Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.00-A30-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Temaintroduktion for Økonomi- og Erhvervsudvalget kl. 13.30 - 14.00

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. januar 2014 at introduktion til udvalgets kerneområder sker løbende frem mod sommerferien. Udvalget mødes i denne periode 30 min. tidligere. Indhold bestemmes af formandskabet.

Sagsfremstilling

Der er foreløbig skitseret følgende plan:

 

 • 24. marts: Erhvervsudvikling/-støtte og Timeworld

 • 28. april: Personale og digitalisering

 • Juni:  Afventer.
Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen på mødet tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.


Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 02.00.00-P21-1-14 Sagsbehandler: Mette Højborg  

Uddannelses- og praktikpladser ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Carsten Lagoni, Claus Pedersen, Niels Hermansen

Sagsresume

Forligsparterne vedr. Budgetforlig 2014 anerkender, at der er et særskilt problem i forhold til, at mange unge ikke kan få en praktikplads eller går ledige.
 
Det blev derfor besluttet, at der i fremtidige udbud af en vis størrelse, vil blive vægtet, hvis der samtidig er praktikpladser inkluderet i de tilbud, kommunen modtager. Direktionen skal således fremlægge forslag til forligskredsen vedr. beløbsgrænser og øvrige betingelser.
 
Nærværende sag indeholder to modeller der kan bringes i anvendelse på området. Modellerne tager afsæt i gældende lovgivning

 

 

Gruppeformændene bag budgetforliget for 2013 samt Enhedslisten er inviteret til at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der er to modeller i f. t. at forbedre mulighederne for at skabe flere uddannelses- og praktikpladser. En har karakter af at være en hensigtserklæring, medens den anden er mere forpligtende.
 
Model 1:
I forbindelse med prækvalifikation kan der spørges til de ansøgende firmaers generelle uddannelsespolitik for de medarbejdere, som vil skulle udføre opgaven.
De oplysninger, der fremkommer herved, må dog ikke bruges ved selve udvælgelsen eller tildelingen.
Ved denne model henledes opmærksomheden på, at Herning Kommune har et særlig fokus på uddannelses- og praktikpladser, men vurderingen er, at det ikke umiddelbart vil kunne få en direkte effekt i f. t. etableringen af flere uddannelses- og praktikpladser.  

 

Model 2:
Der kan stilles konkrete krav til omfanget af uddannelses- og praktikpladser i de kontrakter, der indgås med entreprenørerne i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Kravene kan være formuleret således, at det fremgår, at en vis procentdel af de årsværk, der skal løfte opgaven, skal udføres af medarbejdere under uddannelse

Kravene til uddannelses- og praktikpladser må alene anvendes som et kontraktvilkår, som tilbudsgiver er forpligtet til at overholde i hele kontraktperioden. Det betyder, at der kun kan stilles krav om, at f.eks. xx % af arbejdet udføres af lærlinge.

Det er endvidere et krav om, at proportionalitetsprincippet overholdes. Dette indebærer, at kravet skal have direkte tilknytning til kontrakten.   Det betyder - i relation til uddannelses- og praktikpladser - at der ikke kan stilles krav om, hvor stor en del af virksomhedens ansatte, der er under uddannelse, da et sådant krav også vil rette sig mod opgaver, som virksomheden udfører for andre kunder, og som derfor ikke er omfattet af kontrakten med den ordregivende myndighed.

Derimod kan der stilles krav om, at xx % af det arbejde, der skal udføres under kontrakten med den ordregivende myndighed, udføres af medarbejdere under uddannelse. Det krævede antal skal stå i et "rimeligt" og proportionelt forhold til opgavens størrelse.

 

Uddannelses - og praktikpladser kan enten være:
1) "Nye", dvs. hvor uddannelseskontakt indgås efter at der er indgået entreprisekontrakt,
2) "Gamle", dvs. der hvor der  i forvejen er ansat medarbejdere i uddannelses- og praktikstillinger i virksomheden eller hos dennes underentreprenører.
 
I sidstnævnte situation vil en konkret virkning af kravene ikke kunne aflæses direkte.
Til gengæld undgår man, at virksomhederne i deres generelle disponering af medarbejdere vil blive mere tilbageholdende med at ansætte lærlinge ved udsigten til at blive pålagt at ansætte lærlinge, hvis en offentlig kontrakt vindes. Samtidig får de virksomheder, som normalt er tilbageholdende med at ansætte lærlinge, et incitament til at ansætte sådanne for at kunne få en kontrakt hos den ordregivende myndighed.

Entreprenøren vil således på bygherrens foranledning skulle kunne dokumentere, at kravet om beskæftigelse af praktikanter til stadighed er opfyldt.   Opfyldes kravet ikke, anbefales det, at der er aftalt nogle sanktioner.

Vurdering:

Det er vurderingen, at effekten af model 2 vil være, at der kommer en vækst i antallet af uddannelses- og praktikpladser på Herning Kommunes større anlægsprojekter.

 

Andres erfaringer

Region Midtjylland stiller i deres udbud krav om, at mellem 3 og 6 % af de stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten, er lære- og praktikpladser. De ”relevante kontrakter” er kontrakter, hvor opgaven forventes at have:

 • En varighed på 6 måneder eller mere,

 • Lønomkostninger på minimum 4 mio. kr. ekskl. moms og/eller en kontraktværdi på minimum 10 mio. kr. ekskl. moms.

 

Dette er i god overensstemmelse med de nationale retningslinjer, der fremgår af en ny vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud – udgivet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, august 2013.   Endvidere sætter Region Midtjylland krav om, at entreprenøren på bygherrens foranledning skal kunne dokumentere, at kontraktens krav om praktikpladser til stadighed er opfyldt. Opfyldes kravet ikke, skal der betales en bod på 5.000 kr. pr. påbegyndt uge pr. årsværk lærling/praktikant, indtil forholdet er bragt i orden.
Såfremt entreprenøren fortsat ikke opfylder kontraktkravet, skal kontrakten kunne erklæres for væsentligt misligholdt og derfor kunne ophæves.

Såfremt forligskredsen beslutter sig for at indføre krav om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med indgåelse af entreprenørkontrakter, anbefales det, at man tilslutter sig retningslinierne fra Region Midtjylland for at give entreprenørerne ensartede vilkår, hvad enten de byder på opgaver i regi af Region Midt eller Herning Kommune.
 
Partnerskabsaftale
Herning Kommune indgik i pr. 1. juli 2013 en Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Herningsholm Erhvervsskole og 3F med det formål at etablere et samarbejde, der kan bidrage til at flere unge i Herning Kommue, der påbegynder en uddannelse indenfor byggefagene finder en praktikplads. Målet er bl.a. at der skaffes praktikpladser til flest mulige unge, der afslutter et grundforløb, således at de senest efter 8 uger opnår praktikplads.

 

Oversigt over større anlægsprojekter 2014-2017 i Herning Kommune 

Der er udarbejdet oversigt over nuværende og kommende større anlægsprojekter i Herning Kommune. Denne er vedlagt som bilag til sagen.

 

Holdninger til krav om uddannelses- og praktikpladser ved indgåelse af kontrakter.

Administrationen har været i dialog med Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Herning Muremesterforening og Tømmermesterforening samt LO og 3F omkring deres organisationers holdninger til indførelsen af kontraktkrav vedr. uddannelses- og lærlingepladser.

 

LO og 3F er meget positive stemt overfor sådanne krav, medens arbejdsgiverorganisationerne er enige om, at de ikke kan anbefale indførelsen af sådanne. Det er deres vurdering, at krav om et bestemt antal lærlinge vil give mere bureakrati, ingen dokumenteret effekt og at det kan endda medføre, at små og mellemstore virksomheder ansætter færre lærlinge.

 

Dansk Byggeri meddeler desuden, at såfremt Herning Kommune indfører krav om uddannelses- og praktikpladser, så opsiger de Partnerskabsaftalen med Herning Kommune.

 

 

 

 

 

De nærmere retningslinjer for model 2 ses i bilaget: Forslag til retningslinjer for uddannelses- og praktikpladser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at forligskredsen drøfter de to modeller med henblik på valg af model til implementering,

 

at der foretages en evaluering af den valgte model, når der foreligger et passende erfaringsgrundlag.    
 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller model 2 svarende til Region Midtjyllands praksis til Byrådets godkendelse, samt  

at der foretages en evaluering af den valgte model, når der foreligger et passende erfaringsgrundlag i indeværende byrådsperiode.

 

 

Peter Villadsen, Karlo Brondbjerg og Jørn Vedel Eriksen deltog i sagens behandling.

 

Direktør Jørgen Krogh og Mette Højborg var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Herning Cityforening søger om tilskud til studenterarrangementer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Højborg

Sagsresume

Herning Cityforening søger om tilskud til 2 studenterarrangementer i 2014.

Sagsfremstilling

Herning Cityforening ønsker at skabe en ny tradition i Herning med at fejre studenterne fra kommunens ungdomsuddannelser – og ønske dem tillykke med deres uddannelse.
 
Cityforeningen søger Herning Kommune om støtte til gennemførelsen. Der søges om i alt 283.000 kr. til 2 studenterarrangementer til dækning af musik, scene, en gratis øl/vand og pølse til deltagerne.
 
De to studenterarrangementer vil finde sted på Torvet og være af ca. 1½ times varighed. 

 

 • Den 23. maj 2014 for Erhvervsuddannelserne

 • Den 27. juni 2014 for Ungdomsuddannelserne

 

Herning Cityforening har ikke selv mulighed for at finansiere arrangementerne, men har
kontakt til enkelte uddannelsesinstitutioner om medfinansering. AU-HIH
har givet tilsagn om at støtte med 25.000 kr.
 
Initiativet vurderes at være med til at skabe et positivt billede af Herning som uddannelsesby og kan være med til at sætte fokus på vigtigheden af, at unge mennesker får sig en ungdomsuddannelse – gymnasial eller erhvervsrettet.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune støtter op om initiativet på følgende vis:

 • Torvet stilles til rådighed med evt. toiletvogn og mobilscene (42m2). Alt aftales med bykoordinator Frank Hyldgaard.
  Udgifter til Torvet finansieres af Torvekontoen og forventes at kunne holdes inden for budget for Torvet. 

 • Udgifter til de 2 arrangementers musik, lys og lyd på kr. 70.000 kr. pr. arrangement finansieres af Serviceområde 20, Turisme og Oplevelsesprojekter.

 • At Cityforeningen opfordres til at søge sponsorater til arrangementerne til finansiering af øvrige udgifter.

 

Det bør fremhæves, at Herning Kommunes tilskud til eks.vis gadeløb ligger i størrelsesordnen 75.000 kr. + torveudgifter. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der gives et tilskud på 70.000 kr. til hvert af de to arrangementer til musik, lyd og lys, finansieres af Serviceområde 20, Turisme og Oplevelsesprojekter, ialt 140.000 kr.,

 

at Torvet stilles til rådighed med evt. toiletvogn og mobilscene (42 m2). Udgifterne til
Torvet finansieres af Serviceområde 15, Torvekontoen,

 

at Herning Cityforeningen opfordres til at søge sponsorater til dækning af øvrige udgifter,

 

at initiativet evalueres efter gennemførelse.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på supplerende oplysninger.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-1652-10 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning om tilskud til iværksættermesse for kreative livsstilsvirksomheder på Formland

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig & Beklædning ansøger om 200.000 kr. i 2014 til Iværksættermesse ECRES (Entrepreneur CREative Showcase) for kreative livsstilsvirksomheder i forbindelse med Formland messen i 2015. Projektet har et samlet udgiftsbudget på 1.362.150 kr.

Sagsfremstilling

Formålet med messen er at fremme en ny fødekæde til livsstilsbranchen, konkret ved at skabe rammer, dialog og feedback fra indkøbere og potentielle samarbejdspartnere.

 

Målgruppen er den danske underskov af opkommende iværksættere/afgangselever med  nye kreative ideer og produkter. Målet er 100 deltagere, heraf mindst 40 fra Herning. En kurator/et udvalg skal på baggrund af en ansøgning fra evt. udstillere sikre, at niveauet bliver højt, og at det er helt andre virksomheder end de mere etablerede, der ellers udstiller på Formland messen.

 

Inspiration til messen er hentet hos TENT London - en succesfuld aktivitet under London Design Festival. Det er afgørende, at iværksættermessen foregår på en professionel messe på grund af den synergi, som opstår ved blandt andet adgang til professionelle udstillere og besøgende, online kommunikationsværktøj m.m.

 

Projektet har to omdrejningspunkter:

 

1. En separat hal for iværksættere på Formland messen og aktiviteter på selve messen, blandt andet:
   * Messeavis
   * Matchmaking
  * Rådgivning
  * Taskforce
  * Arbejdende værksteder

2. Aktiviteter før og efter messen, som markedsfører messen, og som etablerer forbindelser fra iværksættermessen i Herning til vækstmiljøer i hele Danmark, blandt andet:
  * Iværksættervejledning ved Connect Denmark og Erhvervsrådet
  * Konkurrence: Made in Denmark Award - med fokus på at varerne produceres i
    Danmark.
  * Mentorer til iværksætterne

  * Matchmaking med fokus på fremadrettede og brugbare kontakter.
  * Fysisk og online kommunikation
  * Udstillingsavis
  * Events i Herning by,
 

Første messe afholdes i 2015.

Partnere i projektet er MCH, Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig & Beklædning, VIA UC - TEKO Design & Business samt Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Det er Innovationsnetværket som ansøger.

 

Visionen er på længere sigt, at åbne værksteder/boder for iværksættere i Herning midtby, for at iværksætterne kan afprøve og modne nye produkter/koncepter. Selve messen beskrives som første messe, der er således mulighed for, at konceptet kan gentages på en Formlandmesse.

 

Ansøgningen falder ind under de områder i Lov om Erhvervsfremme, som kommunen kan medfinansiere, konkret § 12, finansiering af erhvervsserviceaktiviteter overfor en åben kreds af virksomheder i et iværksættersegment, og § 13 - medfinansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter indenfor 1) innovation, videndeling og videnopbygning, 3) etablering og udvikling af nye virksomheder og 3) vækst- og udvikling af turismeerhvervet.

 

Det er et krav, at aktiviteterne ikke virker konkurrenceforvridende i forhold til rådgivning og andre aktiviteter, der udbydes af private rådgivere og kursusudbydere.

 

Jvf. kommunalfuldmagten kan Herning Kommune kun medfinansiere de overordnede aktiviteter, som markedsfører messen. For de konkrete messeaktiviteter gælder, at kommunen kan medfinansiere i forhold til den andel, hvor der er deltagelse af Herning virksomheder.  

 

Administrationen tænker, at det giver mening at afprøve om en iværksættermesse positivt kan fremme iværksætteri og beskæftigelse i Herning kommune. Administrationen finder, at kommunen kan medfinansiere projektet, men anbefaler at en eventuel bevilling fordrer, at ansøger arbejder hen imod, at gøre projektet mere økonomisk bæredygtigt, ved såvel nedbringelse af udgifter som opjustering af indtægter fra private aktører - herunder en vis form for deltagerbetaling. Ansøger bør således allerede på nuværende tidspunkt meddeles, at kommunen ved næste iværksættermesse ikke vil kunne bidrage med et tilskud af samme størrelsesorden.

 

Eventuel bevilling bør gives under forudsætning af, at administrationen indgås resultatkontrakt med ansøger.

Økonomi

Udgiftsbudget, kr. i 2014:

[image]

 

Finansieringsbudget, kr. i 2014:

 

[image]

Det skal bemærkes, at messedeltagelsen er gratis for iværksætterne/deltagerne. De skal dog selv finansiere lys på standen.  

 

Det konstateres, at der en ubetydelig difference mellem udgiftsbudget og finansieringsbudget, som ansøger må tilrette.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi

bevilges 200.000 kr. i 2014 til Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig & Beklædning til generelle erhvervsudviklingsaktiviteter og til erhvervsserviceaktiviteter knyttet til iværksættervirksomheder i livsstilsegmentet fra Herning Kommune,  

 

at bevillingen gives under forudsætning af, at Innovationsnetværket får rejst den resterende finansiering,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med ansøger.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.05.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mette Koch  

Ansøgning fra VisitHerning om tilskud til nyt turistmagasin

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Sagsresume

VisitHerning søger om et tilskud på 365.000 kr. til udarbejdelse af et nyt oplevelses- og informationsmagasin til Hernings gæster. Herning Kommune og VisitHerning har tidligere samarbejdet om et tilsvarende magasin.

