Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.00-A30-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Temaintroduktion for Økonomi- og Erhvervsudvalget kl. 13.30 - 14.00

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. januar 2014 at introduktion til udvalgets kerneområder sker løbende frem mod sommerferien. Udvalget mødes i denne periode 30 min. tidligere. Indhold bestemmes af formandskabet.

Sagsfremstilling

Der er foreløbig skitseret følgende plan:

 

 • 24. februar: Økonomistyringsprincipper og -politik samt udvalgets egen økonomiske ramme

 • 24. marts: Erhvervsudvikling/-støtte og Timeworld

 • 28. april: Personale og digitalisering

 • Juni:  Afventer.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen på mødet tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen på mødet er taget til efterretning.

 

Erik Hattens og Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.


Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.02-A26-2-13 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Økonomisk politik for Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

I økonomiaftalen for 2014 er der opstillet et målbillede for god økonomistyring i kommunerne. 

På den baggrund - og som et led i, at det nye Byråd hermed får mulighed for at tage ejerskab for den økonomiske politik - drøftes den nugældende økonomiske politik for Herning Kommune med henblik på evt. justering.

Sagsfremstilling

Den økonomiske politik for Herning Kommune, der hvert år optrykkes i budgettet, er senest blevet revideret i 2010. Elementerne i den økonomiske politik udgøres af:

 • Effektivisering og planlægning

 • Balancekrav til resultatopgørelsen

 • Skatteindtægter og takster

 • Lån og kassebeholdning

I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 er KL og regeringen blevet enige om et målbillede for god økonomistyring i kommunerne, jf. økonomiaftalens bilag 1 (vedlagt som bilag).  

 

Heri står bl.a., at parterne er enige om at igangsætte en række initiativer, der skal bidrage til at forbedre økonomistyringen i kommunerne, herunder at kommunen har en økonomisk politik med konkrete finansielle målsætninger for udviklingen i kommunens økonomi.  

 

På den baggrund har Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendt en orienteringsskrivelse af 12. december 2013, hvori det fastsættes, at kommunens langsigtede økonomiske målsætninger skal fremgå af budgettets bemærkninger. Målsætningerne skal omfatte såvel budgetåret som budgetoverslagsårene.  

 

Disse ændringer er yderligere præciseret i det reviderede kapitel 5.2 i budget- og regnskabssystemet ("den gule"), hvori det præciseres, at "bemærkningerne til budgettet skal endvidere indeholde langsigtede økonomiske målsætninger (for eksempel om langfristet gæld, gennemsnitlig kassebeholdning eller beskatningsniveau) samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg. Målsætningerne skal omfatte både budgetåret og budgetoverslagsårene". 
 

På den baggrund lægges der op til en drøftelse af den nugældende økonomiske politik.  
I tilknytning til drøftelsen af den økonomiske politik er der udarbejdet et notat, der kort beskriver væsentlige økonomistyringsprocesser uddraget fra gældende styringsdokumenter. Den primære målgruppe for notatet er nye byrådsmedlemmer og er tænkt som en introduktion til principper og processer i relation til økonomistyring i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at den økonomiske politik drøftes,

 

at den økonomiske politik, inkl. de foreslåede justeringer, godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.09.01-S00-1-12 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Optagelse af byggekredit til energirenoveringer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Forligsparterne besluttede med budgetforliget for 2013 at igangsætte energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger med udgangspunkt i energimærkningen. Der blev afsat 20 mio. kr. til formålet fordelt med 7 mio. kr. i 2013 (fase 1), 7 mio. kr. i 2014 (fase 2) samt 6 mio. kr. i 2015 (fase 3).

 

Det anbefales, at der optages en byggekredit hos KommuneKredit til de samlede låneberettigede udgifter vedrørende de energibesparende tiltag. Konvertering af kreditten til lån foretages umiddelbart efter, at den sidste fase af energirenoveringerne er foretaget.

  

Til finansiering af afdrag og renter på lån samt øvrige ikke låneberettigede udgifter anvendes besparelsen på energirenoveringerne.   

Sagsfremstilling

Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger i følge Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1. Byrådet skal i henhold til Lånebekendtgørelsens §2, stk. 3 træffe beslutning om låntagning senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

 

Der er automatisk adgang til at lånefinansiere energiforbedrende tiltag i eksisterende byggeri, hvorimod administrative udgifter til gennemførelse af projektet ikke er omfattet af den automatiske låneadgang.

 

Låneadgangen vedrører alene de udgifter, som er afholdt i regnskabsåret. Der i 2013 anvendt 2,32 mio. kr. til investering i belysning, pumper, ventilation, forbedret klimaskærm mm., som kan lånefinansieres. Derudover 511.000 kr. til gennemførelse af projektet.

I alt er der i 2013 bogført 2,831 mio. kr. på stednr. 013083 Energirenoveringer, jf. nedenfor.  

 

Udgiftstype
Beløb, kr. i 2013
 
Energifremmende tiltag
2.320.000
Kan lånefinansieres
Udgifter til gennemførelse af projekt
   511.000
Kan ikke lånefinansieres
I alt til energirenoveringer på stednr. 013083  
2.831.000
 

 

Den væsentligste årsag til, at der i 2013 kun er anvendt 2,32 mio. kr. til konkrete energibesparende tiltag, er forsinket levering af 1450 lamper. Lamperne er leveret primo januar og bliver monteret inden udgangen af februar 2014, hvorefter investeringerne i belysning øges med yderligere 3 mio. kr. Derudover henstår investeringer i pumper og forbedret klimaskærm.  

 

Byrådet har på møde den 17. december 2013 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 godkendt, at der i budget 2014 og frem indarbejdes samlede driftsbesparelser på 712.000 kr. vedrørende de energifremmende tiltag i fase 1. Besparelsen er tilført de likvide aktiver. 

 

Investeringen på 20 mio. kr. forventes i løbet af de tre faser fra 2013-2015 at blive fordelt med 18,4 mio. kr. på låneberettigede udgifter og 1,6 mio. kr. på ikke låneberettigede udgifter, jf. nedenfor  
 

Udgiftstype
Beløb, kr. ialt 2013 - 2015
 
Energifremmende tiltag
18.400.000
Kan lånefinansieres
Udgifter til gennemførelse af projekt
  1.600.000
Kan ikke lånefinansieres
I alt til energirenoveringer på stednr. 013083
20.000.000
 

 

Det foreslås, at der optages en byggekredit til løbende finansiering af energirenoveringerne. I praksis betyder det, at den budgetterede låneoptagelse på i alt 18,4 mio. kr. optages løbende.

 

Optagelse af byggekredit hos KommuneKredit sker til en variabel (dag til dag) rente.

 

Når energirenoveringerne er gennemført som planlagt optages lån med henblik på indfrielse af byggekreditten.

 

Betragtes fase 1 med en investering på 7 mio. kr. og låneberettigede udgifter på ca. 6,5 mio. kr. vil en ydelse på 712.000 kr. på et annuitetslån med fast rente give en tilbagebetalingstid på 10-11 år i følge en låneindikation fra KommuneKredit primo februar 2014.

  

Både lånet hos KommuneKredit samt de ikke låneberettigede udgifter tilbagebetales af de konkrete opnåede energibesparelser i de efterfølgende år.  

 

Det bemærkes, at der af budgetforliget for 2013 fremgår, at den fulde besparelse tilgår kommunekassen, når lånet er endeligt indfriet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at der optages byggekreditter vedrørende energibesparende tiltag på det forventede låneberettige beløb på i alt 18,4 mio. kr. Heraf udgør lånebeløbet 2,32 mio. kr. for 2013,

 

at afdrag og renter på lån samt øvrige ikke låneberettigede udgifter finansieres af likvide aktiver under henvisning til, at energibesparelserne er tilgået/tilgår kassen. For fase 1 er energibesparelsen på 712.000 kr. fra 2014 og frem.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.02.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Indfrielse af gæld og garantistillelse for lån vedr. Herning Vand A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher

Sagsresume

Herning Vand A/S har i 2013 foretaget større investeringer i blandt andet udvidelse af kloakledningsnettet. Herning Vand A/S har fremsendt en anmodning om garantistillelse på op til 70 mio. kr. til finansiering af disse investeringer.

 

Det anbefales i stedet for at stille garanti for det fulde lånebeløb, at mellemværende med Herning Vand A/S på 24,5 mio. kr. indfries, således at der herefter alene stilles garanti for et lån på op til 45 mio. kr.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har fremsendt en anmodning om, at Herning Kommune stiller garanti for låneoptagelse i Kommunekredit på op til 70 mio. kr. til finansiering af Herning Vands investeringer i 2013.

 

I henhold til lånebekendtgørelsen henregnes investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, ikke til kommunens låntagning.  

 

I forbindelse med stiftelse af Herning Vand A/S, blev der oprettet et gældsbrev på mellemværendet med Herning Kommune.

 

Med gældsbrevet skyldte Herning Kommune 47.186.005 kr. pr. 27. april 2010. Det skyldige beløb er afviklet med en fast årlig ydelse på 8,6 mio kr. og forrentes med 2,64 % p.a., hvilket med det nuværende renteniveau vurderes at være forholdsvis højt.

 

Restgælden pr. 1. april 2013 tillagt rente frem til 5. marts 2014 udgør 25.115.783 kr., jf. oversigten nedenfor. 

[image]

 

I stedet for at stille garanti på det fulde beløb på 70 mio. kr. anbefales det, at mellemværendet med Herning Vand på de 25,1 mio. kr. indfries, hvorefter garantistillelsen alene udgør et lån på op til 45 mio. kr.

 

Herning Kommune opkræver i forbindelse med garantistillelse 1,5 % af lånets hovedstol som garantiprovision, hvilket ved en garanti på 45 mio. kr. udgør 0,675 mio. kr. 

 

Der foretages bevillingsmæssige ændringer på afdrag og renter som følge af indfrielse af Herning Kommunes gæld til Herning Vand A/S. Det medfører, at der på

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender ud over den faste årlige ydelse afdrages yderligere ekstraordinært 16,555 mio. kr. i 2014, og at de budgetterede afdrag i 2015 og 2016 nedskrives. Derudover tilpasses Serviceområde 22, Renteudgifter, så de budgetterede renteudgifter i 2014-2016 nulstilles.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at mellemværendet med Herning Vand A/S inklusiv påløbne renter, i alt 25,116 mio. kr. indfries pr. 5. marts 2014,

 

at der stilles garanti til Herning Vand A/S for låneoptagelse på op til 45 mio. kr.,

 

at der på Serviceområde 23 meddeles en indtægtstillægsbevilling til garantiprovisionen på 1,5% af lånets hovedstol, i alt op til 0,675 mio. kr. i 2014,

 

at der på Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender meddeles en tillægsbevilling på 16,555 mio. kr. i 2014, -8,170 mio. kr. i 2015 og -8,385 mio. kr. i 2016,

 

at der på Serviceområde 22, Renteudgifter meddeles en tillægsbevilling på -,046 mio. kr. i 2014, -0,437 mio. kr. i 2015 og -0,222 mio. kr. i 2016.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-4-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retninglinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på møderne i august 2013.

Sagsfremstilling

Boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. december 2013 solgt i alt 28 boliggrunde i 2013. Der er budgetteret med et salg på 34 boliggrunde for hele 2013. Ud af de 28 solgte byggegrunde er der solgt 7 grunde i Fejerskovparken i Lind, 6 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg samt 5 grunde ved Løvbakkevej i Tjørring. Der er ikke solgt grunde i de to nye udstykninger på henholdsvis Præsteskoven, Sdr. Felding eller Åbrinken, Sørvad.

 

Salget i første, anden, tredje og fjerde kvartal 2013, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at der i andet og fjerde kvartal 2013 er solgt flest grunde. Salget i andet kvartal kan skyldes, at kommunen i 2013 udbød nye grunde i Snejbjerg. Salget i 4. kvartal på Løvbakkevej kan skyldes færdiggørelsen af første etape af Holing Sø.

 

I 2014 udbyder kommunen nye boliggrunde i Lind (3. etape, Fejerskovparken) samt 7 grunde ved Løvbakkevej, ned til Holing Sø. 

 

 

Erhvervsjord

Der er pr. 31. december 2013 solgt 69.596 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1. I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2013. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Det budgetterede mål i 2012 med et salg på 61.000 m2 blev realiseret med et salg på 81.785 m2.

 

For 2013 var der budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 61.000 i 2013. Dette mål er realiseret med et salg på 69.596 m2.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orientering om grundsalg tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 84.03.07-A00-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Evaluering af forsøg med brevstemmeafgivning på forsorgshjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med kommune- og regionsrådsvalget i 2013 var det som en forsøgsordning muligt at afgive brevstemme på kommunens forsorgshjem.

 

Forsøgsordningen er evalueret. Det foreslås, at ordningen gøres permanent.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 27. august 2013, at der som en forsøgsordning kunne afgives brevstemmer på kommunens forsorgshjem til kommune- og regionsrådsvalget.

 

Det blev samtidigt bestemt, at forsøgsordningen skulle evalueres efter valget.

 

Følgende forsorgshjem deltog i forsøget:

 

 • Blå Kors Pensionat, Møllegade i Herning

 • Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning

 • Lyngblomsten i Gullestrup

 • Den Blå Mølle i Kibæk

 • Møltrup Optagelseshjem

 

Der blev afgivet 65 brevstemmer på de 5 lokaliteter.

 

Administrationen har efterfølgende været i kontakt med de 5 forsorgshjem.

 

Der har generelt været stor tilfredshed med forsøget. Det oplyses stort set samstemmende fra de 5 forsorgshjem, at de vurderer, at en stor del af de brevstemmer som blev afgivet var fra borgere, der ellers ikke ville have stemt. Enkelte steder vurderes det, at helt op til 2/3 af de afgivne stemmer blev afgivet pga. forsøget.

 

Kun en lille del af de afgivne stemmer kommer fra borgere fra andre kommuner.

 

Bemandingen til forsøgsordningen kom fra Borgerservice, der planlagde besøgene på forsorgshjemmene sammen besøgene til andre institutioner, man efter valglovgivningen er forpligtet til at besøge. Der har således været tale om et begrænset ressourceforbrug. Forsøgsordningen må samlet set siges at have været en succes set ift. effekt og ressourceforbrug.

 

Det anbefales derfor, at ordningen gøres permanent.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at forsøgsordningen gøres permanent.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 84.03.07-A26-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Evaluering af forsøg med brevstemmemodtagelse på uddannelsessteder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med kommune- og regionsrådsvalget i 2013 var det som en forsøgsordning muligt at modtage brevstemmer på 6 uddannelsessteder.
 
Forsøget er evalueret. Erfaringerne viser, at deltagelsen på de forskellige uddannelsessteder ikke var høj, hverken absolut eller relativt set. I alt 192 har afgivet brevstemmer på de 6 institutioner over en periode på 2 uger.

 

Administrationen anbefaler på baggrund af erfaringerne med Kommune- og Regionsrådsvalget 2013, at forsøgsordningen ikke forsætter på uddannelsesinstitutionerne. Det anbefales, at der i stedet arbejdes med andre måder at tilbyde alternative afstemningssteder for brevstemmer. Der henvises til næste sag på dagsordnen, hvor det indstilles, at Borgerservice fremover kan oprette et "flyvende" afstemningssted.  

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 18. juni 2013, at der kunne modtages brevstemmer på 6 uddannelsessteder som et forsøg under Kommune- og regionsrådsvalget 2013.

 

Forsøget blev etableret som en følge af Valgretskommissionens anbefalinger om at involvere unge mere i demokratiet.

 

Valgretskommissionen formulerede 28 konkrete anbefalinger til tiltag, der kunne stimulere unges demokratiske engagement. En af anbefalingerne var, at der oprettes valgsteder på ungdomsuddannelsessteder.

