Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 21. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om budget 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om budget 2018-2021 forud for Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2017.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen på mødet tages til orientering.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-16 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Godkendelse af revisionsberetning nr. 12 vedr. revision af sociale ydelser 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens revision E&Y har den 15. juni fremsendt revisionsberetning nr. 12 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2016.

Beretningen fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunens revision E&Y har den 15. juni fremsendt revisionsberetning nr. 12 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2016.

Beretningen vedrører såvel Beskæftigelsesudvalgets område som Social- og Sundhedsudvalgets område. Denne sag er en opsamling på behandlingen i de to udvalg

 

Generelt:

 

Formålet med revisionen på det sociale område:

Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.

 

Beretningens opbygning:

 

Afsnittene 1, 2 og 3 redegør for konklusionerne af den udførte revision. Afsnit 4 er en opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. Afsnit 5 omhandler revision af de sociale udgifter med statsrevision og afsnit 6 er bilag i forhold til den lovpligtige redegørelse på beskæftigelsesområdet.

 

Områder der vedrører Beskæftigelsesudvalget

 

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion og som vedrører beskæftigelsesafdelingen er:

 • 5.1. Forretningsgange - Revisionen vurderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forreningsgange m.v. på personsagsområderne
 • 5.2. Personsager - Revisionen vurderer på baggrund af gennemgangen at sagsbehandlingen i Herning Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende regler
 • 5.3. Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion - Revisionen har kontrolleret refusionsanmeldelserne, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet
 • 5.4. Revisionserklæring vedr. de sociale it-systemer - Herning kommune anvender it-systemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Revisionen anbefaler, at der indhentes uafhængig revisorerklæring vedr. brugersystemerne, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 29 stk 2.
 • 5.5. Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri - Det er revisionens vurdering, at Herning Kommune har hensigtsmæssige og betryggende procedurer og arbejdsgange til at forebygge og afdækkke tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser, og at procedurerne og arbejdsgangene fungerer på betryggende vis
 • 5.6. Betaling vedrørende boformer giver ikke anledning til bemærkninger

 

 

Gennemgangen for 2016 har således ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Der er ej heller forhold til opfølgning for 2015 og tidligere år.

 

Områder der vedrører Social- og Sundhedsudvalget

 

Revisionen har udarbejdet redegørelser om revisionens omfang og resultater til de relevante ministerier. Redegørelsen til Børne- og Socialministeriet fremgår af rapportens bilag 2. Der er foretaget gennemgang på stikprøveniveau af personsager, bl.a. indenfor særligt dyre enkeltsager og botilbud efter SEL § 110 (forsorgshjem, pensionater mv.). Der er ikke fundet væsentlige fejl og mangler.

Endvidere er foretaget revison af en række projektregnskaber, som har modtaget puljemidler, bl.a. "Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling", "Klippekortmodellen", "Demensvenlige omgivelser" og øvrige tilskud modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet. Revisionen finder, at regnskaberne giver et retvisende billede af aktiviteterne, og at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskaberne, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og aftaler mv.

 

Opfølgning på tidligere revisionsberetninger:

Ved sidste års revision af området anførte revisionen en bemærkning om Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens §§ 95 og 96. Der var ikke sket tilstrækkelig opfølgning på sagerne, og de var generelt ikke tilstrækkeligt oplyst. Visitationen i Sundhed og Ældre har efterfølgende igangsat handleplaner for at rette op på manglerne. Som led i dette års revision er fulgt op på handleplanerne, og revisionen har med tilfredshed konstateret, at planerne følges, og at sagerne fremadrettet vurderes at følge gældende regler og retningslinjer.

 

Revisionsberetningen er behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2017 og Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. august 2017.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

Revisionsberetning nr. 12 godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.  

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-16 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Endelig godkendelse af Årsregnskab 2016 med revisionsberetning nr. 13

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsregnskab 2016 samt revisionsberetning nr. 13 vedrørende revision af årsregnskabet 2016 fremsendes til godkendelse.

 

Herning Kommunes regnskab for 2016 blev fremlagt i Byrådet den 4. april 2017 og efterfølgende oversendt til revisionen (EY).

Revisionens beretning skal ifølge reglerne afgives senest den 15. juni, hvorefter Byrådet skal foretage den endelige behandling og godkendelse af regnskabet inden udgangen af august måned.

 

Herning Kommune har den 15. juni 2017 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2016. Revisionsberetningen forelægges hermed til politisk godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel og løbende forvaltningsrevision.

 

Den finansielle revision omfatter primært handlinger til afdækning af, om informationerne i regnskabet er korrekte, herunder vurdering af interne kontroller og anvendte forretningsgange.

Finansiel revision er således en efterprøvning af, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af om den anvendte regnskabspraksis er passende, om de regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om Byrådets beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er økonomisk hensigtsmæssige.

 

Revisionen af årsregnskabet for 2016 er udført i overensstemmelse med Herning Kommunes revisionsregulativ af 12. april 2011.

 

Revisionens påtegning/konklusion vedrørende årsregnskab 2016

 

Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet yderligere oplysninger, som kan påvirke årsregnskabet, vil vi afgive en påtegning af årsregnskabet uden modifikationer af konklusionen og med fremhævelse af forhold vedrørende revisionen samt afgive en udtalelse om andre oplysninger uden bemærkninger.

 

I forbindelse med revisionen er der afgivet delberetning nr. 12 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. Denne beretning behandles som særskilt sag.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Revisionsberetning nr. 13 vedrørende revision af årsregnskabet for 2016 godkendes,
at Årsregnskabet for 2016 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.12-G01-1-17 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30.06.2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Der er udarbejdet halvårsregnskab og økonomivurdering for 2017 for Herning Kommune.

Halvårsregnskab og økonomisk vurdering pr. 30. juni 2017 har været behandlet i Direktionen og fremsendes hermed til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til efterretning.  

 

Den overordnede konklusionen på økonomivurderingen for 2017 på hovedområderne er følgende:

Servicedriftsudgifter: Forventningerne ved seneste budgetopfølgning bibeholdes på nogenlunde samme niveau.

Bruttoanlæg: Der forventes et mindreforbrug i forhold til seneste budgetopfølgning.

Renovation: Der forventes, at gælden til renovationsområdet stiger i løbet af 2017.

Likviditet: Ender på et niveau over 900 mio. kr. ved udgangen af 2017.

 

Der henvises til vedlagte notat for uddybende forklaringer til hovedområderne.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab i henhold til kommunernes styrelseslov. Som en del af økonomiaftalen for 2018 afskaffes dette krav fra 2018.

 

I skemaet nedenfor er regnskabet pr. 30. juni 2017 sammenlignet med forbruget for samme periode i 2016, idet der ikke udarbejdes halvårsbudgetter.

 

Resultatet viser et mindre overskud end i 2016, hvilket primært kan forklares med, at driftsudgifterne er på et højere niveau. Forbrugsprocenterne på driftsudgifter har været 50,7 pct. i 2017 mod 49,5 pct. i 2016. En del af forklaringen herpå er, at regnskab 2016 er afsluttet tidligere, hvorved der er skubbet beløb i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. til 2017. Den samme tendens vil sandsynligvis fortsætte ultimo 2017.

 

Halvårsregnskabet

 

 

 

Når det samlede resultat lægges sammen med finansieringsposterne, ender resultatet med et likviditetstræk på 10,3 mio. kr., hvilket bevirker, at den bogførte kassebeholdning er 622,8 mio. kr. mod 633,0 primo året.

 

Udover den bogførte kassebeholdning opgøres forventningen til den gennemsnitlige likviditet i henhold til kassekreditreglen - den forventes at ende over 900 mio. kr. i 2017 i henhold til økonomivurderingen, jf. næste afsnit.

 

Økonomivurdering for 2017

 

Økonomivurderingen angiver forventningerne til årets resultat baseret på forbrugsdata og tidligere års forbrugsmønstre.

Forventningerne er suppleret med angivelse af væsentlige ændringer siden sidste budgetopfølgning pr. 30. april 2017.

 

Forventning til resultat af servicedriftsudgifter i 2017 fastholdes i store træk fra sidste budgetopfølgning. Kun på Serviceområde 16 Børn og Familie forventes en stigning i udgifterne på 7,6 mio. kr.

 

Det skønnes, at det samlede resultat for servicedriftsudgifter vil ende mellem 3.411 mio. kr. og 3.416 mio. kr.
Med andre ord lidt højere end ved budgetopfølgningen pr. 30.04.2017, hvor forventningerne var 3.405 mio. kr.

Tages herudover højde for effekt af forkortelse af supplementsperioden, vil forventningen være 15-20 mio. kr. lavere.

  

Nedenstående viser udviklingen i forventninger og resultat i perioden 2016-2017.

 

 

Udover servicedriftsudgifterne er der øvrige udgifter, der på anden måde er styret via lovgivningen eller udenfor direkte kommunal indflydelse på forbruget. Beskæftigelsesområdet har foretaget en revurdering af forventningen til resultatet for 2017. I forhold til vurderingen fra ultimo april forventes udgifterne vedrørende forsikrede ledige at falde, mens udgifterne under budgetgarantien og aftaleområdet (øvrige overførsler) forventes at stige.

Der forventes et mindreforbrug af bruttoanlægsudgifter i forhold til sidste budgetopfølgning, idet der er foretaget en fornyet vurdering, der indikerer et anlægsforbrug på 380 mio. kr. mod 430,6 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Der har ultimo juli været et forbrug på 93,4 mio. kr.

 

 

Økonomi

På Serviceområde 29 - Tilskud og udligning forventes mindre indtægter på 11,4 mio. kr. Der foretages en endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 med 8,7 mio. kr., en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 med 1,0 mio. kr., en regulering på 0,3 mio. kr. som følge af skattelovens skatteloft og endelig en regulering på øvrige områder med 1,4 mio. kr.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at halvårsregnskab 2017 og økonomivurderingen for 2017 tages til efterretning,

 

at der meddeles en tillægsbevilling i 2017 til Serviceområde 29 - Tilskud og udligning på 11,4 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen, og at beløbet finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-16-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på mødet i januar 2017. 

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. juli 2017 solgt i alt 63 boliggrunde i løbet af 2017. Der er budgetteret med et salg på 61 boliggrunde for hele 2017. Ud af de 63 solgte byggegrunde, er der blandt andet solgt 17 grunde på Ørskovbakken i Snejbjerg, 15 i Fejerskovparken i Lind, 7 på Kirkebakken i Gjellerup og 6 ved Holing Sø i Tjørring.

 

Kommunen har på nuværende tidspunkt en boligudstykning i Tjørring. Det vil sige samtlige boliggrunde, der står under Tjørring i Tabel A i bilaget er beliggende ved Holing Sø. Det er muligt at se hvilke grunde der er solgte, reserverede og ledige ved Holing Sø på det digitale salgskort som der er link til nedenfor.

 

http://webkort.herning.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20temaer&mapext=496004.29%206224405.655%20496676.29%206224771.655&layers=theme-grundsalg-parcel%20theme-gst-orto_foraar%20theme-vej_vejnavne_lin&mapheight=920&mapwidth=1685&profile=grundsalgparcel

 

I Snejbjerg er 9 ud af de 17 grunde solgt til en ny Byg & Nyt byggeudstilling som den der allerede er etableret i Snejbjerg og tidligere har været i Fejerskovparken i Lind. I udstillingen i Snejbjerg har 9 forskellige typehusfirmaer opført hvert sit bud på, hvordan det moderne og energivenlige familiehus anno 2017 ser ud. Udstillingen åbnede med stor succes i påsken og holder åbent hver søndag fra klokken 14.00-16.00. 9 forskellige drømmehuse står klar i Ørskovbakken og byder på mange kvadratmeters inspirerende beboelse.

 

Salget af boliggrunde i første og andet kvartal 2017 samt salget i 2016 fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.  

 

Det kan på det forliggende grundlag konstateres, at grundsalget har ligget særdeles flot og stabilt i de første to kvartaler af 2017.

 

Som det kan ses i Figur A i bilaget solgte Herning Kommune 65 boliggrunde i 2015 og 57 boliggrunde i 2016 så kommunen fortsætter det høje salgsniveau i 2017.

 

Der er i budget 2017-2020 planlagt at byggemodne følgende boliggrunde i 2017:

Fejerskovparken, Lind (13 grunde er udbudt til salg)

Kirkebakken, Gjellerup (8 grunde er udbudt til salg)

Ørskovbakken, Snejbjerg (15 grunde er udbudt, de sidste 11 udbydes den 30. aug.  2017)

Tvedbækparken, Aulum (12 grunde udbydes til salg den 30. aug. 2017)

Hjortemarken, Sinding (12 grunde udbydes til salg den 30. aug. 2017)

Søengen, Sunds (23 grunde udbydes til salg den 30. aug. 2017)

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 31. juli 2017 ikke solgt erhvervsjord i løbet af 2017. Kommunen har dog solgt et erhvervsareal i Sunds på 8.000 m2 til opførelse af en ny genbrugsplads. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 28.000 m2 i 2017. Der er heldigvis dialog med flere virksomheder som ønsker at købe erhvervsjord enten til opførelse af nyt kontor og lager eller til udvidelse af eksisterende virksomheder. Det er i HI-Park og Herning Transport- og Logistikcenter at der på nuværende tidspunkt er størst efterspørgsel efter erhvervsjord.

 

I Figur B fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2015. Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2016 på 113.260 m2 er markant bedre end i 2013, 2014 og 2015, hvor kommunen solgte henholdsvis 69.596, 3.817 og 46.470 m2 erhvervsjord.

 

I bilaget fremgår det af Tabel D at kommunen har solgt 44.380 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle de solgte storparceller er at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.

 

Der er planer om følgende udbud af storparceller i 2017:

Rolighedsvej, Herning

Teglvænget, Herning

Holing Sø, Tjørring.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-16-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om salg af villaer i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning er den kommune, der sælger femteflest villaer. I årets første seks måneder blev der ifølge boligsiden.dk solgt 246 villaer i Herning Kommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om salget af villaer i Herning Kommune sammenlignet med øvrige kommuner.

Sagsfremstilling

Det er ikke kun salget af boliggrunde, der går godt i Herning Kommune. Også salget af villaer har oplevet en markant vækst. Herning er den kommune, der sælger femteflest villaer. I årets første seks måneder blev der ifølge boligsiden.dk solgt 246 villaer i Herning Kommune.

 

På fem år er salget af villa og rækkehuse steget med 60 procent. Det viser Boligsiden.dk's oversigt over antal handler i første halvår af 2017. Kigger man alene på antallet af handlede villaer, har der også været rigtig godt gang i den. Især i 8700 Horsens der er det eneste post-nummer i Danmark, hvor der har været mere end 400 handler i årets første seks måneder. På listen over de mest sælgende postnumre følger 4000 Roskilde og 8600 Silkeborg på de næste pladser.

 

Med 246 solgte villaer er Herning Kommune placeret på femtepladsen. Der er otte jyske postnumre på top20, ni sjællandske, to amagerkanske og ét fynsk.

 

Her sælges flest villaer

1. Horsens 411

2. Roskilde 367

3. Silkeborg 304

4. Kolding 250

5. Herning 246

6. Holstebro 232

7. Vejle 230

8. Næstved 223

9. Hvidovre 221

10. Viborg 220

 

Kilde: Boligsiden.dk

  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Orientering om status på åturismeprojektet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen, Anne Ravn Braad

Sagsresume

Åturismeprojektet har været i gang i ca. 1,5 år, og projektet er godt i gang og får stor opmærksomhed. Potentialet for lystfiskerturisme ved Skjern Å og Karup Å i høj grad er til stede, hvor blandt andet Laksens Hus har haft ca. 2000 besøgende siden åbningen den 16. april, og erhvervsakørerne har meldt ud at de gerne vil arbejde mere målrettet med lystfiskerturismen i deres forretning. Samtidig er fiskeriet i Mörrum i Sverige meget dårligt i øjeblikket, hvilket giver en positiv afsmitning på lystfiskerturismen ved Karup Å og Skjern Å. Projektaktiviteterne skrider planmæssigt frem og etablering af samarbejde med de involverede interessenter udvikler sig positivt.

 

Der gives i nærværende sag en kort status for åturismeprojektet og aktiviteterne i 2017.  

Sagsfremstilling

Der gives i nærværende sag en kort status for åturismeprojektet og aktiviteterne i 2017.

 

 • Potentialet for lystfiskerturisme ved Skjern Å og Karup Å i høj grad er til stede:
  • Laksens Hus er kommet godt i gang med et dagligt besøgstal på mellem 20-40 personer. Dette har samlet set givet ca. 2000 besøgende fra åbningen d. 16. april til nu. Behovet for et sted, hvor lystfiskere kan mødes og få faglig viden om fiskeriet er derfor i høj grad til stede. Etableres der et samarbejde med Viborg Kommune omkring udviklingen af Karup Å, anbefales det, at en lignende model etableres her.
  • Der er stor interesse og opbakning fra erhvervsaktørerne omkring projektet, som gerne vil arbejde mere målrettet med lystfiskerturister i deres forretninger.
  • Lokale lystfisker deltog, som en del af promoveringsindsatsen for Karup Å, i en lystfiskermesse i Kolding i marts måned 2017. Her blev der snakket med en del tyske lystfiskere, som i høj grad var interesseret i Karup Å som lystfiskerdestination, og der blev skabt flere kontakter, som kunne hjælpe med at få tyske lystfiskerturister til Karup Å.
  • Fiskeriet i Mörrum går meget skidt i øjeblikket, da der er sygdom i fiskebestandene, hvilket betyder, at der er mulighed for at tiltrække nogle af disse lystfiskere til åfiskeriet ved Skjern Å og Karup Å. Der er allerede eksempler på denne udvikling hvor lystfisker, som tidligere tog til Mörrum, i år er taget til Karup Å og har taget deres familie med.

 

Dermed har projektet ramt helt rigtigt, men det tager tid at etablere en god og stærk destination med en bred opbakning. Projektet har fokus på at skabe udvikling inden for et felt, som har lange traditioner med måden det er gjort på. Derfor tager det tid og kræfter at få skabt en forståelse for, at projektet kan være med til at skabe nye muligheder for alle aktører og de lokale samfund langs åerne. Særligt er lystfiskerforeningerne opmærksomme på om projektet kan skabe konsekvenser for dem, men mange af foreninger kan tydeligt se potentialerne i projektet, særligt fordi de mangler medlemmer i foreningerne og gerne vil styrke dagskortsalget. Ved Karup Å er der lavet en grov optælling over frie pladser i foreningerne, og her er resultatet, at der er ca. 500 ledige pladser i foreningerne ved Karup Å - det er særlig udtalt hos lystfiskerforeningerne, som har fiskevand i Herning Kommune. Herudover kommer salget af dagskort.

 

 • Der er fundet en løsning på problematikken omkring betalte fiskeguider ved Karup Å. Karup Å Sammenslutningen har meldt ud at "foreningerne er suveræne i egne anliggende", hvilket betyder, at hver forening selv bestemmer hvordan de vil håndtere fiskeguider. Der blev på et fælles møde for lystfiskerforeninger, lodsejere og lokale borgere besluttet, at der skal være plads og accept af både frivillige og betalte fiskeguider ved Karup Å. Sdr. Resen Lystfisker Konsortium, Aulum-Haderup sportsfiskerforening og Herning-Ikast lystfiskerforening, som alle har en stor del af fiskevandet i Karup Å i Herning Kommune, vil tillade både frivillige og betalte fiskeguider på deres fiskevand. De tre ildsjæle, som var koblet på projektet har på baggrund af uroen valgt at trække sig fra projektet. Der i stedet etableret en lokal styregruppe med deltagere fra Aulum-Haderup sportsfiskerforening, lokale lodsejere samt repræsentanter for Haderup og Fårbæk borgerforeninger og lokalråd. Dermed et projektet stadig stærkt lokalforankret.

 

 • Samarbejde om Skjern Å med Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Fjord Turisme og Danmarks Center for Vildlaks (Laksens Hus) er veletableret. Der er taget kontakt til Viborg Kommune omkring et mere formaliseret samarbejde omkring Karup Å. Tilbagemeldinger fra Vibog Kommune er positive, men sagen har ikke været drøftet politisk endnu.

