Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.

 

Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:

 

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-2-19 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Årsregnskab 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Herning Kommunes årsregnskab 2019 fremsendes til godkendelse og efterfølgende afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv., §8, at "årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj".

 

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2019 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder. Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Social- og Indenrigsministeriet.

 

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

 

 

Skattefinansieret drift:

Resultatet af skattefinansieret drift er et overskud på 215,3 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er det en stigning på 18,3 mio. kr.

Indtægterne har været 15,1 mio. kr. lavere end budgetteret blandt andet på grund af tilbagebetaling af grundskyld og efterreguleringer af tilskud.

Driftsudgifterne har til gengæld været 35,5 mio. kr. lavere end det oprindelige budget.

 

Skattefinansieret område:

Efter afholdelse af udgifter til skattefinansierede anlæg samt jordforsyning udviser resultatet af det skattefinansierede område et overskud på 51,5 mio. kr.
I forhold til det vedtagne budget er det således en forbedring på 76,7 mio. kr. Af denne forbedring kan 58,4 mio. kr. henføres til færre nettoudgifter til anlæg og jordforsyning.

 

Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af udgifter til forsyningsområdet på 12,2 mio. kr. ender det samlede årsresultatet på et overskud på 39,3 mio. kr.

 

Finansiering:

I finansieringen indgår nettoafdrag på lån med 17,0 mio. kr., deponering af midler på 18,0 mio. kr., samt en formindskelse af kortfristede gældsposter/nedbringelse af tilgodehavender på 61,7 mio. kr. Da resultatet viste et overskud på 39,3 mio. kr., giver dette således et forbrug på den bogførte likviditet på 57,4 mio. kr.

 

Likviditet:

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 509,7 mio. kr. Efter likviditetsforbruget på de nævnte 57,4 mio. kr. og en positiv kursregulering af obligationsbeholdningerne på 13,3 mio. kr., ender denne ultimo 2019 på 465,6 mio. kr.

 

Resultatet i forhold til rammen for servicedriftsudgifter:

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor servicedriftsrammen for Herning Kommune er opgjort til 3.534,1 mio. kr., har udgifterne i 2019 kun været på 3.457,7 mio. kr. - altså et mindreforbrug på 76,4 mio. kr.

 

Bruttoanlæg:

Herning Kommunes andel af det aftalte niveau for skattefinansierede bruttoanlæg kan opgøres til 238,1 mio. kr. Regnskabet viser en samlet udgift på 245,0 mio. kr.

 

Balancen mv. ultimo 2019:

Hovedtallene for balancen ultimo 2019 kan opstilles på følgende måde:

 

 

Hensatte forpligtelser:

De hensatte forpligtelser er steget fra 134,0 mio. kr. ultimo 2018 til 608,3 mio. kr. ultimo 2019.

 

Stigningen i hensættelser kan primært henføres til tjenestemandspensionsforpligtelserne, hvor der er foretaget en ny aktuarberegning pr. ultimo 2019. Indenrigsministeriets metode for beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen er ændret siden seneste aktuarberegning. I den nye beregningsmetode ligger blandt andet, at levealderen er stigende, at folk er længere på arbejdsmarkedet, at fremtidige pensionsudbetalinger omregnes som nutidsværdi samt at det anvendte renteniveau er steget ved krav fra Finanstilsynet.

 

Herudover kan en mindre del af stigningen henføres til optagelse af den aktuarberegnede forpligtelse på arbejdsskader.

 

Langfristet gæld:

Den langfristede gæld er steget siden 2018. Dette kan primært henføres til indførelse af den nye ferielov pr. 1. september 2020. Loven betyder, at feriepenge der optjenes i overgangsperioden mellem 1. september 2019 til 31. august 2020 ikke udbetales, men optages som langfristet gæld, der først skal afvikles, når de pågældende lønmodtagere forlader arbejdsmarkedet. I 2019 er således optaget 1/3 af den samlede forventede forpligtigelsen i regnskabet, og de resterende 2/3 optages i forbindelse med regnskab 2020.

 

Restancer og afskrivninger:

De samlede restancer udgjorde ultimo 2019 52,1 mio. kr. Der er tale om en stigning på 2,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2018.

 

Årsagen er bl.a. en stigning på forældrebetaling på 1,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at Herning kommune ikke bliver modregnet i Børn og Ungeydelsen for SFO og den årlige regulering af friplads.

 

Herud over der en stigning på 1,7 mio. kr. i krav på det sociale område fra 4,5 mio. kr. i 2018 til 6,2 mio. kr. i 2019, som primært vedrører en stigende tendens i restancen på regninger på handicapområdet på 1 mio. kr. og to store regninger på andre områder på kr. 0,6 mio. kr., som er betalt i januar måned. 

 

Største restancepost udgøres fortsat af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp med 21,8 mio. kr. mod 21,0 mio. kr. i 2018. Herudover fordeler restancerne sig på en lang række emner.

 

Ser man bort fra årets stigninger vedrørende forældrebetaling, det sociale område og den fortsatte stigning i kontanthjælp, boliglån og billån, er der en tendens til, at restancerne er faldende.

 

En del af denne nedgang kan tilskrives interne initiativer for at nedbringe restancerne. Den skyldige ejendomsskat står for det største fald, da restancen er faldet fra 1,5 mio. kr. tilbage i 2017 til ca. 0,2 mio. kr. i 2018 og nu en smule mindre i 2019. Årsagen er muligheden for, at kommunerne nu kan foretage inddrivelse af skyldig ejendomsskat.

 

Nedenstående tabel viser de samlede restancer henholdsvis pr. ultimo 2017, 2018 og 2019:

 

 

Der er afskrevet 4,7 mio. kr. i 2019 på restancerne, som primært skyldes udefrakommende årsager.

 

Den største post er bortfald vedrørende kontanthjælp. Afskrivning opstår, når der ikke kan fastsættes betaling eller laves anden forældelsesudsættende handling inden tre år. Andre udefrakommende årsager til afskrivninger er dødsfald, forældelse, gældssanering og konkurs.

 

Likviditet efter kassekreditreglen.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er gennemsnittet af den daglige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder, kan opgøres til 727,5 mio. kr. ultimo 2019. Dette er et fald i forhold til ultimo 2018 på 164,3 mio. kr., som primært henføres til store anlægsudgifter afholdt sidste halvår af 2019.

 

Disponibel likviditet: 

Alene en del af likviditeten kan betragtes som værende disponibel, idet der er forpligtelser til renovationsområdet, dækning af overførte bevillinger, selvforsikring m.v. Nedenstående er en opgørelse der viser, at den disponible likviditet ultimo 2019 kan opgøres til 190 mio. kr.

 

 

 

Årsregnskabet er fremsendt til mødedeltagerne som elektronisk bilag og vil senere blive udleveret i papirform.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Årsregnskab 2019 godkendes til afgivelse til revisionen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Ranch  

Regnskab 2019 og overførsler på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2019 forelægges regnskab 2019 samt ønsker til overførsler for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder til godkendelse.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder er der et samlet mindreforbrug på 74,7 mio. kr., som primært kan henføres til Serviceområde 20 Administration. Ses der bort fra de generelle reserver på 20 mio. kr. og interne forsikringspuljer på i alt 9,3 mio. kr., har mindreforbruget været på 45,4 mio. kr. Heraf søges overført 43 mio. kr. til 2020, 2021 og 2022.

 

På anlægsområdet har der været en samlet mindreudgift på 45,7 mio. kr. Der ønskes overført resterende rådighedsbeløb på igangværende projekter på i alt 46,9 mio. til 2020.  

 

På de finansielle konti søges overført en netto mindreindtægt på 16,8 mio. kr. til 2020 vedrørende indskud i Landsbyggefonden og låneoptagelse vedrørende ældreboligbyggeri. 

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2019 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2019 til 2020 og efterfølgende år forelægges til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Overførslerne indgår desuden i den samlede overførselssag, som behandles som selvstændigt punkt på nærværende dagsorden.

 

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte udvalg mulighed for at ansøge Byrådet om overførsel af uforbrugte budgetbeløb for såvel drift som rådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.

 

Kommentarer til regnskabsresultatet og ønskede overførsler for henholdsvis drift, anlæg og finansiering fremgår nedenfor.

 

Drift:

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område et samlet mindreforbrug på 74,7 mio. kr. i 2019. I alt 43 mio. kr. søges overført, fordelt med 38,1 mio. kr. til 2020, 3,0 mio. kr. til 2021 og 1,9 mio. kr. til 2022.

 

Tabel 1: Afvigelser 2019 og ønskede overførsler, drift:  

Note: +=mindreudgifter/-=merudgifter

 

Der knytter sig følgende kommentarer til afvigelserne og de ønskede overførsler:

 

Serviceområde 08 Driftsselskaber (rengøring):

Mindreforbruget på 0,486 mio. kr. kan henføres til ikke-forbrugte overførsler fra 2018. Der ønskes overført 0,350 mio. kr. til 2020 til investeringer.

 

Serviceområde 11 Idræt og fritid:

Mindreforbruget på 2,971 mio. kr. vedrører puljen til fremtidige sportsevents. Hele beløbet ønskes overført til 2020 til samme formål.

 

Serviceområde 15 Kultur:

Samlet mindreforbrug på 1,497 mio. kr., som hovedsageligt vedrører bymarkedsføring, aktiviteter i Herning Midtby samt Herningerkultur.

 

Hele beløbet ønskes overført fordelt med 0,635 mio. kr. til 2020, 0,574 mio. kr. til 2021 og 0,288 mio. kr. til 2022 til samme formål.

 

Serviceområde 20 Administration:

Samlet mindreforbrug på 69,773 mio. kr., hvoraf de generelle reserver udgør 20 mio. kr., som jfr. vanlig praksis tilgår de likvide aktiver. Herudover udgør interne forsikringspuljer 9,3 mio. kr., som hensættes til finansiering af selvforsikringsordningen vedrørende arbejdsskader.

 

Korrigeret for de generelle reserver og interne forsikringspuljer er mindreforbruget på i alt 40,473 mio. kr., hvoraf i alt 38,171 mio. kr. søges overført fordelt med 34,172 mio. kr. til 2020, 2,436 mio. kr. til 2021 og 1,563 mio. kr. til 2022.

 

Overførslerne vedrører primært forskellige dispositionspuljer og opsparinger til udvikling i fagforvaltningerne, ombygning af lokaler på rådhuset, diverse investeringer på IT-området, projekter på turisme- og erhvervsområdet, grundvandsbeskyttelse m.v. Specifikation af henholdsvis afvigelserne i regnskab 2019 og de ønskede overførsler fremgår af tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2: Specifikation af afvigelser i regnskab 2019 og overførsler fra 2019 til 2020/2021/2022 på Serviceområde 20 Administration.

Note: +=mindreudgifter/-=merudgifter

 

 

Anlæg:

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et samlet mindreforbrug på 45,7 mio. kr. vedrørende anlæg. Resterende rådighedsbeløb på i alt 46,9 mio. kr. ønskes overført til 2020 til gennemførelse af projekterne. Forskellen mellem regnskabsresultat og ønskede overførsler kan henføres til afsluttede anlægsprojekter.

 

Tabel 3: Afvigelser 2019 og ønskede overførsler, anlæg. 

Note: +=mindreudgifter/-=merudgifter

 

Der knytter sig følgende kommentarer til afvigelserne og de ønskede overførsler:

 

Serviceområde 01 Byggemodning (ØKE):

På området er samlet set et netto mindreforbrug på 13,072 mio. kr., som består af merindtægter på 0,328 mio. kr. og mindreudgifter på 12,744 mio. kr. Såvel merindtægter som mindreudgifter søges overført til 2020.

 

Serviceområde 02 Arealerhvervelser:

På området er der samlet set en netto mindreindtægt på 1,438 mio. kr., hvoraf 0,222 mio. kr. søges overført til 2020. Området består af både udgifter og indtægter og den primære årsag til det negative resultat er to anlægsprojekter, som er afsluttet med et samlet merforbrug på ca.1,3 mio. kr.

 

Serviceområde 15 Kultur:

Der er samlet set et mindreforbrug på området på 9,914 mio. kr. Afvigelsen består af 7,831 mio. kr. vedrørende Fremtidens MCH, 1,522 mio. kr. vedrørende pulje til socialøkonomiske initiativer og opsparing til renovering af Elia på 0,561 mio. kr. Alle beløb søges overført til 2020.

 

Serviceområde 20 Administration:

Der er samlet set et mindreforbrug på området på 24,146 mio. kr. Afvigelsen består af puljebeløb 0,280 mio. kr. til prisfremskrivninger på anlægsprojekter, på 2,262 mio. kr. til ombygninger/renoveringer på rådhuset (ventilationsanlæg m.v.), puljer til IT på i alt 0,873 mio. kr., bevilling til Å-turisme på 0,731 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. etablering af NIDO Danmark. Alle beløb søges overført til 2020.

 

 

Finansielle konti:

 

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender:

Der søges overført et mindreforbrug på 11,789 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til bevilgede, men endnu ikke realiserede almenboligbyggerier.

 

Serviceområde 28 Optagne lån:

Der søges overført en mindreindtægt på 28,634 mio. kr. vedrørende forskydning i lånoptagelse på ældreboligbyggerier.

 

Tabel 4: Afvigelser 2020 og ønskede overførsler, finansielle konti. 

 Note: +=mindreudgifter/ -=mindreindtægter 

 

Øvrige bevillingsmæssige ændringer:

 • I forbindelse med projektet Herning+ planlægges der afholdt en arkitektkonkurrence i 2020 vedrørende etablering af Plusset. Der afsættes 0,752 mio. kr. til formålet. Der indstilles på denne baggrund følgende:
  • at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,752 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, nyt stednr. Herning+,
  • at anlægsudgiften finansieres af afsat budget på 0,752 mio. kr. i 2019 til rådgivning og projektstyring ifm. Herning+ på Serviceområde 20 Administration. Beløbet overføres til 2020 i den samlede overførselssag.

 

 • Restrådighedsbeløb på 0,512 mio. kr. på anlægsprojektet på Serviceområde 20 Administration, stednr. 652097 Udskiftning af PC-ere flyttes til driften på Serviceområde 20 Administration, hvor udgiften afholdes i 2020. Samtidig nedskrives anlægsbevillingen på stednr. 652097 med 0,512 mio. kr.

 

 • Afsat driftbudget på Serviceområde 15 Kultur på 0,124 mio. kr. til renovering af Elia overføres til anlægsprojektet Renovering af Elia på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 364089 i 2020. 

 

 

Oversigter med regnskabstal og overførselsønsker opdelt på serviceområder for henholdsvis drift og anlæg er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

de i sagen skitserede overførsler for henholdsvis drift (tabel 1), anlæg (tabel 3) og finansielle konti (tabel 4) på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes, herunder:

 

at

der af den samlede overførsel vedrørende drift på Serviceområde 15 Kultur på 1,497 mio. kr. overføres henholdsvis 0,635 mio. kr. til 2020, 0,574 mio. kr. til 2021 og 0,288 mio. kr. til 2022.

 

at

 

 

at

der af den samlede overførsel vedrørende drift på Serviceområde 20 Administration på 38,171 mio. kr. overføres henholdsvis 34,172 mio. kr. til 2020, og 2,436 mio. kr. til 2021 og 1,563 mio. kr. til 2022.

 

de øvrige bevillingsmæssige ændringer, som beskrevet i afsnittet "Øvrige bevillingsmæssige ændringer" i sagen, godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-A21-1-20 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Samlede overførsler fra 2019 til 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

I henhold til regnskabsvejledningen for 2019 fremsendes fagudvalgenes samlede ønsker til overførsler fra 2019 til 2020 (og frem) til godkendelse.

 

Samlet set ønskes vedrørende drift overført et mindreforbrug på 83,6 mio. kr., vedrørende anlæg et mindreforbrug på 191,3 mio. kr og vedrørende finansielle konti en mindreindtægt på 16,8 mio. kr.  

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for at søge Byrådet om at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye budgetår.

 

Hovedreglerne for overførsler fremgår af henholdsvis bevillingsreglerne samt de generelle retningslinjer for selvforvaltning. Af sidstnævnte fremgår det, at der er fri overførselsadgang for enheder/institutioner omfattet af regler om økonomisk decentralisering (dvs. skoler, daginstitutioner, plejecentre m.fl.).


For den øvrige del under rammestyring (herunder puljer, projekter og centrale konti) er hovedprincippet, at merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug. Mindreforbrug kan overføres til specifikke formål, f.eks. projekter eller andre opgaver, som er godkendt iværksat, og som fortsætter i efterfølgende budgetår eller aktiviteter som har til formål at udvikle og forbedre den fortsatte drift.

Områder uden for rammestyring overføres ikke. Det drejer sig f.eks. om udgiftsområder omfattet af budgetgarantien, aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), ældreboliger og vintertjeneste.

 

Der er mulighed for at ansøge om overførsel af beløb længere ud i årene end 2020, såfremt servicedriftsrammen tillader det.

 

Uforbrugte anlægsmidler (restrådighedsbeløb) overføres til efterfølgende år på anlægsprojekter, der endnu ikke er afsluttet.

 

På de finansielle konti overføres beløb, der vedrører forskydninger mellem regnskabsår.

 

Overførsler for 2019 - drift:

I tabel 1 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker fra fagudvalgene vedrørende drift.

 

Tabel 1: Total oversigt over resultat og ønskede overførsler til 2020 og efterfølgende år, drift: 

 

Det samlede mindreforbrug vedrørende drift udgør i alt 69,890 mio. kr. i 2019 og overførselsønskerne udgør i alt 83,601 mio. kr. til henholdsvis 2020, 2021 og 2022. Områder uden for rammestyring overføres ikke, hvilket er årsagen til, at summen af de samlede overførsler umiddelbart er større end den samlede afvigelse.

 

Til sammenligning blev fra regnskab 2018 overført i alt 24,791 mio. kr. ind i 2019 som genbevillinger, hvorved overførslerne samlet set er øget med 58,810 mio. kr. i løbet af 2019.

 

 

De ønskede overførsler fra 2019 kan specificeres således:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Der ønskes samlet set overført 43 mio. kr. fordelt med 38,1 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022, hvoraf det største beløb vedrører Serviceområde 20 Administration. Her ønskes overført i alt 38,2 mio. kr., som primært vedrører forskellige opsparinger og dispositionspuljer til udvikling, ledelsesinformation, ombygninger og ventilation på rådhuset, investeringer på IT-området, projekter på turisme- og erhvervsområdet, grundvandsbeskyttelse m.v.

 

Øvrige overførsler vedrører primært fremtidige sportsevents på Serviceområde 11 Idræt og Fritid og bymarkedsføring, aktiviteter i Herning Midtby og Herningerkultur på Serviceområde 15 Kultur.

