Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

  

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-14-15 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i august 2015. 

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. december 2015 solgt i alt 65 boliggrunde i 2015. Der er budgetteret med et salg på 39 boliggrunde for hele 2015. Ud af de 65 solgte byggegrunde, er der solgt 19 grunde i Fejerskovparken i Lind, 12 i Ørskovbakken i Snejbjerg, 10 på Kirkebakken i Gjellerup og 8 grunde på Søengen i Sunds. Herudover er der solgt 4 på Løvbakkevej i Tjørring.

 

Salget i første, andet, tredje og fjerde kvartal 2015 fordeler sig som følger i Tabel A.  

 

Tabel A ”Salg af boliggrunde samt ledige grunde”:

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget har været bedst i tredje kvartal 2015. Dette kan delvis skyldes at kommunen den 19. august 2015 udbød 16 nye boliggrunde på Kirkebakken i Gjellerup. Herudover udbød kommunen i denne periode også 12 nye grunde i 4. etape af Fejerskovparken i Lind. Desuden er det mere populært at bygge i sommerhalvåret. Vinterbyggeri er generelt af lige så god kvalitet som byggeri udført om sommeren, men den kolde periode byder på særlige udfordringer for udvendigt byggeri som for eksempel gør frosten det mere besværligt at udføre jordarbejde.

 

Når der arbejdes på de udvendige dele af et byggeri, for eksempel opbygning af råhuset, vil der være dage, hvor vejret er så dårligt, at håndværkerne ikke kan arbejde. Disse dage kaldes vejrligsdage. Det er på forhånd fastlagt i Erhvervs- og Byggestyrelsens Vinterbekendtgørelse, hvor mange vejrligsdage der skal regnes med i forbindelse med forskellige typer arbejder, afhængigt af årstiden. Der regnes f.eks. ved opbygningen af råhuset ved nybyggeri i 1. kvartal med 15 vejrligsdage, i 2. kvartal med 8, med 6 i 3. kvartal og i 4. kvartal 12.

 

Som det kan ses i Figur A solgte Herning Kommune i 2013 i alt 28 og i 2014 i alt 25 byggegrunde. Det vil sige kommunen salg af boliggrunde gennem de seneste år har været meget stabilt. Heldigvis er salget i 2015 en del bedre og tilbage på niveauet i 2009-2010. Resultatet lever derfor mere end op til forventningerne om et samlet salg i 2015 på 39 grunde.

 

Figur A

 

Som det fremgår af Figur B er byggeriet af enfamiliehuse stort set faldet hvert år fra 2006 til 2014. Til gengæld er byggeriet af rækkehuse og etagebyggeri steget. Det er svært at konkludere, hvordan det fuldførte boligbyggeri fordeler sig på kommunale og private byggegrunde. Men ud fra det kommunale grundsalg i 2015 forventes det at antallet af fuldførte boligbyggerier vil stige i 2016.

 

Figur B 

 

 

Der er i budget 2016-2019 planlagt at byggemodne boliggrunde i 2016 i Vildbjerg, Snejbjerg, Kibæk, Sunds og Arnborg.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 31. december 2015 solgt 46.470 m2 erhvervsjord i løbet af 2015. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel B. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 13.000 m2 i 2015.
 

Tabel B: Salg af erhvervsgrunde i 2015:

 

Tabel C: Salg af storparceller i 2015:


I Figur C fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2015. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord i 2015 er dog markant bedre end i 2014, hvor kommunen solgte 3.817 m2 erhvervsjord.

 

Figur C

 

Herudover har kommunen i løbet af 2015 solgt diverse restarealer og kommunale ejendomme. Disse salg fremgår ikke af salgsstatistikken.  

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orientering om grundsalg tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 24.10.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Orientering om Talentspejdernes mentorprogram

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jørgen Krogh, Merete Woltmann

Sagsresume

Talentspejdernes mentorprogram er vedtaget som en del af Børn og Unges strategi- og handleplan for inklusion, men rækker samtidig dels ind i Industrien som Karrierevej og dels ind i Uddannelse Herning, da formålet med Talentspejderne er, at hjælpe sårbare og skoletrætte 12 – 15 årige elever fra 7. – 9. klasse med at finde deres evner og talenter.  Talentspejdernes mentorprogram er velafprøvet i andre kommuner og har vist, at de unge får mere selvtillid og et større selvværd. De ser generelt mere lyst på fremtiden, og på deres muligheder for at få en uddannelse og et spændende job.

Sagsfremstilling

Talentspejdernes mentorprogram skal dels ses som et led i Børn og Unges strategi og handleplan for inklusion, dels som et led i Uddannelse Herning og Industrien som Karrierevej, og dermed gøre flere unge klar til at vælge, blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse, men henblik på beskæftigelse.

 

Indhold i mentorprogrammet

Essensen i mentorprogrammet er, at unge for at kunne udfolde deres talenter og få øje på egne evner, har brug for et netværk af anerkendende personer, som er gode rollemodeller, der har overskud til at give noget til andre. I praksis betyder det, at der uddannes en række mentorer, der er medarbejdere beskæftiget i lokale private eller offentlige virksomheder. Ledelsen i virksomhederne giver de ansatte fri til at lave frivilligt socialt arbejde i 45 minutter pr. uge, mens medarbejderen selv leverer tilsvarende 45 minutter. Derudover gennemfører alle mentorer et særligt udviklet uddannelsesprogram. På baggrund af dette bliver de i stand til at gennemføre 24 møder med en ung. Tema og indhold på hvert møde er nøje beskrevet.

 

Et mentorforløb startes op med et møde mellem mentor, mentee og dennes forældre, på mentors virksomhed. Derefter mødes mentor og mentee en gang ugentligt på mentors virksomhed. Tiltaget skal ikke føre til lærerplads eller lignende. Det er udelukkende relationen mellem mentor og mentee, det handler om.

 

Hvordan kommer Talentspejdernes mentorprogram til at se ud i Herning?

 

I Herning Kommune ønsker vi, at afprøve talentspejdernes mentorprogram som pilotprojekt i følgende skoledistrikter:

Kibæk

Vildbjerg

Snejbjerg

Vestervang

Brændgård

Dette med afsæt i, at skolerne her dels er aktive i forhold til samarbejdet med ungdomsuddannelserne, og dels at der er her unge, som kan have risikoprofil.

 

I praksis kommer mentorprogrammet til at fungere ved, at der nedsættes en styregruppe med deltagelse fra Center for Børn og Læring, Ungeheden/UU, Ungherning samt Industrien som Karrierevej. Styregruppen har til formål at sikre den interne koordinering af mentorprogrammet. Lederen af Ungherning samt projektleder for Industrien som karrierevej etablerer ligeledes en arbejdsgruppe med deltagelse fra tre virksomheder, en skoleleder, en overbygningslærer, en lærer fra erhvervsmuligheden, en UU-vejleder, samt Tom Pedersen som er sekretariatschef i Landsforeningen Talentspejderne.

 

Arbejdsgruppen skal rekruttere ca. 40 mentorer, der arbejder i de udvalgte skoledistrikter. Disse mentorer skal gennemføre Talentspejdernes mentoruddannelsesforløb, der er udviklet af landets førende læringseksperter. Hvert uddannelsesforløb koster 1800 kr. alt incl.

 

Så snart mentorerne er fundet og uddannet kan arbejdet gå i gang. Arbejdsgangen bliver, at når skolen identificerer en ung, der er uddannelsesparate, men fx har lavt selvværd eller lignende, kontakter læreren Ungherning, der finder en mentor i det uddannede korps. Når UU vejlederen identificerer en ikke-uddannelsesparat, som kan have gavn af tilbuddet, kontakter UU-vejlederen Ungherning, der finder en mentor i det uddannede mentorkorps. For elever i 7. årgang anvendes betegnelserne uddannelsesparat/ikke-uddannelsesparat ikke, her bliver indikatorerne i højere grad lav motivation for deltagelse i skolearbejdet, lavt selvværd mv. Diagnoser er ingen hinding for at kunne deltage i et talentspejderforløb. Uanset alle unge gælder, at denne først må tilbydes et mentorforløb, når der er fundet en mentor. Det er afgørende, at eleven ikke oplever, at få stillet noget i udsigt, som ikke bliver.

 

For at skabe ejerskab og forståelse for Talentspejdernes mentorprogram anbefales det, at repræsentanterne fra skolerne, UU samt Ungherning også uddannes til mentorer.

 

Styregruppen består af:

Preben Siggaard, Centerchef for Center for Børn og Læring (formand)

Ulla Høy Henriksen, Arbejdsmarkedschef, Beskæftigelsesafdelingen

Annette Bredkær, Leder, Ungherning

Marianne Rahbek, projektleder Industrien som Karrierevej.

 

Arbejdsgruppen består af:

- Annette Bredkjær, Ungherning

- Søren Eriksen, Lærer, Erhvervsmuligheden, Ungherning

- Peter Villadsen og Karen Skovbakke, UU, Ungeenheden

- Erling Olsen, skoleleder, Kibæk Skole

- Verner Brinch Hansen , lærer, Snejbjerg skole

- Brian Kjær Andersen, Erhvervsredaktør, Herning Folkeblad (forventet)

- Poul Jørgensen, HV Transport (forventet)

- Kent Andersen, Kifa Plast (forventet)

- Tom Pedersen, Landsforeningen Talentspejderne

- Marianne Rahbek, Industrien som Karrierevej

 

Efter drøftelse og beslutning i den politiske følgegruppe bag Industrien som Karrierevej finansieres uddannelsen af mentorer ( i alt 100.000 kr.) samt et beløb til opstart af initiativet i både Ungherning og Ungeenheden på hver 25.000 kr. i den eksisterende projektbevilling fra Industrien som Karrierevej.

 

 

Børne- og Familieudvalget har den 19. januar taget samme orientering til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget har den 20. januar taget samme orientering til efterretning.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orienteringen om Talentspejdernes mentorprogram i Herning kommune tages til efterretning,

 

at orienteringen om bemandingen af hhv. styregruppe og arbejdsgruppe tages til efterretning,

 

at orienteringen om at finansieringen af uddannelse af mentorer samt økonomi til opstart af initiativet findes i projektbevillingen for Industrien som Karrierevej, tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.05.00-Ø54-1-16 Sagsbehandler: Mette Koch  

Godkendelse af resultatkontrakt 2016 for VisitHerning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I samarbejde med VisitHerning har administrationen udarbejdet oplæg til resultatkontrakt mellem Herning Kommune og VisitHerning gældende fra 1. januar 2016 til 31. december 2016.

 

Resultatkontrakten omhandler produktudvikling, koordinering og markedsføring af turismen i Herning Kommune.

 

Sagsfremstilling

VisitHerning har levet op til resultatkontrakten for 2015 og har gennemført aktiviteterne som aftalt.
 
Der er udarbejdet oplæg til en resultatkontrakt for 2016, som inden for rammerne af Herning Kommunes Turisme- og Eventpolitik, tildeler VisitHerning en operatørrolle med hensyn til produktudvikling, koordinering og markedsføring af turismen i Herning Kommune. VisitHerning forpligtes også til at understøtte de aftaler Herning Kommune indgår på turistområdet i andre sammenhænge, herunder en erhvervsturismeindsats.
 
Administrationen anbefaler, at der indgås en 1-årig resultatkontrakt for 2016 med et fokus, som ligner resultatkontrakten for 2015.
 
Målsætninger for resultatkontrakten er:

 • Aktivt arbejde for at fastholde og øge antallet af overnatninger, møder, events, kongresser og udstillinger i Herning.

 

 • Sparringspartner på turismeområdet, herunder på logistikområdet.

 

 • Øge kendskabet til Herning som attraktivt turistområde via markedsføring, informationsmaterialer og web samt sociale medier.  

 

 • Påvirke hotel- og restaurantsektorerne til i samarbejde at øge aktiviteten i Herning.  

 

 • Produktudvikle til flere oplevelsesaktiviteter og attraktioner, for eksempel rådgivning og sparring i forbindelse med udvikling af kano- og å-turisme.

 
Som besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. marts 2014, pkt. 87 er det indarbejdet i resultatkontrakten, at det fra 2015 er en del af VisitHernings opgave, at der udarbejdes et turistmagasin. Som besluttet på samme møde er tilskuddet øget med 200.000 kr. fra 2016.
 
VisitHerning skal udarbejde en handlingsplan indeholdende de aktiviteter, der tænkes gennemført i 2016 samt målbare mål. Handlingsplanen skal foreligge senest første kvartal 2016.

 

Økonomi

I budget 2016 er der på Serviceområde 20 Administration, Turisme og Oplevelsesprojekter afsat 1.773.000 kr. til VisitHerning. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at oplæg til resultatkontrakt godkendes,

 

at der i 2016 fra Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.62 bevilges 1.773.000 kr. til VisitHerning.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.15-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ændringer i Herning Kommunes underskriftsbemyndigelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som følge af tiltrædelse af ny kommunaldirektør skal der ske ændringer i bemyndigelsen til at underskrive dokumenter på Herning Kommunes vegne, herunder om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser. Bemyndigelsen til tidligere kommunaldirektør Lone Lyrskov bringes til ophør, og bemyndigelse gives til kommunaldirektør Erik Hattens. Tillige ændres bemyndigelser til andre personer som følge af omstruktureringer i forvaltninger og andre personalemæssige ændringer.

Sagsfremstilling

Ifølge § 32 i lov om kommunernes styrelse skal en række dokumenter underskrives af Borgmesteren eller en viceborgmester sammen med en person, der er bemyndiget hertil af Byrådet. Herning Byråd gav underskriftsbemyndigelser i sit konstituerende møde den 9. december 2013, jf. sag nr. 7, således at en række personer kan underskrive dokumenter på Herning Kommunes vegne inden for deres respektive område.

 

Det foreslås, at underskriftsbemyndigelserne fra og med den 1. marts 2016 er følgende:

 

A. For så vidt angår Herning Byråd sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

 • Kommunaldirektør Erik Hattens eller i dennes fravær
 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i disses fravær
 • Underdirektør Thomas Herskind.

 

B. For så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

De samme 3 personer i nævnte rækkefølge som er anført for så vidt angår Byrådet.

 

C. For så vidt angår Teknik- og Miljøudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i dennes fravær
 • centerchef Jacob Philipsen eller i disses fravær
 • centerchef Lotta Sandsgaard.

Dog underskrives der for så vidt angår Herning Kommune som Bygningsmyndighed af borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester (efter omstændighederne dog formanden eller næstformanden for det udvalg, der har behandlet sagen) sammen med centerchef Lotta Sandsgaard eller i dennes fravær afdelingsleder Hans Eghøj.

 

D. For så vidt angår Byplanudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • afdelingschef Merete Woltmann eller i disses fravær
 • planchef Marius Reese

 

E. For så vidt angår Børne- og Familieudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Børn og Unge Henrik Beyer eller i dennes fravær,
 • centerchef Ellen Dissing.

 

F. For så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Forebyggelsesudvalget sammen med det respektive udvalgs formand eller næstformand i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Søren Liner Christensen eller i dennes fravær
 • stabschef Karin Locander eller i disses fravær
 • vedrørende Social- og Sundhedsudvalget - handicap- og psykiatrichef Ejnar Tang
 • vedrørende Beskæftigelsesudvalget - afdelingschef Carsten Lagoni
 • vedrørende Forebyggelsesudvalget - sundheds- og ældrechef Lis Bukholt.

 

G. For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • afdelingschef Merete Woltmann eller i disses fravær
 • kultur- og fritidschef Morten Koppelhus.

 

For så vidt angår digital tinglysning tilrettes bemyndigelsen i overensstemmelse med ovenstående, hvorefter Tinglysningsretten underettes herom.

 

Det bemærkes, at de personer, der bemyndiges jf. ovenfor, kan delegere deres underskriftskompetence inden for lovgivningens og kommunestyrets regler herfor. Hver forvaltning udarbejder en delegationsplan for deres respektive område.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at ændringerne i underskriftsbemyndigelserne godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Forslag til samlet udvikling af å-turismen i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mathias Utoft Jørgensen, Merete Woltmann

Sagsresume

Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 mio. kr. til fremme og udvikling af turismen langs primært Skjern Å og Karup Å.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 28. september 2015 pkt. 303 tilkendegivet at disponere 1 mio. kr. til medfinansiering af et forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å.

