Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Julie Stampe Christensen  

Orientering om budget 2019-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet orienteres om budget 2019-2022 forud for Byrådets budgetkonference den 27. og 28. august 2018.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orientering om budgettet tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Mødekalender 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og byrådsmøder i 2019. 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets møder i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2019:

 

14. januar

25. februar

25. marts

6. maj

17. juni

19. august

9. september

30. september

4. november

9. december

 

 

Byrådets møder i 2019:

 

22. januar

5. marts

2. april

14. maj

25. juni

27. august

17. september (1. behandling af budgettet)

8. oktober (2. behandling af budgettet)

12. november

17. december

 

Byrådsmøderne påbegyndes kl. 17.00.

 

Antallet af møder i 2019 udgør 10 i lighed med tidligere år. De ordinære byrådsmøder kan suppleres af en række tema- og orienteringsmøder.

 

Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger:

 

1. budgetkonference: 8. april 2019

2. budgetkonference: 26. og 27. august 2019. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at mødekalender for 2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Julie Stampe Christensen  

Endelig udmøntning af midtvejsreguleringen mv.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

I forbindelse med 'Aftale om Kommunernes Økonomi for 2019' foreligger der nu endelig lov- og cirkulæreprogram (DUT) herunder midtvejsregulering for 2018. Ligeledes foreligger efterregulering for kommunal medfinansiering for 2017.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget principgodkendte den 11. juni 2018 udmøntning af midtvejsreguleringen for 2018. Denne sag præciserer beløbene, som der ansøges om bevilling til.  

Sagsfremstilling

Midtvejsregulering

Midtvejsreguleringen skal ses i lyset af at, at der med økonomiaftalen for 2018, vurderet ud fra det forventede regnskab 2018, er forudsat et for højt udgiftsniveau i kommunerne. Dels stiger lønningerne i henhold til O.18 mindre i 2018 end forventet. Dels forventes udgifterne på overførselsområdet på landsplan at blive mindre.

 

Midtvejsreguleringen betyder, at bloktilskuddet, det vil sige kommunernes indtægter, reduceres med i alt 2,9 mia. kr. I runde tal ca. 43 mio. kr. for Herning Kommune.

 

Af de 2,9 mia. kr. på landsplan udgør skønnet for de samlede udgifter til overførsler 2,2 mia. kr. Forskellen til aftalen er fordelt med et forventet mindreforbrug på de budgetgaranterede områder på 1,4 mia. kr., mens der forventes et mindreforbrug på de øvrige overførsler på 0,8 mia. kr.

 

I Herning Kommune svarer det til, at der foretages en regulering på budgetgarantiområdet på -21 mio. kr. og -12 mio. kr. på øvrige overførsler. I alt 33 mio. kr. på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Ud over den samlede midtvejsregulering, er der også midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2018 svarende til -5,4 mio. kr., som også udmøntes på beskæftigelsesområdet.

 

Endvidere er der foretaget en justering ift. pris- og lønudviklingen i 2018 på 1,4 pct., hvilket svarer til en nedjustering på 0,3 pct. point. Lønskønnet nedjusteres fra 1,52 pct. til 1,32 pct., mens forventningen til udviklingen i priserne nedjusteres fra 2,16 pct. til 1,61 pct. Nedjusteringen af skønnene svarer til 0,7 mia. kr. i 2018 på landsplan. De 0,7 mia. kr. udgør i Herning Kommune ca. 10 mio. kr.

 

Samtidig er lønskønnet siden aftalen yderligere blevet nedjusteret til 1,25 pct. KL anbefaler, at budgetterne reduceres med forskellen mellem 1,52 pct. og 1,25 pct. I Herning Kommune svarer denne justering til, at lønbudgetterne korrigeres med i alt 6,5 mio. kr. Der er ikke er tale om en besparelse, men om en tilpasning til aktuel lønfremskrivning.

 

Udmøntningen af prissiden skal ses i lyset af den differentierede prisfremskrivning. Der er regnet på nedjusteringen af priserne på kontrakter mm., som er blevet fremskrevet i 2018. Beregningen viser et beløb under bagatelgrænsen. Der foretages derfor ingen regulering af øvrige udgiftsarter. Det betyder samtidig, at der i stedet for en mindreudgiftsbevilling på 43 mio. kr., søges om en bevilling på 39,5 mio. kr. til midtvejsreguleringen.

  

Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip))

DUT-kompensationen for 2018 udgør 7,7 mio. kr., som vedrører beløb på forskellige serviceområder. Jf. gældende praksis kompenseres som udgangspunkt ikke for lov- og cirkulæreændringer, hvor Herning Kommunes beregnede andel er mindre end 0,1 mio. kr. I 2018 er der 0,196 mio. kr., som ikke tilgår et serviceområde. I bilag 1 vises de reguleringer, som er over 0,1 mio. kr. I de 7,7 mio. kr. udgør 3 mio. kr. reguleringer ift. 'Aflastning af pårørende', 'En værdig død', 'Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale' og en negativ regulering på 'Frit valg af genoptræning'.

 

Kommunal medfinansiering

Som følge af en omlægning af modellen for afregning og efterregulering af kommunal medfinansiering, kan kommunerne nu også blive efterreguleret negativt. Tidligere har det kun været muligt for kommunerne at modtage penge fra regionerne i efterreguleringen. For regnskabsåret 2017 bliver Herning Kommune efterreguleret med -8,007 mio. kr. Dvs. at Herning Kommune skal betale 8,007 mio. kr. til Region Midt for den kommunale medfinansiering for 2017. Budgettet i 2017 var på 290 mio. kr., mens regnskabet var på 277 mio. kr. Dermed ender det samlede resultat inkl. efterreguleringen for 2017 på 285 mio. kr. Der søges om bevilling på -8,007 mio. kr. til efterreguleringen på Serviceområde 29 Tilskud og udligning.  

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der meddeles en tillægsbevilling på -39,5 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 29 Tilskud og udligning i forbindelse med midtvejsreguleringen. Beløbet finansieres med dels 33 mio. kr. fra Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse og dels med 6,5 mio. kr. fra justering af lønkonti.

 

at der meddeles en tillægsbevilling på -5,4 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 29 Tilskud og udligning til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beløbet finansieres af Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

  

at der meddeles indtægtsbevilling på i alt 7,7 mio kr. til DUT i 2018 på Serviceområde 29 Tilskud og udligning, som finansieres af DUT afregningen. Der søges om udgiftsbevilling til udmøntning af DUT ihht. bilag 1 i 2018 på 7,7 mio. kr.

 

at der meddeles en udgiftsbevilling på 8 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 29 Tilskud og udligning til efterreguleringen af kommunal medfinansiering. Beløbet finansieres af likvide midler med henvisning til mindreudgifter til kommunal medfinansiering i 2017. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-17 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Godkendelse af revisionsberetning nr. 14 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens revision E&Y har den 15. juni fremsendt revisionsberetning nr. 14 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2017.

 

Gennemgangen for 2017 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Der er ej heller forhold til opfølgning for 2016 og tidligere år.

Sagsfremstilling

Revisionen har til formål at efterprøve om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

 

Områder der vedrører Beskæftigelsesudvalget.

 

 • 5.1. Forretningsgange og ledelsestilsyn - Revisionen vurderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne. Der er tilfælde, hvor det ikke er afspejlet i den konkrete sagsbehandling.
 • 5.2. Personsager - Revisionen vurderer på baggrund af gennemgangen, at sagsbehandlingen i Herning Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der er alene fundet enkeltstående fejl og mangler, og ud fra en samlet vurdering, vurderes det, at området administreres på behørig vis.
 • 5.3. Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion - Revisionen har kontrolleret refusionsanmeldelserne, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet.
 • 5.5. Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri - Det er Revisionens vurdering, at Herning Kommune har hensigtsmæssige og betryggende procedurer og arbejdsgange til, at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser, og at procedurerne og arbejdsgangene fungerer på betryggende vis.

 

Områder der vedrører Social- og Sundhedsudvalget

Der er foretaget gennemgang på stikprøveniveau af personsager, bl.a. indenfor tilskud til nødvendige merudgifter, særligt dyre enkeltsager og botilbud efter SEL § 110 (forsorgshjem, pensionater mv.). Der er ikke fundet væsentlige fejl og mangler.

 

Endvidere er foretaget revision af en række projektregnskaber, som har modtaget puljemidler, bl.a. "Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling" og "Støt Unge til bolig".

Revisionen finder, at regnskaberne giver et retvisende billede af aktiviteterne, og at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskaberne, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og aftaler mv.

 

Gennemgangen for 2017 har således ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Der er ej heller forhold til opfølgning for 2016 og tidligere år.

 

Revisionsberetningen er behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2018, og på Beskæftigelsesudvalgets dagsorden den 21. august 2018.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Revisionsberetning nr. 14 godkendes.

 

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-17 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Endelig godkendelse af Årsregnskab 2017 samt Revisionsberetning nr. 15

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsregnskab 2017 samt revisionsberetning nr. 15 vedrørende revision af årsregnskab 2017 fremsendes til godkendelse.

Herning Kommunes årsregnskab for 2017 blev fremlagt i Byrådet den 17. april 2018 og efterfølgende oversendt til revisionen (EY)
Revisionens beretning skal ifølge reglerne afgives senest 15. juni, hvorefter Byrådet skal foretage den endelige behandling og godkendelse af regnskabet inden udgangen af august måned.

Herning Kommune har den 15. juni 2018 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2017. Revisionsberetningen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Ved den finansielle revision efterprøver revisionen om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.
Ved den juridisk-kritiske revision efterprøves om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ved forvaltningsrevision vurderes om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

 

Revisionen af årsregnskabet for 2017 er udført i overensstemmelse med Herning Kommunes revisionsregulativ af 12. april 2011.

 

Revisionens påtegning/konklusion vedrørende årsregnskab 2017

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

 

I forbindelse med revisionen er der afgivet delberetning nr. 14 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. Denne beretning behandles som særskilt sag. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

atRevisionsberetning nr. 15 vedrørende revision af årsregnskabet for 2017 godkendes,
at Årsregnskabet for 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-4-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Lokalforeningen SIND søger om tilskud til afvikling af Sindets Dag 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michelle Johnsen

Sagsresume

Lokalforeningen SIND Herning Ikast-Brande søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til afvikling af Sindets Dag 2018 den 8. oktober.

 

Sagsfremstilling

Over hele verden markeres Sindets Dag 2018 den 10. oktober via forskellige events, initiativer og arrangementer. Årets tema er unge og psykisk sundhed.

 

På landsplan står foreningen SIND og dennes lokalforeninger for separate markeringer, der alle vil falde på netop den 10. oktober eller dage umiddelbart omkring denne dato. Lokalforeningen i Herning Ikast-Brande ønsker at afholde dette års event den 8. oktober på Herning Bibliotek.

 

Arrangementet i Herning vil blive en blanding af musikalske og andre kulturelle indslag fra blandt andet Mathilde Falch og Anders Lund Madsen, samt debatter og workshops med fokus på at udbrede kendskabet til psykisk sårbarhed m.v.

 

I alt deltager 12 foreninger eller organisationer på selve dagen. Foruden SIND Herning Ikast-Brande og Herning Bibliotek drejer det sig om Headspace, Ung Mod 24-7, SIND Pårørenderådgivning, Job-banken, Selvhjælp Herning, Herning Kommune, FIFS Herning (Foreningen Idræt for Sundhed), Socialpsykiatrien, Minihøjskolen samt Bedre Psykiatri.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøges om et tilskud til afholdelse af eventet på kr. 30.000

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 13. august bevilget et tilskud på kr. 10.000

Økonomi

Det fulde budget lyder på i alt kr. 107.000 og fordeler sig som følger:

 

Musikalske indslag:

 

Mathilde Falch

6.000 kr.

Mads Bille og Kristian Andersen

5.000 kr.

Ensemble MidtVest

Ukendt

Minihøjskolen

Ukendt

 

 

Foredrag o.l.:

 

Workshop ved PsykInfo

1.000 kr.

”Recovery” – Workshop ved Knud Birk

4.000 kr.

“Medicin eller ej” – Workshop ved Peter Gøtsche og Poul Videbæk

24.000 kr.

Hovedtaler – Anders Lund Madsen

37.000 kr.

 

 

Markedsføring af Sindets Dag 2018

20.000 kr.

 

 

Leje af borde og stole

5.000 kr.

 

 

Økonomisk buffer

5.000 kr.

 

 

I alt

107.000 kr.

 

Finansieringen søges hovedsageligt dækket fra Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og §18-midler. Dertil kommer et billetsalg til Anders Lund Madsen på 50 kr., der dog hovedsageligt vil dække kaffe og kage til de deltagende. I alt kan der være 150 deltagende på Herning Bibliotek.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøges om en finansiering på 30.000 kr., mens §18 ligeledes ansøges om 30.000 kr. og Kultur- og Fritidsudvalget med 10.000 kr. I alt en samlet kommunal finansiering på 70.000 kr.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilliges et tilskud på 30.000 kr.,  
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kulturelle aktiviteter, Bymarkedsføring. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.12.00-G14-2-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for Herning Vand`s placering af ledninger i kommunale arealer ved DNV

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at placere en drikkevandsledning på kommunale arealer på adressen Helstrupvej 55, 7400 Herning.

 

Der er fremsendt tilbud om erstatning for deklaration af ledningen.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har fremsendt erstatningstilbud og kortbilag som viser den ønskede placering for ledningen. Der er tale om en drikkevandsledning, som skal forsyne DNV i Gødstrup.

 

Ejendommen Helstrupvej 55, 7400 Herning anvendes i dag, til oplagsplads for en af DNV entreprenørerne samt som landbrugsareal. Herning Vand A/S ønsker at anlægge ledningen, så snart entreprenøren er færdig med at anvende pladsen.

 

Det fremsendte erstatningstilbud er beregninget på baggrund af Landsaftalen. Helstrupvej 55 er ikke omfattet af lokalplanlægning og er beliggende i landzone.

 

Der er tale om et 4 meter langt bælte, hvor ledningen ønskes placeret. På hver side af ledningen ønskes deklararet en servitut om, at ledningen skal henlægge uforstyrret. Ledningen forventes ikke at påvirke arealets fremtidige anvendelse.

Økonomi

Indtægt: 6.613 kr.

 

Udgift: Ingen da alle udgifter afholdes af ansøger.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Vand A/S gives tilladelse til at deklarere de beskrevne anlæg,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 7.000 kr. i 2018 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 04 Handler med Herning Vand 2018,

 

at beløbet tilskrives de likvide aktiver, da det afsatte rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter for 2018 er opbrugt,

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-G14-2-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Orientering om formandsbeslutning om erstatning for placering af ledninger i kommunale arealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om lov til at placere ledninger på kommunale arealer i den kommunale boligudstykning Poppelbakken i Tjørring.

 

Anmodningen fra Herning Vand A/S blev fremsendt til Herning Kommune på et tidspunkt, hvor sagen ikke kunne nå at komme med på det ordinære møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. juni. Under normale omstændigheder skulle sagen derefter vente til det næste ordinære møde i udvalget i august måned. I den konkrete sag blev en af ledningen berørt boliggrund overtaget af køber den 1. juli, men Herning Vand A/S kunne ikke få lov at deklarere deres ledninger, inden der var givet politisk accept, det vil sige efter købet var gennemført.

 

For at sikre en smidig og pragmatisk afvikling af situationen blev sagen forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalgets formand til beslutning på udvalgets vegne, jf. kommunestyrelseslovens § 22. Borgmesteren godkendte på udvalgets vegne det fremsendte tilbud, så tinglysning af ledningen kunne ske inden købers overtagelse af grunden.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har byggemodnet og lavet salgsvilkår for nye parcelhusgrunde på Poppelbakken i Tjørring. Som en del af byggemodningen har Herning Kommune været i løbende dialog med Herning Vand A/S, der gerne vil have placeret forsyningsledninger i området. En lille del af ledningerne (195 m2) er nødt til at løbe hen over en af de grunde, som kommunen skal sælge.

 

Herning Kommune tager højde for ledningen i udbuddet, og køber er blevet kompenseret via et nedslag i grundprisen.

 

Herning Vand A/S har i overensstemmelse med almindelig praksis fremsendt erstatningstilbud samt relevante dokumenter til godkendelse i kommunen. Sådanne sager behandles normalt af Økonomi- og Erhvervsudvalget på åben dagsorden.

 

Der tilbydes 11.310 kr. i erstatning for de 195 m2.

 

Almindelig praksis tilsiger, at Herning Vand A/S ikke kan få lov at tinglyse deklaration, inden Økonomi- og Erhvervsudvalget har behandlet sagen. Uheldigvis har Herning Vand A/S ikke fået indsendt deres ansøgning, sådan sagen kunne komme med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødet den 11. juni. Næste udvalgsmøde var efter grunden var overtaget juridisk og økonomisk af køber. Hvis sagen først blev behandlet i august, kan deklarationen ikke længere tinglyses, da Herning Kommune ikke længere ejer grunden.

 

På den baggrund blev sagen den 20. juni forelagt borgmesteren som formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Borgmesteren besluttede at acceptere tilbuddet på udvalgets vegne, og at udvalget orienteres på august mødet.

 

Det bemærkes, at Herning Vand A/S under normale omstændigheder får at vide, at det må afvente til udvalget har haft lejlighed til at se sagen, men der er tale om en speciel situation, hvor en grundejer kan ende med at komme i klemme.

Økonomi

indtægt: 11.310 kr. ekskl. moms

 

udgift: ingen da alle udgifter afholdes af Herning Vand A/S

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at sagen tages til orientering.

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 11.000 kr. i 2018 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 04 Handler med Herning Vand 2018,

 

at beløbet tilskrives de likvide aktiver, da det afsatte rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter for 2018 er opbrugt,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-1-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener i afdeling 160, Friskolevej/Hvidkløvervej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener ved kollektiv individuel råderet i afdeling 160-0, Friskolevej 7 A-H samt Hvidkløvervej 26-30 A-B, Fasterholt, 7330 Brande.

Sagsfremstilling

Lejerbo vil gerne have skiftet køkkener ud i afdeling 160-0, Friskolevej 7 A-H samt Hvidkløvervej 26-30 A-B, Fasterholt, 7330 Brande, ved kollektiv individuel råderet. Kollektiv råderet betyder, at boligafdelingen optager et fælles lån til nye køkkener, badeværelser eller andet. De beboere, der så ønsker f.eks. et nyt køkken som i denne sag, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen.

 

Afdelingen består af 14 rækkehuse, 7 2-værelse (65,5-67,16 m2) samt 7 3-værelses (81,3-84 m2). Rækkehusene er opført i 1984/1989.