 

Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 24. februar 2014, pkt. 55 men udsat til næste udvalgsmøde, da udvalget ønskede supplerende oplysninger. 

Sagsfremstilling

VisitHerning søger om tilskud på i alt 365.000 kr. til udarbejdelse af en nyt fælles Herningmagasin.
 

Herning Kommune har tidligere finansieret turistmagasinet som en del af resultatkontrakten med VisitHerning, men opgaven blev skrevet ud af kontrakten i forbindelse med nedjusteringen af resultatkontrakten med VisitHerning med virkning fra 1. januar 2010. Reduktionen var på 1,1 mio. kr. årligt - fra 2,6 mio. kr. til 1,5 mio. kr. årligt. Det øvrige indhold af resultatkontrakten har derudover stort set været uændret.


Efterfølgende har Herning Kommune og VisitHerning én gang samarbejdet om udarbejdelse af et turistmagasin. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 12. september 2011, pkt. 328 bevilligede udvalget et ekstraordinært tilskud til udarbejdelse af et turistmagasin for Herning på maksimalt 400.000 kr.
 
Turistmagasinet blev udgivet i foråret 2012 og VisitHerning vurderer nu, at magasinet er forældet og søger derfor om tilskud til at få udarbejdet et nyt, opdateret oplevelses- og informationsmagasin til Hernings gæster.
 
Magasinet vil have fokus på Herning og omegns oplevelser; fra dyrehave til skulpturer, fra restauranter til mesterskaber. Der vil blive lagt vægt på inspiration til oplevelser samt praktisk information. Udgivelsen vil blive målrettet byens og omegnens eventgæster og erhvervsgæster og udkomme på dansk, tysk og engelsk.
 
Udarbejdelse af magasinet har et samlet budget på 466.250 kr.
 
VisitHerning vil stå for projektledelse af udgivelsen, artikler, indsamling af information, varetage distributionen osv. Dette vurderes at tage 225 medarbejdertimer, svarende til 101.250 kr. Herning Kommune søges om medfinansiering til foto, det grafiske arbejde, tryk og distribution svarende til i alt 365.000 kr.

 

[image]
  
VisitHerning ser et trykt magasin som en vigtig del af den samlede strategi for en god service til byens gæster - at kunne levere turistinformation på flere forskellige platforme, både personlige, digitale og trykte. På turistkontoret er der mulighed for at få det personlige møde. Digitalt er der flere forskellige muligheder for at få information. VisitHerning har sat touchskærme op på knudepunkter rundt omkring i byen (antallet udvides i løbet af februar 2014 til i alt 14 skærme) og der er mulighed for at få turistinformation på VisitHerning.dk og på mobiltelefonen via VisitHerning APP’en.
 
I en tid med stor national og international fokus på Herning vurderer forvaltningen, at det er vigtigt at kunne tilbyde information om Herning og omegn på flere forskellige platforme. Et trykt magasin på flere sprog vil være med til at markedsføre de muligheder, man har som gæst i vores område, både i indland og udland. De muligheder der gør, at gæster har lyst til at komme til området og forhåbentlig blive en dag ekstra. Magasinet vil kunne anvendes af flere forskellige aktører, når Herning skal profileres overfor nationale og internationale gæster.
 
Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 24. februar 2014, pkt. 55, hvor Direktøren for By, Erhverv og Kultur anbefalede  Økonomi- og Erhvervsudvalget at afsætte 365.000 kr. til udarbejdelse af et nyt og opdateret turistmagasin i regi af Visitherning, og at dette finansieres inden for rammen af Serviceområde 20, Turisme og Oplevelsesprojekter. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at udsætte sagen til næste udvalgsmøde, da udvalget ønskede supplerende oplysninger.  

 

Supplerende oplysninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget

VisitHerning er blevet bedt om at komme med supplerende oplysninger i forhold til at få svar på følgende spørgsmål: Hvorfor giver det mening at have et trykt magasin - hvordan tilfører det værdi? Hvad skal magasinet bruges til? Hvilken effekt har det? Hvor skal det ligge? Hvor er det gæster søger information - generelt?

 

VisitHerning oplyser, at de i dag leverer en række service- og informationsydelser til byens og områdets gæster og at et Herningmagasin vil være en væsentlig tilføjelse til dette. VisitHerning søger at dække alle gæsters informations- og servicebehov ved at levere på flest mulige platforme:

 • Internet (visitherning.dk .de .com, visitherning/presse, bookingplatforme, HerningMeansBusiness.com m.fl.

 • Applikation til smartphones

 • Sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+)

 • Digital information på 14 skærme fordelt på nøglelokationer i og omkring Herning

 • Turistbureau

 • Diverse brochurer (herunder distribution)

 • Telefonisk / emailkontakt

 

VisitHerning arbejder tværmedielt for at skabe synergi mellem de forskellige platforme og deres indhold. På nettet skal information være kortfattet, klart og tydeligt. Et trykt magasin tilfører en anden dimension. Her er der plads til fordybelse, overblik og andre typer af historier. I et magasin vil der være plads til at fordybe sig i det historiske Herning, det kulturelle Herning osv. og dermed vil magasinet også være med til at skabe opmærksomhed om de mindre kommercielle oplevelser i og omkring Herning.VisitHerning ønsker at udvikle det trykte magasin, så det supplerer de øvrige platforme. Ofte ønsker gæster også at have noget fysisk med sig rundt og magasinet skal give et samlet overblik, så gæster ikke skal samle sammen af brochuremateriale fra attraktioner, naturområder, bykort osv. Magasinet er et her og nu redskab til områdets gæster, hvad enten de er her til koncert, messe eller på kanotur.

 

Magasinet skal være en hjælp til hoteller, museer, restauranter, MCH og andet frontpersonale, som sender områdets gæster videre rundt. Derfor vil magasinet primært blive placeret indenfor kommunegrænsen. Distribution vil herudover ske til få trafikale knudepunkter, eksempelvis Billund Lufthavn. hvor gæsterne bydes velkommen.

 

VisitHerning forventer, at magasinet vil have en levetid på 2-3 år.

 

Undersøgelser viser (kilde: Seismonaut), at ferieturister før ferien primært anvender internet og anbefalinger fra venner og familie som de primære informationskilder. Under opholdet kombinerer turister i langt højere grad informationskilder, blandt andet på grund af roamingudgifter for udlændinge. Der er en generel bevægelse mod online medier, men der er fortsat også gæster som anvender trykte medier og derfor er brochuren fortsat et relevant medie i turistbranchen. Danske undersøgelser (Kilde: Syddansk Universitet) viser, at bla. tyske og hollandske gæster ofte først beslutter sig for aktiviteter under opholdet og det er derfor relevant at levere brochuremateriale til disse grupper.

 

For VisitHerning skaber magasinet værdi, fordi det giver mulighed for:

 1. At nå så mange gæster som muligt - også dem som ikke er online

 2. At skabe synergi og levere mere dybdegående information til alle gæster - på tre sprog

 3. At hjælpe byens og omegnens frontpersonale til at give bedre service til gæsterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der afsættes 365.000 kr. til udarbejdelse af et turistmagasin for Herning i regi af VisitHerning,

 

at udgiften finansieres inden for rammen af Serviceområde 20, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter i 2014,

 

at der indhentes minimum to yderligere tilbud på løsning af opgaven vedr. grafisk udtryk, opsætning og tryk af magasinet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt med den ændring, at der alene afsættes 200.000 kr., ikke 365.000 kr. Yderligere besluttes som følger:

 

at VisitHerning fra 2015 og frem selv løfter opgaven, hvilken indarbejdes i resultatkontrakten,

 

at tilskud til VisitHerning øges med 200.000 kr. med virkning fra 2016, og administrationen bemyndiges til at indarbejde det øgede tilskud som teknisk korrektion.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-220-11 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Regnskab for EM i Ridebanespringning, Dressur og Para-Dressur 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

EM i Ridebanespringning, Dressur og Para-Dressur blev afholdt i Herning i perioden 20.-25. august 2013.
Det blev en begivenhedsrig uge med masser af god hestesport, publikumsoplevelser og liv i byen.
Hermed aflægges regnskab med uforbrugte midler på kr. 82.000 og gennemgang af Visit Denmarks tilfredshedsundersøgelse og turismeøkonomiske vurdering.

Sagsfremstilling

EM i Ridning var en af de store sportsbegivenheder i Herning 2013, og det var en stor logistisk udfordring. MCH-arena blev for første gang ombygget til ridestadion med en planlagt udskiftning af grønsværen. Pladsen foran MCH Arena blev ombygget til yderligere en ridearena og træningsanlæg, og derudover blev der bygget kæmpetelte til bespisning og natklub mv. En lille by med udstillere og salgsboder var også attraktioner, som de mange tilskuerne kunne vælge mellem.
 
I rapporten som Visit Denmark har udarbejdet for European Herning står det således:
 

 • Konkurrencerne ved MCH blev overværet af 75.000 besøgende, af disse var knap 48.000 tilskuere fordelt på små 27.000 tilrejsende danske, knap 19.000 var udenlandske og godt 2.000 tilskuerbesøg fra lokale borgere. Akkrediterede grupper var i alt små 28.000 tilskuerdage.

 • Eventen genererede en turismeomsætning på kr. 133 mio. kr. Heraf lagde tilskuerne 83 mio. kr. og de akkrediterede grupper godt 50 mio. kr. Udenlandske turister lagde de 87 ud af 133 mio. kr.

 • Tilskuerne brugte mange penge, og særligt de udenlandske havde et stort forbrug. De havde et gennemsnitsforbrug på ca. 3300 kr. i døgnet.

 • De afledte turismeøkonomiske effekter for Herning Kommune var 133 job (årsværk), en skabt bruttotilvækst på 44 mio. kr. og et skabt skatteprovenue på 29 mio. kr. hvoraf de 3,1 mio. kr. var kommunale indkomstskatter.

 • Alle disse tal giver, i forhold til de samlede offentlige midler der er lagt i eventbudgettet, en indikation på at det har været en positiv forretning som helhed for Danmark og de offentlige kasser.

 
Udover ovenstående turismeøkonomiske betragtninger er der lavet undersøgelse omkring tilskueroplevelsen. Alle undersøgelserne peger i retning af, at det har været en overvældende publikumssucces, og 90 pct. Af alle tilskuere fik i høj grad eller meget høj grad indfriet deres forventninger og alle mente at stemningen på området og på tilskuerlægterne var i top.
Det fremgår også af undersøgelsen at aktiviteterne i midtbyen ikke optog gæsterne på EM-pladsen, men hovedsagelig kom de lokale herningensere til gode. Det er dog også en erklæret målsætning for vores sport events, at der skal være lokal forankring og ejerskab fra kommunens indbyggere, og aktiviteterne på Torvet var godt besøgt.
 
FEI, det internationale rideforbund, havde kun roser til arrangementet, og det var aldrig tidligere set med så flot en gennemførsel af tre EM’er på samme tid og sted. Den sportslige kvalitet fra alle ekvipager var også høj, da der ikke var udefrakommende forstyrrende gener.
 
Der var 26 timer direkte tv på DR1 og flere udenlandske stationer med hovedvægt på Sverige og Eurosport sendte fra Herning og MCH-Arena. Målingerne tyder på 110 mio. seere fra 75 lande.
 
400 journalister var akkrediterede, og 450 frivillige hjalp til med at hele eventen forløb godt og planmæssigt.
 
Herning Kommune havde bevilget et tilskud på kr. 4.000.000, og det endte med kr. 82.000 i uforbrugte midler. Tilskuddet blev brugt som tilskud til eventen, lokale side events, citydressing og lønninger. I forbindelse med planlægningen af eventen og samarbejdet med Sport Event Denmark og JBK Horseshows blev der lavet et samlet budget på ca. kr. 32 mio. Jf. aftale omkring fordeling af evt. uforbrugte midler resulterede det i kr. 82.000 til Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at brugertilfredshedsundersøgelsen og vurderingen på de turismeøkonomiske virkninger tages til efterretning,

 

at de uforbrugte midler på kr. 82.000 tilgår kassen i forbindelse med Herning Kommunes regnskabsafslutning 2014.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Perspektivnotater og mål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som en del af arbejdet med budget 2015 behandler Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) perspektivnotater og nye mål for 2015 på ØKEs område. Forslag fremsendes hermed til drøftelse og godkendelse.  

 

Samtidig følger ØKE op på tidligere mål for 2013 på ØKEs områder, hvilket sker som en del af regnskabsafslutningen 2013. Opfølgning på tidligere mål tages til efterretning.


Målopfølgning og perspektivnotater indgår i materialet til 1. budgetkonferencen den 7. og 8. april 2014. Nye mål for 2015 afleveres sammen med det øvrige budgetmateriale inden sommerferien.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2015 skal fagudvalgene udarbejde perspektivnotater for serviceområderne og underbygger dette med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder. Perspektiverne beskrives såvel på kort sigt (budgetår) som på længere sigt (budgetoverslagsår).
 
Ligeledes fremgår det af budgetvejledningen, at målhierarkiet for Herning Kommune består af en overordnet vision samt konkrete budgetmål. Der er en overordnet målsætning om, at der eksisterer min. 2 fokusområder for hvert serviceområde (på driften) og maks. 5.
 
For at sikre en bedre kobling mellem opfølgning på tidligere mål (regnskab 2013) samt opstilling af udkast til nye mål (budget 2015) behandler fagudvalgene disse elementer i en særskilt sag.
 
Oversigt over perspektivnotater 2015:

 • Perspektivnotat SO 08 Driftsselskaber (rengøringsafdelingen)

 • Perspektivnotat SO 11 Idræt og Fritid

 • Perspektivnotat SO 15 Kultur

 • Perspektivnotat SO 20 Administration

 
Oversigt over nye mål (budget 2015):

 • Mål B 2015 - SO 15 - En stærk identitet - Her er alle muligheder åbne

 • Mål B 2015 - SO 15 - Oplevelser, inspiration og puls

 • Mål B 2015 - SO 20 - Organisation, ledelse og kompetencer

 • Mål B 2015 - SO 20 - Erhvervsvækst

 • Mål B 2015 - SO 20 - Digitalisering

 • Mål B 2015 - SO 20 - Innovation

 
Opfølgning på tidligere mål (budget 2013):

 • Opfølgning B 2013 - SO 15 - En stærk identitet - Her er alle muligheder åbne

 • Opfølgning B 2013 - SO 15 - Oplevelser, inspiration og puls

 • Opfølgning B 2013 - SO 20 - Herning et unikt uddannelsesmiljø

 • Opfølgning B 2013 - SO 20 - Nye erhverv og vækstpotentialer

 
Målopfølgning og perspektivnotater indgår i materialet til 1. budgetkonferencen den 7. og 8. april 2014. Nye mål for 2015 afleveres sammen med det øvrige budgetmateriale inden sommerferien.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at udvalget godkender perspektivnotater og nye mål (budget 2015) på ØKEs område,

 

at udvalget tager opfølgningen på tidligere mål (budget 2013) på ØKEs område til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Afslutning af diverse anlægsregnskaber for arealerhvervelse og salgsindtægter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Pedersen

Sagsresume

Anlægsregnskaberne for nedenstående stednumre på Serviceområde 02, Arealerhvervelser/salgsindtægter kan nu afsluttes og fremsendes til godkendelse.


Sagsfremstilling

Nedenstående anlægsregnskaber vedrørende Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er nu klar til afslutning.

Alle tal i 1.000 kr. 

Sted nr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
 
 
 
 
 
005024
Areal ved A-Z
udg: 35
indt: 186
38
292
- 3
106
011080
Søndergade 27
udg: 73
Indt: 650
32
615
41
- 35
011082
Færøvej 27
udg: 68
indt: 1.205
9
1.137
59
- 68
011086
Museumsgade 20
udg: 91
indt: 2.105
10
2.014
81
- 91
020076
Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding.
udg: 0
indt: 506
0
506
0
0
013084
Røddingvej 3
udg: 94
indt: 1.855
39
1.775
55
- 80
 
 
 
 
  
Bemærkninger til de enkelte stednumre:
 

005024 Areal ved A-Z

Der er i 2011 givet indtægtsbevilling til 186.000 kr. samt en udgiftsbevilling på 35.000 kr. Ved sagens afslutning er der afholdt udgifter for 38.000 kr. Den øgede udgift skyldes en højere regning til landinspektør end antaget, da man oprindeligt bad om bevillingen.

