Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

  

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

2. behandling af mulighedskataloget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jvf. budgetproceduren andenbehandler Byrådet den 26. maj mulighedskataloget.

 

Formelt set betragtes aftalen i forbindelse med budgetkonferencen som ændring til førstebehandlingen.

 

Disse ændringer konfirmeres med denne sag.

 

Sagsfremstilling

Byrådet førstebehandlede mulighedskataloget den 28. april.

 

Der var frist for ændringsforslag den 8. maj. De i Byrådet, i forbindelse med budgetkonferencen den 27. april, aftalte ændringer til det samlede mulighedskatalog er vedhæftet.

 

Det samlede mulighedskatalog, svarende til førstebehandling plus ændringer, som andenbehandles, fremgår af vedhæftede bilag.

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget videresender de aftalte ændringer til Byrådets andenbehandling den 26. maj.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S55-1-15 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Administrationen fremlægger forårsopfølgningen/forventet regnskab for 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Der er forventes for nuværende ikke mer- eller mindreforbrug på drifts- og anlægsområderne. På området for tilskud og udligning forventes der p.t. et mindreforbrug på ca. 14 mio. kr. Beløbet er hensat til forventet regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor budgetopfølgningen viser et skønnet merforbrug på ca. 16,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti samt drifts- og anlægskontienepå grundlag af konstateret forbrug pr. 31. marts 2015.

Økonomi

Det forventede regnskab for 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområde fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2015 fordelt på serviceområder:

 

 

Som det fremgår af tabellen forventes en mindreudgift på 33,5 mio. kr. på serviceområde 20 Administration. Mindreforbruget kan henføres til det afsatte budgetbeløb til generelle reserver på 33 mio. kr. , idet der bag forskellen er såvel skønnede mer- som mindreforbrug.

 

ANLÆG:

 

Tabel 2: Forventede anlægsregnskab 2015 fordelt på serviceområder:

 

 

På serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes mindreudgifter på 13,2 mio. kr., hvilket alene skyldes at overførslerne fra 2014 ikke indregnet i korrigeret budget 2015.

 

På serviceområde 20 - Administration forventes merudgifter på 10,4 mio. kr., hvilket også skyldes at overførslerne fra 2014 endnu ikke er indregnet i korrigeret budget 2015.

 

Serviceområde 01 - Byggemodning:

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 31,646 mio. kr. i 2015. Der overføres en mindreindtægt fra 2014 til 2015 på 16,331 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. ikke forventes at kunne realiseres i 2015. Der forventes således overført en mindreindtægt på 14 mio. kr. fra 2015 til 2016.

 

Forventet regnskab 2015 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 45,202 mio. kr. svarende til det korrigerede budget på 36,493 mio. kr. samt 8,709 mio. kr. af overførte mindreudgifter fra 2014 til 2015. Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 samt den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 14 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 14 mio. kr. fra 2015 til 2016.

 

FINANSIERING:

 

Tabel 3: Forventede regnskab på finansieringsområdet.

 

 

På serviceområde 21 - Renteindtægter forventes merindtægter på 3,0 mio. kr., hvilket kan tilskrives forventning om større afkast af kapitalforvaltningen,

 

På servicieområde 22 - Renteudgifter forventes mindreudgifter med 1,5 mio. kr., hvilket skyldes låneomlægninger,

 

På serviceområde 24 - Finansforskydninger forventes en merudgift på 1,1 mio. kr.  hvilket skyldes ikke overført beløb vedrørende underskudsgaranti til Karup Lufthavn,

 

På serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender forventes mindreindtægter/merforbrug på 31,5 mio. kr. dette skyldes to forhold. Dels, at der i forbindelse med køb af ejendom er indarbejdet en deponeringsfrigivelse på 21,1 mio. kr. Frigivelsen skete i 2014, hvorfor deponeringen skal berigtiges i 2015. Der skal således søges en negativ indtægtsbevilling på 21,1 mio. kr. Dels, forskydninger i udgifter til indskud i Landsbyggefonden, hvor der forventes forbrugt ca. 10 mio. kr. af overførte midler,

 

På serviceområde 28 - Optagne lån forventes merindtægter på 39,1 mio. kr., svarende til forskydning fra 2014,

 

På serviceområde 29 - Tilskud og udligning forventes mindreudgifter på 14,2 mio. kr. hvilket skyldes, at der er budgetlagt med udgifter i forbindelse med forventet midtvejsregulering af aktivitetsbestemt medfinansering, men p.t. skønnes der ingen udgifter, idet udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes at andrage ca. 16 mio. kr. mere end forudsat.

 

På serviceområde 30 - Skatter forventes merindtægter på 3,1 mio. kr., hvilket skyldes større indtægter end forudsat vedrørende dødsbobeskatning.

 

ØVRIGT:

Der er i 4. kvartal 2014 indgået 3 indkøbsaftaler (KOMUDBUD) som anført i nedenstående tabel. Den samlede besparelse er 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. fra 2016.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning,
at der sker bevillingsmæssige budgetændringer som følge af de nye indkøbsaftaler,
at der meddeles en negativ tillægsbevilling til serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender på 21,138 mio. kr. som følge af fritivet deponering i 2014 i forbindelse med køb af ejendom.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-2-15 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 - for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fagudvalgene fremsender hermed budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område til behandling og godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18. maj og efterfølgende behandling i Byrådet d. 26. maj.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2015.

Generelt set vurderes Forventet regnskab mod Korrigeret budget. Sanktionslovgivningen gør at vi samlet set i Herning Kommune ikke kan bruge af genbevillingerne på Servicedriftsudgifter. Derfor måles Servicedriftsudgifter i forhold til Korrigeret budget uden genbevillinger.

 

I den efterfølgende sagsfremstilling præsenteres budgetopfølgningen overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat.

 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse pr. 31.03.2015

 

Resultat af skattefinansieret drift viser et driftsresultat på 209,6 mio. kr. Dette er på niveau med korrigeret budget.

 

Driftsudgifterne er opdelt i udgifter relateret til servicedriftsudgifter og øvrige udgifter. Genbevillinger fra 2014 er ikke godkendt i Byrådet ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2015, hvorfor disse ikke indgår i korrigeret budget. Forventet forbrug af genbevillinger, vil dog være indregnet i det forventede regnskab. I henhold til Kollegiemodellen for Herning Kommune, forudsætter brug af genbevilling dog et mindre forbrug andetsteds.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg forventes at blive et underskud på 91,6 mio. kr., hvilket er 60,7 mio. kr. mere end korrigeret budget, hvilket primært kan henføres til et forventet forbrug af overførte anlægsbevillinger fra 2014.

 

Som det fremgår af nedenstående forventes et forbrug på servicedriftsudgifterne på 3.317,8 mio. kr. Dette er 7,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget uden genbevillinger.

Måltallet for servicedriftsudgifter er i Herning Kommune defineret som (Vedtaget budget + tillægsbevillinger - generelle reserver (33 mio. kr.))

Pr. 31. marts 2015 er rammen på 3.292,3 mio. kr.

I forhold til denne forventes et merforbrug på 25,5 mio. kr.

 

Graf 1: Overblik over servicedriftsudgifter for 2015 pr. 31.03.2015

 

Udfordringer i 2015 ved budgetopfølgning pr. 31.03.2015

Social- og Sundhedsudvalget er udfordret i 2015 af merforbrug på både Serviceområde 13 handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

Der arbejdes med forskellige strategier og initiativer for at imødekomme budgetudfordringerne.

 

Beskæftigelsesudvalget har udfordringer i forhold til overholdelse af servicedriftsudgifterne i 2015. Prognosen er på nuværende tidspunkt behæftet med nogen usikkerhed og udviklingen følges derfor frem mod halvårsregnskabet.