 

Alle de 6 uddannelsessteder i Herning Kommune, som ønskede at deltage blev godkendt.

 

Herunder er oplistet de deltagende uddannelsessteder og antallet af brevstemmer fra hver enkelt:

 

 1. AU Herning, 32 modtagne stemmer i løbet af 1 uge

 2. Herning Gymnasium, 21 modtagne brevstemmer i løbet af 2 uger

 3. Herning HF & VUC, 64 modtagne brevstemmer i løbet af 2 uger

 4. Herningsholms Erhvervsskole, 22 modtagne brevstemmer i løbet af 1 uge

 5. TEKO, 47 modtagne brevstemmer i løber af 1 uge

 6. Agro Skolen, 4 modtagne brevstemmer i løbet af 1 uge.

 

Som det ses modtog uddannelsesstederne i alt 192 brevstemmer i løbet af forsøgsperioden, der for 2 uddannelsessteder strakte sig over 2 uger. Ca. 2/3 af disse stemmer er hjemmehørende i Herning Kommune. Den sidste 1/3 er sendt til andre kommuner.Samlet set modtog Herning Kommune ca. 1.900 brevstemmer, der talte med til kommunevalget her. Brevstemmerne fra uddannelsesstederne udgjorde således knap 7 % af det samlede antal brevstemmer i kommunen. Ud af det samlede antal stemmer var andelen ca 2,5 0/00

 

Administrationen har efter valget været i kontakt med de 6 uddannelsessteder for at evaluere forsøget. Generelt kan det oplyses, at der har været stor tilfredshed med at deltage i forsøget, selvom den faktiske stemmeafgivelse blandt de unge har været lav. Forsøget har ifølge enkelte uddannelsessteder givet dem en lejlighed til at arbejde med demokratiprocesser på en anden måde end de ellers ville have gjort. Der har været en rent prakstisk vinkel i deres undervisning, idet de studerende har kunnet stemme på stedet. Man udtrykker generelt på uddannelsesstederne tilfredshed med den undervisning og det materiale man modtog inden opstarten af forsøget.

 

Uddannelsesstederne er generelt positive for at deltage fremadrettet, selv om to uddannelsessteder har givet udtryk for, at indsatsen ikke står mål med deltagelsen. Det ene uddannelsessted oplyser konkret, at man ikke ønsker at deltage i forbindelse med europarlamentsvalget i maj. Man tror ikke på, at det interesserer de studerende i en grad, der er indsatsen værd. Det andet, at halvdelen af de personer der brevstemte var personale, og således ikke i målgruppen for forsøget. Omvendt giver de øvrige uddannelsessteder udtryk for, at arbejdsindsatsen for dem har været minimal, så det skal ikke være det, der afholder dem fra at modtage brevstemmer fremadrettet.

 

Forsøget har for administrationen primært påvirket Borgerservice, idet man her har stået for den undervisning, uddannelsesstederne har modtaget. Derudover har man hver dag modtaget brevstemmerne fra uddannelsesstederne til henholdsvis opbevaring ved Borgerservice eller videreforsendelse til brevstemmeafgiverens hjemkommune.

Derudover har administrationen sørget for opstilling/nedtagning af valgbokse og stemmeurner på de 6 deltagende uddannelsessteder samt indsamling af de afgivne brevstemmer hver dag.

 

På baggrund af den beskedne deltagelse fra de studerende på uddannelsesinstitutionerne er det administrationens anbefaling, at forsøget med afgivelse af brevstemmer på uddannelsesinstitutioner ikke bør fortsætte. Det anbefales, at der i stedet arbejdes med etablering af et "flyvende" afstemningssted, hvor Borgerservice konkret og efter nærmere aftaler kan gøre det muligt at afgive brevstemmer, f.eks. på banegårde, indkøbscenter eller andet. Der henvises til næste sag for beslutning om etablering af et "flyvende" afstemningssted.

 

Herning Kommune deltog ved valget i november 2013 i et forskningsforsøg under Københavns Universitet vedr. unges valgdeltagelse. Universitetet forventer at frigive sin rapport omkring sommeren 2014. Der bliver fremsendt separat sag, når resultatet foreligger. Der vil i samme forbindelse ske evaluering på kommunens markedsføringskampagne målrettet mod de unge.  

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at evalueringen er taget til efterretning,

 

at forsøget med modtagelse af brevstemmer på uddannelsessteder ikke forsætter, idet der i stedet arbejdes med nye modeller for fleksibel brevstemmemodtagelse.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 84.03.03-A30-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Udpegning af valgsteder, valgstyrere, tilforordnede m.v. for 2014 - 2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere for valgperioden 2014 - 2017 samt andre generelle beslutninger vedrørende et valgs/folkeafstemnings afholdelse.

 

Alle gruppeformændene er indkaldt til sagens behandling.

Fra administrationen deltager chefjurist Steen Dahl Pedersen.

Sagsfremstilling

I lighed med forrige valgperiode ønskes foretaget udpegning af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere gældende for hele valgperioden 2014 - 2017.
 
Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt for hele valgperioden at tage stilling til en række andre forhold omkring valgets/folkeafstemningens afholdelse jævnfør nedenfor:
 
1. Afgivelse af brevstemmer
Det foreslås, at der kan afgives brevstemmer i Borgerservice, Rådhuset, i den daglige kontortid samt de 2 sidste lørdage før valg-/afstemningsdagen mellem kl. 10.00 - 12.00.
Det foreslås ligeldes, at der kan afgives brevstemmer på bibliotekerne i Herning, Aulum, Kibæk og Vildbjerg.

Samtidig foreslås det, at der gives borgersevice bemyndigelse til at oprette et "flyvende" brevstemmested, således der kan oprettes brevstemmesteder forskellige steder på relevante tidspunkter. Der tænkes her på, at det kan være relevant at have en stand ved events på f.eks. MCH Arena, på Banegården, på gågaden, Herningcentret og ved uddannelsessteder og lignende, hvor der kan give øget valgdeltagelse.

 

2. Godkendelse af valgsteder
Det foreslås, at de i bilaget anførte afstemningssteder godkendes, idet borgmesteren bemyndiges til at udpege et andet afstemningssted, såfremt det ønskede afstemningssted måtte være optaget. Der gøres opmærksom på, at valgstedet i Sunds flyttes af pladsmæssige hensyn, og at valgstedet i Aulum flyttes af indretningsmæssige hensyn.
 
 
3. Udpegning af valgbestyrelse til Europaparlamentsvalg og valg af næstformand for valgbestyrelserne
I henhold til valglovens bestemmelser skal næstformanden vælges af byrådet blandt medlemmerne af valgbestyrelsen (flertalsvalg). Valgbestyrelsen er udpeget på det konstituerende møde.

 

[image]

 

[image]

Der er ikke udpeget en valgbestyrelse til Europaparlamentsvalget.

 

Da reglerne for valgbestyrelsen er ens ved hhv. folketingsvalg, folkeafstemninger og eruopaparlamentsvalg foreslås det, at valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger også er valgbestyrelse ved europaparlamentsvalg.

 

Valgbestyrelsen vil således være:

[image]

 

Der gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at kandidater opstillet i storkredsen kan ikke vælges til valgbestyrelsen eller som suppleanter til valgbestyrelsen efter folketingsvalgloven § 27, stk. 1

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at indstille en næstformand for valgbestyrelserne for den resterende del af valgperioden til byrådets godkendelse.

 

4. Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere
Det foreslås at der udpeges 125 personer blandt de i Byrådet repræsenterede
partier.

 

[image]


Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fordelingen af de 125 poster på de respektive
afstemningssteder – se bilag. Den endelige fordeling skal ses i sammenhæng med de 26 formænd. Når formandsposterne er aftalt endeligt, udarbejder forvaltningen et nyt forslag til fordeling, der kan danne grundlag for forhandlingen mellem gruppeformændene.

 

 

at Borgmesteren bemyndiges til i øvrigt at udpege det fornødne antal tilforordnede vælgere fra Herning kommunes administration.


at der - som ved tidligere valg - tilbydes de partier, der opstiller til det pågældende valg, og som ikke i øjeblikket er partimæssigt repræsenteret i byrådet, hver at udpege én tilforordnet vælger, der fortrinsvis placeres på afstemningsstedet i Kongrescentret.

 

5. Valg af 26 formænd for valgstyrerne
Efter valgloven skal Byrådet blandt valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder udpege en formand for disse. Økonomi og Erhvervsudvalget har tidligere besluttet, at man ønsker tilstræbt, at udpegningen af valgstyrernes formand foretages efter D'Hondts metode.
 
Der henvises til bilag for geografisk fordeling af formændene.

  
Fordeling af 26 valgstyrerformænd – D’Hondt

 

[image]

 

* 2 poster fordeles under et efter lodtrækning mellem alle partier i byrådet

** 2 poste fordeles efter lodtrækning mellem hhv. F + Ø og V + O

 

6. Udpegning af tilforordnede vælgere til brevstemmeafgivningen på plejehjem mv. og i hjemmene
Det foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis, at borgmesteren bemyndiges til at udpege det fornødne antal medhjælpere til brevstemmeafgivningen. 
 
7. Overførsel af brevstemmer fra et afstemningssted til et andet
Det foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis, at brevstemmerne for afstemningsområder med færre end 5 brevstemmer, overføres til afstemningsstedet Herning for afstemningssteder i Herning Syd Kredsen og til afstemningsstedet Tjørring for afstemningssteder i Herning Nord kredsen for så vidt angår folketingsvalg, valg til europaparlamentet og folkeafstemninger. Ved kommune- og regionsrådsvalg overføres alle stemmerne til Herning Komngrescenter.  
 
8. Valg af skriveredskab samt skriftfarve
Det foreslås, at retningslinjerne fra tidligere valg videreføres.

Dvs. at Herning kommune fortsat gør brug af blyant til afkrydsning af stemmesedlen.
 
Der gøres opmærksom på, at vælgerne gerne må bruge andre skriveredskaber end den blyant, der er anbragt i stemmerummet, blot der er tale om et sædvanligt skriveredskab, f.eks. anerkender Indenrigsministeriet fyldepenne, kuglepenne, fiberpenne, farveblyanter og lignende som sædvanlige skriveredskaber.
 
Endvidere finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at eksempelvis farverne sort, rød, blå og grøn bør godkendes. 
 
9. Kørsel med ældre og svagelige vælgere
Det foreslås, at retningslinjerne fra tidligere valg videreføres.
 
Dvs. at der indgås aftale med Taxa og Falck om kørsel med ældre og svagelige vælgere til og fra afstemningsstederne.
 
10. Tilladelse til indsamlinger
Det foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis, at borgmesteren bemyndiges til at godkende indsamlinger på de sædvanlige betingelser. Dvs. der kan gives tilladelse til indsamlinger til velgørende formål som f.eks. Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp m.v.

 

Der er deadline for indrapportering af navne på hhv. formænd og valgstyrere samt tilforordnede vælgere den 1. april 2014. Fristen er fastsat under hensyntagen til Europaparlamentsvalget og folkeafstemningen søndag den 25. maj 2014.
 
Såfremt ovennævnte tiltrædes i overensstemmelse med vedlagte bilag skal der ved fremtidige valg/folkeafstemninger alene tages stilling til evt. budgetmæssige konsekvenser af et valg/folkeafstemning samt ændringer i valgbestyrelsen i tilfælde af, at et eller flere af valgbestyrelsens medlemmer/stedfortrædere er opstillet som kandidater (dog ikke Kommune- og regionsrådsvalg).
 

Gruppeformændene Karlo Brondbjerg, Jørn Vedel Eriksen og Peter Villadsen er inviteret til at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der kan afgives brevstemmer i Borgerservice, Rådhuset som anført,

 

at Borgerservice bemyndiges til at oprette et "flyvende" brevstemmested mpt., at der kan oprettes midlertidige brevstemmesteder forskellige steder på relevante tidspunkter,  
at de i bilaget anførte afstemningssteder godkendes,

 

at der udpeges en næstformand for valgbestyrelserne,

 

at det godkendes, at der udpeges 125 personer blandt de i Byrådet repræsenterede partier. Der gives tilbagemelding om fordeling og navne inden 01. april 2014,

 

at Borgmesteren bemyndiges til at udpege det fornødne antal tilforordnede vælgere fra Herning Kommunes administration,

 

at der - som ved tidligere valg - tilbydes de partier, der opstiller til det pågældende valg, og som ikke i øjeblikket er partimæssigt repræsenteret i byrådet, hver at udpege én tilforordnet vælger, der fortrinsvis placeres på afstemningsstedet i Kongrescentret,

 

at der udpeges 26 formænd for valgstyrerne, jf. bilag,

 

at Borgmesteren bemyndiges til at udpege det fornødne antal medhjælpere til brevstemmeafgivningen, 

 

at overførsel af brevstemmer fra et afstemningssted til et andet følger tidligere praksis,

 

at retningslinjerne fra tidligere valg vedrørende skriveredskaber og skriftfarver videreføres,

 

at Borgmesteren bemyndiges til at godkende indsamlinger til velgørende formål på de sædvanlige betingelser.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Finn Stengel Petersen udpeges til næstformand for valgbestyrelserne.

 

De 26 formænd for valgstyrerne blev fordelt på mødet. Bilag tilrettes i overensstemmelse med aftalerne på mødet til Byrådets behandling.  

 

Det bemærkes, at der er en fejl i bilaget: Valgsted i Gullestrup er Gullestrup Skole og ikke Gullestrup Kirkecenter. Fejlen rettes til Byrådets behandling. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Peter Villadsen (F), Jørn Vedel Eriksen (Ø) og Karlo Brondbjerg (K) deltog i sagens behandling. 

 

Steen Dahl Pedersen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.05.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mette Koch  

Ansøgning fra VisitHerning om tilskud til nyt turistmagasin

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Sagsresume

VisitHerning søger om et tilskud på 365.000 kr. til udarbejdelse af et nyt oplevelses- og informationsmagasin til Hernings gæster. Herning Kommune og VisitHerning har tidligere samarbejdet om et tilsvarende magasin.

Sagsfremstilling

VisitHerning søger om tilskud på i alt 365.000 kr. til udarbejdelse af en nyt fælles Herningmagasin.
 

Herning Kommune har tidligere finansieret turistmagasinet som en del af resultatkontrakten med VisitHerning, men opgaven blev skrevet ud af kontrakten i forbindelse med nedjusteringen af resultatkontrakten med VisitHerning med virkning fra 1. januar 2010. Reduktionen var på 1,1 mio. kr. årligt - fra 2,6 mio. kr. til 1,5 mio. kr. årligt. Det øvrige indhold af resultatkontrakten har derudover stort set været uændret.


Efterfølgende har Herning Kommune og VisitHerning én gang samarbejdet om udarbejdelse af et turistmagasin. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 12. september 2011, pkt. 328 bevilligede udvalget et ekstraordinært tilskud til udarbejdelse af et turistmagasin for Herning på maksimalt 400.000 kr.
 
Turistmagasinet blev udgivet i foråret 2012 og VisitHerning vurderer nu, at magasinet er forældet og søger derfor om tilskud til at få udarbejdet et nyt, opdateret oplevelses- og informationsmagasin til Hernings gæster.
 
Magasinet vil have fokus på Herning og omegns oplevelser; fra dyrehave til skulpturer, fra restauranter til mesterskaber. Der vil blive lagt vægt på inspiration til oplevelser samt praktisk information. Udgivelsen vil blive målrettet byens og omegnens eventgæster og erhvervsgæster og udkomme på dansk, tysk og engelsk.
 
Udarbejdelse af magasinet har et samlet budget på 466.250 kr.
 
VisitHerning vil stå for projektledelse af udgivelsen, artikler, indsamling af information, varetage distributionen osv. Dette vurderes at tage 225 medarbejdertimer, svarende til 101.250 kr. Herning Kommune søges om medfinansiering til foto, det grafiske arbejde, tryk og distribution svarende til i alt 365.000 kr.