 

Byplanudvalget

Der ønskes overført 0,2 mio. kr., svarende til mindreforbruget i 2019.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Der søges overført et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 5,4 mio. kr. til 2020 og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til 2021. Afvigelserne skyldes primært merudgifter til ejendomsskatter og færre indtægter for udlejning af jord på Serviceområde 01 Byggemodning, mindreudgifter som følge af udskydelse af landsskabsanalyse m.v. på Serviceområde 04 Grønne områder samt merforbrug som følge af vejafvandingsbidrag på Serviceområde 09 Trafik.

 

På Serviceområde 09 Trafik er der i overførselsbeløbet udlignet en manko vedrørende 2018 på 2,1 mio. kr. vedrørende vejbelysning.

 

Børne- og Familieudvalget

Der søges overført et samlet mindreforbrug på 52,8 mio. kr., fordelt med 24,7 mio. kr i 2020, hvoraf 2,4 mio. kr. overføres til anlæg, og 28,1 mio. kr. i 2021, som primært vedrører Serviceområde 10 Dagtilbud for børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler.

 

Overførsler af mindreforbruget vedrører primært decentrale institutioner. Drift af SFO overgik pr. 1. august 2019 fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler. Omlægningen har betydet, at mange institutioner har været tilbageholdende med forbruget i 2019. Herudover skyldes mindreforbruget en hurtigere gennemførelse af budgetreduktionen vedrørende specialklasser end forudsat.

 

Endelig er der uforbrugte midler, som har været afsat til uforudsete udgifter samt vedrørende DUT, som i 2019 var kendt senere end normalt som følge af den sene økonomiaftale.

 

Social- og Sundhedsudvalget

Der søges overført et samlet merforbrug på 28,2 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 26,0 mio. kr til 2020 og et merforbrug på 2,2 mio. kr. til 2022.

 

Overførslerne på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri udgør et merforbrug på 24,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der de seneste år har været en øget tilgang til området, særligt af dyre enkeltsager. Herudover har der været øgede udgifter til områder med objektiv finansiering, herunder tilbud til udviklingshæmmede og psykiatriske pladser på sygehusene.

 

Merforbruget på 2,2 mio. kr., som søges overført til 2022, vedrører et indefrosset merforbrug vedrørende Blå Kors Varmestue.

 

Serviceområde 18 Sundhed og Ældre indgår i de samlede overførsler med et merforbrug på 4 mio. kr., som primært vedrører sygeplejeområdet samt organisationstilpasninger. 

 

Beskæftigelsesudvalget

Overførselsønskerne vedrører udelukkende områder med selvforvaltning, områder indenfor rammestyring samt projekter. Der søges samlet set for disse områder overført et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som primært vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning samt behandlings- og botilbud.

 

Områder uden for rammestyring overføres i henhold til styringsprincipperne ikke. Det samlede regnskabsresultat for 2019 vedrørende serviceområdet, som udviser et merforbrug på 56,6 mio. kr., tillagt overførselsønskerne til 2020 på 3,3 mio. kr. medfører således et likviditetstræk på i alt 59,9 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Der søges overført et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. fordelt med 14,1 mio. kr. til 2020 og 0,1 mio. kr til 2021. Overførslen svarer til mindreforbruget i 2019.

 

Mindreforbruget på Serviceområde 11 Idræt og fritid vedrører events, projekter, ubetalte bevillinger på idræts- og foreningsområdet samt midler, der søges overført til anlægskonti. Mindreforbruget på Serviceområde 15 Kultur vedrører primært decentrale institutioner.

 

Forebyggelsesudvalget

Der ønskes overført 2,1 mio. kr. til 2020, svarende til mindreforbruget i 2019 for områder med selvforvaltning samt projekter.

Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) er styringsmæssigt udenfor rammestyring, hvorfor mindreforbruget i 2019 på 18,4 mio. kr. ikke er søgt overført.

 

 

Fordeling af overførsler på år - drift:

Det samlede mindreforbrug på 83,601 mio. kr., som overføres vedrørende drift, ønskes fordelt mellem flere regnskabsår. Konkret ansøges om, at fordelingen sker med overførsel af et mindreforbrug på 50,188 mio. kr. til 2020, et mindreforbrug på 33,649 mio. kr. til 2021 og merforbrug på 0,236 mio. kr. til 2022. Specifikation af fordelingen fremgår af tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2: Fordeling af overførsler på år, drift: 

 

 

 

Overførsler for 2019 - anlæg:

I tabel 3 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker fra fagudvalgene vedrørende anlæg. Overførslerne er restrådighedsbeløb vedrørende endnu ikke færdiggjorte/igangsatte projekter.

 

Tabel 3: Total oversigt over resultat og overførsler til 2020, anlæg: 

 

Som det fremgår af tabel 3, er der vedrørende skattefinansieret anlæg et samlet mindreforbrug på 193,004 mio. kr., hvoraf 191,337 mio. kr. søges overført til 2020.

 

Til sammenligning blev der ført et samlet mindreforbrug på 145,591 mio. kr. ind i 2019 som genbevillinger, hvorved overførslerne er øget med i alt 45,727 mio. kr. i løbet af 2019.

 

På forsyningsområdet overføres et samlet merforbrug på 4,816 mio. kr., som vedrører forskydninger mellem regnskabsår.

 

 

Overførsler for 2019 - finansielle konti:

I tabel 4 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker vedrørende finansielle konti.

 

Tabel 4: Total oversigt over resultat og overførsler til 2020, finansielle konti: 

 

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender:
Der søges overført et mindreforbrug på 11,789 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til bevilgede, men endnu ikke realiserede almenboligbyggerier.

 

Serviceområde 28 Optagne lån:
Der søges overført en mindreindtægt på 28,634 mio. kr. vedrørende forskydning i lånoptagelse på ældreboligbyggerier. Lånene forventes optaget i 2020.

 

Bemærkninger til de samlede overførsler:

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF):

Regnskab 2019 udviser et mindreforbrug på 18,395 mio. kr. vedrørende KMF, som ikke er søgt overført til 2020, da området er udenfor rammestyring. Beløbet tilgår således de likvide aktiver i 2019.

 

Imidlertid kan mindreforbruget henføres til, at der kun er afregnet for 11 måneder i 2019, og der forventes derfor en fremtidig regulering for den manglende måned. På den baggrund udgør mindreforbruget ikke umiddelbart finansieringskraft til eventuelle andre formål, idet der reelt set blot er tale om en forskydning mellem regnskabsår.

 

Overførsler til 2021 og 2022:

Der ønskes samlet set overført 33,6 mio. kr. til 2021 og 0,2 mio. kr. til 2022 jfr. tabel 2.

 

Der skal gøres opmærksom på, at servicedriftsrammen for Herning Kommune efter 2020 endnu ikke er kendt. Derfor vil der teoretisk set kunne opstå en situation, hvor den udmeldte servicedriftsramme ikke levner plads til forbrug af overførsler fra tidligere år.

Såfremt en sådan situation måtte opstå, vil overførslerne ind i 2021 og 2022 blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til fornyet vurdering.

 

 

Øvrige bevillingsmæssige ændringer ifm. overførselssagen:

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretages nedenstående bevillingsmæssige ændringer, som er indstillet i forbindelse med fagudvalgsbehandlingerne.

 

Ændringerne ligger ud over de overførsler fra 2019 til 2020, 2021 og 2022, som er specificeret i henholdsvis tabel 2, 3 og 4 ovenfor.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • I forbindelse med projektet Herning+ planlægges der afholdt en arkitektkonkurrence i 2020 vedrørende etablering af Plusset. Der afsættes 0,752 mio. kr. til formålet. Der indstilles på denne baggrund følgende:
  • at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,752 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, nyt stednr. Herning+,
  • at anlægsudgiften finansieres af afsat budget på 0,752 mio. kr. i 2019 til rådgivning og projektstyring i forbindelse med Herning+ på Serviceområde 20 Administration. Beløbet søges derfor overført til 2020.

 

 • Restrådighedsbeløb på 0,512 mio. kr. på anlægsprojektet 652 097 Udskiftning af PC-ere flyttes til driften på Serviceområde 20 Administration, hvor udgiften afholdes i 2020. Samtidig nedskrives anlægsbevillingen på stednr. 652 097 med 0,512 mio. kr.

 

 • Afsat driftbudget på Serviceområde 15 Kultur på 0,124 mio. kr. til renovering af Elia overføres til anlægsprojektet Renovering af Elia på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 364089 i 2020. 

  

Børne- og Familieudvalget

 • En anført overførsel i sagen vedrørende udbedringer på Valdemarskolen foretages med bemærkning om, at den overføres til anlægskonti. Der indstilles følgende:
  • at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 308098.
  • at anlægsudgiften finansieres med reserverede beløb i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomskoler. Beløbet overføres til 2020 i overførselssagen (indeholdt i driftsoverførslen til 2020).

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Overførsler vedrørende fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg og Kousgaards Plads på i alt 1,196 mio. kr. overføres til anlægskonti på Serviceområde 11 Idræt og Fritid. 

 

 • At der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr. til vandrensningsanlæg på Teglpark Stadion. At udgiften på 0,750 mio. kr. finansieres af resterende midler i 2019 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, vedligeholdelse svømmeanlæg og Kousgaards Plads.

 

 

For yderligere specifikation af overførselsønsker og bemærkninger hertil henvises til fagudvalgenes behandling af overførselssagerne, som er sket mellem den 9. marts 2020 og den 11. marts 2020. Økonomi- og Erhvervsudvalgets overførselssag behandles som selvstændig sag på denne dagsorden.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at fagudvalgenes overførselsønsker for 2019 jfr. tabel 1,2, 3 og 4 i sagsfremstillingen godkendes, herunder:

 

at overførslerne vedrørende drift på i alt 83,601 mio. kr. fordeles med 50,188 mio. kr. til 2020, 33,649 mio. kr. til 2021 og -0,236 mio. kr. til 2022 med

forbehold for at beslutningen om overførsel til 2021 og 2022 kan ændres, såfremt servicedriftsrammen de pågældende år bliver udfordret,

 

at de øvrige bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med overførselssagen på henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalgets, Børne- og

          Familieudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets områder jfr. afsnittet "Øvrige bevillingsmæssige ændringer ifm. overførselssagen" godkendes.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således, at der ikke overføres merforbrug på 24,082 mio. kr. på SO 13 Handicap og Psykiatri, svarende til merforbruget på den rammestyrede del af SO 13 Handicap og Psykiatri.

 

Merforbruget finansieres af dels den generelle reserve (bufferen), hvor der resterer 20 mio. kr. i 2019 dels ved, at Direktionen anmodes om i forbindelse med den førstkommende budgetopfølgning at komme med forslag til de resterende 4,082 mio. kr. herunder eksempelvis ved reduktion af de overførte beløb på centrale områder.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller med ændringen sagen til Byrådet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget bemærker i henhold til SOS’s regnskabssag, at området vederlagsfri fysioterapi fortsat er en del af det rammestyrede budget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Lilian Lauridsen  

Opfølgning på 2019-mål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Som en del af regnskabsaflæggelsen for 2019 følges op på de politiske mål.

 

Målopfølgninger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen fulgt op på de politiske mål i budget 2019.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder var der for 2019 opstillet følgende mål (overskrifter):

 

Serviceområde 08 Drift og Service (Rengøringsenheden):

 • Socialt ansvar - SmåJobs + indsatsen

 

Serviceområde 15 Kultur:

 • En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne"
 • Oplevelser, inspiration og puls

 

Serviceområde 20 Administration:

 • Iværksætteri og erhvervsudvikling
 • Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder
 • Innovation, socioøkonomiske initiativer - nye veje til bedre velfærd

 

Målopfølgningerne er vedlagt som bilag.

 

Målopfølgninger for alle serviceområder indgår som en del af bilagsmaterialet til 1. budgetkonference den 20. april 2020.

 

Supplerende til sagen kan oplyses, at forslag til nye mål for budget 2021 forelægges til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 27. april 2020 forud for endelig godkendelse i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetforslag for 2021-2024 på mødet den 15. juni 2020.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at målopfølgningen for 2019 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder jfr. bilag godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Lilian Lauridsen  

Orientering om perspektivnotater for budget 2021-2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for budget 2021 forelægges perspektivnotater for serviceområderne under Økonomi- og Erhvervsudvalgets område til orientering.

Sagsfremstilling

Som en del af forberedelsen til budget 2021-2024 udarbejder administrationen perspektivnotater for alle serviceområder. Perspektivnotaterne har til formål at uddrage de centrale budskaber for de enkelte serviceområder på såvel kort som længere sigt. Budskaberne underbygges med faktaoplysninger, økonomi, m.v.

 

Perspektivnotaterne forelægges de respektive fagudvalg til orientering og indgår efterfølgende samlet i materialet til 1. budgetkonference, som afholdes den 20. april 2020.

 

Perspektivnotater for henholdsvis Serviceområde 15 Kultur (ØKE) og Serviceområde 20 Administration er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at perspektivnotaterne for Serviceområde 15 Kultur (ØKE) og Serviceområde 20 Administration jfr. bilag tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-2-19 Sagsbehandler: Lilian Lauridsen  

Afrapportering vedr udvikling på det finansielle område i 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Jfr. Herning Kommunes retningslinjer for finansiel styring skal Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en samlet årlig rapportering om udviklingen på det finansielle område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat om udviklingen på det finansielle område i 2019. Notatet er vedlagt som bilag.

 

Notatet udgør en kort redegørelse for afkastet af kommunens likvide aktiver på aktivsiden og renteudgifterne på passivsiden.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at afrapporteringen om udviklingen på det finansielle område i 2019 jfr. bilag tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P10-1-20 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Godkendelse af befolkningsprognose for 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ulrik Skousbøll Christensen

Sagsresume

Ny befolkningsprognose for 2021-2032 er udarbejdet i samarbejde med Cowi og viser den forventede befolkningsudvikling frem til 1. januar 2032.

 

Folketallet i Herning Kommune forventes på baggrund af de indarbejdede forudsætninger at stige fra 89.145 personer pr. 1. januar 2020 til 95.984 personer pr. 1. januar 2032, svarende til en stigning på 7,67% over 12 år. I perioden 1. januar 2020 til 1. januar 2024 er der tale om en forventet befolkningsstigning på 2,47 %.

Sagsfremstilling

En ny befolkningsprognose for perioden 2021-2032 er netop udarbejdet i samarbejde med Cowi og forelægges til godkendelse for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Befolkningsprognosen er et kvalificeret bud på befolkningsudviklingen i perioden frem mod 2032. Den forventede udvikling i de første år af prognosen er mere præcise end i de sidste prognoseår. Hertil kan også bemærkes, at der hvert andet år udfærdiges en ny befolkningsprognose og dermed et nyt bud på befolkningsudviklingen.

 

Befolkningsudviklingen har betydning for en lang række af kommunens indtægter og udgifter, herunder f.eks. demografiregulering af budgetrammerne på serviceområderne 10 Dagtilbud for børn, 12 Folke- og Ungdomsskoler og 18 Sundhed og Ældre.

 

I Herning Kommune benyttes befolkningsprognosen desuden til planlægning af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, udarbejdelse af elevtalsprognose på skoleområdet og kapacitetsvurdering på ældreområdet.

 

Prognosemodellen tager udgangspunkt i befolkningsdata fordelt på køn og alder samt en fremskrivning af historiske data om antal fødsler og fertilitet, dødelighed samt til- og fraflytning i kommunen. For hver dataserie er foretaget en vurdering af, hvorvidt en fremskrivning af den historiske udvikling vil give et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling. Vurderingen er foretaget i samarbejde med Cowi og repræsentanter fra børn- og ungeområdet, ældreområdet samt planområdet. Cowis udtræk på landsplan og erfaringer med udarbejdelse af prognoser fra andre af landets kommuner har været et væsentligt input.

 

Prognosemodellen tager udgangspunkt i boligprogrammets forventninger til indflytning i nybyggeri for årene 2021-2031. Boligprogrammet er en væsentlig forudsætning for den udarbejdede befolkningsprognose, da antallet af nye boliger, der opføres, er en vigtig forklaringsfaktor for befolkningstilvækst.


Boligbyggeriet i Herning Kommune har i perioden 2007-2019 varieret fra 194 til 512 antal nye boliger pr. år med et gennemsnit på 311 boliger pr. år. I det boligbyggeprogram, der er indarbejdet i denne befolkningsprognose, er det gennemsnitlige antal boligbyggerier 466 pr. år i perioden 2020-2032.

 

Nedenstående graf viser den overordnede udvikling i befolkningstallet i Herning Kommune i perioden fra 2007 til 2032. Linjen frem til 2020 viser den historiske udvikling og resten af linjen frem mod 2032 viser udviklingen i henhold til den nye prognose.

 

 

Den nye befolkningsprognose

Befolkningsprognosen viser, at folketallet i Herning Kommune forventes at stige fra 89.145 personer pr. 1. januar 2020 til 95.984 personer pr. 1. januar 2032, svarende til en stigning

på 7,67 %.

 

Tabellen nedenfor viser en specifikation af antal borgere i de forskellige aldersklasser i henholdsvis i 2020 (fakta) og i 2024 og 2032 (prognosetal).

 

 

Forventningerne til befolkningsudviklingen er forskellige i de enkelte aldersklasser.

 

Den positive forventning til udviklingen i antallet af 25-39 årige medfører en forventning om en positiv udvikling i antallet af 0-2 årige samt 3-5 årige, da hovedparten af de fødedygtige kvinder statistisk set befinder sig i denne aldersgruppe.

 

Derimod forventes et midlertidigt fald i antallet af 6-16 årige - altså børn i den skolepligtige alder. Udviklingen forventes dog at vende igen og prognoseperioden slutter med flere i aldersgruppen end der er pr. 1. januar 2020.

 

Udviklingen i antallet af 17-24 årige forventes at være nogenlunde stabilt i hele perioden.

 

Den største forventede udvikling ses i befolkningen i aldersgruppen 75 år og opefter. Alle aldersklasser over 75 år forventes at stige markant frem mod 2032. Stigningen skyldes de store årgange, som nærmer sig pensionsalderen, kombineret med forventninger om en stigende levealder.

 

Den endelige befolkningsprognoserapport er vedhæftet som bilag til sagen.

 

Supplerende til sagen kan oplyses, at der udarbejdes en særskilt Børnetalsprognose og Elevtalsprognose på baggrund af befolkningsprognosen. Begge prognoser behandles efterfølgende i Børn og Familieudvalget.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at befolkningsprognosen for 2021-2032 jfr. bilag godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 14.00.00-G01-15-20 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Erhvervsinitiativer i forbindelse med Covid-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

I forbindelse med Covid-19 er der dele af erhvervslivet, der er - eller kan blive - presset. Herning Kommune har efter en bred dialog med lokale aktører og virksomheder udarbejdet en række initiativer som en del af en ”lokal hjælpepakke” til at understøtte erhvervslivet bedst muligt for at mindske tab af lokale arbejdspladser samt – i værste fald – tab af lokale virksomheder. Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes beslutte, hvorvidt de enkelte handlinger skal iværksættes.