 

Likviditet

Som det fremgår af tabel 1, er den samlede likviditetsmæssige påvirkning af det forventede regnskab et likviditetstræk på 71,4 mio. kr.

Dette fordeler sig med påvirkning fra det forventede resultat med et forbrug på 91,6 mio. kr. samt en tilgang fra finansieringsposterne på 20,1 mio. kr.

Det samlede likviditetsforbrug bevirker, at den forventede bogførte likviditet ultimo 2015 bliver på 251,1 mio. kr., mod 322,5 mio. kr. primo året.

 

Samlet set giver budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 anledning til en løbende opfølgning på områder der fortsat er præget af udfordringer i 2015, da vi ellers kolliderer med Herning Kommunes måltal for servicedriftsudgifter.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Der er i 4. kvartal 2014 indgået nye indkøbsaftaler vedr. indkøb af engangshandsker, diabetesprodukter og sygeplejeartiker. Besparelsen udgør 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. fra 2016. Det indstilles, at der sker bevillingsmæssige ændringer i henhold til de nye aftaler.
 • I forbindelse med køb af ejendom, blev der indarbejdet en deponeringsfrigivelse på 21,138 mio. kr. i 2015. Frigivelsen skete dog i 2014 samtidig med forudbetaling for ejendommen. I forbindelse med den bevillingsmæssige tilpasning, søges der derfor om en negativ indtægtsbevilling på de 21,138 mio. kr. i 2015, som finansieres af de likvide aktiver.

 

Børne- og Familieudvalget

 • Demografiregulering for fri- og efterskoler medfører en tilførsel på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på 1,481 mio. kr. i 2015. Demografireguleringen vedrører skoleåret 2014/15, da taksterne fastlægges i finansloven og dermed ikke kan nå at blive indregnet ved vedtagelse af budgettet for 2015.
 • Århus Kommune har en institution Børnehus Midt med satellit i Herning i lokaler på Toften, hvor der er behov for at foretage udvidelse og ændring af lokalerne for et beløb på 1,1 mio. kr. I forbindelse hermed indgås en aftale med Århus Kommune, hvor vi afholder etableringsudgiften, og Århus Kommuner afdrager udgiften inklusiv en fast forrentning på 3 % p.a. over 10 år med lige store årlige ydelser.  

Bevillingsmæssige ændringer:

- at der  meddeles en anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 1,1 mio. kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie,  nyt stednr., Lokaleændring Børnehus Midt/Toften. Udgiften finansieres af likvide aktiver i 2015.

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 1,1 mio. kr., som modsvares af et gældsbrev under langfristede tilgodehavende,

- at gældsbrevet afvikles  over de kommende 10 år i 2015-2025 ved betaling af årlige lige store ydelser fordelt på renteudgifter og udgifter til afdrag. Beløbene tilpasses den faktiske etableringsudgift og afviklingsplan.

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • Konto til pleje af fortidsminder/gravhøje nedskrives med 24.000 kr. årligt fra 2015 og frem. Beløbet tilskrives puljen for konkurrenceudsættelse
 • Der foretages omplaceringer af bevillinger og rådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 01 Byggemodning iht. til vedhæftede økonomiskema.

 

Social- og Sundhedsudvalget

 • Der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr. til Lindegården på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre i forbindelse med gave.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget tilskud på i alt 4.078.000 kr. til en række projekter i 2015 kr., og indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 4.078.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50 i 2015.
 • Herudover giver den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen en merindtægt på 2.074.000 kr. til Herning Bibliotekerne, som ligeledes modsvares af en tilsvarende merudgift. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 2.074.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50 i 2015. 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 tages til efterretning,
at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer / budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om Økonomi.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 81.00.00-P05-1-15 Sagsbehandler: Michael Hjorth Poulsen  

Personalepolitisk temaorientering med fokus på forebyggelse og håndtering af sygefravær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Personalepolitisk temaorientering vedrørende HR-området med særligt fokus på forebyggelse og håndtering af sygefravær

Sagsfremstilling

Efter aftale med borgmesteren igangsættes en af flere personalepolitiske temaorienteringer i Økonomi- og Erhvervsudvalget med fokus på Herning Kommune som arbejdsgiver. Det primære fokus i denne første personalepolitiske temaorientering er arbejdet med forebyggelse og håndtering af sygefravær.

 

Sammenlignet med øvrige kommuner ligger sygefraværet i Herning Kommune på et meget lavt niveau (Herning Kommune har det 13. laveste sygefravær blandt de 98 kommuner i 2013).

 

Både blandt ledere og i MED-udvalg er der stort fokus på forebyggelse og håndtering af sygefravær. Der er en forventning om, at vi - til glæde for både borgere og ansatte - med indsatserne på området bliver endnu bedre til at håndtere dels forebyggelsesdelen (og dermed minimere arbejdsrelateret sygefravær), dels langtidssyge og hyppigt sygemeldte medarbejdere.

 

Orienteringen sker ved en mundtlig præsentation på mødet. 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen er udsat.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-416-09 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra DAMRC om tilskud til projekt PREMAC

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Videncentret DAMRC (Danish Advanced Manufactoring & Research Center) ansøger om 300.000 kr. til projekt PREMAC, der har til formål at undersøge om, det er muligt at øge produktionsvirksomheders konkurrenceevne gennem robotbearbejdning.

Sagsfremstilling

Projektet går ud på, at undersøge, om det er økonomisk bæredygtigt, at forbearbejde emner ved hjælp af robotter , for derefter at færdiggøre komponenter i traditionelle CNC-bearbejdningsmaskiner. Målgruppen for teknologiudviklingsprojektet er produktionsvirksomheder, der i dag anvender CNC-styrede drejebænke og fræsemaskiner. Projektet er åbent for alle virksomheder inden for målgruppen.

 

Projektet inddeles i fem faser:

 • Forstudie
  - Fokus på opdatering af tilgængelig viden om robotbearbejdning på området.
 • Design af testopstilling
  - Både testopstilling og forsøgsrække designes
 • Gennemførelse af praktiske forsøg
 • Konklusion på udførte forsøg
 • Vidensformidling
  - Via nyhedsbreve og særskilte nyhedsmails vil der i løbet af projektet blive orienteret om projektets resultater
  - Afsluttende teknologiseminair for den danske produktionsindustri
  - Evt. bearbejdningsdemonstrationer

 

DAMRC vurderer, at projektet vil kunne øge konkurrencekraften hos metalvirksomheder i området, og at det vil kunne fremme DAMRC´s mulighed for på sigt at blive et nationalt videncenter. Konkret er målet:

* at reducere virksomheders investeringsbehov med 25 %

* at reducere de direkte bearbejdningsomkostninger med 20 %

* at øge fleksibiliteten i produktionen

* Forøge kapacitetsudnyttelsen

* At give en samlet økonomisk gevinst på mellem 10-30 %

Succeskriterierne er:

 • At det eftervises, at det er muligt, at foretage en pre-bearbejdning med industrielle robotter på et niveau, der er industrielt anvendeligt
 • At der på minimum én industricase demonstreres en samlet økonomisk gevinst på minimum 10 %
 • At der med projektet demonstreres, hvordan pre-bearbejdning med robotter kan medføre øget fleksibilitet i produktionen

 

Projektet falder ind under lov om erhvervsfremme § 13 erhvervsudviklingsaktiviteter, anvendelse af ny teknologi.

