Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. februar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

 Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-1-15 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Opfølgning på mål 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Som en del af regnskabsaflæggelsen følges op på målene for 2014 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

 

Målopfølgning indgår i materialet til 1. budgetkonference den 27. og 28. april 2015.

Sagsfremstilling

Afslutning af det forgangne år sker bl.a. ved at følge op på de politiske mål for 2014, jf. vedlagte bilag for udvalgets område.

 

Der er i 2014 opstillet nedenstående politiske mål, som i et vist omfang er nået. Der arbejdes videre med områderne i 2015.

 

Opfølgning på mål på Serviceområde 15 Kultur

 • En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". Der er gennemført en bosætningsanalyse, og der foreligger en bosætningsstrategi, brandingplatform, visuel identitet og markedsføringsstrategi i forsommeren 2015.
 • Oplevelser, inspiration og puls. Der er afholdt 50 arrangementer alene i bymidten i 2014, som eksempel kan nævnes Colorrun, Zulu sommerbio, Charlie fællessang, "Kultur i mørket" Der er opsat digitale skilte ved indfaldsvejene, der synliggør arrangementerne. Der arbejdes kontinuert på at sikre en stigning i besøgstallet til aktiviteter i kommunen.

 

Opfølgning på mål på Serviceområde 20 Administration

 • Oplevelser, inspiration og puls: App´s og social sociale medier er taget i brug til at øge kendskabet til vores tilbud. Tilbuddene er på Visit Hernings touchscreens på byens hoteller. Der arbejdes på at realisere TimeWorld-projektet.  
 • Nye erhverv og vækstpotentialer: De planlagte tiltag er gennemført, hvilket forhåbentlig har en positiv effekt på beskæftigelsestallene for 2014. Region Midt har givet en positiv midtvejsevaluering på erhvervsturisme.
 • De eksport orienterede produktionserhverv og deres rammebetingelser: Erhvervsrådet har haft kontakt til 63 produktionsvirksomheder. Dertil kommer virksomheder, som Innovationsnetværk for Livsstil og DAMRC har haft kontakt til. Industrien som Karrierevej har kørt i 1½ ud af 3 år. I projektet deltager samtlige overbygningsskoler, erhvervsskolen og ca. 30 virksomheder. Erfaringerne vil blive brugt på flere fagområder og vil på sigt indgå som en naturlig del af Herning Kommunes driftsorganisation.
 • Herning - et unikt uddannelsesmiljø: Der er gennemført flere aktiviteter rettet mod unge i 2014. Uddannelsesby Herning har været markedsført bredt. Der er opført nye ungdomsboliger.
 • God ledelse, trivsel og intern kommunikation. Et nyt ledelsesgrundlag forventes endelig udrullet ved udgangen af 2015. Der arbejdes målrettet med sygefravær og forebyggelse i et tværorganisatorisk projekt . Der måles løbende på anvendelse af Intranettet som kommunikationskanal.
 • Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digitalisering. Antallet af personlige og skriftslige henvendelser er faldende og digitale henvendelser stigende. I udgående fysisk post har der været et fald på 69 pct. fra 2012 til 2014.
 • Innovation af velfærdsydelser. Innovationskonkurrencen er gennemført i 2014 og gentages i 2015. Flere nytænkende initiativer deltog i konkurrencen, og tyder på at flere arbejder med at sætte ressourcer i spil. Partnerskab for sociale investeringer er blevet et tema og er indarbejdet som en del af det lokalpolitiske fokus for 2015.   

 

Nye mål for 2016 fremsendes til godkendelse på udvalgets møde den 15. juni 2015 sammen med det øvrige budgetmateriale.

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at opfølgning på de politiske mål for 2014 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var tilstede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1824-10 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Ifølge Herning Kommunes finansielle politik skal Økonomi- og Erhvervsudvalget have forlagt en samlet årlig rapportering om udviklingen på det finansielle område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat om udviklingen på det finansielle område i 2014 for Herning Kommune. Notat er vedlagt som bilag.

Notatet udgør en kort redegørelse for afkastet af kommunens likvide aktiver på aktivsiden og renteudgifterne for passivsiden.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var tilstede ved sagens behandling.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Tidlig risikovurdering af budget 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

  X

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

I Herning Kommune udarbejdes der en budgetopfølgning efter 1. og 3. kvartal, samt en
opfølgning efter 2. kvartal, der knytter sig til halvårsregnskabet.

Med denne sag foretages en tidlig risikovurdering af budget 2015, som indeholder en
vurdering af de risikoelementer, der på nuværende tidspunkt er kendte vedrørende forudsætningerne i budget 2015.

Sagsfremstilling

Med denne sag foretages årets første opfølgning på budget 2015. Risikovurderingen er en forløber for de obligatoriske budgetopfølgninger. Risikovurderingen adskiller sig dog fra disse ved, at den ikke indeholder en prognose for det forventede regnskab for 2015.

Vurderingen er dermed primært baseret på forvaltningernes vurderinger af potentielle risikoelementer i budgetåret 2015, herunder ændrede forudsætninger.

Nedenfor følger en gennemgang af driftsbudgettet. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget
Under Serviceområde 20 Administration forventes følgende afvigelser:
 
På Teknik- og Miljøområdet under Serviceområde 20 forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i 2015. Merforbruget stammer fra tidligere år, hvor man er i gang med at skabe balance over flere regnskabsår (2014 - 2016). Dvs. merforbruget bliver håndteret inden for TMs ramme på Serviceområde 20 Administration.
 
På Beskæftigelsesområdet er budgettet for Serviceområde 20 reduceret med 2,25 mio. kr. pr. år fra 2015 og frem. Dette er sket som følge af den nye moderniseringsaftale mellem kommunerne og regeringen, der indebærer at Staten iværksætter regelforenkling, bedre IT-understøttelse og enklere blanketgange på området. Denne besparelse kan ikke udmøntes via de nævnte tiltag i 2015, da de nye IT-systemer, regelforenklinger eller enklere blanketgange endnu ikke er på plads. Beskæftigelse har således allerede igangsat en udmøntning heraf via personalereduktioner.
 
På Børne- og familieområdet under Serviceområde 20 har budgettet for 2014 været presset af løbende besparelser. Det forventes at budgettet for 2015 er yderligere udfordret i forhold til nuværende normering. Det forventes derfor, at der skal reduceres med op til yderligere knap 3 stillinger (1,2 mio. kr.) frem til budget 2016 for at skabe balance i budgettet i 2016 – 2019.
 
Teknik- og Miljøudvalget
Ingen bemærkninger.
 
Byplanudvalget
Ingen bemærkninger.
 
Børne- og Familieudvalget
På Serviceområde 10 Dagtilbud er der sket et 15 % fald i antal skolebørn i pasning i fritidshjem og SFO - som følge af folkeskolereformen. Dagtilbudsområdets økonomiske ramme er reduceret i forhold til et forventet fald i belægningen på 15 % for pladser i fritidshjem og SFO ved budgetforliget for 2014 med 4,18 mio. kr. i 2014 og 8,97 mio. kr. i 2015 og frem. Beløbene er overført til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomskole ud fra en forventning om, at folkeskolereformen vil medføre færre skolebørn i pasning på Dagtilbudsområdet.

 Ændringer i antal børn i pasning indarbejdes normaltvis i områdets demografimodel, hvorfor der er udarbejdet en ekstraordinær løsning, der medfører, at området selv bærer ansvaret for, at der realiseres et fald på minimum 15 % for antal skolebørn i pasning. Da området endnu ikke har et fuldt års overblik over folkeskolereformens betydning for antal skolebørn i pasning, kan denne løsning således medføre en betydelig risiko for områdets økonomiske ramme.
 
På Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler er tilbagemeldingen som følger:
 
Folkeskolereform
Folkeskolereformen blev effektueret pr. 1. august 2014. Folkeskolereformen er dog stadig i opstartsfasen, hvorfor det kan være problematisk at forudse, om de forudsætninger der er indarbejdet i budgettet, kan realiseres.
 
Som følge af folkeskolereformens implementering vil der i de kommende år være et betydeligt antal lærere, der skal igennem et kompetenceudviklingsforløb. Det er målsætningen, at alle lærere fra år 2020 skal være linjefagsuddannede. Det betyder, at der vil være behov for en væsentlig indsats i forhold til kompetenceudvikling af lærerne de kommende år. Der er dog ikke afsat nogle ressourcer til at understøtte vikardækning under kompetenceudvikling og ved sygdom decentralt, hvilket kan udgøre en væsentlig økonomisk udfordring for den enkelte skole.
 
Modtagerklasser
Skoleområdet har oplevet en væsentlig stigning i antallet af flygningefamilier/familiesammenføringer i kommunen. Denne demografiske udvikling har medført et stort pres på kommunens modtagerklasser. Området modtager ikke ekstra ressourcer til elever i modtagerklasser, hvorfor denne udvikling udgør en væsentlig økonomisk risiko for området.

På Serviceområde 16 Børn og Familie forventes budgettet for 2015 isoleret set at kunne overholdes. Dog forventes merforbrug i 2014 at få betydning ind i 2015. Samlet set forventer vi et merforbrug i 2014 på ca. 10,9 mio. kr. Der vil snarest blive udarbejdet en handleplan til Børne- og Familieudvalget for afviklingen af merudgiften. Merudgiften i 2014 består primært af et merforbrug på anbringelsesområdet på ca. 5,5 mio. kr. og 1,6 mio. kr. vedrørende Sundhedsplejen, som oplyst ved seneste budgetopfølgning. Dertil skal tillægges en forventet merudgift til momsrefusion på udgifter til vederlag i familiepleje, netværksplejefamilier, private aflastninger, kontakt- og støttepersoner til børn og forældre på i alt ca. 3,8 mio. kr. vedrørende 2013 og 2014.
 
Sidstnævnte merudgift på 3,8 mio. kr. er en direkte følge af Økonomi- og Indenrigsministres skrivelse af 22/12 2014. Mange kommuner vil skulle tilbagebetale momsrefusion på de nævnte områder. Pt undersøger kommunens revisionsafdeling, hvordan andre kommuner forholder sig til afgørelsen, herunder Odense kommune, som eventuelt rejser retssag i forhold til tolkningen af momsrefusionsreglerne. I starten af uge 3 forventes en tilbagemelding fra revisionen.
 
Social- og Sundhedsudvalget
I forhold til Serviceområde 13 Handicap og psykiatri vurderes det, at der stadig vil være udfordringer i forhold til at overholde budgettet for Visitationens køb af pladser. Et skøn over merforbruget er forbundet med usikkerhed, da takster for 2015 ikke er endeligt fastsat.
 
Udgangspunktet for Serviceområde 18 Sundhed og Ældre i budget 2015 er et merforbrug på ca. 8 mio. kr. i 2015, som primært skyldes, at den konstaterede udfordring på området ikke politisk er håndteret fuldstændigt for 2015. De vedtagne besparelser vil først slå igennem i løbet af 2015, og er samtidig forbundet med en vis usikkerhed. Besparelserne omfatter en lukning af i alt 39 pladser, og det er ikke muligt at forudsige, om pladserne kan udfases i den forventede takt.
 
Herudover kan der forventes en øget udfordring på sygeplejen, da stigningen i aktiviteten ser ud til at fortsætte med uformindsket hastighed ind i 2015.
 
Kultur- og Fritidsudvalget
Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2014 udsendt et orienteringsbrev vedr. ændring af adgangen til momsrefusion af tilskud til modtagere, som er momsregistret. Sagen og mulige konsekvenser undersøges i øjeblikket.
 
Beskæftigelsesudvalget
Siden budgettets vedtagelse er den lovgivning, der udmønter beskæftigelsesreformen for de forsikrede ledige, blevet vedtaget af Folketinget umiddelbart inden jul. De økonomiske konsekvenser af reformen er således ikke indregnet i budget 2015. De vil blive vurderet og indregnet i forbindelse med den første politiske budgetopfølgning.
 
Forebyggelsesudvalget
Ingen bemærkninger.

Ud over ovennævnte udvalgsspecifikke opmærksomhedspunkter er der en tværgående opmærksomhed på udmøntningen af det stipulerede potentiale for konkurrenceudsættelse. Pt. er der løbet ca. 1 mio. kr. hjem. I bølge 1 indgår desuden madservice og rengøring, som er under forberedelse. Med henblik på at nå målet skal det overvejes at bringe nye emner på banen. I forbindelse med budgetarbejdet er et forslag om konkurrenceudsættelse af håndværkerydelser (indvendig vedligehold) bragt på banen. Dette kunne evt. optages på bølgeplanen. Der gøres status ved førstkommende budgetopfølgning.

 

På finansieringssiden er der usikkerhed om renteindtægterne. Som en af kommunens kapitalforvaltere beskriver det:

 

Obligationsmarkedet vil i 2015 levere meget lave afkast. Historisk ekstremt lavt renteniveau betyder tvivlsomt potentiale og ikke ubetydelig risiko for kurstab ved længere løbetider. Aktiemarkedet vil i 2015 levere et godt afkast. Den globale økonomi vil vokse på et fornuftigt niveau, hvilket er tilstrækkeligt til, at virksomhederne kan øge indtjeningen endnu et år. Lavt renteniveau vil ydermere bevirke omplacering af kapital fra obligationer til aktier

På den baggrund anbefaler forvalteren formue placering med eksponering imod aktier. Dette er pt. ikke en mulighed i Herning kommune, jvf. den finansielle politik.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at den tidlige risikovurdering af budget 2015 drøftes og tages til efterretning,
at anmode fagudvalgene om, frem mod den første budgetopfølgning pr. 31. marts
2015, at arbejde videre med at kvalificere og håndtere risikoelementerne på de forskellige fagområder.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Resultatet af overenskomst 2015 indarbejdes i budgettet for 2015.

 

Thomas Herskind var tilstede ved sagens behandling.

 

 

Sagsnr.: 81.22.10-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Tilbud fra Sampension på dækning af kommunens pensionsforpligtelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Sampension tilbyder en ændret investeringsstrategi til genforsikring af kommunens tjenestemænd.

 

Det anbefales, at den nye investeringsstrategi tiltrædes, da den forventes at give en bedre dækning af kommunens fremtidige pensionsforpligtelser.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har valgt at genforsikre pensionsforpligtelsen til tjenestemænd hos Sampension.

 

Primo februar 2015 har Herning Kommune 43 erhvervsaktive genforsikrede tjenestemænd og ca. 240 personer, som der får udbetalt tjenestemandspensioner.

På de erhvervsaktive genforsikrede tjenestemænd betaler kommunen løbende en præmie til Sampension, og får til gengæld refunderet et garanteret beløb af pensionsudbetalingen fra Sampension, når disse tjenestemænd går på pension.

 

Sampension foreslår en ændret aftale med kommunen, hvor investeringsstrategien i Sampension ændres, således at afkastet og dermed midlerne i højere grad vil kunne dække kommunens fremtidige pensionsforpligtelser til tjenestemænd. Den ændrede aftale har ingen indflydelse på den tjenestemandspension kommunen skal betale til tjenestemændene, men vil alene påvirke den refusion, som kommunen modtager fra Sampension.

 

Den ændrede aftale med kommunen fjerner garantielementet og muliggør dermed, at Sampension kan benytte en anden investeringsstrategi med et forventeligt højere afkast og en bedre risikospredning. Ændringen medfører, at vi går fra fast afkast -  en   gennemsnitsrente med garanti – til variabelt afkast. Afkastet vil fremover være afhængig af markedsudviklingen.

Når garantielementet fjernes, kan Sampension frigøre den kapital, som er hensat i regnskaberne til at dække garantien. På den baggrund foretages en markedsværdiregulering af kommunens bonuskonto hos Sampension. Beløbet er ultimo januar 2015 opgjort til 178 mio. kr. Beløbet vil blive tilført Herning Kommunes bonuskonto hos Sampension på 48 mio. kr. og denne vil herefter udgøre 226 mio. kr., der er reservebeløbet til dækning af fremtidige tab i forhold til den nuværende model.

 

De væsentligste elementer i investeringsstrategien er, at de nominelle obligationer erstattes af indeksobligationer. Indeksobligationer er kendetegnet ved at følge inflationen og dermed fastholde købekraften. Andre elementer er dels at allokering af midler tilpasses i takt med ændringerne i vores fremtidige ydelsesprofil og dels at øge andelen i aktiver som f.eks. aktier, ejendomme, skove m.v.

 

Sampension har foretaget en række følsomhedsanalyser. Med udgangspunkt i Brancheorganisationen Forsikring & Pensions samfundsforudsætninger forventes der et årligt afkast på 1,37 pct. ved den nye strategi, og der er 94 pct. sandsynlighed for, at den nye strategi på 10 års sigt vil give et bedre afkast end den nuværende strategi. I et mere pessimistisk scenarie, som i højere grad afspejler det aktuelt lave renteniveau og lave inflation, forventes et årligt afkast på 0,97 pct. og der er 68 pct. sandsynlighed for et bedre afkast på 10 års sigt.

 

Med den nye investeringsstrategi er der således både et højere afkast og bedre risikospredning end i den nuværende strategi. Der er naturligvis en vis risiko forbundet hermed, men risikoen vurderes som lille, ikke mindst set i lyset af det store beløb, som frigives til kommunens bonuskonto hos Sampension, og som skal bruges som fremtidig buffer.

 

Med andre ord indebærer overgangen til en forbedret investeringsstrategi, at kommunen overtager risikoen for, at pensionsydelserne på et tidspunkt må nedsættes. En ydelsesnedsættelse vil først forekomme, hvis der over en længere periode er en lavere rente end i dag og/eller ved et kraftigt aktiefald, kombineret med at der ikke er tilstrækkelige midler på kommunens bonuskonto til at modstå tabet – selv efter overførsel fra Sampension.

 

Det anbefales, at Herning Kommune tiltræder den nye investeringsstrategi, da strategien i højere grad vil kunne sikre, at det er muligt at udbetale de forventede pensioner uden merudgifter for kommunen, dvs. et mindre likviditetstræk på grund af bedre afdækning af inflationsrisiko, lønregulering og øgede levetider. Pensionerne kan fremadrettet blive opskrevet i takt med kommunens faktiske pensionsudbetaling til tjenestemanden.

 

Ved at fortsætte med den nuværende investeringsstrategi er pensionsydelsen garanterer – men på et næsten på forhånd kendt – og lavt – afkast.     

       

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at kommunen tiltræder den nye investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var tilstede ved sagens behandling.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-416-09 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Medlemskab af og erhvervsudviklingsaktiviteter i regi af DAMRC - 2015 til 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Pedersen

Sagsresume

 Danish Advanced Manufacturing Research Centre  - DAMRC ansøger om 100.000 kr. i 2015, 100.000 kr. i 2016 og 100.000 kr. i 2017 til erhvervsudviklingsaktiviteter, primært målrettet produktionsindustrien. Med bevillingen fortsætter Herning Kommune sit medlemskab af DAMRC.

 

Sagsfremstilling

DAMRC i Herning er etableret for at skabe og sikre det nødvendige grundlag for danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne gennem øget produktivitet. Med udgangspunkt i industriens problemstillinger sikrer DAMRC, gennem målrettet forskning og udvikling, implementering af ny teknologi i produktionsvirksomheder og dermed fastholdelse og skabelse af danske arbejdspladser.

 

DAMRC blev etableret som en forening i 2010.

 

Status februar 2015 er:

 

·         Forventet omsætning i 2014 er ca. 4 mio. kr. (1/3 medlemskaber – 2/3 projekter)

·         9 medarbejdere inklusiv 2 ingeniører og 2 studerende

·         45 medlemmer fordelt på;

·         25 industrivirksomheder

·         6 uddannelsesinstitutioner

·         4 kommuner (Ikast-Brande, Herning, Aarhus & Vejle)

·         5 erhvervsråd (EHIB, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Haderslev & Skive)

·         Region Midtjylland

·         4 øvrige (LORC, DI – FremstillingsIndustrien, Dansk Metal, ISCR)

 

Målet for antallet af medlemmer er at nå 80-100 medlemmer i 2018 fordelt ca. således;

·         50-60 industrivirksomheder

·         8-12 uddannelsesinstitutioner

·         8-10 kommuner

·         5-10 erhvervsråd

·         2-3 Regioner

·         5-10 øvrige

 

Formålet med den ønskede medlemsvækst og sammensætning er at opnå kritisk masse på industrivirksomheder med en strategisk tilknytning til DAMRC. Erhvervsrådene, kommuneren og regionerne har vigtige brohoveder til de lokale virksomheder og derfor vigtige samarbejdspartnere.

 

I relation til Herning Kommunes medlemsskab har fokus på erhvervsudviklingsaktiviteter primært været:

 

* Direkte samarbejde med industrivirksomheder i kommunen. Tilbuddet er åbent for alle virksomheder i samme branche/segment. Tilbud har haft fokus på innovation såvel som teknologiske seminarer og kurser.

* DAMRC Teknologicenter, hvor virksomhederne kan afprøve nye teknologier og optimeringstiltag og gerne i samspil med udenlandske eksperter.
* Uddannelsestilbud til industrien. Udover uddannelser i regi af testcentret har DAMRC udviklet et uddannelsesmodeul i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole - Center of Excellence og tre specialkurser. Der vil i 2015 blive set på muligheden for at udvikle nye uddannelser og efteruddannelsesmuligheder med Herningsholm og gerne med afsæt i de muligheder testcentret giver.  

