Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.


Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 20.03.01-G01-1-14 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Beatles-Festival i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen ”Come Together”, som består af 4 musikentusiaster Per Steensberg, Leila Steensberg, Bent Bernadi Sørensen og Mogens Raunsgaard, ønsker at afholde Beatlesfestival i Herning i uge 23 2016. Med baggrund i foreningens store passion for musik generelt og Beatles i særdeleshed, ønsker de at sætte Herning på landkortet med en festival, der samler alle byens kræfter indenfor kultur og forretningsliv og dermed skabe en musikfestival, der fylder hele byen og tiltrækker publikum fra hele regionen.
”Come Together” søger kr. 300.000,- i tilskud til festivalen, samt ydelser fra Herning Kommune på ca. kr. 180.000,-.

Sagsfremstilling

Motiveringen fra ”Come Together” lyder således:
”Alle har et forhold til The Beatles, således også underskriverne på dette skrift. Måske har vi et stærkere forhold end de fleste. Dette vil så også være drivkraften bag det arbejde, der venter. Vi tre har mødtes nogle gange, dels for at tale os ind på, hvordan vi forestiller os et sådant arrangement afviklet og dels for at lave en strategi for, i hvilken rækkefølge vi bør gøre tingene. Vi tænker efterhånden at udvide gruppen med personer, der har de kompetencer, projektet efterspørger.
 
Herning skal være samlingspunkt i en begivenhed med fokus på verdens mest populære musik. Festivalen skal samle alle kræfter inden for kultur og forretningsliv til festlige dage med aktiviteter over hele byen og engagere alle aldersklasser. Festivalen skal markere, at Herning kan løfte et stort musikarrangement, der fylder hele byen og tiltrækker publikum fra hele regionen.
 
Foreningen har foreløbig lagt sig fast på uge 23 i 2016. Det er så tæt på sommervejret som muligt i respekt for, at det ikke må blive for sent i forhold til musikskolens sæson.
Varigheden vil afhænge af økonomi og indhold, men det er realistisk med 3-5 dages arrangementer med slut søndag, den 12. juni 2016.
 
Festivalen skal primært afvikles i Herning midtby. Der må ikke være for langt mellem aktiviteterne. Der skal være en oplevelse af, at der sker meget hele tiden.
 

 • Der skal være Beatles-kopi-bands - bands, der laver fortolkninger – udstillinger, film, boder, foredrag osv.

 • Mulige koncertpladser: Poulsens Plads, Torvet, Tinghuspladsen, Fermaten, Kongrescentret, Biblioteket, Teamteatret, Herning Kirke.

 • Midtbyens gader omdømmes til: Abbey Road, Penny Lane, The Long and Winding Road, Strawberry Fields..

 • De forretningsdrivende bruger slogan’et ”Beatles for sale”. Restauranter og værtshuse finder deres eget udtryk under temaet The Beatles.

 • Musikskolen opfører et værk med solister - fx George Martins ”In My Life”

 • Billedskolen maler en bus ”Magical Mystery Tour”. Den kan bruges til reklame, transport og/eller udstilling.”

Arrangøren ønsker, at involvere så mange aktører som mulig over hele byen og har allerede fået tilkendegivelser fra mange relevante samarbejdspartnere bla. MCH, Herning Billedeskole, Danmarks Fotomuseum, Medie- og WEB linjen på Herningsholms Erhvervsskole, Cityforeningen, Team Teatret, Herning Musikskole, Herning Bibliotek, Heart, Herning Kirke, Sangens Hus, Den Jyske Sangskole og Herning Centret.
Derudover vil der også fremadrettet arbejdes på flere samarbejdspartner, samt fonde og virksomhedssponsorater.
 
Finansiering/brugerbetaling
Alt musik og tilbuddene i det offentlige rum skal være gratis. Derfor er der brug for velvillighed fra Herning Kommune, Cityforeningen, fonde og virksomheder.
Et eventuelt overskud videreføres i foreningen til lignende arrangementer, som kan gentages efter 2 – 3 år, evt. med et nyt tema.
 
Come Together søger om tilskud på kr. 300.000,- til gennemførsel af Beatlesfestival i Herning. Heraf kr. 50.000,- i forskud til udgifter i opstartsfasen. Det er en nystartet foreningen uden kapital.
 
Come Together søger om ydelser og assistance fra Herning Kommune. Dette beløb anslåes til ca. kr. 180.000,-

 

Det er forvaltningens vurdering, at arrangementet vil styrke Hernings brand som eventby og vil udvide palletten over events med en ny type. Festivalen vil ligeledes understøtte aktivitetsudviklingen af midtbyen og vise at Herning Kommune bakker op om foreningsinitiativer. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at det ansøgte beløb udgør en stor del af det samlede budget for bymarkedsføring og derfor indstiller et mindre beløb, hvilket også animerer arrangørene til at øge indtægterne fra andre indtægtskilder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på kr. 200.000,-, heraf kr. 50.000,-  udbetalt som startkapital (kr. 150.000 udbetales i 2016 og kr. 50.000 udbetales i 2015). Hele beløbet finanseres af konto 364-02-062-08 - Bymarkedsføring. Samlet årlig rådighedsbeløb kr. 1,9 mio. kr,

 

at der bevilliges ydelser og assistance fra Herning Kommune på ca. kr. 180.000,-, som finansers af konto 364-13-017-00 Bymidte aktiviteter. Samlet årlig rådighedsbeløb kr. 1,212 mio. kr.,

 

at tilskudet forudsætter en bred involvering af kulturinstutioner og detailhandlere i Herning Centret og Herning City,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå samarbejdeaftale med foreningen "Come Together".

Beslutning

Indstillingen er ikke tiltrådt.

 

Der bevilges 50.000 kr. i opstartstilskud i 2015 samt en underskudsgaranti på 100.000 kr. i 2016 under forudsætning af, at foreningen "Come Together" inden igangsættelsen fremsender dokumentation for, at der er ekstern finansiering for 400.000 kr. fra foreninger og fonde.

 

 

Økonomi- og Erhversudvalget beslutter dermed som følger:

 

at der bevilliges et tilskud på kr. 50.000 som startkapital i 2015. Beløbet finansieres af konto 364-02-062-08 - Bymarkedsføring,

 

at der bevilges en underskudsgaranti på 100.000 kr. i 2016, Beløbet finansieres af konto 364-02-062-08 - Bymarkedsføring,

 
at der bevilliges ydelser og assistance fra Herning Kommune på ca. kr. 180.000,-, som finansers af konto 364-13-017-00 Bymidte aktiviteter. Samlet årlig rådighedsbeløb kr. 1,212 mio. kr.,
 
at bevillingerne forudsætter en bred involvering af kulturinstutioner og detailhandlere i Herning,
 
at bevillingerne er under forudsætning af, at foreningen "Come Together" inden igangsættelsen fremsender dokumentation for, at der er ekstern finansiering for 400.000 kr. fra foreninger og fonde,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå samarbejdeaftale med foreningen "Come Together".

 

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-2134-07 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Uddannelsesby Herning - finansiering af opgaver og ny organisering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Uddannelsesby Herning har drøftet projektets fremtid og foreslår en ændret organisering.

 

Endvidere ansøges der om 300.000 kr. i 2015 og 300.000 i 2016 til dækning af Uddannelsesbyens udgifter til markedsføring, brobygning og aktiviteter.

Sagsfremstilling

Uddannelsesnetværk Herning har eksisteret siden 2007. Fra 2009 har netværket været organiseret som en forening med et driftsbudget til aflønning af projektkoordinator og finansiering af aktiviteter og markedsføring. Fra 2013 overgik foreningen til et projekt, hvor Erhvervsrådet Herning- & Ikast-Brande som projektejer har varetaget såvel sekretariatsbetjening, markedsføring og de mere konkrete aktiviteter. Erhvervsrådet har haft en projektkoordinator ansat til at varetager flere af opgaverne.  

 

Herning Kommune har medfinansieret opgaven med 450.000 kr. årligt fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.63 Erhvervsudvikling, Menneskelige kompetencer i 2013 og igen i 2014. Endvidere har Ikast-Brande Kommune, uddannelsesinstitutioner og virksomheder medfinansieret. Det samlede budget i 2014 er på 1.095.000 kr.

 

Midlerne er gået til :

 

 • Sekretariatsbetjening af uddannelsesnetværket:
  Formål: Drøftelse af uddannelsespolitiske temaer og strategier med henblik på at skabe en udvikling af Herning/Ikast-Brande som uddannelsesområde.
  Hvem: 11 uddannelsesinstitutioner og 2 kommuner
  Omfang: 3-4 årlige tematiserede møder

 • Brobygning:
  Formål: At informere offentlige og private virksomheder om mulighederne og fordelene ved at samarbejde med studerende mhp. at indgå flere samarbejdsaftaler med studerende og ansætte dimenttender.
  Omfang: Årligt gennemføre 200 virksomhedskontakter. Der er afsat ca. 8 timer ugentligt til opgaven

 • Markedsføring:
  Formål: At markedsføre området som et godt sted at studere med mange gode uddannelsesmuligheder og aktiviteter i fritiden.
  Omfang: Hjemmeside, Facebook, Instagram, annoncer, biografreklamer, artikler og annoncer og aktiviteter

 • Livet i fritiden:
  Formål: Formål: at samarbejde med relevante aktører om at iværksætte aktiviteter målrettet de studerende.
  Omfang: Samspil med forskellige aktører og igangsætning af sociale aktiviteter. Eks. netværket SMASH og SKUB (skiklub), involvering i projekter initieret af andre aktører f.eks. Cityforening, Biblioteket, VisitHerning og de enkelte uddannelsesinstitutioner, velkomstfest, loungeparty o.lign.

 

Uddannelsesby Hernings netværk foreslår, at Uddannelsesby Herning organiseres på en ny måde. Konkret forslås:

 • Herning Kommune fremadrettet står for sekretariatsbetjeningen af netværket og vedligeholdelse af netværkets hjemmeside og sider på sociale medier

 • Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune varetager fremadrettet den overordnede markedsføring af uddannelsesområdet i hver af de to kommuner.

 • Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune køber fremadrettet brobygningsaktiviteter hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

 • Uddannelsesinstitutionerne finansierer og varetager fremadrettet opgaven med at fremme 'Livet i fritiden' via det operationelle netværk, hvor der sidder en repræsentant fra Herning Kommune.

 

Ved at trække sekretariatsbetjeningen til Herning Kommune er det muligt at fremme en øget koordinering med kommunale aktiviteter på uddannelsesområdet såvel som med andre områder. Samtidigt vil en kommunal opgavevaretagelse kunne sikre en øget kontinuitet i varetagelsen. Endelig vil selve sekretariatsbetjening kunne afholdes inden for den kommunale lønramme på By, Erhverv og Kulturs lønbudget på Service område 20 Administration.

 

Endvidere foreslås det, at der frigives 300.000 kr. årligt til markedsføring, brobygning og aktiviteter i 2015 og igen i 2016 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.63

Økonomi

Udgifter:

 

 
År 2015
År 2016
Markedsføring
100.000
100.000
Brobygning
100.000
100.000
Aktiviteter - pulje
100.000
100.000
I alt
300.000
300.000

 

Udgifterne til markedsføring administreres af kommunen. Udgiftene til brobygning går til køb af timer hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, mens udgifterne til aktiviteter vil indgå i en pulje, hvortil der kan ansøges om midler målrettet målgruppen. Der vil blive lagt op til at uddannelsesinstitutionerne ligeledes bevilger midler til aktiviteter, særligt vedrørende livet i byen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at det godkendes, at Herning Kommune fremadrettet varetager sekretariatsbetjeningen af netværket bag Uddannelsesby Herning og varetager markedsføringen på de sociale medier m.m. inden for By, Erhverv og Kulturs lønbudget, Serviceområde 20 Administration,

 

at Herning Kommune i forbindelse med den generelle markedsføring af byen tillige markedsfører uddannelsesbyen,

 

at der bevilges 300.000 kr. i 2015 og 300.000 kr. i 2016 under Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.63 Erhvervsudviking, udvikling af menneskelige ressourcer til markedsføring, køb af brobygning hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og aktiviteter,

 

at administrationen bemyndiges til at udmønte midlerne og til at indgå resultatkontrakt med Erhvervsrådet vedrørende de 100.000 kr. til brobygning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 29.30.04-A00-1-14 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Medlemsskab af foreningen MedTech Innovation Consortium

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Steen Dahl Pedersen

 

 

Sagsresume

Region Midtjylland ønsker i samarbejde med Aarhus Universitet, VIA University College og midtjyske kommuner at etablere en forening 'MedTech Innovation Consortium' (MTIC), som en komplementering af fonden MTIC, der har til formål at fremme sundhedsinnovation og erhvervsudvikling. Målet er dog på sigt, at foreningen bliver en videreførsel af fonden, når der ikke er flere midler i fonden.  
 
Foreningen finansieres ved medlemskontingenter – for de deltagende kommuner med 2 kr. pr. indbygger i årene 2015 – 2017, hvilket for Herning Kommune vil være ca. 174.000 kr. om året.

 

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i samarbejde med Aarhus Universitet, VIA, MTIC og repræsentanter fra kommunerne (Århus og Struer kommuner) arbejdet på et forretningskoncept for et samarbejde, der skal sikre opretholdelsen og videreførelsen af de kompetencer og resultater, der er opbygget i de seks år fonden MTIC har eksisteret.
 
Initiativet om at etablere et forpligtende regionalt samarbejde omkring sundhedsinnovation og erhvervsudvikling er igangsat ud fra en erkendelse af, at der er behov for et langt bredere perspektiv på sundhedsvæsenet, hvis den store omstilling, der sker i disse år på sundhedsområdet, skal lykkes.
 
Det forpligtende samarbejde etableres gennem en nystiftet forening ”Foreningen MedTech Innovation Consortium”. Foreningen blev oprettet den 17. december 2014, hvor der blev afholdt stiftende generalforsamling  i MedTech Innovation Consortium. Aarhus Universitet, VIA University College og Region Midt er stiftere, sammen med følgende kommuner: Aarhus, Favrskov, Struer, Holstebro, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Viborg og Skanderborg

 

Foreningens formål er:

 1. at skabe et ”klynge”- fundament i Region Midtjylland og herved medvirke til at udviklingen af nye perspektivrige produkter, processer og services til sundhedssektoren sker i tæt samarbejde mellem kommuner, region, viden-institutioner og private virksomheder.

 2. at bidrage til i Region Midtjylland at understøtte udviklingen og implementeringen af nye løsninger i sundhedssektoren, der kan bidrage til forbedret forebyggelse, forbedret pleje- og behandlingsmetoder og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

 3. at medvirke til at opbygge relevante kompetencer indenfor sundhedsinnovation i Region Midtjylland. Det kan eksempelvis være ved at medvirke til uddannelse inden for sundhedsinnovation, eller ved at bringe studerende i kontakt med sundhedssektoren og private virksomheder.

 4. at støtte ideer og projekter, der udvikles og/eller sker i samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder/organisationer i Region Midtjylland (OPI, OPP og OPV). Støtte kan ydes i forskellige former, herunder ved leverance af ydelser og tildeling af midler.

 5. bestyrelsen kan efter sit frie skøn foretage uddelinger til almennyttige fonde, foreninger og personer, der studerer, forsker eller arbejder med opgaver/projekter inden for foreningens formål og sundhedsinnovation generelt.

 6. foreningen kan betinge sine støttetilsagn, herunder betinge disse af hvorledes, der skal forholdes med immaterielle rettigheder, som udvikles i et støttet projekt.

 7. foreningen finansieres gennem kontingenter fra sine medlemmer og tilskud/donationer fra sine medlemmer eller andre. Foreningen kan indgå resultatkontrakter og/eller acceptere andre vilkår for at modtage tilskud/donationer til projekter.

 

Foreningen forventes i det væsentligste at benytte sig af Fonden MedTech Innovation Center (MTIC) i det udførende arbejde.
 
Kommuner, der ønsker at blive medlem af foreningen, forpligter sig til at betale 2 kr. pr. indbygger i medlemskontingent i 2015 – 2017, hvorefter samarbejdet evalueres.

 

Region Midtjylland og Aarhus Universitet betaler årligt hver 2 mio. kr. VIA University College betaler forholdsmæssigt i forhold til Aarhus Universitet opgjort pr. studerende.
 
De midtjyske kommuner skal indstille 1 – 3 kandidater til bestyrelsen, da antallet er afhængig af, hvor mange kommuner, der søger optagelse i foreningen. Aarhus Kommune og Holstebro Kommuner er udpeget til bestyrelsen. Endvidere har

KD-netværket indstillet Silkeborg Kommune til at sidde i bestyrelsen.

Jævnfør vedtægternes 11.2 hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser og har ikke andel i foreningens formue.

 

Jævnfør  5.4. kan medlemmer til enhver tid melde sig ud af foreningen med øjeblikkeligt varsel. Kontingent skal betales for hele det pågældende kalenderår, hvor udmeldelsen finder sted.

 

Bevillingen til foreningen kan ske i henhold til Lov om Erhvervsfremme § 13, 1) og 2) , der siger, at kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for 1) Innovation, videndeling og videnopbygning og 2) anvendelse af ny teknologi. Bevilling i henhold til lov om erhvervsfremme fordrer, at der indgås en samarbejdsaftale/resultatkontrakt. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Økonomi

Udgiften er 2 kr. pr. indbygger i årene 2015-2017. Seneste indbyggertal (4. kvartal 2014) er 86.793, hvilket giver en udgift på 173.586 kr. pr. år. Udgiften må forventes at være stigende, idet indbyggertallet er stigende.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Herning Kommune melder sig ind i foreningen,

 

at der bevilges 2 kr. pr. indbygger i perioden 2015 til 2017 - ca. 174.000 kr. fra Service område 20, Administration, Funktion 6.48.66 Erhvervsudvikling, Innovation og ny teknologi til Foreningen MedTech Innovation Consortium.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.05.00-Ø54-1-15 Sagsbehandler: Mette Koch  

Resultatkontrakt 2015 for VisitHerning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

VisitHerning og By, Erhverv og Kultur har i samarbejde udarbejdet oplæg til resultatkontrakt mellem Herning Kommune og VisitHerning gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015. Resultatkontrakten omhandler koordinering og udførsel af opgaver og drift af Turistbureauet. 