Økonomi

Udgifts- og finansieringsbudget - Aktivitet

Herning Kommune finansierer

DAMRC finansierer

Totalleverandører (virksomheds) finansierer

I alt

Forstudie -

28.000

32.000

0

60.000

Design af testopstilling

70.000

80.000

36.000

186.000

Gennemførelse af praktiske forsøg

98.000

142.000

60.000

300.000

Konklusion på de udførte forsøg

42.000

48.000

12.000

102.000

Vidensformidling

30.000

15.000

12.000

57.000

Projektledelse

32.000

28.000

0

60.000

Teknisk udstyr - prisen kendes ikke helt p.t.

0

0

500.000

500.000

Materialeomkostninger

0

0

20.000

20.000

I alt

300.000

345.000

640.000

1.285.000

  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 300.000 kr. til DAMRC til projekt PREMAC i 2015 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Erhvervsudvikling, Innovation og ny teknologi,
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med DAMRC.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

 

Sagsnr.: 24.10.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Godkendelse af "Vækst, samspil og service - Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Damkær

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes drøfte udkast til "Vækst, samspil og service -Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018" med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

 

Udkast til "Vækst, samspil og service - Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018" vil afløse Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014. Erhvervsudviklingsstrategien har til formål, at implementere den vedtagne erhvervspolitiske vision "Skabe gode og dynamiske rammer for vækst og indtjening hos virksomheder og borgere på et bæredygtigt grundlag". Det bemærkes, at strategien kun er på otte opslag.

 

Udkast til "Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 - Vækst, samspil og service" er formuleret i tæt samspil med virksomheder, erhvervsfremme- og uddannelsesaktører. Der har været afholdt seks fokusgruppeinterviews med ca. 50 deltagere, ØKE har afholdt en temadag, og efterfølgende har udkastet været til høring hos repræsentanter for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Uddannelsesby Herning og arbejdsmarkedets parter, ligesom udkastet har været drøftet i den interne styregruppe med repræsentanter fra BEK, TM og SSB.  

 

Kort beskrevet lægger erhvervsudviklingsstrategien op til :

 

• Et tættere samspil med virksomheder

• Sammenhæng med regionale og nationale strategier

• Fokus på fem strategiske indsatsområder:

o Tiltrække, fastholde og udvikle virksomheder

o Morgendagens vækstideer

o Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling

o Kommunal erhvervsservice og myndighed

o Oplevelser og turisme

Erhvervsudviklingsstrategien vil senere blive efterfulgt af handlingsplaner.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at "Vækst, samspil og service - Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018" godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Dennis Flydtkjær / Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-S49-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Resultatkontrakt med MCH for 2015-2018 - Kulturarrangementer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Hattens

Sagsresume

Der foreligger udkast til resultatkontrakt for tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer mellem Herning Kommune og MCH til godkendelse. Resultatkontrakten har til formål at præcisere de opgaver MCH udfører på vegne af Herning Kommune. 

MCH udfører en række opgaver for Herning Kommune med henblik på at understøtte Herning Kommunes visioner for byen, herunder specielt målet om at være "Regionalt Kraftcenter" samt "Den levende By". Specielt skal MCH som kulturelt fyrtårn have fokus på at fastholde og udvikle Herningånden: ”Her er alle muligheder åbne”.

Sagsfremstilling

På baggrund af dialog med Tilsynet er der - i lighed med den praksis der er på en række andre områder, f.eks. Erhvervsrådet - udarbejdet resultatkontrakter for de opgaver, MCH A/S udfører mod betaling for Herning Kommune. Dette er den første af i alt 3 resultatkontrakter. Der følger yderligere to kontrakter.

Der er udarbejdet udkast til resultatkontrakt for tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer mellem Herning Kommune og MCH. Resultatkontrakten har til formål at præcisere de opgaver MCH udfører på vegne af Herning Kommune.  

Udførelsen af opgaverne i kontraktudkastet bidrager desuden til fremme af turismen i Herning Kommune i form af tiltrækning af gæster til arrangementer, skabelse af overnatninger og øget omsætning i detailhandel og serviceerhverv. Ligeledes er det et primært formål at profilere Herning som en oplevelses- og eventby.

Der har pågået dialog mellem parterne, og der er enighed om, at MCH udfører følgende opgaver:

- Gennemførelse af kulturarrangementer

- Tiltrækning af større kulturarrangementer til Herning

 

Der er tale om opgaver som Herning Kommune lovligt kan støtte eller selv udføre, men som MCH har helt særlige forudsætninger for at kunne udføre, såvel facilitetsmæssigt som organisatorisk.

I resultatkontrakten er det præciseret hvilke indsatser, ydelser og resultatmål MCH skal levere.

Opfølgning på samarbejdet mellem kontraktens parter skal ske løbende ved møder.

MCH afrapporterer årligt på resultatkontraktens mål i et statusmøde med Herning Kommune.

Herning Kommune har mulighed for at kræve, at en uafhængig instans, f.eks. en statsautoriseret revisor verificerer, at de opstillede mål er opnået. Såfremt det godtgøres at MCH ikke har levet op til målene, kan Herning Kommune stille krav om tilbagebetaling af støtte. Såfremt MCH leverer ydelser der overstiger målene, vil der være mulighed for genforhandling af støttebeløbene.

 

Kontraktperiode

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2015 og fortsætter frem til den 31. december 2018
 
Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom. Ved væsentlige ændringer forstås eksempelvis:

 • Ændring i lovgivningen
 • Hvis kommunalbestyrelsen vedtager nye eller skærpede mål og krav for de i § 4 beskrevne indsatser.
 • Hvis Tilsynet/Statsforvaltningen ønsker foretaget ændringer.

 Ønske om sådan genforhandling meddeles i god tid og med minimum 1 års varsel. 
Aftalen kan af begge parter opsiges i forbindelse med genforhandlingen, med 2 års varsel.

Økonomi

Midler på i alt 10,5 mio. kr. pr. år holdes inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice og Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at resultatkontrakten mellem MCH og Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-37-14 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Status vedrørende Vormstrupvej 1, Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Iben Sophie Jakobsen, Erik Skibsted, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2007 været involveret i en sag om lovliggørelse af en række forhold på ejendommen Vormstrupvej 1, Haderup.

 

Ejendommen er i kraftigt forfald, har været udsat for hærværk, og fremstår faldefærdig og nedrivningsmoden.

 

Seneste udvikling i sagen er, at Herning Kommune den 15. december 2014 endnu en gang har meldt sagen til politiet, og nu afventer rettens afgørelse i sagen.

 

Udvalgsmedlem Dann Karlsen har anmodet borgmesteren om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget får en orientering om status i sagen.

Sagsfremstilling

Sagens historik siden 2007 fremgår af vedlagte notat.

 

Seneste udvikling i sagen:

 

Mens sagen har ligget hos Natur- og Miljøklagenævnet har ejendommen skiftet ejer fra Scan-Plast A/S til SP Invest ApS. Politiet opgav efterfølgende straffesagen, da Scan-Plast gik konkurs.

 

I Naturbeskyttelsesloven er det den til enhver tid værende ejer eller bruger, der er ansvarlig for at få et ulovligt forhold lovliggjort, og der måtte derfor startes en ny påbudssag.

 

SP Invest blev derfor partshørt og varslet påbud ved brev af 24. marts 2014. Dette gav anledning til en besigtigelse 5. maj 2014, hvor ejers daværende advokat samt en repræsentant for selskabet deltog. Forud for besigtigelsen havde kommunen udleveret en oversigt, der præciserede de ulovlige forhold. Forholdene blev gennemgået enkeltvist ved besigtigelsen. Desuden blev en rimelig lovliggørelsesfrist drøftet.

 

Der blev udstedt påbud 4. juni 2014 med lovliggørelsesfrist 1. november 2014. Påbuddet blev påklaget, men da klagefristen var overskredet, blev sagen ikke realitetsbehandlet i Natur- og Miljøklagenævnet.

