Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. august 2012
Mødested: Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.10-S00-3-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Udmeldelse af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetarbejde 2013-2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsfremstilling

Byrådet afholder budgetkonference på Hotel Fjordgården den 23.-24. august 2012.
 
Der tages med denne dagsorden forbehold for den situation, at Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af konferencen træder sammen med henblik på formel beslutningstagen.
 

Eventuelle bilag omdeles på mødet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at de økonomiske rammer godkendes, som udvalgenes budgetramme for arbejdet med budget 2013-2016.

Beslutning

ØKE videresender budgetforslaget, jvf. den omdelte resultatopgørelse til Byrådets første behandling. Det indebærer bl.a. konkret:
 
at   der ved fremskrivning til 2013 priser anvendes KL's skøn af juni 2012,

 

at   der tages afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,


at   der tages afsæt i Direktionens forslag til investeringsoversigt,

 

at   forslaget til driftsbudget baserer sig på fagudvalgenes fremsendte forslag med efterfølgende korrektioner,


at   DUT indregnes med -1,686 mio. kr. i 2013, -0,822 i 2014, -0,954 mio. kr. fra 2015


at   der korrigeres for skønnede merudgifter vedr. Udbetaling Danmark med 3 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. fra 2014,


at   der afsættes midler til at forhøje undervisningstimetallet i folkeskolen med 1,125 mio. kr. i 2013 og 2,7 mio. kr. fra 2014,


at   der afsættes midler til at kompensere for udgiftsudvilingen på overførselsindkomstområdet med 25 mio. kr. fra 2013,


at   der afsættes midler til afledt drift af haller jvf. forslag til investeringsoversigt med 0,05 mio. kr. fra 2014,


at   der afsættes midler til udskiftning af windows med 1,2 mio. kr. fra 2013.