 

[image]
  
VisitHerning ser et trykt magasin som en vigtig del af den samlede strategi for en god service til byens gæster - at kunne levere turistinformation på flere forskellige platforme, både personlige, digitale og trykte. På turistkontoret er der mulighed for at få det personlige møde. Digitalt er der flere forskellige muligheder for at få information. VisitHerning har sat touchskærme op på knudepunkter rundt omkring i byen (antallet udvides i løbet af februar 2014 til i alt 12 skærme) og der er mulighed for at få turistinformation på VisitHerning.dk og på mobiltelefonen via VisitHerning APP’en.
 
I en tid med stor national og international fokus på Herning vurderer forvaltningen, at det er vigtigt at kunne tilbyde information om Herning og omegn på flere forskellige platforme. Et trykt magasin på flere sprog vil være med til at markedsføre de muligheder, man har som gæst i vores område, både i indland og udland. De muligheder der gør, at gæster har lyst til at komme til området og forhåbentlig blive en dag ekstra. Magasinet vil kunne anvendes af flere forskellige aktører, når Herning skal profileres overfor nationale og internationale gæster.
 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur anbefaler derfor, at der afsættes 365.000 kr. til udarbejdelse af et nyt og opdateret turistmagasin i regi af Visitherning, og at dette finansieres inden for rammen af Serviceområde 20, Turisme og Oplevelsesprojekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der afsættes 365.000 kr. til udarbejdelse af et turistmagasin for Herning i regi af VisitHerning,

 

at udgiften finansieres inden for rammen af Serviceområde 20, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter i 2014.

Beslutning

Sagen er udsat til næste udvalgsmøde mhp. supplerende oplysninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-762-06 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning om støtte til Center for Energiteknologi på AU-Herning til AU-Greenhouse m.m.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Pia Colstrup

Sagsresume

AU-Herning ansøger om 750.000 kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter på Center for Energiteknologi. En af erhvervsudviklingsaktiviteterne er oprettelse af et AUHE Greenhouse - et eksperimenterede miljø med fokus iværksætteri og innovationsfremme.

Sagsfremstilling

Historik:

Herning Kommune har fra 2007 – 2011 ydet driftstilskud til Brintvidencentret HIRC og i 2012 og 2013 til efterfølgeren "Center for Energiteknologier". Dette er sket i henhold til lov om erhvervsfremme § 13, hvorefter kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for a) innovation, videndeling og videnopbygning og b) anvendelse af ny teknologi forudsat, at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i kommunen.  

 

Foreningen HIRC blev nedlagt i 2011 og indlejret i Center for Energiteknologier. Center for Energiteknologier har et bredere forretningsgrundlag end HIRC, idet centret ud over brint har fokus på el-relaterede teknologier inden for vedvarende energi. Det bredere fokus har gjort paletten af erhvervsudviklingsaktiviteter målrettet virksomheder større.  

 

Region Midtjylland medfinansierede indtil 2012 centret med et beløb minimum svarende til Herning Kommunes. Dette har ikke været tilfældet i 2013, hvor regionen har meddelt, at de kun går ind i konkrete udviklingsprojekter.

 

Indholdet i den nye ansøgning:  

Ansøgningen indeholder tre aktiviteter:

 

1. Opsøgende virksomhedskontakt

Måltal:
a) AU HERNING opsøger i 2014 minimum 30 virksomheder for at undersøge muligheder for samarbejde omkring udvikling og forretningsmodning af Cleantech teknologier.  

 

2. AU-HERNING GreenHouse
Oprettelse af et GreenHouse er en markant ny aktivitet. AU-HERNING Greenhouse vil være et eksperimenterende og innovativt miljø. Målgruppen er såvel studerende, virksomheder og iværksættere.  

Virksomheder med en energiteknologisk ide, kan få ideen afprøvet i AU-HERNING Greenhouse med henblik på hurtig modning til marked.  

Studerende og Ph. studerende kan ny tilgang til at arbejde med innovation og udvikle nye virksomheder. Studerende vil møde professionelle fra virksomheder, hvilket øger chancerne for at få tilbudt et job eller oprette egen virksomhed
Iværksættere og innovatører får mulighed for at lære af de bedste og får dermed også bedre mulighed for at finde nye forretningspartnere til at udvikle ideer. AU-HERNING Greenhouse vil tilbyde direkte adgang til det Europæiske marked og være parat til at udvide til nye markeder. AU Herning har tæt samarbejde med EREE (European Roundtable for Entrepreneurship Educators).  
AU-HERNING Greenhouse vil komplementere de aktiviteter, der i dag er i Business Factory.  

Måltal:
a) for 2014 vil være at 5 studerende starter i AU-HERNING Greenhouse

b) for 2014 vil være at der skabes kontakt til 2 virksomheder, som får støtte og vejledning til fremme af deres ide/ideer indenfor energiteknologi.

 

3. Ansøgninger om projektmidler til erhvervsudviklingsaktiviteter
Der udarbejdes projektansøgninger. Her kan kommunen medfinansierer de dele, der vedrører erhvervsudviklingsaktiviteter indenfor forretningsudvikling af energiteknologier.

Måltal:

a) Der indsendes mindst 5 ansøgning til nationale og internationale fonde, med en succesrate på 2 tilsagn.

 

Sammenhæng til politik og lovgivning: 

Center for Energiteknologier er en aktør i kommunens bestræbelser for, at implementere Herning Kommunes  ”Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Grønt teknologi – Sundhed – Oplevelser” – særligt med fokus på branchesatsningen Klima, energi og fødevare. Under initiativer i strategien nævnes blandt andet ”Netværk og innovationsprojekt med fokus på vedvarende energiteknologi og energistyring samt eksport og B2B”. I erhvervsudviklingsstrategien foreslås det, ”at ansvarlig for udførslen af denne opgave er et videncenter, der har fokus på vedvarende energi”.  

 

Eventuel Støtte til Center for Energiteknologier kan begrundes i behovet for at skabe nye erhvervsmuligheder og dermed beskæftigelse. Eventuelt støtte kan ske i henhold til Lov om Erhvervsfremme § 13, om erhvervsudvikling punkt 1-4 vedrørende innovation, ny teknologi, etablering af nye virksomheder samt kompetenceudvikling.

Finansiering og resultatkontrakt:
Finansieringen skal ske indenfor budgetrammen på Serviceområde 20, Administration, Erhvervsudvikling - Innovation og ny teknologi.

Såfremt der ydes støtte anbefales det, at administrationen bemyndiges til at indgå den endelige samarbejdsaftale med Center for Energiteknologier.

Økonomi

Udgifts- og finansieringsbudget 2014:

 

[image] 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 750.000 kr. i 2014 på serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.66 – Erhvervsudvikling – Innovation og ny teknologi til AU-Herning/Center for Energiteknologi til drift af de i ansøgningen beskrevne aktiviteter – forudsat at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i Herning Kommune,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå den endelige resultatkontrakt med ansøger.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.10.00-K09-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggreen, Leo Pedersen

Sagsresume

En gang om året afholder administrationen lovpligtige dialogmøder med de almene boligorganisationer. Omfanget af forventede helhedsplaner i indeværende byrådsperiode er afdækket. Herudover er to konkrete udfordringer afdækket.

 

En helhedsplan er en gennemgribende renoveringsplan, der medfører kommunal garantistillelse. Hver enkelt helhedsplan vil blive fremlagt separat til politisk behandling.  

Sagsfremstilling

Det er Herning Byråds målsætning, at den almene boligsektor supplerer et veludviklet privat boligmarked med tilbud om lejeboliger i moderniserede fysiske rammer. Der er i dag 7.702 almene boliger, fordelt med 6.282 familieboliger, 883 ungdomsboliger og 537 ældreboliger.

 

Gennemgribende renoveringer udføres med støtte fra Landsbyggefonden. Kommunen skal godkende en helhedsplan og skal i den forbindelse stille regaranti for såkaldte støttede lån. Yderligere garantistillelse, dvs. for såkaldte ustøttede lån, er et spørgsmål om kommunalt serviceniveau.

 

Boligselskaberne udvikler helhedsplaner i dialog med Landsbyggefonden og kommunen. Landsbyggefonden har afsat støtte til i alt 5 helhedsplaner i Herning Kommune frem til 2016. Støtten omfatter 528 almene familieboliger. Herudover er der forventninger om større renovering, bl.a som følge af byggeskade på 77 boliger på Anemonevej i Aulum. Det er endnu uvist om der bliver tale om egentlig helhedsplan med støtte, eller om der kan ske udbedring indenfor afdelingens egen økonomi.

Der henvises til bilag for samlet oversigt.

 

Med undtagelse af sidstnævnte er alle boligerne beliggende i og tæt på Herning by. Boligerne har ikke udlejningsvanskeligheder, men vurderes at være utidssvarende ift. renoveringsstand, energi og tilgængelighed. Der forventes at ske nedlæggelse af ialt 77 boliger i forbindelse med renoveringerne.

 

Helhedsplanerne er fortsat i proces og bliver fremlagt til politisk behandling enkeltvis. Landsbyggefonden stiller konkrete krav, særligt til øget tilgængelighed.  

I administrationens dialog med boligselskaberne er det tilkendegivet, at der som udgangspunkt ikke kan påregnes kommunal garantistillelse for mere end det lovpligtige, dvs. støttede lån. Øvrige tiltag skal således "kunne bære sig selv".

 

Der er en særlig udfordring ift. Fruehøjgaards afdeling 6, i Søndergade 20-26 i Herning. Afdelingen består af 16 boliger og 3 erhvervslejemål fordelt i 3 fine, ældre huse.

Afdelingen er etableret i 1990 med byfornyelsesstøtte. Der er siden lavet helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden. Bygningernes drift er for udgiftskrævende til bæredygtig drift af almene boliger. Der er opgjort et nødvendigt behov for investering på ca. 9 mio. kr. for at afhjælpe yderligere forfald i bygningerne. Gælden efter en renovering vil udgøre ca. 16 mio. kr. og dermed langt overstige bygningsmassens anslåede værdi. Der blev etableret 10 årig driftssikring i forbindelse med sidste helhedsplan. Den støtte ophørte i 2013. Boligselskabets beregninger viser, at afdelingens fremtidige husleje uden driftssikring og efter nødvendig renovering kommer op på 1.473 kr. pr. m2. Hvilket vurderes at være meget langt over et realistisk huslejeniveau.  Der er dialog med Landsbyggefonden, der synes at have en traditionel tilgang til sagens løsning, dvs. etablering af yderligere støtte. Dialogen fortsætter, og der vil blive fremsendt separat sag.

 

Boligselskabet Bomidtvest, der som selskab er hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune, har alvorlige udlejningsvanskeligheder i afdeling 3. Afdelingen har 45 boliger fordelt i Karstoft, Stakroge og Skarrild. Udfordringerne vurderes at være blivende, særligt i Karstoft. Selskabets strategi er afvikling indenfor 5 år og er i dialog med Landsbyggefonden om støtte til nedlæggelse af en række boliger. Sagens løsning må forventes at medføre ansøgning om kommunal medfinansiering til afvikling af gæld i afdelingen, i form af en såkaldt 1/5 ordning. Omfanget er endnu ikke nærmere præciseret.

 

Økonomi

Som forventningerne er hos boligselskaberne pt. forventes der kommunal garantistillelse for 124 mio. kr. for ialt 5 helhedsplaner.

 

Garantistillelse vedr. almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme. Herning Kommunes samlede garantistillelse for almene boliger er opgjort til godt 0,7 mia. kr.

 

I forbindelse med nedlæggelse af boliger kan der blive tale om gældsafvikling i en såkaldt 1/5-ordning. Her deles Landsbyggefonden (2/5), realkreditinstitut, boligselskab og kommune hver 1/5 om indfrielse af evt. restgæld i de boliger, der nedlægges. Det er endnu uafklaret, om og hvordan gældsindfrielse bliver nødvendig. Der er ikke afsat midler til helhedsplanernes gennemførelse i dag. Der kan tegnes to strategier:

 

A/ Der afsættes en pulje til helhedsplanernes gennemførelse med et årligt fastsat beløb til overførsel over årene.

 

B/ Der tages konkret stilling til evt. behov for medfinansiering ved hver enkelt helhedsplans godkendelse. Modellen svarer til den praksis, der er ved plan for almene boliger. Der afsættes anlægsbeløbet i de kommende års budgetter, når planen er godkendt.  

 

Med henvisning til den væsentlige grad af usikkerhed ift. det faktiske behov anbefales model B.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning,

 

at evt. kommunal medfinansiering i 1/5-ordninger i forbindelse med helhedsplaner afsættes i forbindelse med helhedsplanens godkendelse (model B).  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Udvalget beder boligorganisationerne være opmærksomme på huslejeniveauet i forbindelse med helhedsplaner.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.14-P19-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Fællesbo fremsender anlægsregnskab for 25 almene familieboliger i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Pedersen

Sagsresume

Byrådet godkendte i juni 2010 skema kommunal støtte til byggeriet af 25 almene boliger i Sunds - såkaldt skema-A-sag. Byggeriet er gennemført, og der fremsendes nu anlægsregnskab - såkaldt skema C. Kommunen medfinansierer nybyggeri af almene boliger og stiller desuden kommunal garanti for lån.

 

Byggeriet er blevet billigere end ventet. Garantistillelsen er blevet højere end ventet.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Fællesbo har opført i alt 25 familieboliger ved Sunds Hovedgade 50 / Kastanievej i Sunds. Der er opført 10 2-rums-boliger a´ 65 m2 og 15 3-rums-boliger a` 84 m2. Boligerne blev taget i brug den i marts 2012 og fuldt udlejet.

 

Skema A blev godkendt med en samlet anlægsøkonomi på 35,319 mio. kr., svarende til maksimumbeløbet. Efter udbud af projektet blev det økonomisk muligt både at reducere huslejeniveuaet og samtidig kvalitetsoptimere projektet. Byrådet godkendte i december 2010, at projektet blev udvidet med anderledes facadesten og etablering af solcelleanlæg.

 

Den samlede anlægsøkonomi er som følger.

 

 
    Skema A
    Skema C
 
Realkreditlån
32,140 mio. kr.
 31,602 mio. kr.  
     91 %
+ Kommunal grundkapital
  2,472 mio. kr.
   2,431 mio. kr.
       7 %
+ Beboerindskud
  0,707 mio. kr.
   0,695 mio. kr.
       2 %
= I alt
35,319 mio. kr.
 34,728 mio. kr.
= 100 %
Forventet husleje pr. m2.
    765 kr. / m2
     740 kr. / m2
 

 

Det bemærkes, at finaniseringsmodellen senere er ændret. Den kommunale medfinansiering ved nybyggeri er i dag 10 %.

 

 

 

Økonomi

Kommunen skal stille garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Den kommunalt garanterede gæld har laveste prioritering.  
 
Det er suverænt realkreditinstitutterne, der vurderer garantiens størrelse. I skema A blev det forventet, at den kommunale garantistillelse ville være omkring 12,030 mio. kr. Det blev lagt til grund, at byggeriets markedsværdi svarede til anskaffelsessummen. Den præmis har vist sig ikke at holde. Realkreditinstituttet har beregnet en kommunal garantistillelse på 62,64 % af det samlede lånebeløb. Det vil sige 19,795 mio. kr. Staten regaranterer for 50 % af den kommunale garantistillelse.   

 

De seneste erfaringer med garantistillelse for alment nybyggeri viser, at realkreditinstitutterne i praksis stiller krav om garantistillelse på mellem 64-70,5 % af lånets hovedstol.  


