Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 28 til kommuneplan 2013-2024 for teknisk anlæg, vindmøller ved Timlundvej, nord for Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

På møde den 6. oktober 2015 godkendte Byrådet et debatoplæg for fem vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter ved Stakroge, som igangsætning for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag samt VVM-redegørelse med miljørapport.

 

Bemærkninger fra debat er inddraget i arbejdet med planforslag og VVM-redegørelse med miljørapport, i det omfang det har været relevant.

 

Vindmølleprojektet ligger delvist udenfor rammeområde 99.T22. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 28 som giver mulighed for etablering af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på op til 150 meter. Samtidig udvides og tilpasses kommuneplanrammen for område 99.T22 til det konkrete projekt.

 

I Herning Kommuneplan 2013-2024 er et større areal nordøst for vindmølleområdet udpeget til at være et større uforstyrret landskab. Det er i VVM-redegørelsen vurderet at en mindre del af det større uforstyrret landskab vil blive påvirket væsentligt ved opsætning af vindmøllerne. Derfor reduceres udpegningen af det større uforstyrret landskab med omkring 1,5 km2 med tillæg nr. 28.

 

Forslag til tillæg nr. 28 danner rammerne for forslag til lokalplan nr. 99.T22.1 – Vindmølleområde ved Timlundvej nord for Stakroge.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 28 med VVM-redegørelse og miljørapport foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

I december 2013 besluttede Byplanudvalget, at der kunne arbejdes med et projekt, der ligger uden for det eksisterende rammeområde 99.T22. I august 2015 besluttede Byplanudvalget at give mulighed for at udvide kommuneplanens rammeområde 99.T22, så det kan rumme fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter i området mellem Sandet og Stakroge.

 

Vindmølleprojektet ligger delvist udenfor kommuneplanramme 99.T22. Dette er muligt, da ejendommen Timlundvej 16B, Stakroge ikke længere anvendes til beboelse. Herning Kommune har derfor ændret boligens status i BBR-registret efter den faktiske anvendelse jf. Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings og Boligregistret. Der er i den forbindelse foretaget en partshøring af ejeren af ejendommen.

 

Tillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som udvider og tilpasser kommuneplanramme 99.T22 til det konkrete projekt. Se bilag 1.

 

Da projektet er delvist i overensstemmelse med kommuneplanen er Herning Kommune forpligtet til at fremlægge og foreløbigt vedtage VVM-redegørelse og planforslag for projektet jf. planloven.

 

Eksisterende vindmøller

Der står fem vindmøller fra 2001 i det nuværende rammeområde 99.T22. Med ændringen af rammeområde 99.T22 vil det ikke længere være muligt at opsætte nye vindmøller, når de eksisterende vindmøller ikke længere er i drift.

 

Med en typisk teknisk levetid på 20 år, må det forventes at møllernes restlevetid er begrænset til en kortere årrække på 3-5 år. Det er dog ikke givet, at vindmøllerne nedtages efter 20 år, og ved god vedligeholdelse kan de reelt have en længere levetid.

 

Forudgående debat

Byrådet har på mødet den 26. august 2014 godkendt et debatoplæg for et projekt omhandlende fire vindmøller. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 10. september til den 1. oktober 2014. Der indkom i alt 10 bemærkninger i debatperioden. Fra den 5. november til den 26. november 2014 var der desuden en ekstra partshøring af ejerne af de 5 eksisterende vindmøller inden for rammeområde 99.T22.

 

Byplanudvalget er blevet orienteret om de indkomne bemærkninger fra debatfasen den 15. december 2014 og 5. januar 2015.

 

Byrådet har den 6. oktober 2015 godkendt debatoplæg for projektet omhandlende fem vindmøller. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 8. oktober til den 5. november 2015. Der indkom i alt 6 bemærkninger. Byplanudvalget er blevet orienteret om de indkomne bemærkninger fra debatfasen den 21. december 2015.

 

Bemærkningerne er inddraget i planlægningen for projektet i det omfang det har været relevant.

 

VVM

Da vindmølleprojektet omfatter vindmøller med en størrelse på mere end 80 meters totalhøjde, er projektet VVM-pligtigt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.

 

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument: ”VVM-redegørelse og miljørapport, Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge, April 2016”. Se bilag 2.