 

 • Aktiviteterne i 2017 arbejder fortsat inden for de fire indsatsområder; Markedsføring, erhvervsudvikling, porte og vandløb.
 • Der er etableret et erhvervsnetværk med ca. 10 aktører ved Skjern Å, som arbejder målrettet med lystfiskerturister. Der er skabt samarbejder internt mellem aktørerne, hvor flere af dem er ved at arrangere en outdoormesse. Et lignende netværk etableres ved Karup Å.
 • Der er indgået samarbejde med design- og digitalbureauet Aidgency omkring udvikling af en lystfiskerhjemmeside under navnet Riverfisher.dk. Hjemmesiden skal skabe én indgang for lystfiskeriet i Skjern Å og Karup Å, og samle alle de relevante informationer. Hjemmesiden forventes klar til offentliggørelse ved årsskiftet, og kan udbygges løbende efter behov. Bloggersitet integreres ligeledes på denne hjemmeside. For at styrke oplevelsen af at Skjern Å og Karup Å er én samlet fiskedestination er der ligeledes udviklet et logo til at brande navnet riverfisher.dk og destinationen.
 • Der er afholdt to pressetur og der genemføres yderligere en til september, hvor udenlandske fiskemagasiner kommer til Skjern Å i 2017. Dette skal udbrede kendskabet til fiskeriet for udenlandske lystfiskere.
 • Der er igangsat samarbejde med konsulentfirmaet Kvistgaard og Hird samt arkitektfirmaet By+Land omkring udvikling af konceptet om etablering af porte ved Karup Å. Arbejdet konkretiseres i samarbejde med den lokale styregruppe i august, og portene forventes etableret ultimo 2017 eller primo 2018. Konceptet tænkes ligeledes overført til Skjern Å.
 • Der var i juni indledende møde omkring et vandløbsprojekt i Karup Å ved Sdr. Resen, som skal forbedre forholdene for fiskene. Til mødet deltog Herning og Viborg kommuner, DTU Aqua, lodsejere og repræsentanter fra Sdr. Resen Konsortiet, som har fiskeretten på stykket. Projektet kan indhente erfaringer til fremtidige vandløbsprojekter, og derfor kan der indgå en monitering af projektet før og efter. Projektet vil ligeledes blive fulgt af en filmmand, sådan at projektet ligeledes bruges til formidling ud mod lystfiskerne.

 

Uddybende oplysninger omkring de enkelte projektaktiviteter kan findes i vedlagte statusnotat.

 

Der fremlægges en plan for de resternede projektmidler for 2018 til Økonomi- og Erhvervsudvalget ultimo 2017 eller primo 2018. 

Økonomi

Projektets samlede økonomi er 5,030 millioner kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget frigav den 22. februar 2016 1 million kr. til medfinansiering af forsknings- og formidlingsprojektet om laks i Skjern Å. Første rate er udbetalt ultimo 2016 og de resterende tre rater udbetales ultimo 2017, 2018 og 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget frigav den 18. april 2016 1 million kr. til aktiviteter i 2016. Ikke alle planlagte aktiviteter kunne gennemføres på daværende tidspunkt, og derfor er 304.326 kr tilbage. De tilbageværende midler overføres til budgettet for 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget frigav den 16. januar 2017 1,6 million kr. til aktiviteter i 2017, og der er pr. 1. august 2017 brugt 311.573 kr. Årsagen til at det forbrugte beløb ikke er større, er at de kommende måneders aktiviteter inden for fysiske forbedringer og markedsføringsaktiviteter først kan gennemføres nu, og derfor først faktureres i løbet af tredje eller fjerde kvartal af 2017. 

Indstilling

Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-416-09 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra DAMRC om midler til ansøgning om EU Gold Label

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

DAMRC ansøger om 215.000 kr. til finansiering af ECEI Gold Label  (European Cluster Excellence Initiative Gold Label). Udgiften dækker dels betalingen til ECEI og dels udgifter til DAMRCs tidsforbrug i den sammenhæng. Der er p.t. ti danske klynger, som har opnået denne status, heriblandt Lifestyle Cluster i Herning, der var blandt de første som opnåede denne kvalifikation.

Sagsfremstilling

European Cluster Excellence Initiative (ECEI) har en certificerings- og labeling-ordning, der kvalificerer, kvalitetssikrer og rangordner klyngeledelsen af de bedste europæiske klynger og netværk med henholdsvis bronze-, sølv- og guld-labels. Certificeringen er toårig. Første gang koster certificeringen 65.000 kr., mens efterfølgende certificeringer koster ca. 40.000 kr. I Danmark tilbyder og finansierer Forsknings- og Innvationsstyrelsen certificering af Innovationsnetværk, idet certificering fremmer god klyngeledelse, og dermed klyngens resultater.

 

Fordelene ved opnåelsen af guldcertificering er:

 

·         Giver bedre mulighed for tiltrækning af EU-midler til gavn for virksomheder

·         Giver adgang til EU-midler, som DAMRC ikke i dag kan gøre brug af

·         Øger DAMRC’s muligheder for at skabe positive forandringer i de spåntagende virksomheder, og dermed øger industriens konkurrencekraft

·         Giver direkte adgang til (inter-)national sparring, kvalitetssikring og kompetenceudvikling som udvikler og gavner DAMRC og de virksomheder DAMRC arbejder med.

Derudover vil en guldcertificering alt andet lige have en positiv strategisk indflydelse for DAMRCs mulighed for at blive GTS institut eller Innovationsnetværk, idet DAMRC i givet fald vil have en bedre certificering end nogle af innovationsnetværkene (ikke alle er certificerede, og af de certificerede er flere sølv og bronze).

 

Herning Byråd bevilgede på sit møde den 16. maj 2017 en treårlig bevilling for årene 2018-2021 på i alt 1,5 mio. kr. til styrkelse af DAMRC med specifikt fokus på gennemførelse af teknologiske udviklingsprojekter og efteruddannelse af medarbejdere inden for den spåntagende industri. Nærværende ansøgning er således komplementær til den tidligere bevilling.

 

Ansøgningen kan juridisk imødekommes udfra en analogibetragtning (FI - nu Styrelsen for Forskning og Uddannelse bevilger tilsvarende til innovationsnetværk) og ansøgningen kan dels imødekommes med udgangspunkt i lov om erhvervsfremme § 13 erhvervsudvikling - specifikt med fokus på udvikling af regionale kompetencer, idet processen frem mod gold label alt andet lige vil udvikle DAMRCs kompetencer.  

Økonomi

 

Udgifts- og finansieringsbudget fra ansøger.  

Administrationen anbefaler, at de 65.000 kr. til afholdelse af den konkrete udgift til certificeringsmyndigheden bør imødekommes. Med hensyn til finansering af DAMRCs timeforbrug anbefaler administrationen, at halvdelen finansieres, således at DAMRs selv afholder den anden halvdel. Det vil sige, at det anfales, at der medfinansieres med 75.000 kr. til timer., ialt 140.000 kr.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 140.000 kr. i 2017 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til DAMRC til finansiering af Gold Label (65.000 kr. ) og til medfinansering af timer (75.000 kr.)

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 84.12.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Valg til Herning Kommunes Ældreråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til tidsplan for afholdelse af valg til Ældrerådet fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der skal i 2017 afholdes valg til Ældrerådet. Ældrerådet forbereder sammen med administrationen gennemførelsen af valget.

 

Ifølge Ældrerådets vedtægter, der følger lovgivningen, skal valget afvikles som et direkte valg. Afstemningen foregår i Herning Kommune som brevstemmevalg. Der skal vælges 13 medlemmer og 13 stedfortrædere. Der kræves efter vedtægterne mindst 5 stemmeberettigede stillere for, at man kan opstilles som kandidat.

 

Følgende tidsplan for afviklingen af valget foreslås.

 

16/8 2017

Annonce i Herning Folkeblad

23/8 2017

Tidligste indlevering af kandidatliste

13/9 2017

Seneste frist for indlevering af kandidatliste

Uge 39 til 9/10 2017

Valgperiode

24/10 2017

Optælling og offentliggørelse af resultatet

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget er valgbestyrelse. Valgbestyrelsens opgave er at kontrollere optællingen af stemmesedlerne, herunder vurdere af ugyldige stemmer og godkende valget.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at valgdatoen fastsættes til den 9. oktober 2017,

 

at tidsplanen godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Grøn Ordning Pulje for 2017 - Prioritering af ansøgninger samt frigivelse af anlægsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Andreas Boyschau, Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Herning Kommune har for nuværende tre vindmølleprojekter, der udløser penge fra Grøn Ordning. Det drejer sig om vindmølleområderne ved Abildå, Assing og Sunds. Puljen for Abildå kan afsluttes, da de prioriterede projekter er gennemført, men det har vist sig, at enkelte projekter fra henholdsvis Assing og Sunds, som allerede er bevilget, er frafaldet af ansøgerne, hvorfor der resterer midler i puljerne, som ikke er brugt.

 

Herning Byråd besluttede på mødet den 11. oktober 2016 at gennemføre en ny ansøgningsrunde ultimo 2016 for hele Herning Kommune med de overskydende puljemidler fra Grøn Ordning Assing og Grøn Ordning Sunds. Grøn Ordning Puljen 2017 er således på i alt 321.925 kr. til initiativer i hele Herning Kommune.

 

Ansøgningsrunden sluttede den 3. februar 2017, og der er indkommet i alt 10 ansøgninger, hvoraf 1 ansøgning er frafaldet. Der er ansøgt om tilskud for i alt 1.074.705,18 kr.

 

Forvaltningen fremsender hermed ansøgningerne til politisk prioritering og dertilhørende frigivelse af anlægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

Herning Kommune har for nuværende tre vindmølleprojekter, der udløser penge fra Grøn Ordning. Hvert vindmølleprojekt har sin egen Grøn Ordning pulje. I forbindelse med nærmere tilretning af ansøgningerne til ovennævnte puljer er der to ansøgere, som har frafaldet deres ansøgning efter den politiske stillingtagen. En enkelt ansøgning har ikke brugt hele det bevilligede beløb. Det drejer sig samlet set om et overskud på 121.925,00 kr. fra Assing puljen og 200.000,00 kr. fra Sunds puljen. Der er derfor yderligere 321.925 kr. som venter på at blive brugt til initiativer i forbindelse med Grøn Ordning.

 

Forvaltningen har gennemført en ansøgningsrunde i henhold til Byrådets beslutning på mødet den 11. oktober 2016. Ansøgningsrunden varede fra den 2. november 2016 til den 3. februar 2017.

 

Der er indkommet 10 ansøgninger til Grøn Ordning Puljen for 2017, hvoraf 1 ansøgning senere er frafaldet. Se ansøgningernes placering i forhold til de to vindmølleområder i Bilag 1. Af kortbilaget fremgår ligeledes et vindmølleområde i Holstebro Kommune, som ligger lige ved kommunegrænsen og i umiddelbar nærhed til Hodsager. Der er ansøgt for i alt ca. 1.074.705 kr. i forbindelse med Grøn Ordning Puljen for 2017. Alle ansøgninger er vedlagt i Bilag 2, hvor hver ansøgning ligeledes er ledsaget af et notatark med forvaltningens bemærkninger til det konkrete projekt.

 

Oversigtsskema over de indkomne ansøgninger:

 

Ans. nr.

Beskrivelse

Ansøgt beløb

(inkl. moms)

Ansøger

Ca. afstand

til nærmeste

vindmølle

område

BYP

indstilling

1

Etablering af sauna i forsamlingshus til gavn for Sunds GFs vinterbadeklub

 

135.112,50 kr.

Sunds GF

2,6 km

120.000 kr.

2

Etablering af varmepumper til opvarmning af forsamlingslokalerne i Kibæk Mølle

 

95.000 kr.

Kibæk Mølle S/I

5,3 km

95.000 kr.

3

Etablering af muldtoilet til gavn for brugerne af den nyopførte bålhytte og tilhørende shelters

 

48.750 kr.

Sunds FDF

700 m

40.000 kr.

4

Etablering af solcelleanlæg til opvarmning af Ilskov Friluftsbad

 

328.926,78 kr.

Ilskov Friluftsbad

7,7 km

Afslag

5

Etablering af hybridgræsbane på arealet over for Kibæk Krydsfelt

 

121.925 kr.

ekskl. moms

Kibæk IF, men Herning

 Kommune er projektejer

5,8 km

Afslag

6

Etablering af shelters og bålhytte i Kibæks Grønne Hjerte

 

120.000 kr.

Kibæk Lokalråd

5 km

26.925 kr.

7

Etablering af varmepumpe til opvarmning af spejderhuset

 

53.387,50 kr.

Hodsager KFUM

3,4 km

40.000 kr.

8

Frafaldet

 

 

 

 

-

9

Renovering af brænde- og materialeskur

 

69.803,40 kr.

FDF Ilskov

7,1 km

Afslag

10

Etablering af shelters, hestefolde og borde-/bænkesæt ved Stakroge Skole

 

101.800 kr.

Stakroge Skole S/I

13,9 km

Afslag

 

Opmærksomhedspunkter ved prioritering af ansøgninger

Det er Energinet.dk, der støtter de udvalgte projekter. Herning Kommunes rolle er at formidle ansøgningerne til Energinet.dk. Det er politikerne i Herning Kommune, der beslutter hvilke projekter, der skal søges penge til, men det er i sidste ende Energinet.dk, der beslutter, om projektet kan tildeles penge eller ej. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale at prioritere ansøgning 9, da projektet ikke lever op til Energinet.dk krav til bygge- og anlægsprojekter. Forvaltningen kan ligeledes ikke anbefale at prioritere ansøgning 10, da foreningens vedtægter for nuværende ikke kan godkendes af Energinet.dk. Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at ansøgning 4 overstiger det samlede beløb for Grøn Ordning Pulje for 2017.

 

Formålet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen kan gives et tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter.

 

Det er kun Herning Kommune samt foreninger med et alment og ideelt formål, det vil sige ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, der kan ansøge om penge.

 

Byrådet har vedtaget, at puljemidlerne skal fordeles i henhold til Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune, bl.a. følgende:

 • Hvor mange mennesker i lokalbefolkningen, der vil få glæde af projektet.
 • Afstanden til vindmølleprojektet, som pengene stammer fra*. Projekter i nærområdet prioriteres højere end projekter længere væk fra vindmølleområdet, for at tilgodese de lokalområder, som vindmøllerne påvirker mest.

 

*I forbindelse med annonceringen af den nærværende samlede Pulje for 2017 er det meldt ud, at ansøgninger fra Assing og Sunds og tilhørende nærområder bør prioriteres, da det er disse vindmølleområder, pengene oprindeligt stammer fra.

 

Herning Kommune modtog den 7. marts 2017 et brev fra Energinet.dk, hvori det fremgår, at statsstøttegodkendelsen for Grøn Ordning udløber den 20. februar 2018. Energinet.dk har ikke oplysninger om, hvad der sker efter denne dato eller om hvordan en eventuel overgangsordning bliver. Det forventes dog ikke at påvirke de projekter, der allerede har modtaget tilsagn om tilskud fra Energinet.dk.

 

Projekterne skal være færdigbearbejdet og i princippet klar til etablering inden de fremsendes til Energinet.dk. Energinet.dk har en forventet sagsbehandlingstid på 2-3 måneder. Derfor anbefaler forvaltningen, at der udelukkende prioriteres efter de ansøgninger, som har en overskuelig afgrænsning og tidshorisont, og som forventes at kunne være klar til at fremsende til Energinet.dk senest ultimo 2017. Forvaltningen anbefaler ligeledes, at ansøgningerne, så vidt det er muligt, prioriteres med det fulde ansøgte beløb, da foreningerne ofte har en lang proces med at indhente de resterende penge eller justere projektet, så det bevilligede beløb passer til projektet.

Økonomi

Alle ansøgninger fremsendes til Energinet.dk inklusiv moms, da Herning Kommune alene er berettiget til momsrefusion for projektudgifter, der kan henføres til kommunale aktiviteter. Herning Kommune er projektejer for projektet omhandlende hybridgræsbanen på arealet over for Kibæk Krydsfelt, hvorfor dette projektregnskab er uden moms.

 

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling samt en anlægsindtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på hver i alt 322.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP) i 2017. Beløbene fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednr. jævnfør den politiske beslutning.

 

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på henholdsvis 200.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090095-02 Udsigtstårn Ovstrup Hede, samt 122.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090096-04 Stisystem ved Klinten nedskrives.

 

Et eventuelt restbeløb overføres til næste ansøgningsrunde. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at følgende projekter prioriteres:
 • projekt 1 med kr. 120.000
 • projekt 2 med kr. 95.000
 • projekt 3 med kr. 40.000
 • projekt 6 med kr. 25.000, korrigeret til kr. 26.925 grundet fejl ved sammenlægning
 • projekt 7 med kr. 40.000

 

at der til indbetalinger fra Energinet.dk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 322.000 kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. Grøn Ordning Pulje for 2017. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende anlægsbevillinger og rådighedsbeløb,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 322.000 kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. Grøn Ordning Pulje for 2017. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk,

 

at der meddeles negativ anlægsindtægtsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090095-02 Udsigtstårn Ovstrup Hede,

 

at der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090095-02 Udsigtstårn Ovstrup Hede,

 

at der meddeles negativ anlægsindtægtsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 122.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090096-04 Stisystem ved Klinten,

 

at der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 122.000 kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090096-04 Stisystem ved Klinten.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-17 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Herning Kirkehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus. Planen har været i offentlig høring fra d. 28. januar til den 24. marts 2016. Der er kommet to indsigelser i høringsperioden.

 

På møde den 23. maj 2016 besluttede Byplanudvalget at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplan 12.B22.1 med henblik på at byggeretten skulle reduceres, der skulle ske en bedre arkitektonisk tilpasning til området, parkering skulle i større grad løses på egen grund, og der skulle findes en bedre model for afvikling af trafikken. På baggrund af dette, blev projektet justeret og sendt frem til endelige vedtagelse.

 

På mødet den 15. august 2016 blev sagen udsat med bemærkning om, at projektet var tilstrækkeligt tilpasset i forhold til parkering og trafik, men ikke i forhold til arkitektonisk tilpasning til området og reduktion af byggerettten.

 

Herning Meninghedsråd har fremsendt et nyt skitseforslag efter forudgående dialog med forvaltningen. 

 

Byplanudvalget skal tage stilling til, om det nye skitseforslag skal danne baggrund for endelig vedtagelse af lokalplan 12.B22.1. Det nye skitseforslag giver anledning til forslag om skærpelse af lokalplanens bebyggelsesprocent ved endelig vedtagelse. Derudover foreslås der ikke ændringer i lokalplanen.

 

Lokalplanens nummer 12.B22.1 ændres ved den endelige vedtagelse til 11.OF6.2. Dette skyldes, at kommuneplanrammenummeret for Herning Kirke og kirkehus er blevet ændret ved den igangværende kommuneplanrevision, fra 12.B22 til 11.OF6. 

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus blev fremsendt til Byplanudvalget til endelig vedtagelse den 23. maj 2016. På dette møde besluttede Byplanudvalget at udsætte sagen med henblik på følgende:

 

1. Reduceret byggeret

2. Bedre arkitektonisk tilpasning til området

3. Parkering i større omfang på egen grund

4. Bedre trafikal afvikling

 

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på mødet den 23. maj 2016 blev projektet for kirkehuset justeret, hvad angår reduceret byggeret, bedre arkitektonisk tilpasning til området, parkeringsforhold og bedre trafikal afvikling. Det justerede projekt blev fremsendt til Byplanudvalget med lokalplanforslaget til endelig vedtagelse den 15. august 2016. På dette møde besluttede Byplanudvalget at udsætte den endelige vedtagelse med begrundelsen, at projektet var tilstrækkeligt tilpasset i forhold til parkering og trafik, men ikke i forhold til arkitektonisk tilpasning til området og reduktion af byggeretten.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag 12.B22.1 for Herning Kirkehus skal muliggøre en udvidelse af det eksisterende kirkehus på baggrund af et konkret projekt.

Lokalplanområdet inddeles i 5 byggefelter samt et fri- og parkeringsareal.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8 meter. Der kan etableres kælder under en del af bebyggelsen.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende villakvarter. Derfor stilles der lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i rødt murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med rød vingetegl. Vinduesrammer, døre mv. skal udføres i samme diskrete farve, så der opnås en helhedsvirkning. Facaden mod øst, langs Østre Kirkevej, skal brydes med vinduespartier og mønster eller anden form for variation i facaden.

 

Der må ikke plantes træer i lokalplanområdet. Sammenhængen med Kirkepladsen og karakteren af åbent byrum skal bevares, og de eksisterende, store træer på Kirkepladsen skal fortsat være den karaktergivende beplantning i området.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af Østre Kirkevej 1B, der i dag fungerer som kirkebetjentbolig, og har middel bevaringsværdi.

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og stier, og vejbetjenes som i dag fra Nørre Allé og Østre Kirkevej.

 

Med lokalplanen stilles krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Lokalplanen giver mulighed for indbetaling til p-fonden for det antal p-pladser, der ikke kan etableres inden for lokalplanområdet. Der stilles desuden krav om cykelparkering.

Da lokalplanområdet er en del af et bevaringsværdigt bymiljø med stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, stiller lokalplanen desuden krav om, at retablering af plads og fortovsareal samt nybyggeri og skiltning skal ske efter et projekt, der skal godkendes af Herning Kommune. 

 

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar til den 24. marts 2016. I høringsperioden er der kommet to indsigelser; én fra grundejer Nørre Allé 4 og én fra flere grundejere på Nørre Allé og Østre Kirkevej (ialt 19 husstande). Indsigelserne er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

 

De indkomne indsigelser vedrører:

 • de trafikale forhold - herunder parkeringsforholdene,
 • de arkitektoniske forhold - herunder forholdet til bevarende lokalplan 12.B12.6 for Østre Kirkevej og Nørre Allé,
 • de økonomiske/beliggenhedsmæssige forhold,
 • støj- og skyggegener, samt
 • bevaringsværdig beplantning.

  

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelserne ikke giver anledning til konkrete ændringer i lokalplanforslaget.

 

Bilag IV-arter

Forvaltningen har modtaget en bemærkning fra Natur og Miljø, Herning Kommune vedr. beskyttelse af bilag IV-arter, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Baggrunden for bemærkningen er, at et planforslag efter planloven ikke kan vedtages, hvis gennemførelsen af planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyr der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der findes store, ældre træer umiddelbart uden for lokalplanområdet, som kan være yngle- eller rasteplads for bilag IV-arter (flagermus).