Garantistillelse for almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme. Der skal ikke ske deponering.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.02.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Bomidts nybyggeri af 6 almene boliger på "den gamle skolegrund" i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Pedersen

Sagsresume

Byrådet har givet boligselskabet Bomidtvest kvote til i alt 12 almene familieboliger i Vildbjerg. Boligerne opføres på det, der er bedst kendt som "den gamle skolegrund". De første 6 boliger er opført og udlejet. Selskabet ansøger nu om kommunal godkendelse til at bygge de sidste 6 boliger.

 

Kommunen skal godkende kommunal medfinansiering, kommunal garantistillelse for lån samt huslejeniveau i forbindelse med nybyggeri af almene boliger. Denne sag er en såkaldt "skema A-godkendelse".

Sagsfremstilling

Boligselskabet Midtvest er både bygherre og driftsherre for de ansøgte 6 nye familieboliger.  Det ansøgte projekt vedrører i alt 630 m2 bruttoboligareal for:
6 stk. 3-rums familieboliger a` 105 m2.


Det ansøgte projekt indgår i ”Plan for almene boliger 2014-2017”, der er vedtaget
af Byrådet den 08. oktober 2013. Den kommunale udgift kan afholdes indenfor rammen.


Det er en betingelse for at opføre nye almene boliger, at det samlede ledige antal almene boliger i kommunen ikke overstiger 2 %. Ved seneste opgørelse pr. 01. januar 2014 var lejeledigheden i Herning Kommunes almene boliger  totalt 0,66 %.
Ledighedsprocenten isoleret hos Lejerbo Trehøje, der har 169 almene boliger i Vildbjerg og opland er pt. 5,3 %. Bomidtvests projekt har imidlertid ikke været præget af udlejningsvanskeligheder. Det konkrete projekt er en del af realiseringen af et samlet by- og boligudviklingsprojekt på den Gl. Skolegrund i Vildbjerg.

 

Byrådet har en målsætning om en almen boligsektor, der stimulerer en udvikling mod flere blandede boligformer (leje og eje) i eksisterende og kommende almene boligområder. Den målsætning understøttes i det ansøgte projekt. 

 

Projektet er omfattet af godkendt lokalplan 81.BL5.1 ved Burgaardsvej i Vildbjerg.
Planafdelingen har ingen bemærkninger til projektet.


 

Tidsplan

Projektet har forventet påbegyndelsesdato den 01. april 2014. Boligerne forventes klar til ibrugtagning januar 2015.


 

Økonomi

Der er ved lov fastsat et loft for anskaffelsessummen for almene boliger.  Kvadratmeterprisen i det ansøgte byggeri er 17.649 kr. Det er under maksimumbeløbet på 17.850 kr.

 

Finansieringsmodellen for almene boliger er fastlagt ved lov. Kommunen skal betale 10 % af anlægssummen. Den kommunale del indbetales til Landsbyggefonden som et rente- og afdragsfrit lån. Den samlede anlægssum i dette projekt er 11,119 mio. kr., der finansieres som følger:

 

Realkreditlån
  9,785 mio. kr.
 88 %
+ kommunalt grundkapitallån
  1,112 mio. kr.
10 %
+ beboerindskud
  0,222 mio. kr.
  2 %
= ialt
11,119 mio. kr.
100 %

Den kommunale udgift til grundkapitaltilskud kan afholdes indenfor rammen.  

 

  

Kommunal garantistillelse  

Kommunen skal stille garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Den kommunalt garanterede gæld har laveste prioritering.  

 

Det er suverænt realkreditinstituttet, der vurderer garantiens størrelse. De seneste erfaringer med garantistillelse for nybyggeri viser, at realkreditinstitutterne i praksis stiller krav om garantistillelse på mellem 64-70,5 % af lånets hovedstol. Såfremt den praksis videreføres med dette projekt, vil den kommunale garantistillelse være på 6,3-6,9 mio.kr. Staten regaranterer for 50 % af den kommunale garantistillelse.   

 

Garantistillelse for alemen boliger påvirker ikke kommunens låneramme. Der skal ikke ske deponering.

 

 

Husleje

Kommunen skal vurdere huslejeniveau ift. udlejningsmulighederne. Huslejen pr. m2 er oplyst til 759 kr. pr. m2 excl. forbrug, svarende til en månedlig husleje på 6.641 kr. for 105 m2. Huslejeniveauet matcher de første 6 boliger, der er bygget og udlejet.

 

Til sammenligning har Herning Kommune i forbindelse med nyopførelse af 25 familieboliger i Sunds i juni 2010 godkendt et huslejeniveau på 765 kr. pr. m2 excl. forbrug.

 

Gebyrbetaling til kommune og stat

Ved almene boligorganisationers nybyggeri opkræver såvel stat som kommuner gebyr til dækning af de offentlige administrationsomkostninger. Statens gebyr er fastsat ved lov og udgør 2 promille af den godkendte anskaffelsessum, excl. gebyr. Herning Kommune opkræver 2,5 promille i såkaldt støttesagsgebyr. I dette projekt opkræver kommunen 22.000 kr.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at skema A for 6 almene familieboliger med anskaffelsessummen 11,119 mio. kr. godkendes,

 

at den kommunale garantistillelse godkendes,

 

at huslejen på forventet 759 kr. pr. m2 godkendes,

 

at udgiften til kommunalt grundkapitaltilskud 1,112 mio. kr. finansieres af et til
formålet afsatte budget på Serviceområde 26, Udlån langfristede tilgodehavende,

 

at gebyret for sagsbehandling i 2014 på 22.000 kr. tilgår det afsatte budget på
Serviceområde 20, administration, fælles udgifter og indtægter.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Praksis for diæter til medlemmer af Bevillingsnævnet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har nedsat et Bevillingsnævn. Nævnet varetage kommunens opgaver ift. restaurationsloven. Der er praksis for at udbetale mødediæter til de nævnsmedlemmer, der ikke er byrådsmedlemmer. Det indstilles, at praksis videreføres.

Sagsfremstilling

Kommunen har ansvaret for alkoholbevillinger og restaurationers lukketid. Der er nedsat et Bevillingsnævn, der varetager opgaven på Byrådets vegne. Nævnet afholder 6-10 møder årligt.

 

Bevillingsnævnet er nedsat efter reglerne i restaurationsloven. Politiet skal være repræsenteret i Bevillingsnævnet. Herudover er følgende personer udpeget af Byrådet:

 

 • Natascha Joof

 • Kasper Ravn Fredensborg

 • Gitte Hornshøj

 • Kurt Olsen

 • Line Hillerup

 • Arne Ladegaard

 

Der er praksis for at udbetale mødediæter til Bevillingsnævnets medlemmer. Taksterne er fastsat af Indenrigsministeriet og udgør pt. 395 kr. pr. møde op til 4 timers varighed. Der er ikke hjemmel til at udbetale et særskilt vederlag til nævnets formand. Det anbefales, at praksis opretholdes. Det indstilles, at der tilsvarende udbetales kørselsgodtgørelse.

 

Byrådsmedlemmer der er udpeget til Bevillingsnævnet modtager vederlag for byrådsarbejde incl. nævnsarbejde. Der er ikke hjemmel til at udbetale mødediæter for deltagelse i Bevillingsnævnet.  

 

Nævnet vælger selv sin formand. Det sker på møde den 27. februar 2014.

 

Klager over Bevillingsnævnets afslag skal forelægges for Byrådet. Byrådsmedlemmer, der er udpeget til Bevillingsnævnet, deltager i Byrådets behandling af klagesagen.

Ansøgninger vedr. enkeltstående arrangementer behandles af politiet.  

 

 

 

Økonomi

Udgiften kan afholdes indenfor rammen på Serviceområde 20, Administration.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse til medlemmer af Bevillingsnævnet, der ikke er byrådsmedlemmer.  

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 14.00.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Mette Bøgvad  

Frigivelse af anlægsbevilling til nyt redningskøretøj til Brand & Redning Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jonna Sørensen, Martin Skøtt

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling til nyt redningskøretøj HB11 til Brand & Redning Herning

Sagsfremstilling

Indkøb af nyt køretøj til Brand & Redning Herning. Køretøjet skal anvendes som tankvogn på stationen i Herning og afløser den nuværende udtjente tankvogn på 29 år.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt frigivelse af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1.256.000 kr. til formålet i 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1.256.000 kr. i 2014 til serviceområde 20 Administration, nyt stednr., Tankvogn HB11,

 

at anlægsudgiften på 1.256.000 kr. i 2014 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 20 Administration, sted nr. 095099 Beredskab - Redningskøretøjer mv.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.03.02-P19-1-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Tilbageførsel af byzoneareal til landzone ved Gilmosevej ved Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ejer af matrikel 14bg Tjørring, Herning Jorder har anmodet om, at få tilbageført jord fra byzone til landzone for at sikre en mindre beskatning af arealet. Ejendommen er en af flere, som er omfattet af kommuneplanramme 41.R10 for en golfbane med tilhørende anlæg (se bilag 1). Herning Kommune forventer ikke at udnytte arealerne til byzoneformål.

 

De andre ejere med jord indenfor kommuneplanramme 41.R10 er ligeledes blevet hørt om hvorvidt de ønsker jorden tilbageført til landzone. Her har yderligere én ejer til tilkendegivet at vedkommende ønsker jorden tilbageført. Herning Kommune ejer ligeledes byzonejord i området, der kan tilbageføres til landzone.

 

Forvaltningen anbefaler at der foretages en tilbageførsel fra byzone til landzone, hvor ejerne ønsker det (Se bilag 2).

Sagsfremstilling

Ejer af matrikel 14bg ønsker jorden tilbageført fra byzone til landzone og dermed sikre en mindre beskatning af arealerne. På baggrund af anmodningen er de andre ejere i området inden for kommuneplanramme 41.R10 blevet kontaktet, og ejer af matrikel 10df har ligeledes tilkendegivet at de ønsker deres jord overført fra byzone til landzone. Derudover ejer Herning Kommune vejareal og matrikel 4i, som ligeledes i forbindelse med denne sag kan overføres til landzone.

 

Arealerne ligge i byzone på baggrund af inder-, mellem og yderzone planerne fra før sognesammenhægningerne i forbeindelse med kommunalreformen 1970. hvor alle arealer i inder- og mellemzoner blev ændret til byzone.

 

Kommuneplanramme 41.R10, for golfbane med tilhørende anlæg ligger ikke til hinder for en tilbageførsel.

 

Tilbageførslen omfatter de på bilag 2 udpegede arealer, i alt 10,0 ha.

 

Berørte parter ved tilbageførsel til landzone omfatter grundejere, panthavere samt påtaleberettigede på servitutter indenfor de arealer der tilbageføres.
 
Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:
Reglerne om erstatning i forbindelse med tilbageførsel af arealer til landzone er fastsat i planlovens § 46. Herefter er der adgang til at fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Reglen begrænser erstatningskravet til positive udgifter, der er afholdt som følge af ejendommens placering i byzone.

 

Ved en eventuel mistet spekulationsgevinst kan der ikke kræves erstattet efter bestemmelsen. Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt over for kommunalbestyrelsen senest 12 uger efter, at ejerne har fået meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning efter planlovens § 45, stk. 1 og 2 (§ 46, stk. 3).
Det er administrationens vurdering, at der ikke vil blive rejst krav om sådanne erstatninger. Dette vides dog først med sikkerhed efter høringsperiodens udløb.
 
Der er ikke kendskab til gældsposter vedrørende opkrævet frigørelsesafgift.

 

Godtgørelse for grundskyld:
Efter § 29 A, stk. 1, i lov om kommunal ejendomsskat ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til § 45 i lov om planlægning for en del af den grundskyld, der har været svaret af arealerne.
Det er administrationens vurdering at udgifterne til ovenstående ikke vil overstige 10.000 kr. Beløbets relativt lave størrelse skyldes at byzonearealerne, der tilbageføres, primært har været benyttet til landbrugsjord/skov.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at de på bilag 2 udpegede arealer, hvor ejer ønsker det, tilbageføres til landzone.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 for et vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
      X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 2 for et vindmølleområde ved Haugevej, syd for Birk, som giver mulighed for opførelse af tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter, se bilag 1.
 
Rammeområdet er udlagt i Herning Kommuneplan 2013-2024 til vindmølleområde. Forslag til tillæg nr. 2 specificerer denne anvendelse, og danner rammerne for forslag til lokalplan 39.T20.1 – Vindmøller ved Haugevej syd for Birk.
 
På Byrådets møde den 31. januar 2012, punkt 9, godkendte Byrådet debatoplægget for område T20 ved Haugevej syd for Birk, som grundlag for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag samt VVM-redegørelse med miljørapport. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 8. februar til den 7. marts 2012.
 
Bemærkninger fra debatfasen er inddraget i arbejdet med planforslagene og VVM-redegørelsen samt miljørapport.

 

Ansøger har krav på, at planforslaget foreløbigt vedtages og offentliggøres, da området er med i Kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Proces:
I forbindelse med debatfasen for projektet indkom der 2 bemærkninger, se bilag 2. Bemærkninger er behandlet i bilag 3.
 
Bemærkningerne er inddraget i planlægningen i det omfang det har været relevant. Bemærkninger, som har karakter af at være indsigelser mod projektet, vil først blive behandlet endeligt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene for projektet.
 
Da vindmølleprojektet omfatter vindmøller med en størrelse på mere end 80 meters totalhøjde, er projektet VVM-pligtigt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.
 
Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument: ”Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport, december 2013”, se bilag 4.
Rapporten belyser projektets forventede påvirkninger af natur, miljø og mennesker gennem bl.a. støj- og skyggeberegninger samt visualiseringer af vindmøllernes fremtræden i landskabet.
 
Der er opstillet et hovedforslag og et 0-alternativ. Hovedforslaget består af tre ens vindmøller på en række med en totalhøjde på 140 meter.
0-alternativet beskriver situationen som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer, da der ikke findes yderligere placeringsmuligheder.

 

Vindmølleprojektet er på i alt ca. 9 MW, hvilket svarer til ca. 15 % af Byrådets målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030 i henhold til Herning Kommunes Klimaplan. Status er, at der i 2013 er realiseret projekter i 4 af de 9 områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013-2024, svarende til ialt 37,65 MW og ca. 63 % af Byrådets målsætning om ny vindmølleenergi.

 
Konklusioner:
Rapportens vigtigste konklusioner for påvirkning af landskab, miljø, natur, mennesker og naboer er gengivet i de nedenstående afsnit.
 
Landskabspåvirkning:
I nærzonen (0-4,5 km), som bl.a. omfatter Birk, Hammerum, Gjellerup, Lind, de centrale og sydøstlige dele af Herning samt de mindre landsbyer Nørre Kollund og Hauge, vil der være udsyn til møllerne, som eksempelvis fra den sydlige del af Birk. I de tilfælde, hvor der vil være udsyn til møllerne, så vil de være markante og dominerende, idet de er væsentligt større end områdets øvrige landskabselementer i området, såsom bebyggelse og beplantning. Nærområdet er i dag præget af tekniske anlæg, herunder bl.a. Herningværket og motorveje, og møllerne vil væsentligt øge indtrykket af tekniske anlæg i nærzonen. Møllerne vil med deres placering ved motorvejene opleves som et markant indslag, der vil definere landskabsbilledet ved ankomsten til Herning.

I mellemzonen (4,5-10 km), der bl.a. omfatter det nordvestlige Herning, Snejbjerg, Tjørring og Ikast vil møllerne stadig opleves markante fra de områder, hvor de er synlige. Men synligheden vil i højere grad være begrænset af beplantning og terrænforhold, og der vil være mere skalamæssig balance med øvrige landskabselementer.
 
I fjernzonen (mere end 10 km fra anlægget) vil møllerne fortrinsvis være synlige i klart og solrigt vejr. Betragtes møllerne i medlys, kan de ses fra store afstande. De vil primært være synlige fra åbne områder uden beplantninger eller fra højdedrag. 