Sagsfremstilling

VisitHerning har levet op til resultatkontrakten for 2014 og har gennemført aktiviteterne
som aftalt.
 
I samarbejde med VisitHerning har By, Erhverv og Kultur udarbejdet oplæg til resultatkontrakt for 2015.
 
Inden for rammerne af Herning Kommunes Turisme- og Eventpolitik tildeler resultatkontrakten VisitHerning en operatørrolle med hensyn til produktudvikling, koordinering og markedsføring af turismen i Herning Kommune, herunder drift af et turistbureau. Visit-
Herning forpligtes også til at understøtte de aftaler Herning Kommune indgår på turistområdet i andre sammenhænge, herunder erhvervsturismeindsatsen.
 
Administrationen anbefaler, at der indgås en 1-årig resultatkontrakt for 2015 med et fokus, som ligner resultatkontrakten for 2014.
 
Målsætninger for resultatkontrakten er:

 • Aktivt arbejde for at fastholde og øge antallet af overnatninger, møder, events, kongresser og udstillinger i Herning

 • Sparringspartner på turismeområdet, herunder på logistikområdet

 • Øge kendskabet til Herning som attraktivt turistområde via markedsføring, informationsmaterialer og web samt sociale medier.

 

 • Påvirke hotel- og restaurantsektorerne til i samarbejde at øge aktiviteten i Herning.

 

 • Produktudvikle til flere oplevelsesaktiviteter og attraktioner, herunder rådgivning og sparring i forbindelse med udvikling af kano- og å-turisme.

 

I 2014 gav Herning Kommune et ekstra tilskud til VisitHerning på 200.000 kr. til udarbejdelse af et nyt turistmagasin. Magasinet vil være gældende i perioden 2015/16.
 
Som besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. marts 2014, pkt. 87 er det indarbejdet i resultatkontrakten, at det fra 2015 er en del af VisitHernings opgave, at der udarbejdes et turistmagasin. Som besluttet på samme møde øges tilskuddet først med 200.000 kr. fra 2016.
 
VisitHerning skal udarbejde en handlingsplan indeholdende de aktiviteter, der tænkes gennemført i 2015 samt målbare mål. Administrationen har modtaget forslag til handlingsplan for 2015.
 
I budget 2015 er der på Serviceområde 20 Administration, Turisme og Oplevelsesprojekter afsat 1.574.000 kr. til VisitHerning. 
 


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at oplæg til resultatkontrakt godkendes,

 

at der i 2015 fra Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.62 bevilges 1.574.000 kr. til VisitHerning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-762-06 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra Center for Energiteknologi, AU-Herning om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Center for Energiteknologi, AU-Herning søger om 750.000 kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2015.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fra 2007 – 2011 ydet driftstilskud til Brintvidencentret HIRC og i 2012, 2013 og 2014 til efterfølgeren "Center for Energiteknologier". Dette er sket i henhold til lov om erhvervsfremme § 13, hvorefter kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for a) innovation, videndeling og videnopbygning og b) anvendelse af ny teknologi forudsat, at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i kommunen.  
 
Der søges nu om tilskud til følgende aktiviteter i 2015:

 

1. Opsøgende virksomhedskontakt
-  AU HERNING opsøger i 2015 minimum 30 virksomheder for at undersøge muligheder for samarbejde omkring udvikling og forretningsmodning af Cleantech teknologier.

 

2. AUHE Greenhouse (opstartet i 2014 , hvor der var 9 studerende status juni)
- 5 nye studerende starter i AUHE Greenhouse i 2015
- kontakt til 4 virksomheder, som får støtte og vejledning til fremme af deres ide/ideer indenfor energiteknologi.
- at der etableres netværk mellem flere af de deltagende virksomheder og der beskrives mindst 2 projekter, hvori virksomheder fra netværket indgår.

 

3. Ansøgninger til projektmidler
- Der udarbejdes projektansøgninger på erhvervsudviklingsaktiviteter inden for forretningsudvikling af energiteknologier.
- Der indsendes mindst 5 ansøgninger til nationale og internationale fonde, med en succesrate på min. 2 tilsagn.

 

Derudover indskrives en række gensidige hensigtserklæringer. Der har fokus på, at flere kommuner kan støtte op om AU-GreenHouse, at relevante erhvervsfremmeaktører inviteres til projektsamarbejde, hvor det giver mening. At der årligt afholdes et café-seminar i regi af AU-Herning for virksomheder, studerende og vejledere og at der etableres kontakt til Region Midts administration.

 

Administrationen i Herning Kommune finder, at Centrets aktiviteter er med på at sætte fokus på de fremtidsudfordringer i relation til klima og miljø, hvor der vurderes at være et væsentligt erhvervsudviklingspotentiale, samtidigt finder administrationen, at de konkrete aktiviteter herunder virksomhedsbesøgene og de deraf afledte forretningsmuligheder har gode muligheder for at fremme vækst og beskæftigelse.

 

Såfremt der bevilges midler til aktiviteterne i Center for Energiteknologi skal der indgås en resultatkontrakt. Det anbefales, at administrationen bevilges kompetence til at indgå denne.

Økonomi

 

Udgifter  2015.

 

 
Virksomheds-besøg
Aktiviteter i Greenhouse
Ansøgninger- fonde etc.
Øvrige aktiviteter - hensigtserklæring
I alt
Løn incl. overhead. 600 kr. pr. time
350.000
350.000
240.000
130.000
1.070.000
Øvrige projektomkostninger
120.000
120.000
90.000
100.000
430.000
I alt
470.000
470.000
330.000
230.000
1.500.000

 

Finansiering/indtægter:

Aarhus Universitet : 750.000 kr.

Herning Kommune: 750.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 750.000 kr. i 2015 til AU-Herning til Center for Energiteknologi fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Erhvervsudvikling, Innovation og ny teknologi,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med Center for Energiteknologi på bevillingsområdet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-34-05 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra AU-Herning om støtte til erhvervsudviklings aktiviteter med fokus på virksomhedssamarbejde og iværksætteri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

AU Herning ansøger om 1.165.000 kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter med fokus på mentorvirksomhedsordning (Company Connect Programmes), iværksætteri ved Business Factory og opsøgende arbejde i kommunerne. Det samlede budget er på 4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2006 ydet tilskud til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter på AU-Herning. Aktiviterne er ydet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13, herunder kompetenceudvikling, iværksætteri og innovation.  

 

I ansøgningen for 2015 har aktiviteterne stadig hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13. Fokus er primært innovation og iværksætteri.   De konkrete aktiviteter er Mentorordninger, Business Factory og opsøgende kommunekontakt. Det er aktiviteter, som medvirker til, at AU-Herning fortsat er et attraktivt sted at studere, og til at AU-Herning fremmer innovation og iværksætteri og dermed økonomisk vækst i lokale virksomheder.


Mentorordningen Company Connect Programmes -  giver mulighed for, at studerende på de tre uddannelser Global Management Manufacturing, cand.merc. i Marketing og Business Innovation og cand.polyt. i Teknologibaseret Forretningsudvikling for mulighed for at blive tilknyttet en mentorvirksomhed i løbet af deres studieforløb på AU HERNING. Studierelevante opgaver, projekter, problemstillinger mv., som den studerende skal arbejde med, tager udgangspunkt i mentorvirksomhedens udfordringer. Ordningen tilpasses til om det er bachelor eller kandidatstuderende.

Mentorordningen giver således de studerende en unik mulighed for at prøve de lærte teorier af på konkrete opgaver og samtidig få relevant erhvervserfaring i løbet af uddannelsen. Yderligere kan ordningen medvirke til at højne videns- og innovationsniveauet i de deltagende virksomheder. Erfaringer viser, at flere af de studerende som færdiguddannede får job i deres mentorvirksomhed. Ordningen er således med til at sikre højtuddannet arbejdskraft i vores område.

Målet er min. 40 studerende i mentorvirksomheder i de 5 kommuner.


Business Factory er et videncenter under AU HERNING og hører med sine iværksætteraktiviteter under området erhvervsfremme, anvendt forskning og udvikling. BusinessFactory arbejder på at fremme innovations- og iværksætterkulturen i den midt- og vestjyske region og gennem dette også være med til at skabe regional vækst. Dette sker bl.a. ved at hjælpe studerende med at opstarte egen virksomhed, holde foredrag, give råd og vejledning og meget andet. Business Factory arbejder tæt sammen med BDE-studiet (Business Development Engineer), og udbyder en lang række af meritgivende fag til samtlige studieretninger på AU-HERNING.
Der er forskellige måder, hvorpå de studerende optages. Fælles er at de skal udfylde en logbog, der beskriver såvel forretningside, som teamet bag.

 
Målet er, at min. 5 studerende opretter en egentlig virksomhed i 2015.

 

AU Herning vil minimum en gang i bevillingsperioden besøge de enkelte kommuner for at drøfte samarbejdsemner.
 
AU-Herning vil endvidere arbejde på, at Region Midtjylland bidrager til fremme af konkrete erhvervsudviklingsprojekter på AU-Herning.  
 
Udover de mere konkrete aktiviteter er der følgende gensidige hensigtserklæringer: 

 • AU HE retter specielt fokus mod små og mellemstore virksomheder i kommunerne.

 • Kommuner, Erhvervsråd, STARTvækst gør AU HE opmærksom på virksomheder i lokal- områderne, som kunne have behov for studerende til at løse aktuelle udfordringer.

 • AU HE åbner mulighed for, at der rettes fokus på styrkelse af erhvervsnetværk indenfor produktionserhverv m.v. Her er der tale om en udviklingsproces, hvor flere studerende og forskere samarbejder over længere tid. En sådan proces igangsættes efter konkret aftale med den enkelte kommune

 • AU HE afrapporterer såvel projekter for kandidat- som bachelorstuderende – for at give et retvisende billede af AU HE’s aktiviteter i de lokale kommuner

 • Business Factory inviterer kommuner, Erhvervsråd, STARTvækst, VIA, Erhvervsakademiet Herning/Holstebro m.fl. . samt lokale virksomheder til Business Catapult3 , ligesom Business Factory deltager i erfagruppemøder i de lokale erhvervscentre – efter konkret aftale.

 • Business Factory åbner mulighed for at lokale virksomheder kan komme på besøg og udveksle erfaringer vedr. aktuelle udfordringer. Herved skabes efterhånden et åbent og dynamisk miljø i Business Factory bestående af forskere, studerende og lokale små- og mellemstore virksomheder.

 

Resultatkontrakten er åben overfor andre kommuner, som måtte være interesserede.  

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, fordi det er væsentligt løbende at have fokus på AU-Hernings betydning for rekruttering af arbejdskraft, kompetenceniveau, iværksætteri og innovation i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland.

 

Eventuel bevilling skal følges af en resultatkontrakt, som det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå.

Økonomi

Udgiftsbudget:

 

[image]

 

Finansieringsbudget:

 

[image]

Der til kommer en egenfinansiering fra AU-Herning på 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 1.165.000 kr. fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Erhvervsudvikling, Innovation og ny teknologi i 2015 til AU-Herning til Mentorordning (Company Connect Programmes), Businessfactory og kommunesamarbejde.

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.14.07-A26-1-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Orientering om reglerne for valgplakater

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om reglerne for ophængning af valgplakater og andre former for valgreklame.

 

Reglerne findes i vejlovgivningen, færdselsloven, naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven.

 

Reglerne i vejlovgivningen og naturbeskyttelsesloven gælder over hele landet, og kan ikke fraviges lokalt.

 

Der er til gengæld lavet lokale regler med hjemmel i færdselsloven, planloven og byggeloven for den valgreklame, der ikke er omfattet af vejlovgivningen og naturbeskyttelsesloven.

Sagsfremstilling

I forbindelse med valg findes der en række regler for hvordan man må reklamere.

 

Vejarealer:

De fleste regler for valgagitation findes under lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.


Her står hvor og hvordan kandidaternes og partiernes opsætning af valgplakater ved gader og veje skal ske.


Tidligere var det sådan, at der var mulighed for at lave lokale særregler, men i 2011 blev det besluttet, at alle skal følge de samme nationale regler.


Kandidater skal derfor ikke søge om lov til at ophænge plakater, så længe de følger følgende retningslinjer:

 

 • En valgplakat er "en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2".

 • Ophængning må ske fra den 4 lørdag inden valgdagen til 8 dage efter valgdagen.Ophængning må ske fra døgnets begyndelse, og nedtagelse skal være afsluttet ved døgnets afslutning.

 • Valgplakater må ophænges på master til vejbelysningen, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt jordspyd og lignende fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

 • Valgplakater skal ophænges forsvarligt og sådan, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

 • En ophængt valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den der har ansvaret for ophængningen. Hvis det er et parti, som ophænger plakater skal der angives en kontaktperson på plakaten. Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden.

 

Det vigtiger er, at en valgplakat skal være ophængt på en vejrbestandig plade med et tydeligt navn og adresse på den, der har ansvaret for ophængningen. Plakaten må ikke være større end 0,8 m2 og den må kun hænge på bestemte steder.

 

Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne, skal tages ned inden 24 timer efter at vejbestyrelsen har meddelt et påbud om det til den person der er nævnt på plakaten som ansvarlig.

 

Hvis plakaten ikke er forsynet med et navn, vil kandidaten eller partiet på plakaten modtage påbuddet.

 

Vejbestyrelsen kan tage valgplakater ned, som ikke er fjernet inden for de 24 timer eller er ophængt uden for det lovlige tidsrum. Vejbestyrelsen kan også tage valgplakater ned, som er ophængt uden angivelse af, hvem der er ansvarlig for plakaten.

 

Hvis plakaterne er ophængt, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for færdselssikkerheden, kan de fjernes med det samme af enten vejbestyrelsen eller politiet.

 

Parkering:
Færdselsloven skal der også tages hensyn til. Herning Kommune har vedtaget et sæt regler for parkering, som gør det forbudt uden særlig tilladelse at parkere køretøjer af enhver art inden for byzonerne for at reklamere.


Foliebeklædte køretøjer beklædt med politiske budskaber eller kandidater anses som reklame.

 

Byzone: 

Hvis man ønsker at ophænge valgplakater, der er større end 0,8m2, valgbannere og lignende skal man ansøge byrådet om tilladelse.

 

Herning Kommunes skiltevejledning "Byens Ansigt" fortæller hvad man kan forvente at få tilladelse til. Reglerne er vedhæftet som bilag. Reglerne er vedtaget med hjemmel i planloven og byggeloven af henholdsvis Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i 2011.

 

Grundlæggende kan det oplyses, at fast skiltning kun er tilladt med firmanavn- og eller logo.

 

I forvejen lovligt opsatte digitale skilte kan anvendes til valgreklame. Opsætning af nye digitale skilte kræver særskilt tilladelse.

 

Hvis man får tilladelse har man ret til midlertidigt (op til 14 dage) at ophænge bannere med videre i forbindelse med særlige begivenheder. Valg vil være en særlig begivenhed.

 

I forbindelse med byggeopgaver, hvor der kræves stillads, kan der opsættes reklamer på stilladset. Stilladser, der kun er opsat med henblik på at opsætte reklamer, er ikke tilladt.

 

Der kan opsættes valgplakater i vinduer osv. I tomme lokaler kan hele vinduesfladen anvendes. I lokaler, hvor mennesker opholder sig, må max. 20% af vinduesfladen tildækkes af reklamer, herunder valgplakater.    

 

Landzone: 

Naturbeskyttelsesloven har et forbud mod reklamer i det åbne land, dvs. uden for bymæssig bebyggelse.

 

Det gælder dog ikke for valgplakater, der specifikt er undtaget dette forbud.

 

På vejarealer i landzone gælder reglerne i Vejloven.

 

På øvrige arealer er der ikke egentlige regler for valgplakater, derfor vejlovens definition af en valgplakat. Derudover skal man have tilladelse fra ejeren af det pågældende areal.

 

Foliebeklædte køretøjer ses ikke som valgplakater, men reklamer. De må derfor ikke parkeres i det åbne land.

 

Der er praksis for, at der gives bøder også overfor midlertidigt opstillede reklamekøretøjer på parkeringsanlæg langs statsvejene. 

 

De konstruktioner, som valgplakater ophænges på i det åbne land, kan kræve en byggetilladelse efter byggeloven. Selv når de er midlertidige. Dette gælder dog ikke opstablede halmballer.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Steen Dahl Pedersen var til stede ved sagens behandling.

Beslutning

Orientering er taget til efterretning.

 

Steen Dahl Pedersen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-7-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse i afdeling 236, Danmarksgade/Vinkelvej, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo, afdeling 236, Danmaksgade/Vinkelvej, Aulum, ønsker at foretage udskiftning af vinduer og døre i hele afdelingen samt etablere 2 nye gavlvinduer i Danmarksgade 42 I.

Sagsfremstilling

Det er en mindre men centralt beliggende afdeling med både familie- og ungdomsboliger, omfattende 4 2-værelseslejligheder (59 m2), 6 3-værelseslejligheder (79 m2) samt 6 ungdomsboliger med 1 værelse (29 m2).

 

Renoveringen omfatter udskiftning af vinduer og døre samt etablering af 2 gavlvinduer i ejendommen Danmarksgade 42 I, idet 2 af lejlighederne ikke har vinduer dér i forvejen.

 

Begrundelsen for udskiftningen er, at vinduer og døre er af træ og fra byggeriets opførelse i 1984, og der er råd i en del af vinduerne.

 

Der er i afdelingen afholdt bestyrelsesmøde den 25. august 2014, hvor det blev vedtaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 500.000 kr., der finansieres ved optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån i Realkredit Danmark.

