Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. august 2014
Mødested: C3.14

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.


Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Studietur for udvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Damkjær

Sagsresume

Der er tradion for, at fagudvalgene tager på studietur en gang i hver byrådsperiode. Der præsenteres nu forslag til to forskellige studieture indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets resortområde. Fællesnævneren er vækst. De to ture har forskelligt fokus:

A/ en tur til Orlando, Florida USA med fokus på turismeindustri

B/ en tur til Esbjerg/Hamborg med fokus på erhvervsudvikling og arbejdsmarkedsforforhold samt moderne byomdannelse.

Sagsfremstilling

Der er foreløbig reserveret 3 dage i uge 43 til studietur for Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20.-22. oktober.

 

A/ Universal Orlando Resort
 
Fokus: TimeWorld og ny masterplan for MCH
 
Formål: Opleve nogle af teknologierne som er en del af konceptet for TimeWorld samt se et resort med samme kombination af elementer, som er tænkt i den nye masterplan for MCH og TimeWorld-projektet: Attraktion, underholdningsstrøg / forbindelsesstrøg, koncertsted og hotel.
 
Varighed: 3-4 dage
  
Universal Orlando Resort er Orlandos næststørste temapark efter Disney og er ejet af TV- og Underholdningsgiganten NBC.
 
Parken er bygget op af nogle af verdens mest innovative forlystelser baseret på Universals filmaktiviteter. Parken er opdelt i to hovedområder: Universal Studios Florida og Universal Islands of Adventure. Derudover består resortet af temahoteller og et ”after dark” underholdningsstrøg kaldet Universal Citywalk.
 
Det er netop resort tankegangen som er en del af grundlaget for udarbejdelse af den nye masterplan for MCH-området. Universal Orlando resort indeholder samme kombination af attraktion(er), koncertsted og underholdningsstrøg / forbindelsesstrøg som MCH-området vil komme til at indeholde med etableringen af TimeWorld og River of Time.
 
Derudover er der flere muligheder for at se nogle af de teknologierne, som er planlagt anvendt i TimeWorld. I Universal Studios Florida ligger et område kaldet The Wizarding World of Harry potter – Hogsmeade. Området er bygget op til mindste detalje som beskrevet I bøgerne og viser, hvordan man kan skabe et sammenhængende fysisk miljø, hvor man bliver en del af en overordnet historiefortælling. Her er der en 3D ride, som viser hvor god teknologien er i dag. I sommeren 2014 åbner The Wizarding World of Harry potter – Diagon Alley I Universal Islands of Adventure. Her vil der bl.a. være en 3D ride, som må forventes at være blandt de bedste I verden. 
 
 

B/ Esbjerg - fra fisk til offshore + byudvikling i Hamborg

 
Fokus Esbjerg: Erhvervsudvikling 


Formål: Se hvordan en by med fokus på fisk er blevet transformeret til et moderne industrieventyr med fokus på forskning og videnstunge virksomheder.
 

Fokus Hamborg: Se hvordan en europæisk storby har omdannet havne- og industriområder til højprofilerede bolig- og kulturområder.


Varighed: 2 dage
 
Fra at være et lidt eksotisk islæt i Esbjerg Havns profil har efterforskning og produktion af gas offshore på den danske del af Nordsøen udviklet sig til et af Danmarks store industrieventyr. Esbjerg har været gennem en stor omstilling fra fiskeindustri til energiteknologi, og det har haft stor betydning for byen og havnen i forhold til vækst og arbejdspladser.
 
Esbjerg brander sig som hele Danmarks energimetropol, og med udgangspunkt i havnen er det lykkedes at tiltrække og fastholde en række vækstvirksomheder, som repræsenterer hele energibranchens værdikæde. Byen har med andre ord stor succes med omstillingen fra fiskeindustri til energiteknologi. Samtidig satser kommunen på at gøre Danmarks femtestørste by til et mere attraktivt sted for uddannelse og bosætning. Både Aalborg Universitet og Syddansk Universitet har etableret afdelinger i Esbjerg med særligt fokus på de tekniske uddannelser, som er relevante for offshoreindustrien. 
  

Hamborgs Hafencity er over de seneste 10 år transformeret fra et traditionelt havne- og industriområde til et højprofileret bolig- og kulturområde. Internationale arkitekter har skabt nytænkning, og området tiltrækker i dag både boligsøgende, markante erhvervsdomiciler og turister. Der er bygget nye offentlige institutioner, f.eks. en skole med skolegård på taget samt kulturinstitutioner.

 

Byplanudvalget har afsat ½ dag til at se området i forbindelse med udvalgets studietur til Amsterdam.  

 

 

 

Detailprogram udarbejdes, når destinationen er fastlagt.

Økonomi

Der er i hver byrådsperiode afsat 200.000 kr. pr. udvalg til studietur på SO 20, Administration.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at udvalget tager stilling til valg af studietur.

Beslutning

Udvalget tager ikke afsted for nuværende.

 

Sagsnr.: 00.32.10-S00-1-13 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Godkendelse af Årsregnskab 2013 samt revisionsberetning nr. 7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsregnskab 2013 samt revisionsberetning nr. 7 vedrørende revision af årsregnskabet 2013 fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Herning Kommunes regnskab for 2013 blev fremlagt i Byrådet den 6. maj 2014 og efterfølgende oversendt til revisionen (KPMG). Revisionens beretning skal afgives senest den 15. august 2014, hvorefter Byrådet foretager den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af september måned.
Herning Kommune har den 30. juni 2014 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2013. Revisionsberetningen forelægges hermed til politisk godkendelse.


Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision.

 

Den finansielle revision omfatter primært handlinger til afdækning af, om informationen i regnskabet er korrekt, herunder vurdering af de interne kontroller og anvendte forretningsgange. Finansiel revision er således en efterprøvning af, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.
Revisionen omfatter endvidere en stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige og en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om Byrådet og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

 

Revisionen af årsregnskabet for 2013 er udført i overensstemmelse med Herning Kommunes revisionsregulativet af 12. april 2011.

 

Revisionens konklusion vedr. årsregnskabet for 2013.

"Revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores påtegning på årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen.
Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under Byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for 2013 med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger".

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

 

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger


Den afsluttende revision har også omfattet opfølgning på eventuelle bemærkninger fra tidligere revisionsbesøg, herunder gennemgang af kommunens afgørelser med hensyn til fremsatte bemærkninger og efterlevelse af eventuelle berigtigelser.

Der har ikke været revisionsbemærkninger til opfølgning fra tidligere revisionsbesøg.

 

Revisionens anbefalinger på diverse administrationsområder 

I forbindelse med revisionens gennemgang, har de kommet med anbefalinger på følgende områder:

 • Kassefunktionen på plejecentre/plejehjem

 • Gennemgang af it-sikkerhed

 • Forvaltningsrevision af mellemkommunale betalinger

 

Revisionens kommentarer og anbefalinger behandles administrativt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revision af årsregnskabet 2013 godkendes,

 

at Årsregnskabet for 2013 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Orientering om B2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om budget 2015-2018 forud for Byrådets budgetkonference den 25. – 26.
august 2014.


Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-423-11 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Orientering om afsluttet projekt "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der bliver givet en kort orientering om resultaterne af projekt "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft". Derudover vil der kort blive redegjort for, hvorledes projektet forankres fremadrettet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

 

Herning Kommune har i to omgange deltaget i projekt om modtagelse af og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Senest har kommunen deltaget i et to-årigt regionalt projekt, hvor Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har haft den lokale projektledelse. Medarbejdere fra Erhverv- og udvikling, Bibliotek, Jobcenter og Borgerservice deltager i projektet. Projektet udløb primo 2013. Herning Kommune har medfinansieret projektet med timer svarende til 150.000 kr.
 
I 2012 var der 1381 indrejsende udenlandske borgere til Herning Kommune. Borgerservice vurderer at ca. 400 af disse har en arbejdsmæssig relation til området og 200-300 er studerende. Antallet af indrejsende udenlandsk arbejdskraft svinger en del og er afhængig af konjunkturer og flaskehalse på det danske arbejdsmarked.
 
Det har primært været store offentlige og private virksomheder i lokalområdet, som har rekrutteret udenlandsk arbejdskraft i denne periode. Da opsvinget var højest i 2007 rekrutterede mange virksomheder - både produktion og håndværksvirksomheder udenlandsk arbejdskraft. På det seneste har det primært været unikke kompetencer, som er blevet efterspurgt. Det antages dog at det begyndende opsving og de kommende store byggerier, igen vil betyde en del udenlandsk arbejdskraft i området.
 
I projekt modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, har der været gennemført flere konkrete aktiviteter. Aktiviteter, som har haft til opgave at sikre en god modtagelse af udenlandsk arbejdskraft og deres familie, og aktiviteter rettet mod integration af arbejdskraften med det formål, at fastholde denne. Målet har været at sikre, at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft og fortsat synes, at området er attraktivt at drive virksomhed i.

 

 

Resultater og forankring:

 

 • I den første periode blev nye arbejdsprocedure udviklet og implementeret for borgerservice og jobcentre.

 • Der er gennemført 79 faglige arrangementer og 40 sociale arrangementer for internationale medarbejdere ansat hos virksomheder i Herning og Ikast-Brande kommuner.  

 • Der er udarbejdet en velkomstmappe på engelsk i både Herning og Ikast-Brande Kommuner.

 • Der er opstartet to nye engelsksprogede netværk i regi af Rotary og JCI. Begge netværk er kommet godt fra start og drives videre af organisationerne bag netværkene.

 • Det sociale netværk – International Society (www.internationalsociety.dk) – er overgået til at blive drevet af en gruppe frivillige, der undervejs har hentet vejledning og assistance hos projektet. Over 1.000 forskellige har deltaget i netværkets arrangementer.

 • Et erfaringsudvekslingsnetværk for HR medarbejdere i virksomheder med udenlandske ansatte er opstartet. Netværket køres videre i regi af DI.

 • Work in Denmarks ægtefælleforløb er blevet formidlet og modificeret, således at der er tilknyttet lokale kontaktpersoner med et stort netværk og der er lavet en opsøgende indsats hos lokale virksomheder af Erhvervsrådet. Den opsøgende indsats har resulteret i 23 jobhenvendelser fra SMV virksomheder der har vist interesse for at ansætte en medfølgende udenlandsk ægtefælle.

 • Der er etableret samarbejde mellem aktører både inden for de to kommuner og med øvrige aktører.

 • Der er arbejdet med best practice og erfaringsudveksling med øvrige aktører i Region Midtjylland.

 • Work in Denmark, Expat in Denmark, Bibliotekerne m.fl. afholder fremover informationsarrangementer i området. Der er udviklet en ny hjemmeside (www.expat-in.dk). Siden er målrettet udenlandske medarbejdere og skal guide dem i forhold til at bosætte sig i Herning eller Ikast-Brande kommuner.

 

Den fremadrettede forankring v. Herning Kommune:

 

* I regi af resultatkontrakten med Erhvervsrådet Herning- og Ikast etableres en kommunikations- og koordinatorfunktion, der har til opgave at formidle nyhedsbreve og kommende hjemmeside. I 2014 afsættes der 75.000 kr. indenfor rammerne af resultatkontrakten til dette formål.  

* Borgerservice, Jobcenter, Kommunikation og BEK har implementeret arbejdsprocedurer i forhold til udenlandsk arbejdskraft.

*Der vil blive etableret en taskforce, som udfærdiger et beredskab til brug for eventuel  modtagelse af større grupper af udenlandsk arbejdskraft.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-4-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest orienteret om grundsalgsstatistik på møderne i februar 2014.

Sagsfremstilling

Boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. juli 2014 solgt i alt 19 boliggrunde. Der er budgetteret med et salg på 36 boliggrunde for hele 2014. I budgetopfølgningen pr. 30.6 er forventningerne til grundsalget nedjusteret til 28 boliggrunde, som er tilsvarende niveauet i 2013.

Ud af de 19 solgte boliggrunde er 12 solgt i Fejerskovparken i Lind, 3 i Ørskovbakken i Snejbjerg, 2 i Ahornbakken iTjørring, 1 i Hammerum samt 1 i Grønbækparken i Aulum.

 

Salget i første, anden og starten af trejde kvartal 2014, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at der i andet kvartal p.t. er solgt flest grunde. Salget i andet kvartal skyldes, at kommunen i maj 2014 udbød 3. etape af Fejerskovparken, Lind.

 

Erhvervsjord

Herning Kommune har endnu ikke i 2014 solgt noget erhvervsjord. For 2014 er der budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 13.000 m2.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen om grundsalg tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-A26-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Orientering om hvordan parcelhusgrunde i Herning Kommunes udstykninger prisfastsættes

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Steen Dahl Pedersen, Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Med denne sag redegøres for, hvordan prisen for en parcelhusgrund i en kommunal udstykning fastsættes.

 

Der tages i eksemplet udgangspunkt i, at man ønsker at etablere det nye parcelhusområde i et almindeligt regulært landbrugsområde, og at selve parcelhusområdet byggemodnes med den for Herning Kommune almindelige standard ex. kørebane i astfalt, fortov, granitkantsten, grønne områder, legeplads mv.

Sagsfremstilling

Selve udstykningssagen tager sin begyndelse i et tæt parløb mellem fortrinsvis 3 afdelinger - Byggemodning, Planafdelingen og Jura.

 

I første omgang fastlægges rammerne for parcelhusområdet politisk ved, at Byrådet vedtager en lokalplan med bebyggelsesregulerende bestemmelser. Som oftest rummer lokalplanen  en principiel udstykningsplan, som præcis fastlægger, hvor mange grunde der kan udstykkes, hvor store de skal være, størrelse og placering af de rekreative fællesområder, tværsnit for færdselsaraealer mv. På baggrund af lokalplan samt udstykningsplan fastlægges områdets bebyggelsesprocent.

 

Sideløbende med lokalplanlægningen udregner Byggemodning, hvor meget det vil koste at byggemodne arealet, sådan at de enkelte parcelhusgrunde kan sælges. Denne udregning tager udgangspunkt i den i resumeet nævnte standard, men derudover også planlægning/betaling for fremføring af el, vand, varme og spildevandsledninger.

 

Når lokalplanen er endeligt vedtaget, kan arealet byggemodnes.

 

Med lokalplanen er der ligeledes hjemmel til at ekspropriere arealet, såfremt lodsejeren ikke er indstillet på en frivillig handel.  