 

I rapporten belyses et hovedforslag og et 0-alternativ. 0-alternativet beskriver situationen som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer, da der ikke findes yderligere placeringsmuligheder.

 

Hovedforslaget består af fem ens vindmøller i traditionelt dansk design med en totalhøjde på op til 150 meter, opstillet på en lige række. Vindmølleprojektet er på i alt ca.15 MW, hvilket svarer til ca. 25 % af Byrådets målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030. Indtil nu er der gennemført vindmølleprojekter på i alt 42 MW og 70 % af Byrådets målsætning om ny vindmølleenergi.  

 

Der er lavet et ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport. Dette kan ses i VVM-redegørelsens kapitel 2 eller i forslag til kommuneplantillæg nr. 28. Rapportens vigtigste konklusioner er gengivet i de nedenstående afsnit.

 

Landskabspåvirkning

Landskabet omkring projektområdet er et stor og mellem-skala landbrugslandskab, der på mange måder er velegnet til opstilling af møller. Der er megen beplantning i form af levende hegn, mindre skovbevoksninger og plantager, der opdeler landskabet i små visuelle rum.

 

Opdelingen betyder, at møllerne ofte enten ikke er synlige eller vil have et samspil med eksisterende landskabselementer, der mindsker deres visuelle påvirkning. Synligheden af møllerne bliver grundet nærtliggende beplantningsbælter, skov og plantager koncentreret til et mindre område tæt på møllerne, hvorfra den visuelle påvirkning kan være betydelig, da møllerne fra steder hvor der kun er ringe skærmende bevoksning vil opleves som meget synlige og dominerende.

 

I forhold til de særligt værdifulde landskabsområder, vurderes påvirkningen ikke være væsentlig, primært grundet den ringe synlighed af møllerne i det visuelt opdelte landskab.

 

Samspil med andre vindmøller

Inden for 28 gange møllehøjden findes to mindre vindmølleanlæg, hhv. fem eksisterende vindmøller umiddelbart sydøst for projektområdet opstillet i 2001, samt yderligere to vindmøller ca. 3 km sydøst for projektområdet på Bøvl Mark opstillet i 1999.

 

Der er kun mindre områder i landskabet hvor de eksisterende og nye møller kan ses i samspil.

 

Fra en vejstrækning på Herningvej, omkring Herningvej 101, vil der være udsyn til både de nye vindmøller og de fem eksisterende vindmøller umiddelbart sydøst for projektområdet. Samspillet vurderes herfra uklart og rodet. Trods en rodet geometri i opstillingsmønstrene set fra denne vejstrækning, vurderes påvirkningen fra samspillet mellem de eksisterende og nye møller samlet at være ubetænkeligt.

 

For alle visualiseringspunkter hvor nye og eksisterende møller ses i sammenhæng, vurderes samspillet således at være landskabeligt ubetænkeligt.

 

Det større uforstyrrede landskab

I Herning Kommuneplan 2013-2024 er et større areal nordøst for vindmølleområdet udpeget til at være et større uforstyrret landskab. Kommuneplantillæg nr. 28 giver mulighed for etablering af fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter i vindmølleområdet.

 

Projektet vurderes ikke at påvirke hovedparten af det større uforstyrrede landskab. Hovedbegrundelsen for denne vurdering er den generelle ringe synlighed af de nye møller inden for landskabsudpegningen, kombineret med den lille relative størrelse af møllerne, de steder hvorfra de kan ses.

 

En mindre, begrænset del af det uforstyrrede landskab svarende til ca. 1,5 km2 vil dog blive påvirket væsentligt og dermed forstyrret. Udpegningen af det uforstyrrede landskab vil derfor blive reduceret med tillæg nr. 28.

 

Afgræsningen af det større uforstyrrede landskab.

 

Kulturarv

Projektet har ingen direkte påvirkning af kendte fund, fortidsminder eller tilknyttede beskyttelseszoner. Heller ikke adgangsvejens tilstedeværelse vil berøre kendte arkæologiske interesser. Der er ingen kirker, kulturmiljøer og bebyggelsesmønstre, fredede og bevaringsværdige bygninger, der påvirkes af projektet.

 

Naturpåvirkning

Møllerne opstilles på landbrugsjord i omdrift og ingen arealer med natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, påvirkes af projektet. Levesteder for dyre- eller plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV vurderes ligeledes ikke at blive påvirket negativt af mølleopsætningen.