De nærmeste eksisterende vindmøller og udlagte vindmølleområder er mere end 8 km væk fra vindmølleprojektet. Derfor vil der ikke være steder, hvorfra samspillet mellem vindmølleprojektet og de eksisterende vindmøller samt udlagte vindmølleområder er visuelt uheldigt.  


Rekreative arealer og friluftsliv:
De nærmeste rekreative arealer er beliggende umiddelbart vest for projektområdet ved Knudmosesøerne og mod nord i udkanten af Birk. For begge rekreative områder er det gældende, at vindmøllerne vil være visuelt dominerende. Det er vurderet, at der ikke vil være konflikt i forhold til støj og skyggekast med aktiviteterne ved Knudmosesøerne. Området er udlagt til støjende fritidsaktiviteter herunder bl.a. vandskisport.
 
Det er vurderet, at vindmøllerne ikke vil have nogen væsentlig betydning for de rekreative kvaliteter i det rekreative område i udkanten af Birk, da området i forvejen er præget af støj fra jernbanen og motorvejen. Vindmøllerne overholder støjgrænseværdierne for støjfølsom arealanvendelse for det pågældende rekreative område.

Kulturmiljø:
I nærzonen er der udpeget en række kulturmiljøer, heriblandt et særligt værdifuldt kulturmiljø omkring Birk, et nationalt industriminde – Tekstilbyen Herning - som spænder fra Hammerum til Herning, landsbyen Nr. Kollund og derudover er projektområdet en del af et kulturmiljø, som indikerer den oprindelige udstrækning af Knudmosen. Det vurderes, at møllerne ikke har afgørende betydning for oplevelsen af kulturmiljøerne, da landskabet i forvejen er præget af infrastruktur og andre tekniske anlæg. For kulturmiljøet ved Knudmosen gælder det, at de kulturhistoriske interesser særligt er knyttet til den vestlige del, som ligger omkring den tilbageværende del af Knudmosen.
 
Fra de åbne arealer omkring skulpturen Elia, i den sydlige del af det særlige værdifulde kulturmiljø omkring Birk, vil de nye møller være markant synlige mod syd. Opstillingen af store vindmøller kan ikke undgå at præge landskabsbilledet omkring skulpturen, som med sin placering ligger i tæt kontakt med det åbne land mod syd. Det er imidlertid vurderet, at skulpturen i kraft af sin størrelse og den sorte farve, der står i kontrast til de lysegrå vindmøller, vil fremstå som et markant, selvstændigt monument i det nære landskab mod øst, vest og syd. Set fra motorvejen vil oplevelsen af skulpturen ikke blive påvirket af møllerne, da de to anlæg er placeret på hver sin side af vejen. 


Oplevelsen af de nærmeste kirker i kulturlandskabet vil ikke blive påvirket af vindmøllerne, ligeledes vil udsynet fra kirkerne ikke blive påvirket grundet bebyggelse og beplantning i retning mod vindmølleområdet.

 
Byer i nærområdet:
Vindmøllerne vil primært være synlige fra Birk eller fra etagebyggerier i Herning med udsigt mod sydøst, og i mindre grad fra resten af det sydøstlige Herning. Fra Lind, Hammerum og Gjellerup vil møllerne primært være synlige fra den kant af byområderne, der vender i retning af mølleområdet, med udsyn ud over det åbne land.
 
Miljøpåvirkning:
Der er en minimal risiko for forurening af jord og grundvand under opstilling, drift og nedtagning af vindmøllerne. De tre vindmøller vil over deres tekniske levetid på 20 år producere ca. 550.000 MWh, hvilket svarer til et årligt elforbrug til apparater og lys i ca. 6.875 husstande. Vindmøllerne vil spare miljøet for ca. 158.400 tons CO2 samt andre CO2-ækvivalenter. Det svarer til godt 14 ‰ af Danmarks forpligtelser i henhold til Kyoto-aftalen. Samtidig vil opstilling af tre vindmøller på i alt ca. 9 MW svarer til ca. 15 % af målsætningen for 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030 fra Herning Kommunes Klimaplan.


Naturpåvirkning:
Vindmøllerne opstilles på landbrugsareal. I området er der en række naturbeskyttede arealer – moser, søer, vandhul og vandløb, men møllerne opstilles ikke i eller i nærheden af disse områder. Dog vil adgangsvejen til den nordvestligste vindmølle være tæt på en beskyttet mose, men vil ikke berøre den. Vindmøllerne opstilles tæt på Knudmosesøerne, og en mindre del af adgangsvejen til den nordligste mølle placeres inden for søbeskyttelseslinjen. Desuden forefindes der fredskov nord og vest for møllerækken, som ikke vil blive berørt.
 
I projektområdet er der udelukkende observeret almindeligt forekommende fuglearter. Der forefindes flere fuglelokaliteter omkring projektområdet, dvs. inden for en afstand af 5 km, hvor der er observeret sjældne og beskyttelseskrævende arter. Møllerne vil have en vis forstyrrelseseffekt på fugle, men flere studier viser, at vindmøllerne ikke udgør nogen væsentlig kollisionsrisiko for fugle i et landbrugsområde.

Der er registeret flagermus i området, og det kan derfor ikke udelukkes, at der lejlighedsvis kan ske tab af individer, men der forventes ingen væsentlig negativ effekt på flagermusbestande. For at minimere risikoen for tab af flagermus bør der etableres stop for driften af den nordvestligste mølle om natten fra ca. 15. juli til ca. 15. oktober, når vindstyrken i rotorhøjde er under 5-6 m/s. Den nordvestligste mølle er tættest placeret på Knudmose-søerne, som betragtes som meget værdifulde fourageringslokaliteter.
 
Dyrelivet i området må forventes at blive forstyrret under opsætning, men vil givetvis vende tilbage efter en kortere tilvænningsperiode. Påvirkningen vil samlet set ikke være af væsentlig betydning.
 
Det nærmeste habitatområde ligger ca.10 km sydøst for området (Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage), og det nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 22 km nord for området (Sønder Feldborg Plantage). Ingen af de fuglearter, som søges beskyttet i fuglebeskyttelsesområderne er observeret i projektområdet, men er blevet observeret i de nærtliggende fuglelokaliteter. Derudover er der observeret Damflagermus i området, som bl.a. indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområderne. Det er vurderet, at på grund af afstanden til vindmøllerne, vil de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for områderne, ikke blive påvirket.
 
Påvirkning af mennesker og naboer:
Generelt vil møllerne have en positiv påvirkning på mennesker på grund af de sparede mængder CO2 samt positive følgegevinster ved at fortrænge el produceret på kulfyret kraftværk. De 11 naboboliger til projektet, dvs. boliger som ligger inden for 1 km fra projektområde, vil kunne opleve gener i form af støjpåvirkning, skyggekast samt den visuelle gene af vindmøllerne i forskelligt omfang. Herudover er der et offentligt rekreativt område, beliggende knap 1 km nord for projektområdet, der betragtes som støjfølsom arealanvendelse.  


Vindmøllestøjbekendtgørelsen fastlægger, hvor meget vindmøller må støje ved naboer. Projektet overholder de gældende regler på området. Herning Kommune vil kræve en støjmåling og efterfølgende beregning ved ejerens anmeldelse af vindmøllerne efter den ved anmeldelsen gældende bekendtgørelse (p.t. ”Bekendtgørelse nr. 1284 om støj fra vindmøller”). Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ikke holder sig under grænseværdierne, skal vindmøllerne støjdæmpes.


 
Der findes ingen fastsatte regler for, hvor meget skyggekast et vindmølleprojekt må påføre naboer, men Miljøministeriet anbefaler under ti timers reel skyggekast om året. Beregningerne viser, at der vil være fire naboboliger, der teoretisk rammes af mere end 10 timers skyggekast om året. Der vil I VVM-tilladelsen blive stillet krav om, at der bliver installeret et program i vindmøllerne, som i de mest kritiske perioder standser de møller, der giver over 10 timers skyggekast om året hos naboboliger.
 
Flere naboer vil opleve visuelle gener. Set fra naboboligerne J, K og særligt I vil møllerne opleves som markante og dominerende. Fra naboboligerne O og B vil der være frit udsyn til møllerne eller til dele af møllerækken. Møllerne vil også være synlige fra naboboligerne C og M, men sløres af beplantning. Fra de resterende naboboliger vil udsynet til møllerne være væsentligt begrænset af driftsbygninger.Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at forslag til tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-12 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
      X
      X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

Der er udarbejdet et lokalplanforslag nr. 39.T20.1 for et vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk, som giver mulighed for opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter.
 
Lokalplanområdet er i Herning Kommuneplan 2013-2024 udlagt til vindmølleområde T20 – Vindmølleområde syd for Birk.
 
På Byrådets møde den 31. januar 2012, punkt 9, godkendte Byrådet debatoplægget for område T20 ved Hauge syd for Birk, som igangsætning for udarbejdelse af lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 8. februar til den 7. marts 2012.
 
Bemærkninger fra debatfasen er behandlet under det forrige punkt vedr. foreløbig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af tre vindmøller med en maksimal totalhøjde på 140 meter og en minimum totalhøjde på 130 meter.
 
Lokalplanområdet ligger i det åbne land. Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger Knudmosesøerne. Længere mod vest og nord findes større infrastrukturanlæg i form af Herningmotorvejen, Midtjyske Motorvej, jernbanelinjer og Herningværket. Ca. 1 km nord for vindmølleområdet ligger Birk med bl.a. erhvervs-, kunst- og uddannelsesinstitutioner samt skulpturen Elia i den sydlige del af Birk.
 
Omkring lokalplanområdet er der flere naturbeskyttede områder såsom søer, moser og vandløb. Endvidere er der fredskovsarealer nord og vest for områder.
 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Haugevej. Adgangsvejene til vindmøllerne bliver anlagt på eksisterende markveje eller som nye veje inden for lokalplanområdet. En mindre del af adgangsvejen til nordvestligste mølle skal etableres inden for søbeskyttelseslinjen omkring Knudmosesøerne.
 
For at sikre ensartet fremtræden i landskabet stilles der i lokalplanen krav om, at alle vindmøller inden for lokalplanområdet skal have samme lysegrå farve, størrelse og udformning. Vindmøllerne skal placeres på en ret linje med lige stor afstand mellem vindmøllerne. Af hensyn til lufttrafikken skal vindmøllerne markeres med et lavintensivt fast rødt lys.
 
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres tre teknikbygninger med et samlet areal på 30 m2, som kan servicere vindmøllerne. Teknikbygningerne skal placeres, så de generer landbrugsdriften mindst muligt.
 
Lokalplanen stiller endvidere krav om, at ved ophør af elproduktion, skal vindmøller, fundamenter, tekniske anlæg og installationer, arbejdsarealer og veje, som alene anvendes til vindmøllerne, fjernes senest et år efter driften er ophørt. Arealer, som før var landbrugsarealer, skal reetableres til landbrugsmæssig drift efter endt drift af vindmøllerne. Omkostningerne i forbindelse med fjernelse af vindmøller mv og reetablering af landbrugsarealer skal ske uden udgifter for det offentlige.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024. Der skal dog altid udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, når lokalplanens anvendelse omhandler et VVM-pligtigt anlæg. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Da vindmølleprojektet omfatter vindmøller med en størrelse på mere end 80 meters totalhøjde, er projektet VVM-pligtigt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”. Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument: ”Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport, december 2013.”
 
VVM-redegørelsens konklusioner er som forrige punkt vedrørende foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Ansøger har krav på, at planforslaget foreløbig vedtages og offentliggøres, da området er med i kommuneplanen.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 39.T20.1 – Vindmølleområde ved Haugevej, syd for Birk foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 18 for boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde i Haderup er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 02.B4.1 for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommuneplanramme 02.OF3, for så vidt angår områdets anvendelse.

Sagsfremstilling

Intentionen i det gældende rammeområde 02.OF3, som dækker ca. halvdelen af lokalplanområdet 02.B4.1, er en anvendelse til offentlige formål som institutionsbebyggelse, plejehjem o.l. samt parkering. Denne anvendelse af området finder imidlertid ikke længere sted, og bygningerne ønskes anvendt til almindelig beboelse.  

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 18 overføres rammeområde 02.OF3 til boligformål ved en sammenlægning med rammeområde 02.B4. Endvidere sker der en justering af afgrænsningen mellem rammeområderne 02.B4 og 02.R5, så afgrænsningen fremover er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

 

I rammeområde 02.B4 er der mulighed for både åben/lav byggelse med en bebyggelsesprocent på max 30 og tæt/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på max 40. Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager med en højde på max 8,5 m.

Der skal etableres opholdsarealer på mindst 100% af boligetagearealet og anlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig. Ved indretning af ungdomsboliger og ældre-/handicapegnede boliger skal der etableres mindst 1 p-plads pr. bolig.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 02.B4.1 for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup. Baggrunden for lokalplanen er, at det tidligere Rønnevænget Plejecenter er nedlagt og bygningerne søges solgt til boligformål. Anvendelse til bolig er i strid med gældende lokalplan 2.05, som udlægger området til offentligt formål, hvorfor nærværende lokalplanforslag er udarbejdet.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvorfor der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 18 til kommuneplanen.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca.12390 m² i den vestlige del af Haderup.
Området er mod nord afgrænset af Jens Jensens Anlæg, mod vest af mark og krat, mod syd af et parcelhuskvarter og mod øst af Herningvej.

 

En del af området er omfattet af lokalplan 2.05, der udlægger et område til offentlige formål som f.eks. plejehjem. En fremtidig anvendelse til selvstændige boliger kan ikke realiseres med gældende planlægning, hvorfor nærværende lokalplanforslag er udarbejdet.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for boliger i form af åben/lav (parcelhuse) og tæt/lav (fx rækkehuse) bebyggelse. I den forbindelse er det muligt at nedrive eksisterende bebyggelse. Det er endvidere lokalplanens formål at give mulighed for at etablere fælles friarealer til områdets boliger.

 

Lokalplanområdet må anvendes til boligformål med tilhørende grønne områder og fællesfaciliteter. Der kan endvidere i området drives virksomhed til liberale erhverv, som er forenelig med områdets karakter af boligområde.

 

Bebyggelsesprocenten for åben/lav boligbebyggelse fastsættes til 30, mens den for tæt/lav boligbebyggelse fastsættes til 40. Bebyggelse kan opføres i maksimum 2 etager og med en højde på maksimum 8,5 meter.

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Jens Jensensvej. For at sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser i tilknytning til boligerne.
Desuden skal der i lokalplanområdet sikres stier til områdets egen betjening.

 

Lokalplanforslaget er ikke i oversensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 i forhold til anvendelsen, bygningshøjde og etageantal, hvorfor der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 18.

 

 

 Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 02.B4.1 for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup  foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Debatoplæg for vindmøller ved Fonvadvej vest for Snejbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
    
      X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om opstilling af vindmøller i område T18 ved Fonvad, vest for Snejbjerg. Område T18 er i kommuneplanen udlagt til vindmøllerområde.
 
Forvaltningen har, i henhold til lovgivningen, udarbejdet et debatoplæg til indkaldelse af forslag og idéer til projektet, samt en scoping, som fastlægger indholdet for VVM-redegørelsen med henblik på den videre planlægningsproces for området.

Sagsfremstilling

Lemvigegnens Landboforening har på vegne af lodsejer anmeldt et vindmølleprojekt i vindmølleområde T18 – Fonvad. Rammeområdet giver mulighed for opstilling af fire vindmøller med en højde på mellem 125 og 150 meter i én række. Anmeldelsen omfatter et hovedforslag på 4 vindmøller på hver 3 MW med en totalhøjde på 140 m og et alternativ på 3 vindmøller på 3,3 MW med en totalhøjde på 150 m. I begge forslag opstilles møllerne i én række. Se bilag 1. Opstilling af møller med en størrelse på mere end 80 meter er VVM-pligtigt.
 