 

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

 

Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør 5,9%, svarende til en huslejestigning på henholdsvis 89,25 kr. pr. måned, 178,50 kr. pr. måned samt 245,50 kr. pr. måned alt efter lejemålets størrelse, hvilket kræver kommunal godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 23.01.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ny praksis for borgerlige vielser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Nye regler gør det lovligt for kommunerne at foretage borgerlige vielser udenfor kommunens eget område. Byrådet skal beslutte, om andre kommuner må foretage vielser i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Formålet med lovændringen er at sidestille de kirkelige og de borgerlige vielsesmyndigheder. Hidtil har Herning Kommune kun kunne foretage vielser indenfor egen kommune. Det er der ændret på. Nu kan en repræsentant fra f.eks. Herning Kommune i princippet vie ægtepar over hele landet.

 

En kommune må kun foretage en vielse i en anden kommune efter forudgående godkendelse fra denne. Byrådet skal derfor beslutte, om vielsesmyndigheder fra andre kommuner må foretage vielser i Herning Kommune. Det indstilles, at der gives generel tilladelse til andre kommuner, dog med den begrænsninger at andre kommuner ikke kan foretage vielser på Herning Rådhus.

 

En række andre kommuner har allerede givet en lignende generel tilladelse.

 

Borgerlige vielser i Herning Kommune foregår på byrådssalen på hverdage indenfor almindelig åbningstid samt lørdag formiddag. Det er borgmesteren, der som vielsesmyndighed har kompetencen til at beslutte, om og i hvilket omfang Herning Kommune vil tilbyde, at vielser foretages andre steder end på rådhuset, herunder evt. udenfor kommunegrænsen. Praksis er forholdsvis restriktiv, og efterspørgslen har hidtil været beskeden.

 

Herning Kommune foretager igennemsnit 200 vielser årligt.

 

Økonomi

Hovedreglen er, at vielser er gratis. Det er dog muligt at opkræve betaling for vielser, der foretages andre steder end på rådhuset, herunder f.eks. i en anden kommune.

Herning Kommune har ikke tradition for at opkræve betaling.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at det godkendes, at andre kommuner generelt kan foretage vielser i Herning Kommune, dog ikke på Herning Rådhus.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.00.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ændring af forretningsorden for bestyrelserne i Herning Vand A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Vand A/S har sendt en ændret forretningsorden for bestyrelserne i koncernen til godkendelse.

 

Det anbefales, at den ændrede forretningsorden med to undtagelser godkendes.

 

Herning Kommune bør stadig modtage drifts-, status- og likviditetsbudgetter samt investeringsoversigt til orientering, ligesom ændringer i forretningsordenen stadig skal godkendes på selskabets generalforsamling.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har fået ny koncernstruktur og sender derfor en ny forretningsorden for bestyrelserne i Herning Vand.

 

Ændringen skal efter den hidtil gældende forretningsorden først vedtages af mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne og derefter godkendes på generalforsamlingen for at være gældende. Ændringen er vedtaget på bestyrelsesmøde i Herning Vand Holding A/S den 11. september 2014 med enstemmighed. Da direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice er bemyndiget af byrådet til at møde på generalforsamlingen behandles den ny forretningsorden derfor politisk.

 

Forretningsordenen gælder nu for alle bestyrelserne i Herning Vand koncernen. Den tidligere forretningsorden skulle kun dække den ene bestyrelse, der var for hele Herning Vand A/S.

 

Forretningsordenen har dybest set samme indhold som tidligere, enkelte bestemmelser er blevet om- og sammenskrevet. Der er dog et par væsentlige ændringer, som beskrives længere nede i denne tekst.

 

Indholdet er for den største dels vedkommende styret af indholdet i selskabslovens bestemmelser om et kapitalselskabs ledelse og ledelsens opgaver.

 

De forhold, der tages stilling til i forretningsordenen, er oplistet herunder. De forhold, hvor der sker indholdsmæssige ændringer, er markeret med en * og beskrives under oplistningen:

 

 1. Forretningsordenens hjemmel*

 2. Tiltrædelse af forretningsorden

 3. Bestyrelsens formand og næstformand

 4. Antal bestyrelsesmøder

 5. Indkaldelse til møder

 6. Deltagelse i møder*

 7. Ledelse af møderne

 8. Beslutningsdygtighed

 9. Afstemning

 10. Bestyrelsesmødereferater

 11. Aktiebogen

 12. Bestyrelsens pligter*

 13. Tegningsret

 14. Direktionens informationspligt

 15. Bestyrelsens forhold til direktionen

 16. Revisionens pligter

 17. Revisionsprotokollen

 18. Årsberetning og årsrapport

 19. Generalforsamlinger

 20. Forhold til omverdenen*

 21. Orientering af medarbejdere

 22. Bestyrelsens tavshedspligt og information*

 23. Inhabilitet

 24. Bestyrelsens vederlag og forsikring

 25. Ændringer i forretningsordenen*

 26. Tiltrædelse og gyldighed

 

Som det kan ses af listen herover er forretningsordenen i det væsentlige uændret, kun på 6 af punkterne er der indholdsmæssige ændringer, som ikke alle er lige vigtige.

 

Punkterne 12 og 25 om bestyrelsens pligter og ændringer i forretningsordenen er de væsentlige.

 

Punkt 12 er ændret sådan, at drifts-, status- og likviditetsbudgetter samt investeringsoversigt ikke længere skal forelægges ejeren (Herning Kommune) til orientering.

   

Punkt 25 er ændret sådan, at ændringer i forretningsordenen ikke længere skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Denne ændring følger for så vidt formuleringen i selskabslovens § 130, hvorefter det er bestyrelsen, der ved en forretningsorden træffer bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Dette er også tilfældet i stort set alle andre kapitalselskaber.

 

Herning Vand Holding A/S er dog et særligt kapitalselskab, fordi det er oprettet efter en sektorlovgivning, og fordi der kun kan være en ejer (Herning Kommune). Selskabets specielle karakter og og lovmæssige baggrund kunne tale for, at forretningsordenen bør godkendes også af selskabets (ene)ejer på en generalforsamling.

 

Herefter er oplistet indholdsmæssige ændringer, som dog er mindre væsentlige:

 

Punkt 1 er ændret sådan, at forretningsordenen gælder for selskaberne Herning Vand Holding A/S, Herning Vand A/S og Herning Rens A/S. Tidligere gjaldt forretningsordenen Herning Vand A/S.

 

Denne ændring er en nødvendig følge af koncentstrukturen, medmindre hvert selskab skal have sin egen forretningsorden, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

 

Punkt 6 er ændret sådan, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Herning Vand A/S og Herning Rens A/S må deltage og udtale sig på bestyrelsesmøderne i Herning Vand Holding A/S, med mindre bestyrelsen i Herning Vand Holding A/S bestemmer andet i enkelte tilfælde. Ændringen giver også de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Herning Vand Holding A/S lov til at deltage og udtale sig på bestyrelsesmøderne for Herning Vand A/S og Herning Rens A/S, medmindre bestyrelserne i disse selskaber bestemmer andet i enkelte tilfælde.

 

Punkt 20 er ændret sådan at det nu angives, at direktionen varetager forholdet til omverdenen i samarbejde med formanden. Tidligere var det efter bemyndigelse.

 

Punkt 22 er ændret sådan, at bestyrelsen har tavshedspligt i de tilfælde det aftales. Tidligere var der tavshedspligt, medmindre andet var aftalt. Den tidligere bestemmelse harmonerer bedre med selskabslovens bestemmelse om tavshedspligt, hvor udgangspunktet er tavshedspligt. Der er dog intet til hinder for at vende forholdet som sket i den ændrede forretningsorden.

 

Forvaltningen vurderer, at ændringerne kan godkendes, dog så Herning Kommune stadig skal have drifts-, status- og likviditetsbudgetter samt investeringsoversigt til orientering, samt at ændringer i forretningsordenen stadig skal godkendes på selskabets generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at ændringerne i Herning Vands bestyrelsers forretningsorden godkendes, dog således:

 

at punkt 12 ændres, således Herning Kommune stadig skal have drifts-, status- og likviditetsbudgetter samt investeringsoversigt til orientering,

 

at ændringer i forretningsordenen i henhold til punkt 25 stadig skal godkendes på selskabets generalforsamling.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.02.12-P19-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Strategi for boligselskabet Fruehøjgaards afdeling Søndergade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Boligselskabet Fruehøjgaard har en lille afdeling i Søndergade 20-26 i Herning city. Afdelingen er alvorligt økonomisk udfordret. Der er over årene gjort flere tiltag til økonomisk genopretning, men det har ikke været muligt at ændre på den fundamentale udfordring.

 

Boligselskabet er indstillet på, at der skal skabes en fremtidssikret og økonomisk forsvarlig løsning. Den mest hensigtsmæssige løsning vurderes at være et salg af afdelingens 4 ejendomme med 16 lejligheder og 3 erhvervslejemål.

 

Det indstilles, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ansøges om godkendelse til, at afdelingen sælges.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af 4 ejendomme, Søndergade 20-26. Det er gamle byhuse opført omkring 1904 -1917. Herning Kommune køber ejendommene i 1983, gennemfører byfornyelse og sælger i 1990 de restaurerede udlejningsejendomme til boligselskabet Fruehøjgaard med det formål at få bynære almene boliger.

 

Ejendommene har en særegen lokal historie med charmerende ydre og attraktive gårdmiljøer. Det ene hus har originalt bindingsværk i 2 etager. Etableringen af almene boliger i så særlige bygninger har undtagelsens karakter. Intentionen med denne nytænkning har været at samtænke byfornyelse, bybevarelse og almene boliger.

 

Udfordringerne i afdelingen er i korte træk:

 • Et presserende renoveringsbehov, som afdelingen ikke kan finansiere

 • En økonomisk situation, der på trods af 10 års kapitaltilførsel, aldrig er bragt i balance. Afdelingens økonomi er helt afhængig af, at boligselskabets giver årlige tilskud af betragtelig størrelse.

 • Et højt huslejeniveau og en høj fraflytningsprocent

 

  

Aktuelle byggefysiske udfordringer

Der er opgjort et nødvendigt behov for investering i de 4 ejendomme på 14-15 mio. kr. for at afhjælpe yderligere forfald. Tegltaget smuldrer, og der er behov for udbedring af facader og gavle. Varme- og vandanlæg skal udskiftes m.m.

 

Det er ustøttet vedligeholdelses arbejde, der skal finansieres af afdelingen selv. Finansieringen anslåes at belaste afdelingens økonomi med ca. 1 mio. kr. årligt.

Den årlige husleje pr. m2 er i 2015 opgjort til 840 kr., hvilket må betragtes som højt. Det er væsentligt over godkendt m2-pris for alment nybyggeri.

   

Udlejningssituationen

Afdelingen har igennem alle årene haft en høj fraflytningsprocent.

 

Den gennemsnitlige fraflytningsprocent fordelt over de seneste 5 år fremgår af tabellen:

2009
2010
2011
2012
2013
19 %
 25 %
 56 %
 31 %
 38 %

 

Som et tiltag for at stabilisere afdelingens økonomi ansøger boligselskabet i 2009 kommunen om lov til at omdanne de 3 erhvervslejemål til boliger. Byrådet giver afslag med henvisning til de planmæssige intentioner for Søndergade som handelsgade. Den erhvervsmæssige udlejning er siden stabiliseret.

 

Tidligere økonomisk genopretning

I midten af 1990´erne bliver afdelingen som led i en helhedsplan renoveret, og afdelingen bevilges kapitaltilførsel og driftsstøtte i en 10 årig periode. Herning Kommune bidrager økonomisk til kapitaltilførslen i en såkaldt 1/5-ordning med 0,340 mio. kr. samt med kommunal garantistillelse for lån. Da den 10 årige periode udløber og den årlige driftsstøtte fra Landsbyggefonden bortfalder, er afdelingen fortsat ikke økonomisk stabiliseret. Boligselskabets organisationsbestyrelse beslutter at give en årlig driftsstøtte til afdelingen på 0,320 mio. kr. Det er uholdbart for boligselskabets samlede økonomi vedvarende at understøtte en enkelt afdeling økonomisk.

   

Administrationens vurdering

Der er 3 spor for afdelingens fremtid:

 1. Traditionel økonomiske genopretning med ny kapitaltilførsel og driftsstøtte over en længere periode.

 2. Afdelingen nedlægges som almene boliger og sælges til private investor.

 3. Afdelingen går konkurs.

 

Afdelingen kan ikke bære den foranstående investering. Der er ikke tillid til, at ny kapitaltilførsel og driftsstøtte kan ændre vedvarende på afdelingens grundlæggende udfordringer. De bevaringsværdige gamle byhuse kræver en høj grad af løbende vedligeholdelse både indvendigt og udvendigt. Den høje fraflytningsprocenter belaster økonomien og må tages som udtryk for, at lejlighederne ikke er konkurrencedygtige i pris og kvalitet ift. andre udlejningsboliger i midtbyen. Der er ikke økonomi hverken på kort eller længere sigt til at give lejlighederne et indholdsmæssigt kvalitetsløft.

 

Efter 25 års erfaringsopsamling må det konkluderes, at bygningernes kvalitet og drift generelt er for udgiftskrævende til bæredygtige almene boliger. Det er Planafdelingens faglige vurdering, at bygningerne bedre kan fungere som private lejligheder, hvor man vil kunne udnytte bygningernes unikke kvaliteter på et helt andet niveau.

 

Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der skal give tilladelse til salg af almene boliger. Der har været afholdt flere møder med Landsbyggefonden om sagen. Fra centralt hold er der generelt en meget tøvende tilgang til at nedlægge almene boliger i byområder, hvor der er et boligbehov. I dialogen med Landsbyggefonden har administrationen fremført, at afdelingen i Søndergade er etableret på usædvanlig baggrund, og sagen derfor har undtagelsens karakter. Ud fra en samlet betragtning vurderes den mest hensigtsmæssige løsning at være et salg.

 

 

Det er boligorganisationens repræsentantskab, der formelt skal tages stilling til et salg. Repræsentantskabets beslutning forventes at foreligge, når sagen fremsendes til ministeriet.

Økonomi

Den samlede gæld i afdelingen er pr. ultimo 2014 6,869 mio. kr.   

Heraf er der 100 % kommunal garantistillelse pr. ultimo 2014 for 1,825 mio. kr. Der er ikke statslig regaranti for lånene. Der er yderligere tinglyst kommunale lån som kapitaltilskud for 0,826 mio. kr. Det kommunale økonomiske mellemværende i afdelingen beløber sig dermed til 2,651 mio. kr.  

 

Herning Kommune har ikke medfinansieret etableringen af afdelingen med almindelige kommunalt grundkapitallån.

 

Løsningen med traditionel økonomiske genopretning med ny kapitaltilførsel og driftsstøtte over en længere periode vil betyde nye kapitaltilskud fra både Landsbyggefonden og Herning Kommune. Den samlede kommunale udgift til den løsning er ikke beregnet og vil afhænge af forhandlinger med Landsbyggefonden og realkreditinstitutter. Der anslås at blive tale om 2-4 mio. kr. i kommunal kapitaltilførsel.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Herning Kommune indstiller til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at boligselskabet Fruehøjgaard nedlægger afdelingen i Søndergade og sælger ejendommene.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-12-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Overdragelse af jord til Feldborg Hallen til brug for anlæg af Indendørs BMX Bane

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet besluttede den 23. juni 2014 under pkt. 226 at godkende skitseprojekt, og frigive anlægsbevilling til en indendørs BMX bane i Feldborg.

 

I sagen blev det beskrevet, at anlæggelsen af BMX banen ville kræve, at der blev tilført areal til Feldborg Hallens arealer.

 

I denne sag behandles anmodningen om overdragelse af de nødvendige arealer.

Sagsfremstilling

Forvaltningnen har modtaget et skitseforslag fra rådgiver for bygherren Den selvejende institution Feldborg Hallen af 1989.

 

Skitseforslaget er forhåndsgodkendt i Herning kommunes afdeling Byggesag.

 

Skitseforslaget beskriver, at projektet har behov for, at der tilføres 5.815 m2 til Den selvejende institution Feldborg Hallen af 1989s arealer.

 

De ønskede arealer er beskrevet på vedhæftede kortbilag.

 

De ønskede arealer henligger i dag som en fodboldbane. Feldborg Haderup Idrætsforening har tilkendegivet, at de ikke har behov for banen, og at de godt kan undvære den. På den baggrund vurderes det, at der ikke er nødvendigt at etablere en  erstatningsbane.

 

Forvaltningen anbefaler, at arealet overdrages på et gaveskøde, og at prisen for arealet sættes til 0 kr. Der tinglyses deklaration på arealet om, at hvis såfremt den selvejende institution Feldborg Hallen af 1989, ophører med at eksistere eller deres formålsbestemmelse ændres væsentligt, så skal det overførte areal tilbageføres til Herning Kommune uden omkostninger for kommunen.

 

Udgifterne til overdragelserne afholdes indenfor anlægsbudgettet til BMX-banen.

 

 

 

 

 

Økonomi

Udmatrikulering og overdragelse af ca. 5.815 m2. anslået udgift 30.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at arealet på ca. 5.815 m2 som vist på vedhæftede kortbilag overdrages til den selvejende institution Feldborg Hallen af 1989,

 

at der på arealet tinglyses bestemmelser om hjemfald i tilfælde af foreningens opløsning eller ændret formål,

 

at udgiften på anslået 30.000 kr. afholdes indenfor anlægsbudgettet til BMX-banen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-10-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Overdragelse af areal til Alpi-Hallen i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet i Herning Kommune godkendte den 23. juni 2014 under pkt. 229 programoplægget for om- og tilbygning på Lind Skole og Alpi Hallerne.

 

Programoplægget lægger op til en sammenbygning af Lind Skole og Alpi-hallen.

Programoplægget nævner, at der i den forbindelse, skal flyttes rundt på noget areal for at sikre, at hallen bygger på egen jord.

Sagsfremstilling

For at sikre at udviddelsen af Alpi-hallen sker på egen grund, og for at sikre at der ikke bygges på tværs af skel, så indstiller forvaltningen, at Herning kommune overdrager areal til Alpi-hallen på et gaveskøde til 0 kr.

 

Arealet der overdrages til den selvejende institution Lind hallen er på 4.090 m2. arealet er vist på vedhæftede kortbilag.

 

Det er aftalt, at udgifterne forbundet med overdragelsen af arealet til hallen, afholdes af hallens budget til om- og tilbygning.