 

Miljøpåvirkning

Det planlagte mølleanlæg vurderes således ikke at udgøre nogen risiko for hverken grund- eller overfladevand.

 

De fem vindmøller vil have en samlet produktion på ca. 48.200 MWh svarer til strømforbruget i ca. 14.950 boliger. Projektet vil mindske Danmarks årlige CO2 udledning med ca. 26.000 ton. Endvidere vil møllerne bidrage til at reducere udledningen til atmosfæren af svovl og andre partikler fra f.eks. kulfyrede kraftværker til gavn for folkesundheden.

 

Påvirkning af menneskers sundhed

Generelt vil vindmøllerne have en positiv påvirkning af mennesker på grund af den besparede CO2 samt positive følgegevinster ved at fortrænge el produceret på kulfyrede kraftværk.

 

Påvirkning af naboer

Afstanden mellem vindmøller og nærmeste naboboliger skal være minimum fire gange vindmøllernes totalhøjde, i dette tilfælde minimum 600 meter. Dette er opfyldt for alle naboboliger til projektet. Den nærmeste bolig ligger i en afstand af 625 meter fra den nærmeste vindmølle.

 

En væsentlig del af Sandet by (ca. 25 boliger) ligger inden for 1 km fra møllerne. For boligerne i Sandet by er den nærmeste bolig udvalgt som repræsentativ for området. I det åbne land findes 10 naboboliger inden for 1 km af møllerne. Disse naboboliger vil kunne opleve gener i form af støjpåvirkning, skyggekast samt visuelle gener af vindmøllerne i forskelligt omfang.

 

Visuel påvirkning af naboer

Graden af visuel påvirkning for den enkelte nabobolig afhænger i høj grad af, hvorvidt der findes skærmende landskabselementer i området mellem boligen og møllerne. Hvor der er beplantning tæt på en naboejendom, fx træer og større buske/hække i forbindelse med haver, vil beplantningen ofte fremstå så højt i synsvinklen, at den helt eller delvist kan dække for udsynet til møllerne. Hvor der ingen beplantning eller andre skærmende landskabselementer findes mellem naboboligen og mølleområdet, vil møllerne omvendt fremstå fuldt synlige og som markante, visuelt dominerende landskabselementer.

 

Støjpåvirkning

Projektet overholder alle de lovgivningsmæssige støjkrav. Dog er støjgrænsen ved 6 m/s for en enkelt bolig (nabobolig P) beliggende i Døvling Plantage ca. 350 meter nord for de eksisterende vindmøller overholdt uden margin. Her er det højeste støjniveau beregnet ved en vindhastighed på 6 m/s til 42,0 dB(A) svarende præcis til det lovgivningsmæssige krav. Støjbidraget ved en vindhastighed på 8 m/s er beregnet til 43,7 dB(A) hvilket er under det lovgivningsmæssige krav ved 8 m/s på 44 dB(A).

 

Foruden nabobolig P vil støjpåvirkningen være størst ved nabobolig B (41,8 dB ved 8 m/s), nabobolig G (40,5 dB ved 8 m/s), og nabobolig F (40,3 dB ved 8 m/s).

 

Herning Kommune vil kræve, at der udføres en støjmåling og beregning af støjniveauerne for at sikre, at støjkravene bliver overholdt. Målingerne vil blive foretaget, når vindmøllerne er sat i drift. Hvis støjmåling og beregninger viser, at vindmøllerne ikke overholder støjkravene, skal de støjdæmpes eller sættes i bero.

 

Støjkonsekvenszone

Omkring vindmøllerne udlægges en konsekvenszone til hindring af opførelse af beboelse i det åbne land (zone A) samt støjfølsom arealanvendelse (zone B).

 

 

Støjkonsekvenszonen i Herning Kommune.

 

Skyggekast

Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen over en flade, hvor man opholder sig. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Fire naboboliger modtager teoretisk over 10 timer udendørs og indendørs skyggekast om året. Herning Kommune vil stille krav om at vindmøllen stoppes, så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året. Dette gøres ved at der installeres et ”skyggestop program” i vindmøllerne.