 

Først når arealet er erhvervet, kan den endelige pris for de enkelte byggegrunde beregnes.

 

Ved prisfastsættelsen er der følgende "håndtag", der påvirker prisen:

 • Graden af arealudnyttelse

 • Materialevalg

 • Finansiering af infrastruktur, der ikke alene benyttes af grundejerne

 • Rekreative områder

 • Markedsprisen

 

Graden af arealudnyttelse

I forbindelse med beregningen for en byggegrund skal det nævnes, at det naturligvis kun er byggegrundene, der kan sælges. Den resterende del af et lokalplanområde, hvor der ligger rekreative områder, legeplads, vejbane, fortov mv. kan ikke sælges.

 

I forbindelse med prisfastsættelsen tales der derfor om salgbare arealer kontra hele udstykningsområdet. Prisen for hele udstykningsområdet fordeles på de salgbare arealer.

 

Når der udarbejdes forslag til nye byggemodninger, sker det efter "Retningslinjer for Herning Kommunes Jordsalg" som blev godkendt af byrådet den 27. maj 2008. Der henvises til den næste sag på denne dagsordnen.

 

Efter retningslinjerne (punkt 4.2) skal arealerne tilstræbes udnyttet med et salgbart areal på minimum 75-80% for erhvervsarealer og 60-75% for boliger. De resterende 25-40% af arealet i boligområder anvendes til veje, stier, legeplads, grønne områder mv.

 

Det vil være muligt at hæve andelen af salgbart areal helt op til ca. 85%. Dette vil være på bekostning af fortrinsvis legepladser og grønneområder i udstykningen.

 

Alt andet lige vil en øget udnyttelse af arelerne til salgbare arealer medføre en lavere kostpris pr. salgbar m2, alene fordi omkostningerne kan fordeles over flere m2.

 

På samme måde vil en ændring af standarden for den udførte bygemodning kunne betyde en ændring af kostprisen.   

Herunder ses et regneeksempel på hvilken betydning udnyttelsesgraden har på kostprisen på de salgbare arealer.

 

Herning Kommune erhverver 10.000 m2 for en pris af 50 kr. pr. m2. Det medfører en udgift for kommunen på 500.000 kr. Ud af de 10.000 m2 er det kun de 7.000 m2 som kan sælges, de resterende 3.000 m2 er arealer der bruges til, vejbane, fortov, grønne områder mv. Den pris som Forvaltningen anvender i beregningerne for den endelige kostpris på parcelhusgrunden, vil i ex. foroven være 500.000 kr./7.000 m2 = 71,42 kr. pr. m2 salgbart areal.

 

Hvis det salgbare areal i stedet var 85%, ville kostprisen være 500.000 kr./8.500m2 = 58,82 kr. pr. m2.

 

Den samme beregningsmetode anvendes til at påligne byggemodningsudgifterne på de enkelte grunde. Byggemodningsafdelingen anslår enten ud fra erfaringstal eller efter konkrete tilbud inden prisfastsættelsessagen, hvilke udgifter der skal afholdes. Omkostningerne fordeles på de salgbare m2. En typisk udstykning i Herning Kommune vil have en omkostning til byggemodning svarende til 500-600 kr. pr. salgbar m2 ud fra en udnyttelsesgrad på ca. 70%

 

Alt andet lige vil kostprisen være 410-495 kr. p. salgbar m2. ved 85% salgbarhed.

 

Ud over arealudnyttelsen kan der ses på følgende parametre

 

Materialevalg

I forbindelse med byggemodning af et udstykningsområde, kan der anvendes en anden kvalitet af materialer, som derved medfører at udstykningen bliver billigere. Ex. betonkantsten i steder for granit, ingen gadebelysning, intet fortov, mv.

 

Dette vil alt andet lige medføre en lavere kostpris.

 
Infrastruktur der hører til udstykningen men ikke alene skal benyttes af udstykningen.

Udbygningen af den nødvendige infrastruktur indgår i udgifterne for et byggemodningsområde, når den pågældende infrastruktur er nødvendiggjort af udstykningen. Derfor indgår ex. hele eller dele af udgifterne til etablering/udbygning af overordnede veje til betjening af et udstykningsområde i beregningerne af prisen for byggemodningen af pågældende udstykning. Tilsvarende gør sig gældende for større grønne områder og anlæg, som ligger i pågældende udstykning. Dette også selvom disse forventes at komme en større kreds af borgere til gode.

Såfremt disse anlæg ikke 100% bliver finansieret af grundsalget, men også af skatteborgerne vil det medføre, at prisen på grunde kan sænkes.

 

Rekreative områder

Herning Kommune kan som udstykker vælge at beholde de rekreative grønne områder samt evt. legeplads på kommunale hænder. Områderne+legeplads er herefter offentligt tilgængelig for alle byens borgere. Dette medfører i relation til grundprisen, at skatteborgerne i Herning skal finansiere køb, anlæg samt drift af grønne områder og legeplads. Dette vil have en positiv indvirkning på grundprisen.

 

Markedspris 

I henhold til de gældende regler for kommuners salg af jord gælder, at kommunen skal handle økonomisk ansvarligt og altid er forpligtet til at sælge til markedspris.

 

Kommunen må ikke købe jord og byggemodne den med henblik på salg, hvis der ikke på forhånd er udsigt til, at udstykningen på kort eller lang sigt, kan sælges til en pris, der dækker kommunens udgifter.

 

Kommunen kan dog sælge grunde med et tab, hvis det viser sig, at kommunens forventninger om salgbarheden og prismulighederne for konkrete arealer ikke viser sig at holde stik. Sagt med andre ord, hvis det viser sig, at markedsprisen er lavere end kommunen antog, da man besluttede at byggemodne et areal kan kommunen sænke prisen til det der svarer til markedsprisen selvom det giver et økonomisk tab.

 

I "Retningslinjer for Herning Kommunes Jordsalg" som blev godkendt af byrådet den 27. maj 2008, står der følgende om markedsprisen. "Da kommunen er den største udbyder af såvel bolig- som erhvervsgrunde, vil kommunen som udbyder ofte være prisdannende. Markedsprisen fastsættes ved sammenligninger med eventuelle private udbydere, indhentning af mæglervurderinger samt evt, indhentning af priser for sammenlignelige grunde i sammenlignelige kommuner."

 

På baggrund af de ovenfor beskrevne retningslinjer indstiller forvaltningen en mindstepris til politisk godkendelse. Mindsteprisen er således ikke nødvendigvis kostprisen, idet markedsprisen for et areal godt kan være højere end kostprisen.

 

Som det fremgår af prisfastsættelsessagerne kan administrationen justere de enkelte grundes priser. Der foretages normalt mindre justeringer i priserne, sådan at grunde som har en bedre beliggenhed ift. sol, rekreative områder mv. justeres lidt op, imens andre justeres lidt ned, typisk ender justeringerne med at den samlede pris for udstykningen er uændret ift. før justeringerne.

 

Ud over den af Herning Kommune fastsatte pris skal grundkøberne betale en række tilslutningsbidrag, som opkræves af kommunen, men som reelt vidersendes til forsyningsselskaberne. Disse bidrag er Herning Kommune ikke herre over.

 

Et evt. overbud i forbindelse med udbuddet vil resultere i, at udstykningen bør udvise et overskud.

 

Da kommunen er underlagt regler om at sælge til markedspris, samt forbud mod at udbyde arealer til priser som ikke dækker kommunens omkostninger, er det i et vist omfang reguleret, hvordan man som udbyder kan justere på udbudspriserne. Der er dog et par muligheder, som der er deregjort for ovenfor. De beskrevne muligheder vil muligvis have en afledt effekt på efterspørgslen på grundene. 

    

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.  

 

Steen Dahl Pedersen var tilstede ved sagens behandling.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-A26-2-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Opdatering af Herning Kommunes retningslinjer for grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Peter Vallentin, Marius Reese, Pia Colstrup, Karin Skov-Aggerholm.

Sagsresume

Herning Kommunes retningslinjer for jordsalg blev godkendt af byrådet den 27. maj 2008.

 

Der lægges med denne sag op til en opdatering- og navneændring af retningslinjerne. 

Navnet foreslås ændret til "Retningslinjer for Herning Kommunes grundsalg".

Der foreslås ændringer i organiseringen af den efter retningslinjerne nedsatte styregruppe, ligesom der foreslås ændringer vedrørende kabeltv/bredbånd.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. maj 2008 de nuværende "Retningslinjer for Herning Kommunes jordsalg".

 

Retningslinjerne har efterfølgende været grundlaget for organiseringen af området.

 

Det har vist sig, at der i forbindelse med den tid, der er gået er opstået et behov for en opdatering af retningslinjerne.

 

For så vidt angår navnet foreslås dette ændret til "Retningslinjer for Herning Kommunes grundsalg". Der er alene tale om en sproglig rettelse, der ikke har administrative konsekvenser.

 

Vision og målsætning 

Herning Kommunes målsætning er, at der bør kunne bygges boliger i alle kommunens bysamfund. Det kommunale udbud supplerer de private udbud efter en konkret vurdering af den kommunale boligforsyningsplan samt en afvejning af konkurrenceforholdene.

 

Det har vist sig at være hensigtsmæssigt at tilpasse udbuddet af grunde efter omsætteligheden i de enkelte områder. Hermed menes, at planlægningen færdiggøres og arealerne erhverves, men byggemodningen udføres efter behov.  

Der er således behov for en differentieret strategi for byggemodning fordelt på områder efter kommuneplanen. Det vil sige, at der kan byggemodnes differentieret alt efter efterspørgsel.
 
Der kan f.eks. arbejdes med "betingede" byggemodninger som i Simmelkær. Byggemodningen af udstykningen på Faunbjergvej har kørt efter ovenstående forslag. Kommunen har erhvervet arealet og udarbejdet en lokalplan for området, men grundene er ikke byggemodnet. Der er derfor i salgsvilkårene tilføjet, at ” Køber gøres opmærksom på, at parcellerne ikke er byggemodnet endnu. Arbejdet med byggemodning vil først blive igangsat ved salg af en parcel.”
 
Kommunen kan herved leve op til målsætningen uden derved at belaste likviditeten unødvendigt.

 

Det foreslås derfor, at retningslinjerne rettes til, således det i retningslinjernes målsætningsdel beskrives, at der arbejdes med forskellige byggemodningsstrategier fordelt på områder efter kommuneplanen.   

 

Organisation

Det fremgår af retningslinjernes punkt 3.2, at direktøren for By, Erhverv og Kultur er formand for den overdnede styregruppe.

 

Dette var hensigtsmæssigt i forbindelse med opstarten af styregruppen. Det er nu mere hensigtsmæssig, at styregruppen - der består af direktørerne for hhv. Økonomi, Personale og Borgerservice, Teknik og Miljø samt By, Erhverv og Kultur - selv konstiturer sig. Dette foreslås derfor ændret i punkt 3.2.

 

Arealudnyttelse

Det har vist sig uhensigtsmæssigt at anvende samme arealudnyttelse i alle udstykningsomåder. Kostpriserne for de kommunale byggemodninger i enkelte områder har derved vist sig at være uhensigtsmæssigt høje.

 

Det foreslås derfor, at der efter en konkret vurdering kan være områder, hvor bebyggelsesprocenten vil være over 80%. I disse tilfælde vil der ikke etableres grønne områder, legepladser og lignende. Denne tilpasning sker for at imødekomme den differentierede efterspørgsel.

 

Kabeltv/bredbånd

Da retningslinjerne blev godkendt i 2008, var markedet for kabeltv og bredbånd anderledes end i dag. Det betød, at der ikke blev etableret hverken kabeltv eller bredbånd i udstykningsområderne, hvis ikke Herning Kommune bestilte dette.

 

Dette har ændret sig, idet der i dag er langt flere udbydere af de nævnte produkter.

 

Udbyderne tilbyder i dag i uden beregning for Herning Kommune at etablere kabling i alle udstykningsområder. Der kan være enkelte områder, hvor ikke alle udbydere er til stede, men der vil altid være mindst en.

 

Det foreslås derfor, at retningslinjerne rettes til på dette punkt, således at det fremgår, at Herning Kommune tilstræber, at der altid er mindst en udbyder i et udstykningsområde, hvorfor Herning Kommune tilbyder alle udbydere at etablere sig i områderne, men at Herning Kommune ikke betaler for etableringen.

 

Der er udarbejdet et forslag til formulering af nye retningslinjer. Forslaget er vedhæftet som bilag. Ændringerne er fremhævet i teksten.

 

Retningslinjerne offentliggøres på kommunens hjemmeside for grundsalg.

  

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at forslaget til nye "Retningslinjer for Herning Kommunes grundsalg" godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Steen Dahl Pedersen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-3-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i afdeling 013, Ny Odensegård i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo's afdeling 013, Ny Odensegård, Herning, ønsker at udskifte vinduer og døre. Herning Kommune skal i den forbindelse godkende huslejestigninger på over 5% samt låneoptagelsen.

Sagsfremstilling

Boligerne er centralt beliggende i etagebyggeri på hjørnet af Odensevej og Niels Bohrs Vej i Herning, og består af 18 familieboliger og et erhvervslejemål. Der er altaner til næsten alle boliger. Der er et fælles græsareal i afdelingen, hvor der også er en legeplads til børnene. Afdelingen har eget møntvaskeri og ligger forholdsvist tæt på et busstoppested.

 

Renoveringen omfatter udskiftning af vinduer og døre.

 

Renoveringen og den deraf afledte huslejestigning er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 11. november 2013.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 1.440.000 kr. Udgiften finansieres ved optagelse af egne henlæggelser på 350.000 kr. samt ved optagelse af et 30-årigt kontantlån ved Realkredit Danmark.

 

Der kræves ikke kommunegaranti for lånet.

 

Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør mellem 218,26 kr. og 348,09 kr. pr. måned pr. lejlighed, svarende til 7,40%.

 

Det er en vurdering at gennemførelsen af projektet vil medføre besparelser for afdelingen. Efter en vurdering/beregning vil der i budgettet for 2015 ske en mindre reduktion af udgifter til almindelig og planlagt vedligeholdelse. Ligeledes vil det medføre besparelser på varmeudgifter, da vinduerne er lavenergiruder.