Sagsfremstilling

Udbruddet af pandemien Covid-19 har fået og vil få store økonomiske konsekvenser for det danske erhvervsliv, herunder afskedigelser og – i værste fald – konkurs til følge. Nationalt er der igangsat likviditets- og lønkompensationspakker for at afbøde tabene mest muligt. For at fastholde lokale arbejdspladser vil Herning Kommune iværksætte en kommunal hjælpepakke for det lokale erhvervsliv bestående af en række initiativer.

 

Handlinger udarbejdet med udgangspunkt i lokal efterspørgsel og national opfordring

Herning Kommune har en tæt dialog internt i kommunen og med relevante lokale aktører såsom Erhvervsrådet, VisitHerning, Erhvervshus Midtjylland, Cityforeningen, Centerforeningen, DI mfl. samt brancheorganisationer og erhvervsliv. På den baggrund er det identificeret, hvilke brancher, der aktuelt ser ud til at blive hårdest ramt lokalt, og på hvilken måde kommunen kan understøtte bedst muligt i den pågældende situation.

 

Særligt detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen samt rejse- og oplevelsesøkonomien er hårdt ramt af følgerne af Covid-19 allerede nu. Dertil kommer, at transportbranchen samt dele af de eksporterende erhverv i mindre grad er ramt, men på sigt også vil være påvirket, fordi de er afhængige af omsætning i de andre brancher. Udover det, er der en række virksomheder, der får det svært og/eller allerede nu mærker konsekvenserne af den hårde opbremsning i det generelle forbrug, og at det offentlige Danmark lukkes ned, ligesom tekstil- og produktionsindustrien vil være udfordret af manglende leverancer på sigt. Her bør der være særlig opmærksomhed på konsulentbranchen, håndværkere, små- og enkeltmandsvirksomheder, iværksættere og freelancere.

 

Herning Kommune følger endvidere situationen for og er i kontakt med flere af Herning Kommunes ti største virksomheder, der til sammen rummer næsten 3000 årsværk og samlet set har 3500 ansatte. Deres forretningsområder er forskellige, og de mærker konsekvenserne af Covid-19 forskelligt.

 

Dansk Industri har den 16. marts 2020 udsendt en henvendelse til samtlige borgmestre i Danmark under overskriften ”Hold fast i samarbejde med private”. I denne opfordrer de til, at de danske kommuner kan være med til at begrænse skaderne i erhvervslivet som følge af Covid-19 ved følgende tre indsatser:

1.      Fortsæt samarbejdet med kommunens private samarbejdspartnere i størst muligt omfang og udvis fleksibilitet.

2.      Fremryk betalinger til private leverandører.

3.      Giv mulighed for nødpasning til privatansatte.

 

På sidstnævnte indsats følger Herning Kommune allerede statens anbefalinger. De øvrige to indsatser er forsøgt favnet i de handlinger, som fremsættes i nærværende sagsfremstilling. Flere lokale aktører bekræfter, at virksomheder, hvis største kunde er det offentlige, er særligt udfordrede.

 

Handlinger i lokal hjælpepakke

På baggrund af dialogen med aktører og erhvervsliv samt en national orientering er der udarbejdet forslag til en række handlinger, der har til formål at understøtte det lokale erhvervsliv som en ”lokal hjælpepakke”:

 

I. Åbning af Herning Genbrugsplads for erhvervskunder (effektueret den 18. marts 2020)

Det blev efterspurgt af lokale aktører, at Herning Genbrugsplads blev åbnet for håndværkere mv., der har akut brug for at komme af med affald.

Herning Genbrugsplads er fra den 18. marts 2020 åben for erhvervskunder fra mandag til fredag i tidsrummet 7.00-9.00 for at imødekomme erhvervslivets efterspørgsel.

Fasterholt Genbrugsplads er desuden åben mandag til fredag fra kl. 7.00-16.00, da den er privat betjent.

 

II. Fremrykning af betalinger

Herning Kommune er den største virksomhed lokalt og har et betydeligt samarbejde med det private erhvervsliv. For at styrke likviditeten hos vores leverandører kan Herning Kommune fremrykke betalinger i overensstemmelse med DI’s anbefalinger, herunder at

·       Færdigbehandlede fakturaer fremsendes før forfaldsdato.

·       Ubehandlede bilag/ikke-færdigbehandlede fakturaer færdigbehandles hurtigst muligt med henblik på at kunne fremrykke betalingen, hvis det ønskes.

 

III. Opretholde drift og fremdrift i behandlingstider, byggeprojekter og politisk behandling

Det er en efterspørgsel fra vores lokale aktører, at kommunen opretholder momentum i byggeprojekter, sagsbehandlinger og politiske behandlinger i videst muligt omfang under de givne omstændigheder.

Den fremdrift fortsætter naturligvis efter bedste evne situationen taget i betragtning. Derudover kommunikeres det eksternt, at fremdriften fortsætter under de givne præmisser for at sikre den nødvendige ro og tryghed i erhvervslivet.

 

IV. Fremrykke kommunale anlæg og vedligehold

For at afhjælpe opgavetab og økonomisk tab i det private erhvervsliv – primært lokale håndværkere og deres underleverandører – og for at udnytte, at en lang række skoler og dagtilbud for tiden står tomme, søges specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. til effektuering i 2020 fremrykket til tidligere på året end planlagt.

 

Af samme årsag undersøges det frem mod næste Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde, om der er anlægsprojekter, der meningsfuldt ville kunne fremrykkes fra 2021 til 2020. Dvs. projekter, der er brug for, og hvor anlægsarbejdet vil kunne påbegyndes i 3. eller 4. kvartal.

  

V. Samlet taskforce kommandocentral for det lokale erhvervsliv

Erhvervslivet står i en ekstraordinær situation, som afføder stor efterspørgsel blandt virksomhederne på rådgivning og hjælp fra Erhvervsrådet og VisitHerning.  Det foreslås derfor, at Erhvervsrådet Herning Ikast-Brande samt Visit Herning fælleskoordinerer en taskforce, der kan understøtte henvendelser fra lokale virksomheder afledt af Covid-19.

 

Herudover foreslås det, at gældende resultatkontrakter kan tidsmæssigt suspenderes for til gengæld at lave et fuldt fokus på at understøtte virksomhederne i forlængelse af Covid-19. Dette forudsat, at administrationen bemyndiges til at kunne opsige suspenderingen, når det administrativt vurderes rigtigt. Således omprioriteres de aftalte indsatser for at tilgodese de ramte brancher med fokus på

1)      Rådgivning og oplysning til lokale virksomheder om relevante nationale og lokale tiltag, der kan få dem bedst muligt gennem krisen.

2)      Rådgivning i krisehåndtering under Covid-19, herunder likviditet, medarbejderhåndtering, afskedigelse mv.

3)      Rådgivning om og hjælp til udvikling af nye forretningsmodeller, services og produkter, der er tilpasset den aktuelle situation og kan få virksomheden - eller virksomhederne i fællesskaber - gennem krisen bedst muligt.

4)      Udarbejde lokale netværk, hvor virksomhederne kan sparre, dele kapacitet og opgaver eller går sammen om at tilbyde fællesydelser og fælles kommunikation til borgerne mv.

 

VI. Kommunikation, der skal understøtte vores lokale erhvervsliv

For at sikre, at det lokale erhvervsliv er bedst muligt klædt på i den aktuelle situation, bliver der udarbejdet en kommunikationsplan med særligt følgende fire fokusområder.

1.      Sikre den nødvendige kommunikation af nationale ordninger og lokale initiativer.

2.      Gennem lokale aktører opfordre og inspirere til, at virksomhederne hjælper hinanden lokalt.

3.      Opfordre og inspirere erhvervslivet til at udvikle nye forretningsmodeller, produkter og services.

4.      Understøtte og opfordre lokale aktører til at klæde borgerne på til, hvordan de støtter det lokale erhvervsliv bedst muligt.

 

Der er allerede igangsat en række kommunikationsinitiativer, herunder websitet herning.dk/corona med aktuel information til erhvervslivet, brug af sociale medier og kommunikation gennem lokale aktører, ligesom der er oprettet en email-adresse, hvortil erhvervslivet kan indgå dialog med kommunen om aktuelle udfordringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orientering om åbning af Herning Genbrugsplads for erhvervskunder tages til efterretning.

 

at Herning Kommune kan fremrykke betalinger til før forfaldsdato.

 

at ubehandlede bilag/ikke-færdigbehandlede fakturaer færdigbehandles hurtigst muligt. 

 

at det kommunikeres intensivt til erhvervslivet, at der er fokus på fremdrift i sagsbehandling under de givne forudsætninger.

 

at specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. til effektuering i 2020 fremrykkes til tidligere på året end planlagt.  

 

at der frem mod næste Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde administrativt udarbejdes opgørelse over, hvilke anlægsprojekter der meningsfuldt vil kunne fremrykkes fra 2021 til 2020.

  

at gældende resultatkontrakter med Erhvervsrådet Herning Ikast-Brande og Visit Herning kan suspenderes midlertidigt til fordel for en fokuseret indsats i forbindelse med Covid-19, blandt andet en fælleskoordineret taskforce, der kan understøtte henvendelser fra lokale virksomheder afledt af Covid-19.

 

at administrationen bemyndiges til at kunne opsige suspenderingen, når det administrativt vurderes rigtigt.

 

at orientering om kommunikationsplan for at klæde erhvervslivet på tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således at Økonomi- og Erhvervsudvalget supplerende til at-punkterne

- noterer sig de mulige fremrykninger i 2020

- godkender anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 1,559 mio. kr. i 2020 til Udvidelse/ændring af pladskapaciteten på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn. BFU vil på møde den 1. april 2020 disponere bevillingen på konkrete projekter, jf. udleveret bilag

- godkender anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 5,79 mio. kr. i 2020 til Renovering af udvendig klimaskærm og indeklima optimering på Serviceområde 3 Kommunale ejendomme, jf. udleveret bilag, finansieret af rådighedsbeløb samme sted i 2020

- godkender anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 6,417 mio. kr. i 2020 til Renovering af udvendig klimaskærm og indeklima optimering på Serviceområde 3 Kommunale ejendomme, jf. udleveret bilag, finansieret af rådighedsbeløb samme sted i 2021

- opfordrer særligt skoler og daginstitutioner, men i øvrigt også andre tilbud, hvor det kan lade sig gøre, at prioritere indvendige vedligeholdelsesarbejder

 

Bilag

 

Sagsnr.: 03.10.12-P27-1-20 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af ommærkning af almene boliger til almene ældreboliger i afd. 212 og 311

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Susanne Merrild

Sagsresume

Byrådet i Herning Kommune behandlede den 8. oktober 2019 under pkt. 209 en ansøgning fra boligselskabet Fællesbo, om at ommærke almene familieboliger til almene ældreboliger i afd. 400 Gadegårdsvej, Lind.

 

Anledningen til ansøgningen var, at de pågældende boliger ved en fejl hos Landsbyggefonden var blevet registreret som almene familieboliger, på trods af at de var opført og anvendt som almene ældreboliger.

 

I kølvandet på sagen fra oktober 2019, indledte Herning Kommune og boligselskabet Fællesbo en undersøgelse af, om der var andre almene ældreboliger i andre af Fællesbos afdelinger som var registreret forkert. Dette arbejde er nu færdigt, og undersøgelsen har vist, at der i yderligere 2 af boligselskabets afdelinger findes almene ældreboliger som ved en fejl er registreret som almene familieboliger.

 

Boligselskabet Fællesbo ønsker at få registreringen ændret, så den passer med de boliger der rent faktisk er, for at Landsbygefonden kan gøre det, kræver det dog at kommunen som tilsynsmyndighed har godkendt ommærkningen først.

 

Forvaltningen anbefaler, at ommærkningen i Landsbyggefondens digitale stamdatabase godkendes.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med lanceringen af Landsbyggefondens digitale stamdatabase i 1997, blev alle kommuner bedt om at indrapportere alle almene boliger samt type til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden indtastede derefter alle disse informationer i deres nye database. Det har efterfølgende vist sig, at der er sket nogle fejlregistreringer, sådan at nogle ældreboliger er blevet registreret som familieboliger og omvendt.

 

Fejlregistreringen kan i yderste konsekvens have betydning for blandt andet den mellemkommunale refusion, derfor ønsker forvaltningen og Boligselskabet Fællesbo at få rettet registreringen så boligerne er registreret som ældreboliger. Det bemærkes, at fejlregistreringen ikke på noget tidspunkt har givet anledning til udfordring med refusion, dette skridt tages alene for at undgå, at udfordringen skulle opstå i fremtiden.

 

Landsbyggefonden oplyste i forbindelse med sagen fra oktober 2019, at de alene kan rette i registeret på baggrund af en henvendelse fra byrådet i Herning kommune. Landsbyggefonden har stillet krav om, at ommærkningen behandles politisk i henhold til almenboliglovens § 5 stk. 1 nr. 10.

 

Afd. 212 Linåtoften

 

Afdelingen består af 32 familieboliger og 12 ældreboliger. ældreboligerne er dog ikke registreret korrekt i Landsbyggefondens database. boligselskabet Fællesbo ansøger derfor om at følgende boliger ommærkes, sådan at disse boliger fremstår som almene ældreboliger.

 

Linåtoften 2 st. th.

Linåtoften 2 st. tv.

Linåtoften 4 st. th.

Linåtoften 4 st. tv.

Linåtoften 10 st. th.

Linåtoften 10 st. tv.

Linåtoften 12 st. th.

Linåtoften 12 st. tv.

Linåtoften 14 st. tv.

Linåtoften 16 st. tv.

Linåtoften 22 st. th.

Linåtoften 22 st. th.

 

afd. 311 Elmegade (toftevænget)

 

Afdelingen består af 21 familieboliger, 7 ungdomsboliger og 5 ældre-/handicapegnede boliger. De 5 ældre-/handicapegnede boliger er registreret som familieboliger, Boligselskabet Fællesbo ansøger derfor om, at følgende adresser omregistreres til almene ældreboliger.

 

Elmegade 53

Elmegade 59

Elmegade 95

Elmegade 97

Elmegade 103

 

 

Det bemærkes specifikt, at den ansøgte omregistrering ikke påvirker huslejeniveauet for den enkelte lejer.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Boligselskabet Fællesbos ansøgning om ommærkning af familieboliger til almene ældreboliger, i afdeling 212 og 311 som beskrevet i sagen godkendes,

 

at Boligselskabet Fællesbo efterfølgende får ændret registreringen i Landsbyggefondens stamdatabase.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.02.14-P19-1-19 Sagsbehandler: Vibeke Hother  

Godkendelse af skema C for 26 familieboliger på Kastanievej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Peter Vallentin og Jan Märcher

Sagsresume

Den 19. december 2017 godkendte Byrådet i Herning, under pkt. 296, skema A for opførelsen af 26 nye familieboliger på Kastanievej i Sunds.

 

Skema B blev godkendt adminstrativt i henhold til bemyndigelse den 24. januar 2018.

 

Boligselskabet FællesBo har nu afsluttet byggeriet og taget bygningen i drift. Boligselskabet fremsender endeligt anlægsregnskab i form af skema C til godkendelse.

 

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender skema C.

Sagsfremstilling

Som en del af Plan for almene boliger 2017-2021 besluttede Byrådet i juni 2016, at nybyggeri af 25 almene familieboliger på Alfagrunden i Sunds skulle udbydes i konkurrence mellem boligselskaberne. Kommunen modtog bud fra 3 af kommunens 4 boligselskaber, Boligselskabet Fællesbo blev tildelt kvoten og optimerede projektet således, at Byrådet den 19. december 2017 godkendte at der blev opført 26 boliger. FællesBo har nu afsluttet byggeriet og taget byggeriet i drift. Boligerne er forsynede med solceller med en energipakke, der kan lagre strøm, hvilket betyder at boligerne er selvforsynede og uafhængige af fjernvarme. I byggeriet er der anvendt en innovativ ny vægtype, der er tyndere end normale vægge, men stadig højisoleret, hvilket giver mere indvendigt boligareal. Fællesbo betegner byggeriet som en succes, hvor det er lykkedes at bygge boliger af høj kvalitet med lav totalhusleje.

 

Boligselskabet FællesBo har fremsendt skema C vedrørende etablering af 26 almene familieboliger, beliggende på Kastanievej i Sunds, med anmodning om godkendelse af skema C med den endelige anskaffelsessum.

 

Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2017 tilsagn (skema A) om støtte til et boligprojekt omfattende 26 almene familieboliger.

 

Administrationen godkendte i henhold til bemyndigelse skema B den 24. januar 2018, da tallene i skema B ikke afveg fra tallene i skema A. Administrationen godkendte en anskaffelsessum på 50.836.000 kr. for projektet.

 

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er i det fremsendte anlægsregnskab (skema C) opgjort til 51.964.000 kr.

Anskaffelsessummen i mio. kr. inkl. moms for 26 familieboliger opgøres i forhold til skema B godkendelsen således:

 

 

Skema B tilsagn

Skema C regnskab

Grundudgifter

8,749

9,384

Enterpriseudgifter

36,054

36,563

Omkostninger

5,113

5,122

Gebyrer

0,920

0,895

I alt

50,836

51,964

 

Der er tale om en budgetoverskridelse på 1.128.000 kr. og FællesBo oplyser herom, at ved anlægsarbejdernes opstart viste det sig, at jordbundsforholdene var af en hel anden beskaffenhed end jordbundsundersøgelserne havde vist. Det var derfor nødvendigt at udskifte væsentlig meget jord med sandpuder. Projektet blev derved forsinket, så det var nødvendigt at fortsætte projektet hen over vinterperioden, hvilket betød yderligere omkostninger pga. vinterforanstaltninger.

 

FællesBos rådgiver havde på forhånd indhentet oplysninger om udgiften til tilslutningsafgifter for vand hos Sunds Elforsyning, men i forbindelse med at vandinstallationen igangsættes, så bliver det klart at Sunds forsyning har et samarbejde med Herning Vand, som ville have fuld tilslutningsafgift på alle boliger selvom de ikke lavede installationen. Man forsøgte at forhandle sig til en billigere løsning uden held.

 

Undervejs i processen blev det endvidere klart, at der var en gevinst ved at optimere hybridanlægget ved at lave en fælles batteri-station, idet man så kunne udnytte solcelle strømmen langt bedre. Det betyder fx at når en beboer er på ferie, så kan andre beboere få glæde af den lagrede strøm på beboerens batteri. Samtidig betyder det, at der skal udføres service ét sted i bebyggelsen frem for 26 steder, hvis der var en batteripakke til hver bolig.

 

Overskridelsen specificeres således:

 

Tilslutningsafgifter vand

 

377.000 kr.

Ekstraordinære udgifter til fundering og forurening

416.000 kr.

Ekstraordinære vinterforanstaltninger

221.000 kr.

Optimering af hybridanlæg (fælles solceller og batteripakke)

375.000 kr.

Øvrige overskridelser og besparelser

-261.000 kr.

I alt

1.128.000 kr.