 

På afdelingsmøde den 5. februar 2018 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør  1.987.000 kr. Projektet finansieres ved et 15-årigt kontantlån.

 

Den årlige ydelse på lånet budgetteres til ca. 149.807 kr. Huslejestigningen udgør 446 kr. pr. måned pr. rækkehus, og stigningen vil således udgøre henholdsvis 8,61%, 9,35%, 10,57% samt 10,97% - alt afhængig af rækkehusets størrelse.

 

Huslejestigningen kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der ansøges om kommunegaranti for realkreditlånet.

 

Herning Kommune har ikke praksis for at stille kommunegaranti for ustøttede lån, herunder lån til almindelig istandsættelser. Det indstilles, at der i overensstemmelse med praksis meddeles afslag på kommunal garantistillelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 15-årigt kontantlån godkendes,

 

at der meddeles afslag på kommunal garantistillelse for lånet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-2-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af køkkener i afdeling 414, Sinding Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener ved kollektiv individuel råderet i afdeling 414-0, Sinding Hovedgade 40-56, 7400 Herning

 

Sagsfremstilling

Lejerbo vil gerne have skiftet køkkener ud i afdeling 414-0, Sinding Hovedgade 40-56, 7400 Herning, ved kollektiv individuel råderet. Kollektiv råderet betyder, at boligafdelingen optager et fælles lån til nye køkkener, badeværelser eller andet. De beboere, der så ønsker f.eks. et nyt køkken som i denne sag, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen.

 

Afdelingen består af 9 hobbylandbrug, 2 2-værelse (65 m2), 1 3-værelses (95 m2), 5 4-værelses (95 m2) samt 1 5-værelses (105 m2). Afdelingen er opført i 1995 og består af 9 hobbylandbrug.
Afdelingen er beliggende i et naturskønt område i Sinding ca. 12 km fra Herning.

Boligerne er ideelle for dem, som ønsker at bo på landet med mulighed for at dyrke egne grøntsager og holde dyr. Rækkehusene er opført i 1984/1989.

 

På afdelingsmøde den 5. februar 2018 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør  1.078.000 kr. Projektet finansieres ved et 15-årigt kontantlån.

 

Den årlige ydelse på lånet budgetteres til ca. 81.264 kr. Huslejestigningen udgør 451 kr. pr. måned pr. bolig og stigningen vil således udgøre henholdsvis 6,74%, 7,31% samt 10,13% - alt afhængig af boligens størrelse.

 

Huslejestigningen kræver kommunal godkendelse. 

Økonomi

Der ansøges om kommunegaranti for realkreditlånet.

 

Herning Kommune har ikke praksis for at stille kommunegaranti for ustøttede lån, herunder lån til almindelig istandsættelser. Det indstilles, at der i overensstemmelse med praksis meddeles afslag på kommunal garantistillelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 15-årigt kontantlån godkendes,

 

at der meddeles afslag på kommunal garanti for lånet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.05.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Forslag til forlængelse af erhvervsturismeprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune og Aarhus Kommune har mulighed for i fællesskab at søge regionale midler til en 2-årig forlængelse af erhvervsturismeprojektet ”Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi”. Det nuværende projekt udløber ved udgangen af 2018.

 

Hovedformålet med projektet er at skabe vækst og udvikling indenfor erhvervsturismen og indenfor regionale erhvervsmæssige styrkepositioner. På baggrund af erfaringerne i det nuværende projekt vurderer projektpartnerne, at der fortsat er et betydeligt vækstpotentiale, som kan realiseres ved en projektforlængelse.

 

Herning-projektets økonomi er pt. på 10,5 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland og Herning Kommune hver finansierer 5,25 mio. kr. Den foreslåede projektforlængelsen har en økonomi på 6 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland og Herning Kommune hver finansierer 3 mio. kr. i perioden 2018-2020. Administrationen foreslår, at finansieringen findes indenfor det afsatte budget på Serviceområde 20 Administration, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.

 

På baggrund af Forslag til Lov om ændring af lov om dansk turisme må regionerne ikke beskæftige sig med udvikling af turisme efter 2018. Projektforlængelsen skal derfor nå at træde i kraft i 2018, og ansøgningsfrist er derfor fastsat til den 3. september 2018. 

Sagsfremstilling

Siden 2012 har Herning Kommune og Aarhus Kommune i samarbejde med Region Midtjylland prioriteret midler til at styrke og udvikle erhvervsturismen i regionen med afsæt i Hernings styrkeposition indenfor fagmesser og Aarhus styrkeposition indenfor videnskongresser. Det første projekt blev afsluttet i 2016 og viste fine resultater og effekter. En vigtig del af projektet var at fastholde, udvikle og internationalisere fagmesser som Formland, HI, FoodExpo og Agromek, som i den periode var ramt af både finanskrisen og en hård international konkurrencesituation. Gennem en lang række aktiviteter og initiativer indenfor eks. konceptudvikling, pilotprojekter, markedsføring og salg var projektet med til at skabe både en stigning i overnatningstallet samt en øget turismeomsætning i Herning Kommune på 204 mio. kr. fra 2011 til 2015 (indeholder både turismeomsætning for erhvervs-, event- og ferieturisme).

 

På baggrund af gode resultater, effekter og erfaringer både i Herning og Aarhus blev et nyt mere fokuseret erhvervsturismeprojekt ”Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi” startet op i slutningen af 2016, igen finansieret af de to kommuner og Region Midtjylland. Projektet blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2016, pkt. 359.

 

Projektet har et fælles afsæt i et samarbejde mellem Herning Kommune, Aarhus Kommune, VisitHerning, VisitAarhus, MCH Messecenter Herning og Aarhus Universitet og løber over godt to år frem til udgangen af 2018. I udførelsen af projektet er det delt i to, hvor projektpartnerne i henholdsvis Herning og Aarhus gennemfører hver sin del. Finansieringen er ligeledes delt. Økonomien i Herning-projektet er på 10,5 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland og Herning Kommune hver finansierer 5,25 mio. kr.

 

Erhvervsturismeprojektet indeholder følgende fem indsatsområder:

1) Vækstpartnerskaber

2) Erhvervsturisme til storhospitalerne

3) Udvikling af tilbagevendende messer, kongresser, konferencer og møder

4) Outreach og business events

5 Dataindsamling og vidensudvikling

 

Der er pt. gennemført en lang række aktiviteter i projektet. Aktiviteterne er sammenfattet og beskrevet i det vedhæftede dokument, som er et uddrag af den seneste statusrapport til Region Midtjylland.

 

Nogle af de væsentlige hovedeffekter af det nuværende projekt er en forventet stigning i antallet af erhvervsturismeovernatninger på minimum 10.800 i Herning Kommune og en deraf afledt økonomisk effekt på knap 33 mio. kr. Det forventes også, at der samlet set vil ske en stigning på 15 % i antallet af internationale gæster på fagmesserne FoodTech, Foodexpo, HI og Formland. Det forventes generelt at de opstillede effekter for det nuværende projekt er nået ved udgangen af 2018.

 

Forslag til projektforlængelse

Herning Kommune og Aarhus Kommune har mulighed for i fællesskab at søge regionale midler til en 2-årig forlængelse af erhvervsturismeprojektet ”Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi”.

 

Forlængelsen vil bygge videre på de fem indsatsområder dog med nye vinkler, aktiviteter og indsatser. Hovedfokus vil fortsat være at videreudvikle fagmesser og styrke dem som en platform, hvor virksomheder kan få ny viden og inspiration til udvikling og hvor produktion, innovation, viden og salg sammensmeltes. Administrationen foreslår at der bl.a. arbejdes med:

·         International markedsføring

·         Nye tværgående vækstpartnerskaber

·         Udbredelse og videreudvikling af iværksætterevents på messer

·         Konceptudvikling indenfor fødevarer/gastronomi på messer

·         Videreudvikling og positionering af den nye teknologimesse EOT Electronics of Tomorrow

·         Udvikling af nye tilbagevendende messer/delmesser indenfor eks. digitalisering, fødevaresikkerhed og bæredygtighed

·         Udvikling af nye videnskonferencer i samarbejde med bl.a. Hospitalsenhed Vest.

·         Destinationsudvikling med fokus på en styrket messe- og eventturisme

·         Øget sammenhæng og synlighed af fagmesserne i byen

·         Øget convenience for gæsterne – bl.a. gennem fokus på digitalisering og service

·         Afsøge markedet for nye forretningsmuligheder baseret på Hernings styrkepositioner

 

Derudover er der pt. en evaluering af projektet i gang, som har fokus på de fremadrettede potentialer. Evalueringen er aftalt færdig i slutningen af august og vi forventer, at der vil være indsigter og anbefalinger i evalueringen, som det ligeledes vil give mening at arbejde videre med i en evt. forlængelse af projektet.

 

Både projektpartnerne og en nyligt gennemført analyse gennemført af Region Midtjylland peger på, at der er yderligere vækstpotentiale i arbejdet med erhvervsturisme i Herning. Et potentiale som rækker langt udover turismens værdikæde.

 

På baggrund af Forslag til Lov om ændring af lov om dansk turisme må regionerne ikke beskæftige sig med udvikling af turisme efter udgangen af 2018. Ansøgningen om projektforlængelse skal derfor nå at blive behandlet af Vækstforum og træde i kraft i 2018. Ansøgningsfrist er derfor fastsat til senest den 3. september 2018 med en forventet projektopstart ultimo 2018. Projektet vil i 2019 blive videregivet af Region Midtjylland til den nyoprettede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Økonomi

Den foreslåede projektøkonomi på en to-årig forlængelse er på i alt 6 mio. kr., hvoraf Herning Kommune og Region Midtjylland hver finansierer tre mio. kr. fordelt i 2018, 2019 og 2020.

Projektet foreslås finansieret indenfor det afsatte budget på Serviceområde 20 Administration, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter med en fordeling på 200.000 kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020, i alt 3 mio. kr., som afsættes på funktion 06.48.62 Ny vækst. Såfremt Herning Kommune opnår tilskud fra Region Midtjylland vil de bevillingsmæssige konsekvenser indgå i den førstkommende budgetopfølgningssag efter tilsagn.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde ansøgning til Region Midtjylland om projektforlængelse af projektet ”Fra turismeøkonomi til videns- og erhvervsturismeøkonomi” frem til udgangen af 2020 og efterfølgende indgå resultatkontrakt med udgangspunkt i ovenstående formål og indsatsområder.

 

at finansieringen findes indenfor det afsatte budget på Serviceområde 20 Administration, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter med en fordeling på 200.000 kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020, i alt 3 mio. kr., som afsættes på funktion 06.48.62 Ny vækst. Dette under forudsætning af tilsagn om støtte fra Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Orientering om høringssvar til forslag til ændring af lov om erhvervsfremme og lov om turisme

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Damkær

Sagsresume

Erhvervsministeriet udsendte inden sommerferien en lovpakke med tre lovforslag med høringsfrist den 13. august, hhv. Lov om Erhvervsfremme, Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark samt endelig Lov om ændring af administration af Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

 

Herning Kommune ser en række problematikker særligt i de to første lovforslag og har derfor indgivet høringssvar på hhv. Lov om Erhvervsfremme samt Ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark. På grund af høringsfristen er høringssvarende afsendt den 13. august 2018.

 

Der indstilles til, at de afsendte høringssvar tages til efterretning af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Erhvervsministeriet udsendte inden sommerferien tre lovforslag med høringsfrist den 13. august, til hhv. Lov om Erhvervsfremme, Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark samt endelig Lov om ændring af administration af Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

 

Herning Kommune ser en række problematikker særligt i de to første lovforslag og har derfor indgivet høringssvar på hhv. Lov om Erhvervsfremme samt Ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark.

 

 

Høringssvar til Lov om Erhvervsfremme

 

I Høringssvaret til Lov om Erhvervsfremme er Herning Kommunes hovedpunkter, at vi vil

 

 1. Foreslå, at der placeres et Erhvervshus med egen bestyrelse i Herning, der har til formål at arbejde med specialiseret vækstvejledning i de midt- og vestjyske kommuner med hensyntagen til disses stedsbaserede virksomhedsbehov. Og som endvidere sikrer, at de midt- og vestjyske kommuner er rimeligt repræsenteret på lige fod med de andre landsdele i udarbejdelsen af den samlede erhvervsstrategi, inden for rammerne af hvilken kommunale initiativer skal ligge jf. §14, stk. 3. Region Midtjylland er i Aftalen med Dansk Folkeparti repræsenteret ved ét Erhvervshus med bestyrelse modsat de andre regioner, der har to Erhvervshuse med bestyrelser (undtagen Region Nordjylland, som også har ét). 
 2. Appellere til, at kommunerne kan bibeholde et optimalt praktisk manøvrerum, og dermed at begrænsningerne i §14 stk. 2 fra første punktum samt hele stk. 7 bortfalder. I stk. 2 står der beskrevet, at kommunen ikke må lave erhvervsfremmende aktiviteter, der i forvejen drives af Erhvervshuset. I stk. 7 står der beskrevet en negativ liste af områder, kommunerne ikke må arbejde med erhvervsfremmende som f.eks. nye forretningsmodeller og digitalisering. Endvidere ønsker Herning Kommune at bibeholde et økonomisk manøvrerum til at initiere erhvervsudvikling og lokale vækstvilkår, der supplerer nationale og Erhvervshus’ initiativer. Og derved ikke suspendere men arbejde i overensstemmelse med tidligere års best practice inden for offentlig erhvervsfremme.
 3. Opfordre til, at der indgås individuelle resultatkontrakter mellem de enkelte kommuner og Erhvervshusene i stedet for fælles resultatkonktrakter med KKR. Dette for dels at minimere risikoen for overlappende erhvervsfremme og dels for at sikre lokale hensyn, herunder sikre at kommunale midler til finansiering af Erhvervshusene udmøntes i specialiseret vejledning for den enkelte kommunes virksomheder.
 4. Appellere til, at den lokale 1:1-vejledning fortsat prioriteres som en vigtig indgang til det offentlige erhvervsfremmesystem, samt at den lokale erhvervsservice ved lov får adgang til data om lokale virksomheder på den digitale platform.
 5. Opfordre til, at de nuværende midler til sportsevents også fremover reserveres, eller at disse midler overflyttes til Sport Event Danmark, så vi kan bevare Danmarks position på området og sikre den fremadrettede turismevækst, erhvervsfremme, udvikling af eventindustrien samt branding af Danmark.

 

Det fulde høringssvar ligger som bilag.

 

Høringssvar til Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark

 

I høringssvaret til Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark er Herning Kommunes hovedpunkter følgende:

 

 • I Lovforslaget står beskrevet, at kommunerne fremover skal indgå i tværkommunale destinationsselskaber baseret på en række udefinerede pejlemærker. Og at disse destinationsselskaber overvejende kan søge midler til turismefremme. Derfor foreslår Herning Kommune, at der med de kommende pejlemærker skabes rammer for meningsfulde destinationer med afsæt i de styrkepositioner, som de enkelte kommuner og destinationer har inden for turismens forretningsområder. 
 • I Lovforslaget er erhvervsturisme kun beskrevet ganske lidt, og messeturisme er slet ikke nævnt. Og disse er styrkepositioner for Herning. Derfor foreslår Herning kommune, at erhvervsturisme, herunder messeturisme, får et øget nationalt fokus i arbejdet med at skabe vækst i dansk turisme.
 • I Lovforslaget fremgår det, at de organer, der skal varetage koordineringen af turismefremmeindsatsen får en svækket kommunal repræsentation. Derfor foreslår Herning Kommune, at den kommunale indflydelse på såvel den nationale styring og koordinering som udmøntning af turismefremmemidler øges.
 • I lovforslaget står det ikke beskrevet, hvor de nuværende regionale midler til sportsevents placeres. Sportsevents er en prioritering for Regeringen og for Herning. Derfor foreslår Herning Kommune, at den enkelte kommune fortsat har praktisk manøvrerum til at arbejde målrettet med at tiltrække store internationale events, herunder søge turismefremmemidler i en reserveret pulje til sportsevents. Alternativt at tilsvarende midler overflyttes til Sport Event Danmark, så Danmark kan bevare sin position på eventområdet. 

 

Det fulde høringssvar findes i bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur

at høringssvarene tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Orientering fra Midtjyllands Lufthavn om økonomisk status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd godkendte på møde d. 19 september 2017, pkt. 220 en kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn på i alt 2,434 mio. kr. ligeligt fordelt på årene 2018-2019.

 

Det er en forudsætning for et kapitalindskud, at Midtjyllands Lufthavn i 2018 og 2019 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status på Midtjylland Lufthavns økonomi.

 

Midtjyllands Lufthavn har fremsendt en redegørelse for den økonomiske situation, som fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Ejerkredsen bag Midtjyllands Lufthavn har godkendt et samlet kapitalindskud på 6 mio. kr. årligt i henholdsvis 2018 og 2019, hvoraf Herning Kommunes andel udgør 1,217 mio. kr. årligt.

 

Midtjyllands Lufthavn har et regnskabsmæssigt resultat på -4,901 mio. kr. i 2017, og egenkapitalen udgør i alt 17,671 mio. kr. Midtjyllands Lufthavn oplyser, at alt tyder på, at det forventede regnskabsresultat for lufthavnen i 2018 vil holde sig indenfor rammerne af det vedtagne budget og ejerkredsens bevilgede kapitalindskud på 6 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for 2018 er på -5,602 mio. kr., hvilket stort set svarer til budgetteret resultat på -5,545 mio. kr.

 

Lufthavnen har en budgetmæssig forventning om i alt 85.000 afgående passagerer i 2018, men passagertallet er pr. 31.05.2018 samlet set status quo i forhold til 2017, hvor der var i alt ca. 74.000 afgående passagerer. Udviklingen i passagertal i 2018 sammenholdt med henholdsvis passagertal i 2017 samt budgetterede passagertal fordelt på måneder ses af nedenstående tabel. Herudover ses sammenligningstal for udviklingen i passagertal fra 2017 til 2018 for henholdsvis Billund, Ålborg og Århus Lufthavn fordelt på måneder.

 

Passagerstatistik Midtjyllands Lufthavn:

 

Pr. 31. maj 2018 har lufthavnen i alt 30.858 afgående passagerer, svarende til niveauet på samme tidspunkt i 2017.

