Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 85.00.00-I08-1-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Overførsler mellem budgetår

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Direktionen behandlede den 7. juni 2012 dagsordenspunkt vedrørende Modeller for overførsel af uforbrugte midler mellem årene på foranledning af borgmesterens ”hyrdebrev” af 9. maj 2012, hvori direktionen bliver bedt om at vurdere, om Budgetloven giver anledning til, at vi skal have justeret vores overførselsregler og praksis.
 
På den baggrund godkendte direktionen en proces, hvor en arbejdsgruppe i regi af chefnetværket - og med deltagelse af repræsentanter fra det decentrale niveau - kommer med anbefalinger til en konkret model for overførselsadgangen.
 
En sådan model og en række anbefalinger foreligger nu.

Sagsfremstilling

Chefnetværket og arbejdsgruppen har på møder i uge 25 og 26 arbejdet på en model for overførsel af uforbrugte midler mellem årene. Modellen er beskrevet i vedlagte notat med tilhørende grafiske fremstilling, idet det bemærkes at gensidig tillid og frihed under ansvar er nøgleordene, uanset hvordan styringsmodellen indrettes.


 
Som det fremgår af notatet har arbejdsgruppen forholdt sig til to sammenhængende problemstillinger:

 1. Overførselsreglerne: reglerne for overførsel af uforbrugte midler mellem budgetår - hvordan ”regner vi af” med regnskabet

 2. Styringsmekanismerne: mekanismer for styringen af forbruget af overførsler i indeværende budgetår.

Blandt arbejdsgruppens anbefalinger kan fremhæves følgende:
 
Vedr. ad 1 anbefaler arbejdsgruppen, at de nuværende regler for overførsel af uforbrugte midler mellem budgetår fortsat skal være gældende. Det vil sige, at der ikke ændres i de enkelte institutioners overførselsadgang. For at sikre overholdelse af den samlede serviceramme skal det tilstræbes, at der ikke sker op- eller nedsparing, men at der budgetteres med et løbende rul mellem årene på et beløb svarende til overførslerne.
 
Det er den enkelte direktør, der sikrer dette for sit samlede fagområde. Processen skal tilrettelægges, så institutioner/områder har mulighed for at bruge opsparede beløb, hvis blot andre sparer tilsvarende op, jf. ad 2.
 
Vedr. ad 2 anbefaler arbejdsgruppen, at modellen baseres på rammerne af den såkaldte kollegiemodel, som er navnet på en af de modeller, som KL sammen med en række kommuner har fremdrevet. Kollegiemiodellen bygger på en grundlæggende idé om, at den samlede kommunale forvaltning inddeles i en række kollegier – typisk fagområder – som hver for sig forudsættes at gå i nul fra år til år. Den ansvarlige
direktør har til opgave at sikre, at den op og nedsparing, som foregår på eget ressortområde, ikke resulterer i store udsving i forbruget af opsparede midler fra år til år. Indenfor hvert kollegiumer der frit spil for de enkelte institutioner, men det samlede kollegium skal gå i nul. Det svarer stort set til den nuværende praksis.
  
Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at elementer fra monitoreringsmodellen indarbejdes i styringsmekanismerne. Monitoreringsmodellen er den anden af de fire modeller som KL i alt har beskrevet. Modellen er tænkt som en slags overvågningsmodel i forhold til udfordringen med forbrug af overførte og opsparede midler. Tanken er at fortsætte med de samme frihedsgrader for institutionerne som hidtil, og som minimum forsætte den dialog, der forudsættes at være mellem økonomifunktionen og de budgetansvarlige på institutionsniveau.


Økonomifunktionen skal overvåge det forventede forbrug af overførte beløb og løbende følge op på anvendelsen af overførte og opsparede midler samt lån af næste års forbrug. En løbende monitorering vil forbedre økonomifunktionens muligheder for at lave et mere præcist estimat af det forventede regnskabsresultat og samtidigt give mulighed for at handle i tide.

 

For at underbygge en hensigtsmæssig styringskultur og dialog bør den enkelte forvaltning opstille nogle rammer for, hvordan man kan styrke den dialog, der forudsættes at være mellem ”niveauerne” – fra institutionerne op til forvaltningsdirektør.
 
Der er dermed ikke lagt op til mere opfølgning fra central side. Den centrale opfølgning vil også fremadrettet være baseret på den opfølgning, der sker lokalt i forvaltningerne i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.
 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter modellen og anbefalingerne,
at Direktionen på baggrund heraf sikrer færdiggørelse og implementering.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G12-1-12 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i februar 2012.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 30. juni 2012 solgt i alt 20 boliggrunde i 2012. Der er budgetteret med et salg på 55 boliggrunde for hele 2012. Ud af de 20 solgte boliggrunde er der solgt 6 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg og 4 i Fejerskovparken i Lind. Den solgte grund i Vildbjerg er beliggende på Røddingvej 3 i Vildbjerg. 

 

Salget i tredje og fjerde kvartal 2011 og i første og andet kvartal 2012, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.  


Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at der i andet kvartal 2012 er sket en markant stigning i salget sammenholdt med 3 foregående kvartaler. Dette kan skyldes at den generelle økonomiske situation er forbedret, men det kan også skyldes, at kommunen i andet kvartal 2012 udbød grunde i Lind og Snejbjerg. Disse grunde har længe været efterspurgt, især grundene på Ørskovvænget i Snejbjerg, hvor der har været udsolgt i flere år.  


Som det kan ses i Tabel B i bilag 1 solgte Herning Kommune i 2011 i alt 20 byggegrunde. Det vil sige sidste års slutsalg for boliggrunde er allerede nået halvvejs i året. Resultatet lever næsten op til forventningerne om et samlet salg i 2012 på 55 grunde. Salget i udstykningen på Løvbakkevej i Tjørring har ikke levet op til forventningerne, idet der til dags dato er solgt 3 grunde.

I Arnborg, Haunstrup og Sørvad er der private udbydere af boliggrunde.  

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 30. juni 2012 solgt 23.655 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1.

 


I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2011. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 61.000 m2. Det vurderes fortsat at kunne realiseres, idet der arbejdes med flere aktuelle salg, som forventes realiseret i løbet af 2012.   
 
Herning Kommunes boliggrundsalg sammenlignet med andre kommuner:
Salget af grunde ligger fortsat ikke på niveau med 2006-2010, hvilket må formodes at være en konsekvens af den samfundsøkonomiske situation. Som det fremgår af Tabel E og F i bilag 1 er salget af boliggrunde faldet i samtlige af de udvalgte kommuner. Faldet i salget af boliggrunde i Herning Kommune er i 2008, 2009 og 2010 ikke så stort som i de fleste andre kommuner. Men i 2011 er faldet markant som i de fleste andre kommuner.

 

Det er kun i Horsens Kommune at faldet ikke er markant, men det er det til gengæld i 2008 og 2009. Konklusionen er, at alle kommuner, som indgår i sammenligningen, er berørt af et stort fald i boliggrundsalget som følge af den generelle økonomiske situation.

 

I tabel F i bilag 1 sammenlignes tallene fra tabel E ved hjælp af indekstal. Tabellen viser således de procentvise ændringer i talrækken med udgangspunkt i år 2007.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orientering om grundsalg tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.01.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Forsøgsordning vedrørende ledige nyuddannede lærere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
      X
      X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Britta Andersen, Carsten Lagoni, Lisbeth Blaabjerg

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 11. juni 2012, pkt. 210, drøftet Danmark Lærerforenings forslag om at ansætte nyuddannede lærere i folkeskolen, hvor dagpengene omregnes til arbejdstimer svarende til, hvad en nyuddannet lærer tjener.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at såfremt der lokalt kan aftales en model, der kan godkendes ministerielt og som i udgangspunktet er udgiftsneutral for Herning Kommune, er udvalget indforstået med, at Herning Kommune er forsøgskommune.

 

Sammen med Herningegnes Lærerforening er tegnet omridset til en lokal model, og der er udarbejdet et udkast til en ansøgning til Beskæftigelsesministeriet om at være forsøgskommune.  

Sagsfremstilling

Berlingske kunne den 6. august 2012 fortælle (jf. vedlagte artikel), at Herning Kommune ikke er alene om at ønske en forsøgsordning. Også København og Odense vil sammen med Danmarks Lærerforening lægge pres på beskæftigelsesminister Mette Frederiksen for både at hjælpe de ledige lærere og få bedre undervisning i skolerne.

 

Danmarks Lærerforening mødes i denne måned med ministeren for at diskutere, hvordan en forsøgsordning kan strikkes sammen. Formanden for Danmarks Lærerforening understreger, at intet er lagt fast endnu, men at forsøgsordningen skal være frivillig og skrues sammen, så de ledige ikke tager jobbene fra de fastansatte.

 

Formålet er at give de ledige nyuddannede lærere erhvervserfaring og tilknytning til arbejdsmarkedet omgående efter endt uddannelse og derved på sigt gøre det lettere at rekruttere til folkeskolerne i Herning Kommune. Udover at medvirke til at den unge nyuddannede lærer bliver i faget, er ordningen en metode til at styrke læringsmiljøer med inklusion som centralt fokus.  

 

Herningegnens Lærerforening er positivt indstillet overfor en forsøgsordning, hvor ledige nyuddannede lærere i Herning Kommune arbejder til overenskomstmæssig løn med et timetal svarende til dagpenge.  

 

Ifølge et udtræk fra Jobcenterets fagsystem er 40 lærere ledige pr. 8. august 2012. Heraf er 14 helt nyuddannede og øvrige 7 lærere kan muligvis også medtages i ordningen. Et antal på potentielt 21 ledige nyuddannede lærere anses som et forholdsvis højt tal i betragtning af, at Herning Kommune ikke har et seminarium i byen.

 

Lærerforeningen bakker op om, at der indgås en forsøgsordning for de aktuelt ledige nyuddannede lærere i Herning Kommune. Forslaget går på, at ordningen principielt strækker sig over et år, men ift. skoleårets planlægning er det optimalt at igangsætte ordningen i efteråret 2012 og evaluere den i foråret 2013 mhp at vurdere om ordningen skal fortsætte i det nye skoleår.  

 

Deltagerne i ordningen står til rådighed for arbejdsmarkedet i forsøgsperioden.

 

Derudover kan fremhæves følgende væsentlige elementer i en lokal forsøgsordning:

 • Deltagerne i ordningen er de ledige nyuddannede lærere i Lærernes a-kasse i Herning Kommune, der er tilmeldt Jobcenteret ved forsøgets opstart (pt. potentielt 21).  

 • De ledige lærere arbejder til overenskomstmæssig løn med et timetal svarende til dagpenge

 • Deltagerne i ordningen har ikke eneansvar. Med eneansvar forstås, at lærerne ikke selv har ansvar for koordinering og planlægning af skoleåret. Den nyuddannede lærer kan derimod godt selv varetage undervisningen af en klasse i henhold til læreplanen. Dvs. hvis merbeskæftigelseskravet er opfyldt, kan den ledige lærer fungere som ekstra lærer.

 • Det er frivilligt for den ledige at indgå i ordningen. De nyuddannede lærere udvælges til at ingå i forsøget efter forudgående ansøgning.

 

Forslaget afskiller sig i forhold til eksisterende aktiveringsredskaber (f.eks. ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik ) ved, at der er et ønske om, at ordningen medregnes som beskæftigelse og dermed kan medvirke til optjening af ny dagpengeret. Dette ønske kan potentielt medføre øgede udgifter for Herning Kommune, da dagpengeperioden i princippet forlænges. I forhold til de eksisterende regler for ledige er dagpengeperioden på 2 år, og de ledige skal stå til rådighed for alle typer af arbejde i denne periode.  

 

En forsøgsordning for folkeskolelærere kan således også medføre pres fra andre faggrupper, som ønsker lignende muligheder og vilkår.

 

Derudover fremhæver Lærerforeningen, at ordningen skal give mulighed for ubegrænset at arbejde som vikar ved siden af ordningen uden modregning i dagpengene. Ud fra et samfundsmæssigt, fagligt og skoleplanlægningsmæssigt synspunkt giver det god mening, at der anvendes kvalificeret arbejdskraft på vikarområdet. Ud fra et økonomisk synspunkt kan argumenteres for, at andre faggrupper og andre lærere end nyuddannede vil kunne varetage vikardækningen.Til sammenligning gælder for løntilskudsjob, at såfremt den ordinære ansættelse er på mere end 5 timer om ugen, nedsættes den ugentlige arbejdstid i løntilskudsjobbet med en time for hver time, personen har over 5 timer.

 

Foreløbigt er det usikkert om forsøget kræver en lovændring, eller om Beskæftigelsesministeriet kan give de nødvendige dispensationer. Det afhænger i høj grad også af, hvordan den konkrete ordning strikkes sammen. 

  

Økonomi

Der kan opstilles følgende økonomi for éen ledig nyuddannet lærer på ugebasis:

 

3.511 kr./uge*: Løn til nyuddannet ledig lærer (20 timer/uge x 175,55 kr./time)

 

Beløbet på 3.511 kr./uge er dimittend sats + arbejdsmarkedsbidrag for en nyuddannet.  

Finansiering:

2.261 kr./uge: 70 pct. af dagpenge (3.230 kr./uge) efter 4 ugers ledighed (kommunal)

  969 kr./uge: 30 pct. af dagpenge (staten)

  281 kr./uge: Arbejdsmarkedsbidrag (Beskæftigelsesafdelingen/skoleafdelingen)

 

Det bemærkes, at et ændret timetal ikke vil gøre modellen udgiftsneutral, da lærerne stadig skal tjene svarende til dagpengene.

 

En udgiftsneutral forsøgsordning kræver, at finansiering af ordningen følger den nuværende model, hvor kommunen finansierer 70 pct. af dagpengene og Beskæftigelsesministeriet/staten de resterende 30 pct.. I princippet ved at konvertere dagpengebeløbet til løn. Finansiering af de resterende 5 pct. (arbejdsmarkedsbidraget) påhviler Beskæftigelsesafdelingen/skoleafdelingen. Ved løntilskudsansættelser ligger hele udgiften på Serviceområde 17 Forsøgelse og Beskæftigelse.  

 

Herning Egnens Lærerforening omfatter også Ikast-Brande Kommune. Lærerforeningen har derfor fremsat ønske om, at Ikast-Brande Kommune indtænkes i ordningen. Herning Kommunes besparelse på a-dagpenge er imidlertid kun til stede, såfremt der er tale om en ledig i Herning Kommune.

Opsummerende er forudsætningerne for en udgiftsneutral forsøgsordning for Herning Kommune:

 

 • Den ledige har været ledig i minimum 4 uger og er bosat i Herning Kommune

 • Staten/Beskæftigelsesministeriet konverterer deres finansiering af dagpenge til løn til de ledige (30 %), som det sker for Herning Kommunes medfinansiering (70 %)

Derudover kan optjening af ny dagpengeret medfører øgede udgifter. Ligesom manglende modregning af dagpenge ved ordinær beskæftigelse ud fra en alternativ betragtning kan betyde merudgifter til dagpenge.

 

Modsat kan ordningen eventuelt på sigt medvirke til reducerede udgifter på specialundervisningsområdet, idet ordningen giver bedre mulighed for differentiering af undervisningen specielt i de små årgange.

 

Såfremt forsøgsordningen bliver en realitet skal den nærmere administrative håndtering af ordningen afklares yderligere.


Forslag til ansøgning til Beskæftigelsesministeriet om at være forsøgskommune er vedlagt sagen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at ansøgningen om at være forsøgskommune inden for de skitserede rammer sendes til Beskæftigelsesministeriet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt på baggrund af en let justeret ansøgning, der blev omdelt som bilag i mødet. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-657-10 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Overdragelse af tidligere Vind Skole til forening med tilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget gav på sit møde den 27 marts 2012 en frist til den 31. december 2012 til borgerforeningen i Vind til at give Herning Kommune en tilbagemelding vedrørende skolebygningen i Vind.

 

En gruppe i forbindelse med borgerforeningen har arbejdet i med et projekt for anvendelse af skolen og ønsker nu, at skolen overdrages til foreningen. Der anmodes samtidigt om et anlægstilskud.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget gav på sit møde den 27 marts 2012 en frist til den 31. december 2012 til borgerforeningen i Vind til at give Herning Kommune en tilbagemelding vedrørende skolebygningen i Vind.

 

Administrationen har herefter været i løbende dialog med gruppen under borgerforeningen som arbejder med at realisere projektet vedrørende Vind Skole.

 

Baggrunden for, at det ikke er Vind Borgerforening som har arbejdet med at overtage skolebygningerne i Vind er, at borgerforeningen ikke selv har set det som en mulighed at overtage skolebygningerne, idet man ikke har midler til at drive bygningerne.

 

Borgerforeningen har derfor videregivet opgaven med at finde anvendelse for bygningerne til en gruppe som i princippet er uden for borgerforeningens regi.

 

Projektgruppen fra Vind har fået bevilliget 25.000 kr. fra LAG Herning til at udarbejde ansøgningsmateriale til et projekt, hvor man ønsker at omdanne skolen til et natur- og aktivitetscenter. Grundet bygningernes placering uden for Vind i tæt samspil med naturen har arbejdsgruppen udviklet et koncept, hvorefter bygningerne skal kunne benyttes til alt fra store teltovernatninger til enkeltdagsturister og dagsbesøgende i små grupper eller par. På centret skal der være faciliteter til diverse aktiviteter med et særligt grønt og energirigtigt fokus. Projektgruppen ønsker, at Herning Kommune forlænger sin frist indtil udløbet af 2012 således man får mulighed for at tilpasse projektet og afsøge diverse fonde mv. Administrationen har fra projektgruppen modtaget en 34 siders projektbeskrivelse, der den 27. marts 2012 var vedlagt sagen som bilag.

 

Projektgruppen har ved ansøgning af 12. august 2012 kontaktet Herning Kommune og oplyst, at sagen nu er så langt, at man ønsker bygningerne overdraget.

 

Projektgruppen har stiftet en forening "Natur- og Aktivitetscenter Vind - VindKRAFTEN". Foreningen har ansøgt LAG Herning om tilskud til 1. etape af renoveringen af bygningerne. Denne etape er budgetteret til at koste 1,1 mio. kr.

 

LAG Herning har givet tilsagn om støtte på 500.000 kr. til finansiering af 1. etape af renoveringen af skolen i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. Tilsagnet er betinget af, at bygningerne er overtaget og arbejdet igangsat senest 31. december 2012.

 

Tilskuddet fra LAG er et "krone til krone" tilskud, hvorfor foreningen selv skal finansiere 500.000 kr.

 

De sidste 100.000 kr. fiancieres via frivilligt arbejde i forbindelse med renoveringen.

 

Foreningen har anmodet Herning Kommune om 400.000 kr. i tilskud. Foreningen gør i den forbindelse opmærksom på, at der ved den politiske behandling den 27. marts blev besluttet, at alternativet til overdragelse af skolebygningerne var, at disse skulle nedrives. Foreningen mener derfor, at tilskuddet i forhold til alternativet med nedrivning næsten er omkostningsneutralt.

 

Administrationen kan henvise til, at omkostningerne til nedrivning af Vind og Fasterholt skoler samlet blev anslået til ca. 750.000 kr.jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden fra 27. marts 2012. Der er ikke på nuværende tidspunkt givet bevilling til nedrivning.

 

Forudsat, at det eneste alternativ til overdragelse af bygningerne til foreningen er nedrivning er det korrekt, at et tilskud til foreningen på 400.000 kr. i forhold til alternativet næsten er omkostningsfrit. Herudover kan tilføjes, at der ikke længere vil være driftsomkostninger til tomgangsdrift af Vind skole. Tomgangsdriften er jf. Økonomi- og Erhversudvalgets dagsorden fra 27. marts 2012 ufinancieret, dvs. at midlerne afholdes af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler der imidlertid er tilpasset at Vind skole ikke længere er i drift.

 

Administrationen har set foreningens vedtægter, der angiver at foreningens formål er at overtage, restaurere og bevare de tidligere skolebygninger i Vind og bidrage til fremme af egnens kulturudvikling samt fremme turismen i området. Det fremgår videre at vedtægterne at foreningens aktiver i forbindelse med evt. opløsning skal overdrages til Vind Sogns Borgerforening.

 

Der er herefter tale om et formål som Herning Kommune lovligt kan støtte.

 

Det kan derfor anbefales, at de tidligere skolebygninger overdrages foreningen på et gaveskøde og at foreningen meddeles tilskud på 400.000 kr., dog forudsat, at det i foreningens vedtægter tilføjes, at ændringer af vedtægterne kun kan ske efter Herning Kommunes godkendelse.

 

Foreningen oplyser i sin ansøgning, at man med de lagte budgetter forventer at kunne drive VindKRAFTEN uden tilskud fra Herning Kommune.

 

Der kan ikke anvises finansiering. Hvis sagen skal fremmes, skal finansieringen indå i budgetforhandlingerne.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Vind Skole overdrages til foreningen "Natur- og Aktivitetscenter Vind - VindKRAFTEN" på gaveskøde,

 

at gaveskøde og tilskud betinges af ændring i foreningens vedtægt således at fremtidige ændringer af vedtægten kræver Herning Kommunes godkendelse,

 

at såfremt sagen skal fremmes, skal finansieringen indgå i budgetforhandlingerne.

 

Beslutning

Vind Skole overdrages til foreningen "Natur- og Aktivitetscenter Vind - VindKRAFTEN" på gaveskøde. Gaveskøde og tilskud betinges af ændring i foreningens vedtægt således at fremtidige ændringer af vedtægten kræver Herning Kommunes godkendelse.  
 

Finansieringen af anlægstilskuddet findes ved opfølgningen af budget 2012 i efteråret.

 

Sagsnr.: 03.11.08-P19-5-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i afdeling 313, Munkgårds Allé i Snejbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Lejerbo's afdeling 313-0, Munkgårds Allé, Snejbjerg, ønsker at udskifte køkkener ved kollektiv råderet. Herning Kommune skal i den forbindelse godkende huslejestigninger på over 5% samt pantebrevsudstedelse vedr. låneoptagelse.

Sagsfremstilling

Afdelingen er opført i 1990/91 og består af 71 rækkehuse med have. Boligerne er opført i et hyggeligt miljø med grønne områder og legeplads og er beliggende i Snejbjerg ca. 4 km fra Herning. Facaderne er malet i 2010 og afdelingen fremstår derfor velholdt og indbydende. I afdelingen er der et dejligt fælleshus og hver bolig råder over parkeringsplads og have.