 

Forvaltningen fremlægger et forslag til, hvordan Herning Kommune kan arbejde videre med at fremme og udvikle å-turismen, så der sikres størst mulige positive effekter på både kort og langt sigt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at tage stilling til forslagets indhold og opdeling. På næste møde skal Økonomi- og Erhversudvalget tage stilling til projektets økonomi og tids- og handleplan.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har et stort aktiv i de tre åsystemer; Skjern Å, Karup Å og Storåen. Byrådet har derfor besluttet, at der skal fokus på å-turismen i Herning Kommune. Forvaltningen har undersøgt muligheder og potentialer og foreslår, at der arbejdes videre med et projekt i 2 spor, som skal synliggøre, udvikle og skabe vækst inden for lystfiskerturismen samt "aktiv ferie" turismen langs å-systemerne i Herning Kommune. I første omgang primært med fokus på Skjern Å og Karup Å. Projektet vil samtidig styrke synliggørelsen af den rige og varierede natur, der er i Herning Kommune, hvilket forventes at have en positiv effekt i forhold til at styrke blandt andet bosætningen.

 

Der har under forarbejderne vist sig stor interesse fra lystfiskerforeninger og borgerforeninger omkring åerne. Der har i forarbejdet været dialog med flere af disse aktører, lige som der har været en indledende kontakt til nabokommuner - i særligt omfang til Ringkøbing-Skjern Kommune.
Der er ved at tegne sig et billede af interesser og forventninger og mulige samarbejdsrealtioner. Dette indledende samarbejde skal selvfølgelig udbygges og udvikles gennem hele projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med et projekt med en helhedsorienteret tilgang, sådan at der skabes en vedvarende effekt. Der bør derfor udarbejdes en samlet plan, hvor Karup Å og Skjern Å tænkes samlet, og med mulighed for senere at tænke øvrige å-systemer ind i projektet.

 

På baggrund af en række analyser (se baggrundsnotat i bilag for uddybende information), har forvaltningen vurderet vækstpotentialet. Å-turismen er i analyserne opdelt i lystfiskerturisme, kanoturisme og cykelturisme. Vandrerturisme og rideturisme er ikke vurderet på nuværende tidspunkt. Vurderingerne er foretaget ud fra den viden, der er tilgængelig i dag.


Konklusionen er, at potentialet klart er størst inden for lystfiskerturismen, hvorfor det anbefales, at indsatser i forhold til lystfiskeri prioriteres først. Undervejs i projektet skal der sikres sammenhæng til og understøttelse af øvrige former for aktiv ferie.

 

De 2 spor: Lystfiskeri og øvrig turisme i forhold til åerne

Forvaltningen anbefaler, at projektet deles op i 2 parallelle forløb, for at skabe plads til, at projektet kan justeres i takt med, at der indsamles viden. Det første spor har fokus på handlinger vi kan sætte i gang nu. Det andet spor har et lidt længere sigte. De forsøger at sætter åerne ind i en sammenhæng der gør, at de i størst muligt omfang kan bidrage til Herning Kommunes omdømme som et godt sted at leve, bo og holde ferie. Å-turismen tænkes her også i en større grad sammen med den regionale udvikling.

 

Spor 1: Lystfiskerturisme

Herning Kommune har et meget attraktivt lystfiskeprodukt i i Danmarksklasse med potentiale til international klasse, i form af laksefiskeriet i Skjern Å og Havørred fiskeriet i Karup Å. Det attraktive lystfiskeprodukt giver mulighed for at tiltrække de mest inkarnerede lystfiskere, der også er dem, der lægger flest penge i lokalområderne. Lakseproduktet skal forvaltes efter et bæredygtigt princip, hvor antallet af lystfiskere skal stige, i takt med at der kommer flere laks. Samme tanke skal også tillægges havørredfiskeriet, så der ikke sker en overfiskning, og så potentialet for at øge turismen til stadighed øges. Fokus i projektet er derfor, at tiltrække gruppen af højtforbrugende lystfiskere, og udvikle flere tilbud til dem, mens de er her - det gælder både kvalitetsfiskeri og f.eks. pakkeløsninger med overnatning, forplejning osv. Det forventes samtidig, at dette fokus vil have en afledt effekt på tiltrækning af andre typer lystfiskere.

 

Gennem møder og dialog med lokale aktører og interessenter ved åerne, samt professionelle lystfiskere i den målgruppe vi sigter efter, er fællesnævneren, at de eksklusive produkter vi har i dag (laks og havørred) skal markedsføres og formidles langt bedre og mere systematisk end i dag. Samtidig skal det gøres nemmere for lystfiskeren at planlægge en fisketur til åsystemerne, hvor muligheder for overnatning, køb af fiskeudstyr, køb af fiskekort mv. skal gøres nemmere og mere overskueligt. Med udgangspunkt i disse parametre kan et lystfiskerturisme projekt have følgende målsætninger:

 • Understøtte og synliggøre lystfiskermulighederne
 • Skabe mulighed for at den enkelte lystfisker kan bruge flere penge ved at udvikle, tilknytte og synliggøre muligheder og aktiviteter i området.

 

Projektet lægger op til 5 handlingsforløb, der umiddelbart kan igangsættes. De fremgår af vedlagte bilag og omfatter markedsføring, forbedring af fiskeproduktet, inddragelse af interessenter og samarbejdspartnere, gøre det "nemmere" for lystfiskerturisterne og gøre det mere "lækkert" for lystfiskerne.

 

Projektet vil have en sneboldeffekt, hvor der igangsættes aktiviteter som beskrevet, og hvor der gerne skulle følge flere aktiviteter med på initiativ af de lokale interessenter. Der vil samtidig være plads til justering gennem projektet, efterhånden som det bliver mere klart, hvor indsatserne har den største effekt, og hvor det viser sig nødvendigt i forhold til helhedstænkningen i projektet.

 

Spor 2: Å-turisme

Spor 2 skal afdække potentialet i at koble flere "aktiv ferie" former sammen i forbindelse med åerne, og dermed udvikle potentialet i åturismen yderligere. Formålet er, at sætte åerne i spil som en slags fyrtårne, der kan tiltrække de gæster, der ønsker oplevelser i naturen, og dermed synliggøre de unikke muligheder Herning Kommune har for spændende naturoplevelser. Projektet kan bygge videre på erfaringer fra Spor 1 og understøtte et helhedstænkende projekt, Det kræver, at der skabes sammenhæng mellem aktiviteterne omkring åerne, som derved kan synliggøres som et samlet markedsføringsprodukt. I dette spor kan cykelturisme og eventuelt vandrer- og rideturisme kobles på åerne som andre former for aktiv ferie. Der kan skabes markante friluftslivskorridorer, med åerne som udgangspunkt, hvor Herning by ligger som naturligt centrum. Formålet er, at skabe et grundlag for et øget antal "aktiv ferie-turister" i sommersæsonen, hvor antallet er erhvervsturister er lavt. Dermed vil de to målgrupper supplere hinanden. Målsætningerne for dette spor kunne være:

 • Sætter åerne i spil som fyrtårne, der viser muligheden for naturoplevelser og aktiv ferie i Herning Kommune
 • Understøtte synliggørelse af at Herning Kommune har både vand og spændende natur.

 

Det er også dette spor, der skal belyse muligheden for hvordan å-turismen bedst organiseres fremadrettet. Målet er at finde en levedygtig organisationsform, der kan varetage alle de forskellige interesser, der er mellem kommuner, interessenter, erhvervsliv mv. sådan at potentialet udnyttes bedst muligt og med det størst mulige afkast til det lokale erhvervsliv. Der kan hentes inspiration fra veletablerede organisationer som Fishing Zealand, HavørredFyn og Naturturisme (det sydfynske øhav). Eksempelvis viser erfaringer fra HavørredFyn at projektet har genereret 55.000 overnatninger fra havørredturister og skabt 38 årsværk i blivende arbejdspladser. De nævnte organisationer beskrives yderligere i baggrundsnotatet.

 

Den videre proces

Både Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern kommuner har besluttet at støtte Danmarks Center for Vildlaks' forsknings- og formidlingsprojekt med 1 mio. kr. hver (se anden sag på dette møde).
Projekterne understøtter hinanden. Erfaringer og resultater vil løbende blive bragt ind i projekterne.

Der er på Teknik og Miljøudvalgsmøde (11. maj 2015) godkendt at Herning Kommune deltager i et samarbejdsprojekt med Ringkøbing-Skjern Kommune og Ikast-Brande Kommune om bortskræmning af Skarv. Skarvprædation på laksen er et problem i forhold til at fremme bestanden af laks, derfor er der god mening i at deltagelsesbidraget på 75.000 kr. indgår som en aktivitet i nærværende projekt, og dermed finansieres herigennem.

 

Danmarks Center for Vildlaks (DCV) har søgt både Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune om at finansiere et projekt om at fremme lystfiskeri og turisme ved Skjern Å systemet. Herning Kommune modtog således ansøgning om at finansiere i alt 2 mio. kr. til projektet i september 2015. Der var dog en fælles enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at afvente en stillingtagen til ansøgningen, til det var afgjort, om DCV modtog støtte fra Innovationsfonden til forsknings- og formidlingsprojeket. Ansøgningen er vedlagt som bilag.  

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune meddeler DCV, at tankerne i ansøgningen er interessante, men at Herning Kommune indleder en dialog med DCV om, hvordan projektet kan ændres til et samarbejdsprojekt mellem DCV, kommuner, turistorganisationer og øvrige interessenter.

 

Forvaltningen udarbejder på baggrund af Økonomi- og Erhversudvalgets stillingtagen til projektet en tids- og handleplan for 2016 og perspektiv for 2017 med tilhørende økonomi. Sagen vil blive forelagt på udvalgets først kommende møde.

Økonomi

Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner i budget år 2016 og 2017 til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt fordelt 1 million til medfinansiering af forsknings- og formidlingsprojektet ansøgt af Dansk Center for Vildlaks i Innovationsfonden, samt 75.000 kr. til deltagelse i et samarbejdsprojekt med Ringkøbing-Skjern Kommune og Ikast-Brande Kommune om bortskræmning af Skarv.

Projektet vil løbende afdække muligheden for ekstern finansiering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen arbejder videre med åturisme projektet i 2 spor, som beskrevet herover

1. Lystfiskerturisme

2. Å turisme

 

at der indledes forhandlinger med Danmarks Center for Vildlaks om at indgå i et samarbejde om at udvikle åturismen,

 

at forvaltningen udarbejder forslag til udmøntning af anlægspuljen for 2016.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Anlægsbevilling til medfinansiering af projekt i Skjern Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 28. september 2015, pkt. 303 at meddele Danmarks Center for Vildlaks, at Herning Kommune er positive over for deres ansøgning om medfinansiering af et forsknings - og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å. Udvalget besluttede samtidig, at endelig stillingtagen til bevilling sker, når samlet projektbeskrivelse og detailbudget er afklaret.

 

Innovationsfonden har givet tilsagn om, at de er indstillet på at bidrage med i alt 15 mio. kr. til projektet. Ringkøbing-Skjern Kommune og Dansk Center for Vildlaks har desuden givet endeligt tilsagn om deres del af medfinansieringen, hvorfor projektets samlede økonomi er på plads.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der meddeles endeligt tilsagn om Herning Kommunes medfinansiering til projektet, og at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2016 på i alt 1 mio kr. til formålet.

 

Sagsfremstilling

Danmarks Center for Vildlaks (DCV) sendte den 10. september 2015 ansøgning til Herning Kommune om en medfinansiering på 1 mio. kr. i et forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å. Formidlingsprojektet er ét af syv delprojekter i et samlet forsknings- og formidlingsprojekt med et budget på i alt 21,036 mio. kr. (ansøgning er vedlagt som bilag)

 

I budgetforliget fra 2015 og 2016 er det besluttet, at potientialet for å-turismen i Herning Kommune skal afdækkes og udvikles.

Forvaltningen vurderer, at forsknings- og formidlingsprojektet kan indgå som et delelement i Herning Kommunes videre arbejde med at udvikle å-turismen i kommunen. Projektet vil bidrage med ny viden, der kan være med til at sikre en fremtidig robust laksebestand, der kan tåle et langt større fiskeri, hvilket er en forudsætning for at øge lystfiskerturismen i Skjern Å.

 

Det ansøgte forsknings- og formidlingsprojekt er et 4-årigt projekt med titlen "Udvikling af den danske laksebestand - større populationer, genetiske ressourcer og rekreativt fiskeri". Det ansøgte tilskud fra Herning Kommune er særligt tilknyttet formidlingsdelen af projektet, der har et selvstændigt budget på 2,6 mio. kr.

Da formidlingen skal ske løbende over hele projektperioden, foreslås det, at Herning Kommunes medfinansiering udbetales med en årlig rate i projektperioden.

 

Projektet skal identificere og skaffe ny viden om specifikke flaskehalse, analysere den genetiske styrke i laksebestanden og sikre formidling af forskningsmæssige resultater til en så bred skare i offentligheden som muligt. Formidlingsdelen, som Herning Kommune skal medfinansiere, sker dels via en flersproget hjemmeside, de sociale medier og via pressen.

Målet er desuden "At skabe lokalt ejerskab, national stolthed og international anerkendelse for laksen i Skjern Å, således at Skjern Å vil kunne fremstå som et internationalt fyrtårn inden for bæredygtigt laksefiskeri, naturgenopretning og naturforvaltning".

 

Forvaltningen er tilbudt en plads som observatør i styregruppen for det samlede projekt.

 

Økonomi

I budgetforlig 2015 og 2016 er der afsat i alt 5,030 mio. kr. (2016-prisniveau) i 2015- 2017 til å-turisme i tilknytning til Herning Kommunes større vandløb.

 

Projektet har et samlet budget på 21,036 mio. kr, hvoraf Innovationsfonden finansierer 15 mio. kr., Ringkøbing-Skjern Kommune 1 mio. kr. og Herning Kommune 1 mio. kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager i særkilt sag stilling til udmøntning af de resterende 4,030 mio. kr., der er afsat til udvikling af å-turisme i Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik- og miljø indstiller

at medfinansiering af projektet godkendes endeligt,

 

at udbetaling af medfinansieringen sker med 1 årlig rate over 4 år,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration, stednr. Å-turisme,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.62 Turisme i 2016.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Opfølgning på mål 2015 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind, Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Som en del af regnskabsaflæggelsen følges der op på målene for 2015 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

 

Målopfølgningen indgår i materialet til 1. budgetkonference den 25. april 2016.

Sagsfremstilling

Afslutning af det forgangne år sker blandt andet ved at følge op på de politiske mål for 2015, jf. vedlagte bilag for udvalgets område.

 

Der er i 2015 opstillet nedenstående politiske mål, som i et vist omfang er nået. Der arbejdes videre med områderne i 2016.

 

Opfølgning på mål på Serviceområde 15 Kultur

 • En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". Der er udarbejdet en brandingstrategi og - planform som skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget i februar 2016. En konkret plan for implementering er undervejs, men endnu ikke færdig.
 • Oplevelser, inspiration og puls . Der er afholdt 69 aktiviteter udendørs i Herning Midtby eksklusiv City-foreningens Open By Night arrangement. Blandt arrangementerne kan blandt andet nævnes Kultur i Natten, beachhåndhold på Torvet, Zulu Sommerbio, subkulturgfestival i Rådhusgården og ungemusikfestival i midtbyen. 2015 blev året hvor MCH rundede 1 mio. besøgende på et år. Der er opsat storskærm på Torvet, som viser aktiviteter løbende.

 

Opfølgning for mål på Serviceområde 20 Administration

 • Organisation, ledelse og kompetencer. Der har været gennemført adskillige organisatoriske udviklingstiltag med det sigte at få borgertilfredshed og effektiv og økonomisk rentabel opgaveløsning til at balancere bedst muligt. Særskilt kan nævnes bevægelsen fra Sverigesprojekt til Herning modellen, som er under implementering. Endvidere skolereformens eksekvering og center struktur samt ny styringsmodel på det socialpsykiatriske område. 
 • Fællesoffentlig digitalisering og Herning kommunes egen digitalisering. Der er foretaget målinger på baggrund af de implementerede obligatoriske selvbetjeningsløsninger. Selvbetjeningsgraden har udviklet sig fra 37 % i 2013 til 65 % i 2015. For Digital Post har der været yderligere stigning i digitaliseringsgraden, hvor Digital Post ifbm. lukning af projektet i december 2014 lå på 81 % i digitaliseringsgrad. I november 2015 ligger digitaliseringsgraden på 91 %.
 • Innovation af velfærdsydelser. Innovationskonkurrencen er gennemført i 2015 for 4. gang. Der deltog 8 forslag og vinderen i 2015 blev Transport-robot på Fuglsangsø Plejecenter. Herning-initiativet ”Partnerskaber om sociale investeringer”.Flere og flere viser interesse for tanken om, at vi kan udvikle bedre velfærd ved at investere på tværs af sektorer – og i samarbejde med den private sektor. Der er en forventning om, at vi i 2016 kan begynde at tegne det første pilotforsøg.
 • Erhvervsvækst. Målet var at etablere 200 nye arbejdspladser inden for erhvervsområderne. Antallet af arbejdspladser i Herning kommune stiger i alt med 485 arbejdspladser fra 40.825 arbejdspladser ultimo 2014 til 41.310 arbejdspladser i 2015.  Der er blevet videreformidlet 9 iværksættere (0-3år) og 18 etablerede virksomheder fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande til Væksthus Midtjylland. I alt 27 mod de 35 i resultatkontrakten.
 • Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. Der er min. 2.500 studerende på mellemlang og lang videregående uddannelse i Herning. Herning bliver fortsat markedsført som uddannelsesby. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har varetaget brobygningsaktiviteterne. Der bliver arbejdet henimod at afholde DM i Skills i 2018. Man har via Uddannelse Herning skabt et tættere samarbejde mellem Herning Kommune og uddannelserne i kommunen, herunder også de erhvervsrettede.