 

VVM-tilladelse

Byrådet tager først endelig stilling til om vindmølleprojektet skal kunne realiseres eller ej, efter at plangrundlaget for vindmølleprojektet har været i offentlig høring i minimum 8 uger. De fremsendte bemærkninger og indsigelser til projektet vil indgå i Byrådets beslutning om projektet skal endeligt vedtages.

 

Hvis vindmølleprojektet endeligt vedtages, kræver projektets gennemførelse blandt andet en VVM-tilladelse fra Herning Kommune.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en VVM-tilladelse til projektet. Se bilag 3. VVM-tilladelsen giver udtryk for hvilke krav vindmølleprojektet i givet fald skal leve op til, på baggrund af VVM-redegørelsen for projektet. VVM-tilladelsen skal ligeledes i partshøring i 2 uger.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 28. til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.

 

 

Knud Nielsen kan ikke tiltræde, da han ikke ønsker vindmøller inden for 1000 meter fra menneskebolig.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Finn Stengel Petersen kan ikke tiltræde indstillingen, da han ikke ønsker vindmøller inden for 1000 meter fra menneskebolig.

 

Dennis Flydtkær kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for vindmøller ved Timlundvej, nord for Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 10. august 2015 besluttet at arbejde videre med fem vindmøller med en maksimum totalhøjde på 150 meter nordøst for Stakroge. Vindmølleprojektet ligger delvis uden for den eksisterende kommuneplanramme 99.T22 i Herning Kommuneplan 2013-24.

 

Herning Byråd godkendte på et møde den 6. oktober 2015 et debatoplæg for fem vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter ved Stakroge, som igangsætning for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag samt VVM-redegørelse med miljørapport. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 8. oktober til den 5. november 2015.

 

Bemærkninger fra debat er inddraget i arbejdet med planforslag og VVM-redegørelse med miljørapport, i det omfang det har været relevant.

 

Der er blevet udarbejdet et forslag til lokalplan 99.T22.1 – Vindmølleområde ved Timlundvej nord for Stakroge.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 99.T22.1 foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 99.T22.1 er beliggende i det åbne land mellem Stakroge og Sandet. Nordvest for lokalplanområdet ligger Sandet i en afstand af ca. 750 meter, ca. 400 meter mod øst ligger Døvling Plantage og ca. 1,5 kilometer mod sydvest ligger Stakroge.

 

 

Kort, som viser lokalplanområdets beliggenhed

 

Forslag til lokalplan 99.T22.1 giver mulighed for, at der opstilles fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på under 150 meter og en minimum højde på 130 meter. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Timlundvej. Den eksisterende markvej forlænges og udvides.

 

Lokalplanforslaget medtager bestemmelser om vindmøllernes placering, højde og farve. Inden for lokalplanområdet kan der endvidere opføres tre teknikbygninger med et samlet areal på op til 40 m2 til servicering af vindmøllerne.

 

Lokalplanen stiller endvidere krav om, at ved ophør af elproduktion, skal vindmøller, fundamenter, tekniske anlæg og installationer, arbejdsarealer og veje, som alene anvendes til vindmøllerne, fjernes senest et år efter driften er ophørt. Arealer, som før var landbrugsarealer, skal reetableres til landbrugsmæssig drift. Omkostningerne i forbindelse med fjernelse af vindmøller med videre og reetablering af landbrugsarealer skal ske uden udgift for det offentlige.

 

Kommuneplantillæg

Opstilling af vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, bl.a. hvad angår afgrænsning og maksimum totalhøjde. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 28 til kommuneplanen.

  

VVM-redegørelse og miljørapport

Opstilling af vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter er et VVM-pligtigt anlæg, og der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse med miljørapport jf. ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.”

 

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen med miljørapport er samlet i et dokument: ”Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge, juli 2016”. VVM-redegørelsen og miljørapportens væsentligste konklusioner er gengivet i det forrige dagsordenpunkt vedr. foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 99.T22.1 – Vindmølleområde ved Timlundvej nord for Stakroge foreløbigt vedtages.

 

 

Knud Nielsen kan ikke tiltræde, da han ikke ønsker vindmøller inden for 1000 meter fra menneskebolig.

 

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller sagen til byrådet.

 

Finn Stengel Petersen kan ikke tiltræde indstillingen, da han ikke ønsker vindmøller inden for 1000 meter fra menneskebolig.

 

Dennis Flydtkær kan ikke tiltræde indstillingen

 

Bilag