 

Udgifterne anslåes til ca. 50.000 kr.

 

Det falder inden for de almindelige rammer i kommunalfuldmagten, at en støtte til en almen virkende forening kan gives i form af fast ejendom.

Økonomi

Udgifterne til udmatrikulering samt udarbejdelse af relevante dokumenter i forbindelse med overdragelsen anslåes til 50.000 kr. eksl. moms

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at arealet på ca. 4090 m2 overdrages fra Herning Kommune til den selvejende institution Lind Hallen for et beløb på 0 kr.,

 

at udgifterne på 50.000 kr. forbundet med overdragelsen afholdes indenfor anlægsbudgettet til om- og tilbygningen af hallen.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 27 for et område ved Tjørringparken

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 har sammen med forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken været i 8 ugers offentlig høring. Da der ikke er indkommet indsigelser til kommuneplantillægget indstilles det til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Da forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken ikke var i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplantillægget sammenlægger rammerne 41.BL1 og 41.BL2 for blandet bolig og erhverv i Tjørring og tilføjer til den nye, sammenlagte ramme, der benævnes 41.BL1, at der kan etableres hotelvirksomhed.  

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 10. september til den 5. november 2014, og der er i høringsperioden indkommet 3 kommentarer til lokalplanforslaget. Disse kommentarer er behandlet under sagen om endelig vedtagelse af lokalplan 41.BL1.3, og da de ikke vedrører kommuneplanforhold, anbefaler forvaltningen, at kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Tjørringparken

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 26. august 2014, pkt. 249, forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken i Tjørring.

 

Lokalplanforslaget har sammen med det medfølgende tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 været i offentlig høring fra den 10. september til den 5. november 2014, og der er i høringsperioden indkommet tre bemærkninger.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 41.BL1.3 udlægger Tjørringparken til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. I lokalplanens delområde II og III, ved indkørslen fra Vildbjervej, er der desuden mulighed for erhverv i form af hotel, Bed and Breakfast, kontorer, liberale erhverv, butikker samt offentlige formål.

 

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

1. Kabelplan fra Energi Midt af 11. september 2014

Energi Midt gør opmærksom på, at de har ledninger i området. Da ledningerne ikke er til hinder for gennemførelse af lokalplanens byggemuligheder, vurderer forvaltningen, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

2. Oplysninger om jordforurening fra Region Midtjylland af 26. september 2014

Region Midtjylland gør opmærksom på, at et areal på matr. nr. 2ch Tjørring, Herning Jorder er registreret som mulig forurenet. Da det skal fremgå af lokalplanens redegørelse, hvis der er registreret en mulig forurening, indstiller forvaltningen, at registreringen i form af tekst og illustration kommer til at fremgå af lokalplanens redegørelse.

 

3. Bemærkning om oversigtsforhold fra Midt- og Vestjyllands politi af 20. oktober 2014

Midt- og Vestjyllands Politi mener, at det bør fremgå af planen, at der skal sikres tilstrækkelige oversigtsforhold ved udkørsel fra adgangsveje. Herning Kommunes vejafdeling har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen besigtiget området og vurderet, at der ved Tjørringparkens tilslutning til Vildbjergvej er tilstrækkelige oversigtsforhold, da der er fortov langs Vildbjergvej.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at oversigtsforholdene er sikret, og at bemærkningen  ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse.Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at det kommer til at fremgå af lokalplanens redegørelse under afsnittet om jordforurening, at matr. nr. 2ch Tjørring, Herning Jorder er registreret som mulig forurenet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplans tillæg nr. 37 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Ved budgetforliget for 2015 besluttede Byrådet, at der skal udbydes byggegrunde nord for Præstehaven i Gjellerup. Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 32.B9.1 for et område som Præstehaven i Gjellerup er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanramer som udlægger området til etageboliger. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Området er tillægget udlagt til boligområde i form af åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Bygningshøjden i området er 8,5 meter.


Med Kommuneplantillæg nr. 37 ændres vejadgangen fra Præstehaven til Kirkebyvej, Plantebæltet mod Kirkebyvej ændres således at der ikke er en minimumsbredde på plantebæltet, bredden bestemmes i stedet i lokalplanen for området.

 

Forvaltningen har været i dialog med menighedrådet for Gjellerup Kirke vedr. stiadgang til kirkegården. Meninghedsrådet ønsker ikke stiadgang som beskrevet i kommuneplanen. Derfor foreslås  kommuneplanrammen ændret, så der ikke stilles krav om en stiadgang.
 
Afgrænsningen af kommuneplanramme 32.B9 ændres ikke.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2013-24 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Ved budgetforliget for 2015 besluttede Byrådet, at der skal udbydes byggegrunde nord for Præstehaven i Gjellerup. Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området.

 

Der er udarbejdet lokalplanforslag med mulighed for udstykning af 30 grunde.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 32.B9.1 udlægger et område nord for etagebolig bebyggelsen ved Præstehaven til åben-lav og tæt-lav bolig bebyggelse.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre åben-lav bolig bebyggelse som fritliggende boliger i delområde I. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund er fastsat til 30.


I delområde II kan der enten opføres bebyggelse til åben-lav eller tæt-lav bolig bebyggelse. Ved tæt-lav bebyggelse er bebyggelsesprocenten ved bebyggelse i 1 etage 30 og ved 2 etager er bebyggelsesprocenten 40.
Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og med en maksimum bygningshøjde på op til 8,5 meter.
 
Lokalplanområdet er disponeret ud fra en stamvej gennem bebyggelsen Stamvejen skal etableres med tilslutning til Kirkebyvej. Ud fra stamvejen etableres 4 boligveje, som bl.a. betyder, at det vil være muligt at udvikle området i etaper. Boligvejenes udlæg er brede således, at der er mulighed for beplantning langs vejene.

 
Regnvand fra tage og belægninger skal nedsives på den enkelte ejendom.
 
For at minimere mængden af afstrømmende overfladevand, for eksempel ved kraftige regnskyl, og for at sikre, at der for fremtiden dannes tilstrækkeligt grundvand, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at befæstelsesgraden for den enkelte grund maksimalt må være 40 %.
 
Området ligger umiddelbart nord for etagehusbebyggelsen Præstehaven, men får vejadgang fra Kirkebyvej. Der skal etableres stiadgang gennem den eksisterende etagehusbebyggelse.

 

Området for som nøvnt adgang via Kirkebyvej og skal derfor have ny adresse. Forvaltningen forslår følgende navne:
Kirkebakken, som er et gammelt stednavn i området.
Præstehøj, flere vejnavne i området ender på "høj"
Kirkebyvej, vejen er "facadeløs" hvorfor det nye kvarter kan opnå samme adresse uden, at andre ejendomme skal skifte adresse eller hus. nr.
Byplanudvalget besluttede ved sagens behandling, at den nye udstykning får postadresse Kirkebyvej.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 32.B9.1 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 39 for erhvervsområde ved Vesterholmvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 6. januar (pkt. 9/2014) at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for et område mellem Svanekevej og Gudhjemvej i Herning.

Sagsfremstilling

Den fremtidige anvendelse af ejendommene indenfor forslag til lokalplan 12.E5.1 for et området, er ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Området er udlagt til erhvervsområde i virksomhedsklasse 2-3. Bebyggelseshøjden er 8,5 meter. Der kan etableres detailhandelsareal til særligt pladskrævende varegrupper og i tilknytning til den enkelte virksomhed kan der etableres detailsalg af egne produktioner på højst 300 m².
 
Kommuneplantillægget muliggør, at der også kan etableres undervisnings- og foreningsformål i området.
 
Kommuneplanramme 12.E5 afgrænsning ændres ikke.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Vesterholmvej foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 6. januar (pkt. 10), at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et område mellem Svanekevej og Gudhjemvej i Herning, med henblik på at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervs- og undervisningsformål.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 12.E5.1 for erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej i Herning udlægger området til erhvervs- og undervisningsformål.


Der kan inden for lokalplanens område etableres virksomheder, inden for virksomhedsklasserne 2-3. Eksisterende lovlige virksomheder, der falder uden for disse virksomhedsklasser kan fortsætte som hidtil. Der kan etableres bebyggelse til undervisningsformål. Der kan ikke etableres boliger i lokalplanområdet.
 
Bebyggelse kan opføres med en bygningshøjde på op til 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på 50.
 
Lokalplanområdet er disponeret over den eksisterende bebyggelse i området. Med en facadelinie mod Svankevej som gør det muligt at skabe en grøn sammenhængende profil mod vejen. Det samme sker mod Gudhjemvej, her kan dog etableres parkering ud mod vejen, men i sammenhæng med det grønne forareal. Forarealet mod Vesterholmvej reserveres til at skabe en grøn sammenhængende profil langs hele vejen.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 12.E5.1 for erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 23 for placering af store husdyrbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

Sagsresume

Byrådet har på møde den 23. juni 2014 foreløbig vedtaget tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for placering af store husdyrbrug.
 
Ved udpegningen af områder til store husdyrbrug er der taget udgangspunkt i de prioriteringer, beskyttelsesområder med videre der allerede er vedtaget gennem Herning Kommuneplan 2013-2024, herunder arealer til byudvikling.
 
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 13. august til den 8. oktober 2014.
 
Der er i perioden kommet én bemærkning fra Energinet.dk og én indsigelse fra Naturstyrelsen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Herning Kommuneplan 2013-2014 er følgende lagt til grund for en udpegning af områder til store husdyrbrug:
 

 • A-, B- og C-målsatte naturområder

 • Grundvandsindsatsplanområder

 • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

 • Nitratfølsomt indvindingsopland

 • Områder der anvendes til råstofindvinding

 • Hygiejnisk zone til vandværksboringer

 • Oplande til vandområder hvor målsætning ikke er opfyldt som følge af tilførslen af næringsstoffer (fosfor)

 • § 3 arealer efter Naturbeskyttelsesloven

 • Potential natur

 • Natura2000

 • Spredningskorridorer

 • De kommunale handleplaner for de statslige Vand- og Naturplaner

 • Kirkebyggelinjer

 • Fredninger

 • Særligt værdifulde landskaber

 • Skov, sø og å-beskyttelseslinjer

 • Fredskov

 • 500 m til bebyggelse og 1000 m til centerbyer

 
 
Bemærkning fra Energinet.dk
Energinet anbefaler at eksisterende og planlagte lednings og kabelanlæg for højspænding vises i kommuneplantillæggets kortbilag.
 
Forvaltningens vurdering
Planlagte lednings- og kabelanlæg er allerede indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024, og Herning Kommune vil ved næste kommuneplanrevision, eller når det er aktuelt opdatere kortgrundlaget gennem kommuneplantillæg.
 
Bemærkningen giver således ikke anledning til at ændre kommuneplantillægget.
  
Indsigelse fra Naturstyrelsen
Naturstyrelsen gør indsigelse mod kommuneplantillægget på baggrund af, at Herning Kommune har udpeget områder til placering af store husdyrbrug inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI). Derudover at indvindingsoplande skal betragtes som nitratfølsomme
 

Forvaltningens vurdering

På baggrund af, at staten løbende fornyer grundvandkortlægningen, er der udpegninger som tillæg nr. 23 ikke har medtaget, fordi kortlægningen er blevet færdig efter kommuneplantillægget er kommet i offentlig høring.

 
Udpegningen af områder til placering af store husdyrbrug, foretaget med kommuneplantillæg nr. 23, er baseret på, at der ikke sker udpegninger i OSD og NFI (se kommuneplantillæggets redegørelse) hvorfor det er naturligt at rette udpegningen i overensstemmelse med den nye viden.
 
Naturstyrelsen indsigelse efterkommes som angivet i bilag A.

 
Den statslige kortlægning er endnu ikke færdig for Herning Kommune, hvorfor det må forventes at udpegningen skal revideres igen ved den kommende kommuneplanrevision.
 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for placering af store husdyrbrug endeligt vedtages.

 

 

Knud Nielsen og Jørn V. Eriksen forbeholder sig stillingtagen til Byrådets endelige behandling.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Finn Stengel Petersen tager forbehold for sin stillingtagen til Byrådets endelige behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 22 for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
      X
      X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 1. september 2014, punkt 149.
 
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 22 er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg.
 
Forslag til kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 1. oktober til 26. november 2014. Der er i perioden indkommet tre bemærkninger til kommuneplantillægget og det tilhørende lokalplanforslag.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 ændrer afgrænsningen af rammeområdet og fastlægger en støjkonsekvenszone.
 
Høringsperioden
Der er i høringsperioden indkommet tre bemærkninger til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, se bilag 1. Bemærkningerne er fra EnergiMidt, Vejdirektoratet og ejer af skovareal på Holtumvej 4.
 
1) EnergiMidt Infrastruktur A/S af 29. september 2014
Energimidt gør opmærksom på, at der er el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Ved flytning/omlægning af elanlægget og /eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde omkostningerne.
 
2) Vejdirektoratet af 29. oktober 2014
Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 22 eller lokalplanforslag 79.T7.4 med tilhørende miljørapport. 


3) Ejer af skovareal beliggende Holtumvej 4 af 10. november 2014
Ejer af skovarealet beliggende Holtumvej 4 oplyser, at skovarealet på 15 ha vil blive sat til salg i forbindelse med generationsskifte. Dermed opstår der en mulighed for svæveflyvecentret at udvide.

 
Forvaltningens kommentarer
Ad 1) Bemærkningen berører ikke kommuneplantillægget og medfører derfor ingen forslag til ændringer.
 
Ad 3) Planafdelingen har videregivet oplysningen til Svæveflyvecentret om muligheden for køb af areal til svæveflyvecentr. Planafdelingen gør dog opmærksom på, at det omtalte areal er fredskov. Derudover kan det nævnte areal ikke inddrages i det udarbejdede kommuneplantillæg og lokalplan, da det vil være en udvidelse af ramme- og lokalplanområdet og derfor kræves en genfremlæggelse eller nye planforslag.
 
Forvaltningens vurdering
Planafdelingen vurderer, at der ikke er nogen af de indkomne bemærkninger, der giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.
 
Miljørapport
Der er udarbejdet en miljørapport af tillæg nr. 22 og lokalplan 79.T7.4, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning svæveflyvecentret kan få på omgivelserne. Miljørapporten har ligeledes været fremlagt i den offentlige høring. Miljørapporten viser, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sg til eksisterende kendte miljøforhold, herunder Svæveflyvecentrets påvirkning af omgivelser med støj fra terminalaktiviteter og flytrafik samt forhold omkring Midtjyske Motorvej, herunder trafiksikkerhed.
 
Svæveflyvecenter Arnborg er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2013, hvori støjgrænser og antal flyoperationer for svæveflyvecentret er fastlagt. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for antallet af flyveoperationer, som er fastsat i svæveflyvecentrets miljøgodkendelse og de i miljøgodkendelse fastsatte støjgrænseværdier, både hvad angår støj fra terminalaktiviteter og fra flyvepladsen.
 
Miljørapporten fastslår, at flytrafikken påvirker trafiksikkerheden på Midtjyske Motorvej, da svæveflyene flyver henover motorvejen ved start og landing. Dog er der fastsat krav i bestemmelser om civil luftfart en minimums flyvehøjde ved start og landing over motorvej. Planlægningens betydning for trafiksikkerheden er vurderet til at være begrænset, da den eksisterende miljøgodkendelse begrænser antallet af flyveoperationer.
 
Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. svæveflyvecenter ved Fasterholtvej, Arnborg endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
      X
     X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 1. september 2014, punkt 150.
 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 1. oktober til 26. november 2014. Der er i perioden indkommet i alt tre bemærkninger til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg.
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Henring Kommuneplan 2013-2024. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af Svæveflyvecenter Arnborg, herunder opførelse af hangar-, kursus- og andre nødvendige servicefaciliteter samt regulere overnatningsfaciliteter. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Fasterholtvej.
 
Lokalplanområdet er inddelt i syv delområder, som er disponeret efter hensyntagen til det eksisterende anlæg samt forebyggelse af miljøpåvirkning og sikkerhedsmæssige hensyn.
 
Høringsperioden
Der er i høringsperioden indkommet tre bemærkninger til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, se bilag 1. Bemærkningerne er fra EnergiMidt, Vejdirektoratet og ejer af skovareal på Holtumvej 4.
 
1) EnergiMidt Infrastruktur A/S af 29. september 2014
Energimidt gør opmærksom på, at de har el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Ved flytning/omlægning af elanlægget og /eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde omkostningerne.
 
2) Vejdirektoratet af 29. oktober 2014
Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 22, lokalplanforslag 79.T7.4 samt tilhørende miljørapport. 


3) Ejer af skovareal beliggende Holtumvej 4 af 10. november 2014
Ejer af skovarealet beliggende Holtumvej 4 oplyser, at skovarealet på 15 ha vil blive sat til salg i forbindelse med generationsskifte. Dermed opstår der en mulighed for svæveflyvecentret at udvide.  

Forvaltningens kommentarer
Ad 1) På nuværende tidspunkt er der ikke planer om bebyggelse, som nødvendiggør en flytning eller omlægning af de eksisterende el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør.
 
Ad 3) Planafdelingen har videregivet oplysningen til svæveflyvecentret om muligheden for køb af areal til svæveflyvecentret. Planafdelingen gør dog opmærksom på, at det omtalte areal er fredskov. Derudover kan det nævnte areal ikke inddrages i det udarbejdede kommuneplantillæg og lokalplan, da det vil være en udvidelse af ramme- og lokalplanområdet.
 
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at lokalplanens redegørelse beskriver, at der findes el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør inden for lokalplanområdet. Ved flytning og omlægning af disse anlæg er det bygherre, som skal afholde omkostningerne. 


Planafdelingen er blevet gjort opmærksom på, at Arnborg Badesø er en sø på over 3 ha, hvilket medfører en søbeskyttelseslinje på 300 m jf. Naturbeskyttelsesloven. Søen er forholdsvis ny og er derfor endnu ikke blevet registereret med søbeskyttelseslinje. Forvaltningen vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt at beskrive søbeskyttelseslinjen i lokalplanens redegørelse samt indtegne søbeskyttelselseslinjen på lokalplanens kortbilag 2 og 3, da søbeskyttelselslinjen vil gå ind over lokalplanområdet i et delområde, hvor der kan bygges og skal beplantes. Det er vurderet, at der kan dispenseres til søbeskyttelseslinjen, da udsigten fra Fasterholtvej mod søen og udsigten fra søen og til Fasterholtvej allerede er begrænset af den eksisterende bevoksning.
 