 

Lufthavnen har igangsat en række tiltag for at opfylde nye myndighedskrav samt for at skabe større balance mellem indtægter og udgifter ved udnyttelse af kapacitet, og samarbejde med operatører og nye partnerskaber, eksempelvis kendskabskampagnen "Danmarks Lufthavne", udlejning af terminalkontorer, flere charteroperatører samt marketing- og billetkampagner i samarbejde med DAT. Bestyrelsen har desuden igangsat et initiativ omkring ny prisstruktur for DAT flybilletter, hvor der er i tæt samarbejde med DAT ønskes differentiering på brugersegmenter, således at de vigtige afgange for erhvervslivet om morgenen og eftermiddagen styrkes, samtidig med at flyrotationer med lavere belægning gøres mere attraktive for privatsegmentet. Modellen har til formål at understøtte ny passagervækst til fordel for begge parter i samarbejdet.

 

Det er fortsat bestyrelsens og ledelsens målsætning, at forsøge at skabe balance i økonomien ved øgede indtægtsgivende aktiviteter. Lufthavnens økonomi er dog til stadighed udfordret af stigende udgifter pga. skærpede EU og nationale myndighedskrav, særligt på security-området og en tilsyneladende langsommere passagertilvækst end forventet. Derfor forventes der, med mindre øgede indtægtsgivende aktiviteter og ændrede rammebetingelser påvirker lufthavnen positivt, også fremadrettet at være behov for kapitalindskud i størrelsesordenen 5,5 - 6 mio. kr. årligt.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den økonomiske status tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-9-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på mødet i januar 2018.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 15. juni 2018 solgt i alt 47 boliggrunde i 2018. Der er budgetteret med et salg på 72 boliggrunde for hele 2018. Ud af de 47 solgte byggegrunde er der blandt andet solgt 14 i Østerlindparken i Lind, 9 grunde på Ørskovbakken i Snejbjerg, 7 ved Holing Sø i Tjørring, 6 i Grønbækparken i Aulum samt 4 på Egebakken i Gullestrup.

 

Salget af boliggrunde fordelt på 1. og 2. kvartal i 2018 fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.

 

I Lind er 10 ud af de 14 grunde solgt til den kommende Byg & Nyt byggeudstilling. Byg & Nyt er Danmarks største boligudstilling, en miniby af udstillingshuse. Her kan man finde svar på hvad der er tidens trends og tendenser.

 

Herning Kommune har solgt grunde til Byg & Nyt udstillingerne i 2015 (Lind) 2016 (Lind), 2017 (Snejbjerg) og 2018 (Snejbjerg). I 2013 var udstillingen i den private boligudstykning i Frøskovparken i Tjørring.

 

Det er administrationens vurdering, at den branding og markedsføringsværdi som Herning får ved, at Byg & Nyt udstillingen placerer sig i Herning, er særdeles høj. Udstillingen trækker besøgende fra hele Jylland, i alt ca. 10.000 pr. år. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at der findes en del kunder som meget gerne vil bo i et nyt hus men ikke ønsker at bygge selv. Gennem Byg & Nyt udstillingen rammes dette kundesegment.

 

Som det fremgår af bilaget har kommunen solgt en grund på Falkevej i Ørnhøj, og der er solgt endnu en grund på Åbjergvænget i Vildbjerg.

 

Herning Kommune har i 2018 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:

 

By

Udstykning

Antal

Lind

Østerlindparken

35 grunde

Gullestrup

Egebakken

18 grunde

Tjørring

Kastanjebakken

15 grunde

Tjørring

Poppelbakken

6 grunde

 

Det kan på det forliggende grundlag konstateres, at grundsalget har ligget pænt og stabilt i de første to kvartaler af 2018.

 

Salgsstatistik for private virksomheders grundsalg:

Kommunen har gennem den seneste tid arbejdet på at indsamle salgsstatistik for de private virksomheder, som også sælger boliggrunde i Herning Kommune. I Herning Kommune findes der flere udstykkere af boliggrunde, hvorimod dette ikke er tilfældet i for eksempel Holstebro Kommune. Dette medfører, at sammenligninger af salget af boliggrunde i nabokommunerne kan være misvisende. Det er lykkedes at skaffe statistik for dette gennem boliga.dk. Det forventes, at der som tidligere vil fremlægges en sammenligning med salget i Herning Kommune og øvrige kommuner i forbindelse med orienteringen primo 2019.

 

Tallene fra boliga.dk er baseret på tinglyste grundsalg, som boliga.dk kan matche med en annonce og annoncer nedtaget i det pågældende år.

 

Det vil sige, at der er solgt følgende ikke kommunale boliggrunde:

 

2017

2016

2015

2014

2013

40

28

46

30

41

 

Der arbejdes løbende på at forbedre det statistiske grundlag.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 15. juni 2018 solgt 22.571 m2 erhvervsjord i 2018. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 35.000 m2 i 2018.

 

I budget 2018-2021 er der i 2018 er afsat penge til byggemodning af erhvervsarealer ved Mørupvej i Herning.

 

I bilaget fremgår det af Tabel E, at kommunen har solgt 39.040 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle solgte storparceller er at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.

 

Kommunen har også udbudt fire storparceller på Jordbærmarken ved Fuglsang Sø, som også forventes at blive solgt i 2018. Såfremt en kommende køber først overtager arealet i 2019 vil dette salg først fremgår af salgsstatistikken for 2019.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 84.03.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om unges valgdeltagelse ved kommunalvalget i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Boye Thulstrup

Sagsresume

De unges valgdeltagelse ved kommunalvalget i Herning Kommune steg fra 2013 til 2017 for de 18-21 årige, mest for førstegangsvælgerne. Samme tendens ses på landsplan. Lokalt faldt valgdeltagelsen for 24-29 årige. Den tendens ses ikke på landsplan. Københavns Universitet forsker i unges valgdeltagelse og har i juni 2018 fremlagt resultater for kommunalvalget i november 2017. På den baggrund hermed en orientering om resultater og indsatser.

Sagsfremstilling

Københavns Universitets (KU) forskning omfatter alene kommunalvalg (KV) og begyndte ved KV i 2009. Herning Kommune har deltaget i undersøgelserne siden 2013. Der er dermed ikke oplysninger om lokale unges valgdeltagelse i 2009 eller tidligere.

 

Udviklingen i valgdeltagelsen fra kommunalvalget i 2013 til 2017 som det fremgår af KU´s rapport ses i tabellen:  

 

KV13

 

KV17

 

 

Herning Kommune

Region Midtjylland

Landsplan

(deltagende kommuner)

Herning

Kommune

Region

Midtjylland

Landsplan

(91 kommuner)

 Ændring i %-point

 fra 2013 til 2017

Herning Kommune / landsplan

18 årige

70,3 %

73,1 %

71,1 %

79,3 %

 77,1 %

75,1 %

 + 9,0 /

+ 4,0

19-21 år

56,9 %

59,5 %

57,6 %

60,0 %

 62,1 %

60,1 %

 + 3,1  /

+ 2,5

22-29 år*

55,1 %

55,3 %

54,5 %

53,5 %

 58,4 %

54,9 %

 - 1,6  /

+ 0,4

Totalt

(alle vælgere)

 

 75,2 %

 

-

 

71,9 %

 

74,2 %

 

-

 

70,6 %

 

-  1,0 /

 - 1,3

 

For gruppen 22-29 årige gælder, at stemmeprocenten er steget for Herning Kommunes unge vælgere for alle årgange til og med 23 år. Fra det 24. år er den faldet. Se bilag.

 

Der er ingen entydige forklaringer på, hvad der har fremkaldt den øgede valgdeltagelse for de 18-23 årige eller faldet for de 24-29 årige. Såvel nationalt som lokalt er der opmærksomhed på at aktivere unge vælgere. Herning Kommune har både i 2013 og 2017 haft lokale kampagner op til kommunalvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget blev i juni 2017 orienteret om de lokale indsatser frem mod KV17. Heraf kan nævnes:

 

 • biografreklamer - ca. 30.000 eksponeringer
 • film og animationer på skærm på Torvet og ved indfaldsveje
 • film og animationer i herningCentret og uddannelsesinstitutioner til brug på egne infoskærme
 • plakater, bannere, klistermærker og postkort på uddannelsesinstitutioner og bibliotekerne
 • stort banner på Tinghuspladsen
 • facebook-sitet "Hernings stemme" havde 44 opslag om KV17 med godt 30.000 unikke brugere og 40.100 eksponeringer
 • facebook-sitet Herning Kommune havde 8 opslag om KV17 med godt 26.000 unikke brugere og 46.000 eksponeringer

 

Generelt om valgdeltagelsen ved KV17 for alle vælgere gælder:

 • flere kvinder end mænd stemmer. Den tendens ses både lokalt og på landsplan. Undtagelsen er de 18 årige vælgere, hvor begge køn stemmer lige meget
 • stemmeprocenten stiger i takt med indkomstniveauet. Den tendens ses både lokalt og på landsplan.
 • stemmeprocenten stiger i takt med uddannelsesniveauet. Den tendens ses ikke lokalt, Herning Kommune afviger positivt. Der henvises til bilag.
 • vælgere med anden baggrund end dansk stemmer mindre. Den tendens ses både lokalt og på landsplan. 

 

København Universitets rapport hedder "Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017" og udgør små 500 sider.

Økonomi

Kampagnemidlerne har været beskedne og er afholdt indenfor rammen afsat til valg.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-28-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 41 for boliger på Granly i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

På Byrådsmødet den 6. marts 2018 blev lokalplan nr. 21.BL1.3 for boliger på Granly i Sunds samt tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtaget.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018, og der er kommet én bemærkning til kommuneplantillægget, som er belyst og behandlet nedenfor og iøvrigt fremgår af det indsigelsesnotat, der ledsager lokalplansagen.

 

Tillæg nr. 41 indstilles hermed til endelig vedtagelse med en tilføjelse til redegørelsen.

 

Sagsfremstilling

Tillæggets indhold

Da lokalplan 21.BL1.3 for  boliger på Granly i Sunds, der giver mulighed for at etablere boliger i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse, ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages den af tillæg nr. 41.

 

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen er opfyldt.

 

Med kommuneplantillæg nr. 41 fjernes bestemmelsen i den eksisterende ramme 21.BL1 om, at der ikke må etableres boliger på matr. nr. 47a og 47b Torup By, Sunds. Dermed kan lokalplan 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds indeholdes i rammen. Der sker således ingen geografisk ændring af den eksisterende ramme.

 

Offentig høring

Kommuneplantillæg nr. 41 har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018, og der er i høringsperioden kommet én bemærkning til planforslaget, som er belyst og behandlet nedenfor.

 

Bemærkning, den 22. marts 2018 fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen bemærker, at det i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 41, jf. reglerne vedr. bilag IV-arter, skal fremgå, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Vurdering skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.

 

Svar på bemærkning

Det er en redaktionel fejl, at det ikke fremgår af kommuneplantillæggets redegørelse, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Vurderingen er foretaget, og det er vurderet, at boligområdet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og det vil ikke medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingen foreslåes tilføjet til tillæggets redegørelse ifm. den endelige vedtagelse og bekendtgørelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtagelse med ovennævnte tilføjelse til redegørelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-43-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på Granly i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Henrik Thimsen

Sagsresume

På Byrådsmødet den 6. marts 2018 blev lokalplan nr. 21.BL1.3 for boliger på Granly i Sunds samt tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtaget.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018, og der er kommet én indsigelse og én bemærkning til lokalplanen, samt én bemærkning til kommuneplantillægget, som er belyst nedenfor og behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

 

Lokalplanen indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af et mindre boligområde i form af enten åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

 

Lokalplanområdet disponeres i følgende delområder:

Delområde I: areal til bebyggelse og anlæg, vej-, sti og parkeringsareal samt fælles fri- og opholdsareal.

Delområde II: mindre areal til afskærmende beplantning. Området skal friholdes for enhver form for anlæg med blivende karakter, da området ligger inden for Vejdirektorates vejbyggelinje på Ilskovvej.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 2 etager og med en maksimal højde på 8 meter. Bebyggelsesprocenten må for tæt-lav bebyggelse højst være 40 og for åben-lav højst 30.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Granly. Ved etablering af åben/lav bebyggelse kan der etableres individuelle vejadgange fra Granly til de enkelte grunde.

Lokalplanen sikrer vejadgang via lokalplanområdet til matr. nr. 47b og 1ar umiddelbart sydvest for lokalplanområdet.

 

Der skal etableres stiforbindelse gennem lokalplanområdet, der forbinder Granly og Baneparken.

Desuden stilles med lokalplanen krav om en grøn overgang fra lokalplanområdet til Baneparken. Lokalplanen fastsætter iøvrigt bestemmelser for fælles fri- og opholdsareal samt parkeringsareal ved etablering af tæt/lav.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018, og der er i høringsperioden kommet én indsigelse og én bemærkning til lokalplanforslaget samt én bemærkning til forslaget til kommuneplantilægget.

Indsigelsen til lokalplanen vedrører virksomheden Ret-Lak A/S fremtidige udvidelsesmuligheder. Som det fremgår af behandlingen af indsigelsen er det forvaltningens vurdering, at en udvidelse af virksomheden vil være problematisk. Det er dog ikke lokalplanen i sig selv, der bevirker dette, men den allerede gældende kommuneplan og miljølovgivning. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uhindret.

Indsigelsen og bemærkningerne er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 21.BL1.3 for boliger på Granly i Sunds endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-29-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 43 for erhvervsområder ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har den 17. april 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup.

 

Tillægget har været i offentlig høring fra den 19. april 2018 til den 17. maj 2018. Der er ikke indkommet indsigelser/bemærkninger i høringsperioden.

 

Tillæg nr. 43 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Tillægget omhandler rammeområde 59.E2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej og rammeområde 54.E2 for et erhvervsområde øst for Gødstrupvej, syd for Hilmar Sølunds Vej.

 

Kortudsnit, der viser beliggenheden samt den fremtidige afgrænsning af de to kommuneplanrammer.

 

Formålet med tillægget er at bringe forslag til lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup i overensstemmelse Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Med Tillæg nr. 43 ændres den geografiske afgrænsning af rammeområde 59.E2 for erhvervsområdet ved Gødstrupvej og den tilladte bebyggelsesprocent ændres til 50. Den maksimalt tilladte miljøklasse inden for kommuneplanramme 54.E2 ændres til 3. Tillægget justerer ligeledes rammebestemmelserne, så de passer bedre til rammernes nye geografiske udformning. Der gives ligeledes mulighed for restauration inden for rammeområde 59.E2 med henblik på at kunne bibeholde eksisterende restaurant i området.

 

 

Offentlig høring

Tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 19. april 2018 til den 17. maj 2018, og der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger i høringsperioden.

 

På baggrund heraf indstilles tillæg nr. 43 til endelig vedtagelse uden ændringer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-47-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har den 17. april 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. april 2018 til den 17. maj 2018. Der er indkommet en enkelt bemærkning i høringsperioden.

 

Lokalplan nr. 59.E2.2 indstilles til endelig vedtagelse med enkelte ændringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart syd for landsbyen Gødstrup og jernbanestrækningen mellem Herning og Holstebro. Lokalplanområdet afgrænses mod vest og sydvest af Gødstrupvej og mod sydøst af markskellet efter landejendommen Gødstrupvej 44.

 

Kortudsnit med lokalplanens afgrænsning

 

Baggrunden for lokalplanen er et konkret behov for udvidelse af en eksisterende virksomhed i området. Lokalplanens formål er således at udlægge området til erhverv, samt fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse, beplantning og trafikale forhold i området.

 

Lokalplanen afspejler i sin disponering af området den eksisterende lokalplan 59.E2.1, men tilføjer et nyt delområde mod sydøst. Lokalplanen inddeler således området i 3 delområder. Der kan i alle delområderne etableres bebyggelse til kontorer, service- og udstillingsvirksomheder samt lette værkstedserhverv. Derudover kan delområde 1 anvendes til liberale erhverv samt restaurant, mens delområde 2 desuden kan anvendes til lagervirksomhed, og delområde 3 kan anvendes til lagervirksomhed og liberale erhverv.

 

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. april 2018 til den 17. maj 2018, og der er i høringsperioden indkommet en enkelt bemærkning på vegne af en virksomhed inden for lokalplanområdet. Bemærkningen kan ses i sin fulde længde i Bilag 1 - Bemærkning til lokalplan 59.E2.2.

 

Bemærkningen omhandler et ønske om en reducering af lokalplanforslagets krav til parkeringsareal, samt en præcisering af byggefeltet inden for matrikel 1bf Gødstrup Præstegård, Snejbjerg.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler at imødekomme bemærkningen i henhold til byggefeltets udformning, da der kun er tale om en mindre ændring. Ændringen vil således betyde, at der kan bygges helt ned til beplantningen for den del af byggefeltet, der ligger sydøst for den sekundære vejadgang (se kortudsnit nedenfor).

 

Forvaltningen foreslår, at det orange felt medtages i lokalplanens kortbilag 2, som en tilføjelse til byggefelt B under delområde 2.

 

I et forsøg på også at imødekomme bemærkningen i henhold til parkeringskravene foreslår forvaltningen, at lokalplanforslagets §4.3 ændres til:

 

Der skal på egen grund etableres det antal parkeringspladser, som til enhver tid opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende.

 

Der skal dog minimum etableres:

 

• 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til liberalt erhverv, og

• 1 p-plads pr. 8 siddepladser i beværtning

 

Ovennævnte ændring giver mulighed for, at administrere parkeringskravet ud fra en vurdering af det konkrete behov for parkeringspladser, i henhold til antallet af beskæftigede ved lagervirksomheden.

 

 Lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup fremsendes hermed til endelig vedtagelse med de to ovennævnte ændringer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup endeligt vedtages med følgende 2 ændringer:
at afgrænsningen af byggefelt B på kortbilag 2 ændres i overenstemmelse med den indkomne bemærkning ved den sydøstlige afgrænsning af den sekundære vejadgang,
at §4.3 ændres til: ”Der skal på egen grund etableres det antal parkeringspladser, som til enhver tid opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende. Der skal dog minimum etableres:
• 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til liberalt erhverv, og
• 1 p-plads pr. 8 siddepladser i beværtning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-18 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 45 for erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E5.3 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning, og blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 17. april 2018. Forslaget har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til kommuneplantillægget.  

Bemærkningen efter forvaltningens vurdering ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget, og derfor anbefales, at det endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 45 ændrer områdets anvendelse ved, at fjerne muligheden for hotelvirksomhed, og ændrer ligeledes den maksimale bygningshøjde fra 3 etager og 12 meter til 2 etager og 10 meter.

 

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til kommuneplantillæget fra Energinet, som gør opmærksom på at to eltransmissionsanlæg, forløber gennem planområdet i lokalplanforslaget. Det drejer sig om 150 kV jordkablet Bjørnholt-Herning og 150 kV luftledningen Sdr. Felding-Herning. Energinets 150 kV jordkabel og luftledningsanlæg er begge sikret ved tinglyste servitutter.


