Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. april 2013
Mødested: Herning Kongrescenter

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-S00-3-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Rammeudmelding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Byrådet afholder budgetkonference den 22.-23. april 2013. Der tages med denne dagsorden forbehold for den situation, at Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af konferencen træder sammen med henblik på formel beslutningstagen. 


Eventuelle bilag omdeles på mødet

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at de økonomiske rammer godkendes, som udvalgenes budgetramme for budgetarbejdet budget 2014-2017

Beslutning

På det skattefinansierede område udgøres rammerne af overslagsårene fra det vedtagne budget 2013, korrigeret for tekniske korrektioner, den foreløbige demografiske betydning samt tillægsbevillinger +/- pr.4 . april 2013, jf. materialet., idet de tekniske justeringer vedr. 50 meter bassin jf. materialet først foretages fra budget 2015. Budgetforslaget på Serviceområde 17 tager med afsæt i rammen udgangspunkt i det aktuelle kendte niveau (pris x antal) tillagt et skøn for udviklingen i 2015-2017.

 

Når økonomiaftalen foreligger i juni 2013 opdateres den foreliggende vurdering af udgiftsbehovet i henhold til de nye forudsætninger i økonomiaftalen. Rammerne justeres i øvrigt med Herning Kommunes beregningstekniske andel af det stipulerede potentiale på landsplan af digital selvbetjening bølge 1 og 2, svarende til 3,1 mio. kr. Midlerne opsamles og indgår i udviklings- og konsolideringspuljen med henblik på, at ØKE præsenteres for såvel realiserbarheden af de stipulerede gevinster og investeringer. Emnet fremlægges desuden på den 2. budgetkonference august 2013.

 

På anlægssiden arbejdes ud fra den kendte investeringsoversigt, idet der i 2017 fastsættes en nettoramme på 120 mio. kr.