Miljørapport
Der er udarbejdet miljørapport for tillæg nr. 22 og lokalplan 79.T7.4, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning svæveflyvecentret kan få på omgivelserne. Miljørapporten har ligeledes været fremlagt i den offentlige høring. Miljørapporten viser, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sg til eksisterende kendte miljøforhold, herunder svæveflyvecentrets påvirkning af omgivelser med støj fra terminalaktiviteter og flytrafik samt forhold omkring Midtjyske Motorvej, herunder trafiksikkerhed.
 
Svæveflyvecenter Arnborg er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2013, hvori støjgrænser og antal flyoperationer for svæveflyvecentret er fastlagt. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for antallet af flyveoperationer, som er fastsat i svæveflyvecentrets miljøgodkendelse og de i miljøgodkendelse fastsatte støjgrænseværdier, både hvad angår støj fra terminalaktiviteter og fra flyvepladsen.
 
Miljørapporten fastslår, at flytrafikken påvirker trafiksikkerheden på Midtjyske Motorvej, da svæveflyene flyver henover motorvejen ved start og landing. Dog er der fastsat krav i bestemmelser om civil luftfart en minimums flyvehøjde ved start og landing over motorvej. Planlægningens betydning for trafiksikkerheden er vurderet til at være begrænset, da den eksisterende miljøgodkendelse begrænser antallet af flyveoperationer.
 
Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at i lokalplanens redegørelse tilføjes: ”Indenfor lokalplanområdet findes der el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør. Ved flytning og omlægning af disse anlæg er det bygherre, som skal afholde omkostningerne.” i et afsnit kaldet Øvrige forhold,

 

at der i lokalplanens redegørelse tilføjes: ” Omkring Arnborg Badesø er der en søbeskyttelseslinje på 300 meter, hvilket der ved beplantning og bebyggelse kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.” i et afsnit kaldet Øvrige forhold samt ”Der må – uanset lokalplanens bestemmelser – ikke ske ændringer i tilstanden for søbeskyttelseslinje omkring Arnborg Badesø jf. Naturbeskyttelsesloven, før der er givet dispensation hertil fra Herning Kommune.” i afsnittet Myndighedstilladelser.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Godkendelse af debatoplæg for kommuneplans tillæg nr. 40 for tre solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde d. 20. oktober 2014 principgodkendte Byplanudvalget igangsætning af planlægning for tre solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg med et samlet areal på ca. 170 ha.

De tre anlæg kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg, tre lokalplaner samt miljøvurderinger. Endvidere skal der screenes for VVM.

Der er nu udarbejdet debatoplæg, som skal sendes ud som foroffentlighed efter planlovens §22 på kommuneplantillægget. Debatoplægget fremsendes hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er principgodkendt igangsætning af planlægning for tre solcelleanlæg på samlet ca. 170 ha nordvest for Vildbjerg. De tre arealer er hverken omfattet af kommuneplanens rammer eller lokalplaner.

 

For at muliggøre realisering af de tre solcelleanlæg skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen omfattende alle tre områder samt tre lokalplaner.

 

Der er udarbejdet nærværende debatoplæg for tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for tre solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg. Debatoplægget skal offentliggøres i to uger med henblik på at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag og idéer til den forestående planlægning.

Debatoplægget gør rede for de tre solcelleanlægs størrelser i henholdsvis areal samt MW. Endvidere er med visualiseringer gjort rede for anlæggenes visuelle påvirkninger af landskabet.

 

Kommunaplantillæg og lokalplaner er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer". Planerne har en sådan størrelse, at forvaltningen har vurderet, at der skal foretages en miljøvurdering af disse. Projekterne er ligeledes omfattet af "Bekendtgørelse af vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning". Derfor skal der foretages en VVM-screening af de enkelte projektområder. Det er dog forvaltningens umiddelbare vurdering at der ikke skal udarbejdes VVM, men debatfasen vil gøre et mere præcist indikation heraf.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at debatoplæg for tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-6-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Delegering af beslutningsprocesser efter planloven samt annoncering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Yderligere sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Planloven blev med lovebekendtgørelse af 18. juni 2012 ændret for at muliggøre delegering af beslutningsprocessen ved lokalplaner fra kommunalbestyrelsen til fagudvalget eller forvaltningen. Loven blev ændret, da der kan være situationer, hvor udarbejdelsen af lokalplaner med to behandlinger i fagudvalg, økonomi og erhvervsudvalg og byråd kan virke bureaukratisk og unødigt ressourcekrævende.
 
Ved udarbejdelsen af lokalplaner, giver ændringen af planloven mulighed for at optimere tidsplaner og dermed reducere tiden, fra kommunen præsenteres for en projekt-ide, til kommunen kan give byggetilladelse.
 
Planloven giver ligeledes kommunen mulighed for udelukkende at annoncere digitalt via egen hjemmeside. Dette kan ligeledes reducere tiden, fra der træffes beslutning i Byrådet, til tidspunktet for at planerne kan offentliggøres eller bekendtgøres.

Sagsfremstilling

Ifølge det almindelige kommunalretlige udgangspunkt kan kommunalbestyrelsen frit overlade (delegere) sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale forvaltning. Det gælder, medmindre andet er fastsat eller forudsat i lovgivningen
 
Nogle planbeslutninger har ud fra en generel betragtning så principiel karakter og er af så væsentlig betydning for kommunen, at de altid bør behandles af den samlede kommunalbestyrelse. Det er derfor i planlovens § 23 a, stk. 3, eksplicit bestemt, at visse planbeslutninger ikke kan delegeres, dvs. for disse gælder der fortsat et forbud mod delegation.
 
Planlovens § 23 a, stk. 3, omhandler

 • Kommuneplanstrategi

 • Forslag og endelig vedtagelse af kommuneplan

 • Kommuneplantillæg som er baseret på forudgående foroffentlighed.

 • Beslutninger af principiel betydning

  • Fx lokalplaner vedrørende et meget stort byggeri

  • Projekter hvori kommunen selv er involveret

  • Hvor vurderingen om principiel betydning giver anledning til tvivl

For vedtagelse af lokalplanforslag og for endelig vedtagelse af lokalplaner gælder det således nu, at disse beslutninger kan delegeres til udvalg eller forvaltning. Undtaget herfra er alene de tilfælde, hvor det vurderes, at der er tale om en beslutning af principiel betydning, eller hvor planerne følges af et kommuneplantillæg, hvor der har været forudgående foroffentlighed.
 
Det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger om eller hvordan delegation kan foretages. Kommunalbestyrelsen har til hver en tid mulighed for at ændre en beslutning om delegation, således at en tidligere meddelt delegation til et udvalg eller til forvaltningen helt eller delvist kaldes tilbage. Tilsvarende kan kommunalbestyrelsen til enhver tid beslutte at tilbagekalde en delegation til et udvalg eller forvaltningen vedrørende en konkret plansag, således at sagen eller forslaget herefter skal behandles af kommunalbestyrelsen.
 
I forbindelse med ophævelsen af det hidtidige delegationsforbud, blev der samtidig indsat en tilføjelse i § 24, stk. 2, hvorefter også mindretalsudtalelser fra udvalgsmedlemmer kan forlanges offentliggjort. Med denne tilføjelse er det sikret, at offentligheden også kan få indsigt i mindretallets synspunkter og begrundelse herfor i de tilfælde, hvor vedtagelsen af et planforslag er delegeret til et udvalg.
 
Muligheden for at få en afvigende mening offentliggjort finder imidlertid ikke anvendelse i forhold til et medlem af kommunalbestyrelsen, som ikke samtidig er medlem af vedkommende udvalg, ligesom denne mulighed ikke foreligger, hvis behandlingen af planforslaget er delegeret til forvaltningen.
 
Hvis det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem ønsker en i øvrigt delegeret plansag indbragt for kommunalbestyrelsen, kan medlemmet benytte sig af den såkaldte initiativret efter § 11, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Det følger heraf, at ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender, herunder planforslag, samt fremsætte forslag til beslutninger herom for kommunalbestyrelsen.
 
Endvidere har medlemmer af et stående udvalg eller økonomiudvalget efter § 23 i den kommunale styrelseslov en såkaldt standsningsret. Ifølge denne bestemmelse kan et hvert udvalgsmedlem standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen. Det gælder også et udvalgsmedlem af det udvalg, som har fået delegeret beslutningskompetencen vedrørende planforslag.
 
Delegationsmuligheder
Det er den enkelte kommunalbestyrelse der fastlægger om og hvordan, der eventuelt skal foretages delegation af beslutningskompetencer på plansager. Det er forvaltningens vurdering, at muligheden for delegation reelt kun kan gives for lokalplaner. En eventuel beslutning om delegation bør derfor kun omhandle beslutningskompetence for forslag og endelig vedtagelse af lokalplaner, hvor der kan være medfølgende kommuneplantillæg, der ikke er baseret på forudgående foroffentlighed.
 
Det er forvaltningens vurdering at vedtagelse af lokalplaner aldrig bør gøres til et rent forvaltningsspørgsmål, da det vil tilsidesætte den demokratiske proces ved lokalplanudarbejdelse.
 
Lokalplaner kan ved foreløbig vedtagelse delegeres til Byplanudvalg eller Økonomi- og Erhvervsudvalg. Det konkrete udvalg kan så vurdere om planen skal behandles i Byrådet eller om lokalplanforslaget kan sendes i offentlig høring.
 
Endelig vedtagelse kan ligeledes delegeres til Byplanudvalg eller Økonomi- og Erhvervsudvalg. En delegation af kompetencen fra Byrådet kan derudover gøres betinget af, hvorvidt der er indkommet indsigelser i høringsperioden, således at delegation kun er mulig, hvor der ikke er indkommet indsigelser til den konkrete lokalplan.
 
Annoncering
Planloven giver kommunen mulighed for udelukkende at annoncere digitalt via egen hjemmeside. På nuværende tidspunkt annonceres i den om onsdagen husstandsomdelte Herning Folkeblad. Annoncedeadline tirsdag middag betyder at annoncer baseret på en Byrådsbeslutning om tirsdagen først kan være i Herning folkeblad onsdag 15 dage senere.
 
En ændring til kun at annoncere digitalt vil betyde at beslutninger kan offentliggøres samme dag som der ligger godkendt beslutningsreferat.
 
Ved en ændring skal der i Herning Folkeblad tydeligt annonceres at Herning Kommune ændrer praksis for annoncering. Derudover vil der fortsat kunne annonceres i Herning Folkeblad som en service ud over forpligtelsen om at annoncere på egen hjemmeside. Høringsperioden vil dog ikke være baseret på hvornår der annonces i Herning Folkeblad, hvorfor det må forventes at der er ca 5-6 uger tilbage af en høringsperiode når denne orienteres om i avisen.
 
Eksempler på delegation og digital annoncering
Der tages i eksemplerne udgangspunkt i den politiske kalender for 2015 med mulig Byrådsbeslutning i maj 2015 med udgangspunkt i et projekt principgodkendt i Byplanudvalget 5. januar 2015. Der ses på hurtigt mulige tidsplan hvor de politiske mødedatoer og deadlines overholdes.
 
Eksemplerne fremgår af bilag 1.

 

Eksempler på delegation af endelig vedtagelse eksemplificeret ved tidligere vedtagne lokalplaner

Følgende lokalplaner ville ikke være blevet behandlet i Byrådet ved endelig vedtagelse: Omdannelse af Haderup plejecenter til boliger og Detailhandelscenter på Dæmningen i Herning. Der indkom ikke indsigelser til disse planer.

Følgende eksempler planer som ville blive behandlet i Byrådet under alle omstændigheder: Bevarende lokalplan for Nørre Allé, hvor der indkom indsigelser. Lokalplan for DGI komplekset, som må betragtes som et stort byggeri og dermed af principiel betydning.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der ikke sker delegation af foreløbige vedtagelser af lokalplaner,

 

at den endelige vedtagelse af de lokalplanforslag, hvor der ikke er indsigelser, delegeres til Byplanudvalget,

 

at annoncering fremadrettet gøres digital, således at høringsfrist og retsvirkning starter ved den digitale offentliggørelse,

 

at der ved først givne lejlighed informeres i dagspressen om lokalplaner i høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Revision af parkeringskrav for restaurationer og krav om etablering af toiletter i forbindelse med ændret anvendelse af en ejendom i centerområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Hans Eghøj, Thomas Frydenbjerg,

Lisbeth Andresen

 

Sagsresume

Herning Kommunes parkeringsvedtægt ønskes revideret i forhold til de parkeringskrav og krav om etablering af toiletter Herning kommune stiller over for virksomheder ved ændret anvendelse i centerområder.
 
Parkeringsvedtægten er senest revideret i juni 2014, hvor krav til etablering af parkeringspladser for restaurationer i Herning Bymidte blev sænket fra én parkeringsplads pr. 8 siddepladser til én parkeringsplads pr. 12 siddepladser. For samme område blev kravet til etablering af parkeringspladser for hoteller reduceret fra én parkeringsplads pr. værelse til ¾ pr. værelse.

Sagsfremstilling

Ved ændret anvendelse i eksisterende bebyggelse er nuværende praksis, at der stilles parkeringskrav i forhold til hvilken anvendelse bebyggelsen vil have fremadrettet. Eksisterende parkeringspladser modregnes det evt. fornyede krav. Ved ændring af f.eks. et butikslokale til restauration stiger kravet til parkering normalt, da krav til butikker er én parkeringsplads pr. 50 m2 og for restaurationer én parkeringsplads pr. 8 siddepladser generelt, og én parkeringsplads pr. 12 siddepladser i Herning Bymidte i området omfattet af Herning Kommunes parkeringsfond.
 
Ved eksisterende bebyggelse i især Herning Bymidte kan det være svært at placere nye parkeringspladser og ejeren eller lejeren af f.eks. en restaurant, bar eller lignende er derfor nødsaget til at indbetale til Herning Kommune parkeringsfond, som alternativ til selv at placere parkeringspladserne. En offentlig parkeringsplads er værdisat til ca. 75.000 kr.indenfor P-fondens dækningsområde.
 
Eksempel:
En butik på 100 m2 skal efter reglerne i dag have 2 parkeringspladser. En restauration i samme lokaler kan normalt have ca. 40 siddepladser, som efter de nuværende regler betyder et krav om 4-6 parkeringspladser, incl. personaleparkering. En ændring fra butik til restaurant kan dermed betyde et krav om etablering af yderligere 2-4 parkeringspladser. Ved indbetaling til P-fonden koster dette således 150-300.000 kr.
 
Det forhøjede krav om parkering og den dermed øgede omkostning ved etablering af restauranter i butikslokaler, kan i nogle situationer betyde, at restauranter ikke ikke etableres sig i f.eks. tomme butikslokaler.

 
Forslag til ændret praksis for krav om etablering af parkeringspladser
I forhold til nuværende praksis, hvor der stilles fornyede parkeringskrav ved ændret anvendelse, forslås det, at der fremadrettet ikke stilles krav om etablering af yderligere parkeringspladser i
eksisterende centerområder, i allerede godkendt bebyggelse til centerformål. Der tages udgangspunkt i, at der på tidspunktet hvor bebyggelsen blev godkendt til centerformål, og om det var butik eller restauration, blev vurderet hvor mange pladser der var behov for.
 
Dette kan gøres gældende for butikker der ændres til restauration med op til 50 siddepladser. Ved restauranter med over 50 siddepladser må ændringen efter administartionens vurdering, betragtes som værende så væsentlig, at parkeringsbehovet skal fastsættes ud fra gældende regler, da det må forventes at behovet for parkeringspladser der skal være til rådighed for virksomheden svarer til kravene der stilles i dag.
 
Ved nyt byggeri og tilbygning fastholdes de allerede fastsatte parkeringskrav, da ændringen i større grad end ovenstående må betyde et større behov for parkering.
 
Ændring i praksis vil betyde en mindre indbetaling til Herning Kommunes parkeringsfond. I forhold til de sidste 3 års indbetalinger vil en ændring betyder ca. 860.000 kr. i færre indbetalinger til fonden. Dermed vil fonden langsommere oparbejde midler til etablering af nye pladser.
 
Forhold til gældende lokalplaner
Herning Kommune kan i konkrete sager, på baggrund af en ændring i parkeringskravene, dispensere til parkeringskrav stillet i gældende lokalplaner. Dette kan ske så længe, at kravet til parkering ikke fremgår af lokalplanens §1 – Formål eller §3 – Anvendelse.
 
Etablering af toiletter ved etablering af restauration
Ved den nuværende praksis stilles krav til etablering af kundetoiletter når der i restaurationen er siddepladser. Ved pølsevogne, take-away og lignede virksomheder uden reelle siddepladser stilles ikke krav om kundetoiletter. Der skelnes her mellem egentlige borde og stole og for eksempel høje stole som typisk benyttes af kunder som venter på at få udleveret sin bestilling.
 
Ved ovenstående kan argumenteres for, at der er tale om at der foretages en skønsmæssig vurdering om hvornår der er tale om egentlige siddepladser i en restauration og hvornår det kun er ventepladser.
 
Praksis foreslås ændret, således at der stilles krav om etablering af kundetoiletter når det samlede antal siddepladser overstiger 12. Fastsættelsen til 12 siddepladser har sammenhæng til, at dette normalt ville udløse etablereing af én parkeringsplads, som i princippet betyder at kunden kan have et længere ophold end blot en kort ventetid i restauranten. Der skelnes herefter heller ikke mellem typen af siddepladser.
 
Har restaurationen mere end 12 siddepladser må det forventes, at der er et ønske om at kunderne benytter lokalerne til indtagelse af den mad og drikke der serveres i restauranten og at der derfor skal stilles kundetoiletter til rådighed.
 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der ikke stilles krav om etablering af yderligere parkeringspladser ved ændret anvendelse i eksisterende bebyggelse i centerområder, for restaurationer med op til 50 siddepladser,

 

at Revision af parkeringskrav for restaurationer i forbindelse med ændret anvendelse af en ejendom i centerområde evalueres i 2017.  