 

Renoveringen omfatter udskiftning af køkkener ved kollektiv råderet.

 

Renoveringen og den deraf afledte huslejestigning er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 24. maj 2012.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 1.388.000 mio. kr. Udgiften finansieres ved optagelse af et 15-årig kantlån ved Nykredit.

 

Jævnfør lånetilbuddet respekterer det nye lån alle foranstående lån, hvoror der ikke vil være lån der skal indfries eller rykke for det nye lån. Der kræves ikke kommunegaranti for lånet.

 

Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør mellem 157 kr. og 300 kr. pr.måned pr. lejlighed, svarende til mellem 5,31% og 7,88%, afhængig af boligens størrelse.

 

Da renoveringen er aftalt ved kollektiv råderet står det den enkelte lejer frit for om man ønsker at udskifte sit køkken.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at optagelsen af et 15-årigt kreditforeningslån godkendes,

 

at huslejestigningerne som følge af renoveringsprojektet godkendes som ansøgt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.11.08-P19-4-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse i afd. 101, Møllevænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo, afdeling 101 i Herning ønsker at udskifte kældervinduer og kælderdøre. Herning Kommune skal i den forbindelse godkende låneoptagelsen.

Sagsfremstilling

Afdelingen er opført i 1942 og omfatter 36 familieboliger med henholdsvis 2 og 3 rum. Afdelingen har dejlige boliger i etagebyggeri som er meget centralt beliggende i roligt område. Boligerne har nye køkkener fra 2006/2007 samt renoverede badeværelser. Herudover har afdelingen et lækkert gårdmiljø med grillplads, borde/bænke og dejlig legeplads.

 

Renoveringen omfatter udskiftning af kældervinduer og kælderdøre.

 

Renoveringen og den deraf afledte huslejestigning er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 22. juni 2011.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 400.000 kr. Udgiften finansieres ved opsparede midler på 110.000 kr. og låneoptagelse på 290.000 kr.

 

Der er ingen kommunal garantistillelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at  pantebrevsudstedelse i forbindelse med låneoptagelsen til finansering af renoveringsprojektet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 85.00.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Hans Jørgen Jensen  

Anlægsregnskab for IT investeringer 2008-2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Der foreligger et anlægsregnskab for EDB investeringer/udvikling i perioden 2008-2011

Sagsfremstilling

Der er tidligere blevet meddelt en samlet bevilling på 9,966 mio. kr. til IT investeringer over perioden 2008-2011.
 
Midlerne har været anvendt til følgende projekter 

[image]

 

Projekterne er blevet gennemført som planlagt, og der kan nu aflægges et anlægsregnskab

Økonomi

[image] 

Bemærkning
Det kan oplyses, at byrådet den 8.5.2012 (pkt. 129) i forbindelse med sagen om overførsler fra 2011 til 2012, godkendte en overførsel af 1,958 mio. kr. fra dette anlægsprojekt – til nye IT investeringer i 2011 (sted nr. 651096).

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1225-10 Sagsbehandler: Hans Jørgen Jensen  

Anlægsregnskab for etablering af serverrum på Absalonsvej 2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Der foreligger et anlægsregnskab for etablering af serverrum mv. på Absalonsvej 2,

Sagsfremstilling

Sagen har været behandlet i byrådet den 22. juni 2010, pkt. 219 hvor der blev meddelt anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til etablering af nyt serverrum i et nyt lejemål på Absalonsvej 2 samt etablering af en fiberforbindelse mellem rådhuset og lejemålet samt 3 ringe af fiberforbindelser, der kan forbinde en række institutioner.
 
Herning Kommune har nu et moderne og tidssvarende serverrum med de nødvendige overvågningsfaciliteter og plads til eventuelle udvidelser.
I forbindelse med projektet og de etablerede fiberringe, er 22 kommunale skoler og institutioner som er placeret tæt på fiberingene, blevet tilsluttet fiberringene.
 
Projektet blev efter afholdt licitation udført som en totalentreprise i perioden januar-juni 2011. Koncern IT flyttede til lokalerne 3.-5. juni. Efter en teknisk indkøringsperiode i løbet af sommer og efterår 2011 er projektet afsluttet og gennemført som planlagt, og der kan aflægges et anlægsregnskab.  

Økonomi

[image]

Bemærkning.
Der er en mindre afvigelse på 0,048 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 85.11.00-P19-1-12 Sagsbehandler: Hans Jørgen Jensen  

Frigivelse af rådighedsbeløb til IT investeringer og udvikling i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsmidler til IT investeringer i 2012.

Sagsfremstilling

Herning kommune er som myndighed underlagt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og deltager i de projekter som gennemføres i dette regi. Senest har Folketinget vedtaget lov om Obligatorisk Digital Borgerbetjening og lov om Offentlig Digital Post. Det er de første 2 af 36 fælleskommunale digitaliseringsprojekter i den fælleskommunale IT handleplan 2011-2015. Opfyldelse af målene i handlingsplanen vil kræve IT investeringer af ikke ubetydeligt omfang.
 
Herudover er der igangsat lokale initiativer der for at fremme digitalisering i Herning kommune. Nedenstående er en oversigt over de it-investeringer og it-udviklingsprojekter som dels er lokalt forankret i Herning kommune og dels er fælleskommunale digitaliseringsprojekter og som Herning kommune er en del af.
Derfor ansøges der herved om frigivelse af IT rådighedsbeløb for 2012. 


Behov/ønsker om IT investeringer for 2012 er følgende:

 • Investering i løsninger til lovbundne opgaver

 • Udskiftning af PC'er

 • Elektronisk dokumenthåndtering SBSYS

 • Talegenkendelse

 • Fællesoffentlig Ledelses Informations System FLIS

 • Elektroniske blanketløsninger i tilknytning til dokumentboks

 • Deltagelse i fællesoffentlig udvikling af borgerserviceløsninger i regi af KL og Kombit

I de kommende år vil der ligeldes være et stort behov for at investere i IT og IT-baserede udviklingsprojekter. Direktionen arbejder i sammenhæng med  investeringsoversigten med disse foranstående investeringsbehov.

Økonomi

Finansiering i 2012 af disse projekter kan ske ved frigivelse af det i investeringsoversigten for 2012 afsatte rådighedsbeløbet på 4.500.000 kr.  

 

Der er tidligere meddelt anlægsbevilling til EDB-investeringer/udvikling til igangsættelsen af projekter i 2011 med i alt 6.458.000 kr. Det er denne bevilling der søges forhøjet med 4.500.000 kr, hvorefter den samlede bevilling herefter udgør 10.958.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at  der meddeles forhøjelse af anlægsbevilling på 4.500.000 kr. i 2012, serviceområde   20, Administration, EDB-investeringer/udvikling i 2011 - 2012, Sted nr. 651096.,

 

at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på serviceområde 20, Administration, EDB-investeringer/udvikling, sted nr. 651099.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.22.00-A01-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Udpegninger af kommunale repræsentanter til bestyrelser og andet under Økonomi- og Erhvervsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mogens Pedersen

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 19. marts igangsat en gennemgang af kommunens udpegningspraksis med henblik på en harmonisering. Relevante fagudvalg har herefter gennemgået praksis på det enkelte udvalgs område og afgivet anbefalinger til praksisændringer til Byrådet.

 

Denne sag vedrører de udpegninger, der hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.  

 

Der er lagt op til, at eventuelle ændringer vil have virkning fra og med den næste byrådsperiode i 2014 og frem.
 

Sagsfremstilling

De kommunale udpegninger er politiske og foretages som udgangspunkt i forbindelse med konstitueringen ved hver byrådsperiodes start. Byrådet udpeger ca. 300 personer til at repræsentere kommunen i forskellige beslutningsfora, hvoraf mere end 100 personer udpeges på kultur- og fritidsområdet. Hertil kommer de udpegninger fagudvalgene selv foretager. Herning Kommunes udpegningspraksis er ikke systematisk gennemgået efter kommunesammenlægningen. Praksis for udpegninger til selvejende institutioner og fonde skønnes overvejende at bero på tradition. 

 

En skærpet opmærksomhed på den kommunale interesse i den enkelte institution kan samtidig fremme en strategisk tilgang til de kommunale udpegninger fremadrettet, herunder øge opmærksomheden på muligheden for, at Byrådet instruerer de udpegede for at sikre varetagelse af den specifikke kommunale interesse.

 

Til Økonomi- og Erhvervusvalgets egne udpegninger bemærkes, at Herning Kommune i dag foretager udpegninger til 3 ud af 5 bestyrelser for almene boligorganisationer. Byrådet ophørte i forbindelse med Boligorganisationen Fællesbos fusion med at udpege til daværende Herning Boligselskabs bestyrelse. Herning Kommune foretager endvidere ikke udpegninger til Boligselskabet Bomidtvest´s bestyrelse. Selskabet er hjemmehørende i Ikast.

 

Efter Byrådets behandling af den samlede sag meddeles det de berørte institutioner, at Herning Kommune efter udløbet af denne byrådsperiode ikke længere vil foretage udpegning til bestyrelsen. De enkelte institutioner opnår hermed behørig tid til at indrette sig på de nye vilkår og få tilrettet vedtægterne.

Der udarbejdes herefter en generel vejledning til de kommunale repræsentanter i institutioner og selskaber til brug ved opstarten af den nye byrådsperiode. Vejledningen vil indeholde beskrivelser af opgave og ansvar som kommunens repræsentant, herunder de særlige problemstillinger ved formandskaber.  Direktionen udarbejder en plan, der fremadrettet sikrer vidensdeling for kommunens udpegede repræsentanter i forbindelse med opstart og afslutning af en byrådsperiode.  
 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Herning Kommunes aktuelle udpegninger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område tages til orientering,   

 

at eventuelle forslag til ændringer i udpegningspraksis på Økonomi- og Erhvervsudvalgets området fremsendes til Byrådet, idet de vil indgå i den samlede sag om fagudvalgenes anbefalinger.
 


 

Beslutning

Herning Kommunes aktuelle udpegninger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er taget til efterretning med den ændring, at der skal ske harmonisering ift. udpegninger til bestyrelser for det almene boligområde. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at der ikke fremover skal ske udpegninger til Lejerbos og Fruehøjgaards bestyrelser.

 

Forslag til ændringer fremsendes til Byrådet, idet de vil indgå i den samlede sag om fagudvalgenes anbefalinger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-A01-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Praksis for udpegning af kommunale repræsentanter til bestyrelser og andet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte den 19. marts 2012 en revision af de kommunale udpegninger til bestyrelser, selskabet m.v. De relevante fagudvalg har nu vurderes praksis på egne områder og fremsender med denne sag anbefalinger til visse ændringer i fremtidig praksis med virkning fra 2014.  

 

Sagsfremstilling

En stor andel af de kommunale udpegninger vedrører kultur- og fritidsområdet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler følgende strategier for fremtidig udpegningspraksis på udvalgets område :

 • Udpegning af kommunale repræsentanter til de centrale kulturinstitutioner under Kultur- og Fritidsudvalget skal ske blandt fagudvalgets medlemmer.

 • Der skal fremover ikke ske udpegninger direkte til hallernes bestyrelser. Kommunal indflydelse sker gennem udpegning til hallernes repræsentantskaber, blandt hvilke bestyrelserne vælges. Udpegning til repræsentantskaberne sker direkte blandt byrådets medlemmer.

 • Der skal ikke ske udpegninger til selvejende institutioners bestyrelser, når institutionen alene har til formål af eje bygninger, der udlejes til foreninger.

 • Praksis for udpegning til mellemkommunale institutioner opretholdes uændret.

 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler med dette afsæt en fremtidig reduktion på 35 udpegninger, svarende til ca. 1/3 ift. det nuværende niveau på udvalgets område. Der henvises til bilag for gennemgang af udvalgets anbefalinger.

 

Udvalgets anbefalinger om skærpet kommunal profil på visse områder, f.eks. udpegning af byrådsmedlemmer til hallernes repræsentantskab er et tilbud til institutionerne. Idet omfang den kommunale udpegning ikke ønskes af den enkelte institution, vil der ikke ske udpegning.

 

 

Børne- og Familieudvalget anbefaler, at der fremover ikke sker udpegning til følgende to institutioner:

 

 • Løvbakke Naturskoles ledende udvalg, hvortil der i dag udpeges 3 personer

 • Nygård Gl. Skole i Ørre, hvortil der i dag udpeges en person til bestyrelsen.

 

Der foretages i dag 20 udpegninger på Børne- og Familieområdet, og den foreslåede ændring svarer til en reduktion på 20 %.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget har gennemgået udpegninger på udvalgets område. Der er ingen forslag til ændringer. Udvaget bemærker til Byrådets behandling, at kommunalt udpegede byrådsmedlemmer ikke bør påtage sig formandsposter på social- og sundhedsområdet.

 

Teknik- og Miljøudvalget har gennemgået udpegninger på udvalgets område. Der er ingen forslag til ændringer.   

 

Udpegninger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget området behandles i separat sag på denne dagsorden.

 

Byrådet foretager en række udpegninger uafhængigt af fagudvalg. Disse øvrige udpegninger fremgår af separat bilag.

 

Efter Byrådets behandling meddeles det de berørte institutioner, at Herning Kommune efter udløbet af denne byrådsperiode ikke længere vil foretage udpegning til bestyrelsen. De enkelte institutioner opnår hermed behørig tid til at indrette sig på de nye vilkår og få tilrettet vedtægterne.

 

Der udarbejdes en generelle vejledning til de kommunale repræsentanter i institutioner og selskaber til brug ved opstarten af den nye byrådsperiode. Vejledningen vil indeholde beskrivelser af opgave og ansvar som kommunens repræsentant, herunder de særlige udfordringer ved formandskaber.

Forslag til procesplan for sikring af vidensdeling mellem de aktuelt udpegede repræsentanter og Herning Kommune i forbindelse med afslutningen af indeværende byrådsperiode og opstarten af en ny fremlægges for direktionen inden udgangen af 2012.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at fagudvalgenes anbefalinger til fremtidig praksis for udpegninger godkendes,

 

at Byrådets øvrige udpegninger, jf. bilag, tages til orientering,

 

at ændringerne har virkning fra den kommende byrådsperiode 2014 og frem,

 

at administrationen bemyndiges til, med forbehold for fagudvalgenes beslutninger på egne områder, at godkende vedtægtsændringer som følge af denne sag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til plan for almene boliger 2013-16

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Forvaltningen fremsender på baggrund af af det årlige møde med boligorganisationerne et forslag til plan for almene boliger 2013-16.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har, på sit årlige møde med boligorganisationerne den 27. juni 2012, drøftet et forslag til plan for almene boliger 2013-16. På grund af de mange helhedsplaner lægges der ikke op til nybyggeri af familieboliger udover 6 boliger i Vildbjerg.
 
Pr. 1. juli 2012 er der 83 ledige boliger (tomgangsboliger) i Herning kommune. Det svarer til 1,08 % af den samlede almene boligmasse i kommunen. 77 boliger er familieboliger, og 6 er ungdomsboliger.

 

Byrådet har i 2010 vedtaget følgende målsætninger for det almene boligbyggeri:

Herning Kommune ønsker en almen boligsektor der supplerer:
- Et attraktivt studiemiljø gennem nyopførelse – og modernisering af ungdomsboliger
centralt i Herning by.
- Et veludviklet privat boligmarked med tilbud om lejeboliger i moderniserede fysiske
rammer.


 
Forslaget til plan for almene boliger indeholder de 200 ungdomsboliger, Byrådet gav tilsagn om i 2011. De 98 boliger er ombygningen af Nørregades plejehjem, og de 72 er projektet på Kousgårds Plads. Kvoten på de resterende 30 boliger ønsker Fællesbo at opføre i tilknytning til en ny administrationsbygning. Placeringen har tidligere været angivet til Dalgasgade, men forventes opført på en anden bymidtenær beliggenhed. Fællesbo har ønske om en kvote på 55.

 

Af forligsteksten for budget 2012 fremgår : "For at sikre ungdomsboliggarantien er der tidligere tildelt kvoter til nyt byggeri i dels Nørregade dels ved DGI-p-plads. Partierne bag budgetforliget tilkendegiver, at det næste projekt i rækken af projekter der skal støtte op om ungdomsboliggarantien bliver Fællesbos projekt i Dalgasgade".


Forvaltningen anbefaler, at der ikke gives kvote til yderligere ungdomsboliger end de godkendte 200. Forvaltningen foreslår, at yderligere byggeri af ungdomsboliger afventer opførelse og udlejning af de kvotegivne 200 ungdomsboliger.

 

Boligorganisationerne oplyser, der er en stor fraflytningsprocent fra ungdomsboligerne, idet mange i første omgang ønsker en ungdomsbolig, for så senere at flytte til en almen familiebolig eller en privat udlejningsbolig.

 

Byrådet godkendte i 2012 en ungdomsboliggaranti for studerende, der kommer længere væk fra. Garantiordningen afprøves for første gang her ved studiestart i august 2012.
 
Bomidtvest ønsker kvote til de resterende seks boliger på grunden i Vildbjerg. Bomidtvest har en venteliste på ti til boligerne. Lejerbo har ifølge Landsbyggefonden syv ledige boliger i Vildbjerg og Lejerbo oplyser, at dette tal er for opadgående.

Af byrådsbeslutningen fra 14. december 2010 fremgår, at Herning Kommune godkender boligselskabets erhvervelse af areal til udvidelse af projektet med yderligere 6 familieboliger indenfor rimelig tid efter indeværende byrådsperiode.

Forvaltningen foreslår de 6 boliger gives kvote i 2014.

Økonomi

Der er kommunal medfinansiering ved opførelse af almene boliger. Jf. KL´s Økonomiaftale for 2013 reduceres den kommunale medfinansiering fra 14 % til 10 % fra 2012 og frem til udgangen af 2016.

 

Såfremt planen godkender 6 familieboliger i Vildbjerg, som indstillet, er den kommunale udgift beregnet til ca. 191.000 kr. pr. bolig, svarende til 1,146 mio. kr. ialt.

 

Opførelse af ungdomsboliger medfører løbende driftsudgifter i form af ungdomsboligbidrag, der betales til staten efter faste takster. Taksten er pt. 35 kr. pr. m2, svarende 1.750 kr. årligt pr. ungdomsbolig.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Fællesbo får kvote til 30 ungdomsboliger i forbindelse med en kommende administrationsbygning i Herning Bymidte,
at stillingtagen til yderligere ungdomsboliger end de 200 med kvotetilsagn, afventer opførelse og udlejning af disse,
at anden etape af projektet i Vildbjerg med seks boliger gives kvote i 2014,
at budget for drift af undomsboliger korrigeres i overensstemmelse med plan for almene boliger.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.34.00-P19-2-12 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Administrativ bemyndigelse ved lånekonvertering af lån med kommunal garantistillelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jan Märcher

Sagsresume

Herning Kommune har i juni 2012 fået en henvendelse fra et fjernvarmeværk, som ønsker at foretage en lånekonvertering af et lån, hvor der tidligere er stillet en kommunal garanti. Det konkrete tilbud om lånekonvertering havde en kort tidsfrist for godkendelse og kunne ikke politisk behandles inden tilbuddets udløb.

Ved lånekonvertering af lån med kommunal garantistillelse bortfalder den stillede garanti sammen med lånekonverteringens indfrielse af det oprindelige lån, og der skal stilles garanti for det nye lån, der optages.

Kompetencen til godkendelse af lånekonverteringer er Byrådets, dog med mulighed for uddelegering. Det indstilles, at der tildeles en administrativ bemyndigelse til godkendelse af lånekonverteringer af lån med kommunal garantistillelse.

Ved lånekonverteringer af lån med kommunal garantistillelse anbefales, at der alene opkræves 5.000 kr. i garantiprovision til dækning af de administrative omkostninger, mod normalt 1,5 % af hovedstolen ved nye garantistillelser.

Sagsfremstilling

Ifølge den kommunale lånebekendtgørelses § 15, stk.1 fremgår, at beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser skal træffes af kommunalbestyrelsen. Kompetencen til godkendelse garantier for nye lån ligger således i Byrådet, da det forøger den kommunale garantistillelse. Byrådet kan imidlertid delegere kompetence til godkende lånekonvertering til et udvalg eller den kommunale administration, såfremt delegationen alene omfatter almindelig lånepleje i form af konvertering af lån.

 

De generelle kompetencer i forbindelse med optagelse af lån og gældspleje fremgår af den finansielle politik for Herning Kommune. Heraf fremgår, at godkendelse af låneoptagelse skal godkendes af Byrådet, mens hjemtagelse af lånet og almindelig gældspleje er uddelegeret til forvaltningen primært Økonomidirektøren.

Kompetencer i forbindelse med garantistillelse og eventuelt uddelegering heraf, fremgår ikke af den finansielle politik.

 

Da tilbud om konvertering af lån ofte har en kort tidsfrist for godkendelse, findes det hensigtsmæssigt, at beslutningskompetencen til godkendelse af lånekonverteringer med kommunal garantistillelse gives til Økonomidirektøren og Økonomichefen, hvis følgende forudsætninger er opfyldt at:

 • lånet ikke løbetidsforlænges udover løbetiden på den af Byrådet tidligere besluttede garanti, og

 • lånet i øvrigt videreføres indenfor de af byrådet besluttede rammer for renteforhold m.v.

 

Garantiprovision

Byrådet vedtog den 21. september 2010 pkt. 263, at Herning Kommune opkræver 1,5 % af hovedstolen i forbindelse med garantistillelse for garantier til lån omfattet af lånebekendtgørelsen.

 

Provisionen udtrykker en betaling for den risiko Herning Kommune påtager sig i forbindelse med garantistillelsen samt betaling for de administrationsomkostninger, der er i forbindelse med sagsbehandlingen.

I beslutningen er der ikke skelnet mellem provision i forbindelse med garantistillelse, når der optages nye lån og garantistillelse i forbindelse med lån med eksisterende kommunal garanti, der søges omlagt, uden at den kommunale økonomiske risiko ændres.

