Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. april 2018
Mødested: Herning Kongrescenter - mødet afholdes i umiddelbar forlængelse af Byrådets budgetkonference

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Rammeudmelding budget 2019-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Jf. budgetproceduren skal Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af konferencen udmelde de økonomiske rammer for budgetarbejdet i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

Byrådet afholder budgetkonference den 23. og 24. april 2018. Udvalget træder sammen i forlængelse af konferencens sidste dag.

Økonomi

I følge budgetproceduren udmelder Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af budgetkonferencen de endelige driftsrammer for fagudvalgenes budgetforslag incl. den foreløbige beregning af den rammemæssige betydning af den demografiske udvikling.

 

Herudover skal Økonomi- og Erhvervsudvalget udmelde en ramme for investeringsoversigten.

 

På det skattefinansierede område udgøres rammerne af overslagsårene fra det vedtagne budget 2018, tekniske korrektioner, den beregnede (foreløbige) demografiske betydning samt politiske meddelte tillægsbevillinger +/- pr. 17. april 2018.

 

Tabel 1 viser denne opgørelse.

 

Tabel 1:

 

 

Bemærkninger til tabel 1

 

Punkt 1:  Politisk beslutning om overførslerne fra 2017 til 2019 afbalanceres på finansieringskontiene.

 

Punkt 7: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) er et flerårigt program med en målsætning om effektivisering på 1 mia. kr. årligt på landsplan, hvor kommunerne beholder halvdelen. MEP er indtil videre kun indregnet i udgiftslofterne frem til 2021. Det er i rammerne forudsat, at MEP også gør sig gældende i 2022. Det betyder for Herning Kommune, at vi hvert år skal finde effektiviseringer for yderligere 7,5 mio. kr.

I budgettet for 2019 er indregnet effektiviseringer for 15 mio. kr. stigende til 22,5 mio. kr. i 2020, 30 mio. kr. i 2021 og 37,5 mio. kr. i 2022.

Med Økonomiaftalen for 2018 er lagt op til, at effektiviseringerne findes i form af tiltag i de tre kategorier: Regelforenkling og styring, effektiv drift samt indkøb og digitalisering.

 

Punkt 8. Budgetforslaget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse tager udgangspunkt i det vedtagne budget, idet der i budget 2022 er taget højde for de løbende refusionsmæssige konsekvenser m.v. - skønnet til 25 mio. kr. Det skal bemærkes, at det endelige budgetforslag på Serviceområde 17 udarbejdes, når økonomiaftalen for 2019 bliver vedtaget i juni måned 2018.

 

Budgetforslaget på Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse består af fire delområder: Servicedriftsudgifter(SD), det budgetgaranterede område (BG), aftaleområdet og endelig beskæftigelsestilskudsområdet (BT).

Rammeudmelding for servicedriftsudgifter følger samme princip som på andre områder i kommunen omfattet af budgetsanktion. Rammen på det budgetgaranterede og aftaleområdet beregnes på baggrund af udmeldte tal fra Kommunernes Landsforening (KL) og regnskabsnøglen fra sidste gældende regnskab. Dette princip fordrer en kritisk vurdering af, om regnskabet giver et retvisende billede af udgiftsniveauet. Rammer for beskæftigelsestilskudsområdet udgør det fra KL udmeldte beskæftigelsestilskud for Herning Kommune.

 

Punkt 9 og 10: Fra 2019 flyttes 5,0 mio. kr. fra Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri. Dette er en konsekvens af udvikling af nye opgaveløsninger mellem de to områder, jf. Byrådsbeslutning den 17. april 2018.

 

Punkt 13: Der er tale om en forskydning af huslejeindtægten på et halvt år i forbindelse med projekt Herning+. Der er indarbejdet en huslejeindtægt på 4,5 mio. kr. i fem år fra 2020 til 2025. Huslejeindtægten forskydes med et halvt år, så den reduceres til det halve, nemlig 2,25 mio. kr. i 2020 og til gengæld øges med 2,25 mio. kr. i 2026.

 

Opdelt på fagudvalg fordeler rammerne sig som vist i tabel 2.

 

Tabel 2: Forslag til budgetrammer 2019-2022:

 

 

I rammerne indgår Modernisering- og Effektiviseringsprogrammet (MEP). Det indebærer, at den samlede ramme reduceres med årligt 7,5 mio. kr. fordelt på udvalgsområder i perioden. På samme vis indgår der i rammerne et krav om effektiviseringsgevinster på 0,3 % i overensstemmelse med budgetvedtagelsen for budget 2018. For 2022 er der forudsat samme effektiviseringsniveau som i 2021.

 

Demografiudviklingen anvendes i demografimodeller for ældre- , skole- og dagtilbudsområdet. I forbindelse med rammeudmeldingen skal der tages stilling til den beregnede (foreløbige) demografiske betydning for budgetforslaget, som fremgår af nedenstående tabel 3. At rammerne er foreløbige indebærer, at der ikke er tal for skoleområdet endnu, idet der afventes elevtal pr. september 2018. Tabel 3 viser beregningen baseret på gammelkendte principper.

 

Den demografiske udvikling i Herning har i mange år udgjort en håndterbar størrelse som følge af, at der samlet set har været en vis balance i den økonomiske konsekvens af den demografiske udvikling. Som det fremgår af tabel 3, tydeligst i 2022, er der her betydelige beløb, der skal korrigeres for. Dette er økonomisk og rammemæssigt problematisk. Økonomisk fordi økonomiaftalen som udgangspunkt ikke opererer med demografi, hvorfor den samlede serviceudgiftsramme heller ikke korrigeres herfor. Derfor igangsættes et analysearbejde af den samlede mekanisme.

  

Tabel 3: Forslag til demografireguleringer.

 

  

I henhold til budgetproceduren er det herefter fagudvalgenes opgave at levere realistiske budgetforslag indenfor rammerne.

 

På anlægssiden arbejdes ud fra den besluttede investeringsoversigt, idet der i 2021 fastsættes en nettoramme på 120 mio. kr. Denne ramme svarer til niveauet i foregående år. I henhold til budgetproceduren er det direktionens opgave at levere et forslag hertil. Forslaget præsenteres på 2. budgetkonference i august 2018.

 

Afsættet for arbejdet er, at rammerne skal overholdes og politiske beslutninger/gældende investeringsoversigt skal respekteres.

Der lægges følgende kriterier til grund for arbejdet:

·         evt. lovgivningsmæssige krav, herunder forsyningsforpligtelse.

·         sikre kapitalværdien for såvel bygninger som infrastruktur ift. en nedskrivning.

·         rum til nytænkning.

·         matchning af evt. ekstern finansiering.

 

M.h.t. anlægsbehov, der ikke er muligt at prioritere indenfor rammerne for 2019 – 2022, udarbejdes der - i lighed med tidligere - et anlægsbehovskatalog for 2023 - 2030, hvor projekterne indarbejdes således, at der sker en prioritering, der sikrer en nogenlunde ligelig fordeling over årene 2023-2030.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at de økonomiske rammer som anført godkendes, som udvalgenes budgetrammer for budgetarbejdet for budget 2019-2022,
at der afsættes en netto-anlægsramme på 120 mio. kr. i 2022,
at rammerne korrigeres i henhold til demografireguleringen i tabel 3,
at der igangsættes en analyse af de samlede mekanismer på demografiområdet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.