 

Det er forvaltningens vurdering, at denne bemærkning ikke har direkte betydning for lokalplanforslaget, dels da træerne i området ikke står inden for lokalplanområdets afgrænsning, og dels da det fremgår af lokalplanen, at det er vigtigt at man ved nybyggeri forsøger at skåne træerne og deres rødder, og dermed passe på de gamle træer.

 

Nyt projektforslag

Forvaltningen har i april 2017 efter forudgående dialog med Herning Menighedsråd modtaget et nyt skitseforslag til Herning Kirkehus " Bilag 3 - Nyt kirkehus i Herning 18-04-2017":

 

1. Det nye skitseforslag har et etageareal på ca. 332 m2. Med det eksisterende kirkehus på 441 m2, vil et samlet nyt kirkehus få et etageareal på ca. 773 m2.

 

2. Projektet har en anderledes arkitektonisk fremtræden end de tidligere projekter på Herning Kirkehus. Huset er søgt tilpasset både kirken og det omkringliggende villakvarter i såvel form og materialer. Skitseforslaget tager afsæt i det eksisterende kirkehus og dennes tagform og materialer. I det nye hus fortsættes taghældningen fra det eksisterende hus belagt med rød vingetegl og knækkes i en tagryd ca. midt på det nye hus. Dermed dannes der et saddeltagsmotiv mod Østre Kirkevej. Facaden er udført i to lag - husets egentlige klimaskærm der udføres i traditionelle tegl samt en udenpå stående facade udført i stænger af tegl - såkaldte "tegl-baguettes". Tegl-stængerne danner en delvist transparent facade mod Østre Kirkevej. Afstanden mellem stængerne varieres, og de "gennemskæres" af nicher for at skabe dybde og variation i facaden. Mellemrummet mellem de to facader anvendes i den sydlige ende til hovedindgang og i den nordlige ende til gårdhave og eventuel sekundær indgang direkte til salen.

 

3. Med det nye skitseforslag opretholdes 6 ud af 10 eksisterende p-pladser - 5 umiddelbart vest for kirkehuset og 1 umiddelbart nord for kirkehuset.

Den nye tilbygning udløser med sine ca. 332 m2 6 nye p-pladser. Her til kommer de 4 p-pladser, der mangler til det eksisterende byggeri. Der skal altså etableres 10 nye p-pladser, eller indbetales til p-fonden for disse.

Herning Menighedsråd har foreslået 2 p-pladser langs Nørre Allé og 3 p-pladser langs Østre Kirkevej, der kan etableres ved at fjerne pullerter. Endvidere foreslås 6 p-pladser umiddelbart nord for kirken mellem kirke og af- og påsætningsvejen - se "Bilag 4 Trafikal afvikling og parkering  ved Herning Kirke og kirkehus"

 

4. Den trafikale afvikling foreslås med det nye projekt justeret i forhold til forslag af d. 15. august 2016. Der foreslås en af- og påsætningszone nord om kirken i samme niveau som vej og fortov med indkørsel fra Østre Kirkevej og udkørsel til Nørre Allé. Se "Bilag 4 - Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus".

 

 

Forvaltningens vurdering

 

1. Byggeret 

Med det nye skitseforslag får kirkehuset et samlet etageareal på ca. 773 m2. Det giver en bebyggelsesprocent på ca. 71.

Forvaltningen vurderer, at bebyggelsesprocenten i lokalplanen, dermed bør nedsættes fra 90 til 80.

 

2. Arkitektonisk fremtræden

Forvaltningen vurderer, at det nye skitseforslag til Herning Kirkehus har et stærkt arkitektonisk hovedgreb, der i sit udtryk med materialer og form refererer til sine omgivelser samtidig med, at det er helt sit eget. Det eksisterende kirkehus er blevet integreret i det nye skitseforslag, så det fremstår som en samlet arkitektektonisk idé for ét kirkehus.

 

3. Parkering

Det er forvaltningens vurdering, at de 5 p-pladser langs Østre Kirkevej og Nøre Allé vil kunne indgå i parkeringsregnskabet. De 6 p-ladser inde på kirkepladsen umiddelbart nord for kirken vurderes dog at være en for komprimeret og skæmmende løsning i forhold til kirken. Der gøres opmærksom på, at alle de ovenfor nævnte p-pladser er beliggende uden for lokalplanområdet og er i stedet omfattet af "lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og Kirkeplads", der giver mulighed for at etablere p-pladserne. Der er på forslaget "Bilag 4 Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus" indtegnet 40 cykel p-pladser. Forvaltningen vurderer, at der på sydsiden af det eksisterende kirkehus også kan etableres cykelparkering, så der opnås de 50 pladser, lokalplanen stiller krav om.

 

4. Den trafikale afvikling

Den foreslåede af- og påsætningszone umiddelbart nord for kirken vurderes at kunne fungere. Zonen er omfattet af "lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og kirkehus", og kan etableres inden for lokalplanens bestemmelser.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det nye skitseforslag til Herning Kirkehus vil kunne realiseres inden for forslag til "lokalplan12.B22.1 for Herning Kirkehus". Lokalplanen kan dermed vedtages endeligt (som 11.OF6.2) uden genfremlæggelse. Lokalplanafgrænsningen betyder dog, at der ved ansøgning om byggetilladelse til det nye projekt skal søges en mindre dispensation til "lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og kirkehus" for at muliggøre etablering af indgangspartiet med afskærmning mod Østre Kirkevej udført i tegl-baguettes.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 11.OF6.2 for Herning Kirkehus endeligt vedtages med følgende ændringer:
at skitseprojekt "Bilag 3 - Nyt kirkehus i Herning, dateret 18-04-2017" godkendes med indstilling om,

at der sker tilbagerykning af byggeriets facade mod øst, både mod nord og syd, i princippet symmetrisk omkring byggeriets gavlmotiv, herunder
at Lokalplanens kortbilag ændres i overensstemmelse hermed,

at lokalplanens §7 tilføjes: Bebyggelse langs Østre Kirkevej skal tilbagerykkes min. 50 cm fra vejskel i byggefelt B og D samt i den nordlige halvdel af byggefelt C, som vist på kortbilag 2,


at bebyggelsesprocenten reduceres fra 90 til 75
,

at "Bilag 4 - Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus" godkedes, dog således:


at der ikke kan etableres p-pladser til Herning Kirkehus i lokalplanområde 12.B12.4, men at der skal indbetales til p-fonden, og
at der arbejdes videre med en detailplan for afklaring af "kiss n' ride" og aflæsning nord for kirken, jfr. lokalplanen for kirken.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 21 for en virksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende en transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 29.E14.1 for en transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds.

 

Kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 udlægges et nyt rammeområde 29.E14 - Erhvervsområde for en transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål, herunder landbrugsrelaterede transportvirksomheder.

 

Rammeområde 29.E14 Erhvervsområde for en transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelsesforhold, infrastruktur, miljøforhold, opholdsarealer og zoneforhold.

 

Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og med en højde på mere end 8,5 meter. Samlet bebyggelse må ikke overstige 3.750 m2. Der skal etabeleres mindst 1 p-plads pr. ansatte. Den mindst tilladte miljøklasse er 4 og den maksimalt tilladte miljøklasse er 5. Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 10 % af etagearealet til administration og personalerum.

 

Rammeområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 29.E14.1 for en transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 Erhvervsområde for en transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for en virksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 13. marts 2017 (punkt 37) besluttet at igangsætte planlægning for en virskomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds og at der skal udarbejdes en infrastrukturaftale mellem Herning Kommune og Westergaard A/S efter planlovens § 21b.

 

Der er derfor udarbejdet et udkast til infrastrukturaftale og forslag til lokalplan 29.E14.1 Transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej Ved Sunds, som giver mulighed for at opføre 1.700 m2 ny bebyggelse.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og ledsages af kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende ca. 280 meter øst for Sunds Sø og Ilskovvej. Området afgrænses mod øst, syd og vest af landbrygsjorder. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af en landbrugsejendom og en stald. Stalden har tilknytning til virksomheden, men forventes nedlagt. Lokalplanområdet er ca. 4,4 ha.

 

Lokalplanforslaget er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder, at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører, skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden ët år efter driften er ophørt. Lokalplanforslagets bonusvirkning kan ikke pålægges eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny erhervsbebyggelse op til 1.700 m2. Bebyggelse må opføres med en højde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelse skal så vidt muligt opføres med samme farvenuancer på facader og tag som de nuværende bygninger. Bygninger inskal opføres i gul eller rød tegl. Tage skal udføres med røde teglsten eller lignende.

 

Læhegn og beplatningsbælte

Lokalplanen stiller krav om etablering af et 3-rækket læhegn på minimum 5 meter for at afskærme virksomheden mod det åbne land. En del af den eksisterende beplatning i området kan indgå i læhegnet. Lokalplanen stiller krav om etablering af et beplatningsbælte mod Gl. Sundsvej. Beplatningsbæltet skal opføres som et 3 meter bredt bøgepur med en højde på maksimum 80 cm. I midten af bøgebeplantningen skal der etableres en række egetræer med en afstand på ca. 10 meter. Egetræerne skal holdes opstammet i en højde fra terræn til krone på minimum 3 meter af hensyn til oversisgtsarealer ved udkørsel.

 

Vejadgang

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Gl. Sundsvej. For at øge trafiksikkerheden i området stiller lokalplan krav om at ind- og udkørselsforholdene gøres smallere. Der må etableres tre ind- og udkørsler med en bredde på maksimum 10 meter.

 

Parkering

Der skal etableres parkering svarende til minimum 1 p-plads pr. ansatte.

 

Aftale om udbygning af infrastruktur

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 29.E14.1, som muliggør en udvidelse af virksomheden H&S Westergaard A/S, er der truffet politisk beslutning om, at der skal udarbejdes en aftale om udbygning af infrastruktur.

 

Udbygningsaftalen indgås med henblik på at opnå en højere standard af den planlagte infrastruktur i området. Vejanlægget mellem Ilskovvej og Gl. Sundsvej 3 er ikke dimensioneret til tung trafik. Udvidelsen af H&S Westergaard A/S er under forudsætning af, at der sker en vejforstærkning af førnævnte vejanlæg. Udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

 

Virksomheden ønsker ikke at indgå i infrastrukturaftalen, fordi man ikke mener der er behov for en opgradering af vejanlægget. Infrastrukturaftalen er beregnet til at koste virksomheden 240.000 kr.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 29.E14.1 for Transportvirksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds foreløbigt vedtages med et alternativ, der kun giver mulighed for yderligere 600 m2 byggeri samt flytning af brovægt. Alternativet er ligeledes uden infrastrukturaftale. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Kommuneplantillæg nr. 1 har til formål at udvide Aflastningscenter Herning samt udpege 2 mindre nye aflastningscentre til butikker, der ikke umiddelbart passer ind i bymidten. Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en modernisering af planloven der giver kommunerne mulighed for at udvide og udpege nye aflastningscentre samt på baggrund af konkrete henvendelser fra virksomheder, der ønsker at placere sig i området omkring Aflastningscenter Herning.

 

Kommuneplantillæg nr. 1 er en konkretisering af Debatoplæg om ændringer i detailhandelsstrukturen behandlet på ekstraordinært møde i Byplanudvalget den 8. juni og i Herning Byråd 20. juni. Debatoplægget har været i høring fra 22. juni til den 20. juli 2017 og der er ikke indkommet bemærkninger.

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillægget foreløbigt vedtages, og at Byplanudvalget tager særskilt stilling til muligheden for genbrugsbutikker ved Vesterholmvej og Industrivej Syd. 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune har til formål at udvide Aflastningscenter Herning. Området ved Silkeborgvej består i dag af Herning Centret, Bilka og butikkerne på Absalonsvej. Udvidelsen giver mulighed for en omdannelse af butikkerne på Engdahlsvej, der i dag forhandler særligt pladskrævende varer, til egentlige udvalgsvarebutikker. Butikkerne skal dog være på minimum 1000 m2, så de ikke umiddelbart vil kunne placeres i bymidten. Udvidelsen giver ligeledes mulighed for op til 6000 m2 butik nord for nuværende Bauhaus samt op til 10.000 m2 syd for samme butik. Her stilles krav om butiksstørrelser på minimum 1500 m2 for ligeledes at sikre butikkerne er af typer, der ikke umiddelbart kan placeres i bymidten.

I forslaget til kommuneplantillægget gives ligeledes mulighed for op til 3000 m2 detailhandel til udvalgsvarebutikker langs Vesterholmvej og 8000 m2 langs Industrivej Syd i Birk. Udvalgsvarebutikkerne skal være af en type, der i koncept og varesortiment ikke kan indpasses i bymidten eller et bydelscenter. Dette omhandler virksomheder med store bygningsvolumener eller som kan medføre trafikale gener i bymidten. Det kan for eksempel være køkken, tæppe eller hårde hvidevarer, hvor varerne er af særlig pladskrævende karakter. Derudover gives mulighed for webshops med mindre butiksdel og virksomheder med varesortiment, som både er af engrosmæssig og butikskarakter.


Debatoplæg
Forslaget til kommuneplantillægget har til formål at ændre på kommunens detaihandelsstruktur, og derfor har der forud for udarbejdelsen af tillægget været indkaldt til ideer, forslag og synspunkter for at afdække eventuelle emner, som er vigtige at få belyst i forbindelse med tillægget. Debatoplægget har været i høring fra 22. juni til den 20. juli 2017, og der er ikke indkommet bemærkninger.


Konsekvens for detailhandlen

Udvidelse af detailhandelsarealet ved Aflastningscenter Herning får betydning for Herning bymidte og bydelscentre i byen samt et større opland som strækker sig ind i nabokommuner. Overordnet set vurderes der at være rummelighed til en udvidelse af aflastningscenteret, når der ses på den forventede udvikling i omsætning over en 12 årig periode. Der vil dog ske en forskydning i omsætning i år 1 efter etableringen på c. 270 mio. kr fra Herning Bymidte og opland til Aflastningscenter Herning. Det samlede opland vurderes at have en omsætning på ca. 5,8 mia. kr.

 

For at reducere risikoen for at allerede tilstedeværende udvalgsvarebutikker flytter fra fx bymidten til aflastningscenteret, stilles der i tillægget krav om mindste størrelser for de nye butikker på henholdsvis 1000 og 1500 m2. Minimums butiksstørrelsen sikrer, at det kun er butikker, der ikke kan placeres i bymidten, der placeres i området.

 

Det vurderes, at udvidelsen af aflastningscenteret vil medvirke til lavere priser. Detailhandelsredegørelsen beskriver en skønnet prisreduktion på 0,9 % baseret på gennemsnitspriser. Forvaltningen vurderer dog, at det nærmere er tilstedeværelsen af flere butikskoncepter inden for udvalgsvarehandlen, som vil sikre lavere priser gennem tilstedeværelsen af et større udbud. Et større udbud af udvalgsvarebutikker vil ud over lavere priser måske også medvirke til at modvirke en forskydning af handel til internettet.

 

Udvidelse af detailhandelsareal ved Silkeborgvej nord for Bauhaus

Med kommuneplantillægget udlægges 6000 m2 til udvalgsvarer mellem Åvænget og Motorvej E18 mod øst. Arealudlægget udnytter arealet maksimalt i forhold til parkeringskravet, om at der minimum skal etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal, herunder at en del af de eksisterende parkeringspladser nedlægges eller overdrages til de nye butikker. En del af arealet, primært ved Åvænget, er kommunalt ejet. En udnyttelse af de 6000 m2 forudsætter en aftale med ejer af ejendommen, hvor der ligger et større byggemarked.

 

Alternativt til at etablere 6000 m2 kan der udlægges 4000 m2, som vil give en bedre mulighed for at etablere yderligere parkeringspladser til butikkerne. Det vil dog betyde en risiko for, at den resterende del af Åvænget ikke omdannes til erhverv. Det er forvaltningens vurdering, at der er mulighed for at realisere de 6000 m2 til udvalgsvarebutikker, og at hele området kan forventes omdannet.

 

Butikstyper på Vesterholmvej og Industrivej Syd

Områderne udpeges i tillægget til udvalgsvarebutikker af en type, der i koncept og varesortiment ikke kan indpasses i bymidten eller et bydelscenter. I debatoplægget blev også outlet nævnt som en butikstype, der kunne placeres i området. På baggrund af udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 1 er det dog forvaltningens vurdering, at der ikke skal gives mulighed for outlet butikker. Dette begrundes med, at outlet i dag, til forskel fra da konceptet opstod, ikke kun sælger varer af 2. sortering eller varer fra sidste års kollektion mm. I dag er det et markedsførings begreb, som er blevet synonym med billige varer. Outlet butikker ses derfor i dag også i bymidter og bydelscentre. Der gives derfor ikke mulighed for outlet på Vesterholmvej og Industrivej Syd, da det vurderes at få negativ betydning for Herning Bymidtes udvikling på grund af et stort sammenfald af varer og butikskoncepter.

 

Det er ligeledes forvaltningens vurdering at der ikke skal gives mulighed for dagligvarebutikker, herunder typer der er engro-, outlet-, eller fabrikssalgslignende, da varesortiment i denne type butikker er sammenfaldende med de varer, som sælges i bymidten og bydelscentrene. Mulighed for dagligvarehandel på Vesterholmvej og industrivej Syd vil derfor betyde en svækkelse af den eksisterende decentrale handelsstruktur for dagligvarer, som giver mulighed for lokalt at købe sine dagligvarer.

 

Genbrugsbutikker

Genbrugsbutikker især dem med salg af møbler ligger typisk placeret uden for bymidter og bydelscentre. Genbrugsbutikkers kendetegn er salg af brugte varer. Der er typisk tale om butikker drevet af foreninger med et velgørende formål men også enkelte er drevet rent kommericielt. Planloven giver ikke mulighed for at skelne mellem kommericielt og foreningsdrevne genbrugsbutikker, hvorfor begge skal betragtes som udvalgsvarebutik.

Det er forvaltningens vurdering, at der langs Vesterholmvej og Industrivej Syd i nogle situationer kan gives mulighed for genbrugsbutikker, da disse kan have et varesortiment og et arealbehov, der gør, at de ikke umiddelbart kan indpasses i bymidten. Der skal dog være tale om varer, som tidligere har været solgt til private, og genbrugsbutikker, der grundet for eksempel møbelsalg har et særligt pladsbehov.

 

Kommuneplanrammernes anvendelsbestemmelser om udvalgsvarebutikker uden for bymidten kan foreslås formuleret som nedenfor:

"Det omhandler virksomheder med store bygningsvolumener eller som kan medføre trafikale gener i bymidten. Det kan for eksempel være køkken, tæpper eller hårde hvidevarer, hvor varerne er af særlig pladskrævende karakter. Derudover gives der mulighed for genbrugsbutikker med særligt pladsbehov, webshops med mindre butiksdel og virksomheder med varesortiment, som både er af engrosmæssig og butiks karakter."

 

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 1 udarbejdet en miljøvurdering, der indeholder en overordnet vurdering og beskrivelse af hvilke miljømæssige konsekvenser planen vil få. Miljøvurderingen fokuserer på tillæggets indvirkning på detailhandelstrukturen, menneskers sundhed og de lokale miljøkonsekvenser ved nye arealudlæg af detailhandel. Størst påvirkning sker på kommunens grønne struktur omkring Herning, hvor det grønne bånd langs Herningsholms Å indskrænkes til en 25 meter bred korridor syd for Silkeborgvej langs kommuneplanramme 12.E18. I samme korridor udlægges en økologisk forbindelseslinje til at sikre sammenhængen fra syd til nord langs Herningholms Å.

 

Offentlig høring

Kommuneplantillægget skal i offentlig høring i minimum 8 uger, herunder skal der på grund af udvidelsen af aflastningscenter foretages en særskilt høring af samtlige nabokommuner. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune foreløbigt vedtages, idet

 

at der gives mulighed for genbrugsbutikker langs Vesterholmvej og Indstrivej Syd,

 

at i høringsperioden bestilles en beregning af på hvilket niveau en evt. fraflytning til boks-butikker vil blive erstattet af specialhandel og serviceomsætninger i bymidten.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Golfvej, Silkeborgvej og Engdahlsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 8. juni 2017 besluttet at igangsætte planlægning for erhvervsområdet ved Engdahlsvej på baggrund af en henvendelse fra ejeren af Engdahlsvej 2.

 

Lokalplanen giver mulighed for en omdannelse af området fra virksomheder med salg af særligt pladskrævende varer til egentligt detailhandelsområde med udvalgsvarer. Dog kun for butikker på over 1000 m2.

 

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 1, der omhandler ændring af detailhandelsstrukturen.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget har på mødet den 19. juni 2017 truffet beslutning om at igangssætte planlægning for erhvervsområdet beliggende ved Golfvej, Silkeborgvej og Engdahlsvej i Herning. Samtidigt blev der via dispensation givet mulighed for, at en konkret virksomhed kunne få en midlertidig tilladelse, i op til 3 år, til at drive detailhandel fra Engdahlsvej 2.

