.
Der udsendes påbud til de borgere, der ikke har separeret.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet. 
  
Direktør Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for Sørvad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland S01S i forbindelse med kloakrenovering i Sørvad, herunder separering og anlæg af regnvandsbassiner.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland S01S i forbindelse med kloakrenovering i Sørvad.

 

Opland S01S er i dag fælleskloakeret, men Herning Vand ønsker at separere kloakken i oplandet. Separeringen er en afgørende forudsætning for planerne om at opgradere renseanlægget i Sørvad til yderligere 10 års drift, hvorefter det nedlægges og spildevandet overpumpes til Aulum.

 

De miljømæssige fordele ved at gennemføre fuld separering frem for semiseparering i Sørvad er væsentlige. Herning Vand undgår fællesledninger (spildevand og overfladevand fra private grunde) og at etablere underjordiske bassiner til forsinkelse af spildevand og regnvand, ligesom overløb fra disse bassiner til lokale vandløb undgås. Rensningsanlægget skal desuden håndtere og rense den mindre mængde regnvand.  
 
De økonomiske fordele ved etablering af åbne jordbassiner fremfor lukkede betonbassiner er også store: Et åbent jordbassin koster 300-500 kr. pr. m³; et betonbassin koster ca. 5.500 kr. pr. m³. Dermed opnås en besparelse for kloakfornyelsen i Sørvad på 7.500 m³ x 0,25 x 5.500 kr./m³  = 10 mio. kr. For så vidt angår overpumpningsanlægget til Aulum estimeres besparelsen i form at mindre-dimensionerede ledninger og pumper til ca. 2-4 mio. kr. Dertil kommer færre driftsomkostninger på det kommende overpumpningsanlæg.

 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
S01S
21,01
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
 
 
 

Herning Vand ønsker desuden at anlægge regnvandsbassiner til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvand fra opland S01S og en række øvrige oplande i Sørvad:

 

Der etableres to bassiner for oplandene S01S, S06/S06S.P, S07S, S08S, S09S, S10S, S13S, S14S, S15S og S20S. Disse to bassiner placeres ved hhv. Mølletoften og Enghavevej på matrikel 2as og 2gø, Hundkjær, Vinding, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinerne. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinerne til Vegen Å.


Ud over ovennævnte regnvandsbassiner er følgende bassinanlæg anlagt/under anlæggelse i Sørvad i overensstemmelse med Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020.  

 • Bassin for opland S03S, S04S, S11S, S12S og S21S/S21S.P er placeret ved Grønningen på matrikel 1r og 3im, Vognstrup og Sdr. Lund, Vinding, som ejes af Herning Kommune. Herning Vand A/S oplyser, at Herning Kommune har accepteret bassinplacering og godkendt erstatningstilbud. Der etableres udløb fra bassinet til Vegen Å.

 

 • Bassin for opland S16S/S16S.P og S18S er placeret på matrikel 2t, Tyregård, Vinding som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassin. Ekspropriationsbeslutning er truffet 6. marts 2012. Der etableres udløb fra bassinet til Vegen Å.

 

I forbindelse med anlæggelse af de nye regnvandsbassiner med tilhørende tre nye udløb nedlægges de mange nuværende, uforsinkede udløb fra oplandende. Der er dermed tale om en miljømæssig forbedring i forhold til recipienten.


Herning Vand har i samarbejde med Herning Kommune afholdt et borgermøde i Sørvad i oktober 2011. På mødet blev borgerne orienteret om de planlagte projekter med kloakseparering og anlæggelse af bassiner – herunder, at separeringsprojektet i Sørvad forventes påbegyndt i sidste halvdel af 2012.

 

Forslag til tillæg 6 har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2012 til den 16. august 2012. Der er i høringsperioden modtaget indsigelser fra Vinding Borgerforening ved Belinda Birk Pedersen (bilag 2 - "indsigelse 1") og fra Belinda Birk Pedersen på vegne af arbejdsgruppe vedr. nybyggeri i Sørvad (bilag 3 - "indsigelse 2"). Indsigelserne omhandler følgende forhold med administrationens bemærkninger i kursiv:

 

Indsigelse fra Vinding Borgerforening ved Belinda Birk Pedersen:

 • Indsiger finder det ikke rimeligt, at borgerne skal betale for separering på egen grund, når det er Herning Vand A/S, der ønsker at separeringen udføres.