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

 

at krav om etablering af kundetoiletter, herunder handicaptoilet kun stilles hvor der er mere end 20 siddepladser,

 

at Revision af krav om etablering af toiletter i forbindelse med ændret anvendelse af en ejendom i centerområde evalueres i 2017.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-8-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Alpi-Hallerne i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Alpi-Hallerne (Lind Hallen) v/ fmd. Erling Mikkelsen søger om endelig godkendelse af haludvidelsesprojekt og frigivelse af anlægsbevilling.  

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2012-2015 er der i 2014 afsat et anlægstilskud på 10,278 mio. kr. til etablering af ny multihal i Lind, på betingelse af at hallen selv indsamler 4 mio. kr. Der er afsat et årligt supplerende driftstilskud på 155.000 kr. ifm. haludvidelsesprojektet.

 

Udvidelse og opgradering af Alpi-hallerne sker i tæt samspil og synergi med udvidelsen af Lind Skole med afsæt i et fælles programoplæg. Skole- og haldelen opføres dog som to selvstændige byggeprojekter, hvor den samlede beløbsramme til om- og tilbygning af Lind Hallen udgør 14,278 mio. kr.

 

Alpi-Hallerne er bygherre på halprojektet, og hallens bestyrelse supplerer selv kommunens tilskud, hvor indsamlingen pt. har rundet de 3,950 mio. kr.

 

Jf. vedlagte projektforslag består projektet af en ny mutihal/samlingssal på 1.188 m2 i forbindelse med musiklokale med scene og tilhørende depot samt fitnessrum og foyer/ ophold. Haludvidelsen skaber gode muligheder for synergi og gensidig udnyttelse af lokaler i henholdsvis skole og hal, mere fleksibel haltid og mangfoldige anvendelsesmuligheder.
 

Hallen placeres nord for tennisbanerne med forbindelsesgang til skolen, så byggeriet hænger godt sammen og åbner sig mod og knytter an til omgivelserne med bl.a. nyt indgangsparti/ foyer og udendørs ophold.


Placering af hallen inddrager petanquebaner, som retableres inden for den samlede projektøkonomi,
 
Tilbygning til Alpi-Hallerne går hen over matrikelgrænser, hvorfor der er behov for arealoverførsel/erhvervelse af yderligere jord fra Herning Kommune.

Vilkår for erhvervelse af jord skal aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges af Juridisk Kontor.

Jorden skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. I forbindelse med overdragelse af areal skal der afholdes handelsomkostninger.

Samlede udgifter i forbindelse med arealerhvervelsessagen vurderes at udgøre ca. 50.000 kr., som afholdes inden for det samlede skole-hal projekts budgetramme.

Samlet anlægsbudget for udvidelsen af Alpi-Hallerne udgør anslået 14,278 mio. kr. ex. moms. Herning Kommune har bevilget 10,278 mio. kr. mod at hallen selv indsamler 4 mio. kr.

Alpi-Hallerne er så godt som i hus med alle indsamlede midler og anmoder om godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af anlægstilskud ifm. ønske om byggestart primo 2015.
 
Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

at fremsendte projektforslag til udvidelse af Alpi-Hallerne i Lind godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 10,278 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,

 

at anlægsudgiften på 10,278 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,278 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 01, Haludvidelsesprojekt i Lind. Rådighedsbeløbet på 2,278 mio. kr. i 2014 overføres til 2015 (nyt stednr.) i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015,

 

at udgifter ifm. arealerhvervelsessagen på anslået 50.000 kr. afholdes inden for det samlede skole-hal projekts budgetramme.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget ser gerne, at der skabes mere plads i gennemgangen ved indgangspartiet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1258-11 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Uhre Motorsportscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Uhre Motorsportscenter søger om godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Uhre Motorsportscenter har i de senere år været i dialog med hhv. Herning og Viborg Kommuner om tilskud til etablering af nyt klubhus, som har resulteret i et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. fra Viborg Kommune og 0,5 mio. kr. fra Herning Kommune. Reserverede tilskud er afsat i anlægsinvesteringsoversigten for 2014 og 2015.

 

Tilrettet anlægsbudget for nyt klubhusbyggeri udgør 2,463 mio. kr.:

 

Klubhus
1,850 mio. kr
Arkitekt og byggetilladelse mm
0,270 mio. kr.
Køkken, inventar og tilslutning til forsyningsnet mv
0,343 mio. kr.
I alt
2,463 mio. kr.

 

Finansieringsplan:

 

Viborg Kommune
1,500 mio. kr
Herning Kommune
0,513 mio. kr
LAG Herning
0,200 mio. kr
Maersk
0,250 mio. kr
I alt
2,463 mio. kr

 

Hertil kommer eget arbejde på anslået 350.000 kr.:

 

Nedbrydning og bortskaffelse af gl. klubhus
120.000 kr.
Retablering af veje og p-pladser mv
180.000 kr.
Reetablering af gl. grund
50.000 kr.
I alt
350.000 kr.  

 

Jf. vedlagte skitseprojekt etableres 256 m2 klubhusbyggeri plus 79 m2 overdækket terrasse. Klubhuset indrettes med 96,5 m2 klublokale med tilstødende kantine, bad, omklædning og depot.

 Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

at fremsendte skitseprojekt godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,513 mio kr. i 2015 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.

 

at 0,513 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb med 0,213 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 035099 01, Klubhusbyggeri i Uhre. Rådighedsbeløbet i 2014 på 0,213 mio. kr. overføres til 2015 (nyt stednr.) i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af midler til rådgivning vedr. Madværkstedet i Huset No7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Pia Colstrup

 

 

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der afsat 3,5 mio. kr. til etablering af en form for socialøkonomisk café i forbindelse med kulturhuset i Nørregade, Huset No7. Rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten i 2015. Arbejdstitlen for caféen er "Madværkstedet".

 

Hermed søges frigivet 200.000 kr. til rådgivning, projektering mv. af byggeriet.

 

Sagen er på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 19. januar. Udvalgets endelige indstilling vil foreligge til mødet.

Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem afsat midler til etablering af en form for socialøkonomisk café i forbindelse med kulturhuset i Nørregade, Huset No7.

Huset No7 gennemgår jf. tidl. beslutninger om renovering af bygningen en større ombygning, så både indretning og udtryk bliver tidssvarende og funktionel i forhold til kulturhusdrift. Denne ombygning forventes afsluttet i april 2015, hvorefter byggeriet af Madværkstedet planlægges igangsat.

 

Hele afsættet for etablering og drift af Madværkstedet er, at det skal være en kulturhuscafé, som samtidig er arbejdsplads for ca. 30-35 sygemeldte og -ledige flexjobbere. Det kræver særlige hensyn i indretningen af køkkenet. Det gælder afskærmning, antallet af arbejdsstationer (det er en fordel i det arbejde med så mange manuelle funktioner som muligt), samt flexibilitet i indretningen.

 

Madværkstedet placeres jf. tidligere planlægning hovedsageligt i stueplan i den nye skolebygning.

 

Byggeriet indeholder flg. elementer:

 • Indretning af produktionskøkken, som er dimensioneret under hensyntagen til den medarbejdergruppe, som skal arbejde der, samt at det skal være muligt at servicere caféens gæster og andre arrangementer i Huset No7. Produktionskøkkenet indeholder salgsområde, varmkøkken, koldkøkken, grovkøkken, køl- og frostrum, depot, opvask og evt. vaskeri.

 • Kontor til køkkenchefen.  

 • Personalerum (på anden etage)

 • Pesonaletoilet

 • Tekniske installationer (kælder)

 • Caféområde til ca. 40 gæster.

 • Terrasseservering - det lille repos uden for indrettes til udeservering, ligesom der bliver mulighed for udgang.

 • Ny indgang/vindfang, som dels skærmer mod vind, men også "åbner" Huset No7 ud mod gården.

 • Etablering af vareindlevering (fysisk lastbilholdeplads foran Nørregade 7 (nuværende grønt areal). Det samtænkes med nedgravede affaldsbeholdere - molokløsning. Kastanjetræet bevares.  

 

Flg. arbejder indgår i det fysiske byggeri og i dette byggeprogram, men økonomisk indgår de ikke i anlægget af Madværkstedet:

 • Stueplan i den nye skolebygning vil også indeholde administration og reception, som afholdes af anlægsmidler afsat til renovering af Huset No7.

 • Molokker til affaldshåndtering vedr. alle gårdens aktører. Molokkerne vil blive etableret via vedligeholdelses- og driftskonto til gården. Den underjordiske affaldshåndtering forventes at have tjent sig selv ind i løbet af 5 år.

 

Da funktionerne i Madværkstedet (produktionskøkken og caféområde) tidligere har været i huset og blot flyttes, udløser det ikke krav til etablering af nye p-pladser.

Det samlede byggeri planlægges afleveret 1. september 2015.Økonomi

Der er i alt afsat 3,5 mio. kr. til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 15 Kultur i 2015. Heraf ønskes 200.000 kr. frigivet til rådgivning, projektering mv.

 

Der er afsat driftsmidler til driften af caféen på Serviceområde 15, Kultur i 2015 og fremadrettet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 364082 til rådgivning, projektering mv. i forbindelse med madværkstedet i Huset No7,

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 364082, Madværkstedet i 2015.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.10-Ø34-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Overdragelse af fast ejendom til foreningen Vildbjerg Cup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Amna Hotic, Hanne Ø. Rasmussen

Sagsresume

Forvaltningen ønsker at overdrage en ejendom i Vildbjerg til foreningen Vildbjerg Cup.

 

Ejendommen er et ældre stuehus, som i dag anvendes af Vildbjerg Cup til opmagasinering af effekter, som anvendes under cuppen.

 

Forvaltningen anbefaler, at ejendommen overdrages på et gaveskøde, og at parterne deler de til handlen hørende udgifter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 9. december 2013, pkt. 460 en sag vedrørende en brugsaftale med Vildbjerg Cup. Aftalen gav foreningen mulighed for at anvende ejendommen som lager.

Sagsfremstilling

Ejendommen Tranholmvej 4 i Vildbjerg er ejet af Herning Kommune. Ejendommen er et ældre stuehus på 170 m2 opført i 1892.

 

Ejendommen er ikke beboet, og har ikke været beboet et stykke tid. Ejendommen anvendes til opmagasinering af effekter, som Vildbjerg Cuppen anvender under afholdelse af deres foldboldstævne.

 

Herning Kommune afholder de faste udgifter på drift af ejendommen (ca. 15.000 kr./år), men vedligeholder ejendommen på et minimum. Foreningen Vildbjerg Cup vil gerne overtage ejendommen. Ved at overdrage ejendommen til cuppen, så kan Herning Kommune spare vedligehold samt ejendomsskat på ejendommen, og Vildbjerg Cup kan få en ejendom, som de i højere grad kan tilpasse deres ønsker og behov.

 

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at ejendommen overdrages på et gaveskøde for 0 kr. til foreningen Vildbjerg Cup. Det anbefales, at der tinglyses en tilbagefaldsklausul, sådan at ejendommen tilfalder Herning Kommune, hvis Foreningen Vildbjerg Cup ophører med at eksistere.

 

Ejendommen ligger som en del af en større matrikel, derfor er det nødvendigt, at ejendommen udmatrikuleres. Forvaltningen har udarbejdet et forslag, som er vedhæftet som bilag.

 

Udgifterne til handlen udgør udgifter til udmatrikulering, tinglysning samt udarbejdelse af gavebrev, skøde samt deklaration om tilbagefald.

 

Forvaltningen anbefaler, at udgifterne deles mellem Herning Kommune og foreningen Vildbjerg Cup.

 

Vildbjerg Cup er indforstået med denne fordeling af udgifter.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 9. december 2013, pkt. 460 en sag vedrørende en brugsaftale med Vildbjerg Cup. Aftalen gav foreningen mulighed for at anvende ejendommen som lager. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndigede i samme sag, forvaltningen til at optage forhandlinger med foreningen om en egentlig overdragelse af ejendommen.

 

 

Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget, der har kompetencen vedrørende køb og salg af ejendomme. Sagen er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, da det er fagudvalgets økonomiske ramme der finansierer overdragelsesomkostningerne.


Økonomi

Den matrikulære sag
  ca. 18.000 kr. ekskl. moms
Udstykningsafgift
          5.000 kr.
Udstykningsgebyr
          3.400 kr.
Diverse afmærkningsmateriale, kørsel, kortoplysninger etc.
   ca.  1.000 kr. ekskl. moms
Udarbejdelse af gavebrev og skøde
        10.000 kr. ekskl. moms
Deklaration om tilbagefald
          5.000 kr. ekskl. moms
Tinglysningsafgift
          5.000 kr.
I alt
 ca.  47.400 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at ejendommen Tranholmvej 4, Vildbjerg udmatrikuleres som vist på kortbilaget,

 

at ejendommen efterfølgende på et gaveskøde overdrages til Foreningen Vildbjerg Cup for 0 kr.,

 

at der stilles krav om, at hvis foreningen ophører med at eksistere eller ændrer formål, så tilbagefalder ejendommen til Herning Kommune uden omkostninger for kommunen,

 

at udgiften på 24.000 kr. finansieres af serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, driften, funktion 002511 konto nummer 0110079206.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.08-P00-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskaber for 6 vejprojekter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for 6 vejprojekter.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 23. august 2011, pkt. 229 bevilget 1.000.000 kr. og den 31. januar 2012 pkt. 31  4.090.000 kr. til etablering af tunnel og stianlæg - Gilmosevej.  

 

Byrådet har den 14. maj 2013, pkt. 159 bevilget 1.289.000 kr. til asfaltering af Skavevej.

 

Byrådet har den 19. juni 2012, pkt. 180 bevilget på 7.662.000 kr. til udvidelse af Trehøjevej 2. etape.

 

Byrådet har den 5. marts 2013, pkt. 106 bevilliget 7.105.000 kr. og den 23. juni 2014, pkt. 192 bevilliget 656.000 kr. til udvidelse af Trehøjevej 3. etape.

 

Byrådet har den 8. maj 2012, pkt. 129 bevilliget 2.734.000 kr. og den 23. juni 2014, pkt. 192 fratrukket 656.000 kr. til udvidelse og forstærkning af Albækvej.

 

Byrådet har den 20. april 2010, pkt. 116 bevilliget 1.100.000 kr. i udgift og 550.000 kr. i indtægt til udarbejdelse af handlingsplan til forbedring af fremkommelighed for busser i Herning. Indtægten finansieres af Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje med en tilskudssats på 50 %.Økonomi

[image]

 

Der er følgende bemærkninger til de enkelte regnskaber:

 

På Tunnel og stianlæg - Gilmosevej er der et mindreforbrug på 357.126 kr., hvilket skyldes et fordelagtigt tilbud.

 

På asfaltarbejderne på Skavevej er der et mindreforbrug på 302.838 kr., hvilket skyldes, at der er anvendt færre asfaltmængder til opretning end forudsat.

 
Den manglende indtægt på 45.000 kr. ved handlingsplanen til forbedring af fremkommelighed for busser i Herning skyldes, at budgetposten 'trafiktællinger' fra ansøgningen ikke er benyttet, grundet eksisterende tællinger. Trafikstyrelsen har derfor trukket denne post fra det fulde tilsagnsbeløb på 550.000 kr. Merudgiften på 30.165 kr. ved samme projekt skyldes større udgifter til trafikanalyser end forudsat i projektet.

 

På udvidelse af Trehøjevej, 2. etape er der et merforbrug på 380.822 kr., hvilket skyldes, at der har været behov for større asfaltmængder til opretning end forudsat i projektet.

 

På udvidelse af Trehøjevej, 3. etape er der et merforbrug på 314.315, hvilket skyldes en projektændring omkring gravhøjen på Trehøje.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., og/eller indeholder væsentlige afvigelser, fremsendes anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P20-2-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Anlægsprojekter i byparker i Herning 2014 og 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Det indstilles, at igangværende anlægsprojekt for Vestre Anlæg først færdiggøres i 2015 og at der samtidig søges om frigivelse af anlægsbevillig på 552.000 kr. i 2015 vedr. diverse anlægsarbejder i byens parker og grønne områder.
 
Dermed forhøjes den samlede ramme fra de nu frigivne 201.000 kr. til i alt 753.000 kr.
 
Anlægspuljen anvendes til realisering af projektet i Vestre Anlæg, renovering af slidte stier ved Fuglsang Sø, renovering af træbroer i temahaverne i Mindeparken samt oprensning af ”Halvmånesøen” i Sdr. Anlæg.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på sit møde den 26. maj 2014, pkt. 115, at frigive anlægspulje på 201.000 kr., sted nr. 020065, til diverse anlægsarbejder i byens parker, f.eks. renovering af indgangsportal ved Vestre Anlæg.

 

Der er nu udarbejdet projekt og indhentet tilbud for udskiftning af indgangsportal samt forskønnelse af den gamle bypark ved etablering af vedligeholdelsesvenlige bede i tilknytning til det historiske springvand med ”Herning-pigen”. Den samlede udgift for opsætning af ny indgangsportal, samt realisering af forskønnelsesprojektet udgør i alt 374.000 kr.
 
Opgaven med opsætning af ny indgangsportal, til en samlet udgift på 67.500 kr., er igangsat. Udgiften afholdes i 2015.
 
I budget 2015 er der afsat en rådighedspulje vedr. diverse anlægsarbejder i parker til forbedrings- og renoveringsopgaver på i alt 552.000 kr. (sted nr. 020099).
 
Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives, og at færdiggørelsen af det samlede projekt for Vestre Anlæg på 173.000 kr. finansieres af disse midler. Se vedlagte bilag, som viser ny jernportal samt blomsterbede. Projektet færdiggøres i 2015.
 
Den resterende del af rådighedspuljen for 2015 på 379.000 kr. foreslås anvendt til en række større og tiltrængte renoveringsopgaver:

 • Renovering af opretning af stierne ved Fuglsang Sø, som følge af slid.