 

Lokalplanen giver mulighed for en omdannelse af området fra virksomheder med salg af særligt pladskrævende varer til egentligt detailhandelsområde med udvalgsvarer. I lokalplanen begrænses de nye butikker til at have en størrelse på minimum 1000 m2 for at sikre, at butikkerne bliver af en type, der ikke umiddelbart kan placeres i bymidten.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune.


Lokalplanens disponering

Lokalplanen er opdelt i tre byggefelter med fastlagt byggelinje mod syd, der sikrer et ensartet udtryk mod Silkeborgvej. For delområde II ligger byggelinjen oven på eksisterende bygning, så ny bebyggelse ved udnyttelse af byggeretten dermed rykkes længere tilbage fra vejen. Dermed gives også bedre plads til afvikling af trafik syd om bygningen. For delområde III fastlægges byggefelt længere mod vest end ved nuværende bygning. Ved nybyggeri eller væsentlige ændringer af nuværende bygning skal denne således flyttes. Dette sikrer en bedre afvikling af trafik øst om bygningen og betyder, at vejbyggelinje fra motorvejen repekteres samt, at fremtidige bygninger følger samme byggelinjer som bygninger syd for Silkeborgvej.

 

Nuværende adgangsveje til området fastholdes dog med en begrænsning af adgangsvejene fra Golfvej, så disse kun må benyttes som indkørsler. Mulighed for udkørsel fjernes for at sikre en bedre afvikling af trafikken på Golfvej i spidsbelastningsperioder. Internt i området er fastlagt vejforbindelser, der sikrer den interne afvikling af trafik syd og vest om bygningerne. Der er ligeledes tinglyst vejret på matriklen nord for lokalplanområdet, som sikrer afvikling af trafikken ud af området. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 12.E19.1 for erhvervsområde ved Golfvej, Silkeborgvej og Engdahlsvej foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde syd for Åvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

På baggrund af en forventning om en ny planlov og en liberalisering af detailhandelsloven besluttede byplanudvalget på møde den 15.8.2016 at igangsætte ny planlægning af området syd for Åvænget i Herning med det formål at give mulighed for opførelse af butikker med udvalgsvarer.   

 

Den ny planlov blev bekendtgjort den 15. juni 2017 og lovgrundlaget for at sende lokalplanen i høringen er således til stede.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 10.000 m2 til butikker med udvalgsvarer i området syd for Åvænget i Herning. 2.500 m2 skal placeres i området med de eksisterende regnvandsbassiner syd for Åvænget, mens de resterende 7.500 m2 skal placeres i området syd for byggemarkedet ud mod motorvejen. Lokalplanen giver derudover mulighed for opførelse af butikker med særlig pladskrævende varegrupper, restauranter og liberale erhverv - dog kun såfremt de etableres på 1. sal. Bebyggelsen i området syd for byggemarkedet skal opføres i samme facadelinje som byggemarkedet, og der gives mulighed for at området i mellem byggelinjen og motorvejen kan anvendes til forsinkelse af overfladevand inden det ledes til Hammerum Å

 

Lokalplanen sikrer endvidere mulighed for en videreførelse af Åvænget frem til området syd for byggemarkedet. Derudover sikrer den mulighed for en ny adgansvej til området gennem udlæg af areal til en øst-vestgående vejforbindelse mellem Åvænget og Valdemarsvej ved Holtberg for derved at kunne aflaste krydset ved Silkeborgvej, som ellers ville være den eneste adgang til området.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2028.  

Sagsfremstilling

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er den ny Planlov af 15. juni 2017, som gør det muligt at planlægge for detailhandel med udvalgsvarer i området syd for Åvænget. På baggrund heraf er der fremkommet henvendelser fra flere butikskæder og projektudviklere, som finder området syd for Åvænget attraktivt. Dette skyldes dels områdets placering i tilknytning til et allerede veludbygget centerområde, men også nærheden til Herningmotorvejen og den høje tilgængelighed og eksponeringsværdi der er forbundet hermed. Udviklingen af området til butiksformål er dog begrænset af to eksisterende regnvandsbassiner, som i sig selv optager et attraktivt areal til butiksformål, men også gør det vanskeligt at skabe adgang til et stort ubebygget areal direkte ud til motorvejen umiddelbart syd for byggemarkedet.

 

En forudsætning for en udvidelse af butiksområdet ved Åvænget er, at regnvandsbassinerne kan flyttes til et areal i umiddelbar nærhed. En anden forudsætning er, at regn- og overfladevand kan bringes under kontrol, da området ligger meget lavt. I udviklingen af området skal det således sikres, at såvel nye som eksisterende butikker i området ikke oversvømmes, samt at situationen andre steder ikke forværres på grund af udviklingen i området - eksempelvis på golfbanen længere mod nord. Derfor er det rekreative område ved Holtbjerg også en del af udviklingsprojektet, da regnvandsbassinerne skal kunne flyttes til et areal i dette område, ligesom åen skal kunne forlægges hertil. Derudover vil der her være gode muligheder for at kunne imødekomme de klimamæssige udfordringer med regn- og overfladevand. Derved opstår der en mulighed for at hæve kvaliteten af det rekreative område ved Holtbjerg, hvorved området kan få karakter af en (klima)park med en række rekreative tilbud. Dette vil desuden være i god tråd med de mange øvrige social- og sundhedsfremmende tiltag, der arbejdes med i bydelen Holtbjerg. 

Den samlede udvikling af området kom således til at omfatte 3 områder og 3 lokalplaner. En for det eksisterende butiksområde ved Åvænget, en for det nye butiksområde syd for Åvænget og en for det rekreative område ved Holtbjerg. Lokalplan 12.E18.1 skal således ses som en af tre planer for en samlet udviklingen af området ved Åvænget og det rekreative område ved Holtbjerg.

 

Lokalplanen 12.E18.1 omfatter et område syd for butikkerne langs med Silkeborgvej. Den overordnede disponering af området sker igennem udlæg af 4 delområder bestemt af deres anvendelsesformål og beliggenhed.

 

 

Delområde 1 omfatter vejudlæg til en forlængelse af Åvænget samt en øst-vestgående vejforbindelse mellem Åvænget og Valdemarsvej, der som en ekstra vejadgang til området kan aflaste krydset ved Silkeborgvej, som ellers ville være eneste adgang til området. I området ligger i dag en cykelbane, som i forbindelse med vejen realisering vil blive genetableret i det rekreative område syd for.

 

Delområde 2 og 3 omfatter nye byggefelter syd for de to byggemarkeder i området ved Åvænget og kan anvendes til restaurant og detailhandel til udvalgsvare af en sådan type og karakter, som ikke lader sig indpasse i bymidten. Endvidere kan det anvendes til liberale erhverv, men kun såfremt de etableres på 1. sal. Inden for områderne kan der opføres et bruttoetageareal på henholdsvis 2.500 m2 og 7.500 m2 til butikker, hvor den enkelte butik skal have en størrelse på mindst 1.500 m2. Parkeringsnormen er fastsat til 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal, hvilket generer et samlet parkeringskrav på 200 p-pladser. Det vurderes at disse pladser kan findes inden for de to delområder.

 

Bebyggelsen i området kan opføres i 2 etager med en højde på maks. 12 meter. For delområde 3 gælder endvidere at bebyggelsen skal placeres med den ene facade i byggelinjen udlagt i forlængelse af facaden på byggemarkedet umiddelbart nord for. Herved sikres et homogent udtryk ud mod motorvejen. Da tagfladen er meget eksponeret fra motorvej stiller lokalplanen krav om at tekniske anlæg på tagfladen afskærmes eller indpasses i arkitekturen. Af samme grund stiller lokalplanen også krav om, at vareindlevering i delområde 3 skal finde sted fra nordsiden af bebyggelsen.

 

Med hensyn til skiltning giver lokalplanen mulighed for at opsætte 1 skilt pr. facade. Skiltet må maksimalt have en størrelse på 10% af det respektive facadeareal og skal som minimum have 0.5 meter fri facade på alle sider - der kan således ikke skiltes over murkrone. Lokalplanen giver endvidere mulighed for opsætning af 1 flagstang pr. butik samt 1 flagstang pr. påbegyndt 1.500 m2 salgsareal. Såfremt der er mere end 1 flagstang skal de stilles i grupper af maks. 3 med en indbyrdes afstand på højst 5 meter. Skiltepyloner kan opstilles i delområde 2 og 3 og må have en bredde på maks. 1,6 meter og en højde på maks 5 meter. Der må kun skiltes med navn og/eller logo

 

Delområde 4 udlægges til grønt område med mulighed for etablering af nye regnvandsbassiner til forsinkelse af overfladevand fra butiksområdet inden det ledes til Hammerum Å umiddelbart syd for delområdet. Delområde 2 og 3 til butiksformål ligger generelt lavt, og for at undgå oversvømmelse i området giver lokalplanen mulighed for etablering af en række foranstaltninger, som kan imødekomme de klimamæssige udfordringer. Det drejer sig blandt andet om regnbede, åbne grøfter på p-pladserne, åbne og lukkede regnvandsbassiner, forhøjede kantsten samt mulighed for at hæve terrænet hvor der bygges.

 

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 12.E18.1 - for et centerområde syd for Åvænget i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

På baggrund af en forventning om en ny planlov og en liberalisering af detailhandelsloven besluttede byplanudvalget på møde den 15. august 2016 at igangsætte ny planlægning for butiksområdet ved Åvænget i Herning med det formål at give mulighed for opførelse af butikker med udvalgsvarer.   

 

Den ny planlov blev bekendtgjort den 15. juni 2017 og lokalplanforslaget kan således sendes i høring.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 6.000 m2 til butikker med udvalgsvarer i området øst for Åvænget og på p-pladsen foran et stort byggemarked ud mod Silkeborgvej. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at varegården i tilknytning til et mindre byggemarked vest for Åvænget kan flyttes til sydsiden af bygningen, og området ud mod Åvænget kan anvendes til parkering. Lokalplanen giver derudover mulighed for opførelse af butikker med særlig pladskrævende varegrupper, liberale erhverv samt restaurationer.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2028.  

Sagsfremstilling

 

 

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er den ny Planlov af 15. juni 2017, som gør det muligt at planlægge for detailhandel med udvalgsvarer i området syd for Åvænget. På baggrund heraf er der fremkommet henvendelser fra flere butikskæder og projektudviklere, som finder området syd for Åvænget attraktivt. Dette skyldes dels områdets placering i tilknytning til et allerede veludbygget centerområde, men også nærheden til Herningmotorvejen og den høje tilgængelighed og eksponeringsværdi der er forbundet hermed.

 

Udviklingen af området blev igangsat i forbindelse med fremlæggelsen af forslaget til den ny planlov, og en forventning om en vedtagelse i sommeren 2017. Udviklingen af området til butiksformål er dog begrænset af to eksisterende regnvandsbassiner, som i sig selv optager et attraktivt areal til butiksformål, men også gør det vanskeligt at skabe adgang til et stort ubebygget areal direkte ud til motorvejen umiddelbart syd for det store byggemarked.

 

En forudsætning for en udvidelse af butiksområdet ved Åvænget er, at regnvandsbassinerne kan flyttes til et areal i umiddelbar nærhed. En anden forudsætning er, at regn- og overfladevand kan bringes under kontrol, da området ligger meget lavt. I udviklingen af området skal det således sikres, at såvel nye som eksisterende butikker i området ikke oversvømmes, samt at situationen andre steder ikke forværres på grund af udviklingen i området - eksempelvis på golfbanen længere mod nord. Derfor er det rekreative område ved Holtbjerg også en del af udviklingsprojektet, da regnvandsbassinerne skal kunne flyttes til et areal i dette område, ligesom åen skal kunne forlægges hertil. Derudover vil der her være gode muligheder for at kunne imødekomme de klimamæssige udfordringer med regn- og overfladevand. Derved opstår der en mulighed for at hæve kvaliteten af det rekreative område ved Holtbjerg, hvorved området kan få karakter af en (klima)park med en række rekreative tilbud. Dette vil desuden være i god tråd med de mange øvrige social- og sundhedsfremmende tiltag, der arbejdes med i bydelen Holtbjerg.

 

Den samlede udvikling af området omfatter således 3 områder og 3 lokalplaner. En for det eksisterende butiksområde ved Åvænget, en for det nye butiksområde syd for Åvænget og en for det rekreative område ved Holtbjerg. Lokalplan 12.E18.1 skal således ses som en af tre planer for en samlet udviklingen af området ved Åvænget og det rekreative område ved Holtbjerg.

 

Lokalplanen omfatter et område øst og vest for Åvænget. Den overordnede disponering sker igennem udlæg af 5 delområder bestemt af deres anvendelsesformål og beliggenhed.

 

 

Delområde 1 omfatter den grønne kile omkring Herningsholm Å, delområde 2 omfatter det eksisterende lille byggemarked og en fastfoodrestuarant vest for Åvænget, mens delområde 3 omfatter området øst for Åvænget samt den nordlige del af parkeringspladsen ved det store byggemarked. Delområde 4 omfatter den sydlige del af parkeringspladsen og byggemarkedet og delområde 5 omfatter det grønne bælte mod nord ud mod Silkeborgvej samt mod øst.

 

I delområde 1 sikrer lokalplanen, at den grønne kile omkring Herningsholm Å friholdes for bebyggelse samt afskærmende beplantning mod de tilstødende butiksområder.

 

I delområde 2 giver lokalplanen mulighed for at varegården til byggemarkedet kan flyttes til bygningens sydfacade så området ud mod Åvænget kan overgå til parkering i tilknytning til butikken. Dette forudsætter dog at regnvandsbassinerne flyttes og Herningsholm Å forlægges. Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til særlig pladskrævende varegrupper, restaurant og liberale erhverv. Der kan inden for delområdet opføres et bruttoetageareal på 2.000 m2, hvor butikker til særlig pladskrævende varegrupper skal have en størrelse på mindst 1.000 m2. Området er allerede udbygget, men lokalplanen efterlader en restrummelighed på ca. 500 m2, som kan blive aktuel, såfremt byggemarkedet beslutter at overdække en del af en ny varegård.

 

I delområde 3 giver lokalplanen mulighed for opførelse af butikker med særligt pladskrævende varegrupper, restaurant og detailhandel med udvalgsvarer af en sådan type og karakter, som ikke umiddelbart kan indpasses i midtbyen. Endvidere tillades liberalt erhverv i området, men kun såfremt det etableres på 1. sal. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et bruttoetageareal på 8.000 m2 hvoraf højst 6.000 m2 må være til detailhandel med udvalgsvarer. Lokalplanen fastsætter en minimumsgrænse for butiksstørrelsen på 1.500 m2 og et maksimum på 6.000 m2. Inden for delområdet kan der således opføres op til 4 butikker af 1.500 m2. Derudover kan der opføres restauranter og liberalt erhverv, som dog kun kan etableres på 1. sal.

 

For at sikre et helhedsudtryk langs Silkeborgvej udlægger lokalplanen i delområde 2 og 3 en facadebyggelinje på 31 meter fra skel mod Silkeborgvej. Bebyggelse i disse områder skal placeres med den ene facade i byggelinjen. Derudover skal bygningerne orienteres ud mod Silkeborgvej.

 

For delområde 4 med det store byggemarked overfører lokalplanen i store træk bestemmelserne fra den eksisterende lokalplan. Der gives således mulighed for etablering af 15.000 m2 til særlig pladskrævende varegrupper.

 

Delområde 5 omfatter det grønne areal mellem parkeringspladserne langs Silkeborgvej og vejskel. I dette område sikrer lokalplanen, at det eksisterende beplantningsprincip med træer langs Silkeborgvej fastholdes, men også at den eksisterende bøgehæk forbliver som afskærmende beplantning mod p-pladserne. Hækken må ikke have en højde på mere end 80 cm.

   

Lokalplanen fastsætter en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal. Med eksempelvis 3 nye butikker af 2.000 m2 i delområde 3 og 15.000 m2 i delområde 4 genererer det et parkeringskrav på 420 parkeringspladser, hvilket vurderes at være realistisk at etablere i området.

 

Med hensyn til skiltning i området gives der for hver af de butikker, som ligger i facadebyggelinjen ud mod Silkeborgvej mulighed for at opstilling af 1 pylon. Pylonerne skal have en størrelse på 1,6 meter i bredden og 5 meter i højden og placeres på en linje 3 meter fra vejskel mod Silkeborgvej. Pylonerne skal derudover placeres inden for den midterste tredjedel af den respektive butik. På pylonerne må der kun skiltes med navn og/eller logo. Såfremt den eksisterende pylon til det store byggemarked skal flyttes, giver lokalplanen mulighed for en ny placering i delområde 3 – altså syd for bøgehækken. Samtidig må den ikke placeres foran en anden butiksfacade.

 

Lokalplanen giver også mulighed for at opsætte 1 skilt pr. facade. Skiltet må maksimalt have en størrelse på 10 % af det respektive facadeareal og skal som minimum have 0.5 m. fri facade på alle sider. Der kan således ikke skiltes over murkrone. Lokalplanen giver endvidere mulighed for flagstænger. Der kan opsættes en flagstang pr. butik samt 1 flagstang pr. påbegyndt 1.500 m2 salgsareal. Såfremt der er mere end 1 flagstang skal de stilles i grupper af maks. 3 med en indbyrdes afstand på højst 5 meter. Afstanden mellem flaggrupperne skal være mindst 30 meter. 

 

Illustration af planens muligheder jf. lokalplanen.

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 12.E13.2 - for et centerområde syd for Åvænget i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige og rekreative formål ved Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

På baggrund af en forventning om en ny planlov og en liberalisering af detailhandelsloven besluttede byplanudvalget på møde den 15.8.2016 at igangsætte ny planlægning for området ved Åvænget i Herning med det formål at give mulighed for opførelse af butikker med udvalgsvare. En forudsætning for denne udviking er dog, at de eksisterende regnvandsbassiner i området flyttes, at Herningsholm Å omlægges samt at regn- og overfladevand i området bringes under kontrol. Formålet med lokalplan nr. 12.R3.1 er derfor at give mulighed at disse forudsætninger kan imødekommes.

 

Samtidig er formålet med lokalplanen at give mulighed for at hæve kvaliten af de rekreative område, således at området i højere grad får karakter af en bypark / klimapark, herunder udnytte de store mængder af overskudsjord der må forventes at komme i forbindelse med udviklingen af områderne omkring Åvænget. Lokalplanen giver således mulighed for at indarbejde en lang række forskellige natur- og fritidstilbud.

 

Tilgængeligheden til området øges desuden igennem etableringen af en ny hovedsti, som løber langs med Valdemarsvej og kobler sig på den eksisterende stiforbindelse i den sydlige del af området og videre ud mod Birk. Midt i området udlægger lokalplanen desuden et område til offentlige formål, som omfatter den eksisterende institution samt et område som endnu ikke er bebygget.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2028.  

 

Sagsfremstilling

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er den ny Planlov af 15. juni 2017, som gør det muligt at planlægge for detailhandel med udvalgsvare i området syd for Åvænget. På baggrund heraf er der fremkommet henvendelser fra flere butikskæder og projektudviklere, som finder området syd for Åvænget attraktivt. Dette skyldes dels områdets placering i tilknytning til et allerede veludbygget centerområde, men også nærheden til Herningmotorvejen og den høje tilgængelighed og eksponeringsværdi der er forbundet hermed. Udviklingen af området ved Åvænget er dog begrænset af to eksisterende regnvandsbassiner, som i sig selv optager et attraktivt areal til butiksformål, men også gør det vanskeligt at skabe adgang til et stort ubebygget areal direkte ud til motorvejen umiddelbart syd for Bauhaus.

 

En forudsætning for en udvidelse af butiksområdet ved Åvænget er, at regnvandsbassinerne kan flyttes til et areal i umiddelbar nærhed. En anden forudsætning er, at regn- og overfladevand kan bringes under kontrol, da området ligger meget lavt. I udviklingen af området skal det således sikres, at såvel nye som eksisterende butikker i området ikke oversvømmes, samt at situationen andre steder ikke forværres på grund af udviklingen i området - eksempelvis på golfbanen længere mod nord.

 

Derfor spiller det rekreative område ved Holtbjerg en central rolle i udviklingsprojektet, da regnvandsbassinerne skal kunne flyttes til et areal i dette område, ligesom åen skal kunne forlægges hertil. Derudover vil der her være gode muligheder for at kunne imødekomme de klimamæssige udfordringer med regn- og overfladevand. Derved opstår samtidig en mulighed for at hæve kvaliteten af det rekreative område ved Holtbjerg, hvorved området kan få karakter af en (klima)park med en række rekreative tilbud. Dette vil desuden være i god tråd med de mange øvrige social- og sundhedsfremmende tiltag, der arbejdes med i bydelen Holtbjerg.

 

Den samlede udvikling af området omfatter således 3 områder og 3 lokalplaner. En for det eksisterende butiksområde ved Åvænget, en for det nye butiksområde syd for Åvænget og en for det rekreative område ved Holtbjerg. Lokalplan 12.R3.1 skal således ses som en af tre planer for en samlet udviklingen af området ved Åvænget og det rekreative område ved Holtbjerg.