 

Udgifter til kloakarbejde på egen grund, herunder separering, skal man som grundejer selv afholde. Påbud om separering er dog endnu ikke udsendt, i det dette først kan gøres når tillægget til spildevandsplanen er vedtaget. Det er korrekt, at Herning Vand ønsker at udføre separering, men denne separering udføres for at mindske belastningen på Sørvad Renseanlæg og for at minimere antallet af overløb, hvor fortyndet, urenset spildevand løber direkte ud i vandløbene i området.  

 • Indsiger ønsker sikkerhed for, at det ikke kun er i de små bysamfund i kommunen, at borgerne bliver påbudt at separere kloakken.

 

Kloakrenoveringsprojekter gennemføres løbende overalt i kommunen efterhånden som kloaksystemernes levetid er udtjent. I både Haderup, Sørvad og Feldborg er kloaksystemerne gamle og utætte, og der er derfor nødvendigt at renovere. I andre dele af kommunen, herunder i Herning by, gennemføres også separeringsprojekter i forbindelse med renoveringen af kloaksystemet.  

 • Indsiger bemærker, at høj grundvandsstand medfører ekstraudgift for borgerne i forbindelse med separeringsprojekter.

 

 

Det er korrekt at grundvandsstanden i Sørvad er høj. For nuværende fungerer det gamle, utætte offentlige kloaksystem i nogen udstrækning som dræn for grundvand. Anlæg af et nyt, tæt kloaksystem kan derfor betyde at grundvandsstanden stiger, og at det for nogen ejendomme (specielt ejendomme med kælder) vil være nødvendigt at etablere omfangsdræn.

 

 

 

 • Indsiger finder det tankevækkende, at topfolk fra Herning Vand A/S er med til - gennem Teknik- og Miljøudvalget - at afgøre, at det er borgene selv der skal betale, ikke Herning Vand.

 

Vedr. spørgsmålet om habilitet hos bestyrelsesmedlemmer i Herning Vand A/S som medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget under behandling af sager vedr. Herning Vand A/S, er den juridiske vurdering, at da Herning Vand A/S er et 100% af Herning Kommune ejet selskab, så kan der ikke være tale om inhabilitet.

 

 

 • Indsiger ønsker bedre information om muligheden for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

 

Herning Kommune vil opfordre Herning Vand A/S til at informere om mulighederne på Herning Vands hjemmeside.

 
Indsigelse fra Belinda Birk Pedersen på vegne af arbejdsgruppe vedr. nybyggeri i Sørvad

 • Indsiger anmoder om, at man ved etablering af bassin ved Åbrinken indtænker anlæg af en større sø til gavn for nybyggeri.

 

Etablering af regnvandsbassin ved Åbinken sker i henhold til gældende spildevandsplan. Anlæg af større sø til gavn for nybyggeri i området ligger uden for Spildevandsplanens rammer.  

 

 • Indsiger spørger hvordan det kan være, at anlæg af en regnvandssø allerede er i gang inden høringsfristens udløb.

 

Indsiger angiver ikke hvilken regnvandssø der er tale om, ud over at det fremgår, at den kan ses fra "sti mod renseanlægget". Det formodes, at der er tale om bassin ved Åbrinken. Herning Vand kan etablere bassinet uden yderligere vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen, da udløb og bassin fremgår af allerede gældende spildevandsplan.

 
Det er forvaltningens vurdering og anbefaling, at de miljømæssige og økonomiske aspekter i projektet er så store, at separering skal gennemføres. Det er ligeledes forvaltningens samlede vurdering, at der med baggrund i høringssvaret ikke skal ske ændringer i tillæg nr. 6. 


 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at
det indarbejdes i ejerstrategien, at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde områder, hvor den enkelte grundejer eller gruppe af grundejere kan nedsive regnvand på egen grund, og at Herning Vand A/S indtænker økonomiske incitamenter for private grundejere til nedsivning af regnvand, som f.eks. delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag efter Herning Vand A/S' fastlagte principper,
 
 
at
forvaltningen, ved ansøgning om byggetilladelse til ombygning, tilbygning og nybyggeri opfordrer ansøger til at separere på egen grund frem til skel, som det tilsvarende sker, hvor separering er indarbejdet i en lokalplan.
 
 
at
fristen for påbud i Haderup, Feldborg og Sørvad forelægges for Teknik- og Miljøudvalget på mødet i marts måned,
 
 
at
procedure for orientering om separering på egen grund præciseres således:

 

1.
Der orienteres om kommende og igangværende separeringsprojekter i Herning Kommune på Herning Vand A/S' hjemmeside. I forbindelse med at Herning Vand A/S opstarter projektering i konkrete oplande, sender Herning Vand A/S orienteringsbrev ud, hvor der også orienteres om separeringskravet på egen grund.
 