 

En 3-værelses lejlighed på 68 m2 koster i dag 3.365 kr. om måneden.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes,

 

at huslejestigningerne som følge af renoveringsprojektet godkendes som ansøgt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-9-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Henvendelser fra Feldborg og Skibbild Nøvling vedrørende overdragelser af skolebygningerne i de to byer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har modtaget henvendelser fra såvel Initiativgruppen bag friskolen i Skibbild-Nøvling og Arbejdsgruppen fra Feldborg vedrørende de to skolebygninger.

 

Begge foreninger ønsker en dialog med Herning Kommune med henblik på at overtage skolebygningerne.

 

Administrationen ønsker et forhandlingsmandat.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget henvendelser fra kredsene bag mulige friskoler i hhv. Feldborg og Skibbild-Nøvling.

 

Disse ønsker uafhængigt af hinanden at komme i dialog med Herning Kommune med henblik på at overtage skolebygningerne, hvis de får etableret friskoler på baggrund af skolelukningerne.

 

I forbindelse med begge skoler er der store udenomsarealer som benyttes af byernes foreningsliv.

 

I Skibbild-Nøvling er skolen dertil bygget sammen med idrætscenteret, der er en selvejende institution med kommunal driftsstøtte. Skolen og idrætscenteret deler indgangsparti og opvarmning ved et fælles fyrsystem. Skolen benytter i dag idrætscenterets omklædningsrum, ligesom cafeteriet i et omfang laver mad til skolebørnene. Bygningerne ligger på en kommunal matrikel. Idrætscenteret er bygget over skel på to kommunale matrikler.

 

I Feldborg er skolen placeret på samme matrikel som Feldborg Børneunivers, ligesom Feldborg Sognegård er bygget sammen med skolen. Sognegården er dog selvstændigt udmatrikuleret.

 

For begge skolers vedkommende er der således praktiske problemstillinger, der skal afklares før bygningerne kan afhændes. Disse forhold har man af gode grunde ikke drøftet i forbindelse med skolestrukturdebatten, idet man der har holdt sig til de overordnet strukturelle forhold.

 

Da man tidligere lukkede Vind og Fasterholt skoler tilbød kommunen de derværende friskoleinitiativer, at de kunne overtage skolebygningerne gratis.

 

Administrationen har tilkendegivet den tidligere praksis overfor de to initiativgrupper, og samtidigt gjort opmærksom på, at der ikke må være omkostninger til Herning Kommune i forbindelse med en evt. overdragelse til friskoleformål.

 

Disse omkostninger er udgifter til matrikulære arbejder, tinglysningsafgifter, nødvendige arbejder til adskillelse af bygninger og forsyninger mv.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes beslutte, hvorvidt administrationen skal arbejde videre med overdragelsen af de berørte to skoler til initiativerne bag friskolerne på de skitserede vilkår.

 

Et alternativ kunne være, at man tilkendegiver overfor friskoleinitiativerne, at skolerne ikke vil blive overdraget til friskoleformål.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med overdragelse af skolebygningerne til initiativerne bag friskoler i Skibbild-Nøvling og Feldborg ud fra den forudsætning, at overdragelsen ikke må medføre omkostninger for Herning Kommune.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-12 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og byrådsmøder i 2015.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2015.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2015:

 

19. januar

23. februar

Marts ingen

20. april

18. maj

15. juni

Juli ingen

17. august

7. september og 28. september

Oktober ingen

9. november

7. december

 

Byrådets møder i 2015:

 

27. januar

Februar ingen

3. marts

28. april

26. maj

22. juni (OBS... DET ER MANDAG AF HENSYN TIL SCT. HANS DAGEN EFTER)

Juli ingen

25. august

15. september (1. behandling af budgettet)

6. oktober (2. behandling af budgettet)

17. november

15. december

 

Byrådsmøderne påbegyndes kl. 17.00

 

Antallet af møder i året 2015 udgør 10 i lighed med de forudgående år. De ordinære byrådsmøder kan suppleres af en række tema- og orienteringsmøder.

 

Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger:

 

 • 27. april

 • 24. og 25. august

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at  mødekalenderen for 2015 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1628-08 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Anlægsregnskab for DGI-Huset Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

 

Sagsresume

Anlægsregnskab for opførelse af DGI-huset Herning fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for DGI-huset Herning, stednr. 035098 til godkendelse.

 

Med henvisning til byrådets bevillinger af d. 18. december 2007, pkt. 445, d. 26. februar 2008, pkt. 39 og 47, 7. oktober 2008, pkt. 261 og 266, 25. november 2008, pkt. 290 og 316, 14. december 2010, pkt. 387, 11. oktober 2011, pkt. 278 samt 1. april 2014, pkt. 147 er der udarbejdet anlægsregnskab for DGI-huset Herning.

 

Herning Kommune har afholdt udgifter på i alt 232,372 mio. kr. til grundkøb og opførelse af et vandkulturhus, DGI-huset Herning på Kousgaards Plads med tilhørende inventar. DGI-huset Herning indeholder bl.a. børnebassin, multibassin, udspringsbassin, varmtvandsbassin, wellness, bevægelsessal, behandlerrum, fitness, café og tagterrasse.

 

Ved DGI-huset Herning er der endvidere i privat regi opført et hotel samt et højhus med beboelse.

 

Herning Kommune har haft indtægter i forbindelse med projektet på i alt 31,681 mio. kr., som stammer fra salg af areal på Kousgaards Plads samt tilskud på 10 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.

 

I forbindelse med projektet er der erhvervet p-pladser i henholdsvis p-kælderen under Kousgaards Plads samt i p-kælderen under Dalgashus. Der er på byrådsmøde d. 18. december 2012, pkt. 332 aflagt særskilt anlægsregnskab herfor.

 

Anlægsregnskab: 

 

[image]

  

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Orientering om Grøn Ordning og frivilligt arbejde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Faldborg

Sagsresume

Projekter baseret helt eller delvist på frivillig arbejdskraft, har ikke været tilskudsberettigede efter Grøn Ordning, hvilket Herning Kommune har stillet spørgsmål til ved Energinet.dk.
 
Derfor har Herning Kommune ønsket en redegørelse for hvorfor Energinet.dk tolker frivillig arbejdskraft som ikke værende i overensstemmelse med ”Grøn Ordning”, herunder en redegørelse for den lovgivningsmæssige baggrund herfor.
 
På baggrund heraf, har Energinet.dk nu valgt at ændre administrationspraksis, således at projekter baseret helt eller delvist på frivillig arbejdskraft også kan være tilskudsberettigede efter Grøn Ordning.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget har på mødet den 3. februar 2014, pkt. nr. 18, ønsket at få forelagt udkast til brev vedrørende anbefalinger til Energinet.dk, med forbedrede kriterier for tildeling af midler fra Grøn Ordning.

 

Baggrunden herfor var afvisningen af projekter baseret på frivillig arbejdskraft i forbindelse med Grøn Ordning.

 

Udkast til brev til Energinet.dk blev forelagt Byplanudvalget den 22. april 2014, pkt. nr. 79, Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. april 2014, pkt. nr. 145,og Byrådet den 6. maj 2014, pkt. nr. 162, inden det blev fremsendt til Energinet.dk den 9. maj 2014.  
Herning Kommune har den 11. juni 2014 modtaget svar fra Energinet.dk vedrørende projekter baseret på frivillig arbejde, hvori Energinet.dk svarer at: ”Vi vil, som beskrevet, tilrette vores praksis og vejledningen for grøn ordning, således at det fremgår, at der er mulighed for at søge om tilsagn om tilskud til anlægsarbejder udført ved frivillig arbejdskraft.” Svar fra Energinet.dk er vedlagt i bilag 1.

 

Forvaltningen ændrer Herning Kommunes administrationspraksis mm. i overensstemmelse med udmeldingen fra Energinet.dk.

 

Ansøgningsrunder for Grøn Ordning Sunds og Grøn Ordning Abildå, har ansøgningsfrist den 3. september 2014. Ændringen af Energinet.dk’s administrationspraksis annonceres på hjemmesiden.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Energinet.dk’s tilbagemelding om ændring af administrationspraksis tages til efterretning.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19 for rammeområde i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet behandlede den 1. april 2014, pkt. 124, forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for rammeområde 41.BL2 i Tjørring.

 
Kommuneplantillægget her været i offentlig høring i perioden 9. april - 4. juni 2014, der er ikke indkommet nogle bemærkninger til planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2013-2024 omfatter en afgrænsning af rammeområderne 41.BL2 og 41.OF8.

Rammeområde 41.BL2 bliver udvidet mod syd for at give mulighed for, at der kan etableres liberalt erhverv og detailhandel i området. Kommuneplanrammens samlede detailhandelsareal udvides ikke.  

 

Kommuneplantillæg nr. 19 er udarbejdet for at bringe kommuneplanen i overensstemmelse med forslag til lokalplan nr. 41. BL2.2 Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for rammeområde 41.BL2 i Tjørring endeligt vedtages.

 

 

Torben Clausen deltog ikke i udvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Bytoften 78 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet behandlede den 1. april 2014, pkt. 125, forslag til lokalplan 41.BL2.2 for Centerområde Bytoften 78 i Tjørring.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 9. april - 4. juni 2014, der er indkommet én bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 41.BL2.2 for Centerområde ved Bytoften 78 i Tjørring giver mulighed for, at området kan ændre anvendelse fra offentligt område til centerområde, hvor det er muligt at etablere liberalt erhverv og detailhandel med udvalgsvarer op til 1000 m².


Lokalplanområdet ligger ud mod Tjørring Hovedgade med vejadgang fra parallelvejen
Bytoften. Området er naturligt sammenhørende med den øvrige bebyggelse langs Tjørring Hovedgade.


Der er udlagt et byggefelt og en byggelinie ud mod Tjørring Hovedgade, ligesom der i
lokalplanen er beskrevet, hvilken karakter beplantningen skal have mod de omkringliggende veje.

 

Der er indkommet én bemærkning fra EnergiMidt som vedrører ledninger i området. Ledningerne har inden indflydelse på planforslaget da de ligger i kanten af lokalplanens område og derved i den grønne bræmme og uden for byggefeltet.


Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2013-
2024 for området.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag 41.BL2.2 for Centerområde Bytoften 78 i Tjørring endeligt vedtages.

 

 

Torben Clausen deltog ikke i udvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-14 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 27 for et område langs Tjørring Hovedgade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

I forbindelse med forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Kommuneplantillægget sammenlægger rammerne 41.BL1 og 41.BL2 langs Tjørring Hovedgade og tilføjer til den nye ramme 41.BL1.3, at der kan etableres hotelvirksomhed.

Sagsfremstilling

Da forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af forslag til tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Kommuneplantillægget sammenlægger rammerne 41.BL1 og 41.BL2 for blandet bolig og erhverv i Tjørring og tilføjer til den nye, sammenlagte ramme, der benævnes 41.BL1, at der kan etableres hotelvirksomhed.
 
I forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for Tjørringparken i Tjørring er der ønske om mulighed for hotelvirksomhed i form af Bed and Breakfast og lignende inden for lokalplanens område. Da det ikke er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme 41.BL2, som Tjørringparken er omfattet af, tilføjes det til kommuneplanrammen, at der kan etableres hotelvirksomhed, Bed and Breakfast og lignende.
 
Herning Kommune har fået flere henvendelser om at etablere hotelvirksomhed, Bed and Breakfast og lignende for at kunne etablere overnatningsmuligheder for de håndværkere, der skal arbejde med byggeriet af det nye hospital DNV-Gødstrup. Samtidig er der i forbindelse med messer, koncerter og lignende events efterspørgsel på overnatningsmuligheder i og omkring Herning.  
 
Da bestemmelserne for kommuneplanramme 41.BL1 og 41.BL2 er enslydende, bortset fra, at der i ramme 41.BL2 er en bestemmelse om, at der kan gives tilladelse til en højere bebyggelsesprocent for den østlige del af området, sammenlægges de to rammer for at gøre administrationen af kommuneplanen lettere. Samtidig slettes bestemmelsen om, at der i den østlige del rammeområde 41.BL2 kan gives tilladelse til en bebyggelsesprocent på 80, da det vurdereres, at der ikke er behov for at kunne bygge så tæt i området.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 27 til Herning Kommueplan 2013 - 2024 foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-14 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Tjørringparken i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2014, pkt. 47, at igangsætte en samlet lokalplan for Tjørringparken i Tjørring med mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen Tjørringparken 2.

 

På baggrund af denne beslutning er der udarbejdet forslag til lokalplan 41.BL1.3, som udlægger Tjørringparken til boligområde. Ved indkørslen til området, mod Tjørring Hovedgade og Vildbjergvej, er der desuden mulighed for at etablere erhverv i form af butikker, hotelvirksomhed, Bed and Breakfast, kontorer, liberale erhverv samt offentlige formål.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken udlægger lokalplanområdet til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. I lokalplanens delområde II og III, ved indkørslen fra Vildbjervej, er der desuden mulighed for erhverv i form af hoteldrift, Bed and Breakfast, kontorer, liberale erhverv samt offentlige formål. I delområde II, på hjørnet af Vildbjergvej og Tjørring Hovedgade, kan der opføres i alt 2000 m² byggeri til butikker. Dagligvarebutikker må maksimalt være 1200 m², mens butikker med udvalgsvarer maksimalt må have et areal på 500 m². For at minimere generne fra trafik for boligerne i området, er der kun udlagt delområder med mulighed for erhverv ved indkørslen til området fra Vildbjergvej.

 

Der er tre eksisterende vognmandsforretninger inden for lokalplanens delområde V. Da delområdet i den nye lokalplan er udlagt til boliger, vil de ikke kunne få lov til at udvide deres virksomhed ud over den eksisterende lovlige anvendelse, der er i dag. Lokalplanen indeholder denne begrænsning for de eksisterende vognmandserhverv, fordi de er omgivet af boliggrunde, hvilket kan give gener i forhold til for eksempel støj og trafik.

 

Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde. For at skabe en sammenhængende grøn ramme om området fastlægger lokalplanen bestemmelser for beplantning mod de veje, der afgrænser lokalplanområdet. Beplantning mod Tjørring Hovedgade skal have sammenhæng med

ny beplantning i området ved den gamle skole i Tjørring, nord for Tjørringparken, så beplantingen langs Tjørring Hovedgade, der er en af indfaldsvejene til Herning, med tiden kan komme til at fremstå med et sammenhængende udtryk.

