Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

  

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

 Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 82.06.02-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Ny skole i Hammerum/Gjellerup - afklaring af byggefelt og tilkørselsforhold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af foretaget jordbundsundersøgelse nord for Hammerum Hallen ønskes endelig stillingtagen til placering af ny skole i Hammerum/Gjellerup.

 

Samtidig ønskes stillingtagen til principiel placering af tilkørselsmulighed fra Tolstedvej.

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg er inviteret til at deltage i mødet under behandling af punktet.

 

Sagsfremstilling

Forligskredsen besluttede i forbindelse med godkendelse af ideoplægget til ny skole i Hammerum/Gjellerup på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. december 2014, at alternativ placeringsmulighed ved Tolstedvej skulle undersøges nærmere.

 

Undersøgelserne mundede ud i, at Forligskredsen på et møde den 3. marts 2015 traf følgende beslutning:

 

"Der er enighed om at imødekomme de lokale bestyrelsers ønske om en

flytning af skolen til placeringen i scenarie A (øst/vest) som vist på mødet.

Flytningen er under forudsætning af, at jordbundsforholdene er

stabile. Dette afklares snarest muligt.

 

Der er enighed om, at der etableres en ekstra vejadgang fra Tolstedvej

for at optimere trafikafviklingen og lave sikker skolevej. Forligskredsen

ser oplæg til de mulige trafikale løsninger.

 

Parterne forpligter sig til i den kommende budgetlægning for 2016 at

finde de ekstra penge, som den ekstra vejadgang kommer til at koste."

 

Status pr. primo april 2015 - jordbundsundersøgelser:

Der er nu foretaget en såkaldt placeringsundersøgelse på byggefeltet på trænings- og opvisningsbanen ved Hammerum Hallen - se illustration nedenfor.

 

 

Undersøgelsen viser, at det bæredygtige jordlag tilsyneladende ligger en smule dybere her end på den anden side af hallen (mod Frølundvej).

 

Byggeri på den alternative placering vil således forventeligt medføre lidt større omkostninger til udskiftning af jord end på den oprindelige principielle placering mod Frølundvej.

 

Merudgiften anslås til 0,750 mio. kr.

 

Status pr. primo april 2015 - ekstra adgangsvej:

Af hensyn til det videre arbejde med programoplæg og efterfølgende lokalplan vil der med fordel kunne træffes en principiel beslutning om, hvorvidt den ekstra adgangsvej fra Tolstedvej skal placeres på den ene eller anden side af byggefeltet. En sådan beslutning vil samtidig kunne få lagt økonomien fast.

 

Endelig afklaring af plan- og trafikforhold vil ske i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan, som forventes at foreligge til politisk behandling i januar 2016.

 

Den udpegede arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra skoler, hal og administration, peger på den "korte vejløsning" fra Gjellerup-siden af byggefeltet som den foretrukne.

 

Argumenterne er, at denne løsning bedst muligt tilgodeser adgangsmulighed til skolen fra Gjellerup-siden og sikrer, at der ikke skabes gennemkørsel omkring skolen med gener i Hammerum by til følge.

 

Herudover tilgodeser løsningen bedst muligt eventuel etablering af nye boldbaner mod Frølundvej og udnyttelse af de eksisterende baner.

 

Samlet konklusion og økonomiske konsekvenser:

På baggrund af resultatet af de foretagne jordbundsundersøgelser anbefaler administrationen, at Forligskredsen træffer endelig beslutning om alternativ placering af skolen nord for Hammerum Hallen samt principiel beslutning om placering af ekstra vejadgang fra Tolstedvej på Gjellerup-siden af byggefeltet.

  

De økonomiske konsekvenser af ovenstående beslutninger er anslåede merudgifter på i alt 6,750 mio. kr. i forhold til de 200 mio. kr., der var udgangspunktet for ideoplægget præsenteret i december 2014.

 

Merudgifterne er specificeret på illustrationen nedenfor:

 

 

Den videre politiske behandling af sagen vil herefter ske i henhold til byggestyringsreglerne.  

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at skolen placeres inden for byggefeltet nord for Hammerum Hallen jfr. illustration i sagsfremstillingen,

 

at der etableres en ekstra tilkørselsvej til skolen fra Tolstedvej, som placeres på Gjellerup-siden af byggefeltet,

 

at plan- og trafikforhold fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, som skal godkendes politisk forud for projektkonkurrence - forventeligt januar 2016,

 

at de samlede merudgifter ved ovenstående løsninger på i alt 6,750 mio. kr. findes ved de kommende budgetforhandlinger.

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg deltog i sagens behandling.

 

Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Mulighedskatalog 2016-2019 - 1. behandlig af kataloget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind, Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til mulighedskatalog 2016-2019 til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2015 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et mulighedskatalog til en værdi af 85 mio. kr. på servicedriftsudgiftsområdet og 25 mio. kr. på overførselsindkomstområdet. Kataloget skal behandles 2 gange i Byrådet. 1. behandling er den 28. april 2015 medens 2. behandlingen sker den 26. maj 2015. Kataloget er sendt i høring blandt de høringsberettigede organisationer og høringsfristen udløber den 17. april 2015.

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg er inviteret til at deltage i mødet under behandling af punktet.

 

 

Økonomi

Den samlede værdi at mulighedskataloget fremgår af nedenstående tabel.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at kataloget oversendes til drøftelse på budgetkonferencen den 27. april 2015 og efterfølgende 1. behandling på Byrådets møde den 28. april 2015.

Beslutning

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:

På baggrund af modtaget høringssvar ændres Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag til mulighedskatalog, således

 

at mulighedskatalogets forslag nr. 15.01 Kulturmagasinet "Det Sker i Herning" reduceres til 0,275 mio. kr. Ændringen finansieres af nyt forslag vedr. event.

 

 

 

Kataloget oversendes til drøftelse på budgetkonferencen den 27. april 2015 og efterfølgende 1. behandling på Byrådets møde den 28. april 2015.

Det konstateres, at Beskæftigelsesudvalget efterfølgende har besluttet en alternativ indstilling, således

 

at forslag CEB12e om nedlæggelse af CEB reva udgår af mulighedskataloget på Serviceområde 17, og

 

at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at provenuet af forslag jc2 om finansiering af arbejdsgiverudgifter ved ansættelse i kommunale løntilskudspladser hæves fra 1,734 mio. kr. til 3,468 mio. kr. Dette sker ved, at kommunale institutioner og afdelinger fuldt ud finansierer arbejdsgiverudgiften (forskel mellem og løntilskud).

 

Det konstateres, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Byrådet, at den aktive beskæftigelsesindsats ikke omfattes af yderligere besparelser.

 

 

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg deltog i sagens behandling for så vidt angår fagudvalgene.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.  

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S00-1-14 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Årsregnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 Herning Kommunes årsregnskab 2014 fremsendes til godkendelse til afgivelse til revisionen.

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af "Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv." §8, at årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj.

 

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2014 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder.

Herudover indeholder regnskabet et antalt bilag opstillet i henhold til kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

 

 

 

Skattefinansieret drift

Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 281,9 mio. kr., hvilket er 71,8 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på driftsudgifterne. Resultatet betyder samtidig, at Herning Kommune holder sig inden for den aftalte ramme for driftsudgifter for 2014.

 

Skattefinansieret område

Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 307,0 mio. kr., samt nettoudgifter til jordforsyning på 3,4 mio. kr. Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på -28,6 mio. kr.

 

Resultat af drift og anlæg

Efter indregning af et overskud på forsyningsområdet (renovation) på 12,9 mio. kr., ender det samlede resultat på -15,7 mio. kr.

 

Finansiering

I finansieringen indgår nettolåneoptagelse på 7,0 mio. kr. ,frigivelse af deponerede midler på 80,2 mio. kr. samt en nettoforøgelse af kortfristede gældsposter på 2,2 mio. kr.  Da underskuddet, der skal finansieres, udgør 15,7 mio. kr., giver dette således en tilgang til den bogførte ultimolikviditet på 73,7 mio. kr.

 

Likviditet

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 244,1 mio. kr.. Efter tilgangen på den nævnte 73,7 mio. kr. og en kursregulering af obligationsbeholdningerne på 4,7 mio. kr., ender denne ultimo 2014 på 322,5 mio. kr.

 

På mødet skal regnskabet afgives til revisionen. Herefter skal revisionen senest 15. juni afgive beretning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af august 2015.

 

Regnskabet er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men er udleveret til mødedeltagerne.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at årsregnskab 2014 godkendes til afgivelse til revisionen.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg deltog i sagens behandling.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2014 samt overførsel fra 2014 til 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 er der for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område udarbejdet opgørelse over forbrug og restbeløb med tilhørende bemærkninger.

 

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for, efter ansøgning til Byrådet, at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til de nye regnskabsår.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 116,4 mio. kr. Afvigelserne findes primært på Serviceområde 20 Administration, som udviser et mindreforbrug på 113,7 mio. kr., heraf kan 33,0 mio. kr. henføres til budgetbufferen. Ses der bort fra de generelle reserver har der været et mindreforbrug på 83,4 mio. kr., hvoraf 54,4 mio. kr. søges overført, mens ca. 29 mio. kr. tilgår de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen.

 

Beløbet på 29 mio. kr. som tilgår de likvide midler består af mindre overførsel på løn- og barselspuljer med 16,2 mio. kr. Mindre overførsel på fælles udgifter- og indtægter på 8,5 mio. kr., hvilket kan henføres til blandt andet forskellige forsikringspuljer og porto/fragt. Der udover overføres der mindre 6,7 mio. kr. mindre på sekretariat og forvaltninger, som dels skyldes vakante stillinger dels afsluttede projektet, hvor restbeløbet ikke overføres.

 

På anlægsområdet søges overført en mindreindtægt på 13,8 mio.kr. som udover byggemodningsområdet skyldes tidsforskydninger mellem regnskabsårene.

 

På finansieringsområdet søges overført en mindreindtægt på 27,7 mio. kr., som vedrører indskud i Landsbyggefonden samt forskudt låneoptagelse.

 

 

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne skal der foreligge en redegørelse for, hvad overførslen konkret skal anvendes til, idet overførslen ikke må omfatte almindelige saldooverførsler. Som hovedprincip kan der ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der som hovedprincip skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug. Sanktionslovgivningdn gælder også for 2015 og begrænser/påvirker dermed den frie forbrugsmulighed. Det betyder med andre ord, at der skal være fokus på, at forbrug af overførsler ikke medfører, at det vedtagne driftsbudget bliver overskredet.

Økonomi

 DRIFT:

Som det fremgår af tabel 1, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område et samlet mindreforbrug på 116,4 mio. kr., hvoraf 54,4 mio. kr. søges overført til 2015. Til sammenligning blev der overført kr. 52,3 mio. kr. fra 2013 til 2014. Når der ses bort fra de generelle reserver på 33,0 mio. kr. tilgår der ca. 29,0 mio. kr. til de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen.

 

Der knytter sig følgende kommentarer til regnskabsresultatet/de ønskede overførsler:

 

Tabel 1:

 

 

Serviceområde 15 Kultur: Der er mindreudgifter på 1,6 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. søges overført vedrørende forskydninger i udbetalinger for køb af ydelse i MCH vedrørende diverse evente. Deuden søges der overført 0,25 mio. kr. til Socle Du Monde, og endelig 0,3 mio. kr. vedrørende MCH TimeWorld.

 

Serviceområde 20 Administration m.v.: Mindreforbruget udgør 113,7 mio. kr., hvoraf pulje til de generelle reserver udgør 33,0 mio. kr.

 

Der ønskes overført i alt 52,9 mio. kr. til 2015, herunder:

 • 20,0 mio. kr vedrører selvforsikringspuljen,
 • 9,8 mio. kr. søges overført til udskudte investeringer i servere og PC-indkøb - blandt andet som følge af opbremsningen iværksat i forbindelse med sidste budgetopfølgning. 4,3 mio. kr. heraf søges overført til 2016 i forbindelse med opgaverne på monopolbrud på IT-området,
 • 4,4 mio. kr. søges overført til færdiggørelse af diverse projekter på turisme og erhvervsudviklingsområdet,
 • 4,2 mio. kr. søges dels overført til investeringer vedrørende beskæftigelsesafdelingen flytning til Godsbanevej (3,4 mio. kr.), medens resten ønskes overført til diveres arbejdsmiljømæssige tiltag,
 • 2,3 mio. kr. søges overført til det nye ledelsesinformationssystem. Skyldes at systemet ikke blev endelig godkendt i 2014, hvorfor udgiften først afholdes i 2015,
 • 2,2 mio. kr. søges overført til grundvandsbeskyttelsesområdet - ordningen skal "hvile i sig selv",
 • 1,6 mio. kr. søges overført til Serviceområde 26 - Indskud i Landsbyggefonden - til medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger,

 

ANLÆG:

Som det fremgår af tabel 2, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område en samlet mindreindtægt på 14,0 mio. kr.,som søges overført til 2015. Der knytter sig følgende bemærkninger til regnskabsresultatet/de ønskede overførsler.

 

Tabel 2:

 

 

Serviceområde 01 Byggemodning: Der er tale om mindreindtægter på 16,8 mio. kr., som skyldes salg af færre byggegrunde end forudsat i budgettet for 2014. Beløbet søges overført til 2015. Bemærk desuden sammehæng til Teknik- og Miljøudvalgets overførselssag på samme serviceområde.

 

Serviceområde 02 Arealerhvervelser: Området omfatter køb og salg af arealer og bygninger, og der søges overført netto-mindreindtægter på 9,7 mio. kr. Der er tale om tidsforskydninger mellem regnskabsårene modsat ønskes ikke forbrugt rammerådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. ligeledes overført til 2015.

 

Serviceområde 15 Kultur: Der søges overført 0,6 mio. kr. til fremtidig vedligeholdelse af ELIA.

 

Serviceområde 20 Administration: Der søges overført i alt 12,0 mio. kr. som dels vedrører SINE-radiokommunikationsudstyr med 1,9 mio. kr., diverse projekter vedr. rådhusrenoveringer med 4,7 mio. kr. samt  rådighedsbeløb til IT-investeringer med 5,1 mio. kr.

 

FINANSIERING:

Som det fremgår af tabel 3, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område en samlet mindreindtægt på 27,7 mio. kr.,som søges overført til 2015. Der knytter sig følgende bemærkninger til regnskabsresultatet/de ønskede overførsler.

 

Tabel 3:

 

Serviceområde 26 Udlån - langfristede tilgodehavender: Der søges overført 10,5 mio. kr. til godkendte og ikke udbetalte projekter i Landsbyggefonden.

 

Serviceområde 28 Optagne lån: Der søges om overførsel af en mindreindtægt på 38,2 mio. kr., hvoraf 20,0 mio. kr. vedrører forskudt låneoptagelse til Fuglsangsø Centret og 18,4 mio. kr. vedrører  forskudt låneoptagelse vedrørende energirenoveringer.

 

Øvrigt:

På serviceområde 20 Administration ønskes 0,7 mio. kr. af driftsoverførslen overført til anlæg til færdiggørelse af flytning af jobcenter (sted.nr. 650085)

 

I forbindelse med projektering af vejanlæg på Absalonsvej (ved Ford) kunne det ikke forudses, at der skulle laves en ekstra indkørsel med deraf følgende jordudskiftning og asfaltering. Der ønskes derfor overført 0,786 mio. kr. fra Serviceområde 02 Arealerhvervelser til dækning af merforbruget til sted.nr. 222010 Vejanlæg ved Absalonsvej.

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at de indstillede forslag til overførselsbeløb på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes,
at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til sted. nr. 650085 Flytning af jobcenter. Beløbet finansieres af overførsler på driften,
at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,786 mio. kr. til sted. nr. 222010 Vejanlæg ved Absalonsvej. Udgiften finansieres af Serviceområde 02 Arealerhvervelser sted. nr. 001102.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt.  

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 - for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den samlede overførselssag fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 20. april og herefter Byrådet d. 28. april 2015.

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

 

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for, efter godkendelse af Byrådet, at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.

 

Børne- og Familieudvalget har ikke behandlet udvalgets overførselssag før nærværende sags udsendelse, hvorfor der tages forbehold for udvalgets beslutning.

 

Sagsfremstillingen er opdelt i to dele. Indledningsvis beskrivelse af principperne for overførsel af uforbrugte midler mellem årene. Herefter følger en overordnet gennemgang af overførslerne på drift, anlæg og finansiering.

 

Principper for overførsel af uforbrugte midler mellem årene

De overordnede regler for overførselsadgangen fremgår af henholdsvis bevillingsreglerne samt af de generelle retningslinjer for selvforvaltning. Heraf fremgår det, at der er fri overførselsadgang for enheder/institutioner omfattet af regler om økonomisk decentralisering (dvs. skoler, daginstitutioner, plejehjem m.fl.).

For den øvrige del (herunder puljer, projekter og centrale konti) er hovedprincippet, at merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug. Herved begrænses incitamentet til at forbruge mere end budgetteret.

Hvad angår mindreforbrug, der ønskes overført, er der ikke en afgrænset liste over, hvad der kan overføres. Men der kan fx overføres til følgende:

· Projekter eller andre opgaver, som er godkendt iværksat, og hvor projektet/opgaven fortsætter i efterfølgende budgetår, herunder projekter med ekstern medfinansiering.

· Aktiviteter hvor mindreforbruget ønskes anvendt til at udvikle / forbedre den fortsatte drift. Fx investeringer som fører til effektiviseringer, kompetenceudvikling m.v.


Det ligger således implicit i principperne, at der i udgangspunktet ikke overføres mindreforbrug til almindelig drift eller til at øge et politisk godkendt aktivitets-/serviceniveau.

 

Sanktionslovgivningens udfordringer for overførselsadgangen

Udover retningslinjerne for overførselsadgangen gælder endvidere det rammevilkår, at Kommunerne også i 2014 er underlagt sanktionslovgivningen. Med andre ord skal vores servicedriftsramme også i 2014 overholdes - overførsler eller ej. Sanktionslovgivningen udstiller dermed i alt tydelighed det paradoks, der eksisterer mellem budgetoverholdelse og de budgetansvarliges reelle frihed til at råde over de overførte midler.

 

I Herning Kommune forsøger vi at imødekomme dette paradoks med "kollegiemodellen", som har til hensigt at "handle af" for så vidt angår de overførte beløb. Det vil sige en model for, hvordan de opsparede midler kan tages i anvendelse på nogle områder, når man på andre områder nedsparer.

 

Selv med kollegiemodellen er sanktionslovgivningen et paradoks, der stadig ikke er nogen oplagt løsning på.

 

Overførsler fra 2014-2015

Drift

Afsnittet indeholder en gennemgang af overførslerne på driften. For en oversigt over overførsler fordelt på hhv. rammestyrede områder, selvforvaltning og projekter henvises til vedlagte bilag. For mere detaljeret materiale vedrørende overførselsønskerne henvises til fagudvalgenes behandling af overførselssagerne.

 

Tabel 1 viser resultatet for 2014 for den samlede skattefinansierede drift samt serviceområde 07 Renovation (takstfinansieret). Der er i tabel 1 ikke korrigeret for områder, der betragtes som værende uden for rammestyring; dvs. overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, vintertjeneste m.v. Der er taget højde for disse området i forbindelse med udfærdigelse af overførselsønskerne.

 

Tabel 1: Overførsler fra 2014, drift

 

Af tabel 1 fremgår det at der søges om overførsel af 137,0 mio. på den skattefinansierede drift fra 2014. Dermed er der sket en nedsparring på 3,4 mio. kr. sammenholdt med de 140,4 mio. kr. der blev overført ind i 2014.

 

I det efterfølgende gennemgås de enkelte udvalgsområder.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 116,4 mio. kr. Afvigelserne findes primært på Serviceområde 20 Administration, som udviser et mindreforbrug på 113,7 mio. kr., heraf kan 33,0 mio. kr. henføres til de generelle reserver. Ses der bort fra de generelle reserver har der været et mindreforbrug på 83,4 mio. kr., hvoraf 54,4 mio. kr. søges overført, mens ca. 29 mio. kr. tilgår de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen.

 

Beløbet på 29 mio. kr. som tilgår de likvide midler består af mindre overførsel på løn- og barselspuljer med 16,2 mio. kr. Mindre overførsel på fælles udgifter- og indtægter på 8,5 mio. kr., hvilket kan henføres til blandt andet forskellige forsikringspuljer og porto/fragt. Der udover overføres der mindre 6,7 mindre på sekretariat og forvaltninger.  

 

Af overførslerne på 54,4 mio. kr. ønskes 4,3 mio. kr. overført til 2016 vedr. monopolbrud på IT-området.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets område udviser i et mindreforbrug i 2014 på 3,5 mio. kr. (eksklusiv Serviceområde 07 Renovation). Heraf ønskes 0,9 mio. kr. overført til 2015.

 

Afvigelsen kan primært henføres til Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, som realiserer et mindreforbrug 2,3 mio. kr., hvilket i stort omfang skyldes mindreforbrug på rottespærrer jf. rottehandlingsplanen.

 

På Serviceområde 09 Trafik er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvor Vintertjenester indgår med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

 

Byplanudvalget

Intet at bemærke.

 

Børne- og Familieudvalget

På Børne- og Familieudvalgets område har der i 2014 været et mindreforbrug på 69,6 mio. kr., hvoraf 68,9 mio. kr. søges overført. Ønskerne til overførsel på driften fordeler sig med 51,1 mio. kr. på selvforvaltningsaftaler, 0,1 mio. kr. på projekter og 17,7 mio. kr. på de rammestyrede og takstfinansierede områder.

 

Af overførslerne på 51,1 mio. kr. på selvforvaltningsaftaler ønskes 25,0 mio. kr. overført til 2016. Der er tale om et rammebeløb som er under udmøntning/specifikation.