   

Lokalplanens overordnede formål er således at sikre et stort sammenhængende rekreativt område med mulighed for etablering af et varieret udbud af natur- og fritidstilbud, hvor klimaløsninger i forhold til håndtering af regn- og overfladevand kan indarbejdes på et niveau, som hæver områdets rekreative kvalitet. Mere præcist giver lokalplanen mulighed for etablering af nye regnvandsbassiner

 

Lokalplanens overordnede disponering er fastlagt ud fra områdets specifikke anvendelse samt de klimamæssige udfordringer som planlægningen for området skal imødekomme. Således udlægger lokalplanen tre delområder:

 

Delområde 1 omfatter hovedparten af det rekreative område og giver mulighed for etablering af rekreative natur- og fritidstilbud, samt klimaløsninger i forhold til håndtering af regn- og overfladevand og vandløbene i området herunder en forlægnig af Herningsholm Å. Delområde 2 omfatter et beskyttet engareal ud mod motorvejen, mens delområde 3 omfatter et område udlagt til offentlige formål med mulighed for opførelse af bebyggelse til eksempelvis vuggestue, børnehave, fritidshjem, multihal etc.

 

Som en del af det rekreative element i området er formålet med lokalplanen også at give mulighed for at kunne optage en del af den overskudsjord der kommer fra såvel dette lokalplanområde som de tilstødende udviklingsområder. Her tænkes på udgravning af nye regnvandsbassiner, klimaløsninger, ny vej mellem Åvænget og Valdemarsvej, nye regnvandsbassiner ved motorvejen samt byggemodning af nye butiksområder. Derudover skal den store jordvold ved motorvejen - umiddelbart syd for byggemarkedet også flyttes. Lokalplanen giver mulighed for at disse store mængder jord kan anvendes i området og indgå som en del af de udvalgte klimaløsninger og/eller som spændende terrænformationer / bakker i området

 

Lokalplanen sikrer endvidere mulighed for etablering af en ny hovedsti gennem området. Stien løber langs med Valdemarsvej for derefter at skære igennem området og koble sig på den eksisterende sti, som går under motorvejen og videre ud til Birk. I det afstanden fra krydset ved Silkeborgvej til universitet i Birk er samme som afstanden langs hovedvejen, vil en sådan forbindelse kunne bidrage til flere gennemkørende cyklister hvilket vil bidrage til livet i området.

 

På baggrund af ovenstående er klimatilpasning i forhold til hvordan vandet i området håndteres og ledes bort et centralt aspekt. Den umiddelbart bedste løsning vil være blot at aflaste de to vandløb og således mindske vandmængden ind i området. Løsninger af denne karakter er dog meget omfattende, og lokalplanen er derfor nødt til at forholde sig til det scenarium, at det i perioder vil være nødvendigt at tilbageholde vand i området som en kontrolleret oversvømmelse. Lokalplanen giver mulighed for etablering af sådanne anlæg i delområde 1.

 

  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 12.R3.1 - for et område til offentlige- og rekreative formål i Holtbjergparken foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 for Holing Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 15.R4.2 for Holing sø mellem Tjørring og Gullestrup er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Det ledsages derfor af tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af kommuneplanrammerne, så de passer til det nye udlæg af Holing sø. Muligheden for at bygge etageboliger nord for den nye sø bliver også taget ud af rammebestemmelserne. 

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 omfatter rammeområde 15.R14 for rekreativt område ved Holing sø og kommuneplanrammerne 15.B14 og 41.B18 for boligområder nord for søen ved Gulletrup og Tjørring.

 

Tillægget justerer afgrænsningerne mellem områderne, så de passer til den form, Holing sø får, når den gravet ud i sin fulde størrelse.

 

Inden for boligområderne 15.B14 og 41.B18 udgår muligheden for at bygge etageboliger i op til henholdsvis 5 og 6 etager. Der vil fortsat være mulighed for at opføre åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager samt tagterrasse.

 

Rammeområde 15.R14 for Holing sø skal ligge i landzone, mens boligområderne skal ligge i byzone. Kommuneplantillægget giver derfor mulighed for at tilbageføre områder fra byzone til landzone samt overføre arealer fra landzone til byzone.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028, Holing Sø foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Holing Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har besluttet, at Holing sø mellem Tjørring og Gullestrup skal have et andet udlæg end oprindeligt planlagt. Der er derfor udarbejdet et nyt forslag til en lokalplan for Holing sø og de omkringliggende områder i overensstemmelse med den nye form på søen.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at anlægge Holing sø, boligområder nord for søen, offentlige rekreative områder samt vej- og stiforbindelser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Byråd vedtog i 2010 lokalplan 15.R4.1 for Holing sø. Lokalplanen gav blandt andet mulighed for at udgrave en 2 km lang sø mellem Tjørring og Gullestrup. Søen var planlagt med en størrelse og udformning, så den kunne anvendes til afvikling af internationale rostævner. Da der ikke længere var ønske om en sø af den størrelse, vedtog Herning Byråd den 21. juni 2011 en ny og mindre udformning af Holing sø.

 

På baggrund af den nye udformning af søen meddelte Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2011 dispensation til lokalplan 15.R4.1 i forhold til:

 • at tilrette boligområderne til den vedtagne søprofil
 • at ændre kurverne på Løvbakkevejs forlægning
 • at ændre boligområdernes principielle vejføringer
 • at forskyde boligafsnit A og B henholdsvis 40 meter og 20 meter mod øst.

Dispensationerne er efterfølgende beskrevet og forklaret i et notat og indtegnet på to situationsplaner. Notatet og de to planer er tinglyst på lokalplanområdet.

 

Det har vist sig uhensigtsmæssigt at administrere byggeansøgninger i forhold til de tinglyste dispensationer. Der er derfor udarbejdet et nyt forslag til lokalplan 15.R4.2 for Holing Sø.

 

Kortbilag til lokalplan 15.R4.2 med lokalplanens område og delområder.

 

Holing sø - delområde I

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udgrave en sø på i alt 45 ha mellem Tjørring og Gullestrup. Den første etape på 9 ha er udgravet umiddelbart øst for Tjørring. Søen får en fliget, naturpræget kant mod nord og en retlinet promenade mod syd. Søen får en størrelse, så den kan anvendes til afvikling af stævner for kano- og kajaksport.

 

Rekreative områder - delområde II

Vest, øst og syd for søen er der udlagt offentlige, rekreative områder. Nord for søen danner tre landskabskiler forbindelse mellem den nye Løvbakkevej og søbredden. I de rekreative områder må der anlægges adgangsveje, stier, offentlige parkeringspladser og regnvandsbassiner. Der må også anlægges legepladser, bålpladser, grillpladser og lignende, der understøtter den offentlige og rekreative brug af området.

 

Vest for søen er der udlagt et byggefelt til klubhus, bådhus, bådebro m.m. Der kan opføres i alt 1.000 m² bebyggelse i op til 4 meters højde inden for byggefeltet. Inden for delområde IIB må der opføres bebyggelse og anlæg, der er nødvendige ved afvikling af rostævner, med en højde på 8,5 meter. Midlertidige anlæg som tribuner og lignende må have en større højde, hvis det er nødvendigt.

 

Boligområder nord for søen - delområde III

Nord for søen er der udlagt tre boligområder. I lokalplan 15.R4.1 var der fire boligområder. Det fjerde område er udgået, fordi det blev taget ud af kommuneplanen ved den endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Første etape af det vestligste boligområde, ved Tjørring, er udstykket og delvist bebygget. Det er derfor ikke med i denne lokalplan. Det østligste boligområde, ved Gullestrup Kirke, er tilpasset den nye udformning af søen. Da der ikke længere er planlagt sø syd for området, er boligområdet udformet, så der bliver udsigt over de åbne engarealer.

 

De nordlige boligområder, IIIA, IIIB og IIIC må anvendes til tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Boligerne må opføres i op til 2 etager samt tagterrasse og med en højde på 8,5 meter. I områderne nærmest søen må der kun opføres åben-lav bebyggelse i 2 etager og 6,5 meters højde. Samtidig må bebyggelse inklusiv carporte og garager maksimalt fylde 70% af grundens bredde. Det sikrer, at så mange boliger som muligt får udsigt til søen.

 

I lokalplan 15.R4.1 var der mulighed for at opføre etageboliger og sokkelhusbebyggelse nord for søen. Denne mulighed er taget ud i det nye lokalplanforslag.

 

I forbindelse med den offentlige høring af Herning Kommuneplan 2017 - 2028 har Grundejerforeningen Løvbakkerne og Lokalrådet i Gullestrup gjort indsigelse mod byggeri i delområde IIIC, syd for Skovbakken og Egebakken. Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 15.R4.2 fastlægger, at der maksimalt kan bygges i op til 8,5 meters højde syd for Gullestrup. Forvaltningen anbefaler, at mulighden for at bygge boliger i delområde IIIC fastholdes, da det sikrer fremtidige udvikllingsmuligheder for boligbyggeri i Gullestrup.

 

Blandede byfunktioner ved Vesterholmvej og Gullestrupvej - delområde IV

Delområde IV kan anvendes til blandede byfunktioner som etageboliger, lettere erhverv, hotel, ferieboliger, kulturelle formål og lignende. Forslag til lokalplan 15.R4.2 er en rammelokalplan for delområde IV. Det vil sige, at der skal udarbejdes en mere detaljeret lokalplan for området, inden det kan udstykkes og bebygges.

 

Veje og stier

Boligområderne vejforsynes fra nord ad en ny vej mellem Tjørring og Gullestrup. Første etape af vejen, nærmest Tjørring, er anlagt. Vejen anlægges med et profil med trærækker og stier på begge sider af kørebanen.

 

Langs søens sydlige bred udlægges en sti som offentlig promenade. Nord for søen skal der anlægges en sti gennem boligområdet som forbindelse mellem Tjørring og Gullestrup. Der skal desuden anlægges et 5 meter bredt areal langs søens nordlige bred, så søbredden kan vedligeholdes. 2 meter af dette areal skal anvendes til trampesti. Der skal desuden anlægges stier øst og vest for søen, med forbindelse til det eksisterende stinet.

 

Området syd for søen vejforsynes fra syd, fra den eksisterende Vesterholmvej.

 

Landzone og byzone

Søen med tilhørende rekreative arealer skal ligge i landzone, mens boligområderne skal ligge i byzone. Lokalplanen overfører derfor mindre arealer fra landzone til byzone og tilbagefører en række andre arealer fra byzone til landzone. Samtidig tilbageføres det areal, der er taget ud af kommuneplanen, til landzone. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 15.R4.2 Holing Sø foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for boligområde vest for Sunds Hovedgade i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 vedrørende et boligområde vest for Sunds Hovedgade i Sunds er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds.

 

Kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Kommuneplanramme 21.B1 gælder for det meste af Sunds by, vest for Sunds Hovedgade. Den primære bebyggelse inden for dette område er og ønskes fortsat at være bebyggelse af åben-lav karakter.

 

Luftfoto af kommuneplanramme 21.B1s geografiske afgrænsning. På kortudsnittet er matrikel 1 go, Sunds Præstegård, Sunds, ligeledes markeret. Matrikelafgrænsningen er tilsvarende lokalplanområdet i forslag til lokalplan 21.B1.1.

 

Forslag til lokalplan nr. 21.B1.1 giver mulighed for enten tæt-lav bebyggelse, som er i uoverensstemmelse med den nuværende kommuneplan, eller åben-lav bebyggelse, som er i overensstemmelse med kommuneplanen. Tæt-lav bebyggelse afspejler de faktiske forhold (eksisterende lovlig anvendelse) inden for lokalplanområdet. Ligeledes vurderes en tæt-lav bebyggelse at være den type bebyggelse, der bedst tilpasser sig området - både i forhold til lokalplanområdets disponering og udnyttelse og fordi bebyggelsestypologien bedst forholder sig til plejecentrets volumen. Herning Kommune ønsker således at give mulighed for at fastholde den eksisterende bebyggelsestypologi, da den skaber den bedste overgang mellem boligområdet og det offentlige område med Sunds Kirke og Plejecenter Søglimt.

 

For at give mulighed for at bibeholde de faktiske forhold for matrikel nr. 1 go, Sunds Præstegård, Sunds, tilføjes muligheden for at etablere bebyggelse med tæt-lav karakter inden for matriklen. Sammen med denne anvendelsesbestemmelse tilføjes desuden krav til parkeringspladser, opholdsarealer og bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse, så lokalplanforslaget bliver i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Derudover udgår bestemmelsen vedrørende Birkevej under Bebyggelsesforhold, da Birkevej ikke ligger inden for kommuneplanrammens geografiske afgrænsning.

Der ændres ikke yderligere i kommuneplanrammens bestemmelser, og kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for et boligområde vest for Sunds Hovedgade i Sunds foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Nørrevang i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at sælge grunden og give mulighed for etablering af nyt byggeri i form af enten tæt/lav eller åben/lav boligbebyggelse.

 

Forslag til lokalplan 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Sunds – tæt på Skivevej/Sunds Hovedgade og Sunds Sø. Området afgrænses mod nord af Sunds Præstegård og daginstitutionen

Børneliv, mod øst af Nørrevang, mod syd af eksisterende parcelhusbebyggelse og mod vest af Præstegårdvej. Området har et areal på ca. 2.100 m2.

 

Området er ved lokalplanens udarbejdelse offentligt ejet, og har været anvendt til beskyttede boliger i tilknytning til Plejecenter Søglimt. Bebyggelsen anvendes dog i dag som lejeboliger.

 

Luftfoto fra 2016, hvor lokalplanforslagets afgrænsning er markeret med sort, og afgrænsningen af den eksisterende lokalplan 4.14.4 er markeret med gul.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen disponeres som et samlet område uden delområder. Inden for området kan der etableres enten tæt/lav bebyggelse med lodrette lejlighedsskel eller åben/lav bebyggelse. Der skal etableres parkering på terræn i forbindelse med vejadgangen til området. Lokalplanen stiller desuden krav om etablering af stiforbindelse og udendørs opholdsareal m.m.

 

Bebyggelse kan opføres i maksimum 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering, udtryk og materialer.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Præstegårdvej og Nørrevang. Der må ikke etableres gennemgående veje i området.

 

Der skal etableres en gennemgående stiforbindelse langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning, som en forlængelse af Skalmejestien.

 

Der er tinglyst en kloakledning på tværs af området, som skal friholdes fra bebyggelse i en afstand af 2 meter på hver side af ledningstraceet.

 

Der skal etableres udendørsopholdsareal svarende til 100% af boligbebyggelsen. Arealet kan etableres som mindre altaner, private haver og fælles friareal.

 

På grund af eventuelle støjgener fra daginstitutionen Børnelivs legeareal giver lokalplanen mulighed for at etablere en støjmur langs den nordlige skelgrænse.

 

Plangrundlag

Kommuneplanramme 21.B1

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til bebyggelsestypen, da kommuneplanramme 21.B1 fastlægger området til boligområde, hvor bebyggelsen skal have åben-lav karakter.

 

Lokalplanen giver mulighed for enten tæt/lav bebyggelse, som er i uoverensstemmelse med kommuneplanen, eller åben/lav bebyggelse, som er i overensstemmelse med kommuneplanen. Muligheden for at etablere tæt/lav bebyggelse afspejler de faktiske forhold (eksisterende lovlig anvendelse) inden for lokalplanområdet. Lokalplanen ledsages derfor af et tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028, der giver mulighed fro bebyggelse af tæt/lav karakter inden for lokalplanområdet (matrikel nr. 1 go, Sunds Præstegård, Sunds).

 

Lokalplan 4.14.4

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan 4.14.1 for et område ved Sunds Kirke og plejehjem, der har til formål at give mulighed for en udvidelse af plejehjemmet, opførelse af beskyttede boliger i forbindelse med plejehjemmet, opførelse af kirkecenter, samt opførelse af bygninger til andre offentlige formål. Lokalplanen har desuden til formål at bevare stuehuset til Sunds Præstegård, sikre kirkens omgivelser i henhold til en udarbejdet kirkeomgivelsesregistrering, at bevare og udbygge værdifuld beplantning og slutteligt at etablere et offentligt parkområde.

 

Forslag til lokalplan 21.B1.1 vil aflyse denne lokalplan for det område, som er omfattet af nærværende lokalplanforslag ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede at igangsatte ny planlægning for området ved Herning Park camping på Ringkøbingvej i Herning på mødet den 23. januar 2017. For at give mulighed for en omdannelse til boliger, erhverv og foreningsformål udarbejdes der kommuneplantillæg for området.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtages. 

Sagsfremstilling

For at give mulighed for at den tidligere Herning Park camping kan omdannes til bolig- erhvervs- og foreningsformål udarbejdes der kommuneplantillæg for området.

 

Området skal anvendes til blandet bolig-, forenings- og erhvervsområde.

Det er muligt at etablere liberale erhverv, virksomheder, der ikke forurener på det vestlige areal mod Teglvænget inden for virksomhedsklasse 1-2.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at bebyggelse til erhvervs- og foreningsformål kan opføres med en bebyggelsesprocent på 50%. Ved boligbebyggelse kan bebyggelsesprocenten være 60 %.

Bebyggelseshøjden i området er 15 meter.

 

Boligbebyggelse kan opføres i 2-4 etager og kan ske som tæt-lav eller etagehus bebyggelse.

 

Der skal som minimum etableredes 1 p-plads pr. bolig og mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til forenings- og erhvervsformål.

 

Der kan etableres autocamperplads i området.

 

Beplantningskarakteren og søen i området skal bevares som karakteristiske landskabstræk og danne overgang mod det nordligende rekreative anlæg med boldbaner.

 

Områdets særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer skal bevares som karaktergivende element for området.

 

Kommuneplantillæg nr. 23 er det planmæssige grundlag for lokalplan 14.BL2.1 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede at igangsatte ny planlægning for området ved Herning Park Camping på Ringkøbingvej i Herning på mødet den 23. januar 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslag 14.BL2.1 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning foreløbig vedtages, og at forslag til vejnavne godkendes.

Sagsfremstilling

Lokalplanen for området med den tidligere Herning Park Camping skal give mulighed for, at området kan omdannes og anvendes til bolig-, forenings- og erhvervsformål.

 

Området ligger rundt om den gamle Teglværkssø med en meget karaktergivende beplantning, som danner grundlag for områdets omdannelse. Her er der mulighed for at bo tæt på centrum og midt i naturen.

 

Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder.

 

 

Delområde I kan anvendes til boliger eller foreningsformål. Boligerne skal opføres som klynge- eller rækkehuse i 2 til 3 etager. Arkitekturen er enkel med facader i tegl, træ samt lette pladematerialer. Tagene er enkle som flade, saddeltag eller ligesidet taghældning. Boligerne skal udføres med et så lille aftryk på terrænet så muligt. Der er mulighed for et lille privat uderum til hver bolig. Området etableres med fælles parkering med mulighed for carporte.

 

Delområde II kan anvendes til boliger eller foreningsformål. Boligerne skal opføres som punkthuse i 2 til 4 etager. Her er der ligeledes mulighed for et lille privat uderum samt altaner og terrasser integreret i boligernes arkitektur.

Der er derudover mulighed for, at der kan etableres et fælleshus til området. Fælleshuset kan placeres helt ned til søen. Materialerne er ligeledes tegl, træ samt lette pladematerialer. Tagene er enkle som flade, saddeltag eller ligesidet taghældning. Området etableres med fælles parkering med mulighed for carporte.

 

Delområde III kan anvendes til erhvervs- eller foreningsformål. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager. Der er en påbudt facadelinjen mod Ringkøbingvej og arealet mod vejen skal fremstå som et åbent grønt areal med spredt beplantning.

Langs Teglvænget skal der plantes træer mod vejen for at skabe en grøn ankomst til Teglvænget.

 

Delområde IV anvendes til offentligt areal med sø og grønt område mod Ringkøbingvej. Her er der mulighed for mindre bygninger som understøtter områdets anvendelse som offentligt areal på op til 50 m² samt etablering af mindre autocamperplads på den tidligere rasteplads.

 

Delområde V anvendes til parkering og adgangsvej for boligområde i delområde II. Den eksisterende p-plads er indarbejdet i lokalplanen. Beplantningen omkring parkeringspladsen kan tyndes og gøres mere åben.

 

Beplantning:

Beplantningen med de mange store træer er indarbejdet i lokalplanen som et karaktergivende element. Boligerne kommer til at ligge med karakteren af at bo i en skov tæt på naturen. Beplantningens karakter er markeret som bevaringsværdig beplantning i lokalplanen.

 

Trafikale forhold:

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en ny vejadgang til lokalplanens delområde I fra Ringkøbingvej. Hermed fjernes den nuværende vejadgang, som løber gennem Herning Fremads p-plads.

En anden vejadgang er fra Teglvænget. Her betjenes erhvervsområdet samt boligerne i delområde II.

Lokalplanen giver mulighed for en stiforbindelse a-b nord om området. Stien løber i kanten ud mod Herning Fremads arealer. Stien giver mulighed for en stiforbindelse mellem Herning og Snejbjerg.

 

Navngivning:

Området skal navngives. Det foreslås at lokalplanområdets delområde I med indkørsel fra Ringkøbingvej kommer til at hedde Teglværks Lunden og lokalplanens delområde II kommer til at hedde Teglværks Næsset. Lokalplanens delområde III får adressen Teglvænget, som det øvrige erhvervsområde.