 

Mod Tjørring Hovedgade er der afsat et areal til støjvold, så nye boliger kan blive afskærmet i forhold til trafikstøj. Lokalplanen fastlægger, at støjvolden mod Tjørring Hovedgade samt eventuelle støjhegn mellem erhverv og boliger skal fremstå med levende grøn beplantning.

 

For at sikre, at ny bebyggelse tilpasses  eksisterende bebyggelse inden- og udenfor lokalplanområdet, fastlægger lokalplanen, at bygningernes ydervægge skal opføres i mursten eller som pudset mur. Lokalplanen indeholder også bestemmelser om skiltning for erhvervsbebyggelsen i henhold til Herning Kommunes retningslinjer for skiltning.

 

 



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken foreløbig vedtages, dog således

 

at det indarbejdes, at der ikke må foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i en afstand på 1 meter fra naboskel.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-14 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 29 for teknisk anlæg nordøst for Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Aulum Fjernvarme A.M.B.A. har ansøgt om at opstille solfangere på et areal nordøst for Aulum som supplement til deres varmeproduktion. Byplanudvalget har i en principgodkendelse på mødet d. 22. april 2014, punkt 77 tilkendegivet, at planlægningen for et solfangeranlæg nordøst for Aulum kan igangsættes. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 29 (bilag 1).


Forvaltningen har vurderet, at anlægget er omfattet af Lov om miljøvurdering, og der er derfor udarbejdet miljørapport for planerne (bilag 2). Forvaltningen har endvidere foretaget en VVM-screening af anlægget (bilag 3), og vurderet, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt.

Sagsfremstilling

Ansøgningen om opstilling af solfangeranlæg i det pågældende område er ikke i overensstemmelse med Herning kommuneplan 2013-2024. Derfor har forvaltningen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 29.
 
Kommuneplantillægget udlægger kommuneplanramme 09.T27, der inddrager arealet til teknisk anvendelse i form af solfangeranlæg. Kommuneplantillægget fastlægger, at der kan opstilles solfangeranlæg til brug for supplering af Aulum Fjernvarmes varmeforsyning, samt de til anlægget nødvendige installationer og bebyggelse for anlæggets drift og information om anlægget.
 
Miljørapport

Forvaltningen har vurderet, at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 er omfattet af Lov om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der undersøger planernes forventede påvirkning af omgivelserne. Herunder gengives de vigtigste forhold og konklusioner.

 

På grund af det udlagte areals størrelse, må der forventes en vis visuel påvirkning af omgivelserne. Denne afbødes dog væsentligt af bestemmelser om afskærmende beplantning fastsat i lokalplanen. Solfangerne er refleksfrie, og der forventes derfor ingen refleksgener for naboer eller forbipasserende på omkringliggende veje.

 

På grund af solfangeranlæggets indhold af frostvæske, er der en risiko for forurening af jord og grundvand, hvis væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Anlægget indeholder et avanceret sikkerhedssystem, der advarer om muligt udslip, inden væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Endvidere er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at der skal etableres spildbakker, hvor væsken håndteres. Da der ikke er lokaliseret særlige drikkevandsinteresser i området, vurderes risikoen for forurening heraf at være lille.
 
Den østligste del af arealet er for nyligt udpeget som § 3-eng. Herning Kommune har vurderet, at der kan dispenseres til opstilling af solfangere. Lokalplanen udarbejdes som en landzonelokalplan, hvilket betyder, at arealet vil vende tilbage til sin nuværende stand, når solfangeranlæggets drift ophører. 


VVM-screening
Solfangeranlæg i tilknytning til offentlig forsyning er omfattet af VVM-screeningspligt. Der er derfor foretaget en screening af det ønskede anlægs forventede indflydelse på omgivelserne. Det er vurderet, at det ønskede anlæg ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-14 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solfangeranlæg nordøst for Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har i en principgodkendelse på mødet d. 22. april 2014, punkt 77 tilkendegivet, at planlægningen for et solfangeranlæg nordøst for Aulum kan igangsættes. Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 09.T27.1 - Solfangeranlæg nordøst for Aulum (bilag 1).

 

Forvaltningen har vurderet, at anlægget er omfattet af Lov om miljøvurdering, og der er derfor udarbejdet miljørapport for planerne (bilag 2). Forvaltningen har endvidere foretaget en VVM-screening af anlægget (bilag 3), og vurderet, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omhandler et areal på ca. 5 ha beliggende ved Feldborgvej, nordøst for eksisterende udlagt kommuneplanramme til teknisk anlæg. Området afgrænses mod nord af Skjerk Bæk. Sydvest for området ligger en elstation samt Aulum fjernvarmeværk. Her ligger også en større landbrugsejendom med store driftsbygninger tilknyttet. Det meste af området anvendes i dag til konventionel dyrkning af afgrøder, mens en mindre del af området er udpeget som § 3-eng. Herning Kommune har vurderet, at der kan dispenseres til formålet.
 
Området er i dag beliggende i landzone, og er ikke kommuneplanlagt. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2013-2024, der giver mulighed for teknisk anlæg i form af solfangeranlæg.
 
Lokalplanforslag 09.T27.1 giver mulighed for opstilling af solfangeranlæg. Lokalplanen er en landzonelokalplan, og indeholder derfor bestemmelser om, at arealet efter endt brug overføres til landzone igen, hvorefter driften af jorden kan fortsætte.  
 
Lokalplanen stiller endvidere krav om, at solfangerne afskærmes visuelt mod omgivelserne ved hjælp af beplantning, at solfangernes fremtræden er ensartet, at der kun må etableres ubefæstede veje til anlægget, og at der kun kan etableres vejadgang fra Kulvej. Lokalplanen fastlægger endvidere, at den del af Kulvej, der i dag går gennem området, skal omlægges øst om solfangeranlægget med tilhørende beplantning, og udføres som dobbeltrettet, asfalteret cykelsti.
 
Et solfangeranlæg omdanner solens energi til varme, som kan fortrænge brugen af fossile brændsler. Opstilling af et 16.000 m2 stort solfangeranlæg vil medføre en årlig besparelse i CO2-udledning på ca. 1.600 tons. Endvidere vil et solfangeranlægs produktion betyde reduktion i varmeomkostninger for forbrugere i Aulum og omegn.
 
Miljørapport

Forvaltningen har vurderet, at forslag til lokalplan 09.T27.1 er omfattet af Lov om Miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport (bilag 2), der undersøger planernes forventede påvirkning af omgivelserne. Herunder gengives de vigtigste forhold og konklusioner:

 

På grund af det udlagte areals størrelse, må der forventes en vis visuel påvirkning af omgivelserne. Denne afbødes dog væsentligt af bestemmelser om afskærmende beplantning fastsat i lokalplanen. Solfangerne er refleksfrie, og der forventes derfor ingen refleksgener for naboer eller forbipasserende på omkringliggende veje.

 

På grund af solfangeranlæggets indhold af frostvæske, er der en risiko for forurening af jord og grundvand, hvis væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Anlægget indeholder et avanceret sikkerhedssystem, der advarer om muligt udslip, inden væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Endvidere er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at der skal etableres spildbakker, hvor væsken håndteres. Da der ikke er lokaliseret særlige drikkevandsinteresser i området, vurderes risikoen for forurening heraf at være lille.
 
Den østligste del af arealet er for nyligt udpeget som § 3-eng. Herning Kommune har vurderet, at der kan dispenseres til opstilling af solfangere. Lokalplanen udarbejdes som en landzonelokalplan, hvilket betyder, at arealet vil vende tilbage til sin nuværende stand, når solfangeranlæggets drift ophører. 


VVM-screening
Solfangeranlæg i tilknytning til offentlig forsyning er omfattet af VVM-screeningspligt. Der er derfor foretaget en screening af det ønskede anlægs forventede indflydelse på omgivelserne. Det er vurderet, at det ønskede anlæg ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 09.T27.1 for solfangeranlæg nordøst for Aulum foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Genbehandling af foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for Køreteknisk Anlæg i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslag nr. 31.E2.2 Køreteknisk Anlæg, Hammerum Øst, er et ønske fra køreteknisk anlæg om udvikling i en bæredygtig retning med f. eks. el-biler og klimavenlig energiindvinding, prøvebaner for politiet, for motorcykler samt etablering af undervisnings- og kontorlokaler i tilknytning til køreteknisk anlæg.

 

Sagen blev behandlet i Økonomi-og Erhvervsudvalget i juni-mødet, men er efterfølgende genbehandlet i Byplanudvalget.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget behandlede den 2. juni 2014 lokalplanforslaget, hvor det blev besluttet at sammenlægge delområde I og II samt fastsætte bebyggelsesprocenten til 50%. Lokalplanforslaget er på baggrund heraf revideret således, at omfanget af byggeri højst kan udgøre 2,5 m3 pr. m2 grundareal, og højst 50% af grundens areal må bebygges i højst 2 etager. Ved disse bestemmelser er bebyggelsesprocenten tilnærmelsesvis 50% og kommuneplanens rammer er dermed overholdt.

 

Den eksisterende lokalplan er fra oktober 1986. Planen forekommer i dag utidsvarende i forhold til industriets behov i dag. Kun en del af området er byggemodnet, fordi der ikke hidtil har været købere til det der allerede er byggemodnet.

 

Forslag til lokalplan nr. 31.E2.2 viderefører anvendelsen i området som let erhverv og udlægger et nyt delområde specifikt til undervisnings-, administrations- og kontorformål i tilknytning til køreteknisk anlæg. Der udlægges et tracé til evt. forbindelsesvej fra Jens Mathiasens Vej i Hammerum til Tolstedvej i Gjellerup. Når denne vej etableres, skal tilkørslen til lokalplanområdet flyttes fra Hammerum Hovedgade til den nye forbindelsesvej. Grundstørrelserne i lokalplanområdet bliver mere fleksible ved at placering af underordnede læbælter ikke er fastlagt, og skal etableres af de pågældende kommende grundejere i forbindelse med etablering af bebyggelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af anlæg til bæredygtig energi som f. eks. solenergi, brintbaseret energi m.v. Der er også mulighed for at etablere anlæg til klimavenlig regnvandsbehandling og –afledning. Vindmøller kan, på grund af nærliggende boligområder, ikke etableres i lokalplanområdet.  

 

Støjforholdende fra autoophuggervirksomheden i det nord-vestlige hjørne af lokalplanområdet bliver reguleret ved miljøgodkendelse hvert 8. år. Virksomheden har begrænset lydniveauet med blandt andet høje mure.  

 

En del af de overordnede plantebælter og nogle få af de underordnede i den eksisterende lokalplan er etableret. Det er væsentligt, at disse bliver bevaret og forbedret, samt at den overordnede idé i beplantningen færdiggøres i forbindelse med en genoptagelse af byggemodningen.  

 

De bebyggelsesregulerende bestemmelser er øget i forhold til den eksisterende lokalplan: - samlet rumfang højst 2,5 m3 pr. m2 grundareal og højst 50 % af grundens areal må bebygges; - der må bygges i højst 2 etager; - der skal min etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervs – etageareal, og parkeringen skal holdes på egen grund.


Der må ikke etableres detailhandel, spillehaller og boliger i lokalplanområdet.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 31.E2.2 Køreteknisk anlæg og erhvervsområde, Hammerum Øst foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-11 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 for et vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
      X
      X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

Byrådet har på mødet d. 4. marts 2014, punkt 102, foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for et vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 for et teknisk anlæg ved Haugevej syd for Birk til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring.
 
På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 2 for et teknisk anlæg ved Haugevej syd for Birk til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at realisere et projekt med tre vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget, der ledsages af en VVM-redegørelse med miljøvurdering, har været i offentlig høring i perioden fra d. 19. marts til og med d. 14. maj 2014. Der blev afholdt et borgermøde om planerne på Innovatorium i Birk d. 10. april med deltagelse af projektmager, konsulent på VVM-redegørelsen, Energinet.dk, formanden for Byplanudvalget og repræsentanter fra forvaltningen i Herning Kommune. Omkring 30 borgere deltog i mødet.
 
Der er indkommet 12 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. Derudover har forvaltningen modtaget en indsigelse med underskriftindsamling med 80 underskrifter, som er indkommet 19 dage efter høringsfristen. Forvaltningen gør opmærksom på, at Byrådet kan se bort fra denne indsigelse i behandlingen af sagen, da den er indkommet efter høringsfristen er sluttet.
 
De samlede bemærkninger, kommentarer og underskriftindsamlingen er samlet i bilag 1. Bemærkningerne og indsigelserne omhandler blandt andet placeringen af vindmøllerne, visuel påvirkning, støjgener, skyggekast, værditab, dyreliv og påvirkning af Elia og Birk-området.
 
Bemærkninger og indsigelser er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.
 
Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne samt baggrunden for, at vindmølleprojektet indstilles til endelig vedtagelse.
 
VVM-redegørelsen behandler et hovedforslag med tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter. Der er ikke redegjort for andre alternativer i VVM-redegørelsen foruden 0-alternativet, da det er vurderet, at der ikke er rimelige, realistiske alternativer.
 
Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 • Vindmøllerne ved Haugevej syd for Birk vil bidrage med ca. 15 % af Herning Kommunes mål om ny vindenergi. Dette svarer til knap 6.875 husstande årlige elforbrug.

 

 • Landskabet i området er i forvejen præget af tekniske anlæg, herunder motorveje, jernbanelinjer, Herningværket, og har derfor karakter af et teknisk landskab.

 

 • Det er forvaltningens holdning, at fra et planlægningsmæssigt synspunkt er det hensigtsmæssigt at opstille vindmøller langs de danske motorveje, da disse områder i forvejen er påvirket støjmæssigt og visuelt. Vindmølleområdet ved Haugevej syd for Birk er det eneste sted i Herning Kommune, hvor der er sammenfald mellem motorvej/teknisk landskab og opfyldelse af afstandskrav til boliger.

 

På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det forslag, der bedst opfylder Herning Kommunes samlede målsætninger, da 0-alternativet ikke bidrager til Herning Kommunes målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030. Status er, at der er realiseret projekter i 4 af de 9 områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013- 2024, svarende til i alt 37,65 MW og ca. 63 % af Byrådets målsætning om ny vindmølleenergi. I 2 af de 9 udlagte vindmølleområder i kommuneplanen står der eksisterende møller i forvejen.
 
Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse og drift.

 

Bilag 5 er VVM-redegørelse og miljørapport: "Vindmøller ved Haugevej syd for Birk". Byplanudvalget har i forbindelse med den foreløbige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024 fået udleveret VVM-redegørelsen i trykt eksemplar.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at alle indkomne høringssvar medtages i behandlingen af sagen,

 

at planlægningen for et vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk henlægges.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
      X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

Forslag til lokalplan 39.T20.1 – Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 4. marts 2014 og har været i offentlig høring fra d. 19. marts til d. 14. maj 2014.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af tre vindmøller med en maksimal totalhøjde på 140 meter og en minimum totalhøjde på 130 meter ved Haugevej syd for Birk.
 
På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen lokalplan 39.T20.1 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som er ledsaget af en VVM-redegørelse med miljørapport. VVM-redegørelsen knytter sig til det konkrete anlæg, da vindmøller over 80 meter er et VVM-pligtigt anlæg. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.
 
I offentlighedsperioden har der været afholdt et borgermøde om planerne på Innovatorium d. 10. april 2014 med deltagelse af projektmager, konsulent på VVM-redegørelsen, Energinet.dk, repræsentanter fra forvaltningen og formanden for Byplanudvalget. Omkring 30 borgere deltog i mødet.
 
Der er indkommet 12 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. Derudover har forvaltningen modtaget en indsigelse med underskriftindsamling på 80 underskrifter, som er indkommet 14 dage efter høringsfristen. Forvaltningen gør dog opmærksom på, at Byrådet kan se bort fra denne indsigelse i behandlingen af sagen, da den er indkommet efter høringsfristen er sluttet.
De samlede bemærkninger, kommentarer og underskriftindsamling er samlet i bilag 1.
 
Bemærkninger omhandler blandt andet placeringen af vindmøllerne, visuel påvirkning, støjgener, skyggekast, værditab, dyreliv og påvirkning af Elia og Birk. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.
 
Bemærkningen fra Energinet.dk giver anledning til mindre ændringer i lokalplanen herunder, at det nye 150 kV kabel, ”Bjørnholt-Herning”, indtegnes på lokalplanens kortbilag 2 – lokalplankortet, og følgende afsnit tilføjes i lokalplanens redegørelsesdel: ”
Ved etablering af vejadgang til vindmølleområdet skal der indhentes tilladelse fra ejeren af 150 kV kablet på matr. Nr. 3o Kollund By, Rind. Tilladelse til etablering af vej over kablet vil bl.a. indeholde krav om forstærkning af kablet evt. ved rørlægning af kablet samt evt. sænkning af kablet. Alle omkostninger til forstærkning, sænkning m.v. af kablet vil være ejer af kablet uvedkommende.
 
VVM-redegørelse og miljøvurdering
Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport, December 2013”. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 39.T20.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3).



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at alle indkomne høringssvar medtages i behandlingen af sagen,  

 

at planlægningen for et vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk henlægges.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-14 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 for centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 6. maj 2014 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde ved Dæmningen i Herning. Tillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 14.C3.2 for Center- og erhvervsområde ved Dæmningen.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 7. maj 2014 til den 2. juli 2014.

 

Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslagene.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 20 er udarbejdet som konsekvens af den endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2013-2024, hvor Naturstyrelsen gjorde indsigelse mod forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. I den forbindelse stillede Naturstyrelsen krav om at adskille udlæg af detailhandel til særligt pladskrævende varer fra bydelscenteret på Dæmningen. Da en ændring af kommuneplanrammerne ville betyde fornyet offentlig høring af planforslaget blev muligheden for særligt pladskrævende varer taget ud af den endelige kommuneplan.

 

Med dette tillæg udlægges en ny kommuneplanramme 14.E20 i tilknytning til kommuneplanramme 14.C3. Kommuneplanramme 14.E20 muliggør opførelse af 7000 m2 detailhandel til særligt pladskrævende varer i overensstemmelse med udlæg i Herning kommuneplan 2009-2020 samt forslag til Herning kommuneplan 2013-2024.

 

Der sker endvidere en mindre regulering af butiksstørrelserne i kommuneplanramme 14.C3. Således den enkelte dagligvarebutik kan have en størrelse på op til 1200 m2. Dette muliggør at nye butikskoncepter med større arealkrav kan imødekommes.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-14 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for center- og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 6. maj 2014 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 14.C3.2 for et Center- og erhvervsområde ved Dæmningen.
 
Planforslagene har været i offentlig fremlagt fra den 7. maj 2014 til den 2. juli 2014.
 
Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslagene.

Sagsfremstilling

lokalplan 14.C3.2 giver mulighed for erhvervsbebyggelse, herunder etablering af butikker til særligt pladskrævende varer på op til 7000 m2. Lokalplanen giver derudover mulighed for, i forbindelse med bydelcenteret på Dæmningen, at placere i alt op til 2000 m2 detailhandel, herunder en dagligvarebutik på op til 1200 m2.

 

Med lokalplanen lægges der op til en byomdannelse gennem en intensiveret udnyttelse af et eksisterende byområde. Området disponeres i sammenhæng med den allerede etablerede dagligvarebutik, som er beliggende umiddelbart nordøst for lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer fælles vejforsyning til begge områder. Desuden skal parkering etableres, således at områderne kommer til at udgøre en helhed.

 

En ny dagligvarebutik og et byggemarked vil være med til tiltrække flere kunder til området for at handle, og styrker dermed handlen vest for Herning Bymidte. Dette vurderes også at kunne få en positiv effekt for den eksisterende dagligvareforretning.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 14.C3.2 for et center- og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning endeligt vedtages.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-14 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 21 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 1. april 2014 foreløbig vedtaget tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2023-2024 samt lokalplanforslag nr. 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind.

 

Planerne har været i høring fra den 16. april til den 11. juni 2014. Der er kommet i alt 3 indsigelser og en bemærkning, som ikke vedrører kommuneplantillægget og derfor er behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

For at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for lokalplanforslag nr. 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind er der udarbejdet tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Størstedelen af lokalplanområdet er indeholdt i kommuneplanens eksisterende rammeområde 61.B6, der udlægger området til boliger med en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse med skovkarakter.
 
Med tillægget udvides rammeområde 61.B6 til også at omfatte et mindre område, der ikke er kommuneplanlagt, hvor der jf. lokalplanforslaget kan etableres regnvandsbassin. Bassinets placering er begrundet med såvel tekniske som planlægningsmæssige hensyn.
 
Der foretages desuden mindre justeringer i rammen. Bestemmelsen om, at området skal udlægges til boliger med skovkarakter ændres til at området skal udlægges til boliger, ligesom der under miljøforhold tilføjes, at der i området skal kunne etableres tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner og tekniske tiltag til sikring af grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen.
 
Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt invindingsopland (NFI).
 
I følge forslag til de statslige vandplaners retningslinje 41 bør OSD og NFI som hovedregel friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse. Dog kan der planlægges for blandt andet boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og - dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes.
 
I dette tilfælde kan planlægningen begrundes med, at området er eksisterende byudviklingsområde i kommuneplanen og anden etape af en allerede eksisterende udstykning. Naturstyrelsen har tilkendegivet accept af, at den eksisterende ramme udnyttes og udvides til etablering af regnvandsbassin.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endeligt vedtages.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 1. april 2014 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan nr. 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind samt tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Planerne har været i offentlig høring fra den 16. april til den 11. juni 2014, og der er kommet i alt 3 indsigelser og en bemærkning.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet består af matr. nr. 5bh Lind By, Rind samt del af matr. nr. 4a Lind By, Rind og udgør et samlet areal på ca. 15 ha. Området er beliggede i den vestlige del af Lind og afgrænses mod øst og syd af vejene Vesterdamsvænget og Vesterlindvej, mens området mod vest og nord afgrænses af åbne, ubebyggede landbrugsarealer samt et mindre fredsskovsområde. Lokalplanen er anden etape af den private boligudstykning Vesterdamsvænget, der blev igangsat i 2008.

 

Lokalplanen er inddelt i to delområder. Delområde I kan anvendes til boligformål i form af åben/lav bebyggelse, og delområde II kan anvendes til rekreativt formål i form af fællesarealer samt til regnvandsbassin mv.

Bebyggelse må opføres i op til to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastlægges til 30.
Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden.

Den nordlige del af området skaber, via en grøn korridor, en åben forbindelse til landskabet mod nord og vest. Det er et af formålene med lokalplanen, at der sikres en harmonisk overgang mellem bebyggelsen og det åbne land ved at udlægge fællesarealer med grupper af træer og buske.

 

Plangrundlag
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og henligger som ubebygget landbrugsareal. Med lokalplanens endelige vedtagelse overgår arealet til byzone.

Området er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 i forhold til afgrænsningen.Størstedelen af lokalplanområdet er indeholdt i rammeområde 61.B6 i Herning Kommuneplan 2013-2024, der udlægger området til boliger med en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse med skovkarakter.
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som blandt andet udvider rammen til at omfatte placering af et regnvandsbassin i den vestlige del af lokalplanområdet.


Grundvandsforhold
Lokalplanområdet ligger i område med drikkevandsinteresser (OD) og område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). De dele af området, der ligger i OSD, er samtidig beliggende inden for nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) til Vestre Vandværk. Den nordlige del af lokalplanområdet ligger inden for hygiejnezonen og det grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk. Området er desuden omfattet af Indsatsplan for Herning/Lind for beskyttelse af grundvandsressourcen fra 2002.

I følge forslag til de statslige vandplaners retningslinje 41 bør OSD og NFI som hovedregel friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse. Dog kan der planlægges for boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes.

I dette tilfælde kan planlægningen begrundes med, at området er eksisterende byudviklingsområde i kommuneplanen og anden etape af en allerede eksisterende udstykning.

Skovbyggelinje
Nord for lokalplanområdet ligger et mindre fredsskovsareal, som er omfattet af en skovbyggelinje i henhold til Naturbeskyttelseslovens §17. Dette betyder, at der inden for en afstand på 300 meter fra skoven ikke må placeres bebyggelse og lignende. Herning Kommune vil med lokalplanens endelige vedtagelse søge Naturstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanens område, og har fået Naturstyrelsens forhåndstilkendegivelse på en reduktion af skovbyggelinjen ned til 30 meter.

Lugtgener
Det skal bemærkes, at der ca. 500 meter vest for lokalplanområdet, Vesterlindvej 34, ligger et svinebrug med godkendelse til 255 dyreenheder, der kan forårsage lugtgener i lokalplanområdet ved vestenvind.    

  

Indsigelser

Der er kommet i alt 3 indsigelser og en bemærkning.

 

Indsigelserne er beskrevet og behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

 

På baggrund af indsigelserne indstilles det, at lokalplanen endelig vedtages med følgende ændringer og tilhørende justering af bestemmelserne:

 

 • lokalplanen giver mulighed for at etablere fortov/gangsti langs Vesterlindvej i den sydlige del af lokalplanområdet (§3.7 og §9.6),

 • lokalplanen fastsætter, at træer og buske skal plantes, så kronekant er minimum 5 meter fra regnvandsbassinkant (§11.3).

 

Det er, efter den foreløbige vedtagelse og offentlige høring af lokalplanforslaget, blevet klart, at der er sket en misforståelse mellem Herning Vand og Herning Kommune, i det Herning Vand har behov for at etablere overløbsrender i lokalplanområdet i forbindelse med eksisterende og planlagt regnvandsbassin i området. Dette er afklaret med bygherre og kan indarbejdes i lokalplanen uden større ændringer, og påvirker ikke lokalplanens formål, anvendelse eller indhold i øvrigt. Det indstilles derfor, at lokalplanen endelig vedtages med følgende ændring og tilhørende justering af bestemmelserne:

 

 • lokalplanen giver mulighed for etablering af overløbsrender i tilknytning til eksisterende og nyt regnvandsbassin (§ 3.6, §6.3, §9.4 og §14.5).

 

Desuden er det efter lokalplanens foreløbige vedtagelse aftalt med bygherre, at lokalplanområdets stisystem deles i sti a-a og sti b-b, hvor sti a-a skal befæstes i tråd med stisystemet i området iøvrigt, og sti b-b kan udlægges som grussti, så den fremstår som en mere landskabelig og rekreativ sti på kanten til det åbne land.

Det indstilles, at lokalplanen endelig vedtages med følgende ændring og tilhørende justering af bestemmelserne:

 

 • lokalplanen fastsætter, at sti a-a skal befæstes og sti b-b kan udlægges som grussti (§4.6 og §4.7).



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind endeligt vedtages med følgende ændringer,

 

at lokalplanen giver mulighed for at etablere fortov/gangsti langs Vesterlindvej i den sydlige del af lokalplanområdet (§3.7 og §9.6),

 

at lokalplanen fastsætter, at træer og buske skal plantes, så kronekant er minimum 5 meter fra regnvandsbassinkant (§11.3),

 

at lokalplanen giver mulighed for etablering af overløbsrender i tilknytning til eksisterende og nyt regnvandsbassin (§ 3.6, §6.3, §9.4 og §14.5),

 

at lokalplanen fastsætter, at sti a-a skal befæstes og sti b-b kan udlægges som grus sti (§4.6 og §4.7).

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Banegårdspladsen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 11.OF1.3 for Banegårdspladsen i Herning blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 1. april 2014, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 16. april 2014 til den 11. juni 2014. Der er i høringsperioden indkommet 6 bemærkninger / indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af en ny samlet busterminal med tilhørende terminalbygning samt give mulighed for etablering af yderligere byggeri på Banegårdspladsen. Lokalplanen skal sikre at Banegårdpladsen etableres som et sammenhængende byrum med indretning, beplantning samt opholds- og gangarealer som forholder sig til de tilstødende gader og midtbyen generelt.

Sagsfremstilling

De indkomne indsigelser omhandler generelle bemærkninger om muligheden for etablering af kiosk- og caféfunktioner i de nye byggefelter, sikkerhedsniveau i forhold til Danish Crown, terminalbygningens højde og skyggegener, trafikale ændringer i Sølvgade, anvendelsesbestemmelser i forhold til hotel- og restaurantfunktion, bil- og cykelparkering, samt støj og vibrationer i byggefasen.