 

 Finansieringen af boligernes anskaffelsessum opgøres i forhold til skema B godkendelsen således:

 

  

Skema B finansiering

Skema C finansiering

Realkreditlån 88 % af anskaffelsessummen

                                           44,736

                                              45,728

Grundkapital 10 %

                                             5,084

                                                5,196

Beboerindskud 2 %

1,017

1,039

 

Kommunal garantistillelse

Det følger af almenboligloven, at der skal stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som på lånetidspunktet har pantesikkerhed ud over over 60 % af ejendommens værdi. Det er suverænt realkreditinstituttet, der vurderer bygningens værdi og dermed garantiens størrelse. De seneste erfaringer med garantistillelse for nybyggeri viser, at realkreditinstitutterne i praksis stiller krav om garantistillelse på 64-70,5 %, idet værdiansættelse af nybyggeriet ikke svarer til anlægssummen. I forbindelse med Skema A godkendte Byrådet således, at stille garanti for et beløb som blev anslået til 28,6 -31,5 mio.kr. Med udgangspunkt i den samlede anlægssum på skema C, som udtryk for bygningens værdi, så vil den kommunale garantistillelse svare til 18,291 mio. kr. Den endelige garantistillelse beregnes dog, som nævnt ovenfor, udfra realkreditinstituttets vurdering af ejendommens værdi, hvilket ofte ikke vil være i overensstemmelse med anlægssummen. Ud fra praksis på området, så vil realkreditinstituttets vurdering af bygningens værdi medføre at den kommunale garantistillelse svarer til 29,266 - 32,238 mio. kr. Staten regaranterer for halvdelen af det beløb kommunen garanterer for.

 

Husleje

Den endelige husleje er på baggrund af skema C opgjort til 714 kr. pr. m2 bruttoareal ekskl. forbrug.

 

FællesBo oplyser, at det konkret betyder en husleje på 4.720 kr. pr. md. ekskl. forbrug for lejlighederne på 70 m2, og 6.665 kr. pr. md ekskl. forbrug for lejlighederne på 115 m2.

 

Økonomi

I forbindelse med skema A er der givet bevilling til udgiften til kommunalt grundkapitaltilskud på 5,084 mio. kr. På baggrund af den ovenfor anførte overskridelse af budgettet er udgiften til kommunalt grundkapitaltilskud, ved skema C, steget med 0,112 mio. kr. til 5,196 mio. kr.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

atanlægsregnskabet og dermed skema C på i alt 51.964.000 kr. godkendes inkl. kommunal garantistillelse,

 

athuslejen på 714 kr. pr. m2 bruttoareal godkendes

 

at stigningen til grundkapitaltilskudet på 0,112 mio. kr. finansieres af afsatte midler på serviceområde 26 indskud i Landsbyggefonden.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.01.00-G10-1-20 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ansøger om tilladelse til at placere ledninger i kommunale arealer ved Løvbakkevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Vand A/S ansøger om at placere ledninger i kommunale arealer ved Løvbakkevej i Herning. Ledningerne anlægges i forbindelse med anlæg af regnvandsbassin.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne ved deklaration, sådan at ejeren af arealet skal respektere ledningernes placering. Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne bedre end efter gæsteprincippet.

 

Administrationen anbefaler, at ledningen tillades sikret ved deklaration imod betaling af den tilbudte erstatning.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i arealer ved Løvbakkevej i Herning. Arealerne er i den gældende lokalplan udlagt til rekreativt område.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre deres ledning bedre end efter gæsteprincippet, og ønsker derfor at tinglyse ledningen imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

Administrationen har undersøgt placeringen og har ingen bemærkninger til den ønskede tinglysning, idet det forventes at arealet skal anvendes til det nuværende formål.

 

Administrationen anbefaler derfor at tinglysningen accepteres.

 

De berørte arealer er:

matr.nr. 4i Gullestrup, Herning Jorde.

 

 

Ledningerne er markeret med grønt på ovenstående kortbilag.

 

For de beskrevne ledninger tilbyder Herning Vand A/S et samlet erstatningsbeløb på 10.330 kr. Der er tale om en samlet erstatning for deklarationsareal samt brønde.

 

Administrationen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres og ledningerne tillades tinglyst imod betaling af den tilbudte erstatning.

Økonomi

Indtægt: 10.330 kr.

 

Udgift: Ingen da ansøger betaler alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de beskrevne ledninger tillades tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 10.000 kr. i 2020 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 06 Handler med Herning Vand 2020,

 

at indtægten indeholdes i rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001102 i 2020.

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-G10-2-20 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ansøger om at placere ledninger i kommunale arealer ved Spinkebjerg i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Vand A/S ansøger om at placere vandledninger i kommunale arealer ved den nye kommunale udstykning ved Spinkebjerg i Herning.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne ved deklaration, sådan at ejeren af arealet skal respektere ledningernes placering. Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne bedre end efter gæsteprincippet.

 

Administrationen anbefaler, at ledningen tillades sikret ved deklaration imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

Vandledningen vil ikke forstyrre den kommunale udstykning, og placeringen er afstemt med administrationen.

 

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger på en matrikel i den nordvestlige del af arealet hvor der udstykkes grunde i Spinkebjerg.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre deres ledning bedre end efter gæsteprincippet, og ønsker derfor at tinglyse ledningen imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

Administrationen har undersøgt placeringen og har ingen bemærkninger til den ønskede tinglysning, idet det forventes at ledningen ikke vil forstyrre den kommunale udstykning af parcelhusgrunde i området.

 

Administrationen anbefaler derfor at tinglysningen accepteres.

 

Den berørte matrikel er:

matr.nr. 6bz Gjellerup By, Gjellerup.

 

Ledningens placering er markeret med grønt.

 

For de beskrevne ledninger samt brønde tilbyder Herning Vand A/S et samlet erstatningsbeløb på 10.223 kr. Der er tale om en samlet erstatning for deklarationsareal samt brønde.

Administrationen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres og ledningerne tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

 

Økonomi

Indtægt: 10.223 kr.

 

Udgift: Ingen da ansøger betaler alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen.

 

Der anmodes om en anlægsindtægtsbevilling på 10.000 kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002089 Spinkebjerg, Gjellerup i 2020.

 

Indtægten indeholdes i rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2020.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de beskrevne ledninger tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 10.000 kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002089 Spinkebjerg, Gjellerup.

 

at indtægten indeholdes i rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2020.

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i den førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-G10-1-20 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ansøger om at placere spildevandsledninger i kommunale arealer ved Sønderagerskolen.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup.

Sagsresume

Herning Vand A/S ansøger om at placere vandledninger i kommunale arealer ved den nye kommunale udstykning ved Sønderagerskolen i Herning.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne ved deklaration, sådan at ejeren af arealet skal respektere ledningernes placering. Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne bedre end efter gæsteprincippet.

 

Administrationen anbefaler, at ledningen tillades sikret ved deklaration imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

Vandledningen vil ikke forstyrre den kommunale udstykning, og placeringen er afstemt med administrationen.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger på to matrikler i den nordlige ende af arealet hvor Sønderagerskolen i dag er placeret.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre deres ledning bedre end efter gæsteprincippet, og ønsker derfor at tinglyse ledningen imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

Administrationen har undersøgt placeringen og har ingen bemærkninger til den ønskede tinglysning, idet det forventes at ledningen ikke vil forstyrre den kommunale udstykning af parcelhusgrunde i området.

 

Administrationen anbefaler derfor at tinglysningen accepteres.

 

De berørte arealer er:

matr.nr. 3a Brændgårde, Herning Jorde.

matr. nr. 3dk Brændgårde, Herning Jorde.

 

 

For de beskrevne ledninger tilbyder Herning Vand A/S et samlet erstatningsbeløb på 26.378 kr. Der er tale om en samlet erstatning for deklarationsareal samt brønde.

Administrationen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres og ledningerne tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

 

Økonomi

Indtægt: 26.378 kr.

 

Udgift: Ingen da ansøger betaler alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen.

 

Der anmodes om en anlægsindtægtsbevilling på 26.000 kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002092 Sønderager.

 

Indtægten indeholdes i rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2020.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de beskrevne ledninger tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 26.000 kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002092 Sønderager,

 

at indtægten indeholdes i rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2020.

  

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i den førstkommende budgetopfølgningssag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G10-3-20 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ansøger om at placere vand-, spildevands- og regnvandsledninger i kommunale arealer ved Teglpark Stadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Vand A/S ansøger om at placere vand-, spildevands- og regnvandsledninger i kommunale arealer ved Teglparken og Teglpark Stadion i den vestlige del af Herning.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne ved deklaration, sådan at ejeren af arealet skal respektere ledningernes placering. Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne bedre end efter gæsteprincippet.

 

Administrationen anbefaler, at ledningen tillades sikret ved deklaration imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

Ledningernes placeringen er afstemt med administrationen.

 

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger på 5 matrikler i vestlige del af Herning, på og nær arealer der tidligere husede Herning Park Camping.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre deres ledning bedre end efter gæsteprincippet, og ønsker derfor at tinglyse ledningen imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

Administrationen har undersøgt placeringen og har ingen bemærkninger til den ønskede tinglysning, idet det forventes at ledningen ikke vil forstyrre kommunale interesser i området.

 

Administrationen anbefaler derfor at tinglysningen accepteres.

 

De berørte arealer er:

matr. nr. 38a, Vestervang, Herning Jorder.

matr. nr. 21l, Vestervang, Herning Jorder.

matr. nr. 21a, Vestervang, Herning Jorder.

matr. nr. 21æ, Vestervang, Herning Jorder.

matr. nr. 14df, Vestervang, Herning Jorder.

 

 

 

For de beskrevne ledninger tilbyder Herning Vand A/S et samlet erstatningsbeløb på 84.615 kr. Der er tale om en samlet erstatning for deklarationsareal samt brønde.

 

Administrationen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres og ledningerne tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

 

Økonomi

Indtægt: 84.615 kr.

 

Udgift: Ingen da ansøger betaler alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen.

 

Der anmodes om en anlægsindtægtsbevilling på 85.000 kr. på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002088 Teglparken.

 

Indtægten indeholdes i rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002003 i 2020.  

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de beskrevne ledninger tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 85.000 kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002088 Teglparken,

 

at indtægten indeholdes i rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2020,

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i den førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.02.00-A21-1-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Beslutning om ændring i delegationsplan for salg af ejendomme og arealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Delegationensplanen viser, hvor kommunens beslutninger tages indenfor salg af kommunes ejendomme og arealer.

 

Delegationsplanen er senest godkendt af Byrådet i januar 2018 og fremsendes med forslag til ændringer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Delegationsplanen omfatter salg af kommunens ejendomme og arealer samt erstatning for at lægge ledninger i kommunale arealer.

 

Alle sager om prisfastsættelse af parcelhus- og erhvervsgrunde godkendes af Byrådet.

Alle andre sager godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget, dog således at administrationen kan godkende deklarationserstatninger for forsyningsselskabers ledninger og bassiner samt private deklarationer. Administrationen lægger hermed op til at ledninger, bassiner og private deklarationer fremover godkendes administrativt jf. bilag.

 

Administrationen har hidtil inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget vurderet, om de konkrete ledninger eller bassiners placering var hensigtsmæssig i forhold til evt. senere kommunal udvikling. Hvis det har været tilfældet har sagen været sendt til Økonomi- og Erhvervsudvalget til beslutning om deklaration, der indebærer at de pågældende anlæg sikres bedre end efter gæsteprincippet. Gæsteprincippet indebærer, at man skal flytte sine anlæg uden omkostning for værten, hvis værten skal bruge arealet til anden anvendelse, end da anlægget blev etableret. Hvis man etablerer sine anlæg "bedre end gæst" skal værten betale fltning, men får så også erstatning for gener ved anlægget. Administrationen foretager samme vurdering fremadrettet forud for administrativ stillingtagen.

 

Byrådet godkendte i januar 2018 den nugældende delegationsplan for salg af kommunens arealer og ejendomme samt mv.

 

I den mellemliggende periode har der været fremsendt en del sager om deklarationserstatninger primært vedrørende Herning Vand A/S. Disse sager er kørt efter en fast skabelon, og vedrører alle meget beskedne arealer, der oftest er udlagt til offentlige stier eller rekreative arealer, og samtidigt relativt beskedne beløb.

 

Det samme gør sig gældende for bassiner. Om disse kan tilføjes, at der ofte mellem den politiske godkendelse af en given sag og det faktiske anlægs etablering sker ændringer i selskabets behov. Det betyder ofte, at bassinet skal flyttes til et andet sted end allerede godkendt. Ændringerne skyldes typisk, at man ikke har detailprojekteret et givent bassin når sagen behandles politisk, idet dette typisk sker meget tidligt i anlægsprocessen.

 

På den baggrund foreslås det derfor, at administrationen bemyndiges til at godkende deklarationserstatninger for forsyningsselskabers ledninger og bassiner samt private deklarationer.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at delegationsplan for salg af ejendomme og arealer godkendes

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 105 for biogasanlæg ved Studsgaard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg på Ørneborgvej 11, 7400 Herning.

 

Byplanudvalget behandlede den 18. marts 2019 igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlægget.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 59.T4.1 for biogasanlæg på Ørneborgvej ved Studsgård, er der udarbejdet et tillæg nr. 105 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

  

Forud for udarbejdelse af kommuneplantillg, lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport er der udarbejdet et debatoplæg, der har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der indkom i alt 5 bemærkninger. Bemærkningerne er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten som behandles under lokalplansagen.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget foreløbig vedtages. 

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg fra 230.000 tons biomasse pr. år til 400.000 tons pr. år. Anlægget er placeret på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.

 

Byplanudvalget behandlede den 18. marts 2019 igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlægget.

 

Kommuneplantillæg nr. 105 har til formål, at præcisere nuværende kommuneplanramme. Med kommuneplantillægget fastlægges en maksimal højde på biogasanlæggets tanke på 28 meter.

 

Der er sammen med kommuneplantillæg nr. 105 udarbejdet lokalplanforslag nr. 59.T4.1 for samme område samt miljøkonsekvensrapport for det konkrete byggeri.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 105 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg ved Ørneborgvej nord for Studsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en større mængde biomasse end det gør i dag. Anlægget får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport forud for at projektet kan realiseres.

 

Byplanudvalget behandlede den 18. marts 2019 igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlægget.

  

Forud for udarbejdelse af lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport er der udarbejdet et debatoplæg, der har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der indkom i alt 5 bemærkninger. Bemærkningerne er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 59.T4.1, miljøkonsekvensrapport og udkast til §25 tilladelse foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg fra 230.000 tons biomasse pr. år til 400.000 tons pr. år. Anlægget er placeret på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.

 

 

Forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 har til formål, at sikre at anlæggets udvidelse sker på en måde, så det ikke får væsentlige miljømæssige konsekvenser. Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af anlægget inden for samme areal som allerede er lokalplanlagt til biogasanlæg. Anlægsudvidelsen omfatter etablering af nye anlægsdele bl.a. to nye reaktorer på op til 28 meters højde samt nye haller.

 

Anlægget får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før projektet kan realiseres.Se miljøkonsekvensrapporten for en nærmere beskrivelse af projektet. Miljøkonsekvensrapporten omhandler emnerne trafik, visuelle forhold, lugt og støj, overfladevand, påvirkning af jordbund, vand, luft, fauna og flora, samt mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger

 

Trafik

Et særligt opmærksomhedspunkt fra de indkomne bemærkninger i debatfasen samt fra miljøkonsekvensrapporten er de trafikale forhold på Ørneborgvej. På den nuværende vej er det ikke muligt for lastbiler at krydse hinanden uden at benytte rabatten. Ligeledes er der ikke bomme ved jernbaneoverkørslen eller svingbaner i krydset Ørneborgvej/Vardevej.

 

På baggrund af konklusionerne fra miljøkonsekvensrapporten er der i udkast til §25 tilladelsen, stillet vilkår om udvidelse af af Ørneborgvej som forudsætning for, at denne må belastes yderligere med biomasse transporter.

 

Vilkår 6 i udkast til §25 tilladelse giver mulighed for at eksisterende kørsel med biomasse på Ørneborgvej kan fortsætte. På baggrund af vejens bredde, hvor to lastbiler ikke er i stand til at krydse hinanden uden at benytte rabatten, skal det dog overvejes, hvorvidt der helt skal fjernes muligheden for kørsel på Ørneborgvej, indtil vejen er udvidet. Det vil være muligt i §25 tilladelsen at hindre transport på Ørneborgvej, hvis vilkår 6 undlades. Hvis Ørneborgvej ikke må benyttes til kørsel med biomasse vil det betyde yderligere omkostninger for virksomheden, da biomassen skal transporteres over længere afstande grundet omkørsel. Samtidigt vil det dog give naboer på Ørneborgvej bedre trafikale forhold, da der ikke længere vil være kørsel med biomasse på vejen, med mindre den udvides.

 

Forvaltningen beder Byplanudvalget tage stilling til, hvorvidt vilkår 6 skal medtages i udkast til §25 tilladelse.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring sammen med miljøkonsekvensrapporten og udkast til §25 tilladelse for det konkrete anlæg. Høringsperioden fastlægges til 8 uger på baggrund af, at der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 for biogasanlæg på Ørneborgvej ved Studsgård foreløbigt vedtages
at Ørneborgvej helt skal friholdes for biogastransporter indtil vejen er udbygget
at Byplanudvalget anbefaler Økonomi- og Erhversudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan nr. 59.T4.1, miljøkonsekvensrapport og udkast til §25 tilladelse sendes i 8 ugers offentlig høring

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 102 for område ved Bethaniagade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 17. december 2019 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 102 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Centerområde på hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade i Herning.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 19. december 2019 til 16. januar 2020, der er ikke indkommet bemærkninger til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 102 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for flere etager og en mindre justering i bebyggelsesprocenten udarbejdes der kommuneplantillæg for området.

 

Den nuværende kommuneplanramme siger en bygningshøjde på 18 meter og 4 etager. Bebyggelsesprocenten er på 146.

 

Med kommuneplantillæg nr. 102 fastholdes bygningshøjden på 18 meter men med 5 etager. Bebyggelsesprocenten justeres til 150.

 

I kommuneplantillægget er der indarbejdes beskrivelse af forbindelsen fra Herning bymidte til Herning+ og byrummet ”Plusset” via Nørgaards Alle.

 

Kommuneplantillæg nr. 102 ledsages af lokalplan 11.C32.2 for Boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 102 for Centerområde på hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade i Herning endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 19. december 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 19. december 2019 til 16. januar 2020, der er i høringsperioden indkommet to indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning endelig vedtages med en ændring af byggefeltets placering ud mod Nørgaards Alle og en reduktion af beplantningsbæltet mod Nørgaards Alle.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Allé i Herning.

Området kan anvendes til centerformål og boliger. I lokalplanen er det muligt, at der kan opføres bebyggelse til detailhandel, restaurant, liberalt erhverv og boliger i stueetagen.