 

I det efterfølgende er der fokus på overførslerne på det rammestyrede og takstfinansierede område.

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn har der været et mindreforbrug på 15,9 mio.kr. Afvigelsen kan primært henføres til Dagtilbudsområdet centrale rådighedspulje på 7,0 mio. kr., som ikke blev anvendt i 2014 samt genbevillinger i 2014. Af mindreforbruget overføres 0,9 mio. kr. til selvforvaltning som følge af regulering i puljen vedr. Fremtidens Dagtilbud. Herefter er der 15,0 mio. kr. tilbage. Heraf søges 6,2 mio. kr. overført til diverse omprioritering og puljer m.v. i 2015, og resten af mindreforbruget på 8,8 mio. kr. ønskes overført til delvis dækning af merforbrug på centrale konti under Serviceområde 16 Børn og Familie.

 

Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler realiserede i 2014 et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. på de centrale konti inkl. 3,3 mio. kr. vedr. takstfinansierede puljer. Af mindreforbrug skal 2,5 mio. kr. overføres til Serviceområde 16 Børn og Familie til dækning af udgifter til transport af §41 elever. Af mindreforbruget på demografiregulerede områder under de centrale konti på 1,8 mio. kr., ønskes 1,0 mio. kr. overført til Serviceområde 16 Børn og Familieudvalget til dækning af det restende merforbrug på de centrale konti og der resterende beløb på 0,8 mio. kr. tilgår de likvide aktiver.

 

Serviceområde 16 udviser på de centrale konti et merforbrug på 12,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til flere anbringelser indenfor handicap området og sikrede institutioner. Heraf overføres et mindreforbrug på de takstfinansierede områder på 1,4 mio. kr. Der overføres 2,5 mio. kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til dækning af udgifter til transport af §41 elever og 2,0 mio. kr. fra selvforvaltning til centrale konti. Herefter er der et resterende merforbrug på 9,8 mio. kr., som søges dækket med mindreforbrug på 8,8 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud til Børn og 1,0 mio. kr. fra demografiregulerede områder på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.

 

Social- og Sundhedsudvalget

Social og Sundhedsudvalgets område udviser i 2014 et merforbrug på 7,5 mio. kr., hvoraf et merforbrug på 5,4 mio. kr. søges overført. Der er ført genbevillinger ind i 2014 for 13,6 mio. kr. Dette betyder at der er sket en nedsparring fra 2013 til 2014 på ca. 19,0 mio. kr.

 

Overførslerne fordeler sig med et mindreforbrug 8,8 mio. kr. vedr. selvforvaltningsaftaler, mindreforbrug på 7,9 mio. kr. på projekter og merforbrug på det rammestyrede område på 22,2 mio. kr.

 

Beskæftigelsesudvalget

På Beskæftigelsesudvalgets område har der i 2014 været et mindreforbrug på 13,8 mio. kr., heraf ønskes 5,6 mio. kr. overført.

Mindreforbruget kan primært henføres til mindreforbrug på det budgetgaranterede område med 8,3 mio. kr. og aftale området med 5,6 mio. kr.

 

Overførslerne fordeler sig med 3,8 mio. kr. vedr. selvforvaltningsaftaler og 0,4 mio. kr. vedr. projekter. Derudover søges 1,3 mio. kr. overført vedr. de rammestyrede områder, heraf ønskes 0,6 mio. kr. overført til 2016.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets område et mindreforbrug på 11,4 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. ønskes overført.

 

Overførselsønskerne fordeler sig med 7,1 mio. kr. på selvforvaltningsaftalerne og 4,2 mio. kr. på de rammestyrede områder.

Af overførslerne på selvforvaltningsaftaler ønskes 0,6 mio. kr. vedr. Musikskolen samt 0,3 mio. kr. vedr. Bibliotekerne overført til 2016.

På de rammestyrede område søges der overført 1,2 mio. kr. til anlæg til finansiering af udebassin ved Herning Svømmehal.

 

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalget udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2014, hvilket kan henføres til et merforbrug på 1,6 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Anlæg

Som det fremgår af tabel 2 er der på det skattefinansierede anlæg et samlet mindreforbrug på 141,3 mio. kr., hvoraf 123,7 mio. kr. søges overført til 2015. Dette betyder en nedsparring på ca. 39 mio. kr. i forhold til genbevillingerne fra 2013 på 162,5 mio. kr.

Serviceområde 07 Renovation (takstfinansieret) udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. og heraf søges 3,1 mio. kr. overført, hvilket er på niveau med genbevillingerne i 2014.

 

Tabel 2: Overførsler fra 2014, anlæg

 

I henhold til de økonomiske styringsprincipper overføres uforbrugte anlægsmidler (restrådighedsbeløb) i ikke-afsluttede anlægsprojekter til det efterfølgende år. Forskellen mellem afvigelsen og overførselsønskerne skyldes afsluttede anlægsprojekter, der udviser et samlet mindreforbrug.

 

Blandt de væsentligste overførsler kan nævnes, at der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er et merforbrug/mindreindtægt på 14,0 mio. kr. Mindreindtægten knytter sig primært til en mindreindtægt på Serviceområde 01 Byggemodning på 16,8 mio. kr., som skyldes salg af færre byggegrunde end forudsat i budgettet for 2014. Beløbet skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på udgiftssiden under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Af overførslen på 23,8 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik under Teknik- og Miljøudvalget, kan 6,7 mio. kr. henføres til ikke afsluttede vejprojekter i form af Vesterholmsvej og Sunds omfartsvej. Herudover flere mindre oveførsler samt overførsel vedrørende parkeringshus ved Føtex.

 

På serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler overføres 23,4 mio. kr., hvilket blandt andet kan henføres til 5,5 mio. kr. på skolerenoveringer, 9,5 mio. kr. på Lind Skole - renovering og ombygning, 3,3 mio. kr. på Snejbjerg Skole og 3,5 mio. kr. vedr. vedligeholdelse og forbedring af indeklima på flere skoler.

 

Overførslen på 14,5 mio. kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre kan primært henføres til 11,0 mio. kr. vedr. Fuglsangsø Centret.

 

Af overførslen på 34,7 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, kan 24,0 mio. kr. henføres til etablering af nyt 50-meter svømmebassin.

 

Finansiering

Som det fremgår af tabel 3, søges der overført en mindreudgift samt et mindreindtægt på samlet 27,7 mio. kr.

 

Tabel 3: Overførsler fra 2014, finansiering

 

Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden: Der søges om overførsel på 10,5 mio. kr. til godkendte, endnu ikke udbetalte projekter, som primært kan henføres til ungdomsboliger.

 

Serviceområde 28 Optagne lån: Der søges om overførsel af mindreindtægt på 38,2 mio. kr., som vedrører budgetterede lån i 2014 vedrørende Fuglsangsø Centret og lån til energirenoveringer som ikke er optaget i 2014.

 

Til overvejelse

I forbindelse med overførselssagen kan det overvejes hvorvidt der særskilt skal ændres på nogle af indstillingerne fra fagudvalget i henhold til nedenstående.

 • Udfordringerne på Social- og Sundhedsudvalgets område taget i betragtning kan det overvejes hvorvidt indstillingen til overførsel af merforbrug bør ændres, således at der ikke overføres en yderligere udfordring ind i 2015.
 • De fremtidige budgetmæssige udfordringer taget i betragtning i forhold til vejafvandingsbidraget på Teknik- og Miljøudvalget område, kan det overvejes at hvorvidt merforbruget i 2014 på 0,9 mio. kr. skal dækkes af kassen fremfor at blive overført til 2015.
 • Det kan overvejes hvorvidt Børne- og Familieudvalgets indstilling om at anvendes en del af mindreforbrug på demografiregulerede område til dækning af merforbrug på Serviceområde 16 Børn og Familie skal efterkommes eller om det samlede mindreforbrug på 1,752 mio. kr. skal tilgå kassen i stedet.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretage en række bevillingsmæssige ændringer.

 

Økonomi- og erhvervsudvalget

 • Der overføres 4,3 mio. kr. fra 2014 til 2016 til monopolbrud på IT-området.
 • På Serviceområde 20 Administration overføres mindreforbrug på 0,7 mio .kr. på drift til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2015, Serviceområde 20 Administration, stednr. 650085 Flytning af jobcenter.
 • Under anlæg på Serviceområde 02 Arealerhvervelser overføres 0,786 mio. kr. på stednr. 001102 til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2015, Serviceområde 09 under Teknik- og Miljøudvalget, stednr. 222010 Vejanlæg ved Absalonsvej.

 

Børne- og Familieudvalget

 • Overførsler på 25,0 mio. kr. vedr. selvforvaltningsaftaler søges overført fra 2014 til 2016.

 

Det bemærkes endvidere at udvalget har besluttet at anvende midler (1 mio. kr.) modtaget i medfør af demografiregulering til afdækning af merforbrug på Serviceområde 16 Børn og unge.

 

Social- og Sundhedsudvalget

 • Mindreforbrug vedr. Projekt Sundt Samspil på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre søges overført til Serviceområde 19 Forebyggelse under Forebyggelsesudvalget.

 

Beskæftigelsesudvalget

 • 0,6 mio. kr. søges overført fra 2014 til 2016 vedr. forebyggelse og omstilling

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Overførsel af 0,6 mio. kr. vedr. Musikskolen fra 2014 til 2016
 • Overførsel af 0,3 mio. kr. vedr. Bibliotekerne fra 2014 til 2016
 • På serviceområde 11 Idræt og Fritids overføres mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på drift til rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling i 2015, Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031095, etablering af nyt 50-meter bassin og udendørs bassin.
 • På serviceområde 15 Kultur overføres mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på drift til rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling i 2015, Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031095, etablering af nyt 50-meter bassin og udendørs bassin.
 • Mindreforbrug på 1,6 mio. kr., Serviceområde 11 Idræt og Fritid, på driften overføres til rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling i 2015, Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035094, fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at fagudvalgenes overførselsønsker fra 2014 godkendes, idet udvalget samtidig drøfter de anførte overvejelser,
at de bevillingsmæssige ændringer, jf. økonomiafsnit godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt med denne tilføjelse,

 

 

at der på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri ikke overføres et underskud på 4,903 mio. kr.,

 

at der på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre ikke overføres underskud på  3,575 mio. kr.,

 

at der på Serviceområde 09, Vej og Trafik ikke overføres et underskud på 0,9 mio. kr.  

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Johs. Poulsen ønsker, at de almindelige principper for overførsler overholdes.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-G00-6-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ansøgning om helhedsplan for 350 almene boliger i afdeling Fruehøj i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

X

BYR

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose og Vibeke Tolderlund

Sagsresume

Boligselskabet Fruehøjgaard vil renovere afdeling Fruehøj. Afdelingen har 350 almene familieboliger centralt i Herning by. Boligselskabet ansøger om en omfattende renoveringsplan, kaldet en helhedsplan til 247 mio. kr. Planen indeholder både nødvendig bygningsmæssig vedligeholdelse og etablering af tilgængelighed i og til boligerne.

 

Byrådet principgodkender i juni 2014 en helhedsplan, sådan at den nødvendige bygningsmæssige vedligeholdelse kan finansieres med kommunal støtte. Byrådet bestemmer samtidig, at der ikke skal gives kommunal støtte til mere og andet end det absolut nødvendige.

 

Der er siden arbejdet videre med en revision af helhedsplanen i dialog med Landsbyggefonden. Løsningen er ikke enkel. Landsbyggefondens støtte er regelstyret og betinget af, at der laves ekstraordinær renovering, f.eks. tilgængeligheds tiltag eller sammenlægninger af boliger. Derimod giver Landsbyggefonden ikke støtte til almindelig bygningsmæssig vedligeholdelse, der er afdelingens primære udfordring. Når forudsætningerne for at få støtte fra Landsbyggefonden ændres, stiller det større krav til kommunal medfinansiering for at holde huslejeniveauet nede.

 

En helhedsplan til 247 mio kr. giver en huslejestigning på 74 kr. pr. m2 / årligt, en kommunal garantistillelse på 62,4 mio. kr. og et kommunalt tilskud på 0,3 mio. kr. En mindre omfattende helhedsplan til 187 mio. kr. giver en huslejestigning på 40 kr. pr. m2 / årligt, kommunal garantistillelse på 7,1 mio.kr. men til gengæld et kommunalt tilskud på 10,6 mio. kr.

Der skal træffes en politisk beslutning om, hvor omfattende en helhedsplan, der kan godkendes.

Sagen var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 23. februar. Udvalget besluttede at udsætte sagen mhp. supplerende oplysninger vedr. huslejekonsekvenser af model C. Der henvises til redigeret bilag vedrører huslejekonsekvenser.

 

Sagsfremstilling

Afdelingen i dag
Afdelingen er opført i årene 1953 - 1957 i tidstypisk kvalitet og indretning. Der er 19 boligblokke med hver 3 etager samt 5 små dobbelthuse bygget i 1½ plan. Afdelingen ligger mellem Fruehøjvej, Grundtvigsvej og Brorsonsvej i den nordvestlige del af Herning by.
Rådgivningsfirmaet Midtconsult har udarbejdet en rapport, der peger på en række konkrete byggefysiske udfordringer:

- Bygningernes isoleringer er yderst begrænset og ikke tidssvarende.
- Ydervæggene er slidte med sætningsskader og nedbrudte fuger.
- Nedbrydningsskader på kloakledningsnettet.
- Mangelfuld og utidssvarende ventilation i bad og køkken.
- Utætheder i taget og i faldstammer.
- Støjproblemer som følge af utidssvarende isolering.
- Manglende individuelle vandmålere, så afregning af forbrug sker kollektivt.

Boligerne har flere steder omfattende problemer med fugt- og skimmelsvamp som følge af mangelfuld isolering og ventilation. Afdelingen bruger 0,6 mio. kr. årligt til bekæmpelse af fugt- og skimmelfølger. Landsbyggefonden stiller krav om, at facadeisoleringen sker udvendigt. Administrationen har foretaget en besigtigelse i afdelingen og er enig i Landsbyggefondens vurdering.

 Der henvises til bilag for Planafdelingens faglige vurdering af afdelingens udfordringer og anbefalinger til løsninger.

Boligselskabets vurdering af afdelingens behov
Boligselskabet vil fremtidssikre afdelingen med større boliger og mere tilgængelighed. Den oprindeligt ansøgte helhedsplan til 247 mio. kr. indeholder både en udbedring af de beskrevne byggefysiske udfordringer og etablering af indvendige elevatorer, nedlæggelse af et antal boliger og udvidelse af boligarealet i den enkelte lejlighed.  

Den oprindelige helhedsplan er lavet med fokus på at "få mest for pengene", dvs. med afsæt i Landsbyggefondens støttemuligheder. En gennemgribende renovering med etablering af elevatorer og ombygninger af de enkelte lejemål, giver helhedsplanens samlede økonomi nogle økonomiske sidegevinster: Noget af det, der eller ikke ville kunne få støtte, f.eks. etablering af ventilation, bliver i den gennemgribende renovering støtteberettiget som det mindre i det mere.

Boligselskabet udbyder helhedsplanens endelige udformning i en arkitektkonkurrence, der vil fastlægge renoveringens endelige udformning. Boligselskabet inviterer Herning Kommune til at deltage i arbejdet med arkitektkonkurrencens vilkår og udvælgelse.

Forskellige modeller for renovering 
Landsbyggefondens støtteregler har til formål at fremme bestemte tiltag af mere ekstraordinær karakter. Der gives støtte til at gøre den enkelte bolig større og til at øge tilgængeligheden. Landsbyggefonden støtter derimod ikke almindelig modernisering og almindelig vedligeholdelse af almene boliger.
På baggrund af møder med Landsbyggefonden kan der skitseres tre overordnede modeller for renoveringen af afdelingens 350 boliger.


Model A/ En reduceret helhedsplan, der omfatter det nødvendige
Den samlede økonomi i en helhedsplan, der omfatter udbedring af det nødvendige vedligeholdelse er opgjort til 187 mio. kr. Der er alt overvejende tale om såkaldt ustøttet arbejde, dvs. arbejde afdelingen selv skal finansiere med lån uden offentlig garantistillelse. I denne helhedsplan bevares alle adgangsforhold, lejlighedsstørrelser og rumopdelinger uændret.

Landsbyggefonden har beregnet en huslejestigning på 40 kr. pr. m2 / årligt i denne helhedsplan. Landsbyggefonden vurderer, at afdelingen ikke kan bære en højere huslejestigning i denne model. Landsbyggefonden beregner en nødvendig kapitaltilførsel på 53 mio. kr. i en såkaldt 1/5´s ordning, hvoraf kommunens skal betale en femtedel. Formålet med kapitaltilførslen er at nedbringe omfanget af lån uden offentlig garantistillelse af hensyn til huslejeniveauet.  

Model B/ Den oprindelige helhedsplan, der omfatter det nødvendige + tilgængelighedstiltag med støtte
Den samlede økonomi i den oprindelige helhedsplan er opgjort til 247 mio. kr. Heraf har Landsbyggefonden godkendt 102,232 mio. kr. som kan lånefinansieres med offentlig garantistillelse. I denne helhedsplan får boligerne elevatoradgang og boligerne / boligernes rumopdeling bliver gjort større.

Landsbyggefonden har beregnet en huslejestigning på 74 kr. pr. m2 / årligt i denne helhedsplan.   

Model C/ Ingen egentlig helhedsplan - afdelingen udfører det nødvendige ad hoc
Boligselskabet har ansøgt om en helhedsplans-løsning. Landsbyggefonden er indstillet på at yde støtte i det omfang renoveringen fremmer tiltag som øget tilgængelighed mv. og har afsat en ramme på op til 135 mio. kr.

Herning Kommune kan anlægge den betragtning, at de nødvendige tiltag må finansieres af afdelingen uden offentlig støtte. I denne model vil huslejeniveauet blive påvirket ganske betragteligt. Der er beregnet en stigning på 490 kr. pr. m2. Der henvises til bilag.   

 
Vurdering
Valget for Herning Kommune er en afvejning af, hvilke udlejningsboliger der ønskes fremmet i Herning by - og til hvilken pris, både for kommunen og for lejerne. Det vurderes, at afdelingen efter en gennemgribende renovering med større boliger og øget tilgængelighed i højere grad vil være attraktiv for bl.a. børnefamilier, der ønsker at bo centralt i Herning. Den store helhedsplan vurderes at kunne få karakter af et egentlig byfornyelsesløft i et centralt kvarter i Herning. Der henvises til bilag for udviklingen i venteliste til boliger i afdelingen.

Sagen viser incitaments-strukturen på det almene boligområde: Nationalt er ambitionen en almen boligsektor med højere grad af tilgængelighed og øget m2 i den enkelte bolig. Det står overfor, at der lokalt er ønske om mindre og prisbillige lejeboliger i Herning.

Boligselskabet imødekommer kommunens ønske om mindre prisbillige boliger ved at bevare de eksisterende 20 mindre lejemål i de 5 småhuse. Husene skal tilpasses med kviste af brandhensyn, men de 20 små boliger vil blive bevaret som selvstændige prisbillige lejemål. Herud over vil det endelige omfang af nedlæggelse af boliger ved udvidelser af de enkelte lejligheder vil stå fast efter arkitektkonkurrencen.

Med henvisning til kommunens bosætningsstrategi indstilles model B til godkendelse, dvs. den oprindelige helhedsplan til maximalt 247 mio. kr. med den beskrevne økonomiske finanisering. Det indstilles, at godkendelsen af skema A betinges af, at Planafdelingen og Teknisk forvaltning involveres i boligselskabets videre arbejde omkring arkitektkonkurrencen for helhedsplanen. Det indstilles, at helhedsplanen omfatter ikke udvidelse af beboerhus.

Godkendelsen af skema A er forudsætningen for, at arbejdet med arkitektkonkurrencen kan fortsætte. Når resultatet af arkitektkonkurrencen foreligger, bliver sagen sendt til Byrådets behandling i form af såkaldt skema B.

Supplerende til udvalgets genbehandling af sagen kan oplyses:

Administrationen og boligselskabet har den 17. marts været til møde med Landsbyggefonden om sagen. Huslejekonsekvenserne ved model C er beregnet ud fra den forudsætning, at det er det nødvendige, der skal finansieres. I beregningen er der lagt et tilskud fra Landsbyggefonden ind på 7 mio. kr. Modtagelsen af det tilskud er betinget af en kapitaltilførsel bl.a. fra kommunen. Det er der ikke regnet nærmere på. Landsbyggefonden er anmodet om en kvalificerende vurdering vedrørende huslejekonsekvenserne ved model C. Notat fra Landsbyggefonden er vedlagt som bilag.
På det seneste møde med Landsbyggefonden afviser fonden at godkende etablering af udvendige altangange. Dét element indgik i indstillingen til mødet i februar og er nu taget ud. Fonden fastholder, at der skal etableres indvendige elevatorer. Fonden begrunder sin principielle afvisning af udvendige altangange med 3 generelle argumenter:

 • Ejendommens facader skønnes at være bevaringsværdige som tidstypiske almene byggerier.
 • Udvendige altangange mindsker lys-indtrængningen i boligerne og medfører indkigs-gener.
 • Erfaringer fra andre helhedsplaner viser, at udvendige elevatorer medfører væsentlige driftsgener, der er fordyrende for afdelingen.

Økonomi

Afdeling Fruehøj er i dag gældfri. Herning Kommune har ingen garantistillelse i afdelingen.

 

 

 Model A - det nødvendige

Model B - den oprindelige

Model C - ingen helhedsplan

Samlet anlægsøkonomi

187,257 mio. kr.

247,017 mio kr.

187,257 mio. kr.

Kommunal garantistillelse

= 50 % af de støttede lån

7,187 mio. kr.

62,405 mio. kr.