 

Administrationen finder, at DAMRC er en vigtig vidensaktør for fremme af innovation og vækst i virksomhederne. DAMRC kan få en vigtig rolle i forbindelse med opbygning af netværk og styrkeposition arbejdende henimod en klynge på produktionsområdet.

 

Støtte til medlemsskab konkretiseret i specifikke erhvervsudviklingsaktiviteter målrettet et åbent segment i Herning Kommune kan ske med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme. Støtten forudsætter, at der indgås en aftale med kommunen, om hvilke aktiviteter, der skal udføres for den kommunale støtte.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der  bevilges 100.000 kr. i 2015, 100.000 kr. i 2016 og 100,000 kr. i 2017  fra Serviceområde 20, funktion  6.48.66 Erhvervsudvikling, Innovation og ny teknologi til DAMRC til erhvervsudviklingsaktiviteter,
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med DAMRC.

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-14-15 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i august 2014.   

Sagsfremstilling

Salgsstitistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. december 2014 solgt i alt 25 boliggrunde i 2014. Der er budgetteret med et salg på 28 boliggrunde for hele 2014. Ud af de 25 solgte byggegrunde er der solgt 15 i Fejerskovparken i Lind og 5 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg. Herudover er der solgt 2 på Løvbakkevej i Tjørring, men ingen i den forholdsvis nyere udstykning i Præsteskoven i Sdr. Felding.

 

Salget i første, andet, tredje og fjerde kvartal 2014, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.  


Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget har været markant større i andet kvartal 2014 i forhold til de tre øvrige kvartaler. Dette skyldes at kommunen i denne periode udbud den næste og dermed tredje etape af boligudstykningen Fejerskovparken i Lind. Disse grunde er fortsat meget populære, Lind har gennem de seneste mange år været det område, hvor kommunen har solgt absolut flest grunde.  

 

Som det kan ses i Tabel B i bilag 1 solgte Herning Kommune i 2013 i alt 28 byggegrunde. Det vil sige kommunen salg af boliggrunde gennem de seneste 4 år har været meget stabilt. Resultatet på 25 solgte grunde i 2014, lever dog ikke helt op til forventningerne om et samlet salg i 2014 på 28 grunde. Salget i udstykningen på Løvbakkevej i Tjørring har ikke levet op til forventningerne, men efter at kommunen den 2. maj 2013 tog første spadestik på Holing Sø første etape er der kommet gang i salget. Kommunen har på nuværende tidspunkt solgt 10 grunde i udstykningen.

I løbet af andet halvdel af 2015 udbyder kommunen nye boliggrunde i Gjellerup. Der er i budget 2015-2018 herudover planlagt at byggemodne boliggrunde i blandt andet Snejbjerg, Kibæk og Sunds.

 

Salget af boliggrunde er startet positivt ud i 2015, hvor kommunen pr. 16. feb. 2015 har solgt 5 boliggrunde.

 

Branding kampagne

Herning Kommune arbejder løbende på at udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. I den forbindelse er der udarbejdet en bosætningsanalyse samt igangsat en branding kampagne for at tiltrække flere tilflyttere til kommunen og for at sælge flere byggegrunde. Der arbejdes blandt andet med udviklingen af 3 brandingfilm som vil blive vist i TV og biograffer.

 

Herudover er udviklingen af et helt nyt undersite til vores hjemmeside, herning.dk. snart færdig. Et undersite, som er målrettet potentielle tilflyttere og indeholder al mulig relevant information i den sammenhæng - alt lige fra skoler, dagpasning og jobmuligheder over ledige grunde til kultur- og fritidsmuligheder. Det skal være nemt for nye borgere i kommunen at finde relevant information om kommunen så mødet med kommunen fra starten bliver en succes. Det er planen at det nye site skal gå i luften den 1. marts. Adressen bliver www.tilflytter.herning.dk.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 31. december 2014 solgt 3.817 m2 erhvervsjord i løbet af 2014. Det drejer sig om salget af en storparcel til opførelse af 10 boliger beliggende på Jordbærmarken ved Fuglsang Sø.

 
I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2013. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 13.000 m2 i 2014. Dette mål blev desværre ikke realiseret.  

 

Kommunen har herudover i løbet af 2014 solgt diverse restarealer og kommunale ejendomme. Disse salg fremgår ikke af salgsstatistikken.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

 Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.13.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om Herning Kommune på facebook

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Hansen

Sagsresume

Orientering om, at Herning Kommune nu etablerer sig fast på det sociale medie facebook.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har hidtil arbejdet med Facebook-sider i relation til konkrete events eller begivenheder, ligesom forskellige institutioner har oprettet egen Facebook-side. Næste skridt er en overordnet Herning Kommune-side på Facebook.

 

Formålet med Herning Kommune på facebook er:

- Brande Herning Kommune ved at fortælle de mange, gode historier, som imidlertid ikke kan bære en egentlig pressemeddelelse.

- At sætte et ansigt på – og levendegøre – Herning Kommune som en spændende arbejdsplads. Målet er at bidrage til at mindske afstanden mellem borger og kommune.

- At involvere borgerne i højere grad, så de oplever et medejerskab til de beslutninger, der træffes.

- At gøre borgerne opmærksomme på selvbetjeningsløsninger.

- I det omfang det er muligt at begrænse antallet af henvendelser til kommunen via telefon og mail. Facebook-siden skal sprede vigtig information til borgerne hurtigere og mere effektivt end hidtil.

 

Kommunikationsafdelingen får ansvaret for at vedligeholde siden, at poste opslag og skaffe svar til de borgere, der stiller spørgsmål via Facebook-siden. Sproget på siden vil være direkte og friskt, og kommunikationen vil fremstå markant anderledes end den, der anvendes i kommunale skrivelser, breve og for den sags skyld pressemeddelelser. Samtidig vil fotos og video få en mere fremtrædende rolle end i anden kommunal kommunikation.

 

Der er udarbejdet en række administrative retningslinjer for siden. Centralt er, at siden er en kommunal side og ikke en politisk side. Der bliver ikke lagt indhold ind på siden med politisk substans, og det er ikke et forum for politiske diskussioner. Siden er heller ikke egnet til sagsbehandling. Hvis en borger skriver noget, der har karakter af en personlig henvendelse i en konkret sag, vil borgeren blive henvist til den relevante medarbejder eller afdeling og blive gjort opmærksom på, at Facebook-siden ikke er det rette forum.

 

Kommunens facebookside er ikke er en politisk markedsplads, og at opslag, der agiterer for politiske kandidater, lister og lignende vil blive fjernet af administrationen.

  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

 Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 14.00.00-G00-4-08 Sagsbehandler: Mette Bøgvad  

Frigivelse af rådighedsbeløb til materiel til radionettet Sine hos Beredskabet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er på investeringsoversigten i 2012 afsat 3.563.000 kr. til indkøb af radionet til Beredskabet. Byrådet besluttede, den 23. augsut 2011 at fremrykke 1.200.000 kr. til 2011 til indkøb af Sine terminaler og vagtcentral. Det resterende rådighedsbeløb er fremrykket til 2014.  

Sagsfremstilling

Brand & Redning Herning har ved anlægsbevilling af 23. august 2011 indkøbt Sine terminaler og er i gang med at ændre vagtcentralen, for at kunne overgå til det nye lovpligtige, landsdækkende Sine radionet.

Til det videre arbejde med etablering af nødstrømsgenerator til vagtcentralen, indkøb af radioer, batterier til håndradioer samt ladestationer er der behov for at få frigivet 700.000 kr. af det resterende rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. i 2015 til serviceområde 20 Administration, Redningsberedskabet sted nr. 095095, Sine,
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet resterende afsatte rådighedsbeløb, som ved overførselssagen for 2014 vil blive overført til 2015.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.  

 

Sagsnr.: 82.01.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. på Serviceområde 02

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Peter Vallentin, Leo Pedersen

Sagsresume

Der kan afsluttes anlægsregnskaber på en række sager på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter. 

Idet bruttoudgifterne på alle stednumrene er under 2 mio. kr. skal anlægsregnskaberne alene godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaberne herunder vedrørende Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er nu klar til afslutning. 

"-" foran beløbet viser et mindreforbrug/merindtægt.

 

Bemærkninger til de enkelte stednumre 

005018 Salg af byggefelt på Torvet i Herning

Mindreindtægten skyldes, at betaling for køb af en handicap-parkeringsplads er sket direkte til Herning Kommunes P-fond. Indtægten var bevilget på stednr. 005018.

005020 Handler med Herning Vand

Sted. Nr. er en samlet konto, hvor mange handler med Herning Vand A/S er opsamlet. Merindtægten skyldes bassinjusteringer og justeringer af arealer som udløser mere erstatning. Beløbet kan virke stort, men det er spredt ud over mange sager. Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes at alle udgifter afholdes af Herning Vand A/S. Der er ved en fejl i et par sager søgt om udgiftsbevilling til udgifter.

 

001101 Fælles formål

Stednummeret er gennem tiden blevet benyttet som en opsamling på køb og salg af mindre arealer. Der er tale om et stednummer der går tilbage til før kommunesammenlægningen. Siden 2014 er der oprettet specifikke stednumre til sådanne projekter. Afvigelsen skyldes, at der til flere småhandler og projekter ikke er søgt bevilling, om end sagerne har været behandlet af byrådet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.01.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. på Serviceområde 02

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Peter Vallentin, Leo Pedersen

Sagsresume

Der kan afsluttes anlægsregnskaber på en række sager på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter.

 

Idet bruttoudgifterne på alle stednumrene er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskaberne godkendes af byrådet.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaberne herunder vedrørende Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er nu klar til afslutning.

 - foran beløbet viser et mindreforbrug/merindtægt.

 

Bemærkninger til de enkelte stednumre:

 031084 Areal til projekter ved Absalonsvej

Afvigelsen i indtægt skyldes, at der er givet en indtægtsbevilling inklusiv moms. Bevillingen skulle have været eksklusiv moms. Udgiften er gået til kommunens andel af tinglysningsafgift.

005021 – Ørnhøj Plejehjem

Merforbruget skyldes: Uforudsete store regninger til advokat. Pga. sagens kompleksitet har der været et stort merforbrug til udgifter til advokat. Der udover blev det nødvendigt at mortificere et pantebrev, da det var bortkommet. Vekselkursen på indekslånene som skulle indfries i forbindelse med handlen var desuden mindre gunstige end forudsat ved byrådets behandling af sagen.

 

005026 - Storparcel - Ny retsbygning

Oprindeligt var der givet en udgiftsbevilling på 1.280.000 kr. på denne konto, heraf udgjorde udgifter til advokat, landinspektør, tinglysning mv. skønsmæssigt 80.000 kr. De restereden 1,200 mio. kr. var bevilliget til forlængelse af Haraldsgade som rampe. I 2012 blev der til vejafdelingen oprettet et sted. nr. til håndtering af rampeprojektet. Hele bevillingen på de 1,280 mio. kr. blev flyttet til denne konto. I forbindelse med omposteringen af allerede afholdte udgifter, fik man ikke flyttet alle udgiftsposteringerne og vejafdelingens anlægsbudget er i mellem tiden blevet afsluttet. Derfor står de afholdte udgifter stadig på dette sted. nr. på trods af at de retteligt hører til på rampeprojektets sted. nr. Det bemærkes at Rampeprojektet under sted. nr. 222081 Forlængelse af Haraldsgade blev lukket med et merforbrug på 287.000 kr.  

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 13.02.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Ansøgning fra Herning Vand A/S om garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind, Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Herning Vand A/S har fremsendt anmodning om kommunal garantistillelse for et lån på op til 50 mio. kr. optaget hos KommuneKredit.

Lånebeløbet skal anvendes til finansiering af investeringsudgifter i regnskabsåret 2014.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har fremsendt en anmodning om, at Herning Kommune stiller garanti

for låneoptagelse i Kommunekredit på op til 50 mio. kr. til finansiering af Herning Vands

investeringer i 2014.

Det endelige lånebeløb kendes først, når koncerneregnskabet 2014 for Herning Vand er

opgjort.

 

I henhold til lånebekendtgørelsen, der regulerer kommunernes adgang til låneoptagelse,

garantistillelse m.v., henregnes låneoptagelse til finansiering af investeringsudgiften ved

kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, ikke til kommunens låntagning.

 

Jf. Byrådsbeslutning fra d. 1. april 2014 pkt. 121 vil Herning Vand A/S blive opkrævet en engangsprovision på 1% af lånets hovedstol svarende til 500.000 kr. og en årlig provision på 0,5 % af restgælden.

 

Herning Kommune har pr. ultimo 2014 stillet garanti for Herning Vand for i alt 44,4 mio. kr., der stammer fra låneoptagelse vedrørende 2013.

 

I forbindelse med anmodningen om garantistillelse har Herning Vand bedt om, at

Herning Kommune revurderer beregningen af garantiprovision.

Betingelsen for at stille en kommunal garanti er, at der opkræves en provision herfor på

markedsmæssige vilkår, så der ikke sker en konkurrencemæssig forvridning i forhold til

det private lånemarked, når kommunen stiller garanti.

Som nævnt blev garantiprovisionen i Herning Kommune senest fastsat den 1. april 2014

ud fra disse kriterier.

Det vurderes, at der ikke er sket så væsentlige ændringer siden, at garantiprovisionens størrelse bør ændres på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Herning Kommune stiller en garanti til Herning Vand for låneoptagelse op til 50 mio. kr.,

 

at der opkræves en engangsprovision på 1% af lånets hovedstol og en årlig provision på 0,5% af restbeløbet,

 

at de budgetmæssige tilpasninger foretages administrativt, når det endelige lånebeløb kendes.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-15 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Garantistillelse for Aulum Fjernvarmes lån til etablering af solvarmeanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen i Aulum Fjernvarme A.m.b.a har fremsendt en anmodning til Herning Kommune om godkendelse af optagelse af nyt lån på 30 mio. kr. i KommuneKredit og beder samtidig om en kommunal garantistillelse.
 
Lånet skal anvendes til etablering af 16.000 m2 solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank, transmissionsledning mv.

Sagsfremstilling

Aulum Fjernevarme ønsker at optage et nyt lån på 30 mio. kr., der skal anvendes til investering i solvarmeanlæg.
 
Værket har i samarbejdet med PlanEnergi udarbejdet et projektforslag, som er godkendt af Miljø og Klima i Teknik og Miljø forvaltningen.
Solvarmeanlægget omfatter etablering af 16.000 m2 solfangere, transmissionsledning mellem solfangerne og kraftvarmeværket, 3.500 m3 akkumuleringstank, glykol- og opsamlingstank, varmeveksler med tilhørende pumper, ventiler mv. og styring og integration af nuværende SRO-anlæg.
 
Med anlægget erstatter Aulum Fjernvarme en del af varmen, der på nuværende tidspunkt bliver produceret på henholdsvis gasmotor og kedler med solvarme. Det vurderes, at solvarmeanlægget kan erstatte ca. 23 % af varmebehovet.
Ifølge beregningerne fra projektforslaget er den simple tilbagebetalingstid 7,8 år. Dette er beregnet ud fra en årlig driftsbesparelse på ca. 3,7 mio. kr. og solvarmeanlæggets forventede levetid på 30 år.
Fordeles besparelsen ud på varmeværkets forbrugere, svarer det til en gennemsnitlig årlig besparelse på ca. 1.600 kr. pr. husstand.
 
Projektet forventes påbegyndt i foråret 2015

Økonomi

Aulum Kraftvarmeværk optager lånet til finansiering af solvarmeanlægget ved KommuneKredit med Herning Kommunes garantistillelse.
KommuneKredit har udarbejdet et låneforslag. Værket har ønsket en byggekredit i byggeperioden, som herefter konverteres til et fastforrentet lån med en effektiv rente på 1,46%.
 
Herning Kommunes garantistillelse for lånet er reguleret af lånebekendtgørelsen.
I lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 3 er det angivet, at der kan lånes til investeringsudgiften til produktion og distribution af gas og varme. Varmeværket er er dermed berettiget til at låne til udgiften af etablering af solvarmeanlægget.
I henhold til lånebekendtgørelsen s § 3 stk. 1 nr. 5 kan kommunen meddele garanti for lån til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.
 
Aulum Fjernvarme har i forvejen to lån med kommunalgaranti stillet af Herning Kommune. Der er tale om et lån med en restgæld på 12,6 mio. kr. og et lån, hvor restgælden er 3,5 mio. kr., begge opgjort d. 31.12.2014.

  
Herning Kommune har tidligere stillet garanti for lån til etablering af solvarmeanlæg. Byrådet godkendte d. 1. april 2014 garantistillelse for et lån på 38 mio. kr. til Vildbjerg Varmeværk. D. 7. oktober 2014 godkendte Byrådet garantistillelse for Haderup Kraftvarmeværks optagelse af et lån på 9,5 mio. kr. ligeledes til investering i et solvarmeanlæg.
 
Solfangeranlægget kan opføres på et område, hvor lokalplan 09.T27.1 er gældende. Lokalplanen blev godkendt af Byrådet d. 16. december 2014.
 
Aulum Fjernvarme skal i henhold til varmeforsyningsloven søge byggetilladelse for at kunne etablere solfangeranlægget. Garantien kan først stilles, når byggetilladelsen er færdigbehandlet. Aulum Fjernvarme har startet processen og har allerede ansøgt om byggetilladelse.
 
Det anbefales at Herning Kommune meddeler tilsagn om kommunalgaranti for Aulum Fjernvarmes optagelse af lån med et låneprovenu på 30 mio. kr., en effektiv rente på 1,46 % og en løbetid på 20 år, når byggetilladelsen er godkendt.
 
Jf. Byrådsbeslutning fra d. 1. april 2014 pkt. 121 vil Aulum Fjernvarme blive opkrævet en engangsprovision på 1% af lånets hovedstol svarende til 300.000 kr. og en årlig provision på 0,5 % af restgælden.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Aulum Varmeværks optagelse af en byggekredit, der senere konverteres til et aftalelån på 30 mio. kr. med en fast rente på 1,46 % og en løbetid på 20 år i KommuneKredit godkendes,  
at Herning Kommunes garantistillelse for lånet godkendes under forudsætning, at byggetilladelsen godkendes, 
at der for garantistillelsen opkræves en engangsprovision på 300.000 kr. svarende til 1% af lånets hovedstol og en årlig provision på 0,5 % af lånets restgæld jf. Byrådets beslutning d. 1. april 2014. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde 23.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 00.34.05-P19-1-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Herningsholm Erhvervsskole anmoder om rykningstilsagn for kommunale lån i forbindelse med opførelse af ny Handelsskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herningsholm Erhvervsskole ønsker at samle alle uddannelser omkring deres campus på Lillelundvej. Man skal derfor opføre en ny handelsskole (HG) i området. Skolen skal erstatte den tidligere handelsskole på Nørholmvej 3.

 

I forbindelse med byggeriet skal der lånefinansieres 70 mio. kr. ved Nykredit. Nykredit stiller som en betingelse for långivning at stå på 1. prioritet i de ejendomme som skal belånes. Herningsholm har derfor anmodet om rykningstilsagn for de kommunale lån i 4 ejendomme ejet af erhvervsskolen.

 

Det indstilles, at der meddeles rykningstilsagn.

Sagsfremstilling

Herningsholm Erhvervsskole har i flere år ønsket at samle alle uddannelser under erhvervsskolen omkring skolens campus ved Lillelundvej. Man har løbende opført nye bygninger, senest det nye erhvervsgymnasium.

 

Skolen er nu nået til handelsskoledelen. Man ønsker at flytte fra Nørholmvej 3 til området ved Lillelundvej.

 

Erhvervsskolen har for at kunne finansiere byggeriet indhentet et lånetilbud på 70 mio. kr. fra Nykredit. Lånet er et 30 års kontantlån med et provenu på 68.838.000 kr. med en årlig anslået rente på 2,7072% med 4 årlige terminer.

 

Nykredit stiller som en betingelse for at yde lån, at Nykredit skal stå på 1. prioritet i de ejendomme som skal belånes.

 

I forbindelse med låneoptagelsen vil Nykredit få sikkerhed i hele Erhvervsskolens bygningsmasse, dog undtaget Nørholmvej 3, som Erhvervsskolen ønsker at afhænde. Der vil senere komme en sag til politisk behandling herom, idet der i denne ejendom er tinglyst en hjemfaldsklausul til Herning Kommune.

 

Skolen råder - når undtages Nørholmvej 3 - over 7 ejendomme, hvoraf Herning Kommune har pant i de 4.

 

Det drejer sig om adresserne Tingvej 45, Lillelundvej 21, Lillelundvej 25 og Truelsensvej 3 alle 7400 Herning. Herning Kommunes samlede pant i de 4 ejendomme udgør ca. 22 mio. kr. Heraf tegner Truelsensvej 3 sig alene for 16 mio. kr.

 

Alle Herning kommunes pant står til sikkerhed for rente- og afdragsfrie lån, der er givet i stedet for anlægstilskud til erhvervsskolen. Pantet i Truelsensvej 3 står på 1. prioritet til sikkerhed for en hjemfaldsklausul. Pantene i de øvrige ejendomme står på sidste prioritet.

 

De gældende regler for belåning af erhvervsbyggeri siger, at der maksimalt kan optages realkreditbelåning for 60% af ejendommens værdi. Da belåningen på 70 mio. kr. således udgør 60% af værdien af det nye byggeri som skal finansieres udgør værdien af dette byggeri minimum ca. 116 mio. kr.