 

SP Invest skiftede efterfølgende advokat og denne har anmodet om ny besigtigelse samt forhandling. Forvaltningen har afvist denne anmodning, da der er afholdt besigtigelse med den nye ejer. En ny besigtigelse vil ikke kunne ændre ved sagen. Den 17. september 2014 blev der dog fremsendt højdekoter for at imødekomme ønsket om præcisering af, hvad der skal reetableres til.

 

Den 18. november 2014 blev forholdene besigtiget og reetableringen var end ikke påbegyndt. Dermed blev sagen meldt til politiet den 15. december 2014, for manglende overholdelse af påbud.

 

Anklager tvivler på, at tvangsbøder har den store effekt. Sagen vil derfor blive fremskyndet mest muligt, så kommunen hurtigst muligt får muligheden for at benytte sig af selvhjælpshandlinger. Anklageren overvejer der ud over, om det er muligt at få ejeren af selskabet gjort personlig ansvarlig.

 

Selvhjælpshandlinger er mulige efter naturbeskyttelsesloven. Efter endt selvhjælp har kommunen mulighed for at sende en regning for de afholdte omkostninger til ejeren af Vormstrupvej 1. På baggrund af sagens historik er der formodning om, at der ikke vil være hverken betalingsvilje- eller evne. Såfremt kommunen vælger en selvhjælpshandling, vil regningen derfor formentlig ende hos skatteborgerne.

 

Herning Kommune har kendskab til, at der er interesserede købere til ejendommen, men ejeren har indtil videre ikke været interesseret i salg.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen er taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Afkald på gæld sikret ved pant i ejendom Museumsgade 32

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet i Herning Kommune besluttede den 16. december 2014 at erhverve bygningerne til Herning Museum, beliggende Museumsgade 32. I forbindelse med købssagen blev et pantsikret, ældre kommunalt lån i ejendommen ikke håndteret.

 

Forvaltningen anbefaler, at gælden på 51.180 kr. eftergives, og pantet aflyses på ejendommen.

Sagsfremstilling

I 1962 yder Herning Kommune et lån til Herning Museum på 51.180 kr. Lånet er rente- og afdragsfrit så længe, at ejendommen anvendes til museumsdrift.

 

Det antages, at lånet i sin tid er ydet til en modernisering/ombygning af ejendommen, og at pantsikringen er sket pr. tradition i sådanne sager.

 

Ejendommen har, siden lånet blev givet, været anvendt til museum. Der er derfor ikke påløbet renter. Der er heller ikke afdraget på lånet. 

 

Ejendommen skal også fremadrettet anvendes som museumsbygning - Historiens Hus. Herning Kommune har ikke hverken ved købsaftalens indgåelse eller tidligere krævet, at lånet skulle indfries.

 

En eftergivelse af lånet vil ikke have nogen bevillingsmæssig konsekvens.

 

Det anbefales på denne baggrund, at gældskrav til Herning Museum tinglyst ved pant i ejendommen eftergives, og pantet aflyses på ejendommen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at lånet på 51.180 ydet i 1962 til Herning Museum eftergives,
at pantet tinglyst i ejendommen aflyses,
at regnskabets afsnit om "Rente og Afdragsfrie lån" konsekvens-rettes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 for solcelleområde nordvest for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 20. oktober 2014 principgodkendt et projekt for solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg. Et debatoplæg er efterfølgende godkendt i Herning Byråd den 27. januar 2015 og har været i offentlig høring fra den 11. til den 25. februar 2015. Der er indkommet 2 bemærkninger i debatperioden.

 

På den baggrund er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2013-2020 til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 40 indeholder to projektområder med et samlet areal på ca. 96 ha  og følges af lokalplanforslag nr. 89.T29.1 samt nr. 89.T30.1

 

Med realiseringen af projektet forventes opstillet op til 39 MW solceller til produktion af vedvarende energi.

 

Kommuneplantillæg og lokalplaner er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer". Planerne har en sådan størrelse, at forvaltningen har vurderet, at der skal laves en miljøvurdering af disse. Miljøvurderingen for kommuneplantillæg nr. 40 er indarbejdet i miljøvurderingerne for lokalplanerne og er tilknyttet de to dagsordner for lokalplanerne.

 

Kommuneplantillægget er ændret i forhold til principgodkendelsen på baggrund af en konkretisering af projektet i forbindelse med udarbejdelse af debatoplægget. Herning Kommune vurderede, at det vestligste område i principgodkendelsen ville udløse udarbejdelse af en VVM-rapport (vurdering af virkningen på miljøet) på grund af landskab og kulturmiljø. Bygherre ønskede ikke projektet forsinket grundet dette krav, hvorfor den del af projektområdet blev udtaget.

 

 

Der i debatperioden indkommet 2 bemærkninger fra naboer, fordelt på følgende ejendomme:

 

 

Vildbjergvej 14:

Nævner at solcelleparken vil bryde vildtets nuværende vandremønstre og ønsker at der etableres plantebælter mellem dyrenes vandrepunkter.

 

Forvaltningens bemærkninger:

Der er ikke planlagt at lave plantebælter igennem områderne til vildt, og det må forventes, at vildtet skal finde nye vandremønstre, da solcelleområderne indhegnes på indersiden af de skærmene plantebælter for at hindre vildt i at kunne beskadige solcellerne.

 

Vildbjergvej 7 og Bækkelundvej 1:

Nævner at solcelleparken vil påvirke deres ejendomme kraftigt rent visuelt, og har betydning for deres ejendoms værdi. De ønsker sikret at miljøvurderingen indeholder emner som landskab, visuelle forhold, natur og afværgeforanstaltninger.

 

Forvaltningens bemærkninger:

Der er i forbindelse med debatperioden afholdt et møde med ejerne af Vildbjergvej 7 og Bækkelundvej 1. På baggrund af mødet fremsendte de bemærkninger til debatoplægget.

 

Ved Bækkelundvej 1 er solcelleområdet efter debatfasen blevet indskrænket, således at det nu kun ligger øst for Videbækvej. Dette er sket da man af tekniske årsager ikke ønsker at krydse Videbækvej.

 

Ved Vildbjergvej 7 må det forventes at ejendommen vil blive væsentligt visuelt påvirket af det planlagte solcelleanlæg, i det der ikke vil være frit udsyn ud over de omkringliggende arealer. Solcellerne vil dog være afskærmet med beplantning, således at selve solcellerne ikke kan ses fra ejendommen. Der henvises endvidere til visualiseringerne i miljøvurderingen til lokalplan 89.T29.1.

 

Alternativ til nuværende afgrænsning af projektet

Påvirkningen af ejendommen Vildbjergvej 7 kan reduceres væsentligt ved at reducere projektområdet til at ligge kun øst og nord for ejendommen. Dermed sikres det der fra have på sydsiden af huset er udsyn mod syd og vest. Dermed sikres også middags og eftermiddags sol i en større periode. En reduktion af projektområdet vil også forbedre forholdene for Vildbjergvej 14.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

atkommuneplantillæg nr. 40 til foreløbigt vedtages med 2 alternativer, således:
atAlternativ A: Begge områder indgår fuldt ud
Alternativ B: Begge områder indgår, dog således, at den sydlige del af området ved Vildbjervej 7 udtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solcelleområde vest for Vildbjerg ved Videbækvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 20. oktober 2014 principgodkendt et projekt for solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg. Et debatoplæg er efterfølgende godkendt i Herning Byråd den 27. januar 2015, og har været i offentlig høring fra den 11. til den 25. februar 2015. Der er indkommet 2 bemærkninger i debatperioden.

 

På den baggrund er der udarbejdet lokalplanforslag nr. 89.T30.1, som fremlægges til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen muliggør etableringen af et solcelleanlæg, vest for Vildbjerg ved Videbækvej.