-

Kommunal kapitaltilførsel i 1/5-ordning

10,6 mio. kr.

0,3 mio. kr.

-

Huslejestigning pr. m2

40 kr.

74 kr.

490 kr.

 

 

Med valget af model A (alene det nødvendige) vil kommunen heller ikke fremover have kommunal garantistillelse. Til gengæld vil Herning Kommune bidrage med en kapitaltilførsel på 10,6 mio. kr. Der kan ikke anvises finansiering for det fulde beløb, der derfor vil skulle indarbejdes i budgettet på samme måde som nybyggeri af almene boliger. Der er ikke tidligere ydet kapitaltilførsel i den størrelsesorden i Herning Kommune.

Huslejen for beboerne vil stige med 40 kr. pr. m2 årligt. Huslejen vil kunne stige yderligere, hvis beboerne i afdelingen beslutter at renovere køkkener og bad.

 

Med valget af model B (den oprindelige helhedsplan fra juni 2014) vil kommune påtage sig en garantiforpligtigelse på 62,405 mio. kr. samt en udgift til kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr. Udgiften vil kunne finansieres ved overførte beløb afsat til driftssikring af boliger fra 2014  til 2015.

 

Med valget af model C (ingen helhedsplan) vil kommunen som udgangspunkt ikke have et økonomisk mellemværende. Til gengæld vil huslejen stige betragteligt, da afdelingen selv skal finansiere alle tiltag. Boligselskabets beregning viser en huslejestigning på 92 %. Landsbyggefonden anerkender beregningen.

 

Der henvises til bilag for huslejekonsekvenser ved valg af hhv. model A og B og C. Bilaget er tilrettet siden udvalgets seneste behandling.

   

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at model B for en helhedsplan vælges, således,
at skema A for helhedsplan for Fruehøj godkendes med en maximal samlet anlægsramme på 247 mio. kr,
at renoveringen ikke må medføre væsentlig reduktion i de mindre lejemål,
at en udvidelse af beboerhuset ikke er omfattet af helhedsplanen,
at Herning Kommune administrativt repræsenteres i det videre arbejde med helhedsplanens arkitektkonkurrence,  
at den samlede garantistillelse for støttede lån på 124,811 mio. kr. godkendes, hvoraf Herning Kommunes andel er 50 %, svarende til 62,405 mio. kr.,
at den kommunale kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr. godkendes, og finansieres af beløb afsat til driftsstøtte til boliger.  

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet med den tilføjelse,

 

at Herning Kommune i denne og fremtidige andre helhedsplaner for almene boliger indskærper fokus på, at antallet af små lejemål ikke må reduceres i væsentligt omfang. Endvidere ønskes skærpet fokus for at undgå uforholdsmæssige huslejestigninger, ikke mindst for de mindre lejemål der ikke må stige uforholdsmæssigt mere end de større lejemål.   

 

Bilag

 

Sagsnr.: 03.10.00-K09-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om dialog med de almene boligselskaber om huslejeniveau

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang, Bente Hjorth

Sagsresume

En gang om året har kommunen såkaldte dialogmøder med de almene boligorganisationer. Temaet for dialogen har denne gang været "Betalbare huslejer". Temaet er inspireret af de udfordringer, Social- og Beskæftigelsesområdet oplever, at grupper af borgere har ift. at få en bolig. Der fremsendes hermed en opsamling efter dialogmøderne til politisk orientering.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget bliver orienteret om dialogmøderne årligt. En gang i hver byrådsperiode modtager det samlede Byråd en orientering.

 

Sagsfremstilling

På Social- og Beskæftigelsesområdet opleves det, at visse grupper af borgere har vanskeligt ved at få en bolig, de har råd til at betale. Udfordringen gælder særligt unge under 30 år,

 • Unge der ikke er arbejdsmarkedsparate og modtager kontanthjælp.
 • Socialt udsatte borgere, som har mistet deres bolig eller værelse og lever på herberger og forsorgshjem betalt af kommunen. Der er ved den seneste tælling i 2013 registreret ca. 150 hjemløse i Herning Kommune
 • Flygtninge, hvor der aktuelt er en særlig udfordring ift. de mange nyankomne asylansøgere. De flygtninge som kommer er primært enlige, som har behov for en mindre bolig.

  

For denne gruppe af borgere vil det maksimale huslejeniveau være 2.500 netto / 3.000 kr. brutto om måneden. Der kan supplerende udbetales boligsstøtte.

 

Boligselskaberne har oplyst huslejeniveauet for familie- og ungdomsboliger. Der henvises til bilag.

 

Det er et generelt billede hos boligselskaberne, at boliger med lav husleje er efterspurgte og bliver lejet ud. Også af mange andre borgere end kontanthjælpsmodtagere.

Lejere i almene boliger har til en vis grad medbestemmelse på deres husleje-niveau. Beboerdemokratiet godkender huslejestigninger ved renoveringer m.v.   

 

Der har supplerende været dialog med enkelte af de større private udlejere. Konklusionen fra den drøftelse er, at der er relativt få private lejeboliger indenfor huslejeloftet for unge kontanthjælpsmodtagere. Det er de private udlejeres vurdering, at det ikke vil være rentabelt at etablere nye boliger indenfor huslejeloftet.

 

De almene boligselskaber vurderer i lighed med de private udlejere, at nybyggeri til et huslejeniveau på max. 2.500 kr.- 3.000 kr. vil være vanskeligt at etablere. Boligselskaberne peger på, at der kan udvikles løsninger, hvor flere unge deler en bolig. Boligselskaberne peger også på muligheden for, at kommunen giver tilladelse til etablere såkaldte startboliger. En startbolig er en ungdomsbolig målrettet sårbare unge. Til denne boligtype tilknyttes såkaldte sociale viceværter, der hjælper de unge med praktiske ting i hverdagen og med at fastholdelse i arbejde eller uddannelse. Herning Kommune har ingen startboliger i dag.

 

Vurdering

Der er ikke tale om et lokalt problem men en generel udfordring for lejeboliger. En del af udfordringen afhjælpes med udbetaling af boligsikring. Der er grænser for de lokale handlemuligheder. Det almene boligområde er gennemreguleret og relativt traditionelt styret centralt. Det betyder, at allerede eksisterende alment byggeri vanskeligt lader sig nytænke og udfordre.

 

Et traditionelt greb kan være, at kommunen benytter sin anvisningsret. Det betyder, at kommunen bestemmer, hvem der skal forrest i køen til en billig bolig. De økonomiske konsekvenser ved kommunal anvisning er, at kommunen hæfter for eventuelle huslejerestancer samt for fraflytningsudgifterne, hvis lejer ikke selv betaler. Generelt benytter Herning Kommune sin anvisningsret til almene boliger i beskedent omfang. De udlejningsmæssige konsekvenser er, at anvisningsretten skaber en skæv tildeling af de boligsøgende udenom de almindelige ventelister.  

 

Der er behov for nytænkning af løsninger for etablering af boliger, hvis der skal skabes flere boliger til unge kontanthjælpsmodtagere og andre boligsøgende, der ønsker en billig bolig. Der kan konkret peges på forskellige forslag. Fælles for disse forslag er, at der vil skulle arbejdes videre med konkretiseringer og evt. kombinationer af flere modeller. Det kan f.eks. være:

 

 • Aktivering af det private boligmarked i større omfang end i dag.
 • Udvikling af nye boformer som deleboliger
 • Udvikling af nye typer byggeri, både alment og privat, hvor huslejeniveauet er lavere
 • Etablering af startboliger
 • Tildeling af kvoter til almene boliger efter udbud hvor kriteriet er lav husleje, i modsætning til praksis i dag hvor kommunen frit bestemmer, hvilket boligselskab der skal have tildelt kvoter.

Økonomi

18 % af boligerne i Herning Kommune er almene. Det vil sige lejeboliger, der er bygget og udlejet som offentligt, økonomisk støttet byggeri.

Kommunerne betaler 10 % af anlægssummen ved nybyggeri. Desuden har kommunerne pligt til at garantere for lån ved nybyggeri og store renoveringsplaner, kendt som helhedsplaner.

Herning Kommune har en samlet garantistillelse for almene boliger på 0,664 mia. kr.

 

De kommunale udgifter til boligstøtte har 2 forskellige refusionstakster. Der er 50 % statslig refusion på udgifter til boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister. Der er 75 % statslig refusion på boligstøtte til pensionister.  

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet med denne tilføjelse,

 

at der skal administrativt arbejdes videre med et oplæg til tildeling af kvoter til almene boliger efter udbud hvor kriteriet er lav husleje, i modsætning til praksis i dag hvor kommunen frit bestemmer, hvilket boligselskab der skal have tildelt kvoter,

 

at der administrativt arbejdes videre med perspektiverne for at etablere startboliger.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 85.02.00-A00-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af delegationsplan for det almene boligområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Der fremsendes en samlet delegationsplan for, hvem der behandler hvilke sager ift. det almene boligormåde. Der er ikke tale om ændringer ift. praksis. Delegationsplanen er en samling af tidligere godkendt delegation og praksis. Formålet med at lave en fælles delegationsplan er at skabe tydelighed og overblik.

Sagsfremstilling

Der har ikke tidligere været en samlet delegationsplan for det almene boligområde. Tidligere godkendt delegation og praksis er nu samlet i en fælles delegationsplan for både familie-, ungdoms- og ældreboliger. Delegationsplanen viser, hvilke sager der behandles af hhv. Byrådet, af Økonomi- og Erhvervsudvalget, af det relevante fagudvalg og af administrationen. Hvilket fagudvalg, der er tale om, følger kompetencefordelingen i Byrådets styrelsesvedtægt. Der vil typisk være tale om Social- og Sundhedsudvalget.

 

Der er ikke indstillet ændringer i den nuværende praksis.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at delegationsplanen for det almene boligområde godkendes.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 14.00.05-A00-1-14 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Orientering om økonomi og vedtægter for Beredskabet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) behandlede den 8. december 2014 kommissorium og oplæg om etablering af samarbejde på beredskabsområdet. Der har efterfølgende været afholdt en række møder i den politiske styregruppe, der består af de tre borgmestre.

 

På den baggrund orienteres om hjemsted, oplæg til en fordelingsnøgle, udkast til vedtægter samt forslag til åbningsbalance for Brand & Redning MidtVest.

 

 

Sagsfremstilling

Der har siden samarbejdet om et fælles beredskabssamarbejde blev igangsat været afholdt tre politiske styregruppemøder. I denne sagsfremstilling orienteres om de væsentligste elementer i det beslutningsgrundlag, der forventes forelagt til endelig politisk godkendelse i ØKE den 15. juni og Byrådet den 22. juni 2015.

 

Domiciladresse

Der lægges op til, at "hjemstedet" for Brand & Redning MidtVest bliver i Herning, med stationen på H. P. Hansens Vej som kommende domiciladresse. Der er i dag ca. 15 fastansatte medarbejdere i de tre kommunale beredskaber, hvoraf de ca. 11 er ansat på stationen i Herning.

 

Fordelingen af Fællesskabets udgifter imellem interessentkommunerne

Der lægges op til, at der anvendes en fordelingsnøgle som udgangspunkt for åbningsbudgettet ("åbnings-fordelingsnøgle"), som afspejleder de nuværende omkostninger i de tre beredskaber. For at sikre, at modellen tager højde for den fremtidige befolkningsudvikling, anvendes en fremtidig fordelingsnøglen ("endelig fordelingsnøgle"), der er baseret på indbyggertal og antallet af stationer. Hensigten har her været at anvende nogle objektive, målbare kriterier, der både afspejler kommunestørrelse og omkostningsniveau.

 

Således fordeles fællesskabets udgifter mellem interessentkommunerne efter to fordelings-nøgler. Dels en ”åbnings”-fordelingsnøgle for år 1 (budget 2016), der er baseret på den nuværende udgiftsfordeling i de tre kommunale beredskaber. Dels en ”endelig”-fordelingsnøgle, der er base-ret på hhv. indbyggertal og antal af stationer.

 

Forskellen mellem åbnings-fordelingsnøglen (år 1) og den endelige fordelingsnøgle (år 6) udlignes i en periode over fem år – med 1/5-del pr. år. Der sker ingen udligning år 1 (budget 2016), hvorfor den fremtidige fordelingsnøgle først er fuldt indfaset i år 6 (budget 2021).

 

 

Hvis der sker ændringer i stationstallet, så vil dette blive tilpasset i den fremtidige fordelingsnøgle. Det sker i forbindelse med selskabets årlige budgetlægning, hvor også indbyggertallet opdateres i fordelingsnøglen.

 

Udkast til vedtægter

Udkast til endelige vedtægter er vedlagt.

 

Der lægges op til, at følgende beslutninger godkendes enten i enighed af den nye fælles beredskabskommission eller foreligges til byrådenes godkendelse, jf. udkast til vedtægter afsnit 6:

 

6.9 Følgende beslutninger kræver enighed blandt medlemmerne af den fælles beredskabskommission:

• Varetagelse af opgaver for andre end interessentkommunerne

• Indgåelse af aftaler om varetagelse af driftsmæssige opgaver for Fællesskabet, hvis værdien af aftalen overstiger kr. 1.000.000

• Optagelse af lån og garantistillelse

• Køb og salg af fast ejendom

• Budgetforslag (inkl. takster for brandteknisk byggesagsbehandling), herunder flerårigt budgetoverslag og forslag til tillægsbevilling

• Valg af revisor

 

Indstilling skal senest 4 uger inden den fælles beredskabskommission træffer beslutning efter denne bestemmelse sendes til interessentkommunerne (ved kommunaldirektøren og den tekniske direktør). Et medlem af den fælles beredskabskommission eller en interessentkommune kan med meddelelse til den fælles beredskabskommission (ved formanden) kræve, at beslutningen skal udsættes, og at der først kan træffes beslutning, når forslaget har været behandlet af hver af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

 

6.10 Følgende beslutninger kræver interessentkommunernes godkendelse:

• Vedtægtsændringer, herunder optagelse af nye interessentkommuner

• Opløsning og udtræden, herunder vilkårene herfor

• Forslag til beredskabsplaner for hver af interessentkommunerne

• Plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

• Lukning af brandstationer

 

Forslag til åbningsbalance

Aktiver og passiver er opgjort af BDO Revision ud fra kommunelister over ejendomme, køretøjer, materiel og forpligtigelser pr. 1. januar 2015. Der er anvendt samme opgørelsesmetode, kriterier og værdier for opgørelsen og afskrivningen af aktiver og passiver i åbningsbalancen.

 

Der lægges op til følgende forslag til åbningsbalance, jf. tabellen nedenfor. Bemærk at forslag til åbningsbalance er foreløbig, idet der stadig arbejdes med balancen i kommunerne.

 

 

Som det ses af tabellen giver det en fordeling af egenkapitalen i selskabet som følger:

• Herning: 9,56 mio. kr. (66,1 %)

• Ikast-Brande: 1,18 mio. kr. (8,2 %)

• Ringkøbing-Skjern: 3,72 mio. kr. (25,7 %)

  

Der lægges op til, at der opstilles en åbningsbalance, der har samme fordeling af egenkapitalen, som fremgår af den endelige fordelingsnøgle nævnt ovenfor. Hvis der er ubalancer mellem åbningsbalance og indskudte aktiver/passiver, så udlignes de kontant kommunerne imellem. Udligningen sker kontant over 5 år med en 1/5-del om året – startende fra selskabets stiftelse.

 

Det forudsættes for Herning Kommunes vedkommende, at alle beredskabets kørertøjer, materiel, Beredskabsgården i Herning samt stationen i Sdr. Felding overdrages som aktiver til det nye selskab. Endvidere overdrages en forpligtigelse (passiv) på feriepenge til det nye selskab.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Bevillinger vedr. LAG Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Bell-Ani Bisgaard Madsen

Sagsresume

Da LAG Herning er lukket den 31. december 2014 har Herning Kommune overtaget LAG Hernings 3 sidste projekter. I den forbindelse overføres 484.334 kr. til Herning Kommune fra LAG Herning. Midlerne fordels til henholdsvis færdiggørelsen af LAG Hernings projekter og som puljemidler under Landsbykontaktudvalget jf. Mulighedskataloget.

Sagsfremstilling

LAG Herning har i 2013 modtaget 500.000 kr. til projekter af Herning Kommune, men da det blev besluttet, at Herning skulle nedlægges som landdistriktsområde, kunne der ikke længere ydes tilskud til LAG Herning, som derfor medførte at LAG Herning lukkede den 31.12.2014. Der er aftalt med Herning Kommune, at de vil varetage de ikke færdiggjorte projekter, og derved også få overført de penge, som de tidligere har overført til LAG Herning til udviklingsprojekter. Beløbet, der resterer, er 484.334 kr. De penge skal bl.a. bruges til at færdiggøre udviklingsprojekterne, som LAG Herning har opstartet, og beder nu Herning Kommune om at afslutte. Det drejer sig om udviklings projekter i Simmelkær Borgerforening, hvor der skal etableres et rekrativt område, Udviklingsselskabet Fasterholt, hvor Lejrskolen Midtjylland skal etableres og Borgerforeningen for Sinding-Ørre, hvor der skal anlægges en cykel-og gangsti, som fører til Sinding-Ørre Midtpunkt.

 

Beløb for udviklingsprojekter:

- Etableringen af rekrativt område i Simmelkær = 109.500 kr.
- Lejrskolen i Midtjylland, Fasterholt = 75.000 kr.
- Cykel- og gangsti til Sinding-Ørre Midtpunkt = 75.000 kr.
I alt 259.000 kr.


Derudover er der administrationsudgifter på i alt. = 23.726,54 kr.

I alt udgifter på 282.726,54 kr.

Der vil derfor restere et overskud ud fra det tilskud, som Herning Kommune har fået overført fra LAG Herning på 201.273,46 kr. Beløbet overføres til puljemidler for Landsbykontaktudvalget jf. Mulighedskataloget.

Der vil således i alt være 700.000 kr. i puljemidler for Landsbykontaktudvalget for 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der afsættes budget til indtægter fra LAG Herning på 484.000 kr. i 2015 på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdisktriktsområde 068,
at der afsættes budget til udgifter til udviklingsprojekterne og administration på 283.000 kr. i 2015 på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdisktriktsområde 068,
at der afsættes budget til udgifter til resterende beløb på 201.000 kr. i 2015 til Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdisktriktsområde 062, hvorefter puljen for 2015 vil indeholde i alt 700.000 kr.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-11-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Overdragelse af Feldborg Skole til Feldborg Frie Børneunivers

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 18. august 2014, at bygningerne ved Feldborg skole kunne overdrages til en friskole på et gaveskøde. Det blev samtidigt besluttet, at friskolen skulle afholde alle omkostninger ved overdragelsen.

 

Administrationen har været i dialog med Feldborg Frie Børneunivers om sagen. De ønsker at etablere en friskole i bygningerne sammen med en privat daginstitution.

 

Det anbefales, at bygninger og et passende udenomsareal sammen med skolens legeplads overdrages på et gaveskøde, således at Feldborg Frie Børneunivers afholder alle omkostninger ved udmatrikulering og udfærdigelse og tinglysning af gaveskødet. Det anbefales at der indsættes en sædvanlig tilbagefaldsklausul i skødet, således at Herning Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at kræve bygningerne tilbageskødet uden omkostninger for kommunen hvis friskolen ikke længere ønsker at benytte lokalerne.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen om at lukke skolerne i henholdsvis Skibbild-Nøvling og Feldborg traf Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde den 18. august 2014 den beslutning, at bygningerne kunne afhændes til friskoler, såfremt der måtte opstå sådanne i de to byer. Det blev forudsat, at overdragelsen ikke måtte påføre Herning Kommune omkostninger.

 

I Feldborg har en kreds af borgere fået godkendt Feldborg Frie Børneunivers som en friskole.

 

Administrationen har været i dialog med friskolen, der nu har tilkendegivet, at den ønsker skolebygningen overdraget til brug for friskole. I bygningen vil man også etablere en privat daginstitution.

 

I forbindelse med drøftelserne om bygninger har legepladsen ved skolen også været drøftet. Denne overdrages sammen med bygningerne til friskolen.

 

Kortet herunder viser skolebygninger med omkringliggende arealer i Feldborg.

 

Arealet afgrænset med fed sort streg overdrages på gaveskøde, og på arealet markeret med stiplet streg deklareres en færdsels- og parkeringsret for friskolen.

 

Det anbefales, at bygninger og udenomsareal sammen med skolens legeplads overdrages på et gaveskøde, således at Feldborg Frie Børneunivers afholder alle omkostninger ved udmatrikulering og udfærdigelse og tinglysning af gaveskødet og deklaration.

 

Herning Kommune kan efter lov om friskoler give et anlægstilskud til at etablere en friskole. Anlægstilskuddet kan bestå af et gaveskøde på jord og/eller bygninger.

 

Det anbefales videre, at der indsættes en sædvanlig tilbagefaldsklausul i skødet, således at Herning Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at kræve bygningerne tilbageskødet uden omkostninger for kommunen hvis friskolen ikke længere ønsker at benytte lokalerne. Hvis Herning Kommune på et senere tidspunkt måtte finde en anden anvendelse for ejendommen, vil der være mulighed for at kunne tage ejendommen tilbage hvis den ikke længere skal anvendes til friskoleformål.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at arealet som indtegnet på billedet i dagsordenen overdrages til Feldborg Frie Børneunivers på et sædvanligt gaveskøde med en sædvanlig tilbagefaldsklausul,
at der deklareres en parkerings- og færdselsservitut til fordel for Feldborg Frie Børneunivers som foreslået,
at Feldborg Frie Børneunivers afholder alle omkostninger til udfærdigelse af skøde, matrikulære ændringer og udfærdigelse og tinglysning af deklaration.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-3-13 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Grøn Ordning Abildå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen, Pia Colstrup

Sagsresume

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW nettilsluttet vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter.