 

Det vurderes derfor, at Herning Kommune kan rykke for det nye lån, og stadig have sikkerhed for kommunens egne lån indenfor ejendommenes samlede værdi.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der i ejendommene beliggende Tingvej 45, Lillelundvej 21, Lillelundvej 25 og Truelsensvej 3 alle 7400 Herning meddeles rykningstilsagn for et nyt 30-års kontantlån i Nykredit Realkredit A/S på 70 mio. kr. og et provenu på 68.838.000 kr. Lånet har en årlig anslået rente på 2,7072% og 4 årlige terminer.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 03.02.00-G00-6-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ansøgning om helhedsplan for 350 almene boliger i afdeling Fruehøj i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

X

BYR

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose og Vibeke Tolderlund

Sagsresume

Boligselskabet Fruehøjgaard vil renovere afdeling Fruehøj. Afdelingen har 350 almene familieboliger centralt i Herning by. Boligselskabet ansøger oprindeligt om en omfattende renoveringsplan, kaldet en helhedsplan til 247 mio. kr., der indeholder både nødvendig bygningsmæssig vedligeholdelse og etablering af tilgængelighed i og til boligerne. Byrådet principgodkender i juni 2014 en helhedsplan, sådan at den nødvendige bygningsmæssige vedligeholdelse kan finansieres med kommunal støtte. Byrådet bestemmer samtidig, at der ikke skal gives kommunal støtte til mere og andet end det absolut nødvendige.

 

Der er siden arbejdet videre med en revision af helhedsplanen i dialog med Landsbyggefonden. Løsningen er ikke enkel. Landsbyggefondens støtte er regelstyret og betinget af, at der laves ekstraordinær renovering, f.eks. tilgængeligheds tiltag eller sammenlægninger af boliger. Derimod giver Landsbyggefonden ikke støtte til almindelig bygningsmæssig vedligeholdelse, der er afdelingens primære udfordring. Når forudsætningerne for at få støtte fra Landsbyggefonden ændres, stiller det større krav til kommunal medfinansiering for at holde huslejeniveauet nede.

Den oprindelige ansøgte helhedsplan gav en huslejestigning på 74 kr. pr. m2 / årligt, en kommunal garantistillelse på 62,4 mio. kr. og et kommunalt tilskud på 0,3 mio. kr. I stedet for den oprindelige helhedsplan kan der laves en reduceret helhedsplan med en huslejestigning på 40 kr. pr. m2 / årligt, kommunal garantistillelse på 7,1 mio.kr. men til gengæld et kommunalt tilskud på 10,6 mio. kr.

Der skal træffes en politisk beslutning om, hvor omfattende en helhedsplan, der kan godkendes.

 

Sagsfremstilling

Afdelingen i dag
Afdelingen er opført i årene 1953 - 1957 i tidstypisk kvalitet og indretning. Der er 19 boligblokke med hver 3 etager samt 5 små dobbelthuse bygget i 1½ plan. Afdelingen ligger mellem Fruehøjvej, Grundtvigsvej og Brorsonsvej i den nordvestlige del af Herning by.
Rådgivningsfirmaet Midtconsult har udarbejdet en rapport, der peger på en række konkrete byggefysiske udfordringer:

- Bygningernes isoleringer er yderst begrænset og ikke tidssvarende.
- Ydervæggene er slidte med sætningsskader og nedbrudte fuger.
- Nedbrydningsskader på kloakledningsnettet.
- Mangelfuld og utidssvarende ventilation i bad og køkken.
- Utætheder i taget og i faldstammer.
- Støjproblemer som følge af utidssvarende isolering.
- Manglende individuelle vandmålere, så afregning af forbrug sker kollektivt.

Boligerne har flere steder omfattende problemer med fugt- og skimmelsvamp som følge af mangelfuld isolering og ventilation. Afdelingen bruger 0,6 mio. kr. årligt til bekæmpelse af fugt- og skimmelfølger. Landsbyggefonden stiller krav om, at facadeisoleringen sker udvendigt. Herning Kommune har foretaget en besigtigelse i afdelingen og er enig i Landsbyggefondens vurdering.

 Der henvises til bilag for Planafdelingens faglige vurdering af afdelingens udfordringer og anbefalinger til løsninger.

Boligselskabets vurdering af afdelingens behov
Boligselskabet vil fremtidssikre afdelingen med større boliger og mere tilgængelighed. Den oprindeligt ansøgte helhedsplan til 247 mio. kr. indeholder både en udbedring af de beskrevne byggefysiske udfordringer og etablering af indvendige elevatorer, nedlæggelse af et antal boliger og udvidelse af boligarealet i den enkelte lejlighed.  

Den oprindelige helhedsplan er udarbejdet med fokus på at "få mest for pengene", dvs. med afsæt i Landsbyggefondens støttemuligheder. En gennemgribende renovering med etablering af elevatorer og ombygninger af de enkelte lejemål, giver helhedsplanens samlede økonomi nogle økonomiske sidegevinster: Noget af det, der eller ikke ville kunne få støtte, f.eks. etablering af ventilation, bliver i den gennemgribende renovering støtteberettiget som det mindre i det mere.

Boligselskabet udbyder helhedsplanens endelige udformning i en arkitektkonkurrence, der vil fastlægge renoveringens endelige udformning. Boligselskabet inviterer Herning Kommune til at deltage i arbejdet med arkitektkonkurrencens vilkår og udvælgelse.

Forskellige modeller for renovering 
Landsbyggefondens støtteregler har til formål at fremme bestemte tiltag af mere ekstraordinær karakter. Der gives støtte til at gøre den enkelte bolig større og til at øge tilgængeligheden. Landsbyggefonden støtter derimod ikke almindelig modernisering og almindelig vedligeholdelse af almene boliger.
På baggrund af møder med Landsbyggefonden kan der skitseres tre overordnede modeller for renoveringen af afdelingens 350 boliger.


Model A/ En reduceret helhedsplan, der omfatter det nødvendige
Den samlede økonomi i en helhedsplan, der omfatter udbedring af det nødvendige vedligeholdelse er opgjort til 187 mio. kr. Der er alt overvejende tale om såkaldt ustøttet arbejde, dvs. arbejde afdelingen selv skal finansiere med lån uden offentlig garantistillelse. I denne helhedsplan bevares alle adgangsforhold, lejlighedsstørrelser og rumopdelinger uændret.

Finansieringen fordeler sig som følger:

Støttede lån med 50 % kommunal garantistillelse

      14,375 mio. kr.

Kommunal garanti = 7,187 mio. kr.

Ustøttede lån

      90,541 mio. kr.

Ingen kommunal garantistillelse

Afdelingens egen opsparing og trækningsret

      22,340 mio. kr

 

Tilskud fra Landsbyggefonden

        7,000 mio. kr.

 

Kapitaltilførsel i 1/5´s ordning

      53,000 mio. kr.

 Herning Kommunes betaler 10,6 mio. kr.

= i alt

       187,257 mio. kr.

 

 

Landsbyggefonden har beregnet en huslejestigning på 40 kr. pr. m2 / årligt i denne helhedsplan. Landsbyggefonden vurderer, at afdelingen ikke kan bære en højere huslejestigning i denne model. Landsbyggefonden beregner en nødvendig kapitaltilførsel på 53 mio. kr. i en såkaldt 1/5´s ordning, hvoraf kommunens skal betale en femtedel. Formålet med kapitaltilførslen er at nedbringe omfanget af lån uden offentlig garantistillelse af hensyn til huslejeniveauet.  

 

Model B/ Den oprindelige helhedsplan, der omfatter det nødvendige + tilgængelighedstiltag med støtte
Den samlede økonomi i den oprindelige helhedsplan er opgjort til 247 mio. kr. Heraf har Landsbyggefonden godkendt 102,232 mio. kr. som kan lånefinansieres med offentlig garantistillelse. I denne helhedsplan får boligerne elevatoradgang og boligerne / boligernes rumopdeling bliver gjort større.

Finansieringen fordeler sig som følger:

Støttede lån med 50 % kommunal garantistillelse

      124,811 mio. kr.

Kommunal andel 62,405 mio. kr.

Ustøttede lån

        83,866 mio. kr.

Ingen kommunal garantistillelse

Afdelingens egen opsparing og trækningsret

        29,840 mio. kr

 

Tilskud fra Landsbyggefonden

          7,000 mio. kr.

 

Kapitaltilførsel i 1/5´s ordning

          1,500 mio. kr.

 Herning Kommunes andel er 0,3 mio. kr.

= ialt

        247,017 mio. kr

 

 

Landsbyggefonden har beregnet en huslejestigning på 74 kr. pr. m2 / årligt i denne helhedsplan.   

 

Model C/ Ingen egentlig helhedsplan - afdelingen udfører det nødvendige ad hoc
Boligselskabet har ansøgt om en helhedsplans-løsning. Landsbyggefonden er indstillet på at yde støtte i det omfang renoveringen fremmer tiltag som øget tilgængelighed mv. og har afsat en ramme på op til 135 mio. kr.

Herning Kommune kan anlægge den betragtning, at de nødvendige tiltag må finansieres af afdelingen uden offentlig støtte. Udbedringen vil så ske i den takt, afdelingen kan finansiere. I denne model vil huslejeniveauet forventes påvirket væsentligt.   

 
Vurdering
Valget for Herning Kommune er en afvejning af, hvilke udlejningsboliger der ønskes fremmet i Herning by - og til hvilken pris, både for kommunen og for lejerne. Det vurderes, at afdelingen efter en gennemgribende renovering med større boliger og øget tilgængelighed i højere grad vil være attraktiv for bl.a. børnefamilier, der ønsker at bo centralt i Herning. Den store helhedsplan vurderes at kunne få karakter af et egentlig byfornyelsesløft i et centralt kvarter i Herning. Der henvises til bilag for udviklingen i venteliste til boliger i afdelingen.

Sagen viser incitaments-strukturen på det almene boligområde: Nationalt er ambitionen en almen boligsektor med højere grad af tilgængelighed og øget m2 i den enkelte bolig. Det står overfor, at der lokalt er ønske om mindre og prisbillige lejeboliger i Herning.

Boligselskabet imødekommer kommunens ønske om mindre prisbillige boliger ved at bevare de eksisterende 20 mindre lejemål i de 5 småhuse. Husene skal tilpasses med kviste af brandhensyn, men de 20 små boliger vil blive bevaret som selvstændige prisbillige lejemål. Herud over vil det endelige omfang af nedlæggelse af boliger ved udvidelser af de enkelte lejligheder vil stå fast efter arkitektkonkurrencen.

Med henvisning til kommunens bosætningsstrategi indstilles model B til godkendelse, dvs. den oprindelige helhedsplan til maximalt 247 mio. kr. med den beskrevne økonomiske finanisering. Det indstilles, at godkendelsen af skema A sker med en klausul om, at elevatorer etableres udvendigt på bygninger med altangange for at få mindst indgribende indvendig arealomlægning. Godkendelsen betinges endvidere af, at Planafdelingen og Teknisk forvaltning involveres i boligselskabets videre arbejde omkring arkitektkonkurrencen for helhedsplanen. Det indstilles, at helhedsplanen omfatter ikke udvidelse af beboerhus.

Godkendelsen af skema A er forudsætningen for, at arbejdet med arkitektkonkurrencen kan fortsætte. Når resultatet af arkitektkonkurrencen foreligger, bliver sagen sendt til Byrådets behandling i form af såkaldt skema B.   

Økonomi

Afdeling Fruehøj er i dag gældfri. Herning Kommune har ingen garantistillelse i afdelingen.

 

Med valget af model A (alene det nødvendige) vil kommunen heller ikke fremover have kommunal garantistillelse. Til gengæld vil Herning Kommune bidrage med en kapitaltilførsel på 10,6 mio. kr. Der kan ikke anvises finansiering for det fulde beløb, der derfor vil skulle indarbejdes i budgettet på samme måde som nybyggeri af almene boliger. Der er ikke tidligere ydet kapitaltilførsel i den størrelsesorden i Herning Kommune.

Huslejen for beboerne vil stige med 40 kr. pr. m2 årligt. Huslejen vil kunne stige yderligere, hvis beboerne i afdelingen beslutter at renovere køkkener og bad.

 

Med valget af model B (den oprindelige helhedsplan med visse justeringer) vil kommune påtage sig en garantiforpligtigelse på 62,405 mio. kr. samt en udgift til kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr. Udgiften vil kunne finansieres ved overførte beløb afsat til driftssikring af boliger fra 2014  til 2015.

 

Med valget af model C (ingen helhedsplan) vil kommunen som udgangspunkt ikke have et økonomisk mellemværende. Til gengæld vil huslejen stige betragteligt, da afdelingen selv skal finansiere alle tiltag.

 

Der henvises til bilag for huslejekonsekvenser ved valg af hhv. model A og B.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at model B for en helhedsplan vælges, således,
at skema A for helhedsplan for Fruehøj godkendes med en maximal samlet anlægsramme på 247 mio. kr,
at det er en forudsætning, at der etableres udvendige elevatorer med altangange,
at renoveringen ikke må medføre væsentlig reduktion i de mindre lejemål,
at en udvidelse af beboerhuset ikke er omfattet af helhedsplanen,
at Herning Kommune administrativt repræsenteres i det videre arbejde med helhedsplanens arkitektkonkurrence,  
at den samlede garantistillelse for støttede lån på 124,811 mio. kr. godkendes, hvoraf Herning Kommunes andel er 50 %, svarende til 62,405 mio. kr.,
at den kommunale kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr. godkendes, og finansieres af beløb afsat til driftsstøtte til boliger.

 

Beslutning

Sagen er udsat til næste udvalgsmøde mhp. supplerende oplysninger vedr. huslejekonsekvenser af model C.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-81-10 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Bevillinger efter salg af det tidligere plejehjem Rønnevænget i Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Grethe Wilmoes  

Sagsresume

Den 17. december 2013 godkendte Byrådet, boligselskabet Fællesbos salg af det tidligere plejehjem i Haderup, Rønnevænget. (punkt nr. 376) Handlen er nu endeligt afsluttet, og der fremsættes bevillingssag vedrørende handlen.  

Ejendommen er solgt til en samlet pris på 1.680.000 kr. Købesummen sikrer indfrielse af realkreditlånene i ejendommen og salgsomkostningerne, men der sker kun en delvis tilbagebetaling af det kommunale lån i ejendommen. Som led i handlen har kommunen solgt servicearealerne for 0,190 mio. kr. Fællesbo får ikke et provenu ved salget af ejendommen.  

Sagsfremstilling

Fællesbo ejede plejehjemmets boligarealer, og Herning Kommune ejede servicearealer og fællesarealer. For salget af servicearealerne og fællesarealerne får kommunen en indtægt på 190.000 kr. og hertil skal lægges 18.927 kr., da der i 1. halvår af 2014 er sket en regulering af salgssummen. Som en del af handlen har køber overtaget et areal på 50 m2 med et skur, hvilket giver kommunen en indtægt på 315 kr. Kommunens samlede indtægt for salget af andelen af plejehjemmet er 209.242 kr.  

Herning Kommune har ved ældreboligernes opførelse ydet et grundkapitaltilskudslån på 13 % svarende til 1.081.598 kr. Lånet har laveste prioritet og tilbagebetales delvist med et beløb på 354.261 kr. Omkostninger til indfrielse af lån og udgifter forbundet med handlen er 727.337 kr.

Nettoindtægten ved handlen kan opgøres til 563.503 kr., som består af tilbagebetaling af lån på 354.261 kr., og indtægten fra salget som er 209.242 kr.

Et indestående på 66.190 kr. i ejerforeningens grundfond er udbetalt og tilgået Serviceområde 18 Sundhed og Ældre. 

Ejendommen er solgt til et selskab, der har til formål er at drive et bofællesskab baseret på kristne værdier og for mennesker der uanset egne resurser vil indgå i et sådant fællesskab. I forbindelse med handlen er der tinglyst en deklaration, der giver kommunen en forkøbsret til at ejendommen, såfremt selskabet ønsker at sælge ejendommen og en ret til at købe ejendommen, såfremt selskabet ændrer sit formål.    

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der til indtægter fra salget meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 209.000 kr. i 2015 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, nyt stednr.,
at indtægterne fra salget på 209.000 kr. indeholdes i afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001102 i 2015,
at budgettet på Serviceområde 26, Udlån, langfristede tilgodehavender, indskud i landsbyggefonden forhøjes med indtægten fra tilbagebetalingen af grundkapitallån på 1.082.000 kr. i 2015,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, nyt stednr. på i alt 727.000 kr. til udgifter forbundet med handlen, indfrielse af lån mv. i 2015,
at nettoindtægt ved tilbagebetaling af grundkapitallån samt indfrielse af lån og afholdelse af udgifter på i alt 355.000 kr. tilskrives de likvide aktiver.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-15 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 38 for solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har i en principgodkendelse på mødet d. 24. oktober 2014, punkt 174 tilkendegivet, at planlægningen kan igangsættes for et solfangeranlæg på matrikel 4bz, Fjerdeholdt By, Rind nord for Kølkær.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 72.T1.1 - Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær samt forslag til kommuneplantillæg nr. 38. Forvaltningen har vurderet, at anlægget er omfattet af Lov om miljøvurdering, og der er derfor udarbejdet miljørapport for planerne. Forvaltningen har endvidere foretaget en VVM-screening af anlægget, og vurderet, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt.
 
Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at inddrage matrikel 4bf i planlægningen. Derfor er planområdets areal større, end det var planlagt ved principgodkendelsen.

Sagsfremstilling

Området er ligger i landzone, og er ikke omfattet af rammer for lokalplanlægningen i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024, der giver mulighed for teknisk anlæg i form af solfangeranlæg samt opførelse af et varmeværk. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 38 fastlægges der et nyt rammeområde for teknisk anlæg nr. 72.T1.
 
Med kommuneplantillægget foreslås følgende bestemmelser: 


Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til teknisk anlæg, for eksempel solfangeranlæg og et varmeværk med tilhørende tekniske anlæg.

Bebyggelsesforhold

 • Der må højest etableres 250m2 i bebyggelsens areal.
 • Bygningshøjde maksimum på 8,5 meter,
 • Silo og tankanlæg med en højde på maksimum 20 meter,
 • Skorstenshøjde maksimum på 19 meter.
 • Etageantal: Højest 2 for bebyggelse.

 

Infrastruktur

Parkeringspladser: Mindst 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær foreløbigt vedtages.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har i en principgodkendelse på mødet d. 24. oktober 2014, punkt 174 tilkendegivet, at planlægningen kan igangsættes for et solfangeranlæg på matrikel 4bz, Fjerdeholdt By, Rind nord for Kølkær .
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 72.T1.1 - Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær . Forvaltningen har vurderet, at anlægget er omfattet af Lov om miljøvurdering, og der er derfor udarbejdet miljørapport for planerne . Forvaltningen har endvidere foretaget en VVM-screening af anlægget , og vurderet, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt.
 
Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at inddrage matrikel 4bf i planlægningen, derfor er lokalplanarealet større, end det var planlagt ved principgodkendelsen.

Sagsfremstilling

Området som lokaplanforslaget omfatter er ca. 1,3 ha nord for Kølkær. Arealet er beliggende på matr. nr. 4bz og 4bf Fjederholdt by, Rind.
Mod vest afgrænses området af et skovbælte og jernbanestrækningen Vejle - Herning, mod øst og nord grænser lokalplanområdet op til det åbne land. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af et område med fredsskov. 
 
Området er beliggende i landzone, og er ikke kommuneplanlagt. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024, der giver mulighed for teknisk anlæg i form af solfangeranlæg samt opførelse af et varmeværk.
 
Lokalplanforslag 72.T1.1 giver mulighed for opstilling af solfangeranlæg, udvidelse af varmecentralen samt opføresel af nyt anlæg inden for eksisterende byggefelter, hvis behovet for det opstår.
Lokalplanområdet ligger i landzone, og indeholder derfor bestemmelser om, at arealet efter endt brug overføres til landzone igen, hvorefter driften af jorden kan fortsætte.  
 
Med Lokalplanforslaget stilles endvidere krav om,

at solfangerne afskærmes visuelt mod omgivelserne med beplantning,

at der kun må etableres ubefæstede veje til anlægget, og

at der kun kan etableres vejadgang fra Kølkær Hovedgade.

Herudover stilles med forslaget krav om, at oplag af antifrostvæske i og uden for varmecentralen skal placeres på tæt belægning, så der ikke sker nedsivning til grundvandet ved spild, lækage m.m.
 
Et solfangeranlæg omdanner solens energi til varme, der kan fortrænge brugen af fossile brændsler. Opstilling af et 2.872 m2 stort solfangeranlæg vil medføre en besparelse i CO2-udledning på ca. 20,6 tons hvert år over de næste 20 år. Dette udgør i en periode mellem 2016-2035 ca. 0,0015 % - 0,0079 % om året af den samlede mængde CO2-reduktionen for hele Herning Kommune.
Endvidere vil et solfangeranlægs produktion betyde reduktion i varmeomkostningerne for forbrugere i Kølkær og omegn. 

 
Miljørapport

Forvaltningen har vurderet, at forslag til kommuneplantillæg er omfattet af Lov om Miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der undersøger planernes forventede påvirkning af omgivelserne. Herunder gengives de vigtigste forhold og konklusioner.

 

På grund af det udlagte areals størrelse, må der forventes en vis visuel påvirkning af omgivelserne. Denne afbødes dog væsentligt af bestemmelser om afskærmende beplantning fastsat i lokalplanen. Solfangerne er refleksfrie, og der forventes derfor ingen refleksgener for naboer eller forbipasserende på omkringliggende veje.