De omtalte ledninger og kabler er allerede indarbejdet i Herning Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget ændrer ikke på forhold med betydning for lednings- og kabelforholdene. Derfor beskrives de enkelte ledninger og kabler ikke i kommuneplantillægget.    

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-18 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 14.E5.3 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning, blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 17. april 2018, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg nr. 45.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om, at fjerne anvendelsesmuligheden til hotel- og servicevirksomhed fra lokalplanområdet, da det har vist sig, at der ikke er et behov for denne funktion.

 

Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget, og forvaltningen anbefaler, at det endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan nr. 14.E5.3 – Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning, omfatter et areal på ca. 24,6 ha beliggende i den vestlige del af Herning ud mod Ringkøbingvej.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er, at fjerne muligheden for anvendelse af området til hotel- og servicevirksomhed, samt at ændre den maksimale bygningshøje fra 3 etager og 12 meter til 2 etager og 10 meter, da det ligeledes vurderes, at byggeri på 3 etager ikke er realistisk i erhvervsområdet, og at bygningshøjden var tiltænkt hotelfunktioner.

 

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget fra Energinet, som gør opmærksom på at to eltransmissionsanlæg, forløber gennem planområdet i lokalplanforslaget. Det drejer sig om 150 kV jordkablet Bjørnholt-Herning og 150 kV luftledningen Sdr. Felding-Herning. Energinets 150 kV jordkabel og luftledningsanlæg er begge sikret ved tinglyste servitutter.

 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen vedr. jordkapel og luftledning ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget, da begge er sikret ved tinglyste servitutter.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr.14.E5.3 – Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 47 for centerformål ved Lykkesvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

 Herning Byråd besluttede på mødet den 19. marts 2018 at foreløbige vedtage kommuneplantillæg nr. 47 til Herning kommuneplan 2017-2028.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018, hvor der ikke er indkommet kommentarer eller indsigelser til forslaget.

Forvaltningen anbefaler derfor, at kommuneplantillægget endeligt vedtages.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillæg nr. 47 er udarbejdelse af lokalplanforslag 11.C28.2 for centerområde, i form af boliger og mindre liberale erhverv ved Lykkesvej i Herning. Det ansøgte projekt opfylder ikke det krav om opholdsareal, som er angivet i kommuneplanramme 11.C28. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr.47, som reducerer kravet om opholdsarealer på matriklerne 1142 og 1143B fra 30% til 15%.

 

Indsigelser

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er ikke indkommet kommentarer eller indsigelser til forslaget. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-45-17 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Lykkesvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd besluttede på mødet den 19. marts 2018, at foreløbige vedtage forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er indkommet en indsigelse til forslaget.

Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling


Lokalplanforslaget

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra ejeren af Lykkesvej 1C og 1D, om at opføre boligbebyggelse i tre etager.

 

 

Kortet viser placering af ny bebyggelse på Lykkesvej 1C og 1D

 

Lokalplanområdet er på ca. 731 m2 og omfatter ejendommene matr. nr. 1142 og 1143b. Lokalplanområdet har en central beliggenhed, vest for Herning Bymidte, i den vestlige del af karréen Vestergade, Møllegade, Dalgas Allé og Lykkesvej. Forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for Lykkesvej 1C-1D udlægger området til centerformål, herunder boliger og mindre liberale erhverv.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at de eksisterende bygninger kan nedrives, og med henblik på en ny boligbebyggelse i 3 etager og en bygningshøjde på maksimum 12 meter. De eksisterende bygninger er registreret med lav bevaringsværdi.

 

For at understrege den eksisterende facadebyggelinje langs Lykkesvej, fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser, der sikrer, at ny bebyggelse skal opføres i den påbudte facadebyggelinje.

 

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der fastlægger parkeringspladser og adgangsforhold. Ved nybyggeri skal der udlægges areal til parkering svarende til 1 p-plads pr. bolig og en p-plads pr. 50 m2 erhverv. Lokalplanforslaget sikrer ligeledes etablering af opholdsarealer svarende til 10% af bruttoetagearealet til boliger og 15% af bruttoetagearealet til erhverv. Altaner kan medregnes som opholdsareal.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplanen 2017-2018 i forhold til opholdsareal, og derfor er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 47.

 

Offentlig høring

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er indkommet en indsigelse. Indsigelsen er vedlagt som bilag.

 

Indsigelsen omhandler indbliksgener, skyggegener og ændret udsigt.

Forvaltningen vurderer, at en forventet konsekvens af byfortætning er, at der kan ske indbliksgener, skyggegener, samt ændret udsigt.
Derfor kan det ikke udelukkes, at det kan forekomme på trods af afstanden..
  

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer, at den indkomne indsigelse medfører en ændring vedrørende pkt. 1.3 i lokalplanforslagets redegørelse, hvad angår beskrivelse af lokalplanområdets omgivelser. Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til endelig vedtagelse med den anførte ændring i redegørelsen.

 

 

Byplanudvalget har noteret, at lokalplanforslaget er tiltrådt efter en konkret vurdering af indbliks- og skyggegener.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning endeligt vedtages,
at redegørelsen ændres jf. bilaget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning - Tinghuskarréen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 11.C18.3 for et centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning har været i offentlig høring fra den 26. januar til den 23. marts 2017.

 

Der er i denne periode indkommet tre indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget. Den ene af indsigelserne var et veto fra Kriminalforsorgen. Lokalplanen har derfor ikke kunnet endeligt vedtages, inden der var opnået enighed mellem Kriminalforsorgen og Herning Kommune om ophævelse af vetoet.

 

Både Kriminalforsorgens veto og indsigelse fra ejerne af naboejendommen til Herning Arrest handler om principperne for passage for fodgængere mellem Tinghuspladsen og parkeringspladsene i gården bag Østergade og Nørregade. Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse med en mindre ændring af princippet for denne passage for fodgængere samt en bestemmelse om, at begrønning af hegn ikke må udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for arresten.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Byråd sendte i foråret 2016 et lokalplanforslag for Tinghuskarréen i Herning Bymidte i offentlig høring. Formålet med lokalplanforslaget var at sikre et flot og levende bymiljø i Tinghuskarréen, blandt andet i form af nyt byggeri, begrønning af gårdrummet og stiforbindelser på tværs af karréen.

 

Lokalplanforslaget omfattede blandt andet Tinghuset, der anvendes til arrest. Kriminalforsorgen nedlagde veto mod lokalplanforslaget, da de vurderede, at en realisering af lokalplanforslaget ville gøre det vanskeligt fortsat at drive arrest. Forvaltningen forhandlede med Kriminalforsorgen om ophævelse af vetoet. Det lykkedes at opnå principiel enighed om lokalplanens muligheder for placering af nyt byggeri, stiforbindelser og hegning omkring arresten.

 

Herning Byråd vedtog derfor på mødet den 24. januar 2017 et revideret lokalplanforslag for den sydlige del af Tinghuskarrén.

Forslag til lokalplan 11.C18.3 udlægger området til centerfunktioner. Det giver desuden mulighed for at anlægge en offentlig sti mellem Østergade 7A og Tinghuset og hegn på op til 4 meter omkring en del af arrestens arealer.

 

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 11.C18.3 har været i offentlig høring fra den 26. januar til den 23. marts 2017. Der er i denne periode indkommet tre indsigelser og bemærkninger. Indsigelser og bemærkninger er vedlagt sagen som bilag. Indsigelserne og bemærkningerne er opsummeret og kommenteret i et indsigelsesnotat, der også er vedlagt som bilag.

 

Indsigelserne har følgende hovedpunkter. Forvaltningens kommentarer og anbefalinger er anført med kursiv skrift.

 

 • Ønske om handicap p-pladser

Der vil blive anlagt to offentlige handicap p-pladser i Tinghuskarréen.

 

 • Sikkerhed omkring arresten

Kriminalforsorgen har ophævet sit veto som det fremgår af brev af 12. juni 2018, der er vedlagt som bilag.

Forvaltningen anbefaler at det tilføjes til lokalplanen, at begrønning af hegn omkring arresten ikke må udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.

 

 • Ny offentlig stiforbindelse som erstatning for Kirkestien

Ejeren af Østergade 7A ønsker ikke en offentlig sti over sin ejendom som forbindelse mellem gården i Tinghuskarréen og Østergade.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen kan give mulighed for at anlægge en ny offentlig sti, mod at betale erstatning til ejeren.

Placeringen af en ny passage bør påvirke de eksisterende parkeringspladser på ejendommen så lidt som muligt. Forvaltningen indstiller derfor, at princippet for placering af forbindelsen ændres som vist i indsigelsesnotatet.

Forvaltningen er enig med ejeren af Østergade 7A i, at ejeren skal have en økonomisk kompensation ved anlæg af offentlig stiforbindelse over ejendommen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 11.C18.3 for centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der til lokalplanens § 9 stk 4 tilføjes:Begrønning af hegn må ikke udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for arresten,

 

at princip for passage for fodgængere på matr. nr. 634, Herning Bygrunde, ændres, så det er til mindst mulig gene for de eksisterende parkeringspladser.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Lind hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

x

 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har den 17. april 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 61.C1.5 for centerområde ved Lind Hovedgade. Forslaget har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er i perioden indkommet én indsigelse til planforslaget.

Forvaltningen anbefalder, at lokalplan nr. 61.C1.5 endeligt vedtages som fremlagt.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er centralt belligende i Lind langs Lind Hovedgade. Mod nord og vest afgrænses området af ejendommen Lind Hovedgade 10B og en boligbebyggelse i 1-2 etager. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Lind Hovedgade. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af Lind Torv og Lind Pleje- og Aktivitetscenter.

 

Lokalplanen giver muligheder for etablering af et 3 etagers byggeri med fælles opholdsarealer mod vest. Lokalplanområdet udlægges til boliger og liberalt erhverv, som kan indpasses i bymiljøet uden at belaste omgivelserne med miljøgener. Ny bebyggelse skal opføres som randbebyggelse, hvor hovedbygningerne skal placeres langs Lind Hovedgade. Bebyggelsen langs Lind Hovedgade vil dermed være med til at definere gaderummet.

 

Ved lokalplanens udarbejdelse er et byggeri i 3 etager under opførelse. Lokalplanen muliggør, at der kan indrettes beboelse i stueetagen hvor nuværende lokalplan kun giver mulighed for erhverv.

 

Offentlig høring

Forslaget har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er i perioden indkommet én indsigelse til planforslaget. Indsigelsens hovedpunkt er utilfredshed med det igangværende byggeri, herunder at det opføres i 3 etager ud mod Lind Hovedgade hvor indsigers ejendom også ligger ud til. I indsigelsen beskrives også modstand mod byggeri i op til 4 etager og mod dispensation til nuværende byggeri.

 

Forvaltningens vurdering

Indsigelsen er primært rettet mod det byggeri, der er under opførelse, og hvortil der allerede er givet byggetilladelse. Byggetilladelsen er givet i henhold til lokalplan nr. 61.C1.3 der er vedtaget i 2009. Den del af indsigelsen der omhandler det nuværende byggeri har derfor ikke betydning, i forhold til den endelige vedtagelse af lokalplanforslag nr. 61.C1.5. Lokalplanforslaget giver ikke mulighed for byggeri i op til 4 etager som indsiger hævder. Lokalplanforslaget giver kun mulighed for byggeri i 3 etager som ved tidligere vedtaget lokalplan, dog gives der mulighed for boliger i stueplan i stedet for erhverv.

 

Der er i nuværende byggetilladelse givet dispensation til placering af trappetårn og svalegange uden for byggefelt. Trappetårn og svalegange er placeret på modsatte side af bygning i forhold til Lind Hovedgade. I forbindelse med dispensationen blev der foretaget en nabohøring og denne indgik i sagsbehandlingen af byggeansøgningen. Dispensationen er ligeledes givet i henhold til lokalplan nr. 61.C1.3 der er vedtaget i 2009. Dispensationen er indarbejdet i nuværende forslag til lokalplan nr. 61.C1.5 således, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med det byggeri der er under opførelse.

 

Indsigelsen giver ikke anledning til ændring af lokalplanforslaget og forvaltningen anbefalder at lokalplan nr. 61.C1.5 endeligt vedtages som fremlagt.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 61.C1.5 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-27-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 vedrører en ramme til offentlige formål ved Herning Museum i Herning og en blandet bolig- og erhvervsramme ved Museumsgade i Herning. Tillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 14.OF2 - Offentligt område ved Herning Museum og nyt rammeområde 14.BL7 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Museumsgade i Herning.

 

   

Ny afgrænsning af rammeområde 14.OF2 og nyt rammeområde 14.BL7.

 

Der udlægges et nyt rammeområde 14.BL7 til blandet bolig- og erhvervsformål i den nordvestlige del af rammeområde 14.OF2. Kommuneplanramme 14.BL7 muliggør etagebebyggelse i op til 4 etager, en bebyggelsesprocent på 80, og krav om opholdsarealer svarende til 30% af boligetagearealet og 10% af erhvervsetagearealet. Krav til p-pladser fastsættes til 1 pr. bolig, ½ pr. ungdoms- og ældre/-handicapegnet bolig og 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-42-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhverv ved Museumsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Danmarks Fotomuseum havde indtil udgangen af 2017 til huse i den kommunale ejendom Museumsgade 28 i Herning, hvor museets bestyrelse besluttede at lukke museet. Herning Kommune ønsker derfor at sælge ejendommen. Området er ikke omfattet af en lokalplan. Der er udarbejdet lokalplanforslag nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning, med henblik på, at ejedommen kan overgå til anden anvendelse ved et salg.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bl.a. anvendelse og bebyggelsesprocent, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanens område

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Herning, tæt ved Dronningens Boulevard og jernbanen. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Museumsgade, mod øst af det tidligere Herning Museum og museumsparken med Frilandsmuseet, mod syd af et nyt boligområde ved Trøstrup Vænge og mod vest af en boligbebyggelse bestående af én-etagers rækkehuse samt en villa, der ligger ud til Museumsgade.

 

Lokalplanens område udgøres af ejendommen Museumsgade 28, Herning, matr. nr. 1376a Herning Bygrunde. Lokalplanområdets størrelse er 2830 m2.

 

Området blev indtil årsskiftet 2017/ 2018 anvendt til fotomuseum. Den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse står i dag tom.

 

Luftfoto fra 2017. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvide prikker.

 

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet opdeles i to delområder I og II, som udgør henholdsvis den nordlige og den sydlige del af lokalplanområdet.

 

I delområde I ligger en eksisterende bevaringsværdig bebyggelse, som kan omdannes til enten boliger eller boliger og erhverv. Bygningen er i Herning Kommuneatlas vurderet til en bevaringsværdi på 3. Bevaringsværdien på bebyggelsen er revurderet i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, men fastholdes på 3. Der er i lokalplanen fastsat bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige bygning. Der må maksimalt opføres 7 boliger i den eksisterende bygning. Boliger kan placeres i hele bygningen, men virksomheder uden tilknytning til bolig må kun placeres i hovedbygningen ud til Museumsgade. Der kan etableres virksomheder, der kun giver anledning til ubetydelige miljøpåvirkninger af omgivelserne som kontorer, liberale erhverv eller lignende.

 

I delområde II udlægges et byggefelt til boliger som tæt-lav bebyggelse. Der må maksimalt opføres 3 boliger indenfor byggefeltet, hver boligenhed må maksimalt være 160 m2, og der må maksimalt opføres 360 m2 etageareal. Bebyggelsen må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage og skal placeres nord-sydgående. Der stilles krav til materialer i forhold til at sikre sammenhæng med den eksisterende bebyggelse.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Museumsgade. Der stilles krav om 1 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal.

 

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 30 % af boligetagearealet og 10 % af erhvervsetagearealet.  

  

Plangrundlag

Kommuneplanramme 14.OF2

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til bl.a. anvendelse og bebyggelsesprocent, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028, der udlægger et nyt rammeområde 14.BL7 i den nordvestlige del af rammeområde 14.OF2.    

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 14.BL7.1 for Blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 52 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til Tillæg nr. 52 til kommuneplanen er det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplanlægning der muliggør etableringen af et aktivitetscenter til idræts- og kulturelle formål på Godsbanevej i Herning, og fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.   

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028 omfatter rammeområderne 14.E1, 14.R1, 14.R5 og 14.T1, der dækker en del af området syd for jernbanen og Dronningens Boulevard samt Sdr. Anlæg, Knudmosen og et areal til Herning kraftvarmeværk. Tillægget ændrer på den geografiske afgrænsning af førnævnte rammeområder i forhold til vejmatriklen for Godsbanevej og tilføjer desuden et nyt rammeområde 14.OF6 til et offentligt område ved Godsbanevej. Til gengæld indskrænkes rammeområde 14.E1 for et erhvervsområde ved Godsbanevej til omkring den halve størrelse.

 

Kortudsnit, der viser den foreslåede afgrænsning af rammeområderne.

 

Tillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere et kulturelt samlingssted i tæt tilknytning til Herning Bymidte og Sdr. Anlæg.

 

Tillægget muliggør således etableringen af et aktivitetscenter til idræts- og kulturelle formål med tilhørende funktioner inden for rammeområde 14.OF6. Tillægget fastlægger således anvendelsen inden for kommuneplanramme 14.OF6 til offentlige formål, herunder kultur-/idræts-/aktivitetscenter samt forenings- og undervisningsformål. Derudover er flere af anvendelsesbestemmelserne fra kommuneplanramme 14.E1, der vedrører den østlige del, ligeledes videreført til kommuneplanramme 14.OF6, herunder muligheden for at etablere erhverv inden for miljøklasse 1-3. Tillægget fastsætter rammer for højde- og etageantal samt den maksimale bebyggelsesprocent for bebyggelse inden for kommuneplanramme 14.OF6.

 

Med tillægget fjernes muligheden for at etablere butikker med særligt pladskrævende varer, som tidligere har været muligt i den østlige del af kommuneplanramme 14.E1, der med tillægget er udlagt til kommuneplanramme 14.OF6. Anvendelsen til butikker med særligt pladskrævende varer vurderes ikke at være hensigtsmæssig i forhold til områdets placering eller forenelig med den ønskede udvikling af området til kulturelle formål.

 

I tillægget fastsættes den maksimale bebyggelsesprocent for bebyggelse inden for kommuneplanramme 14.OF6 til 110. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager, og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 meter, dog med undtagelse af klatretårne og andre bygningselementer, der er nødvendige for aktivitetscentrets drift og funktion, der ikke må overstige en højde på 30 meter. I følge kommuneplanrammens bestemmelser skal parkeringskravet fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan.