 

Indsigelse A og D omhandler modstand mod anvendelsesbestemmelser, som muliggør etablering af kiosk-, hotel- og restaurantfunktioner i forskellige områder af lokalplanen. Lokalplanen regulerer ikke konkurrence og markedsforhold, og funktionerne er en naturlig anvendelsesmulighed for området, som er videreført fra den nuværende lokalplan.

 

Indsigelserne C og D omhandler bygningshøjden for en ny bebyggelse i byggefelt B1 på 3 etager og 15 meter, hvor det beskrives at højden kan give skyggegener for eksisterende byggeri. Højden og afstanden til omkringliggende byggeri er vurderet ud fra normale afstande mellem bygninger ved vejforløb, og afstanden skal minimum være 15 meter, hvilket er vurderet som rimelig.

 

Bemærkningerne B, E og F omhandler sikkerhedsniveau i forhold til Danish Crown, parkeringsforhold og forskellige aspekter vedr. byggefasen. Disse emner er overordnet indarbejdet i lokalplanen i det omfang det er muligt, men flere af disse bemærkninger omhandler også reguleringer i den efterfølgende udbudsfase af de kommende projekter.

 

Det beskrives i bemærkninger E af 3. juni 2014 fra DSB, at minimumsantallet af cykelparkeringspladser bør opjusteres fra 400 pladser til 550 pladser, hvilket kan være hensigtsmæssigt i forhold til en fremtidssikring af Banegårdspladsen. Ydermere foreslås det at bruge anvendelsesbetegnelsen ”stations- og jernbaneformål” i stedet for ”stationsbygning” i §3.4.

 

Forvaltningen har vurderet de indkomne bemærkninger og indsigelser enkeltvis i det vedlagte indsigelsesnotatet.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 11.OF1.3 endeligt vedtages med følgende ændringer:
 
at §4.6 ændres fra : ”Der skal etableres minimum 400 cykelparkeringspladser inden for delområde IV til station og busterminal i forbindelse med omlægning af Banegårdspladsen” til ”minimum 550 cykelparkeringspladser”.


at anvendelsesbetegnelsen i §3.4 ændres fra : ”stationsbygning” til ”stations- og jernbaneformål”.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-14 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Debatoplæg for vindmølleområde ved Stakroge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde d. 2. december, punkt 147, principgodkendt et vindmølleprojekt, der ligger delvist uden for den eksisterende ramme for vindmølleområde T22 ved Stakroge, med baggrund i en konkret ansøgning.
 
Ansøgningen omfatter et hovedforslag med fire møller med en totalhøjde på op til 150 meter. Se anmeldelse i bilag 1.
 
Der er udarbejdet debatoplæg og scoping med henblik på offentlig debatfase, da projektet er omfattet af VVM-pligt i henhold til gældende lovgivning. Se bilag 2 og bilag 3.

Sagsfremstilling

Område T22 ved Stakroge er udlagt i Herning Kommuneplan 2013-2024 til teknisk anlæg i form af vindmøller. Der kan opstilles op til 10 møller i op til to rækker. Der står fem vindmøller fra 2001 med en totalhøjde på 76 meter i området i dag.
 
Debatoplægget er udarbejdet for et projekt, der ligger delvist uden for det udlagte rammeområde. Projektet er muligt, fordi en ejendom, der blev regnet for bolig i forbindelse med udarbejdelsen af vindmølleplanen, ikke har været beboet i mange år, og derfor ikke skal betragtes som bolig i forbindelse med afstandskrav og støjberegninger.
 
Inden for 1 km af projektet ligger landsbyen Stakroge og den mindre bebyggelse Sandet, der begge skal betragtes som særlig støjfølsom arealanvendelse. Der er desuden ni naboboliger beliggende i det åbne land, heraf tre beliggende i Billund Kommune. Projektet overholder gældende støjkrav til såvel boliger som byer.
 
Kriminalforsorgen har et stort areal umiddelbart nordøst for projektområdet, Pension Lyng, der er en døgninstitution med 37 beboere samt administrativt personale. Bygninger tilhørende Pension Lyng, der anvendes til overnatning, skal betragtes som særlig støjfølsom arealanvendelse. Herning Kommune har i samarbejde med Kriminalforsorgen fastlagt områdets og bygningernes anvendelse, således at det ansøgte projekt overholder gældende støjkrav.
 
To af møllerne placeres inden for skovbyggelinjen til Døvling Plantage, hvilket kræver dispensation. Ingen af møllerne placeres inden for § 3-områder (mose), men der kan være vingeoverslag ind over, hvilket ligeledes kræver dispensation.
 
Som udgangspunkt vil de eksisterende møller ikke blive nedtaget, før de nye møller opstilles. Forvaltningen har i forbindelse med principgodkendelsen af projektet umiddelbart vurderet, at det landskabelige samspil mellem eksisterende og kommende møller er landskabeligt acceptabelt, hvilket en kommende VVM-undersøgelse vil undersøge nærmere.
 
Projektets hovedforslag vil bidrage med 12,8 MW ny vindenergi, hvilket svarer til ca. 20 % af målsætningen i Herning Kommunes Klimaplan. Herning Kommune har indtil videre opnået 63 % af målsætningen fra Klimaplanen.

 

Der har i samarbejde med ansøger været undersøgt flere andre mulige opstillinger og møllehøjder, med henblik på at opnå den mest optimale udnyttelse af området. Ingen af de undersøgte alternativer er fundet egnede til videre behandling. Derfor omfatter ansøgningen kun et hovedforslag.

Da projektet omfatter vindmøller på over 80 meter totalhøjde, er projektet omfattet af VVM-pligt i henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der skal derfor afholdes en debatfase, hvor et debatoplæg sendes i offentlig høring. Debatoplægget skal orientere borgere og øvrige interesserede om projekt og proces, og gøre opmærksom på muligheden for at komme med ønsker til VVM-redegørelsens indhold. En kommende VVM-redegørelse vil behandle hovedforslaget samt et 0-alternativ, hvor der ikke opstilles nye møller.


Derudover har forvaltningen udarbejdet et scopingskema, der fastlægger VVM-redegørelsens fokuspunkter. Dette sendes i høring til berørte myndigheder, med henblik på at indkalde øvrige ønsker til VVM-redegørelsens indhold.



Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at debatoplæg sendes til offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.14-G00-1-14 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Rejsekortet - Billetteringsform på rabatruter/skolebusruter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med, at rejsekortet indføres i Midttrafiks område, skal billetteringsformen afklares for de lokale ruter, som hovedsageligt kører for skoleelever - kaldet rabatruter.

Der køres i dag med gamle simple billetmaskiner, som opfylder krav til billet med fuld omstigningsret p.t.

 

Efter aftale med Midttrafik køres der videre efter nugældende former frem til skoleårets start i 2015.

 

Rabatruterne skal i udbud med ny kontraktstart til august 2015.

I udbudsmaterialet skal indgå under hvilken billetteringsform disse ruter skal udføres.

 

Forvaltningen anbefaler, at nuværende billetteringssystem videreføres.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommende licitation på de lokale ruter (”rabatruterne”, som er lokale ruter Herning Kommune planlægger og udarbejder køreplaner for), skal der skitseres mulige løsninger for billetteringsformen.
Løsningen, der besluttes, skal med i udbuddet.

 

Der kan opstilles følgende scenarier:

 

1. Rejsekort "buslight"

Opgradering af ruterne til lokalruter efter aftale med Midttrafik, med fuldt billetteringsudstyr i form af en bus light udgave af rejsekortet.


Der sikres lige adgang for alle med rejsekort, og der er fuld omstigning mellem øvrige lokale ruter, bybusser og regionale ruter samt tog. Der vil være mulighed for at benytte et evt. overgangskort til studerende og skoleelever og andre overgangsløsninger, som Midttrafik evt. vælger.

Midttrafik planlægger og udarbejder ruter og køreplan i deres planlægningssystem, så ruterne også kommer med på rejseplanen.

 

Endvidere varetager Midttrafik licitation, økonomi og administration af ruterne.

 

Det er ikke en økonomisk fordelagtig løsning. Midttrafik har udregnet, at denne løsning vil koste Herning Kommune ca. 525.000 kr./år.

 

Desuden vil Herning Kommune skulle betale fuldt administrationsgebyr for disse ruter.

 

Fordelen er, at der vil være en indtægt på ruterne, og der vil ikke være uhensigtsmæssigt mange ikke kørsels-berettigede skoleelever, der vil benytte ruterne, når der skal betales en billet. Det vil sikre en nemmere vurdering af, hvor mange busser, der skal indsættes, og ikke blive en fordyrende løsning i forhold til busantal.


2. Videreførelse af nuværende billetteringssystem
Lokale rabatruter, der kører videre med det nuværende billetteringssystem, vil ikke fremover give adgang til omstigning mellem øvrige lokale ruter og andre rejseformer på samme billet.

Det vil give mulighed for, at borgere i landområderne fortsat kan benytte alle de lokale ruter, men der vil ikke være mulighed for at benytte et eventuelt overgangskort til studerende og skoleelever og andre overgangsløsninger, som Midttrafik eventuelt vælger.

Midttrafik varetager licitation, ruteøkonomi og administration af ruterne.

Herning Kommune planlægger og udarbejder ruter og køreplaner samt varetager billetmaskinerne og økonomi vedrørende indtægter.

 

Midttrafik har i dag udgiften på vedligeholdelse af billetmaskinerne. Denne udgift skal overføres til Herning Kommune. Ruterne kommer ikke med på rejseplanen.  

 

Fordelen er, at der fortsat vil være en lille indtægt (Midttrafik har opgjort indtægten ud over skoleårskort til 106.000 kr.), og der vil ikke være uhensigtsmæssigt mange ikke kørsels-berettigede skoleelever, der vil benytte ruterne, når der skal betales en billet. Det vil sikre en nemmere vurdering af, hvor mange busser, der skal indsættes, og ikke blive en fordyrende løsning i forhold til busantal.

Der skal ikke betales fuldt administrationsgebyr til Midttrafik. 

 

3. Gratis kørsel for alle.

Åbne lokale ruter med 0 takst.

Midttrafik har indhentet juridisk rådgivning i forhold til lovligheden ved at indføre 0 takst.

Det er vurderet, at indførelse af 0 takst ikke er i strid med kommunalfuldmagten, forudsat at indførelsen efter en konkret vurdering opfylder det kommunalretslige almennyttekriterium.

 

Afgørende for lovligheden er bl.a.:

Om der kan påvises saglige trafikøkonomiske fordele ved indførelsen af 0 takst.

Såfremt udgifterne til indførelse af det nødvendige tekniske udstyr samt betaling af fuldt administrationsgebyr til Midttrafik vil stå i misforhold til de fremtidige billetindtægter, vil der således være trafikøkonomiske fordele forbundet med indførelse af 0-takst på rabatruterne som alternativ til indførelse af rejsekort.

 

Efter den juridiske rådgivning vurderes en økonomisk besparelse ved indførelse af 0 takst imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til, at den heraf følgende forskelsbehandling af kommunens borgere er lovlig. Der vurderes yderligere krævet,

 

at den økonomiske besparelse efter en konkret vurdering ikke er uvæsentlig,

at den forskelsbehandling af kommunens borgere, som indførelse af 0 takst indebærer, ud fra en konkret vurdering kan anses for saglig begrundet.

 

Den juridiske vurdering er behæftet med usikkerhed, og den endelige vurdering af spørgsmålet henhører under Statsforvaltningen som tilsynsmyndighed.

 

Ved 0 takst ruter vil der ikke være mulighed for omstigning til øvrige lokale ruter og andre rejseformer, medmindre der købes en billet på den videre rejse.

Midttrafik varetager licitation, ruteøkonomi og administration af ruterne.
Herning Kommune planlægger og udarbejder ruter og køreplaner ud fra skolernes behov.

 

Det kan betyde, at uhensigtsmæssigt mange ikke kørsels-berettigede skoleelever vil benytte ruterne, når der ikke skal betales en billet.

Det vil ikke sikre en nemmere vurdering af, hvor mange busser, der skal indsættes, og kan blive en fordyrende løsning i forhold til busantal.

 

Ruterne vil ikke komme på rejseplanen.

 

Fordelen vil være, at der ikke vil være administrativt arbejde med bestilling og uddeling af skoleårskort.

Der skal ikke betales fuldt administrationsgebyr til Midttrafik.

 

 

Økonomiske overslag for ét budgetår.

 

[image]



Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at kørsel med skolebusruter gøres gratis for alle pr. august 2015. Af- og påstigning vil kunne foregå på den del af ruten, hvor der er kørselsberettigede elever. Behov for større busser / dubleringsbusser ved at gøre kørslen gratis forventes at være minimal, og eventuelle udgifter hertil skal afholdes indenfor rammerne i SO 09, Kollektiv trafik.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet, dog således

 

at det forventes, at der ikke investeres i yderligere busser.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til Serviceområde 01 Byggemodning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

 

 

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 7,4 mio. kr. i 2014 til byggemodningsprojekter på Serviceområde 01 Byggemodning.
 
Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2014 afsat et samlet rådighedsbeløb på 27,369 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning. Der er tidligere frigivet 14,150 mio. kr. til forberedende anlæg, færdiggørelsesarbejder samt drift og ejendomskatter.
 
Der anmodes om frigivelse af 7,4 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb. Herudover frigives allerede afsat rådighedsbeløb på 1,013 mio. kr. til Birk Centerpark, stednr. 003010. Beløbet er indregnet i korrigeret budget i nedenstående skema.
 
Restrådighedsbeløbet på ca. 4,8 mio. kr. i 2014 er afsat til færdiggørelsesarbejder, men afventer yderligere grundsalg.

 

Henset til mindreindtægter på byggemodningsområdet er der tidligere truffet beslutning om, at 10 mio. kr. til projekter og færdiggørelsesarbejder afventer igangsættelse, jvf. Byrådsmøde den 6. marts 2012, pkt. 86 og den 16. april 2013, pkt. 143.

 

I henhold til budgetopfølgningen pr. 30.6.2014 betyder et lavt grundsalg i 2014, at forventninger til indtægtsniveauet er reduceret fra ca. 28 mio. til ca. 24 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskab 2013. Der forventes hermed en overførsel af mindreindtægter på i alt 14 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det foreslås, at færdiggørelsesarbejder for yderligere 4 mio. kr. afventer igangsættelse, således at der tilsvarende overføres mindreudgifter på 14 mio. kr. fra 2014 til 2015. 