Da solfangeranlægget indeholder frostvæske, kan der være risiko for forurening af jord og grundvand, hvis væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Anlægget indeholder et avanceret sikkerhedssystem, der advarer om muligt udslip, inden væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Da der ikke er lokaliseret særlige drikkevandsinteresser i området, vurderes risikoen for forurening at være lille.
 
Lokalplanforslaget er udarbejdet som en landzonelokalplan, hvilket betyder, at arealet vil vende tilbage til sin nuværende stand, når solfangeranlæggets drift ophører. 

 

VVM-screening
Solfangeranlæg i tilknytning til offentlig forsyning er omfattet af VVM-screeningspligt. Der er derfor foretaget en screening af det ønskede anlægs forventede indflydelse på omgivelserne. Det er vurderet, at det ønskede anlæg ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
 
Scoping
Der er tilføjet to nye punkter i scopingen om støjforurening og trafik. Punkterne fremgår i miljørapporten samt i det opdaterede scoping-skema, der er vedlagt som bilag A i miljørapporten.
 
Herudover i punktet nr. 6 for Jordbundsforhold i scoping-skemaet, blev der fjernet ”Vurderes, herunder risiko for okker i området”. Efter nærmere undersøgelse viste det sig, at lokalplanområdet ligger uden for okkerpotentielle områder.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 72.T1.1 for solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær  foreløbigt vedtages.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 26 for område i Lillelund Engpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet behandlede den 11. november 2014, pkt. 324, forslag til kommuneplantillæg nr. 26 for et offentligt område i Lillelund Engpark i Herning til foreløbig vedtagelse.
 
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 19. november 2014 til 14. januar 2015, der er indkommet 3 bemærkninger til planforslaget, som vedrører lokalplanen. Bemærkningerne bliver behandlet i lokalplansagen.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 12.OF1.2 for et område udlagt til et større Klimatilpasnings anlæg i form af regnvandsbassiner mm, ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af rammeområderne 12.OF3 og ændrer rammebestemmelserne for 12.R2.  


Rammeområde 12.OF3 som omfatter Nordre Kirkegaard  foreslås reduceret for at præcisere, hvor det er muligt at udvide kirkegården. Rammeområde 12.R2 ændres til et offentligt område 12.OF1 for at sikre erhvervsområdet mod nord, mod yderligere begrænsninger i forhold til støjgrænser.
 
Kommuneplantillægget giver desuden mulighed for, at der kan opføres bebyggelse i op til én etage i området.
 
Kommuneplantillægget ledsages af lokalplanforslag 12.OF1.2 for et område til klimatilpasningsanlæg og rekreativeformål i Lillelund Eng.


Miljøvurdering:

Der er foretaget miljøvurdering af lokalplan 12.OF1.2 og kommuneplantillæg nr. 26 i henhold il Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.
I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som redegør for planernes indvirkning på miljøet. Se bilag.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 26 Lillelund Eng i Herning endeligt vedtages.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Offentligt område i Lillelund Engpark i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet behandlede den 11. november 2014, pkt. 325, forslag til lokalplan 12.OF1.2 for offentligt område tilklimatilpasning i Lillelund Engpark i Herning til foreløbig vedtagelse.
 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 19. november 2014 til 14. januar 2015. Der er indkommet 3 bemærkninger til planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12.OF1.2 udlægger området Lillelund Eng til offentligt område og anlæg til klimatilpasning i form af f.eks. regnvandsbassiner. Området ligger i den nordlige del af Herning og grænser op til et erhvervsområde ved Vesterholmvej, boligområde og Nordre Kirkegård mod syd og Gullestrupvej mod vest.  

 

Lokalplanen er inddelt i 2 delområder, delområde I til offentligt område og klimatilpasnings anlæg og delområde II til begravelsesplads eller offentligt område. Størrelsen på arealet til begravelsesplads er udlagt i samarbejde med Herning Kirkegårde.  

 

I lokalplanforslaget er der lagt vægt på, at offentligheden fortsat skal have adgang til området, og at der skabes forbindelse til Sportscenter Herning, Fuglsang sø samt de omkringliggende bolig- og erhvervsområder.  

 

De aktiviteter, der kan være i området, er leg, ophold, stier, græsning mm.
 
Der er indkommet 3 bemærkninger til planforslaget. Bemærkningerne kan ses i bilagene.
 

 1. EnergiMidt har den 19/11-14 fremsendt en kabelplan over området.
 2. Tre Birkes debatgruppe, Dueoddevej 9 i Herning har den 12/1-15 skrevet at de bruger hjertestien i området rigtig meget, men at den ikke er handicapvenlig nok. Flere brugere i Tre Birke er kørestolsbrugere eller gangbesværede, og de har derfor et meget stort ønske om, at der anlægges en handicapvenlig sti rundt i området. De foreslår ligeledes, at der etableres en handicap p-plads ved Gullestrupvej.
 3. Kommentarer fra Naturstyrelsen den 14/1-15, hvor de gør opmærksom på at lokalplanområdet er omfattet af OSD (område med særlige drikkevandsinteresser). Når området ændrer anvendelse fra rekreativt område til offentligt område medfører dette en redegørelse i lokalplanen, som redegør for at arealanvendelsesændringen ikke er mere grundvandstruende. Ligeledes vil Naturstyrelsen gerne have præciseret, hvilke offentlige formål lokalplanen giver mulighed for.

  
Ad. 1. Materialet, som Energi Midt har fremsendt viser, at der er et kabel til stibelysning på tværs af området. Bemærkningen har ingen indflydelse på lokalplanen.
 
Ad. 2 I lokalplanen stilles der krav til stier i området. Lokalplanen beskriver ikke, hvilken belægning stierne skal have, andet end at cykelstien på tværs, skal være asfalteret og med belysning. Forvaltningen vil viderebringe Tre Birkes kommentarer om handicapvenlige stier i området til Teknik- og Miljøudvalget, som står for projektets udførelse hvad angår anlæg og stier.


Der er Forvaltningens vurdering at det ikke muligt at etablere en parkeringsplads med udkørsel til Gullestrupvej, da det trafiksikkerhedsmæssigt ikke er en hensigtsmæssig løsning. Dette forslag har været undersøgt ved udarbejdelsen af lokalplanen. De indkomne bemærkninger til planforslaget giver ingen anledning til ændringer i lokalplanen.
  
Ad. 3 Forvaltningen anbefaler, at der i lokalplanens redegørelse beskrives under afsnittet med Grundvand ”at ændringen af arealanvendelsen ikke er grundvandstruende”, jf. Naturstyrelsens bemærkninger.
Ligeledes anbefaler forvaltningen at der i lokalplan bestemmelserne §3.1 og 3.2 tilføjes ”såsom stier, arealer til ophold og leg”, for at præcisere områdets anvendelse som ikke grundvandstruende.
 
Miljøvurdering:
Der er foretaget en miljøvurdering af lokalplan 12.OF1.2 og kommuneplantillæg nr. 26 i henhold il Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.
I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som redegør for planernes indvirkning på miljøet. Se bilag.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforlag 12.OF1.1 for Offentligt område med klimatilpasning i Lillelund Engpark i Herning endeligt vedtages med følgende ændringer: 
at §3.1 ændres til ”Delområde I må anvendes til klimatilpasning og offentlige formål, såsom stier, arealer til ophold og leg”, 
at §3.2 ændres til ”Delområde II må anvendes til begravelsesplads eller offentlige formål, såsom stier, arealer til ophold og leg”, 
at der i lokalplanens redegørelse i afsnittet Grundvand, tilføjes en beskrivelse om, at ændringen af arealanvendelsen ikke er grundvandstruende. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 32 for rammeområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 7. oktober 2014, pkt. 166, foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde i Tjørring. Forslaget er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 41.B11.3 for et boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 32 ændres afgrænsninger samt størrelse af eksisterende kommuneplanrammer 41.OF4 og 41.B11.
 
Planforslagene har været i offentlig høring fra den 21. oktober 2014 til den 17. december 2014. Der er i perioden kommet 1 indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da en del af det sydøstlige areal ændrer anvendelse fra offentlig formål til boligformål. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013–2024 for den pågældende del af rammeområde 41.OF4 der overføres til 41.B11. For at områdets nye anvendelse kan være i overensstemmelse med kommuneplanen, overføres den pågældende del af rammeområde 41.OF4 til rammeområde 41.B11 og anvendelsen ændres til boligformål. Endvidere justeres bebyggelsesforholdene i det overførte del af rammeområde 41.OF4, hvad angår maksimal højde og etageantal, så dette stemmer overens med bebyggelsesforholdene i et boligområde.
 

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40 for tæt/lav bebyggelse.
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter.
 • Opholdsarealer på mindst 100% af boligetagearealet.
 • Parkeringspladser: Mindst 1½ pr. bolig

 
Der er i høringsperioden kommet 1 indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget fra Andelsboligforeningen Baunetoften. Indsigelsen og bemærkning er kommenteret og vurderet af forvaltningen i dagsorden for endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 41.B11.3 for boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring.

 

Indsigelsen påvirker ikke indeholdet i kommuneplantillægget.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

attillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring endeligt vedtages.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 7. oktober 2014, pkt. 165, foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 41.B11.3 for boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 21. oktober 2014 til den 17. december 2014. Der er i perioden kommet 1 indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget muliggør anvendelse af større dele af lokalplanområdet til boligformål i form af tæt – lav boligbebyggelse. Resterende areal beliggende sydvest i lokalplanområdet anvendes fortsat til offentlig formål og er udlagt til offentligt grønt areal.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da en del af sydøstlige areal ændrer anvendelsen fra offentlig formål til boligformål. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013 – 2024 for den pågældende del af rammeområde 41.OF4 der overføres til 41.B11.
 
Der er i høringsperioden kommet 1 indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget fra Andelsboligforeningen Baunetoften. Behandlingen af indsigelse og Planafdelingens vurdering fremgår af nedenstående. 

 1. Indsiger ønsker, at byggefelt B4 i delområde III flyttes længere mod vest, så den eventuelle skyggevirkning på de boliger der ligger i delområde I op til Baunetoften bliver mindre. Byggefelt B4 foreslås placeret således at det ligger på linje med den eksisterende 2-etagers bygning.

Planafdelingen vurderer, at byggefeltet med fordel kan placeres i forlængelse af eksisterende 2-etagers bebyggelse i delområde III. Det nye placering vil skabe en bedre struktur og åbne området op mod Baunetoften og de boliger der ligger tæt på byggefelt B4. Størrelsen på byggefeltet ændres fra 17 til 15 meter i bredden, således at nyt byggeri vil ligge i samme facadelinje som den eksisterende bebyggelse i delområde III.

 1. Indsiger ønsker, at ved etableringen af parkering/carporte i delområde II skal afstanden til deres matrikel 8ip respekteres. Der foreslås at parkering/carporte kun placeres i mellem byggefelterne B1, B2 og B3.

 Planafdelingen vurderer, at carporte skal placeres inden for byggefelterne i sammenhæng med bebyggelsen. Ikke overdækkede parkeringer kan etableres i hele delområde II.

 1. Indsiger ønsker, at etablering af indkørsel til delområde II sker længst muligt væk fra matrikel 8ip. Indsiger mener at illustrationsforslaget i lokalplanen på side 11 viser en indkørsel der ligger alt for tæt på deres skel.

Planafdeling vurderer, at indkørsel til delområde II kommer til at ske i overensstemmelser med vejreglerne for trafiksikkerhed. Lokalplanen beskriver kun overordnede principper for, hvordan vejbetjeningen kommer til at ske.
 

 1. Indsiger laver bemærkninger til hastigheden på vejene omkring lokalplanområdet. De oplyser, at den tilladte hastighed i området er 70 km/t langs Gilmosevej og Østerbyvej. Der ønskes derfor, at lokalplanen regulerer hastigheden ned til 50km/t.

Lokalplanen kan ikke regulere hastighederne i området. Hastigheden langs Østerbyvej kan reguleres iht. vejloven til 50km/t, når der etableres nyt byggeri i området. Inden byggeriet og den nye tilkørsel er taget i brug, kan byskiltet ikke flyttes og derfor kan der heller ikke reguleres for hastigheden inden dette sker, iht. vejloven.

 
På baggrund af indkommet indsigelse foreslås mindre ændringer i lokalplanen i forhold til byggefelt B4`s placering, størrelse samt afgrænsningen af delområde III. Herudover foreslås et nyt punkt nr. 4.9 i §4 vej-, sti- og parkeringsforhold med krav til placering af carporte.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

atLokalplan nr. 41.B11.3 for boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring  endeligt vedtages med følgende ændringer:
at Byggefelt B4 ændres i bredde fra 17 til 15 meter og placeres i forlængelse af eksisterende bebyggelse inden for delområde III,
at I forbindelse med justeringen af placeringen af byggefelt B4 inden for delområde III, ændres der afgrænsningen af delområde III i den sydlige del,
atDer tilføjes et nyt punkt nr. 4.9 i §4 vej-, sti- og parkeringsforhold med krav til placeringen af garager/carporte i lokalplanområdet - ” pkt. 4.9 Garager/carporte skal placeres inden for byggefelterne. ”

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Strategi for Pulje til landsbyfornyelse 2015 samt frigivelse af anlægsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Frydensbjerg, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune har i 2015 fået tildelt en statslig ramme på 3 mio. kr. til Pulje til landsbyfornyelse. Midlerne kan anvendes til nedrivning, istandsættelse mv. Anvendelsen af de tildelte, statslige midler forudsætter 40% kommunal medfinansiering.

 

Med Budgetforlig 2015 har Byrådet afsat 1 mio. kr. netto til Pulje til landsbyfornyelse 2015.

På den baggrund fremlægger administrationen hermed forslag til en strategi for Pulje til landsbyfornyelse 2015.

Der anmodes desuden om frigivelse af anlægsbevillinger.

 

Sagsfremstilling

Pulje til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regelsæt og skal skabe forskønnelse og oprydning i de mindre byer og landdistrikterne.

Geografisk kan puljemidlerne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt til bygninger beliggende i det åbne land.

Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter: 

 • istandsættelse af nedslidte boliger,
 • nedrivning af nedslidte boliger,
 • nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse at erhvervet er ophørt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger i det åbne land er således ikke omfattet,
 • fjernelse af rod, skrot og affald, samt
 • kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Boligen skal være opført før 1960 (jf. lovændring pr. 1. januar 2015) eller have væsentlige installationsmangler. Der kan kun gives tilsagn om støtte, hvor der kan indgåes frivillige aftaler med ejer. Det betyder, at puljemidlerne ikke kan anvendes til kondemnering og påbud om nedrivning.

Kommunerne kan meddele tilsagn af midlerne for 2015 inden for en periode på 1½ år - dvs. inden medio 2016.

Hvis en kommune ikke ønsker eller ikke har økonomi til at anvende de tildelte puljemidler, kan kommunalbestyrelserne i to eller flere kommuner indgå aftale om overdragelse af puljemidlerne. Dette skal sikre optimal udnyttelse af midlerne.

 

Pulje til Landsbyfornyelse 2014

På Byplanudvalgets møde den 22. april 2014 blev det besluttet, at Herning Kommune med Pulje til Landsbyfornyelse 2014 skulle fokusere på nedrivning, samt at der kunne meddeles støtte på 50% af de samlede udgifter til nedrivning (jf. Byfornyelsesloven kan der meddeles op til 100% i støtte til nedrivning).

Det blev også besluttet, at der skulle ske en prioritering af ansøgningerne i henhold til den prioritering af ejendomme, der tidligere er fastsat med " Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald" (2010).

På den baggrund blev der annonceret og gennemført ansøgningsrunde fra den 28. maj til den 20. august 2014. Der kom i alt 15 ansøgninger om støtte til nedrivning, hvoraf de 13 ansøgninger opfyldte kriterierne for at få tilsagn om støtte.

Puljens samlede budget var på 1.215.000 kr. bestående af en kommunal andel på 486.000 kr. (40%) og en statslig andel på 729.000 kr. (60%).

De 13 ansøgere havde ansøgt for et samlet beløb på ca. 1.600.000 kr. inkl. moms. Heraf meddeltes 50% i støtte, i alt 800.000 kr. Dette svarede til ca. 320.000 kr. af de afsatte kommunuale midler og ca. 480.000 kr. af den statslige ramme på 3 mio. kr.

Den tildelte, statslige ramme i 2014 på 3 mio. kr. blev således ikke udnyttet fuldt ud, og det blev ikke nødvendigt at prioritere de indkomne ansøgninger, i henhold til ovennævnte prioritering fastsat i handlingsplanen, da det samlede tilsagnsbeløb ikke oversteg budgettet.

Der var således en rest på ca. 160.000 kr., af de kommunale midler, der var afsat til formålet.

På budgettet er der pt. budgetteret med en statsrefusion på 50%. Aktiviteter i forbindelse med Pulje til landsbyfornyelse refunderes dog med 60%. Anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter og indtægter forhøjes som følge heraf med 243.000 kr. i 2015. Nettoudgiften er 0 kr.

 Økonomi

Med budgetforliget  2015 er der på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme,

afsat 1 mio. kr. netto i 2015 til Pulje til landsbyfornyelse.

Der skal frigives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. brutto, hvoraf 1,5 mio. kr., svarende til 60%, refunderes af staten. Nettoudgiften for Herning Kommune er således 1 mio. kr.

Desuden anbefaler forvaltningen, at de uforbrugte midler på ca. 160.000 kr., fra puljen i 2014 indgår i det videre arbejde med puljen i 2015. Beløbet overføres til 2015 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.

Dermed vil puljens samlede budget være på ca. 2.900.000 kr. bestående af en kommunal andel på 1.160.000 kr. (40%) og en statslig andel på 1.740.000 kr. (60%).

Med budgetforliget 2015 er der ligeledes afsat 1 mio. kr. netto til landsbypuljearbejdet i 2016. Det er dog uvist, om den statslige pulje fortsætter i 2016.

 

Strategi for Pulje til landsbyfornyelse 2015

Administrationen har, på baggrund af de afsatte midler for puljen i 2015 og erfaringer fra Pulje til landsbyfornyelse 2014, vurderet, at der med Pulje til landsbyfornyelse 2015 bør satses bredere og ikke kun gives tilskud til nedrivning, men også til istandsættelse.

Det anbefales derfor, at der gives 33% og 25% i støtte til istandsættelse af ejendomme med bevaringsværdi på hhv. 1-4 og 5-9 i tråd med den igangværende ansøgningsrunde til Bygningsfornyelse 2015. 

Administrationen foreslår, at indkomne ansøgninger, om såvel støtte til nedrivning som til istandsættelse, prioriteres i henhold til den prioritering, der er vedtaget i "Handlingsplan for sundshedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald" (2010), som er:  

 1. Byområder, hvor tomme og forfaldne huse er en belastning for såvel de nuværende beboere som for en fremtidig udvikling og bosætning.
 2. Forfaldne og tomme huse langs de offentlige veje. Selv ganske få tomme huse på et vejstykke giver generelt indtryk af forfald og tilbagegang.
 3. Andre ejendomme, der enten er en belastning for områdets naboer eller for oplevelsen af kulturarv, naturværdier mv.

4.  Afsides beliggende, stærkt forfaldne ejendomme, der kun giver begrænsede gener.  

Desuden anbefales det, at der kan meddeles tilsagn om støtte til nedrivning på 100% af de samlede nedrivningsudgifter til ejendomme, der er omfattet af prioriteringens punkt 1, dvs. ejendomme beliggende i "Byområder, hvor tomme og forfaldne huse er en belastning for såvel de nuværende beboere som for en fremtidig udvikling og bosætning", og at der kan meddeles tilsagn om støtte på 50% af de samlede nedrivningsudgifter til øvrige ejendomme, dvs. ejendomme, der er omfattet af prioriteringens punkt 2, 3 og 4.

Det anbefales, at de ejendomme, som kommunen allerede er bekendt med i arbejdet med kondemnable ejendomme, jf. ovennævnte handlingsplan, og som opfylder ovennævnte kriterier, opfordres direkte til at søge støtte (Bilag 1).

Det anbefales i øvrigt, at puljen annonceres to gange i løbet af 2015 - f.eks. i marts og i september.  

 

Lovændring og revision af Byfornyelsesstrategi 2012-2015

Forvaltningen har i henhold til Byfornyelsesstrategi 2012-2015, annonceret ansøgningsrunde til Bygningsfornyelse 2015, der omfatter den nordlige del af kommunen, bl.a. Sunds, Ilskov, Aulum, Haderup, Feldborg, Simmelkær, Hodsager og Hammerum/Gjellerup.

Pr. 1. januar 2015 trådte en ændring af byfornyelsesloven i kraft. Dette betyder bl.a., at det nu er muligt at give støtte til boliger fra før 1960 mod tidligere 1950. Desuden giver lovændringen bl.a. mulighed for at forhøje tilskuddet til istandsættelse samt give tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse.

Forvaltningen fremsender forslag til revision af Byfornyelsesstrategi 2012-2015 medio 2015, hvor også mulighederne affødt af lovændringen vil blive belyst og indarbejdet.   