 

Nye mål for 2017 fremsendes til godkendelse på udvalgets møde den 13. juni 2016

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at opfølgning på de politiske mål for 2015 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-3-15 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Perspektivnotater budget 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 X

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Jf. budgetproceduren for 2017 skal fagudvalgene drøfte og godkende perspektivnotaterne for deres serviceområde.

Sagsfremstilling

I arbejdet med budgettet for 2017-2020 skal der udarbejdes perspektivnotater for alle fagområder. Perspektivnotatet har til formål at uddrage de centrale budskaber for servicerområderne og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.

Økonomi

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Der er afsat en pulje på 3,959 mio. kr. til afholdelse af internationale events i Herning Kommune. Formålet med puljen er at kunne tiltrække internationale sportsevents til Herning Kommune, som er med til at markedsføre kommunen. Området er nærmere beskrevet under serviceområde 11 – Idræt og Fritid på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

 

Serviceområde 15 - Kultur:

Herning er særlig kendt for sin erhvervsprofil, MCH og Jyske Bank Boxen samt for kultur, sport og events. I de kommende år skal Herning fortsat markedsføres som en attraktiv kultur-, event- og uddannelseskommune, hvor erhvervsklimaet er i top, men i særdeleshed også en kommune, som det er godt at bo og leve i.

En bred vifte af kultur- og fritidstilbud skal medvirke til at sikre, at Herning kommune kan markedsføres som et spændende sted at bo og leve – hver dag, hele livet. Desuden er der udarbejdet forslag til brandingstrategi og - platform, der skal behandles i Byrådet i februar 2016. 

 

Serviceområde 20 - Administration:

En del af fremtidsperspektivet er Regeringens besluttede omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget sætter kommunernes økonomi under pres og skaber en usikkerhed om den overordnede økonomi når bloktilskuddet reduceres med 1 % om året.

 

Frikommuneforsøg indgår som en del af regeringens generelle arbejde for modernisering og effektivisering af den offentlige sektor. Det indgår endvidere i aftalen mellem regeringen og KL om opfølgningen på aftalen om kommunernes økonomi i 2016.

 

2017 vil forventeligt være præget af den nye fælleskommunale og eventuelle fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Strategien omsættes til en handlingsplan bestående af en række tværgående og forretningsspecifikke initiativer, som planmæssigt skal være klar i 1. kvartal 2016.

 

Endelig står der ”data” på dagsordenen, kort sagt bedre udnyttelse af data med henblik på eks.:

 •  Sammenhængende effektiv og borgernær velfærd med initiativer som mere sammenhængende forløb på tværs af myndigheder, bedre effekter og forebyggelse gennem brug af data og fortsat udbredelse af velfærdsteknologi
 • Data og digitalisering som vækstaccelerator med fokus på bedre digital erhvervsservice, innovation gennem adgang til data, samspil mellem offentlig og privat

 

Herning Kommune vil i 2017 skabe gode og dynamiske rammer for vækst og indtjening hos virksomheder og borgere på et bæredygtigt grundlag. Herning Kommune vil alle virksomheder. Vi vil fremme, at virksomhederne oplever en god service og gode rammebetingelser for vækst. Dette vil kommunen gøre i et tættere samspil med virksomhederne.

 

Konkret har kommunen med ”Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018” valgt fem strategiske indsatsområder:

 

• Tiltrække, fastholde og udvikle virksomheder

• Morgendagens vækstidéer

• Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling

• Kommunal erhvervsservice og myndighed

• Oplevelser og turisme

 

Herning Kommune vil sammen med de øvrige kommuner i Business Region MidtVest lave særlige indsatser – eksempelvis innovationsprojekter, fælles markedsføring, vidensudveksling - målrettet virksomheder inden for samme branche/segment. I 2017 vil der blive sat fokus på fødevarer og produktion.

 

Morgendagens vækstideer vil få stor beskæftigelsesmæssig betydning, derfor vil der i 2017 både tages initiativer til at bedre rammerne for de virksomheder, der både har evne og vilje til at opskalere deres virksomhed. 

 

Kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer formodes fortsat at være en vigtig konkurrenceparameter for erhvervslivet – private såvel som offentlige. Der vil blive sat bredt fokus på emnet. Der vil være initiativer for at fremme bosætning. Andre indsatser vil have fokus på at opkvalificere befolkningen og mindske andelen af ufaglært arbejdskraft og ikke mindst at tiltrække studerende til områdets uddannelser. Målet er at flere unge tager deres uddannelse i Herning, og der skabes en tæt kobling mellem de studerende og områdets virksomheder, således at de unge får en tæt tilknytning til Herning, og ønsker at bosætte sig her på sigt.

 

Endelig vil der fortsat blive sat fokus på at udvikle turismeprodukterne og business to business i tilknytning til events.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at perspektivnotaterne godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Tidlig risikovurdering af 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I Herning Kommune udarbejdes der med en budgetopfølgning efter 1. og 3. kvartal, samt en opfølgning efter 2. kvartal, der knytter sig til halvårsregnskabet.

Med denne sag foretages en tidlig risikovurdering af budget 2016, som indeholder en vurdering af de risikoelementer, der på nuværende tidspunkt er kendte vedrørende forudsætningerne i budget 2015.

Sagsfremstilling

Med denne sag foretages årets første opfølgning på budget 2016. Risikovurderingen er en forløber for de obligatoriske budgetopfølgninger. Risikovurderingen adskiller sig dog fra disse ved, at den ikke indeholder en prognose for det forventede regnskab for 2016.

Vurderingen er dermed primært baseret på forvaltningernes vurderinger af potentielle risikoelementer i budgetåret 2016, herunder ændrede forudsætninger.

 

Budgetåret 2016 er generelt præget af arbejdet med effektueringen af Mulighedskatalog 2016.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Serviceområde 20, Administration

Vedrørende Beskæftigelsesområdet vil den stigende flygtningekvote betyde et væsentligt større ressourcebehov, både i forhold til modtagelse af flygtninge og den efterfølgende opfølgning og sagsbehandling under integrationsindsatsen. Der er stadig usikkerhed om, hvor mange midler kommunerne får tilført i 2016 til løsning af den økonomiske udfordring.

 

Teknik- og Miljøudvalget

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der ingen bemærkninger til budget 2016 udover de allerede kendte udfordringer vedr. stigende ejendomsskatter, udlejningsejendomme, vejafvandingsbidrag, asfalt samt koordinerede kloakprojekter.

 

Byplanudvalget

Intet at bemærke på nuværende tidspunkt.

 

Børne- og Familieudvalget

På børne- og Familieudvalgets området forventes budgettet for 2016, at være udfordret på anbringelsesområdet og håndtering af et stigende antal flygtninge børn.

 

Regnskab 2015 angiver et større merforbrug på serviceområde 16, børn og Familieområdet. Dette vedrører hovedsageligt stigende udgifter på anbringelsesområdet f.eks. sikrede institutioner, døgninstitutioner, familiebehandling mv. Der forventes som udgangspunkt en tilsvarende udfordring i budgettet for 2016. I forbindelse med halvårsregnskabet/efterårsopfølgningen i 2015 blev der udarbejdet en langsigtet handleplan for, at få nedbragt det forventede underskud og få budgettet i balance fremadrettet.

Økonomien følges nøje og det vurderes om handleplanen skal justeres, når det endelige resultat for 2015 foreligger og de første opgørelser for 2016 kan genereres.

 

Antallet af flygtningebørn er stigende og den nuværende udmeldte kvote for 2016 angiver en yderligere stigning. Situationen udfordrer mange afdelinger i Børn og Unge fra sundhedspleje, tandpleje til daginstitutioner og skoler. Der vil f.eks. være behov for at oprette en del ekstra modtagerklasser og der vil være følgeudgifter i forhold til traumatiserede børn og evt. være behov for oprettelse af specialtilbud til denne målgruppe som ikke kan rummes i de almindelige modtagerklasser. 

 

Social- og Sundhedsudvalget

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer i 2016 at have et økonomisk pres på niveau med 2015. Området arbejder med implementeringen af handleplan 2015 og strategier på alle områder. Effekten af tiltagene er stadig meget usikker. Budgetudfordringen fremkommer ved en stigning i tyngde og antal af områdets borgere de seneste år. Det er en udfordring at levere den fornødne lovbundne hjælp med de midler, som er afsat i den nuværende budgetramme.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

I forbindelse med Sundhed og Ældres mulighedskatalog for budget 2015-18 var der uløste udfordringer på 7,2 mio. kr. i 2015, fordi nogle forslag først havde fuldt gennemslag i efterfølgende budgetår. Dette kan give udfordringer ind i 2016, hvis underskuddet overføres.

 

Der har gennem flere år været et generelt pres på udgifterne til det nære sundhedsvæsen, primært på Sygeplejen og den vederlagsfri fysioterapi. Udviklingen forventes at fortsætte i 2016.

 

Endelig opstår der muligvis en udfordring på elevområdet på grund af erhvervsskolereformen, der betyder længere lønnet praktikperiode.

 

I forbindelse med Finansloven 2016 er det besluttet at styrke ældreområdet med midler, der ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. Det forventes, at Herning Kommune i den forbindelse får tilført 14,760 mio. kr. Tilførslen kan skabe en positiv effekt i forhold til ovennævnte udfordringer, afhængig af beslutningen om hvordan midlerne skal anvendes.

 

Beskæftigelsesudvalget

I forhold til budgetlægningen er flygtningekvoten for 2016 hævet fra 196 til 308. Det betyder øgede udgifter til midlertidig boligplacering, integrationsprogrammet (primært danskuddannelse) og integrationsydelse. I den anden retning trækker det, at flere bliver omfattet af den lavere integrationsydelse.

 

Driftsloftet for refusionen på køb af vejledning og opkvalificering er blevet sænket siden budgettets vedtagelse. Det vil sandsynligvis alt andet lige betyde større nettoudgifter. Kontoen er dog omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder at kommunerne under ét kompenseres fuldt ud for stigende udgifter.

 

Endelig er budgettet på SO 17 fortsat behæftet med den usikkerhed som refusionsomlægningen giver.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Intet at bemærke på nuværende tidspunkt.

 

Forebyggelsesudvalget

Intet på bemærke på nuværende tidspunkt.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den tidlige risikovurdering af budget 2016 drøftes og tages til efterretning,

 

at anmode fagudvalgene om, frem mod den første budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, at arbejde videre med at kvalificere og håndtere risikoelementerne på de forskellige fagområder.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.02.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Ansøgning fra Herning Vand A/S om garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher

Sagsresume

Herning Vand har fremsendt anmodning om kommunal garantistillelse for et lån på op til 40 mio. kr. optaget hos KommuneKredit.
Lånebeløbet skal anvendes til finansiering af investeringsudgifter i regnskabsåret 2015.

Sagsfremstilling

Herning Vand har fremsendt en anmodning om, at Herning Kommune stiller garanti for låneoptagelse i KommuneKredit på op til 40 mio. kr. til finansiering af Herning Vands investeringer i 2015.

Det endelige lånebeløb kendes først, når koncernregnskabet 2015 for Herning Vand er opgjort.

 

I henhold til lånebekendtgørelsen, der regulerer kommunernes adgang til låneoptagelse, garantistillelse mv., henregnes låneoptagelse til finansiering af investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, ikke til kommunens låntagning.

 

Herning Kommune har pr. ultimo 2015 stillet garanti for Herning Vand for i alt 42,8 mio. kr., der stammer fra låneoptagelse vedrørende 2013.

Primo 2015 gav Byrådet et tilsvarende tilsagn til Herning Vand om kommunal garantistillelse på et lån op til 50 mio. kr. Dette tilsagn valgte Herning Vand ikke at benytte, da et tilbud fra Nordea Finans uden kommunal garanti viste sig at være mere økonomisk fordelagtig.

 

Betingelsen for at stille en kommunal garanti er, at der opkræves en provision herfor på markedsmæssige vilkår, så der ikke sker en konkurrencemæssig forvridning i forhold til det private lånemarked, når kommunen stiller garanti.

Jf. Byrådsbeslutning fra 1. april 2014 pkt. 121 vil Herning Vand A/S blive opkrævet en engangsprovision på 1% af lånets hovedstol svarende til 400.000 kr. og en årlig provision på 0,5% af restgælden.

 

Herning Vand A/S er på nuværende tidspunkt stadig i process med at afsøge mulighederne for lånoptagelse på det private lånemarked. Hvis Herning Vand opnår en aftale på det private lånemarked, der er mere økonomisk fordelagtigt end et lån ved KommuneKredit med kommunal garanti, vil Herning Vand ikke benytte sig af en stillet kommunal garanti.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune stiller garanti til Herning Vand for låneoptagelse op til 40 mio. kr.,

 

at der opkræves en engangsprovision på 1% af lånets hovedstol og en årlig provision på 0,5% af restbeløbet,

 

at de budgetmæssige tilpasninger foretages administrativt, når det endelige lånebeløb kendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-3-16 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener og skabe på Fælledvej i Studsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener/skabe ved kollektiv råderet i afdeling 366-0, Fælledvej, Studsgård.

Sagsfremstilling

Lejerbo vil gerne have udskiftet køkkener/skabe ved kollektiv råderet på Fælledvej, Studsgård. Ved kollektiv råderet kan lejer selv afgøre, om man ønsker at få udskiftet køkkenet/skabe.

 

Afdelingen består af 8 familieboliger, der er opført i 1989 som rækkehuse, beliggende i Studsgård ca. 10 km fra Herning by. Rækkehusene består af 4 2-værelses rækkehuse på 66 m2, samt 4 3-værelses rækkehuse på 84 m2. Boligerne er alle velindrettede og alle har have og redskabsrum.

 

Afdelingen har på et afdelingsmøde den 11. august 2015 besluttet at udskifte køkkener/skabe ved kollektiv råderet.

 

Den samlede anlægssum beløber sig til ca. 880.000 kr. der ønskes finansieret af egne henlæggelser samt lån af egne midler.

 

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

 

Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør for køkkener 443 kr. pr. køkken pr. måned, svarende til mellem 7,85% og 9,68%. Huslejestigning for skabe er under 5%. Den nuværende husleje udgør henholdsvis 4.572 kr. samt 5.636 kr. og stiger i forbindelse med udskiftning af hele køkkenet til 5.015 kr. samt 6.079 kr.

Ved udskiftning af alene skabsinventar vil huslejen stige til 4.749 kr. samt 5.813 kr.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at finansieringen af arbejdet via egne henlæggelser samt lån af egne midler godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.14-K08-1-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af anlægsregnskab for 98 ungdomsboliger Nørregade 9 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 14. december 2010 godkendte Byrådet i Herning skema A, for en ombygning af Nørregades Plejehjem. Efter ombygningen ville der være 98 ungdomsboliger i bygningen.

 

Boligselskabet Fruehøjgaard har nu afsluttet byggeriet og taget bygningen i drift. Boligselskabet fremsender endeligt anlægsregnskab i form af Skema C til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender det fremsendte skema C.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt skema C vedrørende etablering af 98 almene ungdomsboliger, beliggende Nørregade 9, 7400 Herning, med anmodning om godkendelse af skema C med den endelige anskaffelsessum.

 

Kommunalbestyrelsen gav den 14. december 2010 tilsagn(Skema A) om støtte til et boligprojekt omfattende 98 almene ungdomsboliger.

 

I tiden mellem meddelelsen af støttetilsagnet og fremlæggelsen af anlægsprojektet (skema B-ansøgning) skete der en mindre tilpasning af projektet. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 17. september 2012 en anskaffelsessum på 101.349.000 kr. for projektet. Lejen for boligerne blev foreløbigt godkendt til 751kr. pr. m2 bruttoetageareal.

 

Bygherre har afsluttet byggeriet og har meddelt, at de er klar til at indberette Skema C den 22. december 2015.

 

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er i det fremsendte anlægsregnskab(Skema C) opgjort til 100.663.000 kr.

 

Anskaffelsessummen inkl. moms for 98 ungdomsboliger opgøres i forhold til skema B godkendelsen således:

 

Udvalgte hovedtal.

Skema B tilsagn inkl. moms

Skema C regnskab inkl. moms

Grundudgifter

25.283.000 kr.