 

Der er udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

 

Byplanudvalget har på møde den 14. august besluttet at navngive lokalplanens delområde I Teglværks Lunden og lokalplanens delområde II Teglværks Næsset.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 14.BL2.1 Blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning foreløbigt vedtages, idet

 

at §8.2, §8.8 ændres, således lettematerialer udgår, ligeledes tilføjes materialebegrænsninger i område III.

 

at for delområde I og II skal der bruges ”jordfarver”,

 

at i §7.1 reduceres det bebyggede areal til maksimalt 2000 m2 og det samlet etageareal til maksimalt 6.000 m2.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 for et boligområde i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 24. januar 2017 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 4 til Herning kommuneplan 2017-2028 for Boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding.

 

Kommuneplantillæg nr. 4 giver mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40.

 

Kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring i perioden 26. januar 2017 til 23. marts 2017. Der er indkommet én indsigelse til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler af kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 4 giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40, da der i det nuværende rammeområde 95.B1 kun er muligt at have en bebyggelsesprocent på 30.

 

Kommuneplantillægget har derudover til formål at fjerne muligheden for detailhandel i rammeområde 95.B1. Detailhandlen samles derved i rammeområde 95.C2.

 

Der er indkommet én indsigelse til planforslaget fra Erhvervsstyrelsen.

1.    Indsigelsen omhandler antallet af boliger i området, da området ligger inden for konsekvenszone for Borris skydeterræn. Indsigelsen underbygger indsigelse til lokalplanforslag 95.B1.1 fra Forsvarets Ejendomsservice omkring antallet af boliger i området.

 

Ad. 1.

Indsigelsen omhandler antallet af boliger i området. Der har i forbindelse med lokalplan 95.B1.1 været en dialog mellem forvaltningen og Forsvarets Ejendomsservice. Der er i lokalplansagen redegjort for ændringer i lokalplanen som svar på Erhvervsstyrelsens indsigelse med antallet af boliger i området.

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endelig vedtages uden ændringer.

 

Kommuneplantillæg nr. 4 er det planmæssige grundlag for lokalplanforslag 95.B9.1 Boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Torvegade i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 24. januar 2017 foreløbig vedtaget lokalplanforslag 95.B9.1 for boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding.

 

Lokalplanforslag 95.B9.1 for boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding har været i offentlig høring i perioden 26. januar 2017 til 23. marts 2017. Der er indkommet 2 indsigelser og én bemærkning til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslag 95.B9.1 for boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding endeligt vedtages med ændringer omkring grundstørrelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Sdr. Felding mellem Torvegade og Vestergade og lige vest for Sdr. Felding kirke.

 

 

Lokalplanen inddeles i 4 delområder.

I delområde Ia, Ib og IIb kan der opføres åben-lav boligbebyggelse med en grundstørrelse på 700 m². I delområde IIb kan området også udstykkes som mindre grunde med en størrelse på 400-500 m². Bebyggelsesprocenten for delområderne er 30 og bygningshøjden er maksimum 8,5 meter.

 

I delområde IIa kan der enten påføres åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Her er bebyggelsesprocenten for tæt-lav 40 og for åben-lav 30. Bygningshøjden er maksimum 8,5 meter. Grundstørrelser til åben-lav er 700 m² og tæt-lav er 300 m².

 

Adgang til de enkelte delområder skal ske fra Vestergade. Lokalplanen opretholder en eksisterende stiforbindelse mellem Torvegade og Vestergade og udlægger en ny stiforbindelse, som ligeledes gør det muligt at krydse området på tværs.

Der er ved lokalplanens udarbejdelse en parallelvej langs en del af Torvegade. Lokalplanen giver mulighed for at vejarealet kan udnyttes til boligformål.

 

Der er en eksisterende beplantning mod kirken, som kræves bevaret i lokalplanen, som afgrænsning mellem boligområde og kirken.

 

Indsigelser og bemærkning til planforslaget:

1.    Viborg Stift har meldt tilbage at de ingen bemærkninger har, i det forslaget ikke ses at have en væsentlig påvirkning af kirkernes miljø.

2.    Ejer og lejer Torvegade 11, 15 og Vestergade 13. Der gøres indsigelse mod adgangsforhold fra Torvegade og muligheden for at nedlægge adgangsvejen til de eksisterende virksomheder. Ligeledes gøres der opmærksom på, at der kører busser på arealet. De bakker op om, at der skabes mulighed for, at der kan etableres boliger i de nedlagte erhvervsbygninger.

3.    Indsigelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse omkring antallet af boliger i området, da lokalplanområdet ligger inden for støjkonsekvensområdet for Borris Skydeterræn, hvor støjkonsekvenszonen er fastlagt af hensyn til planlovens formål om at forebygge støjulemper.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse finder, at lokalplanforslagets bestemmelser for delområde IIa skal ændres således, at der kun kan opføres åben-lav bebyggelse med en minimums grundstørrelse på 700 m².

Ligeledes gør de indsigelse mod grundstørrelserne i lokalplanens delområde IIb, hvor der er mulighed for åben-lav på 700 m² eller åben-lav på 400-500 m².

 

Ad. 1.

Viborg Stifts kommentar tages til efterretning.

 

Ad. 2.

Forvaltningen vurderer, at de trafikale forhold i området kan opretholdes i en periode efter lokalplanens vedtagelse. Det er muligt at lukke en af indkørslerne ved udvikling af området, mens den anden indkørsel opretholdes i en periode. Det eksisterende vejareal på parallelvejen er så bredt, at det er muligt at vende i personbil eller mindre varevogn og derved benytte én indkørsel.

Indsiger bemærker, at der kører busser på parallelvejen. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for, at der kører busser på parallelvejen, da busstoppestedet er placeret ud mod Torvegade og ikke inde på parallelvejen. Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen ikke bør imødekommes, men at der ses på løsningsmuligheder i forbindelse med en udvikling af området for at imødekomme indsigers behov.

 

Ad. 3.

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse omhandler antallet af grunde i området. Forvaltningen har været i dialog med indsiger og er nået til enighed omkring en løsning som kan tilgodese mulighederne i lokalplanen dog med en ændring af grundstørrelser.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages med ændring i grundstørrelser i delområde IIb hvor der herefter er mulighed for åben-lav boligbebyggelse med en grundstørrelse på minimum 700 m². Dermed udgår bestemmelser omkring åben-lav med en grundstørrelse på 400-500 m².

Forvaltningen anbefaler ligeledes, at der sker ændringer i grundstørrelser i delområde IIa, hvor grundstørrelsen ved tæt-lav på 300 m² ændres til 600 m². Grundstørrelsen for åben-lav fastholdes på de 700 m² for delområdet.

Indsigelse til kommuneplantillæg nr. 4 fra Erhvervsstyrelsen omhandler ligeledes antallet af boliger i området og er imødekommet med de forslåede ændringer beskrevet ovenfor. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 95.B9.1 for boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at § 3.2 ændres til ”Bebyggelse inden for delområde Ia, Ib og IIb skal ske som åben-lav boligbebyggelse.

 

at § 5.3 ændres til ”Grunde til tæt-lav må ikke udstykkes mindre en 600 m². Boligens opholds- og friarealer skal være indeholdt i de 600 m². Der må kun etableres én bolig pr. grund”.

 

at § 5.6 omhandlende grundstørrelser på 400-500 m² i lokalplanens delområde IIb, udgår af lokalplanen.

 

at § 5.7 omhandlende grundstørrelser på 400-500 m² i lokalplanens delområde IIb, udgår af lokalplanen.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 for et boligområde nord for Rolighedsvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har den 4. april 2017 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde nord for Rolighedsvej.

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring i perioden fra den 6. april 2017 til den 1. juni 2017.

Kommuneplantillæg nr. 9 for et boligområde nord for Rolighedsvej fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 11.B8.1 for et boligområde ved Rolighedsvej i Herning skal blandt andet give mulighed for etablering af tæt-lav bebyggelse i Herning midtby. Rammeområde 11.B8 ændres for at give mulighed for en tættere bebyggelse. Tillægget ændrer bestemmelser om bebyggelsesforhold, bebyggelsesprocent og friareal.

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring i perioden fra den 6. april 2017 til den 1. juni 2017. Der er indkommet tre høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvarene omhandler primært lokalplanforslaget, og er behandlet og vurderet i dagsordenen for lokalplanforslaget. De indkomne høringssvar medfører ingen ændringer til kommuneplantillægget.

Kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2027 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Boligområde ved Rolighedsvej i Herning endeligt vedtages uden ændringer.

 

Torben Clausen deltog ikke i Byplanudvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Rolighedsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

  

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 4. april 2017 (punkt 79) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 11.B8.1 for et boligområde ved Rolighedsvej i Herning. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 6. april 2017 til den 1. juni 2017. Der er indkommet 3 høringssvar til lokalplanforslaget, hver med flere punkter. Høringssvarene kan sammenfattes i følgende temaer:

 

 • 1. Forslag til ny afgrænsning af lokalplanområde.
 • 2. Indsigelse imod vejbetjening via Nørgaards Allé samt skygge- og indbliksgener.
 • 3. Tilbud om køb af Herning Kommunes matrikler.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslag nr. 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning indstilles til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning, syd for Herning Sygehus - Herning+. Lokalplanområdet afgrænses af Nørgaards Allé, Rolighedsvej og Overgade. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 6.500 m2.

 

Luftfoto over lokalplanområdet med matrikelnumre og matrikelafgrænsning

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 11.B8 - Boligområde nord for Rolighedsvej i Herning. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocent, etageantal samt krav om friareal og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Området er endvidere omfattet af Lokalplan 12.B25.2 Boligområde nord for Rolighedsvej, som aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.

 

Lokalplanområdet indgår i helhedsplanen for Herning+. Af helhedsplanen fremgår et ønske om en kompakt og tæt bydel med byggeri af høj kvalitet. Forslag til ny bebyggelse i området vil have særlig eksempelværdi for kommende projekter i området, der vil indgå i et følsomt bymiljø, der er vigtig for Herning.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af "townhouses", og imødekommer ønsket om fornyelse og fortætning af området.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er opdelt i 2 delområder. I delområde I kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse i minimum 2 etager og maksimum 2,5 etager. Bebyggelse kan udføres med fladt tag, sadeltag og fladt tag med tilbagetrukket penthouse. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse er maksimalt 120.

 

I delområde II kan der opføres åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse er maksimalt 35.

 

Vejadgang

Vejbetjening til delområde I kan ske via Rolighedsvej, Nørgaards Allé og Overgade. Vejbetjening til delområde II kan ske via Overgade og Nørgaards Allé.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 6. april 2017 til den 1. juni 2017. Der er indkommet 3 høringsvar til lokalplanforslaget, hver med flere punkter. Den fulde ordlyd og behandlingen af høringssvarene fremgår af indsigelsesdokumentet, Bilag A.

 

Høringssvarene kan sammenfattes i følgende temaer:

 

 • 1. Forslag til ny afgrænsning af lokalplanområdet
 • 2. Indsigelse imod vejbetjening via Nørgaards Allé og skygge- og indbliksgener til Rolighedsvej 12
 • 3. Tilbud om køb af Herning Kommunes matrikler og opførsel af bygninger jf. eksisterende lokalplan nr. 12.B25.2

 

Forvaltningens bemærkninger

 Ad 1.

Helhedsplanen for Herning+ inddrager sygehusgrundens randområder, herunder karréen Nørgaards Allé, Rolighedsvej og Overgade, og imøder ønsket om fornyelse og fortætning af området for at forbedre det som boligområde.

 

Idet lokalplanen har til hensigt at indarbejde ønsket om fornyelse og fortætning, vurderer forvaltningen, at det er uhensigtsmæssigt at indskrænke lokalplanområdet. Ved at afskære lokalplanområdet i vest forsvinder muligheden for et samlet boligprojekt. Forvaltningen anbefaler, at den nuværende afgrænsning af lokalplanområdet fastholdes.

 

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at indsigers bekymring om ejendomsforhold kan imødekommes fuldt ud, ved at indskrænke lokalplanområdet. Det er forvaltningens vurdering, at et boligprojekt på nuværende tidspunkt er realiserbart på matrikel nr. 880, 881, 882 og 884. Såfremt lokalplanområdet skal indskrænkes anbefaler forvaltningen, at lokalplanområdet indskrænkes til matrikel nr. 879b, 880, 881, 882, 884 og 876a. Matrikel 879b medtages, for at give mulighed for et samlet boligprojekt langs Rolighedsvej. Matrikel 884 og 876a medtages, idet lokalplanen fastsætter bevarende bestemmelser for ejendommene herpå. Begge ejendomme indgår i fin sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse, og er med til at bidrage til udtrykket i gadeforløbet Nørgaards Allé, som er en vigtig forbindelse til Herning+.

 

Ad 2.

Lokalplanen kan give øget skyggegener og indkig fra øst og vest til Rolighedsvej 12. Det er forvaltningens vurdering, at øget skyggekast er en gene, som følger med fortætning, og som må forventes i bymidten.

 

Det er forvaltningens vurdering at etablering af vejadgang via Rolighedsvej kan skabe en vis afstand og dermed delvist kan imødekomme indsigers bekymring om skyggekast og indkig til ejendommen beliggende Rolighedsvej 12.

 

Forvaltningen har desuden efter nærmere undersøgelser vurderet, at en vejadgang med en kørebanebredde på 2,75 meter ad Nørgaards Allé er uhensigtsmæssig. Forvaltningen imødekommer indsiger og anbefaler at § 4.3 og 4.11 slettes, således at:

 

§ 4.3 Vejareal udlagt til indkørsel og/eller udkørsel fra Nørgaards Allé skal udlægges i en bredde af minimum 2,75 meter med en kørebanebredde på minimum 2,75 meter. Udgår, og

 

§ 4.11 Der kan etableres ind- og udkørsel fra Nørgaards Allé som vist på kortbilag 2. Udgår og

 

Endvidere ændres § 4.10 til:

 

§ 4.10 Der skal etableres ind- og udkørsel fra Rolighedsvej som vist på kortbilag 2.

 

Ad 3.

Det er forvaltningens vurdering, at eksisterende lokalplan nr. 12.B25.2 Boligområde nord for Rolighedsvej delvist er i uoverensstemmelse med intentionerne i Herning+ og ønsket om en tæt bydel. Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 11.B8.1 endeligt vedtages. Kommunens arealer skal i offentligt udbud. Indsiger kan efter lokalplanens endelige vedtagelse byde på kommunens areal.

  

Øvrige ændringer

Forvaltningen har erfaret, at den tilladte højde i lokalplanområdet jf. kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 For et boligområde nord for Rolighedsvej, delvist er i uoverensstemmelse med nærværende lokalplan. Forvaltningen indstiller derfor,

 

at § 7.7 ændres til: "Bebyggelse skal minimum være 2 etager og 6 meter højt, og maksimum 2,5 etager og 12 meter højt mod Rolighedsvej og maksimum 2 etager og 8,5 meter højt mod Overgade."

 

Højden for åben-lav bebyggelse i delområde II ændres fra 12 meter til 8,5 meter.

 

§ 7.12 ændres til: "Bebyggelse må opføres med en maksimum højde på 8,5 meter."

 

Forvaltningen vurderer, at en højde på 12 meter for åben-lav bebyggelse ikke vil være hensigtsmæssigt for områdets karakter. Endvidere er en en højdeændring fra 12 meter til 8,5 meter mod Overgade i overensstemmelse med ønsket om bebyggelse i forskellige højder jf. Herning+. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 11.B8.1 vedtages reduceret til at omfatte matrikel nr. 879b, 880, 881, 882, 884 og 876a,  

 

at lokalplan 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning, jf. første "at", endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at § 4.3 og 4.11 slettes,

 

at § 4.10 ændres til: "Der skal etableres ind- og udkørsel fra Rolighedsvej som vist på kortbilag 2."

 

at § 7.7 ændres til: "Bebyggelse skal minimum være 2 etager og 6 meter højt, og maksimum 2,5 etager og 12 meter højt mod Rolighedsvej og maksimum 2 etager og 8,5 meter højt mod Overgade."

 

at § 7.12 ændres til: "Bebyggelse må opføres med en maksimum højde på 8,5 meter."

 

Torben Clausen deltog ikke i Byplanudvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 har sammen med forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg været i offentlig høring fra den 6. april til den 1. juni 2017. Der er ikke kommet indsigelser til kommuneplantillægget i den offentlige høring. Forvaltningen indstiller derfor kommuneplantillægget til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Forslag til okalplan 51.B12.4B for et område udlagt til boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg ikke er i overensstemmelse med kommuneplane. Lokalplanen ledsages derfor af tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 -2028.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for vejadgang til lokalplanområdet fra Nørretanderupvej.

 

Der ændres ikke på anvendelsen for rammeområdet. Rammeområde 51.B12 skal bruges til boliger. Det kan være en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. For at forbedre boligmiljøet skal området afgrænses af et 15 meter bredt beplantningsbælte mod Messemotorvejen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 51.B12.4B for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg har været i offentlig høring fra den 6. april til den 1. juni 2017. Der er ikke kommet indsigelser til lokalplanforslaget. Forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanforslaget vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 51.B12.4B giver mulighed for at bygge boliger på en grund mellem Munkgårdkvarteret og Messemotorvejen i Snejbjerg. Vest for området ligger Snejbjerg Skole, og mod øst ligger boligområdet Stenbjergkvarteret.

 

Den nordlige del af lokalplanområdet må anvendes til åben-lav bebyggelse. Den sydlige del af lokalplanområdet må enten anvendes til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Hvis hele området udstykkes til åben lav bebyggelse, er der plads til 15 grunde.

 

Mod Nørretanderupvej er der udlagt et fælles grønt friareal for hele lokalplanområdet. Mod syd skal et 15 meter bredt beplantningsbælte i delområde danne grænse mod Messemotorvejen. Hvis der er behov for det, kan der anlægges en støjvold sammen med beplantningen.

 

Inden for hele lokalplanområdet kan bygninger opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Ved åben-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent 30%. Ved tæt-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent for byggeri i én etage 35%. Ved tæt-lav bebyggelse i to etager med lodrette lejlighedsskel er den maksimale bebyggelsesprocent 40%.

 

Lokalplanområdet har vejadgang fra vest via Nørretanderupvej. En sti til Stenbjergkvarteret, øst for lokalplanområdet, skaber sammenhæng med det øvrige stisystem i området. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 51.B12.4B endeligt vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 73.E1.3 - Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt. Forslaget blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 7. marts 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017.

 

Der er i perioden indkommet 9 indsigelser, men ingen vedrører kommuneplantillægget. Indsigelserne til lokalplanen er behandlet i indsigelsesnotatet til.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget blev udarbejdet med det formål at bringe lokalplan nr. 73.E1.3 - Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Baggrunden for udarbejdelse af tillæg nr. 7 til kommuneplan 2017-2028 er et ønske om at give en eksisterende virksomhed i erhvervsområdet ved Solsortevej i Fasterholt mulighed for at udvide deres aktiviteter, men samtidig sikre, at den eksisterende forsyningsvej ikke belastes yderligere, da den løber langs et boligområde. Således er formålet med tillægget at udvide den eksisterende ramme mod øst og syd.

 

Endvidere skal tillægget korrigere bebyggelsesprocenten for området, således den ikke beregnes for området som helhed, men for den enkelte matrikel samt sikre mulighed for etablering af bassiner til forsinkelse og/eller nedsivning af overfladevand i området. Sidst skal tillægget redurcere afgrænsningen mod øst således at hovedparten af området til beskyttet hedeareal ikke er omfattet af et rammeområde til erhvervsformål.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-24-07 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 73.E1.3 – Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt blev foreløbig vedtaget på byrådets møde den 7. marts 2017, og har efterfølgende været i høring i perioden fra den 9.marts til den 4. maj 2017.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at imødekomme et behov fra en virksomhed i området, om at kunne udvide deres aktiviteter.

 

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 7. indkommet 9 indsigelser / bemærkninger. På baggrund heraf indstiller forvaltningen lokalplanen til endelig vedtagelse med 5 ændringer. 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 73.E1.3 – Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt omfatter et areal på ca. 17 ha. umiddelbart øst for Fasterholt.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra en virksomhed i området, som ønsker mulighed for at udvide deres aktiviteter. Den eksisterende lokalplan for virksomheden er fuldt udbygget og efterlader ikke mulighed for yderligere udvidelser. Derudover vejbetjenes virksomheden langs et boligområde, og baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er derfor også, at finde en alternativ og mere hensigtsmæssig måde at vejbetjene virksomheden på.

 

Byrådet ønsker generelt at understøtte erhvervsudviklingen i mindre byer som Fasterholt for dermed at fastholde lokale arbejdspladser. Derfor blev det besluttet at imødekomme henvendelsen og udarbejde en lokalplan for området.

 

 

Offentlig høring

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 indkommet 9 indsigelser / bemærkninger:

 

1.     Solsortevej - nr. 1,2,3,6,8,11,14,20,22,24,26,28,30,40,42,44,52

2.     Solsortevej nr. 1 v. Jens Hallundbæk

3.     Solsortevej nr. 3 v. Peter Flø Pedersen

4.     Fasterholt Maskinfabrik v. Peter Flø Pedersen

5.     Ejstrupvej nr. 26 v. Tellus advokater på vegne af Leif Rønn Olsen

6.     Solsortevej 45 v. Per Jensen

7.     Aquador v. John Juul Warberg (indkom efter høringsfristens udløb)

 

Derudover er der indkommet bemærkninger til forslaget fra Eniig og Herning Vand.