 

Hvis garantiprovisionen på de 1,5 % af hovedstolen skal opkræves i forbindelse med sidstnævnte tilfælde, vil dette i mange tilfælde bevirke, at der ikke vil være en økonomisk gevinst ved en lånekonvertering. Derudover kan det bemærkes, at en lånekonvertering ikke øger kommunens risiko. Det indstilles på denne baggrund, at garantiprovisionen i forbindelse med lånekonverteringer fastsættes til 5.000 kr. til dækning af de administrative omkostninger ved sagsbehandlingen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at garantistillelse for nye lån omfattet af lånebekendtgørelsen træffes af Byrådet,
at garantistillelse i forbindelse med omlægning af lån for hvilke, Herning Kommune  stiller garanti, kan godkendes af økonomidirektøren og økonomichefen under forudsætning af, at lånet ikke løbetidsforlænges udover løbetiden på den af Byrådet tidligere besluttede garanti, og at lånet i øvrigt videreføres indenfor de af Byrådet besluttede rammer for renteforhold m.v.,
at der i forbindelse med lånekonvertering af lån med kommunal garantistillelse i selskaber m.fl., som samtidig ikke kræver deponering for garantistillelsen i henhold til lånebekendtgørelsen, opkræves 5.000 kr. til dækning af administrative omkostninger,
at ovenstående indarbejdes i den finansielle politik for Herning Kommune.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-113-10 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til Herning Kommuneplan 2013-24

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Lotte Guldbæk Andersen

Sagsresume

Forvaltningen fremsender forslag til kommuneplan 2013-24. Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden 3. oktober til 5. december 2012.  Der er i offentlighedsfasen planlagt syv borgermøder.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplanen er udarbejdet på baggrund af indledende temadrøftelser med de respektive fagudvalg om udvalgte hovedtemaer i form af klimahandlingsplan, byudvikling og landbrugsplanlægning. Udarbejdede masterplaner har også været en del af baggrundsmaterialet.


De forskellige forvaltninger og fagudvalg har bidraget i forhold til de pågældendes ansvarsområder.
 
Forvaltningen har også været i dialog med nabokommuner om de emner, der ikke er afgrænset af kommunegrænsen.

 
I forhold til de tidligere kommuneplaner er denne kommuneplan specielt ændret i forhold til arealudlæg til særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) og placering af store husdyrbrug.

Vedrørende SVL har Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på et fællesmøde den 25. juni besluttet, at der i kommuneplanforslaget lægges op til, at der i begyndelsen af planperioden arbejdes videre med at kvalificere SVL områderne, med henblik på udpegning af områder, hvor der kan placeres store husdyrbrug.

 

I den nye planperiode forventer Herning Kommune desuden at have fokus på nye temaer som for eksempel arkitekturmanual samt at udarbejde kommuneplantillæg for blandt andet Helstrup.   

 

Forslaget til kommuneplan lægger op til en debat om placering af en ny skole i Herning Øst.


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” har Herning Kommune foretaget screeninger af nye arealudlæg. Screeningerne har vist, at ændringerne i kommuneplanen må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Forslaget til kommuneplan og forudsætningsredegørelse foreligger i en digital udgave: www.kommuneplan.herning.dk

Kortmateriale er ved den politiske behandling vedlagt som PDF, da den digitale udgave stadig er under opbygning. Den digitale udgave vil foreligge til den offentlige høring.


Der er udarbejdet et Resuméhæfte, hvor ændringerne i forhold til de gældende planer er sammenfattet.


Det samlede materiale er i offentlighedsfasen desuden tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. Resuméhæftet udgives også i en trykt udgave.
 

Repræsentanter fra Planafdelingen præsenterer forslag til kommuneplan på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til Kommuneplan 2013-24 godkendes og fremlæggelse til offentlig høring i perioden 3. oktober til 5. december 2012 med følgende ændringer og bemærkninger,  

 

at Byplanudvalget ser de natur- og turistmæssige potentialer i de større ådale, og ønsker derfor en gennemgang af disse med henblik på at vurdere, om de skal indgå som særligt værdifulde landskabsområder,

 

at "mulighederne for nye samarbejdsformer undersøges" tilføjet til "indsatsområder",
 
at en fjerde placeringsmulighed for skoleplacering i Hammerum-Gjellerupområdet i forbindelse med Hammerum Hallen. Erstatningsarealer til boldbaner skal indgå i placeringsmuligheden,
 
at den afsluttende sætning på siden 19 ændres til ”Byrådet igangsætter hermed debatten”,

 

at der tilføjes linier fra bymidtepolitikken om mere liv i midtbyen under bymidteafsnittet,

 

at området omkring søen i Skærbæk indarbejdes som langsigtet byudvikling,

 

at der ikke sker ændring i detailhandelsrammerne for SC2 og SC3 ved Dæmningen,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden Økonomi- og Erhvervsudvalgsbehandlingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet med den ændring i 7. "AT", at området omkring søen i Skærbæk fastholdes som langsigtet byudvikling.  

 

Ændringen indarbejdes til Byrådets behandling.

 

Marius Reese og Mette Berggreen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 for vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 61 for et vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds, som giver mulighed for opførelse af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på 107 meter, se bilag 1.
 
Rammeområdet er i tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 (Herning Kommunes Vindmølleplan) udlagt til vindmølleområde. Forslag til tillæg nr. 61 specificerer denne anvendelse, og danner rammerne for forslag til lokalplan 29.T15.1 – Vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds.
 
På Byrådets møde den 23. august 2011, pkt. 205 godkendte Byrådet debatoplægget for område T15 ved Krusbjergvej, Sunds, som igangsætning for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag samt VVM-redegørelse med miljørapport. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 31. august til den 20. september 2011. Bemærkninger fra debatfasen er inddraget i arbejdet med planforslag og VVM med miljørapport.

Sagsfremstilling

Proces:
I forbindelse med debatfasen for projektet indkom der 21 bemærkninger, se bilag 2. Bemærkningerne er behandlet i bilag 3.
 
Bemærkningerne er inddraget i planlægningen i det omfang, det har været relevant. Bemærkninger, som har karakter af at være indsigelser mod projektet, vil først blive behandlet endeligt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene for projektet.
 
Da vindmølleprojektet omfatter vindmøller med en størrelse på mere end 80 meters totalhøjde, er projektet VVM-pligtigt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.
 
Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument: ”Vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds, VVM-redegørelse og miljørapport, april 2012”, se bilag 4.
Rapporten belyser projektets forventede påvirkninger af natur, miljø og mennesker gennem bl.a. støj- og skyggeberegninger samt visualiseringer af vindmøllernes fremtræden i landskabet.
 
Der er opstillet et hovedforslag og et 0-alternativ. Hovedforslaget består af fem ens vindmøller på en række med en totalhøjde på 107 meter. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har fastlagt en højdebegrænsning for vindmøller svarende til 107 meter på grund af nærheden til Flyvestation Karup, hvor rammen for T15 i vindmølleplanen muliggjorde en totalhøjde på op til 150 meter.
0-alternativet beskriver situationen som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer, da lavere møller eller alternative opstillingsmønstre ikke vil være rentable.
 
Konklusioner:
Rapportens vigtigste konklusioner for påvirkning af landskab, miljø, natur, mennesker og naboer er gengivet i de nedenstående afsnit.
 
Landskabspåvirkning:
I nærzonen (0-4,5 km) vil den eksisterende beplantning i form af levende læhegn og plantager flere steder skjule vindmøllerne i mere eller mindre grad. Den største ændring af landskabsoplevelsen vil forekomme ved naturområdet ved Sunds Nørreå, herunder i projektområdet og nordøst herfor på nordsiden af Sunds Nørreå samt Ovstrup Hede. Ved Ovstrup Hede kan møllerne påvirke oplevelsen af et stort og markant naturområde, idet udsigten mod syd specielt i den østlige del vil blive præget af tekniske elementer, hvor en elledning i forvejen krydser heden. Vindmøllerne vil blive synlige fra store dele af Sunds Sø, men vil ikke fremstå som visuelt dominerende og vil dermed ikke påvirke oplevelsen af søen i væsentlig grad. Et sted krydser den nye omfartsvej vest for Sunds med Sunds Nørreå, herfra vil oplevelsen af Sunds Nørreå blive væsentlig påvirket af tekniske elementer. Endvidere er det vurderet, at fra Keldsgårdvej syd for Storåen vil landskabet omkring Storå blive ændret til at have et væsentligt større teknisk præg.
 
I mellemzonen (4,5-10 km) vil den eksisterende beplantning de fleste steder reducere den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Der vil dog være enkelte områder med åbne kig og højtliggende områder, hvor møllerne kan ses. Fra fjernzonen (over 10 km) vil møllerne ikke være synlige. 


Sammenspillet med andre vindmøller inden for en afstand af 28 gange totalhøjden for vindmøllerne er vurderet. Vindmøllerne ved Krusbjergvej fremstår generelt som et adskilt anlæg og vil fra flere steder blive oplevet sammen med de eksisterende vindmøller ved Remme, men samspillet er vurderet til at være landskabeligt ubetænkeligt. Der er fra to steder sydvest for møllerne tæt på motorvej rute 18, hvor vindmøllerne fra de to anlæg fremstår lettere rodet med hinanden, men idet der ikke er et væsentlig øget uharmonisk landskabsbillede ved samspillet, er det vurderet, at opstillingen af vindmøllerne ved Krusbjergvej er landskabeligt ubetænkeligt set i forhold til vindmøllerne ved Remme.  


Rekreative arealer:
I nærzonen er der flere rekreative arealer, herunder Ovstrup Hede, Sunds Kommuneplantage, Lunebakker, Sunds Nørreå og Sunds Sø.
Den væsentligste påvirkning af de rekreative arealer er arealet nord for Sunds Nørreå og sydøst for Sunds Kommuneplantage, hvor naturoplevelsen vil blive væsentlig ændret, som følge af opsætning af vindmøller ved Krusbjergvej. Herfra er der flere vandrestier, som bl.a. fører til Sunds Kommuneplantage og Lunebakker. Spejderaktiviteter og fiskeri ved Sunds Nørreå forventes ikke at blive påvirket. Endvidere er der ikke anlagt vandrestier fra Sunds Sø gennem ådalen til Sunds Kommuneplantage, hvilket er med til at begrænse påvirkningen af de rekreative værdier.
Lunebakker er tæt bevokset og vil ikke blive visuelt påvirket af vindmøllerne. Selve Sunds kommuneplantage er lukket, og der vil næppe være udsyn mod vindmøllerne.
Vindmøllerne vil påvirke Ovstrup Hede som rekreativt område, men da området er svært tilgængligt, anses det ikke for at være en væsentlig gene.
De rekreative aktiviteter ved Sunds Sø vil ikke blive påvirket.  


Kulturmiljø:
Ovstrup Hede indgår i et udpeget særligt værdifuldt kulturmiljø omkring Ørre og Nybro. Oplevelsen af Ovstrup Hede som et kulturhistorisk element vil ikke blive påvirket af vindmøllerne, da de kulturhistoriske værdier er knyttet til bosætninger og åløb med omgivende enge og heder specielt i Ovstrup Hedes vestlige ende, hvorfra vindmøllerne ikke kan ses.
 
Oplevelsen af de nærmeste kirker i kulturlandskabet vil ikke blive påvirket af vindmøllerne, ligeledes vil udsynet fra kirkerne ikke blive påvirket.
 
Byer i nærområdet:
Sunds er den eneste by inden for nærzonen. Vindmøllerne kan ses fra Sunds Sø hen over beplantning vest for Sunds Sø, og henover beplantning ved et nyt boligområde nord for Linåvej, hvor den visuelle påvirkning formentlig vil blive reduceret ved nybyggeri og beplantning. Vindmøllerne kan endvidere i mellemzonen ses fra den sydlige bygrænse af Simmelkær, et boligområde ved Tjørring samt fra en højtliggende lokalitet ved Sinding.
 
Miljøpåvirkning:
Der er en minimal risiko for forurening af jord og grundvand under opstilling, drift og nedtagning af vindmøllerne. De fem vindmøller vil over deres tekniske levetid på 20 år producere ca. 460.000 MWh, hvilket svarer til et årligt elforbrug til apparater og lys i knap 6.670 husstande. Vindmøllerne vil spare miljøet for 320.000 tons CO2 samt andre CO2-ækvivalenter. Det svarer til godt 1 ‰ af Danmarks forpligtelser i henhold til Kyoto-aftalen. Samtidig vil opstilling af fem vindmøller på i alt 10 MW svare til 16 % af målsætningen for ny vindmølleenergi fra Herning Kommunes Klimaplan.
 
Naturpåvirkning:
Vindmøllerne opstilles på landbrugsareal. Vindmøllerne opstilles tæt på Sunds Nørreå, men uden for åbeskyttelseslinjen. Omkring Sunds Nørreå er der en række naturbeskyttede arealer – moser, enge, overdrev og hede. Desuden forefindes der fredskov nordøst for møllerækken, hvor Sunds Kommuneplantage er omgivet af en skovbyggelinje. Ingen af vindmøllerne opstilles i fredskov eller inden for skovbyggelinjen.
 
Der forefindes en række fuglelokaliteter omkring projektområdet, men de karakteriseres ikke som væsentlige fugleområder, hverken i national eller regional forstand, da områderne generelt rummer almindelige arter, som er typiske for det åbne land i Midt- og Vestjylland. Fugle- og dyrelivet i området må forventes at blive forstyrret under opsætning, men vil givetvis vende tilbage efter en kortere tilvænningsperiode. Påvirkningen vil samlet set ikke være af væsentlig betydning.
 
Det nærmeste habitatområde ligger ca. 1 km nordvest for området (Ovstrup Hede), og det nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 10 km nord for området (Feldborg Plantage). Det er vurderet, at ingen af de arter, som søges beskyttet i Ovstrup Hede og Feldborg Plantage findes i projektområdet. 


Påvirkning af mennesker og naboer:
Generelt vil møllerne have en positiv påvirkning på mennesker på grund af de sparede mængder CO2 samt positive følgegevinster ved at fortrænge el produceret på kulfyret kraftværk. De 14 naboboliger til projektet, dvs. boliger som ligger inden for 1 km fra projektområdet samt en enkelt bolig, som ligger 6 meter fra 1 km afgrænsningen, vil kunne opleve gener i form af støjpåvirkning, skyggekast samt den visuelle gene af vindmøllerne i forskelligt omfang. Herudover ligger to spejderhytter med sovepladser og en jagtforenings klubhus inden for 1 km fra vindmøllerne. 


Vindmøllestøjbekendtgørelsen fastlægger, hvor meget vindmøller må støje ved naboer. Projektet overholder de gældende regler på området. Herning Kommune vil kræve en støjmåling og efterfølgende beregning ved ejerens anmeldelse af vindmøllerne efter den ved anmeldelsen gældende bekendtgørelse (p.t. ”Bekendtgørelse nr. 1284 om støj fra vindmøller”). Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ikke holder sig under grænseværdierne, skal vindmøllerne støjdæmpes. 


Der findes ingen fastsatte regler for, hvor meget skyggekast et vindmølleprojekt må påføre naboer, men Miljøministeriet anbefaler under ti timers reel skyggekast om året. Projektet overholder denne anbefaling. Skulle det alligevel vise sig, at der opstår problemer med for meget skyggekast, kan der installeres et program i vindmøllerne, som i de mest kritiske perioder standser de møller, der giver et skyggekast over ti timer om året hos naboboliger. Det vil endvidere indgå som et krav i VVM-tilladelsen, at ingen naboer får over ti timers reel skyggekast om året.
 
Flere naboer vil opleve visuelle gener. Set fra naboboligerne 3, 4 og 9 vil møllerne opleves som markante og dominerende. Fra naboboligerne 10 og 14 vil møllerne være markante. Møllerne vil også være synlige fra naboboligerne 1, 2, 11, 12 og 13. Fra de resterende naboboliger vil møllerne næppe være synlige.

 

Bilag 5 er brev fra Trafikstyrelsen, hvori de fremsætter krav til lysmarkering af vindmøllerne af hensyn til lufttrafikken.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 foreløbigt vedtages. 
Johs Poulsen og Knud Nielsen ønsker noteret, at de jf. planloven kan tiltræde at VVM’en og forslag til kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring, men tilkendegiver allerede nu, bl.a. pga. afstand til eksisterende vindmøller, lyssætning på møllerne, landskabts påvirkning og påvirkning af mennesker og naboer, ikke at kunne tiltræde en endelig vedtagelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Johs Poulsen og Finn Stengel Petersen ønsker noteret, at de jf. planloven kan tiltræde at VVM’en og forslag til kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring, men tilkendegiver allerede nu, bl.a. pga. afstand til eksisterende vindmøller, lyssætning på møllerne, landskabts påvirkning og påvirkning af mennesker og naboer, ikke at kunne tiltræde en endelig vedtagelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-3-10 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
     X

 

Sagsresume

Der er udarbejdet et lokalplanforslag nr. 29.T15.1 for et vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds, som giver mulighed for opstilling af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på 107 meter.
 
Lokalplanområdet er i tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 (Herning Kommunes Vindmølleplan) udlagt til vindmølleområde T15.
 
På Byrådets møde den 23. august 2011, pkt. 205, godkendte Byrådet debatoplægget for område T15 ved Sunds, som igangsætning for udarbejdelse af lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 31. august til den 20. september 2011.
 
Bemærkninger er behandlet under det forrige punkt vedr. foreløbig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på 107 meter og en minimum totalhøjde på 100 m.
 
Lokalplanområdt. Vindmøllerne er placeret uden for åbeskyttelseslinjen og uden for fredskovsarealet. I nærheden af lokalplanområdet er der flere naturbeskyttede naturtyper, såsom eng, overdrev, mose og hede, som knytter sig til vindmøllernes placering nær ved Sunds Nørreå. Nordøst for området på nordsiden af Sunds Nørreå ligger et rekreativt areal og nord for dette Sunds Kommuneplantage. Endvidere ligger Ovstrup Hede ca. 1 km nordvest for vindmølleområdet.
 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Linåvej, dog er der vejadgang til en enkelt vindmølle fra Krusbjergvej, som skærer igennem lokalplanområdet. Adgangsvejene til vindmøllerne bliver anlagt på eksisterende markveje eller som nye veje inden for lokalplanområdet.
 
For at sikre ensartet fremtræden i landskabet stilles der i lokalplanen krav om, at alle vindmøller inden for lokalplanområdet skal have samme lysegrå farve, størrelse og udformning. Vindmøllerne skal placeres på en ret linje med stor afstand mellem vindmøllerne. Af hensyn til lufttrafikken skal vindmøllerne markeres med et lavintensivt fast rødt lys.
 
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres to teknikbygninger med et samlet areal på 30 m2, som kan servicere vindmøllerne. Teknikbygningerne skal placeres, så de generer langbrugsdriften mindst muligt.
 
Lokalplanen stiller endvidere krav om, at ved ophør af elproduktion, skal vindmøller, fundamenter, tekniske anlæg og installationer, arbejdsarealer og veje, som alene anvendes til vindmøllerne, fjernes senest et år efter driften er ophørt. Arealer, som før var landbrugsarealer, skal reetableres til landbrugsmæssig drift efter endt drift af vindmøllerne. Omkostningerne i forbindelse med fjernelse og reetablering afholdes af grundejeren.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020. Der skal dog altid udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, når lokalplanens anvendelse omhandler et VVM-pligtigt anlæg. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020.
 
Da vindmølleprojektet omfatter vindmøller med en størrelse på mere end 80 meters totalhøjde, er projektet VVM-pligtigt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”. Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument: ”Vindmøllerved Krusbjergvej, Sunds, VVM-redegørelse og miljørapport, april 2012.”
 
VVM-redegørelsen konklusioner er som forrige punkt vedrørende foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 61.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds foreløbigt vedtages. 
Johs Poulsen og Knud Nielsen ønsker noteret, at de jf. planloven kan tiltræde at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring, men tilkendegiver allerede nu, bl.a. pga. afstand til eksisterende vindmøller, lyssætning på møllerne, landskabs påvirkning og påvirkning af mennesker og naboer, ikke at kunne tiltræde en endelig vedtagelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Johs Poulsen og Finn Stengel Petersen ønsker noteret, at de jf. planloven kan tiltræde at VVM’en og forslag til kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring, men tilkendegiver allerede nu, bl.a. pga. afstand til eksisterende vindmøller, lyssætning på møllerne, landskabts påvirkning og påvirkning af mennesker og naboer, ikke at kunne tiltræde en endelig vedtagelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-13-11 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 74 for erhvervsområde ved Vejlevej i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

På byplanudvalgsmødet den 13. december 2011 blev tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2009-2020 foreløbig vedtaget.  

 

Planen har, sammen med forslag til lokalplan 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind, været i offentlig høring fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012.  

 

Der er indkommet fire indsigelser/bemærkninger til planforslagene, som er behandlet i dagsordenen til endelig vedtagelse af lokalplan 61.E3.5 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind. 

 

På mødet den 17. april 2012 besluttede Byplanudvalget at udsætte sagen.
 

Sagsfremstilling

For at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for lokalplan 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind, udvides den eksisterende ramme 61.E5, Erhvervsområde langs Messevejen, til også at omfatte lokalplanområde 61.E5.3, der i dag ligger i landzone og ikke er omfattet af kommuneplanen, samt Trehuse.  

 

Desuden sker der en ændring af parkeringskravet i rammen, så kravet til antal parkeringspladser pr. m² lager fastsættes i henhold til bygningsreglementet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 74 endeligt vedtages. Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-4-10 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

På mødet den 13. december 2011 foreløbig vedtog Byrådet forslag til lokalplan nr. 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind samt tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2009-2020.  

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012, og der er indkommet fire indsigelser/bemærkninger.

 

På mødet den 17. april 2012 besluttede Byplanudvalget at udsætte sagen.

 

Som udgangspunkt for den videre behandling af sagen ønsker udvalget et
bindende tilsagn fra bygherre om, at projektet vil blive realiseret, og at der
etableres en tæt randbeplantning omkring området i henhold til lokalplanforslaget
samt det forslag til ændringer, som forelægges Byplanudvalget i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne.

 

Herning Kommune har den 4. juni 2012 modtaget bindende tilsagn fra bygherre (se bilag).

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet, der omfatter matr. nr. 5aø Lind by, Rind, er ca.1,8 ha stort og ligger i den nordøstlige del af Lind, grænsende op til Messemotorvejen mod nord og boliger mod syd, øst og vest.  

 

Lokalplanen giver mulighed for at anvende arealet til erhverv i virksomhedsklasse 2-3.   Der må ikke etableres detailhandel i området og engrossalg må ikke have salg til private. 
 
Ny bebyggelse må opføres med en maksimal højde på 8,5 meter.  

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af afskærmende beplantning. Desuden giver lokalplanen mulighed for etablering af støjafskærmning mod de eksisterende boliger.  