 • Renovering af udslidte/rådne træbroer i temahaverne i Mindeparken.

 • Oprensning af ”Halvmånesøen” i Sdr. Anlæg, som er fyldt med ½-1 meter blade og slam. Samtidig med oprensning ændres skråningsanlæg fra stejl kant til anlæg 1:2, så søen bliver mere ”børnevenlig”.Økonomi

Anlægsudgiften i 2015 afholdes af det allerede frigivne rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020065, på 201.000 kr. Rådighedsbeløbet overføres til 2015 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.
 
Derudover frigives det i investeringsoversigten angivne rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099, vedr. diverse anlægsarbejder - parker på 552.000 kr.
 
Beløbet på 552.000 kr. overføres til stednummer 020065 Diverse anlægsarbejder i byens parker, så den samlede anlægsbevilling udgør i alt 753.000 kr. i 2015.

 

De foreslåede renoveringsprojekter medfører ikke yderligere driftsudgifter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2015 til serviceområde 04 Grønne områder, sted nr. 020065 Diverse anlægsarbejder i byens parker, som beskrevet, hvorved den samlede bevilling udgør 753.000 kr.,

 

at anlægsudgiftsbevillingen på 552.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 04 Grønne områder, stednummer 020099, rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-105-03 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Anlægsregnskab for byomdannelsesprojekt Thrigesvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byomdannelsesprojekt Thrigesvej i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222088 og 203090 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej i Herning.

Byrådet har bevilget følgende beløb til projektet:

 

25. august 2009 pkt. 198
2.100.000 kr.
17. maj 2011 pkt. 145
1.985,000 kr.
17. december 2013 pkt. 347
2.028.000 kr.
I alt netto
6.113.000 kr.

Bevillingerne omfatter etape 2 og 3 i omdannelsen af Thrigesvej-området fra et nedslidt industriområde til et attraktivt boligområde. Byomdannelsesprojektet startede i 2002 og etape 2 og 3 blev udført i perioden 2009 - 2014.

 

Under etape 2 og 3 er der udført færdiggørelse af Thrigesvej, 1. etape af Grøndahlsvej og indledende arbejder på Sabroesvej.  

 

Stednr.
Anlæg
 
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
222088
Byomdannelsesprojekt Thrigesvej
U
  6.113.000
  7.306.403
-1.193.403
 
 
I
 
-1.018.591
 1.018.591
 
 
 
 
 
 
 203090
 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej
U
 1.300.000
    858.189
    441.811
 
 
I
-1.300.000
   -858.189
   -441.811
 
 
 
 
 
 
Netto
 
N
 6.113.000
 6.287.812
   -174.812

 

Afvigelsen skyldes, at der på Sabroesvej er et endnu udestående vejbidrag på 387.000 kr., som vil indløbe i forbindelse med bebyggelse af grundene.

 

Der er tale om private udstykninger, hvor ikke alle grunde er byggemodnet endnu. Det vurderes, at der kan gå flere år, før alle grunde er byggemodnet. Da vejbidraget først vil indløbe i forbindelse med, at der byggemodnes, vurderes det hensigtsmæssigt at lukke anlægsregnskabet nu.
 
Den fremtidige indtægt fra vejbidraget tilfalder kassen. På den baggrund gives en anlægsindtægtsbevilling på det udestående vejbidrag. Indtægten tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 387.000 kr., som fordeles med 194.000 kr. i 2016 og 193.000 kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej, Herning,

 

at indtægten på 387.000 kr. tilgår de likvide aktiver,

 

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.32.10-S00-1-14 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
      X
     X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i nedenstående udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.

[image]

 

Der har været nettoindtægter på i alt 3.053.133 kr. for udstykningsområderne.


I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.
 
Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.


Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af
grundene og arealerne.
Tilbagebetalingen udgør i alt 1.276.529 kr.
 
Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoindtægter
på 1.776.604 kr.


Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger.

Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.

 
002009 Krogvejen, Skovtoften, Arnborg (påbegyndt 2001)
Udstykning af 5 parcelhusgrunde samt vejforbindelse til område med tæt-lav byggeri.
I forbindelse med byggemodningen kom det frem, at et område i den nordlige del af udstykningen har været anvendt som fyldplads for lokalområdet. Der blev bortskaffet 660 tons forurenet jord samt 50 tons affald og brokker.
Udgiften til oprensning udgjorde 200-250.000 kr.
 
002026 Skåphusvej, Ilskov (påbegyndt ca. 1987)
Udstykning af 12 parcelhusgrunde.
 
002036/00237 Højager I+II, Aulum (påbegyndt 1996/2004)
Udstykning af 49 parcelhusgrunde udført i 2 etaper.
 
002045 Havrevænget, Vildbjerg (påbegyndt 2006)
Udstykning af 20 parcelhusgrunde i den østlige del af Vildbjerg.
 
002048 Jættevej, Skibbild (påbegyndt 2006)
Udstykning af 7 grunde i den vestlige del af boligområdet Jættevej.
 
002071-13 Kildehøj, Gjellerup (overdragelse af fællesarealer udført i perioden 2011-13).
I forbindelse med grundsalget blev der i 1978 tinglyst en deklaration omkring grundejernes forpligtelser til at oprette grundejerforening og vedligeholde fællesarealer.


Forvaltningen blev i 2008 bekendt med, at der ikke var oprettet en grundejerforening. Grundejerforeningen blev dannet i oktober 2010, og der blev indgået aftale med bestyrelsen om overdragelse af fællesarealerne.


Udgiften til udbedring af mangler i forbindelse med overdragelsen omfatter bl.a. opsætning af belysning på p-felter, udtynding af beplantning på fællesarealer og opretning af stibelægning.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Arealbytte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg vedr. DNV Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

I forbindelse med etablering af kommunalt vejanlæg ved hospitalet er det nødvendigt at foretage nogle mindre matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

Tilpasningen tænkes gennemført som et mageskifte.

 

Forvaltningen anbefaler, at der sker et mageskifte mellem Regionen og Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af Vesterholmvejs forlængelse, udvidelse af Gødstrupvej/ Fordelingsvej og stationsforplads er det nødvendig at foretage nogle mindre matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 

Regionen har behandlet punktet på møde den 17. december 2014, og har godkendt mageskiftet i henhold til nedenstående oversigskort, og at arealerne overdrages til markedsprisen svarende til 14 kr./m2, med henvisning til Finanstilsynets seneste værdiansættelse af landbrugsjord i midtjylland. 

De røde arealer på ca. 11.796 m2 er ejet af Regionen som overdrages til Herning Kommune til vejanlæg.

De grønne arealer på ca. 11.286 m2 er ejet af Herning Kommune som overdrages til Regionen til friarealer omkring DNV-Gødstrup.

 

De præcise arealstørrelser kan først beregnes i forbindelse med den endelige udstykning.

 

[image] 

Desuden er der på ovenstående oversigtkort med blåt angivet arealer som Herning Kommune eksproprierer med henblik på at få flyttet fordelingsvejen udenfor hospitalsgrunden. Det lyseblå område angiver stationsforpladsens placering. 

Erhvervelse af jord til anlæggelse af den nye cykelsti langs banen mellem Gødstrup og Skibbild-Nøvling afklares senere i forbindelse med den nærmere planlægning og projektering af stien.  Økonomi

Da arealerne næsten udligner hinanden, er det økonomiske mellemværende af yderst beskeden størrelse. 

 

Den forventede udgift afholdes indenfor det til formålet afsatte anlægsbudget.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der mageskiftes et mindre antal arealer mellem Herning Kommune og Region Midtjylland til etablering af kommunale vejanlæg og friarealer omkring hospitalet,

 

at arealerne overdrages til markedspris svarende til 14,00 kr./m2 med henvisning til Finanstilsynets seneste værdiansættelse af landbrugsjord i Midtjylland,

 

at de respektive arealer ifølge foreløbig skitse udgør henholdsvis ca. 11.796 m2, som overdrages til Herning Kommune, mod ca. 11.286 m2, som overdrages til Region Midtjylland.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.12-G01-1-14 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til belysning af cykelsti langs Tolstedvej, Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

 

 

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til etablering af belysningsanlæg på cykelsti langs Tolstedvej i Gjellerup.

 

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til etablering af belysningsanlæg på cykelsti langs nordsiden af Tolstedvej i Gjellerup mellem Ny Gjellerupvej og stitunnellen under Toldstedvej.

 

Beløbet søges frigivet således, at belysningsanlægget kan blive etableret i foråret 2015.

 Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2015.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2015 til Serviceområde 09 Trafik, nyt sted nr., lys på cykelsti langs nordsiden af Tolstedvej i Gjellerup,

 

at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222094-02, Herning Cykler fase 5 - lys på cykelsti langs nordsiden af Tolstedvej i Gjellerup.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

 

 

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til udskiftning af vinduer i kommunale udlejningsejendomme beliggende Nørregade 13 samt Nørregade 15, A, B og C, Herning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salget af de kommunale udlejningsejendomme Burgårdsvej 1 og 3 i Vildbjerg, som blev godkendt i Byrådet den 7. oktober 2014, blev 50% af  salgsprovenuet svarende til 0,413 mio. kr. afsat i 2015 til istandsættelse og renovering af øvrige udlejningsejendomme.

 

Det blev besluttet, at anmodning om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb skulle fremsættes via Teknik- og Miljøudvalget med beskrivelse af ønsket anvendelse.

 

Kommunale Ejendomme har med baggrund i dels de aktuelle renoveringsbehov i udlejningsejendommene og dels rådighedsbeløbets størrelse vurderet, at beløbet vil kunne dække en udskiftning af vinduer på øst-facaden i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning samt udskiftning af kældervinduer i ejendommen Nørregade 13, Herning.

 

Renoveringen vil reducere risikoen for fugtskader på ejendommene som følge af nedbrudte vinduer og samtidig også risikoen for indtrængning af rotter og andre skadedyr (kældervinduer). Samtidig minimieres kulde- og trækgener for beboerne.

 

Rådighedsbeløbet søges således frigivet.

 

Nørregade 15 A, B og C, (facade mod øst):

[image]

 

Nørregade 13, (kældervindue):

[image]

 

Den nøjagtige udgift til vinduesudskiftningerne kendes først, når opgaven har været i udbud, men forventes at ligge omkring 0,4 mio. kr.

 

Eventuelt overskydende beløb ønskes anvendt til fortsat renovering af nedslidte gulve og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, hvor renovering foretages løbende efter behov, når der er økonomisk mulighed herfor - typisk i forbindelse med fraflytning.

 

Vinduesudskiftningerne forventes foretaget i løbet af foråret 2015.

 

Eventuelle gulv- og/eller badeværelsesrenoveringer vil ske løbende hen over 2015 i forbindelse med fraflytninger.

 
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2015 på 0,413 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 011079 "Istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme",

 

at bevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 0,413 mio. kr. samme sted,

 

at beløbet anvendes til udskiftning af vinduer på østfacaden i ejendommen Nørregade 15 A, B og C samt udskiftning af kældervinduer i ejendommen Nørregade 13,

 

at et eventuelt restbeløb anvendes til fortsat renovering af nedslidte gulve og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af køkkener i udlejningsboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

 

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2015 på 0,267 mio. kr. afsat til udskiftning af køkkener i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

 

 

Sagsfremstilling

I årene 2015 - 2018 er afsat i alt 1,209 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

 

Rådighedsbeløbet i 2015 på 0,267 mio. kr. søges hermed frigivet, idet udskiftningen af køkkener ønskes påbegyndt snarest muligt.

 

Udskiftningen vil ske løbende og så vidt muligt i forbindelse med fraflytninger for at skabe mindst mulig gene for beboerne.

 

Der vil blive aflagt et samlet anlægsregnskab, når alle køkkener er udskiftet, forventeligt ultimo 2018.

 

 
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,267 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr.,

 

at bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 0,267 mio. kr. på serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1330-10 Sagsbehandler: Claus Pedersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af elevator på Banegårdspladsen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff Grønkjær, Martin Skøtt

 

 

Sagsresume

Den vestlige elevator, som giver adgang til parkeringskælderen under banegårdspladsen, er nedslidt, og det vurderes ikke hensigtsmæssigt at blive ved med at bruge store summer på reparationer. Forvaltningen anbefaler derfor en udskiftning, som vil koste ca. 450.000 kr. ekskl. moms.

Sagsfremstilling

Den vestlige elevator, som er én af to offentlige elevatorer der giver adgang til parkeringskælderen under banegårdspladsen, er nedslidt og p.t. ude af funktion.
 
Den østlige elevator, som er placeret ved trappetårn til gangbroen, nedrives i forbindelse med etablering af en ny banegårdsterminal. I den nye terminalbygning bliver der efterfølgende etableret ny elevator med adgang til parkeringskælderen.
 
Den vestlige elevator er placeret ved cykel-/gang-stien, der går fra Gammel Vejlevej og til Sølvgade/Søndergade. Denne stiforbindelse er en af hovedfærdselsårene for bløde trafikanter, når de skal under Dronningens Boulevard. Elevatoren har stop ved cykelsti, parkeringskælder ved Banegårdspladsen og ved terræn på Banegårdspladsen.
 
Den vestlige elevator er fra 1978 og som nævnt igen ude af funktion på grund af defekte pakninger ved stempel/cylinder.
 
Da pakningerne allerede er skiftet en del gange, vil en udskiftning af cylinderen også være nødvendig, hvormed udgiften bliver ca. 127.000 kr. ekskl. moms.
 
Fordi der også er periodiske problemer med pumpeanlæg og styring, anbefales det også at udskifte eksisterende elinstallationer og trykpaneler, hvilket vil betyde en yderligere udgift på ca. 180.000 kr. ekskl. moms.
 
Automatdørene er ligeledes mærket af mange års brug, hvorfor en udskiftning af skydedørene anbefales i forbindelse med en renovering. Udgiften hertil er ca. 90.000 kr. ekskl. moms. Det skal hertil bemærkes, at der stadigvæk fås reservedele, men det ophører på et tidspunkt.
 
Samlet økonomi for en totalrenovering af elevatoren (som kan spredes over flere år), men hvor elevatorstol, løftecylinder og styreskinner bibeholdes, beløber sig således til ca. 400.000 kr. ekskl. moms.
 
Alternativt kan hele elevatoren udskiftes med en ny tovbåren, maskinrumsløs elevator, som har flere fordele i forhold til eksisterende elevator, herunder:

 • Energiklasse A  - forventet energibesparelse på ca. 60-70 %

 • Stor kørselskomfort med præcist stop på etager

 • Intet maskinrum og intet oliespild

Herudover er der den fordel, at man får en ny elevator med et moderne design, som matcher renoveringen af Banegårdspladsen.
 
Udgiften til  en ny elevator inklusiv nedtagning af den eksisterende er 450.000 kr. ekskl. moms.
 
Leveringstid på en ny elevator er pt. 14 uger, hvortil kommer tid til udbud. En ny elevator forventes hermed at kunne være i drift i løbet af foråret 2015.

 

Forvaltningen anbefaler med baggrund i den forholdsvise lille prisforskel mellem renovering og udskiftning samt hensynet til stabil drift fremadrettet, at elevatoren udskiftes.  
 Økonomi

Finansiering:

Størstedelen af investeringen i en ny elevator til 450.000 kr. ekskl. moms kan finansieres dels af "Rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder", som i 2015 udgør 314.000 kr. og dels af et restbeløb på 80.000 kr. vedrørende "Banegårdspladsen - renovering af p-kælder". De resterende 56.000 kr. finansieres via driften i 2015 med baggrund i forventede lavere udgifter til reparationer fremadrettet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at den vestlige elevator med adgang til p-kælderen under banegårdspladsen i Herning udskiftes med en ny tovbåren elevator,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2015 på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Udskiftning af vestlig elevator ved Banegårdspladsen",

 

at finansiering sker dels med 314.000 kr. af afsat rådighedsbeløb i 2015 under Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 "Rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder",

 

at finansiering sker dels med restrådighedsbeløb på 80.000 kr. i 2014 under Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 013097 "Banegårdspladsen - renovering af p-kælder", som overføres til 2015 i den samlede overførselssag om uforbrugte midler fra 2014 til 2015. Bevillingen på dette stednr. nedskrives samtidig med 483.000 kr. til 747.000 kr.,

 

at restfinansiering på 56.000 kr. sker via driftsbudgettet i 2015 på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 013004 "Banegårdspladsen".

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 29 for erhvervsområde ved Fastrupvej i Hammerum - nyt transportcenter ALPI

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

 

 

Sagsresume

Tillæg nr. 29 omhandler en ændring af regnvandsudledningen for en del af kloakopland Y34.P til et nyt regnvandsbassin. Ændringen laves i forbindelse med regnvandshåndtering fra virksomheden ALPI Danmark A/S.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 29 vedtages foreløbigt.

Sagsfremstilling

ALPI Danmark A/S har erhvervet en byggegrund på ca.135.000 m2 ved Fastrupvej i Hammerum til opførelse af et nyt transportcenter. I denne forbindelse blev det aftalt med Herning Kommune og Herning Vand A/S, at ALPI Danmark A/S selv varetager håndtering samt udledning af tagvand og overfladevand fra deres grund.

 

Byggegrunden er i spildevandsplanen en del af opland Y34.P med kloakeringsformen "Separatkloak". Regnvand fra opland Y34.P udledes via regnvandsbassin med udløbsnr. Y34RUL1 til Hammerum Å.

 

Som følge af at ALPI Danmark A/S selv håndterer regnvand, opdeles det oprindelige opland Y34.P i to mindre oplande med to forskellige regnvandsbassiner samt udledning til Hammerum Å. Se bilag 1, kortbilag.

 

De to mindre oplande er:

Opland Y43.P

ALPI Danmark A/S etablerer et nyt regnvandsbassin på egen grund. Udledningen fra det nye regnvandsbassin sker til Hammerum Å via et nyt udløb, nr. PRVRUL11. Oplandsnavnet for området som fremover afleder regnvand via PRVRUL11 ændres til Y43.P med kloakeringsformen "Separatkloak".