 

Det er kun Herning Kommune samt foreninger med et alment og ideelt formål, det vil sige ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, der kan ansøge om penge.

 

Ansøgningspuljen for Grøn Ordning Abildå er på i alt 1.056.000 kr. til initiativer i det berørte lokalområde. Der er ansøgt om tilskud for i alt knapt 1.800.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 8 ansøgninger til Grøn Ordning Abildå, hvoraf 1 ansøgning er blevet afvist.

Baggrunden for afvisningen af projektet er, at projektet er beliggende uden for Herning Kommune og dermed er i strid med Vejledning til ansøgere om Grøn Ordning, Herning Kommune, der siger: ”… til realisering af projekter i lokalområdet i Herning Kommune”. Vejledningen er vedlagt i Bilag 1. Det har ikke været muligt at finde en alternativ placering af projektet inden for Herning Kommunes grænser.

 

Puljemidlerne fra Grøn Ordning Assing, skal derfor fordeles mellem de resterende 7 ansøgninger. Se ansøgningernes placering i forhold til Vindmølleprojektet nedenfor.

 

 

Alle ansøgninger er vedlagt i Bilag 3.

 

Oversigtsskema over de indkomne ansøgninger:

                     

Nr.

Beskrivelse

Ansøgt beløb

(inkl. moms)

Ansøger

Ca. afstand til møllerne

1

Renovering af Abildå Forsamlingshus med nyt varmeanlæg, køkken, vinduer og toiletter og garderobe i kælderen. Opdateringen af Abildå Forsamlingshus er til glæde for hele lokalsamfundet i Abildå og omegn.

879.650 kr.

Abildå Forsamlingshus

2,2 km

2

Energieffektivisering af foreningen Ahle Baits lokaler i Herning: efterisolering af klimaskærm samt etablering af fjernvarmetilslutning.

430.000 kr.

Ahle Bait

18,5 km

3a

Udvidelse af skinneareal til tipvogne i Abildå Brunkulsleje, der kan være med til at gøre museets aktiviteter mere attraktive og autentiske.

21.377,50 kr.

Abildå Brunkulsleje

2,2 km

3b

Opsætning af ny gavl på Madpakkehus i Abildå Brunkulsleje for at modvirke vindsus fra sydvest til besøgende, der skal nyde deres medbragte kaffe.

35.875 kr.

Abildå Brunkulsleje

2,2 km

4

Opdatering af Abildås legeplads, så den kan leve op til sikkerhedskrav og tilgodese børn inden for alle aldre og bevægelsesvilkår.

98.318,75 kr.

Abildå FC og Beboerforening

2,2 km

5

Etablering af borger-/bålhytte ved Ørnhøj Skole som et samlingssted, der kan understøtte den nye skolereform samt lægge lokale til de forskellige foreningstilbud i Ørnhøj og omegn.

258.275 kr.

Ørnhøj Borgerforening

6,7 km

6

Etablering af solvarmeanlæg for opvarmning af varmt brugsvand på Natur- og Aktivitetscenteret VindKRAFTEN i Vind, der kan understøtte brugen og accepten af vedvarende energikilder.

73.261,75 kr.

VindKRAFTEN – Natur- og Aktivitetscenter Vind

14,5 km

 

Byrådet har vedtaget, at puljemidlerne i henhold til Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune, skal fordeles på baggrund af følgende:

-       Hvor mange mennesker i lokalbefolkningen, der vil få glæde af projektet.

-       Afstanden til vindmølleprojektet, som pengene stammer fra. Projekter i nærområdet prioriteres højere end projekter længere væk fra vindmølleområdet, for at tilgodese de lokalområder, som vindmøllerne påvirker mest.

 

Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune er vedhæftet i Bilag 2.

Økonomi

Der ansøges samtidig om en samlet anlægsudgiftsbevilling samt en samlet anlægsindtægtsbevilling på hver 1.056.000 kr. Beløbende fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednummer jævnfør den politiske beslutning.

 

Et eventuelt restbeløb overføres til næste ansøgningsrunde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

atProjekt 1:  Kr. 727.167,00

Projekt 3a: Kr.  21.377,50

Projekt 3b: Kr.   35.875,00

Projekt 4:   Kr.  98.318,75

Projekt 5:   Kr. 100.000,00

Projekt 6:   Kr.   73.261,75   ansøges hos Energinet.dk

 

at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.056.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Abildå. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.056.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Abildå. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Peter Blak

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet i den 1. september 2014 (pkt. 155) principgodkendt, at der skal udarbejdes forslag til en lokalplan for et boligprojekt med 17 boliger og en mindre butik på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter matr.nr. 110, Herning Bygrunde, som er privatejet. Lokalplanområdet er ca. 1100 m2 og beliggende i den østlige udkant af Herning bymidte.

 

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet ligger i byzone. Forslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og er indeholdt i rammeområde 11.C25 til centerformål. Forslag til Lokalplan 11.C25.2 fastlægger områdets anvendelse til centerformål i form af boliger og butikker med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder, caféer/restauranter eller udstillings- og gallerivirksomheder. Der kan inden for lokalplanområdet etableres virksomheder i virksomhedsklasse 1-2. Det betyder, at der kun kan drives virksomheder, som ikke giver anledning til særlig påvirkning af omgivelserne i form af støj o.l.

 

Lokalplanen har også til formål at fastlægge adgangs- og parkeringsforhold samt at sikre gode friarealer.

 

Lokalplanen skal også sikre, at byggeri og anlæg indpasses i bymiljøet og markerer krydset mellem Haakonsgade og Silkeborgvej.

 

Lokalplanens indhold

Ny bebyggelse skal indpasses i bymiljøet, hvorfor der stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse. Derudover skal den nye bebyggelse markere krydset mellem Haakonsgade og Silkeborgvej.

 

I overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området giver lokalplanforslaget mulighed for at opføre butikker. Der kan inden for lokalplanens område opføres i alt 300 m2 butik med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder, caféer/restauranter eller udstillings- og gallerivirksomheder.

 

Inden for lokalplanområdet må der opføres i alt 1900 m2 bebyggelse. Det betyder, at bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet bliver 175%. Der kan opføres ny bebyggelse i maksimalt 4 etager og 18 meters højde mod Silkeborgvej, mens der langs Haakonsgade maksimalt kan opføres bebyggelse i 3 etager og 14 meters højde. I lokalplanforslaget fastlægges desuden, at det bebyggede areal inden for byggefeltet langs Haakonsgade maksimalt må være 75% for at kunne tilgodese både vejadgang samt krav om fri- og udeopholdsarealer.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Haakonsgade. For at sikre, at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til områdets bebyggelse og funktioner og for at hindre uhensigtsmæssigt parkerede biler på Silkeborgvej og Haakonsgade, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser til bolig og erhverv på egen grund. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan grundejer indbetale til Herning Kommunes Parkeringsfond.

 

I lokalplanforslaget fastlægges, at der skal etableres udeopholdsareal svarende til 20% af boligarealet og 10% af erhvervsarealet. Der skal etableres beplantning i videst muligt omfang på fri- og udeopholdsarealerne samt mindst et træ pr. 6 p-pladser inden for lokalplanområdet.

 

I lokalplanområdet er der kortlagt et areal på V2 på grund af en jordforurening med olieprodukter. Det skal sikres, at der ikke sker spredning af den V2 kortlagte forurening til grundvandet. Dette kan enten gøres ved at forureningen graves bort eller at der etableres fast/tæt belægning.

 

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 11.C25.2 for centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej foreløbigt vedtages.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Rørkærvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. oktober 2014 (pkt. 169) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 01.B13.1 for boligområde ved Rørkærvej i Aulum. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 26. november 2014 til den 21. januar 2014. Der er i perioden kommet 1 indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 1,4 ha stort, beliggende i Aulum nord, umiddelbart nord for Rørkærvej. Lokalplanen omfatter matr.nr. 6a, som er privat ejet.
 
Plangrundlag
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres med lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og er indeholdt i rammeområde 01.B13 til boligformål.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af åben/lav boligbebyggelse med fælles opholdsarealer. Lokalplanområdet udstykkes i 13 parcelhusgrunde. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 30. Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Rørkærvej via udlægning af ny vejadgang. Der skal desuden udlægges ny cykelsti langs Rørkærvej til Rugbjergvej. Ved evt. senere realisering af ny lokalplan på matr.nr 3h nord for lokalplanområdet, ændres indkørselsforholdene til lokalplanområdet med en ny vejadgang nordfra via ny stamvej fra Rugbjergvej. Stamvejen planlægges at betjene både matr. nr. 6a og 3h. Vejadgang fra Rørkærvej vil blive lukket og der skal etableres et nyt, grønt, fælles fri- og opholdsareal på vejarealet. Cykel og fodgængersti vil blive opretholdt.

 

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning til lokalplanforslaget fra Midt- og Vestjyllands Politi. De anbefaler, at der skal sikres oversigtsarealer og hjørneafskæringer ved udkørsel til Rørkærvej og inde i området, efter Vejdirektoratets vejregler. På baggrund af denne bemærkning vurderer Planafdelingen, at der skal tilføjes et nyt bilag B med målfast afmærkning af oversigtsarealer samt hjørneafskæringer i lokalplanområdet.

 

Ud over det, tilføjes bestemmelser to nye punkter til lokalplanens §4 om vej, sti- og parkeringsforhold. I punkterne stilles der krav til oversigtsarealerne og hjørneafskæringer ved udkørsel til Rørkærvej og inde i lokalplanområdet.

 

 

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Lokalplan nr.01.B13. for boligområde ved Rørkærvej i Aulum endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der tilføjes to nye punkter nr. 4.9 og 4.10 i §4 med følgende tekst:

 

 • Pkt. 4.9. I det i § 11.8 nævnte 3 meter brede plantebælte syd i lokalplanområdet samt langs stamvej B - E, skal der etableres oversigtsarealer på 2,5 X 10,0 meter med en max. højde af beplantning på 0,8 meter. Dette fremgår af vedlagt bilag B.

 

 • Pkt. 4.10. Der skal etableres hjørneafskæringer inde i lokalplanområdet ved boligvej C-D på 3,5 X 5,0 meter og en max. højde af beplantning på 0,8 meter. Dette fremgår af vedlagt bilag B.

 

at der tilføjes nyt bilag B med illustration over oversigtsarealer og hjørneafskæringer i lokalplanområdet.

 

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplan-tillæg nr. 30 for erhvervsområde og vindmølle i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

 

Sagsresume

Byplanudvalget har den 15. april 2013 besluttet, at der, med baggrund i konkrete ansøgninger, kan planlægges for opstilling af vindmøller i erhvervsområder.

 

Projekt omhandlende en vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S i Vildbjerg blev principgodkendt af Byplanudvalget den 6. januar 2014.

 

Da projektet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er Herning Kommune ikke forpligtet til at fremlægge eller foreløbigt vedtage VVM-redegørelse og planforslag for projektet jf. planloven.

 

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for en vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej 13 i Vildbjerg (bilag 1), som giver mulighed for opførelse af en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter. Samtidig tilpasses kommuneplanrammerne for område 81.E1 og 81.E6 efter de faktiske forhold i erhvervsområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 30 med VVM-redegørelse og miljørapport foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

 

Projektet ligger i den nordlige del af et etableret erhvervsområde. Projektområdet er ikke udlagt til vindmøller i kommuneplanen.

 

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 30 gives mulighed for opsætning af en vindmølle i det nye kommuneplanramme-område 81.E6. Virksomhedsklasserne tilpasses de faktiske forhold i erhvervsområdet, og ændres fra 2-3 til 2-4 inden for kommuneplanramme 81.E1 og til 5-6 inden for kommuneplanramme 81.E6.  

 

Parkeringskravet for kommuneplanramme 81.E6 fastsættes til det antal parkeringspladser, som til enhver tid opfylder parkeringsbehovet for medarbejdere, kunder og besøgende. Dog minimum en parkeringsplads pr. beskæftiget på virksomheden. Dette er en afvigelse i forhold til det normale parkeringskrav, som er en parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal.

 

Omkring vindmøllen udlægges konsekvenszoner til hindring af opførelse af beboelse i det åbne land (zone A) samt støjfølsom arealanvendelse (zone B).

 

 

Vindmølleprojektet

Byrådet har på mødet den 1. april 2014 godkendt debatoplægget for projektet. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 16. april til den 14 maj 2014. Der indkom 14 bemærkninger, hvoraf 10 ingen bemærkninger havde til projektet. Byplanudvalget blev orienteret om de indkomne bemærkninger fra debatfasen den 30. juni 2014. Bemærkningerne er inddraget i planlægningen for projektet i det omfang, det har været relevant.

 

Da vindmølleprojektet omfatter en vindmølle med en totalhøjde på mere end 80 meter, skal der udarbejdes en Vurdering af Virkningen på Miljøet for projektet (en VVM-redegørelse) i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.

 

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument: "Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej, Vildbjerg” VVM-redegørelse og miljørapport, Marts 2015 (bilag 2).

 

VVM-redegørelsen belyser projektets forventede påvirkninger af natur, miljø og mennesker gennem bl.a. støj- og skyggeberegninger samt visualiseringer af vindmøllens fremtræden i landskabet. Der er lavet et ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport. Dette kan ses i VVM-redegørelsens kapitel 2 eller i forslag til kommuneplantillæg nr. 30.

 

I rapporten belyses et hovedforslag og et 0-alternativ. Hovedforslaget består af en vindmølle i traditionelt dansk design med en totalhøjde på maksimalt 100 meter. Vindmøllen vil sandsynligvis blive etableret som en prototypemølle eller en ombygningsmølle til forsøg. Dette påvirker ikke vindmøllens udseende, men omfatter en teknisk styring af vindmøllen, der sikrer, at den producerede strøm kan udnyttes eller lagres til senere brug i virksomheden. Vindmøllen skal som udgangspunkt ikke kobles til el-nettet.

 

Hvis vindmøllen opføres som prototypemølle eller ombygningsmølle til forsøg, vil vindmøllen ikke være omfattet af køberetsordningen under VE-loven. Det vil derfor ikke være muligt for lokalbefolkningen at købe andele i projektet.

 

0-alternativet beskriver situationen, som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer, da vindmøllen ikke kan placeres andre steder, grundet afstandskravet til naboboliger.

 

Vindmølleprojektet er på 2 MW, hvilket svarer til cirka 3,33% af Byrådets målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030 i henhold til Herning Kommunes Klimaplan. Indtil nu er der gennemført vindmølleprojekter på ialt 37,65 MW svarende til en opfyldelse af cirka 63 % af Byrådets målsætning.

 

VVM-redegørelsens konklusioner:

VVM-redegørelsen og miljørapportens vigtigste konklusioner på påvirkning af landskab, Vildbjerg by, miljø, natur, mennesker og naboer, samt miljøvurderingen af planerne er gengivet i nedenstående afsnit.

 

Landskabspåvirkning

Fra nærzonen (0-3 km fra vindmøllen) vil vindmøllen ofte være synlig, mere eller mindre skjult bag bevoksning, specielt i sommerhalvåret. Fra nærzonen i det åbne land er det vurderet, at vindmøllen ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet i væsentlig grad, men at den visuelle påvirkning kan være moderat. I overgangen mellem land og by kan vindmøllen virke dominerende.

 

Fra mellemzonen (3-7 km fra vindmøllen) vil vindmøllen kunne opleves over bevoksning i et landskab, hvor der ofte er begrænset udsyn. Det er vurderet, at den visuelle påvirkning er moderat til lille fra mellemzonen og fjernzonen (mere end 7 km fra vindmøllen).

 

I fjernzonen, fra nord og vest, vil vindmøllen kun være synlig fra Trehøje. Herfra vil vindmøllen blive oplevet mellem vindmøllerne ved Romvig Gårde og Rødding. Vindmøllen opfattes som en enkeltstående vindmølle, og er let at adskille fra de øvrige vindmøller. Det er vurderet, at udtrykket vil blive mere rodet, men at det ikke er en væsentlig visuel påvirkning af landskabet.

 

Vildbjerg

Vildbjerg er den eneste nærliggende by. Generelt er det vurderet, at vindmøllen oftest vil være synlig fra den nordvestligste del af byen. Den øverste del af vingen vil formentlig også være synlig fra den sydlige del af byen. Vindmøllen vil fra den nordvestlige del af byen primært være synlig, fra gader med retning mod vindmøllen. Fra det nye boligområde ved Nørregade i den nordvestlige del af byen vil vindmøllen være synlig og kan fremstå markant, specielt fra de nordligste haver og fra vejene. Der er ikke fundet steder, hvor det er vurderet, at vindmøllen vil påvirke eller forandre oplevelsen af byen eller boligområder i væsentlig negativ grad.

 

Ofte vil vindmøllen blive oplevet sammen med skorstene, master, store bygninger og andet i forbindelse med erhvervsområdet og vil derfor indgå i det teknisk udtryk, der er i området. I den sammenhæng er det vurderet, at oplevelsen af erhvervsområdet ikke vil blive betydeligt forandret. Dog er en vindmølle ikke et element man normalt finder i et erhvervsområde.

 

Kulturmiljø

Projektområdet er udpeget som kulturarvsareal, hvilket er et kulturhistorisk interesseområde, hvori der kan være skjulte fortidsminder.

 

Vindmøllen vil blive oplevet i landskabet sammen med Vildbjerg Kirke, men det er vurderet, at vindmøllen ikke vil forstyrre oplevelsen af kirken som kulturhistorisk element i landskabet. Vindmøllens øverste vingespids vil være synlig over bevoksningen omkring kirken. Det er vurderet, at det er uden betydning for oplevelsen af kirken og det grønne areal omkring kirken.

 

Naturpåvirkning

Møllen placeres på en industrigrund, hvor der ikke er nogen botaniske interesser. Det er vurderet at projektet ikke vil påvirke naturen, herunder beskyttet natur og Natura2000-områder, i væsentlig grad.

 

Miljøpåvirkning

Der er en minimal risiko for forurening af jord og grundvand under opstilling, drift og nedtagning af vindmøllen. Vindmøllen vil i dens tekniske levetid på 20 år producere ca. 83.800 MWh. Den årlige produktion er beregnet til 4.190 MWh. Det svarer cirka til Herning Varmforzinknings elforbrug eller godt 1.200 husstandes årlige elforbrug. Denne produktion resulterer i en reduktion af CO2-udledningen fra konventionelle kræftværker på cirka 3.250 ton pr. år eller op til 65.000 ton i vindmøllens tekniske levetid.

 

Påvirkning af mennesker og naboboliger

Generelt vil vindmøllen have en positiv påvirkning af mennesker på grund af den besparede CO2 samt positive følgegevinster ved at fortrænge el produceret på kulfyret kraftværk.

 

Afstanden mellem vindmøller og nærmeste naboboliger skal være minimum fire gange vindmøllens totalhøjde. Dette er lige akkurat opfyldt for alle naboboliger til projektet. De to nærmeste naboboliger ligger begge 400 meter fra vindmøllen. Se nedenstående kort fra VVM-redegørelsen.

 

 

Inden for 800 meter fra vindmøllen findes syv boliger i det åbne land, en fritliggende bolig inden for et erhvervsområde, 39 boliger beliggende inden for områder der er udlagt som boligområde i Vildbjerg samt 11 boliger som ligger i områder  udlagt til blandet bolig og erhverv. Disse naboboliger vil kunne opleve gener i form af støjpåvirkning, skyggekast samt visuelle gener af vindmøllen i forskelligt omfang.

 

Projektet overholder alle de lovgivningsmæssige støjkrav. De beregnede støjværdier i de støjfølsomme områder ligger dog mindre end 2 dB under grænseværdien på 37 dB(A) ved støjfølsom arealanvendelse ved en vindhastighed på 6 m/s.

 

Vindmøllen vil skulle køre i støjreduceret tilstand for at kunne overholde støjkrav ved alle naboer. Støjdæmpningen af vindmøllen betyder at kildestøjen for både den almindelige og den lavfrekvente støj sænkes med op til 4 dB(A).

 

Herning Kommune vil kræve, at der udføres en støjmåling og beregning af støjniveauerne for at sikre, at støjkravene bliver overholdt. Målingerne vil blive foretaget, når vindmøllen er sat i drift. Hvis støjmålingen viser, at vindmøllen ikke overholder støjkravene, skal den støjdæmpes yderligere eller sættes i bero.

 

Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen over en flade, hvor man opholder sig. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere - det skal være blæsevejr.

Tre naboboliger modtager teoretisk over 10 timer udendørs og indendørs skyggekast om året. Herning Kommune vil stille krav om at vindmøllen stoppes, så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året. Dette gøres ved at der installeres et ”skyggestop program” i vindmøllen.

 

Visuelt vil vindmøllen være mest synlig fra fire naboboliger i det åbne land. Herfra vil vindmøllen kunne opleves som en "markant" til "markant og dominerende" visuel påvirkning af særligt de udendørs opholdsarealer.

Fra naboboliger langs Linde Allé, langs Vestergade og Birke Allé er det vurderet, at vindmøllen ofte kan være helt eller delvist skjult bag bevoksning og foranliggende bebyggelse. I disse områder er derfor ikke fundet steder, hvor det er vurderet, at vindmøllen i væsentlig grad vil påvirke eller forandre oplevelsen af byen.

Fra de øvrige naboboliger vil der sandsynligvis kun være en mindre betydende til markant visuel påvirkning med udsigt til den øverste del af vindmøllen, grundet bevoksning og foranliggende bebyggelse i industriområdet.

 

Påvirkning af erhvervsområdet

Der er ingen lovgivningsmæssige støjkrav for vindmøllestøj i erhvervsområder. Fire til fem af de omkringliggende virksomheder vil blive påvirket med godt 42 dB(A) ved 6 m/s, hvilket svarer til støjkravet ved boliger i det åbne land. Øvrige omkringliggende virksomheder påvirkes med mindre end 42 dB(A) ved 6 m/s.