 

Der er en verserende klage i området på grund af støjgener fra virksomhederne mellem Gl. Vejlevej og Lind Hovedgade i forbindelse med blandt andet vareindlevering, ligesom flere boliger i området er generet af støj fra motorvejen.  

 

Bemærkninger/indsigelser: 

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012, og der er kommet fire indsigelser/bemærkninger, som er beskrevet i indsigelsesnotatet (se bilag) og behandlet nedenfor.  

 

Indsigelse 1

Bemærkning fra Miljø og Klima (Herning Kommune), dateret den 20. december 2012.

 

Miljø og Klima mener blandt andet, at virksomheden bør undersøge og redegøre for muligheden for, at støjende aktivitet planlægges, så naboer bliver midst muligt påvirket af støjen fra virksomheden (se bilag, Indsigelsesnotat).

 

Indsigelse 2

Bemærkning fra EnergiMidt Infrastruktur, dateret den 9. januar 2012.

 

Der gøres opmærksom på, at EnergiMidt har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området (se bilag, Indsigelsenotat).

 

Indsigelse 3

Indsigelse fra fire naboer, dateret den 29. januar 2012. 

 

Naboerne finder det utilfredsstillende, at de ikke har modtaget svar på deres henvendelse, dateret den 20. marts 2011, vedr. principgodkendelsen af projektet.

Desuden fremsætter de en række spørgsmål blandt andet vedr. inddragelse af planområdet til erhvervsformål og mulighed for ekspropriation af deres ejendomme.

Det påpeges i øvrigt, at området i forvejen er stærkt belastet af støj og trafik til gene for beboerne på Trehuse (se bilag, Indsigelsesnotat).

 

Indsigelse 4

Indsigelse fra Naturstyrelsen, Miljøministeriet, dateret den 8. februar 2012.

 

Naturstyrelsen finder, at planlægningen er i strid med de statslige interesser for så vidt angår erhvervsudlæg ved motorveje samt vandplanernes retningslinjer om grundvand. Der gøres derfor indsigelse mod planforslagene efter planlovens § 29 (se bilag, Indsigelsesnotat).

 

Ad. 1 Bemærkning fra Miljø og Klima (Herning Kommune), dateret den 20. december 2012.
 
a og d: Virksomheden har undersøgt alternativ placering af vareindlevering og afvikling af trafik på grunden. De oplyser, at såfremt der skal laves ændringer i afviklingen af trafikken på grunden, vil det kræve ændringer af den ønskede disponering på grunden og indretning af bygningen.
 
b og c: En lokalplan kan ikke regulere støj. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier skal overholdes.  En støjberegning foretaget af NIRAS for virksomheden viser, at den planlagte virksomheds resulterende støjbidrag ved nærmeste nabo vil være 43 dB (A) i dagtimerne. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i boligområder er 45 dB (A).  
 
Såfremt forudsætningerne i støjberegningen overholdes kan virksomheden umiddelbart overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.  Lokalplanen giver mulighed for etablering af støjafskærmning, såfremt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ikke kan overholdes.
 
Ad. 2 Bemærkning fra EnergiMidt Infrastruktur, dateret den 9. januar 2012. 


a: Det indstilles, at lokalplanen stiller krav om, at kabler og ledninger i området skal respekteres, og at der ikke må graves i nærheden uden forudgående aftale med forsyningsselskaber og ledningsejere.


Ad. 3  Indsigelse fra fire naboer, dateret den 29. januar 2012.
 
Indsigelsen skal ses i sammenhæng med brev dateret den 20. marts 2011 fra naboer til lokalplanområdet vedr. principgodkendelsen af lokalplanudarbejdelsen (se bilag).
 
a: Herning Kommune har med brev den 20. december 2012 svaret på henvendelsen fra naboerne, dateret den 20. marts 2011, og redegjort for, at lokalplanarbejdet først er igangsat i efteråret 2011, og der henvises til den offentlige høringsperiode som en del af lokalplanproceduren. Henvendelsen fra naboerne er behandlet i dagsorden i forbindelse med den foreløbige vedtagelse af planerne.
 
Planafdelingen har desuden inviteret naboerne til et møde, som blev afholdt den 9. februar 2012 med deltagelse af Marius Reese.


b og c: Kommuneplanen indeholder de overordnede rammer for lokalplanlægningen. Det betyder, at de konkrete bestemmelser i lokalplanen skal holde sig inden for kommuneplanrammens retningslinier. Når der er udarbejdet lokalplan for et område er det lokalplanens bestemmelser, der er gældende.
 
d, e, g, j: Herning Kommune har ikke hjemmel til at ekspropriere på baggrund af et kommuneplantillæg, jf. Planloven, og er ikke erstatningspligtig i forbindelse med udlæg af kommuneplanrammen. 
 
f, h og i: Byplanudvalget besluttede på møde den 13. december 2010 med principgodkendelsen af lokalplanudarbejdelsen, at lokalplanområdet kan anvendes til erhverv i forlængelse af eksisterende erhvervsområde ved Vejlevej og med virksomheder i miljøklasse 2-3.
 
Henvendelsen fra naboerne til lokalplanområdet, dateret den 20. marts 2011, vedr. principgodkendelsen af udarbejdelsen af lokalplanen, indgik i den politiske behandling i forbindelse med den foreløbige vedtagelse af lokalplanen.
 
k: Trehuse er offentlig vej i vinterklasse 3. Det betyder, ifølge Herning Kommunes Vejafdeling, at glatførebekæmpelse kun udføres ved meget glatte veje og store snemængder i dagtimerne, og først når der er ledigt materiel. Der kan ikke stilles specifikke krav til en offentlig vej; vejens status vurderes af vejmyndigheden, og reparationer prioriteres i forhold til kommunens øvrige veje. Vejen skal være fremkommelig og svare til den trafik, den er beregnet til. Der kan ikke stilles krav om for eksempel fortov og/eller belysning.

Ad. 4 Indsigelse fra Naturstyrelsen, Miljøministeriet, dateret den 8. februar 2012.  

 

a: Det indstilles, at lokalplanområdets anvendelse begrænses til ikke grundvandstruende aktivitet, såsom mindre engrosvirksomheder, og at der skal etableres afskærmende beplantning mod motorvejen i form af en tæt randbeplantning med en bredde på minimum 10 meter. Som en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse skal beplantningen være etableret. Lokalplanen indeholder desuden en række bestemmelser vedrørende skiltning.  

 

b: Herning Kommune har i brev dateret den 20. marts 2012 anmodet Naturstyrelsen om at ophæve indsigelsen på betingelse af, at de foreslåede justeringer, jf. indstillingen, indarbejdes i planen med den endelige vedtagelse. På den baggrund har Naturstyrelsen i brev dateret den 21. marts 2012 ophævet indsigelsen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind endeligt vedtages med følgende justeringer:

 

at Lokalplanen tilføjes § 3.4 ”Der må ikke etableres virksomheder med grundvandstruende aktivitet, såsom benzinstation, autoværksted m.fl.”,

 

at Lokalplanens § 11.3 ændres til ”Der skal etableres en tæt randbeplantning mod motorvejen med en bredde på minimum 10 meter, jf. kortbilag 2 og 3”,

 

at Lokalplanens kortbilag 2 og 3 justeres i henhold til ovennævnte,

 

at Lokalplanen tilføjes § 6.7 "Der findes kabler og ledeninger indenfor eller i umiddelbar nærhed af området. Kabler og ledninger skal respekteres, og der må ikke graves i nærheden uden forudgående aftale med forsyningsselskaber og ledningsejere",

 

at Lokalplanens redegørelse tilføjes afsnit om de vilkår, der ligger til grund for ophævelsen af Naturstyrelsens indsigelse til planerne.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-11 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 71 for erhvervsområdet Industriparken i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet foreløbig vedtog på møde den 6. marts 2012 forslag til tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020.

 

Planen har været i høring sammen med lokalplan 61.E3.1 for erhvervsområdet industriparken i Lind fra den 28. februar til den 23. maj 2012, og der er kommet i alt 4 indsigelser til planforslagene.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af de eksisterende rammeområder 61.E1 og 61.E3 til erhverv.  

 

Den geografiske afgrænsning af det eksisterende rammeområde 61.E1 bibeholdes, og afgrænsningen af det eksisterende rammeområde 61.E3 udvides og tilpasses mod nord til også at omfatte den del af området, der i dag er kommunalt ejet jord.  

 

Ændringer i rammebestemmelserne

Med forslaget til tillægget fjernes muligheden for at opføre én bolig pr. ejendom for en til virksomheden knyttet person samt selvstændig kontorvirksomhed i det eksisterende rammeområde E1.  

 

Desuden ændres den nordligste del af det eksisterende rammeområde E3 fra miljøklasse 3-5 til miljøklasse 3-4, og den afskærmende beplantning ændres til åben beplantning med træer i grupper.  

 

Indsigelser
Planerne har været i offentlig høring fra den 28. februar til den 23. maj 2012. Der er kommet i alt 4 indsigelser, som er beskrevet og behandlet nedenfor.  
 
Indsigelse nr. 1

Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 6. april 2012


A. Indsiger finder det uacceptabelt, at lokalplanforslaget har til hensigt at fjerne det eksisterende afskærmende beplantningsbælte mod motorvejen i lokalplanområdets nordvestlige grænse og i stedet har til hensigt at etablere et grønt bælte med træer i grupper. Det vil øge støjniveauet fra udearealerne ved MCH og give endnu mere støj fra motorvejen. Desuden vil flere nybyggede huse i området få direkte udsigt til motorvejstrafikken. Indsiger bemærker, at trafikstøjen i boligområdet i forvejen er forværret af, at den eksisterende jordvold langs Nr. Lindvej ved boligområdet er sunket betydeligt og ikke er blevet underplantet med buske som oprindeligt lovet. På den baggrund kommer indsiger med en række ændringsforslag og mener, at man bør:
- undlade at ændre beplantningen ved motorvejen,


B.
- opføre jordvolde langs motorvejen på strækningen C-C (se bilag), - opføre jordvolde langs Nr. Lindvej på strækningen B-B (se bilag), - hæve højden på eksisterende jordvold langs Nr. Lindvej A-A (se bilag), - samt beplante jordvoldene, da beplantning med buske vil dæmpe støjenvæsentligt.
 
Indsigelse nr. 2

Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 6. april 2012

Indsiger støtter Indsigelse nr. 1 og bemærker, at de påtænkte tiltag vil give en endnu større støjpåvirkning end den nuværende.


Indsigelse nr. 3

Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 13. april 2012

Indsiger støtter Indsigelse nr. 1 og bemærker, at man ikke havde kendskab til kommunens planer ved køb af grunden.


Indsigelse nr. 4

Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 19. april 2012

Indsiger støtter Indsigelse nr. 1.
 
Behandling af indsigelser
 
Ad. 1, 2, 3 og 4.  
 
A. Det indstilles, at den i lokalplanforslaget foreslåede åbne beplatning med træer i grupper i den nordvestlige del af lokalplanområdet, ændres til en afgrænsende, tæt beplantning. Dette sker dels for at mindske gener fra motorvejen mod de nærtliggende boligområder og dels for at skabe en sammenhængende byafrunding i tråd med igangværende lokalplanlægning for et område til erhvervsformål ved Trehuse i Lind, som indstilles til endelig vedtagelse med en tæt beplanting mod motorvejen på baggrund af et veto fra Miljøministeriet.  

 

Desuden indstilles, at bestemmelsen om en åben beplantning i form af træer i grupper i kommuneplantillægget, ændres til en bestemmelse om etablering af et afskærmende plantebælte.  
 
Det skal bemærkes, at nogle af de ejendomme, der har mulighed for at tilkøbe areal mod motorvejen, håber på en vis synlighed fra motorvejen. Denne synlighed begrænses med etablering af et tæt plantebælte.  
 
B. De, på indsigelsens kortbilag, anførte jordvolde ligger uden for lokalplanområdet, og er derfor ikke behandlet her. Natur og grønne områder, Herning Kommune, er orienteret om indsigelsen og behandler emnet.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endelig vedtages med følgende ændringer;

 

at bestemmelsen "Langs områdets nordvestlige grænse skal der etableres et grønt bælte med træer i grupper. Bæltet kan have en bredde på op til 20 meter" ændres til "Langs områdets nordvestlige grænse skal der etableres et afskærmende plantebælte med en bredde på op til 20 meter".Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-11 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområdet Industriparken i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet har på møde den 6. marts 2012 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 61.E3.1 for erhvervsområdet Industriparken i Lind samt forslag til tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020.

 

Planerne har været i offentlig høring fra den 28. februar til den 23. maj 2012.

Der er kommet i alt 4 indsigelser til planforslagene.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra grundejere i området om at udvide grundarealet mod Messemotorvejen ved tilkøb af kommunalt ejet jord.  

Lokalplanområdet er ca. 25 ha stort og består af det eksisterende erhvervsområde Industriparken i Lind samt en stribe kommunalt ejet jord nord for erhvervsområdet mod Messemotorvejen.  

 

Området ligger i den nordvestlige del af Lind og afgrænses mod nord af Messemotorvejen, mod vest og syd af Nr. Lindvej og mod øst af Messevejen. Umiddelbart syd for området ligger et eksisterende boligområde.    

 

Plangrundlag

Der findes ikke eksisterende lokalplan for området. 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 71.

 

Lokalplanområdet ligger i byzone.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål og detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper.

 

Der må ikke etableres boliger eller selvstændig kontorvirksomhed i området.  

Forslaget giver mulighed for at anvende området til erhverv i miljøklasse 2-5, dvs. fra virksomheder, der kun giver en ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser til mere belastende produktionsvirksomheder.  

 

Lokalplanområdet disponeres i tre delområder med forskellige miljøklasser, der er tilpasset omgivelserne:

I delområde I, der ligger tættest på det eksisterende boligområde, må der placeres virksomheder i miljøklasse 2-3, i delområde II må der placeres virksomheder i miljøklasse 3-5, og i delområde III, mod motorvejen, må der placeres virksomheder i miljøklasse 3-4.  

 

Bebyggelsen inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Nr. Lindvej af de eksisterende veje Industriparken, Industrivænget og Hvillumsvej.    

 

For at sikre en grøn, landskabelig overgang til de omkringliggende, større veje indeholder lokalplanen byggelinier mod nordvest og øst. Byggelinien mod nordvest har også til formål at sikre nye arealer mod grundvandstruende aktivitet. 

 

Forvaltningen er i høringsperioden blevet bekendt med, at den registrerede bevaringsværdige ejendom med lav bevaringsværdi, matr.nr. 13bs, ikke eksisterer mere, og det indstilles derfor, at muligheden for at nedrive denne ejendom udgår af lokalplanen.

 

Indsigelser

Planerne har været i offentlig høring fra den 28. februar til den 23. maj 2012. Der er kommet i alt 4 indsigelser, som er beskrevet og behandlet nedenfor.  

 

Indsigelse nr. 1
Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 6. april 2012

A.
Indsiger finder det uacceptabelt, at lokalplanforslaget har til hensigt at fjerne
det eksisterende afskærmende beplantningsbælte mod motorvejen i lokalplanområdets
nordvestlige grænse og i stedet har til hensigt at etablere etgrønt bælte med træer i grupper.
Det vil øge støjniveauet fra udearealerne ved MCH og give endnu mere støj
fra motorvejen.
Desuden vil flere nybyggede huse i området få direkte udsigt til motorvejstrafikken.
Indsiger bemærker, at trafikstøjen i boligområdet i forvejen er forværret af, at
den eksisterende jordvold langs Nr. Lindvej ved boligområdet er sunket betydeligt
og ikke er blevet underplantet med buske som oprindeligt lovet.
På den baggrund kommer indsiger med en række ændringsforslag og mener,
at man bør:


- undlade at ændre beplantningen ved motorvejen,

B.
- opføre jordvolde langs motorvejen på strækningen C-C (se bilag),
- opføre jordvolde langs Nr. Lindvej på strækningen B-B (se bilag),
- hæve højden på eksisterende jordvold langs Nr. Lindvej A-A (se bilag),
- samt beplante jordvoldene, da beplantning med buske vil dæmpe støjenvæsentligt.

 

Indsigelse nr. 2
Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 6. april 2012

Indsiger støtter Indsigelse nr. 1 og bemærker, at de påtænkte tiltag vil give en endnu større støjpåvirkning end den nuværende.


Indsigelse nr. 3
Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 13. april 2012

Indsiger støtter Indsigelse nr. 1 og bemærker, at man ikke havde kendskab til kommunens planer ved køb af grunden.

Indsigelse nr. 4

Indsigelse fra nabo til lokalplanområdet, dateret den 19. april 2012

Indsiger støtter Indsigelse nr. 1.

 

Behandling af indsigelser

 

Ad. 1, 2, 3 og 4.  

 

A. Det indstilles, at den i lokalplanforslaget foreslåede åbne beplantning med træer i grupper i den nordvestlige del af lokalplanområdet, ændres til en afgrænsende, tæt beplanting. Dette sker dels for at mindske gener fra motorvejen mod de nærtliggende boligområder og dels for at skabe en sammenhængende byafrunding i tråd med igangværende lokalplanlægning for et område til erhvervsformål ved Trehuse i Lind, som indstilles til endelig vedtagelse med en tæt beplanting mod motorvejen på baggrund af et veto fra Miljøministeriet.
 
Desuden indstilles, at bestemmelsen om en åben beplantning i form af træer i grupper i kommuneplantillægget, ændres til en bestemmelse om etablering af et afskærmende plantebælte.  

 

Det skal bemærkes, at nogle af de ejendomme, der har mulighed for at tilkøbe areal mod motorvejen, håber på en vis synlighed fra motorvejen. Denne synlighed begrænses med etablering af et tæt plantebælte.  

 

B. De, på indsigelsens kortbilag, anførte jordvolde ligger uden for lokalplanområdet, og er derfor ikke behandlet her. Natur og grønne områder, Herning Kommune, er orienteret om indsigelsen og behandler emnet.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 61.E3.1 for Industriparken i Lind vedtages med følgende ændringer:

 

at § 1.6 "at give mulighed for nedrivning af ejendommen matr. nr. 13bs Lind By, Rind med lav bevaringsværdig", udgår,

 

at § 9.8 "Oplag, parkering og lign. skal afskærmes med beplantning så det ikke er synligt fra Messemotorvejen og så vidt muligt placeres mod Industriparken" ændres til "Oplag, parkering og lign. må ikke være synligt fra Messemotorvejen. Afskærmning skal ske med beplantning",

 

at § 11.1 "Langs lokalplanområdets nordvestlige afgrænsning skal der etableres græsareal med en åben randbeplantning med en bredde på minimum15 meter, jf. kortbilag 2 og 4. Arealet skal vedligeholdes af de pågældende grundejre. Trægrupperne skal bestå af egetræer. I etableringsfasen kan andre træer dog anvendes som ammetræer", ændres til "Langs lokalplanområdets nordvestlige afgrænsning skal der etableres græsareal med en tæt beplantning med en bredde på minimum 10 meter, jf kortbilag 2 og 4. Arealet skal vedligeholdes af de pågældende grundejere".

 

at § 14.1 "Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af ejendommen matr. nr. 13bs Lind By, Rind med lav bevaringsværdi i Herning Kommuneatlas", udgår,

 

at redegørelsen og kortbilg justeres i henhold til ovennævnte ændringer.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 88 for Genbrugsvirksomhed ved eksisterende genbrugsplads ved Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 17. april 2012 pkt. nr. 60 ansøgning om etablering af genbrugsvirksomhed ved eksisterende genbrugsplads ved Aulum.  
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes kommuneplantillæg samt lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 omfatter en ændring af rammeområde T1. Rammeændringen giver mulighed for at private virksomheder kan etablere sig i området, samt en udvidelse af rammeområdet mod syd og sydvest.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 foreløbigt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for område for affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 17. april 2012 pkt. nr. 60 ansøgning om etablering af genbrugsvirksomhed ved eksisterende genbrugsplads ved Aulum.  

 

Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for at private og offentlige virksomheder inden for virksomhedsklasse 4, 5, 6 og 7 kan etablere sig i området. Området er udlagt primært til transporttunge virksomheder, der har brug for plads og arealer til oplag. 
Der kan etableres bygninger i området til virksomhedernes drift med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 10.
 
Lokalplanområdet har et areal på ca. 10,6 ha. og der er i lokalplanforslaget lagt vægt på at bevare den eksisterende karaktergivende beplantning i området. Lokalplanforslaget stiller krav til beplantningsbælter, så der sker en afskærmning af området mod veje og det åben land.
 
I en del af arealet, hvor der tidligere har været produktionsskole, er der registret fredskov. Der vil i den offentlige høring blive arbejdet videre med at få ophævet fredskovspligten, og der arbejdes på at finde en løsning inden en endelig vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 09.T1.1 for Område til affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum foreløbigt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 20. april 2012 at der kunne udarbejdes lokalplan for ejendommene Vestergade 41 - 45 i Herning. Godkendelsen skete på baggrund af en ansøgning fra ejeren af Vestergade 45, som ønsker at gennemføre et projekt med servicevirksomhed og bolig på ejendommen. For at sikre en sammenhængende planlægning omfatter lokalplanforslaget et større område, som hidtil ikke har været lokalplanlagt.

 

Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder og boliger. Den bevaringsværdige bebyggelse på Vestergade 41 skal bevares, mens lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive de to bygninger på Vestergade 43 og 45 med middel bevaringsværdi.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 11.C27.1 for Vestergade 41 - 45 udlægger et område på ca. 5600 m2 til centerformål i den vestlige udkant af Herning bymidte, i nærheden af Textilforum og Vestre Anlæg.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder og boliger. For at understrege det eksisterende gaderum skal ny bebyggelse opføres som randbebyggelse med facade mod Vestergade. Bebyggelse kan opføres i tre etager og 12 meter, og mod Vestergade skal bebyggelsen være minimum 2 etager. Lokalplanforslaget udlægger byggefelter med tilhørende byggeret, og der kan i alt opføres 4.300 m2 bebyggelse indenfor lokalplanområdet.

 

Da området udlægges til centerformål giver lokalplanen mulighed for at opføre i alt op til 1000 m2 butiksareal. For at tilpasse butiksstrukturen til området, må den enkelte udvalgs - eller dagligvarebutik maksimalt have et areal på 500 m2. Lokalplanforslaget giver også mulighed for at etablere virksomheder i virksomhedsklasse 1 - 3 og for at der i tilknytning til butikker kan etableres værksted til f.eks. kunsthåndværkere og cykelsmed.