24.144.000 kr.

Håndværkerudgifter

64.825.000 kr.

67.946.000 kr.

Omkostninger

9.698.000 kr.

7.039.000 kr.

I alt

101.349.000 kr

100.633.000 kr.

 

Mindreudgiften udgør 716.000 kr.

 

Årsagen til mindreudgiften angives af Boligselskabet Fruehøjgaard til at være, at ejendommen viste sig at indeholde færre m2 end antaget fra start og oplyst i BBR.

Opførelsen af almene boliger i Danmark er underlagt en lang række regler, herunder regler om hvor meget et byggeri max må koste. Færre m2 har betydet, at Boligsleksabet har måtte justere byggeriet, da man i Skema B godkendelsen var helt oppe at ramme max. beløbet. Besparelsen er fundet ved, at omkostningerne til ex. byggelånsrenter og andre finansielle udgifter er blevet mindre end forudsat i skema B. Men også håndværkerudgifterne har vist sig mindre end først antaget.

 

I grundudgifterne ligger der også en større omflytning fra Tilslutningsbidrag til grundkøbesum. Se til illustration punkt 38 på Økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2016.

 

Finansieringen af boligernes anskaffelsessum, opgøres i forhold til skema C således:

 

 

Skema B finansiering

Skema C finansiering

Realkreditlån 91% af anskaffelsessummen

92.228.000 kr.

91.603.000 kr.

Grundkapital 7%

7.094.000 kr.

7.046.000 kr.

Beboerindskud 2%

2.027.000 kr.

2.013.000 kr.

 

 

Kommunal garantistillelse.

Herning Kommune skal stille kommunal garanti for den del af realkreditlånet som ligger ud over de 60% af lånet. Den endelige garantiprocent er nu beregnet og Herning Kommune skal garantere for den del af lånet som ligger ud over 60% af ejendommens værdi, hvilket konkret svarer til 59.220.100 kr. I forbindelse med skema A godkendte byrådet at stille garanti for et beløb som blev anslået til 60.640.044 kr. Staten regarantere for halvdelen af det beløb som kommunen garantere for.

 

Husleje.

Den endelige husleje er på baggrund af Skema C opgjort til 740 kr. pr. m2 bruttoareal.

Konkret kan det oplyset at man derfor kan leje en 49 m2 stor lejlighed, med eget bad og køkken for 2.940 kr. pr. mdr. excl. forbrug.

 

Økonomi

i forbindelse med Skema A, er der givet bevilling til udgiften til kommunalt grundkapitaltilskud på 7,254 mio kr. Der er desuden givet bevilling til driftsudgiften til ungdomsboligbidrag på 167.000 kr. årligt.

Det blev derudover vedtaget at stille den beskrevne garanti.

 

Den kommunale sagsbehandling udløser et sagsbehandlingsgebyr på 253.000 kr. Der er i forbindelse med skema A søgt om indtægtsbevilling til denne indtægt.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at anlægsregnskabet og dermed skema C godkendes med en samlet anlægssum på 100.633.000 kr.,

 

at huslejen på de 740 kr. pr. m2 bruttoareal godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Inddragelse af flygtninge i ombygning af Sebbesandevej 2

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at den kommunale ejendom på Sebbesandevej 2, der tidligere har huset Produktionsskolen, fremadrettet skal anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge – ”Modtagecenter”.

 

Der er rejst forslag om, at flygtninge involveres i ombygningen af Sebbesandevej 2, og denne sag beskriver derfor, hvordan flygtninge kan involveres i istandsættelsen og ombygningen.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse Søren Liner Christensen deltager i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forslag til inddragelse:

Ombygningen af Sebbesandevej kan knyttes sammen med den eksisterende indsats, hvor flygtninge sideløbende med danskundervisning er i gang med en aktiv beskæftigelsesindsats - virksomhedspraktik. Figuren nedenfor illustrerer, hvordan den sammenhængende indsats er tilrettelagt:

 

 

Lær Dansk står for både danskundervisningen og den aktive indsats, og det er således virksomhedskonsulenter fra Lær Dansk, der etablerer de konkrete virksomhedspraktikker. Ved etableringen af praktikkerne lægges der vægt på at sikre et godt match mellem virksomhed og flygtning – til gavn for begge parter.

 

Det foreslås, at flygtninge som led i den aktive indsats, kommer i virksomhedspraktik hos de firmaer, der udfører opgaven med ombygning af Sebbesandevej 2, og at de konkret kommer til at arbejde med ved ombygningen.

 

Lovgivning på området.

Herning Kommune udarbejder senest 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en flygtning eller familiesammenført i samarbejde med pågældende en integrationskontrakt. Integrationskontrakten skal beskrive pågældendes beskæftigelses- og uddannelsesmål, samt hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at opnå de opstillede mål. Aktiviteterne består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud.

 

Reglerne for virksomhedspraktikker: Antallet af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud eller job på særlige vilkår må ikke overstige 1 pr. 5 ordinært ansatte medarbejdere, hvis der er under 50 medarbejdere eller 1 pr. 10, hvis der er over 50 ordinært ansatte på virksomheden

 

Inddragelse af flygtninge som led i den eksisterende integrationsindsats understøtter en sammenhængende integrationsindsats, og vil give let adgang til løbende at lade flygtninge og familiesammenførte deltage i og bidrage til ombygning og istandsættelse af boliger til flygtninge.

 

Alternativt forslag.

Alternativt kan der etableres en byggeenhed i kommunen funderet i enheden Kommunale ejendomme i Teknik og Miljø. Enheden kunne være ansvarlig for istandsættelse og ombygning af Sebbesandevej 2. Kommunale ejendomme får dermed ansvaret for at levere de relevante håndværkere samt en ansvarlig i forhold til virksomhedspraktikanterne (flygtninge).

 

Målgruppen af flygtninge vil være omfattet af lov om danskuddannelse, og der vil derfor være behov for, at deltagerne kan deltage i danskundervisning ved siden af virksomhedspraktikken. Det fremgår dog af lov om danskuddannelse, at danskundervisningen tilrettelægges fleksibelt med hensyn til tid, sted og indhold for at fremme samspillet med kursistens beskæftigelse, aktivering eller uddannelse.

 

Lovgivning på området.

Reglerne for virksomhedspraktik er som beskrevet ovenfor.

 

Der er ingen juridiske forhold, der hindrer, at kommunen selv varetager sine håndværkeropgaver.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at flygtninge involveres i ombygningen af Sebbesandevej 2 til modtagecenter som led i den eksisterende integrationsindsats.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt sådan, at flygtninge involveres i betydeligt omfang i ombygningen af Sebbesandevej 2 til modtagecenter på den måde, som det er beskrevet i alternativt forslag.

 

Søren Liner Christensen var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Sagsresume

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.   

Da dele af arealet er klassificeret som byzone, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med det ønskede projekt. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-24 for et teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg, som kan ses i bilag 1.

 Kommuneplantilægget er en forudsætning for forslag til lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg (dele af matr. nr. 2u, 3ag og 4bl alle Over Feldborg By, Haderup) Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.

 

 

Kortet viser omfanget af Kommuneplanramme 03.T2 samt den nye afgrænsning af kommuneplanramme 03.B1.

 Arealet er privat ejet, men der er tinglyst servitutter vedr. placering af regnvandsbassin derpå. 

 Da arealet er klassificeret som byzone, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Kommuneplanramme 03.B1 for boligområde ved Gammel Landevej skal derfor ændres for den del, hvorpå der ønskes etableret regnvandsbassin. Med kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreslås arealet omfattet af den nye kommuneplanramme 03.T2 overført til landzone. Kommuneplantillægget ændrer ikke bestemmelserne for rammeområde 03.B1 kun afgrænsningen heraf.

 Med tillægget laves en ny kommuneplanramme 03.T2 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg, som giver mulighed for at arealet anvendes til klimatilpasning og generel håndtering af overfladevand ved etablering af et regnvandsbassin mm. Kommuneplanramme 03.T2 giver desuden mulighed for at etablere beplantning, der kan understøtte overgangen fra Feldborg til det åbne land. Beplantningen er en videreførelse af den beplantning, der er en kendetegnende markør for Feldborgs afslutning.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.  

Da dele af arealet er omfattet af en eksisterende lokalplan og klassificeret som byzone, er det nødvendigt, at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 03.T2.1 for et teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg, som kan ses i bilag 1.

Forslag til lokalplan 03.T2.1 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.

Arealet er i dag omfattet af lokalplan nr. 03.4 for Feldborg By. Området ligger i den nordøstligste del af lokalplanområdet og er udlagt til bolig formål. For at muliggøre projektet, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg. 

Lokalplanforslaget omfatter dele af matr.nr. 2u, 3ag og 4bl, alle Over Feldborg By, Haderup. Arealet er privat ejet, men der er tinglyst servitutter vedr. placering af regnvandsbassin derpå. Lokalplanområdet er ca. 4500 m2 og beliggende i den nordøstlige udkant af Feldborg. Matrikel 3ag ligger i byzone, med lokalplanforslag 03.T2.1 foreslås den del af matrikel 3ag, der er omfattet af lokalplanområdet, overført til landzone.

 

 

Ortofoto med afgrænsning af området for lokalplan nr. 03.T2.1.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende delvis i byzone ved den nordøstlige afgrænsning af Feldborg. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 60, der udlægger et nyt rammeområde 03.T2 til teknisk areal ved Gammel Landevej i Feldborg.

Forslag til lokalplan 03.T2.1 fastlægger områdets anvendelse til teknisk anlæg og muliggør dermed etableringen af et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg.

Lokalplanen fastlægger retningslinjer for områdets adgangsforhold, terrænregulering, bebyggelse og beplantning.

Lokalplanen sikrer, at der etableres beplantningsbælte i den sydøstlige afgrænsning af lokalplanområdet, så der skabes en harmonisk overgang til det åbne land.

Lokalplanens indhold

For at få plads til at etablere et regnvandsbassin, giver lokalplanen mulighed for at regulere vandløbet Feldborg Mose. De fremtidige dimensioner i vandløbet skal være tilsvarende de nuværende, hvorfor reguleringen ikke forventes at medføre ændringer i de afvandingsmæssige forhold. Vandløbet skal efter reguleringen have en afstand på minimum 8 meter til den eksisterende sø mod nord, der er registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3, for at sikre mod overfladeafstrømning fra vandløbet til søen.

Regnvandsbassinet må maksimalt udgøre 30 % af lokalplanområdets samlede areal. For at sikre, at regnvandsbassinets udformning bidrager til områdets rekreative værdi, skal det etableres med jævnt og fladt skrånende bund og bredder, og holdes i en minimum afstand af 8 meter til vandløbet Feldborg Mose, der med sin regulering danner den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet.

Lokalplanen giver kun mulighed for opførelse af mindre bygninger og anlæg, der er relateret til områdets anvendelse som teknisk anlæg. Disse bygninger skal tilpasses landskabet, hvorfor der i lokalplanforslaget stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse.

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Gammel Landevej.

Lokalplanen sikrer generel håndtering af overfladevand. Endvidere skal lokalplanen overføre dele af lokalplanområdet fra byzone til landzone.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 6. oktober 2015 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende miljørapport for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade. Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 8. oktober til og med 3. december 2015. Der er i perioden indkommet tre indsigelser og bemærkninger.

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 49 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæggets to rammer 52.BL1 og 52.E1 er beliggende i den østlige del af Haunstrup By.

 

Kommuneplantillæg nr. 49 udlægger en ny ramme 52.E1 til erhverv i virksomhedsklasser 1-4. Virksomhedsklasse 1 er virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ganske ubetydelig grad. Virksomheder i klasse 4 er virksomheder og anlæg, som kan være belastende for omgivelserne. Bebyggelsesprocenten for området som helhed hæves til 60% for rammeområde 52.E1.

  

Der ændres ikke i bestemmelserne for rammeområde 52.BL1, da det blot er afgrænsningen af rammeområdet der ændres.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 49 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 8. oktober til og med den 3. december 2015. Der er indkommet tre bemærkninger og indsigelser. De samlede bemærkninger er vedlagt i bilag 1. Bemærkningerne omhandler blandt andet afgrænsning af området, vejadgang og støjdæmpende foranstaltninger.    

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver efter administrationens vurdering ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger samt baggrunden for, at kommuneplantillæg og lokalplan indstilles til endelig vedtagelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Lokalplanforslag 52.E1.1 - Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup og tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra 8. oktober til 3. december 2015, hvor der er indkommet tre bemærkninger og indsigelser.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 52.E1.1 – Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup endelig vedtages med ændringer, som bl.a. omhandler byggeret, bevaringsværdige træer og præcisering af bestemmelser for støjdæmpende foranstaltninger. Derudover skal der tages stilling til, hvorvidt der kan være frakørsel fra virksomheden via Skibbildvej.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanen omfatter en eksisterende virksomhed og to boliger ved Haunstrup Hovedgade i den østlige del af Haunstrup. Lokalplanen udlægger området til erhverv uden bolig, hvilket betyder, at boligejendommene ikke kan udvides yderligere ved tilbygning og lignende.

 

Der er ikke knyttet handlepligt til lokalplanen, ligesom lokalplanen ikke hindrer, at boligejendommene kan vedligeholdes og istandsættes. Forvaltningen har fundet det hensigtsmæssigt, at ejendommene er indeholdt i lokalplanen. Dette er begrundet med, at den ene ejendom er omgivet af den samme virksomhed til to sider og har en tinglyst fælles færdselsret med den eksisterende virksomhed. Virksomheden er derudover i dialog om at overtage den anden ejendom.

 

Lokalplanområdet er disponeret i tre delområder med mulighed for at etablere erhvervstyper i virksomhedsklasse 1-4. Virksomhedsklasse 1 er virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ganske ubetydelig grad. Virksomheder i klasse 4 er virksomheder og anlæg, som er belastende for omgivelserne. Disponeringen i lokalplanområdet skal forebygge uhensigtsmæssig miljøpåvirkning i området, både internt og eksternt.

 

Lokalplanforslaget fastlægger, at det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at den eksisterende vejadgang fra lokalplanområdet til Skibbildvej lukkes af hensyn til boligområdet nord for lokalplanområdet.

 

Lokalplanforslaget indeholder desuden bestemmelser, der omfatter støjdæmpende foranstaltninger.

 

Kommuneplantillæg og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og miljørapport. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Offentlig høring 

Planforslagene med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra 8. oktober til 3. december 2015. Der er indkommet tre bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger og indsigelser er samlet i bilag 1.

 

Bemærkninger og indsigelser omhandler blandt andet afgrænsning af lokalplanområdet, støjdæmpende foranstaltninger og vejadgang fra Skibbildvej. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

 

Vejadgang fra Skibbildvej

I den offentlige høring er der kommet indsigelse fra virksomheden, som ønsker at der fortsat kan være udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej. Virksomheden har oplyst, at de har testet om manøvrearealet var stort nok til større lastbiler, hvilket det efter virksomhedens vurdering har vist sig ikke at være.

Vejdirektoratet udtaler bekymring for de trafikale konsekvenser på Haunstrup Hovedgade, hvis der ikke er tilstrækkelig med manøvreareal på egen grund. Vejdirektoratet påpeger, at man ikke ser det som hensigtsmæssigt, at lastbiler kører ud på Haunstrup Hovedgade fra virksomheden grundet krydsets placering og udformning, herunder bl.a. manglende signalregulering og kanalisering.  

 

Herning Kommunes alter-               Herning Kommunes alternativ 2

nativ 1 - Den røde streg                   Den røde streg illustrerer en evt. ny

illustrerer en evt. ny tilbyg-              tilbygning - Ikke målfast

ning - Ikke målfast

 

Herning Kommune har efter den offentlige høring udarbejdet materiale med to alternativer, som viser at der i princippet er manøvreplads nok. Det ene alternativ viser, at lastbilen skal bakke tre gange, når de skal vende efter aflæsning. Dette er ikke optimalt. I det andet alternativ skal der fældes to træer, som ikke er bevaringsværdige, men her kan lastbilen nøjes med at bakke en gang. Hermed kan hensynet til naboer langs Skibbildvej opretholdes samtidig med, at der stilles krav om etablering af støjdæmpende foranstaltninger.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der skal træffes beslutning om, hvorvidt der i lokalplanen skal være udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej.

 

Hvis der træffes beslutning om, at der skal være udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej skal det tilføjes i lokalplanforslagets §4.1 og i §11.2. Derudover skal lokalplanforslagets §12.1 slettes. Hvis der træffes beslutning om, at der ikke skal være udkørsel ved Skibbildvej, anbefaler forvaltningen, at der i lokalplanens §4 til føjes en bestemmelse om, at der indenfor lokalplanområdet skal etableres manøvreareal til lastbiler.