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at strategi for Pulje til landsbyfornyelse 2015 godkendes som beskrevet ovenfor, herunder, 
at der kan meddeles tilsagn om støtte til istandsættelse på 33% og 25% til ejendomme med en bevaringsværdi på hhv.1-4 og 5-9,
at der sker en prioritering af de indkomne ansøgninger i henhold til den prioritering, der er vedtaget med "Handlingsplan for sundshedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald",
at der kan meddeles tilsagn om støtte til nedrivning på 100% af de samlede nedrivningsudgifter til ejendomme, der er omfattet af prioriteringens punkt 1, dvs. ejendomme beliggende i "Byområder, hvor tomme og forfaldne huse er en belastning for såvel de nuværende beboere som for en fremtidig udvikling og bosætning",
at der kan meddeles tilsagn om støtte til nedrivning på 50% af de samlede nedrivningsudgifter til øvrige ejendomme, dvs. ejendomme, der er omfattet af prioriteringens punkt 2, 3 og 4,  
at administrationen bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud indenfor de fastsatte kriterier, 
at uforbrugte midler på ca. 160.000 kr. fra 2014 videreføres til puljen i 2015. Beløbet overføres til 2015 i den samlede sag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015,  
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning mv.,
at der til statslig medfinansiering på 60% meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning mv. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,
at den kommunale medfinansiering på 40% på 1 mio. kr. finansieres af Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 013091 nedrivningspulje, hvor der i 2015 er afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 2 mio. kr. til udgifter og 1 mio. kr. til indtægter, i alt netto 1 mio. kr.,
at afsat rådighedsbeløb til udgifter på 2 mio. kr. og 1 mio. kr. til indtægter på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 013091 i 2016 flyttes til stednr. 015083 i 2016,
at der som følge af en yderligere refusion på 10% ift. budgetteret meddeles en anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 243.000 kr. i 2015 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015083,  
at der som følge af yderligere refusion på 10% ift. budgetteret meddeles en anlægindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 243.000 kr. i 2015 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083. Indtægten finansierer den tilhørende udgift,
at Byplanudvalget forelægges sager om støtte til nedrivning på over 50%. Ligesom udvalget forelægges alle sager om støtte til istandsættelse. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Anlægsplan for bymidteprojekter og frigivelse af anlægsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

For at fortsætte udviklingen af Herning Bymidte med renovering af torve, pladser og gader samt implementering af brugernes ønsker fra Vision Herning C, behandlede Byplanudvalget sagen første gang i november 2014, med henblik på en grov prioritering af projekter i bymidten i perioden 2015 - 2018.

Kommentarerne fra denne behandling er forsøgt indarbejdet i Forslag til anlægsplan for projekter i Herning Bymidte, som hermed foreligger til drøftelse. Anlægsplanen er tænkt at gælde for årene 2015 - 2018. Anlægsplanen og oversigtskort er vedlagt som bilag i denne dagsorden.

Anlægsplanen indeholder projekter bestående af både anlæg og delprojekter fra Herning C og handler om at skabe det gode liv imellem husene, de gode byrum med egen identitet og funktioner som inviterer til ophold og uformelle mødesteder. Dette kan en ny granitbelægning ikke klare alene, brugerne ønsker sig elementer der skaber ly og læ, områder med leg og aktiviteter, mere kunst, vand der skaber liv og glæde, flere bænke mm.  

Det er en forudsætning for de kommende anlægsprojekter, at delprojekterne fra Herning C udvikles sammen med de kommende anlæg helt fra start, og indgår således i anlægsprojekterne.

Det er nødvendigt med Byplanudvalgets godkendelse af anlægsplanen, således at forvaltningen kan igangsætte projektudvikling med bl.a. udbud, brugere, rådgivere mv. og udarbejde skitseprojekter der fremsendes til endelig godkendelse senere.  

Sagsfremstilling

På baggrund af forvaltningens arbejde med planlægning af anlægsprojekter og delprojekter i Herning Bymidte samt Byplanudvalgets ønsker til prioritering af projekterne, er der udarbejdet et Forslag til anlægsplan for årene 2015 - 2018, der indeholder projekter, som er realisérbare i forhold til de økonomiske rammer og i forhold til den tekniske og praktiske udførelse.

Evaluering og erfaring fra tidligere gågadeetaper viser, at ny belægning ikke alene er nok til at skabe en attraktiv bymidte, og i 2015 og 2016 er det derfor også ønskeligt at arbejde med delprojekter fra Handlingsplanen fra Vision Herning C, for at tilføre funktioner brugerne af byen ønsker. Delprojekterne er primært ly & læ, leg & aktiviteter, vand, bænke og kunst. Der er allerede stor opmærksomhed for projektet ly og læ, der er yderligere beskrevet i bilag 3.

I tillæg til ly og læ er det i 2015 planlagt at starte følgende projekter:

Forskønnelse og forbedring af "Bredgade Vest",

Renovering af gågaden fra Poulsens Plads til Citypassagen,

Renovering af Torvet bestående af bl.a. indslag med ly & læ, vand, opholdssteder med bænke og ny belysning.

Det er en forudsætning for de kommende anlægsprojekter, at delprojekterne fra Herning C udvikles sammen med de kommende anlæg helt fra start, og indgår således i anlægsprojekterne.

I 2016 fortsætter gågaderenoveringen, planlægningen af Søndergade samt udvikling af flere delprojekter.  

I 2017 forventes det at sidste del af gågaden kan færdiggøres og der kan påbegyndes renovering af Søndergade og Sølvgade umiddelbart efter etableringen af den nye Banegårdsplads. Bredgade, Søndergade og Sølvgade er alle en overordentlig vigtig del af ankomsten til Herning og forbindelsen til bymidten og gågaden.

I 2018 er der i tillæg til færdiggørelsen af Søndergade foreslået afsat midler til forskønnelse og forbedring af Bethaniagade.

For årene 2019 - 2022 er der forslag til, hvilke projekter, der kan  påbegyndes i denne periode, samt et omtrentligt bud på et budget for projekterne.

Projekterne fra 2016 og fremover indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

Generelt for alle projekter vil der ske en omfattende brugerinddragelse og kommunikation til relevante interessenter. Det vil parallelt med projektudviklingen blive undersøgt, om der kan tilvejebringes finansiering fra f.eks. fonde og lignende.

Skitseprojekter skal løbende behandles af Byplanudvalget, når disse foreligger.  

Økonomi

Der er på budgettet på Serviceområde 09 Trafik, BYP afsat i alt 33.273.000 kr. i 2015 - 2018, hvoraf 10.557.000 kr. er afsat i 2015.

 Anlægs- og delprojekter i bymidten foreslåes finansieret af følgende midler i 2015:

 320.000 kr. på stednr. 222035 Projektudviklingsmidler, der skal finansiere projektudvikling i bymidten generelt.

 5.237.000 kr. på stednr. 222086 Bymidteplan / Bymidter, der skal finansiere Bredgade Vest med 1.000.000 kr. og Bredgade mellem Poulsens Plads og Citypassagen med 4.237.000 kr., både projektering og anlæg.

5.000.000 kr. på serviceområde 9, Trafik, der skal finansiere delprojekter, som vand, ly & læ, leg, bænke og ophold, både projektering og anlæg.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at anlægsplanen godkendes, således det tilstræbes at færdiggøre projekterne så tidligt som muligt, og at dette afspejler sig i udbudsformen/-kriterierne
at anlægsprojekterne løbende godkendes af Byplanudvalget,
at der til projektudvikling meddeles anlægsudgiftsbevilling på 320.000 kr. i 2015 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler,
at udgiften på 320.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2015,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til Bredgade Vest på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. i 2015, 
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4.237.000 kr. til Bredgade mellem Poulsens Plads og Citypassagen på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. i 2015,
at den samlede anlægsudgift til Bredgade Vest samt Bredgade mellem Poulsens plads og Citypassagen på 5.237.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 15 Trafik, stednr. 222086 i 2015, 
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til udvikling og realisering af delprojekter i bymidten på Serviceområde 9 Trafik, nyt stednr. i 2015,
at udgiften på 5 mio. kr. finansieres af afsat budget på Serviceområde 09 Trafik, Herning C  i 2015. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Dennis Flydtkjær forbeholder sig sin stillingtagen til Byrådets behandling.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Grøn Ordning Assing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Pia Colstrup

Sagsresume

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.
 
Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter. 

 

Forvaltningen havde beregnet vindmølleprojektet ved Assing på 6,65 MW til at udløse 585.200 kr. til puljen for Grøn Ordning Assing. Yderligere blev der overført 85.137,50 kr. til puljen, fra Grøn Ordning Vildbjerg, da et stiprojekt i Sinding blev afvist af Energinet.dk. Puljen for Grøn ordning Assing var derfor på 670.337,50 kr., som Byrådet d. 4. marts 2014, pkt. 108, fordelte på 3 af de indkomne ansøgninger.

I forbindelse med Grøn Ordning Sunds har det vist sig, at puljen for Grøn Ordning Assing er på i alt 792.000 kr. Grunden hertil er, at vindmølleprojektet ved Assing er på 9 MW, da Energinet.dk ikke fraregner de tre vindmøller på i alt 2,35 MW, der blev nedtaget i forbindelse med projektet.
 
Der er derfor yderligere 206.800 kr. som venter på at blive brugt til initiativer i forbindelse med Grøn Ordning Assing.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Grøn Ordning Assing indkom nedenstående ansøgninger. Endvidere er medtaget en ansøgning fra Grøn Ordning Vildbjerg/Sunds.
 
Ansøgning nr. 1 – Plejehjemmet Sandfeldgården: Etablering af lysthus ved plejehjemmet Sandfeldgården. Byrådet tildelte 149.337,50 kr. til projektet.
Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud til projektet ved Energinet.dk under forudsætning af, at der tinglyses en deklaration om offentlig adgang på arealet, hvilket er igangsat.
 
Ansøgning nr. 2 – Kibæk Skole: Renovering og udbygning af orienteringsbane i Kibæk. Projektet er realiseret eller under opførelse.
 
Ansøgning nr. 3 – De Grønne Pigespejdere i Kibæk: Udskiftning af oliefyr med ”luft-til-vand varmepumpeanlæg” i spejderhuset Skovlyst. Projektet er realiseret eller under opførelse.
 
Ansøgning nr. 4 blev delt op i to selvstændige ansøgninger - nr. 9 og 10.
 
Ansøgning nr. 5 og ansøgning nr. 6 var fra henholdsvis en privat lodsejer og en privat virksomhed, hvorfor projekterne ikke falder ind under Grøn Ordning.
 
Ansøgning nr. 7 – Kibæk Idrætsforening: Renovering af taget på den gamle hal i Kibæk. Byrådet tildelte 340.000 kr. til projektet.
Projektet afventer stadig manglende finansiering. Kibæk Krydsfelt har i 2013 modtaget en bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på 300.000 kr. til renovering af en del af taget på baggrund af en ansøgning fra juni 2013. Efterfølgende er det konstateret, at der er problemer med hele taget. Kibæk Krydsfelt har været i dialog med producenten af tagpladerne, og fået en aftale på plads, således at producenten leverer nye tagplader til hele taget under garantien, svarende til 2580 tagplader og et beløb på ca. 258.000 kr. Renovering af hele taget vil koste 855.441,25 kr. inkl. moms.
Kibæk Krydsfelt har med midlerne fra Kultur- og Fritidsudvalget og Grøn Ordning Assing samlet i alt 640.000 kr. til renoveringen af taget og mangler dermed stadig 215.441,25 kr. for at taget kan blive renoveret.
Kultur- og Fritidsudvalget har reserveret det manglende beløb til renoveringen af taget i 2015. Beløbet vil ellers gå til renovering af andre nedslidte haller i Herning Kommune.
Formålet med projektet er at spare på energien og at ”sikre” den gamle hal i mange år fremover til styrkelse af de lokale idræts- og kulturelle aktiviteter i hallen til gavn for hele lokalbefolkningen, herunder skolen, SFO’en og børnehaven samt Kibæk Idræts Forenings 1.800 aktive medlemmer. Hallen har omkring 150.000 besøgende hvert år.
 
Ansøgning 8 – Studsgård Borgerforening: Etablering af friluftshytte i Studsgård. Projektet er realiseret eller under opførelse.
 
Ansøgning nr. 9 – Grundejerforeningen Klinten: Etablering af rekreativt stisystem syd og vest for grundejerforeningen Klinten. Der ansøges om 141.204,38 kr.
Projektet omhandler etablering af rekreativt stisystem med informationstavler, borde og bænke syd og vest for Klinten. Formålet er at skabe et sammenhængende stisystem rundt om Kibæk til gavn for alle borgerne i byen. Stiens nærmere placering skal fastlægges i samarbejde med Herning Kommune.
 
Ansøgning nr. 10 – Kibæk Idrætsforening: Etablering af outdoor fitness redskaber ved Kibæk Krydsfelt. Byrådet tildelte 181.000 kr. til projektet.
Projektet er etableret, og Herning Kommune arbejder nu på at få udbetalt penge fra Energinet.dk.
 
Ansøgning nr. 11 – Sinding-Ørre Borgerforening: Etablering af et stiprojekt i Sinding. Byrådet tildelte 85.137,50 kr. til projektet den 19. juni 2013, pkt. 209, under Grøn Ordning Vildbjerg. Projektansøgningen blev herefter afvist af Energinet.dk, da projektet primært omfattede en cykelsti. Midlerne fra det afviste projekt, blev i sin tid overført fra Grøn Ordning Vildbjerg puljen til Grøn Ordning Assing puljen, hvorfor projektet kan være relevant i denne sammenhæng.
Ansøgningen er efterfølgende tilrettet og forhåndsgodkendt af Energinet.dk. Sinding-Ørre Borgerforening ansøger nu Grøn Ordning Sunds puljen om 163.556,25 kr. til etablering af en rekreativ sti med belysning, der kan forbinde det eksisterende rekreative stisystem ”Bjergene i Sinding” og ”Sinding-Ørre Midtpunkt” til glæde for alle borgerne i Sinding-Ørre. Stiens nærmere placering skal fastlægges i samarbejde med Herning Kommune.
 
Opsummering – tildeling af midler Grøn Ordning Assing
Der er 206.800 kr. som venter på at blive brugt til initiativer i forbindelse med Grøn Ordning Assing. Byrådet har vedtaget, at puljemidlerne skal fordeles i henhold til Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune på baggrund af følgende:

 • Hvor mange mennesker i lokalbefolkningen, der vil få glæde af projektet.
 • Afstanden til vindmølleprojektet, som pengene stammer fra. Projekter i nærområdet prioriteres højere end projekter længere væk fra vindmølleområdet, for at tilgodese de lokalområder, som vindmøllerne påvirker mest.

 
Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune er vedhæftet i Bilag 1.
 
Der er følgende projekter, som kan tildeles midler:
 
Ansøgning nr. 7 – Kibæk Idrætsforening: Renovering af taget på den gamle hal i Kibæk. Der ansøges om 215.441,25 kr. Afstand til vindmøllerne ved Assing er 5,8 km
 
Ansøgning nr. 9 – Grundejerforeningen Klinten: Etablering af rekreativt stisystem syd og vest for grundejerforeningen Klinten. Der ansøges om 141.204,38 kr. Afstand til vindmøllerne ved Assing er 4,6 km.
 
Ansøgning nr. 11 – Sinding-Ørre Borgerforening: Etablering af et stiprojekt i Sinding. Der ansøges om 163.556,25 kr.
Afstand til vindmøllerne i Vildbjerg er 3,7 km. Afstanden til vindmøllerne ved Sunds er 6,5 km. Afstanden til vindmøllerne ved Assing er 23,3 km.
 
Ansøgningerne er vedlagt i bilag 2. 

Økonomi

Alle ansøgninger fremsendes til Energinet.dk inklusiv moms, da Herning Kommune alene er berettiget til momsrefusion for projektudgifter, der kan henføres til kommunale aktiviteter.

Der ansøges samtidig om en samlet anlægsudgiftsbevilling samt en samlet anlægsindtægtsbevilling på hver 206.800 kr. Beløbende fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednummer jævnfør den politiske beslutning.
 
Et eventuelt restbeløb overføres til næste ansøgningsrunde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at ansøgning 11 prioriteres med 85.137 kr., og ansøgning 9 prioriteres med 121.863 kr.,
at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 207.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednummer 090096 Grøn Ordning Assing. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 207.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednummer 090096 Grøn Ordning Assing. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk.

  

Johs Poulsen ønsker, at projekt 7 bør nyde fremme i stedet for projekt 9.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Grøn Ordning Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen, Pia Colstrup

Sagsresume

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.
 
Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter. 
Det er kun Herning Kommune samt foreninger med et alment og ideelt formål, det vil sige ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, der kan ansøge om penge.
 
Ansøgningspuljen for Grøn Ordning Sunds er på i alt 880.000 kr. til initiativer i det berørte lokalområde. Der er ansøgt om tilskud for i alt 1.818.756,25 kr.

Sagsfremstilling

Vindmølleprojektet ved Sunds på 10 MW udløser 880.000 kr. til initiativer i det berørte lokalområde.
 
Der er indkommet 9 ansøgninger til Grøn Ordning Sunds, hvoraf 1 ansøgning er frafaldet, da projektet allerede er påbegyndt. Se ansøgningernes placering i forhold til vindmølleprojektet i Bilag 1. Der er ansøgt for i alt knapt 1.818.756,25 kr. i forbindelse med Grøn Ordning Sunds. Alle ansøgninger er vedlagt i Bilag 2.
 
Oversigtsskema over de indkomne ansøgninger:

Nr.

Beskrivelse

Ansøgt beløb (inkl. moms)

Ansøger

Ca. afstand til møllerne

1

Opførelse af bålhytte samt muld-toilet, der kan danne ramme om aktiviteter i naturen.

 

200.000 kr.

FDF Sunds

700 m

2

Etablering af udsigtstårn på Ovstrup Hede, der kan fremhæve områdets særlige kvaliteter for besøgende.

 

375.000 kr.

Aage V. Jensens Naturfond

3 km

3

I forbindelse med etablering af Sunds Bypark ansøges om midler til inventar til legeplads, bålplads, belysning langs sti og opholdsmuligheder i form af borde/bænke.

 

264.700 kr. ekskl. moms

Herning Kommune

3 km

4

Gårdhave med pavilloner og cykelparkering.

 

150.000 kr.

Sunds Idrætsforening

2 km

5

Afslutning af rekreativt stisystem, der kan samle Sinding-Ørre Midtpunkt, skolen og turistattraktionen ”Bjergene i Sinding”.   Dette projekt fremgik også af dagsordenspunktet Grøn Ordning Assing.

 

163.556,25 kr.

Borgerforeningen for Sinding-Ørre

6,5 km

6

Fremstilling af orienteringskort til alle husstande i Sunds By for at fremme interessen for orienteringssporten samt informere om vedvarende energikilder.

 

27.000 kr.

Herning Orienteringsklub

2 km

7

Udskiftning af bro, der gavner de mange motionister m.m., som dagligt bevæger sig rundt om Sunds sø.

 

138.500 kr.

Sunds Østre Grundejerforening

4 km

8

Supplement til finansiering af kunststofbane med multibane.

 

500.000 kr.

Sunds Idrætsforening

2 km

 
Byrådet har vedtaget, at puljemidlerne skal fordeles i henhold til Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune på baggrund af følgende:

 • Hvor mange mennesker i lokalbefolkningen, der vil få glæde af projektet.
 • Afstanden til vindmølleprojektet, som pengene stammer fra. Projekter i nærområdet prioriteres højere end projekter længere væk fra vindmølleområdet, for at tilgodese de lokalområder, som vindmøllerne påvirker mest.

 
Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune er vedhæftet i Bilag 3.

 

Økonomi

Alle ansøgninger fremsendes til Energinet.dk inklusiv moms, da Herning Kommune alene er berettiget til momsrefusion for projektudgifter, der kan henføres til kommunale aktiviteter. Herning Kommune er projektejer for projektet omhandlende inventar til byparken i Sunds, hvorfor dette projektregnskab er uden moms.
 
Der ansøges samtidig om en samlet anlægsudgiftsbevilling samt en samlet anlægsindtægtsbevilling på hver 880.000 kr. Beløbende fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednummer jævnfør den politiske beslutning.
 
Et eventuelt restbeløb overføres til næste ansøgningsrunde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at følgende projekter prioriteres til ansøgning hos Energinet.dk:
at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 880.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Sunds. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 880.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Sunds. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk.
 • Ansøgning 1: kr. 100.000 til bålhytte
 • Ansøgning 2: kr. 200.000
 • Ansøgning 3: kr. 200.000
 • Ansøgning 7: kr. 100.000
 • Ansøgning 8: kr. 280.000

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Team Teatrets nye egnsteateraftaler for 2016 samt 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Kurt Lauritsen, Pia Colstrup, Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Den gældende egnsteateraftale mellem Team Teatret og Herning Kommune udløber per 31. december 2015. Jf. denne aftale skal der senest 1. april 2015 fremsendes politisk godkendt forslag til ny aftale til Kulturstyrelsen.

På grund af ny lovgivning på egnsteaterområdet fremsendes to aftaler: en et-årig gældende for 2016, samt en ny fireårig gældende for 2017-2020.

Sagsfremstilling

Folketinget har i 2014 vedtaget ny lovgivning på egnsteaterområdet, som betyder at alle egnsteateraftaler skal afsluttes pr. 31.12.2016, hvorefter alle aftaler vil få ensartede 4-årige kadencer.

Dette medfører at den variable statsrefusions-procent kan fastlægges for 4 år ad gangen, hvilket vil betyde større budgetsikkerhed for kommunerne. På finansloven afsættes årligt en pulje til egnsteatervirksomhed. Den pulje deles mellem egnsteatrene i forhold til, hvor stor det kommunale tilskud til de enkelte teatre er. Der optages pt løbende nye egnsteatre, hvorfor refusions-procenten er varierende. Fra 2017 vil der udelukkende blive optaget nye egnsteatre hvert fjerde år, og refusions-procenten vil lægge fast for en fireårig periode. Herning Kommune kalkulerer med en refusions-procent på ca. 40. Den netop oplyste procentsats for 2015 er 38,5 %, hvilket er den laveste sats siden ordningen blev indført.