 

Bebyggelsen på Vestergade 41 med middel bevaringsværdi må ifølge lokalplanforslaget ikke nedrives eller ombygges uden forudgående godkendelse fra Herning Kommune. Ejendommen er opført som én af to direktørvillaer i forbindelse med Herning Klædefabrik i 1897.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive bebyggelsen med middel bevaringsværdi på Vestergade 43 og 45. Vestergade 43 er ligesom Vestergade 41 opført som direktørvilla til Herning Klædefabrik, der på tidspunktet for villaernes opførelse var ejet af brødrene Lund. Bebyggelsen på Vestergade 43 er ikke på samme måde som Vestergade 41 bevaret med sin oprindelige arkitektur, hvorfor lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive den.

 

Vestergade 45 fremstår med en mere anonym arkitektur end Vestergade 41 og 43 og udgør ikke på samme måde et væsentligt kulturhistorisk og arkitektonisk bygningværk, og derfor giver lokalplanforslaget mulighed for at nedrive bebyggelsen for at give plads til et nyt projekt.

 

Lokalplanforslaget indeholder også bestemmelser om bevaring af enkeltstående træer i området, da de er med til at give området karakter og er en del af haveanlægget ved den bevaringsværdige villa.

 

Den østligste del af lokalplanområdet er i dag udlagt til parkering for Textilforum og en anden ejendom på den nordlige side af Vestergade. Området er fortsat udlagt til parkering, og lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere fælles parkeringsanlæg, enten på terræn eller i form af kælder, for hele lokalplanområdet for at opfylde kravene til parkeringspladser.

 

For at sikre tilstrækkelig med cykelparkeringspladser indeholder lokalplanforslaget også bestemmelser om, at der skal etableres én cykelparkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal, og at cykelparkering til medarbejdere skal være overdækket. Etableringen af cykelparkeringspladser skal være med til at fremme Herning Kommunes mål som cykelby.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 11.C27.1 for centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning foreløbigt vedtages.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-12 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 73 for Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
    X

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 09.E11.1 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020.
 
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – E11 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg:
Med dette kommuneplantillæg udlægges en ramme for et nyt erhvervsområde i det åbne land nord for Feldborg. Ændringen af kommuneplanen vil sikre mulighed for fortsat udvikling af erhvervslivet i Feldborg.
 
Der er et ønske om at udvide virksomhedens produktion gennem udbygning af deres anlæg og udvidelse af arealet. Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i et nyt erhvervsområde nord for Feldborg by. Kommuneplantillægget er en forudsætning for, at virksomheden gennem lokalplanlægning, kan opnå tilladelse til produktionens fortsatte udbygning og drift.
 
Kommuneplantillægget fastsætter rammer for, at området kun må anvendes til erhvervsformål i virksomhedsklasse 3-4 og specificerer, at erhvervet skal have tilknytning til de primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og råstofudvinding. Endvidere fastlægger rammen, at området skal forblive i landzone ved lokalplanlægning. 

 

Miljørapport
Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på, at et savværk som udgangspunkt er klassificeret som en virksomhedsklasse 6, hvor den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 300 meter. Der er 6 boliger inden for 100 meter fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 73 og forslag til lokalplan 09.E11.1 udarbejdet en miljørapport.
 
I Miljørapporten konkluderes, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj og trafik.

Den eksisterende virksomhed har en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. På baggrund af miljøgodkendelsen vurderes i  miljørapporten, at den pågældende virksomhed nærmere svarer til en virksomhedsklasse 3 - 4 end en virksomhedsklasse 6. Den anbefalede planlægningsafstand for virksomhedsklasse 3 - 4 er 50 - 100 meter.
Det vurderes derfor, at planen ikke vil medføre støjbelastning over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for virksomheder, som svarer til de i miljøgodkendelsen fastsatte.
 
Miljørapporten fastslår, at planernes realisering vil generere trafik til området. Dog vurderes det, at det ikke vil medføre trafikstøj over gældende grænseværdier.
 
Støjforurening kan forebygges eller mindskes ved bygningers konstruktion, tekniske løsninger i støjende anlæg samt ved etablering af støjværn.

 

Offentlig Høring 

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 73 har været i offentlig høring fra den 9. maj 2012 til den 4. juli 2012.

 

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Sammenfattende Redegørelse

I overensstemmelse med reglerne om miljøvurdering af planer og programmer, er der efter den offentlige høring udarbejdet en Sammenfattende Redegørelse af miljørapporten. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag til den tilhørende lokalplan.

Indstilling

Byplanduvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-15-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Teglværksvej nord for Feldborg.

 

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 09.E11.1 – Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg, som muliggør en udvidelse af en eksisterende virksomhed.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 3. november 2008 samt på Byplanudvalgets møde d. 4. november 2008 blev det besluttet, at fremtidig udvidelse af virksomheden vil kræve en lokalplan. Virksomheden er tidligere blevet udvidet på baggrund af landzonetilladelser.

Herning Kommune har modtaget en ansøgning i 2011 om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Teglværksvej nord for Feldborg.
 
Lokalplanområdet:
Forslag til lokalplan 09.E11.1 - Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg omfatter et areal på 3,47 ha ca. 300 meter nord for Feldborg By. Lokalplanområdet er afgrænset mod vest af Langgade og mod syd af mindre boligejendomme ved Teglværksvej. Mod nord og øst er lokalplanområdet afgrænset af det åbne land. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.

Hovedparten af området anvendes i dag til fabrikation af trævarer i form af træpaller og træflis, og resten henligger som landbrugsareal.

Lokalplanforslaget:
Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i det åbne land, som alene kan anvendes til erhvervsformål med tilknytning til primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og råstofudvinding. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Langgade og vejadgangene fra Teglværksvej er forbeholdt som brand- og redningsvej.

Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder, som er disponeret efter hensyntagen til boligejendommene ved Teglværksvej. I delområde I må der kun etableres administration og lignende funktioner for områdets virksomhed. I delområde II må der kun etableres erhverv, som svarer til virksomhedsklasse 3, dvs. virksomheder, som giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. I delområde III må der etableres erhverv, som svarer til virksomhedsklasse 3-4, dvs. op til de mindre belastende af egentlige produktionsvirksomheder.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 73.

Miljørapport:
Planafdelingen har vurderet, at den konkrete planlægning er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på, at et savværk som udgangspunkt er klassificeret som en virksomhedsklasse 6, hvor den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 300 meter. Der er 6 boliger inden for 100 meter fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg nr. 73 og er forslag til lokalplan 09.E11.1 udarbejdet en miljørapport.

I Miljørapporten konkluderes, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende relevante miljøproblemer, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj og trafik.
 
Den eksisterende virksomhed er omfattet af en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. På baggrund af miljøgodkendelsen vurderes i miljørapporten, at den pågældende virksomhed nærmere svarer til en virksomhedsklasse 3 - 4 end en virksomhedsklasse 6. Den anbefalede planlægningsafstand for virksomhedsklasse 3 - 4 er 50 - 100 meter.
Det vurderes derfor, at planen ikke vil medføre støjforurening over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for virksomheder, som svarer til de i miljøgodkendelsen fastsatte.

I Miljørapporten fastslås, at planernes realisering vil generere trafik til området, dog vurderes det, at det ikke vil medføre trafikstøj over gældende grænseværdier.

Støjforurening kan forebygges eller mindskes ved bygningers konstruktion, teknik i støjende anlæg samt ved etablering af støjværn.

 

Offentlig høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 9. maj til den 4. juli 2012.

 

Der er indkommet almindelig information fra EnergiMidt om, at hvis der skal udføres flytning/omlægning af elanlæg og/eller fiberbredbådnsrør, skal udstykkeren afholde der dermed forbundne omkostninger.

 

Der er indkommet 1 høringssvar i offentlighedsfasen.

Det indkomne høringssvar har form af spørgsmål om virksomhedens eventuelle etablering af lagerhaller på en landbrugsejendom som ligger uden for lokalplanområdet mod syd.


Den omtalte landbrugsejenom ligger muligvis så tæt på flere boliger, at det er tvivlsomt om der i givet fald kan udstedes tilladelse til at etablere hverken produktion eller lager på landbrugsejendommen.


Hvis den omtalte landbrugsejendom skulle udnyttes til produktion eller lager skal der som udgangspunkt, i henhold til den tidligere nævnte beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget, udarbejdes en lokalplan for området,  landbrugsejendommen er en del af. Ved en telefonisk henvendelse til ejeren af virksomheden, meddeler ejeren at der ikke er planer om at benytte landbrugsejendommen til produktion eller lager.

 

Sammenfattende Redegørelse

I overensstemmelse med reglerne om miljøvurdering af planer og programmer, er der efter den offentlige høring udarbejdet en Sammenfattende Redegørelse af miljørapporten. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 09.E11.1 – Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg endeligt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-11 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse for det nye hospital i Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Lars Ravnemose

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009 – 2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup – Det nye hospital i vest - foreligger til endelig vedtagelse. Kommuneplantillægget giver bl.a. mulighed for etablering af helikopterlandingsplads i forbindelse med det nye hospital i Gødstrup.

Kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd den 6. marts 2012 og har været i offentlig høring fra den 14. marts til den 16. maj 2012. Der er i perioden indkommet 4 bemærkninger og indsigelser, som ikke har givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.


Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse blev udarbejdet på baggrund af debatoplæg for DNV-Gødstrup – Det nye hospital i Vest. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 25. maj til den 22. juni 2011.

Sagsfremstilling

Rammerne for byggeriet af DNV-Gødstrup er fastlagt i kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2009 – 2020 og lokalplan 51.OF4.1 for nyt hospital i Gødstrup. Kommuneplantillæg nr. 66 ændrer ikke de fastsatte rammer, men er udelukkende udarbejdet, fordi projektet indeholder en helikopterlandingsplads, som er VVM-pligtig. Kommuneplantillæg nr. 66 foreskriver derfor, at der i rammeområde 51.OF4.1 er mulighed for at opføre et VVM-pligtigt anlæg (helikopterlandingsplads) i overensstemmelse med ”DNV-Gødstrup – Det nye hospital i vest, VVM-redegørelse og miljørapport, januar 2012.”
 
I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3)
 
På baggrund af kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse kan Herning Kommune give VVM-tilladelse til at opføre et nyt hospital i Gødstrup med tilhørende helikopterlandingsplads. Udkast til VVM-tilladelse er vedlagt som bilag 4.
 
De 4 bemærkninger og indsigelser, der er indkommet i høringsperioden, er opsummeret og kommenteret i et selvstændigt notat (se bilag 2). Indsigelserne hovedpunkter og forvaltningens kommentarer er opsummeret kort herunder:
 
Udtalelse fra Midt- og Vestjyllands politi af 10. maj 2012
Midt – og Vestjyllands Politi stiller spørgsmålstegn ved, om de valgte kryds-løsninger sikrer fremkommelighed og trafiksikkerhed omkring hospitalet, og om der er udlagt et tilstrækkeligt antal parkeringspladser.


På baggrund af det foreliggende materiale vurderer Herning Kommune, at de valgte løsninger sikrer både trafiksikkerhed og fremkommelighed, og at der er tilstrækkelig kapacitet i de udlagte parkeringspladser. I det videre arbejde med projektering og detaljering af infrastrukturen omkring hospitalet vil Herning Kommune fortsat have fokus på trafiksikkerhed, parkeringskapasitet og fremkommelighed.
 
Indsigelse fra ejerne af Næstholtvej 10 af 12. maj 2012
Ejerne af Næstholtvej 10 mener ikke, at der i miljørapporten er taget hensyn til deres ejendom, og spørger til, hvor sagen omkring Herning Kommunes overtagelse af ejendommen ligger.
 
De nævnte miljøforhold er beskrevet i de enkelte afsnit af miljørapporten for projektområdet og de nærmeste omgivelser under ét.
Herning kommune har med de nuværende forhold ikke lovhjemmel til at overtage ejendommen, selvom den ligger indenfor kommuneplanramme 54.OF1.
 
Høringssvar fra ejeren af Helstrupvej 51 og 53 af 16. maj 2012
Ejeren af Helstrupvej 51 og 53 ønsker oplyst, om byggeriet af hospitalet vil stille mere restriktive krav til landbrugsproduktionen på ejendommene.
 
Byggeriet af hospitalet vil ikke medføre mere restriktive krav til den eksisterende produktion på ejendommene, men ved en evt. kommende udvidelse af produktionen, vil placeringen af hospitalet kunne betyde mere restriktive krav end ellers.
 
Indsigelse fra HEDEGAARD A/S af 16. maj 2012
Foderstofselskabet HEDEGAARD A/S gør opmærksom på, at de mere restriktive krav til udledning vil kræve betydelige investeringer og øge deres årlige driftsomkostninger. Samtidig stiller de spørgsmålstegn ved, om de skærpede krav vil kunne opfattes som en reduktion af lugtgener, og om Herning Kommune har lovhjemmel til at skærpe kravene. Desuden ønsker de en afklaring på deres fremtidige trafikale forhold.
 
Herning Kommune følger i sin miljøgodkendelse af virksomheder Miljøstyrelsens vejledninger, og med de nuværende grænseværdier og byggeriet af hospitalet betyder det bl.a. at grænseværdierne for lugt vil blive skærpet i HEDEGAARD A/S kommende miljøgodkendelse.

Da planlægning som udgangspunkt er erstatningsfri regulering kan Herning Kommune med hjemmel i Planloven udlægge områder til miljøfølsom anvendelse, selvom det kan skærpe kravene til eksisterende virksomheder.
Virksomhedens trafikale forhold afklares i forbindelse med Vejdirektoratets VVM for Rute 18 - Motorvej til Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup.
 

Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde omkring kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen den 22. marts 2012 i Snejbjerghallen. Spørgsmål og svar fra mødet kan ses på Herning Kommunes hjemmeside under
Om kommunen / projekter / Nyt regionshospital. De kommentarer, der fremkom på mødet, indgår ikke som en del af behandlingen af denne sag.
 
Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger og indsigelser ikke giver anledning til ændringer i det fremlagte kommuneplantillæg med tilhørende VVM-vurdering og miljørapport

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009 - 2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest endeligt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Allingevej og Vesterholmvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Lokalplan nr. 12.E14.1 for erhvervsområde Allingevej / Vesterholmvej blev foreløbigt vedtaget af byrådet på møde den 8. maj 2012 pkt. nr. 142 og har været fremlagt fra den 9. maj 2012 til den 4. juli 2012.

Sagsfremstilling

I offentlighedsperioden er der indkommet én indsigelse til lokaplanforslaget fra Toyota STS Biler A/S, der er kommende ejer af ejendommen Allingevej 1. Af indsigelsen  fremgår:
 
1. STS ønsker konkretiseret  hvad der er  hensigten med allébeplantningen, idet man ønsker, at der sikres frit udsyn til både Vesterholmvej og Allingevej.  Ligeledes skal den valgte træsort være af ”ikke syrende” karakter for at undgå lakskader på såvel kundebiler som egne.
 
2 Der er ønske om, at ombygge ejendommen og fortage nybyggeri helt ud til vejskel – således at der opnås synlighed af bilforretningen ud mod Vesterholmvej.

 
Vurdering
Herning Kommunes Vejafdeling har på baggrund af ønsket fra STS skitseret på muligheden for en udvidelse af Vesterholmvej med 4 spor og cyklesti. Det kan konstateres, at bebyggelse i vejskel ikke vil forhindre en eventuel senere vejudvidelse i forbindelse med det nye sygehus ved Gødstrup. Dog kan det blive vanskeligt at etablere allèbeplantning i vejarealet, når vejen til sin tid skal udvides.

 

Hensigten med allébeplantningen har været at sikre et klart defineret vejprofil, som kan skabe ro og orden i forskelligheden af bygninger, skilte, flagborge osv. Forvaltningen anbefaler, at byggeri i vejskel på den enkelte grund begrænses til 2/3 af grundens facadelængde mod Vesterholmvej. Dette vil sikre åbninger mellem bebyggelsen langs vejen, som kan henligge i græs med enkelte træer. Derved sikres et fortsat grønt præg på vejstrækningen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan12.E14.1 for Erhvervsområde ved Alligevej og Vesterholmvej godkendes endeligt med følgende ændringer, idet indsigers ønske om opførelse af bebyggelse i skel imødekommes:

 

at § 7.1 ændres til: ” Mod Vesterholmvej kan der opføres bebyggelse i vejskel. Facader i vejskel må højst udgøre 2/3 af den enkelte grunds længde mod Vesterholmvej.”,

 

at § 9 ændres til: ”Ubebyggede arealer mellem Vesterholmvej og 5 m syd herfor skal fremstå som grønt friareal med græs med enkeltstående træer. Arealet må ikke indhegnes eller anvendes til oplag eller lignende. Der kan i arealet pr. virksomhed opstilles ét henvisningsskilt på max 0,4m og højst 1,8m højde.”


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse og undersøgelse af skimmelsvamp i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen, Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet godkendte på møde den 8. maj 2012 ”Byfornyelsesstrategi 2012-2015 – herunder handlingsplan”. I henhold til strategien, skal der gennemføres ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den vestlige del af Herning Kommune i 2012.
 
Der fremsættes hermed forslag til kriterier til bygningsfornyelsesrunden, og anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelsen samt til undersøgelse af skimmelsvamp.

Sagsfremstilling

Bygningsfornyelse
I henhold til byfornyelsesstrategien skal bygningsfornyelsesmidlerne fordeles generelt efter geografisk inddeling af kommunen. Ved at koncentrere indsatsen efter geografiske områder frem for på enkelte spredte byer, er det muligt over 4 år at tilbyde og gennemføre bygningsfornyelse i hele kommunen, hvor det både er relevant, og hvor det kan skabe en synlig forskel. 
Forvaltningen står således overfor at igangsætte en ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den vestlige del af Herning Kommune i efteråret 2012, og i resten af kommunen henholdsvis i 2013, 2014 og 2015.
 
I henhold til Byfornyelsesloven kan Herning Kommune give op til 25 % af istandsættelsessummen i støtte til bygningsejere af ikke bevaringsværdige ejendomme og op til 33 % af istandsættelsessummen i støtte til bygningsejere af bevaringsværdige ejendomme (bevaringskategori 1-4). For at komme i betragtning skal ejendommen være opført før 1950.
 
Ovennævnte kriterier ligger fast i henhold til Byfornyelsesloven. Øvrige kriterier for støtte kan revideres årligt af byrådet og udmeldes ved annoncering. Til ansøgningsrunden i 2012 forslås følgende kriterier:  

 • Der kan ydes støtte til istandsættelse af ejendomme, der primært anvendes til boligformål (både privat og udlejning).

 • Der kan ydes støtte til istandsættelse af forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter.

 • Der gives udelukkende støtte til istandsættelse af en bygnings klimaskærm: nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse deraf; istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele som f.eks. trapper, sokler, mure og skorstene; fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse deraf.

 • Bygningens originale udseende og materialer skal tilstræbes.

 • Støtten gives i form af et kontant tilskud, når projektet er udført, og der er indsendt regnskab med bilag.

 • Der tinglyses en deklaration på ejendommen i forbindelse med udbetaling af støtte i forhold til hel eller delvis tilbagebetaling af det udbetalte beløb, hvis ejendommen sælges inden for fem år efter udbetaling.

 

Byfornyelsesstrategiens formål er blandt andet at lave en målrettet og koncentreret indsats på bygningsfornyelsesområdet, og forvaltningen forventer mange ansøgninger.
 
På investeringsoversigten på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme er der i 2012 afsat to puljebeløb til bygningsfornyelse, hhv. stednr. 015097, Bygningsforbedringsudvalget, boligforbedringsmidler samt stednr. 015099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder (puljebeløb afsat til gennemførelse af enkeltstående boligforbedrings- og friarealprojekter, som fremsendes fra private ejendomsejere).
 
Formålet med den førstnævnte pulje er at tilskynde og påvirke private bygningsejere til at istandsætte og forbedre bevaringsværdige ejendomme opført før 1950. Sidstnævnte puljebeløb omfatter tilsvarende formål – dog for såvel bevaringsværdige som ikke bevaringsværdige ejendomme.
 
Der er på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme på stednr. 015097 i 2012 et korrigeret budget på 1.124.000 kr. i udgift samt 254.000 kr. i indtægt. Forvaltningen anmoder om at overføre og frigive uforbrugte midler på netto 565.000 kr. fra tidligere år til et nyt stednr., Bygningsfornyelse i 2012. Der resterer herefter et rådighedsbeløb på 305.000 kr. på stednr. 015097 i 2012. Der vil efterfølgende blive fremsendt separat sag om frigivelse af rådighedsbeløbet på dette stednr.
 
Der er på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme på stednr. 015099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder afsat 389.000 kr. i 2012. Der anmodes om frigivelse af 364.000 kr. af beløbet til Bygningsfornyelse 2012 jf. Byfornyelsesstrategien.
 
Der vil således i 2012 være 305.000 kr. til Bygningsforbedringsudvalget samt i alt 929.000 kr. netto (565.000 kr. + 364.000 kr.) til bygningsfornyelsen.
 
Skimmelsvamp
Der er ikke afsat særskilte midler til undersøgelse af skimmelsvamp.
 
Der er på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme på stednr. 015099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder afsat 389.000 kr. i 2012. Der anmodes om overførelse og frigivelse af 25.000 kr. til undersøgelse af skimmelsvamp fra stednr. 015099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder til Undersøgelse af skimmelsvamp 2012, nyt stednr.

Statsrefusion
Projekter udført inden for ovennævnte byfornyelsesområder er refusionsberettigede med 50 % fra staten.