Der er oppebåret en indtægt på 292.000 kr. Den øgede indtægt skyldes, at prisen som blev forudsat ved bevillingen var skønsmæssigt sat på baggrund af det forventede areal. Efter endelig opmåling, viste arealet at være større end først antaget, hvilket resulterede i en højere købesum.  

 

011080 Søndergade 27, Vildbjerg

Der er 20. november 2012 givet en indtægtsbevilling på 650.000 kr. samt en udgiftsbevilling på 73.000 kr. Der er afholdt udgifter for 32.000 kr. samt oppebåret en indtægt på 615.000 kr. Det mindre forbrug af udgifter skyldes, at en del af udgifterne blev afholdt af købesummen, som også er tilsvarende mindre. Sammenlagt er der tale om en merindtægt på 6.000 kr. Dette skyldes en mindre unøjagtighed i beregningen af sagens omkostninger.

 

011082 Færøvej 27, Herning

Der er 18. september 2012 givet en indtægtsbevilling på 1,205 mio kr. samt en udgiftsbevilling på 68.000 kr. Der er afholdt udgifter på 9.000 kr. samt oppebåret en indtægt på 1,137 mio.kr. Det mindre forbrug af udgifter skyldes, at en del af udgifterne blev afregnet i købesummen, inden den blev udbetalt til kommunen. Sammenlagt er der tale om en mindreindtægt på 9.000 kr. Denne mindre indtægt skyldes en unøjagtighed i beregningen af refusionssaldoen.

 

011086 Museumsgade 20, Herning.

Der er 15. november 2011 givet en indtægtsbevilling på 2,105 mio kr. samt en udgiftsbevilling på 91.000 kr. Der er afholdt udgifter på 10.000 kr. samt oppebåret en indtægt på 2,014 mio.kr. Det mindre forbrug af udgifter, skyldes at en del af udgifterne blev afregnet i købesummen inden den blev udbetalt til kommunen. sammenlagt er der tale om en mer udgift på 10.000 kr. Denne udgift skyldes udgifter til refusionsopgørelse samt udgifter til udarbejdelse af tilstandsrapport.  

 

020076 Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding.

Der er den 18. december 2012 givet en indtægtsbevilling på 505.810 kr. Der er ikke givet udgiftsbevilling i sagen til dette anlæg. Der er oppebåret en indtægt på præcis 505.810 kr.

 

013084 Røddingvej 3, 7480 Vildbjerg.

Der er den 19. juni 2012 givet en indtægtbevilling på 1,855 mio kr. samt en udgiftsbevilling på 94.000 kr. Der er afholdt udgifter for 39.000 og oppebåret indtægter for 1,775 mio kr.Det mindre forbrug af udgifter, skyldes at en del af udgifterne blev afregnet i købesummen, inden den blev udbetalt til kommunen. Sammenlagt er der tale om en mer udgift på 25.000 kr. Denne udgift skyldes udgifter til landinspektør blev større end beregnet samt udgifter til udarbejdelse af eltjek.  

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-Ø60-1-14 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Opkrævning af provision for kommunal garantistillelse for lån

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
   X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Byrådet har den 21. september 2010 fastsat kommunens provision for garantistillelse ved lån til forsyningsselskaber m.fl. til et engangsbeløb på 1,5% af lånets hovedstol.

 

For at vurdere om denne provision stadig er i overensstemmelse med markedsvilkår er indhentet oplysninger fra andre kommuner samt fra kommunens bankforbindelse.

 

Det anbefales, at Herning Kommune i fremtiden som udgangspunkt opkræver en engangsprovision på 1% samt en årlig provision på 0,5%.  

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune modtager løbende ansøgninger om garantistillelse for lån. Kommunen kan stille garanti for optagelse af lån hos forsyningsselskaber, selvejende institutioner og foreninger. Formålet med garantistillelsen er at sikre mulighed for lånefinansiering og gode lånevilkår.

 

Byrådet har den 21. september 2010 besluttet, at provisionen alene opkræves i de tilfælde, hvor garantistillelsen ikke udløser krav om, at kommunen skal deponere i henhold til lånebekendtgørelsen. Ved at undlade provisionsopkrævning på øvrige områder, kan det undgås, at den opkrævede provision efterfølgende skal finansieres helt eller delvist af Herning Kommune via øgede tilskud til eksempelvis haller og institutioner. Tilsvarende vil garantier vedr. støttet boligbyggeri ikke være omfattet. Det anbefales, at denne praksis videreføres.

 
Betingelsen for at stille en kommunal garanti er, at der opkræves en provision herfor på markedsmæssige vilkår, så der ikke sker en konkurrencemæssig forvridning i forhold til det private lånemarked, når kommunen stiller garanti. Andre grunde er forbuddet mod kommunal støtte til private virksomheder, samt at kommunen ikke må benytte muligheden til at opkræve en "skjult skat". Derudover påtager kommunen sig en risiko i forbindelse med garantistillelsen, og garantiprovisionen skal afspejle risikoen. Hertil kommer, at kommunen har administrationsomkostninger som følge af garantien.

 

Der er ikke i praksis taget stilling til, hvordan det fastsættes, hvad en garantiprovision på markedsvilkår er. Efter Økonomi- og Indenrigsministeriet opfattelse, er det afgørende, at kommunen udfolder rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad en provision på markedsvilkår for garantistillelsen indebærer i det konkrete tilfælde.      

 

Der er flere muligheder for opkrævningen af provision i forbindelse med garantistillelse

 • at der opkræves en engangsprovision, når lånegarantien gives. Der opkræves en procentdel af lånets hovedstol (Det Herning Kommune gør idag)

 • at der opkræves garantiprovision løbende. Der opkræves en procentdel af lånets restgæld.

 • at der opkræves både en engangsprovision og en løbende provision.

 

Herning Kommunes nuværende praksis med en engangsprovision er forholdsvis let at administrere, hvorimod en løbende provision vil kræve, at der årligt beregnes og fremsendes en opkrævning til låntager. Det private lånemarked opkræver typisk en løbende provision for at stille garanti, hvilket indikerer, at denne praksis er mere i overensstemmelse med markedsvilkår. En løbende provision vil samtidig give en større sammenhæng mellem provisionens størrelse og lånets/garantiens løbetid.  

 

Der er stor forskel på, hvordan de forskellige kommuner opkræver garantiprovision og hvilke satser der anvendes. En opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra maj 2013 viser, at 38 kommuner i praksis opkræver provision løbende/årligt. Her ligger procentsatserne mellem 0,2% og 1,5%, hvor satsen på 0,5% er den mest anvendte.

 

I alt 30 kommuner benytter samme metode som Herning Kommune og opkræver en engangsprovision. Spredningen på procentsatsen er også her stor og ligger mellem 0,01% og 1,5%. De fleste kommuner opkræver en engangsprovision på 1%.  

 

Forespørgsel til kommunens bankforbindelse har givet følgende indikation af provisionens størrelse.

 • En engangsprovision er i niveauet 0,75% til 1,5%

 • En løbende provision ligger i intervallet 0,5% til 1%

 

Ved en engangsprovision på 1,5% og en løbende provision på 1% vurderes det, at det private lånemarked er konkurrencedygtig. Det bemærkes hertil, at det konkrete lånetilbud vil afhænge af en konkret vurdering af varmeværkets økonomi og befolkningsgrundlag.  

 

Eksempelvis vil et lån på 10 mio. kr. over 25 år giver følgende garantiprovision i de 3 tilfælde:

 

Engangsprovision (1,5%)
 
             150.000 kr.
 
Løbende provision (0,75%)
           
           1.050.898  kr.  
 
Engang (1%) og Løbende (0,5%)
 
      100.000 + 700.598 kr.

   

Det anbefales, at Herning Kommune ændrer praksis og fremadrettet opkræver garantiprovision både som en engangsprovision på 1% og en løbende provision på 0,5 % årligt, som det er tilfældet i hovedparten af landets kommuner.  

 

Ovenstående beløb vil være dem Herning Kommune vil opkræve låntager. Nutidsværdien af en løbende provision på 0,5% er 696.281 kr.

Den nye praksis for opkrævning af garantiprovsion træder i kraft med byrådets beslutning den 1. april 2014 og gælder således for de sager, som er behandlet på byrådsmødet den 1. april 2014.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at garantiprovisionen fastsættes til 1 % i engangsprovision og 0,5 % årligt i lånets løbetid.

 

at Herning Kommune udelukkende kræves provision for garantistillelse, hvor det ikke udløser krav om, at kommunen skal deponere og derfor alene vil være gældende indenfor de områder, der er omfattet af lånebekendtgørelsen.

 

at den vedtagne garantiprovision træder i kraft for garantisager behandlet på indeværende møde (Byrådsmødet den 1. april 2014) og frem.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.03.02-Ø60-1-14 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Garantistillelse for lån til solvarmeanlæg til Vildbjerg Varmeværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
    X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Bestyrelsen for Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. har fremsendt en anmodning til Herning Kommune om godkendelse af deres optagelse af nyt lån på 38 mio. kr. i KommuneKredit og beder samtidig om en kommunal garantistillelse.

 

Lånet skal anvendes til etablering af solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank og transmissionsledning.

 

Byrådet har d. 28. januar 2014 vedtaget lokalplan for solvarmeanlæg ved Vildbjerg samt kommuneplantillæg nr. 7.  

Sagsfremstilling

Vildbjerg Varmeværk ønsker at optage et nyt lån på 38 mio. kr., der skal anvendes til investering i solvarmeanlæg.

Værket oplyser, at formålet med opførelsen af solvarmeanlægget er at sikre forbrugerne leverance af fjernvarme til konkurrencedygtige priser.

 

Værket har i samarbejde med rådgivningsfirmaet PlanEnergi udarbejdet et grundlag for projektet, som er godkendt i Teknik og Miljø.

 

Anlægget omfatter etablering af 20.000 m2 solfangere, 3.000 m3 akkummuleringstank, tekniske installationer, vekslerstation, transmissionsledning, rørledninger, køb af jord samt udgifter til arkæologiske undersøgelser og hegn. Den samlede investering udgør 38 mio. kr.

Vildbjerg Varmeværk erstatter med anlægget en del af varmen produceret ved naturgasfyret kraftvarme med solvarme. Det vurderes, at solvarmeanlægget kan erstatte ca. 22 % af byens varmebehov.

 

Det fremgår af budgettet for solvarmeanlægget, at tilbagebetalingstiden på investeringen med de nuværende gaspriser vil være 10,3 år. Med optagelse af et lån med en løbetid på 25 år hos Kommunekredit og en årlig ydelse på 2,1 mio. kr., bliver den årlige besparelse på 1,5 mio. kr. Fordeles provenuet på varmeværkets 1660 forbrugere svarer det til en gennemsnitlig årlig besparelse på 920 kr. pr. forbruger. Varmeprisen kan sættes ned med 47 kr./MWh. Varmeværket nævner, at besparelsen alternativt kan anvendes til renovering af rør eller lignende jf. bilag.

 

Projektet forventes påbegyndt primo 2014 og solvarmeanlægget forventes installeret inden sommeren 2014. 

 

Garantistillelsen  

Der er hjemtaget forslag på lån fra KommunKredit med et låneprovenu på 38 mio. kr.

Løbetiden på lånene i låneforslaget er fastsat til 25 år, svarende til den regnskabsmæssige levetid for solvarmeanlægget. Værket har oplyst, at de ønsker et fastforrentet aftalelån i Kommunekredit med en effektiv rente på 2,91%.

 

I henhold til til lånebekendtgørelsen § 3 stk. 1 nr. 5 kan kommunen meddelse garanti for lån, der anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

 

Låntagningen vedrører investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas og varme i henhold til lånbekendtgørelsens §2 stk. 1 nr. 3.

 

Herning Kommune har tidligere afgivet garantier i forbindelse med, at lokale værker har optaget lån til investeringsudgifter. Der er stillet 7 kommunale garantier i alt. Hæftelserne udgør i alt 46,7 mio. kr. i 2013 fordelt som følger:  

 • Aulum Fjernvarme: 13,5 mio. kr. og 4,1 mio. kr.

 • Feldborg Kraftvarmeværk: 7,9 mio. kr.

 • Haderup Kraftvarmeværk: 0,6 mio. kr.

 • Vildbjerg Varmeværk: 8,3 mio. kr.

 • Ørnhøj/Grønbjerg Kraftvarmeværk: 4,4 mio. kr. og 7,9 mio. kr.

 

Byrådet har tidligere givet garantier til solvarmeanlæg til Feldborg Kraftvarmeværk med en hæftelse i 2013 på restgælden på 7,9 mio. kr. og til Ørnhøj/Grønbjerg Kraftvarmeværk ligeledes med en hæftelse på 7,9 mio. kr.

 

Byrådet har den 28. januar 2014 vedtaget lokalplan for solfangeranlæg ved Vildbjerg samt kommuneplantillæg nr. 7.

Derudover skal værket i henhold til varmeforsyningsloven søge byggetilladelse. Garantien kan først stilles, når byggetilladelsen er færdigbehandlet.

 

Det anbefales, at Herning Kommune meddeler tilsagn om kommunegaranti for optagelse af lån med et provenue på 38 mio. kr. og en løbetid på maksimalt 25 år.

 

Der vil blive opkrævet en garantiprovision i henhold til beslutning på denne dagsorden punkt 91.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.´s optagelse af et aftalelån med en fast rente på 2,91%, med et låneprovenue på 38 mio. kr. og løbetid på 25 år i KommuneKredit, godkendes,

 

at der opkræves provision for garantistillelsen i henhold til beslutning på denne dagsorden punkt 91. Beløbet indtægtsføres under Serviceområde 23.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.03.11-Ø60-1-13 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Kommunens eventuelle garantistillelse for låntagning til renovering af fjernvarmerør

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a har fremsendt en anmodning om kommunal garantistillelse for et lån hos KommuneKredit. Lånebeløbet skal anvendes til finansiering af udskiftning af gamle fjernvarmerør i henhold til varmeværkets renoveringsplan.
 
I forbindelse med, at der tages stilling til den konkrete henvendelse bør der ske en principiel afklaring af, om Herning Kommune ønsker at stille sådanne garantier, idet der ikke tidligere er stillet garantier til formålet.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Varmeværk har i 2013 renoveret fjernevarmerør på Ågårdsvej, Birke Allé, og Nørre Allé i Vildbjerg til en samlet investering på 3,1 mio. kr. Varmeværket anmoder Herning Kommune om garantistillelse for et lån på 3,1 mio. kr. med henblik på at sikre optimale vilkår for varmeværket og dermed for værkets forbrugere.
 
Værket oplyser, at udskiftning af de gamle fjernvarmerør betyder en besparelse på varmetabet her og nu og sikrer en problemfri drift i de næste minimum 40 år, som er den forventede levetid på de nye fjernvarmerør.

 

Teknik og Miljøudvalget har på møde den 10. marts 2014 godkendt projektet med at udskifte/renovere eksisterende fjernvarmerør inkl. stikledninger med nye fjernvarmerør i Ågårdsvej i Vildbjerg. Det er begrundet i, at der er en samfundsøkonomisk, energi- og miljømæssig, brugerøkonomisk og selskabsøkonomisk fordel ved projektet.

 

Godkendelse af projektet forpligter ikke Herning Kommune til at stille en kommunegaranti. Hertil kræves en særskilt ansøgning og behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forvaltningen bemærker, at det er første gang Herning Kommune modtager et varmeprojektforslag omhandlende ledningsrenovering af fjernvarmerør, ligesom det er første gang, der modtages anmodning om garantistillelse for et sådant projekt.   
 

Det årlige provenue ved renoveringen er beregnet til 178.000 kr./år. En simpel tilbagebetalingstid på et lån på 3,1 mio. kr. er således 17,5 år.


Vildbjerg Varmeværk har indhentet tilbud på lån hos KommuneKredit. Lånet kan gives med en effektiv rente på 2,91 % i 25 år. Der er tale om et fastforrentet aftalelån. Den årlige ydelse er på 175.000 kr.

Vildbjerg Varmeværks egen pengeinstitut kan ikke lave en fast rente på et anlægslån på længere end 10 år (med en rente på 3,90 %) - de resterende 15 år vil være med variabel rente. En indikation fra Nordea Kredit er, at Vildbjerg Varmeværk kan få et fastforrentet lån uden kommunegaranti med en løbetid på 20 år, en effektiv rente på 2,695 % + årligt bidrag på 0,6 %  og en stempelomkostning på 1,5 %. Hos KommuneKredit med kommunegaranti er den effektive rente ved et 20 årigt fastforrentet aftalelån også på 2,69 % + årligt bidrag på 0 % og stempelomkostninger på 0 kr. Hertil skal så lægges kommunens garantiprovision. Den årlige ydelse er på 201.000 kr.    