 

I lokalplanen er der udlagt et byggefelt og en påbudt facadebyggelinje ud mod Bethaniagade og Nørgaards Allé. Langs Bethaniagade følger facadelinjen bagsiden af fortovet som den øvrige bebyggelse langs gaden. Langs Nørgaards Allé er facadelinjen tilbagetrukket 2 meter fra fortovet. Mellem facadelinjen og fortovet skal der etableres lav beplantning. Udtrykket langs Nørgaards Alle følger det eksisterende udtryk langs vejstrækningen. Hvis der etableres café, restaurant eller lign. i stueetagen, kan der være udeservering i stedet for beplantning.

 

Vejadgangen er fastlagt fra Nørgaards Allé via eksisterende indkørsel til boligforeningens boliger. Denne løsning er valgt for at få så få indkørsler som muligt mod Nørgaards Allé.

 

Byggeriet skal opføres i røde teglsten for at sikre sammenhæng med den eksisterende bebyggelse i Bethaniagade.

 

Bygningshøjden for området er 18 meter og 5 etager. Der kan opføres 4630 m² etageareal inden for lokalplanområdet.

 

Lokalplankort

 

Der er tre ejere af ejendommene, hvor der er udlagt byggefelter inden for lokalplanområdet.

 

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 102 til Herning Kommuneplan 2017-2028. 

 

Matrikelkort

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den19. december 2019 til den 16. januar 2020 og der er i denne periode indkommet to indsigelser til planforslaget. Begge indsigelser er fra ejere, som er omfattet af lokalplanforslaget. Der er udarbejdet indsigelsesnotat som uddyber indsigelserne til planforslaget. (se bilag).

 

A.   Indsigelse fra ejer af matrikel 832, som gerne vil have reduceret beplantningsbæltet ud mod Nørregaards Alle og rykke facaden tættere på vejskel. Indsiger ønsker desuden at facaden fra 1. sals højde kan trækkes helt ud til vejskel.

 

B.   Indsigelse fra ejer af matrikel 835.

 

Ad. A.

Der er forvaltningens vurdering, at beplantningsbæltet langs Nørgaards Alle er med til at danne en helhedsvirkning i gaden, grundet gadens fremtidige funktion som forbindelse til Herning+. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen vedrørende om beplantningsbæltet kan reduceres til 0,6 meter og byggefeltet kan flyttes tættere på Nørgaards Alle bør imødekommes. Forvaltningen indstiller at byggefeltet justeres så det flyttes længere mod Nørgaards Alle og følger beplantningen. Dermed vil der være en mindre justering i byggeretten på matrikel nr. 832 og 833. Der flyttes 140 m² byggeret fra matrikel nr. 833 til matrikel nr. 832.

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen med at trække facaden helt ud til vejskel fra 1. etage langs Nørregaards Alle ikke bør imødekommes. Der er i lokalplanen givet mulighed for, at altaner, karnapper eller lignende kan fraviges med op til 0,8 meter i forhold til facadelinjen. Forvaltningen vurderer, at en løsning hvor der gives mulighed for, at hele facaden fra 1. sal til 4. sal trækkes ud til skel, ikke giver den bedste arkitektoniske helhed. 5. sal er i lokalplanen tilbagetrukket fra facadelinjen med 2 meter. 

 

Ad. B

Indsiger har trukket sin indsigelse tilbage da der er underskrevet en købsaftale på ejendommen og ejendommen dermed er omfattet af byudviklingen i området.   

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at lokalplankortet ændres så der er et plantebælte på 0,6 meter mod Nørgaards Alle og at byggefeltet rykkes tilsvarende mod Nørgaards Alle.

 

at §7.1 ændres således at byggeretten på matr.nr. 832 er 2140 m² og matr.nr. 833 er 780 m².

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade har været i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til den 6. februar 2020 sammen med tilhørende forslag til lokalplan nr. 51.C1.1.

 

Der er kommet to indsigelser til planforslagene, som behandles sammen med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bygningshøjde, etageantal, bebyggelsesprocent og etablering af udendørs opholdsarealer. Lokalplanen lever heller ikke op til kommuneplanens intentioner om, at området skal styrkes med bla. liberalt erhverv og butikker. Derfor er der udarbejdet et tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Formålet med ændringerne er at skabe fortætning omkring den centrale del af Snejbjerg Hovedgade og dermed forstærke oplevelsen af et centrum i byen.

 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 98 ændrer bestemmelserne for den del af rammeområde 51.C1, som ligger indenfor lokalplanområdet:

 

 • Bestemmelserne for bebyggelsesprocent ændres fra nuværende 40% til 100%.
 • Bestemmelserne om etageantal ændres fra nuværende 2 etager til 3 etager.
 • Bestemmelserne om bygningshøjde ændres fra nuværende 8,5 meter til 12 meter.
 • Bestemmelserne om udendørs opholdsareal ændres fra nuværende 50% af boligetagearealet til 30% af boligetagearealet.

 

Øvrige forhold vedrørende rammeområde 51.C1 ændres ikke, ligesom rammeområdet beholder sin nuværende afgrænsning.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 98 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade har været i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til den 6. februar 2020 sammen med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 98.

 

Der er indkommet to indsigelser i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse med en præcisering af bestemmelserne om hegning og beplantning, for at sikre gode oversigtsforhold i krydsene Snejbjerg Hovedgade/Toustrupvej og Toustrupvej/Sydgaden.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet ligger centralt i Snejbjerg, ud mod Snejbjerg Hovedgade og byens eksisterende centerområde med dagligvarehandel, parkeringsplads, tankstation og etageboligbebyggelse i 2-3 etager. Mod øst, vest og syd omkranses lokalplanområdet af åben-lav boligbebyggelse.

 

Sammenhængen med naboområderne

Lokalplanen indeholder bestemmelser om blandt andet facadebyggelinjer og om at byggeri mod Snejbjerg Hovedgade skal opføres i 2-3 etager og byggeri mod Toustrupvej skal opføres i 2 etager. Disse bestemmelser sikrer, at bebyggelsen placeres på en måde, som fremhæver oplevelsen af et fortættet centrum i Snejbjerg.

 

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om placering af udendørs opholdsareal og om etablering af en sammenhængende træbeplantning rundt om bebyggelsen, som sikrer en fin overgang til de omkringliggende, lavere parcelhusbebyggelser og giver et grønt udtryk mod gaderummene omkring lokalplanområdet.

 

Indsigelser

Der er kommet to indsigelser til planforslagene ved høringsfristens udløb. Indsigelserne kommer fra naboer til lokalplanområdet og omhandler bebyggelsesprocenten og etagehøjderne. Indsigerne mener, at etagehøjderne vil skabe forringede oversigtsforhold i krydsene ved Snejbjerg Hovedgade/Toustrupvej og Toustrupvej/Sydgaden, at planlægningen er i strid med tidligere ønsker til udviklingen i området, og at bebyggelsen ikke passer ind i det omkringliggende åben-lave parcelhusområde.

 

Forvaltningens bemærkninger

Formålet med planforslagene er at fortætte og forstærke oplevelsen af et bydelscenter omkring Snejbjerg Hovedgade. Ved disponeringen af området er der taget højde for, at bebyggelse og beplantning skal danne overgang mellem det eksisterende centerområde i byen og de bagvedliggende parcelhuskvarterer. Planforslagene indeholder bestemmelser om placering af byggefelter og facadebyggelinjer, som sikrer gode oversigtsforhold i krydsene og ved den fremtidige adgangsvej til området.

 

For at imødegå bekymringen om forringede oversigtsforhold, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med en tilføjelse i bestemmelserne om hegning og beplantning, som præciserer, at træer mod vejanlæg skal være opstammede, og at eventuel busk- eller hækbeplantning under træerne må have en maksimal højde på 80 cm.

 

 

 

Indstilling

Byplanudvlaget indstiller

at lokalplan nr. 51.C1.1 endeligt vedtages med følgende præcisering af bestemmelserne vedrørende hegning og beplantning:

 

§11.1

Der skal etableres en sammenhængende beplantning af opstammede træer på arealet mellem facadebyggelinjer og vejskel langs Snejbjerg Hovedgade, Toustrupvej og
Sydgaden.

 

 

Der skal plantes minimum 1 træ pr. 8 meter vej, og træerne skal plantes minimum 1 meter fra nærmeste vejskel.

 

 

Trærækken skal fremstå ubrudt, bortset fra den under § 4.1 beskrevne vejadgang til området.

 

§11.2

Der kan etableres busk- eller hækbeplantning under de opstammede træer mod Snejbjerg Hovedgade, Toustrupvej og Sydgaven. Busk- eller hækbeplantningen må have en maksimal højde på 80 cm.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-19 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et offentligt område ved Engbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Porsgaard Olesen

Sagsresume

Byrådet har på møde den 17. december 2019, pkt. 258, foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 51.OF3.1 for et offentligt område ved Engbjerg Skole. Forslaget har været i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til og med den 6. februar 2020. Der er i alt indkommet én indsigelse.

 

Lokalplanen fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund og indhold

Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Snejbjerg og omfatter det offentlige område ved Engbjerg Skole og idrætsbaner. Lokalplanen er udarbejdet fordi den eksisterende daginstitution Engblommen har behov for at udvide. For at kunne skabe en planlægningsmæssig helhed for det samlede offentlige område, medtager lokalplanen Engbjerg Skole og de tilhørende idrætsarealer. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og indeholdt i rammeområderne 51.OF3 Offentligt område ved Engbjerg Skole og 51.B10 Boligområde ved Ørskovvej og Engbjerg samt med mindre overlap til de rekreative områder syd og vest for Engbjerg Skole, rammeområder 51.R5 og 51.R4.

 

Lokalplanen er opdelt i to delområder, og giver indenfor delområde I mulighed for at etablere ny bebyggelse og ombygge den eksisterende bebyggelse på Engbjerg. Lokalplanen fastsætter også bestemmelser for vej- og stianlæg med henblik på at opnå en sikker afvikling af trafikken i området. Delområde II indeholder ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, og vil derfor kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, når bebyggelse inden for dette område bliver relevant.


Offentlig høring og indsigelser

Forslag til lokalplan 51.OF3.1 for et offentligt område ved Engbjerg Skole har været i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til og med den 6. februar 2020. Der er indkommet én indsigelse fra naboen på Ørskovvænget 69, se Bilag A - Indsigelse fra Ørskovvænget 69. Naboens indsigelse omhandler støj og lydgener i og omkring skolens og institutionens område. Naboen oplyser desuden at deres ejendom er til salg og mener, at en udvidelse af skolens område vil have en negativ indvirkning på salgsprisen.

  

Naboejendommen er beliggende umiddelbart sydvest for den nuværende daginstitutions udendørs legearealer, og vil ligge umiddelbart syd for den i lokalplanen mulige udvidelse af daginstitutionen med tilhørende udearealer.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning samt markering af daginstitutionens udendørs legeareal samt Ørskovvænget nr. 69.

 

Daginstitutionen og de tilhørende udearealer har haft sin nuværende placering siden 1989, dvs. lang tid før etableringen af boligområdet Ørskovvænget, som er reguleret af enlokaplan fra 2006.

Lokalplanen ændrer i forløbet af hovedstien (stiforbindelsen a-b på lokalplanens kortbilag 2) for at muliggøre sammenbygning af ny bebyggelse med den eksisterende daginstitution. Al biltrafik holdes på Ørskovbakken og Engbjerg for henholdsvis daginstitution og skole.

 

I planforslaget er angivet placering af støjafskærmning, der netop har til formål sikre mod eventuelle støjgener for Ørskovvænget 69 og de nærmeste naboer vest herfor. Det er dog ikke en forudsætning for planens realisering, at der etableres støjafskærmning. Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende støjgrænser for børneinstitutioner, idrætsanlæg, besøgsgårde mv., men til støtte for en vurdering af om det kan blive nødvendigt, kan der tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder. Støj fra skoler er ikke omfattet af miljøbeskyttelsesloven Da indsigelsen har karakter af, at naboen også mener at være påvirket af støjgener fra den nuværende daginstitution (uanset om lokalplanen realiseres) er de blevet oplyst om klagemuligheder.

 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen i § 13.1 i tilstrækkelig grad beskriver muligheden for at etablere støjafskærmning både i forhold til placering, højde og densitet. Forvaltningen indstiller derfor, at forslag til lokalplan nr. 51.OF3.1 vedtages endeligt uden ændringer.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 51.OF3.1 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-19 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- , bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 12. november 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21.E7.2 for Campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds.

 

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 21. november 2019 til og med den 16. januar 2020. Der er i perioden indkommet 13 bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 96 endelig vedtages med ændringer af bebyggelseshøjden i rammeområde 21.R1, afgrænsning af rammeområde 21.B19 og 21.R1 samt tilkørsel til rammeområde 21.B19, som er beskrevet i kommuneplanramme 21.R2.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 21.E7.2, som er udarbjdet for at muliggøre ændringer på Sunds Sø Camping, stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår afgrænsning af rammeområder, anvendelse, de bebyggelsesregulerende bestemmelser og zoneforhold. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplanrammer  

Forslag til kommuneplantillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 udlægger tre nye rammeområder til henholdsvis et boligområde, 21.B19, et rekreativt område, 21.R2 og et erhvervsområde, 21.E6, og der sker ændringer i tre rammeområder, herunder 21.E7, 21.R1 og 21.B2.

 

Afgrænsning af kommuneplanrammerne 21.E7, 21.R1, 21.B2, 21.B19 og 21.R2 i forslag til kommuneplantillæg nr. 96

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.B19 – Boligområde ved Søgårdvej, som tidligere var en del af kommuneplanramme 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø. Kommuneplanramme 21.B19 fastlægger rammens anvendelse til at være boligområde, hvor bebyggelsen skal have karakter af at være tæt-lav – og åben-lav bebyggelse samt mulighed for etablering af regnvandsbassin.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.R2 – Rekreativt område ved Sunds Sø, som tidligere var en del af kommuneplan 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø. Årsagen er, at der udlægges en ny kommuneplanramme 21.E6, hvorfor den eksisterende kommuneplanramme deles op i to.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.E6 – Erhvervsområde ved Søgårdvej, som fastsætter anvendelsen til at være hotel og der kan etableres hytter som hotelfunktion i tilknytning til Søgaarden.

 

Med forslag til kommuneplantillægget sker der en ændring i afgrænsning af 21.E7 – Erhvervsområde syd for Sunds Sø (Søgården), 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø og 21.B2 – Boligområde øst for Sunds Hovedgade, som følge af udlægning af nye kommuneplanrammer.

 

I kommuneplanramme 21.E7 gives der mulighed for etablering af hotel, samt at der kan etableres hytter som hotelfunktion i tilknytning til Søgaarden, som bl.a. vil kunne tjene Søgaarden med overnatningsfaciliteter ved selskaber på Søgaarden.

 

Kommuneplantillægget specificerer, at det rekreative formål i kommuneplanramme 21.R1 skal være campingplads, som kan anvendes til opstilling af telte, campingvogne

og autocampere samt etablering af campinghytter og -værelser. Kommuneplanrammen fastsætter bygningshøjden til 5,5 meter.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 96 har været i offentlig høring i perioden fra den 21. november 2019 til og med den 16. januar 2020. Der er indkommet 13 bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, se bilag. 

 

Flere af punkterne i indsigelserne vedrører kommuneplantillægget, herunder bl.a.

 

 • en frygt blandt nogle af beboerne for, at hele området med Sunds Sø Camping bliver til boliger på sigt,
 • planlægning af ny støjfølsom arealanvendelse nær statsveje,
 • bygningshøjde i rammeområde 21.R1 - Campingplads ved Sunds Sø og rammeområde 21.E7 – Erhvervsområde syd for Sunds Sø (Søgården)
 • retningslinje for, at den østlige del af rammeområde 21.R1 på sigt kan blive til boliger
 • ændringsforslag af vejadgang til delområde I i lokalplanforslaget, som relaterer sig til afgrænsning af kommuneplanrammernerne 21.B19 – Boligområde ved Søgårdvej og 21.R1
 • retningslinje for vejbetjening af rammeområde 21.B9, som er beskrevet som en fælles adgangsvej til flere kommuneplanrammer i rammeområde 21.R2 – Rekreativt område ved Sunds Sø.

 

Forvaltningen har behandlet alle de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i et indsigelsesnotat til både kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, som er vedlagt sagen. I nedenstående vurdering er alene nævnt de punkter i de indkomne indsigelser, som det vurderes bør give anledning til ændringer til kommuneplanlægget.  

 

Vurdering 

 

Vejadgang og afgrænsning af 21.B19 og 21.R1

På baggrund af forvaltningens vurdering i efterfølgende punkt på dagsorden for endelig vedtagelse af lokalplan 21.E7.2 er det vurderet, at boligerne i delområde I kan have direkte adgang fra Åvej og vej C-D vil derfor blive overflødig. Forvaltningen foreslår på den baggrund at udvide rammeområde 21.R1 til at omfatte det areal, hvor vej C-D ligger i lokalplanforslaget. Dette vil medfører en ændring af rammeområde 21.R2 – Rekreativt område ved Sunds Sø, hvori der står, at: ”Tilkørsel til området samt tilkørsel til rammeområde 21.E7, 21.E6, 21.R1 og 21.B19 skal ske fra den nuværende adgangsvej.” Denne passus vil udgå fra den nævnte retningslinje.

 

Bygningshøjde i kommuneplanramme 21.R1 og 21.E7.

Forvaltningen har modtaget bemærkning og indsigelse på bebyggelseshøjde i kommuneplanramme 21.R1 og 21.E7. For rammeområde 21.E7 gælder dette også etageantal. Forvaltningen vurderer, at bebyggelseshøjden i rammeområde 21.R1 kan præciseres til at være fem meter i stedet for 5,5 meter, så kommuneplanrammen er i overensstemmelse med campingreglementet og lokalplanforslagets bestemmelser for bygningshøjden på hytter.

Der er indkommet to indsigelser fra naboer på, at restaurant Søgården kan udvide med en ekstra etage og bygge i 8,5 meters højde. Indsigelsen sker grundet eventuelle indbliksgener, der måtte være for naboer, hvis Søgaarden bygger i to etager. Forvaltningen anbefaler, at rammeområde 21.E7 skal give mulighed for to etager og en bygningshøjde på 8,5 meter, da der ellers ikke vil være nævneværige udvidelsesmuligheder på stedet.


 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at afgrænsningen af rammeområde 21.R1 ændres til at omfatte arealet, hvor lokalplanforslagets vej C-D ligger

 

at 21.B19 fjernes i rammeområde 21.R2

 

at bebyggelseshøjden i rammeområde 21.R1 ændres fra 5,5 meter til 5 meter 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Rasmus Norup kan ikke anbefale sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-19 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

  X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 12. november 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan 21.E7.2 og kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds, som giver mulighed for en udvikling af området, hvor Sunds Sø Camping og restaurant Søgaarden ligger.