 

Der er to ubebyggede matrikler i erhvervsområdet og fire erhvervsvirksomheder foruden Herning Varmforzinkning A/S der påvirkes med mere end 42 dB(A) ved 6 m/s. Arealerne anvendes i dag primært til udendørs oplag, overdækkede produktionshaller eller parkering. De to ubebyggede matrikler bliver ligeledes påvirket med mere end 20 dB(A) lavfrekevent støj fra vindmøllen. De to ubebyggede matrikler vil derfor være de mest påvirkede arealer i erhvervsområdet. Det er vurderet at støjen fra vindmøllen, ved de omkringliggende virksomheder, ikke vil medføre uacceptable forhold.  

 

Fastsættelse af grænseværdi for skyggekast i erhvervsområder

To til tre af de omkringliggende virksomheder vil teoretisk modtage mere end 10 timers udendørs skyggekast om året. Her vil særligt to virksomheder være udsat for et højt antal skyggetimer. Endvidere udsættes en ubebygget erhvervsgrund vest for den planlagte vindmølle med mere end 25 timers udendørs skyggekast om året. Der vil derfor blive stillet krav om at vindmølleopstilleren skal levere en detaljeret beregning af det præcise skyggekast for virksomhederne i erhvervsområdet, hvis projektet endeligt vedtages.

 

Disse beregninger kan være med til at danne grundlag for fastsættelse af vindmøllens skyggestop, hvis der er politisk ønske om at begrænse skyggekast ved naboejendomme i erhvervsområdet. Et krav om skyggestop fastsættes efter den endelige vedtagelse af plandokumenterne, i projektets VVM-tilladelse.

 

Før realisering af vindmølleprojektet skal der gives en VVM-tilladelse. I VVM-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til vindmølleprojektet på baggrund af VVM-redegørelsen. Herunder krav om forhold vedrørende anlæg, drift og nedtagning af vindmøllen. Herning Kommune vil i VVM-tilladelsen stille krav om at der bliver installeret et "skyggestop program" i den nye vindmølle, så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året.

 

Der er ingen lovgivningsmæssige eller vejledende grænseværdier for skyggekast i erhvervsområder.

 

Miljøvurdering af planerne

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplanforslag 81.E6.1 fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent for Herning Varmforzinkning A/S til 50. Dette giver mulighed for at udvide den eksisterende virksomhed med cirka 14.150 m² nyt erhvervsbyggeri, hvilket er en fordobling i forhold til den eksisterende bygningsmasse.

 

Det er vurderet, at en udvidelse af virksomheden ikke vil medføre væsentlige ændringer eller konsekvenser i nærområdet i forhold til den nuværende anvendelse. Da driften af virksomheden er afhængig af at store arealer fortsat anvendes til materialelager og oplagsplads.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

    X

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

 

Sagsresume

Ansøgning om opstilling af en vindmølle på 100 meter ved Sverigesvej 13, Vildbjerg blev principgodkendt på Byplanudvalgets mødet d. 6. januar 2014. Det blev besluttet, at planprocessen for en vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S igangsættes.

 

Der er udarbejdet et debatoplæg, som har været i offentlig høring fra d. 16. april til d. 14. maj 2014. Der blev orienteret om de indkomne bemærkninger på Byplanudvalgets møde d. 30. juni 2014, punkt 122.

 

Der er blevet udarbejdet et forslag til lokalplan 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslaget foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

 

Lokalplanforslaget omfatter matrikel 1de og 2s, Ejsingkær, Vildbjerg. Lokalplanområdet er beliggende ved Sverigesvej i et erhvervsområde i den nordlige del af Vildbjerg. Lokalplanforslaget aflyser den eksisterede lokalplan 163 – Område til industri, Pugdalvej nord-vest, Vildbjerg for den del, der er omfattet af det nye lokalplanforslag.

 

 

Lokalplanområdets placering i Vildbjerg

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der i delområde I kan opsættes en vindmølle med en totalhøjde på maksimum 100 meter fra terræn til vingespids i øverste position. Vindmøllen kan kun etableres som et produktionsaggregat til virksomheden, dvs. vindmøllen ikke kan opstilles uden at have tilknytning til virksomheden. Vindmøllen forventes at blive en prototype eller en ombygningsmølle til forsøg. Dog vil møllen stadig ligne en traditionel dansk vindmølle i sin udformning. Grunden til, at vindmøllen klassificeres som en prototype eller en ombygningsmølle er strømstyringen i møllen. Lokalplanforslaget medtager bestemmelser om vindmøllens højde, farve og lysafmærkning. Inden for delområde I kan der endvidere opføres teknikbygning til servicering af vindmøllen.

 

Lokalplanforslaget giver endvidere mulighed for, at den eksisterende virksomhed kan udvide i delområde II. Lokalplanforslaget fastsætter, at der kan etableres erhverv i virksomhedsklasse 5-6 i overensstemmelse med den faktiske anvendelse. Derudover medtager lokalplanforslaget bestemmelser om, at bebyggelsen højest må opføres i 2 etager og ikke må overstige 12 meter i bygningshøjden. Dog kan skorstene, antenner, ventilationsafkast og lignende etableres i en større højde, hvis det er nødvendigt for virksomhedens produktion. I lokalplanområdet er der et eksisterende beplantningsbælte, som skal bevares i videst muligt omfang og have en bredde på minimum 20 meter.      

 

 

Lokalplanens delområder og placering af vindmølle

 

Opstilling af en vindmølle på 100 meter ved Sverigesvej i Vildbjerg er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 30 til kommuneplanen. Området er ikke udlagt som et vindmølleområde. Det blev på byplanudvalgsmødet d. 15. april 2013 besluttet, at der med baggrund i konkrete ansøgninger kan planlægges for opstilling af vindmøller i erhvervsområder.

 

Opstilling af en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter er et VVM-pligtigt anlæg, og der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse med miljørapport jf. ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.

 

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen med miljørapport er samlet i et dokument: ”Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej, Vildbjerg”. VVM-redegørelsen og miljørapportens væsentligste konklusioner er gengivet i det forrige dagsordenpunkt vedr. foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og derfor kan der ikke stilles krav i lokalplanen om nedtagning af vindmøllen mv., når vindmøllen holder op med at være i drift. Før realisering af vindmølleprojektet skal der gives en VVM-tilladelse. I VVM-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til vindmølleprojektet på baggrund af VVM-redegørelsen. Herunder krav om forhold vedrørende anlæg, drift og nedtagning af vindmøllen. Herning Kommune vil i VVM-tilladelsen stille krav om nedtagning af vindmøllen, når den ikke længere er i drift.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.  

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplan-tillæg nr. 35 for Snejbjerg gl. skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 11. august 2014, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for Snejbjerg gl. skole.

 

Der foreligger forslag til kommuneplantillæg til foreløbig vedtagelse, som giver de planlægningsmæssige rammer for at omdanne området fra skole til boligområde.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2013-24 danner det planmæssige grundlag for lokalplan 51.B11.1, som omdanner området fra skole til boligområde.

 

Områdets anvendelse fastlægges i kommuneplantillægget til boligformål som åben-lav bebyggelse som enfamiliehuse og tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse.

Der gives mulighed for bebyggelse i op til 2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter.

Dele af området kan anvendes til offentlige formål i form af svømmehal, boldbane, legeplads eller lignende samt parkering.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 35 for boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole foreløbigt vedtages.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Snejbjerg gl. skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 11. august 2014, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for Snejbjerg gl. skole.

 

Der foreligger forslag til Lokalplan, som giver mulighed for at Snejbjerg gl. skole kan omdannes fra skole til boligområde, med bevaring af Snejbjerg svømmehal som et fremtidigt offentligt område i lokalplanen.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 51.B11.1 giver mulighed for, at området kan omdannes fra skole til boligområde. I lokalplanen fastholdes den eksisterende svømmehal i området med de nødvenlige parkeringspladser.

 

I principgodkendelsen blev det besluttet, at området skal udvikles til tæt-lav bebyggelse i den nordlige del og åben-lav bebyggelse i den sydlige del. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der også kan etableres tæt-lav bebyggelse i den sydelige del. Dette er indarbejdet for at give en projektudvikler flere muligheder for udvikling af området.

  

Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder. Delområde I udlægges til offentligt område med svømmehal og parkering.

I delområde II og III kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse i 1-2 etager. Hvis der opføres boliger i 1 etage er bebyggelsesprocenten 30 og hvis der opføres bebyggelse i 2 etager er bebyggelsesprocenten 40. De forskellige bebyggelsesprocenter er fastsat ud fra, at der ved bebyggelse i en etage skal være plads til opholdsarealer, parkering, stier og interne veje.

I delområde II kan der også opføres åben-lav som enfamiliehuse med en bebyggelsesprocent på 30. Hvis der opføres åben-lav bebyggelse i delområde II kan der ikke opføres tæt-lav bebyggelse inden for delområdet.

 

Der er mulighed for at bevare aulaen og gymnastiksalen og omdanne dem til f.eks. fælleshus for hele lokalplanområdet. En anden mulighed er at de kan omdannes til hele byens forsamlingshus så beboerne i Snejbjerg har mulighed for det "klassiske" forsamlingshus. Lokalplanen stiller ikke krav til at bygningerne skal bevares, der kan også bygges nyt.

Bygningerne skal orienteres mod lokalplanområdets delområde IV som udlægges til fællesområde med udeaktiviteter, legeplads mm.

Gymnastiksalen skal ikke opretholdes til idrætsformål.

 

Delområde V udlægges til grønt område med boldbane og legeplads efter ønske fra en nærliggende daginstitution. Delområdet kan også indgå i lokalplanes fællesområde i sammenhæng med delområde IV.

 

Al bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres i 1-2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter.

 

Der er i området flere større træer som bevares i lokalplanen. Træerne står primært i lokalplanområdets kanter og delområde IV som er områdets fællesområde.

 

Der er lavet prøveboringer i området, og det har vist sig, at det ikke er muligt at nedsive overfladevand.

Befæstelsesgraden for boligområder er normalt 50 %, men for lokalplanområdet er befæstelsesgraden sat til 40 %. Befæstelsesgraden omfatter alle overflader med fast belægning samt arealer med bebyggelse. Befæstelsesgraden er nedsat, da der på nuværende tidspunkt ikke er kapacitet i kloakken til mere overfaldevand og der ellers skulle afsættes areal til regnvandsbassin inden for lokalplanområdet.

Hvis befæstelsesgraden ikke holdes under de 40 % skal der etableres en lokal regnvandshåndtering der sikrer, at regnvand fra befæstede arealer ud over de 40 %, forsinkes i lokalplanområdet. Disse anlæg til regnvand skal etableres som grønne elementer f.eks. som åbne grøfter, lavninger i terrænet, grønne tage eller regnbede. For at mindske arealer med belægninger er der i lokalplanen stillet krav om fællesparkering ved tæt-lav bebyggelse. Ved åben-lav bebyggelse er der krav til en facadelinje på 5 meter fra vejskel, for at mindske længden på indkørsler og derved belægninger.

 

Kommuneplantillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2013-24 danner det planmæssige grundlag for lokalplan 51.B11.1.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 51.B11.1 for Boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole foreløbigt vedtages.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplan-tillæg nr. 41 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Da lokalplanforslag 14.B13.1 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af forslag til tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Kommuneplantillægget erstatter en del af det eksisterende rammeområde 14.B8 Boligområde ved Tietgensgade, og udlægger nyt rammeområde 14 B13 Boligområde ved H N Andersens Vej.

 

Tillæg nr. 41 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2013-2024 udarbejdes, da lokalplanforslag 14.B13.1 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 ikke kan indeholdes i den eksisterende kommuneplanramme 14.B8 - Boligområde ved Tietgensgade, for så vidt angår bebyggelsesprocent og friarealprocent samt etageantal og bygningshøjde. Tillægget muliggør en bebyggelsesprocent på maksimum 70 og en friarealprocent på minimum 50. Ny bebyggelses etageantal og højde fastsættes til maksimum 3 etager og 12 meter for at sikre, at der sker en tilpasning til de tilstødende parcelhusbebyggelser.

 

Disse ændringer vurderes at være i tråd med områdets karakter og boligbebyggelser i øvrigt.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for boliger på H.N.Andersensvej foreløbigt vedtages.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-28-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på H N Andersen Vej 3-5 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgård

Sagsresume

På møde den 11. august 2014 godkendte Byplanudvalget, at forvaltningen kunne igangsætte udarbejdelse af lokalplan 14.B13.1 for boliger på H N Andersen Vej 3-5 i Herning.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat bygherre om at opføre etageboliger på ejendommen.

 

For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Herning Kommueplan 2013-2024 er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 41.

 

Lokalplanforslag 14.B13.1 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget godkendte på møde den 11. august 2014, at der kunne udarbejdes ny lokalplan for boliger på H N Andersens Vej 3-5, på baggrund af en konkret projektansøgning.

Det ansøgte projekt bestod af en boligbebyggelse fordelt på fire, mindre bygningerne spredt på den pågældende grund.

Byplanudvalget besluttede, at der med udarbejdelse af en ny lokalplan, skulle ske en arkitektonisk bearbejdning af det ansøgte projekt med henblik på at skabe en klart defineret byggelinje mod hhv. Tietgensgade og H N Andersen Vej, skabe et fælles gårdrum med parkering placeret på den østlige del af grunden samt fastholde etageantallet til maksimum 3 etager.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 230 al Herning Bygrunde, Herning og udgør et areal på ca. 4.200 m² . Området ligger i den sydlige del af Herning i Thrigesvej-kvarteret, der er et erhvervsområde under omdannelse. Lokalplanområdet afgrænses af H N Andersens Vej og Tietgensgade mode vest og nord, parcelhusbyggeri mod øst og nyere etageboligbebyggelse mod syd.

 

Det er lokalplanens formål at udlægge området til boligformål i form af etageboliger i op til 3 etager.

Lokalplanen regulerer bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden. Lokalplanen fastsætter vejadgangen til området fra Tietgensgade og disponerer området i et byggefelt langs H N Andersnes Vej og Tietgensgade, så der dannes et indre gårdrum til parkering og fælles friareal. Der kan desuden etableres friareal på altaner og i små, private haver mod syd og vest.

Der er registreret ét bevarinsgværdigt træ i lokalplanområdet, som skal bevares som en del af gårdmiljøet.

Langs lokalplanområdets afgrænsning mod H N Andersens Vej og Tietgensgade skal der etableres afskærmende bøgehæk. Dette er i tråd med den øvrige nyere bebyggelse i området.

 

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse i området, herunder bevaringsværdig bebyggelse, der er registreret med en bevarinsgværdi på hhv. 6 og 7 (jf. SAVE metoden). Den bevarinsgværdige bebyggelse er den tidligere tekstilfabrik "Eibi", der er en del af Tekstilbyen Herning. Tekstilfabrikken blev opført i 1953 og udvidet i 1957 og 1964. Omkring år 2000 blev fabrikken omdannet til kontorformål, og lokalerne står i dag ubenyttet. Lokalplanen giver desuden mulighed for nedrivning af to eksisterende boliger i et dobbelthus i tilknytning til den tidligere tekstilfabrik.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 14.B8 Boligområde ved Tietgensgade i Herning Kommuneplan 2013-2024. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen i forhold til bebyggelsesprocent og friarealprocent samt etageantal og bygningshøjde. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 41.

 

Tillægget overfører lokalplanområdet til nyt rammeområde 14.B13 Boligområde ved H N Andersens Vej. Tillægget fastsætter bebyggelsesprocenten til maksimum 70 og friarealprocenten til minimum 50. Etageantallet og bygningshøjden fastsættes til maksimum 3 etager og maksimum 12 meter.

 

Thrigesvej-kvarteret er omfattet af en masterplan. Lokalplanområdet er ikke omfattet af denne masterplan, men ligger i umiddelbar tilknytning til masterplanen, og er derfor, blandt andet i forhold til arkitektur og beplantning, tænkt sammen med masterplanens indhold og den øvrige bebyggelse i området.

 

Grundvandsforhold

Lokalplanområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsopland til Nordre Vandværk. Det er derfor et vigtigt grundvandsområde.

Lokalplanen stiller krav om, at veje og pladser, hvor der kører motorkøretøjer eller håndteres miljøfarlige stoffer, skal udføres med en belægning som muliggør, at afstrømmende vand kan opsamles til kontrolleret udledning.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 14.B13.1 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 i Herning foreløbigt vedtages.

 

Torben Clausen deltog ikke i behandling af punktet .

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplan-tillæg nr. 43 for erhvervsområde og offentligt grønt område og naturområde ved Tangsøparken i Hammerum Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Erhvervsområde samt offentligt grønt område og naturområde ved Tangsøparken i Hammerum Syd, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.

 

Kommuneplantillægget som er nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024, foreligger hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 ændrer rammeområde 31.R6 og en del af rammeområde 31.B4 til rammeområderne 31.E9 og 31.OF9. Den overordnede idé er at skabe mulighed for at udlægge et område til let erhverv som en buffer mellem boligområder ved Hammerum og et erhvervsområde ved motorvejen, og samtidig fastholde et naturområde ved at ændre anvendelsen fra rekreativt område til offentligt grønt naturområde.

 

Kommuneplantillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Erhvervsområde samt offentligt grønt område og naturområde ved Tangsøparken i Hammerum Syd foreløbigt vedtages.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 30. juni 2014 (pkt. 118) at tiltræde en anmodning om ændret planlægning ved boligområdet ved Tangsøparken, Hammerum.

 

Baggrunden for at udarbejde lokalplanforslag nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd, er at give mulighed for etablering af lettere erhverv ved Fastrupvej i Hammerum. Erhvervsområdet ligger mellem et erhvervområde ved motorvejen tiltransporttunge virksomheder, og boligområder mod nord og nordøst, samt et mellemliggende grønt, offentligt naturområde.

 

Med lokalplanforslaget udlægges et område til let erhverv som en buffer mellem det støjbelastede erhvervsområde nord for motorvej 15 og boligområderne tættere på Hammerum By.

 

Lokalplanforslaget sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Hammerum. Midt i området mellem Fastrupvej og Kølkærvej.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanramme 31.R6 og en del af kommuneplanramme 31.B4. For at skabe det nødvendige plangrundlag for intentionerne med lokalplanforslaget, bliver de nævnte kommuneplanrammer med kommuneplantillæg nr. 43 ændret til rammeområderne 31.E9 og 31.OF9.

 

Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan nr. 31.B4.2 Boligområde i den sydlige del af Hammerum. Efter den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af nærværende lokalplanforslag, ophæves lokalplan nr. 31.B4.2 for den del der er omfattet af lokalplanforslag nr. 31.E8.3.

 

Baggrund

I den eksisterende lokalplan er det offentlige, grønne naturområde udlagt som rekreativt areal. Dette betyder ifølge en rapport som Miljø og Klima (Herning Kommune) har fået udarbejdet, at det støjbelastede erhvervsområde ved motorvejen, ikke kan udnyttes efter hensigten, da støjpåvirkningen herfra på det rekreative område vil være for høj.

 

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslag nr. 31.E8.3 ændrer det rekreative område til offentligt grønt naturområde, og tilføjer et område til lettere erhverv i virksomhedsklasse 1 - 2 som en buffer mellem erhvervsområdet ved motorvejen og boligområderne nærmere Hammerum By. I erhvervsområdet er grundstørrelserne fleksible, og der kan etableres et regnvandsbassin med mulighed for grønne opholdsarealer langs kanterne.

 

I det offentlige, grønne naturområde er der mulighed for at etablere en gravet sø, friarealer, regnvandsbassiner, vilde engarealer, stier, landskabsbearbejdning ved strategisk udlagte bakkeøer samt skovplantninger.

 

Eventuel overskudsjord, fra blandt andet søudgravning, er foreslået anvendt til de nævnte bakkeøer. Bakkeøerne kan indgå som en lyddæmpende faktor, og især som en forskønnende bearbejdning og brydning af det meget flade landskab.

 

Hovedparten af lokalplanområdet er i byzone. Efter den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget er det kun det nye erhvervsområde, der skal være i byzone. Derfor overføres en meget lille del af lokalplanområdet til byzone, og den største del af lokalplanområdet tilbageføres til landzone.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd foreløbigt vedtages.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan til skole- og fritidsformål på Brændgårdvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 16. december 2014 (pkt. 357) foreløbigt forslag til lokalplan 13.OF24.2. Lokalplanforslaget vil give mulighed for at bygge en multihal samt skole- og institutionsbyggeri på en del af den tidligere biblioteksgrund på hjørnet af Brændgårdvej og H.P. Hansens Vej. På resten af grunden kan der anlægges boldbaner og andre former for friarealer.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. januar til den 4. marts 2015. Der er i denne periode indkommet 2 bemærkninger og 2 indsigelser til lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget indstilles nu til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

 

Baggrund:

Herning Bibliotek flyttede i august 2014 fra Brændgårdvej til Østergade i bymidten. Midtjyllands kristne Friskole (MkF) har fra oktober 2014 lejet biblioteket. MkF har vist interesse for at købe det gamle bibliotek for at få mulighed for at opføre en multihal og anlægge større friarealer med boldbaner og lignende.

 

Herning Byråd har i december 2014 foreløbigt vedtaget et forslag til en ny, samlet lokalplan for MkFs nuværende ejendom og det gamle bibliotek.

I lokalplanforslaget er der udlagt byggefelter, så der kan ske en mindre udvidelse af MkF mod nord. Syd for MkFs nuværende bygninger er der mulighed for at bygge nyt til multihal, klasselokaler, kontorer, indgangsparti og lignende.