 

Lokalplanen fastlægger retningslinier for områdets adgangsforhold, vejforhold, terrænregulering, bebyggelse, beplantning og solfangeranlæggets ydre fremtræden.

 

Lokalplanen skal sikre, at der etableres beplantningsbælte rundt om solcelleanlægget, samt at vejadgang sker fra Røddingvej. Lokalplanen sikrer endvidere, at området føres tilbage til nuværende stand, når solcelleanlægget ikke længere er i brug. 

 

Bemærkninger indkommet i debatperioden fremgår af dagsordenspunkt for kommuneplantillæg nr. 40.

 

Lokalplanen er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer". Planen har en sådan størrelse, at forvaltningen har vurderet, at der skal laves en miljøvurdering af disse. Miljøvurderingen for lokalplan nr. 89.T30.1 omfatter også kommuneplantillæg nr. 40, der er en forudsætning for at kunne vedtage denne lokalplan.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at forslag til lokalplan nr. 89.T30.1 for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solcelleområde ved Kilde nordvest for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 20. oktober 2014 principgodkendt et projekt for solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg. Et debatoplæg er efterfølgende godkendt i Herning Byråd den 27. januar 2015, og har været i offentlig høring fra den 11. til den 25. februar 2015. Der er indkommet 2 bemærkninger i debatperioden.

 

På den baggrund er der udarbejdet lokalplanforslag nr. 89.T29.1 som fremlægges til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

 Lokalplanen muliggør etableringen af et solcelleanlæg, sydvest for Kilde ved Vildbjerg.

 

Lokalplanen fastlægger retningslinier for områdets adgangsforhold, vejforhold, terrænregulering, bebyggelse, beplantning og solcelleanlæggets ydre fremtræden.

 

Lokalplanen skal sikre, at der etableres beplantningsbælte rundt om solcelleanlægget, samt at vejadgang sker fra Vildbjergvej. Lokalplanen sikrer endvidere at området føres tilbage til nuværende stand, når solcelleanlægget ikke længere er i brug.

 

Bemærkninger indkommet i debatperioden fremgår af dagsordenspunkt for kommuneplantillæg nr. 40.

 

Lokalplanen er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer". Planen har en sådan størrelse, at forvaltningen har vurderet, at der skal laves en miljøvurdering af disse. Miljøvurderingen for lokalplan nr. 89.T29.1 omfatter også kommuneplantillæg nr. 40 der er en forudsætning for at kunne vedtage denne lokalplan.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 89.T29.1 for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg foreløbigt vedtages med 2 alternativer, således

 

atAlternativ A: Omfatter hele området omring ejendommen Vildbjergvej 7.
   Alternativ B: Området syd for ejendommen Vildbjergvej 7 udtages af planen.
 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-15 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for et erhvervsområde i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 59.E2.1 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommuneplanramme 59.BL7 for så vidt angår anvendelsen, bebyggelsesprocenten og zoneforhold. Kommuneplantillægget med udlæg af ny kommuneplanramme 59.E2 fremsendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 59.E2 til erhverv for et område, der før var omfattet af kommuneplanramme 59.BL7 til blandet bolig og erhverv. Endvidere inddrages et mindre område i rammen, som før lå i det åbne land, men blev anvendt til erhverv. Kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelse ændres fra blandet bolig og erhverv til kun at give mulighed for erhverv, da området efterhånden må karakteriseres som et egentligt erhvervsområde.

Tillægget justerer endvidere bestemmelse om bebyggelsesprocenten samt zoneforhold.

 

De nye rammebestemmelser giver mulighed for anvendelse til erhverv i miljøklasserne 1-3.

Bebyggelsesprocenten for området er maksimum 30, og der kan opføres bebyggelse til liberalt erhverv i 2 etager og til lagervirksomhed i 1 etage.

Ny bebyggelse må have en højde på op til 8,5 meter.

Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv; for lagervirksomhed dog 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv.

Endvidere skal der etableres opholdsarealer svarende til 10 % af erhvervsetagearealet.

Området skal ved vedtagelse af en lokalplan overføres til byzone.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde i Gødstrup foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-15 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gødstrupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet d. 24. november 2014, pkt. 189, at igangsætte planlægning for ejendommene Gødstrupvej 60, 62 og 64 til erhvervsformål. Forvaltningen har nu udarbejdet lokalplanforslag 59.E2.1 for erhvervsområde ved Gødstrupvej. Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, ledsages det af forslag til kommuneplantillæg nr. 44.

 

Lokalplanforslaget fremsendes her til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende sydvest for landsbyen Gødstrup. Vest for lokalplanområdet på den anden side af Gødstrupvej er det nye hospitalsbyggeri under opførelse. Mod Sydøst og sydvest grænser lokalplanområdet op mod det åbne land med Herningforstaden Snejbjerg 3 km mod syd. Området omfatter matriklerne 1ay, 1bf, 1y og 2 – alle Gødstrup Præstegård, Snejbjerg, med et samlet areal på 46.790 m². Det eksisterende lokalplanområde 59.E1.2 er også omfattet af den nye lokalplan 59.E2.1. Intentionen hermed er at planlægge for et samlet erhvervsområde i Gødstrup.

 

Det er lokalplanens formål at udlægge området til erhverv. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for, ny bebyggelse og beplantning i området samt sikre gode trafikale forhold.

 

Lokalplanområdet udlægges til erhverv i miljøklasserne 1-3. Lokalplanområdet er delt i to delområder. I delområde 1 er der mulighed for liberalt erhverv som f.eks. kontorer, service- og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-2. I delområde 2 er der mulighed lagervirksomhed, kontorer, service og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasserne 2-3.

 

Der kan ikke etableres detailhandel eller boliger i lokalplanområdet.

 

For at fastholde de særlige landskabelige kvaliteter i bolig- og sommerhusområdet nord for lokalplanområdet og mod det åbne land syd for lokalplanområdet fastsætter lokalplanen den maksimale bebyggelsesprocent for området til 30. Lokalplanen stiller derfor også krav til, hvilke materialer ny bebyggelse må opføres i samt højde og etageantal på ny bebyggelse.

Lokalplanen stiller også krav til omfang og udforming af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet.

 

Der er to eksisterende boliger inden for lokalplanområdet. Den eksisterende lovlige anvendelse til bolig kan fortsætte, men da lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål, vil der efter lokalplanens vedtagelse ikke kunne gives tilladelse til at bygge til eller bygge nyt til boligformål.

 

Der findes i området en tidligere stationsbygning, der er registreret med en høj bevaringsværdi på 3 (Gødstrupvej 64). På grund af flere uoriginale tilbygninger har forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan revurderet bevaringsværdien til 4, middel bevaringsværdi. For at sikre denne bygning fremover indeholder lokalplanen bestemmelser om, at istandsættelse skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at forslag til lokalplan 59.E2.1 for erhvervsområde ved Gødstrupvej foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for boligområde i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 27. januar 2015 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 37 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 11. februar 2015 til 8. april 2015.

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til planforslaget.

 

Kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 32.B9.1 for et område som Præstehaven i Gjellerup er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanramer som udlægger området til etageboliger. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Området er udlagt til boligområde i form af åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Bygningshøjden i området er 8,5 meter.


Med Kommuneplantillæg nr. 37 ændres vejadgangen fra Præstehaven til Kirkebyvej, Plantebæltet mod Kirkebyvej ændres, således at der ikke er en minimumsbredde på plantebæltet. Plantebæltets bredde fastsættes i lokalplanen for området.

 
Afgrænsningen af kommuneplanramme 32.B9 ændres ikke.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2013-24 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup endeligt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

  

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 27. januar 2015, foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 32.B9.1 for Boligområde ved Præstehaven i Gjellerup.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 11. februar 2015 til 8. april 2015.