 

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, publikumsorienteret erhverv, herunder restauration, hotel bl.a. i form af hytter, selskabslokaler, campingplads og boliger, som enten kan opføres som tæt/lav eller åben/lav-bebyggelse.

 

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra d. 21. november 2019 til og med den 16. januar 2020. Der er i perioden indkommet 13 bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planforslagene.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 21.E7.2 endelig vedtages med ændringer vedr. bredde på sti, bygninger og parkering i delområde IV, hegning, bygningshøjde og etageantal i delområde IIIb, vejadgang til delområde I og beplantning.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Sunds ved Sunds Sø. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af søen. Øst for lokalplanområdet er et areal med skovbeplantning og et tidligere sommerhusområde, som er overgået til helårsbeboelse. Mod syd er lokalplanområdet afgrænset af Åvej og mod vest af et boligområde. Den vestlige del af lokalplanområdet anvendes i dag til ”Søgården”, som er restauration og selskabslokaler med tilhørende parkeringsplads og grønt friareal. Den nordlige del af lokalplanområdet er et offentlig grønt areal kaldet ”Strandparken”. Strandparken er et af flere offentligt tilgængelige grønne områder til Sunds Sø. Den østlige del af lokalplanområdet har været anvendt til Sunds Sø Campingplads indtil slutningen af 2017, men benyttes ikke længere som campingplads.

 

Lokalplanforslaget 

Lokalplanområdet er inddelt i fem delområder (I,II,IIIA, IIIB og IV).

 

Lokalplankort

 

Delområde I, som er arealet langs Åvej, må anvendes til fem boliger, enten som tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Boligerne i delområdet I har udkørsel til vejen A-B via vej C-D. Lokalplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin inden for delområde I.

 

Delområde II kan anvendes til campingplads, hvor der må opstilles telte, campingvogne og autocampere og der er mulighed for opførelse af fællesfaciliteter, campinghytter og

campingværelser. Campingværelser er værelser, der etableres i f.eks. campinghytter.

 

Delområde IIIa kan anvendes til publikumsorienteret erhverv, herunder restauration, selskabslokaler, hotel samt parkering. Til et hotel i delområde IIIa, kan der i delområde IIIb etableres overnatningsfaciliteter i form af hotelhytter med fællesfaciliteter. Lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde på 5 meter og størrelse på de enkelte hytter på 45 m2 i delområde II og IIIb, som svarer til de maksimale størrelser, som er fastsat i ”Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelser af campingpladser.” Dette er for at sikre en arkitektonisk ensartet bebyggelse, såfremt der bliver etableret hytter i både delområde II og IIIb.

 

Delområde IV skal anvendes til offentligt friareal kaldet Strandparken, hvor der kun må etableres de nødvendige bygninger til områdets anvendelse, som f.eks. omklædnings- og toiletfaciliteter. Derudover kan den sydlige del af delområde IV anvendes til parkering langs ankomstarealet.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 21. november 2019 til og med den 16. januar 2020. I høringsperioden er der afholdt et borgermøde d. 18. december på Restaurant Søgaarden i Sunds, hvor ca. 150 deltog. Der er i høringsperioden indkommet 13 bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, som kan ses i det vedlagte bilag.

 

Indsigelserne omhandler bl.a.:

 

 • bekymring for at hele området med Sunds Sø Camping på sigt bliver til boliger
 • projektets økonomi
 • at området fortsat skal anvendes som campingplads
 • tidsplan for projektet
 • pligt til at opføre hytter
 • bredde på stier
 • bebyggelse i Strandparken
 • hegning
 • bygningshøjde og etageantal for restaurant Søgaarden
 • vejadgang til delområde I
 • parkering i delområde IV
 • den tinglyste tilbagekøbsklausul

 

De enkelte punkter er gengivet med et resume i indsigelsesnotat, som bilag til sagen. Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i indsigelserne, som det vurderes kan give anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Vurdering

Sti a-b

Nabo øst for lokalplanområdet gør indsigelse mod, at lokalplanforslaget udlægger sti a-b i en bredde af 4 meter, da ejer mener, at det er bredere end den er i dag, og efter kravene i den gældende lokalplan 21.B18.1. Naboen begrunder sin indsigelse med, at mange tror, at hans indkørsel er adgang til Strandparken og Sunds Sø. Naboen foreslår, at stien fastholdes i den nuværende bredde eller at der etableres en cykelbom, hvor deres indkørsel krydser den tinglyste sti og går over i sti a-b. I den gældende lokalplan for området, er stien, som er benævnt a-b i lokalplanforslaget benævnt sti a-b-d, hvorom der i den gældende lokalplan 4.17.1 står: ”..stien a-b-d over delområde III og II kan anlægges i indtil 4 m bredde og med grusbefæstelse.”

 

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget fundet det hensigtsmæssigt at videreføre de eksisterende forhold for sti a-b. Det er ikke lokalplanens intention at gøre sti a-b i lokalplanforslaget bredere end den eksisterende sti. Forvaltningen foreslår derfor, at der sker en præcisering af lokalplanens § 4.6, så det fremgår, at stien kan anlægges i op til 4 meters bredde.

 

Nødvendige bygninger i delområde IV (Strandparken)

En nabo øst for lokalplanområdet gør indsigelse mod, at planforslagene giver mulighed for der kan opføres bygninger i Strandparken (lokalplanforslagets delområde IV), særligt hvis bygninger placeres i den østlige del af delområdet eller hvis disse bygninger hindrer naboens søudsigt. Naboen understreger, at nye hvis bygninger placeres der, hvor den eksisterende toiletbygning ligger, er man tilfredse med placeringen. Naboen gør også indsigelse mod, at der kan etableres 50 m2 bebyggelse i Strandparken, da de ikke mener der er behov for det. Naboen er bekymret for, at f.eks. et stort omklædningsrum vil kunne fungere som f.eks. varmestue.

Den eksisterende toiletbygning er placeret på matrikel 2es Sunds by, Sunds, hvor campingpladsen ligger. Toiletbygningen er tinglyst som et offentligt toilet, men den tinglyste servitut kan opsiges af en af parterne, som er Herning Kommune og ejere af matrikel 2es. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget blev det vurderet hensigtsmæssigt at fremtidssikre muligheden for bl.a. et offentligt toilet samt evt. omklædningsfaciliteter i tilknytning til Strandparken, som er et offentligt rekreativt område med bademulighed i Sunds Sø. Da der ikke er et konkret projekt for et evt. kommende bygninger i delområde IV vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at fastholde muligheden for 50 m2 bebyggelse i delområde IV.

 

Forvaltningen vurderer dog, at det kan være hensigtsmæssigt at beskrive og præcisere, hvor de nødvendige bygninger kan placeres. Forvaltningen foreslår derfor, at der indskrives, at bygninger kan placeres i den vestlige del langs skellet mellem matrikel 2m og 2es.

 

Hegning

En nabo øst for lokalplanområdet gør indsigelse mod, at der i lokalplanforslaget er beskrevet, at der kan sættes hegn op langs lokalplanområdets østlige afgrænsning for så vidt angår delområde I, II, og IIIb, som grænser op til indsigers ejendom. I den eksisterende lokalplan er det beskrevet, at der skal opsættes hegn. Naboen frygter, at hvis det nuværende hegn fjernes, så vil folk skråne henover deres ejendom, tværs gennem campingpladsen og ned til Strandparken, og deres ejendom vil ikke længere forekomme privat. Naboen forventer derfor, at der skal være en pligt til at opretholde hegnet langs lokalplanområdets østlige afgrænsning, for så vidt angår delområde I, II og IIIb.

 

Nabo øst for lokalplanområdet ønsker at opretholde det trådhegn, som i dag er opført mellem deres ejendom og Strandparken. Naboen påpeger, at hegnet er opført af kommunen efter ønske fra den tidligere ejer af deres ejendom. Naboen har efter aftale med kommunen selv renoveret dele af dette hegn. Naboen påpeger, at hegnet skal sikre, at gæster til Strandparken ikke bevæger sig ind på deres private ejendom. Bygherre ønsker, at lokalplanens bestemmelse om, at trådhegn ikke må være synligt fra ydersiden samt kravet om levende hegn fjernes. Bygherre begrunder det med, at et levende hegn vil kræve store omkostninger at vedligeholde, da der er tale om 700 meter hæk. Endvidere er det afgørende, at pladsen kan hegnes af hensyn til bl.a. gæsternes tryghedsfølelse og forsikringshensyn. Ned mod søen ønsker bygherren, at hegnet kan være gennemsigtigt, så udsynet mod søen bevares. Bygherre understreger, at de ønsker at lave et pænt og naturligt hegn, men at det i praksis kan blive svært, at beplantningen skal være høj nok til at dække trådhegnet.  

 

Forvaltningen anbefaler, at der bør være krav om hegning i forhold til anvendelsen som campingplads og hytteby, af hensyn til gæster og naboer. Forvaltningen anbefaler ligeledes at der kan opføres trådhegn omkring campingpladsen og mellem matrikel 2m og 2am. Der bør være krav om at trådhegnet begrønnes, dog med udtagelse af mellem matrikel 2m og 2am samt langs mellem matrikel 2m og 2es for at sikre muligheden for udsigt til Sunds Sø. Det vurderes at hegnet langs de øvrige strækninger skal sikres et grønt udseende af æstetiske årsager.

  

Parkering i delområde IV

Tilsyneladende er der en opfattelse af, at der kan etableres parkeringspladser i Strandparken på det grønne område. Dette er ikke hensigten, derfor foreslås det, at lokalplanens bestemmelser for delområde IV tilføjes i en bestemmelse, at der ikke må anlægges parkeringspladser i den nordlige del af delområde IV (Strandparken). 

 

Vejadgang til delområde I samt afgrænsning af delområde I og II

Der er indkommet ændringsforslag fra Sunds Borgerforening og bygherre, som foreslår, at boligerne i delområde I tillades udkørsel til Åvej. Sunds Borgerforening foreslår endvidere, at vejarealet til vej C-D kan indgå i områderne til campingplads eller hytter.

 

Forvaltningen vurderer, at der ved etablering af fem boliger kan gives mulighed for, at boligerne har adgang direkte fra Åvej. Forvaltningen foreslår derfor, at dette ændres i lokalplanen, således at vej C-D udgår og arealet herfra inddrages i delområde II til campingplads.

 

Bevaring af beplantning langs Åvej

Bygherre finder, at bevaringen af beplantningen langs Åvej er problematisk i forhold til skygge for de kommende boliger og deres udeareal. De ønsker, at der er mulighed for at tynde ud i den og at trærækken begrænsens også af hensyn til evt. vejtilkørsel fra Åvej.

 

Forvaltningen har revurderet beplantningen i forhold til solorientering og ønsket om vejadgang fra Åvej. Det eksisterende udtryk langs Åvej er, der ligger husene langs sydsiden helt ud til vejen, hvor husene på nordsiden af Åvej er mere tilbagetrukket fra vejen. Forvaltningen vurderer at der kan stilles krav om at der plantes ét træ pr. ejendom ud mod Åvej i den eksisterende græsrabat. Forvaltningen anbefaler endvidere, at lokalplanen fastlægger en byggelinje, som har samme placering som den nordlige afgrænsning af beplantningen i delområde I i lokalplanforslaget, og at ny bebyggelse skal placeres i denne linje, enten med facaden eller med et hjørne af bebyggelsen.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 21.E7.2 endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at lokalplanforslagets §4.6 ændres til: ”Den eksisterende offentlige sti a-b kan anlægges i op til 4 meters bredde.”

 

at der indskrives ny bestemmelse i § 7 vedr. delområde IV: ”De nødvendige bygninger i delområde IV kan primært placeres i den vestlige del langs skellet mellem matrikel 2m og 2es.”

 

at lokalplanforslagets §11.1 ændres til: ”Hegning mod veje, stier og fælles friarealer skal ske som levende hegn/hæk af egnstypiske / hjemmehørende arter i hele lokalplanområdet. Hegnet/hækken skal placeres på egen grund og skal vedligeholdes på begge sider af den pågældende grundejer. Hegnet/hækken skal plantes minimum 40 cm fra skel. Undtaget langs delområde II og IIIb, hvor hegning kan ske som trådhegn jf. §11.8”

 

at lokalplanforslagets §11. 8 ændres til: ”Der skal opføres hegn omkring delområde II og IIIb, dog ikke mellem delområde II og IIIb. Hegnet kan ske som trådhegn. Trådhegnet kan etableres med en højde på op til 1,8 meter. Trådhegnet skal begrønnes, med undtagelse af mellem delområde IIIb og IV, og må ikke være synligt fra ydersiden af delområdet.”

 

at der i lokalplanforslagets §11 vedr. delområde IV tilføjes: ”Der kan opsættes trådhegn mellem matrikel 2m og 2am. Trådhegnet kan etableres med en højde op til 1,8 meter.”

 

at lokalplanforslaget § 3.19 for delområde IV ændres til: ”Den sydlige del af delområdet skal fungere som tilkørsel til delområderne og skal ske fra den nuværende adgangsvej. Der kan etableres parkering langs den nuværende adgangsvej. Der må ikke anlægges parkeringspladser i den nordlige del af delområde IV (Strandparken) .”

 

at lokalplanens § 4.2 ændres til: ”Lokalplanområdets delområde II, IIIa, IIIb og IV må kun vejbetjenes fra Åvej i princippet som vist på kortbilag 2. Boliger i delområde I må have direkte udkørsel til Åvej. Der er for matrikel 2l en tinglyst vejadgang uden for lokalplanområdet.”

 

at lokalplanforslagets §4.3 ændres til: ”Delområde II, IIIa, IIIb og IV trafikbetjenes med vejadgang fra Åvej på den eksisterende vej A-B. Vejen udlægges med en bredde på minimum 6 meter og en kørebanebredde på minimum 5 meter.”

 

at lokalplanforslagets §4.4 slettes

 

at afgræsning af delområde II ændres til at indeholde arealet, hvor lokalplanforslagets vej C-D ligger på lokalplanens kortbilag 2

 

at lokalplanforslagets §11.4 ændres til: ”Der skal plantes et træ pr. ejendom ud mod Åvej i den eksisterende græsrabat.”

 

at lokalplanforslagets §15.1 slettes

 

at på lokalplanens kortbilag 2 slettes tæt beplantning, som skal bevares

 

at på lokalplanens kortbilag 2 indtegnes en byggelinje i delområde I i en afstand af syv meter fra lokalplanområdets sydlige afgrænsning mod Åvej

 

at der tilføjes ny bestemmelse i § 7 for delområde I: ”Der udlægges en byggelinje, som vist på kortbilag 2. Ny bebyggelse skal placeres i byggelinjen med enten facade eller med et hjørne af bebyggelsen.”  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Rasmus Norup kan ikke anbefale sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-19-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Debatoplæg for solcelleprojekt ved Gindeskovgård øst for Søndre Feldborg Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Meinhard Hallund

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af solceller ved Gindeskovgård, på et areal på op til 206 ha. Den årlige elproduktion forventes at være ca. 140.000 MWh svarende til ca. 45.000 husstandes årlige elforbrug.

 

Byplanudvalget vedtog på møde den 21. oktober 2019 at igangsætte planlægningen for projektet. på den baggrund fremlægges nu debatoplæg for projektet, se bilag. Debatoplægget skal sendes i offentlig høring i 4 uger forud for udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport og lokalplan for projektet. Debatoplægget har til formål at give offentligheden mulighed for at komme med ideer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

 

Forvaltningen anbefaler, at debatoplægget sendes i offentlig høring forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan og miljøkonsekvensrapport.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra ’Vores Sol Ejendomsselskab’ om opstilling af solceller ved Gindeskovgård, på et areal på op til 206 ha. Den årlige elproduktion forventes at være ca. 140.000 MWh svarende til ca. 45.000 husstandes årlige elforbrug. Området er beliggende øst for Søndre Feldborg Plantage ved Hesselundvej og Herningvej. Projektet er navngivet efter den nærliggende gård som ejer arealerne hvor på der ønskes opført solceller.

 

Miljøkonsekvensrapporten udarbjedes på baggrund af en afgræning af de emner som rapporten som minimum skal indeholde. Forud for at Herning kommune træffer afgørelse om dette skal der foretages en høring af offentligheden og berørte myndigheder (andre myndigheder hvis tilladelser er nødvendige for at kunne realisere projektet).

 

Høring i forbindelse med afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten sker gennem et debatoplæg der sendes i offentlig høring i 4 uger. Herefter træffes beslutning om den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. forslag til lokalplan samt miljøkonsekvensrapport forventes at kunne behandles i Byplanudvalget efteråret 2020. Endelig vedtagelse af lokalplan vil følge vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032.

 

Det er forvaltningens foreløbige vurdering, at en miljøkonsekvensrapport forventeligt som minimum skal omhandle den visuelle indvirkning på lokalområdet og naboer, de lokale miljøkonsekvenser ved udpegning af store markarealer til solenergianlæg og indvirkning på dyr og natur, se bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at debatoplægget sendes i offentlig høring forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan og miljøkonsekvensrapport.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at debatoplæg for solceller ved Gindeskovgård sendes i offentlig høring i 4 uger

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Projekt Ny Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 36,747 mio. kr. til det videre forløb af byggeprojektet Brændgårdsskolens Talentklasser og udvidelse af Sportscenter Herning, samt afslutning af første fase af byggeriet omkring isstadion i Holing.

Sagsfremstilling

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 36,747 mio. kr. til igangsætning af de sidste faser af byggeriet omkring isstadion i Holing, samt opstart af udvidelsen af Sportscenter Herning og Brændgårdsskolens Talentklasser.

 

Renoveringen af isstadion blev afsluttet i 2019, men udendørsområder samt parkering er sammentænkt med byggeriet af de nye talentklasser og udvidelsen af sportscenter Herning. Denne sidste del af anlægsbevillingen hidrører altså halbyggeri og de udendørs arealer.

  

Økonomi

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing er der budgetteret med i alt 102,864 mio. kr. til Projekt Ny Holing i 2016-2021.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 36,747 mio. kr. til projektet. Anlægsudgiften finansieres delvist med 20,545 mio. kr. afsat i 2019, som overføres til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020, samt 16,202 mio. kr. afsat i 2020.

 

Der er tidligere frigivet i alt 55,927 mio. kr. til projektet, hvorefter den samlede anlægsudgiftsbevilling udgør 92,674 mio. kr.

 

Der er desuden afsat et rådighedsbeløb på 10,190 mio. kr. i 2021 på samme stednr. til anlægsprojektet. Der vil senere blive fremsendt en sag til politisk behandling med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 36,747 mio. kr. til igangsætning af de næste faser samt afslutning af fase 1 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing, 
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 20,545 mio. kr. i 2019 og 16,202 mio. kr. i 2020 på samme stednr. Rådighedsbeløbet på 20,545 mio. kr. i 2019 overføres til 2020 i den samlede overførselssag.