 

Miljøforhold

Området ligger uden for sikkerhedszonen omkring risikovirksomheden Danish Crown A/S Herning, men inden for den maksimale konsekvensafstand. Karakteren af områdets benyttelse kan derfor have betydning ved vurderingen af samfundsrisikoen omkring virksomheden. I henhold til BEK nr. 371 af 21/04/2016 har Herning Kommune forud for denne plan hørt Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, som er risikomyndigheder for Danish Crown slagteriet i Herning. Brand og Redning MidtVest samt Miljøstyrelsens høringssvar er indarbejdet i tillægget. Der er ikke i forbindelse med planlægningen udarbejdet en ny beregning af samfundsrisikoen, da det vurderes, at planlægningen ikke ændrer væsentligt på antallet af personer, der færdes eller opholder sig i området i forhold til tidligere.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning for at muliggøre etableringen af et aktivitetscenter for forskellige sportsgrene i området, der ikke passer ind i de øvrige sportshaller i kommunen. Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages det af forslag til kommuneplantillæg nr. 52.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning, umiddelbart syd for Dronningens Boulevard og jernbanearealet ved Herning Banegård. Lokalplanområdet afgrænses mod nord og vest af jernbanearealet ved Herning Banegård og Banedanmarks kontor- og servicebygninger, og mod syd og øst af Godsbanevej. Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 1404c og 1404d, Herning Bygrunde, samt en mindre del af matrikel nr. 1404a, Herning Bygrunde, og har et samlet areal på 25.833 m2.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at udlægge et område på Godsbanevej i Herning til erhvervs- og offentlige formål i form af kultur-/idræts-/aktivitetscenter og virksomheder inden for virksomhedsklasse 1-3. Planen fastlægger desuden områdets anvendelse til forenings- og undervisningsformål.

 

Lokalplanen skal sikre, at den fremtidige udvikling af området sker under hensyntagen til de omkringliggende områder og med henblik på at skabe et helhedspræg gennem en overordnet disponering af området.

 

Lokalplanområdets anvendelse

Lokalplanområdets disponering tager udgangspunkt i de nuværende forhold med eksisterende bebyggelse samt opholds- og parkeringsarealer.

 

Lokalplanområdet må anvendes til offentlige formål i form af kultur-/idræts-/aktivitetscenter med et stort udvalg af sportsgrene, herunder skaterpark, klatrevægge, parkour, rulle hockey, basket, calisthenics, fitness, kampsport, e-sport, øve- og undervisningslokaler mv. samt en mindre café i tilknytning til de ovennævnte faciliteter. Lokalplanområdet kan ligeledes anvendes til forenings- og undervisningsformål, herunder trænings- og øvelokaler mv.

 

Derudover kan lokalplanområdet anvendes til erhverv i miljøklasse 1-3, hvor miljøklasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger er 50 m. Dette er for eksempel kontorer, liberale erhverv, offentlige formål, elektronikværksteder, laboratorier, lager, servicevirksomheder, håndværksprægede virksomheder og lignende.

 

Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser

Lokalplanen giver mulighed for ændret anvendelse i de eksisterende bygninger og etablering af ny bebyggelse.

 

Ny bebyggelse må kun opføres inden for byggefelterne og kan opføres i maksimalt 3 etager og med en højde på op til 12 meter. Inden for byggefelt A på lokalplanens kortbilag 2 kan der dog opføres bebyggelse med en højde på maksimalt 30 meter, som kan indrettes til klatretårn, rapelling eller lignende. Ny bebyggelse kan med sin højde og arkitektoniske bearbejdning være med til at markere ankomsten til Herning.

 

Lokalplanen fastlægger bebyggelsesprocenten til 110 for området som helhed, svarende til et samlet bruttoetageareal på 28.420 m2, hvoraf den eksisterende bebyggelse i området udgør ca. 21.420 m2.

 

Bebyggelse skal have ydermure, som fremtræder i blank mur i tegl eller som pudset, beton – naturlig eller indfarvet, fiberplader, stålplader, naturskifer m.v. Bebyggelsens facader skal opføres i mørke, afdæmpede farver, dog kan der på mindre bygningsdele anvendes stærkere farver og signalfarver, for eksempel i forbindelse med indgangspartier og lignende. Ligeledes kan der enkelte steder på facaderne indrettes felter med særlig udsmykning såsom graffiti.

  

Lokalplanen stiller desuden krav til omfang og udformning af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet på grund af områdets beliggenhed ved en indfaldsvej.

 

Lokalplanforslaget indeholder regler for skiltning på terræn og facader.

 

Lokalplanområdets vejbetjening og parkering

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Godsbanevej. Lokalplanen udlægger ingen nye veje. Dog reserveres et areal til ankomst og parkering samt arealer til adgangs- og servicevej og parkering. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for opretholdelse af den eksisterende stiforbindelse/passage gennem området samt en ny tværgående stiforbindelse langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning.

 

Det forventes, at størstedelen af områdets brugere vil ankomme på cykel eller med offentlig transport på grund af områdets beliggenhed i forhold til bymidten og den forventede målgruppe. Lokalplanens parkeringskrav er således lavere end ved andre offentlige funktioner. De anførte parkeringskrav betyder, at der ved et dagligt antal brugere på 200 personer som minimum skal etableres 40 p-pladser og ligeledes 40 cykelparkeringspladser alene til områdets brugere. Der er ved planens udarbejdelse 46 p-pladser nordøst for den nedlagte postterminal samt yderligere 65 p-pladser til personbiler og 3 p-pladser til lastbiler øst for servicevejen. Parkeringskravene skal opfyldes inden for lokalplanområdet. Lokalplanen stiller desuden krav om etablering af cykelparkering, som skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til indgange til bygninger. Cykelparkering kan med fordel etableres som overdækket.

 

Miljøforhold

Området ligger uden for sikkerhedszonen omkring risikovirksomheden Danish Crown A/S Herning, men inden for den maksimale konsekvensafstand. Karakteren af områdets benyttelse kan derfor potentielt påvirke samfundsrisikoen omkring virksomheden. I henhold til BEK nr. 371 af 21/04/2016 har Herning Kommune forud for denne plan hørt Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, som er risikomyndigheder for Danish Crown slagteriet i Herning, for at sikre, at borgere i Herning ikke udsættes for uacceptabel risiko. Brand og Redning MidtVest samt Miljøstyrelsens høringssvar er indarbejdet i lokalplanforslaget. Herning Kommune har ikke i forbindelse med planlægningen udarbejdet en ny beregning af samfundsrisikoen, da det vurderes, at lokalplanen ikke ændrer væsentligt på antallet af personer, der færdes eller opholder sig i området i forhold til tidligere.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning foreløbigt vedtages, dog således

 

atdet tilføjes §8, at der kun må facadeskiltes med virksomheder, der er hjemmehørende i bygningen eller efter forudgående godkendelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for centerformål ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byplanudvalget har godkend at der tilvejebringes lokalplan for en udvidelse af et hotel i Skolegade. Forslag til tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er det kommuneplanmæssige grundlag for

Forslag til lokalplan 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning.  

 

Tillægget muliggør udvidelsen af den eksisterende hotelvirksomhed og fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 omfatter rammeområde 11.C31, der omhandler karreen Smallegade-Bethaniagade-Bredgade-Skolegade i Herning.

 

Kortudsnit med afgrænsning af rammeområde 11.C31

 

I kommuneplantillægget justeres bestemmelserne om bebyggelsesprocent, opholdsareal, parkeringskrav og anvendelse inden for rammeområde 11.C31, så det fortsat er muligt at have hotelvirksomhed i området, og så det eksisterende hotel sikres udvidelsesmuligheder.

 

Med tillægget ændres bebyggelsesprocenten fra 175% til 180% for at muliggøre en bedre udnyttelse af de eksisterende arealer i det allerede udlagte byområde.

 

Med tillægget tilføjes muligheden for at etablere hotelvirksomhed og café/restaurant med henblik på at kunne bibeholde den eksisterende hotelvirksomhed med tilhørende restaurant i området.

 

Med planforslaget justeres desuden enkelte bestemmelser, for at sikre de nuværende forhold omkring udendørs opholdsareal og parkeringskrav.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017- 2028 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning for at muliggøre udvidelse af en eksisterende hotelvirksomhed i området. Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages det af forslag til kommuneplantillæg nr. 37.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning bymidte og omfatter matrikel nr. 935, Herning Bygrunde, der afgrænses af Skolegade mod øst og Bredgade mod syd. Lokalplanen omfatter et areal på 1.706 m2.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at give mulighed for en udvidelse af den eksisterende hotelvirksomhed, og udlægger derfor området til centerformål. Lokalplanen skal dermed muliggøre en fortætning af eksisterende bebyggelse med udgangspunkt i Herning Kommunes målsætning om byfortætning.

 

Lokalplanen har til formål at skabe rammer for et godt handelsmiljø ved at fastlægge bestemmelser for fremtidig bebyggelses skiltning og indpasning i bymiljøet, herunder bestemmelser for en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området.

 

Lokalplanen har desuden til formål at fastsætte bestemmelser for bevaring af eksisterende bebyggelse med middel bevaringsværdi og dennes særlige arkitektoniske udtryk, samt at muliggøre nedrivning af en bygning med lav bevaringsværdi.

 

Lokalplanområdets anvendelse

Lokalplanområdet må anvendes til centerformål, herunder detailhandel, liberale erhverv, kontorer, cafe/restaurant og boliger. Lokalplanområdet kan ligeledes anvendes til hotelvirksomhed. Lokalplanen stiller særlige krav til anvendelse for facadebebyggelsen langs Bredgade og Skolegade for henholdsvis stueetage samt 1. sal på grund af områdets beliggenhed i tilknytning til Hernings gågade. Øvrige etager må kun anvendes til boliger og hotel.

 

Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser

Lokalplanen fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent for området til 180. Lokalplanen muliggør nedrivning af den eksisterende bagbygning, der er registreret med lav bevaringsværdi, med henblik på at kunne opføre ny bebyggelse med et samlet etageareal på 1.087 m2.

 

Ny bebyggelse må højst opføres i 5 etager og en højde af maksimum 18 meter. Bebyggelse skal opføres med facade i de angivne facadebyggelinjer, som dog kan fraviges med op til 1,2 meter ved for eksempel karnapper, frontispice, altaner, indgangsparti eller lignende.

 

Bredgade nr. 20 er registreret med en bevaringsværdi på 4. For at sikre denne bygning fremover, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at istandsættelse skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

 

I lokalplanen stilles desuden krav til omfang og udformning af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet.

 

Lokalplanområdets vejbetjening

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Skolegade. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for opretholdelse af de 2 eksisterende stier/passager gennem området samt den tværgående vej, der også i dag forbinder Skolegade med Bethaniagades parkeringsplads. Lokalplanen fastsætter desuden parkeringskrav for området.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning foreløbigt vedtages, dog således

 

at §4.5 udgår.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-18 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 22. januar 2018 sag om igangsætning af ny planlægning for et boligområde øst for Fuglsang Sø i Herning.

 

Der foreligger nu et forslag til kommuneplantillæg med miljørapport for området.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 50 med miljørapport foreløbigt vedtages og fremlægges i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Da den eksisterende kommuneplanramme 13.B19 for boligområde ved Brændgårdvej ikke er i overensstemmelse med de intentioner, der er i lokalplanforslaget for området, er der udarbejdet der kommuneplantillæg for området.

 

Områdets afgrænsning ændres i det nordøstlige hjørne så matrikel nr. 2h Brændgårde, Herning Jorder indgår i kommuneplanrammen. Matriklen flyttes fra rammeområde 13.OF15 til rammeområde 13.B19 for at give mulighed for at området kan trafikbetjenes fra Brændgårdvej.De bygningsregulerende bestemmelser ændres til at indeholde flere boligtyper og højere bebyggelse.

Den samlede bebyggelsesprocent for hele området fastholdes.

 

 

 Oversigtskort

 

Miljørapport:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplanforslag 13.B19.1 ledsages af en miljørapport, som overordnet beskriver, hvordan planlægningen forholder sig til Herning Kommunes miljømål og lovgivningen på området.

 

Det er vurderingen, at planlægningen samlet set, ikke er i strid med Hernings Kommunes miljømål. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2017-28 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning foreløbigt vedtages,

 

at planforslaget fremlægges i høring i 8 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-18 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Brændgårdvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 22. januar 2018 sag om igangsætning af ny planlægning for et boligområde øst for Fuglsang Sø i Herning.

 

Der foreligger nu forslag til lokalplan og miljørapport for området.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget med miljørapport foreløbigt vedtages og fremlægges i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet har en størrelse på 8,2 ha og omfatter privatejede ejendomme og en ejendom ejet af Herning Kommune.

 

Lokalplanen er inddelt i 7 delområder.

  

Delområderne I, IV, V og VI kan anvendes til tæt-lav eller etagebebyggelse i form af række- kæde- klyngehuse i 2-3 etager.

Delområde II kan anvendes til etagebebyggelse 4-6 etager i form af punkthuse.

Delområde III kan anvendes til enten åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i min. 2 etager på relativt små grunde.

Delområde VII skal anvendes som grøn kile i bebyggelsen. Den grønne kile kan indeholde regnvandsbassin og arealer til håndtering af regnvand. Kilen skal fremstå med et naturpræg. Beplantningen skal være spredt og tilpasset det omkringliggende landskab.

 

Bebyggelse inden for hvert delområde i lokalplanområdet skal fremstå som en samlet helhed i farver, form og materialer og indgå i en helhed med det omkringliggende landskab.Bebyggelse skal udføres med saddeltag, ensidig taghældning eller fladt tag. Bebyggelse i hele lokalplanområdet skal opføres i minimum 2 etager og maksimum 6 etager.

 

Der er i lokalplanen lagt vægt på områdets overgang ud mod landskabet. Der er i delområderne ud mod ”idræts ramblaen”, og mod landskabet og landskabskilen ind i lokalplanområdet derfor fastsat en påbudt facadebyggelinje. I lokalplanens delområde II kan der opføres punkthuse i 4-6 etager. Her er ligeledes fastsat en påbudt facadebyggelinje. Hermed kommer punkthusene til at stå på en linje midt i området, og bliver dermed et markant element i det store åbne landskab.

 

Den samlede bebyggelsesprocent for hele lokalplanområdet er 40 %. Byggemuligheden er fastsat i de enkelte delområder og dermed bliver bebyggelsen mange steder tættere, derved frigøres areal til den grønne kile, der snor sig gennem området fra vest og nord.

 

Området skal vejbetjenes fra Brændgårdvej i lokalplanens nordøstlige del. Her ligger der ved lokalplanens udarbejdelse en bolig. Boligen er omfattet af lokalplanen for at give plads til en trafikløsning, som gør det muligt at sikre gode oversigtsforhold samt sikring af de bløde trafikanter. Boligen er registret med bevaringsværdi på 4. Lokalplanforslaget giver mulighed for at boligen kan nedrives. Herning Kommune kan blive overtagelsespligtig til ejendommen, da den er udlagt til vejareal.

Vejstrukturen i lokalplanområdet består af en stamvej, der deler sig i to. Der stilles krav om en træbeplantning langs stamvejen. Eksisterende stier er sikret i lokalplanforslaget, og der er stillet krav om nye stier gennem den grønne kile,  

 

Illustrationsplan med delområder

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af udviklingsplanen for Sportscenter Herning og med de intentioner, der er i denne plan. Her er der fokus på afgrænsningen ud mod landskabet samt afgrænsningen mod idrætsramblaen, der forbinder Sønderagerskolen med Sportscenter Herning.

 

Den nordlige del del af lokalplanområdet er udpeget som §3 efter naturbeskyttelsesloven. Teknik- og Miljøudvalget har meddelt dispensation til udpegningen, idet forvaltningen vurderer, at der kan anvises erstatningsarealer et andet sted.

  

Miljørapport:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplanforslag 13.B19.1 ledsages af en miljørapport, som overordnet beskriver, hvordan planlægningen forholder sig til Herning Kommunes miljømål og lovgivningen på området. Det er vurderingen, at planlægningen samlet set ikke er i strid med Hernings Kommunes miljømål.

Miljørapporten er vedlagt som bilag og det ikke-tekniske resumé er indsat bagerst i lokalplanen.

  

Vejnavn:

Det anbefales, at området får ét vejnavn som gælder for hele lokalplanområdet. Vejnavnet bliver dermed også navnet på kvarteret.

Følgende navne forslås:

 

Brændgård Engpark, Holing Engpark eller Fuglsang Engpark.

 

 

Byplanudvalget har på møde den 13. august navngivet området Holing Engpark. 

Indstilling

Byplanudvlaget indstiller

at lokalplan 13.B19.1 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning foreløbigt vedtages, dog således

 

at lokalplanen tilpasses til et krav om arkitektonisk sammenhæng i de enkelte delområder.

 

at planforslaget fremlægges i høring i 8 uger. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-18 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at etablere en ny etagebebyggelse med boliger på grunden Silkeborgvej 63-65 i Herning.

 

Det er på Byplanudvalgets møde den 22. januar 2018 besluttet at igangsætte en ny planlægning for området med krav til en arkitektonisk bearbejdning af projektet, krav til udformningen af en eventuel 4. sal samt krav til etablering af erhverv eller butiksformål i stueetagen mod Silkeborgvej.  

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 11.C25.3 for Centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning omfatter et areal på ca. 1300 m², og ligger i den østlige del af Herning Bymidte på hjørnet af Th. Nielsens Gade og Silkeborgvej.

 

 

Byplanudvalget har på mødet den 22. januar 2018 behandlet sagen om igangsætning af ny planlægning for området med udgangspunkt i et fremsendt projekt med en boligbebyggelse i 5 etager.

Beslutningen var, at der kan igangsættes en ny lokalplan med krav til, at projektet gennemgår en markant arkitektonisk bearbejdning i forhold til facadeudtryk og altaner. og at nyt byggeri højst må opføres i 4 etager, og at den fjerde etage skal opføres som tagterrasse eller som etage under sadeltag. Der er også krav til etablering af erhverv eller butiksformål i dele af stueetagen mod Silkeborgvej. Disse krav er indarbejdet i lokalplanforslaget.   

 

Lokalplanens formål er at muliggøre en ny boligbebyggelse med delvist liberalt erhverv eller butik i stueetagen ud mod Silkeborgvej. Lokalplanen udlægger overordnet området til centerområde med detailhandel, liberale erhverv, cafe/restaurant og boliger således, at der muliggøres en ny byudvikling langs Silkeborgvej.