 

Indsigelserne omhandler overordnet følgende 2 emner:

 

1. Lokalplans krav til en ny forsyningsvej mellem Ejstrupvej og Aqua D´or herunder dens linjeføring/placering, dens udformning og afskærmning samt

lokalplanens krav til hvornår den skal anlægges.

 

I flere indsigelser peges der på, at det vil være mere hensigtsmæssigt om den ny forsyningsvej til Aqua D ór føres ind fra Dørslundvej mod øst via en eksisterende markvej. Årsagen hertil er dels Aqua D´ors placering og udvidelsesplanerne mod syd, hensynet til Ejstrupvej 26, men også at Fasterholt Maskinfabrik i modsat fald vil blive lukket inde mellem 2 veje uden mulighed for at udvide deres aktiviteter. Maskinfabrikken finder det ikke rimeligt, at én virksomheds behov for at udvide medfører, at en anden virksomhed bliver lukket inde, og de er derfor meget utilfredse med forslag 73.E1.3 i forhold til placeringen af en ny forsyningsvej til Aqua D'or.

 

Tidspunktet for vejens anlæggelse bemærkes også i flere indsigelser. Flere mener, at vejen bør anlægges før der gives tilladelse til udvide Aqua D´or, eller at der som minimum bør sættes en tidfrist for, hvornår vejen senest skal anlægges. Vejens realisering ikke skal knyttes op på virksomhedens udvikling.

 

Aqua D´or mener den forslåede forsyningsvej i delområde 3 vil medføre store omkostninger, som vil være kritiske for en virksomhed af deres størrelse. De anser derfor ikke lokalplanens krav til den alternative forsyningsvej som noget egentlig alternativ. Derudover mener de, at linjeføringen er problematisk, da den er placeret ind over det beskyttede hedeareal, som i dag ejes af Aqua D´or, men indgår i et mageskifte med et jordstykket længere mod syd.

 

Forvaltningens vurdering

Formålet med den første udvidelse af virksomheden er at øge lagerkapaciteten, så der ikke i samme grad er behov for kørsel frem og tilbage til eksterne lagre. Den første udvidelse af virksomheden, som lokalplanen giver mulighed for, uden krav om en alternative vejadgang vil derfor mindske antallet af transporter på Solsortevej. Derfor stiller lokalplanen først krav om ny adgangsvej såfremt der opføres bebyggelse i delområde 4 - uanset om det er til lager eller produktion.   

 

Forvaltningen vurderer, det ikke vil være hensigtsmæssigt at flytte adgangen til den nye forsyningsvej til Dørslundvej. Dels vil den få en længde på ca. 840 m., hvilket er mere end 500 meter længere end den i lokalplanforslaget, ligesom den kun vil betjene denne ene virksomhed. Ud fra et planmæssigt synspunkt vurderer forvaltningen derfor, at den fremlagte linjeføring er den mest hensigtsmæssige. Dels er det den direkte vej, men den vil på sigt også kunne fungere som adgangsvej, såfremt erhvervsområdet skal udvides længere mod øst.

 

Med hensyn til Fasterholt Maskinfabriks udviddelsesmuligheder bemærkes, at maskinfabrikken ikke ejer den jord, hvorpå de påtænker at udvide deres aktiviteter. Derudover vurderer forvaltningen, at den ny vej ikke behøver begrænse Fasterholt Maskinfabriks udvidelsesmuligheder, idet det vil være muligt at krydse den nye vej. Lokalplanen stiller først krav om anlæggelsen af vejen, såfremt der bygges i lokalplanens delområde 4, hvilket potentielt kan tage flere år. Såfremt Fasterholt Maskinfabrik erhverver sig et jordstykke mod øst og ønsker at udvide deres aktiviteter før vejen er anlagt, vil der kunne ansøges om udarbejdelse af en ny lokalplan, som fastlægger en anden linjeføring og sikrer Fasterholt Maskinstation et sammenhængende areal. Ønsker Fasterholt Maskinfabrik at udvide deres arealer efter vejen er anlagt, skal de enten krydse denne vej mellem deres arealer, eller eventuelt sikre Aquador en anden forsyningsvej – eventuelt længere mod øst.

 

Forvaltningen vurderer, at kravet om en ny forsyningsvej som beskrevet i lokalplanen ikke er urimeligt. Der er tale om et vejforløb på ca. 300 m med en bredde på ca. 6 meter og dens anlæggelse vil have stor betydning for beboerne på Solsortevej.

 

Med hensyn til linjeføringen forholder lokalplanen sig ikke til de private aftaler der er indgået vedrørende et eventuelt mageskifte, men forvaltningen ser ikke umiddelbart nogen grund til, at aftalen ikke kan gennemføres på baggrund af den nye situation.

 

På baggrund af overstående finder forvaltningen ikke anledening til at ændre på linjeføringen af forsyningsvejen.

 

2. Lokalplanens afgrænsning i forhold til det faktum at de fire boliger øst for Solsortevej medtages i lokalplanen, og dermed udlægges til erhvervsområde, hvilket begrænser ejernes muligheder for om- og tilbygninger og giver en usikkerhed i forhold til salg, vurdering og skat.

 

To af de fire ejere har i deres indsigelser givet udtryk for at de ikke ønsker at være omfattet af lokalplan 73.E1.3 til erhversformål, da de ikke kan overskue hvilke konskevenser det kan have fremadrettet.

 

Forvaltningens vurdering

Området øst for Solsortevej, herunder de fire boliger langs Solsortevej har helt tilbage fra Kommuneplanen i 1989 været rammelagt til erhvervsområde. Det betyder at det igennem de sidste mange år har været planen, at dette område på sigt skulle overgå til erhverv. Solsortevej skulle være den planmæssige grænse mellem boligområde og erhvervsområde. Dette skal også ses i lyset af de miljømæssige konflikter der er mellem erhvervs- og boligområder. En enkelt bolig kan medføre at en virksomhed ikke kan overholde grænseværdierne for støj, lugt  m.m. hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for virksomheden. I planlægningen bestræber man sig derfor på så vidt muligt at adskille erhvervsområder fra boligområder.

 

Mht. til grundpris, skat etc. må det antages kommuneplanen har dannet grundlag for de tidligere vurderinger. Lokalplanen viderefører i princippet blot indholdet i bestemmelserne fra den tidligere ramme for området. Selvom boligerne øst for Solsortevej nu omfattes af en lokalplan, som giver mulighed for erhverv, vil de eksisterende boliger til stadighed kunne fungere som boliger – som lovlig eksisterende anvendelse.

 

Alligevel finder forvaltningen det hensigtsmæssigt at reducere lokalplanafgrænsningen så de fire boliger øst for Solsortevej ikke er omfattet. Et af formålene med lokalplanen er på sigt at aflaste Solsortevej, således den kan få karakter af boligvej og i den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt med boliger på begge sider af vejen. Området vil stadig være omfattet af en kommuneplanramme til erhverv og situationen for de fire boliger øst for Solsortevej er derfor uændret.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 73.E1.3 – Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt vedtages endeligt med følgende ændringer:

 

at lokalplanens afgrænsning reduceres, således de 4 boliger øst for Solsortevej ikke er omfattet af lokalplanen.

 

at der i lokalplanens sydlige del - delområde 4 - udlægges et areal som reserveres til forsinkelse og/ eller nedsivning af overfladevand inden det ledes til kloak,

 

at delområde 4 kan befæstes og anvendes til manøvreareal uden det vil udløse krav om etablering af ny forsyningsvej,

 

at ejendommen Ejstrupvej 26 og 28 eventuelt vil kunne vejbetjenes fra den ny vej, mod at den eksisterende vejadgang ved Ejstrupvej fjernes,

 

at den nye forsyningsvej skal udformes uden mulighed for parkering af lastbiler langs vejen,

 

at der tilføjes bestemmelse om, at en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse forudsætter etablering af ny forsyningsvej. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Bygningsfornyelse 2017 - godkendelse af tilsagn samt frigivelse af anlægsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Thomas Frydensbjerg, Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Af Herning Kommunes byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2028" fremgår det, at der skal gennemføres mindst én ansøgningsrunde til bygningsfornyelse årligt gældende for hele kommunen.

 

Der er på den baggrund gennemført ansøgningsrunde fra den 1. februar til den 20. april 2017 og afholdt informationsmøde den 16. marts.

Der er indkommet 16 ansøgninger om støtte til istandsættelse og 6 ansøgninger om støtte til nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald.

Forvaltningen har behandlet ansøgningerne, og forvaltningens anbefalinger indstilles hermed til godkendelse. Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 834.000 kr. til formålet.

 

Herudover anmodes der om frigivelse af anlægsudgiftsbevillinger på henholdsvis 100.000 kr. til indeklima- og skimmelsvampssager samt 205.000 kr. til ansøgning og udarbejdelse af program for områdefornyelse i hhv. Kibæk og Haderup. 

Sagsfremstilling

 Ansøgninger

Forvaltningen har modtaget 6 ansøgninger om støtte til nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald og 16 ansøgninger om støtte til istandsættelse, som er vurderet i henhold til byfornyelsesloven. Ansøgningskriterierne kan ses i "Bilag 1 - Ansøgningskriterier".

 

Nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald

Det anbefales, at 6 ansøgninger meddeles tilsagn om støtte til nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald i henhold til nedenstående.

 

Ejendom

Ansøgt beløb

Anbefalet maks. støtte

BYPs indstilling

Grønlundvej 34, 7330 Brande

310.750 kr.

 310.750 kr        (100% af det ansøgte beløb)

310.750 kr

Ilderhedevej 7, 7270 Stakroge

62.500 kr.

 62.500 kr.         (100% af det ansøgte beløb)

62.500 kr.

Lergravvej 23, 7490 Aulum

119.750 kr.

 119.750 kr.       (100% af det ansøgte beløb)

Afslag

Lundbyvej 18, 7490 Aulum

172.500 kr.

 172.500 kr.       (100% af det ansøgte beløb)

172.500 kr.   

Skjernvej 238, 6973 Ørnhøj

87.500 kr.

 87.500 kr.         (100% af det ansøgte beløb)

87.500 kr.

Vestermosevej 32, 7400 Herning

81.250 kr.

 81.250 kr.         (100% af det ansøgte beløb)

Afslag

 

 

 

 

I alt (inkl. moms)

834.250 kr.

 834.250 kr.

633.250 kr.

 

Istandsættelse (se bilag)

Det anbefales at 10 ansøgninger meddeles tilsagn om støtte til istandsættelse i henhold til nedenstående.

Anbefalingen, og den procentvise støtte, er i tråd med kommunens praksis hidtil, om at bevaringsværdige bygninger får en procentvis højere støtte til istandsættelse end ejendomme, der ikke er bevaringsværdige.

 

Ejendom

Ansøgt beløb

Anbefalet maks. støtte

BYP indstilling

Egelundvej 3, 7470 Karup

424.890 kr.

 140.214 kr.      

(33 % af det ansøgte beløb)

140.214 kr.   

Grovevej 4, 7451 Sunds

435.125 kr.

 143.591 kr.       

(33 % af det ansøgte beløb)

143.591 kr.  

Gl. Landevej 34, 7400 Herning

59.525 kr.

 19.643 kr.         

(33 % af det ansøgte beløb)

19.643 kr.       

Bjerregårdvej 10, 7400 Herning

275.513 kr.

 90.919 kr.         

(33 % af det ansøgte beløb)

90.919 kr.         

Kingosvej 27, 7400 Herning

272.938 kr.

 68.235 kr.        

 (25% af det ansøgte beløb)

68.235 kr.     

Troldtoftvej 1, 6990 Ulfborg

747.500 kr.

 246.675 kr.     

  (33 % af det ansøgte beløb)

246.675 kr.

T H Nielsensgade 16, 7400 Herning

372.448 kr.

 93.112 kr.          

(25% af det ansøgte beløb)

93.112 kr.    

Gl. Landevej 72, 7400 Herning

1.121.000 kr.

 369.930 kr.        

(33 % af det ansøgte beløb)

369.930 kr.

Brandevej 3, 7330 Brande

118.450 kr.

 29.613 kr.          

(25% af det ansøgte beløb)

29.613 kr.

Nørre Allé 14, 7280 Sdr. Felding

193.995 kr.

 48.499 kr.        

(25% af det ansøgte beløb)

48.499 kr.    

 

 

 

 

I alt (inkl. moms)

 4.021.383 kr.

 kr. 1.250.431 kr.

1.250.431 kr.

 

De resterende 6 af de ialt 16 ansøginger om støtte til istandsættelse opfylder ikke kravene til støtte i henhold til byfornyelsesloven. Der kan ikke gives støtte til projekter med karakter af almindeligt vedligehold eller istandsættelse af meget ombyggede, uoriginale bygninger. Desuden må istandsættelesarbejdet ikke være påbegyndt. Det anbefales derfor, at der meddeles afslag om støtte til istandsættelse til følgende ejendomme:

 

 • Østre Kirkevej 13, 7400 Herning
 • Sjællandsgade 94, 7400 Herning
 • Søndergade 8, 7400 Herning
 • Svendlundvej 4, 7400 Herning
 • Møllevænget 19 (A), 6933 Kibæk
 • Møllevænget 19 (B), 6933 Kibæk

 

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der meddeles tilsagn om støtte til istandsættelse og nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald på i alt op til 2.084.681 kr.

Herning Kommune kan få hhv. 50 og 70 % refusion på tilsagnene i henhold til byfornyelsesloven. Herning Kommunes statslige refusionsramme i 2017 er dog på i alt 400.000 kr.

 

Støtten til nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald vil, med ovennævnte anbefaling på 834.250 kr. samt støtten til nedrivning af Banevænget 17 ab i Ørnhøj på 120.000 kr. og til Sports Allé 1 i Vildbjerg (Vildbjerg Rideklub) på 310.000 kr. (jf. beslutning hhv. den 20. juni og den 12. juni 2017), beløbe sig til i alt 1.264.250 kr. brutto.  

Økonomi

Der er på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083 en samlet pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima, hvor der tidligere er frigivet 1.250.000 kr. til udgifter samt 400.000 kr. i alt til indtægter fra refusion. De 1.250.000 kr., der allerede er frigivet, blev oprindeligt frigivet til bygningsfornyelse. Da antallet af ansøgninger de foregående år, og dermed behovet for udbetaling af støtte, ikke blev så stort som forventet, anbefales det hermed, at midlerne anvendes til bygningsfornyelse i 2017.

 

Herudover er der afsat et restrådighedsbeløb på 40.000 kr. på stednr. 015083 i 2017. Der anmodes om, at beløbet frigives. Der er således i alt 1.290.000 kr. til udgifter til istandsættelse samt nedrivning og fjernelse af rod, skrot og affald på dette stednr.

 

Den resterende anlægsudgift på 794.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, hvor der er afsat 1.099.000 kr. i 2017.

 

Der forventes herudover udgifter på ca. 100.000 kr. til indeklima- og skimmelsvampssager. Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling til formålet på et nyt stednr. Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på stednr. 015099 i 2017.

 

Der anmodes om, at det resterende rådighedsbeløb på 205.000 kr. i 2017 på stednr. 015099 frigives til ansøgning og udarbejdelse af program for områdefornyelse i hhv. Kibæk og Haderup, på nyt stednr.

  

Byfornyelsesmidler - status

På bagggrund af ovennævnte vil den samlede disponering af de kommunale byfornyelsesmidler i 2017, til hhv. istandsættelse, nedrivning samt fjerneles af rod, skrot og affald, indeklimasager og ansøgning og udarbejdelse af program for områdefornyelse, beløbe sig til i alt 2.819.000 kr. brutto

 

Til orientering forventes der iøvrigt, jf. arbejdet med investeringsoversigten for 2018-2021, at være i alt 3.200.000 kr. til rådighed på stednr. 015099 i 2018-2021 til gennemførelse af byfornyelsesaktiviteter - f.eks. områdefornyelse.

 

Det bemærkes, at indstillingerne beløbsmæssigt er tilrettet i overensstemmelse med Byplanudvalgets beslutninger.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at anbefalingerne godkendes, og der meddeles tilsagn om støtte på ialt op til 1.884.000 kr. med den ændring,

 

at der ikke gives tilskud til nedrivning af Lergravvej 23, 7490 Aulum og Vestermosevej 32, 7400 Herning, da disse to nedrives med henblik på opførelse af nye stuehuse,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbeviling på 633.000 kr. samt en forhøjelse af rådighedsbeløbet på 593.000 i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083 pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima,

 

at anlægsudgiften finansieres delvist med 40.000 kr. afsat på samme stednr. i 2017,

 

at anlægsudgiften finansieres delvist med 593.000 kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. Rådighedsbeløbet flyttes til stednr. 015083,

 

at der til udgifter til indeklima- og skimmelsvampssager meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr. Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima 2017,

 

at anlægsudgiften på 100.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2017,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 205.000 kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr. Områdefornyelse i Kibæk og Haderup, til udgifter til ansøgning og udarbejdelse af program for områdefornyelse i hhv. Kibæk og Haderup,

 

at anlægsudgiften på 205.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2017.

 

 

Knud Nielsen og Anders Madsen deltog ikke i Byplanudvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Museum Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Museum Midtjylland ansøger om udbetaling af de resterende 6,431 mio kr., der blev øremærket til skabelsen af Det Nye Textilforum i budgetforliget 2014-2017. 

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland er i gang med en længere proces, der vil transformere Herning Klædefabrik til Det Nye Textilforum. Transformationen sker i flere etaper.

 

I budgetforliget 2014-2017 er der afsat 10,431 mio. kr. (2017-priser) til medfinansiering af museets transformation. Medfinansieringen er betinget af, at museet stiller med en egenbetaling efter krone til krone princippet.

  

Tidsplan:

Tidligere har transformationen været tænkt ind i en helt anden opdeling end nu. Oprindeligt skulle transformationen ske i tre etaper til en pris på 57 mio. kroner. Museet har dog valgt at gentænke transformationen samt lave en del besparelser på de oprindelige planer, således at budgettet nu bliver realistisk i forhold til indhentning af sponsorater o.l. Den nuværende transformation beløber sig til ca. 20,8 mio. kr. for Etape 1 samt Etape 2 - Fase 1.

 

Etape 1: Første etape er færdiggjort, da museet i midten af 2016 fik udbetalt 4 mio. kr. til renovering af museets udvendige facader, indvendig renovering af den vestlige del af bygningen samt et nyt ventilations- og varmesystem for hele klædefabrikken.

 

Etape 2 - Fase 1: Nu ønskes de resterende 6,431 mio. kr. udbetalt til første del af Etape 2, der omhandler opsætning af den helt nye udstilling i en af museets store haller til åbning i juni 2018. Der planlægges udbudsrunde for entreprenører ultimo august 2017.

 

Etape 2 - Fase 2: Museet ønsker i fremtiden at udvikle en fase 2 som tillæg til den nye udstilling. Der vil på sigt søges midler hjem til dette.

 

 Udstillingsrummet:

Den nye udstilling vil skabe et fuldstændig nyt og innovativt Textilforum, hvor både globalisering, digitalisering, fortid og fremtid er tænkt ind. 

Museumsdirektør Laura Liv Weikop skriver omkring grundprincipperne i museets transformation og sikring af kvaliteten i udstillingen:

 

"Et nyt tekstilmuseet // Nye udstillinger // Nye rammer // Store ambitioner

 

Et moderne, nytænkende og vedkommende museum som fortæller historien om den danske og især midt- og vestjyske tekstil- og modeindustri gennem innovative udstillinger, banebrydende formidlingsgreb, stemningsskabende scenografi og digitale og analoge installationer og interaktioner til et bredt publikum fra Danmark og udland; dét er ambitionen for den nye udstilling på Tekstilmuseet, som skydes i gang med 1. fases udstillingsåbning i juni 2018.

 

Målet er at lave en udstilling, der taler til et bredt og differentieret museumspublikum, som forventer, at der formidles intuitivt og levende, og at historien gøres vedkommende ved hjælp af personlige fortællinger, digitale medier, interaktioner osv. Ambitionen er derfor ikke kun at skabe hele Danmarks Tekstilmuseum, men i allerhøjeste grad også, at gæsten forlader museet med en større viden om den industrihistorie, der er grundlaget for det moderne velfærds-Danmark og med et helt nyt blik på de mange forskellige tekstiler, som vi møder overalt i vores hverdag - både før, nu og i fremtiden."

 

Vedhæftet findes bilag der præsenterer de idé- og skitsebaserede designprincipper bag den første del af etape 2, der altså bliver den nye udstilling i den ene af museets store haller. Designmaterialet er blevet til i samarbejde med firmaet Torden og Lynild, der består af en industriel designer samt en scenograf, som tidligere har samarbejdet med Det Kongelige Teater, Ragnarok - Rockmuseet i Roskilde, Københavns Universitet og Odense Bys Museer.

 

Som bilaget illustrerer, vil man se, at der i det nye udstillingsrum både er tænkt permanente og semi-permanente/fleksible udstillingsområder ind i opbygningen. Herudover bibeholder museet muligheden for at de besøgende kan få forskellige "hands-on" oplevelser med tekstil, og bibeholder herved både det taktile og interaktive element.  