Den nye lovgivning præciserer endvidere forhold vedr. professionel teatervirksomhed, husleje samt at der fremover kun ydes statsrefusion af egnsteatres primære aktiviteter, som er produktion af professionel scenekunst.

Med udgangspunkt i ovenstående har Team Teateret og Herning Kommune jf. den gældende egnsteateraftale, som udløber per 31. december 2015, udarbejdet forslag til en ny et-årig aftale for 2016 og en ny fire-årig for 2017-2020. Kulturstyrelsen har meldt ud, at de ikke forventer store ændringer i forhold til krav til indhold i aftalerne fra 2017-2020, da fokus vil blive selve synkroniseringen. Det forventes ændret fra 2021 og fremadrettet.

Kulturstyrelsen anbefaler, at der udarbejdes en et-årig og en ny fire-årig aftale.  

Forslagene skal politisk godkendes og fremsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april.  

Staten er ikke part i aftalerne, da statens refusion tilgår Herning Kommune. Aftalerne tager afsæt i en skabelon, som Kulturstyrelsen har udarbejdet.

Aftalens formål er at sikre Team Teatrets fortsatte drift og virke. Herunder skal det nævnes, at aftalen danner grundlaget for, at Herning Kommune kan modtage statsrefusionen.

Til grund for de nye aftaler lægger Team Teatres reviderede strategi.

Team Teatrets hovedprodukt er stærke forestillinger med substans og stillingtagen. Målgruppen, dækningsområde og kendskabet til Team udvikles og styrkes gennem egne produktioner, presse og samarbejde. Der fokuseres målrettet på et yngre segment, bl.a. via nye medier og større nærvær i lokalmiljøet.

Team Teateret vil arbejde med lokal kulturel udvikling i Herning, styrke byens teatervækstlag, øge tilstedeværelsen i de offentlige rum og samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner og kulturaktører.

Team Teatrets profil skal være og signalere kvalitet og kunne rumme både det yngre og modne publikum. Der skal arbejdes med den hele oplevelse fra p-plads til mødet med kunsten i teatret. Team Teatret vil spille en rolle kulturpolitisk rolle og markere sig som kompetent kulturaktør. Der fokuseres på faglige kompetencer og interesser, og samarbejdet med teatrets personale og bestyrelse opprioriteres.

Dertil kommer kunstneriske planer for henholdsvis 2016 og 2017-2020. Planen for 2016 er mere specifik og konkret, da dele af repertoiret allerede er planlagt, mens planen for 2017 har et mere overordnet sigte. Det sker efter fælles aftale, da begge parter vurderer muligheden for at agere i en kunstnerisk kontekst og udvikling for udslagsgivende for teatrets succes.  

Byrådet har udpeget Marianne Bjørn og Lone Nielsen til Team Teatrets bestyrelse. 

Økonomi

Økonomisk betyder aftalerne en fortsættelse af Herning Kommunes engagement på uændret niveau i forhold til i dag.

Team Teatrets drift finansieres dels af Team Teatrets egne indtægter, dels af Staten (i form af det tidligere amtstilskud, som ikke har noget med refusionen at gøre), og dels af Herning Kommune. Herning Kommune modtager efterfølgende delvis refusion jf. teaterloven. Refusionen kan maksimalt udgøre 50 % af det kommunale tilskud til teatre.

Nedenstående tabeller viser de økonomiske konsekvenser for Herning Kommune ved indgåelse af aftalen.

Alle tal er 2015 tal, og der vil for det kommunale tilskuds vedkommende ske en fremskrivning i henhold til den kommunale fremskrivning for lignende områder.

 

Team Teatret betaler en årlig husleje til Herning Kommune jf. nedenstående tabel. Huslejen fremskrives med samme procentsats som tilskuddet.

Aftalen skal godkendes af Kulturstyrelsen.

 

Aftalerne er godkendt af Team Teatrets bestyrelse den 20. januar 2015.

 

Støtten til Team Teatret afholdes i henhold til de i budgettet for 2016 og overslagsårene afsatte midler til formålet. Midlerne er placeret på Service Område 15, Kultur.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at udkast til egnsteateraftalene for 2016 og for 2017-2020 mellem Team Teatret og Herning Kommune godkendes under forudsætning af, at Kunststyrelsen godkender aftalen,
at godkendelsen er under forudsætning af, atordningen med statsrefusion fortsætter, 

 

at godkendelsen er med forbehold for eventuelle budgetmæssige ændringer,
at forvaltningen bemyndiges til at forhandle aftalen endelig færdig med Kulturstyrelsen inden for de gældende økonomiske rammer,
at forvaltningen bemyndiges til at tilrette aftalen, såfremt der sker budgetmæssige tilpasninger.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-2-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Egnsteateraftale for 2016 for Operaen i Midten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Den gældende egnsteateraftale melllem Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommune og Operaen i Midten udløber per 31. december 2015. Jf. denne aftale skal der senest d. 1. april 2015 fremsendes politisk godkendt aftale til Kulturstyrelsen. Forslag til en ny et-årig aftale foreligger hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den gældende egnsteateraftale mellem Herning, Ikast-Brande, Struer og Holstebro kommuner og Operaen i Midten udløber pr. 31.12.2015.
 
Politisk godkendt forslag til en ny aftale skal indsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2015.
 
Teatrets bestyrelse har godkendt forslaget til egnsteateraftale for 2016 per mail den 26/1 (2 svar), den 27/1 (4 svar) og den 29/1 (1 svar).

 
Operaen i Midten er en selvejende institution. Hovedformålet er at producerede professionelt musikdramatisk teater i henhold til bestemmelserne om egnsteatre i teaterlovgivningen.
 
Folketinget har i 2014 vedtaget ny lovgivning på egnsteaterområdet, som betyder at alle egnsteateraftaler skal afsluttes pr. 31.12.2016, hvorefter alle aftaler vil få ensartede 4-årige kadencer. Dette medfører at den variable statsrefusions-procent kan fastlægges for 4 år ad gangen.
 
Den nye lovgivning præciserer endvidere forhold vedr. professionel teatervirksomhed, husleje samt at der fremover kun ydes statsrefusion af egnsteatres primære aktiviteter, som er produktion af professionel scenekunst.
 
Som baggrund for forslaget til ny egnsteateraftale har Kulturstyrelsen gennemført en evaluering af Operaen i Midten. Teatret fik en meget fin evaluering med følgende anbefalinger:

 1. at teatrets vedtægter ændres således, at de lokalpolitiske udpegninger sker fra egne rækker, dvs. kulturudvalg eller byrådenes midte og
 2. at deltagerkredsen bør drøfte muligheden for at øge det kommunale driftstilskud og/eller at udvide ejerkredsen med henblik på ad den vej at øge tilskudsgrundlaget.

 

Vedtægtsændringen er godkendt af alle kommuner og vil træde i kraft fra førstkommende byråds-konstituering.
 
Holstebro Kommune har som tilsynsførende undersøgt muligheder for at øge driftstilskud som beskrevet i punkt 2, dels gennem administrative drøftelser i ejerkredsen og dels ved en analyse af Ensemble Midt Vest’s bestræbelser for at inddrage andre kommuner i sin ejerkreds, hvilket ikke er lykkedes. På den baggrund vurderer Holstebro Kommune, at der i aftalen for 2016 ikke kan skabes grundlag for at realisere anbefalingen, men at bestræbelsen kan genvurderes i forhold til en efterfølgende egnsteateraftale for perioden 2017-2020.
 

Økonomi

Det kommunale driftstilskud for Operaen i Midten er i aftaleåret 2016 identisk med driftstilskuddet for 2015 fremskrevet med den almindelige fremskrivningsprocent udmeldt af Kommunernes Landsforening (2.0 %).  

Det samlede årlige tilskud afholdes af kommunerne efter en fordelingsnøgle i henhold til indbyggertallet i aftale-kommunerne.  

Herning Kommunes andel udgør i 2016 915.597 kr. svarende til 42,1 % af det samlede tilskud.

Herning Kommune anmodes om at godkende forslaget til ny egnsteateraftale.

Forslaget til egnsteateraftele for 2016 kan med det nuværende refusionsniveau afholdes inden for den afsatte økonomiske ramme på SO15, Kultur.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at egnsteateraftale for Operaen i Midten for perioden 1.1.2016-31.12.2016 godkendes,
at aftalen godkendes under forudsætning af, at aftalen godkendes af de øvrige aftalekommuner og i Kulturstyrelsen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af midler til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.
Det afsatte rådighedsbeløb er i alt kr. 612.000 pr. 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedr. diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

For at undgå behandling af en række mindre enkeltsager ansøges der om en samlet anlægsbevilling på kr. 612.000, idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver.
 
Der er på nuværende tidspunkt registreret flg. ansøgninger og opgaver:

 • Brandtrappe i Huset No7 - 200.000 kr. (nyt krav fra Beredskab)
 • Nye vinduer ud mod Nørregade i Huset No7, planlagt udført i forbindelse med ombygningen - 160.000 kr.
 • Nyt alarmsystem på CHPEA - 140.000 kr.
 • Reperation af skader på gulv i Rockstjernen - 15.000 kr.
 • Automatisk varmestyring på Rockstjernen - 30.000 kr.
 • Mindre ombygning i forbindelse med udvidelse af Sangskolens medarbejderstab - 30.000 kr.

I alt ansøgninger for 575.000 kr., og det forventes, at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2015.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på 612.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.,
at beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, kultur, stednr. 364099 i 2014, som vil blive overført til 2015 i forbindelse med den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-9-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Haludvidelsesprojekter i Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Jf. forligskredsdrøftelser med efterfølgende behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014, pkt nr. 429, fremsættes udfordringer og løsningforslag vedr. driftstilskud til halprojekter i hhv. Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg.

Sagsfremstilling

Ifm. haludvidelsesprojekterne i Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg har der vist sig forskellige udfordringer ifm den fremtidige drift af halprojekterne. Udfordringer med tilhørende løsningsforslag er skitseret herunder:

Hal

Udfordring

Løsning

 

Aulum

Mangler anslået 337.000 kr i årligt driftsbudget.

Lånegaranti på 4,5 mio. kr. konverteres til et anlægstilskud, hvilket frigør en årlig rente- og afdrags- belastning på 254.000 kr., som tilføres driften af Aulum projektet.

 

Vildbjerg

Fordyrelser af projektet og afledt øget lånefinansierings

behov, som dels kræver kommunal garanti og deponering, dels at kommunen ikke kan støtte den kommercielle del af centret

Den kommercielle del finansieres via egne indsamlede midler samt merbelåning, og Herning Kommune yder et supplerende anlægstilskud til den almennyttige del på 4,2 mio. kr. Anlægstilskud frigør 213.000 kr. vedr. renter og afdrag på lån, som tilgår Snejbjerg projektet jf. nedenstående.

 

Snejbjerg

Mangler efter eget skøn 909.000 kr. i årligt driftsbudget.

Ovennævnte driftstilskudsbeparelse/ frigørelse af 213.000 kr. vedr. renter og afdrag på lån i Vildbjerg tilføres Snejbjerg Hallens driftsbudget.

Endvidere tilføres drifts- og vedligeholdelsesmidler vedr. idrætsfaciliteter på Snejbjerg gl. Skole, anslået 204.000 kr. (185.000 + 19.000).

Endeligt tilgår lejebetaling på 54.000 kr. vedr. Aulum Fritidscenters leje af ekstra haltimer på Aulum Friskole driften af Snejbjerg projektet.

Dette frigør i alt et samlet driftstilskud på 471.000 kr. til drift af Snejbjerg projektet.

 

Økonomi

 Jf. ovenstående er er behov for anlægstilskud på i alt 8,7 mio. kr. fordelt på 4,5 mio. som allerede er afsat til deponering og som konverteres til anlæg. Der findes yderligere 4,2 mio. kr. i anlægsrammen for 2016 og 2017.

Anlægstilskuddene fordeles med 

 • 4,2 mio. kr. til haludvidelsesprojekt i Vildbjerg
 • 4,5 mio. kr. til haludvidelsesprojekt i Aulum

 

Driften holdes neutral, men medfører en omplacering af midler 

 • Der flyttes 213.000 fra bloktilskud til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
 • Der flyttes 185.000 kr. fra drift af Snejbjerg Skole til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
 • Der flyttes 19.000 kr. fra udvendig vedligehold a Snejbjerg Skole til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
 • Der flyttes 54.000 kr. fra Særligt lokaletilskud vedr. Aulum Fritidscenter til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
 • at Snejbjerg Hallen bevilges et yderligere årligt bloktilskud på 471.000 kr. finansieret af ovenstående omplaceringer.

 

I 2015 vil ovenstående omplaceringer have virkning fra 1. august 2015 og blive foretaget med 5/12-dele af beløbene.

Haludvidelsesprojektet i Vildbjerg er i proces og forventes afsluttet 1. halvår 2015, hvorfor anlægstilskuddet på 4,2 mio. kr. søges frigivet på nuværende tidspunkt.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318085, Haludvidelsesprojekt i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter,
at anlægsudgiften på 4,2 mio kr. finansieres af likvide midler i 2015, idet der henvises til, at der findes 4,2 mio. kr. i anlægsrammen for årene 2016 og 2017 jvf. beslutning i forligskredsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014, pkt. 429,
at 4,5 mio. kr. afsat i 2016 på investeringsoversigten til deponering  i forbindelse med haludvidelsesprojekt i Aulum konverteres til anlægstilskud på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 05, Haludvidelsesprojekt i Aulum,
at bloktilskud til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter reduceres med 89.000 kr. i 2015 og 213.000 kr. i 2016 og frem,
at der overføres 77.000 kr. i 2015 og 185.000 kr. i 2016 og frem fra Serviceområde 12, drift af Snejbjerg Skole til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, bloktilskud til haller,
at der overføres 8.000 kr. i 2015 og 19.000 kr. i 2016 og frem fra Serviceområde 03, udvendig vedligeholdelse af Snejbjerg Skole til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, bloktilskud til haller,
at der overføres 22.000 kr. i 2015 og 54.000 kr. i 2016 og frem fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, særligt lokaletilskud til  Serviceområde 11, Idræt og Fritid, bloktilskud til haller,
at Snejbjerg Hallen bevilges et yderligere årligt bloktilskud på 196.000 kr. i 2015 og 471.000 kr. i 2016 og frem finansieret af ovenstående omplaceringer.
at sagen oversendes til Børne- og Familieudvalget til orientering.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 06.02.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Frigivelse af rådighedsbeløb til vandløbsrestaurering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Charlotte Højbjerre, Martin Skøtt

Sagsresume

Der foreslås gennemført vandløbsrestaureringsprojekt i Karstoft Å, og til projektet søges frigivelse af anlægsbevilling på 622.000 kr. vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb.

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, som søges overført i forbindelse med den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevillingen frigives.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har tidligere arbejdet på at etablere et vådområde langs Karstoft Å fra kommunegrænsen til Ikast-Brande og til Karstoft by i henhold til Grøn Vækst aftalen mellem staten og landbruget. Vådområdeprojektet blev dog opgivet, da der ikke kunne opnås den nødvendige opbakning blandt lodsejerne.

 
I forbindelse med kontakten med lodsejerne i vådområdeprojektet blev der givet udtryk for, at der ville være en langt bredere opbakning til projektet, hvis man kunne nøjes med, at genslynge Karstoft Å uden en samtidig vandstandshævning i området.
 
En genslyngning af vandløbet uden en samtidig vandstandshævning vil forbedre de fysiske forhold i Karstoft Å væsentligt til stor gavn for fisk og fauna, samt øge muligheden for å- og lystfiskerturisme i form af flere levesteder for laksen.

Forvaltningen er derfor igang med at undersøge lodsejer-opbakningen til genslyngning af Karstoft Å på en ca. 2 km lang strækning. Der er kommet positiv tilbagemeldinger fra hovedparten af lodsejerne, men vi mangler at kontakte de sidste lodsejere på projektstrækningen. Vi forventer dog på baggrund af tidligere udmeldinger, at alle lodsejere er positive over for en genslyngning af Karstoft Å.
 
Som udgangspunkt vil slyngningerne blive placeret sådan, at der tages bedst muligt hensyn til ligelig fordeling af arealerne mellem lodsejerne.

Vandløbsprojektet vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget inden projektet sendes i offentlig høring. Vi afventer dog påbegyndelse af vandløbsreguleringen, indtil vi har fået en tilbagemelding fra de sidste lodsejere.

 Oversigtskort over projektområdet:

 

 

Økonomi

Der er følgende budget over projektet:

  

Anlægsarbejde i alt

622.000 kr.

 

Projektering

 35.000 kr.

 

Rydning og bortskaffelse af træ

 10.000 kr.

 

Fjernelse af små styrt

   5.000 kr.

 

Tilpasning af vandløbsbund m.m.

 30.000 kr.

 

Retablering, græssåning m.m.

 20.000 kr.

 

Etablering af arbejdsplads

 20.000 kr.

 

Genslyngning af vandløb

502.000 kr.

 Anlægsudgiften på 622.000 kr. afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 622.000 kr. i investeringsoversigten, sted nr.: 071099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb. Der søges oprettet et nyt særskilt stednummer til projektet.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftbevilling på 622.000 kr. i 2015 til serviceområde 04, Grønne områder, Vandløbsrestaurering 2014, nyt sted nr. til at igangsætte en genslyngning af en del af af Karstoft Å, 
at anlægsudgiftsbevillingen på 622.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på serviceområde 04, Grønne områder, sted nr. 071099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb i 2014, som vil blive overført til 2015 i forbindelse med den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 82.09.01-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsbevilling vedr. salg af indberetningsrettigheder vedr. foretagne energirenoveringer i kommunale ejendomme i 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

 

Sagsresume

I forbindelse med de energirenoveringer, der foretages i kommunale ejendomme i årene 2013-2016, har der vist sig mulighed for at opnå en indtægt i form af tilskud fra et energiselskab for salg af indberetningsrettigheder til energirenoveringer.

 Forvaltningen har udarbejdet forslag til anvendelse af den ekstraordinære indtægt på 141.000 kr. i 2015.

Sagsfremstilling

Tilskuddet kan opnås ved, at energiselskabet yder enten rådgivning til projekterne eller involveres på anden vis - for eksempel ved at udbetale tilskud. Til gengæld får energiselskabet indberetningsrettighederne af de foretagne energirenoveringer i henhold til aftale af 13. november 2012 mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes energispareindsats.
 
Forvaltningen har tilbage i juli 2012 lavet en aftale med Scanenergi, som giver selskabet rettighederne til at indberette de besparelser, som energirenoveringsprojekterne medfører.
 
Første opgørelse foreligger nu og vedrører de foretagne energirenoveringer i 2014. Den opgjorte besparelse er beregnet til 563.958 kWh/år, som giver sig udslag i et mindre el- og varmeforbrug. Besparelsen har udløst et tilskud på 140.990 kr. til Herning Kommune, som modtages ultimo januar 2015.
 
Idet der ikke er budgetteret med tilskuddet, skal der tages stilling til håndtering heraf i relation til det samlede energirenoveringsprojekt.


Umiddelbart ses to muligheder:

 • Tilskuddet tilgår de likvide aktiver i lighed med energibesparelserne og anvendes til at finansiere afdrag og renter på lån samt øvrige ikke låneberettigede udgifter.
 • Tilskuddet anvendes til investeringer på energiområdet, f.eks. i forbindelse med den nye skole i Hammerum/Gjellerup.

 Aftalen påvirker ikke på nogen måde de besparelser, Herning Kommune har opnået som følge af energirenoveringerne, men handler ene og alene om rettighederne til indberetning af energireduktionerne.
 
Det er undersøgt, hvorvidt aftalen med Scanenergi kan være problematisk i forhold til Herning Kommunes deltagelse i CeDEPI-projektet (tidligere benævnt ”det Midtjyske ELENA-projekt”), men dette er ifølge tilskudskontoret ikke tilfældet.
 
På den baggrund kan det forventes, at der også for gennemførte besparelser i 2015 og 2016 vil kunne opnås et tilskud i samme størrelsesorden med udgangspunkt i aftalen.

Forvaltningen foreslår, at den ekstraordinære indtægt for 2014 sammen med kommen-

de års tilskud samles i en pulje og anvendes til investeringer i energibesparende tiltag for eksempel i forbindelse med det kommende skolebyggeri i Hammerum/Gjellerup.

 
Anvendelse af beløbet vil blive forelagt særskilt til godkendelse.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 141.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013083 Energirenoveringer, ny gruppering "Salg af indberetningsrettigheder" i 2015,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 141.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013083 Energirenoveringer, ny gruppering ”Pulje til ekstraordinære investeringer i energibesparende tiltag” i 2015,
at anvendelse af puljen kun kan ske med forudgående godkendelse fra Teknik- og Miljøudvalget. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen med den ændring,

 

at indtægten tilskrives de likvide aktiver.  

 

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

 

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 20,853 mio. kr. i 2015 til byggemodningsprojekter på Serviceområde 01 Byggemodning.
 
Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2015 afsat et samlet restrådighedsbeløb på 31,316 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning.

 
Der anmodes om frigivelse af 20,853 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.
 