 

Lokalplanen fastsætter ligeledes bestemmelser for byggeri og anlægs indpasning i bymiljøet, samt stiller krav til bygningens placering, udformning og udtryk. Det er muligt at bygge i op til 4 etager med den fjerde etage som tagterrasse eller som etage under sadeltag, og der stilles generelt krav til udformning af altaner og tegl som facademateriale.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at sikre en god afvikling af trafikken samt nye tilkørselsforhold til området, hvor der kun bliver vejadgang fra Th. Nielsens Gade.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 11.C25.3 for Centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Bethaniagade 26-30 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har i budgetforliget 2018 udtrykt ønske om et udviklingsprojekt i Bethaniagade med "skæve boliger" samt nye rammer for Blå Kors´ nuværende aktiviteter på Bethaniagade i Herning.

 

I juni 2018 har Byrådet godkendt, at Herning Kommune kan købe ejendommene Bethaniagade 26-30 af Blå Kors Danmark. Herning Kommune ønsker at opføre et bo- og aktivitetstilbud samt "skæve boliger". "Skæve boliger" er en bolig til borgere, der har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø i en almen boligforening eller privat udlejning. Boligerne har en social vicevært tilknyttet.

 

For at realisere disse planer er der udarbejdet lokalplanforslag for Bethaniagade 26-30. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive de eksisterende bygninger og opføre ny bebyggelse til boliger, offentlige formål og liberalt erhverv.

 

Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse indpasses i det eksisterende bymiljø i forhold til placering af bebyggelse, valg af materialer og afskærmning af friarealer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet markeret med hvid, stiplet linje.

 

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse er fastlagt i kommuneplanramme 11.B1 for Boligområde mellem Rolighedsvej og Bethaniagade. Kommuneplanrammen giver mulighed for at opføre boliger samt bygninger til offentlige formål og liberalt erhverv. Lokalplanforslaget kan derfor give mulighed for at anvende Bethaniagade 26-30 til bo- og aktivitetstilbud (offentlige formål) og "skæve boliger".

 

Nedrivning af eksisterende bebyggelse

På Bethaniagade 26-30 ligger tre sammenbyggede bygninger i røde tegl. Bygningerne mod gaden er 2 - 2½ etager høje. I gårdene bagved ligger bagbygninger og skure i forskellige højde og materialer. Alle bygninger er vurderet til middel eller lav bevaringsværdi og fremstår generelt ikke i særlig god stand. For at give mulighed for at opføre ny og tidssvarende bebyggelse, giver det nye lokalplanforslag mulighed for at nedrive al eksisterende bebyggelse inden for lokalplanens område.

 

Nyt byggeri

Omfanget af nyt byggeri inden for lokalplanens område er også fastlagt i kommuneplanramme 11.B1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må maksimalt være 80%. Der er mulighed for at opføre bebyggelse i op til 3 etager og 12 meters højde. Bebyggelsen skal fremstå som en sluttet bebyggelse mod gaden. Det vil sige, at facaden mod Bethaniagade skal placeres i skellet mod gaden, på samme måde som den nuværende bebyggelse.

 

Lokalplanforslaget udlægger et byggefelt mod Bethaniagade med mulighed for bebyggelse i op til 3 etager og 12 meters højde. Af hensyn til naboerne må der i en del af byggefeltet kun opføres bebyggelse i maksimalt 1 og 2 etagers højde som vist på illustrationen. Uden for byggefeltet må der opføres mindre bygninger som skure og lignende i op til 1 etage og 4 meters højde.

 

 

Lokalplankort med byggefelter. Uden for byggefelterne kan der kun opføres mindre bygninger som skure og lignende i op til 1 etage og 4 meters højde.

 

Ny bebyggelse skal have facader i tegl. Teglen kan enten stå som blank mur eller pudses. Det vil få bebyggelsen til at passe til den øvrige bebyggelse i Bethaniagade. For at skabe variation i facaden kan mindre bygningsdele udføres i træ, glas, zink, stål, kobber og aluminium.

 

Parkering

Parkering til lokalplanområdet skal placeres i gården bag byggeriet. Der vi blive adgang til parkeringspladserne gennem en port. Antallet af parkeringspladser fastlægges ud fra Herning Kommunes sædvanlige normer for antal af parkeringspladser til erhverv og forskellige boligtyper.

 

Der er ikke tidligere bygget "skæve boliger" i Herning og derfor ikke fastsat en parkeringsnorm for dem. Parkeringsbehovet til "skæve boliger" vil primært være gæster, plejepersonale og lignende. Forvaltningen vurderer, at 1/4 parkeringsplads pr. bolig vil kunne opfylde parkeringsbehovet.

 

Da lokalplanområdet ligger i Herning Bymidte fastlægger lokalplanen, at der også skal anlægges cykelparkeringspladser.

 

Beplantning og begrønning

Der er i dag et grønt og frodigt gårdmiljø bag den nuværende varmestue på Bethaniagade 30. Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der også fremover skal sikre et grønt og indbydende gårdmiljø. Det betyder blandt andet, at der skal plantes træer og at hegn, skure og lignende skal begrønnes med klatrende planter.

 

Mindre bygninger som affalds- og cykelskure skal have grønne tage i form af mos, stenurter eller lignende. Det betyder, at tagene får et grønt og levende udseende set fra de øverste etager i den omkringliggende bebyggelse. Samtidig er det med til at forsinke regnvandet.

 

Hegn mod naboer

Gårdarealerne på Bethaniagade 26, 28 og 30 er i dag afgrænset mod de omkringliggende ejendomme med plankeværk, mure eller bygninger i forskellig højde og materiale. For at afskærme de omkringliggende boliger mod støj fra lokalplanområdets udearealer, giver lokalplanforslaget mulighed for at opføre hegn / mure i skel med en højde mellem 1,8 og 3,0 meter.

 

Der kan også opføres bagbygninger i skel med en højde på op til 2,5 meter i skellet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 11.B1.1 for Bethaniagade 26-30 i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

I forbindelse med arbejdet med at forbedre publikums- og undervisningsfaciliteterne i Løvbakkerne, er det i budgetforliget for 2018 besluttet at fremme undervisningsfaciliteterne i Løvbakke Naturcenter.

Det eksisterende Løvbakke Naturcenter fungerer som et center til undervisning, med satellitoplevelser og fokus på biodiversitet. Centret har omkring 65.000 besøgende om året, som primært kommer fra de nære omgivelser, såvel som fra Herning og omegn. Centret kan ikke længere rumme de mange forskellige besøgsgrupper samtidig. Det er derfor nødvendigt at inddrage et større område til undervisning og formidling. Samtidig skal Genbrug og Affald opgradere sin ’Affaldsskole’ med nye og bedre undervisningsfaciliteter i Løvbakkerne.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 15.R5.2 for område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er placeret i Løvbakke Skov, ved Gullestrup, nord for Herning. I nærheden af lokalplanområdet, mod vest findes Løvbakke Dyrehave. Nord for lokalplanområdet findes Rute 18 Herning - Holstebro. Lokalplanområdet er på cirka 19 ha og omfatter dele af matriklerne nr. 3h, 3b, 1l og 1o.

 

Forslag til lokalplan nr. 15.R5.2 for område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup

Forslag til lokalplan nr. 15.R5.2 sikrer lokalplanens anvendelse til offentlige- og rekreative formål.

Inden for den vestlige del af lokalplanområdet findes Løvbakke Naturcenter med de tre eksisterende bygninger, hvoraf den nyeste bygning fungerer som ankomstbygning, med toiletfaciliteter og plads til madpakkespisning. De andre to bygninger fungerer som naturcenter med undervisningsfaciliteter, men kan ikke længere rumme de mange forskellige besøgsgrupper samtidigt, uden at undervisningsforløbet bliver forstyrret.

Der er derfor behov for en ny bebyggelse til undervisning og formidling, der kan rumme de mange besøgende i området. Samtidigt giver det rigtig god mening at forankre undervisning i naturen ude i naturen, ved at opføre ny bebyggelse til undervisning og formidling i Løvbakke Skov. På denne måde kan andre også få glæde af de optimerede faciliteter.  

 

Lokalplanområdet ligger 5 km fra centrum af Herning By, og der ligger 12 folkeskoler inden for et radius af 10 km. Netop derfor er her enestående muligheder for at skabe rammer for friluftsliv og læring, som mange vil kunne få glæde af.

 

Den centrale del af lokalplanområdet fremstår som to ubenyttede marker, opdelte af et læhegn. Den østlige del af lokalplanområdet omfatter den offentlige institution Bakkegården, en besøgsgård med speciel fritidshjemsgruppe. Der er ligeledes uderumsaktiviteter og naturoplevelser.

 

 

 

 

Som vist i ovenstående principskitse tænkes den nye bygning placeret i linje med centrets tilhørende bygninger inden for delområde I, for at skabe en landskabelig og arkitektonisk helhed. Ved at placere den nye bygning i forbindelse med den eksisterende hovedbygning, kan man samtidigt udnytte det eksisterende depot og toiletfaciliteter. Centrets eksisterende bygninger vil blive fysisk forbundet med ny bebyggelse og Bakkegårdens område igennem en sti. Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Løvbakkevej. Udover udvidelse af undervisningsfaciliteterne omfatter lokalplanen en ny sø samt etablering af jorddepot, der formes som et bakkelandskab, og også kan bruges til undervisningsformål.

 

Lokalplanens delområder

For at sikre en helhedsmæssig udvikling i lokalplanområdet, opdeles området i tre mindre delområder; Delområde I giver bl.a. mulighed for ny bebyggelse til undervisning og formidling, samt mindre bygninger til legeplads, udsigtstårn, ny sø samt jorddepot/bakkelandskab. Delområde II udlægges til cykel- og bilparkering. Delområde III kan fortsat nvendes til offentlige og rekreative formål, og giver også mulighed for fremtidige udvidelser. Det andet byggefelt etableres inden for delområde III og sikrer, at den offentlige institution Bakkegården har mulighed for udvidelse med et samlet areal på 400 m2, dog højest 200 m2 etageareal for den enkelte bygning og maksimum 8,5 meter i højde. Udover det må der etableres 300 m2 overdækket areal til f.eks. læskure, udsigtstårn, skure til dyr, toiletter, legeplads, og lignende. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 15.R5.2 for offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 for Klimasikring af Holstebro Midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at beskytte Holstebro by for oversvømmelser fra Storå, og for at der til enhver tid kan afledes regnvand fra befæstede arealer i Holstebro by til Storå, ønsker Holstebro Byråd at etablere et klimasikringsanlæg til tilbageholdelse af regnvand i oplandet til Holstebro by. En del af det potentielt oversvømmelsestruede areal ligger i Herning Kommune.

 

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 34 til Herning Kommuneplan for det areal der potentielt kan risikeres oversvømmet ind i Herning. Der er udarbejdet Miljøkonsekvensrapport for anlægget og Miljøvurdering af planerne. I Holstebro Kommune udarbejdes lokalplaner samt et tillæg til Holstebro Kommuneplan.

 

Der har været forudgående høring fra den 17. august 2017 til den 7. september 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger til projektet for den del af det samlede projekt der omfatter Herning Kommune.

 

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 34 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Anlægget består af et tre-delt kombinationsanlæg til sikring mod oversvømmelse i Holstebro svarende til 100 årshændelse i år 2100. Klimasikringsanlægget har til formål at styre vandføringen gennem byen, så oversvømmelsesrisikoen minimeres. Anlægget virker ved, at der i en oversvømmelsestruende situation tilbageholdes vand i Vandkraftsøen og i ådalen opstrøms byen. Derfor ønskes et dæmningsanlæg med sluse i ådalen og et nyt dæmnings- og sluseværk foran den eksisterende Vandkraftsødæmning til at styre vandgennemstrømningen i åen. Sluserne vil kun være i brug, hvis der er risiko for oversvømmelse, og vandet skal kun tilbageholdes få dage. Ved fuld udnyttelse af vandtilbageholdelse bag dæmning i ådalen, vil 149 ha af ådalen kortvarigt blive oversvømmet med et vandspejl, der ligger op til 5 meter over åens normale vandspejlskote. En del af det oversvømmede areal, i alt ca. 30 ha, ligger i Herning Kommune.

 

 

Kommuneplantillæg nr. 34 udpeger et potentielt oversvømmelsesareal for den del af projektet i Holstebro Kommune der rækker ind i Herning Kommune. Retningslinjerne for klimatilpasning i Herning Kommune ændres så det nye oversvømmelsesareal medtages og der laves en ny retningslinje som hindrer byggeri inden for oversvømmelsesarealerne. Dette gøres for at sikre, at der ikke etableres nyt byggeri der kan fordyre erstatningspligten, ved nødvendige oversvømmelser, når dæmningsanlægget er etableret. Se forslag til kommuneplantillæg nr. 34.

 

Hovedkonklusionen fra det ikke tekniske resume er, at når klimatilpasningstiltagene aktiveres og de sø- og vandløbsnære arealer oversvømmes, vil færdsel på lavtliggende stier og nær den oprindelige bred ikke være mulig. Påvirkningen er dog begrænset til 5 - 10 dage pr. hændelse som finder sted gennemsnitligt 1 – 2 gange på 10 år og vurderes ikke at have væsentlig effekt på mulighederne for at gennemføre rekreative aktiviteter. Fiskeriet i Storå forventes ikke at blive påvirket af projektet, da aktivering af klimatiltagene forventes gennemført i vinterhalvåret, hvor fiskeri i Storå ikke er tilladt.

 

Holstrebo Kommune har ligeledes udarbejdet en styrestrategi for projektet som skal være med til at sikre at der ved en 10 års hændelse ikke foretages indgreb som kun skal bruges ved 100 års hændelser, for dermed at sikre, at for eksempel kolinihaver ikke oversvømmes unødigt, se bilag Hydrauliske beregninger og styrestrategi. for Herning Kommune betyder en opstuvning, at flere landmænd kan risikere at få deres marker oversvømmet i korte perioder i vinterhalvåret ved 10 års hændelser. Holstebro Kommune vil indgå kompensationsaftaler med de berørte landmænd. Arbejdet med at udforme disse aftaler er under forberedelse.

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 34 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-26-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 for centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 15. maj 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 17. maj 2018 til og med den 14. juni 2018. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser til planforslagene.

 

Kommuneplantillæg nr. 40 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 11.C1 - Centerområde ved den vestlige del af Bethaniagade og Bredgade i Herning og nyt rammeområde 11.C13 - Centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning.

 

Ny afgrænsning af rammeområde 11.C1 og nyt rammeområde 11.C13.

 

Der udlægges et nyt rammeområde 11.C13 til centerområde i den sydvestlige del af rammeområde 11.C1. Kommuneplanramme 11.C13 muliggør etagebebyggelse i op til 4 etager med en femte etage som tagterrasse, en bebyggelsesprocent på maksimalt 250 og krav om opholdsarealer svarende til 5 % af bruttoetagearealet.

Krav til p-pladser fastsættes til 1 pr. bolig, mindst 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal og 1 pr. 50 m2 butiksetageareal, hvor butikslager ikke medregnes.

Det samlede detailhandelsareal for kommuneplanramme 11.C1 reduceres fra 3.500 m2 til 2.800 m2, og der overføres 700 m2 detailhandelsareal til kommuneplanramme 11.C13. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-41-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 15. maj 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning og kommuneplantillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 17. maj 2018 til og med den 14. juni 2018. Der er ikke kommet indsigelser til planforslagene i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 11.C13.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Herning Bymidte på hjørnet af Bredgade og Møllegade. Området har et areal på ca. 906 m2 og benyttes i dag til butik, bolig samt parkering på terræn.

 

Lokalplanområdet er overordnet set disponeret med byggefelt i den sydlige del og parkering i den nordlige. Byggefeltet må anvendes til etagebebyggelse i op til 4 etager med en femte etage som tagterrasse og med en maksimal bygningshøjde på 18 meter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelsens anvendelse og materialer.

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Møllegade og Bethaniagade/ Herninglund p-plads via den eksisterende vejføring. Der stilles krav om etablering af p-pladser i forhold til antallet af boliger samt erhvervs- og butiksetagearealet, og der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 5 % af bruttoetagearealet.

 

Lokalplankort.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 17. maj 2018 til den 14. juni 2018, og der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

atlokalplan nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 48 for Møltrup Optagelseshjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Herning Byråd har den 15. maj 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager lokalplan 85.OF.3.1 for Møltrup Optagelseshjem ved Timring.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 17. maj til 14. juni 2018, og der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger.

Tillæg nr. 48 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Da lokalplan 85.OF3.1 Møltrup Optagelseshjem ved Timring ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til den geografiske afgræsning af rammen, er der udarbejdet et tillæg. Tillægget indskrænker den eksisterende ramme 85.OF3 til kun at omfatte lokalplanområdets afgrænsning. De eksisterende rammebestemmelser bibeholdes dermed, og der sker udelukkende en geografisk ændring af rammen.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-48-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Møltrup Optagelseshjem ved Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Herning Byråd har den 15. maj 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 85.OF.3.1 for Møltrup Optagelseshjem ved Timring og tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 17. maj til 14. juni 2018, og der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger. Lokalplan nr. 85.OF.3.1 for Møltrup Optagelseshjem ved Timring indstilles hermed til endelige vedtagelse uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at sikre den fremtidige anvendelse til privat institution i form af Møltrup Optagelseshjem ved at fastsætte bestemmelser for ny bebyggelse og anlæg, og samtidig sikre, at en udvidelse sker til mindst mulig gene for de kulturhistoriske, arkitekttoniske og landskabelige værdier i området, herunder sikring af Møltrup Hovedgård, som er fredet. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i form af multisal, boliger/værelser, produktionshaller/værksteder mv. Der kan dog ikke opføres ny bebyggelses inden for åbeskyttelseslinjen.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse i form af en rødstensvilla fra 1931, der i dag anvendes til bolig for flere beboere. Villaen, der er et klassisk eksempel på "bedre byggeskik" er blandt andet ombygget med en karnap, der slører det originale arkitektoniske udtryk, og den indgår ikke i miljømæssig sammenhæng med omkringliggende bebyggelse eller landskab.

 

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 17. maj til den 14. juni 2018, og der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger til planforslaget.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 85.OF3.1 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-25-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 38 for Erhvervsområde ved Industriparken og Østerbro i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Sagsresume

På Byrådsmødet den 6. marts 2018 blev lokalplan nr. 91.E2.1 for erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk samt tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtaget.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018. Der er i høringsperioden indkommet tre bemærkninger til kommuneplantillægget, disse bliver belyst og behandlet nedenfor, og fremgår i øvrigt af det indsigelsesnotat, der ledsager lokalplansagen.

 

Tillæg nr. 38 indstilles hermed til endelig vedtagelse med et par tilføjelser til redegørelsen samt en ændring i kortbilag i forhold til kommuneplanafgrænsningen og eksisterende grøn struktur. 