 

Staten har i 2012 tildelt Herning Kommune en ramme til byfornyelse på 1.100.000 kr. I denne sag disponeres i alt 954.000 kr. af rammen. Når der efterfølgende, som ovennævnt, fremsendes særskilt sag vedr. frigivelse af de resterende 305.000 kr. på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015097 forventes restrammen disponeret.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der til bygningsfornyelse meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1.130.000 kr. i 2012 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, nyt stednr. benævnt Bygningsfornyelse 2012,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 565.000 kr. i 2012 til statsrefusion samme sted. Statsrefusionen medfinansierer anlægsudgiften,

 

at den resterende anlægsudgift på 565.000 kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb til udgifter på 819.000 kr. og indtægter på 254.000 kr., netto 565.000 kr. på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015097 i 2012. Der meddeles negativ anlægsbevilling på hhv. 494.000 kr. i udgift og 234.000 kr. i indtægt på stednr. 015097,

 

at der til bygningsfornyelse meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 728.000 kr. i 2012 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, nyt stednr., benævnt Bygningsfornyelse 2012,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 364.000 kr. i 2012 til statsrefusion samme sted. Statsrefusionen medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsudgiften desuden finansieres af afsat rådighedsbeløb på 364.000 kr. i 2012 på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder,

 

at der til undersøgelse af skimmelsvamp meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2012 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, nyt stednr. benævnt Undersøgelse af skimmelsvamp 2012,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 25.000 kr. i 2012 til statsrefusion ifm. Undersøgelse af skimmelsvamp 2012 samme sted. Statsrefusionen medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsudgiften på 25.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2012,

 

at det undersøges, om der kan arbejdes med nedrivning i sammenhængen.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.00.00-G00-15-07 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Frigivelse af projektudviklingsmidler til byfornyelse i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På Budget 2012, serviceområde 09 Trafik_BYP, stednr.:222035, Projektudviklingsmidler, var der afsat 0,305 mio. kr. i 2012. Af de midler er 0,160 mio. kr. omkonteret til projekt for Fonnesbechsgade, jf. Byrådsbeslutning om finansiering af projekt for Fonnesbechsgade af d.21.6.2011 – pkt.154.
 
Restmidler på 0,145 mio. kr. på stednr. 222035, Projektudvikling foreslås frigivet til igangsætning af projektudvikling for næste etape af gågaden, fra Poulsens Plads mod øst, jf. Byplanudvalgets beslutning d. 17. april 2012 i sag om prioritering af Bymidtepuljen for 2012 – 2014.

Sagsfremstilling

Der er afsat 5,090 mio. kr. til Bymidteprojektet på budget 2013. Byplanudvalget besluttede d.17 april 2012, pkt. 66, at midlerne skal anvendes til etablering af ny gågade på en strækning af Bredgade, fra Poulsens Plads mod øst.
 
De seneste udbud af plads- og gågadeprojekter med Bymidtefinish og granit viser, at den gældende m2 pris eksklusiv moms på Bymidteprojekterne ligger i størrelsesordenen 3200 – 3300 kr., inklusive rådgivere, entreprenør, granitindkøb, belysning, træer og brickslotafvanding.
 
Gågaden er gennemsnitligt 16 - 17 m. bred, hvilket giver en gennemsnitspris pr. lbm. på 53.625 kr. Det betyder, at der kan etableres 18 – 19 lbm. gågade for 1 mio., eller ca. 90 lbm. for 5 mio, som der for indeværende er budgetteret med på årsbasis. Priserne er konjunkturafhængige, og de seneste udbud er gennemført på et for Herning Kommune fordelagtigt grundlag.
 
Med udgangspunkt i erfaringspriser og budgetramme vurderes det, at projektgrænsen for 2013 bør fastlægges i skel mellem ejendommene Bredgade 37 og Bredgade 41. Projektgrænsen tilgodeser, at der skabes sammenhæng til passagen mellem Bredgade og området med Lille Torv og Dalgas Plads.
 
Hvis projektet skal anlægges i 2013, skal skitseforslag til Byplanudvalgets godkendelse udarbejdes i efteråret 2012. Der kan ikke frigives anlægsmidler til projektet i 2012. Direktøren foreslår derfor, at de resterende projektudviklingsmidler på 0,145 mio. kr. afsat på budget 2012 på serviceområde 09_Trafik BYP, stednr.: 222035, søges frigivet til projektudvikling og skitseforslag for den prioriterede strækning af Bredgade.
 
Dermed vil projektet kunne realiseres efter nedenstående tidsplan:
 
September - november 2012: Programmering, projektudvikling og skitseprojekt
December 2012: Byplanudvalgets godkendelse af skitseprojekt
Januar 2013: Frigivelse af anlægsbevilling til projektet
Januar – marts 2013: Projektering og udarbejdelse af udbudsbeskrivelse
April 2013: Udbud, licitation og kontraktindgåelse
Maj – oktober 2013: Anlægsperiode

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at restmidler til projektudvikling på stednr. 222035 anvendes til projektudvikling af gågadeprojekt i Bredgade ,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,145 mio. kr. til Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222035, Projektudviklingsmidler,

 

at udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,145 mio. kr i 2012 på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222035.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.00.00-K04-1-12 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Høringssvar på VVM-redegørelse for Rute 18

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet offentliggjorde den 21. juni 2012 VVM redegørelsen for Rute 18, Motorvej Herning - Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup. Redegørelsen er sendt i offentlig høring frem til den 27. august 2012 og fungerer som en del af beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til en anlægslov for vejprojektet.

 

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar.

 

Der er afholdt borgermøde i Snejbjerg Hallen 14. august 2012 kl. 19.00.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget modtog på møde den 13. august en orientering om status på høringssvarets udarbejdelse, og fagudvalgets bemærkninger til høringssvaret er indgået i den videre udarbejdelse af det endelige høringssvar, der fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at høringssvaret godkendes.


 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-8-07 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Frigivelse af rådhedsbeløb til omlægning af bassin i vandhaven i Mindeparken og udskiftning af broer i Vildbjerg Søpark

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted,  Niels F. K. Madsen 

Sagsresume

Frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 195.000 kr. vedrørende diverse anlægsarbejder på serviceområde 04, Grønne områder,  til anlæg af nyt bassin i Mindeparken samt etablering/renovering af 2 køregangbroer i Vildbjerg Søpark.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles frigivelse af 195.000 kr.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i foråret 2012 konstateret, at vandbassinet i Mindeparkens vandhave er utæt. Der er tidligere foretaget reparationer i forhold til det samme problem. Forvaltningen vurderer, at reparationer ikke længere kan løse problemet, og at det er nødvendigt at anlægge et nyt bassin.
 
Foreningen Vildbjerg Søpark har i efteråret 2011 gjort forvaltningen opmærksom på, at broerne over søerne og åen er i så dårlig forfatning, at det vil være nødvendigt med en udskiftning, da de ellers vil være til fare for brugerne. 

Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsmidler til de nødvendige udbedringer og reparationer.

Økonomi

Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på 195.000 vedr. diverse anlægsarbejder.  
Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 145.000 kr. i 2012 til nyt bassin i Mindeparken samt anlægsbevilling på 50.000 kr. i 2012 til etablering/renovering af 2 køre- og gangbroer i Vildbjerg Søpark. Udgiften finansieres af ovennævnte rådighedsbeløb

 

Der forventes ingen afledt drift de første 5 år efter projektets gennemførelse.
Herefter forventes driftsomkostningerne at svare til de nuværende.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på 145.000 kr. i 2012 til serviceområde 04, Grønne områder, omlægning af bassin i vandhaven i Mindeparken, nyt sted nr.

 

at der meddelelses anlægsbevilling på 50.000 kr. i 2012 til serviceområde 04 Grønne områder, etablering/renovering af 2 køre- og gangbroer i Vildbjerg Søpark, nyt sted nr.

 

at de samlede udgifter på 195.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på serviceområde 04, Grønne områder, diverse anlægsarbejder, sted nr. 020099.

 


 Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-10-08 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til infrastruktur omkring det nye sygehus i Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling til infrastruktur omkring det nye Regionshospital Vest i Gødstrup.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af det nye regionshospital i Gødstrup bliver Næstholtvej lukket og der skal etableres en erstatningsvej. Denne vej bliver senere adgangsvej til sygehusets hovedindgang og den nye Gødstrup Station.

 

 

Økonomi

Der er i 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til infrastruktur

ved det nye regionshospital i Gødstrup.  Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på ialt 2.036.000 kr.  Anlægsbevillingen søges forhøjet med 1.000.000 kr. til ialt 3.036.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2012 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur,  

 

at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på  i 2012 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.

 Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen for kloakrenovering i Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæget omhandler ændring af opland E1, E2, E3, E4 og E5 i forbindelse med kloakrenovering i Feldborg.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af samtlige eksisterende kloakoplande i Feldborg i forbindelse med kloakrenovering.

 
Oplandene E1, E2, E3, E4 og E5 er i dag fælleskloakerede, men Herning Vand ønsker at separere kloakken i oplandene. I den forbindelse ændres oplandsgrænserne for flere af de eksisterende oplande:
 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
E1
17,19
Oplandet udvides med E1.P. Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
E2
 8,49
Oplandet ændres til E1.P og E2.P. Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund. 
E3
9,57
Oplandet udvides med E3.P. Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
E4
6,41
Oplandet ændres til E3.P og E2.P. Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
E5
6,24
Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.

 

Planlagte
oplande
 
 
E2.P
 
Oplandet ændres til E6.P
E3.P
 
Oplandet ændres til E6.P
E4.P
 
Ingen ændringer
E5.P
 
Oplandet ændres til E6.P

 

Herning Vand A/S forventer, at separeringsprojektet i Feldborg påbegyndes i sidste halvdel af 2012 og færdiggøres i 2014. Den endelige beslutning vedr. projektopstart tager Herning Vands bestyrelse dog først i efteråret 2012

 

Efter separeringen vil spildevandet blive ledt til Feldborg Renseanlæg mens regnvandet ledes til Feldborg Bæk. Herning Vand ønsker at anlægge regnvandsbassiner i Feldborg til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvand:  
 
Bassin for opland E1 og E1.P placeres på matrikel 2o, Over Feldborg By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinet. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.
  
Bassin for opland E2.P placeres på matrikel 2cn, Over Feldborg By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand A/S oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinet. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.
 
Bassin for opland E3 og E3.P placeres på matrikel 2dg, Over Feldborg By, Haderup som ejes af Herning Vand. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.

 

I opland E5 anlægges rørbassin med udløb til Feldborg Bæk. På sigt skal der evt. også anlægges rørbassin til forsinkelse af regnvand fra opland E4.P.
 
I forbindelse med anlæggelse af de nye regnvandsbassiner og nye udløb nedlægges de nuværende 5 udløb fra overløbsbygværker i oplandende. Der er dermed tale om en miljømæssig forbedring i forhold til recipienten. 
 
Herning Vand har i samarbejde med Herning Kommune planlagt at afholde et borgermøde i Feldborg i slutningen af juni 2012. På mødet vil borgerne blive orienteret om de planlagte projekter med kloakseparering og anlæggelse af bassiner.

 
Forslag til tillæg nr. 5 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen har givet anledning til.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.De økonomiske konsekvenser ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag skal belyses yderligere, med fokus på en vurdering af de samfundsøkonomiske og de privatøkonomiske interesser. Herunder de juridiske aspekter i forhold til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

 

Redegørelsen skal foreligge inden udvalgets endelige behandling af dette tillæg, samt endelig behandling af øvrige tillæg til spildevandsplanen, som allerede er sendt i høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 13 til Spildevandsplanen for Snejbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 og T10 i forbindelse med en generel opdatering/opgradering af spildevandsplanen for Snejbjerg.  
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 og T10.P i forbindelse med en generel opdatering/opgradering af spildevandsplanen for Snejbjerg.  
 
Tillæg nr. 13 skal sikre håndtering af overfladevandet fra området, der enten ved afledning direkte eller via eksisterende regnvandsbassin ledes henholdsvis til Tyvkær Bæk eller til biløb til Tyvkær Bæk.
 
Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplands grænserne ændres i forbindelse med tillægget;  

 

Nuværende opland
Ændret opland
Ændringer
 
 
 
T01
 
Opland T01 slås sammen med opland T02, idet regnvand for begge oplands arealer tilsluttes eksisterende regnvandsbassin, der blev ombygget i 2011 (udløb T01RUL1)
 
 T02 
Opland T02 slås sammen med og ændres til opland T01. Udløb T02RUL1 v/Asylgade nedlægges, idet regnvandet fra oplandet tilsluttes eksisterende regnvandsbassin for T01
 T03
 
Opland T03 forbliver uændret, men der sker en administrativ tilretning af udløbsskema til regnvandsudløb uden bassin. Ved senere kloakprojekt for oplandet skal der findes løsning for neddrosling af regnvandsudløbet, som indarbejdes i et senere tillæg til spildevandsplanen
T04
 
Opland T04 forbliver uændret, men der sker en administrativ tilretning af udløbsskema til regnvandsudløb uden bassin. Ved senere kloakprojekt for oplandet anbefales i stedet rørbassin i Studsgårdvej grundet pladsproblemer med åbent bassin ved regnvandsudløbet, der indarbejdes i et senere tillæg til spildevandsplanen
 
T05
Opland T05 deles i T05-1 og T05-2.
 
T05-1
Opland T05-1 slås sammen med og ændres til opland T06. Området planlægges ændret fra fælleskloak til separat kloakeret
 
T05-2
Opland T05 reduceres til T05-2, hvilket medfører færre aflastninger ved overløbsbygværk T05UL1. Der blev i 2010 etableret større afløbsledning fra overløbsbygværket, hvorved afløb herfra blev øget fra 49 til 88 l/s via et 625 m3 stort sparebassin
 
T06
Opland T06 udvides med opland T05-1, idet regnvand for begge oplands arealer tilsluttes eksisterende regnvandsbassin, der blev ombygget i 2011 (udløb T06RUL1). Ombygningen er sket uden forudgående myndighedstilladelse og er i strid med vandplanen og gældende spildevandsplan ift. udløbsmængder og overløbshyppigheder Der er ved ombygningen ikke taget højde for, at der afledes til et hydraulisk overbelastet vandløb. Ved meddelelse af udledningstilladelse stilles derfor vilkår om registrering af overløbshændelser og -mængder samt vilkår om, at Herning Vand evt. skal etablere dobbeltprofil i vandløbet, hvis det giver hydrauliske problemer. Endvidere skal Herning Vand ved kommunens byggemodning af Ørskovbakken (opland T06P) til fuldt udbygget planområde indbygge en drosling af afløbet fra regnvandsbassin ved Snejbjerg Skolen og sikring mod tilbagestuvning fra bassin til Engbjerg og Toftbjerg. Samtidig skal sikres mulighed for at reducere det samlede afløb fra T06. Disse tiltag indarbejdes i et senere tillæg til spildevandsplanen
T07
 
Der etableres regnvandsbassin i 2012 på matr. nr. 34a, Snejbjerg By, Snejbjerg, som er privatejet. Der er aftalt arealerhvervelse og truffet principiel ekspropriationsbeslutning
T08
 
Der etableres bassin i 2012 på følgende privat arealer: matr. nr. 33l, Snejbjerg By, Snejbjerg matr. nr. 34a, Snejbjerg By, Snejbjerg matr. nr. 34r, Snejbjerg By, Snejbjerg matr. nr. 34ø, Snejbjerg By, Snejbjerg Matr. nr. 33l og 34ø Snejbjerg By, Snejbjerg påtænkes erhvervet til etablering af regnvandsbassin og omlægning af Tyvkær Bæk. Matr. nr. 34a og 34r Snejbjerg By, Snejbjerg berøres alene af den påtænkte omlægningen af Tyvkær Bæk. Arealervhervelse forventes sikret ved aftale og evt. deklaration samt indstilling om ekspropriationsbeslutning ved godkendt tillæg
T10.P
 
Opland T10.P forbliver uændret. Der sker dog en administrativ tilretning af bassinstørrelse, for at bringe det planlagte regnvandsbassin i overensstemmelse med gældende spildevandsplan

 

Alle oplande er separat kloakerede (dog ikke opland T05-2, der er fælleskloakeret) og spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.
 
Forslag til tillæg nr. 13 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbigt vedtages og offentliggøres i 8 uger.


De økonomiske konsekvenser ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag skal belyses yderligere med fokus på en vurdering af de samfundsøkonomiske og de privatøkonomiske interesser. Herunder de juridiske aspekter i forhold til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
 
Redegørelsen skal foreligge inden udvalgets endelige behandling af dette tillæg, samt endelig behandling af øvrige tillæg til spildevandsplanen, som allerede er sendt i høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 15 til Spildevandsplanen for kloakrenovering i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland AU1, AU2, AU3, AU4, AU4.P, AU6, AU8, AU8.P, AU9, AU10, AU20, AU21 og AU22 i forbindelse med kloakrenovering i Aulum. Endvidere skal tillægget sikre gennemførelse af kommunens vandhandleplan for de punktkilder i Aulum, der er udpeget i Vandplanen for Nissum Fjord for planperioden 2012-15.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland AU1, AU2, AU3, AU4, AU4.P, AU6, AU8, AU8.P, AU9, AU10, AU16, AU20, AU21 og AU22 i forbindelse med kloakrenovering i Aulum.

Endvidere skal tillægget sikre gennemførelse af kommunens vandhandleplan for de punktkilder i Aulum, der er udpeget i Vandplanen for Nissum Fjord for planperioden 2012-15.  

 
Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænser mv. i Aulum ændres i forbindelse med tillægget;
 

Nuværende opland
Ændringer
AU1
Regnvandsbassin ved 03393AR er forberedt for senere tilslutning af separat regnvand fra opland AU1 og AU3. Området separatkloakeres ved et senere kloakrenoveringsprojekt, som indarbejdes i et senere tillæg til spildevandsplanen.
Bassin placeres matr. nr. 2cu og 2dq Lundby By, Aulum samt  matr. nr. 1kl og 1ub Lundgård, Avlum, som er kommunalt ejet med udløb til Lundby Bæk. Beslutning om ekspropriation behandles på et særskilt dagsordenspunkt.
 
AU2
Opland AU2 samt sydlig del af opland AU21 (ca.10,1 ha v/Industrivej) separat kloakeres og regnvand ledes til nyt bassin ved 02853AR med udløb til Tved Bæk. Grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
Bassin placeres på matr.  nr.1 cu Kirkeby By, Aulum som er kommunalt ejet samt  på matr. 1 g Kirkeby By, Aulum og 15a Tved By, Aulum som er privatejet. Beslutning om ekspropriation behandles på et særskilt dagsordenspunkt.
 
AU3
Opland AU3 tilkobles bassin ved udløb 03393AR til Lundby Bæk . Bassinplacering som ved AU1.
 
AU4/AU4.P
Overløb 04932AF v/Lergravsvej med udløb til Lundby Bæk nedlægges i overensstemmelse med kommunens vandhandleplan for Nissum Fjord.
Fælles kloak er i april 2012 ændret til separat kloak og regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin ved 04014AR med udløb til Lundby Bæk. Grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
Bassin placeres på matr. nr. 5b Lergrav Hgd., Avlum, der er privatejet og på matr. nr. 15b Lergrav Hgd., Avlum, som er kommunalt ejet. Beslutning om ekspropriation behandles på et særskilt dagsordenspunkt.
 
AU6
Udløb 01110AR til Lundby Bæk nedlægges. Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin ved 01529AR v/Rugbjergvej med udløb til Lundby Bæk.
Bassin placeres på matr. nr. 1z, 2dp og 2o Lundby By, Avlum samt matr. nr. 4gæ Lergrav Hgd., Avlum, som er kommunalt ejet. Beslutning om ekspropriation behandles på et særskilt dagsordenspunkt.
 
AU8/AU8.P
Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin med udløb 05005AR syd for Højager til Lundby Bæk.
Bassin placeres på matr. nr. 2e og 2ch Lundby By, Avlum, som er kommunalt ejet. Beslutning om ekspropriation behandles på et særskilt dagsordenspunkt.
 
AU9
Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin med udløb
vest for 04300AR v/Rugbjergvej til Lundby Bæk. Bassin placeres på matr. nr. 4gæ og 2o Lergrav Hgd., Avlum, som er kommunalt ejet. Beslutning om ekspropriation behandles på et særskilt dagsordenspunkt.
 
AU10
Udløb 04635AR til Lundby Bæk nedlægges.
Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin med udløb 05005AR syd for Højager til Lundby Bæk - som ved opland AU8/AU8.P.
 
AU16
Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin ved 02853AR med udløb til Tved Bæk - som ved Opland AU2 samt sydlig del af opland AU21.
 
AU20
Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin ved 01529AR v/Rugbjergvej med udløb til Lundby Bæk. - som ved opland AU6 og AU22.
 
AU21
Opland AU21 reduceres til 6,56 ha.red., da sydligste del separat kloakeres. Årlig aflastet vandmængde ved udløb 02903AF til Tved Bæk reduceres herved.
 
AU22
Overløb 01498AF med udløb til Lundby Bæk nedlægges i overensstemmelse med kommunens vandhandleplan for Nissum Fjord.
 
Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin v/01529ARmed udløb til Lundby Bæk - som ved opland AU6, AU20 og AU22.

  
Spildevand fra oplandene i Aulum forventes fortsat afledt til fremtidig pumpestation ved Aulum Renseanlæg.

 

Forslag til tillæg nr. 15 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 15 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbigt vedtages og offentliggøres i 8 uger.


De økonomiske konsekvenser ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag skal belyses yderligere, med fokus på en vurdering af de samfundsøkonomiske og de privatøkonomiske interesser. Herunder de juridiske aspekter i forhold til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
 
Redegørelsen skal foreligge inden udvalgets endelige behandling af dette tillæg, samt endelig behandling af øvrige tillæg til spildevandsplanen, som allerede er sendt i høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 16 til Spildevandsplanen for Åvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland A12, Y03 og Y26 i forbindelse med etablering af detailhandel og virksomheder på Åvænget i Herning og arealet vest for Åvænget.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland A12, Y03 og Y26 i forbindelse med etablering af detailhandel og virksomheder på Åvænget i Herning og arealet vest for Åvænget.


I 2009 blev der for centerområdet ved Absolonsvej og Åvænget vedtaget lokalplan nr. 12.E3.3, der udlagde bebyggede og ubebyggede arealer til centerformål, så det bliver muligt at etablere nye butikker til detailhandel, kontorer og liberalt erhverv mv.
 
Tillæg nr. 16 skal sikre håndtering af overfladevandet fra området, der skal ledes til Herningsholm Å via eksisterende regnvandsbassin.


 Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplands grænserne ændres i forbindelse med tillægget;  

 

Nuværende opland
Ændret opland
Ændringer
 
 
 
A12
 
Opland A12 udvides med arealet vest for Åvænget ("Ford-grunden"), opland Y03  samt Y26
 
 Y03  
Opland Y03 (Åvænget, hvor bl.a. Jem&Fix og McDonalds etableres) sammenlægges med og ændres til opland A12. Området separat kloakeres ved ændret arealanvendelse
 
 Y26
Opland Y26 (hvor Bauhaus er etableret) sammenlægges med og ændres til opland A12. Området separatkloakeres ved byggemodning

 
Opland A12 vil fremtidig udgøre ca. 17 ha (befæstet areal). Området vil være separat kloakeret, idet spildevandet ledes til Herning Renseanlæg og regnvandet ledes til Herningsholm Å fra det samlede opland A12. Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Herningsholm Å, idet det eksisterende regnvandsbassin øst for Valdemarsvej udvides for håndtering af overfladevandet fra det øgede oplandsareal.
 