 

Ernst B. Knudsen (G) kan ikke tiltræde sagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 20.01.02-P27-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret - Egnsteateraftale 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm, Pia Colstrup

Sagsresume

Den gældende egnsteateraftale mellem Team Teatret og Herning Kommune udløber per 31. december 2020. Jf. denne aftale skal der senest 1. april 2020 fremsendes politisk godkendt forslag til ny aftale til Slots- og Kulturstyrelsen. Udvalget skal godkende udkast til ny egnsteateraftale for perioden 2021-2024 mellem Team Teatret, Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i retningslinjer og udmeldinger fra Slots- og Kulturstyrelsen, samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har Team Teateret og Herning Kommune jf. den gældende egnsteateraftale, som udløber per 31. december 2020, udarbejdet forslag til en ny fireårig aftale for 2020-2024. Alle egnsteateraftaler er nu synkroniserede, således at antallet af egnsteatre og dermed også refusionsprocenten vil være nogenlunde sikker ved slutningen af året.

  

Aftalerne skal politisk godkendes i kommunerne og fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april 2020.  

Staten er ikke part i aftalerne, da statens refusion tilgår Herning Kommune. Aftalerne tager afsæt i en skabelon, som Kulturstyrelsen har udarbejdet.

 

Aftalens formål er at sikre Team Teatrets fortsatte drift og virke. Aftalen danner grundlaget for, at Herning Kommune kan modtage statsrefusionen.

 

Det er Team Teatrets reviderede strategi, der lægger til grund for aftalen.

Team Teatrets overordnede mål for aftaleperioden er:

 • at udvikle og styrke det kunstneriske arbejde
 • at øge og udvikle publikum generelt
 • at styrke udviklingen og dannelsen af fremtidens teatergængere gennem et særligt fokus på unge.
 • og i øvrigt at øge egenindtægtsgrundlaget, styrke den interne organisation og styrke scenekunsten i et større geografisk.

 

Team Teatret skal i aftaleperioden producere og opføre tre stationære forestillinger i Herning Kommune per år. En eller flere af egenproduktionerne sendes på turne rundt i landet. En eller flere af forestillingerne produceres som co-produktioner med andre teatre.

Som supplement til teatrets egenproduktioner indkøbes og præsenteres hvert år et antal forestillinger for børn, unge og voksne for at vise et varieret udbud af scenekunstneriske genrer og for at favne et bredt aldersspektrum.

 

En del af Team Teatrets forpligtelser er i øvrigt at drive scenekunstskole for børn og unge i Herning Kommune.

 

Byrådet har udpeget John Thomsen og Ernst B. Knudsen til Team Teatrets bestyrelse.  

 

Forvaltningen vurderer, at midtvejsevalueringens anbefalinger er indarbejdet i aftalen.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at Ikast-Brande Kommune indgår som aftalepartner i den nye aftale. Ikast-Brande bidrager med 50.000 kr., som Ikast-Brande modtager statsrefusionen af. For det beløb modtager Ikast-Brande Kommune fire opførelser af teatrets egenproduktioner, forestillingsrelaterede aktiviteter og et antal dramapædagogiske forløb.

 

Økonomi

Team Teatrets drift finansieres dels af Team Teatrets egne indtægter, dels af Staten (i form af det tidligere amtstilskud, som ikke har noget med refusionen at gøre), og dels af driftstilskuddet fra Herning Kommune. Herning Kommune modtager efterfølgende delvis refusion jf. teaterloven.

 

Der er i aftalen kalkuleret med en fremskrivning på 1,7 % per år, hvilket er et gennemsnit af Herning Kommunes fremskrivningsprocenter i den forgange 4-årige periode. Tilskuddet til Team Teatret er angivet til 7.392.926 kr. i 2021, hvoraf 36-37 % forventes i refusion fra Staten.

Ovenstående tilskud er i henhold til tidligere beslutning om MEP-besparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område reduceret med 273.400 kr. inklusiv forventet fald i statsrefusion fra og med 2021.

Teams Teaterskole er indarbejdet som et strategisk udviklingsområde i Team Teatrets primære drift og udgør 570.219 kr. af driftstilskuddet.

 

I forbindelse med den nye egnsteateraftale for 2021-2024 indgår Ikast-Brande Kommune i aftalen med 50.000 kr. årligt.

 

Team Teatret betaler en årlig husleje til Herning Kommune, som fremskrives med samme procentsats som tilskuddet. Huslejen udgør i 2021 1.385.942 kr., svarende til 14,9 % af de samlede offentlige tilskud ved indgåelse af aftalen. Huslejen må maksimalt udgøre 15 %.

 

Forslaget skal politisk godkendes og fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april 2020. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen skal efterfølgende godkende aftalen.

Det er en forudsætning for at Herning Kommune kan modtage statsrefusion, at egnsteateraftalen godkendes af ovennævnte.

 

Tilskud til Team Teatret afholdes af det til formålet afsatte budget på Serviceområde 15, Kultur.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at udkast til egnsteateraftalene for 2020-2024 mellem Team Teatret, Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune godkendes under forudsætning af, at øvrige parter, Slots- og Kulturstyrelsen samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst godkender aftalen.
at forvaltningen bemyndiges til at forhandle aftalen endelig på plads inden for de gældende økonomiske rammer

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-P27-2-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret - godkendelse af lejekontrakt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Team Teatret fremsender lejekontrakt vedrørende lejemål beliggende Smedegade 1, bygning 3, til husning af Teams Teaterskole til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af tilskud til huslejebetaling for Teams Teaterskole, behandlet på møde den 16. december 2019, pkt. 146 fremsender Team Teatret lejekontrakt vedrørende Smedegade 1, bygning 3 til godkendelse.

 

Teams Teaterskole har sammen med andre kulturelle aktører tidligere haft til huse i lokaler lejet af Herning Kommune i Herning Højskole. Herning Kommune har opsagt lejemålet pr. 31. december 2019.

 

Der anmodes om godkendelse af Team Teatrets lejekontrakt vedr. leje af nye lokaler til Teams Teaterskole. Lejemålet er beliggende Smedegade 1, bygning 3 og har et etageareal på ca. 325 kvm fordelt på to etager. Teaterskolen afholder selv udgifter til istandsættelse af lokalerne.

 

Økonomi

Der skal betales en årlig husleje inklusiv fælles driftsomkostninger, varme, el og rengøring på 145.250 kr., som Herning Kommune yder i tilskud til Team Teatret. Udgiften afholdes af budgettet på Serviceområde 15 Kultur.

 

Indgåelse af lejemålet skal jf. lånebekendtgørelsen henregnes til Herning Kommunes låntagning. Værdien af de lejede lokaler i Smedegade er opgjort til 911.000 kr. baseret på den offentlige vurdering af ejendommen. Værdien af lokalerne kan modregnes i værdien af de fraflyttede lokaler på Herning Højskole, hvor den samlede værdi er i alt 4.848.000 kr.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at Teams Teatrets lejekontrakt godkendes,
at værdien af de lejede lokaler i Smedegade opgjort til 911.000 kr., modregnes i værdi af opsagt lejemål på Herning Højskole.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-9-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på møderne i august 2019.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. december 2019 solgt i alt 81 boliggrunde i 2019. Der er budgetteret med et salg på 65 boliggrunde for 2019. Ud af de 81 solgte byggegrunde er der blandt andet solgt 30 i diverse udstykninger i Lind, 8 grunde på Ørskovbakken/Helstrupvænget i Snejbjerg, 11 grunde på Egebakken i Gullestrup, 7 ved Holing Sø i Tjørring, 6 Spinkebjergparken i Gjellerup og 4 grunde på Åbjergvænget i Vildbjerg.

 

Salget af boliggrunde fordelt på årets fire kvartaler fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.

  

Herning Kommune har i 2019 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:

 

 • Helstrupvænget, Snejbjerg: 30 grunde
 • Spinkebjerg, Gjellerup: 14 grunde
 • Velhustedparken, Kibæk: 25 grunde
 • Solvang, Ørnhøj: 6 grunde (betinget byggemodning)
 • Tavlund Ege, Lind 16 grunde

 

Der er solgt 12 boliggrunde med overtagelse i 2020. Disse salg indgår derfor ikke i statistikken for salg af grunde i 2019.

 

Det kan, som det fremgår af Tabel A og Tabel B i bilaget konstateres, at grundsalget har ligget meget godt i 2019. Salget er højere end i 2016 og 2018, og på niveau med salget på 80 grunde i 2017.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2019 kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 31. december 2019 solgt 95.318 m2 erhvervsjord i 2019. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 30.000 m2 i 2019.

   

I Tabel D i bilaget ses salget af erhvervsjord i 2014 og frem til 2019. Som det ses ligger salget i 2019 højere end salget i de tidligere 4 år.

 

I bilaget fremgår det af Tabel E, at kommunen har solgt 15.731 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle solgte storparceller er, at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.

 

Kommunen har udbudt fire storparceller på Jordbærmarken ved Fuglsang Sø, som er solgt i 2019 med overtagelse i 2019 og 2020.

 

I Herning Kommune arbejder vi hele tiden for at skabe de bedst mulige rammer for virksomheders vækst. Både for de virksomheder, som allerede har adresse i Herning Kommune, men også for at tiltrække nye virksomheder. Målet er, at endnu flere virksomheder vælger at etablere sig i Herning Kommune.

 

Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde de rette fysiske rammer – uanset om efterspørgslen handler om eksisterende bygninger eller erhvervsjord.

Der er derfor igangsat en markedsanalyse, som skal skabe et vidensgrundlag, der kan kvalificere Herning Kommunes tilgang til både planlægning og erhvervelse af erhvervsjord. To af hovedspørgsmålene er "Hvilke ønsker og krav har virksomheder til erhvervsarealer i dag?" og "Hvilke ønsker og krav forventer vi, at virksomheder kan have til erhvervsarealer i fremtiden?" Analysen skulle gerne sikre et match mellem den jord kommunen udbyder til salg og virksomhedernes efterspørgsel.

 

Analysen vil blive præsenteret for Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 23. marts 2020.

 

Sammenligning med øvrige kommuner:

I denne orientering præsenteres en sammenligning af Herning Kommunes salgsstatistik med øvrige kommuner.   

 

 

 

 

Privat grundsalg 2019:

I 2019 har private udstykkerer af boliggrunde solgt cirka 27 boliggrunde i Herning Kommune. Fordelingen af salget fremgår af bilaget.

 

Der findes desværre ingen officiel opgørelse over salget af boliggrunde. Informationerne om private udstykkeres salg af boliggrunde skal derfor læses med en vis usikkerhed, da opgørelsen er baseret på administrationens egen viden om udstykningsområder og ved hjælp af telefonopkald. Det vil sige, at der kan være udstykningsområder, som administrationen ikke har medtaget i opgørelsen.


Teknik og Miljøudvalget har på mødet d. 9. marts taget orienteringen til efterretning.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Takstblad for aflevering af ren jord til fritidslandskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jannie K. Pedersen, Henrik Steffensen Bach

Sagsresume

Der er udarbejdet takstblad for aflevering af ren jord til nyttiggørelsesprojekter som fx fritidslandskaber, støjvolde mv. i kommunale byggemodningsområder.

 

Forvaltningen anbefaler, at takstbladet godkendes.

Sagsfremstilling

I kommunale byggemodningsområder søges det så vidt muligt at skabe jordbalance. Overskudsjord fra byggemodning indbygges i støjvolde, fritidslandskaber mv. så bortkørsel af jord minimeres.

 

Der er pt. mange igangværende bygge- og anlægsprojekter i kommunen såvel kommunale som private, hvor der genereres meget overskudsjord. Der har været to private jordmodtagere i Herning Kommune, hvoraf det ene er lukket for nylig. Der er således kun en jordmodtager i Herning Kommune, og her kan tilkørselsforholdene være vanskelige i regnfulde perioder. Den private jordmodtager kan derfor vælge at lukke for modtagelse. Derfor er der et øget behov for og ønske om at kunne aflevere overskudsjord fra private bygge- og anlægsprojekter til kommunale nyttiggørelsesprojekter som fx fritidslandskaber, støjvolde m.v.

 

Herning Kommune har tidligere modtaget jord i fritidslandskabet nord for Koustrupparken og Knudmoseparken i Lind samt nord for Sahlholdtvej i Gullestrup til en leveringspris på 24,50 kr./m3 excl. moms for de første 500 m3 og 16,25 kr./m3 excl. moms fra 500 m3 og opefter. Områderne lukkede for modtagelse af jord fra private omkring hhv. i 2016 og 2002.

 

Der er pt. mulighed for at kunne modtage jord fra private i de kommunale byggemodningsområder Åvænget i Herning samt nord for Fejerskovparken i Lind. Fejerskovparken er pt. under myndighedsbehandling.

 

Taksten for aflevering af jord foreslås fastlagt til 31 kr/m3 excl. moms, hvilket dækker over udgift til adgangsveje, i nødvendigt omfang bomanlæg, indbygning, slutbearbejdning og evt. beplantning. Hvis der leveres ikke-indbygningsegnet jord, dvs. våd jord, foreslås 62 kr/m3 excl. moms, da dette giver ekstra udgifter til håndtering af jorden, vedligeholdelse af veje mv.

Ved større samlede projekter kan der indgås aftale om levering/indbygning på særlige vilkår.

 

Markedsprisen for aflevering af jord hos private aktører i kommunen er hhv. 16/19 kr./m3 (sommer/vinterpris) samt 22 kr./m3 med tilæg på 8 kr./m3 ved våd jord.

I andre kommuner er der fundet priser varierende fra 27-45 kr./m3 for indbygningsegnet jord og 300 kr./m3 ved våd jord.

 

Økonomi

Økonomien vedrørende aflevering af ren jord håndteres indenfor afsat budget på de relevante byggemodningsområder, pt. stednr. 002019 Fejerskovparken og stednr. 003044 Åvænget, Serviceområde 01 Byggemodning.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at takster for aflevering af ren jord i 2020 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-6-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

  X

  X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. til renovering af flere mindre broer på de kommunale veje.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til renovering af broer.

 

Forvaltningen har vurderet og prioriteret de nedenstående 11 broer til renovering/fornyelse i 2020.

 

 

Broernes placering er vist på oversigtskortet i bilaget.

 

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223042 Broer - pulje.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. ''Renovering af broer i 2020''

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223042 ''Broer - pulje''. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 60,086 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 60,086 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads og beplantning, samt udgifter til vejafvanding og klimasikring. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Anlægsudgiften på 60,086 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2019 og 2020.

 

Byggemodningsarbejderne, som planlægges udført i de enkelte byggemodningsområder, er beskrevet i tabel 1.

 

Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne. 

 

 

 

I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer.

 

Tabel 2. Byggemodning 2020 - økonomi

 

  

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 69,816 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb i 2019 og 2020. Restrådighedsbeløb i 2019 forventes overført til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020.

 

Fremrykning af byggemodning i Lind og Tjørring

Grundsalget i Lind og Tjørring har i 2019 været større end forventet. Det betyder, at der pt. kun er 13 ledige grunde på Kollundvej, Lind og 11 ledige grunde i Holing, Tjørring. Der er i budgettet først planlagt nye udstykninger i Lind og Holing Sø området i 2021, hvor der er afsat 10 mio. kr. til formålet på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002077 Holing og stednr. 002081 Kollundvej, Lind.

Det foreslås at fremrykke etablering af nye udstykninger i Lind og Tjørring. Fremrykningen foreslås finansieret ved at anvende 10 mio. kr. af afsat budget i 2020 til arealerhvervelse i Gødstrup Syd på Serviceområde 01 Byggemoding, stednr. 002090 Gødstrup Syd, ØKE. Grundet udviklingstakten og interessen for private byggemodninger i Gødstrup, vurderes det ikke at være aktuelt at erhverve arealer til kommunal byggemodning i Gødstrup i 2020. De 10 mio. kr. til arealerhvervelse i Gødstrup forventet i 2021 eller 2022 indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2021-24.

 

Signalanlæg ved Fuglsang Alle

I takt med udviklingen af boligområderne ved Fuglsang Sø og Holing Sø er der opstået behov for signalanlæg i krydset Vesterholmvej/Fuglsang Allé.

Udbygning af Fuglsang Sø-området med boliger og plejecenter samt øget trafikmængde på Vesterholmvej har medført, at der opstår trafikfarlige situationer i krydset, særligt i spidsbelastningstimerne. Hertil kommer tilkobling af stisystem fra Tjørring Skole og boligområdet ved Holing Sø samt etablering af busstoppesteder på Vesterholmvej, som betyder at en del bløde trafikanter krydser Vesterholmvej ved Fuglsang Allé. Signalanlægget er ikke en del af byggemodningsbudgettet for Fuglsang Sø, men det foreslås finansieret af Serviceområde 01, da byggemodningsaktiviteterne skaber behovet for signalanlægget. Udgiften til signalanlæg er 1,5 mio. kr. Finansiering af signalanlægget på Serviceområde 01 medfører, at udgifter til færdiggørelsesarbejder bl.a. til slidlag på Tjørringparken og Ørskovbakken udskydes til 2021.

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt -78,681 mio. kr. i 2020. Herudover udgør forventet overførsel af merindtægter fra 2019 i alt 0,328 mio. kr.

 

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

På udgiftssiden er der en overførsel af mindreforbrug på 41,220 mio. kr. fra 2019 til 2020. Mindreforbruget på udgiftssiden i 2019 skyldes bl.a., at flere projekter er blevet forsinkede pga. det regnfulde efterår i 2019. Dette er bl.a. forberedende anlæg i Spinkebjergparken i Gjellerup og Helstrupvænget i Snejbjerg samt færdiggørelsesarbejder på Tavlund Allé i Lind. Desuden er forberedende anlæg i Velhustedparken udsat pga. omprojektering af kloakken og anlæg af Ny Løvbakkevej er af planlægningsmæssige årsager skubbet til 2020. Ovenfor nævnte forsinkelser udgør mindreforbrug på 13,7 mio. kr.

 

Herudover er der i alt afsat 4 mio. kr. til betingede byggemodninger i 2019, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområdet Rind Å Engen i Arnborg, Solvang i Ørnhøj samt erhvervsområdet ved Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Desuden er 4,7 mio. kr. i 2019 afsat til færdiggørelser ved Søfronten på Fuglsang Sø. Beløbet blev frigivet på Byrådets møde den 3. marts 2020, pkt. 49.

 

Sidst er der afsat ca. 12 mio. kr. i 2019 til arealerhvervelser på Tangsøparken og HI Park, som forventes gennemført i 2020.

 

Rådighedsbeløbene forventes overført til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020. 

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 60,086 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2

 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 60,086 mio. kr. i 2020 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2019 og 2020, fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 60,089 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at mer- og mindreforbrug netto i 2019 på i alt 12,923 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-19-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplansprojekt i Halebæk ved Vejvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Winnie Post, Pia Colstrup

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til vandløbsrestaurering i Halebæk og Vejvad Bæk i form af indsatserne hævning af vandløbsbund og udlægning af groft materiale.

 

Herning Kommune har udarbejdet en forundersøgelse til projektet, og der er udarbejdet en detailbeskrivelse af projektet. Projektet ønskes nu gennemført efter beskrivelsen i forundersøgelsen.