Sagsfremstilling

Tillæggets indhold:

Da lokalplan 91.E2.1 for erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk, der skal sikre en eksisterende virksomheds fortsatte udvidelsesmuligheder, ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2018, ledsages den af tillæg nr. 38.

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om at lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med kommuneplanen er opfyldt.

Forslag til Lokalplan 91.E2.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser, infrastruktur og zoneforhold.

Området er omfattet af rammeområde 91.E3 Erhvervsområde ved Østerbro. Kommuneplantillægget aflyser rammeområde 91.E3 Erhvervsområde ved Østerbro. Området overgår til rammeområde 91.E2 Erhvervsområde ved Industriparken. Rammeområde 91.E2 justeres i forhold til miljøklasser og zoneforhold.

 

Med kommuneplantillæg nr. 38 ændres afgrænsningen af rammeområde 91.E2, således at det indbefatter det rammeområde, som tidligere har været et selvstændigt rammeområde 91.E3. Derudover overgår den del af den rekreative ramme 91.R2, som forbinder de to delområder i lokalplan 91.E2.1, til 91.E2. Området overgår til erhverv, da en rekreativ ramme for en intern vej i et erhvervsområde ikke er hensigtsmæssigt. Endvidere justeres krav til parkering i området, således at der gives mulighed for enten at skulle etablere mindst én p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal eller minimum én p-plads pr. samtidigt  beskæftiget medarbejder.

 

Med tillægget er det endvidere formålet at ændre afgrænsningen for et område som er udpeget til grøn struktur, da dele af denne udpegning ligeledes er omfattet af eksisterende kommuneplanramme 91.E2 Erhvervsområde ved Industriparken. Den grønne struktur udgår af området, da en dobbeltudpegning ikke er hensigtsmæssig i forhold til, at der i rammeområdet er mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 5. 

 

Offentlig høring:

Kommuneplantillæg nr. 38 har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018. Der er i høringsperioden kommet tre bemærkninger til planforslaget, som er belyst og behandlet i det indsigelsesdokumentet, som er vedlagt på lokalplansagen.
Der er indkommet to bemærkninger fra Miljøstyrelsen, som omhandler henholdsvis ændring i afgrænsning af grøn struktur og et ønske om specificering af virksomhedsklasser i forhold til, at der ikke må etableres forhold med væsentlig fare for forurening af grundvandet. Derudover er der indkommet en bemærkning fra Vejdirektoratet som ønsker en ændring af afgrænsning af kommuneplantillægget, således at kommuneplantillægget ikke overskrider vejskel vedrørende statsvej.

Bemærkningerne kan imødekommes jfr. indstillingen og kommentarerne til lokalplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med følgende ændringer:
at kortbilag med fremtidige kommuneplanrammer ændres således, at Vejdirektoratets ønsker imødekommes i forhold til, at kommuneplantillæggets afgrænsning ikke overskrider vejskel til statsvej.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-37-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 6. marts 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan 91.E2.1 og kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk.

Forslagene har været i offentlig høring fra den 8. marts 2018 til den 3. maj 2018. Der er indkommet én bemærkning til lokalplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 91.E2.1 endeligt vedtages med få ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Harreskovvej og Østerbro i Kibæk. Lokalplanområdet afgrænses af regnvandsbassiner i syd, af landbrugsjorder og et bevaringsværdigt dige i øst, af erhvervsbebyggelse og Harreskovvej mod nord og mod vest af Østerbro og bebyggelse med karakter af erhverv samt enkelte boliger. Lokalplanområdet er ca. 5 ha.

 

  

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 91.E2.1 har til formål at give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5. Lokalplanen stiller krav til bebyggelses ydre fremtræden, placering og beplantning for at sikre ny bebyggelses indpasning i nærmiljøet og det omkringliggende landskab.

 

Lokalplanen har endvidere til formål at forebygge miljøkonflikter, at overføre en del af området fra landzone til byzone, at sikre et bevaringsværdigt dige, at sikre vandhuller, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 samt fastsætte bestemmelser for sikre og funktionelle tilkørselsforhold til området.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I og II. I delområde I kan der etableres erhverv i miljøklasse 1-2. I delområde II kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5, herunder oplag. Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til grundvand, anvendelse og byggemuligheder.  

 

Plangrundlag

Området er delvist omfattet af eksisterende lokalplan nr. 91.1.15 - Erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk. Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

 

Forslag til lokalplan 91.E2.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser, zoneforhold, infrastruktur og afgrænsning af rammeområde og ledsages derfor af forslag til kommuneplantillæg nr. 38. 

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 8. marts 2018 til 3. maj 2018. Der er inden for høringsperioden indkommet to bemærkninger til lokalplanen herunder et ønske om præcisering af virksomhedstyper fra Miljøstyrelsen. Samt en miljøansøgning fra Kibæk Maskinstation, som ønsker udvidede muligheder for oplag. Denne ansøgning anses som en bemærkning, der giver anledning til en revidering af områder med mulighed for oplag. Bemærkningerne er belyst og behandlet i indsigelsesnotat, der er vedlagt sagen som bilag.

 

Forvaltningen bemærkninger:

På baggrund af de indkomne bemærkninger foreslåes det at udvide området med mulighed for oplag, samtidig med at der tilføjes en bestemmelse om, at der maksimalt må etableres 6000m2 oplag. Dette vil give en større fleksibilitet for virksomheden, samtidig med at omfanget af oplagsarealet fortsat begrænses.

Derudover bliver der på baggrund af Miljøstyrrelsens bemærkning tilføjet en præcisering i anvendelsesbestemmelserne om, at der ikke må etableres grundvandstruende virksomheder i området, og at allerede eksisterende virksomheder, som er af grundvandstruende karakter, må blive liggende under forudsætning af, at de laver foranstaltninger, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 91.E2.1 endeligt vedtages med følgende ændring,
at der tilføjes ny bestemmelse i lokalplanens §3:Det samlede areal til oplag må maksimalt være 6000m2 samt at kortbilag 2 opdateres med udvidet areal til oplag.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Tilbagebetalingsdeklarationer i forbindelse med udbetaling af støtte til bygningsfornyelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Tanja Andreasen

Sagsresume

I henhold til Byfornyelseslovens § 29 skal kommunen tinglyse en deklaration om tilbagebetaling af støtte til bygningsfornyelse, der er gældende såfremt den pågældende ejendom skifter status eller afhændes med værdistigning inden et nærmere fastsat åremål. Kommunen kan dog undlade at tinglyse tilbagebetalingsdeklarationer ved ombygninger, hvor der ydes mindre, offentlig støtte.

 

På baggrund af et konkret tilfælde, hvor tilbagebetalingsdeklarationen er blevet aktuel, viser det sig, at det er meget svært i praksis at administrere kravet om tilbagebetaling, og forvaltning her derfor vurderet proceduren for tilbagebetalingsdeklarationer.

 

Forvaltningen indstiller, at kravet om tilbagebetaling frafaldes i det konkrete tilfælde og servitutten slettes af tingbogen.

Desuden anbefaler forvaltningen, at proceduren for tinglysning af tilbagebetalingsdeklarationer i Herning Kommune ændres fremadrettet.

Sagsfremstilling

I henhold til Byfornyelseslovens §29 skal kommunalbestyrelsen tinglyse en deklaration på ejendomme, som har modtaget støtte til bygningsfornyelse, om vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af kontant tilskud såfremt ejendommen skifter status eller afhændes inden et nærmere fastsat åremål på højst 20 år til en højere pris end den ved støtteudmålingen beregnede handelsværdi med et tillæg af et beløb, der svarer til ejendomsprisudviklingen i det forløbne tidsrum. Ved beregningen kan endvidere tillægges et beløb, som modsvarer prisstigning på ejendommen som følge af yderligere forbedringsarbejder gennemført efter afslutningen af byfornyelsesarbejderne. De stillede vilkår kan ikke kræves opfyldt ved salg til medejer, ægtefælle eller livsarving, men vil være gældende ved de pågældendes senere afhændelse af ejendommen inden for det fastsatte åremål. I øvrigt kan kommunalbetyrelsen undlade at tinglyse deklaration ved ombygninger, hvor der ydes mindre, offentlig støtte.

 

På møde den 26. april 2016 besluttede Byplanudvalget, at der i forbindelse med støtte til bygningsfornyelse skal tinglyses en tilbagebetalingsdeklaration, såfremt støtten overstiger 50.000 kr.

Indtil da havde praksis været, at kommunen tingslyste tilbagebetalingsdeklarationer med fem års varighed i forbindelse med alle sager om udbetaling af støtte til istandsættelse.

 

I praksis viser det sig dog at være svært at administrere kravet om tilbagebetaling, da det er svært at fastsætte og dokumentere den generelle værdistigning. Jf. byfornyelseslovens §§ 18 og 29 er det kommunens opgave at dokumentere, at der er sket en værdistigning af ejendommen, der berettiger et krav om tilbagebetaling af støtte.

Værdistigningen er tidligere blevet beregnet ud fra en opgørelse over stigninger, som SKAT har lavet. Opgørelsen er imidlertid ophørt i 2014, og der er ikke kommet tilsvarende opgørelse. Grundlaget for at beregne værdistigningen er dermed usikkert og meget svært at administrere efter i praksis.  

 

Kriterier for fremtidig tinglysning af tilbagebetalingsdeklarationer

På baggrund af ovennævnte anbefaler forvaltningen, at proceduren for tinglysning af tilbagebetalingsdeklarationer i Herning Kommune ændres fremadrettet i henhold til nedenstående:

 

 • ved tilsagn om støtte på under 75.000 kr. - ingen tilbagebetalingsdeklaration
 • ved tilsagn om støtte på over 75.000 kr. - tilbagebetalingsdeklaration med 3 års varighed

 

Med ovennævnte anbefaling vurderer forvaltningen, at risikoen for at en tilbagebetalingsdeklaration bliver aktuel er minimal. Skulle det alligevel ske, er det tvivlsomt, om kommunen vil kunne håndhæve kravet.

 

Haakonsgade 1, 7400 Herning

Herning Kommune har den 4. juni 2014 givet tilsagn om støtte til istandsættelse af Haakonsgade 1, 7400 Herning på ialt 47.266 kr.

Støtten er udbetalt i december 2014. I den forbindelse blev der, i henhold til byfornyelselovens §29, tinglyst en tilbagebetalingsdeklaration med fem års gyldighed. Ejendommen er solgt pr. 1. marts 2018, og tilbagebetalingsdeklarationen er derfor aktuel.

 

På baggrund af ovennævnte problemstilling, og støttebeløbets beskedne størrelse, anbefaler forvaltningen, at kommunen frafalder kravet om tilbagebetaling i det aktuelle tilfælde, og som påtaleberettiget sletter servitutten af tingbogen.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at frafalde kravet om tilbagebetaling af støtte til istandsættelse af Haakonsgade 1, 7400 Herning, og at servitutten slettes af tingbogen,
at ovennævnte kriterier for fremtidig tinglysning af tilbagebetalingsdeklarationer jf. Byfornyelseslovens §29 godkendes.

Beslutning

Indstilingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-P24-1-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Vedtægtsændringer for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland har på generalforsamlingen den 19. april 2018 godkendt nye vedtægter, som forinden blev godkendt i bestyrelsen den 16. marts 2018.

Vedtægtsændringerne omfatter foreningens formål og medlemskreds. Herudover er der foretaget ændringer af teknisk karakter.

 

Efter de nye vedtægter er formålet

"gennem samarbejde at understøtte udviklingen af kunst og kultur af høj kvalitet og med strategisk sigte i Midt- og Vestjylland."

og at "understøtte udviklingen gennem fælles og/eller publikumsrettede aktiviteter, hvor medlemmerne mødes og inspirerer, udvikler og udfordrer hinanden på tværs af faggrænser med mere."

 

Med hensyn til medlemskredsen ændres ordet "kultursteder" til "kulturaktører", og det understreges, at "paraplyorganisationer, interesseorganisationer og enkeltpersoner ikke kan optages som medlemmer."

 

Medlemskredsen er på nuværende tidspunkt de syv kommuner i Midt- og Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer samt mere end 70 kulturaktører i disse kommuner.

 

I henhold til vedtægternes §10 stk. 3 skal de syv kommuners kulturudvalg godkende vedtægtsændringer for, at de er gyldige.

 

Kultursamarbejdets sekretariat har udarbejdet et dokument som viser de hidtil gældende vedtægter samt de nye vedtægter, således at de let kan sammenlignes. Dokumentet er bilag på sagen.

 

Forvaltningen anmoder på denne baggrund om, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedtægtsændringerne for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland.

 

Vedtægtsændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at forslaget til vedtægtsændringer godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-9-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af resterende rådighedsbeløb til renovering af Vildbjerg Svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter anmoder om frigivelse af resterende rådighedsbeløb på 0,397 mio. kr. til renovering af Vildbjerg Svømmehal.

 

Jf. budgetforlig for 2017-2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,497 mio. kr. i 2018 til renovering af Vildbjerg Svømmehals vandbehandlingsanlæg og bassin. Byrådet vedtog på mødet den 17. april 2018, pkt. 87 at frigive 5,1 mio. kr. til projektet på baggrund af tilbud og overslag udarbejdet af MidtConsult, Jysk Svømmebadsteknik og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelse af renoveringsprojektet er der opstået en lang række ekstraarbejder som har medført, at den samlede udgiftsum nu beløber sig til 5,511 mio. kr., og at genåbningen af svømmehallen er udskudt i 2-3 måneder. Vildbjerg Sports- og Kulturcenter skal som udgangspunkt betale udgifter ud over Herning Kommunes anlægstilskud på i alt 5,497 mio. kr.

 

Rådgiver har fremsendt en redegørelse vedr. de opståede ekstraarbejder, der hovedsageligt kan henføres til forhold, som er blevet synlige, efter man har fjernet de eksisterende fliser på sider og bund i bassinnerne. Dette har betydet, at man har været nødsaget til at afhugge det tidligere afretningslag og etablere et nyt. Herudover er der ekstraarbejder vedr. ombygning af returvandsrender.

 

Forvaltningen udtrykker forundring over, at der efter rådgivningen opstår uforudsete udgifter i den størrelsesorden. 

Økonomi

Der er et resterende ikke frigivet rådighedsbeløb i anlægsbudgettet på 0,397 mio. kr. i 2018 vedr. projektet, som kan anvendes til de beskrevne ekstraarbejder.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 0,397 mio. kr. i 2018 til Serviceområde 11 Idræt og Fritid, Renovering af Vildbjerg Svømmehal, stednr. 031078,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, hvor der resterer 0,397 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318099 08 i 2018.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget udtrykker kritik af, at der efter rådgivning er opstået uforudsete udgifter i den størrelsesorden.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-3-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til ventilationsanlæg på Gullestrup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft, Anne Marie Muff, Pia Colstrup

Sagsresume

Gullestrup Skole har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre et tilfredsstillende indeklima i skolens 4. og 6. klasse.

 

Forvaltningen anbefaler, at løsnings- og finansieringsforslag godkendes.

Sagsfremstilling

Gullestrup Skole påbydes at sikre et tilfredsstillende indeklima, herunder luftkvalitet i skolens 4. og 6. klasse, således at Co2-niveau kan holdes på et passende niveau.

 

Arbejdstilsynets påbud skal efterkommes senest den 15. oktober 2018.

 

For at efterleve påbuddet foreslås, at der på taget etableres et ventilationsanlæg, som ventilerer de 4 klasselokaler inkl. 4 toiletrum og gang. Etablering af anlægget beløber sig 750.000 kr.

 

Kommunale ejendomme vurderer, at arbejdet mest hensigtsmæssigt udføres i uge 42, og at Arbejdstilsynet anmodes om en fristforlængelse på ca. 14 dage.

 

Børne- og Familieudvalget behandler sagen i møde den 22. august. For at mindske sagsbehandlingstiden frem mod Byrådets endelige godkendelse fremsendes sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget mellem Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Familieudvalgets behandlinger.

Økonomi

Det foreslås, at udgiften på 750.000 kr. finansieres ved at fremrykke ekstraordinære midler til vedligehold vedr. indeklima, hvor der er afsat 2,886 mio. kr. i 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der etableres ventilation i Gullestrup Skole som beskrevet til 750.000 kr.,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2018 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler nyt stednr. Indeklima på Gullestrup Skole,
at anlægsudgiften finansieres med 750.000 kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme sted nr. 011099 13 Ekstraordinær vedligehold vedr. indeklima i 2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-Ø00-4-18 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Restancer i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Restancerne vokser i Handicap og Psykiatri på eksterne tilbud efter overgang til bruttotakstprincippet 1. januar 2017. En ændring der har medført, at det er Herning Kommune, der opkræver egenbetalingen, hvor det tidligere var botilbuddet.

 

Der findes få juridiske muligheder for at inddrive beløbet.

Sagsfremstilling

Problemstillingen udspringer af indførelsen af bruttotakster pr. 1. januar 2017. Ændringen betød, at opkrævningen af egenbetalingen hos borgeren skiftede fra at ske på tilbuddet til at det nu er kommunen, der opkræver borgeren. Efter ændringen konstateres en stigning i restancer, altså det beløb borgeren skylder kommunen. Det er særligt på eksterne tilbud, at stigningen ses.

 

Handlemuligheder er ganske få. Botilbuddet kan opfordres til at hjælpe borgeren med at få betalt, men tilbuddet har ikke som tidligere en økonomisk egeninteresse i at hjælpe borgeren.

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at udsætte en borger fra et botilbud, hvis denne ikke betaler egenbetalingen. Desuden ville det savne mening, da borgeren herefter ville have et retskrav på at få en ny visiteret bolig.

 

Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i lovgivningen til at tilbageholde betalingen i borgerens offentlige ydelse. Dette kan dog ske ved samtykke fra borgeren, hvorefter Ydelseskontoret ud fra en administrationsaftaler ville kunne opkræve beløbet INDEN borgeren får udbetalt sin ydelse. Denne mulighed anses for svær at gennemføre i praksis, for hvis borgeren ikke vil betale, så vil de heller ikke underskrive en administrationsaftale.

 

Sagen har været behandlet på Den Regionale takstgruppe, som kom frem til konklusionen: At problemstillingen i øjeblikket ikke kan løses. Kommunerne i takstgruppen har lavet en lignende opgørelse som Herning, og ca. halvdelen af kommunerne oplever stigninger, mens den øvrige halvdel oplever status quo.