 

Støjdæmpende foranstaltninger

Forvaltningen anbefaler på baggrund af indsigelsen, at det i lokalplanen præciseres, at den støjdæmpende foranstaltning mellem indsiger og dennes nabo mod vest først skal etableres, når der etableres erhverv på matrikel 2dø.

 

Byggeret

Forvaltningen har revurderet byggeretten for matrikel 2dø. Hvis ejendommen skal udnyttes med en bebyggelsesprocent på 40, som der er mulighed for i dag, skal byggeretten hæves til 644 m2 for den pågældende matrikel. Forvaltningen vurderer dog, at det kan være hensigtsmæssigt, at ejendommen kan udnyttes på en anden måde end hvad lokalplanforslaget oprindeligt gav mulighed for. Derfor anbefaler forvaltningen, at byggeretten på matrikel 2dø hæves til 644 m2 i lokalplanens §7.1, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 40 for ejendommen. Forvaltningen anbefaler endvidere, at byggefeltet forlænges til skellet mellem matrikel 2dø og 2ai, så det er muligt at realisere lokalplanens muligheder.

 

Bevaringsværdige træer

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående afsnit om byggeret på matrikel 2dø, at de bevaringsværdige træer på matrikel 2dø ikke længere skal klassificeres som bevaringsværdige og ikke længere er indtegnet på kortbilag 2 i lokalplanen.

 

Påbudt facadebyggelinie

Forvaltningen anbefaler, at det tilføjes i lokalplanforslagets §7.4: ”.. Den påbudte facadebyggelinje er sammenfaldende med vejbyggelinjen langs Haunstrup Hovedgade.”

 

I lokalplanens redegørelsesdel vil det blive tilføjet, at der inden for vejbyggelinjen ikke må opføres ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlig forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretning af blivende art uden Vejdirektoratets tilladelse jf. vejlovens §40 stk. 2.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport til kommuneplantillægget og lokalplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 og lokalplan 52.E1.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3). Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 52.E1.1 – Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der skal være mulighed for udkørsel fra virksomheden via Skibbildvej, idet det tilføjes i lokalplanforslagets §4.1:.. ”og Skibbildvej”  samt i §11.2 tilføjes følgende: ”.. Dog kan der etableres en åbning i beplantningen, hvor der skal etableres en låge/port for udkørsel.” som indtegnes på lokalplankortet

 

at lokalplanforslagets §12.1 slettes.

  

at i lokalplanforslagets § 12.2 tilføjes: ”.. Dog skal beplantet afskærmning eller beplantet støjdæmpende foranstaltning på matrikel 2dø først etableres, når ejendommen anvendes til erhverv.”

 

at i lokalplanforslagets §11.2 tilføjes: ”..jævnfør §12.2.”

 

at byggeretten på matrikel 2dø i lokalplanforslagets § 7.1 hæves til 644 m2.

 

at byggefeltet på matrikel 2dø på kortbilag 2 (lokalplankortet) forlænges til skellet mellem matrikel 2dø og 2ai.

 

at de bevaringsværdige træer på matrikel 2dø udgår.

 

at i lokalplanforslagets §7.4 tilføjes:  ”.. Den påbudte facadebyggelinje er sammenfaldende med vejbyggelinjen langs Haunstrup Hovedgade.”,

 

at der skal være mulighed for udkørsel ved Haunstrup Hovedgade via Skibbildvej.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Overdragelse af Rønne Allé 2, Sunds til Sunds Borgerforening

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff Grønkjær. Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Byrådet har besluttet at afhænde ejendommen Rønne Allé 2 i Sunds. Ejendommen har været brugt af Dagplejen og Lokalhistorisk Arkiv. Dagplejen er flyttet ud, og Lokalhistorisk Arkiv afventer pt. anvisning af nye lokaler.

 

Som en del af den igangværende områdefornyelse i Sunds arbejder en borgergruppe pt. på at finde egnede lokaler til etableringen af et nyt mødested kaldet Generationernes Hus. Borgergruppen har i den forbindelse vist interesse for Rønne Allé 2.

 

Byplanudvalget skal derfor tage stiling til, om ejendommen Rønne Allé 2 i Sunds skal i offentligt udbud uden midstepris eller afhændes i form af et gaveskøde til Sunds Borgerforening med henblik på etablering af Generationernes Hus.

Sagsfremstilling

Generationernes Hus

Som en del af det igangværende områdefornyelsesprojekt i Sunds arbejder en borgergruppe på at etablere Generationernes Hus. Der er afsat 200.000 kr. til opstart af projektet som en del af områdefornyelsen.

 

Alle projekter og initiativer under områdefornyelsesprojektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Sunds Borgerforening, nedsatte arbejdsgrupper og Herning Kommune og under 4 forskellige temaer/indsatsområder:

 

 • Smuk hovedgade (byforskønnelse og trafiksikkerhed)
 • Nyt liv i byen (den langsigtede lokale indsats)
 • Generationerne i byen (det gode hverdagsliv for alle)
 • Byen ved søen (nyt mødested og bypark ved søen)

 

Formålet med Generationernes Hus er at samle byens borgere på tværs af generationer til uformelle møder og aktiviteter.

Arbejdsgruppen (herunder borgerforeningen) har ydet en stor indsats for at skabe og finde et fælles mødested på tværs af generationer, og gerne med central beliggenhed.

Gruppen begyndte processen med at invitere forskellige interessenter, foreninger m.fl. til borgermøder for at afklare forskellige behov, ideer og ressourcer. Næste skridt er at finde egnede lokaler.

Gruppen har tidligere været interesset i at leje Nordeabygningen i Sunds Hovedgade til formålet, men den blev udlejet til et fitnesscenter. Derudover har to andre ejendomme i hovedgaden været undersøgt, men har vist sig at være urealistiske i forhold til købspris, nedrivning/nybyggeri osv. Gruppen vil, så snart man har fundet lokalerne, begynde en indsamling af midler samt ansøginger til fonde, herunder Lokale- og Anlægsfonden (LOA).

 

Gruppen mener, at Rønne Allé 2 vil være velegnet til Generationernes Hus med sin centrale beliggenhed tæt på hovedgaden og den nye bypark ved søen.

De mener desuden, at ejendommen kan renoveres og opfylde de behov, der er til følgende anvendelse og mål:

 • Lokalhistorisk arkiv
 • Dagplejernes aktiviteter
 • fremme frivilligt arbejde og arrangementer, give mulighed for så mange frivillige aktiviteter som muligt
 • at skabe rammer der muliggør samarbejde på tværs af generationer samt kulturelle og sociale forskelle.
 • at finde anvendelse til bygningen, der ikke konkurrerer med de tilbud, der allerede findes i byen
 • at bevare det gamle kommunekontor i byen - en del af byens historie
 • at huse borgerforeningen

 

Lokalerne skal ikke kunne benyttes til udlån/udlejning til private formål.

 

I forbindelse med evt. overtagelse af ejendommen til etablering af Generationernes Hus, overgår den fremtidige drift og vedligeholdelse ligeledes til Generationernes Hus/Sunds Borgerforening.

 

Ansøgning om driftstilskud til Generationernes Hus

Gruppen bag Generationernes Hus har den 9. april 2015 indsendt en ansøgning om tilskud til den årlige driftsudgift på i alt 175.000 kr. til husleje forbrugsudgifter og forsikringer. Ansøgningen om driftstilskud vedrørte drift af Nordeabygningen i Sunds Hovedgade, som gruppen på daværende tidspunkt var interesseret i at leje til etablering af Generationernes Hus. Ansøgningen blev behandlet på Kultur og Fritidudvalgsmødet den 4. maj 2015, hvor det blev besluttet at meddele afslag på ansøgningen om driftstilskud af budgetmæssige årsager, og bygningen er nu udlejet til anden side.

 

Rønne Allé 2

Byrådet ønsker at afhænde ejendommen Rønne Allé 2 i Sunds. Salget af ejendommen er en del af en planlagt arealoptimering, der indgår i mulighedskataloget.

Ejendommen har været brugt af Dagplejen og Lokalhistorisk Arkiv. Dagplejen er flyttet ud, og Lokalhistorisk Arkiv afventer pt. anvisning af nye lokaler.

 

Rønne Allé 2 er beliggende på matr. nr. 1bc, Sunds Præstegård, Sunds. Grundarealet er på 947 m2. Ejendommen er opført i 1957. Bygningen består af stue og 1. sal, der har et samlet areal på 256 m2.

Bygningen blev indtil for nylig brugt til dagplejen og Lokalhistorisk Arkiv. Herning Kommune arbejder pt. på med at finde nye lokaler til Lokalhistorisk Arkiv.

 

Forvaltningen har den 25. november 2105 besigtiget ejendommen og vurderet ejendommen til at have middel bevaringsværdi.

Rønne Allé 2 i Sunds er en offentlig bygning og det tidligere kommunekontor. Bygningen er en tidstypisk, velproportioneret og enkel bygning med fin rytme i facaden. Bygningen som helhed fremstår intakt, men uoriginal på følgende punkter; nye vinduer i plast og nye sålbænke på ankomstsiden samt ny terrassedør. Tilstanden er dårlig (udvendig vurdering).  

 

Der er ikke foretaget en egentlig teknisk vurdering af bygningens tilstand. Kommunale Ejendomme oplyser, at der ikke er registreret særlige problemer med skimmelsvamp eller skadedyr på ejendommen.

 

   

 

 

 

 

Planmæssige forhold

Rønne Allé 2 er omfattet af rammeområde 21.B1 Boligområde vest for Sunds Hovedgade, Herning Kommuneplan 2013-2024. Af rammen fremgår det, at "der skal være mulighed for at indpasse bygninger til visse offentlige formål og erhverv, for eksempel daginstitutioner og kontorer, som ikke er til gene for omgivelserne". Af kommuneplanen fremgår det desuden, at "bebyggelse med høj kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi skal så vidt muligt søges restaureret og bevaret".  

 

Det er forvaltningens vurdering, at det påtænkte Generationernes Hus kan etableres på ejendommen inden for den eksisterende kommuneplanramme. 

 


Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Det anbefales, at overdragelse til Sunds Borgerforening sker på et gaveskøde på sædvanlige vilkår som følger:

 

at Sunds Borgerforening afholder udgiften til berigtigelse af overdragelsen i form af omkostninger til skøde og tinglysning og evt. matrikulær udstykning. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Rønne Allé 2 i Sunds afhændes i form af gaveskøde til Sunds Borgerforening med henblik på etablering af Generationernes Hus.

Beslutning

Sagen er udsat.

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Egnsteateraftale for Operaen i Midten 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Den gældende egnsteateraftale melllem Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommune og Operaen i Midten udløber per 31. december 2016. Jf. denne aftale skal der senest d. 1. april 2016 fremsendes politisk godkendt aftale til Kulturstyrelsen. Forslag til en ny fire-årig aftale foreligger hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den gældende egnsteateraftale mellem Herning, Ikast-Brande, Struer og Holstebro Kommuner og Operaen i Midten udløber pr. 31.12.2016.

 

Politisk godkendt forslag til en ny aftale, som skal gælde for perioden 1.1.2017- 31.12.2020 skal indsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2016.

 

Teatrets bestyrelse har pr. mail godkendt forslaget til egnsteateraftale for 2017-2020 den 15.-17. december 2015.

 

Operaen i Midten er en selvejende institution. Hovedformålet er at producere professionelt musikdramatisk teater i henhold til bestemmelserne om egnsteatre i teaterlovgivningen. Teatret skal derfor producere minimum to nye scenekunstforestillinger årligt. Turnévirksomhed indgår i teatrets virke, ligesom teatret kan indgå i samproduktioner med andre professionelle teatre. Teatret bidrager

til at udvikle scenekunsten i lokalområdet med aktiviteter, der ligger i umiddelbar tilknytning til teatrets primære opgaver.

 

Teatrets repertoire fastlægges ud fra kriterier om originalitet, relevans og tilgængelighed og produktionerne opføres først og fremmest i teatret fire hjemstedskommuner.

 

Et særligt delmål og fokus retter sig mod børn og unge, og teatret vil styrke og udvikle sin position som førende på dette felt. Dette sker bl.a. ved at være lead partner for Grow Op! Projektet, der er en operabiennale for børn og unge, og det er et strategisk projekt i Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017.

 

Aftalen blev godkendt af Kultur og Fritidsudvalget i Holstebro den 12. januar 2016.

Økonomi

De kommunale driftstilskud for Operaen i Midten er i alle aftaleårene 2017-2020

identisk med driftstilskuddet for 2016 uden PL-fremskrivninger.

 

Det samlede årlige tilskud afholdes af kommunerne efter en fordelingsnøgle i

henhold til indbyggertallet i aftale-kommunerne og udgør i aftaleårene i alt 2.152.421

kr. pr. år.

  

Her ud over modtager Operaen i Midten et særligt statstilskud, som er det tidligere amtstilskud, og som i 2015 udgør 1.350.228 kr. Der gøres opmærksom på at dette tilskud er omfattet af regeringens vedtagne omprioriteringsbidrag, svarende til en reduktion i størrelsesordenen 25-30.000 kr. årligt

 

Herning Kommunes andel udgør i 2017 915.597 kr. og de samlede udgifter afholdes indenfor serviceområde 15, Kultur.

 

 

Herning Kommune anmodes om at godkende forslaget til ny egnsteateraftale.

 

Folketinget vedtog i 2014 ny lovgivning med henblik på at opnå en fælles kadence for

egnsteateraftaler. Som konsekvens heraf er den gældende egnsteateraftale 1-årig,

mens lovkravet fra 2017 er, at aftalerne er 4-årige.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at forslaget til egnsteateraftale for Operaen i Midten for perioden 1.1.2017-31.12.2020 godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet med anbefaling under forudsætning af, at aftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og i Kulturstyrelsen og med henblik på fremsendelse til Kulturstyrelsen inden fristen den 1. april 2016,

 

at de samlede udgifter afholdes indenfor serviceområde 15, Kultur (kontonr. 362 02 030-08).

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 29,774 mio. kr. i 2016 til byggemodningsprojekter på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2016 afsat et samlet rådighedsbeløb på 33,531 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning. Der anmodes om frigivelse af 29,774 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Restrådighedsbeløbet på 3,757 mio. kr. i 2016 anvendes til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2016. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

 

I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forbruget i 2016 er inkl. overførsler fra 2015, som overføres i den samlede overførselssag fra 2015 til 2016. Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggemodning 2016:

 

 

 

 

 

Boligområder

Egebakken/Skovbakken, Gullestrup, stednr. 002006

Forventet forbrug i 2016: 0,2 mio. kr.

Reparation af asfaltbelægning.

  

Fuglsang Sø, Tjørring, stednr. 002014

Forventet forbrug i 2016: 0,9 mio. kr.

Beløbet er afsat til drift, jordarbejder og dræning på Jordbærmarken samt etablering af erstatningsnatur. Ejendomsskatter udgør 0,648 mio. kr.

 

Fejerskovparken, Lind, stednr. 002019

Forventet forbrug i 2016: 3,497 mio. kr.

Færdiggørelse af boligveje samt etablering og drift af beplantninger.

 

Søtoften og Søengen, Sunds, stednr. 002020

Forventet forbrug i 2016: 5,074 mio. kr.

Byggemodning af 21 boliggrunde inkl. udgifter til tilslutningsbidrag og arkæologiske undersøgelser. Færdiggørelse af boligveje.

 

Hørmarken, Hammerum, stednr. 002030

Forventet forbrug i 2016: 0,065 mio. kr.

Afslutning og overdragelse af grønne områder.

 

Koustrupparken, Lind, stednr. 002031

Forventet forbrug i 2016: 1,500 mio. kr.

Profilering og beplantning af del af fritidslandskabet nord for Koustrupparken.

 

Ørskovbakken, Snejbjerg, stednr. 002032

Forventet forbrug i 2016: 4,620 mio. kr.

Byggemodning af 17 boliggrunde på boligvej NØ, herunder udgifter til tilslutningsbidrag og arkæologiske undersøgelser. Færdiggørelse af boligvej SM, herunder legeplads og beplantninger. Plantning af træer langs Ørskovvej.

 

Grønbækparken, Aulum, stednr. 002035

Forventet forbrug i 2016: 0,393 mio. kr.

Beplantninger og drift.

 

Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg, stednr. 002043

Forventet forbrug i 2016: 0,250 mio. kr.

Færdiggørelsesarbejder og overdragelse til grundejerforening.

Etablering af dræn nord for udstykningen.

 

Velhustedparken, Kibæk, stednr. 002055

Forventet forbrug i 2016: 3,180 mio. kr.

Byggemodning af 14 boliggrunde på boligvej 7, herunder udgifter til arkæologiske undersøgelser og tilslutningsbidrag.

 

Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg, stednr. 002067

Forventet forbrug i 2016: 2,579 mio. kr.