 

I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder. 
 
[image]
  
Boligområder
Knudmoseparken, Lind, stednr.: 002007
Rådighedsbeløb i 2014: 0,400 mio. kr.
Offentlig sti nord for boligområdet asfalteres.
 
Fejerskovparken, Lind, stednr.: 002019
Rådighedsbeløb i 2014: 1,400 mio. kr.
Færdiggørelsesarbejder i form af beplantninger og etablering af legepladser

i etape 1+2.

 

Holingområdet, Tjørring, stednr.: 002077
Rådighedsbeløb i 2014: 0,300 mio. kr.
Færdiggørelse af en del af Ahornbakken.
 
I alt boligområder:
Forventede anlægsudgifter udgør 2,1 mio. kr. 
 
Erhvervsområder
Birk Centerpark, Herning, stednr.: 003010
Rådighedsbeløb i 2014: 0,300 mio. kr.
Etablering af sti mellem AU-HIH og trinbrættet ved Birk Centerpark.
 


HI Park, 1. etape, stednr.: 003017
Rådighedsbeløb i 2014: 2,000 mio. kr.
Beløbet er afsat til slidlag.
 
HI Park, 3. etape, stednr.: 003034
Rådighedsbeløb i 2014: 3,000 mio. kr.
Der etableres slidlag bl.a. på Transportcenter Allé.
 
I alt erhvervsområder:
Forventede anlægsudgifter udgør 5,300 mio. kr.




Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der afsættes rådighedsbeløb i 2014 på i alt 7,400 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:


stednr. 002007 Knudmoseparken, Lind 0,400 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 1,400 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 0,300 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 0,300 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park, 1. etape 2,000 mio. kr.

stednr. 003034 HI Park, 3. etape 3,000 mio. kr.

  

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 7,400 mio. kr. finansieres af følgende rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2014:


stednr. 002014 Fuglsang Sø 0,947 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken 1,215 mio. kr.

stednr. 002003 rammerådighedsbeløb 5,238 mio. kr.

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 på i alt 5,109 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

 

stednr. 002007 Knudmoseparken, Lind  -2,844 mio. kr.
stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind  1,400 mio. kr.
stednr. 002077 Holing, Tjørring  0,301 mio. kr.
stednr. 003010 Birk, Herning  1,313 mio. kr.
stednr. 003017 HI Park, 1. etape  2,000 mio. kr.
stednr. 003034 HI Park, 3. etape  2,939 mio. kr. 

 

at færdiggørelsesarbejder for 4 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2014 afventer igangsættelse. Rådighedsbeløbet overføres til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003, disponeret.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.02.08-P16-1-14 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Endelig godkendelse af tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 10. marts 2014 godkendt forslag til Tillæg 1 til vandforsyningsplanen. Tillægget ændrer forsyningsområde ved Gødstrup Vandværk og fastlægger placering af nye hovedledninger.

Forslaget har været sendt i høring. Der er ikke kommet indsigelser, der har givet anledning til ændring af forslaget til tillægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at Tillæg 1 til vandforsyningsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Tillægget til vandforsyningsplanen udvider Herning Vand A/S forsyningsområde til også at omfatte forsyningsområdet for Gødstrup Vandværk. Selskabet Gødstrup Vandværk er nedlagt. Vandværket drives i øjeblikket af Herning Vand A/S, men forventes at blive nedlagt inden for en kortere årrække. Tillægget angiver desuden en cirka placering af nye hovedledninger til det nye sygehus ved Gødstrup, samt hvilke matrikler, der kan blive berørt af ved anlæggelse af nye hovedledninger.

 

Forslag til tillægget har været sendt i høring med brev til berørte parter. Der er kommet en enkelt bemærkning.
Bemærkningen handler om, at ledningerne kunne placeres i samme forløb som den nye vejstrækning fra Snejbjerg og nord om Gødstrup for at begrænse gravearbejdet. Dette er ikke er en optimalt placering og vil ikke begrænse gravearbejdet væsentligt, da de ikke skal udføres på samme tid.


Tillægget er ikke ændret på baggrund af bemærkningen.


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Tillæg 1 til Vandforsyningsplanen godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 21 til Spildevandsplanen for Vesterdamsvænget i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

 

Sagsresume

Tillægget omhandler udvidelse af opland Z11 med Z11-P i forbindelse med kloakering af et nyt lokalplanområde ved Vesterdamsvænget i Lind. Lokalplansforslag nr. 61.B6.3 giver mulighed for udstykning af nye, attraktive byggegrunde til parcelhuse nord for Vesterlindvej som 2. etape af et større boligområde i den vestlige del af Lind. I lokalplanen er der udlagt arealer til regnvandsbassin til sikring af afledningen af regnvand.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænsen ændres i forbindelse med tillægget;  
 

Nuværende 0pland
Ændret opland
Areal (ha)
Ændringer
 Z11
 
5,52
 
 
Z11-P  
7,86
Udvidelse af opland Z11 med nyt lokalplanområde med plads til etablering af regnvandsbassin
 
 
 
 

 

Opland Z11 er i dag separat kloakeret og Z11-P separatkloakeres ved byggemodning. Spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.  
 

Der er i dag etableret regnvandsbassin til det nuværende opland Z11, der afleder til Asmindekær Bæk. I Lokalplanforslag nr. 61.B6.3 er der afsat et areal til etablering af nyt regnvandsbassin. Overfladevand fra Z11-P planlægges hermed afledt til og forsinket i nyt bassin til opsamling af regnvand fra det nye byggemodningsområde.

 

Afløb fra nyt og eksisterende bassin kobles sammen lige nord for det nye byggemodningsområde og afledes samlet via grøft med udløb i Asmindekær Bæk. Herning Vand A/S står for etablering/udvidelse af grøft, så afledning ved normal regnhændelse (15 l/s) samt overløb hvert 5. år ved ekstrem regn kan ske til Asmindekær Bæk uden risiko for oversvømmelse af arealerne langs grøften. Herning Kommune står for den almindelige vedligeholdelse af grøften. Fordeling af omkostningerne til almindelig vedligeholdelse af grøften mellem Herning Kommune og Herning Vand A/S kan eventuelt tages op på et senere tidspunkt, når Herning Kommune har erfaring med omfanget. Herning Vand A/S står for ekstraordinært tilsyn og vedligeholdelse af grøften f.eks. ved ekstrem regn, hvor der kan opstå behov for udbedring af eventuelle erosionsskader.

 

I eksisterende opland Z11 og i det nye byggemodningsområde (opland Z11-P) afledes normal regnhændelse (15 l/s) i lukkede/nedgravede rør. Overløb hvert 5. år ved ekstrem regn afledes i overløbsgrøfter etableret af Herning Vand A/S. Placering og indretning af overløbsgrøfter i eksisterende og nyt boligområde aftales forinden med Herning Kommune. Herning Kommune og Herning Vand A/S skal i samarbejde sikre, at der indgås skriftlig aftale om, at grundejerforeningen står for den daglige drift af overløbsgrøfterne, samt at Herning Vand A/S vedligeholder til funktion og ved specielle hændelser (eksempelvis ved erosion i forbindelse med ekstrem regn).

 

Forslag til tillæg nr. 21 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen har givet anledning til.



Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 21 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.09.01-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Status på energirenoveringer samt frigivelse af anlægsbevilling til renoveringens fase 2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen 

 

 

Sagsresume

I budgetforliget 2013 blev der afsat 20 mio. kr. over tre år (2013, 2014 og 2015) til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger med udgangspunkt i foretagne energimærkninger.

 

Projektet er planlagt i tre faser, hvor Fase 1 nu er gennemført.

 

Status på Fase 1 forelægges således til efterretning, og samtidig anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 til Fase 2.  

 

Anlægsregnskab for puljebeløbet aflægges samlet, når alle tre faser er gennemført.

 

Forvaltningen anbefaler, at status på Fase 1 tages til efterretning og at rådighedsbeløb for 2014 til Fase 2 frigives.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Der blev i forbindelse med budgetforliget 2013 afsat 20 mio. kr. til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger fordelt med 7 mio. kr. i 2013, 7 mio. kr. i 2014 og 6 mio. kr. i 2015.

 

Udgangspunktet for de projekter, der gennemføres, er en tilbagebetalingstid på maksimum 10 år.

Jfr. beslutning i Byrådet den 4. marts 2014 finansieres energirenoveringerne løbende af en byggekredit, som indfries via egentlig låneoptagelse, når alle tre faser er gennemført.

 
Estimerede driftsbesparelser som følge af hver af de tre faser i projektet (2013, 2014 og 2015) høstes med helårseffekt fra budgetåret efter gennemførelsen.

 

De opnåede driftsbesparelser anvendes til nedbringelse af byggekreditten/afvikling af lånet og forbliver herefter i kommunekassen.

 

Løbende opfølgning på driftsbesparelser og stillingtagen til eventuelle justeringer af disse sker i direktionen. Alle bevillingsmæssige ændringer i driften medtages i de løbende budgetopfølgninger.

 

Anlægsregnskab for puljebeløbet aflægges samlet, når alle tre faser er gennemført - forventeligt primo 2016.

 

For Fase 3 i 2015 vil der blive fremsendt særskilt sag om frigivelse af rådighedsbeløb.

 

 

Fase 1 - status:

Fase 1 har fokuseret på skoler og daginstitutioner, hvor der er foretaget energirenoveringer primært omkring efterisolering af klimaskærm, efterisolering af tekniske installationer, installering af ny energivenlig belysning, optimering af styring af belysning samt udskiftning af cirkulationspumper.

 

Anlægsbevillingen til Fase 1 har udgjort 7,0 mio. kr., som er anvendt jfr. tabellen nedenfor:

[image]

 

Evalueringsrapport med nærmere beskrivelse af de enkelte indsatsområder er vedlagt som bilag.  

 

Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid på de foretagne energirenoveringer i Fase 1 har været 9,2 år, og de estimerede driftsbesparelser udgør 0,712 mio. kr., som er reduceret i budgetterne fra 2014 og frem.

 

Fase 1 er først afsluttet i foråret 2014 primært på grund af forsinkelse omkring levering af lamper.

 

Forbruget i henholdsvis 2013 og 2014 fordeler sig således:

 

[image]

 

Som vist er der i forbindelse med de gennemførte projekter i Fase 1 anvendt 1,029 mio. kr. mindre end forudsat.

 

Mindreforbruget skyldes, at der er investeret ca. 0,5 mio. kr. mindre i udskiftning af cirkulationspumper end forventet, da en del planlagte investeringer viste sig alligevel ikke at være rentable. Dele af den planlagte energirenovering på Holtbjergskolen er udgået, hvilket har medført mindreforbrug på ca. 0,250 mio. kr. Generelt lavere tilbud i udbuddene end forudsat har medført et mindreforbrug på ca. 0,250 mio. kr., og endelig har der ikke været behov for det afsatte beløb til uforudsete udgifter under Fase 1.

 

Mindreforbruget overgår til Fase 2.

 

Fase 2 - indhold:

De planlagte projekter i Fase 2 fokuserer i lighed med Fase 1 på skoler og daginstitutioner, hvor den væsentligste del af energirenoveringerne kommer til at vedrøre belysning, klimaskærm og automatisk dataopsamling.

 

Oversigt med de planlagte energirenoveringer i Fase 2 er vedlagt som bilag.

 

I 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 7,089 mio. kr. (2014-pl), som søges frigivet til gennemførelse af Fase 2.

Det samlede disponible beløb til Fase 2 udgør således 8,118 mio. kr., når restbeløbet fra Fase 1 medregnes.

 
De estimerede driftsbesparelser som følge af energirenoveringerne i Fase 2 udgør 0,601 mio. kr., som vil blive indarbejdet på de berørte serviceområder fra 2015 og frem i forbindelse med efterårsopfølgningen 2014. Sagen behandles forud herfor i direktionen.




Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at status på energirenoveringsprojektets Fase 1 tages til efterretning,

 

at der meddeles anlægsbevilling på 7,089 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, Energirenoveringer, sted nr. 013083, til gennemførelse af energirenoveringsprojektets Fase 2,

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7,089 mio. kr. i 2014 samme sted nr.

 

at de estimerede driftsbesparelser på i alt 0,601 mio. kr. som følge af Fase 2 indarbejdes i driftsbudgetterne på de berørte serviceområder fra 2015 og frem i forbindelse med efterårsopfølgningen efter forudgående drøftelse i direktionen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.03.06-P20-1-12 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Anlægsregnskab for renovering af Albækvej i Snejbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

  

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Albækvej, udførelse af nyt slidlag.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i byrådet.

 

Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet den 8. maj 2012, pkt.129 - overførselssag, en anlægsbevilling på 2.734.000 kr. til renovering og udførelse af nyt slidlag på Albækvej.

 

På byrådsmødet den 23. juni 2014, pkt. 192, er bevillingen nedskrevet med 656.000 kr., og beløbet er overført til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223079, 3. etape til asfaltslidlag på Trehøjevej. Den samlede anlægsbevilling til Albækvej er herefter 2.078.000 kr.

 

Anlægsregnskab for Albækvej blev på i alt 2.077.753 kr.




Økonomi

Stednr. Anlæg          Bevilling kr.    Forbrug kr.     Forskel kr.

223082 Albækvej     2.078.000      2.077.753       247

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1304-07 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

 

Sagsresume

Midttrafik har 30. juni sendt forslag til budget 2015 i politisk høring hos bestillerne, efter
at Midttrafiks bestyrelse 27. juni 2014 godkendte at udsende budgetforslaget i politisk
høring.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest 22. august 2014. Midttrafik udarbejder herefter det endelige budgetforslag for 2015 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse 12. september 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt
budget for 2015 i Midttrafiks bestyrelse 12. september 2014.

 

Midttrafiks bestyrelse har endvidere på bestyrelsesmødet 27. juni vedtaget, at der skal installeres internet i alle regional-, lokal- og bybusser i løbet af 2014 og 1. kvartal af 2015.

 

Udgiften hertil er ikke indregnet i denne udgave af budgettet, men bliver indregnet i den endelige udgave.

 

I bybusserne i Herning er der allerede installeret internet, som er finansieret af puljemidler, som Arriva Tog og Midttrafik fik til projektet Mixtur (en bedre samlet forbindelse mellem Århus og Herning). Driftsomkostningen på ca. 15.000 kr. pr. år er indarbejdet i rammen for 2015.