 

Med en årlig ydelse på 175.000 kr. ved et 25 årigt lån hos KommuneKredit er gevinsten ved renoveringen af rørerne 3.000 kr. om året. Fordelt på varmeværkets 1660 forbrugere svarer det til en besparelse på 1,8 kr. pr. forbruger om året. Ved en årlig ydelse på 201.000 kr. er der tale om et tab på 23.000 kr. pr. år svarende til 14 kr. pr. forbruger om året.

 

Problemstillingen er herefter, at varmeværket ved en kommunal garantistillelse kan give sine forbrugere en besparelse over de 25 år svarende til differencen på prisen på et lån ved KommuneKredit og alternativ finansiering uden kommunegaranti.

 
Herning Kommune har ikke tidligere stillet garanti for lån til renovering/udskiftning af fjernvarmerør.

 

Herning Kommune har dog tidligere afgivet garantier i forbindelse med, at lokale værker har optaget lån til investeringsudgifter til f.eks. nye kedler og etablering af solvarmeanlæg. Der er stillet 7 kommunale hæftelser i alt til en værdi af 46,7 mio. kr. ultimo 2013, men aldrig garanti for en tilbagevende anlægsudgift til renovering.

 

Det bemærkes, at en eventuel garantistillelse for udgifter til udskiftning af varmerør vil skabe præcedens både i forhold til kommende planer for den aktuelle ansøger, men også i forhold til de øvrige varmeværker i kommunen.

 

Det vil blandt andet være tilfældet, hvis EnergiMidt ønsker at udskifte sine rør.

 

I henhold til Lånebekendtgørelsen kan kommunen meddele garanti for lånet uden at det belaster kommunes låneramme og medfører deponering.

 

Tilbage står hermed den principielle stillingtagen til, om Herning Kommune ønsker at stille sådanne garantier.

 

Det pågældende værk har oplyst, at beløbet der søges garanti for er 3,1 mio. kr. i 2013, og at der i de næste 15 år forventes investeringer i samme størrelsesorden.

 

Såfremt samtlige værker, herunder EnergiMidt, har samme investeringsbehov/ønsker vil der være tale om væsentligt større garantibeløb end tidligere tilfældet. Det er ikke muligt at lave en nøjagtig beregning over det samlede investeringsbehov.

 

Det er ikke umiddelbart en kommunal opgave at sikre, at forbrugerne hos forskellige forsyningsværker får favorable vilkår. Såfremt kommunen garanterer for udgifter til udskiftning af ledningsnettet vil det betyde, at alle kommunens skatteborgere påtager sig risikoen for lån, som kun kommer forbrugerne ved det enkelte værk til gode.  

Dertil kommer, at det efter loven er Energitilsynet, der skal sikre forbrugerne bedst mulige priser og ikke kommunerne.

 
Samlet set anbefales det, at der ikke stilles garanti for udskiftning af fjernvarmerør henset til den mere løbende karakter og det mulige omfang af garantierne, såfremt samtlige værker har tilsvarende investeringsbehov i de kommende år.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Herning Kommune ikke imødekommer Vildbjerg Varmeværks anmodning om lånegaranti til ledningsrenovering,  

 

at Herning Kommune generelt ikke stiller garanti til lån til udskiftning af varmerør.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget den 10. marts 2014 udsatte sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplan-tillæg nr. 19 for rammeområde i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 2. december 2013, pkt. nr. 157, ansøgning om ændret anvendelse af et område Bytoften 78 i Tjørring fra offentligt område til liberalt erhverv.
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes kommuneplantillæg samt lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2013-2024 omfatter en afgrænsning af rammeområderne 41.BL2 og 41.OF8.
 
Rammeområde 41.BL2 bliver udvidet mod syd for at give mulighed for, at der kan etableres liberalt erhverv og detailhandel i området. Kommuneplanrammens samlede detailhandelsareal udvides ikke.
 
Kommuneplantillæg nr. 19 er udarbejdet for at bringe kommuneplanen i overensstemmelse med forslag til lokalplan nr. 41. BL2.2 Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbig vedtages.

 

 

Torben Clausen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 2. december 2013, pkt. nr. 157, ansøgning om ændret anvendelse af et område Bytoften 78 i Tjørring fra offentligt område til liberalt erhverv.
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.
 
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter ønsker at sælge ejendommen som indgår i lokalplanen, og der er indgået købsaftale, som er betinget af at lokalplanens vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 41.BL2.2 for Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring giver mulighed for at området kan ændre anvendelse fra offentligt område til centerområde, hvor det er muligt at etablere liberalt erhverv og detailhandel med udvalgsvarer op til 1000 m².

 

Lokalplanområdet ligger ud mod Tjørring Hovedgade med vejadgang fra parallelvejen Bytoften. Området er naturligt sammenhørende med den øvrige bebyggelse langs Tjørring Hovedgade.

Der er udlagt et byggefelt og en byggelinie ud mod Tjørring Hovedgade, ligesom der er i lokalplanen er beskrevet, hvilken karakter beplantningen skal have mod de omkringliggende veje.

 

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for området.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 41.BL2.2 Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring forløbig vedtages.

 

 

Torben Clausen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplan-tillæg nr. 21 for Vesterdamsvænget i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 61.B6.3 for et boligområde ved Vesterdamsvænget i Lind, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Størstedelen af lokalplanområde 61.B6.3 er indeholdt i kommuneplanens eksisterende rammeområde 61.B6, der udlægger området til boliger med en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse med skovkarakter.

 

Med tillægget udvides rammeområde 61.B6 til også at omfatte et mindre område, der ikke er kommuneplanlagt, hvor der i følge forslag til lokalplan 61.B6.3 skal etableres regnvandsbassin. Bassinets placering er begrundet med såvel tekniske som planlægningsmæssige hensyn.

 

Der foretages desuden mindre justeringer i rammen. Bestemmelsen om, at området skal udlægges til boliger med skovkarakter ændres til at området skal udlægges til boliger, ligesom der under miljøforhold tilføjes, at der i området skal kunne etableres tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner og tekniske tiltag til sikring af grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt invindingsopland (NFI).  

 

I følge forslag til de statslige vandplaners retningslinje 41 bør OSD og NFI som hovedregel friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse. Dog kan der planlægges for blandt andet boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og - dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes.

I dette tilfælde kan planlægningen begrundes med, at området er eksisterende byudviklingsområde i kommuneplanen og anden etape af en allerede eksisterende udstykning. Naturstyrelsen har tilkendegivet accept af, at den eksisterende ramme udnyttes og udvides til etablering af regnvandsbassin.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-12 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde ved Vesterdamsvænget i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind.

 

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret udstykningsplan fra en privat bygherre, og giver mulighed for etablering af ca. 95 boliger i form af åben/lav bebyggelse.

 

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommueplan 2012-2024 er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 21.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet består af matr. nr. 5bh Lind By, Rind samt del af matr. nr. 4a Lind By, Rind og udgør et samlet areal på ca. 15 ha. Området er beliggede i den vestlige del af Lind og afgrænses mod øst og syd af vejene Vesterdamsvænget og Vesterlindvej, mens det mod vest og nord afgrænses af åbne, ubebyggede landbrugsarealer samt et mindre fredsskovsområde.

 

Lokalplanen er anden etape af den eksisterende boligudstykning Vesterdamsvænget, der blev igangsat i 2008.

 

Lokalplanen er inddelt i to delområder. Delområde I kan anvendes til boligformål i form af åben/lav bebyggelse og delområde II kan anvendes til rekreativt formål i form af fællesarealer samt til regnvandsbassin.

 

Bebyggelse må opføres i op til to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastlægges til 30.

Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden.

 

Den nordlige del af området skaber, via en grøn korridor, en åben forbindelse til landskabet mod nord og vest.

Det er et af formålene med lokalplanen, at der sikres en harmonisk overgang mellem bebyggelsen og det åbne land ved at udlægge fællesarealer med grupper af træer og buske på grænsen af lokalplanområdet mod vest.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og henligger som ubebygget landbrugsareal. Med lokalplanens vedtagelse overgår arealet til byzone.

 

Området er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 i forhold til afgrænsningen.

 

Størstedelen af lokalplanområdet er indeholdt i rammeområde 61.B6 i Herning Kommuneplan 2013-2024, der udlægger området til boliger med en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse med skovkarakter.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som blandt andet udvider rammen til at omfatte placering af et regnvandsbassin i den vestlige del af lokalplanområdet.

 

Grundvandsforhold

Lokalplanområdet ligger i område med drikkevandsinteresser (OD) og område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). De dele af området, der ligger i OSD, er samtidig beliggende inden for nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) til Vestre Vandværk. Den nordlige del af lokalplanområdet ligger inden for hygiejnezonen og det grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk.

 

Området er desuden omfattet af Indsatsplan for Herning/Lind for beskyttelse af grundvandsressourcen fra 2002.

 

I følge forslag til de statslige vandplaners retningslinje 41 bør OSD og NFI som hovedregel friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse. Dog kan der planlægges for blandt andet boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og - dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes.

I dette tilfælde kan planlægningen begrundes med, at området er eksisterende byudviklingsområde i kommuneplanen og anden etape af en allerede eksisterende udstykning.

 

I henhold til Herning Kommunes spildevandsplan må befæstelsesgraden i boligområder maksimum være 50%. Da lokalplanområdet ligger i grundvandsdannende indvidingsopland anbefaler forvaltningen, at befæstelsesgraden for området med lokalplanen fastsættes til maksimum 40%, så en større mængde regnvand kan nedsives lokalt og dermed sikre grundvandsdannelsen. Befæstelsesgraden omfatter alle overflader med en fast belægning samt arealer med bebyggelse (udregnes i lighed med bebyggelsesprocenten).

 

Bygherre ønsker dog ikke befæstelsesgraden fastsat til maksimum 40%, da han mener, at man dermed ikke vil kunne udnytte den tilladte bebyggelsesprocent på 30 og stadig belægge tilstrækkeligt areal med fast belægning til indkørsel, terrasse m.v.

Det er forvaltningens vurdering, at den fulde udnyttelse af bebyggelsesprocenten vil være mulig, da det er tilladt at bygge i to plan, ligesom boligen kan placeres på grunden således at indkørslen bliver kortets mulig.

 

Skovbyggelinie

Nord for lokalplanområdet ligger et mindre fredsskovsareal, som er omfattet af en skovbyggelinje i henhold til Naturbeskyttelseslovens §17. Dette betyder, at der inden for en afstand på 300 meter fra skoven ikke må placeres bebyggelse og lignende. Herning Kommune vil med lokalplanens endelige vedtagelse søge Naturstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanens område, og har fået Naturstyrelsens forhåndstilkendegivelse på en reduktion af skovbyggelinjen ned til 30 meter.

 

Lugtgener

Det skal bemærkes, at der ca. 500 meter vest for lokalplanområdet, Vesterlindvej 34, ligger et svinebrug med godkendelse til 255 dyreenheder, der kan forårsage lugtgener i lokalplanområdet ved vestenvind.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 61.B6.3 for et boligområde ved Vesterdamsvænget i Lind foreløbig vedtages, og

 

at befæstelsesgraden med lokalplanen skal fastsættes til maksimum 40%.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde ved Tjørring Gl. Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Tjørring Skole blev nedlagt ved skolestart i 2012. Efterfølgende blev en del af skoleområdet, bl.a. skolebygningerne og den tilstødende fodboldbane, udbudt til salg. Det øvrige område forblev offentligt grønt areal.

Bygherren, der købte skoleområdet, ønskede at få udarbejdet en lokalplan, så området kunne omdannes fra offentlige formål til bolig formål. I den forbindelse blev det besluttet, at det resterende grønne areal skulle udbydes til salg, og at der forud for salget skulle udarbejdes en lokalplan for det samlede område.

Sagsfremstilling

Lokalplanen skal muliggøre anden anvendelse af den tidligere Tjørring Skole med tilhørende grønne arealer til et attraktivt boligområde med forskellige boligtyper, herunder etageboliger, tæt/lav og åben/lav bebyggelse.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, udformning og fremtræden. Lokalplanen stiller endvidere krav om bevarelse af beplantning, etablering af støjafskærmende foranstaltninger langs med Tjørring Hovedgade, etablering af regnvandsbassin samt etablering af grundejerforening.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til Lokalplan nr. 41.B12.2 for Boligområde ved Tjørring Gl. Skole foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Banegårdspladsen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslaget er et ønske om at muliggøre opførelsen af byggeri på Banegårdspladsen med andre anvendelsesmuligheder end terminalrelaterede funktioner. Den nye byggemulighed på Banegårdspladsen skal være med til at supplere en ny busterminal samt danne et interessant og velfungerende byrum.


Lokalplanforslaget er en del af udviklingen/omdannelsen af Banegårdspladsen med en ny samlet kompaktterminal til busser, en ny terminalbygning, omlægning af pladsen samt mulighed for nyt byggeri på pladsens vestlige område.
 
Arbejdet med udviklingen af en ny busterminal på Banegårdspladsen blev igangsat med et analysearbejde i 2009-2010 efterfulgt af en helhedsplan og projektudvikling for området ved Banegårdspladen. Der er i 2013 givet tilsagn fra Trafikstyrelsen om tilskud på 32% af de forventede anlægsmidler til realisering af en kompaktterminal, terminalbygning samt omdannelsen af Banegårdspladsen.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan nr. 11.OF1.3 – Banegårdspladsen i Herning, omfatter et areal på ca. 19.740 m² beliggende i Herning midtby. Lokalplanområdet fungerer som byens trafikale midtpunkt med regionalbusterminal og banegårdsbygning, men omfatter også funktioner som hotel, restaurant, boliger, ungdomsboliger, diverse kontorfaciliteter og liberalt erhverv.


Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af en ny samlet busterminal med tilhørende terminalbygning, samt give mulighed for etablering af yderligere byggeri på Banegårdspladsen. Lokalplanen skal sikre at området kan anvendes til offentlige formål, boliger, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, restaurant, stationsbygning og busterminal med tilhørende terminalfunktioner.
 
Lokalplanen skal sikre, at Banegårdpladsen etableres som et sammenhængende byrum med indretning, beplantning samt opholds- og gangarealer som forholder sig til de tilstødende gader og midtbyen.
 
Lokalplanen har endvidere til formål at sikre etableringen af en overskuelig og funktionel busterminal med en hensigtsmæssig indretning af områdets adgangs-, opholds-, parkerings-, og vejarealer. De overordnede trafikforhold bibeholdes, men der kan forekomme omlægninger af vejkryds, vejprofiler og belægninger.
 
Lokalplanforslaget fastlægger parkeringskravene til hotel og restauranter, som afviger fra Herning Kommunes parkeringsvedtægt. De forslåede parkeringskrav er: 3/4 p-plads pr. hotelværelse samt 1 p-plads pr. 12 siddepladser for restauranter + 10% til personale for begge funktioner.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 11.OF1.3 – Banegårdpladsen i Herning, foreløbig vedtages, dog således

 

at byggefelt B2 tilrettes med mulighed for parkeringshus.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.03.02-G00-1-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Anmodning om tilbageførsel af Studsgårdvej 13 og 15A fra byzone til landzone

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Ejer af matrikel 33ai og 33ak Snejbjerg By, Snejbjerg har anmodet om, at få tilbageført jorden fra byzone til landzone for at sikre en mindre beskatning af arealet (se bilag 2). Arealet benyttes i dag til landbrugsdrift. Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 51.BL6 for blandet bolig og erhverv (se bilag 1). 51.BL6 ønskes på sigt ændret til et rent boligområde med tæt-lav bebyggelse.
 
Det er forvaltningens vurdering, at arealet ikke bør tilbageføres til landzone da området er omfattet af kommuneplanramme 51.BL6, hvor et samlet areal på op til 3,5 ha er udlagt til boliger øst for Studsgårdvej.

Sagsfremstilling

Ejer af matrikel 33ai og 33ak Snejbjerg By, Snejbjerg har anmodet om, at få tilbageført jorden fra byzone til landzone for at sikre en mindre beskatning af arealet. Arealet benyttes i dag til landbrugsdrift. Del af tilstødende matrikel 33 af er ligeledes byzoneareal der benyttes til landbrugsdrift.
 