Restrådighedsbeløbet på 10,463 mio. kr. i 2015 anvendes til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2015. Beløbene anmodes frigivet senere på året.
 
I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forbruget i 2015 er inkl. overførsler fra 2014, som overføres i den samlede overførselssag fra 2014 til 2015. Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder.  

  

 

Boligområder 
Fuglsang Sø, Tjørring, stednr.: 002014
Forventet forbrug i 2015: 1,353 mio. kr.
Boligvej på Jordbærmarken færdiggøres med slidlag, kantsten og belysning.
 
Gilmosevænget/Højgårdvænget, Tjørring, stednr.: 002018

Forventet forbrug i 2015: 0,100 mio. kr.

Afslutning af grønt område mod syd og drift til aflevering.

 

Fejerskovparken, Lind, stednr.: 002019
Forventet forbrug i 2015: 3,025 mio. kr.
Arbejder påbegyndt i 2014 fortsættes. Dette omfatter delvis færdiggørelse af boligveje og etablering af legepladser og beplantninger.
 
Søtoften og Søengen, Sunds, stednr.: 002020
Forventet forbrug i 2015: 0,607 mio. kr.
Færdiggørelse og drift af beplantning frem til aflevering.

 

Tangsøparken, Hammerum, stednr.: 002021

Forventet forbrug i 2015: 0,400 mio. kr.

Beplantning i fællesområder.
 
Koustrupparken, Lind, stednr.: 002031
Forventet forbrug i 2015: 1,500 mio. kr.
Profilering og beplantning af del af fritidslandskab nord for Koustrupparken.
 
Ørskovbakken, Snejbjerg, stednr.: 002032
Forventet forbrug i 2015: 1,760 mio. kr.
Færdiggørelse af boligvej etape 1, legeplads og beplantning.

 

Grønbækparken, Aulum, stednr.: 002035

Forventet forbrug i 2015: 0,831 mio. kr.

Færdiggørelse af boligveje med hævede flader og beplantning.

 

Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup, stednr.: 002042

Forventet forbrug i 2015: 0,117 mio. kr.

Genopretning af asfaltbelægning.
 
Åbrinken, Sørvad, stednr.: 002061
Forventet forbrug i 2015: 0,402 mio. kr.
Etablering af slidlag på 1. etape.
 
Holingområdet, Tjørring, stednr.: 002077
Forventet forbrug i 2015: 2,478 mio. kr.
Færdiggørelsesarbejder bl.a. etablering af legeplads

Betinget byggemodning af 7 grunde på Poppelbakken.

 
Præstehaven, Gjellerup, stednr.: 002079
Forventet forbrug i 2015: 5,635 mio. kr.
Byggemodning af 1. etape med 16 grunde samt storparcel. Etablering af sti langs Kirkebyvej.
  
I alt boligområder:
Forventede anlægsudgifter udgør 18,208 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 15,550 mio. kr. i 2015 samt overførsler fra 2014 til 2015 på i alt 2,658 mio. kr., som overføres i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.
 
Erhvervsområder
Birk Centerpark, Herning, stednr.: 003010
Forventet forbrug i 2015: 1,778 mio. kr.
Stianlæg langs Birk Centerpark færdiggøres, og aflevering til Grundejerforening pågår.

Desuden udgør ejendomsskat for usolgte arealer en forholdvis stor udgift (1,334 mio. kr.).
 
HI Park, 1. etape, stednr.: 003017
Forventet forbrug i 2015:  0,894 mio. kr.
Skovplantning og mindre færdiggørelsesarbejder.

 
HI Park, 2. etape, stednr.: 003029
Forventet forbrug i 2015: 2,742 mio. kr.
Slidlagsarbejder og skovplantning.
 
Bødkervej, Sunds, stednr.: 003040
Der blev i efteråret 2014 igangsat færdiggørelse med asfaltbelægning pga. problemer med afvanding af vejen.

Forbrug i 2014/2015: 0,487 mio. kr.

 
I alt erhvervsområder:
Forventede anlægsudgifter udgør 5,424 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 5,303 mio. kr. i 2015 samt overførsler fra 2014 til 2015 på i alt 0,121 mio. kr.  

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet
På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt 29,315 mio. kr. i 2015. Hertil kommer forventede overførsler af mindreindtægter fra 2014 på i alt 15,976 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreudgifter på 22,348 mio. kr. fra 2014.

 
Byggemodningsprojekter som afventer igangsættelse 

Byrådet traf på møder den 6. marts 2012, den 16. april 2013, den 6. maj 2014 samt den 26. august 2014, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at byggemodningsprojekter for i alt 14 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne er fordelt på henholdsvis Udgårdsvej i Skibbild med 1,980 mio. kr., Mørupvej med 6,020 mio. kr. samt færdiggørelser for 6 mio. kr.
Rådighedsbeløb til færdiggørelsesarbejder samt den disponible pulje er afsat på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der afsættes rådighedsbeløb i 2015 på i alt 20,853 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring 1,081 mio. kr.

stednr. 002018 Højgårdvænget, Tjørring 0,320 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 2,312 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 0,544 mio. kr.

stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 0,384 mio. kr.

stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 1,507 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 1,503 mio. kr.

stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum 0,358 mio. kr.

stednr. 002042 Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup 0,117 mio. kr.

stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 0,230 mio. kr
stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,325 mio. kr.

stednr. 002079 Præstehaven, Gjellerup 5,869 mio. kr.
stednr. 003010 Birk, Herning 1,586 mio. kr.
stednr. 003017 HI Park, 1. etape 0,395 mio. kr.
stednr. 003029 HI Park, 2. etape 2,835 mio. kr.

stednr. 003040 Bødkervej, Sunds 0,487 mio. kr.
 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 20,853 mio. kr. finansieres af følgende rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2015:

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø 1,081 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken 1,019 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 0,510 mio. kr.

stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 0,510 mio. kr.
stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 1,019 mio. kr.
stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk 0,510 mio. kr.
stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,325 mio. kr.
stednr. 002079 Præstehaven, Gjellerup 5,869 mio. kr.

stednr. 003033 Pugdalvej, Vildbjerg 0,611 mio. kr.

stednr. 003034 HI Park, 3. etape 0,510 mio. kr.
stednr. 002003 rammerådighedsbeløb 7,889 mio. kr.
 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2015 på i alt 20,737 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre: 

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring 0,567 mio. kr.

stednr. 002018 Gilmosevænget/Højgårdvænget, Tjørring 0,246 mio. kr.
stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 2,311 mio. kr.
stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 0,654 mio. kr.

stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 0,385 mio. kr.
stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 1,627 mio. kr.
stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 1,508 mio. kr.
stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum 0,298 mio. kr.
stednr. 002042 Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup 0,856 mio. kr.
stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 0,230 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,324 mio. kr.
stednr. 002079 Præstehaven, Gjellerup 5,869 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 1,586 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park, 1. etape 0,395 mio. kr.

stednr. 003029 HI Park, 2. etape 2,918 mio. kr.
stednr. 003040 Bødkervej, Sunds -0,037 mio. kr.,

 

at forventede mer- og mindreforbrug i 2014 på de nedenfor nævnte stednumre på i alt 2,779 mio. kr. på Serviceområde 01, Byggemodning overføres til 2015 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015:

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring 0,272 mio. kr.
stednr. 002018 Højgårdvænget, Tjørring -0,220 mio. kr.
stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 0,713 mio. kr.
stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 0,063 mio. kr.
stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 0,016 mio. kr.
stednr. 002031 Koustrupparken, Lind -0,007 mio. kr.
stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 0,257 mio. kr.
stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum 0,473 mio. kr.
stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 0,172 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,153 mio. kr.
stednr. 002079 Præstehaven, Gjellerup -0,234 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 0,192 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park, 1. etape 0,499 mio. kr.

stednr. 003029 HI Park, 2. etape -0,093 mio. kr.
stednr. 003040 Bødkervej, Sunds -0,477 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-467-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Fortsættelse af lejemål til Børne- og Familiecenter Hernings "Broen"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Karlsen og Inge Dankjær Sørensen

Sagsresume

Byrådet godkendte på møde den 6. marts 2012 nr. 90 blandt andet etablering af dagbehandlingstilbuddet Broen samt indgåelse af lejeaftale vedr. Sjællandsgade 9, 7400 Herning for en 3 årig periode med mulighed for deponeringsfritagelse. Deponeringsfritagelsen udløber med udgangen af februar 2015, hvorfor der søges om fortsættelse af lejemålet og godkendelse af deponering.

Sagsfremstilling

I 2012 etablerede det daværende Børne- og Ungecenter TOFTEN et dagbehandlingstilbud, Broen, for at forsøge at undgå eller udsætte døgnanbringelser af børn.Tilbuddet bygger på evidensbaseret forskning og teori omkring bevarelse af barnets/den unges tilknytning til sine forældre samt ICS-modellens fokus på forældrenes ressourcer og evne til at opfylde deres forpligtelser med at drage omsorg for børnene/de unge og give dem mulighed for at have et ”børneliv” (ICS står for ”Integrated Children’s System” og bruges til vurdering af børns behov og udvikling).
 
Tilbuddet er oprettet efter lov om social service § 52, stk. 3, nr. 3: Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
 
Der leveres endvidere ydelser efter lov om social service:

 • § 52, stk. 3, nr. 2: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
 • § 52, stk. 3, nr. 5: Aflastningsordning
 • § 52, stk. 3, nr. 6: Udpegning af en fast kontaktperson for barnet, den unge eller for hele familien.

 
Da Broen blev etableret, var det ikke muligt at skaffe plads i det daværende Børne- og Ungecenter TOFTEN’s bygninger på Gl. Skolevej 76, 7400 Herning. Derfor afsøgte man mulighed for at leje velegnede lokaler til Broen i en midlertidig periode med mulighed for deponeringsfritagelse. Den 28. marts 2012 imødekommes ansøgningen om deponeringsfritagelse til og med den 28. februar 2015, svarende til et beløb på 1,25 mio. kr.

Den 1. juli 2012 indgik Toften aftale om leje af Sjællandsgade 9 i 3 år. Der var tale om et midlertidigt lejemål – i forventning om, at TOFTEN’s efterspørgselsmønster ville ændre sig inden for perioden, således at lokalerne på Gl. Skolevej 76 kunne benyttes til Broen.
 
Broen er normeret til 12 pladser, og der var ret hurtigt stor efterspørgsel efter pladserne. I 2013 og 2014 har der således været en pladsbelægning på hhv. 113,3% og 120,8%. Fra bestillerside udtrykkes stor tilfredshed med tiltaget. Der er opmærksomhed rettet mod Broen fra andre kommuner, og tilbuddet følges og evalueres af Metodecentret.
 
I den mellemliggende periode er der sket en organisationsændring, idet blandt andet ”Børne- og Familiecenter Herning” er skabt ved en fusionering af Børne- og Ungecenter TOFTEN inkl. Broen, Familiebehandlingen Herning inkl. Familiecenter Nordlys.
I samarbejde med Aarhus Kommune er der indrettet lokaler til en satellit til Børnehus Midt i Toftens lokaler på Gl. Skolevej 76, og der har vist sig, at der er behov for yderligere lokaler til Børnehus Midt. Der vil derfor være behov for at fortsætte med lejemålet til dagbehandlingstilbuddet Broen på Sjællandsgade 9 efter 1. marts 2015, for at tilgodese Broens pladsbehov, hvilket kræver midler til deponering på 1,25 mio. kr. inden for Børn- og Ungeområdets ramme.

 

Økonomi

Der skal deponeres 1,25 mio kr. Midlerne til deponering modregnes i frigivne deponeringsmidler vedrørende opsagte lejemål inden for Børn- og Ungeområdets ramme.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at lejemålet på Sjællandsgade 9, Herning fortsætter uændret efter 1. marts 2015
at midlerne til deponering modregnes i frigivne deponeringsmidler vedrørende opsagte lejemål inden for Børn- og Ungeområdets ramme. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet med den ændring, at de almindelige principper for finansiering af deponering skal følges.  

 

 

Sagsnr.: 04.01.00-P24-1-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Brug af kommunalt parkareal til etablering af opholds- og klubhus i Ilskov og delegation af kompetence til administrationen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

 

Sagsresume

Ilskov Petanque-klub ønsker at etablere petanque-baner med tilhørende opholds- og klublokale m.m. på et kommunalt bynært parkareal tæt på Ilskov Skole.

Forvaltningen anbefaler, at Ilskov Petanque-klub får tilladelse til brug af offentligt parkaral til klubaktiviteter, og at forvaltningen samtidig bemyndiges til at indgå lignende brugsaftaler om benyttelse af kommunale bynære arealer til klub- og foreningsaktiviteter og lignende.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med klubben lavet en brugsaftale, som foreløbig gælder i 10 år. Aftalen er vedlagt som bilag.


Herning Kommune forsøger i videst muligt omfang at støtte lokale og frivillige initiativer samt lokale foreninger og klubbers brug af kommunale arealer, også til forenings- og sportsaktiviteter.

Udarbejdelse af brugsaftaler foregår i en dialog med brugerne. Forvaltningen afklarer, inden indgåelse af sådanne aftaler, at brugen af arealet er i overensstemmelse med øvrige kommunale planer og projekter.


Forvaltningen anbefaler, at Ilskov Petanqueklub får tilladelse til brug af offentligt parkareal til klubaktiviteter, og at forvaltningens samtidig bemyndiges til at indgå lignende brugsaftaler om benyttelse af kommunale bynære arealer til klub- og foreningsaktiviteter og lignende.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget

at der indgås en aftale med Ilskov Petanque-klub om brug af kommunalt parkareal i foreløbig 10 år,
atforvaltningen samtidig bemyndiges til at indgå brugsaftaler med frivillige, foreninger og klubber om brug af kommunale arealer til klub- og foreningsformål og lignende.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 09.02.15-K09-4-11 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Anlægsregnskab for Karstoft Fiskeri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbeha.: Erik Skibsted, Jonna Sørensen, Annika S. Lauridsen, Martin Skøtt

 

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet "Karstoft Fiskeri".

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede den 11. oktober 2011, pkt. 270, 205.000 kr. samt den 18. september 2012, pkt. 274, 3.095.000 kr. til projektet vedr. vandløbsrestaurering i Karstoft Å.

Projektet omfattede nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri i Karstoft Å.

 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

 

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

071092

Karstoft Fiskeri      

U

   3.300.000

   3.381.685

  - 81.685

 

 

I

 - 1.650.000

 - 1.688.118

    38.118

 

 

N

   1.650.000

   1.693.567

  - 43.567

 

Indtægten på 1.688.118 kr. stammer fra tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen under ordningen "Beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora".

Der har samlet set været et merforbrug på 43.567 kr. til projektet. Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til retablering af dambrugsarealet ved Karstoft Fiskeri, herunder bortskaffelse af byggemateriale fra det tidligere dambrug.  

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Klimatilpasningsprojektet KLIT 3 ved Holing Bæk/Lillelund Engpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

 

 

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 29. april 2013, pkt. 89, Herning Vand A/S og Herning Kommunes ansøgninger til 3 klimatilpasningsprojekter, som er godkendt af Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

På mødet vil der blive fremlagt et forslag til både udformning og økonomi vedrørende KLIT 3: Holing Bæk/ Lillelund Engpark. Lokalplan og kommuneplantillæg for området er i høring og forventes endeligt vedtaget på byrådsmøde den 3. marts 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at detailprojekteringen af klimatilpasningsprojektet, KLIT 3 omfattende Holing Bæk/Lillelund Engpark sættes i gang.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at forsinke tilledningen af overfladevand fra oplandet for at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Projektet kan tilbageholde 50.000-60.000 m3 vand, hvilket cirka svarer til et areal med 10 fodboldbaner.


For at projektet kan udbydes, skal der udarbejdes et detailprojekt og udarbejdes udbudsmateriale. Projektet vil have en gavnlig effekt i forhold til oversvømmelser i den nordlige del af Herning By herunder oplandet til Holing Bæk. Udgiften til projektet vil være meget afhængig af, om de bydende entreprenører kan anvende det opgravede fyld (sand af god kvalitet) i andre sammenhænge. I ansøgningen til Forsyningssekre-

tariatet er udgiften til projektet vurderet til en pris på 3,8 mio. kr. Der vil blive redegjort nærmere for økonomien, når detailprojektet er udarbejdet.

 

Detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale anslåes at koste 375.000 kr.

 

Økonomi

I henhold til Lånebekendtgørelsen er der låneadgang til de igangværende klimaprojekter.

Det er besluttet i den oprindelige sag om etablering af klimatilpasningsprojekter (Teknik- og Miljøudvalget 29. april 2013, pkt. 89), at klimatilpasningsprojektet – herunder projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale – finansieres via låneoptagelser, hvor afdrag og renter efterfølgende opkræves hos Herning Vand A/S.
 
Projektet er således udgiftsneutralt for Herning Kommune, idet Herning Vand A/S finansierer udgiften 100 %.
 
Der fremsendes ny sag, når detailprojektering og den endelige udgift kendes med henblik på låneoptagelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at arbejdet med detailprojektering af klimatilpasningsprojektet KLIT 3 sættes i gang i Lillelund Engpark,

 

at der meddeles anlægsudgifts- og indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 0,375 mio. kr. til serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. (KLIT 3) i 2015,

 

at der fremsendes ny sag, når detailprojektering og den endelige udgift kendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Endelig vedtagelse af spildevandsplanens tillæg nr. 27 for boligområde ved Rørkærvej i Aulum samt delegation af kompetence til Teknik- og Miljøudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

    X

     X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

 

Sagsresume

Tillæg nr. 27 omhandler en ændring af kloakeringsformen for en del af kloakopland AU8.P.

Et mindre område i kloakopland AU8.P ændres fra "Separatkloak"  til "Separatkloak med nedsivning af tagvand. Vejvand til recipient"

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 27 vedtages endeligt, samt at endelig vedtagelse af fremtidige spildevandstillæg, hvor der ikke er indsigelser, delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Et område (matr. 6a Lergrav Hgd, Aulum) ved Rørkærvej i Aulum ønskes udstykket til et nyt boligområde. En ny lokalplan til boligområdet, nr. 01.B13.1 behandles samtidig med tillægget til spildevandsplan.

Det nye boligområde er allerede optaget i spildevandsplanen som en del af kloakopland AU8.P med kloakeringsformen "Separatkloak". Kloakeringsformen i det nye boligområde bliver "Separatkloak med nedsivning af tagvand. Vejvand til recipient", og derfor skal spildevandsplanen ændres.

Det fremtidige boligområde er ca. 1,4 ha. Regnvand fra veje, stier og indkørsler udledes via regnvandskloak til regnvandsbassin med udløbsnr. 05005AR sydvest for området (se bilag 1).

Befæstelsesgraden, som omfatter ovennævnte befæstelser, bliver ca. 12,7 %. Tagvand fra bygningerne nedsives.

Ifølge et geoteknisk notat, som er udarbejdet i forbindelse med projektet, vurderes det, at nedsivning af tagvand er muligt.

 I forbindelse med ændringen af kloakeringsformen ændres oplandsnavnet for boligområdet til AU25.P. For placeringen af boligområdet samt opland AU25.P henvises til bilag 1.  

 

Høring af forslag til tillæg nr. 27

Forslag til tillæg 27 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 20. november 2014 til 15. januar 2015. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan endeligt vedtages,
at endelig vedtagelse af fremtidige spildevandstillæg, hvor der ikke er indsigelser, delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Skolebusser - Licitation 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

 

Sagsresume

Midttrafik har i samarbejde med forvaltningen, i januar 2015, afholdt licitation på skolebuskørslen i Herning Kommune. Licitationsresultatet viser en prisstigning på ca. 2 mio. kr.

 

Det vurderes at prisstigningerne kan indeholdes i det samlede rådighedsbeløb inden for den kollektive trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at licitationsresultatet godkendes, og at optionen omkring montering af sikkerhedsseler ikke tages i anvendelse.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt licitation på skolebuskørslen i Herning Kommune. Udbuddet omfatter 29 ruter fordelt på seks geografiske udbudspakker gældende fra skoleåret 2015/16 og frem til og med 2021 med mulighed for forlængelse i tre år. Der var i alt otte bydende på opgaverne.

Udbuddet indeholder en option omkring montering af hofteseler i busserne.

 

Licitationsresultatet viser en prisstigning i forhold til nuværende kontrakt på ca. 2 mio. kr. Bilag 1 indeholder en kort redegørelse fra Midttrafik, som beskriver deres vurdering af licitationsresultatet.

 

Udgifter til skolebusser

 

2013

2014

2015

Køreplantimer

16.080 timer

14.569 timer

15.353 timer

Udgift

13,5 mio. kr.

13,5 mio. kr

15,5 mio. kr.

 

Midttrafik har oplyst, at der skal betales en kompensation for den store ændring i køreplantimer, der er sket i indeværende skoleår som følge af skolereformen. Derfor er udgiften den samme i 2013 og 2014 på trods af færre køreplantimer i 2014.

 

Midttrafik vurderer, at der er flere væsentlige faktorer, som har haft indvirkning på prisstigningen:

 

Skolereformen

Som følge af skolereformen har folkeskolerne gennemgået en større omstrukturering og ensretning. På baggrund af dette møder alle skoleelever nu ind til undervisning omkring kl. 8 hver morgen. Hvorimod der tidligere har været kørsler til flere forskellige mødetider. Ligeledes er hjemkørslen reduceret til to til tre kørsler hver dag. Skolebuskørslen var i skoleåret 2013/2014 på 16.080 køreplantimer årligt imod 14.569 køreplantimer i skoleåret 2014/2015. Samlet set er kørslen med skolebusserne faldet med 1.511 timer om året efter skolereformens ikrafttræden.