Byggemodning af 11 boliggrunde på Åbjergvænget inkl. tilslutningsbidrag og arkæologiske undersøgelser. Byggemodningen er betinget, således at den igangsættes ved salg af en grund.

 

Gl. Skarrildvej, Arnborg, stednr. 002068

Forventet forbrug i 2016: 2,281 mio. kr.

Betinget byggemodning af 11 boliggrunde inkl. tilslutningsbidrag og arkæologiske undersøgelser. Igangsættes først ved salg af en grund.

 

Holingområdet, Tjørring, stednr. 002077

Forventet forbrug i 2016: 3,83 mio. kr.

Færdiggørelsesarbejder på Ahornbakken.

Betinget byggemodning af 7 grunde på Poppelbakken.

 

I alt boligområder:

Forventede anlægsudgifter udgør 28,369 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 26,025 mio. kr. i 2016 samt overførsler fra 2015 til 2016 på i alt 2,344 mio. kr., som overføres i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016.

 

Erhvervsområder

Trafikskolevej, Hammerum Øst, stednr. 003008

Forventet forbrug i 2016: 0,412 mio. kr.

Beløbet er primært afsat til ejendomsskat

 

Birk Centerpark, Herning, stednr. 003010

Forventet forbrug i 2016: 1,620 mio. kr.

Færdiggørelser i forbindelse med overdragelse af fællesarealer til Grundejerforening.

Desuden udgør ejendomsskat for usolgte arealer en forholdsvis stor udgift (1,376 mio. kr.).

 

HI Park, 1. etape, stednr. 003017

Forventet forbrug i 2016: 2,215 mio. kr.

Der udføres vejforlængelse samt plantning af skov og vejtræer.

 

HI Park, 2. etape, stednr. 003029

Forventet forbrug i 2016: 0,705 mio. kr.

Plantning af skov og vejtræer.

 

I alt erhvervsområder:

Forventede anlægsudgifter udgør 4,852 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 3,749 mio. kr. i 2016 samt overførsler fra 2015 til 2016 på i alt 1,103 mio. kr.

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt 35,060 mio. kr. i 2016. Hertil kommer forventede overførsler af mindreindtægter fra 2015 på i alt 6,971 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreforbrug på udgiftssiden på 31,856 mio. kr. fra 2015.

 

Byggemodningsprojekter som afventer igangsættelse

Byrådet traf på møder den 6. marts 2012, den 16. april 2013, den 6. maj 2014 samt den 26. august 2014, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at byggemodningsprojekter for i alt 14 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne er fordelt på henholdsvis Udgårdsvej i Skibbild med 1,980 mio. kr., Mørupvej med 6,020 mio. kr. samt færdiggørelser for 6 mio. kr. Rådighedsbeløb til færdiggørelsesarbejder samt den disponible pulje er afsat på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

atder afsættes rådighedsbeløb i 2016 på i alt 29,774 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

 

stednr. 002006 Egebakken/Skovbakken, Gullestrup 0,254 mio. kr.

stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring 0,900 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 3,046 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 5,012 mio. kr.

stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum 0,324 mio. kr.

stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 0,710 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 4,780 mio. kr.

stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum 0,866 mio. kr.

stednr. 002043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg 0,249 mio. kr.

stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk 3,215 mio. kr

stednr. 002067 Åbjergvænget, Vildbjerg 2,467 mio. kr.

stednr. 002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg 2,292 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,910 mio. kr.

stednr. 003008 Trafikskolevej, Hammerum Øst 0,143 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 1,203 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park, 1. etape 1,857 mio. kr.

stednr. 003029 HI Park, 2. etape 0,546 mio. kr.

 

atde afsatte rådighedsbeløb på i alt 29,774 mio. kr. finansieres af følgende rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2016:

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø 5,580 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken 4,058 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 5,073 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 3,551 mio. kr.

stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk 2,536 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,015 mio. kr.

stednr. 002079 Kirkebakken, Gjellerup 0,609 mio. kr.

stednr. 002080 Gl. Skarrildvej, Arnborg 1,136 mio. kr.

stednr. 002003 rammerådighedsbeløb 6,216 mio. kr.

 

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2016 på i alt 53,887 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

 

stednr. 002006 Egebakken/Skovbakken, Gullestrup 5,242 mio. kr.

stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring 0,758 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 3,047 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 6,972 mio. kr.

stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum 0,291 mio. kr.

stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 0,979 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 4,780 mio. kr.

stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum 0,866 mio. kr.

stednr. 002043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg 10,198 mio. kr.

stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk 5,358 mio. kr

stednr. 002067 Åbjergvænget, Vildbjerg 4,598 mio. kr.

stednr. 002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg 4,800 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,910 mio. kr.

stednr. 003008 Trafikskolevej, Hammerum Øst 0,483 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 1,202 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park, 1. etape 1,857 mio. kr.

stednr. 003029 HI Park, 2. etape 0,546 mio. kr.,

 

atforventede mer- og mindreforbrug i 2015 på de nedenfor nævnte stednumre på i alt 3,447 mio. kr. på Serviceområde 01, Byggemodning overføres til 2016 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016:

 

stednr. 002006 Egebakken/Skovbakken, Gullestrup -0,054 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 0,451 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 0,062 mio. kr.

stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum -0,259 mio. kr.

stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 0,790 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg -0,160 mio. kr.

stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum -0,473 mio. kr.

stednr. 002043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg 0,001 mio. kr.

stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk -0,035 mio. kr

stednr. 002067 Åbjergvænget, Vildbjerg 0,112 mio. kr.

stednr. 002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg -0,011 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,920 mio. kr.

stednr. 003008 Trafikskolevej, Hammerum Øst 0,269 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 0,417 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park, 1. etape 0,258 mio. kr.

stednr. 003029 HI Park, 2. etape 0,159 mio. kr.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 07.00.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Anlægsregnskab for flytning af genbrugsplads i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Østergård, Birger Strandby Ernst, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for flytning af genbrugsplads i Aulum.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes. 

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. august 2012, pkt. 254 bevilget 4.200.000 kr. til flytning af genbrugsplads i Aulum.

 

Herning Kommune, Genbrug og Affald (takstfinansieret) har købt grunden på Kulvej 9 i Aulum, og der er etableret en ny genbrugsplads som planlagt.

 

Sted nr.

Navn

Bevilling kr.

Regnskab kr.

Forskel kr.

165096

Ny genbrugsplads i Aulum

4.200.000

3.535.623

664.377

 

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 664.377 kr.

 

Mindre forbruget skyldes hovedsagelig, at der er anvendt slagger i stedet for grus til opbygning af pladsens underlag. Det svarer til en besparelse på ca. 250.000 kr. i forhold til budget. Der er lagt en stenbelægning i stedet for en asfaltbelægning på hele pladsen (5.100 m2). Der blev valgt sten, da det både var billigere og mere holdbart. Det svarer til en besparelse på ca. 110.000 kr. i forhold til budget. Der ud over har der været en mindre udgift til ledningsarbejdet på ca. 100.000 kr., en mindreudgift på tilslutningsbidraget på 25.000 kr. i forhold til budget. Der har også været en mindre udgift til bygningen på ca. 70.000 kr. og en mindre udgift på 140.000 kr. til belysning i forhold til budget.

Jordarbejdet blev 85.000 kr. dyrere end forventet.  

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., og der er en væsentlig afvigelse fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

 

Mindreforbruget på 664.377 kr. indgår i mellemregningen med renovationsområdet, Serviceområde 07, Renovation. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 04.01.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Frigivelse af rådighedsbeløb til bynære grønne områder og parker i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 208.000 kr. i 2016 vedr. diverse anlægsarbejder i byens parker.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevillingen frigives.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen ønskes anvendt med op til 50.000 kr. til løsning af drænproblemer ved Hvedevænget i Vildbjerg, der blev besluttet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2016, pkt. 9. Restbeløbet på ca.158.000 kr. ønskes anvendt til anlægsprojektet for renovering af skulpturparken i Birk.

 

I skulpturparken i Birk vil der blive etableret nye hække, og der gives tilskud til drænarbejder, som bidrag til færdiggørelsen af renoveringsprojektet. Forvaltningen har drøftet sagen med Midtjysk Skole-og Kulturfond samt arbejdsgruppen omkring Skulpturparkens genrejsning, der ønsker kommunens bidrag til det samlede projekt.

 

Der er allerede fra arbejdsgruppens side rejst cirka 2,5 mill. kr. til projektet. Det er imidlertid afgørende for arbejdets udførelse i 2016, overholdelse af tidsplanerne og færdiggørelse inden Kulturhovedstad 2017, at projektet kommer i mål nu, hvorfor kommunal medfinansiering får en afgørende betydning for realisering af den samlede vision for projektet. 

Økonomi

Anlægsudgiften på 208.000 kr. afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 208.000 kr. i investeringsoversigten, sted nr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker. Der søges oprettet et nyt særskilt stednummer til projektet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2016 til serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednummer, til diverse anlægsarbejder i byens parker, drænprojektet i Vildbjerg,

 

at anlægsudgiftsbevillingen på 50.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder,

 

at tilskud på 158.000 kr. til færdiggørelse af renoveringsprojektet i Birk skal indgå i budgetforhandlingen.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anfaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling med den ændring til 3. "AT"

 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 117.000 kr. i 2016. Beløbet finansieres af Serviceområde 15, Kultur under Økonomi- og Erhvervsudvalgets område i form af uforbrugte midler fra 2015.  

Bilag

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Godkendelse af bemyndigelse til underskrift på huslejekontrakter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for udlejning i kommunale ejendomme, der hører under udvalgets område.

 

Det anbefale, at direktøren for Teknik og Miljø bemyndiges til at underskrive kontrakter ved udlejning i kommunale ejendomme.

Direktøren kan herefter bemyndige forvaltningen til at underskrive kontrakter ved udlejning i kommunale ejendomme under udvalgets område

Sagsfremstilling

I de tilfælde, hvor forvaltningen, grundet særlige forhold ved udlejningen, skønner det nødvendigt, orienteres Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at direktøren for Teknik og Miljø bemyndiges til at underskrive kontrakter ved udlejning i kommunale ejendomme. Direktøren kan herefter bemyndige forvaltningen til at underskrive kontrakter ved udlejning i kommunale ejendomme under udvalgets område.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Endelig vedtagelse af spildevandsplan 2015 - 2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til spildevandsplan godkendes endeligt. 

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2015 - 2025 bygger videre på den eksisterende spildevandsplan og tillæggene hertil. Dette gælder bla. Tillæg 18 fra 2013, som omfattede hele den nordlige del af kommunen. Ved vedtagelse af dette tillæg, blev der f.eks. indført 5 års frist for orientering om separeringskrav til grundejerne.

 

Planen er digital og kan læses ved at trykke på dette link: http://spildevandsplan.herning.dk/

 

I det vedhæftede bilag til dagsordenen gennemgås spildevandsplanens fokusområder.

 

Her skal særligt fremhæves:

 

Frist for separering på egen grund:

I spildevandsplan 2015 - 2025 foreslås det, at borgere i områder, hvor spildevand og regnvand skal separeres i planperioden, skal gennemføre separering på egen grund med en frist på minimum 5 år. Der er tidligere vedtaget tillæg 4, 5, 6, 18 og 20 (4270 ejendomme), hvor ejendommene har fået frister på 3 - 5 år for separering på egen grund. Disse frister fastholdes. Tillæggene blev vedtaget af Byrådet henholdsvis marts 2013, december 2013 og maj 2014.

 

Den gældende spildevandsplan blev vedtaget i Byrådet den 22. juni 2010 og omfatter områder, der er planlagt separeret, men som der indtil videre ikke er indledt påbudsprocedure overfor. For disse områder, er der pt. gået 5 år siden vedtagelse af spildevandsplanen, og Herning Kommune kan vælge at meddele påbud med en kortere frist end 5 år, eller at give yderligere 5 års frist. Forvaltningen anbefaler, at der gives en ny frist på 5 år, fordi de pågældende borgere endnu ikke er blevet skriftligt orienteret om separering. Der er taget hensyn til yderligere 5 års frist i Herning Vand A/S investeringsoversigt.

 

Ved behandlingen af forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 på Byrådsmødet den 6. oktober 2015 blev der vedtaget en frist på minimum 5 år for separering på egen ejendom fra endelig vedtagelse af spildevandsplanen. Fristen gælder alle af spildevandsplanen omfattede ejendomme, som endnu ikke er skriftligt orienteret om separering på egen ejendom. Dette er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

Vedtaget procedure for orientering af berørte borgere i forbindelse med separatkloakering på egen grund er vedlagt som bilag.

 

Nedsivningsundersøgelser

For at imødekomme de stigende regnmængder og de problemer, det kan give i afløbssystemet, udføres regnvandshåndtering i nye byggemodninger efter princippet separat håndtering af regn- og spildevand, hvor spildevandet ledes til renseanlæg og regnvand, så vidt muligt, håndteres ved nedsivning eller anden lokal anvendelse af regnvand (LAR) i oplandet.

 

Spildevandsplanen indeholder kort, der viser oversigt over nedsivningsmuligheder for regnvand, med inddragelse af hensyn til bl.a. grundvandssårbarhed og grundvandsstand. Der er ca. 300 ha, hvor det er muligt at nedsive regnvand. Det er i Stakroge, Sdr. Felding, Karstoft, Skarrild, Arnborg, Fasterholt, Kølkær, Høgild, Skærbæk, Kollund, Hauge, Kibæk, Skibbild, Tjørring, Vildbjerg, Sørvad, Aulum, Simmelkær, Ilskov, Hodsager og Sunds.

 

Når et område er udlagt til nedsivning i spildevandsplanen, etableres der spildevandskloak, og Herning Vand A/S´ anlægs- og driftsudgifter for området er lavere. En estimeret anlægsbesparelse er ca. 25 %.

 

Når der spildevandskloakeres udgør tilslutningsbidraget ca. 29.000 kr. mod ellers ca. 48.000 kr. ekskl. moms pr. ejendom.

 

For at kunne indarbejde projekter for lokal regnvandshåndtering i de kommende lokalplaner, herunder reservere plads til nødvendige anlæg, hvor nedsivningsforholdene er gode, er det vigtigt på forhånd at vide, om området giver mulighed for nedsivning. Derfor skal nedsivningsforhold fastlægges ved detailundersøgelser senest i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.

 

I forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner ses der i dag på mulighed for lokal regnvandshåndtering, men kun i de tilfælde, hvor en byggemodner frivilligt undersøger forholdene, eller hvor Herning Kommune vil betale, bliver der udført konkrete undersøgelser. Erfaringsmæssigt er det nødvendigt med 1 analyse pr. ha og den samlede pris herfor er 15.000 - 20.000 kr. pr. ha

 

Spildevandsplanen kan foreskrive, at byggemodner betaler for undersøgelserne. I forbindelse med grundsalget kan udgiften til jordbundsanalyser - uanset udfaldet heraf - indarbejdes i grundprisen. For kommunale udstykninger er det Herning Kommune eller den private udvikler, der indtil da bærer omkostningerne. Der vil kunne forekomme tilfælde, hvor en lokalplan enten ikke vedtages/realiseres, eller der går lang tid (år) før eventuel byggemodning/salg, og der er dermed risiko for en forsinket tilbagebetaling eller et decideret tab.

 

En anden mulighed er, at Herning Kommune med vedtagelse af miljø- og servicemål i spildevandsplanen, pålægger Herning Vand A/S, at betale for disse nedsivningsundersøgelser.

 

Ved behandling af forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 på Byrådsmødet den 6. oktober 2015 blev det vedtaget at indføre miljø- og servicemål, således at Herning Vand A/S skal betale for omkostninger til nedsivningsundersøgelser. Dette er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

 

 

 

Klimafaktor

Hvor regnvand udledes til sårbare recipienter eller hydraulisk belastede vandløb, eller hvor der er risiko for oversvømmelse af ejendomme, større veje etc. vil dimensionering af nye regnvandsbassiner fremadrettet ske ved anvendelse af en klimafaktor på 1,3. I de 17 kloakoplande, som er udpeget i Herning Kommunes Klimatilpasningsplan, skal dimensionering af regnvandsbassiner ligeledes ske med anvendelse af klimafaktor 1,3, hvis Herning Kommune vurderer det nødvendigt. En klimafaktor på 1,3 betyder, at regnvandsbassiner overdimensioneres med 30 % for at tage højde for fremtidig forventet regnintensitet pga. klimaforandringer.

 

Den fastsatte klimafaktor kommer fra anbefalingerne i spildevandskomiteens skrift 30, hvor der er valgt en planlægningsperiode på 100 år og overløb af bassin hvert 10 år. Det er også muligt at vælge en planlægningsperiode på 50 år, så bliver klimafaktoren 1,15.