Der er indkommet 5 indsigelser og bemærkninger til planforslaget.

 

Indsigelserne til planforslaget har medført ændringer i lokalplanen vedrørende ændret bestemmelse omkring beplantning mod boligbebyggelsen mod Præstehaven og bestemmelse omkring solceller og refleksion.

 

Sagsfremstilling

Lokalplan 32.B9.1 for et boligområde ved Præstehaven i Gjellerup udlægger et område i den nordlige del af Gjellerup til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre åben-lav boligbebyggelse som fritliggende boliger i delområde I. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund er fastsat til maksimum 30.

Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter.

I delområde II kan der enten opføres åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. For tæt-lav bebyggelse er bebyggelsesprocenten ved bebyggelse i 1 etage på maksimum 30 og ved 2 etager er bebyggelsesprocenten på maksimum 40.

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra en stamvej gennem bebyggelsen. Herfra er der 4 boligveje. Dette gør, at det er muligt at udvikle området i etaper.

 

Der er indkommet 5 indsigelser og bemærkninger til lokalplanen.

Samlede indsigelser og bemærkninger er beskrevet og vurderet i et selvstændigt indsigelsesnotat. (bilag).

 

1.  Bemærkninger fra de kirkelige myndigheder, Gjellerups Kirke menighedsråd og Viborg Stiftsøvrighed.

De kirkelige myndigheder er positive over for planforslaget. De gør opmærksom på, at der fortsat skal være uhindret adgang fra Kirkebyvej til materielpladsen og kirkegården. Menighedsrådet vil gerne indgå i en positiv dialog omkring etablering af vej- og stisystem langs Kirkebyvej og kirkegården.

 

2.  Bemærkning fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Bemærkningen omhandler sikring af oversigtsforhold og vendepladser.

 

3.  Indsigelse fra Ejerforeningen Præstehaven

Indsigelse omhandler bygningshøjde, sti og beplantning. Ejerforeningen ønsker en konstruktiv dialog om udstykningsplanerne mod nord, herunder bidrage til at projektet gennemføres som helhed.

Ejerforeningen gør indsigelse på bygningshøjden på 8,5 meter i området og ønsker denne sat ned, svarende til 1½ plan.

Ejerforeningen har forbehold mod følgende:

-       Stiforbindelse fra den nye udstykning og til Præstehaven.

-       Skelplacering mod Præstehaven, beplantning mod Præstehaven.

-       Hvilken beplantning der vælges for delområde II mod Præstehaven

-       En kirkefredning som beskrives i lokalplan 32.OF2.1 for offentligt område ved Gjellerup Kirke.

4. Indsigelse af 9. april 2015 fra ejer Præstehaven 13 a.

Indsigelse omhandler bygningshøjde, udsigt, samt solceller.

5. Bemærkning af 21. februar 2015 fra ejer Kildehøj 98.

Bemærkningen omhandler plejeniveau af grønt areal umiddelbart vest for lokalplanområdet.

 

 Ad. 1

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningerne ikke har indflydelse på lokalplanen.

Adgangsvejen til kirkegården og materielgården ligger uden for lokalplanens område, men har indflydelse på udformning af en ny sti langs Kirkebyvej. Kommentarerne og ønske om dialog vedr. sti vil blive videregivet til Henning kommunes byggemodningsafdeling.

 

Ad. 2.

Det er forvaltningens vurdering, at kommentarerne ikke har indflydelse på lokalplanen. Under udarbejdelsen af lokalplanen er forvaltningen i tæt dialog med kommunens vejafdeling samt byggemodning.

 

Ad. 3.

Herning kommunes byggemodning og med deltagelse fra planafdelingen har afholdt et møde med ejerforeningen den 5. december 2014, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. På mødet gik man en tur rundt i området. Her blev der drøftet flere af de emner som de beskriver i deres bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer, at bygningshøjden på de 8,5 meter ikke har indflydelse på det omkringliggende byggeri. Udstykningen er udformet, så der ligger en stamvej mellem Præstehaven og boligparcellerne. Området er i denne del udlagt til åben-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30. Imellem stamvejen og Præstehaven er ligeledes en eksisterende bøgehæk og flere større træer. Den eksisterende beplantningen er placeret på Præstehavens grund, uden for lokalplanområdet. Udstykningen ligger nord for Præstehaven, hvor de har parkering og indgange.

Det areal som ligger tættest på Præstehaven er udlagt til enten tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Her ligger Præstehavens bebyggelse med gavlen mod den nye udstykning og har ingen vinduer vendt mod udstykningen.

 

Stien fra lokalplanområdet til Præstehaven er i lokalplanen beskrevet som en 1,5 meter bred gangsti. I lokalplanen er beskrevet en cykel- og gangsti langs Kirkebyvej. Løsningen med stien langs Kirkebyvej er den mest trafiksikre løsning for skolebørnene til Gjellerup skole. Det er ikke hensigten, at børnene skal gennem Præstehaven. På mødet den 5. december 2014 blev det også drøftet, hvordan en evt. løsning på den lille sti kunne udformes, f.eks. med chikane eller lignende.

 

På nuværende tidspunkt er det ikke fastlagt, hvordan en beplantning for lokalplanområdet vil komme til at se ud. I udstykninger tages en kommende grundejerforening oftest med i dialogen herom for at skabe ejerskab til området. Den nøjagtige skelplacering opmåles i forbindelse med udstykningen.

 

Der er i lokalplanen ikke fastlagt nogen beplantning i lokalplanen mellem delområde II og Præstehaven. Forvaltningen anbefaler at der tilføjes en bestemmelse i lokalplanen som fastlægger, at der skal plantes bøgehæk langs skellet. Denne beplantning har Præstehaven ligeledes på deres grund. Forvaltningen har været i kontakt med ejerforeningen, som har godkendt at der stilles krav om plantning af bøgehæk.

 

Kirkefredningen er tinglyst den 7.6.1952. Kirkefredningen har ingen betydning for lokalplanen, da fredningen omhandler det areal som i dag er parkkirkegård. Formålet var dengang at reservere arealet til kirkegård.

 

 

Ad. 4.

Se forvaltningens svar vedr. bygningshøjde under punkt 3.

Der er forvaltningens vurdering, at risiko for refleksion fra solceller er lille, da en mulig refleksion er afhængig af tagets hældning, orientering, årstiderne og hvor solen står på himlen. Det vurderes dog, at bemærkningen giver anledning til en tilføjelse i lokalplanens bestemmelser. Bestemmelserne foreskriver, at solcellepaneler ikke må medføre refleksionsgener for naboer, og skal etableres med antirefleksbehandlede overflader uden blanke metalkanter.

 

 

Ad. 5.

Det område som der beskrives ligger uden for lokalplanens område. Det er et kommunalt område som vedligeholdes af Herning Kommune med få driftsmidler ud fra kommunens samlede driftsbudget, som gennem årene er blevet reduceret. Kommunen vil gerne indgå dialog med grundejerforeninger i området omkring brugen af området.

Bemærkningen vil blive videregivet til Natur og Grønne områder, som administrerer arealet samt Byggemodning.

  

Vejnavn

Ved lokalplanens foreløbige vedtagelse blev det besluttet, at vejnavnet for området skulle være Kirkebyvej. Af sagen fremgik det dengang imidlertid ikke, at Kirkebyvej, som der er den eksisterende adgangsvej til det nye område, ikke er facadeløs, men allerede har flere husnumre tilknytttet ejendommne langs vejen. Det betyder, at der i princippet ikke er "ledige" husnumre nok til fordeling på de nye grunde som udstykkes jfr. Bekendtgørerslsen om vejnavne og adresser.