Udvidelse af regnvandsbassin sker på matr. nr. 6a, Birk By, Gjellerup og 1a, Holtbjerg, Herning Jorder, som ejes af Herning Kommune. Arealerhvervelse skal godkendes af Byrådet, idet Herning Vand har indgivet købstilbud.

 

Forslag til tillæg nr. 16 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.

Indstilling

Teknik- og Mijøudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 16 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbigt vedtages og offentliggøres i 8 uger.


De økonomiske konsekvenser ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag skal belyses yderligere, med fokus på en vurdering af de samfundsøkonomiske og de privatøkonomiske interesser. Herunder de juridiske aspekter i forhold til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
 
Redegørelsen skal foreligge inden udvalgets endelige behandling af dette tillæg, samt endelig behandling af øvrige tillæg til spildevandsplanen, som allerede er sendt i høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Spildevandsplanen for området vest for Gødstrup Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan er foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 8. maj 2012. Tillægget omhandler etablering af nyt opland (F02) i området vest for Gødstrup Sø, hvor det nye regionshospital DNV Gødstrup skal anlægges.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i forbindelse med den offentlige høring i perioden 10. maj 2012 - 5. juli 2012.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillægget endelig vedtages.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelse af det nye regionshospital DNV Gødstrup skal området, hvor regionshospitalet etableres, kloakeres for regn- og spildevand. Området forventes optaget i Spildevandsplanen med opland F02.  

 

Området er i lokalplan 54.OF1.1 udlagt til offentlige formål i form af hospital med tilhørende funktioner. Området udgør i alt ca. 36 ha. Maksimalt 50 % af arealet må befæstes svarende til ca. 18 ha. I første omgang forventes det, at 14,2 ha befæstes.  
 
Området separatkloakeres, idet spildevandet planlægges tilledt Herning Renseanlæg og regnvandet udledes til Herningsholm Å via grøft.  

 

Overfladevand

Der er planlagt etablering af 2 regnvandsbassiner: Èt i den sydlige del af området og ét i den nordlige del. Desuden anlægges grøfter/trug, som sammen med bassinerne kan tilbageholde regnvand (se bilag). Bassiner og grøfter/trug dimensioneres, så selv kraftig og langvarig regn kan opsamles uden risiko for oversvømmelse af hospitalet. Det forventes, at der vil kunne ske nedsivning af en del af overfladevandet især i den nordlige del af området. Nedsivning vil ske dels i bassin og dels i grøfter/trug. Den lokale nedsivning betyder, at udledningen og dermed belastningen af recipienten mindskes.

 

[image]
 

Spildevand

Spildevandet forventes at skulle afledes til Herning Renseanlæg. Herning Kommune, Herning Vand og DNV-Gødstrup/Regionen er på nuværende tidspunkt i dialog om detaljerne i forhold til afledning og rensning af spildevandet. Når disse ting er afklaret nærmere, vil der blive udarbejdet et nyt tillæg til spildevandsplanen. Det forventes, at i fase 1, hvor der etableres byggeplads i området, vil spildevand blive opsamlet og bortskaffet af entreprenøren. I fase 2, som er selve byggefasen, og i fase 3, hvor hospitalet er i drift, forventes det, at spildevandet ledes via en trykledning til renseanlægget. Trykledningen planlægges etableret i 2013. Placeringen af trykledningen er endnu ikke fastlagt. Den endelige placering og godkendelse heraf vil blive håndteret i et særskilt tillæg til spildevandsplanen.
 
Nærmere oplysninger om håndtering af overfladevand og kommende rensning af spildevand fremgår af bilag 1 (Notat Tillæg til spildevandsplanen DNV Gødstrup 110412). Oplandskort for Gødstrup ses i bilag 2.

 

Efter den foreløbige vedtagelse i Byrådet den 8. maj 2012 har tillægget været i offentlig høring i 8 uger i perioden 10. maj 2012 - 5. juli 2012. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i høringsfasen.

 

Bilagsmateriale forefindes alene digitalt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endeligt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1304-07 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Brokær, Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Midttrafik har 25. juni sendt forslag til budget 2013 i politisk høring hos bestillerne, efter at budgettet har været forelagt Midttrafiks bestyrelse 22. juni 2012.

 

Der er afvigelser mellem udgifterne i bestyrelsesmaterialet og det fremsendte materiale, hvilket primært skyldes, at skønnet over indeksreguleringen er ændret i nedadgående retning.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest 24. august 2012, som herefter udarbejder det endelige budgetforslag for 2013 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse 14. september 2012.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har tidligere fremsendt et teknisk budgetoplæg til administrativ kommentering, hvor Herning Kommune fik tilrettet oplægget.

 

Det tekniske budget med bemærkningerne fra bestillerne blev fremlagt for Midttrafiks bestyrelse 22. juni 2012.

 

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2013 i Midttrafiks bestyrelse 14. september 2012, idet budgettet efter lovgivning skal være vedtaget inden 15. september 2012.

 

De interne kommunale budgetter er først endelig på plads i løbet af oktober, hvorfor der kan komme ændringer, som kan påvirke Midttrafiks budget 2013, og det kan blive nødvendigt efterfølgende at justere dette.

 

Forudsætninger budget 2013

 

Udgifter

Udgangspunkt for budget 2013 er regnskabsresultat for 2011 med indregning af aktivitetsændringer.

 

Der er afvigelser mellem udgifterne i det materiale bestyrelsen godkendte, og det her fremsendte materiale, hvilket primært skyldes, at skønnet over indeksreguleringen er ændret.

 

Der anvendes to typer indeksregulering i budgettet. Ruter, der har været udbudt efter januar 2010, reguleres efter et månedligt omkostningsindeks (herunder Herning Kommunes bybusruter), mens øvrige ruter (herunder Herning Kommunes lokalruter) reguleres efter det gamle halvårlige reguleringsindeks, hvor der anvendes to typer indeks:

Omkostningsindeks: 2011 - 12: 1,7%  2012 -13: 1,1%

Reguleringsindeks:   2011 - 12: 4,3%  2012 -13: 1,6%

 

Indeksene er justeret siden den administrative høring, idet begge indeks er faldet, hvilket betyder en mindreudgift for Herning Kommunes lokalruters kørsel

 

I udgifterne er samtlige køreplantimer medregnet. For Herning Kommune er de faldet i alt med 1799 timer på grund af besparelser på bybusdriften og på de lokale ruter,

heri er indregnet mertimer til kørsel til Feldborg med rute 13 med i alt 120 timer.

 

Udgiften til ekstra tilkøbt ture på de regionale ruter (11 og 19 i Arnborg - Fasterholt området, og ture til Feldborg med rute 13) samt "ny" rute mellem Sørvad og Aulum er med i budgettet.

 

Forventede udgifter til bonusaftalen på miljøbesparende kørsel i bybusriften er medtaget i budget 2013.

 

Udgifter til Cross Border (ekstra udgifter grundet bortfald af mulighed for momsfri leasing af busser i udlandet) er med på alle lokale ruter, der endnu ikke har været i udbud.

 

Endvidere indgår udgifterne til trafikselskabet/administrationen, der omfatter
udgifter til administration, fællesudgifter til vedligeholdelse af billetmaskiner,
information og markedsføring, IT udgifter med videre.


Udgangspunktet for dette budget er en fremskrivning af Midttrafiks budget 2012 med en
fremskrivningsprocent på 1,5 %.


Niveauet for Trafikselskabet/administrationen er blandt andet baseret på de køreplantimer bestillerne indmelder.

 

På grund af de vedtagne besparelser på Midttrafiks administrationsomkostninger, som i 2013 i alt udgør 1 mio. kr., er Herning Kommunes omkostninger hertil kun steget med 83.000 kr. fra 2011 - 2013.  

 

Midttrafik har ikke tilsluttet sig Rejsekortprojektet. I det omfang dette sker, må der forventes at blive tale om en betydelig merudgift. Bestyrelsen for Midttrafik vil tage stilling til dette primo 2013.

 

 

 

 

Indtægter 

Budgettet for indtægterne er specielt usikkert i år, idet der er en række uafklarede forhold, bl.a. virkningen af den ændrede HyperCard ordning og de nedsatte takster i forbindelse med Trafikforliget.

 

HyperCard ordningens permanentgørelse kan betyde, at nettoindtægten ved kompensationen falder.

 

Udmøntningen af takstnedsættelsen kendes ikke, og virkningen af takstnedsættelsen er ikke indarbejdet i budgettet.

 

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2013 på 3,5%.

 

Fra køreplanskiftet 2011 er der gennemført besparelser på de regionale ruter og en del bybuskørsler. Dermed er der også skønnet en reduktion i passagerindtægterne i 2013.

DSB og Arriva Tog har indført rejsekortet på togrejser i Midttrafiks område, hvilket får betydning for Midttrafiks indtægter i det nuværende samarbejde med DSB og Arriva, det skønnes, at medføre færre indtægter til Midttrafik.

 

Den samlede indtægt i budget 2013 er for Herning Kommune højere end regnskab 2011. Dette skyldes omlægning af indkøb af skoleårskort. Denne merindtægt skal udligne den ekstra omkostning skoleafdelingen har haft på indkøbet af skoleårskortene.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik ud som følger: [image]

 

I oversigten er ikke medtaget budgettet for handicapkørsel, der netto er opgjort til 1.503 mio. kr. til kørsel og 0,549 mio. kr. til Trafikselskab/administration.

 

Administrationen for Social, Sundhed og Beskæftigelse har ingen bemærkninger, idet forslaget holder sig indenfor den afsatte ramme i Herning Kommunes budget.

 

I indtægterne på 16,403 mio. kr. indgår ca. 4 mio. kr. til  skoleårskort. Denne indtægt skal udligne skoleafdelingens omkostning til køb af disse kort hos Midttrafik. Dette tal er der i ovenstående korrigeret for.

 

I oversigten indgår et regionalt tilskud på 5.000 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute. Udvidelsen er finansieret af Regionen.

 

Konklusion:

På baggrund af den viden forvaltningen har på nuværende tidspunkt, forventes det samlede resultat af de ovennævnte budgetmæssige usikkerheder at kunne holdes indenfor de nuværende økonomiske rammer.

 

Forvaltningen vil i forbindelse med forårsopfølgningen 2013 have en særlig fokus på den kollektive trafik, især set i lyset af, at der på nuværende tidspunkt er afsat 2,3 mio. kr. mere  i kommunens budget i forhold til det fremsendte budget fra Midttrafik vedrørende kollektiv trafik.

 

Hvor stor en andel af beløbet der forventes anvendt til at imødekomme mindreindtægten pga permanentgørelse af HyperCard og trafikforligets takstnedsættelse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

 

Endvidere vil en mulig ibrugtagning af rejsekortet i Midttrafiks dækningsområde medføre en permanent større driftsudgift.

 

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurdering udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Indtægtsbevilling og frigivelse af anlægsbevilling til frilufts- og kanofaciliteter ved Skjern Å

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Niels Frede Kargaard Madsen

 

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn om støtte fra Friluftsrådet på 75.000 kr. til gennemførelse af projekt "Rejsen langs åen", der omfatter etablering af frilufts- og kanofaciliteter langs Skjern Å i Herning Kommune. Desuden forventes tilsagn om støtte fra Grøn Vækst Region Midtjylland på 648.000 kr. I alt forventes tilskud på 723.000 kr. i 2012.

 

Der er tidligere frigivet og bevilget 596.000 kr. til projektet af byrådet den 8. maj 2012, pkt. 129. Bevillingen søges forhøjet med 723.000 kr. svarende til de opnåede tilskud. Bevillingen bliver herefter 1.319.000 kr.

Sagsfremstilling

Afledt af Nationalpark Skjern Å-projektet har forvaltningen udarbejdet et projekt "Rejsen langs åen" til forbedring af frilufts- og kanofaciliteterne langs Skjern Å i Herning Kommune.  

Projektet omfatter bl.a. ny shelterplads ved Green, hvor Rind Å løber i Skjern Å. Desuden ny kanoanløbsplads ved Tjæreovnene i Skarrild, kulturhistorisk formidling samt renovering og forbedring af eksisterende publikumsfaciliteter langs Skjern Å. Hovedelementerne i projektet kan ses på kortet bilag 1. En samlet projektbeskrivelse kan ses i bilag 2.

 

Hele projektet er søgt medfinansieret af Grøn Vækst Region Midtjylland med et støttebeløb på 50% af de samlede anlægsudgifter i alt 648.000 kr. I ansøgningen er udgifterne opgjort til 1.298.000 kr.

 

Ansøgningen er foreløbig godkendt af LAG Herning og videresendt til endelig godkendelse i Region Midtjylland.

 

Herudover har Friluftsrådet bevilget støtte til den del af projektet, der omfatter shelterpladsen ved Green, med i alt 75.000 kr.

Økonomi

Projektets udgifter er i ansøgningerne opgjort til 1.296.000 kr. Derudover skal indregnes udgifter til moms af tilskuddet fra Friluftsrådet og udgifter til revision m.m. på i alt ca. 23.000 kr. De samlede anlægsudgifter kan herefter opgøres til i alt 1.319.000 kr.

 

Til realisering af projektet er tidligere bevilget 596.000 kr. i 2012. Der søges derfor om en forhøjelse af udgiftsbevillingen med 723.000 kr. til serviceområde 04, Grønne områder. Kano og shelterplads ved Skjern Å (sted nr. 020080), Udgiften kan finansieres af det opnåede tilskud.

 

Samtidig søges der om indtægtsbevilling på 723.000 kr. i 2012 til samme sted nr., svarende til de forventede tilskud fra Friluftsrådet og Grøn vækst/Region Midtjylland.

 
Afledt drift af projektet er forventet 67.000 kr., hvoraf en del af udgiften løses via eksisterende driftsudgifter, så den reelle merudgift til rengøring af ny toiletbygning udgør ca. 40.000 kr./år., som afholdes inden for det ordinære budget på serviceområde 04 Grønne områder.

 

 

Det bemærkes, at udsigtstårn ved Skarrildhus ikke indgår i de forventede anlæg.

 

Bilagsmateriale forefindes alene digitalt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles forhøjelse af anlægsbevillingen med 723.000 kr. i 2012 til serviceområde 04, Grønne områder, kano og shelterplads ved Skjern Å, sted nr. 020081 og tilsvarende en indtægtsbevilling på 723.000 kr. i 2012 samme sted nr., på de opnåede tilskud. Udgiftsbevillingen er herefter 1.319.000 kr.,

 

at forhøjelse af udgiftsbevillingen finansieres af det opnåede tilskud.

 

 

  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-124-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af skema B for udvidelsen af Skovlyset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Herning Byråd godkendte 13. december 2011 skema A for udvidelse af Skovlyset med etablering af otte 2-værelses boliger.

Der er afholdt licitation og licitationsresultatet foreligger nu til udvalgets orientering.

 

På baggrund af den afholdte licitation er der ligeledes udarbejdet et forslag til skema B til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvidelsen af Skovlyset omfatter 2 punkthuse med 4 boliger i hver. Boligerne placeres i skovområdet bag Skovlyset og Skovlysets personale betjener husene. Der skal etableres p-pladser i forbindelse med byggeriet. Krav til antal p-pladser fastlægges i henhold til lokalplanen for området.

Udvidelsen af Skovlyset har været udbudt i hovedentreprise og der har været indbudt 5 entreprenører til at give bud på opgaven: • JFP, Jørgen Friis Poulsen A/S, Herning • JCN Vildbjerg, Vildbjerg • Skibbild Entreprise A/S, Skibbild • Mogens Lund A/S, Herning • Jens Jensen, Holstebro  

Alle 5 hovedentreprenører, der var indbudt, har afgivet licitationsbud. Licitationen blev afholdt 25. april 2012. 3 af tilbuddene var uden forhåndstilsagn fra garantistiller og derfor jf. udbudsbrevet ikke konditionsmæssige. Blandt de 2 konditionsmæssige tilbud, der blev afgivet var det billigste tilbud fra Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S. Tilbudssummen fra entreprenør Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S
på 8.379.000 kr. ex. moms er reguleret for besparelser og stipulerede ydelser på1.018.797 kr. således at den endelige acceptsum udgør 7.360.203 kr. ex. moms.  

På baggrund af licitationsresultatet og skema B har administrationen udarbejdet nedenstående investeringsoversigt: 
 
 [image]

Konklusion på skemaet:
For boligdelen er der en mindreudgift i forhold til investeringsplanen på 274.000 kr. brutto, inkl. moms (der er ikke momsrefusion på boliger)
For servicearealerne er der en merudgift på 48.000 kr. netto ekskl. moms. Den samlede forskel på 226.000 kr. i mindreudgift skyldes hovedsagelig indarbejdelse af en ikke budgetteret indtægt ved "salg" af kommunal grund til projektet på 200.000 kr.'

 
Budget – forslag til frigivelse og tilretninger/forskydninger af rådighedsbeløb:
 
 [image]

Projektet vil give en nettoindtægt på 226.000 kr., som tilgår de likvide aktiver.
 
Der blev bevilget 800.000 kr. til projektering af de 8 boliger den 11. oktober 2011. Det endelige forslag indebærer behov for yderligere udgiftsbevilling på 11.079.000 kr. til boligdelen, 390.000 kr. til servicearealerne og en indtægtsbevilling på 269.000 kr. til servicearealtilskuddet.  

Huslejeniveau:
Huslejeniveauet er beregnet til ca. 1.104 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 6.187 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 226 kr. pr. m² årligt, eller 1.262 kr. pr. måned pr. bolig.  

Til sammenligning er det månedlige huslejeniveau i sammenlignelige boliger på 6.538 kr. pr. bolig (nuværende Skovlyset – 2012-pl).  

 

Afledt drift:
De afledte driftsudgifter vedrørende projektet, personaleudgifter mm., afholdes indenfor budgetrammen for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Behovet for køb af pladser hos andre leverandører sammen med demografi fremskrivning forventes at dække udgifterne.

Der vil blive øgede udgifter til boligstøtte. Udgiften vil maksimalt udgøre ca. 82.000 kr. netto årligt. Udgiften afholdes på serviceområde 17 og ventes at kunne holdes indenfor budgetrammen.

 

Tidsplan 

Politisk behandling af skema B i Social- og Sundhedsudvalget
20. juni  2012
Politisk behandling af skema B – Økonomi- og Erhvervsudvalget
20. august 2012
Politisk behandling af skema B - Byrådet
28. august 2012
Endelig kontrakt
Ultimo juni 2012
Byggestart
Ultimo juni 2012
Aflevering af det samlede byggeri
Medio marts 2013
Ibrugtagning
Medio april 2013

 
 
 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at skema B for etablering af udvidelse af Skovlyset godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 11.879.000 kr. inkl. moms og for servicedelen 485.000 kr. inkl. moms,

 

at den årlige husleje for boligerne på 1.104 kr. pr. m² (ekskl. forbrugsafgifter)godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige anlægsregnskab foreligger,

 

at der meddeles yderligere anlægsbevilling med 11.079.000 kr. til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 530.076 Nye boliger ved Skovlyset, boligdel, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012, bevillingen udgør herefter 11.879.000 kr.,

 

at der meddeles anlægsbevilling på 390.000 kr. i udgift til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 018.076 Nye boliger ved Skovlyset, servicearealer, og 269.000 kr. i indtægt, stednr. 018.076 Servicearealtilskud, i 2013,

 

at der meddeles anlægsbevilling til serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter med 200.000 kr. i indtægt i 2012,

 

at tilretninger og forskydninger af rådighedsbeløb jf. skema i dagsorden godkendes, således der bliver overensstemmelse med frigivelse af rådighedsbeløb i det nye forslag og afsatte rådighedsbeløb,

 

at bevillingen på serviceområde 28 Optagne lån samt serviceområde 24 finansforskydninger vedrørende beboerindskud tilrettes i overensstemmelse med forslag til forskydninger/tilretninger i rådighedsbeløb jf. skema i dagsordenen,

 

at nettoindtægten på 226.000 kr. tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-335-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Udvidelse af Dagcenter Rosenholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2012 er der afsat 6,62 mio. kr. til etablering af dagcenter ved Rosenholm i investeringsoversigten.

 

Byrådet godkendte den 6. marts 2012 byggeprogram for etablering af dagcenter ved Rosenholm med henblik på efterfølgende licitation.

Der er afholdt licitation og licitationsresultatet foreligger nu til udvalgets godkendelse med henblik på kontraktskrivning med Skibbild Entreprise A/S.

Sagsfremstilling

Byggeriet omhandler et nyt dagcenter på ca. 380 m2 i tilknytning til den igangværende udvidelse af det eksisterende Rosenholm.

Daghjemmet skal indeholde et centralt placeret aktivitetskøkken og 3 basisrum på ca. 25-30 m2. Ved basisrummene skal placeres yderligere 2 rum til afskærmning. Basisrummene ønskes etableret med mulighed for indretning med særligt udstyr, f.eks. Touch-skærme og særligt software til handicappede samt mulighed for anvendelse af iPad, Tablets mv.

Udearealer indrettes til aktiviteter ligesom der ønskes områder med fast belægning og overdækkede arealer.  

 

Byggeriet har været udbudt i hovedentreprise. Tildelingskriterierne har været det "økonomisk mest fordelagtige”.Bedømmelsesudvalget har vurderet, at Skibbild Entreprise A/S tilbud opfylder dette tildelingskriterium.

 

[image]

 


[image] 

Dvs. der fremrykkes 1.190.000 kr. fra 2013 til 2012, hvorefter rådighedsbeløb i 2012 udgør 4.500.000 og i 2013 2.120.000 kr.
 
Der blev bevilget 600.000 kr. til projektering af dagcentret den 6. marts 2012. Det endelige forslag indebærer behov for yderligere udgiftsbevilling på 6.020.000 kr.