 

 Ved den foreløbige vedtagelse af forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 på Byrådsmødet den 6. oktober 2015 blev der vedtaget at klimafaktoren til dimensionering af nye regnvandsbassiner med udledning til sårbare recipienter eller hydraulisk belastede vandløb mv, samt bassiner fra 17 kloakoplande fra Klimatilpasningsplanen skal fastsættes til 1,3, hvis Herning Kommune vurderer det nødvendigt. Dette er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

 

Serviceniveau

På mødet den 8. juni 2015 var der en drøftelse af serviceniveauet.

 

Det serviceniveau, der er gældende for spildevandsplanen, er følgende:

 

Kloaknettet skal designes og driftes således, at der højest må ske opstuvning til terræn i separatkloakerede områder hvert 5. år og i fælleskloakerede områder højst hvert 10. år.

 

Dette er fastlagt ud fra Ingeniørforeningens/Spildevandskomiteens skrift 27, som er normen for dimensionering af afløbssystemer i Danmark. I praksis betyder det, at såfremt en forsyning ikke overholder denne norm / dette serviceniveau (eller serviceniveauet besluttes lavere), vil en skade som følge af oversvømmelse være ansvarspådragende. 

 

Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven skal der foretages en miljøvurdering af spildevandsplanen. Miljøvurderingen kan læses som en del af spildevandsplanen i det vedhæftede link.

 

Miljøvurderingen omfatter en vurdering af konsekvenserne af at gennemføre planen i forhold til den aktuelle miljøstatus. Resultatet af miljøvurderingen vil i korte træk blive gennemgået på mødet.

 

Høring af forslag til spildevandsplan:

Forslag til spildevandsplan med tilhørende miljøvurdering har været fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside i perioden 28. oktober 2015 til 23. december 2015. Samtidig er forslaget sendt i høring hos Naturstyrelsen samt hos de berørte nabokommuner. Der er ikke kommet bemærkninger.

 

Der er efter den offentlige høring foretaget mindre redaktionelle ændringer af planen. Det er små justeringer eller præciseringer, der vurderes ikke at give anledning til ny høring af planforslaget.

 

Efter forslag til spildevandsplan blev sendt i offentlig høring er Forvaltningen blevet bekendt med, at der er kloakoplande, som ved en fejl ikke er kommet med i forslaget. Disse oplande vil blive tilføjet som tillæg til planen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til spildevandsplan 2015 - 2025 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2015 - 2025 vedr. Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 1 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af følgende: 

 • Lokalplan for området ved Halkjærvej i Ørnhøj, der skal anvendes til varmeværk og solfangeranlæg.
 • Planoplande Ø02P, Ø14P og Ø22P i Ørnhøj, der i spildevandsplan 2015 – 2025 ved en fejl er udlagt til nedsivning af regnvand. Disse planoplande udlægges med dette tillæg til separatkloak med afledning af regnvand til Herning Vand A/S´ kloakledning.

 

Forvaltningen anbefaler at tillæg 1 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Med lokalplan 84.T1.2, hvor forslag til planen netop er udsendt i offentlig høring, bliver det muligt at etablere varmeværk og solfangeranlæg på ny placering i nordkanten af Ørnhøj By.

 

 Placering af lokalplan 84.T1.2 i Ørnhøj.

 

Spildevandsplan for varmeværket.

En forudsætning for etablering af varmeværk og solfangeranlæg i lokalplanområdet, er at området optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages lokalplanområdet i spildevandsplanen. Forslag til tillægget er vedhæftet dagsordenpunktet som bilag 4. Oplandskort og skemaer som bilag 1 - 3. Oplandet optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand skal ske til Grønbjerg Renseanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indtil separering af kloaksystemet i Ørnhøj By der vil ske inden 2023, vil regnvand fra tage og befæstede arealer blive ledt til forsinkelse i nyt, midlertidigt regnvandsbassin ved varmeværket og videre til den eksisterende regnvandsledning til Halkær Bæk.

 

Etablering af midlertidigt bassin ved varmeværket.

Den centrale del af Ørnhøj By skal i henhold til spildevandsplan 2015 - 2025 separere spildevand og regnvand inden 2023. I den forbindelse bliver der etableret nyt regnvandsbassin i nordkanten af byen, hvorpå regnvand fra befæstede arealer fra varmeværket skal kobles. Udløb og bassiner for denne ændring af byens kloaksystem er allerede medtaget i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 – 2025.

 

Idet Herning Vand A/S´ kloaksystem p.t. ikke har kapacitet til den øgede mængde regnvand fra varmeværket, uden at der vil ske oversvømmelse (bl.a. på varmeværksgrunden), skal der etableres en midlertidig forsinkelse af regnvand fra værket inden tilledning til det eksisterende kloaksystem. Dette vil ske ved et simpelt bassin, som Herning Vand A/S etablerer og drifter på varmeværkets ejendom. Nærmere omkring dimensionering og indretning af dette bassin se dagsordenspunktets bilag 1.

 

Det nye permanente bassin, hvortil varmeværket senest i 2023 kobles på, vil blive dimensioneret og indrettet i henhold til spildevandsplanens retningslinjer herfor.

 

 

Recipient for regnvand fra befæstede arealer

Recipient for udledning af regnvand fra lokalplanen er Halkær Bæk. Indsatser for neddrosling af udledningen af regnvand fra befæstede arealer i oplandet til Halkær Bæk, der skal sikre opfyldelse af miljømål, vil ske i forbindelse med separering af spildevand og regnvand i den centrale del af Ørnhøj inden 2023. Indtil da vil udledningen af regnvand fra den eksisterende bydel ske uforsinket. Regnvand fra varmeværket neddrosles i bassin ved varmeværket, dimensioneret som spildevandsplanen foreskriver. Det vurderes på denne baggrund, at den øgede regnvandsudledning fra varmeværket til Halkær Bæk ikke vil give anledning til væsentlig øgede vandmængder og hydraulisk belastning af vandløbet.

 

Ændring af kloakeringstype for planoplande i Ørnhøj.

Planoplandene Ø02P, Ø14P og Ø22P i Ørnhøj, er i spildevandsplan 2015 – 2025 ved en fejl blevet udlagt til nedsivning af regnvand fra befæstede arealer. I henhold til spildevandsplanens nedsivningskort er områderne placeret, hvor det ikke vurderes muligt at nedsive regnvand. Disse områder skal i henhold Herning Kommunes spildevandsplan 2015 – 2025 udlægges til separatkloak med afledning af regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S´ kloaksystem. Med dette tillæg til spildevandsplan 2015 – 2025 ændres betegnelsen for kloakoplande Ø02P, Ø14P og Ø22P til Ø14P, med afledning af regnvand til separatkloak via Herning Vand A/S´ kloaksystem. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 1 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Line Thastum  

Tilslutning til Compact of Mayors

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Kommune er blevet opfordret til at tilmelde sig Compact of Mayors.

 

Compact of Mayors blev lanceret i forbindelse med klimaugen i New York i 2014. Det er en platform, hvor kommuner forpligter sig til at afrapportere deres udledning af drivhusgasser og til at arbejde med klimaforbedringer og klimatilpasning.

 

Initiativet er verdens største samarbejde mellem byer, og det ledes af C40 byerne, som Realdania støtter. C40 byerne er de største byer/kommuner i verden, der adresserer klimaudfordringerne.

Initiativet kan være med til at synliggøre Herning Kommunes arbejde med klimaforbedringer og klimatilpasning og øger adgang til projektfinansiering.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune tilslutter sig Compact of Mayors.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra Realdania, der opfordrer til at man tilmelder sig det nye, globale initiativ, Compact of Mayors.

 

Hvad får Herning Kommune ud af det:

 • Herning Kommune bliver en del af et internationalt netværk. Det handler både om klimaforbedringer (CO2 reduktioner) og klimatilpasning (håndtering af stigende vandmængder)
 • Herning Kommune bakker op om et nationalt projekt støttet af Realdania.

 

Fælles for dette er, at det kan give adgang til finansiering af projekter fra nationale og internationale puljer.

 

Konkret er Compact of Mayors:

En platform, hvor byer og kommuner verden over forpligter sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med klare mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. Sådan som vi allerede har gjort i den tidligere klimaplan og vil gøre i den kommende Strategiske Energiplan.

 

Compact of Mayors tæller nu 206 byer. I Danmark har cirka 10 byer skrevet under, og flere er på vej.

 

Herning Kommune er allerede med i Covenant of Mayors, som er en sammenslutning meget lig Compact of Mayors. På sigt forventes det at Compact of Mayors, bliver det førende klimasamarbejde mellem europæiske byer og at Covenant of Mayors udfases.

 

Afrapportering til Compact of Mayors bliver synkroniseret med Energistyrelsens CO2 beregner, som Herning Kommune i forvejen benytter.

 

Konklusion

Initiativet understøtter Herning Kommunes arbejde med klimaforbedring bl.a. gennem den kommende strategiske energiplan, samt vores arbejde med klimatilpasning.

Arbejdsbyrden ved at deltage i Compact of Mayors forventes ikke at blive væsentlig forøget. Det skyldes, at afrapporteringer synkroniseres med de forpligtigelser Herning Kommune i forvejen har over for anden national afrapportering.

Økonomi

Der er intet medlemsgebyr ved at være en del af Compact of Mayors. Bidraget er alene den tid, der er forbundet med afrapportering og dialog.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Herning Kommune tilslutter sig Compact of Mayors.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Lene Kimø  

KL og Regeringens aftale om sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser til virksomheder, godkendelser af husdyrbrug og byggesager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Lotta Sandsgaard

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har aftalt konkrete mål for sagsbehandlingstiden på både miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager. 

Aftalen definerer en række konkrete servicemål for sagsbehandlingstiden. Målene skal opnås i løbet af 2016: 

Miljøgodkendelse for mindre miljøbelastede virksomheder (bilag 2): 130 dage

Miljøgodkendelse for store og komplekse virksomheder (bilag 1): 200 dage

Miljøgodkendelse for mindre landbrug (§10): 110 dage

Miljøgodkendelse for mellemstore landbrug (§ 11): 155 dage

Miljøgodkendelse for større landbrug (§ 12): 180 dage

Miljøgodkendelse for arealsager (§ 16): 160 dage

Byggesager for mindre kompliceret byggeri: 40 dage

Byggesager for mere kompliceret byggeri: 50-60 dage 

Servicemålene angives som gennemsnitstider. Dog gælder der 180 dage som et loft over sagsbehandlingstiden for alle typer husdyrbrug. 

Overholdelse vil blive overvåget via halvårlige statistikker på kommune- og enkeltsagsniveau, og der vil være mulighed for at opgøre og offentliggøre, i hvor stor en del af sagerne, kommunerne har overholdt loftet. 

Inden for 21 dage efter ansøgningen er modtaget skal ansøger have besked på, om ansøgningen er fuldt oplyst. Hvis ansøgningen er det, tæller denne visitationsperiode med i opgørelsen af sagsbehandlingstiden. Vi benytter i dag sagsbehandlingstiden til

1) at sikre, at sagen i sin helhed er tilstrækkeligt oplyst,

2) vurdere de meddelte oplysninger,

3) høre parter samt andre myndigheder og inddrage offentlighed

4) træffe afgørelse. I behandlingen af en godkendelse kan der være behov for sags-

    behandling hos anden myndighed, ligesom der er lovpligtige høringer, der skal

    gennemføres. Dette indgår i de opstillede servicemål.

Der vil ofte være behov for flere oplysninger langt henne i sagsbehandlingsforløbet, herunder også af mere omfattende karakter. Hvis der forekommer ventetid ud over 7 dage på supplerende oplysninger fra ansøger, tæller denne ikke med i sagsbehandlingstiden. Praksis i dag på husdyrområdet, hvor ansøgers svartid ud over 7 dage trækkes fra sagsbehandlingstiden, kommer ligeledes til at omfatte miljøgodkendelser og byggesager.  

Hvis der på ansøgers foranledning sker ændringer i projektet på et tidspunkt, der ligger mere end 4 uger efter, at ansøgningen er registreret som fuldt oplyst, så betragtes ansøgningen som ny i forhold til sagsbehandlingstiden, hvormed målingen af sagsbehandlingstiden starter forfra. 

For virksomheder, der omfattes af en branchebekendtgørelse (i første omgang maskinværksteder) – og dermed ikke fremover skal have en miljøgodkendelse – sættes der en sagsbehandlingsfrist på 28 dage, med mindre kommunen gør indsigelse. Disse virksomheder vil således ikke komme til at indgå i opgørelse af sagsbehandlingstider. 

Godkendelse af husdyrbrug:

I nedenstående skema ses de gennemsnitlige sagsbehandlingstider på godkendelse af husdyrbrug i 2015. 

Type:

Servicemål (gennemsnit dage)

Maks. Loft (enkeltsager)

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i 2015

Antal sager over maks. loft i 2015

§ 10

110

180

70

 

§ 11

155

180

71

 

§ 12

180

180

111

2

§ 16

160

180

90

 

Som det fremgår af skemaet, kan Herning kommune allerede nu overholde servicemålene vedrørende gennemsnitsdage, for sagsbehandlingstider i 2015.

Forvaltningen har i 2015 fået ligeså mange ansøgninger ind på § 10, § 11, § 12 og § 16 til sammen, som kom ind i 2014, altså godt 40 stk., og forventer at det bliver cirka det samme antal i 2016.

Den største udfordring er kravet til maks. loft på enkeltsager. Det betyder, at Forvaltningen skal have et ”beredskab” til altid at kunne gå ind og sætte en sag i gang hurtigt. Da mængden af ansøgninger varierer noget over året, kan det i visse perioder blive svært at overholde. Da ansøgningerne ofte også kræver behandling efter anden lovgivning, vil de nye maks. loft på enkeltsager betyde, at sagsbehandlingstider for ansøgninger uden for aftalens område, må nedprioriteres. Det gælder f.eks. tilladelser og dispensationer i tilknytning til naturområder, bygge- og beskyttelseslinjer, byggeri i landzone med videre.

Miljøgodkendelser til virksomheder:

I nedenstående skema ses den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på nye ansøgninger om miljøgodkendelse og tillæg til godkendelser.

Sager med samtidige revurderinger og lovliggørelser er ikke medtaget. 

 

Nye

Nye

Tillæg

Tillæg

Servicemål

 

Antal

Gns. Dage

Antal

Gns. Dage

Dage

Bilag 1

0

 

4

59

200

Bilag 2

3

45

6

78

130

Som det fremgår af skemaet, kan Herning Kommune allerede nu overholde nye servicemål set i forhold til sagsmængden i 2015. 

Sager med samtidige revurderinger eller lovliggørelser har ofte længere sagsbehandlingstid. I 2015 blev de nye servicemål også overholdt for disse sager. 

Udfordringen på virksomhedsområdet er, at godkendelsesmyndigheden indenfor 21 dage efter ansøgningens modtagelse skal meddele ansøger, om ansøgningen er fuldt oplyst. Da virksomhedsgodkendelser langt fra er så standardiserede som husdyrgodkendelser, betyder det i praksis, at forvaltningen skal igennem en detaljeret sagsbehandling, der i nogle tilfælde er næsten lige så omfattende, som at skrive hele godkendelsen.  

Maskinværksteder er med den nye anmeldeordning omfattet af en branchebekendtgørelse og skal derfor ikke miljøgodkendes. Kommunen kan iht. bekendtgørelsen gøre indsigelse mod en anmeldelse indenfor 4 uger.  

Der skal således til enhver tid være beredskab til at håndtere ansøgninger/anmeldelser inden for disse frister. 

Som noget nyt skal godkendelse og spildevandstilladelse til virksomheden gives samtidig. Fokus på sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser til virksomheder og godkendelse af husdyrbrug i Herning Kommune, har betydet at sagsbehandlingstiden på spildevandstilladelser er blevet meget lang. 

Byggesager:

Byggesagsbehandlingen har hen over 2015 gennemgået store forandringer for indsendelser og dokumentbehandling. Selvbetjeningssystemet Byg og Miljø er implementeret pr. oktober 2014 og har bl.a. givet anledning til en ændret kanalstrategi og behandling af sager på tværs i forvaltningen. Det kan oplyses, at systemets anvendelse har været en succes i forhold til, at alle sager nu modtages digitalt og bl.a. også de mange forespørgselssager, som behandles udover de konkrete byggeansøgninger.

Forvaltningen kan henvise til at Byg og Miljø i øjeblikket ikke har medført den gevinst som oprindeligt var tilsigtet, og at systemets potentiale må forventes forbedret i kommende nye versioner. Forvaltningen bruger i øjeblikket store resurser på at hjælpe ansøgere med at bruge systemet, men har den holdning, at indsatsen er godt givet ud og fremadrettet vil være en god investering. 