Der er med projektet forsøgt at udnytte områdets rammer ved at opstille så mange møller som muligt, og så høje som muligt. Der er en spejderhytte i området, som af hensyn til støj skal betragtes som en bolig i det åbne land. Projektområdet omfatter kun en enkelt matrikel. Der er ikke ønske fra de omkringliggende lodsejere i rammeområde T18 om at opstille vindmøller på deres jord. Det er derfor ikke muligt at optimere projektet yderligere.

 

Hovedforslaget og alternativet er på henholdsvis ca. 12 og 9,9 MW, hvilket svarer til henholdsvis ca. 20 og 16,5 % af Byrådets målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030 i henhold til Herning Kommunes Klimaplan. Status er, at der i 2013 er realiseret projekter i 4 af de 9 områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013-2024, svarende til ialt 37,65 MW og ca. 63 % af Byrådets målsætning om ny vindmølleenergi.


I henhold til planlovens § 11g skal kommunen indkalde forslag og idéer fra offentligheden til brug for den videre planlægningsproces. Formålet er at supplere forvaltningens egen viden omkring forhold i lokalområdet, der skal tages hensyn til i planlægningen. Dette gøres gennem et debatoplæg, som sendes i offentlig høring forud for planarbejdet. Debatoplægget indeholder en beskrivelse af området og projektet samt enkelte visualiseringer af møllerne i landskabet (bilag 2).
 
Da projektet kræver, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan, skal der i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” § 7 stk. 2 udarbejdes en miljøvurdering af planernes forventede påvirkning af miljøet.
 
Derudover skal selve projektets virkninger på miljøet vurderes, i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning” § 3 stk. 1.
 
Begge miljøvurderinger foretages i praksis gennem en såkaldt ”VVM-redegørelse med miljøvurdering”, da der er mange sammenfaldende emner for de to vurderinger. Til brug for denne VVM-redegørelse med miljøvurdering er der udarbejdet en scoping, der skematisk oplister de emner, VVM-redegørelsen vil belyse (bilag 3). Scoping og debatoplæg har begge været sendt i høring internt hos øvrige forvaltninger, således at alle relevante forhold vil blive belyst.
 
Debatoplægget sendes i offentlig høring, og scopingen sendes i høring hos relevante myndigheder.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at debatoplægget godkendelse, således

 

at planlægningen for vindmøller i område T18 kan igangsættes ved udsendelse af debatoplæg i offentlig høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-G00-15-07 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Prioritering af anlægsprojekter i Herning Bymidte 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune udvikler sig på mange fronter i disse år, og en flot og levende by er en vigtig forudsætning for Herning Kommunes fortsatte udvikling.

 

I 2014 afsluttes en omfattende omlægning af Østergade og Silkeborgvej fra Torvet til Kaj Munksvej, og udviklingen af de kommende års anlægsprojekter skal nu prioriteres og forberedes.

 

Sagsfremstilling

Politikken for "Den levende by" har innovativ byudvikling som mål, med henblik på at øge værdien af bymidten som Hernings center for handel, ophold og oplevelser. Herning skal være en flot by, Herning skal også være en levende by med stærk identitet.

 

Bymidteprojekterne tager udgangspunkt i politikken "Den levende by" og omfatter omlægning og nyanlæg af gågader, torve og pladser i Herning bymidte, i henhold til vedtaget budget og resultatet af arkitektkonkurrencen ”Herning Den Levende By”.

 

På Budget 2013, serviceområde 09 Trafik_BYP, stednr. 222035_Projektudviklingsmidler, er der afsat 0,314 mio i 2014, og på samme konto fra 2013, er der en rest på 0,250 mio. I investeringsoversigten for 2013, serviceområde 09 Trafik_BYP, stednr. 22300105_Området mellem Nørregade og Kirkestien, er der afsat 6,166 mio 2015.

 

Der pågår for øjeblikket et udrednings- og udviklingsarbejde omkring den fremtidige anvendelse af flere bygninger i karréen mellem Nygade, Nørregade, Østergade/Tinghuspladsen og Torvet. Det vurderes, at der ikke er gennemført detailplanlægning eller realiseret projekter på ejendommene i dette område før tidligst i 2015, hvorfor et konkret anlægsprojekt i Nørregade og "Kirkestien" kan foregribe planlægningen i området.

 

Det foreslås, at Byplanudvalget drøfter og prioriterer anvendelsen af disse midler, afsat i investeringsoversigten, til nedenstående forslag til prioritering af anlægsprojekter i Herning midtby 2014 og frem, idet midler afsat under Bymidtepuljen i anlægsinvesteringsoversigten for 2014 er disponeret og frigivet til andre bymidteprojekter. 2014 er derfor et planlægningsår, hvor der ikke sættes nye anlægprojekter igang under Bymidtepuljen end etape II af omlægningen Silkeborgvej. Endvidere foreslås, at Byplanudvalget drøfter og prioriterer forvaltningens nedenstående forslag til nye anlægsprojekter under bymidtepuljen.

 

A – Vision 2020 for Herning City og ly og læ i bymidten
I Byrådets arbejdsgrundlag for de kommende 4 år er der sat særligt fokus på udviklingen i Herning Bymidte. Byrådet ønsker i samarbejde med relevante aktører at udarbejde en ”Vision 2020” for Herning City, som i løbet af de kommende år skal gøre Hernings centrum markant mere attraktivt for både erhvervsdrivende, kunder, gæster og borgere. Afsættet for arbejdet er blandt andet den ti punkts-plan for Herning City, som er udarbejdet i 2012. En række initiativer fra 10 punkts planen er sat i gang for at gøre området mere attraktivt og levende. Under overskriften "Det blæser tit i Herning og solen skinner ikke altid", er der som ét af punkterne i planen forsøgt udarbejdet et forløbigt oplæg til, hvordan der kan skabes mere ly og læ i Herning Bymidte.
Visionsprojektet 2020 for Herning City, i form af bl.a. et analyse -og skitseprojekt, interessent inddragelse og etablering af enkelte "Ly og Læ" elementer vurderes til at kunne udføres for omkring 0,550 mio. Andre konkrete initiativer og anlæg, der skal udmøntes som resultat af visonsarbejdet, er ikke med i investeringsoversigten for nuværende.

 

B - Gågadestrækning fra Poulsens Plads til Torvet 

Projektet ligger i forlængelse af den nyrenoverede Poulsens Plads og strækker sig mod øst til Torvet. Strækningen er en spændende del af gågaden, rig på liv, butikker og erhverv. En samlet renovering af hele strækningen er kompliceret og vil berøre butikkerne meget over en længere periode. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at opdele projektet i f.eks. to etaper, som gennemføres i direkte forlængelse af hinanden. Det anbefales at første etape af anlægsprojekt for gågaden sker fra Poulsens Plads til Skolegade. Projektets første etape vurderes, at kunne udføres for 7,5 mio og samlet 15 mio kr. for hele strækningen.

 

C – Kulturaksen fra Biblioteket til Kulturgården i Nørregade.

Projektet skal ses i sammenhæng med det nye Bibliotek, Kulturfællesskabet i Nørregade og igangværende omlægning af gågaden i dette område.

Torvehandelen er flyttet til Tinghuspladsen og der forberedes til gratis Wifi og mobile scener i Østergade. Der er spændende muligheder i området.

Projektet omfatter et anlægsprojekt på forbindelsen fra Biblioteket til Kulturgården (tidl.Nørregade Skole) via Nørregade samt forbindelser på tværs. Projektet vurderes at kunne udføres for 10 mio.

 

C – Søndergade med baggård og parallelle smøger
Søndergade har en central beliggenhed i Herning bymidte og er hovedforbindelsen mellem banegården og gågaden, samt det nye bibliotek. Biblioteket er snart på plads, og Banegården skal renoveres med intelligent busterminal og nyt anlæg.

Det ønskes, at der arbejdes med et anlægsprojekt for Søndergade og sammenkoblingen med Biblioteket og de parallelle smøger. Projektet vurderes, at kunne udføres for 5 mio. 

 

D – Bredgade (Sivegade)

Bredgade, vest for Poulsens Plads, er nu ændret til ensrettet bilgade, også kaldet Sivegade. Forsøget strækker sig over en to-årig periode og der bliver løbende vurderet på løsningen sammen med alle involverede parter og interessenter.

Der ønskes at arbejdes med en anlægsprojekt for Bredgade vest. Projektet vurderes, at kunne udføres for 7,5 mio.


Projekternes økonomi er skønnet på baggrund af erfaringspriser fra  lignende projekter der er gennemført i bymidten. 


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at anlægsprojekter i Herning bymidte 2014 prioriteres i rækkefølgen A, B, B1, C og D, idet B og B1 bearbejdes i sammenhæng med A’s realisering. Prioriteringen drøftes med Herning city’s aktører,

 

at restbeløbet fra stednr. 222035: Projektudviklingsmidler på 0,250 mio. kr. fra Budget 2012 for året 2013 frigives og overføres til samme stednr. i Budget 2013 gældende for 2014, 

 

at rådighedsbeløbet afsat i Budget 2013 på stednr. 222035. Projektudvuklingsmidler frigives med 0,314 mio. kr.  og anvendes sammen med de 0,250 mio. kr. til projektudvikling i 2014.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Administration af vindmøllemidler fra Grøn Ordning Assing

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg, Pia Colstrup

Sagsresume

I november 2013 er der kommet en vejledning til Grøn Ordning fra Energinet.dk. Forvaltningen er i gang med at opdatere materialet på hjemmesiden i overensstemmelse med de nu udspecificerede regler.

 
Ansøgningspuljen for Grøn Ordning Assing er på i alt 670.337,50 kr. til initiativer i det berørte lokalområde. Der er ansøgt om tilskud for i alt knapt 1,9 mio. kr.
 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet af hensyn til de bevillingsmæssige forhold.  

Sagsfremstilling

Generelt

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

Vindmølleprojektet ved Assing på 6,65 MW udløser altså 585.200 kr. til initiativer.

 

I forbindelse med Grøn Ordning Vildbjerg, har Herning Kommune ansøgt Energinet.dk om midler til 3 projekter. Der er modtaget tilsagn om tilskud til projekterne omhandlende: ”Sportsgulv i Hal 2 i Vildbjerg” og ”Varmepumpe til spejderhus i Vildbjerg”.

Energinet.dk har derimod givet afslag til projektet omhandlende ”Etablering af gang- og cykelsti, tilslutning af trappe til stiforløb, samt belysning ved stiforløb, i Sinding”.
Tilsagn og afslag på tilskud er vedlagt i Bilag 1.

 

I november 2013 er der kommet en vejledning til Grøn Ordning fra Energinet.dk, som
angiver hvem der kan søge om tilskud, hvad man kan søge om tilskud til, og hvordan man skal søge om tilskud. Det er blandt andet præciseret, at det er kun foreninger med et alment og ideelt formål, dvs. ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, samt Herning Kommune, der kan ansøge om penge. Der gives kun tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen samt til kulturelle og informative aktiviteter, i foreninger o.l., med henblik på at fremme accepten af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. Der gives ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, eller projekter helt eller delvist baseret på frivillig arbejdskraft. Yderligere er det blevet præciseret, at for at der gives tilsagn til projekter på privat ejet jord, skal der tinglyses en deklaration på arealet, bl.a. omhandlende offentlig adgang til projektet døgnet rundt.

 

Forvaltningen er i gang med at opdatere materialet på hjemmesiden, herunder administrationspraksis for Grøn Ordning, Herning Kommune, i overensstemmelse med de nu udspecificerede regler.

 

Grøn Ordning Assing

Grundet afslag på projektet fra Grøn Ordning Vildbjerg er der 85.137,5 kr. der overføres til ansøgningspuljen for Grøn Ordning Assing. Ansøgningspuljen er derfor på i alt 670.337,50 kr. til initiativer i det berørte lokalområde, dvs. primært inden for en radius af 4,5 km fra vindmølleprojektet, for at prioritere de lokalområder som vindmøllerne påvirker mest, jf. Administrationspraksis for Grøn Ordning, Herning Kommune. Vedlagt i Bilag 2.

 

Inden for en radius af 4,5 km fra vindmøllerne ved Assing, ligger Troldhede i Ringkøbing-Skjern Kommune, og Assing Mølleby i Herning Kommune. Der er ingen ansøgninger fra disse byer.

 

Kibæk, som er den nærmeste større by, og der hvor hovedparten af ansøgningerne ligger, ligger godt og vel 4,5 km fra vindmølleområdet. Det er forvaltningens vurdering, at Kibæk er det bysamfund, hvor midlerne fra Grøn Ordning Assing primært bør anvendes.

 

Der er indkommet 9 ansøgninger til Grøn Ordning Assing. Se ansøgningernes placering ift. vindmølleprojektet i Bilag 3. Der er ansøgt for i alt knapt 1,9 mio. kr. i forbindelse med Grøn Ordning Assing. Alle ansøgninger er vedlagt i Bilag 4.

 

Oversigtskema over de indkomne ansøgninger:

 

Nr.
Beskrivelse
Ansøgt beløb inkl. moms.
Ansøger
Ca. afstand til møllerne
 
1
Etablering af et lysthus i plejehjemmets
have, så beboerne kan nyde udsigten over
det nærtliggende engareal. Projektet falder ikke ind under grøn ordning.
 
146.110 kr
Plejehjemmet Sandfeld-
gården
5 km
2
Renovering og udbygning af orienterings-
bane med 40 faste poster placeret rundt i Kibæk. Formålet er at Kibæk Skole og alle borgere i byen skal kunne benytte orienteringsbanen, når man trænger til variation i løbeturen.
 
25.830 kr. uden moms
 
 
 
Herning Kommune,
Kibæk Skole
5,8 km.
3
Udskiftning af oliefyr til et ”luft-til-vand varmepumpeanlæg” ved spejderhytten Skovlyst, for at mindske varmeudgiften for hytten.
79.250 kr.
De grønne pigespejdere i Kibæk
2,7 km.
4
Ansøgningen er ændret til ansøgning nr. 9
og 10.
5
Etablering af grønt område, med borde og bænke, med udsigt til møllerne.  
 
Projektet falder ikke ind under grøn ordning.
 
107.487,50 kr.
Knud Rahbæk
1, 1 km
6
Naturprojekt omhandlende områdeforskønnelse omkring vindmølle
nr. 2 og 3 ved Assing.
 
Projektet falder ikke ind under grøn ordning.
 
249.357,50 kr.
Assing
Vindkraft I/S
0 km.
7
Renovering af taget på den gamle hal i
Kibæk, da der bl.a. er problemer med at
taget er utæt. Formålet er at spare på
energien og at ”sikre” den gamle hal i
mange år fremover, til styrkelse af de
lokale idræts- og kulturelle aktiviteter i
hallen til gavn for hele lokalbefolkningen, herunder skolen, SFO’en og børnehaven, samt Kibæk Idræts Forenings 1.800 aktive medlemmer. Hallen har omkring 150.000 besøgende hvert år.  
 
855.441,25 kr.  
 
KFU har bevilliget 300.000 kr. til projektet, så det reelle beløb er:  
 
555.441,25 kr.
Kibæk Idrætsforening
5,8 km.
8
Tilskud til en friluftshytte ved minihallen i Studsgård, som kan bruges af byens borgere, herunder Studsgård Friskole, Studsgård GIF og Minihallen.
Projektet er medfinansieret af Herning Kommunes landsbypulje, med 55.000 kr.
 