 

I den offentlige høring af lokalplanforslaget er der indkommet 4 bemærkninger og indsigelser. Se bilag 1 - Samlede bemærkninger og indsigelser. Bemærkninger og indsigelser er beskrevet og vurderet i et selvstændigt notat. Se bilag 2 - Indsigelsesnotat. Hovedpunkterne er refereret herunder.

 

Bemærkninger fra Midt- og Vestjyllands Politi samt Energi Midt

De forhold, som Midt- og Vestjyllands Politi gør opmærksom på omkring oversigtsforhold og parkering, reguleres ikke af lokalplanen.

 

Nuværende placering af Energi Midts ledninger samt proceduren ved en eventuel flytning af ledningerne er allerede beskrevet i lokalplanen.

 

Indsigelser fra daginstitutionerne Brændgård og Galaxen

Bestyrelserne for de to daginstitutioner ønsker, at man vurderer, om der er behov for de nye vuggestue- og børnehavepladser, som lokalplanen giver mulighed for. Daginstitutionerne har sammen med Brændgårdskolen tidligere udtrykt bekymring for, hvilke konsekvenser det kan få for dem, hvis MkF får mulighed for at købe det gamle bibliotek.

 

De to daginstitutioner ligger inden for samme pasnings- og skoledistrikt som Midtjyllands kristne Friskole.

 

Herning Kommunes Center for Børn og Læring oplyser, at der inden for distriktet er nok pasningsmuligheder for de 0 - 6 årige i dagpleje, vuggestue og børnehave.

 

Hvis forslag til lokalplan 13.OF24.2 bliver vedtaget i sin nuværende form, og MkF efterfølgende køber det gamle bibliotek i et offentligt udbud vil MkF have mulighed for at bygge i alt cirka 3600 m² til daginstitution, skole, multihal m.m. Lokalplanforslaget fastlægger, at der i alt maksimalt må være 1600 m² byggeri, der anvendes til klasselokaler. Det vil sige, at der er mulighed for 24 klasselokaler á 70 m². Lokalplanforslaget indeholder ikke bestemmelser om, hvor meget byggeri, der må anvendes til daginstitution. MkF har i dag en børnehave med plads til 42 børn. De har meldt ud, at de har ønske om at oprette en privat vuggestue samt en børnehavegruppe mere.

 

Hvis forslag til lokalpan 13.OF24.2 ikke vedtages vil den nuværende  lokalplan 13.OF24.1 stadig gælde. Med lokalplan 13.OF24.1 har MkF  mulighed for at opføre 1750m² ny bebyggelse. Det vil dog være svært for MkF at udnytte denne byggeret med mindre de køber nye arealer, da hele den nuværende grund er udnyttet til bebyggelse, parkering, friarealer med mere.

 

Præcisering af bestemmelser om udstykning og anvendelse

I forbindelse med salget af det gamle bibliotek kan der blive behov for at udstykke den nuværende parkeringsplads som en selvstændig matrikel. Forvaltningen indstiller derfor, at den med kursiv markerede tekst tilføjes til lokalplanens § 5 stk.1: "Der må ske udstykning og matrikulær sammenlægning i overensstemmelse med lokalplanens opdeling i delområder som vist på kortbilag 2. Udstykning og matrikulær sammenlægning må også foretages med udgangspunkt i den eksisterende lovlige anvendelse af lokalplanområdets arealer. "

 

Der er også behov for at præcisere, at der inden for delområde III kun kan opføres anlæg til fritidsformål, men ikke egentlige bygninger. Forvaltningen indstiller derfor, at § 7 stk. 5 ændres fra:

 

Inden for delområde III må der kun opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til fritidsformål som for eksempel multibaner, bålhytter, legeredskaber og lignende. Bebyggelse og anlæg må maksimalt have en højde på 5 meter og skal gennem udformning, farvevalg m.m. fremstå som en del af den samlede bearbejdning af friarealerne.

 

Til:

 

Inden for delområde III må der kun opføres anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til fritidsformål som for eksempel multibaner, bålhytter, legeredskaber og lignende. Anlægggene må maksimalt have en højde på 5 meter og skal gennem udformning, farvevalg m.m. fremstå som en del af den samlede bearbejdning af friarealerne.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 13.OF24.2  endeligt vedtages med følgende ænderinger:
at der til § 5 stk. 1 tilføjes: Udstykning og matrikulær sammenlægning må også foretages med udgangspunkt i den eksisterende lovlige anvendelse af lokalplanområdets arealer,
at § 7 stk 1 ændres til: Inden for delområde III må der kun opføres anlæg, der er nødvendige for bydelens anvendelse til fritidsformål som for eksempel multibaner, bålhytter, legeredskaber og lignende. Anlæggene må maksimalt have en højde på 5 meter, og skal gennem udformning, farvevalg m.m. fremstå som en del af den samlede bearbejdning af friarealerne.

 

 

Jørn Vedel Eriksen og Knud Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 20.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Stationsbygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Stationen i Aulum ansøger om frigivelse af anlægsbevilling til renovering og omforandring af den gamle stationsbygning i Aulum.

Sagsfremstilling

I forbindelse med  budgetforhandlingerne for 2015 og overslagsårene afsatte Herning Byråd midler til etablering af et forenings- og kulturhus i Aulum Stationsbygning. Der blev afsat 140.000 kr. om året til drift fra 2015 og 500.000 kr. til anlægsopgaver. Sidstnævnte søges frigivet.

Foreningen Stationen vil i høj grad anvende bygningen til at fremme frivilligt arbejde samt åbne lokalerne op for frivillige aktiviteter af forskellig art. Det er vigtigt for Foreningen, at aktiviteterne ikke konkurrerer med eksisterende tilbud i Aulum, men skaber merværdi for borgerne.

Stationsbygningen ønskes bl.a. anvendt til følgende:

 • Mødelokaler
 • Søndagscafé / seniorcafé
 • Åben PC-café
 • Netværksgrupper
 • Babycafé for forældre på barsel
 • Åben børne/unge klub
 • Nørkle- og syklubber
 • Kortklubber
 • Børneloppemarked
 • Musikalske events for børn
 • Musik/sang aftener
 • Workshops for unge kunstnere
 • Udstillinger

Foreningen har allerede kontakt til mange frivillige, som vil stå for aktiviteterne i bygningen og møder generelt stor opbakning til projektet.

Bygningen trænger til både ind- og udvendig renovering. Udgifterne hertil er budgetteret til 790.000 kr.

Foreningen har samlet fået tilsagn om 790.000 kr. Henholdsvis fra Herning Kommune med 500.000 kr. og 290.000 kr. fra fonde m.v. Foreningen vil fortsat søge nye fonde i 2015 ligesom de selv skaffer finansiering til indkøb af inventar, belysning og låsesystem.

Bestyrelsen for foreningen har fået skriftligt tilsagn fra 21 personer, som ønsker at bidrage med frivilligt arbejde i forbindelse med renoveringen. Bestyrelsen har en forventning om, at den frivillige arbejdskraft kan bidrage til projektet med et ikke uvæsentligt beløb.

Der vil blive udarbejdet en brugs- og samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Foreningen Stationen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. eksl. moms til serviceområde 15, Kultur og Fritid, stednr. 364083, 
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015 på Serviceområde 15, Kultur og Fritid, stednr. 364083, 
at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde brugs- og samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Foreningen Stationen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Konkurrence-udsættelse af idrætsområdet og torvedrift

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen, Peter Dalsgaard

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag om, at der ikke igangsættes en udlicitering af idrætsområdet og torvedriften, og at Kultur og Fritid fortsætter en helhedsorienteret driftsmodel i samarbejde med Driftsafdelingen.
 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 12. maj 2014 emner for mulig konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering indenfor udvalgets resortområde.

Udvalget pegede på området vedr. stadion- og idrætsanlæg, som omfatter vedligeholdelse af kommunens udendørs idrætsarealer, herunder græsslåning mv.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 16. juni 2014 et samlet oplæg til konkurrenceudsættelse og anmodede administrationen om at arbejde videre med en kvalificering af forslagene.

 I det videre arbejde er der fremkommet flg. kommentarer:

DRIFT er kommunens egen entreprenørenhed, hvor der arbejdes efter en helhedsorienteret driftsmodel. Det betyder, at der måles på flere parametre bl.a. økonomi, kvalitet, medarbejdertilfredshed og borger/brugertilfredshed. I praksis betyder det, at DRIFT som virksomhed, skal vedligeholde bl.a. idrætsarealer i en given kvalitet, være konkurrencedygtige, have kvalificerede og tilfredse medarbejdere og levere en ydelse, som giver værdi hos borgeren/brugeren.
Kvaliteten håndteres via DRIFTs kvalitetskoncept, som er ens for både ekstern og intern opgaveløsning.
 
Grønne områder ”idrætsgræs” 
Siden 2001 har Herning Kommune konkurrenceudsat 30% af driften af kommunens grønne områder. Der er i en 10 årig periode (frem til 2010) udarbejdet kontrolbud fra DRIFT. Fra og med 2011 har DRIFT selv forestået udliciteringen.
 
De seneste 4 år har græsklipningen af grønne områder (”idrætsgræs”) i hhv. Lind, Snejbjerg og Tjørring været udført af private entreprenører. Det betydet at DRIFT kan benchmarke mod den bedste entreprenør i markedet i forhold til kunne levere en sammenlignelig ydelse målt på kvalitet og omfang.

Erfaringerne viser, at DRIFT kan udføre opgaverne 16% billigere i samme omfang og kvalitet.
 
Det skal bemærkes, at det kun græsklipningen, som har været udbudt, da græsplejen (gødskning, vertidræn, vertikal skæring m.m.) har vist sig at være for ufleksibel at udbyde i forhold til at have adgang til det rigtige udstyr på de optimale tidspunkter. Omfanget af udbuddet har i 2011-2014 været 647.000 kr. pr. år, og den direkte besparelse ved at hjemtage opgaven vil udgøre 150.000 kr. pr. år.
 
Torvet 
Vedligeholdelse af Torvet administreres af Kultur- og Fritidsafdelingen, men udgifterne betales fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets konti.

Arbejdsopgaverne på Torvet omfatter bl.a. følgende renhold, efterfylding af fuger, ukrudtsbekæmpelse, beskæring af træer, gødskning, vanding, hækklipning, pasning af kummer samt snerydning mv. En del af opgaverne foregår uden for almindelig arbejdstid.
 
Torvedriften er en kompleks opgave, hvor omfanget er begrænset, men hvor risiko og bevågenhed er stor. En opgave med betydelige koordinerende opgaver i forhold til events, arrangementer og tværgående samarbejde.

Nuværende drift iht. kontrakt udgør kr. 490.656, hvoraf der vil fragå kr. 40.000 som følge af B&O-grundens ændrede anvendelse.

Økonomi

 Den samlede besparelse udgør 190.000 kr. helårligt, når forslagene er gennemført.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der ikke igangsættes en udlicitiering af idrætsområdet, dog således
at der leveres en samlet besparelse på 190.000 kr. årligt.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Det legende Hus i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen, Pia Colstrup, Peter Vallentin

Sagsresume

Sdr. Felding Hallen v/ Vagn Andersen fremsender projektforslag til godkendelse og anmoder om frigivelse af anlægsbevilling.  

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2013-2016 er der afsat et anlægstilskud på 8,353 mio. kr. til Sdr. Felding Hallens udvidelsesprojekt mod, at hallen selv indsamler 2 mio. kr.
 
Det nuværende samlede driftstilskud på 993.000 kr. (2015) til Sdr. Felding Hallen forbliver uændret, idet der påregnes stigning i lejeindtægter som følge af udvidelsen/ opgradering af hallen.
 
Halprojektet indeholder bl.a. en om- og nybygning af den eksisterende hal til et moderne bevægelses- kulturhus med springgrav, bevægelsessal, motions- og spinninglokaler, squashbaner, klatrevæg, motorikbaner, kultursal mv. Hertil kommer nye møde- og omklædningsfaciliteter, depot cafe mv.
Halprojektet, et landskab for bevægelse idræt og kultur, imødekommer såvel nuværende som fremtidige behov:

 • Sdr. Felding skole får løst sit problem med utidssvarende gymnastiksal
 • Sdr. Felding Efterskole får gode muligheder for at satse på en ny idrætslinie (efterskolen benytter pt. faciliteter i Troldhede Hallen i Ringkøbing Skjern Kommune)
 • Sdr. Felding Kulturcenter integreres i det nye byggeri
 • Menighedsrådets konfirmandundervisning får egnede lokaler
 • Gode udfoldelses- og aktivitetsmuligheder for nærområdets institutioner

Gennem halprojektet "Det legende Hus" transformeres en klassisk idrætshal til et aktivitetshus, hvor man kan mødes på tværs af alder og interesse med mulighed for synergieffekt ud fra de forskellige aktivitetsmuligheder.

Halprojektet kobles naturligt med omkringliggende udearealer via et sammenhængende greb med udgangspunkt i 3 aktivitetsloops (hhv. et indvendigt loop, et naturloop og et urbant loop).
 
Samlede anlægsbudget udgør 22,818 mio. kr. ex moms.
 
Finansieringsplan:

Indsamlede midler pt.

2,400 mio. kr.

Beløb hensat vedr. gl. svømmebad

0,250 mio. kr.

Lokale og Anlægsfonden

3,000 mio. kr.

Donation Kulturhus

0,500 mio. kr.

Herning Kommune

8,353 mio. kr.

Forventet yderligere fonde/ sponsorer

0,500 mio. kr.

Låntagning hos Lokale og Anlægsfonden

7,762 mio. kr.

I alt

22,765 mio. kr.

 

 

Som det fremgår af ovenstående er Sdr. Felding Hallen i mål med 14,503 mio. kr. Restfinansiering forventes tilvejebragt ved yderligere 0,5 mio. via fonde og sponsorer og de sidste 7,762 mio. kr. via låntagning hos Lokale og Anlægsfonden.
I henhold til praksis på området deponeres der ikke for låntagning hos Lokale- og Anlægsfonden. Fonden forlanger som sikkerhed transport i de kommunale driftstilskud.

Projektet er i forsommeren 2014 sendt i udbud med forbehold for hhv. Herning Kommunes og Lokale- og Anlægsfondens godkendelse. Udbud er sket iht. de kommunale udbudsregler og i form af indbudt licitation, totalentreprise. Licitationsresultat af 24. juni 2014 er tilpasset en realiseringsplan jf. ovenstående budget og finansieringsplan. Bygherrerådgiver oplyser, at Lokale- og Anlægsfonden har godkendt tilrettet projekt og fastholder anlægstilskud på 3 mio. kr. og behandler forventeligt ansøgning om låneoptagelse på 7,815 mio. kr. på møde den 28. marts 2015.

 

Der nuværende samlede driftstilskud på 993.000 kr. (2015) til Sdr. Felding Hallen forbliver uændret.
 

Arealoverdragelse

 

Det samlede projekt medfører bygning over skel og etablering af "kiss and ride", hvorfor der er behov for erhvervelse af yderligere jord.

 

Sdr. Felding Hallen har til brug for realiseringen af deres projekt forespurgt om muligheden for at erhverve jord ejet af Herning Kommune. Hallen foreslår, at jorden overdrages på et gaveskøde med vilkår om, at jorden falder tilbage til Herning Kommune i det tilfælde, at den selvejende institution ophører med at eksistere eller drive hal. De ønskede arealer er markeret på vedhæftede bilag.

 

Forvaltningen bemærker, at Lupinvænget 3 og 5 i 2008 blev eksproprieret med henblik på udvidelse af netop Sdr. Felding Hallen. Kommunen betalte i 2008 samlet ca. 0,45 mio. kr. for de 2 grunde.

 

Ud over de markerede grunde, har den selvejende institution forespurgt, om det var muligt at erhverve noget af kommunens vejareal. Vejafdelingen har vurderet sagen og kan anbefale en overdragelse. En sådan overdragelse kræver at reglerne i vejloven om nedlæggelse af offentligt vejareal er fulgt, hvorfor der fremsendes særskilt sag om dette ved en senere lejlighed.

 

Hallen anmoder om Herning Kommunes endelig projektgodkendelse, herunder arealoverdragelse samt frigivelse af reserveret anlægstilskud.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at fremsendte haludvidelsesprojekt godkendes under forudsætning af tilskuds- og lånetilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden, 
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,353 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318091,
at anlægsudgiften på 8,353 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,053 mio. kr. i 2014 og 5,300 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318091. Rådighedsbeløbet på 3,053 mio. kr. i 2014 overføres til 2015 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015,
at der overfor Lokale- og Anlægsfonden gives transport i de kommunale driftstilskud til Sdr. Felding Hallen,    
at matriklerne 2cs, 2ct og 2 cø (markeret med rødt på vedlagte matrikelkort) overdrages til den selvejende institution på et gaveskøde, arealerne overdrages til 0 kr. med krav om, at arealerne tilbageskødes uden omkostninger, hvis den selvejende institution ikke længere driver hallen til offentlig formål eller hvis denne ophører med at eksistere,
at matriklerne 2 da og del af 25 e (markeret med blåt) magelægges mellem Sdr. Felding Hallen og daginstitutionen,
at vejareal og p-plads 7000aa (markeret med grønt) overdrages til Sdr. Felding Hallen, efter at arealet er nedlagt efter vejlovens regler,
at udgifter til arealoverdragelse ca. 50.000 kr. og etablering af "kiss and ride" ca. 50.000 kr. samt udgifter til landinspektør i forbindelse med matrikulær sammenlægning af arealer, afholdes inden for anlægsprojektets budgetramme.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om overdragelse af skolebygninger til Skibbild Nøvling Idrætscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Skibbild Nøvling Idrætscenter ved formand Leif Risom og Skibbild Nøvling Borgerforening ved Jan Rosenbjerg Albertsen fremsender 5 scenarier for hel eller delvis overdragelse af skolebygninger til hallen.

Lokalområdet foretrækker scenarie 1, hvor idrætscentret overtager alle skolebygninger på ca. 1.600 m2. Scenariet indbefatter en ansøgning om en årlig bloktilskudsforhøjelse på 200.000 kr. til drift af de lokaler, som idrætscenter anvender på skolen, så aktivitetsmuligheder kan fortsætte uændret.

Sagsfremstilling

Som følge af lukning af Skibbild Nøvling Skole pr. august 2015 er der lokalt taget initiativ til etablering af en kommende friskole. Ved etablering heraf kan friskolen vederlagsfrit overtage skolebygningerne. Foreningerne og institutionerne i Skibbild Nøvling anbefaler dog en løsning, hvor skolebygningerne overtages af idrætscentret bl.a. af hensyn til fremtid og økonomi.

 

Skibbild Nøvling Idrætscenter og skolen er fysisk bygget sammen og deler flere vitale områder, herunder forsyning. El, vand og varme går ind via skolen. Gasfyr er placeret i kælderen på skolen. Vand har indgang længst væk fra idrætscentret. El-tavle er etableret i skolen modsat hallen. Idrætscentret benytter skolens gymnastiksal, omklædningsrum og depot.

 

Ved en evt. adskillelse af skole og idrætscenter giver dette en række udfordringer af både praktisk og økonomisk art. Der er fremsendt en beskrivelse af 5 scenarier, hvor lokalområdet foretrækker scenarie 1.

 

Scenarie

Beskrivelse

Økonomiske konsekvenser

Andre konsekvenser

1

Skibbild Nøvling Idrætscenter over tager alle skolebygninger ca. 1.600 m2

Ingen etableringsudgifter

Afledt driftstilskudsbehov 200.000 kr.

Aktiviteter kan fortsætte uændret

2

Skibbild Nøvling Idrætscenter overtager dele af Nøvling Skole 850 m2. Friskolen overtager resten svarende til 750 m2

Udgifter til udmatrikulering, brandadskillelse, forsyning på ca. 620.000 kr.

Afledt årligt bloktilskudsbehov på 272.000 kr.

Aktivitetsmuligheder forringes. Friskolen etablerer sig sandsynligvis i andre lokaler, da denne løsning ikke er økonomisk bæredygtig. Herved vil lokalerne i skolebygningen stå tomme.

3

Friskolen overtager alle skolebygninger ca. 1.600 m2

Udgifter til udmatrikulering, brandadskillelse, forsyning på ca. 730.000 kr.

Afledt årligt bloktilskudsbehov på ca. 100.000 kr. til dækning af nye/ øgede forbrugsudgifter.

Aktivitetsmuligheder begrænses og vil være afhængig af privat aktør.

Friskolen etablerer sig sandsynligvis i andre lokaler, da denne løsning ikke er økonomisk bæredygtig. Herved vil lokalerne i skolebygningen stå tomme.

4

Nøvling Skole rives delvist ned. Skibbild Nøvling Idrætscenter overtager 850 m2

Udgifter til nedrivning ca. 750.000 kr.. Årligt afledt bloktilskudsbehov på ca. 272.000 kr.

Aktivitetsmuligheder forringes.

5

Nøvling Skole rives helt ned

Udgifter til nedrivning ca. 750.000 kr.

Udgifter til etablering af omklædningsrum, fyrrum, depot mm

Afledt årligt bloktilskudsbehov på ca. 100.000 kr. til nye/ øgede forbrugsudgifter

Aktivitetsmuligheder forringes/ ophører.

 

Såfremt skolens bygninger ovedrages til den selvejende institution jf. scenarie 1, kan friskolen leje sig ind i hos hallen. Alle foreningsaktiviteter vil kunne fortsætte uændret uden at der skal bruges penge på adskillelse af bygninger og reetablering af diverse forhold.

 

Skoleafdelingen oplyser, at årlig drift af skolen med 69 elever fra 0-6 kl. i dag udgør ca. 564.000 kr. Hertil kommer administration og pedelfunktion på sammenlagt ca. 293.000 kr. plus snerydning, brandtilsyn mm. Samlede udgifter i alt på 857.000 kr. ex. udgifter til snerydning, brandtilsyn mv. Der må forventes en snarlig udskiftning af fyr på ca. 350.000 kr.