Arealerne er omfattet af kommuneplanramme 51.BL6 for blandet bolig og erhverv. 51.BL6 ønskes på sigt ændret til et rent boligområde med tæt-lav bebyggelse.
 
Det er forvaltningens vurdering, at arealerne ikke bør tilbageføres til landzone, da området er omfattet af kommuneplanramme 51.BL6, hvor et samlet areal på op til 3,5 ha er udlagt til boliger øst for Studsgård. En tilbageførsel vil det kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 med det formål at reducere kommuneplanramme 51.BL6. Alternativt kan ønsket om tilbageførsel behandles i forbindelse med udarbejdelse af Herning Kommuneplan 2017-2028, når der skal laves en revurdering af det samlede boligbehov for Snejbjerg.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der meldes afslag på anmodning om at få overført matrikel 33ai og 33ak fra byzone til landzone.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-14 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Debatoplæg til VVM-redegørelse for vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 6. januar 2014, punkt 6, principgodkendt et projekt, der omhandler opstilling af en enkelt vindmølle ved Herning Varmforzinkning, beliggende i det nordlige industriområde i Vildbjerg.
 
Forvaltningen har udarbejdet debatoplæg og scoping til brug for offentlig høring i forbindelse med indkaldelse af forslag og idéer til indhold i VVM-redegørelse med miljørapport.

Sagsfremstilling

Ansøgningen omfatter en enkelt mølle på mellem 100 og 107 meter, opstillet på Herning Varmforzinknings egen matrikel, i det nordvestlige hjørne, ud mod det åbne land. Møllens højde medfører, at projektet er omfattet af VVM-pligt.
 
Møllen er på 2 MW, og strømmen skal bruges til supplering af virksomhedens eget forbrug. 2 MW svarer til 3,3 % af Byrådets målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030 i henhold til Herning Kommunes Klimaplan. Status er, at der i 2013 er realiseret projekter i 4 af 9 områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013-2024, svarende til i alt 37,65 MW og ca. 63 % af Byrådets målsætning om ny vindmølleenergi. Området ved Herning Varmforzinkning er ikke et af disse 9 områder.
 
Offentlig høring af debatoplæg og scoping er første skridt i planprocessen. Debatoplægget (bilag 1) indeholder en kort beskrivelse af projektet, formål, placering og fokuspunkter, samt enkelte visualiseringer. Debatoplægget beskriver endvidere kort processen for et vindmølleprojekt. Scopingen (bilag 2) fastlægger indholdet i den kommende VVM-undersøgelse med miljørapport, der har til formål at undersøge alle forhold, som projektet kan komme til at påvirke, herunder natur, landskab, samspil med andre møller, og ikke mindst påvirkningen af naboer i form af støj og visuel påvirkning.
 
Særligt for dette projekt er forholdet til virksomhedens brug af kemikalier mv. samt sikkerhed for ansatte og andre, der færdes på virksomhedens område i nærheden af møllen. Dette vil ligeledes blive belyst i VVM-redegørelsen med miljørapport.
 
Debatoplæg sendes i høring i tre uger til nærmeste naboer inden for 1 km. Både debatoplæg og scoping sendes i høring hos blandt andet nabokommuner, ledningsejere og andre, der formodes at have en interesse i projektet. Formålet er at få så meget viden om området forud for det kommende planarbejde som muligt.

 

Den kommende planlægning - lokalplan og kommuneplantillæg - vil omfatte hele virksomhedens areal, foruden arealet hvor vindmøllen opstilles.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at debatoplæg udsendes i offentlig høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Nye vedtægter for den selvejende institution Swinging Europe

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen 

Sagsresume

DSI Swinging Europe fremsender 12. november ændrede vedtægter til godkendelse. Der fremsendes 28. januar 2014 efterspurgte supplerende oplysninger.

 

Sagsfremstilling

DSI Swinging Europe ønsker at ændre i to forhold i deres vedtægter. Det er § 2, som omhandler den selvejende institutions formål, samt § 4, som definerer ledelses- og bestyrelsesarbejdet. De fremsendte vedtægter er godkendt på bestyrelsesmøde den 27. november 2013.

 

Institutionens formål ønskes skærpet, så opgaverne og arbejdsområdet fremstår tydeligere. Formålet ønskes ændret til:

 • videreudvikle DSI Swinging Europe, bl.a. ved at gennemføre turneer og arrangemeter, samarbejde med udøvende musikere, initere talentudvikling og deltage i nationale/internationale netværk med fokus på jazz.

 • udvikle institutionens potentiale for at skalbe nye kultur- og kunstaktiviteter i tværgårende samarbejder - lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Der er ikke ændret i grundlæggende formål, men det fremgår ikke længere af formålet, hvordan der skal arbejdes med punkterne.

 

I § 4, som handler om ledelse/bestyrelse, ønsker DSI Swinging Europe flg. ændringer:

 • I stedet for: et udpeget medlem fra Herning Kommune, et medlem fra Moor Jazz, et medlem fra Det Jyske Musikkonservatorium og derefter selvsupplerende, ønsker institutionen flg.: Et medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget udpeget af Herning Kommune (jf. brev fra juridisk afdeling vedr. kommende udpegninger), samt medlemmer af relevante foreninger/institutioner (f.eks. MGK eller en musisk uddannelsesinstitution)

 • Det præciseres, at bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet.

 • Det præciseres, at bestyrelsen skal sikre at bestyrelsen repræsenterer en alsidig viden og kompetence i forhold til formålet.

 • Antallet af medlemmer ændres fra 7 til 5-7.

 

Forvaltningen vurderer, at DSI Swinging Europes arbejde bliver smidigere ved de ønskede ændringer af formålet, da der åbnes flere muligheder for bestyrelse og ledelse for udvikling af institutionen. Ændringerne falder i tråd med Herning Kommunes kulturpolitik, samt Herning Kommunes anbefaling vedr. sammensætning af institutionens bestyrelse (vedr. det udpegede medlem).

 

Der bør ændres flg. i formuleringen i de nye vedtægter i forhold til de fremsendte:

 • § 4 - afs. 2 "Ved etablering..." - kan slettes helt, da det ikke er relevant i nye vedtægter.

 • § 4 afs. 3 "Herefter udvælges et medlem fra Herning Kommune, samt..." ændres til: "Et medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget udpeges af Herning Kommune for en 4-årig periode (kommunale valgperiode), samt..."

 • § 4 - afs. 5 "Det af Herning..." - afsnittet kan slettes helt, da det naturligt indgår i afs. 3.

 

Til orientering oplyses, at DSI Swinging Europe indsender ansøgning til EUs kulturprogram medio marts.Byrådet har den 28. januar 2014 udpeget Birgit Jonassen til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Swinging Europe

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ikke økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at de fremsendte vedtægter godkendes under forudsætning af, at der foretages ændringer i formuleringen i § 4 jf. ovenstående, dog således

 

at ændringen vedr. den kommunale udpegning blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer er gældende fra 01.01.2018,

 

at DSI Swinging Europe fremsender de tilrettede og underskrevne vedtægter til forvaltningen, så snart de foreligger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af midler til renovering af gårdrummet i Nørregade 7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mari Lohne, Pia Colstrup, Kurt Lauritsen

  

Sagsresume

Renovering af gårdrummet Nørregade 7 skal udføres i 2014, hvorfor de til formålet afsatte midler til formålet hermed søges frigivet.

 

Sagsfremstilling

Jf. budgetbeslutning og Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 26. juni 2013 blev processen med henblik på renovering af gården i Nørregade 7 i løbet af 2014 igangsat i efteråret 2013.

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra gårdens aktører i september, og i november afholdtes en inddragende workshop med alle gårdens aktører plus to ekstra relevante partnere. Workshoppens konklusioner i hovedtræk:  

 • Vigtigste kriterier i det videre arbejde: bilfri, flexibel/mobil/funktionel indretning, spræl i farver, lys og materialer, brugbart året rundt.

 • Gården skal indeholde: adgang til gården (indgang, portal, skiltning), scenemulighed, caféområde/udeservering, venteområder (legeplads, fysisk aktivitet, afslapningsområde), renovationsløsning, cykelparkering.

Det samlede materiale danner grundlag for det arbejde/skitseprojekt, landskabsarkitekterne skal i gang med som næste step i processen. Det step, samt indgåelse af aftale vedr. rådgivning, udløser projektets første reelle omkostninger, hvorfor midlerne hermed søges frigivet.

 

Tidsplanen for renoveringen i hovedtræk er som følger:

 

[image]

 

Der tages højde for, at ombygningen af Huset No7 ikke foregår samtidig/samme sted, ligesom placering af øvecontainer (jf. budget 2014) indgår i planlægningen.

Økonomi

I investeringsoversigten var der i 2014 oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 1.332.000 kr. til projektet, men i henhold til byrådsbeslutning af 14. maj 2013 blev der "lånt" 750.000 kr. af rådighedsbeløbet til flytning af Billedskolen fra Knudsvej til Nørregade 7.

 

Der skal nu ske tilbageførsel af de lånte 750.000 kr. og jf. forståelsen af budgetforliget for 2013 skal beløbet finansieres med 300.000 kr. fra Serviceområde 15, Kultur, og det resterende beløb 450.000 kr. finansieres af likvide midler (restbeløb vedr. flytning af Koloritten).

I byrådsbeslutning af 18. juni 2013 blev restbeløb på1,078 mio. kr. vedr. flytning af Koloritten tilført de livide midler, hvorfor de 450.000 kr. skal bevilges herfra.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.332.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur,  stednr. 364096, Nørregade 7, gårdrummet, samt yderligere rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2014,

 

at 582.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på Serviceområde 15, Kultur,stednr. 364096, Nørregade 7, gårdrummet,

 

at 300.000 kr. finansieres af resterende budgetbeløb 2013 på Serviceområde 15, Kultur, Kulturkabalen, Kulturellen, kontonr. 364 04 310-07, (overførsel fra 2013 til 2014),

 

at 450.000 kr. finansieres af likvide midler fra restbeløb afsat til flytning af Koloritten, hvor der jf. byrådsbeslutning af 18. juni 2013 blev tilført 1,078 mio. kr. til de livide midler.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-8-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. renovering af tagkonstruktion på Sportscenter Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -Kjeld Rønnow

 

 

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. i 2014 til renovering af tagkonstruktion på Sportscenter Herning.

 

Sagsfremstilling

Der er jf. budgetforliget for 2014 afsat et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318088, til renovering af tagkonstruktionen på Sportscenter Herning (Badmintonhallen).

I samarbejde med den Kommunale Ejendomsafd. er der indhentet nye tilbud på opgaven, og udgiften vil inkl. 10% til uforudsete udgifter herefter blive på 1,5 mio. kr.

Udgiften udover det afsatte rådighedsbeløb (400.000 kr.) skal jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 2. december 2013 (bloktilskudssagen) finansieres af midler til vedligeholdelse af idrætshaller og et egetbidrag fra Sportscenter Herning afsat i 2014 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, tilskud til Idrætshaller.
Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. ex. moms til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318088, samt forhøjelse af rådighedsbeløb med 0,4 mio. kr. i 2014,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2014 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318088,

 

at 0,4 mio kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for idrætshaller (374 00 221-04) i 2014 og overføres til stednr. 318088.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.32.04-G01-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af anlægsregnskab for Rosenholm dagcenter - Kridthuset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Leif Pedersen, Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Den 6. marts 2012 godkendte Byrådet etablering af et dagcenter ved Rosenholm. Projektet omfattede nybygning af et dagcenter på ca. 380 m2.


Daghjemmet er blevet døbt ”Kridthuset” og rummer et centralt placeret aktivitetskøkken med tilhørende basisrum og tilhørende administration, toiletter m.m. Indretningen er udført med fokus på en fleksibel indretning og en stor inddragelsen af terrasse og have.

Målgruppen er primært Rosenholms brugere og er indrettet til 12 – 18 brugere.

Endeligt anlægsregnskab vedrørende nybygning af dagcentret fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for dagcentret er udfærdiget. Regnskabet omfatter udgifter til grundkøb, projektering, etablering af bygningen, inventar og rådgiverydelser.

 

Anlægsregnskab:
 
 
 
 
 
Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:
 
 
 
 
Stednr.: 559.098
 
Bevilling:
 
Regnskab:
Forskel:
Rosenholm Dagcenter (Kridthuset)
 
6.620.000 kr.
 
6.521.439 kr.
-98.561 kr.
 
 
 
 
 
 

Bemærkninger til skema:

 

Budgettet for anlægssagen har vist sig at været retvisende og sagen kan afsluttes med et mindre forbrug på 98.561 kr.

Centret blev taget i brug 1.marts 2013.Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.06.01-G01-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse af Rosenholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Leif Pedersen, Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd godkendte på sit møde 14. december 2010 skema A for udvidelse af Rosenholm med 12 boliger og servicearealer. Efter udvidelsen med 12 boliger råder Rosenholm over i alt 38 boliger.

Efterfølgende blev der på Byrådets møde d. 20. august 2011, på baggrund af afsluttet licitation, godkendt skema B samt godkendt, at der i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi på området skulle afsættes midler i alt 425.000 kr. i forbindelse med byggeriet.

Endeligt anlægsregnskab vedrørende tilbygning af Rosenholm fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for tilbygning til Rosenholm er udfærdiget og godkendt af KPMG Revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 3. februar 2014.

Godkendelsen indebærer,

 • at kommunen godkender skema C med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet,

 

Godkendelse af skema C:

Sammenlignet med skema B, kan den endelige anskaffelsessum i skema C specificeres i følgende hovedtal:

 

 
Skema B
 
Skema C
 
Forskel
 
Boligdel (inkl. moms)
18.666.000
kr.
15.785.269
kr.
-2.880.731
kr.
Servicedel (inkl. moms)
 4.049.000
kr.
 3.459.100
kr.
  -589.900
kr.
Anskaffelsessum i alt
22.715.000
kr.
19.244.369
kr.
-3.470.631
kr.
 
 
 
 

Det kan oplyses at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag var 19,099 mio. kr., dvs. regnskabsresultatet holder sig under statens maksimumbeløb.

 

 

 

 

Anlægsregnskab:
 
 
 
 
Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:
 
 
 
Stednr.:
Betegnelse:
Bevilling:
Regnskab:
Forskel:
Boligdel:
Inkl. moms
 
 
 
530.074
Boliger
18.666.000
15.785.269
-2.880.731
Servicedel:
Ekskl. moms:
 
 
 
018.074.01
Servicearealer
 3.260.000
 2.789.626
  -470.374
018.074.02
Servicearealtilskud
   -480.000
  -480.000
              0
 
I alt
21.446.000
18.094.895
-3.351.105
Finansiering:
 
 
 
 
91% lån og 2% beboerindskud vedr. boligerne
 
-17.359.000
-14.680.300
2.678.700
Netto investering for Herning Kommune
 
  4.087.000
  3.414.595
  -672.405

 

Bemærkninger til skema:

Nettoudgiften for hele projektet er 3.414.595 kr. mod bevillingens 4.087.000 kr., en mindreudgift på 672.405 kr.

 

Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2010 og de medvirkende faktorer til mindreudgiften skyldes blandt andet, at de afsatte budgettal for henholdsvis indeksregulering, øvrige sagsomkostninger m.m. ikke er steget som forventet på daværende tidspunkt.

Byggeriet er afleveret i november 2012  

Ved skema B fra 2011 var huslejen beregnet til 1.025 kr./m² pr. år. Svarende til en månedlig husleje på ca. 6.320 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 177 kr. pr. m² årligt eller 1.090 kr. pr. måned pr. bolig.
 
Den endelige husleje er opgjort til 996,52 kr./m2 pr. år ekskl. forbrugsafgifter i 2014 niveau, svarende til en månedlig husleje på 6.152 kr. pr. bolig.
 
Niveauet for huslejen svarer til de seneste etablerede boliger på området.
Til sammenligning er huslejeniveauet i de senest afsluttede boligprojekter i 2014 niveau: Søglimt 1050,53 kr./m² pr. år.

Der er anvendt i alt 426.725 kr. inkl. moms til implementering af velfærdsteknologi på området. Af indkøbene kan bl.a. nævnes 1 stk. robotsæl, 2 stk. helautomatisk senge, særligt trænings udstyr til handicappede, automatiske rullegardiner og en vaske-bade stol. 