104.293 kr.
Studsgård Borgerforening
12 km.
9
Etablering af rekreativt stisystem, med informationstavler, borde og bænke, syd
og vest for Klinten. Formålet er at skabe et sammenhængende stisystem rundt om
Kibæk, til gavn for alle borgerne i byen.
Stiens nærmere placering, skal fastlægges
i samarbejde med Herning Kommune.
 
141.204,38 kr.
Grundejer-
foreningen Klinten
4,6 km.
10
Etablering af outdoor fitness redskaber ved Kibæk Krydsfelt, til glæde for foreningens medlemmer, skolens elever, samt de øvrige borgere i Kibæk.
181.250 kr.
Kibæk Idrætsforening
5,8 km.

 

Det er forvaltningens vurdering at ansøgning nr.1, 5 og 6 ikke falder ind under grøn ordning, da ansøger ikke er en forening med et alment og ideelt formål, men er privatperson, erhvervsdrivende eller en økonomisk forening.

 

Ansøgning nr. 7 omhandler renovering af taget på den gamle hal i Kibæk. Kibæk Krydsfelt har i 2013 modtaget en bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på 300.000 kr. til renovering af en del af taget, på baggrund af en ansøgning fra juni 2013. Efterfølgende er det konstateret at der er problemer med hele taget, og Kibæk Krydsfelt har været i dialog med producenten af tagpladerne, og fået en aftale på plads, således at producenten leverer nye tagplader til hele taget under garantien, svarende til 2580 tagplader og et beløb på ca. 258.000 kr.

Renovering af hele taget vil koste det ansøgte beløb på 855.441,25 kr. inkl. moms. Udbedres skaden på taget kun delvist, er dette ensbetydende med at der på et senere tidspunkt kommer en efterregning til renovering af hele taget. Penge som Kibæk Krydsfelt ikke har. Hvis der bevilges (855.441,25 - 300.000 = 555.441,25) 555.441,25 kr. til projektet fra Grøn Ordning, vil dette komme Herning Kommune til gode, da man derved sparer udgiften til renovering og indkøb af tagplader til resten af taget senere.

 

Forvaltningen anbefaler, at ansøgere tildeles det fulde ansøgte beløb, da sandsynligheden for at projektet realiseres, dermed er større.

 

Økonomi

Der ansøges samtidig om en samlet anlægsudgiftsbevilling samt en samlet anlægsindtægtsbevilling på 671.000 kr. Beløbene fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednummer. Bevillingerne skal tilpasses den politiske beslutning.

 

Anlægsudgiftsbevilling hhv. anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2013 til Grøn Ordning Vildbjerg nedskrives med 85.000 kr. afsat til projekt vedr. etablering af gang- og cykelsti mv. i Sinding. Rådighedsbeløbene overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

 

I denne ansøgningsrunde er der ansøgt om flere penge, end der er til rådighed. Hvis det fulde beløb for næste ansøgningsrunde til Grøn Ordning ikke uddeles, er der mulighed for at de resterende penge kan anvendes til ansøgninger uden for lokalområdet - også til projekter, der har været ansøgt til før. Det kræver, at der fremsendes en fornyet ansøgning.

 

Et eventuelt restbeløb overføres til næste ansøgningsrunde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at puljemidler, som ansøges hos Energinet.dk fordeles som følger:

Ansøgning nr. 7 med kr. 340.000, ansøgning nr. 10 med kr. 181.000, og restbeløbet op til kr. 670.337,50 til revideret ansøgning,

 

at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 671.000 kr. i 2014 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. Grøn ordning Assing. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 671.000 kr. i 2014 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. Grøn ordning Assing. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk.,

 

at der meddeles negativ anlægsindtægtsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 85.000 til Grøn Ordning Vildbjerg på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090098. Afsat rådighedsbeløb på 85.000 kr. i 2013 overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014,

 

at der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 85.000 til Grøn Ordning Vildbjerg på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090098. Afsat rådighedsbeløb på 85.000 kr. i 2013 overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

 

 

Byplanudvalget ønsker at få forelagt udkast til brev vedrørende anbefalinger til Energinet.dk med forbedrede kriterier for tildeling af midler fra Grøn Ordning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-G00-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Herning Kommunes byfornyelsestiltag, herunder omfordeling af byfornyelsesmidler til kondemnering og nedrivning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen, Pia Colstrup

Sagsresume

Orientering om Herning Kommunes byfornyelsestiltag samt omfordeling af byfornyelsesmidler til kondemnering, nedrivning, istandsættelse samt indklima- og skimmelsvampsager.

 

Det indstilles, at der laves én samlet pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse samt indeklima- og skimmelsvampsager.

Sagsfremstilling

Herning Kommune arbejder bredt med byfornyelse og har mulighed for at anvende forskellige byfornyelsestyper, jf. Byfornyelsesloven:

 

 • bygningsfornyelse,

 • områdefornyelse,

 • friarealforbedring,

 • kondemnering, nedrivning, indeklima- og skimmelsvampsager.

 

Byrådet har i 2012 vedtaget "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan" samt "Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald" i 2010.   

 

Igangværende og planlagte byfornyelsestiltag

Inden for de overordnede byfornyelsestyper, og som del af ovennævnte Byfornyelsesstrategi og Handlingsplan, arbejder kommunen pt. med følgende byfornyelsestiltag:

 

1. Bygningsforbedringsudvalget.

 

2. Bygningsfornyelse jf. Byfornyelsesstrategien.

 

3. Områdefornyelse i Sunds jf. Byfornyelsesstrategien.

 

4. Friarealforbedring "Kirkestien".

 

5. Handlingsplan for sundshedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot
   og affald.

 

6. Pulje til Landsbyfornyelse 2014.

 

7. Indeklima- og skimmelsvampsager.

 

Ad 1

Bygningsforbedringsudvalget kan give støtte til istandsættelse af ejendomme fra før 1950 med bevaringsværdi 1-4 og gennemfører én til to ansøgningsrunder årligt.

 

Der er fire igangværende projekter med tilsagn om støtte fra Bygningsforbedringsudvalget.

 

Staten refunderer 50% af den samlede udgift.

 

Byrådet har på mødet den 28. januar 2014 besluttet, at Bygningsforbedringsudvalget nedlægges, og kompetencen overgår til Byplanudvalget, samt at midlerne afsat til Bygningsforbedringsudvalget fremadrettet anvendes til henholdsvis bygningsfornyelse og nedrivning i landdistrikter.

  

Ad 2

I henhold til Byfornyelsesstrategien er der gennemført ansøgningsrunder til ordinær bygningsfornyelse, gældende for ejendomme fra før 1950, i den vestlige del af kommunen i 2012 og i den sydlige del af kommnen i 2013.

 

Ansøgningsrunden i 2014 gennemføres i den centrale del af kommunen (Herning, Lind, Gullestrup og Tjørring) og er netop igangsat med annoncering og informationsmøde.

I 2015 gennemføres en tilsvarende ansøgningsrunde i den nordlige del af kommunen. Når runden i den nordlige del af kommunen er gennemført, har forvaltningen over en 4-årig periode gennemført ansøgningsrunder i hele kommunen under de samme forudsætninger.

 

Det samlede beløb afsat til ordinær bygningsfornyelse i 2014 og 2015 er ca. 1.200.000 kr. 

 

Til sammenligning kan det nævnes, at der i 2012 kom i alt 8 ansøgninger, og der blev givet tilsagn om støtte til 5 ejendomme på i alt 333.000 kr.

I 2013 kom der i alt 10 ansøgninger, og der blev givet tilsagn om støtte til 3 ejendomme på i alt 196.000 kr. På trods af bred annoncering og afholdelse af informationsmøder, er dette færre ansøgninger end forventet.

 

Det forventes dog, at der vil komme flere ansøgninger i 2015, når Sunds får mulighed for at søge, da den igangværende områdefornyelse i Sunds giver anledning til øget fokus og interesse.

 

Staten refunderer 50% af den samlede udgift.

 

Ad 3

I henhold til Byfornyelsesstrategien gennemføres der områdefornyelse i Sunds i 2013 - 2019.

 

Kommunen har i juni 2013 fået tilsagn om reservation af statslige midler på 1.250.000 kr. og finansierer selv 2.544.000 kr. så projektets samlede budget er på 3.794.000 kr.

 

Projektets indledende fase, med udarbejdelse af byfornyelsesprogram, er netop igangsat i tæt samarbejde med borgerne i Sunds.

 

Programmet, som forventes fremsendt til politisk godkendelse i april 2014, skal godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i maj/juni 2014, hvorefter detaljeringen og udførelsen af de enkelte projekter kan igangsættes.

 

Staten refunderer 33% af den samlede udgift.

 

Ad 4

Der er afsat midler til friarealforbedringsprojektet "Kirkestien" (del af Tinghuskarréen). Igangsættelse af projektet afventer den øvrige udvikling af området.

 

Staten refunderer 50% af den samlede udgift.

 

Ad 5

"Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald" giver bl.a. mulighed for kondemnering samt påbud om nedrivning af sundhedsfarlige og forfaldne ejendomme.

 

På baggrund af handlingsplanen er der igangsat registrering af forfaldne ejendomme i kommunen og indledt tekniske undersøgelser, samt dialog med ejere med henblik på kondemnering og evt. opfølgning med påbud om nedrivning. Forvaltningen forventer at indstille 2 - 4 ejendomme til kondemnering i foråret 2014.

 

Kondemnering og nedrivning medfører ikke umiddelbart udgifter for kommunen i sig selv. Dog kan der blive tale om udgifter til vurdering af ejendommens værdi og til erstatning, hvor en grund mister værdi efter nedrivning. Ligesom der kan forekomme udgifter til genhusning af beboere samt til tekniske undersøgelser.

 

Der er ikke afsat særskilte midler til udmøntning af handlingsplanen.

 

Staten refunderer 50% af den samlede udgift.

 

Ad 6 
Med den seneste ændring af Byfornyelsesloven, der trådte i kraft den 1. januar 2013, fulgte "Pulje til Landsbyfornyelse 2014". Herning Kommue har fået tildelt op til 3.000.000 kr. fra staten til udmøntning i 2014 og skal selv finansiere op til 2.000.000 kr. (40%), såfremt man ønsker at gøre brug af de statslige midler. Det vil sige, at kommunen med puljen har mulighed for at anvende op til 5.000.000 kr. til forskønnelse i landsbyer og landdistrikter.

 

Puljen skal sikre forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer (under 3000 indbyggere) og i landdistrikterne. Midlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter: 

 • Istandsættelse af nedslidte boliger

 • Nedrivning af nedslidte boliger

 • Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.

 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

 
Det skal bemærkes, at puljemidlerne kun kan benyttes, hvor det er muligt at indgå frivillige aftaler med bygningsejer. Midlerne kan således ikke benyttes til kondemnering og påbud om nedrivning.

 

Den kommunale medfinansiering kan delvist finansieret ved omfordeling af byfornyelsesmidler mellem de forskellige byfornyelsestiltag.


Staten refunderer 60% af den samlede udgift.
 

Ad 7

Der er afsat midler til indklima- og skimmelsvampsager, som kører løbende uafhængigt af ovennævnte byfornyelsestiltag og administreres i Teknik og Miljø.    

 

Staten refunderer 50% af den samlede udgift.    

 

Økonomi

Den ordinære ramme fra staten til kommunens byfornyelsesaktiviteter har de seneste år været på 1 mio. kr. Rammen for 2014 forventes udmeldt af staten i marts/april 2014.

I 2013 anvendte eller reserverede kommunen ca. halvdelen af den statslige ramme på 1 mio. kr. - nemlig 415.000,00 kr. og havde således en uforbrugt ramme på 585.000,00 kr. 

 

På investeringsoversigten 2014-2017 er der på serviceområde 03, Kommunale ejendomme afsat i alt hhv. 952.000,00 kr. i 2014 og 792.000,00 kr. i 2015, 2016, 2017 til byfornyelse.

 
På stednr. 015099 (01) Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, er der afsat 630.000,00 kr. i 2013 samt 638.000 kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til gennemførelse af områdefornyelse i Sunds.

 

På stednr. 015099 (02) Rådighedsbeløb - Bygningsforbedringsudvalget, er der afsat 314.000,00 kr. i 2014 samt 154.000,00 kr. årligt i 2015, 2016 og 2017.

De afsatte midler til Bygningsforbedringsudvalget vil fremadrettet blive omfordelt til bygningsfornyelse og nedrivning i landdistrikter (jf. Byrådets beslutning på møde den 28. januar 2014).

 

Omfordeling af midler

Det er forvaltningens vurdering, at ovennævnte pkt. 5, 6 og 7 vedr. kondemnering, nedrivning, istandsættelse samt indeklima- og skimmelsvampsager med fordel kan samles i én pulje - Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima. Dette vil bl.a. give mulighed for at udmønte Handlingsplanen og Pulje til Landsbyfornyelse 2014 mere effektivt og anvende midlerne, hvor det reelle behov viser sig at være.

 

Forvaltningen foreslår, at en del af den kommunale medfinansiering til Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima finansieres af uforbrugte midler til bygningsfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding på stednr. 015091 på ialt 247.000 kr. netto i 2013. Mindreforbruget skyldes, at der ikke er indkommet så mange ansøgninger som forventet ved projektstart. Rådighedsbeløbene på stednr. 015091 overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014. Formålet med midlerne vil stadig være byforskønnelse og bygningsfornyelse.

 

Med Byrådets beslutning på mødet den 28. januar om at nedlægge Bygningsforbedringsudvalget og fremadrettet anvende de afsatte midler hertil til bygningsfornyelse og nedrivning i landdistrikter, kan der overføres yderligere 314.000 kr. netto i 2014 til puljen.

 

Desuden er der til indeklima- og skimmelsvampsager afsat 25.000 kr. netto i 2013 til løbende aktivitet. Beløbet overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

 

Dette giver et samlet kommunalt beløb til den foreslåede pulje på i alt 586.000 kr. netto.

 

Herning Kommune vil enten få 50% eller 60% refusion fra staten afhængigt af, hvilken type aktivitet, der gennemføres med puljen, jf. pkt. 5, 6 og 7.

Ved aktiviter med 60% refusion udgør de 586.000 kr. netto ialt 1.465.000 kr. brutto og ved aktiviteter med 50% refusion udgør beløbet 1.172.000 kr. brutto.

Der budgetlægges med refusion svarende til 50%. Eventuelle efterfølgende korrektioner af de givne bevillinger kan ske ved budgetopfølgningerne. 

 

Eventuelle overskydende midler fra puljen til ordinær bygningsfornyelse, jf. punkt 2, kan overføres til Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima, såfremt det er aktuelt, når den planlagte ansøgningsrunde er gennemført i 2015.

 
Byplanudvalget har den fulde beslutningskompetence i kondemnerings- og nedrivningssager, da dette sker med hjemmel i Byfornyelsesloven. Den faglige kompetence til arbejdet med kondemnering og nedrivning ligger dog i Teknik og Miljø.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at opgaven med at administrere kondemnerings- og nedrivningssager bør ligge i Teknik og Miljø - på lige fod med indeklima- og skimmelsvampsager. 

   

  

 

 

 

 

 

 Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der laves én samlet pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse samt indeklima- og skimmelsvampsager,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.172.000 kr. i 2014 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, nyt stednr. Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima,

 

at der til statsrefusion meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 586.000 kr. i 2014 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr. Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på 493.000 kr. og indtægter på 246.000 kr., netto 247.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015091 Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding i 2013. Rådighedsbeløbene overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014. Der meddeles en negativ anlægsudgiftsbevilling på 493.000 kr. samt en negativ anlægsindtægtsbevilling på 246.000 kr. samme sted,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af afsat rådighedsbeløb på 314.000 kr. afsat på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb Bygningsforbedringsudvalget i 2014,

 

at anlægsudgiften desuden finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på 50.000 kr. samt indtægter på 25.000 kr., netto 25.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015086 undersøgelse af skimmelsvamp i 2013. Rådighedsbeløbene overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014. Der meddeles en negativ anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. samt en negativ anlægsindtægtsbevilling på 25.000 kr. samme sted.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orientering om ansøgning til Ældrepuljen 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2014 er der afsat en pulje på 1 mia. kr. til permanent løft af ældreområdet.
 