 

Friskolen har pt. 25 elever fordelt på 0., 1. og 6 kl. Der budgetteres med en merudgift på 418.000 kr. Dette primært begrundet i mindre udgifter til rengøring og vedligehold. Der er aftalt en årlig leje på 256.000 kr. med friskolen. Hertil kommer privat fitnesscenter, som vil leje sig ind i dele af bygningen. Årlig lejeindtægter fra fitness forventes at udgøre 36.000 kr. Samlede årlige lejeindtægter forventes i alt at udgøre 292.000 kr. ex. ejendomsskatter. Lejeindtægter reguleres for udgift til ejendomsskatter.

 

Skibbild Nøvling Idrætscenter ansøger i denne model om en årlig bloktilskudsforhøjelsen på 200.000 kr. til drift at gymnastiksal, omklædning og depot, som pt. ligger under skolens drift.  

Skoleafdelingen oplyser at en forholdsmæssig driftsudgift på baggrund af nuværende drift og aktivitetsniveau beløber sig til anslået ca. 97.000 kr. årligt.

 

Skibbild Nøvling Idrætscenter modtager pt et årligt bloktilskud i 2015 på 368.000 kr. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at skolens bygninger vederlagsfrit overdrages via gaveskøde til Skibbild Nøvling Idrætscenter (scenarium 1), 
at udgifter til advokatomkostninger og tinglysning ifm. overdragelsen anslået 25.000 kr. afholdes af Skibbild Nøvling Idrætscenter, 
at der bevilges et supplerende årligt bloktilskud på 97.000 kr. med virkning fra overdragelsesdatoen, 
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 374-00-221-04, tilskud til haller, 
at såfremt lejeaftaler opsiges, er det Skibbild Nøvling Idrætscenters ansvar fortsat at drive bygningsmassen inden for bevilget bloktilskud.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for Madservice

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin V. Jørgensen

Sagsresume

På baggrund af møde i Social- og Sundhedsudvalget den 10. december 2014 (punkt 138) har forslag til revideret kvalitetsstandard for madservice været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Ældre- og Handicaprådene har afgivet høringssvar og den ændrede kvalitetsstandard fremlægges hermed til endelig godkendelse hos Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for madservice er senest godkendt i Herning Byråd i april 2014.  

Centralkøkkenet i Herning tilbyder en række ydelser ud over de beskrevne krav i kvalitetsstandarden som en del af sit koncept. I den ændrede kvalitetsstandard er følgende ydelser indskrevet i kvalitetsstandarden:

 • Valgmenu for 14 dage ad gangen, hvor borgeren for hver uge får 11 retter at vælge imellem, dvs. 22 retter over 14 dage.
 • Madbestilling via internettet (opstart 1. november 2014). Det skønnes, at 15% af kunderne kan have behov for online-bestilling, fx hvor pårørende hjælper på afstand.
 • Fleksibel udbringning, hvor borgeren udskrevet fra hospital allerede samme dag eller dagen efter kan få leveret mad til hjemadressen. Indsatsen ses som led i ”Det nære sundhedsvæsen”, hvor kommunen tværfagligt vil bistå borgernes behov dels for at undgå indlæggelse og dels for at gøre hurtige udskrivelser muligt. Der vurderes gennemsnitligt at være behov for denne fleksibilitet én gang ugentlig.

Ovennævnte 3 ydelser er blevet praktiseret i Herning Kommune som en del af indsatsen omkring ”Det nære sundhedsvæsen” og ”Øget digitalisering”. En indskrivning i kvalitetsstandarden vil være med til at sikre, at kommunens borgere tilbydes en ydelse som lever op til kommunens politik på områderne.

Ældrerådet har i sit høringssvar angivet, at man finder initiativet godt, og man anbefaler derfor de foreslåede ændringer.

 

Handicaprådet har behandlet forslaget på deres møde den 17. februar. Social- og Sundhedsudvalget forelægges Handicaprådets høringssvar på mødet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at forslaget til kvalitetsstandard for Madservice godkendes.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.00-P10-1-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Endelig behandling af kortlægning af plejeboligbehovet 2015-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 18. februar 2015 principgodkendt kortlægningen af plejeboligbehovet 2015-2025 med henblik på høring i Ældrerådet.

 

Plejeboligplanen har til formål at give et kvalificeret bud på behovet for permanente og midlertidige plejeboliger i Herning Kommune frem til 2025.

 

Kortlægningen forelægges nu til endelig politisk behandling efter høringen i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever en række forandringer og udviklingstendenser på ældreområdet, som har betydning for det fremtidige plejeboligbehov.

 

På den ene side forventes ældrebefolkningen at stige markant i de kommende år, hvilket i sig selv må forventes at medføre en stigning i plejeboligbehovet. Herudover forventes flere borgere med kroniske sygdomme og multisygdom. På den anden side er der udviklingstendenser, som går i den modsatte retning og kan mindske stigningen i plejeboligbehovet. De udviklingstendenser, som aktuelt er i fokus, er forventninger om, at plejebehovet udsættes i takt med stigende levealder, og at borgernes ønsker at blive boende længere tid i eget hjem. Borgerne forventes derfor at bo på plejecentrene i en kortere periode, end de gør i dag.

 

Der er udarbejdet en analyse af plejeboligbehovet i de kommende 10 år. I analysen er der forskellige scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet, som alle viser et stigende plejeboligbehov.

 

Det anbefales i den fremtidige planlægning, at der tages udgangspunkt i et scenarium, hvor dækningsgraden beregnes til at falde fra de nuværende 19,5 plejeboliger pr. 100 80+årig til 15,3 plejeboliger pr. 100 80+årig i 2025.

Med udgangspunkt i scenariet forventes det samlede plejeboligbehov at være ca. 145 boliger større i 2025 end det politisk besluttede antal plejeboliger i budget 2015-2018. Udvidelsen af plejeboligkapaciteten kan både ske ved refinansiering og genåbning af midlertidigt lukkede plejeboliger fra budgetlægningen 2015-2018 og ved etablering af nye plejeboliger.

 

Analysen viser endvidere, at der fremadrettet vil blive flere borgere med særlige behov inden for demensområdet. Der forventes et behov for flere skærmede boliger. Af de ca. 145 plejeboliger anslås ca. 15 at skulle målrettes brugere af skærmede boliger.

 

Udviklingstendenserne tyder på, at den fremtidige sammensætning af plejeboligkapaciteten mellem midlertidige plejeboliger og permanente plejeboliger vil skulle justeres. Der anbefales derfor øget fokus på at skabe en fleksibel plejeboligkapacitet mellem forskellige plejeboligtyper.

 

Med afsæt i plejeboligplanen anbefales, at der udarbejdes en udbygningsplan for plejeboligkapaciteten baseret på følgende principper:

 • Der planlægges tilbygning og udbygning af eksisterende plejecentre i centerbyer og omegnsbyer med det formål, at plejecentrene fremadrettet har minimum 60 pladser for derved at sikre stordriftsfordele.
 • Der planlægges et stort plejecenter i Herning omkring 2025.

 

Plejeboligplanen har været i høring i Ældrerådet. Ældrerådet er generelt positiv overfor kortlægningen og anbefaler scenarium 2.  

Ældrerådet foreslår, at følgende overvejelser indgår i den efterfølgende proces:

 1. Alt andet lige, så vil det være lettere først og fremmest at inddrage allerede lukkede boliger, derfor bør det have første prioritet.
 2. Når forvaltningen nu har påvist, at der allerede fra 2019 vil være et behov for flere pladser. Hvad er så begrundelsen for at omlægge 10 pladser på Kastaniegården i Aulum til ældreboliger.
 3. I stedet for at bygge et nyt stort plejecenter, bør man overveje at udbygge flere af de mindre plejecentre, så de bedre bliver i stand til at udnytte stordriftsfordelene.
  I planen er der peget på Kildehøj og Søglimt, men der kan sikkert peget på flere. Hvor mange, der kan blive tale om, og hvor store, de skal være, bør nærmere undersøges.
 4. Det er vigtigt for kommunes borgere, at plejecentrene er jævnt fordelt over hele kommune. Ældrerådet fraråder derfor, at der nedlægges mindre plejecentre for at gøre andre større.

 

Det samlede høringssvar er vedlagt som bilag.

 

I den kommende udbygningsplan for plejeboligkapaciteten vil Ældrerådets høringssvar komme til at indgå.

 

Med henvisning til Ældrerådets forslag 1 og 2 vil der i udbygningsplanen indgå stillingtagen til åbning af lukkede plejeboliger i budget 2015-2018, når det geografisk og økonomisk er hensigtsmæssigt i forhold til det samlede plejeboligbehov. Med henvisning til Ældrerådets forslag 3 og 4 vil udbygning af mindre plejecentre og udnyttelse af stordriftsfordele være i fokus. Udbygningsplanen for mindre plejecentre vil bero på en vurdering af det geografiske plejeboligbehov.

 

Inden for Herning Kommunes givne principper for investeringsprojekter vil plejeboligplanen komme til at indgå som element i Herning Kommunes Plan- og Budgetstrategi, hvor planlægning og budget knyttes sammen.

Plejeboligplanen vil ligeledes komme til at indgå i arbejdet med Herning Kommunes investeringsoversigt. 

 

 

Til Byrådets behandling af sagen er der udarbejdet et notat, der supplerer sagsfremstillingen. Notatet er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at plejeboligplanen 2015-2025 godkendes.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Ansøgning til "Klippekortmodellen"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Ø. Rasmussen

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2015 er der afsat en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en "Klippekortmodel". Puljen udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016. Udmøntningen foretages primo 2015 på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem tildeles midlerne via kommunernes bloktilskud.

 

Der er på forhånd reserveret beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunens andel af puljen udgør 1,098 mio. kr. i 2015 og 2,194 mio. kr. i 2016 og frem.

 

Social- og Sundhedsudvalget blev den 28. januar 2015 orienteret om "Klippekortmodellen".

 

For at få del i puljemidlerne skal kommunerne indsende en ansøgning, hvoraf det fremgår, hvordan kommunerne vil anvende midlerne, og hvordan målgruppen konkret afgrænses i den enkelte kommune. Ansøgningsfristen er den 18. februar 2015.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at puljens målgruppe i Herning Kommune defineres som:

 • Borgere over 67 år (borgere under 67 år er i målgruppen til ledsagerordning)
 • Borgere der ikke kan færdes på egen hånd, det vil sige, at de ikke kan orientere sig/ikke er trafiksikre (immobilitet)
 • Borgere der modtager plejepakker og omfattet af frit valgs leverandør til SL § 83, hjemmehjælp
 • Borgere med ganske få ressourcer og som har komplekse plejebehov
 • Borgere som kan udtrykke deres behov
 • Eksklusiv borgere der er modtager af BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) ordning

Det vurderes, at der i Herning Kommune er ca. 250 borgere, som har mulighed for at blive omfattet af "Klippekortmodellen". Det forudsættes, at 75 % af tiden vil anvendes i dagtimerne til hverdag og 25 % af tiden anvendes i weekender og helligdage. Der forventes en øget brug af klippekortet i forbindelse med højtider og ferier, hvor ensomhed erfaringsvis fylder mere for svage ældre.

 

Administrativt vil ordningen blive styret ved hjælp af kommunens omsorgssystem. Der vil blive oprettet en klippekortydelse, og der vil løbende blive trukket data på personniveau, så der kan holdes regnskab med timeantallet til den enkelte borgere. På denne måde kan udførerdelen følge med i visiteret og leveret tid på klippekortydelsen.


Borgeren får 30 minutter om ugen, og kan også vælge ’at spare tid op’. Borgeren og den faste hjælper aftaler, om aktiviteten skal være ugentligt eller om der ønsket sparet sammen til længerevarende aktiviteter. Borgeren kan maximalt opspare 6,5 time hver 13. uge. Hvis der er nogle borgere, der ikke får anvendt al tiden, giver det andre plejekrævende borgere mulighed for at komme med i ordningen.

 

Klippekortsaktiviteter kan foregå både i og uden for hjemmet. Det kan f.eks. være hjælp til selv at lave mad, højtlæsning, en gåtur, købe tøj, sko og gaver, en tur til frisøren, messebesøg, museumsbesøg, kirkegårdsbesøg, gudstjeneste, ekstra rengøring eller besøg hos venner og familie eller en tur i svømmehallen. Klippekortet kan også anvendes til at komme til det nærmeste aktivitetscenter, og hermed øge det sociale netværk og mindske ensomhed.
 
Det er vigtigt at understrege, at det er den enkelte borger, der sammen med hjemmehjælperen beslutter, hvordan tiden skal anvendes. Aktiviteten leveres af en godkendt frit-valgs-leverandør i Herning Kommune.
 
Arbejdets indhold svarer til det arbejde en SOSU medarbejder arbejdsmiljømæssigt kan godkendes til at udføre. Klippekortet kan eksempelvis ikke anvendes til havearbejde, snerydning, vinduespudsning, hovedrengøring og brændeforsyning.

 

Høringssvar fra ældrerådet er vedlagt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at målgruppe samt indhold i modellen godkendes,
at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på serviceområde 18, Sundhed og Ældre på 1,098 mio. kr. i 2015 og på 2,194 mio. kr. i 2016 svarende til Herning Kommunes andel af puljen,
at budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre udvides med 2,194 mio. kr. fra 2017 og frem svarende til de midler, som Herning Kommune modtager via bloktilskuddet til formålet. Dette sker i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Brændgårdskolens SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Der er på tidligere på et Børne- og Familieudvalgsmøde peget på, at der bør kigges nærmere på renoveringsbehovet af Brændgårdskolens SFO, herunder evt. anlæg af aktivitetsbane.

Der er derfor udarbejdet oplæg til renoveringsbehov mv. i samarbejde mellem Kommunale Ejendomme, Center for Børn og Læring og skolen.

Oplægget fremsendes til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af ordlyden i beslutningen på Byrådsmødet den 14.12.2014 under pkt 382 "at niveauet for ombygning på Brændgårdskolens SFO vurderes på ny, herunder behov for en eventuel aktivitetsbane eller lignende".

er der administrativt i et samarbejde mellem Kommunale Ejendomme, Center for Børn og Læring og skolen vurderet nærmere på ombygningsbehovet.

Der er udarbejdet medsendte notat omkring renoveringsbehovet.   

Det kan fremhæves, at der er prioriteret diverse vedligeholdelsesarbejder, akustikregulering, ventilation, en opfriskning af indgangspartiet, anlæg af en flisegang, der kan anvendes til mooncars, løbehjul mv.

Det samlede renoveringsbehov beløber sig til 615.000 kr..Finansiering heraf kan ske via stednummer 513 099 02, Diverse anlægarbejder på dagtilbudsområdet. Udvidelse/ændring af pladskapaciteten. Beløbet søges frigivet hertil.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 615.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, nyt stednummer, renovering af Brængårdskolens SFO,
at beløbet på 615.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, stednummer 513 099 02, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet. Udvidelse/ændring af pladskapaciteten.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.10-P05-1-14 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

Kvalitetsrapport 2013-2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes Folkeskoler, skoleåret 2013-2014 fremlægges til vurdering og dialog.  

Sagsfremstilling

 Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes skoler 2013-2014 fremlægges, så Børne- og Familieudvalget kan tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler med efterfølgende opfølgning.

 

Dette er den 6. kvalitetsrapport der udgives i Herning Kommune, den 2. rapport som udarbejdes i systemet: Hjernen og Hjertet, og den 1. rapport som udarbejdes med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse for kvalitetsrapporter. 

 

Som følge af Folkeskolereformen, som trådte i kraft i skoleåret 2013-2014, har ønsket været at forenkle kvalitetsrapporten og styrke fokus på kommuner og skolers resultater i forhold til de nationale måltal. Kvalitetsrapporten skal på en enkel og overskuelig måde angive retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne.

 

Kvalitetsrapporten har sin baggrund i Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolens § 40 a, stk. 5, jævnfør lovbekendtgørelse nummer 665 af 20. juni 2014. Folkeskolelovens § 40 a pålægger Byrådet årligt at udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver kommunens skolevæsen.

 

Kvalitetsrapporten 2013-2014 er en status pr. 1. oktober 2014 og indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede kommunale skolevæsen i Herning Kommune. 

Vurderingen baseres fortrinsvis på oplysninger, der beskriver resultater, kvalitetsoplysninger og skoleledernes vurdering af egen skole. 

Desuden indeholder kvalitetsrapporten en sammenfatning af skolebestyrelsernes vurderinger.

 

Data til kvalitetsrapporten er primært trukket fra Styrelsen for It og Læring (STIL)s datavarehus: Ledelses Informations System (LIS), og skolelederne har skullet forholde sig til deres egne data i skolerapporterne, mens nærværende rapport forholder sig til data for det samlede kommunale skolevæsen.

 

Det fortsatte arbejde med kvalitetsrapporten:

 • Efter godkendelse i Børne- og Familieudvalget lægges kvalitetsrapporten for Herning Kommunes Folkeskoler, skoleåret 2013-2014, på Herning Kommunes hjemmeside.
 • Folkeskolernes samråds FU vælger et tema, som sættes til dialog på møde mellem skolebestyrelsesformændene, skolelederne og Børne- og Familieudvalget.

 

Konklusionen på Kvalitetsrapporten for 2013-2014 er i hovedtræk:

Den sammenfattende helhedsvurdering baserer sig på følgende indikatorer om kvalitet:

 

·     De nationale test

·     Karakterer i afgangsprøven

·     Socioøkonomiske referencer

·     Overgang til ungdomsuddannelser

·     Sprogvurdering

·     Inklusion

·     Elevfravær

·     Trivselsmåling

 

Overordnet set har Herning Kommune nogle gode folkeskoler, som løser deres opgave godt. Eleverne klarer sig generelt godt i de forskellige test, de får gode karakterer, de gennemfører en ungdomsuddannelse samtidig med at folkeskolerne løser inklusionsopgaven. Elevernes fravær er lavt. Der indgår ikke trivselsmålinger i denne kvalitetsrapport, hvilket skyldes at data herfor ikke er tilgængelige i LIS før i foråret 2015. Data fra trivselsmålingerne vil fremover indgå som obligatoriske indikatorer.

 

Adgangen til digitale læremidler er øget. Der er fortsat fokus på at forbedre skolernes fysiske rammer, så de lever op til intentionerne i folkeskolereformen.

 

Overordnet set er læseresultaterne i Ordlæseprøve 1 i 1. klasse gode, da Herning Kommune i Strategi- handleplan for sprog og læsning har som mål at have 45 % sikre og hurtige læsere i marts 1. klasse. Landsnormen er her på 41,4%, hvor eleverne i Herning Kommune ligger på 67,2 %. Målet er derfor opnået fuldt ud.

 

I Sprogvurderingen i 0. klasse er andelen af elever i særlig indsats fortsat for høj. Her er landsnormen på 5%, hvor Herning Kommune ligger på 9%. En række elever har derfor behov for en tidligere indsats.

 

Inklusionsprocenten for Herning Kommune har ligget stabilt på 95 procent i perioden 2011/2012 til 2013/2014. Dette er 1 procentpoint fra Byrådets målsætning om at 96 procent af eleverne skal inkluderes i almenområdet. Der vil fortsat være fokus på inklusion, blandt andet med udarbejdelse af en ny inklusionsstrategi.

 

Med afsæt i kvalitetsrapportens konklusioner anbefales at der igangsættes et arbejde med at styrke den målstyrede undervisning i forhold til de Forenklede Fælles Mål.

Der bør fortsat være fokus på de to målspor: inklusion og overgang til ungdomsuddannelse, ligesom der bør sættes fokus på indholdet i forhold til dansk, matematik og den Åbne skole samt understøttende undervisning.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Byrådet godkender vurderingen af det faglige niveau på kommunens folkeskoler.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.13-P05-1-15 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Anlægsbevilling til kortlægning af naturarealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Berg Hansen, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 262.000 kr. i 2015 på Serviceområde 04 Grønne områder til kortlægning af plejekrævende naturarealer. Kortlægningen vil øge lodsejernes chancer for at få tilskud hos NaturErhvervstyrelsen til pleje af beskyttede naturarealer.

 

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 262.000 kr. i 2015 på Serviceområde 04 Grønne områder til naturpleje af fredede områder (stednr. 050099).

 

Beløbet anbefales anvendt til kortlægning af naturens tilstand på særligt udvalgte arealer. Kortlægningsgrundlaget i Herning Kommune er mangelfuldt, og kommunens lodsejere er reelt afskåret fra muligheden for at søge statslige tilskud til naturpleje.

 

Hvad er HNV? HNV står for: High Nature Value.

Kortlægningen af naturens tilstand skal give en større viden om, hvor den største naturværdi findes rundt om i kommunen.

Samtidig danner kortlægningen nødvendig baggrund for tildeling af tilskud til pleje af græs- og naturarealer, da registreringerne indgår i NaturErhvervstyrelsens nye HNV-kort.  

 

HNV er et kortlægningsværktøj, som bruges til at udpege områder med høj naturværdi i det åbne land.

HNV-kortet skal gøre NaturErhvervstyrelsen i stand til at målrette naturplejetilskud uden for Natura 2000-områder, det vil sige på § 3-arealer, for at opnå mest biodiversitet pr. tilskudskrone.

Med denne metode, er det hensigten at få prioriteret den mest værdifulde natur først.

 

For at lodsejere og forpagtere kan søge tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, skal arealet have en HNV-score på 5 eller derover. Arealer med høj score prioriteres først. Dermed kan arealer med lav HNV-score risikere ikke at få tilskud. Kan der ikke søges tilskud, bliver det langt mindre attraktivt for lodsejeren at udføre naturpleje på arealet, hvilket kan medføre, at plejen af arealet helt opgives. Udføres der ingen naturpleje, vil disse arealer efterhånden gro til og naturværdien mindskes eller gå helt tabt.