 

Ved en udstykning på op til 30 grunde anbefales, at området får sit eget vejnavn. Forvaltningen anbefaler derfor at der vælges et nyt vejnavn, evt ud fra de oprindeligt foreslåede vejnavne: Kirkebakken, som er et gammelt stednavn i området, Præstehøj, flere veje i området har høj i vejnavnet, eller Kirkehaven. 

 


Byplanudvalget har ved sagens behandling på møde den 4. maj navngivet vejen
”Kirkebakken”.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at lokalplan 32.B9.1 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der under §8.4 tilføjes "Solcellepaneler må ikke medføre refleksionsgener for naboer, og skal etableres med antirefleksbehandlede overflader uden blanke metalkanter",

 

at der tilføjes en bestemmelse under §11 "Der skal plantes bøgehæk langs delområde II vestlige afgrænsning mod Præstehaven, som vist på kortbilag 2".

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 for erhvervsområde ved Vesterholmvej, Svanekevej og Gudhjemvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

  

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 27. januar 2015 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 39 for erhvervsområde ved Vesterholmvej.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 11. februar 2015 til 8. april 2015.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Da lokalplan 12.E5.1 for et område udlagt til erhvervsområde ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan

2013-2024.

 

Området er udlagt til erhvervsområde i virksomhedsklasse 2-3, bebyggelseshøjden er 8,5 meter. Der kan etableres detailhandelsareal til særligt pladskrævende varegrupper. I tilknytning til den enkelte virksomhed kan der etableres detailsalg af egne produktioner på højst 300 m².

 

Kommuneplantillægget muliggør, at der også kan etableres undervisnings- og foreningsformål i området.

 

Afgrænsning af kommuneplanramme 12.E5 ændres ikke.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Vesterholmvej endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

  

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 27. januar 2015, foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.E5.1 for Erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjelmvej i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 11. februar 2015 til 8. april 2015.

Der er indkommet én indsigelse til planforslaget.

 

Indsigelsen til planforslaget giver ingen anledning til ændringer i lokalplanen. Lokalplanen anbefales vedtaget uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 12.E5.1 for erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej i Herning udlægger området til erhvervs- og undervisningsformål.

Der kan inden for lokalplanens område etableres nye virksomheder i virksomhedsklasse 2-3, der overholder miljøpåvirkningen af omgivelserne. Eksisterende lovlige virksomheder, der falder uden for disse virksomhedsklasser kan fortsætte som hidtil.

Der kan etableres bebyggelse til undervisningsformål.

Der kan ikke etableres boliger i lokalplanområdet.

 

Der kan opføres bebyggelse med en bygningshøjde på op til 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på maksimum 50.

 

Lokalplanområdet er disponeret over den eksisterende bebyggelse i området. Med en facadelinie mod Svankevej som gør det muligt at skabe en grøn sammenhængende profil mod vejen. Det samme sker mod Gudhjemvej, her kan dog etableres parkering ud mod vejen men i sammenhæng med det grønne.

Forarealet mod Vesterholmvej reserveres til at skabe en grøn sammenhængende profil langs hele vejen.

 

Der er indkommet én indsigelse til lokalplanen.

Virksomhedsejer Lillelundvej 28 gør indsigelse på lokalplanen. De er nervøse for, om lokalplanen kan få indflydelse på deres planer om udvidelse.

 

Det er forvaltningens vurdering, at virksomhedens planer om udvidelse er i overensstemmelse med lokalplanen. Bemærkningen giver derved ingen anledning til ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at lokalplan 12.E5.1 for Erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej i Herning endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende fusion på dagtilbudsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard, Maria L.H. Christiansen

Sagsresume

I forlængelse af tidligere beslutning om ændring af dagtilbudsstrukturen pr. 1.8.2015 vil der blive behov for mindre bygningsmæssige ændringer. Konkret drejer det sig om mindre ændringer i forbindelse med fusion af Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden og SNild/Midgaarden.

Der søges om frigivelse af midler til dette projekt.  

Sagsfremstilling

Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden og SNild fusionerer pr. 1.8.2015.

Da Nøvling skole lukker, overføres skolebørnene efter skoletid fra SNild til Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden.

 

Der skal i den sammenhæng etableres lokaler til disse børn. Skolelederen og institutionslederen har udpeget 2 lokaler, der kan bruges til klasseværelser i indskolingen og til grupperum, når undervisningen er slut. De udgør tilsammen 96,3 m2. For at lokalerne kan benyttes til fritidshjemsbørn, skal der etableres noget ventilation i lokalerne.

 

Udgiften til dette arbejde ser ud som følger:

 

Maling og reparationer efter rørgennemføringer

 20.000  kr.

Ventilation

100.000 kr.

Akustikregulering

  20.000 kr.

I alt

140.000 kr.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til etablering af yderligere toiletter.

 

Der søges om frigivelse af et beløb på 140.000 kr. til dette renoveringsarbejde. Finansiering heraf kan ske via stednummer 513 099 02, Diverse anlægsarbejder på Dagtilbudsområdet. Udvidelse og ændring af pladskapaciteten.

  

Hvis der bliver behov for ekstra inventar, forudsættes det, at inventar fra Snild kan anvendes i disse lokaler.  

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 140.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, nyt stednummer, renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt,
at beløbet på 140.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, stednummer 513 099 02, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet. Udvidelse/ændring af pladskapaciteten.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Indtægtsbevilling til Projekt KEEP

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Maria L.H. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om tilskud til Projekt KEEP, jf. orientering på Børne- og Familieudvalgets møde 17. september 2014. Indtægts- og udgiftsbevilling søges godkendt.

Sagsfremstilling

KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) er et kursusforløb til plejefamilier, der har til hensigt at forebygge sammenbrud i plejefamilieanbringelsen. KEEP forventes at bidrage til at:

 • Forebygge udviklingen af problemadfærd hos plejebørnene
 • Reducere problemadfærd hos plejebørn, der udviste problemadfærd i forvejen
 • Plejebørnene i højere grad deltager i almindeligt skoleforløb uden specialundervisning
 • Plejeforældrene oplever forbedret mestringsevne i forhold til plejebørnenes udadreagerende adfærd

 

KEEP bliver forankret på Børne- og Familiecenter Herning under Center for Børn og Forebyggelse. Se også vedlagte projektansøgning.

Økonomi

Tilskuddet fra Socialstyrelsen udgør 90.000 kr. i 2015 til opstartsudgifter. De deltagende kommuner og organisationer vil i projektperioden desuden få stillet parathedsundersøgelse af organisationen og eventuelle samarbejdspartnere, processtøtte, uddannelse, vejledning, materialer, data samt adgang til datasystemer til rådighed.

 

Budget:

 

2015

Løn til projektleder

60.000

IT-anskaffelser, bl.a. videooptageudstyr

25.000

Revision

5.000

I alt

90.000

 

KEEP-teamet, der skal varetage undervisningen af plejefamilierne, bliver en del af den eksisterende personalenormering i Børne- og Familiecentrets familieplejekonsulentteam, hvor en del af de nuværende personaleressourcer afsættes til KEEP-relaterede aktiviteter. En del af kommunens eksisterende kursusbudget for plejefamilier afsættes til selve afholdelsen af KEEP-undervisningen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der vedrørende Projekt KEEP meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16, Børn og Familie, på 90.000 kr. i 2015.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Indtægtsbevilling til Projekt Partnerskabskommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Signe Eggers-Weber, Maria L.H. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om tilskud til Projekt Partnerskabskommune, jf. orientering på Børne- og Familieudvalgets møde 17. september 2014. Indtægts- og udgiftsbevilling søges godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt Partnerskabskommune indebærer, at Børn og Unge, Herning Kommune, sammen med 2 andre kommuner (Hvidovre og Haderslev) indgår i samarbejde med Socialstyrelsen om at udvikle fremtidens indsats for udsatte børn og unge. Som Partnerskabskommune skal man være med til at udvikle et koncept for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Hovedkomponenterne i partnerskabet er analyse, opgradering, udrulning af Sverigesprogrammet samt vidensdeling med andre kommuner. Det er hensigten med partnerskabet at udvikle en helhedsorienteret omlægning af praksis med fokus på tværfaglighed, forebyggelse, tidlig indsats, tilbudsudvikling og styrket sagsbehandling med udgangspunkt i Børn og Unges Sverigesprogram. Se vedlagte projektansøgning med bilag. Projektets endelige indhold aftales i samarbejde med Socialstyrelsen.