 

Hvis kommunen skønner, at en pensionist ikke kan administrere pensionen og hvis pensionisten gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen m.v. er der efter § 36 i lov om social pension mulighed for, at kommunen kan bestemme hvordan pensionen skal udbetales. Muligheden har været drøftet i Juridisk Netværk, hvor der er uenighed om hvorvidt man kan anvende reglen til tvangsadministration og tilbageholde et beløb til den del af egenbetalingen, der vedrører boligudgiften. Et par kommuner administrer på den måde. Det forudsætter dog, at borgeren modtager pension. Dette vil desuden alene have en betydning for fremtiden. Bestemmelsen kan ikke anvendes til at opkræve de nuværende restancer – her må de sædvanlige veje for inddrivelse af fordringer anvendes. For så vidt angår de fritvalgsydelser borgeren betaler (f.eks. internet, avis, rengøring) kunne de andre kommuner heller ikke se andre muligheder for inddrivelse.

Økonomi

På et år - fra maj 2017 til maj 2018 - er borgernes gæld til kommunen tredoblet. Borgere på ekstern botilbud skylder dd. Herning kommune 0,9 mio. kr. Kommunen får kun pengene, hvis borgeren på et senere tidspunkt vælger selv at indbetale eller skal have penge tilbage i skat.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at administrationen retter henvendelse til KL med problemstillingen for at få rejst sagen på landsplan.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget ser med tilfredshed, at Administrationen tager § 36 i lov om social pension i anvendelse i forhold til tvangsadministration og dermed til inddragelse af kommende restancer.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Indtægtsbevilling til Virksomhedsmatch og efterværn til borgere i småjobs

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Efterværn for borgere i småjobs"

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt og pr. maj 2018 fået bevilliget midler fra Rummelig I Midt til et projekt om efterværn for borgere i småjobs.

 

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 1.500.000 kr. i projektperioden, hvoraf halvdelen er egenfinansiering. Den eksterne finansiering kan dog maksimalt udgøre 50 % af de samlede udgifter i projektperioden. Bevillingen kan således blive reduceret, såfremt de samlede udgifter til projektet bliver lavere end forventet. Projektperioden løber fra juni 2018 til september 2020.

 

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget primært bruges til aflønning af projektmedarbejdere.

 

Projektets målgruppe er jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med længerevarende ledighed, som har brug for ekstra støtte og motivation for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet gennem kompetenceafklaring- og udvikling i småjobs. Målgruppen for dette projekt vil bl.a. være personer med psykiske, sociale eller sproglige udfordringer.

 

Projektets formål er at få flere jobparate kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed tilbage på arbejdsmarkedet gennem optræning i praktik og småjobs hos kommunens Drift og Service. Småjobbene skal give deltagerne nye kompetencer og dermed øge deres chance for at komme tættere på at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet

 

Småjobs er valgt som middel, da erfaringer viser, at selv få ordinære løntimer kan øge motivationen og troen på arbejde hos borgere, der ellers har lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Formålet er at optræne og gennem småjobs startende med lavt timetal der gradvist øges, kvalificere og motivere borgerne i målgruppen til at komme i selvforsørgelse.

Gennem småjobs skal borgerne gerne genvinde deres arbejdsidentitet og fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig skal projektmedarbejderne i Drift og Service bidrage med at formidle kontakter og jobåbninger hos afdelingens private samarbejdspartnere. Småjobs er et middel til at opnå varig selvforsørgelse, og småjobbet er altså ikke et mål i sig selv.

 

Drift og Service er udvalgt som virksomhed, da de har en bred opgaveportefølje heriblandt: vedligehold af natur og veje, rengøring på kommunale arbejdspladser og kantinedrift. Den brede opgaveportefølje gør, at Drift og Service kan rumme og optræne borgere med vidt forskellige kompetencer og forudsætninger. Samtidig har afdelingen et stort netværk af private samarbejdsarbejdere, som kan tilbyde jobs til de borgere, der gennem afprøvning og opkvalificering i praktik og småjobs er blevet klar til at varetage jobs på ordinære vilkår.

 

Projektets fokus er at sikre et godt match mellem projektdeltagere og virksomheder ift. ordinær ansættelse. Projektet er afgrænset til at omhandle selve matchet mellem virksomhed og projektdeltager samt efterfølgende efterværn. Med efterværn menes kontakt og opfølgning mellem projektmedarbejderen, virksomhed og projektdeltager efter, at projektdeltagerne på baggrund af deres optræning i Drift & Service er blevet ordinær ansat i en privat virksomhed.

 

Projektet har således særlig fokus på 2 elementer – virksomhedsmatch og efterværn for de borgere, der er kommet i arbejde i andre virksomheder.

 

Virksomhedsmatchet:

I det følgende oplistes de centrale elementer i arbejdet med at udvikle det gode virksomhedsmatch

 • Skabe overblik over Drifts private samarbejdspartnere inden for de forskellige arbejdsområder
 • Kontaktstrategi ift. samarbejdspartnere og jobformidling
 • Evt. etablering af netværksgruppe
 • Efterfølgende udvidelse af virksomhedsnetværket ved kontakt til øvrige relevante virksomheder
 • Sikre rette match på baggrund af kandidatens kompetencer og ønsker og viden om virksomhedens behov

 

Efterværn:

I det følgende oplistes de centrale elementer i arbejdet med at udvikle et koncept for efterværn, for de borgere der efter indsatsen i Drift og Service bliver ansat i private virksomheder.

 • Planlægningen af efterværnet starter allerede i matchet / jobsamtalen, og den ansvarlige for efterværnsindsatsen er samme som den, der laver matchet
 • Hotline til virksomhederne de første tre måneder efter ansættelsestidspunkt
 • Opfølgning med virksomhed / borger efter 1 uge, 1 måned og 3 måneder efter ansættelsen, men kan tilpasses efter behov / ønske. Herunder dialog om behov for kurser mv.
 • Opfølgning med borger / mentorfunktion – både i forhold til arbejde, men også mere bredt ift. mestring af hverdagen.
 • Efterværnet bliver anvendt efter en konkret vurdering, for de borgere, der vurderes at kunne profitere af et efterværn – pga. psykiske, sociale eller sproglige vanskeligheder.

 

Drift og Service er den helt centrale samarbejdspartner, og virksomheden er udvalgt af ovenstående årsager. I projektet bliver de virksomheder, som Drift og Service samarbejder med involveret i stor udstrækning. En af de første opgaver i projektperioden bliver at få skabt et overblik over de private samarbejdspartnere, som Drift og Service har, og hvilken opgaveportefølje virksomhederne har. Dette overblik skal bruges til at sikre et godt match i forhold til at få projektdeltagerne videre fra Drift og Service i ansættelse i andre virksomheder. Samarbejdspartnerne vil desuden blive kontaktet og orienteret om projektet og muligheden for at bruge Drift og Service som rekrutteringskanal for fremtidige ansættelser.

 

Når en virksomhed ønsker at rekruttere en projektdeltager, vil der desuden blive lagt en plan for efterværn og altså løbende opfølgning og kontakt til virksomhed og borger efter ansættelsen.

 

Det påtænkes også, at involvere virksomhederne mhp. at klarlægge, hvilke ønsker de har til det gode match – fx kompetencebeskrivelser på kandidaten. I det hele taget ønsker man i projektet at involvere virksomhederne og inddrage dem til sparring i udvikling af modeller.

 

Det forventes desuden, at kredsen af virksomheder, der ønsker at ansætte borgere, der har været i småjobs i Drift og Service vokser i projektperioden via ”den gode historie”, hvor virksomheder der allerede har ansat fortæller om fordelene ved at ansatte arbejdskraft fra småjobs i Drift og Service.

 

Projektet skal omfatte minimum 50 projektdeltagere (borgere) i projektperioden, der efter optræning og småjob i Drift og Service bliver matchet videre til ordinært arbejde i virksomheder, som Drift og Service samarbejder med, og som får tilbudt (og takker ja til) efterværn. Heraf forventes mindst 50% fortsat at være i ordinær ansættelse 3 måneder senere.

 

Hvis projektet, som forventet, bliver en succes, skal modellen efterfølgende forankres og finansieres som en del af Beskæftigelsesafdelingens løbende drift og samtidig udbredes til andre målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.

 

Vedlagt er den godkendte projektansøgning samt skema over projektets økonomi.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at udvalger godkender Projekt "Efterværn til borgere i småjobs", 
at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 750.000 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden, fordelt med 188.000 kr. i 2018, 321.000 kr. i 2019 og 241.000 kr. i 2020 til projektet under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse,  
at den interne finansiering til projektet afholdes inden for budgetrammen til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.04-G01-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Fornyet behandling af ansøgning om dispensation for klassestørrelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 30. maj 2018 (sag nr. 61) behandlet ansøgning fra Aulum-Hodsager Skole om dispensation for elevtallet på 28 i skolens kommende 7.b.

 

Børne- og Familieudvalget gav afslag på ansøgningen. Sagen fremlægges til fornyet behandling, idet der er kommet nye oplysninger i sagen.

Sagsfremstilling

Aulum-Hodsager Skole, afdeling Aulum, søgte om, at skolens kommende 7.b gennemføres med 29 elever. Hermed ville skolen undgå at flytte en elev til 7.a.

 

Sagen forelægges til genvurdering af hensyn til konsekvensen for en enkelt elevs tilhørsforhold til klassen. Der er tale om to velfungerende klasser, og dispensation for elevtallet anbefales af hensyn til den enkelte elev, og at der ikke er tale om en økonomisk gevinst for skolen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der gives dispensation til Aulum-Hodsager Skole efter Folkeskolelovens §17.

 

Flertallet bestående af Dorte West (V), Søren Peder Jensen (V), Ulrik Hyldgaard (V), Marianne Bjørn (V) og Rasmus Norup (C) stemte for.

 

Peter Villadsen (F) og Vinnie Borbjerg (A) kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Tommy Tønning kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-438-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2016/2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes dagtilbud 2016/2017 fremlægges til vurdering og dialog, så Børne- og Familieudvalget kan tage stilling til resultaterne for kommunens dagtilbud.

Sagsfremstilling

Dette er den 4. kvalitetsrapport, der er udarbejdet på baggrund af data genereret i Hjernen&Hjertet (datasystem) på dagtilbudsområdet. Ønsket har været at forenkle kvalitetsrapporten, derfor er den kommunale kvalitetsrapport i år blevet reduceret til 21 sider (Kvalitetsrapporten har ofte fyldt ca. 50 sider). Nogle af de nøgletal, der ikke længere indgår i kvalitetsrapporten er:

 

 • Gennemsnitlig fuld åbningstid pr. uge - Antal timer
 • Gennemsnitligt antal lukkedage pr. år.  - Antal dage
 • Antal pædagoger og andet pædagogisk personale opgjort som fuldtidsstillinger
 • Normeret antal timer seneste regnskabsår - Pædagoger inkl. pæd. leder
 • Faktisk ansættelsestimer total seneste regnskabsår - Pædagoger inkl. pæd. leder
 • Bruttodriftsudgift seneste regnskabsår i alt heraf lønudgift
 • Udgifter til økonomisk og/eller pædagogisk friplads seneste regnskabsår i alt
 • Sygefravær FLD: Antal fraværsdagsværk
 • Medarbejderomsætning: Antal fastansatte medarbejdere ved start af året

  

Kvalitetsrapporten rummer en række resultater, der er genereret på baggrund af kommunale tal samt dagtilbuddenes arbejde med blandt andet de pædagogiske læreplaner og børnenes kompetencer i Hjernen&Hjertet. Disse data vedrører:

 • Sprogvurderinger
 • Dialogvurderinger
 • Overgangsvurderinger
 • Evaluering af de pædagogiske læreplaner
 • Lege- og Læringsmiljøvurderinger (herunder forældretilfredshedsundersøgelse)
 • Skoleudsættere

 

Konklusionen på kvalitetsrapporten for 2016/2017 er i hovedtræk:

 

Herning Kommunes dagtilbud arbejder generelt på et højt fagligt niveau. Dagtilbuddenes arbejde med omsorg, trivsel og inkluderende læringsmiljøer betyder, at børnenes trivsel og sundhed vurderes til at ligge højt. Dagtilbuddene har desuden i stort omfang nået deres fastsatte mål for læreplansarbejdet med børnene og vurderer overvejende, at resultaterne i høj og meget høj grad har stået mål med indsatsen.

 

I den kommende tid vil der sættes et særligt fokus på to temaer – sprogarbejdet og overgangsarbejdet.

 

Kvalitetsrapporten viser, at antallet af børn, der lander i en særlig eller fokuseret sproglig indsats i år 2017 stort set er det samme som antallet i 2016 og 2015. For første gang i 2016 begyndte dagtilbuddene at sprogvurdere alle 3-årige, og ikke blot den gruppe, hvor man havde en formodning om, at der var behov for en særlig indsats. Det lå således en forventning om, at antallet der landede i en særlig og fokuseret indsats ville falde fra 2015 til 2016, hvilket ikke er sket. Dette vidner om, at der med fordel kan sættes ind med et ekstra fokus på at få denne gruppe reduceret. Selve sprogvurderingen gennemføres i et trygt og legende miljø oftest med barnets kontaktperson.

 

Antallet af skoleudsættere er faldet siden 2011/2012, men de seneste to år er antallet stagneret med en lille stigning i 2018, hvilket må vurderes til at være på et passende niveau. Her vil der også, qua den nye dagtilbudsreform og Herning Kommunes inklusionseftersyn, blive sat et øget fokus på dagtilbuddenes og skolernes samarbejde om barnets overgang. Dagtilbuddene genererer en masse data på hvert barn i Hjernen&Hjertet, der danner et godt fagligt udgangspunkt for en dialog mellem dagtilbuddet og skolen, om hvordan barnet sikres en så optimal overgang som mulig. Et tættere samarbejde mellem dagtilbud og skoler er derfor målet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at vurderingen af kvaliteten i dagtilbuddene i Herning Kommune godkendes.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej, Overgade og Skolegade – Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Sygehus flytter til det nye hospital i Gødstrup i 2020. Dermed frigøres et stort areal midt i Herning by til nye formål. Herning Kommune har købt "Sygehusgrunden" med henblik på at planlægge for og udvikle en ny bydel i Herning. Med arbejdstitlen Herning+ har Byrådet op til sommereferien 2017 godkendt en helhedsplan for omdannelsen af sygehusområdet, som skal danne grundlag for planlægningen for den snart forestående omdannelse. Helhedplanen fastlægger først og fremmest en række overordnede principper for disponeringen af eksisterende bygninger og nybyggeri, trafikafvikling, byrum og grønne områder. Under temaet Byliv i Herning+ er der gennemført en proces med involvering af borgerne, gennem en række workshops og orienteringsmøder, hvor der er fremkommet mange ideer og forslag til anvendelse af de eksisterende bygninger, nybyggeriet og byrummene. Disse forslag, er sammen med en sammenfatning af helhedsplanen, indskrevet i Udviklingsprogram for Herning +. På baggrund af udviklingsprogrammet, har forvaltningen udarbejdet forslag til en rammelokalplan - 12.BL5.1 for en del af "Sygehusgrunden". Lokalplanforslaget ledsages af forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning samt forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 blev foreløbigt vedtaget på byrådets møde d. 19. juni 2018. Planforslagene har været i offentlig høring fra d. 21. juni til d. 2. august 2018.

Der er indkommet én bemærkning til planforslagene. Bemærkningen vurderes ikke være en indsigelse.

Forvaltningen fremsender tillæg nr. 42 til endelig vedtagelse uden ændringer. 

 

Byplanudvalget behandler denne sag på ekstraordinært møde den 20. august forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Fagudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling.

Sagsfremstilling

Realisering af udviklingsprogrammet for Herning+ giver muligheder for etablering af et samspil af boliger, erhverv, offentlige formål samt kultur- og fritidsaktiviteter, for at skabe en bydel, hvor de forskellige anvendelser skaber synergi i et levende bymiljø, som er befolket hele døgnet. Med tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 justeres kommuneplanens gældende rammebestemmelser, så de også indeholder mulighed for visse former for detailhandel sammen med boliger samt caféer og restauranter i området. Planlægningen muliggør derfor ikke, at der kan etableres et egentligt bycenter med et stort udvalg af butikker. Det store antal af boliger, som planen åbner for, vil imidlertid give behov for lokal dagligvarehandel til områdets lokale forsyning.

Hele sygehusgrunden omfattes af rammeområde 12.BL5 for byomdannelsesområde til blandet bolig- og erhvervsformål, således at rammebestemmelserne fra rammeområde 12.B24 indarbejdes i rammeområde12.BL5.

Udviklingsprogrammets intentioner om et mangfoldigt og kreativt erhvervsmiljø søges tilgodeset ved, at kommuneplantillægget muliggør visse former for små butikker i forbindelse med f.eks. værksteder, klinikker, wellness- og sundhedsydelser, caféer og restauranter i området.

De nuværende rammebestemmelser for etablering af højhus fastholdes, men antallet af etager øges til 15 med krav om etablering af mindst 12 etager. Bygningshøjden fastholdes til 55 m.

Kommuneplantillægget danner det kommuneplanmæssige grundlag for en række efterfølgende ramme- og byggeretsgivende lokalplaner.

 

Kommuneplanramme 12.BL5

 

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning og forslag til tillæg nr. 42 til Herning Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra d. 21. juni til d. 2. august 2018. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslagene.

 

Bemærkningen er indsendt af ejere af en ejendom i Skolegade. De bor i et dobbelthus uden mulighed for parkering på egen grund. Derfor parkerer de i dag på en p-plads på sygehusets grund med indkørsel fra Skolegade. De henviser til kommuneplanramme 12.B12, som deres ejendom er omfattet af, der angiver 2 parkeringspladser pr. bolig. De håber på, at det fortsat vil være muligt at parkere uden tidsbegrænsning på den pågældende p-plads på sygehusets grund.

Skulle parkeringen blive tidsbegrænset eller betalingsparkering foreslår de, at de kan få tildelt et parkeringskort. Bemærkningen er vedhæftet som "Bilag 1".

 

Forvaltningens vurdering 

Forvaltingen vurderer, at den indkomne bemærkning ikke betragtes som en indsigelse.

Ejendommen i Skolegade er ikke omfattet af kommuneplanramme 12.BL5, mens den pågældende parkeringsplads ligger inden for ramme område 12.BL5 og dermed er omfattet af tillæg nr. 42. Der vil inden for hele rammeområde 12.BL5 blive etableret et vist antal offentlige parkeringspladser på sigt. Hvor og hvor mange fastlægges i den videre udvikling af området.

Bemærkningen vil indgå i det videre sagsforløb.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport, som er samlet i et dokument. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 12.BL5.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse er vedhæftet som "Bilag 2".  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Byplanudvalgets referat forelå ved mødet.

 

Jørgen Krogh og Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

Bilag