Indkøbene af ny teknologi er tilpasset Rosenholms borgere.

Social- og Sundhedsudvalget blev 12. september 2012 præsenteret for indkøb af teknologi på Rosenholm. Efterfølgende har administrationen vurderet, at ikke alle disse teknologier er egnede til målgruppen på Rosenholm.

Ligeledes har ikke alle værger for borgerne, været indstillet på, at medvirke ved brugen af ny teknologi.

 

Skema C for henholdsvis boligdel og servicearealer samt revisionspåtegning vedr. det fremlagte anlægsregnskab beror på sagen.Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at skema C for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 15,785 mio. kr. og 3,459 mio. kr. (begge inkl. moms),
at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 15,785 mio. kr. (inkl. moms),

 

at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 2,789 mio. kr. (ekskl. moms),

 

at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 0,480 mio. kr.,

 

at der hjemtages endelig lån på 14,365 mio. kr. til finansieringen af boligdelen.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.06.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelsen af Skovlyset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Leif Pedersen, Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd godkendte den 13. december 2011 skema A og skema B den 28. august 2012 for udvidelse af Skovlyset med etablering af 8 boliger og serviceareal.
 
Skovlyset har efter udvidelsen i alt 28 boliger.
 
De nye boligerne er placeret i skovområdet bag Skovlyset og et nye vaskeri er fælles for alle boliger på Skovlyset.


Endeligt anlægsregnskab vedrørende etablering af 8 boliger og serviceareal ved Skovlyset fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for udvidelsen af Skovlyset med 8 boliger og serviceareal er udfærdiget og godkendt af KPMG Revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 3. februar 2014. Godkendelsen indebærer,

 • at kommunen godkender skema C med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet.

Godkendelse af skema C:

Sammenlignet med skema B, kan den endelige anskaffelsessum i skema C specificeres i følgende hovedtal:

 
Skema B
 
Skema C
 
Forskel
 
Boligdel (inkl. moms)
11.879.000
kr.
11.875.568
kr.
  -3.432
kr.
Servicedel (inkl. moms)
    485.000
kr.
    651.817
kr.
166.817
kr.
Anskaffelsessum i alt
12.364.000
kr.
12.527.385
kr.
163.385
kr.

 

Tallene er incl. moms.

Det kan oplyses at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag var 11,879 mio. kr., det vil sige regnskabsresultatet svarer til statens maksimumbeløb.

 

 

 

 

 

 

Anlægsregnskab:

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

 

Stednr.:
Betegnelse:
Bevilling:
Regnskab:
Forskel:
Boligdel:
Inkl. moms
 
 
 
530.076
Boliger
11.879.000
11.875.568
  -3.432
Servicedel:
Ekskl. moms:
 
 
 
018.076.01
Servicearealer
     390.000
     523.679
133.679
018.076.02
Servicearealtilskud
    -269.000
    -320.000
-51.000
 
I alt
12.000.000
12.079.247
 79.247
Finansiering:
 
 
 
 
84% lån og 2% beboerindskud vedr. boligerne
 
-10.216.000
-10.212.988
   2.952
Indtægt for salg af jord
 
    -200.000
 
    -200.000
          0
Netto investering for Herning Kommune
I alt
  1.584.000
  1.666.259
  82.259

 

Bemærkninger til anlægsregnskabet:

Nettoudgiften for hele projektet er 1.666.259 kr. mod bevillingens 1.584.000 kr. det vil sige en merudgift på 82.259 kr.

 

Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2010 og de medvirkende faktorer til merudgiften skyldes blandt andet, at vinteren 2012/2013 var præget af meget frost, som nødvendiggjorde en overdækning af byggeriet for at det kunne stå færdig til aftalt tid.

Byggeriet er afleveret i juli 2013, og overgået til drift pr. 1. juli 2013.
  
Ved godkendelse af skema B var huslejen beregnet til 1.106 kr./m² pr. år. Svarende til en månedlig husleje på ca. 6.187 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 226 kr. pr. m² årligt eller 1.262 kr. pr. måned pr. bolig.
 
Den endelige husleje er opgjort til 1.172,67 kr./m2 pr. år, svarende til 6.687 kr. pr. måned pr. bolig, ekskl. forbrugsafgifter i 2014 niveau. De 8 nyetablerede boliger har samme husleje som de oprindelige 20 boliger på Skovlyset.
 
Niveauet for huslejen svarer til de seneste etablerede boliger på området.
Til sammenligning er huslejeniveauet i de senest afsluttede boligprojekter i 2014 niveau: Søglimt – 1.050,52 kr./m² pr. år.

Skema C for henholdsvis boliger og servicearealer samt revisionspåtegning vedrørende det fremlagte anlægsregnskab beror på sagen.Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at skema C for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 11,876 mio. kr. og 0,652 mio. kr. (begge inkl. moms),
at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 11,876 mio. kr. (inkl. moms),

 

at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 0,524 mio. kr. (ekskl. moms),

 

at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 0,320 mio. kr.,

 

at der hjemtages endeligt lån på 9,975 mio. kr. til finansieringen af boligdelen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 27.36.04-P00-2-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Potentialeafklaring vedrørende udbud på ældreområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Ramsgaard

Sagsresume

Den 1. april 2013 trådte nye regler for udbud og frit valg i kraft. De nye regler giver i langt højere grad end tidligere kommunerne mulighed for at bruge udbud på ældreområdet.

 

På den baggrund bad Herning Kommune Udbudsportalen i KL om at udarbejde et bud på det økonomiske potentiale ved udbud af hjemmeplejen.

 

Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg blev orienteret om ændringerne på fritvalgsområdet på mødet d. 27. april 2013 (punkt 47). Beslutningen herfra var at afvente potentialeafklaringen inden en konkret stillingtagen til eventuelle ændringer på fritvalgsområdet inden for ældreområdet.

 

En besparelse på 1 mio. kr er indarbejdet fra 2013 og frem på serviceområde 20, Administration fælles udgifter og indtægter i forbindelse med moderniseringsaftalen, idet man har afventet udarbejdelsen af potentialeafklaringen.

 

Sagsfremstilling

Formålet med potentialeafklaringen er at afdække, om der med udgangspunkt i Herning Kommunes specifikke forhold, er et effektiviseringspotentiale ved at gøre brug af udbud.

 

Udbudsportalen i KL har beregnet Herning Kommunes årlige effektiviseringsgevinst til at være 697.169 kr. Forudsætning for dette beløb er, at udbuddet vedrører de timer til personlig pleje og praktisk hjælp, der udføres af private leverandører i dag. Endvidere er det forudsat, at der kan ske en reduktion i timeprisen med 20 kr.

 

I potentialeafklaringen er der beregnet på følgende to scenarier:

 1. Udbud af hjemmeplejen i hele kommunen:

Udgangspunktet for scenarie 1 er, at udbuddet omfatter de hjemmeplejeydelser vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp, der i dag udføres af private leverandører. Der indgås aftale med maksimalt 1 privat leverandør. Derudover vil Herning Kommune stadig være leverandør.

 

 1. Udbud af hjemmeplejen i et distrikt sammen med et plejecenter:

Udgangspunktet for scenarie 2 er, at udbuddet omfatter de hjemmeplejeydelser vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp, der i dag udføres af private leverandører i et distrikt. Derudover vil Herning Kommune stadig være leverandør (jf. scenarie 1). Endvidere udbydes driften af et plejecenter.

  

Potentialeafklaringens konklusioner:

Scenarie
Best case
Worst case
Vurdering fra KLs Udbudsportal
1. Udbud af hjemmeplejen
1,7 mio kr.
(Reduktion af Herning Kommunes timepriser).
 
 
0 kr. **
 
 
Begrænsede muligheder for at indhente en effektiviserings-
gevinst svarende til 697.169 kr.
 
2. Udbud af hjemmeplejen i et distrikt og drift af plejecenter
Samlet 2,4 mio. kr.
 
Hjemmeplejen: 0,6 mio. kr. (Reduktion af Herning Kommunes timepriser*)
 
Plejecenter: 1,8 mio. kr. (Hvis der indfries den samme procentuelle effektiviseringsgevinst som ved hjemmeplejen***)
Ikke angivet.
Gode muligheder for at realisere en effektiviserings-
gevinst på 697.169 kr.
 
 

 * Besparelsen fremkommer ved en reduktion af Herning Kommunes timepriser til de billigste kommuners timepriser.

Uddrag fra potentialeafklaringen: "Best-case vurderes således at være behæftet med usikkerhed og forventes ikke at være meget realistisk." 

** Hvis udbud medfører, at Herning Kommunes timepriser stiger til gennemsnitlige timepriser, medfører det et merforbrug i forhold til nuværende udgiftsniveau.

 

*** Besparelsen er beregnet ud fra en forudsætning om, at der i plejecenterregi kan indfries den samme procentuelle effektiviseringsgevinst som ved hjemmeplejen.

 

Udbudsportalen i KL har anbefalet gennemførelse af scenarie 2. Anbefalingen er givet ud fra en vurdering af, at der ved et udbud er gode muligheder for at indfri den beregnede effektiviseringsgevinst på 697.169 kr.

 

Administrationen har følgende bemærkninger til de opstillede forudsætninger for beregning af effektiviseringsgevinster:

 • Beregning af effektiviseringsgevinst: Forudsætningen om at kunne reducere Herning Kommunes timepris med 20 kr. som følge af priskonkurrence er baseret på et nationalt skøn, hvor alle kommuner ses under et. Der er således ikke taget højde for den enkelte kommunes nuværende timepriser, markedssituationen og tilrettelæggelsen af udbuddet.  

 • Reduktion i Herning Kommunes timepriser: Udbudsportalen i KL har under scenarie 1 vurderet dette som ikke realistisk, hvorfor samme konklusion må drages under scenarie 2. Timepriserne i Herning Kommune ligger for så vidt angår praktisk hjælp godt 15 kr. lavere end den gennemsnitlige timepris for de sammenlignelige kommuner. For personlig pleje, hverdag, er timeprisen i Herning Kommune knap 13 kr. lavere end gennemsnitsprisen for sammenligningskommunerne.

 • Besparelse på drift af plejecenter: det forudsættes, at der er samme effektiviseringsgevinst på driften af et plejecenter som i hjemmeplejen. Da tildelingen af midler til henholdsvis plejecenter og hjemmeplejen er vidt forskellig, vurderes forudsætningen ikke at være gangbar.

 

Endvidere har administrationen bemærkninger til gennemførelse af et udbud:

 • Herning Kommune har i dag flere private leverandører og dermed har borgerne frit valg af leverandører. Med et udbud fratages de borgere, der i dag har privat leverandør, reelt muligheden for et frit valg. Godkendelsesordningen med mange lokale leverandører nedlægges hermed.

 • Herning Kommune er allerede i dag konkurrenceudsat på ældreområdet ved blandt andet friplejehjem og flere private leverandører af hjemmeplejeydelser.

 • Et udbud vil forudsætte en vis volumen for at gøre det attraktivt. Dette favoriserer enkelte større leverandører.

 • Herning Kommune har forsyningsforpligtelse på området

 • Ældreområdet er i hastig udvikling og der er stor usikkerhed omkring hvilke opgaver, der fremadrettet skal håndteres i kommunalt regi og dermed også, hvad et eventuelt udbud vil indeholde.

 

Generelt bemærkes det, at der endnu er begrænsede erfaringer med de realiserede gevinster ved udbud på ældreområdet, hvorfor beregningerne er foretaget på et forholdsvist usikkert grundlag.Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der ikke gennemføres et udbud af hjemmeplejeydelser og drift af plejecenter som skitseret i rapporten grundet stor usikkerhed forbundet med beregning af effektiviseringsgevinsten.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget sender sagen tilbage til Social- og Sundhedsudvalget, idet fagudvalget anmodes om at anvise alternativ finansiering.  

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-A00-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Repræsentation i Handicaprådet 2014 - 2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Handicaporganisationer har til Byrådets godkendelse fremsendt oversigt over de udpegede repræsentanter og suppleanter til Handicaprådet for funktionsperioden 2014 - 2017.

 

Byrådet har i møde den 28. januar 2014 godkendt de af Danske Handicaporganisationer udpegede repræsentanter og suppleanter.  

 

Tillige forelægger Danske Handicaporganisationer spørgsmålet om Foreningen Ligeværds repræsentation i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Af Lov og Retssikkerhed og Administration, § 37 a, stk. 3, fremgår, at Handicaprådet består af 3-7 medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer"..... "Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i Handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen".
 
I Herning Kommune er det besluttet, at Handicaprådet består af 5 repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH) og 5 repræsentanter udpeget af og blandt byrådets medlemmer.

 

Danske Handicaporganisationer indstiller følgende medlemmer og stedfortrædere

 

Medlemmer
Stedfortrædere
Lenette Hansen
Fredenslundvej 3
7480 Vildbjerg
(ADHD-foreningen)
Inge Lise Pilgaard
Vestervænget 16
6933 Kibæk
(Landsforeningen LEV)
 
Elisabeth Kjærgaard
Fenrisvej 2A
7400 Herning
(Høreforeningen)
 
Elmer S. Gade
Griegsvej 12, Lind
7400 Herning
(Hjerneskadeforeningen)
 
Henrik K. Henriksen
Odinsgade 14
7400 Herning
(PTU)
 
Birgit Jonassen
Th. Nielsensgade 29 D, 2. th.
7400 Herning
(Gigtforeningen)
 
Birgit Hagen
Søndermarken 34
7490 Aulum
(Gigtforeningen)
 
Eva Spelling
Bjørneklovej 17, Høgild
7400 Herning
(Diabetesforeningen)
 
Bent Ole Nielsen
Rønne Allé 67
7451 Sunds
(Spastikerforeningen)
 
John Munk
Brogårdvej 3 B
7400 Herning
(Scleroseforeningen)

 

 
Danske Handicaporganisationer har modtaget indstilling fra Foreningen Ligeværd, der ikke er medlem af organisationen. DH kan derfor ikke indstille foreningen til en plads i Handicaprådet, men det er op til Byrådet at træffe afgørelse herom.
 
Foreningen Ligeværd anfører som sin begrundelse for at anmode om en plads i rådet, at foreningen har mange års erfaring i helhedsorienterede tilbud til gruppen af børn og unge med særlige behov bl.a. gennem det meget aktive og fintmaskede netværk af medlemsskoler og uddannelsessteder. Foreningen anser sig derfor for at være en relevant og konstruktiv samarbejdspartner i forhold til indsatsområder over for gruppen af børn og unge med særlige behov.
 
Hvis antallet af repræsentanter fra handicaporganisationer skal udvides til at omfatte 6 medlemmer, skal antallet af repræsentanter fra byrådet tilsvarende udvides til 6. Alternativt skal Danske Handicaporganisationer fratages et af sine medlemsskaber for at tilføre dette til Foreningen Ligeværd.


Det er administrationens opfattelse, at de repræsentanter, der er udpeget af DH kan varetage Foreningen Ligeværds interesser, idet der i vid udstrækning formodes at være tale om sammenfaldende persongrupper, f.eks. indenfor gruppen af Hjerneskadede, LEV, ADHD og Autismeområdet.Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at Foreningen Ligeværd ikke tildeles en plads i Handicaprådet, og at der således ikke sker en ændring i sammensætningen af Handicaprådet, herunder ændring af antallet af pladser i Handicaprådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-10-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ændring i Ældrerådets vedtægter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet fremsender forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har på møde den 15. januar 2014 godkendt reviderede vedtægter for Ældrerådet i Herning Kommune. Forslag til vedtægter skal godkendes af Byrådet.

 
Der er foretaget enkelte rettelser, blandt andet er afsnittet om de tidligere sammenlægningskommuner slettet. Der er ændret i teksten om udvalg nedsat under Ældrerådet samt i teksten vedrørende Ældrerådets økonomi.

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling bemærkes, at der er tale om sproglige justeringer samt en tilpasning af vedtægterne ift. de faktiske forhold.  Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-612-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for madservice

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på baggrund af sit møde d. 11. december 2013 (punkt 125) sendt et forslag til en revideret kvalitetsstandard i høring hos Ældre- og Handicapråd.

 

Ældre- og Handicaprådene har afgivet høringssvar og den ændrede kvalitetsstandard vedrørende madservice fremlægges hermed til endelig godkendelse hos Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden har til formål at oplyse kommunens borgerne om det serviceniveau, de kan forvente, når de har fået en bevilling på madservice. Desuden indeholder kvalitetsstandarden en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager mad.  