 

Detailprojekteringen og anlægsarbejdet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 242.980 kr. til detailprojektering og anlægsarbejde i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet ved Halebæk og Vejvad Bæk.

 

Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projektet efter planen er gennemført ultimo 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 243.000 kr. til gennemførelse af detailprojektering og anlægsarbejde i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet ved Halebæk og Vejvad bæk.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m.

 

Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Kommunen kan søge tilskud til udgifter til detailprojektering og anlægsarbejde til gennemførelse af vandområdeplanprojektet via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projektet detailprojektering samt anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Projektområdet ved Halebæk og Vejvad Bæk, ligger ved Vejvad i den nordlige del af Herning Kommune (se nedenstående kort). Halebæk løber via Vejvad Bæk til Storåen, der afvander til Nissum Fjord.

 

 

Projektet omfatter udlægning af en række gydebanker, etablering af sandfang, fjernelse af vandplanten "Pindsvineknop" og udlægning af grus og skjulesten. Projektområdet er gennemgået med involverede lodsejere, og det endelige resultat i detailprojektet er tilpasset lodsejernes ideer og behov på hele projektstrækningen.

 

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelse på i alt 242.980 kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt i Halebæk og Vejvad Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale i forbindelse med detailprojektering og udgifter til entreprenør til anlægsarbejdet.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på 243.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Halebæk og Vejvad Bæk.

 

Støttemidlerne fordeler sig med 9.650 kr. til aflønning af eget personale i forbindelse med detailprojekteringen, 221.750 kr. til anlægsarbejdet og 11.580 kr. til aflønning af eget personale i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojektet i Halebæk og Vejvad Bæk.

 

Udgifterne til projektet finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når projektet efter planen er gennemført ultimo 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til projektet i Halebæk og Vejvad Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 243.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Halebæk og Vejvad Bæk

 

at der til projektet i Halebæk og Vejvad Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 243.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Halebæk og Vejvad Bæk. Udgiften finansieres af tilskuddet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Godkendelse af anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan William Märcher

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i de nævnte udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.

 

 

Der har været nettoindtægter på i alt 7.752.089 kr. for ovenstående udstykningsområder.

I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.

 

Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.

Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af grundene og arealerne.

Tilbagebetalingen udgør i alt 6.451.432 kr.

 

Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoindtægter på 1.300.657 kr.

Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger. Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

 

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.

 

002 007 Knudmoseparken, Lind (Påbegyndt i 2000)

Boligudstykning med 115 parceller i den nordøstlige del af Lind. Desuden etablering af strækningen af Koustrup Alle mellem Koustrupparken og Knudmoseparken ca. 650 meter incl. stitunnel til Lind Skole.

 

002 025 Studsgårdvej, Snejbjerg (Påbegyndt i 1987)

Boligområde ved Studsgårdvej nord for Munkgårdkvarteret i Snejbjerg. Området består af 52 boliggrunde samt 3 storparceller til tætlav-byggeri med i alt 27 boligenheder. Afslutningen af området har afventet etablering af sti langs Studsgårdvej og efterfølgende færdiggørelse af beplantning langs stien. Vedligeholdelse af beplantningen er overdraget til Grundejerforeningen.

 

002 030 Hørmarken, Hammerum (Påbegyndt i 2003)

Udstykning af 64 parcelhusgrunde, heraf 2 på Bjødstrupvej, samt en storparcel med 19 tæt-lav boliger. Herudover er der anlagt ca. 380 meter af Jens Mathiasens Vej.

 

002 043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg (Påbegyndt hhv. 1997 og 2002)

Boligområderne Kærvænget og Hvedevænget i Vildbjerg omfatter i alt 44 grunde til åben-lav byggeri samt en storparcel med 17 tæt-lav boligenheder.

 

002 050 Midgaardsvej, Skibbild (Påbegyndt i 2000)

Boligvej med 11 parcelhusgrunde i Skibbild. Alle grunde er solgte, men der er én ubebygget grund. Når grunden bebygges, skal Herning Kommune afholde udgift til etablering af en overkørsel ca. 25.000 kr.

 

002 064 Nyvej, Karstoft (Påbegyndt ca. 1973)

Boligvej med oprindeligt 5 grunde, hvoraf 4 grunde blev solgt før 2007 i den tidligere Åskov Kommune. Den sidste grund blev solgt i 2018 til sammenlægning med nabogrunden.

   

003 016 Lind Nord (Påbegyndt i 2006)

Byggemodning af erhvervsområde syd for Messemotorvejen ved Vejlevej i Lind. Byggemodningen omfatter køb og nedrivning af ejendomme ved Vejlevej samt salg af erhvervsarealer til planteskole.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-3-20 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg til Herning Kommunes Spildevandsplan - Ny varmecentral ved Studsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 X

  Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes for at muliggøre etableringen af en ny varmecentral ved Studsgård.

 

Forvaltningen anbefaler at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Studsgård forsynes i dag med varme fra et nærliggende biogasanlæg via en forsyningsledning til byen. Da biogassen skal bruges andre steder, er varmeforsyningen fra biogasanlægget opsagt til efteråret 2020. Der er derfor behov for etablering af en ny varmecentral med en varmepumpe samt et spidslastanlæg.

 

VERDO Varme Herning ønsker, at etablere anlægget på den sydligste del at matrikel 4ab, Studsgård By, Studsgård. Arealet vil bestå af to matrikler på i alt 5.000 m2. Matrikelnumrene kendes endnu ikke. Arealet er i dag ikke spildevandsplanlagt, og derfor udarbejdes dette tillæg. Det er kun den matrikel, hvorpå der placers bygninger, som medtages i spildevandsplanen (markeret som nummer 2 på nedenstående kortudsnit). Den anden matrikel (markeret som nummer 3 på nedenstående kortudsnit) forventes benyttet til vejanlæg og nedsivning af overfladevand.

 

Område afgrænsning, efter udmatrikulering af den oprindelige matrikel 4ab:

1) Resten af den oprindelige matrikel

2) Den nye matrikel som spildevandsplanlægges

3) Den nye matrikel som ikke spildevandsplanlægges

 

Det nye opland (K05) udlægges i spildevandsplanen til at være spildevandskloakeret med nedsivning af alt regnvand. Alt spildevand ledes til Herning Vand A/S's renseanlæg (se udsnit herunder).

 

          

Nuværende spildevandsplan           Kommende spildevandsplan

 

Overfladevand og kondensvand fra varmepumpen skal nedsives på grunden. Der skal nedsives overfladevand fra et samlet befæstet areal på 770 m2.

Kondenseringen sker på ydersiden af luftkølerne og kommer derfor ikke i berøring med glykol, eller andre kølemidler, da de findes i et lukket kredsløb. Kondensvandet er derfor rent vand.

 

Da overfladevand og kondensvand fra varmepumpen skal nedsives på grunden, er der ingen recipienter, der vil blive påvirket af afledningen af vandet.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Karin Locander  

Overtagelse af det regionale dag- og døgntilbud Nørholm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd godkendte den 17. december 2019, punkt 275, indstillingen om at overtage det regionale dag- og døgntilbud Nørholm. Samtidige besluttede Byrådet, at Region Midtjylland skulle have mulighed for at fremsætte alternative muligheder til kommunal overtagelse af tilbuddet med frist til 1. marts 2020.

 

Region Midtjylland, ved regionsformand Anders Kühnau, har i brev af 27. februar 2020 fremlagt alternativt forslag til overtagelse af tilbuddet.

 

Sagen fremlægges til godkendelse af Regionens forslag.

Sagsfremstilling

I brevet fra Regionen er anført, at dag- og døgntilbuddet Nørholm med 35 pladser står for ca 49 % af Regionens kapacitet af døgnpladser til borgere med problemskabende adfærd. Døgntilbuddene understøttes i Regionen af et tværgående konsulentteam, som Regionen beskriver som værende en "central krumtap for faglige kompetenceudvikling og en væsentlig forudsætning at fastholde og udvikle det nødvendige fagligt specialiserede til bud til målgruppen". Endvidere beskrives, at konsulentteamet er forankringspunkt for specialområde Udviklingshæmning og ADHD's udrednings- og specialrådgivningsopgaver for Socialstyrelsen (VISO).

 

Regionen fremfører, at det vil være et kritisk tab af faglig specialekspertise og i alvorligt grad forringe specialområdets muligheder for at løse fagligt krævende opgaver. Det påpeges endvidere, at forsat drift af Nørholm, som en del af Specialområde udviklingshæmning og ADHD vil bidrage til, at Region Midtjylland kan fastholde og udvikle en vigtig, efterspurgt specialiseret leverandøropgave på landsplan til gavn for målgruppen udviklingshæmmede borgere med problemskabende adfærd og eventuel dom.

 

Med baggrund i ovenstående indstiller Administrationen, at anmodning om overtagelse af dag- og døgntilbuddet Nørholm bortfalder.

 

Region Midtjylland giver endvidere tilsag om at gennemføre en midlertidig takstreduktion for borgere, som Nørholm vurderer, kan tilgodeses i mindre indgribende tilbud, på 0,9 mio. kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og 2022, således at den samlede takstreduktion til Herning Kommune over 3 år udgør i alt 3,1 mio. kr.

 

Region Midtjylland har i brevet af 27. februar 2020 endvidere forslået emner, som administrativt kan drøftes mellem Regionen og Herning Kommune i forhold til det fremtidige samarbejde. Forslagene tages til efterretning og overvejes i forhold til relevante områder.

 

Supplerende til sagen gør Social- og Sundhedsudvalget opmærksom på, at der med ovenstående beslutning er en uløst styringsudfordring i forhold til Herning Kommunes egen tilbudsvifte og udbuddet af boliger til målgruppen i Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at anmodning om overtagelse af dag- og døgntilbuddet Nørholm bortfalder
at tilbud om takstreduktion i 2020, 2021 og 2022 på i alt 3,1 mio. kr. godkendes
at forslag om fremtidigt samarbejde drøftes nærmere mellem Region Midtjylland og Herning Kommune på administrativt niveau.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-S49-1-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Midler til normeringer i dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Maria Bisgård Abildtrup, Anne Marie Muff, Lone Abildskov

Sagsresume

Regeringen og støttepartierne har indgået aftale om at tilføre kommunerne 500 millioner kr. til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner.

 

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter den enkeltes kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn. Herning Kommunes andel af puljen er 7,9 millioner kr.

 

Jævnfør budgetforliget for 2020 tilføres ekstra penge til at øge normeringerne på daginstitutionerne krone-til-krone til børneområdet.

Sagsfremstilling

Der er på finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. i 2020 til bedre normeringer i landets daginstitutionerne. Herning Kommunes andel af denne pulje er for 2020 på 7,9 millioner kr.

 

Midlerne udmøntes via direkte statslig tildeling til kommunerne og dermed uden forudgående ansøgning fra kommunerne med henblik på at sikre hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet herved. Det er et krav, at midlerne ligger ud over det allerede vedtagne kommunale budget for 2020 på dagtilbudsområdet.

 

Midlerne skal anvendes til pædagogisk personale i daginstitutionerne og relaterede udgifter i form af overhead (husleje, it, kompetenceudvikling mv.). Det anbefales, at der i daginstitutionerne i Herning Kommune tilstræbes, at midlerne anvendes til mere uddannet personale (pædagoger).

 

Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.

 

Jævnfør budgetforliget for 2020 tilføres de ekstra penge krone-til-krone børneområdet, det vil sige Serviceområde 10 Dagtilbud for børn.

 

Det foreslås, at midlerne fordeles efter antal børn fra 0-5 år i det enkelte dagtilbud. Midlerne fordeles efter nuværende praksis, det vil sige, at der tildeles knap 2000 kr. pr. børnehavebarn og ca. 3.500 kr. pr. vuggestuebarn afhængigt af det konkrete børnetal.

 

Beløbene i modellen er udtryk for cirka beløb. Den endelige fordeling til de enkelte daginstitutioner vil forvaltningen foretage ud fra et opdateret forventet børnetal.

 

Eksempel på tildeling til de enkelte daginstitutioner fremgår af vedlagte bilag.

 

Økonomi

Der anmodes i forbindelse med godkendelse af fordelingsmodel til daginstitutionerne samtidig om en udgiftsbevilling på 7,9 millioner kr. i 2020 til Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til afholdelse af udgifterne.

 

Finansiering sker via den statslige tildeling til Herning Kommune på tilsvarende 7,9 millioner. kr. Det ligger imidlertid endnu ikke klart, hvorledes puljemidlerne teknisk set tilgår kommunerne i 2020. De bevillingsmæssige ændringer i 2020 for så vidt angår indtægtsbevillingen på beløbet foretages derfor først senere på året.

 

Aftalen om øgede normeringer til daginstitutionerne indebærer, at tildelingen gradvist stiger til 1,6 mia. kr. på landsplan i 2025. Dog kendes fordelingen til kommunerne fra 2021-2025 ikke, hvorfor både indtægts- og udgiftsbevillinger til øgede normeringer fra 2021-2025 først foretages, når dette ligger klart.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 7,9 mio. kr. i 2020 til øgede normeringer på daginstitutionerne til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 510001. Finansiering sker via statslig tildeling til Herning Kommune i 2020 på samme beløb, som tilgår de finansielle konti i 2020. Det bevillingsmæssige i den forbindelse foretages senere på året
at de ekstra midler tilstræbes anvendt til mere uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne
at midlerne fordeles efter nuværende model
at forvaltningen bemyndiges til at fordele midlerne ud fra modellen. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P27-1-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Børneoasen Lind søger om kommunalisering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Antonio Barahona, Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Center for Børn og Læring har modtaget ansøgning fra den selvejende daginstitution Børneoasen Lind om at blive kommunaliseret pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.

 

Børne- og Familieudvalget har kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende dag- og døgninstitutioner, herunder selvejende institutioner, som Herning Kommune har driftsoverenskomst med. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til godkendelse for så vidt angår ejendomsoverdragelser via gaveskøde til Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Den selvejende daginstitution Børneoasen Lind har indsendt ansøgning om at blive en kommunal daginstitution pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter. Center for Børn og Læring anbefaler, at kommunaliseringen sker pr. 1. august 2020.

 

Børneoasen Lind er beliggende i Lind skoledistrikt. Daginstitutionen har i dag vuggestue og børnehave. Ved kommunalisering bliver der ikke ændret ved børnesammensætningen. Børneoasen Lind har til huse henholdsvis på Koustrupallé 3, som er ejet af Herning Kommune, og Mellemtoften 14, som er ejet af den selvejende daginstitution Børneoasen Lind. Herudover ejer den selvejende daginstitution ejendommen Kollundvej 41, som i dag benyttes af Lind Skoles SFO.

 

Børneoasen Lind ønsker i forbindelse med kommunaliseringen at overdrage ejendommene Mellemtoften 14 og Kollundvej 41 til Herning Kommune.

 

Efter kommunaliseringen vil Børneoasen Lind fortsat benytte hhv. Koustrupallé 3 og Mellemtofen 14. Mens ejendommen Kollundvej 41 fortsat vil blive benyttet af Lind Skoles SFO.

 

Der er ingen specielle servitutter eller lån i ejendommen.

 

Tilkendegivelsen om overdragelse af bygningen ved den selvejende institutions opløsning er i overensstemmelse med opløsningsparagraffens ordlyd i institutionens vedtægt. Ordlyden er som følger:

"Beslutning om opløsning af den selvejende institution kan kun foretages, hvis beslutningen vedtages af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Endvidere skal enhver opløsning godkendes af Herning Kommune. Hivs institutionen nedlægges, skal dens formue med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra Herning Kommune anvendes til et tilsvarende socialt formål."

 

Center for Børn og Læring vil i samarbejde med daginstitutionen efterfølgende igangsætte civilstyrelsens behandling af sagen.

 

Personalet i Børneoasen Lind vil i forbindelse med kommunaliseringen blive virksomhedsoverdraget til Herning Kommune.

 

Økonomi

Tinglysnings- og gaveskødeomkostninger afholdes af Herning kommune og udgør ca. 75.000 kr. Finanseringen vil ske på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for bygningerne beliggende Mellemtoften 14 og Kollundvej 41, Lind
at gaveskøde- og tinglysningsafgifterne på ca. 75.000 afholdes af Serviceomårde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om forlig i sag på Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

  X

   X 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Institut for Menneskerettigheder har den 20. november 2019 indklaget Herning Kommune for Ligebehandlingsnævnet. Instituttet gør gældende, at Herning Byråds beslutning fra 2018 om at oprette Holtbjerg-afdelingen af Herningsholmskolen er i strid med lov om etnisk ligebehandling.

 

Borgmesteren har i henhold til styrelseslovens § 31 indgået forlig med Institut for menneskerettigheder, idet sagen ikke tålte opsættelse af hensyn til den pågående proces i Ligebehandlingsnævnet. I henhold til § 31, stk. 2 orienteres hermed om forliget.

Sagsfremstilling

Institut for Menneskerettigheder har den 20. november 2019 indklaget Herning Kommune for Ligebehandlingsnævnet. Instituttet gør gældende, at Herning Byråds beslutning fra 2018 om at oprette Holtbjerg-afdelingen af Herningsholmskolen er i strid med lov om etnisk ligebehandling. Da sagen ikke tålte opsættelse af hensyn til den pågående proces i Ligebehandlingsnævnet har borgmesteren i henhold til styrelseslovens § 31 indgået forlig med Institut for menneskerettigheder. Der er nu indgået forlig i sagen. Af forliget fremgår:

 

”Institut for Menneskerettigheder og Herning Kommune har aftalt, at Institut for Menneskerettigheder hæver sagen ved Ligebehandlingsnævnet angående Herning Kommunes beslutning i september 2018 om opdelingen af Herningsholmskolen i henholdsvis Sjællandsgade og Holtbjerg afdelingerne.

 

Herning Kommune anerkender, at byrådets beslutning utilsigtet udgjorde diskrimination på grund af etnicitet, fordi der i beslutningsgrundlaget blev lagt vægt på elevernes etniske oprindelse og fordi beslutningen indebar en udskillelse af børn med minoritetsbaggrund til Holtbjerg afdelingen. Udskillelsen af børn i den nye 0. klasse skete ved, at børnene skulle starte i Holtbjerg afdelingen. Og udskillelsen af børn i de nye 1-3 klasser skete ved, at børnene blev flyttet fra en eksisterende klasse i Sjællandsgade afdelingen til Holtbjerg Afdelingen. Beslutningen kom således utilsigtet til at udgøre en overtrædelse af forbuddet mod diskrimination indeholdt i lov om etnisk ligebehandling § 3, stk. 1, jf. stk. 2.”

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at orienteringen om indgåelse af forlig tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 82.16.00-P19-2-06 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af ejendom

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-60-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.01.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Salg af ejendom

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-78-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af ejendom i Hammerum

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-20-19 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af erhvervsareal

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-1-20 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af storparcel til boligbyggeri

Beslutning