Økonomi

 Midlerne til transformationen i Etape 2 - Fase 1 er fundet gennem eksterne midler som følger:

 

 

 

Hertil følger Museets grundsalg af Museumsgade 32 til 5 mio. kr. og deres egne henlagte midler fra 2016, der beløber sig til 906.550 kr.

Museet har derfor mulighed for at bidrage med en egenbetaling på 10.468.550 kr.

 

Museet har derfor til fulde opfyldt kommunens krav om at supplere hele Herning Kommunes bidrag på 10,431 mio. kr. efter et krone til krone princip.  

 

Herning Kommunes driftstilskud til Museum Midtjylland er uændret.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 6,431 mio. kr. på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360096 Museum Midtjylland

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,169 mio. kr. i 2017, samt 5,262 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 15, Kultur, samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-3-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

CHPEA, HEART og Søby Brunkulsmuseum - Medfinansiering af brune turistoplysningstavler ved motorvejene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelths museum (CHPEA), HEART og Søby Brunkulsmuseum er i foråret 2017 blevet godkendt af Vejdirektoratet til at få opstillet brune turistoplysningstavler ved motorvejene. De ansøger nu om kommunal medfinansiering på 2/3 af den samlede udgift. Forvaltningen foreslår, at halvdelen af den kommunale andel finansieres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb og den anden halvdel finansieres af Turisme og oplevelser på Erhvervsområdet.  

Sagsfremstilling

CHPEA, HEART og Søby Brunkulsmuseum var en del af en fælles ansøgning angående opstilling af turistoplysningstavler til det Midtjyske Regionale Udvalg i februar 2017. I april måned blev alle tre institutioner godkendt som beskrevet nedenstående:

 

CHPEA:

CHPEA ansøgte om at få to tavler på Rute 15 – Afkørsel 14 i nord- og sydgående retning. Udvalget er positivt indstillet overfor CHPEAs tavle til frakørsel 14, i sydgående retning, på Midtjyske Motorvej. Dispensationsansøgning om placering af tavlen i sydgående retning.

Der gives afslag på frakørsel 14, i nordgående retning, på Midtjyske Motorvej pga. den trafiksikkerhedsmæssige vurdering. 

 

Status: Afventer svar på dispensationsansøgning. Har endnu ikke modtaget faktura.

  

HEART:

HEART ansøgte om at få to tavler på henholdsvis Rute 15 – Afkørsel 40 i vestgående retning og Rute 18 – Krydset mellem Midtjyske Motorvej og Messemotorvejen. Udvalget er positivt indstillet overfor HEARTs skilte til frakørsel 40, i begge retninger, på Herningmotorvejen.

Dispensationsansøgning om placering af den østgående tavle.

 

Ansøgningen om placering af en tavle ved frakørsel Herning Syd på Midtjyske Motorvej, har udvalget valgt at give et afslag. Denne placering ikke er logisk, idet man skal køre fra mod Messemotorvej for at komme til attraktionen mod vest.

 

Status: Afventer svar på dispensationsansøgning. Har endnu ikke modtaget faktura.

  

Søby Brunkulsmuseum:

Søby Brunkulsmuseum har allerede et skilt placeret på Rute 18 – Frakørsel 12 i nordgående retning. Dette er ansøgt om flyttet til Rute 18 – Afkørsel 13 nordgående retning. Derudover er der ansøgt om et nyt skilt på Rute 18 – Afkørsel 13 i sydgående retning. Udvalget er positivt indstillet overfor Søby Brunkulsmuseum, og at tavlen ved frakørsel 12 i nordgående retning på Midtjyske Motorvej, flyttes til frakørsel 13, i nordgående retning, på Midtjyske Motorvej.

Udvalget har også givet tilladelse til en tavle ved frakørsel 13 i sydgående retning på Midtjyske Motorvej.

 

Status: Tilladelser og fakturaer er sendt til Søby Brunkulsmuseum. Vejdirektoratets økonomiafdeling har forlænget betalingsfristen for Søby Brunkulsmuseum frem til 1. september og skiltene bliver først opsat efter betalingen er modtaget i Vejdirektoratet.  

Økonomi

Da kun Søby Brunkulsmuseum har modtaget faktura på henholdsvis opsætning af nyt skilt samt flytning af nuværende skilt, er der rettet henvendelse til Vejdirektoratet, der har oplyst de omtrentelige priser for henholdvis CHPEA og HEART.

 

Institutionerne ansøger nu om kommunal medfinansiering på 2/3 af den samlede udgift på 291.592,50 kr (fratrukket moms for de momsregistrede). Nedenstående priser fra Vejdirektoratet beror på et skøn og den faktiske udgift kan derfor afvige. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at der til den kommunale andel afsættes op til 250.000 kr., og at halvdelen af den kommunale andel, 125.000 kr., finansieres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb og den anden halvdel på ligeledes 125.000 kr. finansieres af Turisme og oplevelser på Erhvervsområdet.

 

Tilskuddet er betinget af, at institutionerne ligeledes finansierer 1/3 af den faktiske udgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der bevilliges et tilskud på 1/3 af den samlede udgift for hver institution, dog maksimum 125.000 kr., som finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 31.07.2017 resterer 685.194 kr.

 

at der bevilliges et tilskud på 1/3 af den samlede udgift for hver institution, dog maksimum 125.000 kr., som finansieres af SO20, Erhverv, Turisme og oplevelser,

 

at tilskuddene er betinget af, at institutionernes egenfinansiering ligeledes udgør 1/3 af den samlede udgift.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.04.06-G01-2-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti langs Studsgårdvej, Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,304 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Studsgårdvej fra Munkgårdkvarteret til Snejbjerg Hovedgade.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 3,304 mio. kr. i 2017 til etablering af cykelsti langs Studsgårdvej ved Munkgård, Snejbjerg.

 

I den forbindelse er der udarbejdet vedlagte skitseprojekt som omfatter anlæg af en ensrettet fællessti i Studsgårdvejs vestlige side samt en cykelbane i den østlige side. Cykelbanen anlægges oven på grøften, som rørlægges og opfyldes for at kunne gøre vejbredden tilstrækkelig.

 

Der er valgt cykelbane i den ene side af hensyn til fleksibiliteten, når større landbrugsmaskiner skal køre på vejen - således undgås, at de store maskiner skal op over en kantsten for at have plads, når der kommer modkørende.

 

Anlægsarbejdet forventes gennemført i efteråret 2017.

Økonomi

Anlægsudgiften til ny cykelsti på Studsgårdvej finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,304 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094 04.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,304 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094-04 Cykelsti langs Studsgårdvej ved Munkgård, Snejbjerg,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,304 mio. kr. i 2017 på samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.04.06-G01-1-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti på Lysgårdvej, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. til anlæggelse af ensrettet cykelsti i nordlig side af Lysgårdvej mellem Park Allé og Vildbjerg Skole.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik til cykelsti ved Vildbjerg Skole.

 

For at forbedre trafiksikkerheden for børn, som kommer cyklende fra Park Allé/Lys-gårdvej ud mod skolen, laves en ensrettet (for cykler) 2,2 meter bred fællessti. Den nye fællessti kobler på den eksisterende cykel/gangsti længere nede af Lysgårdvej (se vedlagte bilag). Der er ikke behov for at skulle ekspropriere, da der laves en lille indsnævring af vejen fra 7 meter til ca. 6,5 meter, på det sidste stykke op mod Park Allé krydset.

 

Indsnævringen kan samtidig medvirke til en hastighedsnedsættelse for kørende mod krydset.

 

Anlægsarbejdet forventes gennemført i efteråret 2017.

Økonomi

Anlægsudgiften til anlæg af cykelsti/fællessti på Lysgårdvej, finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094 05 Cykelsti ved Vildbjerg Skole.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,033 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094 05 Cykelsti ved Vildbjerg Skole,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-2-17 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaurering 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Charlotte Højbjerre, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 655.000 kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt i Grågårde Bæk. Projektet omfatter udarbejdelse af detailprojekt samt etablering af okkeranlæg i Grågårde Bæk, der er et tilløb til Barslund Bæk nær Grove.

 

Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 655.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 071099, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder.

 

Projektet fremgår ligeledes af "Plan for brug af anlægsmidler til vandløbsrestaurering 2017-2019" fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 15. august 2016, pkt. 187.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 655.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er i 2016 gennemført okkerundersøgelse i Haderis Å systemet. Rapport fra undersøgelsen anviser potentielle projekter til begrænsning af okkerudledningen i åsystemet.

 

På baggrund af anvisningerne i okkerundersøgelsen anbefaler forvaltningen, at etablere et okkeranlæg i det offentlige vandløb Grågårde Bæk syd for Grove.

 

Projektets formål er at reducere tilledningen af okker og frit jern til vandløbet. Projektet vil øge mulighederne for, at primært invertebraterne (vandløbssmådyr) vil genindvandre vandløbet nedstrøms anlægget og samtidig forbedre forholdene i Barslund Bæk og i sidste ende også i Haderis Å-systemet.

 

Grågårde Bæk er et mindre offentlig vandløb, der har tilløb til det større offentlige vandløb Barslund Bæk og er en del af Karup Å-systemet med udløb i Limfjorden. Grågårde Bæk er ikke målsat i vandområdeplanerne, og har tilstanden "ringe biologisk vandløbskvalitet" efter Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI).

 

 

 

Barslund Bæk er målsat "god økologisk tilstand" og har tilstanden "meget god biologisk vandløbskvalitet" efter Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Barslund Bæk er et flot vandløb med naturligt forløb, varierende dybdeforhold og gode fiskeskjul. Vandløbet er præget af okkertilledning, men er potentielt et godt ørredvandløb. Projektet vil som sådan også bidrage til bedre forhold for bl.a. havørred og dermed understøtte Herning Byråds ønske om forbedring og øget å- og lystfisketurisme i Karup Å.

 

Der er accept fra lodsejeren ved Grågårde Bæk til etablering af et okkeranlæg på hans jord. Okkeranlægget vil blive placeret i den øvre ende af vandløbet, og de dræn, der er etableret i området, vil blive ført til okkeranlægget.  

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb på 655.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 071099, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder finansierer anlægsudgiften til udarbejdelse af detailprojekt samt udførelse af anlægsarbejdet ifbm. etablering af okkeranlæg i Grågårde Bæk. Fremtidig drift afholdes indenfor SO 04, Grønne områder, Vandløb.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 655.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" til udarbejdelse af detailprojekt og anlægsarbejde ifbm. etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 655.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 071099, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-14 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til planprojekter for vandområder i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

x

ØKE

x

BYR

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Erik Skibsted

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet en række vandløb i Herning Kommune hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. for at sikre målopfyldelse i vandløbene. Herning Kommune skal i 2017 gennemføre forundersøgelser og realisere tre af disse vandløbsrestaureringsprojekter i henholdsvis Fuglkjær Å, Ramskov Bæk og Røjkær Bæk.

 

Projekterne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen.

 

Miljø- og fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 247.443 kr. til vandløbsrestaureringsprojekterne. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddene, når projekterne efter planen er gennemført ultimo 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevillinger til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekterne.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfaunaen.

 

Indsatserne i vandområdeplanen er de forslag til indsatser, som Vandrådet anbefalede kommunerne i 2014, og som kommunerne siden hen indsendte til Staten - behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2014, pkt. 168.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplansprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 pct. finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Herning Kommune skal i 2017 gennemføre en forundersøgelse i vandløbet Fuglkjær Å samt anlægsarbejde i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojekter i henholdsvis Røjkær Bæk og Ramskov Bæk. Projekterne omfatter følgende:  

 

Forundersøgelse i forbindelse med vandløbsrestaurering i Fuglkjær Å

Forundersøgelsen har til formål at belyse, hvorvidt udlægning af groft materiale i den øvre del af Fuglkjær Å, forventes at kunne give målopfyldelse i vandløbet. Forundersøgelsen skal desuden belyse, hvorvidt projektet er omkostningseffektivt, konsekvenserne af tiltagene og lodsejernes holdning til projektet

 

Vandløbsrestaurering af Ramskov Bæk

Projektet omfatter etablering af 12-15 gydebanker, udlægning af skjulesten og omlægning af røroverkørsel i Ramskov Bæk. Projektet har til formål at forbedre forholdene for vandløbets flora og fauna samt forbedre gyde og opvækstområderne for vandløbets fisk og derved forbedre den økologiske tilstand.

 

Vandløbsrestaurering Røjkær Bæk

Projektet omfatter reetablering af gydebanker samt udlægning af skjulesten og fjernelse af mindre faunaspærringer i Røjkær Bæk. Projektet har til formål at øge den fysiske variation samt skabe flere gyde- og opvækstområder for fisk i vandløbet.

 

 

Økonomi

Herning Kommune har søgt tilskud til projekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplan 2015-2021.   

 

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne (se bilag). Tilsagnsbeløbet for de enkelte vandområdeplansprojekter fremgår af nedenstående:

 

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når vandløbsrestaureringsprojekterne efter planen er gennemført ultimo 2017.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevillinger til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevillinger på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til konsulent- og anlægsarbejde i alt 248.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projekterne.

 

Udgifterne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til tilskud til projektet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 87.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekter, nyt understednr. 01 "Ramskov Bæk",

 

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 87.000 kr. i 2017 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekter, nyt understednr. 01 "Ramskov Bæk". Udgiften finansieres af tilskuddet,

 

at der til tilskud til projektet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 72.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekter, nyt understednr. 02 "Røjkær Bæk",

 

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 72.000 kr. i 2017 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekter, nyt understednr. 02 "Røjkær Bæk". Udgiften finansieres af tilskuddet,

 

atder til tilskud til forundersøgelser meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 89.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekter, nyt understednr. 03 "Forundersøgelse, Fuglkjær Å",

 

atder til udgifter til forundersøgelser meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 89.000 kr. i 2017 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekter, nyt understednr. 03 "Forundersøgelse, Fuglkjær Å". Udgiften finansieres af tilskuddet.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Nyt gebyr for nedgravede containere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

I forbindelse med ombygning af banegårdspladsen i Herning har det været nødvendigt at finde en ny måde til indsamling af affald, fra de ejendomme, der har til huse på banegårdspladsen, da man hidtil har haft affaldsbeholdere i kælderen. Affaldsbeholderne er så kørt op på pladsen 2 gange om ugen på tømningsdagen. Det er ikke hensigtsmæssigt, at beholderne står på offentligt areal og skæmmer den nye banegårdsplads.

 

Forvaltningen foreslår et nyt gebyr for nedgravede containere, der etableres i offentligt areal. Gebyret indeholder, at kommunen betaler for indkøb, etablering og vedligehold af nedgravede containere,

 

Et nyt gebyr vil høre under det takstfinansierede område: Ordningen til henholdsvis dagrenovation og papir. En ordning, som kommunen skal tilbyde jf. Affaldsbekendtgørelsen kapitel 7 § 25.

 

For at undgå at kommunen skal finansiere indkøb af mange containere for boligselskaber og andre, foreslås det, at denne ordning kun anvendes, hvis containere etableres i offentligt areal.

  

Forvaltningen anbefaler, at der godkendes et nyt gebyr, hvor det er muligt for kommunen at betale indkøb, etablering og tømning af nedgravede containere i offentligt areal, mod at ejendomsejere betaler et gebyr.

Sagsfremstilling

Der har været en dialog med ejendomsejerne om at finde en løsning, der kan tilfredsstille alles ønsker. Parterne er nået frem til det kompromis, at der etableres nedgravede containere i offentligt areal, og at Herning Kommune, Genbrug og Affald, står for indkøb, etablering og drift af containerne.

 

I dag er der i kommunens gebyroversigt kun et gebyr for tømning af nedgravede containere. Det er derfor nødvendigt, at der tilføjes et gebyr, der indeholder etablering, vedligehold og tømning.

Gebyret er baseret ud fra udgifterne til den billigste nedgravede container på markedet samt et skøn over de årlige udgifter. 

 

For ejerne, som skal benytte containerne på Banegårdspladsen, har denne ændring vist sig at være udgiftsneutral i forhold til tidligere. Det forventes, at der spares en del viceværtstid, når beholderne ikke skal køres op og ned før og efter tømning.

 

Beregning af gebyr for nedgravede containere inkl. indkøb, etablering, vedligehold og tømning kan ses i vedlagte takstblad, hvor det nye gebyr indgår.

Økonomi

Gebyr inkl. indkøb, etablering, drift og tømning: 

Nedgravet 5 m3 container til brændbart affald med 14 dags tømning: 13.268,40 kr. ex. moms. 

Nedgravet 5 m3 container til papir med tømning hver 8. uge: 6.146 kr. ex. moms.

 

Der kan bestilles containere med anden tømningsfrekvens, således at der forholdsmæssigt beregnes et nyt gebyr baseret udelukkende på tømningsgebyret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at det nye gebyr for nedgravede containere inkl. indkøb og etablering og drift godkendes,

 

at gebyret tilføjes i takstblad for renovation.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.11-G01-2-15 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Oprensning af Kibæk Møllegårdssø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup         

Sagsresume

Der er et stort lokalt ønske fra Møllegården I (grundejerforeningen rundt om Møllegårdssøen), om at den planlagte oprensning af Møllegårdssøen fremrykkes fra 2018 til 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om, hvorvidt oprensning af søen skal fremrykkes til 2017, og at finansiering sker ved fremrykning af 150.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til diverse anlægsprojekter i parker og bynære grønne områder i 2018.

Sagsfremstilling

På Herning Byråds møde 7. marts 2017, pkt. 53, blev der frigivet en anlægsbevilling på 1,652 mio. kr. til prioriterede anlægsopgaver i parker og bynære grønne områder i 2017. Anlægsbevillingen er finansieret af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv. i 2017.

 

Samtidig var ønsker om anlægsopgaver til udførelse i 2018 og 19 medtaget i et bilag til sagen uden at være endeligt politisk vedtaget. Oprensning af Kibæk Møllegårdssø er på listen over anlægsopgaver, der søges realiseret i 2018.

 

På grund af et massivt borgerønske om at fremrykke oprensningen søges opgaven fremrykket til udførelse i 2017. 

 

Herunder ses Møllegårdssøens placering.

 

Forvaltningen vurderer, at der vil kunne gives dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til oprensningen.

 

Grundejerforeningen ønsker en oprensning og at vandstanden hæves med 20-40 cm (til tidligere niveau) for at afprøve om det kan afhjælpe en stor plantevækst.

 

En undersøgelse af søen fra februar 2016 beskriver: " Bundmaterialet i søen består generelt af et meget tyndt lag organisk materiale med lavt indhold af sediment, som samlet kan være op til 5 cm tykt. Den samlede mængde af sediment, som er aflejret oven på sandbund vurderes at være ca. 100-150 m3" ..."Der er overordnet set tale om en sø med stillestående vand og en del vegetation i vandoverfladen."

 

Det skal bemærkes, at der kun kan gives dispensation til at foretage oprensning af søen i perioden mellem 1. september og 15. marts, af hensyn til ynglende padder m.m. jfr. artsfredningsbekendtgørelsen.

 

Jfr. tidligere overslag kan en oprensning af bundmateriale koste op mod 150.000 kr.

Økonomi

Ønsker udvalget at fremrykke en oprensning af søen til 2017 foreslår forvaltningen, at dette finansieres ved at fremrykke 150.000 kr. af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og grønne bynære områder mv. til 2017.

 

Eventuelt overskydende anlægsbudget efter oprensning af søen overføres til 2018 og indgår i prioriteringen af øvrige parkopgaver i 2018/2019.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der træffes beslutning om, hvorvidt oprensning af søen skal fremrykkes fra 2018 til 2017,

 

at anlægsudgiften på 150.000 kr. i 2017 finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv. i 2018.

Beslutning

Det indstilles til Byrådet, at

 

at oprensning af søen fremrykkes fra 2018 til 2017,

 

at anlægsudgiften på 150.000 kr. i 2017 finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv. i 2018.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Høringssvar til Midttrafiks budget 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Midttrafik har den 22. juni 2017 fremsendt forslag til budget 2018 i politisk høring hos bestillerne.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 23. august 2017 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse den 15. september 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2018 på drift af den kollektive trafik i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget omfatter indtægter og udgifter i forbindelse drift af 17 bybusruter, 2 lokalruter og 27 skolebusruter.

På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2018 i Midttrafiks bestyrelse den 15. september 2017.

 

Midttrafik har den 23. maj 2017 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetoplæg.

 

Forudsætninger for budgetforslag 2018 er følgende:

 

Udgifter:

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

 

Alle busruter, der har været i udbud fra og med januar 2010, reguleres efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4%, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2%.

 

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskab 2016 med indregning af indeksreguleringer og aktivitetsændringer. Der er indregnet udgifter til tilbagebetaling af ansvarligt lån i forbindelse med Rejsekortet.

 

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2018 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2016 med indregning af kendte ændringer. Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4% svarende til KL's pris- og løn-skøn for 2017/2018.    

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

 

Budget 2018

 

Midttrafik

Budgetforslag, kr.

Herning Kommune

Budgetramme, kr.

Udgifter.

 

 

Busdrift

47.683.200

47.212.400

Rejsekortet

1.255.000

 1.255.000

Trafikselskabet (adm. omkostninger)

3.536.000

3.536.000

Tjenestemandsforsikring

50.000

50.000

Billetkontrol