 

Sundhed og Ældre har revideret kvalitetsstandarden for madservice med baggrund i ønsket om forenkling og mere gennemsigtighed i ydelsen. Udover redaktionelle ændringer er der i forhold til nuværende kvalitetsstandard ændringer i forhold til:

 • muligheden for at købe supplerende måltider - eksempelvis morgenmad

 • muligheden for at vælge mellem 2 forskellige portionsstørrelser

 

Sundhed og Ældre har på baggrund af de indkomne høringssvar revideret kvalitetsstandarden.

 

Ældrerådet har tilkendegivet et ønske om, at der under "modtagere af ydelsen" bibeholdes sætningen "..er borgere, som har vanskeligt ved at komme i gang med at lave mad eller ikke vurderes at være i stand til at skaffe eller fremstille ernæringsrigtige måltider". Begrundelsen herfor er, at der kan være borgere, der vil kunne profitere af madservice, men som i øvrigt ikke modtager andre kommunale ydelser. Sundhed og Ældre anerkender dette behov og reviderer kvalitetsstandarden.

 

Handicaprådet har behandlet forslaget på deres møde d. 25. februar. Social- og Sundhedsudvalget fik Handicaprådets høringssvar forelagt på mødet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.Økonomi

Forslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser og ændrer ikke i serviceniveauet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at forslaget til kvalitetsstandard for madservice godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Udfordring på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev den 19. februar 2014 forelagt administrationens første udkast til mulighedskatalog i forhold til håndtering af konstaterede budgetudfordring på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.
 
Sagen er efterfølgende forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering på mødet den 24. februar 2014.
 
Jfr. den besluttede proces omkring håndtering af budgetudfordringen dagsordensættes sagen hermed igen med henblik på endelig beslutning af, hvilke tiltag i mulighedskataloget, der indstilles iværksat.
 
Sagen er efter fagudvalgets behandling sendt i høring i henholdsvis Handicaprådet, Udsatterådet og MED-systemet. Høringssvarene eftersendes til både fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Fagudvalget behandler høringssvarene på ekstraordinært møde den 24. marts 2014 kl. 08.00. Udvalgets bemærkninger vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling senere samme dag.

Sagsfremstilling

Det blev den 19. februar 2014 besluttet foreløbigt at prioritere de forelagte forslag således:

[image]

Sagen er efterfølgende forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering på mødet den 24. februar 2014.

Jfr. den besluttede proces omkring håndtering af budgetudfordringen dagsordensættes sagen hermed igen med henblik på endelig beslutning af, hvilke tiltag i mulighedskataloget, der indstilles iværksat.
 
Det skal bemærkes, at administrationen i den proces der har været omkring mulighedskataloget, har betragtet generelle personalereduktioner, som ”worst case”, der kun skal bringes i anvendelse i det omfang, det ikke er muligt at finde konkrete besparelser. De generelle personalereduktioner er i mulighedskataloget ment som en ”buffer” til det samlede reduktionsmål.
 
Nedenstående tabel viser det samlede reduktionsmål, fordelingen mellem de foreløbigt vedtagne forslag, de generelle personalereduktioner og nettoeffekten af forslagene. Men i kraft af salg til andre kommuner tilfalder en forholdsmæssig andel af besparelserne køberkommunerne. For at opnå den nødvendige effekt, er den faktiske besparelse, som skal gennemføres = bruttoeffekten. Endelig opgøres den faktiske besparelses procentvise andel af budgettet på serviceområde 13.
 
Skema:

 
2014
2015
2016
2017
Reduktionsmål
-32.000
-26.000
-27.000
-28.000
Resultat af SOS behandling d. 19/2 2014:
”Grønne” forslag
-21.556
-11.509
-13.009
-13.009
Generelle personalereduktioner
-274
-14.491
-13.991
-14.991
Nettoeffekten
-21.830
-26.000
-27.000
-28.000
Faktiske besparelser = bruttoeffekt
-30.050
-36.886
-36.124
-37.648
Procentandel af budget SO 13
-8,7 %
10,7 %
10,5 %
11,0 %

 

Alle besparelser – både de konkrete og de generelle - vil betyde personalereduktioner.

I nedenstående tabel fremgår antal reduktioner i antal fuldtidsstillinger:
 

Personalereduktioner
2014
2015
2016
2017
”Grønne” forslag
-2,6
-6,8
-6,8
-6,8
Generelle personalereduktioner
-63,0
-63,0
-63,0
-63,0
Fuldtidsstillinger i alt
-65,6
-69,8
-69,8
-69,8

 

De generelle personalereduktioner skal fordeles forholdsmæssigt på de enkelte tilbud i forhold til lønsummen, dog reduceret med det lavere budgetudgangspunkt evt. andre konkrete besparelser har medført. Det er ikke muligt at opstille objektive kriterier for differentiering mellem tilbud, som yder de enkelte målgrupper eller tilbud en nødvendig retfærdighed.
 
Administrationen vil udarbejde en guide for gennemførelse af afskedigelserne, idet der er bestemte regler der skal iagttages, herunder høring af den enkelte medarbejder og regler om masseafskedigelser m.v. Det vil herefter blive overladt til ledelsen på det enkelte tilbud at udmønte besparelserne.
 
Der er flere mulige tilgange til opnåelse af generelle reduktioner, men hovedvægten vil ligge på personalereduktioner:

 • Opsigelse af fastansatte efter gældende aftaler om høring og varsling

 • Undlade genbesættelse af stillinger ved opsigelser

 • Timereduktion

 • Erstatning af faglærte med ufaglærte

 • Mindst mulig anvendelse af vikarer

 • Maksimal udnyttelse af ferielovens bestemmelser

 • Reduktion i udgifter til kurser og videreuddannelse

 • Afskaffelse af alle tænkelige personalegoder.

 • Periodevis lukninger af tilbud og indskrænkning af åbningstider

 • Ophør af alle udviklingstiltag

 
Det bliver nødvendigt for den enkelte leder, at optimere egen drift uden skelen til de eventuelle negative effekter det vil få for andre tilbud. Det er i klart modstrid med den strategi, ledelsesmæssige adfærd og krav om samarbejde, som Handicap og Psykiatri er i gang med at implementere.
 
I kraft af, at udmøntningen af generelle personalereduktioner sker decentralt kan konsekvenserne af generelle personalereduktioner ikke forudsiges og i sagens natur ikke forklares. Det vil i nogle situationer betyde, at de ledelsesmæssige dispositioner kan udfordre de politiske intentioner.
 
Administrationen vil arbejde videre med reduktionsforslag og effektiviseringer, som ikke kan konkretiseres på nuværende tidspunkt. Herunder bl.a. muligheder for effektiviseringer gennem fælles drift (rengøring, madproduktion, transport m.v.) sammenlægning af tilbud og samdrift på tværs af afdelingerne. Hvis disse forslag kan realiseres, anbefales det, at de generelle personalereduktioner reduceres tilsvarende.
 
Der blev på mødet d. 19. februar 2014 stillet en række konkrete spørgsmål. Der redegøres for disse i vedlagte bilag.
 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling bemærkes: Sagen er sendt i høring i henholdsvis Handicaprådet, Udsatterådet og MED-systemet. Høringssvarene eftersendes til både fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Fagudvalget behandler høringssvarene på ekstraordinært møde den 24. marts 2014 kl. 08.00. Udvalgets bemærkninger vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling senere samme dag.   


 
 

 


 
 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at de forslag, som på mødet den 19. februar 2014 blev markeret som grønne, prioriteres til løsning af budgetudfordringen, 

 

at reduktionen på i alt 5 mio. kr. gennemføres som generelle personalereduktioner.   Herudover udmøntes yderligere 2,373 mio. kr. i 2015, 2,247 mio. kr. i 2016 og 2,498 mio. kr. i 2017 også som generelle personalereduktioner. De generelle personalereduktioner udgør således i alt 7,498 mio. kr. i 2017 og frem. De generelle personalereduktioner udmøntes på de decentrale enheder ud fra hensynet til sikker drift. Den samlede beløb udgør hermed 20,507 mio. kr. ved fuld indfasning af forslagene.  

 

at administrationen anmodes om fortsat at have fokus på nye muligheder for effektiviseringer med henblik på at mindske de generelle personalereduktioner,

 

at administrationen bemyndiges til at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en ny strategi på udsatteområdet og på psykiatriområdet,

 

at merforbruget for 2013 håndteres i forbindelse Byrådets behandling af den samlede overførselssag og udfordringen i 2014 håndteres ved hjælp af de allerede igangsatte kompenserende handlinger af midlertidig karakter (fleksibelt ansættelses- og indkøbsstop),

 

at sagen sendes til høring i Handicapråd og MED-system samt i Udsatterådet med høringsfrist den 19. marts 2014,

 

at der afholdes ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 24. marts 2014 kl. 8.00 med henblik på behandling af høringssvarene inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen den 24. marts 2014.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Referat fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. marts kl. 08.00 blev omdelt til mødet.

 

Peter Villadsen, Karlo Brondbjerg og Jørn Vedel Eriksen deltog i sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-P20-16-13 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Cykler fase 3

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 9.950.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 3.980.000 kr. til gennemførelse af projekter i henhold til cykelpuljeansøgningen - Herning Cykler fase 3.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5 % daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik og der arbejdes hen imod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".

I tre omgange har Herning Kommune fået tilsagn om støtte til cykelrelaterede projekter fra Trafikministeriets Cykelpulje i hhv. fase 1, 2 og 3. Puljen støtter med 40 % af udgifterne.

 

Cykelpuljeansøgningen i fase 3 omfatter en række projekter, der skal understøtte de igangværende tiltag og give bedre forhold for cyklister. Ansøgninger omfatter en samlet udgift på 10 mio. kr. i 2014 og 2015, hvoraf puljemidler udgør 4 mio. kr.


Ansøgningen blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. april 2013, pkt. 84, og Vejdirektoratet meddelte den 2. juli 2013 tilsagn om støtte til projektet. Efterfølgende har forvaltningen fremsendt acceptskrivelse den 29. oktober 2013.  

Ansøgningen til fase 3 indeholder følgende elementer:

Anlæg

 • Supercykelrute fra Tjørring via Fuglsang Sø til Herning C

 • Cykelfaciliteter ved 4 pendlerpladser rundt om Herning

 • Ny sti mellem Lundhuse og pendlerplads samt forbindelse til Herning C

 • 2-1 vej på Velhustedvej

 • Cykelsti mellem Skibbild og det nye Regionshospital i Gødstrup (DNV)
   

Information og Event

 • Bager-kampagne bredt ud i lokalsamfundene/boligforeninger (kampagne for
  korte cykelture)

 • Initiativer for 50+ gruppen

 • Kampagne for indvandrerkvinder

 • Lokalkampagne i forbindelse med ”Vi cykler til arbejde” og ”Alle Børn Cykler”

 • Generel synlighed/kampagner af projektet

 

Udvikling og Innovation

 • Aulum som cykel-laboratorium, hvor vi sammen med byen udvikler og gennemfører cykeltiltag

 • Koncept for "Bike-Park-Ride" ved pendlerpladser rundt om

 

Evaluering

 • Opdatering af Cykelregnskab

 

Projekterne er planlagt til gennemførelse i 2014 og 2015.

Fordelingen af udgifterne for Herning Cykler fase 3 ser således ud i puljeansøgningen:

Mio. kr.
2014
2015
I alt
Projektudgift
3,775
6,225
10,0
Statsbidrag
1,510
2,490
4,0
Egenfinansiering
2,265
3,735
6,0

 

Der er på investeringsoversigten 2014 - 2017 afsat følgende rådighedsbeløb til projektet:

 

Mio. kr.
2014
2015
I alt
Udgift:
 
 
 
Herning Cykler fase 3
3,750
4,583
8,333
Pulje til projekter
0,122
0,324
0,446
Sikre skoleveje
 
0,524
0,524
Korrektion
 
0,647
0,647
Udgift i alt
3,872
6,078
9,950
 
 
 
 
Indtægt:
 
 
 
Herning Cykler fase 3
1,500
1,833
3,333
Korrektion
 
0,647
0,647
Indtægt i alt
1,500
2,480
3,980

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 9.950.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 3.980.000 kr. til gennemførelse af projekter i henhold til cykelpuljeansøgningen - Herning Cykler fase 3. 

 

Anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat til projektet, afsatte rådighedsbeløb til pulje til projekter(papirpenge), afsat rådighedsbeløb til sikre skoleveje samt yderligere indtægter til projektet.

 

De afledte driftsudgifter på 110.000 kr. kan finansieres på to måder:

- enten afholdes udgifterne indenfor den nuværende driftsramme,

- alternativt skal udgifterne indgå i arbejdet med budget 2015.

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget har ved sagens behandling forholdt sig til de to ovenstående alternativer og besluttet, at de afledte driftsudgifter skal indgå i arbejdet med budget 2015.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9.950.000 kr. samt rådighedsbeløb på 122.000 kr. i 2014 og 1.495.000 kr. i 2015 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222066 Herning Cykler - fase 3,

 

at anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222066 med 3.750.000 kr. i 2014 og 4.583.000 kr. i 2015,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222095 Pulje til projekter(papirpenge) med 122.000 kr. i 2014 samt 324.000 kr. i 2015. Der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling på 122.000 kr. samme sted,

 

at anlægsudgiften desuden finansieres af Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 Sikre Skoleveje, Trafiksikkerhed med 524.000 kr. i 2015,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 3.980.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222066 Herning Cykler - fase 3 samt yderligere rådighedsbeløb til indtægter på 647.000 kr. i 2015. Indtægten på 647.000 kr. medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsindtægt på 3.333.000 kr. afholdes af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222066 Herning Cykler - fase 3 med 1.500.000 kr. i 2014 samt 1.833.000 kr. i 2015,

 

at den afledte driftsudgift på 110.000 kr. søges indarbejdet i budget 2015.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Forslag til fredning af De Geometriske Haver i Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Hanne Ortvad, Martin Skøtt

 

Sagsresume

Herning Kommune har fra Kulturstyrelsen modtaget en henvendelse af 20. november 2013 om forslag til en fredning af De Geometriske Haver i Birk.

 

Bemærkninger til indstillingen skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 14. marts 2014. Herefter vil Kulturstyrelsen senest 3 måneder efter denne dato beslutte, om anlægget skal fredes.


Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune støtter Kulturstyrelsens forslag om fredning af De geometriske Haver med de bemærkninger, som fremgår af indstillingen.

 

Kulturstyrelsen har besluttet at forlænge høringsfristen, således at bemærkninger skal være modtaget senest den 25. april 2014.

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsens henvendelser sker på baggrund af Det Særlige Bygningssyns beslutning på møde den 6. november 2013 på baggrund af fredningsforslag stillet af landskabsarkitekt, professor Steen Høyer.

 

Det Særlige Bygningssyn udtaler bl.a.:

 

" at "De Geometriske Haver" oprindeligt kaldet "De musikalske Haver" (1945 af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, anlagt 1983) samt den ovale skovlysning med tilhørende egeskovbryn på matr.nr. 4aø Birk By Gjellerup, Birk Centerpark 311, Herning, har fremragende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning af et værk yngre end 50 år.

 

Formålet med fredningen af De Geometriske Haver er at sikre opretholdelsen og videreførelsen af et enestående eksempel på modernismens havekunst.

 

Kulturhistorisk repræsenterer det samlede Birk-område en unik arkitektonisk planlægning, der er speciel og karakteristisk for modernismens grundlæggende ideer.

 

Anbefalinger 

Det Særlige Bygningssyn anbefaler, at anlægget fremover klippes to gange om året i lighed med lysningens græsarealer. På et tidspunkt kan det blive nødvendigt at udskifte samtlige hækplanter på en gang, således at anlægget siden hen igen kan fremstå i sin originale form".

 

C. Th. Sørensen var sin tids førende danske landskabsarkitekt og regnes i dag blandt verdens mest fremtrædende. 

 

[image]

 
De Geometriske Haver indgår i dag som et skulpturelt element sammen med Angligården, Carl-Henning Petersen og Else Alfelt Museet, Skulpturparken, Kunstmuseet Heart og Ingvar Cronhammars “Elia” i et stort samlet anlæg.
 
Anglibygningen med omkringliggende arealer og skulpturparken tilhørende Midtjysk Skole- og Kulturfond er i dag allerede fredet. Det er forvaltningens vurdering, at fredningen af De Geometriske Haver vil være af stor betydning  for området. Et enestående monument over modernismens arkitektur og havekunst kan forsat i generationer sikres som et unikt haveanlæg i international klasse.