 

Der er 14 parametre, der danner grundlag for kortet, herunder parametre for arter, landskab, driftspraksis og levesteder. Artsparametrene er de parametre, som tydeligst siger noget om naturværdien på et bestemt areal. Der gøres brug af flest muligt tilgængelige data, dog ikke længere end 15 år tilbage. Faktaark om HNV-kortet 2015 er vedlagt som bilag til sagen.

 

Forvaltningen har modtaget henvendelser fra flere lodsejere, som har ønsket at gøre brug af denne tilskudsmulighed, men som ikke har kunnet ansøge på grund af den mangelfulde kortlægning.

 

Kortudsnit fra Danmarks Miljøportal som viser HNV-scorerne for området omkring Rind Å ved Høgild. De laveste HNV-scorer er blå, stigende over grøn til gul. Området er A-målsat i Kommuneplanen, men den højeste HNV-score i området er 7 ud af 14 mulige.

 

Kortlægningen vil blive udført af eksterne konsulenter med stor erfaring inden for fagområdet. På baggrund af tidligere indhentede tilbud på kortlægning af natur, kan det forventes, at der kan blive kortlagt ca. 1000 ha natur for de ansøgte midler. Der er tale om et forsigtigt skøn, det endelige resultat vil afhænge af de tilbud der kan fås i forbindelse med et reelt udbud.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at opgaven igangsættes, så vi dels sikrer bedre tilskudmuligheder og hermed indtjening for landbruget, samtidig med, at vi skaber grundlag for frivillig naturpleje af beskyttede naturarealer, der samtidig bidrager til at målene i Herning Kommunes naturpolitik nås.   

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling, samt at der frigives rådighedsbeløb på i alt 262.000 kr. i 2015, inden for Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr., Kortlægning af naturarealer.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 262.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr., Kortlægning af naturarealer,
at udgiften finansieres af det på stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 262.000 kr. i 2015.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.00.00-A21-1-15 Sagsbehandler: Nina Gunn Bredahl Thomsen  

Orientering: Konkurrenceudsættelse udlejningsadministration

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Brokær

Sagsresume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. juni 2014, pkt. 182 blev der drøftet mulige områder egnet til konkurrenceudsættelse.

I den forbindelse blev det besluttet, at udlejningsadministration af Herning Kommunes ejendomme skal konkurrenceudsættes.

 

Forvaltningen anbefaler, at tidsplan for konkurrenceudsættelsen tages til orientering.

Sagsfremstilling

En nedsat styregruppen for projektet bestående af Ole Gamskjær fra HK MidtVest, Lars Sørensen fra Teknisk Landsforbund og Centerchef Jacob Philipsen fra Herning Kommune, har udarbejdet tidsplan for konkurrenceudsættelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at sagen tages til orientering.

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt.  

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til grundvandssænkning på Timring Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til grundvandssænkning på Timring Skole.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 0,639 mio. kr. til grundvandssænkning på Timring Skole.

 

Grundvandssænkningen foretages med henblik på at fjerne fugtproblemerne i den ældste undervisningsfløj på Timring Skole (parterreplan), og dermed forebygge risikoen for udvikling af skimmelsvamp i bygningen.

 

Arbejdet ønskes igangsat i løbet af foråret 2015 og rådighedsbeløbet søges derfor frigivet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på 0,639 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Timring Skole - grundvandssænkning",
at anlægsbevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 0,639 mio. kr. på stednr. 011099 03 "Timring Skole - grundvandssænkning".

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Sagsnr.: 06.02.10-K04-1-13 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Forslag til Vandhandleplan 2013-2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

De statslige vandplaner blev endeligt vedtaget den 30. oktober 2014. Kommunerne har herefter et halvt år til at lave forslag til handleplaner, som skal være endeligt vedtaget juni 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Vandhandleplan godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog Forslag til Vandhandleplan den 8. maj 2012, pkt. 147. Forslaget redegjorde nærmere for, hvordan indsatsprogrammerne i de daværende statslige vandplaner ville blive realiseret i Herning Kommune. Vandplanerne blev efterfølgende underkendt i december 2012, hvorfor vandhandleplanen ikke blev endeligt vedtaget af byrådet. Miljøministeren offentliggjorde i oktober 2014 de nye vandplaner.

 

Forvaltningen har revideret det tidligere forslag til Vandhandleplan, så det er i overensstemmelse med de nye vandplaner. Ændringerne drejer sig primært om bortfald af en række indsatser i forbindelse med vandløb, der er taget ud af forslaget, samt virkemidlet 'ændret vandløbsvedligeholdelse', der også er taget ud af forslaget.

 

Forslag til Vandhandleplan skal i høring i otte uger i henhold til Miljømålsloven.

 

Vandhandleplanen beskriver, hvorledes forskellige indsatser tænkes gennemført i Vandplan 2013-2015. I vandløbene er der følgende virkemidler: Åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer og restaurering. I Gødstrup Sø er virkemidlet fosforfælding.

 

På spildevands-området skal der ske ændring af flere regnvandsbetingede udløb fra fælles kloak, spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme, og forbedringer af rensningen på et dambrug.

 

På grundvandsområdet er der ingen indsats.

 

Forvaltningen anbefaler, at Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 godkendes som vedlagt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 godkendes dog med det forbehold,

 

at Herning Kommune fortsat ikke finder det acceptabelt at skulle finansiere fosforfældning i Gødstrup Sø og fortsat ønsker afklaret, hvem der har ansvaret, både fagligt og økonomisk, hvis fosforfældning ikke har den ønskede effekt på miljøtilstanden i Gødstrup Sø.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til faldsikring på skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til etablering af faldsikring på skoler.

 

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten for 2015 afsat 0,631 mio. kr. til etablering af faldsikring på seks skoler.

 

Faldsikringen skal udføres på tagene af henholdsvis Holtbjergskolen, Sønderagerskolen, Brændgårdskolen og Herningsholmskolen, og sker på baggrund af krav i arbejdsmiljølovgivningen.

 

Det var oprindeligt forudsat, at der også skulle foretages faldsikring på Gjellerupskolen og Lundgårdskolen, men disse arbejder udgår.

 

Baggrunden er, at Gjellerupskolen er under afvikling og eventuelt behov for faldsikring i forbindelse med arbejde på taget frem mod lukningen vil derfor ske ad hoc. På Lundgårdskolen har det været muligt at genbruge afmonteret faldsikring fra Vestervangskolen, der har fået nyt tag med anden hældning, som ikke kræver faldsikring.  

 

De udgåede projekter er meget små i forhold til de tilbageværende, idet der kun var tale om manglende sikring på enkelte dele af bygningerne, og rådighedsbeløbet søges derfor ikke reduceret. Som følge af de udgåede projekter vil der dog kunne forventes et lille mindreforbrug på projektet.

 

Da arbejdet med etablering af faldsikring ønskes igangsat i løbet af foråret 2015, søges rådighedsbeløbet frigivet.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på 0,631 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr., "Faldsikring på skoler",
at bevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 0,631 mio. kr. på stednr. 011099, "Faldsikring på skoler".

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af vinduespartier på Brændgaardskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til renovering af vinduespartier på Brændgårdskolen.  

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 2,649 mio. kr. til renovering af vinduespartier på Brændgårdskolen.

 

Der er tale om vinduespartierne ud mod skolegården, hvor der er konstateret råd og generel nedbrydning af karmtræet. Vinduerne er fra 1960.

 

Da vinduesudskiftningen ønskes foretaget hen over sommeren - så vidt muligt i sommerferien - søges rådighedsbeløbet frigivet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på 2,649 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Brændgårdskolen - vinduespartier",
at anlægsbevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 2,649 mio. kr. på stednr. 011099 04 "Brændgårdskolen - vinduespartier".

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.03.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Strukturtilpasning af kommunens legepladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 22. april 2014, pkt. 79, at arbejde for at overdrage 29 legepladser til lokale foreninger. Byrådet tiltrådte beslutningen på møde den 6. maj 2014, pkt. 178. Man har ønsket sagen forelagt igen efter resultat af overdragelsesforretningerne forelå og forud for udfasning af de første legepladser.  

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til hvilke legepladser, der skal opretholdes ud over de 35 legepladser, som det allerede er besluttet at opretholde.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har 64 legepladser. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 22. april 2014, at 29 legepladser skulle forsøges overdraget til private foreninger. Af de 29 legepladser har der vist sig interesse for at overtage de ti. De resterende 19 legepladser, har der ikke har været interesse for at overtage. I forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2014 er der udtrykt ønske om at bevare flere legepladser end de 35, det allerede er vedtaget at bevare.

Bilag 1 indeholder en oversigt over de 29 legepladser, som forvaltningen oprindeligt indstillede til udfasning, samt forvaltningens vurdering af legepladserne i tre kategorier.

1. En kategori som primært er et tilbud til en lokal forenings medlemmer (fx kolonihaveforeninger).

2. En kategori som er de legepladser lokale foreninger har vist interesse for at overtage.

3. En kategori som ingen har vist interesse for at overtage.

Hvis det politisk ønskes at opretholde flere legepladser end de 35 vedtagne, anbefaler forvaltningen at der kigges på både de som ingen har vist interesse for at overtage, og de som foreninger har vist interesse for at overtage, dette ud fra et princip om ligebehandling af borgerne.

Bilag 2 indeholder en oversigt over hele Herning Kommune, fordelt på byer eller bydele, og alle de legepladser som forvaltningen har kendskab til både private og kommunale. Alle kommunale legepladser i parker eller grønne områder er vist med et foto. Dette bilag gennemgås på udvalgsmødet.

Borgerne i de områder, hvor legepladser udfases, vil blive informeret om nærmeste opgraderede legeplads, med midlertidig skiltning på de udfasede legepladser.

De legepladser, som udfases i Herning, forstæderne og centerbyerne, udfases i årene 2015-2019. Legeredskaberne tages ned, og de redskaber, som eventuelt fortsat er brugbare, genbruges på de legepladser, som bevares. Forvaltningen udarbejder planer for de udfasede legepladser og vurderer i den forbindelse, om det er formålstjenligt at opretholde et grønt område, eller om legepladsgrunden eventuelt skal overdrages til grundsalg.

De legepladser, der udfases i landsbyerne, fjernes efterhånden som de bliver nedslidte. Flere af legepladserne vurderes at have en anseelig restlevetid. I forbindelse med den årlige hovedinspektion vurderes legepladsens restlevetid, og når det vurderes, at legepladsen er slidt op eller reduceret til ikke længere at være et reelt fritidstilbud, fjernes de sidste legeredskaber.

Økonomi

I budgetforliget for 2015 er der afsat 990.000 kr. i 2015 og 660.000 kr. i 2016 til at sikre legepladsernes kvalitet og fremtoning. Til næste udvalgsmøde vil forvaltningen udarbejde en oversigt, som viser hvordan midlerne anbefales anvendt, ud fra den politiske beslutning om, hvilke legepladser, der opretholdes.  

Fra 2017 og frem er der afsat ekstra 250.000 kr. om året til vedligehold af de legepladser, der opretholdes, så udstyr løbende kan repareres og udskiftes.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der opretholdes yderligere 5 legepladser, sådan at i alt 40 legepladser opretholdes og opgraderes. De yderligere 5 legepladser, der opretholdes er:
 • i Herning opretholdes Ny Møllevej og Rødtjørnvej,
 • i Sunds opretholdes pladsen på Søgrunden,
 • i Hammerum opretholdes efter aftale med borgerforeningen enten Kastanie Alle eller Søndermarken, og
 • i Snejbjerg Nord opretholdes enten Engbjerg 1 eller 2 ligeledes efter aftale med Borgerforeningen.

 

at  7-8 legepladser overdrages til borgerforeninger, kolonihaveforeninger m.v.,

 

at de resterende 16 legepladser udfases,

 

at forvaltningen bemyndiges til, indenfor det afsatte beløb i investeringsoversigten i 2015 og 2016, at planlægge og gennemføre opgraderingen af de legepladser, som opretholdes. 

Beslutning

 Sagen er udsat til næste udvalgsmøde.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.22-P00-1-15 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Salg af vejareal til ejendommen Bredgade 14, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup, Peter Vallentin

Sagsresume

Salg af vejareal, del af parkeringspladsen Jernbane Alle, Vildbjerg til virksomheden Eurospar Vildbjerg Aps.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejarealet sælges.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en henvendelse om køb af vejareal, del af parkeringsplads. Eurospar Vildbjerg Aps ønsker at inddrage to p-pladser på parkeringspladsen Jernbane Alle.

De to p-pladser ligger nord-øst for ejendommen - vist med rødt på nedenstående oversigtskort.

 

Begrundelsen for ønsket er, at ejer af ejendommen Bredgade 14 ønsker at udbygge dagligvarebutikken med et flaskerum. Ejendommen er beliggende på en sokkelgrund.

 
 

 

 

Et mindre areal, vist med rødt syd-øst for bygningen, viser placeringen af en eksisterende lyskasse, som ønskes udvidet.

Økonomi

Ca. 45 m2 foreslås solgt for samlet pris på 99.100 kr. inkl. moms. Prisen er fastsat efter genanskaffelsesprisen for to p-pladser i Vildbjerg. Det præcise areal fastlægges endeligt efter landmåleropmåling.
 
Indtægt ved salg 99.100 kr. inkl. moms
Matrikulære ændringer og tinglysningsafgift 20.000 kr.
Anslået netto indtægt i alt 79.100 kr. inkl. moms.

 

Herning Kommune afholder i henhold til vejlovens regler udgifterne til handlens berigtigelse og matrikulær tilpasning og afstår dermed del af vejlitra 7000r.

 

Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets  behandling af sagen oplyses:

Salgsindtægt excl. moms udgør 59.000 kr. netto. Beløbet tilskrives de likvide midler, idet restrammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001102 er disponeret i 2015.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at ovennævnte areal sælges,
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 til salgsindtægten på ca. 79.000 kr. ekskl. moms til Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001107 salg af mindre arealer i 2015,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 til sagens udgifter på anslået 20.000 kr. til  Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001107 salg af mindre arealer i 2015. Udgiften finansieres af salgsindtægterne,
at nettoindtægten på anslået 59.000 kr. ekskl. moms tilskrives de likvide aktiver i 2015.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 09.02.00-P19-29-13 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Forlængelse af hensigtserklæring mellem ejere af ESØ og Østdeponi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø

Sagsresume

Herning Byråd godkendte den 28. januar 2014, pkt. 89, en hensigtserklæring med henblik på at fusionere ESØ og Østdeponi.

 

Hensigtserklæringen udløb den 31. december 2014, men da arbejdet ikke er færdigt, ønsker Østdeponi og ESØ, at hensigtserklæringen forlænges til 31/12-2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at hensigtserklæringen forlænges til 31. december 2015. 

 

Sagsfremstilling

En styregruppe og arbejdsgruppe nedsat af Østdeponi og ESØ har i løbet af 2014 arbejdet med at tilvejebringe forslag til vedtægter, økonomi/åbningsbalance og organisering for et nyt fællesskab.

 

Arbejdet er endnu ikke afsluttet, men det forventes der kan præsenteres et færdigt beslutningsgrundlag for ejerkommunerne senest i juni 2015

 

Det forventes, at en fusion kan ske pr. 1 januar 2016 eller alternativt i løbet af 2015.

 

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at hensigtserklæringen forlænges til 31. december 2015. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at hensigtserklæringen om undersøgelse af mulig fusion mellem ESØ og Østdeponi forlænges til 31. december 2015.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-11 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Rideskov i Hodsager Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt 

Sagsresume

Projekt ”Rideskov i Hodsager Plantage” har til formål at forbedre ridefaciliteterne i Hodsager Plantage.

Projektet har via de involverede klubber allerede opnået interesse fra ryttere og foreninger i og uden for Herning Kommune. Projektet betyder, at den allerede aktive ridesport i Herning Kommunes skove kan understøttes med forbedrede faciliteter samt frivillig arbejdskraft, som kan sikre en bæredygtig servicering af ridesporten og friluftslivet i Herning Kommune fremadrettet. Udvikling af en rideskov vil være den første af sin slags og være med til at promovere Herning Kommune.  

Der er til projektet opnået eksternt tilskud fra Friluftsrådets Tips- og Lottomidler på i alt 90.000 kr. samt fra Naturstyrelsen, Lokale Grønne Partnerskaber på i alt 100.000 kr. Hertil giver Herning Kommune, Kultur og Fritid tilskud på 25.000 kr. Samlet tilskud til projektet er på i alt 215.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, projektet godkendes og realiseres i samarbejde med frivilligt arbejde fra lokale foreninger og interessenter. Herning Kommune, Natur og Grønne Områders andel af projektet på 167.000 kr. afholdes af driftsbudgettet fra serviceområde 04, Grønne Områder, afsat til realisering af målene i Naturpolitikken herunder friluftsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. januar 2014, pkt. 12, at der blev udarbejdet en samlet projektbeskrivelse, samt at forvaltningen afsøgte muligheden for ekstern medfinansiering
 
Projektbeskrivelse
Projektideen til en rideskov i Hodsager Plantage er fremsendt af Hodsager Rideklub.

Den 4. marts 2014 blev der holdt møde med interesserede parter, hvor projektet, aftaler og indhold blev drøftet for at skabe lokal forankring og samskabelse i projektet. På baggrund af mødet er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra storhesterytterne, islænderrytterne samt jægerne i Hodsager Plantage, som skal fungere som arbejds- og sparringsgruppe for projektet.

Projektet indeholder etablering af ridestier med springserier i Hodsager Plantage. Hertil etablereres der, i det nordvestlige hjørne af Hodsager Plantage, en parkeringsplads, en shelterplads med tre shelter, to hestefolde, ét muldtoilet samt formidling. Der indlægges vand på pladsen. Det giver mulighed for at overnatte i skoven, som en del af en længere ridetur i Herning Kommune.
 
Der er indgået aftaler om brug af frivillige fra Hodsager Rideklub, Dansk Islandhesteforening samt Aulum-Haderup-Grove Jagtforening i etablering og drift af ridestier og spring samt tilsyn med shelterpladsen. I forarbejdet til projektet er der vist stor samarbejdsvillighed fra alle inddragne parter og en fælles forståelse for at bruge skoven til flere formål.

Økonomi

Projektet finansieres via eksternt tilskud fra Friluftsrådets Tips- og Lottomidler, Naturstyrelsen, Lokale Grønne Partnerskaber samt kommunal medfinansiering. Beløbet fra Friluftsrådet og Naturstyrelsen er ikke momspligtigt.

Den kommunale andel af projektomkostningerne afholdes via serviceområde 04, 'Grønne Områder, 530 Friluftsliv, Egne', af de afsatte årlige midler til realisering af målene i Naurpolitikken, inden for den ordinære driftsramme i 2015.

Driften af rideskoven varetages primært af frivillige og kommende brugere gennem samarbejdsaftaler. Herning Kommune, Natur og Grønne Områder er ansvarlig for at koordinering og tømning af en skraldespand.

Budgetoverblik for projektet: 

De samlede udgifter på 382.000 kr. i 2015 finansieres af en anlægsindtægt på 215.000 kr. i 2015, jf. ekstern tilskud fra Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Herning Kommune, Kultur og Fritid, samt 167.000 kr. i 2015 fra den ordinære driftsramme på Serviceområde 04, Grønne områder, 530 Friluftsliv, egne.

Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen oplyses:

Teknik og Miljøudvalget har reduceret projektbeløbet til 277.000 kr. De eksterne tilskud beløber sig til 190.000 kr. Restbeløbet finansieres henholdsvis af Serviceområde 11 Idræt og Fritid (Kultur- og Fritidsudvalget) med 25.000 kr. og Serviceområde 04 Grønne områder (Teknik og Miljøudvalget) med 62.000 kr.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at det tages til orientering, at Teknik- og Miljøudvalget har godkendt projektet, som realiseres i samarbejde med frivillig arbejdskraft i 2015, med et reduceres projektbeløb på 277.000 kr.,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 277.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04, Grønne områder, nyt stednr.,
at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 190.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04, Grønne områder, nyt stednr. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,
at den resterende del af anlægsudgiften på 87.000 kr. i 2015 finansieres med 62.000 kr. af den ordinære driftsramme på Serviceområde 04, Grønne områder, 530 Friluftsliv, Egne samt 25.000 kr. fra Serviceområde 11 Idræt og Fritid i 2015.

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.00.00-G01-494-06 Sagsbehandler: Anne Mette Dan-Weibel  

Personalesag

 

Sagsnr.: 81.00.00-G01-512-09 Sagsbehandler: Laila Leerholm  

Personalesag

 

Sagsnr.: 85.11.00-G00-26-11 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Godkendelse af leasingaftaler på IT-området

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-10-15 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Beslutning om udbud af Snejbjerg gl. skole

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-17-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Salg af ejendom i Tjørring

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Projektkonkurrence Banegårdspladsen

 

Sagsnr.: 24.10.05-Ø50-1-12 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Innovatorium Herning A/S

 

Sagsnr.: 01.02.32-G00-1-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Blücher Metal A/S

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Tunnel under Trehøjevej

 

Sagsnr.: 03.00.12-G14-1-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Tilbagekøbsklausul

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-33-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Genvurdering af konkurrenceudsættelse

 

Sagsnr.: 83.00.00-G01-37-14 Sagsbehandler: Helle Schjermer Lauridsen  

Konkurrenceudsættelse

 

Sagsnr.: 01.02.36-G01-1-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af ejendom

 

Sagsnr.: 13.03.00-G14-3-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Aulum Fjernvarme ønsker at placere ledninger i kommunale arealer.