 

Skoleforliget

Den 20. maj 2014 vedtog Byrådet skoleforliget i Herning Kommune. Dette skoleforlig har resulteret i tre skolelukninger samt tre sammenlægninger. Disse strukturelle ændringer har medvirket til etablering af tre nye skolebusruter med i alt 4 busser.

 

De to nye ruter Kølkær - Lind og Skibbild-Nøvling - Sinding - Vildbjerg oprettes, idet det er valgt at lave nye overbygningsmønstre. Således kan overbygningselever fra eksempelvis Skibbild-Nøvling kun fortsætte på overbygningen på Lundgårdskolen, hvis de er begyndt der. De nye overbygningselever skal fremover fragtes til Vildbjerg Skole. Ruterne Kølkær - Lind og Skibbild-Nøvling - Sinding - Vildbjerg vil derfor blive udfaset i 2018, når ændringen er gennemført.

 

Med skoleforliget er køretiden mod Vinding Skole forbedret. Dette har medført indsættelse af en ekstra skolebusrute i licitationsmaterialet.

 

Samlet set har de tre ekstra ruter medvirket til, at de årlige omkostninger efter licitationen, er steget med ca. 1,1 mio. kr. Det er dog værd at bemærke, at der vurderes at blive en reducering i udgifterne på ca. 560.000 kr. efter 2018, hvor skoleforligets ændringer er fuldt ud gennemført.

 

Krav til materiel

Der er i udbudsmaterialet blevet stillet krav om, at skolebusserne skal opfylde euronorm 4 i kontraktperioden. Dette vurderes at have haft indflydelse på prisen på den udbudte kørsel.

Busselskaberne kan på denne måde være nødsaget til at indkøbe nyt materiel for at opfylde kravene i kontrakten. Kravet om en busstandard på euronorm 4 er valgt ud fra et miljøhensyn samt bussens alder. Samme krav er gældende for bybusserne.

 

Hofteseler

Optionen for montering af seler viser, at den direkte udgift er ca. 280.000 kr. årligt.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at beregne de samlede økonomiske konsekvenser ved at vælge seler i busserne. Tilbudsprisen for seler er som sagt ca. 280.000 kr. årligt, men den reelle udgift kan blive langt større. Fra skoleåret 2015/2016 er det gratis at køre med skolebusserne, og derfor må det antages, at flere vil vælge bussen. Normalt kan der sidde 3 elever pr. dobbeltsæde, og der er mulighed for stående passagerer. Denne fleksibilitet bortfalder, når der kræves seler til alle. Hvis seleoptionen vælges, er det derfor kun muligt at have det antal passagerer med, som bussen har sæder. Der vil altså skulle indsættes en ekstra bus, når der er flere passagerer end bussens sædeantal. Optionen med seler har derfor potentiale for at blive væsentligt dyrere end optionen uden seler.  Prisen pr. dubleringsbus er ca. 500.000 kr., og det er forvaltningens vurdering, at det vil kunne blive nødvendigt på 1-5 ruter.

 

En mere præcis beregning af udgiften til seler vil kunne gennemføres medio 2016 med baggrund i en passagertælling.

 

I bilag 2 ses en kort redegørelse fra Midttrafik omkring emnet. Heraf fremgår også en kort redegørelse for de udfordringer, som Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner har oplevet, som følge af krav om seler i busserne.

 

Økonomi

Det vurderes, at prisstigningen kan indeholdes i det samlede rådighedsbeløb inden for den kollektive trafik, idet området er inde i en gunstig udvikling med flere passagerer og lavere brændstofpriser.

 

I mulighedskataloget er der anført besparelser for 400.000 kr. Dette kan ske ved at følge folkeskolelovens fastsatte afstandskriterier for, hvor langt en folkeskoleelev må transportere sig selv til og fra skole, samt ved at ændre kriterierne for udpegning af trafikfarlige skoleveje.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at licitationsresultatet godkendes,

 

at stillingtagen til montering af sikkerhedsseler udsættes. Udvalget ønsker forslaget medtaget i arbejdet med budgetlægningen for 2016,

 

at finansieringen af prisstigningen på 1,1 mio. kr. til 3 ekstra skoleruter, som resultat af skolestrukturændringer, finansieres i overensstemmelse med aftalen i skoleforliget,

 

at den resterende prisstigning på 0,9 mio.kr. afholdes inden for det samlede rådighedsbeløb til Serviceområde 09, trafik, kollektiv trafik.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet med et ekstra AT, således

 

at merudgiften vedrørende de til 3 ekstra skoleruter som følge af skoleforliget indarbejdes i budget 2016 og frem.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-17-14 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Fritvalgspriser 2015 for praktisk hjælp og personlig pleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året fastsætte frit-valg-timepriser for personlig og praktisk hjælp.
Frit-valg-timepriserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgeren.
 
Timepriserne anvendes alene til afregning med leverandørerne.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at timeprisen justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med timeprisen.
 
Der er beregnet to forskellige sæt timepriser til afregning med henholdsvis den kommunale og private leverandør.
 
Forskellen mellem timepriserne til henholdsvis den kommunale og den private leverandør skyldes, at fællesomkostninger kun indgår i de timepriser, som bruges til at afregne med de private leverandører.
Den kommunale leverandør afholder ikke selv udgifterne til fællesfunktioner og kompenseres derfor ikke.
 
Der er foretaget tidsstudie hos den kommunale leverandør med henblik på at revurdere forudsætninger bag ved prisen. Sidste tidsstudie er fra 2011. Tidstudiet viser en stigning i den tid, som medarbejderne er sammen med borgere i alle vagter. Dette er udtryk for en mere effektiv løsning af opgaven.
 
Tabel 1 viser priserne for 2015 for den kommunale leverandør. Det bemærkes, at der sker en ændring af priserne mellem land og by. Det skyldes, at transportudgifter nu er differentieret i beregningerne og fordelt henholdvis mellem land og by.
 
Ud fra et ønske om at forenkle reglerne afregnes leverandøren fra 1. januar 2015
ud fra visiterede pakker. Indtil 2015 har leverandøren ikke fået betaling for aflyste ydelser.
 
Den nye afregningsmodel udlodder 1,45% mere i afregning end den tidligere. Derfor er timepriser reduceret tilsvarende for at opnå balance. 
 
Tabel 1
 

* Timepris 2014 er reguleret ned med 1,45% med henblik på at kunne sammenligne med timepris 2015 ud fra samme afregningsniveau. 

Tabel 2 viser priserne for den private leverandør.


 


* Timepris 2014 er reguleret ned med 1,45% med henblik på at kunne sammenligne med timepris 2015 ud fra samme afregningsniveau.

 

Økonomi

Der er foretaget beregning med henblik på at vurdere konsekvenserne af de nye takster set i forhold til det fastlagte budget for myndighedsområdet (køb af ydelser - serviceområde 18 Sundhed og Ældre).
 
Antallet af visiterede pakker på områder med taksstigninger (weekend / aften / land) er forholdsvis stor og en beregning af konsekvensen af de nye takster viser en stigning i udgifter på ca 1,5 % ud over det fastlagte budget for 2015. De 1,5 % udgør ca. 2 mio kr. Beregning forudsætter, at aktivitetsniveauet fra 2014 gentages i 2015 og har derfor usikkerheder i forhold til faktisk effekt af takstændringerne.
 
Social og Sundhedsudvalget har følgende muligheder:
1. At godkende de nye beregnede priser og iværksætte kompenserende besparelser på 2 mio. kr på serviceområde 18, Sundhed- og Ældre.
2. At godkende de nye beregnede priser og følge nøje, hvordan myndighedsudgifter til hjemmehjælp udvikler sig i de kommende måneder.
 
Administrationen anbefaler, at priserne godkendes og at udviklingen følges nøje og forelægges det politiske niveau første gang i forbindelse med 1. budgetopfølgning for 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at timepriserne for 2015 godkendes,
at konsekvensen for myndighedsdelen følges nøje, og forelægges det politiske niveau første gang i forbindelse med første budgetopfølgning for 2015.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 27.00.00-Ø39-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Lind Plejecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Lind Plejecenter har fået 250.000 kr. fra Trygfonden til projektet ”Det åbne plejehjem”.

Sagsfremstilling

Lind Plejecenter har fået 250.000 kr. fra Trygfonden til projektet ”Det åbne plejehjem – et trygt hjem, der er mit, hvor livet leves, og hvor mit liv er værd at leve”.
 
Projektets formål er at afprøve metoder til at udvikle og etablere samarbejde med lokale institutioner, skoler, foreninger mv. om at skabe en meningsfuld dagligdag på plejecentret med livskvalitet og trivsel for ældre med og uden demens.
 
Målet er at øge livskvalitet, livsglæde og trivsel for ældre, bekæmpe social isolation og at skabe en meningsfuld hverdag med indhold for de ældre.
 
Baggrunden for projektet er undersøgelser der viser, at ældre føler sig socialt isolerede, keder sig i dagligdagen, er ensomme og kæmper med depression.
 
Den oprindelige ansøgning lød på 788.506 kr. Lind Plejecenter har fået tilladelse af Trygfonden til at udskyde igangsættelsen af projektet til august 2015 med henblik på at undersøge alternative muligheder for fondsmidler.

 

Økonomi

Trygfonden er organiseret på et privat retsligt grundlag, hvorfor Herning Kommune skal afregne tilskudsmoms til den kommunale momsudligningsordning på 17,5 % af tilskuddet. Tilskuddet til projektet eksklusiv tilskudsmoms udgør 206.250 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning,
at der meddeles en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling på 250.000 kr. (eksklusiv tilskudsmoms 206.250 kr.) på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre til projektet ”Det åbne plejehjem” på Lind Plejecenter i 2015.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-2-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Anmodning om tilførsel af midler på Flygtningeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

     X

     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Antallet af nytilkomne flygtninge er stærkt stigende, og som følge heraf har Regeringen på finansloven for 2015 afsat en ekstraordinær pulje på 250 mio. kr., som skal understøtte tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse af flygtninge.

I Herning Kommune lægger udviklingen et meget stor pres på personaleressourcerne i afdelingen Specialindsats for Unge og Integration, og der er som følge af udviklingen opstået et efterslæb i sagsbehandlingen. Der er således et akut behov for tilførsel af midler til personaleressourcer i afdelingen.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller på baggrund heraf, at der meddeles en udgiftsbevilling på 1,6 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration til finansiering af 4 sagsbehandlere til modtagelse af det stigende antal flygtninge.

Af vedlagte bilag fremgår det herudover, at Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen har et ønske om at tilskynde kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote, og kommuner som ønsker at modtage flygtninge ud over kvoteantallet opfordres til at melde dette ind til KL senest 1. marts 2015.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Herning Kommune ikke tilkendegiver ønske om at modtager et større antal, end kvoten foreskriver. Kompetencen vedr. flygtninge er hos Beskæftigelsesudvalget. Fagudvalget behandler sagen den 25. februar. Af hensyn til tidsplan for tilbagemeldinger til KL, er sagen på Økonomi- og Erhvervsudvalget inden fagudvalgets behandling.

Sagsfremstilling

Integrationsindsatsen har til formål at sikre, at nyankomne flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere.
 
Dette indebærer bl.a. at kommunen skal finde en bolig, sørge for sprog- og samfundskundskaber samt finde en plads på arbejdsmarkedet.

I Herning Kommune varetages det samlede arbejde med integrationsindsatsen i afdelingen Specialindsats for Unge og Integration. De opgaver som er forbundet med integrationsindsatsen er særdeles omfattende - der henvises til vedlagte oversigt over Herning Kommunes samlede opgaver i forbindelse med modtagelsen af flygtninge.

Antallet af nytilkomne flygtninge er stærkt stigende 
Fordelingen af flygtningene mellem kommunerne sker gennem et kvotesystem, der sikrer en jævn fordeling over hele landet.
 
Herning Kommunes kvote for 2014 var oprindeligt 47 flygtninge – Herning Kommune modtog reelt 100 flygtninge i 2014. Hertil kommer 15 ægtefæller og 47 børn som blev familiesammenførte i 2014.
 
Den udmeldte kvote for Herning Kommune i 2015 er er på 196 flygtninge. Det er forventningen, at antallet af familiesammenførte pr. flygtning vil ligge på niveau med 2014, hvorfor det forventes at ca. 30 ægtefæller og ca. 90 børn vil blive familiesammenført i Herning Kommune i 2015.

Det stigende antal flygtninge lægger et massivt pres på afdelingen Specialindsats for Unge og Integration, som varetager den samlede flygtningeindsats og som følge heraf er der opstået et sagsbehandlingsmæssigt efterslæb i afdelingen.
 
 
Kommunerne tilføres ekstraordinære midler i 2015
Der er på finansloven for 2015 afsat en ekstraordinær pulje på 250 mio. kr., som skal understøtte tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse af flygtninge.
 
Puljen vil blive udmøntet med 125 mio. kr. som et særtilskud til kommunerne og med 125 mio. kr. i forbindelse med Regeringens kommende integrationsudspil.
 
Særtilskuddet fordeles på baggrund af det antal flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge, som allerede er fordelt mellem kommunerne. Fordelingen understøtter, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en særlig økonomisk håndsrækning.
 
KL har en forventning om, at Regeringens kommende integrationsudspil understøtter en række af de forslag, som KL har til en mere fleksibel integrationsindsats.
 
Ud over den ekstraordinære pulje på 250 mio. kr. på finansloven for 2015, vil Regeringen søge Folketingets tilslutning til, at kommunerne får 200 mio. kr. yderligere i 2015 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Fordelingen af de 200 mio. kr. vil ske på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte.
 
Det kraftigt stigende antal flygtninge og familiesammenførte presser den kommunale opgavevaretagelse, særligt i forhold til at finde egnede boliger og udarbejdelse af integrationsplaner. Det vil derfor være nødvendigt at tilføre flere ressourcer til området.
 
 
Ønske om at tilskynde kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote
 
Af vedlagte skrivelse ”Procedure for fordeling af flygtninge i 2015” fremgår det, at der i forståelsen mellem KL og regeringen er et ønske om at tilskynde kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote. Det fremgår ligeledes af skrivelsen, at kommuner der ønsker at modtage et større antal flygtninge end Kommunen er forpligtet til, bedes melde dette ind til KL inden den 1. marts 2015.
 
De kommuner, som ønsker at modtage flygtninge i et omfang ud over den tildelte kvote vil modtage en økonomisk håndsrækning til varetagelse af opgaven – der henvises til vedlagte skrivelse ”Finansiering af integrationsområdet”. 
Det skal anføres, at Herning Kommune har en meget stor udfordring i at fremskaffe et tilstrækkeligt antal boliger til den allerede tildelte flygtningekvote, hvorfor modtagelse af et yderligere antal flygtninge synes særdeles vanskelig.

 Sagen behandles af Beskæftigelsesudvalget på udvalgets møde den 25. februar. Af hensyn til tidsplan for tilbagemelding til KL, er sagen på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. februar.

Økonomi

Samlet set er kommunerne i en normalsituation sikret kompensation for de samlede nettoudgifter til flygtninge. Der er tale om en ekstraordinær situation i 2015.

Senest den 1. april 2015 giver KL besked om den nye genberegnede flygtningekvote for Herning Kommune og herunder det tilskud, som vi modtager ekstraordinært fra staten. Særtilskuddet vil formodentlig blive udbetalt i lige store rater i de sidste 6 måneder af året sammen med de øvrige bloktilskudsudbetalinger.

På baggrund af den foreløbige beregnede kvote for Herning Kommune på 196 flygtninge, står Herning Kommune til at modtage 2,15 mio. kr. i ekstraordinær investeringstilskud (svarende til 138 flygtningen x 15.600 kr. ekstra pr. flygtning på årsbasis). Antallet på 138 flygtningen opstår som den foreløbig beregnede kvote til Herning Kommune på 196 flygtninge, fratrukket de 58 flygtninge, som vi oprindeligt stod til at modtage i 2015.  

Herudover modtager Herning Kommune et tilskud fra puljen til ekstraordinær integrationstilskud. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen 8.000 kr. pr. flygtning på årsbasis.
 
Afdelingen Specialindsats for Unge og Integration mangler akut sagsbehandlere, hvorfor de anmoder om at få tilført 1,6 mio. kr. nu svarende til aflønning af 4 sagsbehandlere i afdelingen i et år.  
Det bemærkes, at udgiften på 1,6 mio. kr. til aflønning af sagsbehandlere er et tillæg til servicedriftsudgiftsrammen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Herning Kommune ikke tilkendegiver ønske om at modtager et større antal flygtninge, end kommunen er forpligtet til efter den matematiske fordelingsmodel,
at der meddeles en udgiftsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 20 Administration, Specialindsats for Unge og Integration til modtagelse af det  stigende antal flygtninge i 2015,
at beløbet på 1,6 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver under henvisning til det særtilskud, som Herning Kommune modtager ekstraordinært fra staten i 2015.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af projekt "headspace" for sårbare unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Det Sociale Initiativ er stiftet i 2009 med det formål at arbejde for at forbedre vilkårene for de psykisk sårbare i Danmark. Foreningen er fondsfinansieret.

 

Foreningen inviterer Herning Kommune til at samarbejde med Billlund Kommuner om foreningens sociale initiativ "headspace". Det drejer sig om to ikke-kommunale indsatser, dels rådgivning af unge i alderen 12-25 år, dels  joblæring for sårbare unge på18 - 25 år. Det indstilles, at det politisk principgodkendes, at Herning Kommune indgår samarbejde med foreningen og Billund Kommune om headspeace, samt at den kommunale egenfinansiering afklares.

 

 

Sagsfremstilling

Foreningen har lanceret det sociale initiativ "headspace" som et nyt før-kommunalt tilbud for sårbare unge mellem 12 og 25 år. Det kan være unge med udfordringer pga. lavt selv værd, stress, depression, uddannelse, job, familie, ensomhed, misbrug, mobning eller lign. Målet er en tidlig indsats, der kan få den unge tilbage på sporet igen, inden omkostningerne bliver for store, både personligt for den enkelte og for samfundet som helhed. 75 % af alle psykiske lidelser begynder før den 25. år.

 

Herning Kommune har i dag forskellige tilbud til målgruppen 12 til 25 år. headspace vil være et supplement til disse tilbud. En indsats hvor fokus er på sammenhæng på tværs af overgangen mellem ungdoms- og voksenlivet.

 

headspace-initiativet har to indsatser og etableres i samarbejde med Billund Kommune, der i OPP (offentlig privat partnerskab) med Lego profilerer sig som "Børnenes Hovedstad".

 

Den ene indsats er rådgivning og opsøgende arbejde af en faglig medarbejder, der ikke er kommunalt ansat. Målgruppen er sårbare unge mellem 12 og 25 år. Den faglige medarbejder går på tværs af de to af kommuner.

 

Den anden indsats er joblæring på virksomheder. Målgruppen er unge i alderen 18-25 år som mangler fodfæste enten på arbejds- eller uddannelsesmarkedet og som har brug for støtte for at få det. headspace indgår aftaler med lokale virksomheder, der indtræder i samarbejdet. Det vil blive etableret en headspace-center i Herning.

 

Samarbejdet med headspace og Billund Kommune forløber i perioden 1. august 2015 til 31. juli 2017.

Økonomi

Samarbejdsaftalen med headspace har en samlet økonomi på 6,2 mio. kr. Heraf skal Herning Kommune finansierer 1,2 mio. kr. over 2 år, svarende til 0,6 mio. kr. årligt, fordelt med:

0,250 mio. kr. i 2015, 0,600 mio. kr. i 2016 og 0,350 mio. kr. 2017.

 

Herudover skal kommunen stille lokaler til rådighed for projektet og finansierer administrative ressourcer svarende til et årsværk, ikke under 0,5 mio. kr. årligt.

 

Den resterende finansiering forudsættes rejst ved privat funding.

 

Indsatsen går på tværs af flere fagudvalgs ansvarsområder: Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Forebyggelsesudvalget. Der er tale om et nyt forebyggelsestiltag, der har karakter af en social investering, hvor gevinsten ikke entydigt kan placeres indenfor et enkelt serviceområde.  

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at det principgodkendes, at Herning Kommmune indgår samarbejdsaftale med headspace, idet
at stillingtagen til Herning Kommunes egenfinansiering afklares ifm. afklaring af den endelige fondsfinansiering.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.  

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Anden behandling af mulighedskatalog og perspektivnotater på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

 

Sagsnr.: 81.02.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Job- og personprofil for Erhverv- og udviklingschef

 

Sagsnr.: 81.02.00-A00-1-15 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Job- og personprofil for chef for Børn og Forebyggelse

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Tilskud til event

 

Sagsnr.: 20.02.01-G01-1-15 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Tilskud til event

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ekspropriation af kommunale arealer til motorvejen Herning - Holstebro

 

Sagsnr.: 00.05.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Kirsten Toft Bang  

Orientering om projektstatus for event

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-1-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af Toftbjerg 13A i Snejbjerg

 

Sagsnr.: 13.06.01-G01-2-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Køb af parkeringspladser

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-5-14 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Salg af Bassumgårdvej 15 i Herning

 

Sagsnr.: 05.09.06-Ø54-1-15 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Køb af parkeringspladser

 

Sagsnr.: 01.02.32-G01-1-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Aulum Kraftvarmeværk