For året 2015 er der samlet modtaget 2244 nye indsendelser via Byg og Miljø og heraf kan der henvises til i alt 1333 nye sager mod ca.1200 for 2014. Der er således tale om en fremgang som primært kan henvises til en generel optimisme i kommunen og at der er samfundsmæssige og økonomiske faktorer der giver mulighed og behov for at bygge.

Det kan til orientering oplyses, at der er 38 nye lokalplaner undervejs og herudover 28 nye lokalplaner som ikke er blevet tildelt en sagsbehandler endnu. Det er udtryk for, at der planlægningsmæssigt er flere nye projekter på vej i 2016 og 2017 og dermed også behov for mere byggeri. 

Kommunen har aktuelt for byggesager en sagsbehandlingstid på 9 -11 uger. Det er ikke i overensstemmelse med de servicemål, som Herning Kommune selv har fastsat på 4 uger som et gennemsnit. Derfor er den nuværende sagsbehandlingstid ikke tilfredstillende. Hen over året 2015 har sagsbehandlingstiderne været moderat svingende og kun på et tidspunkt været nede på 4-6 uger, som er acceptabelt for en gennemsnitlig sagsbehandling og i nærheden af kommunens eget servicemål på gennemsnitligt 4 uger. 

Hen over året 2015 har der været indført en "kviksags"-behandlingstid på max. 2 uger for ukomplicerede og fyldestgørende mindre sager, som stort set har været overholdt. Det har primært været formålet, at belønne den fyldestgørende og enkle ansøgning til nyt enfamiliehus, carport eller lignende. 

Der kan i øvrigt henvises til en generel høj byggeaktivitet i 2015, og et mildt efterår og vinterperiode, der har gjort det muligt for ansøgere at opføre byggeri uden påvirkning af vejrforhold. 

Sagsbehandlingstiden har blandt andet været påvirket af ekstraordinært mange myndighedsopgaver, som følge af, at Herning Vand er igang med at forbedre kloaknettet ved en separering af regnvand og spildevand. Forbedringerne i kloaknettet medfører også, at forvaltningen løser ekstraordinært mange myndighedsopgaver vedr. fejlkoblinger på kloakledninger og tilladelser til nedsivning af regnvand på egen grund.  

Forvaltningen oplever en stigning i forespørgselssager, ca. 500 stk. i 2015. Sagerne prioriteres højt ud fra ønsket om at give maksimal erhvervsservice i forhold til ansøgernes muligheder inden for lovgivningen og evt. i forhold til dispensationsmuligheder. Flere af forespørgslerne er tidskrævende og kan på flere punkter sidestilles med behandlingen af en byggetilladelse. Ca. halvdelen af forespørgselssagerne bliver til egentlige ansøgninger.  

For at opretholde sagsbehandlingstider vil det være nødvendigt, at den økonomi der er forbundet med aftalen, udmøntes til at tilføre ekstra administrative ressourcer til områderne hurtigst muligt.

 

 

Økonomi

Med aftalen udmøntes 154 mio. kr. til kommunerne. Det forventes, at midlerne bliver udmøntet via bloktilskud til Herning Kommune med 1. mio. kr. i 2016, 0,55 mio. kr. i 2017 og 0,55 mio. kr. i 2018. Midlerne ønskes anvendt ved tilførsel af ekstra ressourcer til sagsbehandling af primært spildevandstilladelser og byggesagsbehandling. Desuden ønskes de understøttende funktioner styrket, det gælder f.eks. natur- og landskabsvurderinger og dispensationer efter anden lovgivning. Derved sikres, at sagsbehandlingen af byggeri og godkendelser til virksomheder og landbrug gennemføres uden unødige ophold. 

Fra 1. januar 2016 er Herning Kommune en del af det fælles ansøgningssystem Byg og Miljø Virksomhedsdelen, som betyder, at virksomheder skal ansøge om miljøgodkendelse her. For at sikre en smidig sagsgang er det nødvendigt med en fuld integration til sagsbehandlersystemet, hvilket der ikke er pt. Denne integration og omstillingen til det nye ansøgningssystem medfører en engangsudgift i 2016.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at den økonomi, der er forbundet med aftalen (1 mio. kr. i 2016 og 0,55 mio. kr. i 2017 og 2018) udmøntes hurtigst muligt, så der kan tilføres de nødvendige ekstra administrative ressourcer til området.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.04.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Maria L. Christiansen

Sagsresume

Center for Børn og Læring søger om frigivelse af anlægsmidler til flytning af vuggestuepladser til Holbækvej 40 fra Valdemarsvej 20.

Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutning om at afhænde Valdemarsvej 20 fra den selvejende daginstitutino Østbyens Børnehuse, søges der om frigivelse af midler til etablering af vuggestuepladser på adressen Holbækvej 40.

 

Der søges om frigivelse af midler til følgende:

 

Forandring af badeværelse, etablering af krybberum og legeplads:

184.000 kr.

Etablering af produktionskøkken til vuggestuebørn

388.000 kr.

Uforudsete udgifter

57.000 kr.

I alt

629.000 kr.

 

Der vil på adressen Holbækvej 40 blive plads til 13 vuggestuebørn.

Økonomi

Anlægssagen beløber sig til i alt 629.000 kr.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb  på 629.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr.,

 

at beløbet 629.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1.487.000 kr. på stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten i 2016.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 87.00.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Plejecentret Engholmcentret i Sønder Felding har fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fået bevilget 165.603 kr. til et projekt omhandlende forebyggelse af vold og trusler mod medarbejderne.

 

Sagsfremstilling

Plejecentret Engholmcentret i Sønder Felding har fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fået bevilget 165.603 kr. til et projekt omhandlende forebyggelse af vold og trusler mod medarbejderne.

 

Projektmidlerne er betinget af, at projektets indhold følger en på forhånd fastlagt metode udarbejdet af Forebyggelsesfonden.

 

Omdrejningspunktet i metoden er praksisfortællinger. Praksisfortællinger er medarbejdernes egne ord og beskrivelser af deres oplevelser med vold, trusler og krænkelser i hverdagen på arbejdspladsen. Ved at lytte til hinandens fortællinger i mindre grupper er det meningen at oplevelserne skal bruges til at udvikle aktiviteter, der kan forebygge at noget lignende sker igen. Et andet formål med praksisfortællingerne er at gøre op med forestillinger om at vold, trusler og krænkelser er et nødvendigt onde, når man arbejder med sårbare mennesker.

 

Projektet skal gennemføres i løbet af foråret 2016.

 

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er en fond under Beskæftigelsesministeriet. Fonden støtter initiativer, der skal forebygge nedslidning og fastholde folk på arbejdsmarkedet, herunder Forebyggelsespakker, Fleksjobbonus og Seniorpakker.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 165.603 kr. i 2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 87.15.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Arbejdstilsynet til Fuglsangsø Centret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Plejecentret Fuglsangsø Centret har fået i alt 263.250 kr. fra Arbejdstilsynet til et arbejdsmiljøprojekt.

 

Sagsfremstilling

Plejecentret Fuglsangsø Centret har fået i alt 263.250 kr. fra Arbejdstilsynet til et arbejdsmiljøprojekt.

 

Projektmidlerne skal bruges til arbejdsmiljørådgivning der har til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø hos medarbejderne på plejecentret i deres daglige arbejde med borgere med demens. Målet er at forebygge psykisk nedslidning og styrke samarbejde og trivsel blandt medarbejderne på plejecentret.

 

Projektet igangsættes i december 2015. Projektmidlerne udbetales når aktiviteterne er afsluttet i 2016 og regnskabet for projektet samt evalueringen er indsendt til og godkendt af Arbejdstilsynet.

 

Den samlede ansøgning er på i alt 526.500 kr. Arbejdstilsynet har på baggrund af en tilskudsordning under Finansloven for 2015 mulighed for at refundere 50 % af udgifterne til arbejdsmiljørådgivningsprojekter i særligt nedslidningstruede brancher. Den resterende udgiftsandel i projektet er udgifter, som plejecentret afholder i den almindelige drift.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 263.250 kr. i 2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud fra satspuljemidler til demensvenlig indretning på 4 plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Fire plejecentre i Herning Kommune har fået tildelt i alt 1.587.000 kr. fra en pulje under Satspuljeaftalen for 2015. Midlerne skal bruges til demensvenlig indretning på de fire plejecentre.

Sagsfremstilling

Fire plejecentre fra Herning Kommune har af Sundheds- og Ældreministeriet fået tildelt satspuljemidler på i alt 1.587.000 kr., så de i løbet af 2016 kan gennemføre en række demensvenlige indretningsmæssige tiltag.

 

Formålet med tiltagene er at imødekomme behovet for sikkerhed, tryghed og forudsigelighed hos borgere med demens. 

 

De fire plejecentre er:

 

·         Plejecenter Lindegården

·         Engholm Centret

·         Lind Plejecenter

·         Rosenlund Plejecenter

 

 

De fire plejecentre har ansøgt om projektmidlerne i hver deres projektansøgning, da de hver især har konkrete planer tilpasset til hvert enkelt plejecenter. Der er dog en række fællestræk for typen af de tiltag, der skal gennemføres:

 

·         Anlæg af demenshave eller demensvenlig tilpasning af eksisterende haver.

 

·         Opsætning af belysning, der skal understøtte døgnrytmen hos borgere med demens.

 

·         Fleksibel afskærmning, der skal gøre store opholdsrum mere overskuelige, hyggelige og trygge.

 

·         Indretning af dørpartier, så de fremstår mindre fristende for borgere med demens, som har tendens til at ville forlade plejecentret.

 

·         Udsmykning, der stimulerer til samtale, genkendelse, balance og ro.

 

 

Tiltagene skal være gennemført inden udgangen af 2016.

 

Projektmidlerne er opnået på baggrund af en ansøgning til en pulje under Satspuljeaftalen for 2015. Over 3 år er der således afsat 48 mio. kr. til mindre ombygninger og nyindretninger på plejecentres bolig- og fællesarealer, så de fysiske rammer i højere grad imødekommer dementes behov. Puljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner og andre der driver plejecentre.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling svarende til 1.587.000 kr. i 2016 til demensvenlig indretning på de fire plejecentre på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 27.00.00-Ø39-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Forebyggelsesfonden til Lind Plejecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria Laibach Christiansen

Sagsresume

Lind Plejecenter har fået tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse om midler til gennemførelse af to forebyggelsespakker - henholdsvis "Kollegial sparring" og "De tre mest ressourcekrævende borgere".

Sagsfremstilling

Lind Plejecenter har fået tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse om 343.315 kr. til at gennemføre forebyggelsespakken "Kollegial Sparring" og 224.447 kr. til at gennemføre forebyggelsespakken "De tre mest ressourcekrævende borgere".

 

Kollegial sparring

Formålet med forebyggelsespakken "Kollegial sparring" er at styrke medarbejdernes samarbejde med borgerne og deres familier ved at medarbejderne lærer metoder til kollegial sparring omkring situationer, de har oplevet som værende vanskelige at håndtere.

 

Metoderne omfatter oplæring i forskellige strukturerede spørgeteknikker, der kan hjælpe til refleksion hos den enkelte medarbejder og føre til overvejelser omkring alternative muligheder for handling. Metoden bygger på en anerkendende tilgang med konstruktiv feedback og ideer til nye måder at agere på overfor borgerne og deres pårørende.

 

Projektet igangsættes og afsluttes i foråret 2016.

 

De tre mest ressourcekrævende borgere

Formålet med forebyggelsespakken "De tre mest ressourcekrævende borgere" er at hjælpe medarbejderne med at udvikle og afprøve nye måder til at løse opgaverne med de tre mest ressourcekrævende borgere ved at give medarbejderne en brugbar metode til at undersøge og analysere opgaverne.

 

Målet med forløbet er at forbedre medarbejderne ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø og øge arbejdsglæden ved at forbedre medarbejdernes kommunikation og samarbejde med ressourcekrævende borgere.

 

Metoden indebærer oplæring i et struktureret kollegialt dialogværktøj.

 

Projektet er i gangsat i november 2015 og forventes afsluttet i løbet af foråret 2016.

 

 

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fondens overordnede mål er at forebygge nedslidning og at fastholde folk på arbejdsmarkedet. Fonden skal sikre et tættere samspil mellem forebyggelse og fastholdelse. Fonden ligger under Beskæftigelsesministeriet, og fondens sekretariatsbetjening varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til i alt 567.762 kr. i 2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Orientering om decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget decisionsskrivelsen vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion for Herning Kommune. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder

Sagsfremstilling

Revisors gennemgang af ministeriets område giver ikke anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger. Beskæftigelsesministeriet noterer sig det tilfredsstillende resultat og har ikke yderligere bemærkninger.

 

Vedrørende opfølgning fra tidligere beretninger er der ingen uafklarede forhold fra revisionsberetningen for 2013

 

Revisor har i revisionen for 2014, (som blev udarbejdet i 2015 og derfor i decisionsskrivelsen er omtalt som Temarevision 2015) lavet revision af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Revisor vurderer at sagsbehandlingen på området foretages på et korrekt grundlag og på betryggende vis, herunder forretningsgange for hjemtagelse af refusion, kontering af udbetaling af løntilskud og kontering af løn til personer ansat i offentligt løntilskud.

 

Revisor anbefaler fortsat fokus på området via ledelsestilsynet. Ministeriet noterer sig, områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler og støtter revisors anbefaling til ledelsestilsynet

 

Decisionsskrivelsen er vedlagt dagsordenspunktet for nærmere uddybelse.

 

Konklusion: Der er i Ministeriet tilfredshed med Herning Kommunes administration af reglerne på områderne, som også fremadrettet vil have opmærksomhed via ledelsestilsynet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at decisionsskrivelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.  

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Jobcenter Herning har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om tilskud til pilotprojektet ”Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed”. Jobcentret har fået tilsagn om et tilskud på 1,02 mio. kr. i projektperioden der løber fra januar 2016 til 30. juni 2017.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev der afsat en permanent pulje på landsplan, formålet med puljen er at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af indsats for ledige med særlige udfordringer. Det er besluttet, at puljemidlerne for 2015 skal anvendes til et landsdækkende pilotprojekt, der skal understøtte en ekstra indsats for ledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed. Det landsdækkende pilotprojekt skal bidrage til, at opbygge og udbrede viden om samtaler og indsatser for ledige dagpengemodtagere med særlige udfordringer, der medfører at borgeren har en øget risiko for langtidsledighed.

 

Målgruppen for implementering af pilotprojektet i Herning er nyledige dagpengemodtagere, der vurderes at være i særlig risiko for langtidsledighed. Pilotprojektet ved Jobcenter Herning vil som udgangspunkt have et særligt fokus på borgere over 50 år med en kort eller ingen uddannelse. Det vil dog være muligt for Jobcentret, at inddrage andre målgrupper i projektforløbet. Vurdering af risiko for langtidsledighed sker ud fra et afklaringsværktøj, der anvendes til at identificere de ledige, der vurderes at være i risiko for langtidsledighed. Der forventes samlet set at pilotprojektet vil inddrage op til 100 borgere i projektforløbet.   

Økonomi

Tilskud til pilotprojektet "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed" ved Jobcenter Herning, er  ansøgt fra puljen til ledige med særlige udfordringer. Tilskud til pilotprojektet er bevilliget af de puljemidler, der var afsat i den landsdækkende pulje i 2015. Den samlede økonomiske ramme til pilotprojektet "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed " udgør på landsplan ca. 18 mio. kr. i projektperioden.

 

Tilskud til pilotprojektet er tildelt på baggrund af Jobcenter Hernings ansøgning der ligeledes indeholder projektbeskrivelse, budget og tidsplan. Jobcenter Herning har modtaget tilsagn om tilskud på 1,02 mio. kr. i projektperioden, der løber fra januar 2016 til 30. juni 2017. Beløbene fordeler sig som følger i projektperioden:

 

2016: 562.000 kr.

 

2017: 458.000 kr. 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på Serviceområde 20, Administration på 562.000 kr. i 2016 og 458.000 kr. i 2017.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 00.13.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Mette Koch  

Godkendelse af brandplatform

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Frigivelse af bevilling til anlægsprojektet for Bredgade

 

Sagsnr.: 28.06.16-P00-5-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Lejeaftale

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-80-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Salg af parcel i Birk

 

Sagsnr.: 13.06.01-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 27.00.00-A26-5-11 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Lejeaftale

 

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Herning Park Camping

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-5-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Perspektiv i socialøkonomisk virksomhed

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-6-15 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Kontraktforhold

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-4-15 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2016

 

Sagsnr.: 81.00.00-G01-3586-06 Sagsbehandler: Anne Mette Dan-Weibel  

Personalesag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1355-11 Sagsbehandler: Mette Koch  

"Fremtidens MCH"

 

Sagsnr.: 21.09.00-A00-1-16 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Skole/halprojektet i Hammerum Gjellerup

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-658-10 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  
 

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Orientering