 

Haveanlægget har gennem årene været et eftertragtet besøgsmål fra både ind- og udland.

 

Fredningen vil omfatte haveanlægget samt den ovale skovlysning med tilhørende egebryn - det vestlige område af matr.nr. 4 aø, Birk By Gjellerup, Birk Centerpark 311, ejet af Herning Kommune, som vist på oversigtskortet.
 

Fredningens betydning for driften
Hækrummene er i dag udlagt med klippet græs.

 

Jfr. fredningsforslaget betyder det, at græs og hække klippes to gange årligt. Hækkene klippes i dag kun én gang om året i august. Såfremt hækkene skal klippes to gange, vil det medføre øgede driftsudgifter for Herning Kommune.  

 

Anlægget skal holdes i forsvarlig stand. Ændringer, der rækker udover almindelig vedligeholdelse, kræver Kulturstyrelsens tilladelse. Det betyder, at der ikke kan etableres andre anlæg i det fredede område, f.eks. stiforbindelser, teknik, nyanlæg o.lign. uden særlig tilladelse. Herning Kommune får ikke tilskud til driften i forbindelse med fredningen.

 

På et tidspunkt, om flere generationer, kan det blive nødvendigt at udskifte samtlige hækplanter på en gang således, at anlægget siden hen igen kan fremstå i den originale form. En fredning vurderes i praksis ikke at få den store betydning, idet anlægget fremstår med højt plejeniveau og i en absolut god stand.

 

Administrationen anbefaler, at Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver besvares positivt med følgende anbefalinger:

 

 • I den cirkulære have bør der kunne etableres en vandflade med 12 m i diameter jfr. i landskabsarkitekt professor C.Th. Sørensens originale projekt.

 • Ligeledes bør der være mulighed for, med diskret placering, at etablere tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer.

 

 • Ligeledes er der behov for, at Herning Kommunes stilleplads, der benyttes af Driftsafdelingens nedarbejdere i Birk-området kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning, samt at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver, så som udtyndingsarbejder i egeskoven. 


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Herning Kommune støtter og anbefaler Kulturstyrelsens forslag til fredning af De Geometriske Haver med følgende bemærkninger:

 

at den cirkulære have kan etableres med en vandflade på 12 m i diameter jfr. landskabsarkitekt professor C. Th. Sørensens originale projekt,

 

at der diskret kan etableres tekniske anlæg til vand og el til vandbassin og til afholdelse af lejlighedsvise koncerter og arrangementer,

 

at Herning Kommunes eksisterende stilleplads til brug for Birk-områdets driftsmedarbejdere kan opretholdes i den eksisterende størrelse og udformning,

 

at driften fortsætter som hidtil med én årlig klipning af hækkene, og græsklipning, og at der fortsat kan udføres nødvendige driftsopgaver med udtyndingsarbejder.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Byplanudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.10-P19-5-07 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. erstatninger for fredning af Gødstrup Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen om fredningen af Gødstrup Sø med omgivelser. Fredningen udløser erstatninger til de berørte lodsejere. 

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 528.000 kr. i 2014 til fredningserstatninger og godtgørelser i forbindelse med fredningen af Gødstrup Sø på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098. 

 

Sagsfremstilling

Der er i budget 2013 afsat et samlet rådighedsbeløb på kr. 528.000 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 til fredningserstatninger i forbindelse med Gødstrup Sø fedningen. Beløbet forventes overført til 2014 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.
 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen om fredningen af Gødstrup Sø med omgivelser. Fredningen udløser erstatninger til de berørte lodsejere.

 

Sagen er, på grund af erstatningernes samlede størrelse og efter klage fra flere af de berørte lodsejere, forelagt Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om at fredningserstatningerne afholdes med 50% af staten og 50% af Herning Kommune jf. naturbeskyttelseslovens §49, stk. 4.


Natur- og Miljøklagenævnet har fastsat erstatninger for i alt 805.800 kr. Heraf afholder Herning Kommune således 402.900 kr.

 

Hertil kommer, at Natur- og Miljøklagenævnet har tilkendt godtgørelse for sagkyndig bistand til flere lodsejere. Den samlede godtgørelse udgør 31.593,80 kr. Godtgørelsen afholdes med 50% af staten og 50% af Herning Kommune. Herning Kommune afholder således 15.796,90 kr.

 

De samlede udgifter, som afholdes af Herning Kommune i forbindelse med erstatningerne ved fredningen af Gødstrup Sø og omgivelser udgør således 418.696,90 kr.

 

Der anmodes om frigivelse af hele rådighedsbeløbet på 528.000 kr., da der i tillæg til ovennævnte beløb påløber renter på fredningserstatninger og godtgørelser.

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatningsudmålingen kan påklages inden 4 uger til Taksationskommissionen af de ejere, der har indbragt Fredningsnævnets afgørelse for Natur- og Miljøklagenævnet. Den samlede fredningserstatning, som Herning Kommune skal afholde, kan således ændre sig.Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013, der forventes overført til 2014.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 på i alt 528.000 kr. til Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 - Gødstrup Sø-fredningen,

 

at udgifterne finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 528.000 kr. i 2013 - der overføres til 2014 i forbindelse med den samlede overførselssag - på serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 050098 - Gødstrup Sø-fredningen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1470-09 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Personalenormering i Børne- og Familierådgivningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Majbritt Bak, Signe Eggers-Weber, Karin Karlsen

Sagsresume

Genoptagelse af pkt. 143 på mødet 17. december 2013 vedr. personalenormering i Børne- og Familierådgivningen.

 

Børne- og Familieudvalget anmodede på mødet  12. juni 2013 om en plan for opnormering af antallet af socialrådgivere i Børne- og Familierådgivningen, Center for Børn og Forebyggelse med henblik på overholdelse af frister for sagsbehandling. På mødet den 17. december 2013 blev det foreslået at opnormere med 6½ stilling i 2014 og 5½ stilling fra 2015 og frem.

 

Til delvis finansiering heraf søges en rammeændring fra Serviceområde 16, Børn og Familie på 1,244 mio. kr. i 2014 og 1,544 mio. kr. årligt fra 2015 til Serviceområdet 20, Administration.

Sagsfremstilling

Antallet af underretninger er steget fra 33,6 i gennemsnit pr. md. i 2012 til 107 i gennemsnit pr. md. i 2013. Nedenstående tabel viser antal, samt hvor underretningerne kommer fra:
 

 
2012
2013 (pr. 27.11.)
I alt
495
1224
Fx fra
 
 
Skoler
63
223
Børnehaver
24
90
Familie
23
99
Borger/anonym
17
72
Region Midtjylland
58
143
Tværkommunale
40
103

 
 
Der er ligeledes sket en stigning i tvangsanbringelser frem for frivillige anbringelser. Antallet af aktive tvangsanbringelser er steget fra 25 ultimo 2011 til 41 ultimo 2012. Tvangsanbringelser medfører øget sagsbehandling i forhold til frivillige anbringelser.
 
Børne- og Familierådgivningen er således udfordret på at overholde lovbestemte frister for sagsbehandlingen samt de politisk besluttede sagsbehandlingsfrister. Derfor ønskes Børne- og Familierådgivningen opnormeret med 5½ stilling + 1 stilling i 2014, fordelt med:

 • 2,5 stilling i Børneteamet

 • 1 stilling i Ungeteamet

 • 1,5 stilling i Handicapteamet

 • 0,5 stilling i Sverigesteamet

 • Samt 1 stilling tidsbegrænset til 2014Økonomi

Lønudgift mv. til 5½ stilling er beregnet til 2,5 mio. kr.
 
Der er i budgetforliget afsat 800.000 kroner i 2014 til formålet. De øvrige udgifter finanseres således:

 • DUT-midler (overgrebspakken)

 • En omorganisering af modtagelsen af sager, således at der sker en grundigere og mere målrettet visitation ved indkomne sager i et modtageteam, bestående af det nuværende Front-team samt administrationen. Hvert team får tilknyttet 1-2 medarbejdere i Modtageteamet.

 • Tættere opfølgning på sager, muliggjort af det øgede antal sagsbehandlere, giver bedre mulighed for at arbejde forebyggende og for hurtigere afslutning af ikke længere hensigtsmæssige foranstaltninger.

 • Gevinst ved brug af sagsbehandlingssystemet DUBU: Systemet giver varsel ift. opfølgninger på igangsatte foranstaltninger, hvilket muliggør tættere opfølgning. Systemet giver desuden bedre muligheder for sammenligninger af priser på foranstaltninger.

 • Gevinst ved øget brug af tidsbegrænsede anbringelsesforløb.

 

Se tabel nedenfor.  

 

I 1.000 kr.

 
2014
2015
2016
2017
Udgifter
 
 
 
 
5½ ansatte
- 2.500
- 2.500 
- 2.500 
- 2.500 
1 ansat
- 500
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
DUT
956
956
956
956
Budgetforlig 2014
800
0
0
0
SO 16
1244
1544
1544
1544
 
 
 
 
 
I alt
0
0
0
0
Budgetompl. fra SO16 til SO20
1244
1544
1544
1544

 
Da området er økonomisk presset i såvel 2013 som 2014, vil der yderligere ske:

 • Opstramning af kompetenceregler.

 • Særlig fokus på udgifter efter § 41 i serviceloven (merudgifter til børn med handicap).

 • Økonomisk gennemgang af samtlige sager med henblik på at finde eventuelt besparelsespotentiale.

 
Da udgifterne til de 5½ + 1 stilling i 2014 afholdes på Serviceområde 20 Administration, kræver det en budgetomplacering fra Serviceområde 16 Børn og Familie.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der opnormeres med 6,5 stillinger i 2014 og 5,5 stillinger fra 2015 i Børne- og Familierådgivningen, Serviceområde 20, Administration,

 

at merudgiften til stillingerne på 3 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2015 finansieres som foreslået af modtagne DUTmidler på årligt 0,956 mio. kr. fra 2014, afsat bevilling ved budgetforliget på 800.000 kr. i 2014 og restbeløbet på hhv. 1,244 mio. kr. i 2014 og 1,544 mio. kr. finansieres af besparelser på anbringelsesområdet, funktion 05.28.23, Servicområde 16, Børn og Familie,

 

at der som følge af den foreslåede finansiering godkendes en rammeændring fra Serviceområde 16, Børn og Familie, Børne- og Familieudvalget på 1,244 mio. kr. i 2014 og 1,544 mio. kr. årligt fra 2015 til Serviceområdet 20, Administration, Økonomiudvalget,

 

at 1,244 mio. kr. i 2014 og 1,544 mio. kr. i 2015 og årene frem omplaceres fra Serviceområde 16 Børn og Familie til Serviceområde 20 Administration.

 
Kasper Ravn Fredensborg (DF) tager forbehold for sin stilling til Byrådets behandling.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

TILLÆGSDAGSORDEN: Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 10,512 mio. kr. i 2014 til byggemodningsprojekter på Serviceområde 01 Byggemodning.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2014 afsat et samlet rådighedsbeløb til udgifter på 27,369 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Der anmodes om frigivelse af 10,512 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til anlægsarbejder, som blev påbegyndt i 2013.

Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Der pågår pt. et økonomisk genopretningsarbejde på indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning. Idet indtægter og udgifter skal ses i en sammenhæng, søges kun om frigivelse af rådighedsbeløb til udgifter til de mest nødvendige anlægsarbejder, hvor der er tale om projekter som blev påbegyndt i 2013 og skal afsluttes i 2014, eller hvor projekternes igangsættelse kan få afgørende betydning for grundsalget i 2014. 

 

I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forbruget i 2014 er inkl. overførsler fra 2013, som overføres i den samlede overførselssag fra 2013 til 2014. Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder.

 

[image]

 

 

Fejerskovparken, Lind, stednummer: 002019
Beløbet er afsat til byggemodning af 25 grunde i etape 3 i Fejerskovparken samt færdiggørelser i etape 1+2.
Færdiggørelserne blev påbegyndt i 2013 og er nødvendige i forhold til den store byggeaktivitet, der er i området.
Der er 14 ledige i Fejerskovparken. I 2013 blev der solgt 7 grunde og i 2012 var salget på 15 grunde. Potentielle købere har udvist interesse for etape 3. Det anbefales at igangsætte etape 3 for at sikre en tilstrækkelig grundreserve, og for at kunne igangsætte grundudbud inden sommerferien 2014.
 
Åbrinken, Sørvad, stednummer: 002061
Beløbet er afsat til byggemodning af 7 grunde på Åbrinken etape 2. Arbejdet blev påbegyndt i 2013.

 
Holingområdet, stednummer 002077
Beløbet er afsat til færdiggørelse af udgravningen af Holing Sø 1. etape. Søen er færdiggravet og der resterer regulering af de omkringliggende arealer, som er væsentlig af hensyn til områdets udseende og grundsalget i Holing.
Der er desuden afsat 2 mio. kr. til byggemodning af 7 grunde på Poppelbakken, som blev besluttet udbudt til salg på byrådsmøde den 4. marts 2014. Frist for bud på grundene er 2. april 2014. Det er en betinget byggemodning, som betyder at den igangsættes, når der sælges en grund. Grundene er udbudt med overtagelsesdato den 15. oktober. Byggemodning af grundene forventes samlet at vare 6 mdr. og derfor anbefales rådighedsbeløb til byggemodning frigivet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der afsættes rådighedsbeløb i 2014 på i alt 10,512 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:


stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 4,863 mio. kr.
stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 0,121 mio. kr.
stednr. 002077 Holing, Tjørring 5,528 mio. kr.
 
at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 10,512 mio. kr. finansieres af følgende rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2014:


stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 6,076 mio. kr.
stednr. 002077 Holing, Tjørring 4,152 mio. kr.
stednr. 002003 rammerådighedsbeløb 0,284 mio. kr.
 
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 på i alt 10,571 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:


stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 4,963 mio. kr.
stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 0,121 mio. kr.
stednr. 002077 Holing, Tjørring 5,487 mio. kr.

Beslutning

Sagen blev fremsendt som tillægsdagsorden og blev optaget til behandling på mødet.

 

Indstillingen er tiltrådt med den tilføjelse, at der frigives yderligere 3,61 mio. kr. til færdiggørelse af kajkant ved Fuglsang Sø.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

TILLÆGSDAGSORDEN: Høringssvar vedr. ny organisering af LAG

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jørgen Krogh

Sagsresume

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fremlagt et forslag til ny organisering af LAG. Der er frist for afgivelse af høringssvar den 26. marts 2014.

Sagsfremstilling

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har sendt forslag i høring med 3 ugers høringsfrist.

 

Det væsentligste for Herning Kommune er, at vi fremover ikke er omfattet af LAG-strukturen. Der er udarbejdet et forslag til høring, der afsæt i tilfredshed med det hidtidige arbejde i LAG Herning. Med den begrundelse opfordres ministeren til at skabe mulighed for fortsættelse af dette arbejde. Skulle dette ikke være muligt, skal der argumenteres for, at Herning Kommune automatisk indskrives i regeringens forskellige vækstinitiativer.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Sagen blev fremlagt på mødet og optaget til behandling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tiltrådt hovedlinjerne i høringssvaret.  
 
Herning Kommune har årligt afsat 0,5 mio. kr. til området. Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker, at pengene fortsat er øremærket til særlige indsatser i landsbyer og landdistrikter. Der skal udarbejdes forslag til præcise kriterier for anvendelse af disse midler.  

Bilag

 

Sagsnr.: 82.01.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Udnyttelse af køberet

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-14-11 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Parkering på Kousgaards Plads

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-19-05 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Salg af areal i Kølkær

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-5-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Salg af areal i Aulum

 

Sagsnr.: 05.01.22-P00-8-13 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Salg af nedlagt vejareal ved Lind

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-3-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ønsker at deklarere anlæg på kommunale arealer i Vildbjerg

 

Sagsnr.: 05.26.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder Herning Kommune om ekspropriation til fordel for selskabet i Aulum

 

Sagsnr.: 82.01.00-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation til fordel for selskabet for arealer beliggende i Haderup

 

Sagsnr.: 29.18.00-S37-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Forsikringsforhold

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Selskabsforhold

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-416-09 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Vilkår for lån

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-4-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

SportEvent

 

Sagsnr.: 82.02.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ejendomsstrategi

 

Sagsnr.: 00.17.15-A00-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Selskabsforhold