 

Forudsætninger for budget 2015 

Udgifter:

Busudgifterne er budgetteret efter de enkelte bestilleres ruteøkonomi.

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskab 2013 med indregning af indeksreguleringer og aktivitetsændringer.

 

Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne for 2013, da de kommende køreplaner først nu er ved at være endelige. Der kan derfor komme små forskydninger i forhold til busudgiften for rabatruterne.

 

Der er endvidere afsat 0,3 mio. kr. til bonus til bybus entreprenøren (Arriva), og der er afsat 0,26 mio. kr. til realtidsinformation i bybusserne.

 

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2013.

 

I forhold til budgettet for 2014 forventes en mindre stigning i passagerindtægter i Hernings bybusser på trods af, at Staten har nedskrevet refusion for off-peak klippekort, som følge af mindre brug end forventet, og at kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål ligeledes er nedskrevet.




Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik ud som følger:

[image]

 

I Herning Kommunes budgetramme for 2015 er der yderligere afsat 315.000 kr. som Herning Kommune er forpligtet til at bruge til fremkommelighed for busdriften - samme beløb som udbetales i bonus til Arriva.

 

I oversigten indgår et regionalt tilskud på 5.000 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute. Udvidelsen er finansieret af Regionen.

 

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

 

I indtægterne på 17,617 mio. kr. indgår ca. 3,9 mio. kr. til skoleårskort. Denne indtægt
skal udligne skoleafdelingens omkostning til køb af disse kort hos Midttrafik. Dette tal er
der i ovenstående korrigeret for.

 

Konklusion:

På baggrund af den viden forvaltningen har på nuværende tidspunkt, forventes Midttrafiks Budget 15 at kunne holdes indenfor de nuværende økonomiske rammer.

 

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurdering udarbejdet vedlagte forslag til
høringssvar.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-2-14 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Ændring af byggemodningsplan for boligområde ved Præstehaven, Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 
Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup 

 

Sagsresume

Ændret planlægning for boligområde i Gjellerup medfører behov for ændring i byggemodningsplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at området ændres til en kommunal udstykning, og at der frigives 300.000 kr. til arkæologiske forundersøgelser i 2014.

Sagsfremstilling

Området nord for Præstehaven, Gjellerup, er pt. udlagt til etageboliger i Byplanvedtægt nr. 26 for Gjellerup Kirkeby.

 

På grund af efterspørgsel efter parcelhusgrunde i Gjellerup bliver der i 2014 udarbejdet en ny lokalplan, som udlægger området til åben-lav bebyggelse.

 

I byggemodningsplanen er området planlagt solgt som en storparcel til etageboliger i 2015. Der er desuden planlagt en vejudvidelse af Kirkebyvej, som en del af områdets byggemodning. Budgetteret nettoindtægt i 2015 jvf. investeringsoversigten er 3,240 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Med den ændrede planlægning for området anbefales byggemodningsplanen ændret til en kommunal udstykning med parcelhusgrunde. Hvis området udvikles som kommunal udstykning i 2016 forventes nettoudgiften at være 4,932 mio. kr. i 2016. Ved byggemodning og grundsalg over en 10-årig periode forventes den samlede nettoindtægt for området at være 5,459 mio. kr.

 

Alternativt kan området forsøges solgt som storparcel til åben-lav bebyggelse. Hermed forventes en nettoindtægt på 3,485 mio. kr. Der vurderes dog ikke pt. at være efterspørgsel på storparceller til parcelhusgrunde, og derfor kan denne model ikke anbefales. Herning Kommune har senest i 2011 udbudt lignende storparceller i Snejbjerg uden at opnå et salg.

 

I overslaget for kommunal udstykning og storparcel til åben-lav bebyggelse er ikke medregnet udgifter til en vejudvidelse af Kirkebyvej, men etablering af en dobbeltrettet cykelsti i vestsiden. Vejudvidelse af Kirkebyvej udgår af planlægningen, da det vurderes tilstrækkeligt at etablere cykelsti i forhold til fremtidig trafikmængde.

 

I nedenstående tabel er vist vedtaget budget samt de økonomiske konsekvenser for ændring til henholdsvis kommunal byggemodning og storparcel til åben-lav.

 

[image]

 

Den nordlige del af Gjellerup er kulturarvsareal, som er udlagt af Kulturstyrelsen i samarbejde med Museum Midtjylland. Området er udpeget, da der er gjort flere fund primært fra jernalder og vikingetid. Det formodes, at der er væsentlige skjulte fortidsminder i området. I budget for kommunal byggemodning er indregnet et beløb til arkæologiske undersøgelser. Hvis området sælges som storparcel, bæres denne udgift af køber.

 

Det anbefales at udføre arkæologiske forundersøgelser forud for lokalplanlægning af området, såfremt området planlægges udviklet som kommunal byggemodning. Hermed kan man i udstykningsplanen tage højde for arkæologiske interesseområder, og fx udlægge dem som grønne fællesarealer.

 

Der anmodes om frigivelse af 300.000 kr. til dette formål i 2014. Beløbet finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2014.




Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at byggemodningsplanen ændres fra etageboliger til åben-lav bebyggelse,

 

at området udvikles som en kommunal byggemodning,

 

at ændringer i byggemodningsplanen ved en kommunal byggemodning indarbejdes i budgetforslag 2015-18 inden for budgetrammen på Serviceområde 01 Byggemodning,

 

at der, såfremt området optages i byggemodningsplanen som kommunal byggemodning, meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. til projektering og museumsforundersøgelser i 2014 til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002079 Præstehaven,

 

at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2014.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Johs. Poulsen kan tiltræde sagen under forudsætningen af, at vejbetjeningen sker fra Kirkebyvej.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-14 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Godkendelse af forslag til indsatsprogram til Vandområdeplanerne 2016-2021

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Brandt, Erik Skibsted, Anders Debel

 

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til indsatsprogram til konkrete supplerende forbedringer af de fysiske forhold i vandløbene i vandområdeplanerne for 2016-2021.

 

Sekretariatskommunerne har ansvaret for at samle og koordinere forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapporten fra de enkelte kommuner i hovedvandoplandet.
 
Kommunernes forslag skal sendes til sekretariatskommunen i så god tid, at denne kan nå at sammenskrive bidragene og sende et samlet forslag for hovedvandoplandet til Naturstyrelsen senest den 7. oktober 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til indsatsprogram for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord samt Ringkøbing Fjord godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatsprogram for forbedringer af de fysiske forhold i vandløbene i vandområdeplanerne for 2016-2021. Herning Kommune har vandløb i hovedvandoplandene for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.
 
For hvert af de tre hovedvandoplande har der været nedsat embedsmandsgrupper, hvor repræsentanter fra kommuner, der har vandløb i de enkelte hovedvandoplande, har udarbejdet forslag til indsatsprogram. Sideløbende med embedsmandsgruppernes arbejde har Vandrådene for hvert hovedvandopland bidraget med deres anbefalinger og overordnede prioriteringer, som er forsøgt indarbejdet i de konkrete forslag til indsatsprogram.

 

I Vandrådet for Nissum Fjord var det ikke muligt at nå til enighed om prioriteringen af indsatser. Således har Danmarks Sportsfiskerforbund med opbakning fra Aulum-Haderup Sportsfisker Forening fremsendt et alternativt forslag til indsatsprogram, hvor man ønsker en løsning af passageforholdene ved Holstebro Vandkraftsø medtaget.


For Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord er der blevet udarbejdet et holdningspapir for Vandrådet, som udtrykker Vandrådenes anbefalinger og prioriteringer vedrørende forslag til indsatsprogram. Holdningspapir fra henholdsvis Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord er vedlagt som bilag.
 
Rammerne for udarbejdelse af indsatsprogram til de enkelte hovedvandoplande har bestået af en økonomisk ramme, et virkemiddelkatalog samt en minimumsmålsætning for et kilometerantal af vandløb, der skal opnå målopfyldelse inden for 2. planperiode, samt etablering af et fastsat antal okkerindsatser samt fjernelse af et fastsat antal spærringer.
 
Forslag til indsatsprogrammet for hver af de tre hovedvandoplande har resulteret i, at Herning Kommune skal lave indsatser i 114 km vandløb, fjerne 2 spærringer og etablere  4 okkerfældningsbassiner for følgende beløb: 37,3 millioner kr.

Limfjorden:
Totale økonomiske ramme: 125,6 millioner kr.
Herning Kommune: 3,6 millioner kr.
 
Nissum Fjord:
Totale økonomiske ramme: 37,5 millioner kr.
Herning Kommune: 11,5 millioner kr.
 
Ringkøbing Fjord:
Totale økonomiske ramme 80,4 millioner kr.
Herning Kommune: 22,2 millioner kr.
 
Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til indsatsprogram for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord samt Ringkøbing Fjord.


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til indsatsprogram til Vandområdeplanerne 2016-2021 for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord samt Ringkøbing Fjord godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Orientering om Fredning af De Geometriske Haver

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 18. juni 2014 modtaget Kulturstyrelsens endelige afgørelse med beslutning om fredning af De Geometriske Haver. Fredningen er derfor nu er en realitet.
 
Herning Kommune har anbefalet fredningen på vilkår af, at fire punkter blev indarbejdet i fredningen.
 
Kulturstyrelsen har i afgørelsen svaret med følgende bemærkninger til vikårene:
 
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at bygningsfredningsloven ikke giver mulighed for at knytte betingelser til en fredning.

 

 • Kulturstyrelsen er bekendt med, at der i C.Th. Sørensens plan indgik et vandbassin i cirklen. Men for at Kulturstyrelsen kan tage stilling til forslaget, kræves der imidlertid et konkret projekt. Der kan blive behov for udtalelse fra Det særlige bygningssyn, hvor af et af medlemmerne er indstillet af Danske Landskabsarkitekter.
   

 • Etablering af strøm- og vandforsyning i haverne kræver ligeledes, at der fremsendes en konkret ansøgning til styrelsen.

 

 • Kulturstyrelsen har ingen myndighed til at kræve den eksisterende stilleplads fjernet eller flyttet.

 

 • Almindelig vedligeholdelse af et fredet landskabsarkitektonisk værk kræver ikke styrelsens tilladelse. I henhold til deklarationen på ejendommen, har styrelsen ingen bemærkninger til dens retningslinjer for anlæggets pleje.

 
Forvaltningen fremsender ansøgning til Kulturstyrelsen om etablering af strøm- og vandforsyning i haverne, og forventer, at fremføring af strøm- og vandforsyning kan udføres inden årets udgang.


Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget har begge taget sagen til orientering i møde den 11. august. Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på møde den 18. august.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Godkendelse af særbidragstakst 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

  

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 30. april 2014 fremsendt særbidragstakst for 2014 til legalitetsgodkendelse af Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at særbidragstaksten fastsættes til 0 kr.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har på baggrund af bestemmelserne vedrørende særbidrag i den eksisterende betalingsvedtægt, godkendt i Byrådet den 17. december 2013, pkt. 361, fremsendt særbidragstaksten for Danish Crown til legalitetsgodkendelse.

 

Særbidragstaksten bruges til at afregne særbidraget for den eventuelle ekstra omkostning, som behandling af spildevandet bevirker for Herning Vand i forhold til almindeligt husspildevand. Forureningsfaktoren beregnes ud fra spildevandets indhold af organisk stof målt som COD og total-kvælstof.

 

Forbrugere der overskrider mindst en af følgende værdier betaler særbidrag: COD: 2000 mg/l eller total -N: 160 mg/l.

  

Særbidraget er beregnet ud fra analyseresultatet af spildevandet fra Danish Crown i perioden oktober 2012 til oktober 2013, driftsomkostninger og behandlingsomkostninger på renseanlægget m.v.

 

Beregningen viser, at særbidragstaksten kan fastsættes til 0 kr.

 

Der er nye og mere detaljerede regler for særbidrag på vej for 2015, der bl.a. har til formål at sikre en mere kostægte betalingsstruktur for virksomheders betaling af særbidrag. Disse regler kan derfor ændre særbidragstaksten fremadrettet.




Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at særbidragstakst godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Budget 2015 for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -   

Sagsresume

Forårsopfølgningen for 2014 og budgetlægningen for 2015 har vist, at budgetrammen for Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre for 2015 og frem er udfordret at et stigende pres på området.

 

I den ordinære budgetproces er der derfor arbejdet med en tilpasning af aktiviteterne, således at udgifterne på området svarer til budgetrammen.

Sagsfremstilling

I processen kigges på følgende delområder:

 

 1. Boliger - herunder ledig kapacitet frem mod 2020.

 2. Forebyggelse

 3. Aktivitetsområdet

 4. Hjemmeplejen

 5. Øvrige mindre område.

 

Tilpasningen af budgettet vil blive drøftet i MED-udvalg ultimo august 2014 samt i Ældreråd og Handicapråd i forbindelse med den fastlagte høring af budget 2015 - 2018, hvor der er aftalt møde den 27. august 2014.



Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Budget 2015 for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

 

Sagsnr.: 27.36.24-A00-1-14 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Konkurrenceudsættelse

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-6-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal til Hedeagerkirken i Herning

 

Sagsnr.: 05.01.22-P00-6-13 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Salg af vejareal ved Frøskovparken i Herning

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-10-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af parcel på Jordbærmarken

 

Sagsnr.: 05.01.22-P00-5-14 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Salg af vejareal i Herning

 

Sagsnr.: 13.00.00-G10-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om tilladelse til etablering af prøveboring på kommunalt jord mod erstatning

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-190-11 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Udlejningsaftale

 

Sagsnr.: 13.06.01-P12-8-08 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for privat part i Snejbjerg

 

Sagsnr.: 01.02.32-P19-1-14 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Haderup Kraftvarmeværk

 

Sagsnr.: 01.02.36-G01-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Afgørelse fra Taksationskommissionen i sag om ekspropriation

 

Sagsnr.: 83.00.00-G01-31-14 Sagsbehandler: Helle Schjermer Lauridsen  

Sikring af Herning Rådhus og øvrige administrationsbygninger

 

Sagsnr.: 82.01.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Forhandlinger om køb af ejendom i Herning

 

Sagsnr.: 82.25.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Marius Reese  

Status på Biblioteksbygningen på Brændgårdvej 2 i Herning

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-8-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Sport Event