Puljen udmøntes til kommunerne for et år ad gangen og sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Ansøgningsfristen er den 14. februar 2014 og tilbagemelding kan forventes den 5. marts 2014.
 
Der er på forhånd reserveret beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunes andel af puljen udgør 14,6 mio. kr. i 2014.

 

Forslag til anvendelse af midler fra Ældrepuljen 2014 forelægges, jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2014, Social- og Sundhedsudvalget til prioritering.

Sagsfremstilling

For at få del i ældrepuljen skal kommunerne indsende en ansøgning med konkrete forslag til initiativer. Dette bliver proceduren de første to år, men såfremt en kommune har fået tilsagn om midler i 2014, vil den kunne forvente at få det tilsvarende beløb i 2015, hvis de formelle krav er opfyldt. Hermed vil der kunne iværksættes tiltag af varig karakter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. januar 2014 drøftet processen for ansøgningen for Herning Kommune.

 

Det er besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget foretager prioriteringen af de tiltag, der skal indgå i ansøgningen fra Herning Kommune, og at sagen efterfølgende sendes til orientering for henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. februar 2014 og Byrådet den 4. marts 2014.  

 

Administrationen forelægger en række forslag under følgende overskrifter jfr. puljevejledningen:

 

 • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

 • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

 • Bedre forhold for de svageste ældre f.eks. på plejehjem

 • Andre initiativer

 

Katalog med de enkelte forslag opdelt i varig drift og éngangsforslag er vedlagt som bilag.

 

I forbindelse med ansøgningen er der sket inddragelse af både MED-systemet i Sundhed og Ældre samt Ældrerådet i det omfang, det har været muligt inden for den angivne tidsfrist. Høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

 

Herudover er der modtaget forslag til anvendelse af puljemidlerne fra Danske Diakonhjem, som ligeledes er vedlagt som bilag til sagen.

 

Der ønskes blandt de fremsatte forslag en prioritering af, hvilke tiltag, der skal indgå i Herning Kommunes ansøgning til Ældrepuljen 2014.

 

Opmærksomheden henledes på, at forslag med løbende drift først vil kunne igangsættes omkring 1. april 2014, hvormed udgiften hertil vil være lavere i 2014 end i 2015 og frem.  

 

Helårsvirkningen af prioriterede forslag (varige driftsforhøjelser) kan således ikke overstige 14,6 mio. kr., hvis den fulde udgift skal kunne dækkes fremadrettet via puljemidlerne.

 

Økonomien i de enkelte forslag for henholdsvis 2014 og fremadrettet fremgår af bilagsmaterialet. De anvendte normeringsnøgler, gennemsnitslønninger m.v. i beregningerne er jfr. puljevejledningen de faktiske for Herning Kommune (budget 2014).

 

Tilbagemeldingen om tilsagn fra puljen, som forventes at foreligge den 5. marts 2014, vil så vidt muligt blive givet på Social- og Sundhedsudvalgets møde samme dato - alternativt udsendt til orientering pr. mail.

 

Orientering vil ligeledes tilgå henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

Der tages stilling til bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen, når tilsagn om tilskud foreligger.

 Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at det tages til orientering, at Ældrepuljen 2014 ansøges om en samlet sum på 14,6 mio. kr. i 2014 i overensstemmelse kataloget vedlagt som bilag dog med følgende bemærkninger:

Forslag 4: Justeres på omfang i forhold til det samlede ansøgningsbeløb.

Forslag 7: Skal også være muligt for borgere i eget hjem. Justeres på omfang i forhold til det samlede ansøgningsbeløb.

 

at det tages til orientering, at der udarbejdes et oplæg til politisk temadrøftelse om mulighederne for mere lempelige visitationsregler til plejecentre,

 

at Social- og Sundhedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet orienteres om tilsagn fra puljen snarest muligt efter tilbagemelding fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

   

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde forslaget og ønsker midler afsat til mere lempelige visitationsregler til plejecentre.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Finn Stengel Petersen tager forbehold for sin stillingtagen frem til sagens behandling i  Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-8-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Åben Dialog"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Handicap og Psykiatri har ansøgt Socialministeriet om midler fra Puljen Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recoveryunderstøttende evidensbaserede metoder.  

Der er ansøgt om midler til afprøvning af "Åben dialog" metoden på Skiftesporet i Herning.
 

Socialministeriet har imødekommet ansøgningen.

Sagsfremstilling

Socialministeriet udmeldte i efteråret 2013 en pulje med titlen: Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recovery-understøttende evidensbaserede metoder.

 

Samtlige kommuner blev bedt om at afgive interessetilkendegivelse. På baggrund af disse, blev 14 kommuner, heriblandt Herning, inviteret til at ansøge om deltagelse i projektet.

 

Bagggrund
Baggrunden for puljen er blandt andet, at op mod 9 procent af befolkningen er i kontakt med psykiatrien én gang i sit liv. Psykiatrien forstås som enten ambulant, distriktspsykiatri eller indlæggelser mv. De fleste mennesker, der har været i kontakt med det psykiatriske system, kan på et senere tidspunkt i livet fortsætte med at leve med begrænset eller ingen støtte og således opnå fuld eller delvis recovery.

 

I forbindelse med regeringens psykiatriudvalgsarbejde blev der foretaget en kapacitetsanalyse, der peger på, at kommunernes sociale indsatser ofte er prægede af begrænset brug af evidensbaserede metoder.

 

I puljen er der derfor fokus på at løfte kvaliteten i den kommunale sociale indsats ved at afprøve evidensbaserede metoder, der understøtter de kommunale rehabiliterende indsatser, og derved både understøtter borgernes recoveryproces samt styrker recoveryorienterede arbejdsmiljøer og -kulturer.

 

Formål
Puljen har to formål:
1) Organisatorisk niveau.
At øge kvaliteten i de kommunale rehabiliterende indsatser overfor borgere med svære psykiske lidelser.
2) Borger niveau.
At skabe progression for borgere med svære psykiske lidelser, således at de enten opnår social eller fuld recovery.

 

Målgruppe
Overordnet set er målgruppen for denne pulje socialt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, der modtager socialpædagogisk støtte (servicelovens § 85), eller bor på midlertidige eller længerevarende botilbud (§107 eller 108).


Borgeren vil typisk både have et lavt socialt og psykisk funktionsniveau.
Kendetegnende for denne gruppe er, at de har en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, et lavere uddannelsesniveau, i højere grad begår kriminalitet, har et højere forbrug af sundhedsydelser og en højere dødelighed mv.

 

Metode
Det er et krav for deltagelse, at kommunerne forpligter sig på at afprøve enten modellen Åben dialog eller metoden Social færdighedstræning, jf. ovenfor, og ligeledes deltager i evaluering af modellen/metoden.

 

Åben dialog
Åben dialog er en netværksbaseret tværsektoriel tilgang baseret på syv principper for hurtig og samtidig indsats i forhold til borgeren med sindslidelse og dennes netværk. Omdrejningspunktet er en idé om, at brugeres sociale netværk udgør en ressource, der kan bruges som element i behandlingen.

 

Metoden har vundet stor anerkendelse verden over. For det første på grund af sin humanistiske og respektfulde åbenhed over for de menneskelige og sociale dimensioner af psykiske problemer. For det andet på grund af sine enestående resultater. For psykotiske patienter har det eksempelvis vist sig at de fleste, i løbet af en femårig opfølgningsperiode, vender tilbage til arbejde eller uddannelse, og mere end 80 % har ikke længere psykotiske symptomer. Varighed: Individuelt.Økonomi

Socialministeriet har imødekommet Herning Kommunes ansøgning om deltagelse.

Tilskuddet udgør i:

 

år 2013: 248.000 kr.

år 2014: 1.192.000 kr

år 2015: 1.196.000 kr

år 2016: 895.000 kr.

 

Ministeriet er bekendt med, at beløbet for år 2013 først anvendes i år 2014, da Ministeriet ser regnskabsår 2013 og 2014 under ét i forbindelse med dette projekt.

 

Projektet forankres og afvikles på Skiftesporet.
 
Hvis effekterne, ved projektophør, kan dokumenteres, implementeres metoderne og den efterfølgende drift afholdes indenfor den økonomiske ramme på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.
 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at projekt Åben Dialog godkendes,

 

at der bevilges en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri på 3.531.000 kr. fordelt med 1.440.000 kr. i 2014 (2013+2014), 1.196.000 kr. i 2015 og 895.000 kr. i 2016.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-109-09 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Anlægsregnskab for forlængelse af Haraldsgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forlængelse af Haraldsgade i forbindelse med salg af storparcel til ny retsbygning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der forelægger anlægsregnskab for stednr. 222081 Forlængelse af Haraldsgade.

 

Byrådet gav på møde den 14. december 2010 pkt. 388 en anlægsbevilling på 1.280.620 kr. til, i forbindelse med salg af areal til anlæggelse af en ny retsbygning i Herning, at anlægge adgangsvejen til parcellen i form af en rampe til parkeringskælder niveau. Rampen er anlagt som en forlængelse af Haraldsgade, og anlagt på en sådan måde, at den kan anvendes som adgangsvej for en del af det erhvervsareal, som er beliggende øst for den nye retsbygning.

 

Arbejdet er nu gennemført. 

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
222081
Forlængelse af Haraldsgade
1.281.000
1.568.000
-287.000

 

Merudgifterne skyldes hovedsageligt et noget mere omfangsrigt arbejde med udførelse af støttemure og dæk end først antaget i forbindelse med forberedelse af rampen til udbygning af det erhvervsareal, som er beliggende øst for den nye retsbygning.  

 

Idet afvigelsen er på 22% fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til godkendelse i Byrådet.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.01.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Bevilling til tilskud til indretning af De Geometriske Haver i Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune har i december 2013 modtaget tilsagn fra Dansk Landskabsarkitektforening om tildeling af eksterne midler til brug for den videre indretning af De Geometriske Haver i Birk.

 

Der søges om en anlægsindtægts- og udgiftsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.

 

Forvaltningen anbefaler, at der oprettes en anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling, samt, at der frigives rådighedsbeløb på i alt 120.000 kr. i 2014, De Geometriske Haver.

Sagsfremstilling

Dansk Landskabsarkitektforening har 145.000 kr. stående i hensatte midler øremærket til De Geometriske Haver, der ønskes udbetalt i 2014. Men da der er tale om et tilskud fra en privat forening, skal der fratrækkes moms, så beløbet udgør 120.000 kr.

 

Forvaltningen kan oplyse, at der ikke er afledte driftsudgifter som følge af anlægsbevillingen.

 

Foreningen var med til at projektere og etablere haverne, da anlægget blev udført i 1983 efter landskabsarkitekt C. Th. Sørensens originaltegninger. Der var også udarbejdet forslag om havernes indretning, men efterfølgende har det vist sig, at rummene står så stærkt, at der ikke er behov for at tilføje nye elementer, bortset fra vandhaven i det cirkulære hækrum, som forventes anlagt, når der er midler til det.

 

Foreningen er enig i forslaget og foreslår, at midlerne anvendes til, at Herning Kommune kan føre el og vand hen til haverne.

 

Tilslutningerne vil betyde, at haverne i højere grad kan anvendes til en række sociale og kulturelle aktiviteter, events og lignende. Forvaltningen vil i denne forbindelse markedsføre haverne, så der lejlighedsvis kan afholdes arrangementer og begivenheder, der er med til at aktivere haveanlægget.

 

Der vil i projektet blive taget højde for, at installationen også kan betjene vandhaven, hvis denne senere anlægges.

 

Forvaltningen har fået et tilbud på ca. 120.000 kr. for de samlede udgifter til installation af el og vand.

 

Det forventes, at installationen udføres inden udgangen af 2014, afhængig af udfaldet af verserende fredningssag for De Geometriske Haver (spørgsmålet om fredning fremgår af særskilt sag).  

 Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling, samt at der frigives rådighedsbeløb på i alt 120.000 kr. i 2014, inden for serviceområde 04 Grønne Områder, nyt stednr., De Geometriske Haver.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles både en anlægsindtægtsbevilling og en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb på 120.000 kr. i 2014 til serviceområde 04, nyt stednr., De Geometriske Haver,

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 120.000 kr. i 2014 på serviceområde 04 Grønne Områder, nyt stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.01.14-P19-1-14 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Kælkebakke i Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Karin Skov-Aggerholm, Martin Skøtt

Sagsresume

Feldborg Borgerforening ønsker en kælkebakke etableret på kommunalt ejet jord, da der i øjeblikket er mulighed for anlæggelse i forbindelse med overskudsjord fra Herning Vands projekter i området.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til etablering, at ejerskabet fortsat er Herning Kommune, at der laves en forpagtningsaftale på det resterende areal, samt at arealet udgår af grundsalget.

Sagsfremstilling

Kælkebakken ønskes etableret fx ved brug af overskudsjord fra Herning Vands projekter i området.
 
Det nødvendige areal vil være cirka 500 m2.
Da foreningen ikke selv råder over et egnet areal, har de spurgt Herning Kommune, om det er muligt at få stillet et areal til rådighed. Foreningen har selv peget på et lille landbrugsareal, der er udbudt til salg i foråret 2013, men kommunen har endnu ikke modtaget nogen bud.

Det omtalte areal ligger op ad en kommunal boligudstykning midt i byen, omfatter samlet 2.814 m2, og er i den offentlige vurdering sat til 14.034 kr. Det er forvaltningens vurdering, at salgsprisen vil være ca. 25.000 kr.

Borgerforeningen råder ikke over tilstrækkelige midler til at købe eller leje arealet.


Borgerforeningen vil sikre områdets drift ved etablering af et "kælkebakkelaug", således at arealet kan sikres et ordentligt udseende, og finansiere etablering af beplantning.

 

Forvaltningen har administrativt meddelt borgerforeningen, at byrådet har besluttet at arealet skal sælges.

 

Da udgifterne til udskillelse af et areal på 500 m2 overstiger grundværdien, vil det ikke være hensigtsmæssigt at udskille arealet.

 

Det vurderes, der er 3 muligheder for arealets fremtid:
 

1.
Ansøgningen afvises, og arealet forsøges fortsat solgt.
2.
Der gives tilladelse til etablering, ejerskabet er fortsat Herning Kommune, og der laves en forpagtningsaftale på det resterende areal. Arealet udgår af grundsalget.
3.
Arealet tilskødes vederlagsfrit til borgerforeningen.

 

Forvaltningen anbefaler mulighed 2, da dette er en løsning uden væsentlig udgift for kommunen. Den årlige tabte indtjening på arealet er under 500 kr., men arealet bidrager positivt til landsbysamfundet, der i øvrigt afholder alle udgifter til etablering af bakken og løbende drift.


 
[image]


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der foretages en naboorientering inden etablering af kælkebakken,

 

at hvis der ikke er indsigelser fra naboer, har forvaltningen bemyndigelse til at tillade etablering af kælkebakken på det ønskede areal. Ejerskabet er fortsat hos Herning Kommune, og der laves en forpagtningsaftale på det resterende arel. Hele arealet udgår af grundsalget (mulighed 2).

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.13.02-G01-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Arrangement på Torvet

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-20-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Prisfastsættelse af 7 parcelhusgrunde på Poppelbakken i Holing

 

Sagsnr.: 01.02.40-Ø61-4-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Erstatningssag vedrørende ekspropriation

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Økonomiske forhold

 

Sagsnr.: 02.00.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Parkeringsstrategi

 

Sagsnr.: 00.36.00-Ø50-1-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Anmodning om rykningstilsagn