 

Opland Y34.P

Regnvand fra det resterende del af opland Y34.P udleder fortsat jf. spildevandsplanen via regnvandsbassin med udløbsnr. Y34RUL1 til Hammerum Å.  
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages foreløbigt og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 28 for nyt lokalplanområde i Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

 

Sagsresume

Tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund
af en ny lokalplan i Gjellerup: Lokalplan nr. 32.B19.1 for boligområde ved Præstehaven. Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til boligformål.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig
vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan 32.B19.1 for boligområde ved Præstehaven, som forventes foreløbigt vedtaget i Byplanudvalget den 5. januar 2015, bliver det muligt at etablere boliger som åben-lav bebyggelse i lokalplanområdet i den nordlige del af Gjellerup. En forudsætning herfor er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan.

 

Området er for nuværende til dels medtaget i Spildevandsplanen som opland X01.P (separatkloak) på 3,4 ha. Med dette tillæg udvides oplandet svarende til lokalplanområdet (matr. 13r, Gjellerup By, Gjellerup). Samtidig ændres kloakeringsformen til "Separatkloak med nedsivning af tagvand, vejvand til recipient" og oplandsnavnet ændres til X07.P (bilag 1). Oplandet bliver på ca. 4,2 ha efter udvidelsen. Heraf forventes vejarealet at udgøre ca. 11 % (0,45 ha).

 

Tagvand skal nedsives lokalt enten ved overfladisk infiltration eller i faskiner, hvilket vil bidrage til grundvandsdannelsen. Vejvand må ikke nedsives pga drikkevandsinteresser i området, men skal ledes til eksisterende regnvandsbassin med udløb i Hammerum Bæk (udløb X01RUL1). Bassinet skal evt. udvides for at kunne rumme den ekstra vandmængde. Dette vil blive nærmere vurderet og planlagt i forbindelse med den nært forestående revision af Kommunes Spildevandsplan.  

 

Spildevand ledes til Herning Renseanlæg.

 

Forslag til tillæg nr. 22 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 28 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages
og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 21 til Vesterdamsvænget i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lene Kimø

 

 

Sagsresume

Tillægget omhandler udvidelse af opland Z11 med Z11-P i forbindelse med kloakering af et nyt lokalplanområde ved Vesterdamsvænget i Lind. Lokalplansforslag nr. 61.B6.3 giver mulighed for udstykning af nye, attraktive byggegrunde til parcelhuse nord for Vesterlindvej som 2. etape af et større boligområde i den vestlige del af Lind. I lokalplanen er der udlagt arealer til regnvandsbassin til sikring af afledningen af regnvand.
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænsen ændres i forbindelse med tillægget;    

Nuværende 0pland
Ændret opland
Areal (ha)
Ændringer
 Z11
 
5,52
 
 
Z11-P  
7,86
Udvidelse af opland Z11 med nyt lokalplanområde med plads til etablering af regnvandsbassin
 
 
 
 

 
Opland Z11 er i dag separat-kloakeret og Z11-P separat-kloakeres ved byggemodning. Spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.    
Der er i dag etableret regnvandsbassin til det nuværende opland Z11, der afleder til Asmindekær Bæk. I Lokalplanforslag nr. 61.B6.3 er der afsat et areal til etablering af nyt regnvandsbassin. Overfladevand fra Z11-P planlægges hermed afledt til og forsinket i nyt bassin til opsamling af regnvand fra det nye byggemodningsområde.
 
Afløb fra nyt og eksisterende bassin kobles sammen lige nord for det nye byggemodningsområde og afledes samlet via grøft med udløb i Asmindekær Bæk. Herning Vand A/S står for etablering/udvidelse af grøft, så afledning ved normal regnhændelse (15 l/s) samt overløb hvert 5. år ved ekstrem regn kan ske til Asmindekær Bæk uden risiko for oversvømmelse af arealerne langs grøften. Herning Kommune står for den almindelige vedligeholdelse af grøften. Fordeling af omkostningerne til almindelig vedligeholdelse af grøften mellem Herning Kommune og Herning Vand A/S kan eventuelt tages op på et senere tidspunkt, når Herning Kommune har erfaring med omfanget. Herning Vand A/S står for ekstraordinært tilsyn og vedligeholdelse af grøften f.eks. ved ekstrem regn, hvor der kan opstå behov for udbedring af eventuelle erosionsskader.
 
I eksisterende opland Z11 og i det nye byggemodningsområde (opland Z11-P) afledes normal regnhændelse (15 l/s) i lukkede/nedgravede rør. Overløb hvert 5. år ved ekstrem regn afledes i overløbsgrøfter etableret af Herning Vand A/S. Placering og indretning af overløbsgrøfter i eksisterende og nyt boligområde aftales forinden med Herning Kommune. Herning Kommune og Herning Vand A/S skal i samarbejde sikre, at der indgås skriftlig aftale om, at grundejerforeningen står for den daglige drift af overløbsgrøfterne, samt at Herning Vand A/S vedligeholder til funktion og ved specielle hændelser (eksempelvis ved erosion i forbindelse med ekstrem regn).
 
Høring af forslag til tillæg 21:
Forslag til tillæg 21 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden  27. august til 22. oktober 2014. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-2-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Indtægtsbevilling til tilskud vedr. Projekt Brandkadetter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: maria L H Christiansen

Sagsresume

Projekt Brandkadetter er et socialt projekt, som Herning Kommune har mulighed for at deltage i.

Sagsfremstilling

Landskontoret for Brandkadetter i Danmark har etableret Projekt Brandkadetter med støtte fra Velux Fonden. Projektet indebærer, at udsatte og sårbare unge i alderen 13-16 år gennemfører et uddannelsesforløb til brandkadet, hvorefter de unge kan blive en del af brandkadetkorpset. Projektet retter sig primært mod unge i udsatte boligområder.Økonomi

Velux Fonden finansierer delvist projektet med 550 t. kr. i 2015, 500 t. kr. i 2016 og 505 t. kr. i 2017. Der skal betales tilskudsmoms på 17,5 % af beløbene, idet fonden er organiseret på et privat retsligt grundlag.


Herning Kommunes egenfinansiering findes indenfor rammerne af hhv. Serviceområde 16, Børn og Families og Serviceområde 20, Administration, Redningsberedskabs driftsbudgetter.


Når brandkadetterne fylder 18 år, kan de, hvis de er egnede, indgå i beredskabet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at deltagelse i Projekt Brandkadetter, herunder finansiering af egenbetaling, godkendes,

 

at der meddeles en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 550.000 kr i 2015 (ekskl.Tilskudsmoms 453.750 kr.), 500.000 kr. i 2016 (ekskl. Moms 412.500 kr.) og 505.000 kr. i 2017 (ekskl. Moms 416.625 kr.) til Serviceområde 20 Administration, Redningsberedskab for tilskud fra Velux Fonden.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-4-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til ventilation på Sdr. Felding skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til installation af ventilation på Sdr. Felding skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2015.


Der er i investeringsoversigten for 2015 sted nr. 301094, Sdr. Felding skole - ventilation, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 3.350.000, som ønskes frigivet til formålet.


Rådighedsbeløbet i investeringsoversigten er afsat til installation af ventilation flere steder på skolen samt udgifter til mindre ombygninger og renoveringer som følge deraf, blandt andet nye lofter, da de nuværende indeholder asbest.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 3.350.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301094, Sdr. Felding skole - ventilation,

 

at beløbet på kr. 3.350.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301094, Sdr. Felding skole - ventilation.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-3-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til tag og fag på skolerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførsel af renovering af tag/fag på skolerne.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2015.
 
Der er i investeringsoversigen for 2015 sted nr. 301095 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 3.000.000, som ønskes frigivet til formålet.
 
Den samlede anlægssum vedrørende renovering af tag/fag på skolerne udgør kr. 9.500.000 i perioden 2015-2016.
 
Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af tag/fag på skolerne.

 

I første omgang vil det være nedenstående skoler som renoveres:

 

Timring Skole
Taget på den gamle del, opført i 1959. Taget blev udskiftet til eternittag i 1994. Tagpladerne er generelt nedbudt. Bestående i mange revner, samt at det er skørt og ikke tåler påvirkninger fra f.eks storm. Alle tagplader udskiftes til B6 eternit tagplader i farve sort, inkl taglægter og tagrender.
 
Sunds Skole
Udskiftning af tagbelægning på bygning. 4. Tagsten er generelt nedbrudte som følge af ælde samt mangler understrygning og undertag. Enkelte steder er lægtning ”sunket”. Nye tagsten, opretning af tag, etablering af undertag og nye tagrender/nedløb.   
 
Engbjerg skolen
Den flade tagdel (midtersektion) på undervisnings-/administrationsbygningerne er der ved at være neslidt. Nuværende tagdækning er en Sarnafil tagfolie fra slutning af 1980 erne. På grund af dårlig fald og at bygningens ventilationsanlæg er placeret her, opbygges en ny gittertagkonstruktion, som beklædes B6 eternit tagplader. Som øvrige tagbeklædning på skolen.  
 

 

Andre skoler følger i 2016.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 3.000.000 i 2015 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301095, Tag/fag skoler,

 

at beløbet på kr. 3.000.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301095, Tag/fag skoler.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-32-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Byskole og SFO

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførsel af renovering af SFO og reetablering af legeplads vedr. Aulum Byskole og SFO.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2015.

 

Der er i investeringsoversigen for 2015 sted nr. 301052 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 413.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedrørende Aulum Byskole og SFO udgør kr. 813.000 i perioden 2014-2015.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af SFO'en samt reetablering af legeplads.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 413.000 i 2015 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301052, Aulum Byskole og SFO,

 

at beløbet på kr. 413.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301052, Aulum Byskole og SFO.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og hal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. Snejbjerg ny skole og hal.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2015.


Der er i investeringsoversigten for 2015 sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 41.371.000, som ønskes frigivet til formålet. Den samlede anlægsramme til Snejbjerg Ny Skole og hal udgør ca. 179 mio. kr. i perioden 2011-2015.
 
I anlægsbudgettet er endnu ikke indarbejdet:

 • Indsamlede midler på 4 mio. kr. fra Snejbjerg Hallen i henhold til drøftelse på Byrådets møde den 5. marts 2013, hvor det blev besluttet, at såfremt det fulde beløb mod forventningen ikke er indsamlet inden udgangen af 2014, modregner Herning Kommune det resterende beløb i hallens bloktilskud over 5-7 år. Indsamlingen forløber indtil videre som planlagt.

 • Salgsprovenu fra salget af Drejet 24, 7400 Herning, i henhold til Byrådets beslutning af den 18. juni 2013. Der fremsendes særskilt sag herom, når salget er gennemført, og salgsprovenuet er endeligt opgjort.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til planlægning og etablering af ny skole og hal i Snejbjerg.
Selve byggefasen af Snejbjerg Ny Skole og hal er påbegyndt i 2013. Byggeriet afsluttes til skoleåret 2015/16.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 41.371.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole for 2015,

 

at beløbet på kr. 41.371.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-8-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af kompetenceudvikling og bygningsjusteringer i 2015 i forbindelse med folkeskolereformen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2015.


Der er i investeringsoversigten for 2015 sted nr. 301053, Skolefond, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.773.000, som ønskes frigivet til formålet.


Den samlede anlægssum vedr. Skolefonden udgør kr. 19.003.000 i perioden 2014-
2017.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til udgifter i forbindelse med lærernes kompetenceudvikling samt bygningsjusteringer i forbindelse med Folkeskolereformen blandt andet til etablering/ombygning af lokaler til faget håndværk og design.


Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 4.773.000 til serviceområde 12, Folke- og
Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond for 2015,

 

at beløbet på kr. 4.773.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i
2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-9-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering og ombygning af Lind skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af renovering og ombygning af Lind skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2015.


Der er i investeringsoversigten for 2015 sted nr. 301060 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 8.152.000, som ønskes frigivet til formålet.


Den samlede anlægssum vedr. Lind skole - renovering og ombygning udgør ca. kr.
18.000.000 i perioden 2014-2015.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering, om- og tilbygning på
Lind skole, da klasseantallet er nu større end antal klasselokaler.


Skolens elevtilgang stiger markant samtidig med, at kapacitet ikke er tilpasset til den
betydelige udstykning af parcelhusgrunde og deraf følgende tilvækst i antal skolebørn,
der har været i Lindområdet i en årrække, og som forventes at fortsætte med nye kommunale og private udstykningsområder i henhold til den nye kommuneplan.


Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 8.152.000 til serviceområde 12, Folke- og
Ungdomsskoler, sted nr. 301060, Lind skole - renovering og ombygning i
2015,

 

at beløbet på kr. 8.152.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i
2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301060, Lind skole - renovering og ombygning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-3-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Anlægsregnskab vedr. Lind skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Enghoff, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. Lind skole.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende Lind skole, sted nr. 301069. Byrådet har den 24. februar 2009 bevilget kr. 9.959.000 til en mindre tilbygning samt ombygning/renovering på Lind skole.
 
Projektet har omfattet en mindre tilbygning på ca. 204 m2 med nye klasselokaler, grupperum, toilettet og forbindelsegang til den øvrige skole.

Derudover er der foretaget ombygning og renovering af eksisterende klasselokaler, grupperum, lærerværelse, bibliotek/mediatek og aula.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Merforbruget skyldes en vandskade i forbindelse med sambygning af den nye tilbygningen og den eksisterende bygning. Desværre er skaden opdaget for sent til, at det kunne meldes til entrepriseforsikringen.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet. Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Anlægsregnskab vedr. renovering af naturfagslokaler i folkeskolen 2008

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Esben Hedegaard, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der udarbejdes anlægsregnskab vedr. renovering af naturfagslokaler i folkeskolen 2008. Forvaltningen anbefalder, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab vedrørende renovering af naturfagslokaler i folkeskolen 2008, sted nr. 301068. Byrådet har den 11. marts 2008 bevilget kr. 2.206.000 til renovering af naturfagslokaler. Dertil gav Byrådet den 27. januar 2009 en tillægsbevilling på kr. 1.342.000 i udgift og tilsvarende kr. 1.342.000 i indtægter.

 

Anlægsarbejdet har omfattet renovering af natur/tekniklokalet på følgende skoler: Højgård skolen, Ilskov skole, Gullestrup skole, Timring skole, Arnborg skole, Hodsager skole, Engbjergskolen, Hammerum skole, Vinding skole, Gjellerupskolen og Skalmejeskolen.

 

Herning Kommune har fra Velfærdsministeriet fået et tilskud fra en anlægspulje til renovering af naturfagslokaler i folkeskolen 2005-2008 under forudsætning af, at kommunen bidragede med et tilsvarende beløb.

 

Regnskabet viser, at anlægsudgiften er på kr. 3.548.565, hvoraf Velfærdsministeriet bidrager med kr. 1.341.602.

 

Velfærdsministeriet har udbetalt et tilskud på kr. 1.341.602 i 2008.

 

[image]

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Godkendelse af ny sundhedspolitik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jævnfør Forebyggelsesudvalgets Mål for Budget 2014, godkendt på møde i Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013, skal Forebyggelsesudvalget udarbejde en ny sundhedspolitik, som beskriver de overordnede og tværgående værdier, vision og mål for sundheden i Herning Kommune. Sundhedspolitikken skal være styrende for kommunens arbejde på sundhedsområdet og definere retningen i planlægning og gennemførelse af aktiviteter.

 

Et høringsudkast til en ny sundhedspolitik har været til høring i oktober og november 2014. På baggrund af formandsskabets redegørelse for høringsfasen blev sundhedspolitikken godkendt på Forebyggelsesudvalgets møde den 8. december 2014.
Sundhedspolitikken fremsendes hermed til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.  

Sagsfremstilling

Den foreliggende sundhedspolitik er et resultat af en proces, som omfatter to faser:
 
Fase 1) Udarbejde udkast til ny sundhedspolitik  
Da der på nationalt plan foreligger mål og anbefalinger for arbejdet med sundhed i kommunerne er høringsudkast til ny sundhedspolitik udarbejdet med afsæt heri, blandt andet:

 • Regeringens forebyggelsespolitik Sundere Liv for alle - Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år (2014)

 • Regeringens langsigtede plan Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser (2014)

 • Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som beskriver evidens, videngrundlag og anbefalinger i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme

 • Status for implementering af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne – udarbejdet af Center for Forebyggelse i Praksis (2014)

 • Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2013 (Bind 1 og 2).

 

Fase 2) Høringsfase – Sundhedspolitikken på farten.
I oktober og november 2014 har udkast til ny sundhedspolitik været til høring.

Formål med høringsfasen:

 • At skabe opmærksomhed, engagement og ejerskab omkring sundhedspolitikken

 • At involvere og engagere borgere, medarbejdere og andre aktører til medansvar for udformning og gennemførelse af indsatser i sundhedspolitikken

 • At indhente input til sundhedspolitikken og den efterfølgende proces vedr. udarbejdelse af en 4-årig sundhedsstrategi og årlige aktivitetsplaner.

 

Med det formål at sikre en bred og mangfoldig debat, hvor alle har mulighed for at bidrage, er der gennemført en række arrangementer rettet mod udvalgte målgrupper bl.a. unge i alderen 16-24 år, børnefamilier, borgere som ikke er på arbejdsmarkedet samt ledere og medarbejdere fra det private og offentlige erhvervsliv.

I høringsfasen er der lagt vægt på at anvende metoder og redskaber, som lægger op til dialog og involvering.  


Udmøntning af sundhedspolitikken:

Sundhedspolitikken skal i 2015 udmøntes via en 4-årig sundhedstrategi, der udarbejdes i administrationen.
 

Indstilling

Forebyggelsesudvalget indstiller

at sundhedspolitikken godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Drøftelse af perspektivnotater og førstebehandling af mulighedskatalog på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-13-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af mindre areal i Ilskov

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-18-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal i Herning

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-10-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af fast ejendom i Sdr. Felding

 

Sagsnr.: 06.00.00-G14-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-37-08 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Kontraktsforhold vedr. vejanlæg ved erhvervsområde

 

Sagsnr.: 27.35.08-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Intern undersøgelse af anlægssag

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-3-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2015

 

Sagsnr.: 13.06.01-G01-2-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Principgodkendelse for erhvervelse af fast ejendom