Økonomi – drift

Driftsudgifterne til dagcentret vil blive ca. 2,7 mio. kr. årligt. Udgiften er indeholdt i driftsrammen for serviceområde 13 Handicap og Psykiatri  

 

Tidsplan 

Godkendelse af licitationsresultat - SOS
20. juni 2012
Godkendelse af licitationsresultat - ØKE 
20. august 2012
 Godkendelse af licitationsresultat - BYR 
 28. august 2012
Kontrakt
Juni 2012
Aflevering af det samlede byggeri
Februar 2013
Ibrugtagning
Februar 2013

 

 

 
Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at etablering af Dagcenter på Rosenholm godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsessum udgør 6.620.000 kr. ekskl. moms.,

 

at der meddeles yderligere anlægsbevilling på 6.020.000 kr. til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 559.098 Udvidelse af Rosenholm, den samlede bevilling vil herefter udgøre 6.620.000 kr.,

 

at finansiering sker af de til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012 og 2013,

 

at tilretninger og forskydninger af rådighedsbeløb jf. skema i dagsorden godkendes, således der bliver overensstemmelse med frigivelse af rådighedsbeløb i det nye forslag og afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-520-10 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Kortlægning af plejeboligbehov 2010-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -  

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 18. april 2012 (pkt. 37) besluttet at sende "Kortlægning af plejeboligbehovet 2010-2020" i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Kortlægningen forelægges nu udvalget igen efter høringsperioden til endelig behandling.

Sagsfremstilling

Kortlægningen konkluderer, at der med det planlagte nybyggeri ikke er behov for yderligere plejeboliger i Herning Kommune frem til 2020 for at opretholde samme dækningsgrad som 2012. Dækningsgraden vurderes i 2012 som tilstrækkelig.

Forventningerne til ældrebefolkningens bedre sundhedstilstand fremover bevirker, at der ikke vurderes at være behov for en højere dækningsgrad i 2020.
 
Ønskes alligevel en højere dækningsgrad, anbefales det at etablere flere plejeboliger i den nordlige del af kommunen.
 
Kortlægningen konkluderer desuden, at der i Herning Kommune er behov for flere specialiserede botilbud til bestemte målgrupper. Det gælder både yngre og ældre demente samt demente med frontal hjerneskade. Det foreslås, at der oprettes følgende:

 • en skærmet enhed med seks pladser samt en aflastnings-/vurderingsplads til yngre demente i Fuglsang Sø Centret. I forbindelse hermed etableres daghjemspladser.

 • en udvidelse af den skærmede enhed for demente på Engholmscentret med tre skærmede pladser samt to aflastnings-/vurderingspladser

 • en eller to skærmede enheder med hver seks pladser på Fuglsang Sø Centret til demente med frontal hjerneskade

 • enheder til yngre plejekrævende borgere i forbindelse med Lind Plejecenter og/eller Fuglsang Sø Centret

 
Udviklingen på hospitalerne med accelererede patientforløb og en stadig højere grad af ambulant behandling bevirker, at kommunerne i endnu højere grad end hidtil skal ruste sig til at modtage patienter med behov for sygepleje. Det foreslås, at Herning Kommune etablerer 10 akut- og/eller hospicepladser på Rehabiliteringscentret.
 
Desuden foreslås, at der udarbejdes af en analyse af de ældste plejecentre i Herning Kommune med henblik på at skabe overblik over behovet for ombygning og modernisering. 


Der er en vis usikkerhed forbundet med prognoserne for ældres sundhedstilstand og udviklingen i øvrigt, hvorfor det anbefales, at der udarbejdes en ny analyse i 2015 af behovet for plejeboliger.

 

Høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet er generelt positive overfor kortlægningen og resultatet af denne. Ligeledes opfordres der til, at forslaget om en ny analyse i 2015 imødekommes.

 

Både Handicaprådet og Ældrerådet imødeser positivt forslaget om, at der oprettes specialiserede botilbud til demente borgere.

 

Endvidere modtages forslaget om etablering af akutpladser/hospicepladser positivt.

 

Handicaprådet bemærker specifikt i forhold til benyttelsen af velfærdsteknologi, at teknologien ikke må indføres på bekostning af den personlige pleje og omsorg.

 

 

Sagen fremsendes endvidere til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.


Bilagsmateriale forefindes alene digitalt.


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der arbejdes videre med oprettelsen af en skærmet enhed til yngre demente, en skærmet enhed for demente samt en særlig, skærmet enhed for demente med frontal hjerneskade,
at der arbejdes videre med etableringen af ti akut- og/eller hospicepladser på Rehabiliteringscentret,
at der udarbejdes en analyse af de ældste plejecentre i Herning Kommune,
at der udarbejdes en analyse af plejeboligbehovet i 2015.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P19-2-09 Sagsbehandler: Karin Karlsen  

Tjørringhus - forslag til bygningsmæssige ændringer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

På investeringsoversigten for 2012 er afsat et beløb på 5 mio. kr. til permanent udvidelse af Tjørringhus - døgninstitution for børn og unge - ved køb af pavillon. Derudover har Byrådet på møde den 13. december 2011, pkt. 303, besluttet, at der skal findes 225.000 kr. ved huslejereduktion på Tjørringhus.
 
På baggrund af forskellige nye oplysninger og afvejninger anbefaler administrationen nu, at Tjørringhus ikke køber pavillonen, men i stedet flytter aflastningsafdelingen til en ledig bygning på Agerbo.

Sagsfremstilling

Baggrund
I oktober 2009 behandlede Børne- og Familieudvalget sag om procesplan for etablering af pavillon på Tjørringhus med henblik på midlertidig håndtering af den aktuelle ventelisteproblematik på daværende tidspunkt.
 
Dette var en alternativ løsning, idet det ved budgetvedtagelsen for budget 2010 ikke var det ikke muligt at prioritere udvidelsen af Tjørringhus inden for anlægsrammen. Udvalgsformanden for Børne- og Familieudvalget har efterfølgende givet forvaltningen i Børn og Unge i opdrag at undersøge mulighederne for en pavillonløsning til midlertidig håndtering af ventelisteproblematikken.
 
Der er udarbejdet forslag til pavillonløsning i en midlertidig periode på 3 år, hvor det foreslås, at der i løbet af perioden afklares en permanent løsning på ventelisteproblematikken.
Indenrigsministeriet gav i 2009 Herning Kommune dispensation for deponering ved midlertidigt leje af pavillonen i 3 år frem til den 1. maj 2013.
 
Tilbage i 2009 blev der endvidere afsøgt muligheder for etablering af aflastningspladser i eksisterende bygninger, men på daværende tidspunkt var det ikke muligt at pege på alternativer til en pavillonløsning.
 
Investeringsoversigt 2012
På baggrund af den midlertidige pavillonløsning blev der i forbindelse med budgetlægningen for 2012 blev der undersøgt mulige permanente løsninger. Der forelå 3 muligheder:
 

 1. Skønnet anlægsudgift ved nybyggeri ca. 11,5 mio. kr.

 2. Deponering ved forlængelse af lejeperiode 5 mio. kr. samt årlig leje på ca. 0,7 mio. kr. (ministeriet forudsatte ved dispensationen, at der ikke sker midlertidige forlængelse af lejemålet)

 3. Køb af pavillonen i enten 2012 eller 2013 ca. 3 mio. kr., hvortil kommer yderligere ca. 2 mio. kr. til diverse udgifter som følge af lovkrav om forbedringer mv. i fht. bygninger af midlertidig karakter

 
Med vedtagelsen af budget 2012 blev der afsat 5 mio. kr. til køb samt forbedringer af pavillonen i 2012, jf. punkt 3. Derudover blev forudsat en løbende årlig besparelse på huslejen. I forbindelse med byrådets beslutning om at gennemføre likviditetsforbedrende initiativer ultimo 2011 blev den årlige lejebesparelse fastsat til 225.000 kr.

 
Ændrede forudsætninger
I forbindelse med igangsatte initiativer om erhvervelse af pavillonen viste der sig imidlertid fugtproblemer og nogle mangler i pavillonen, hvilke dog er udbedret nu.
Ejendomsafdelingen har herefter foretaget beregninger af udgifter til lovmæssige krav mv. samt foretaget en nærmere bygningsmæssig gennemgang, hvor det konkluderes, en permanent investering i pavillonen ud fra byggeriets holdbarhed ikke er en optimal langsigtet løsning, jf. vedlagte Notat om permanent byggetilladelse til pavilloner.

 

En permanentliggørelse af pavillonen vil kræve genhusning i ca. 2 mdr. til en skønnet lejeudgift på ca. 70.000 kr.

 
Ejendomsafdelingen har endvidere foretaget en beregning af et reduceret nybyggeri fra de tidligere 650 m2 til en anlægsudgift på ca. 11,5 mio. kr. til kun 404 m2 (7 værelser) skønnet til en anlægsudgift på 6,54 mio. kr., jf. ejendomsafdelingens vedlagte oversigt over Anlægsbudget for nybygning. Herudover vil der evt. være udgifter til udmatrikulering af grunden mv. på ca. 300.000 kr.

 

Et evt. nybyggeri forventes først klar til ibrugtagning i løbet af foråret 2013, hvorfor der ikke kan opnås besparelser i lejeudgifter til pavillonen i den mellemliggende periode.

Dispensationen for deponering ved den midlertidige leje af pavillon gælder indtil 1. maj 2013.
 
Der er endvidere opstået en 3. mulighed, idet døgninstitutionen Agerbo har optimeret udnyttelsen af de bygningsmæssige rammer, hvorved bygningen ”Smørblomsten” på Brændgårdvej 99, Herning, kan frigives til andet formål.
 
Administrationen har i samarbejde med Tjørringhus foretaget beregninger over de løbende driftsmæssige udgifter ved at flytte aflastningsafdelingen fra den midlertidige pavillon på Tjørringhus til ”Smørblomsten” på Agerbo. Flytningen betyder en huslejebesparelse på pavillonen på 700.000 kr., men vil samtidig kræve en ekstra nattevagt og øvrige ekstraudgifter på forventet 820.000 kr. Derudover skal Tjørringhus betale en lejeudgift til ”Smørblomsten” på 385.000 kr. Så samlet for Tjørringhus er der tale om en nettomerudgift på 505.000 kr. For Agerbos vedkommende vil der modsat være en nettobesparelse på lejeindtægt og øvrige ejendomsudgifter på 505.000 kr., som kan opveje merudgiften på Tjørringhus.

Samlet set for taksten vil de aftalte principper i forhold til rammeaftalen blive overholdt, men det vil betyde en besparelse i taksten på Agerbo, mens Tjørringhus’ takst vil stige tilsvarende.
 
Baggrunden for den forventede nettobesparelse på driften på årligt 225.000 kr. ved køb af pavillonen på Tjørringhus i form huslejereduktion er ikke længere til stede.
Isoleret set er der en huslejebesparelse ved at flytte fra pavillonen på Tjørringhus til Smørblomsten på Agerbo på 315.000 kr. (700.000 kr. fratrukket 385.000 kr.) Udgiften til ekstra nattevagt m.m. medfører imidlertid i stedet en samlet merudgift til Tjørringhus på 505.000 kr., jf. vedlagte oversigt over hhv. driftsmæssige og éngangsudgifter ved en evt. udflytning af aflastningen samt samt Ejendomsafdelingens Notat af 31. maj 2012 vedr. bygningsmæssige ændringer på Brændgårdvej 99, Smørblomsten.
 
Derudover anvendes det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til køb af pavillonen i 2012 ikke fuldt ud. Der forventes éngangsudgifter ved flytningen til Agerbo og herunder fjernelse af pavillonen mv. på 2,14 mio. kr. Det indstilles, at restrådighedsbeløbet efter reduktion af yderligere 520.000 kr. til renovering af modtagehuset til uledsagede flygtningebørn på Sjællandsgade 118, Herning, på 2,34 kr. tilgår de likvide reserver. Ved budgetlægningen for 2013 skal der findes en varig finansiering af den indarbejdede lejereduktion på 225.000 kr. årligt på Serviceområde 20 Administration mm. Fællesudgifter og indtægter, reduktion af lejeudgifter.

 

Institutionslederens Notat om flytning af Tjørringhus' aflastning til lokaler på Agerbo samt Med-udvalgets udtalelse af 1. juni 2012 vedlægges som bilag.


Bilagsmateriale forefindes alene digitalt.
Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at det godkendes, at aflastningsafdelingen på Tjørringhus flytter til ”Smørblomsten” i stedet for køb af den midlertidige pavillon,

 

at der foretages de nødvendige bygningsmæssige indretninger mv., jf. Ejendomsafdelingens opgørelse,

 

at flytning af aflastningsafdelingen finder sted, når lokalerne på ”Smørblomsten” står klar til indflytning i løbet 3. kvartal 2012,

 

at de driftsmæssige årlige ændringer på netto 0,505 mio. kr. mellem Agerbo og Tjørringhus godkendes med virkningen forholdsmæssigt fra indflytningsdatoen i 2012 og frem på Serviceområde 16 Børn og Familie,

 

at der meddeles en anlægsbevilling på 2,14 mio. kr. til éngangsudgifterne til flytningen og den ændrede bygningsmæssige anvendelse på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 523098 Udvidelse af Tjørringhus,

 

at udgiften på 2,14 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2012 på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 523098 Udvidelse af Tjørringhus,

 

at der af restrådighedsbeløbet på 2,86 mio. kr. anvendes 520.000 kr. i 2012 til finansiering af renoveringen af modtagehuset til uledsagede flygtningebørn, Sjællandsgade 118, Herning på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme og
at det resterende rådighedsbeløb på 2,34 mio. kr. tilgår de likvide reserver,

 

at der ved budgetlægningen for 2013 findes en varig finansiering af den indarbejdede lejereduktion på årligt 225.000 kr. på Serviceområde 20 Administration mm. Fællesudgifter og indtægter, reduktion af lejeudgifter.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-26-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til mindre byggeopgaver på daginstitutionsområdet i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard, Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

På daginstitutionsområdet søges om frigivelse af pulje afsat på budget 2012 til mindre anlægsopgaver. De frigivne midler skal anvendes til de nedenfor skitserede projekter.

Sagsfremstilling

 På budget 2012 er der afsat en pulje til anlægsopgaver på daginstitutionsområdet.
Anlægsbevillingen kan henføres til stednr. 514099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 2012 med et beløb på 300.000 kr.

Dagtilbud for Børn har et større akut anlægsprojekt i 2012 på anslået 225.000 kr. til etablering af toiletter (vuggestue) på Puff i Aulum. Herudover foreslås de resterende 75.000 kr. anvendt til etablering af ramper ved Fristedets SFO samt mindre udbedringer på bl.a. Søbørnehaven.

Der er i investeringsoversigten for 2012 sted nr. 514099 under Serviceområde 10, Daginstitutionsområdet, afsat midler hertil, som ønskes frigivet til formålet.
Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2012 på 225.000 til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr., Toiletter til vuggestuebørn i Puff,

 

at beløbet på 225.000 kr. finansieres af det formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, sted nr. 514099, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet 2012,

 

at der meddeles anlægsbevilling på 75.000 kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, sted nr. 514099, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet 2012,

 

at beløbet på 75.000 kr. finansieres af det formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. 514099, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.03.04-P19-648-10 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Udstedelse af gældsbrev til den selvejende daginstitution Børnecenter Nord

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard, Inge Voer Laursen

Sagsresume

Byrådet har besluttet, at den kommunale daginstitution Fritidscenter Holing skal fusionere med de selvejende daginstitutioner Daginstitutionen Meldgård og Børnehuset Gullestrup 1.8.2012.

Den nye fusionerede institution Børnecenter Nord bliver selvejende.

 

Der udarbejdes gældsbrev på aktiver fra Børnecenter Holing. Gældsbrevet udstedes til Børnecenter Nord.

Sagsfremstilling

Byrådsbeslutningen om fusion af den kommunale daginstitution Fritidscenter Holing, de selvejende daginstitutioner Daginstitutionen Meldgaard og Børnehuset Gullestrup til en selvejende daginstitution pr. 1.8.2012 har den konsekvens, at aktiver fra en kommunal institution skal overgå til at blive aktiver i en selvejende daginstitution.

 

Der udarbejdes derfor gældsbrev mellem Herning Kommune og den selvejende daginstitution Børnecenter Nord. Gældsbrevet udstedes på en vurderet sum af 175.000 kr. Beløbet ydes som et afdragsfrit lån fra Herning Kommune. Gældsbrevet på 175.000 kr. optages i Herning Kommunes årsregnskabs fortegnelse over eventualrettigheder.  

Gældsbrevet afskrives lineært over en 10-årig periode.Børne- og Familieudvalget besluttede den 08. august at tage orientering om udstedelsen af et gældsbrev til Børnecenter Nord pålydende 175.000 kr. som afdragsfrit lån til efterretning. Herunder også at gældsbrevet på 175.000 kr. optages som eventualrettighed i Herning Kommunes årsregnskab, og at gældsbrevet afskrives lineært over 10 år.

 

Bilagsmateriale forefindes alene digitalt.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at udstedelse af gældsbrev til Børnecenter Nord pålydende 175.000 kr. som afdragsfrit lån godkendes,

 

at gældsbrevet optages som eventualrettighed i Herning Kommunes årsregnskab,

 

at gældsbrevet afskrives linært over 10 år.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Ulla Høy Henriksen  

Indtægtsbevilling til forsøg med social mentor til udsatte unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Beskæftigelsesudvalgetsmødet d. 18/1-2012 bakkede udvalget op om at Afdelingen for aktive beskæftigelsestilbud kunne søge Arbejdsmarkedsstyrelsen om at deltage i et kontrolleret forsøg med brug af social mentor. Herning Kommune er blevet udvalgt som den ene af tre kommuner i Beskæftigelsesregion Midt, og har dermed fået tilsagn om tilskud på op til 3 mio kr. til dækning af mentorudgifter i forbindelse med forsøgsprojektet.

 

Projektperioden for forsøget er 14. August 2012 til 14. December 2013.

Sagsfremstilling

Målgruppen er unge match 2 kontanthjælpsmodtagere, og forsøget organiseres derfor i Projektenheden under faglig koordinator Bente Hvidberg. Det kontrollerede forsøg består i at cpr.numre på 200 unge kontanthjælpsmodtagere i denne kategori (nyansøgninger og igangværende borgere) indtastes i et IT-system, der uvildigt  opdeler dem i henholdsvis kontrolgruppe og deltagergruppe, hvor de 100 i deltagergruppen tilbydes mentortilknytning i 1 år. Af de 100 udvalgte forventes ca. 80 at kunne motiveres til at tage imod tilbuddet. Alle 200 vil i øvrigt modtage sædvanlig rådgivning og aktiveringstilbud efter gældende regler, blot altså for de op til 100 med generel mentorstøtte som ekstra indsats. Jobplanen vil være det centrale styreredskab og progressionsregistreringsværktøj i kommunikationen mellem den unge, sagsbehandleren og mentoren. Der udarbejdes således retning og klare mål for hvad mentoren skal arbejde på at opnå i samspillet med den unge.


Aktiviteterne omfatter kontakt mellem mentor og den unge mindst en gang om ugen, samt registrering i det registreringsværktøj som Arbejdsmarkedsstyrelsen har udviklet til brug for forsøget samt deltagelse i såvel et centralt som et kommunalt kursus for mentorer og involverede samarbejdspartnere, der skal sikre at mentorerne klædes på til opgaven.

Der ansættes 3 - 4 mentorer (tidsbegrænset) finansieret af tilskuddet, ligesom der vil ske frikøb hos andre samarbejdspartnere i fornødent omfang til fleksibelt at dække deltagergruppens mentorbehov. Pernille Gade fra Udsatte teamet er rekrutteret internt til som den første mentor at stå i spidsen for mentorkorpset.

 

Tilskuddet ydes af finanslovskonto "Særlige Indsatser" konto 17.49.20.10,  med henvisning til Bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsen, ligesom krav om registreringer og revisionsgodkendt regnskab er præciseret i tilsagnskrivelsen.

Tilskuddet, der alene vedrører personaleudgifter herunder kursusudgifter, udbetales i to rater, hvor halvdelen af det mulige tilskudsbeløb udbetales ved forsøgsstart 14. august 2012, og anden rate beregnes på baggrund af de faktisk afholdte mentorudgifter i forsøgsperioden og udbetales ved forsøgets afslutning, efter regnskabsgodkendelse. Der kan således blive tale om tilbagebetaling, hvis det samlede tilskud udgør mindre end første rate.

Denne usikkerhed i tilskuddets endelige størrelse håndteres ved den fleksible bemanding på mentorsiden ved koblingen af ansatte og ad hoc frikøb i byen, ligesom man efter de 3 måneders indslusningsperiode stort set vil kende behovet for mentortimer.

 

Timingen for forsøg med social mentor er rigtig god for Herning Kommune, da den falder samtidig med den massive satsning på virksomhedsrettet indsats også for dem langt fra arbejdsmarkedet. Her forventes den faste mentortilknytning at blive central såvel i motivations som fastholdelsesfasen. Samtidig er et kontrolleret forsøg interessant som del i vores higen efter evidensbaseret fakta om hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen.

 

Forsøget organiseres som et projekt med en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (Inger Veng Rasmussen), Social Ydelse og Integration (Bente Hjorth), Projektenheden (Ole Astrup) samt som formand leder af afdelingen for Beskæftigelsestilbud (Ulla Høy Henriksen)

 

Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på møde den 12. juni 2012, hvor orienteringen om projektet blev taget til efterretning. Beskæftigelsesudvalget  understreger vigtigheden af, at de sociale mentorer modtager den nødvendige uddannelse, også i forhold til viden om psyskiske problemstillinger. 

 

Beskæftigelsesudvalget besluttede at ansøge om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

 

Bilagsmateriale forefindes alene digitalt.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

at der meddeles indtægtsbevilling på op til 1,2 mio. kr i 2012 og 1,8 mio. kr i 2013 til Serviceområde 17, Forsørgelse og beskæftigelse,

 

at der meddeles tilsvarende udgiftsbevilling på op til 1,2 mio kr i 2012 og 1,8 mio kr til Serviceområde 17, Forsørgelse og beskæftigelse.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-3-12 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Økonomi

 

Sagsnr.: 81.03.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Gitte Baisner Riis  

Personalesag

 

Sagsnr.: 81.02.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Personalesag

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-107-11 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Ejendomssag

 

Sagsnr.: 13.06.01-P12-2-10 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-521-06 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Salg af ejendom

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1227-10 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-14-12 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Udbud af areal

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-6-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal

 

Sagsnr.: 07.04.10-P20-1-12 Sagsbehandler: Hans Meinhardt  

Køb og salg af ejendom

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-116-04 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Økonomiske forhold

 

Sagsnr.: 85.11.04-A41-1-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Kontraktforhold

 

Sagsnr.: 05.01.10-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-1-11 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Afklaring vedrørende kommunalt areal