 
2.
Herning Vand A/S og Herning Kommune afholder fælles borgermøder vedrørende separeringsprojekter i aktuelle oplande.
 
 
3.
Forslag til tillæg til spildevandsplan for aktuelle oplande behandles politisk i to omgange med 8 ugers offentlig høring mellem behandlingerne.
 
 
4.
Forvaltningen sender varsling af påbud om separering på egen grund til den enkelte borger, med 4 ugers frist til at komme med bemærkninger. Fristen, for hvornår der skal være separeret, fremgår af varslet.
 
 
5.
Indenfor fristen til at komme med bemærkninger kan borgerne bl.a. gøre opmærksom på, hvis der er separeret i forvejen. 
 
 
6.
Der udsendes påbud til de borgere, der ikke har separeret.

  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  
  
Direktør Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sideudvidelse af Trehøjevej 3. etape

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Der foreligger forprojekt for sideudvidelse af Trehøjevej - 3. etape fra Tiphedevej til Videbækvej ( 3200 m. )

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling og bemyndigelse til arealerhvervelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at afholde åstedsforretning, samt at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til sideudvidelsen.

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet har godkendt sideudvidelsen på betingelse af, at der på strækningen med fredede hedearealer kun udføres en udvidelse af asfaltarealet med 0,5 m i hver side samt forstærkning af eksisterende asfaltbelægning.

 

[image]

Kørebanen vil derfor på strækningen op over Trehøje Bakke ( prikket markering ) have en bredde på 6,00 m, mod 7,00 m på resten af strækningen.

Arealerhvervelse er derfor kun nødvendig på de østlige 1.850 m.

 

På grund af dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra p-pladsen på Trehøje Bakke og Timringvejs tilslutning foreslåes hastighedsbegrænsning på 60 km/t på en strækning af 300 m. 

Økonomi

På investeringsoversigten for 2013 er der på sted nr. 223079 afsat 7.105.000 kr. til sideudvidelse af Trehøjevej 3.etape.

Til 1. og 2. etape er der bevilliget i alt 13.266.000 kr.

Samlet udgift til strækningen vil således være 20.371.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen på grundlag af ovenstående bemyndiges til at afholde åstedforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige arealer,

 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7.105.000 kr. i 2013til serviceområde 09, Trafik, sted nr. 223079, sideudvidelse af Trehøjevej, 3. etape,

 

at beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7.105.000 kr. i 2013, på serviceområde 09, Trafik sted nr. 223079 - sideudvidelse af Trehøjevej, 3. etape,

 

at Fredningsnævnet kontaktes med ønske om, at vejprofilen kan udvides til 7 meter på hele strækningen af hensyn til trafiksikkerheden.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet. 
  

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-15-07 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering om Infrastruktur i Region Midt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har et fælles mål om at styrke den regionale udvikling og vækst.

 

For at imødekomme dette mål har regionen og kommunerne i fællesskab udarbejdet et indspil til de strategiske infrastrukturanalyser og trafikforhandlinger mellem forligspartierne i Folketinget i 2013. 

Det udarbejdede indspil er vedlagt.

 

Anbefalinger i indspillet er følgende:

 

Bro og Tunnel

 • Kattegatforbindelse

 

Vej

 • Rute 18 - motorvej mellem Herning og Holstebro Nord

 • Rute E45 - motorvej mellem Kolding og Randers udvidelse til 6 spor

 • Rute 26 - motorvej/højklasset vej mellem E45 og Viborg

 • 2+1 veje - opgradering på visse strækninger på ruterne 11, 15, 16, 21 og 34

 • Midtjysk motorvej - "Hærvejsmotorvej" som aflastning for E45

 

Bane

 • Letbane i Østjylland

 • Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg

 • Opgradering af regionalbanerne

 • Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at det regionale indspil til de nationale infrastruktur- og trafikforhandlinger 2013 tages til orientering.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-P12-1-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation til regnvandsbassiner og ledningsanlæg i Sørvad og Feldborg

 

Sagsnr.: 06.01.03-G14-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ønsker at deklarere ledninger i kommunale arealer Aulum

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1447-11 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Overtaksationskendelser

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-421-06 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Landsretsdom vedr. ekspropriation

 

Sagsnr.: 13.06.01-G01-4-10 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Herning Kommunes eventuelle overtagelse af ejendom

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-366-09 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Udlejning af areal i Herning

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-867-09 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Salg af arealer

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1355-11 Sagsbehandler: Mette D. Koch  

Status på udviklingsprojekt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-680-10 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Lokalesag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-3-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Orientering om OK2013

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-416-09 Sagsbehandler: Mette Højborg  

DAMRC - Testcenter