Økonomi

Børn og Unge er bevilget 4,1 mio. kr. over 3 år til Partnerskabsprojektet: 1,11 mio. i 2015, 1,63 mio. i 2016 og 1,35 mio. i 2017. Projektmidlerne tænkes anvendt dels til lønmidler til projektleder, projektmedarbejder og videnspersoner dels til kompetenceudvikling o. lign. Forventet budget ses nedenfor - den endelige, præcise anvendelse af midlerne aftales i samarbejde med Socialstyrelsen.

 

 

 

Se også vedlagte ansøgningsbudget samt revideret budget i henhold til bevillingen med beskrivelser og kommentarer.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der vedrørende Projekt Partnerskabskommune meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 20 Administration på 1.109.262 kr. i 2015, 1.631.503  kr. i 2016 og 1.350.505 kr. i 2017.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. renovering af køkkener i daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Esben Hedegaard, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. Renovering af køkkener i daginstitutioner.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

 

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling på 8.000.000 kr. den 26. juni 2009 pkt. 178 og tillægsbevilling den 21. juni 2011 pkt. 173 på - 818.000 kr samt Økonomi- og Erhversudvalgets tillægsbevillinger den 14. juni 2010 pkt. 237 på - 1.156.000 kr. og den 17. januar 2011 pkt. 29 på - 3.335.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab for Renovering af køkkener i daginstitutioner, sted nr. 514083.

 

Anlægsprojektet har omfattet renovering af køkkener i daginstitutioner i forbindelse med Folketingets indførelse af madordninger i daginstitutioner.

 

Der er udført renovering af køkkener på følgende daginstitutioner:

Klokkekilde, FDF Samvirket, Børneuniverset Snejbjerg, Trætoppen i Kibæk, Tusindfryd i Fasterholt, Hvepsereden Sinding, Holtbjerg Fritidscenter, Børnehuset Bytoften og Solsikken i Sdr. Felding.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

Bevilling         2.691.000 kr.

Forbrug          2.691.035 kr. 

Merforbrug                  35 kr.

 

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Godkendelse af byggeprogram for tilbygning og optimering af Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen, Hanne Enghoff, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Ved forliget om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, den 20. maj 2014, aftales det, at Holtbjergskolen lukkes, og skolebørnene flyttes, med virkning fra 1. august 2015, til Herningsholmskolen.

Den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune blev 2. behandlet på ekstraordinært Børne- og Familieudvalgsmøde, den 2. september 2014, og 2. behandlet i Byrådet, den 16. september 2014.

 

Børne- og Familieudvalget indstiller på sit møde, den 25. februar 2015, at der arbejdes videre med scenarie 1, og at udgiften til etableringen af faglokale til Håndværk og Design indeholdes i byggesummen.

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 11 mio. kr. til tilbygning og optimering af Herningsholmskolen.

Sagsfremstilling

Overflytningen af Holtbjergskolens børn til Herningsholmskolen udløser et nettolokale-behov på 6 klasseværelser.

Der udløses ikke ekstra klasser på alle syv årgange, og Herningsholmskolen har nu seks årgange 0.-6. klasse, med to spor.

 

Herningsholmskolen er bygget i 1956 med ombygning og tilbygning af idrætshal i 2005, og musik og håndarbejdslokaler ved idrætshallen i 2011. Skolens fløj mod nord og vest er renoveret i 2008, og senest er der udført renovering af ventilationsanlæget.

 

Klasselokalerne på Herningsholmskolen er typisk 48 m2. Elevtallet er 502 fordelt på 22 klasser. Skolen har også centerklasser, hvor der er 68 elever i 8 klasser. Der ud over har fritidshjemmet Mejsen og tandklinikken lokaler på skolen. I 2014 er indretning af lærerarbejdspladser påbegyndt.

 

Skolen har udarbejdet et lokaleprogram, hvor man redegør for det lokaleantal man ønsker sig, set i forhold til en modernisering og udbygning til en fuld 3-sporet skole med 10 årgange.

Aktuelt kan eleverne fra Holtbjergskolen rummes ved en udbygning på 6 klasseværelser.

 

Scenarie 1, omfatter nybygning af en indskolings- og fritidshjemsafdeling for 0.-1. klasse, med plads til 6 lokaler samt fællesrum/eksperimentarium. Samtidig arbejdes der med optimering af udvalgte dele af den gamle skolebygning, samt etablering af faglokale for faget håndværk og design.

 

Der er nedsat en styregruppen, der består af repræsentanter fra Center for Børn og Læring, Herningsholmskolen og Kommunale Ejendomme. Styregruppen besluttede, den 12. marts 2015, at nedsætte en hurtigt arbejdende projektgruppe, som udvalg til udarbejdelse af byggeprogram. Gruppen bestod af følgende: Herningsholmskolens ledelse, skolens arbejdsmiljørepræsentant, ledelsesrepræsentant for fritidshjemmet Mejsen, Børnegården, Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring.

 

I perioden fra 12. marts 2015 til 10. april 2015 blev der afholdt 4 møder om byggeprogrammet. Alle forhold omkring nybygningen, indskolingshuset, er gennemarbejdet i et samarbejde mellem skolen og fritidshjemmet. Tankerne fra SIGNAL arkitekternes gennemgang af bygningen, har dannet baggrund, som inspiration, for bygningsoptimeringen. Herningsholmskolen har ønsket at prioritere behovet for større klasseværelser og flere delekokaler, ligesom skolen ønsker at omplacere centerafdelingen.

 

Byggeprogrammet er vedlagt denne sag, og beskriver byggeriet, med 6 lokaler i det nye indskolingshus, sammen med et fællessareal/eksperimentarium. Bygningen skal placeres, så både idrætshallen og den nye bygning kan udvides, hvis der opstår behov for det. I byggeprogrammet angives hovedtidsplanen.

 

Byggeriet opdeles i to faser, hvor indskolingshuset bygges i første fase, og skal stå færdig i sommeren 2016. I anden fase foretages optimeringen af den eksisterende bygning, samt etablering af faglokale til håndværk og design. Ved denne opdeling vurderes det, at skolens kommende elever, alle kan undervises i de nuværende bygninger, efter et særligt tilrettelagt lokaleskema. For det tilfældes skyld, at sikkerhedsforholdene ved byggeriet kræver det, reserveres der 6 undervisningslokaler på Holtbjergskolen, som nødlokaler, indtil indskolingshuset kan tages i brug.

 

Sikkerhed under byggeprocessen er blevet præciseret overfor skolens ledelse og arbejdsmiljørepræsentanten. Et byggeri, som denne, der foregår inde på skolens område, kræver særlig stor opmærksomhed på sikkerhed for børn og medarbejdere.

 

Da der er tale om en udvidelse af skolens areal, skal der afsættes ekstra plads til parkering. Den sydvestlige del af skolens grund er egnet til dette formål.

Økonomi

Den samlede anlægsudgift er 11 mio. kr. Udgiften til tilbygning og optimering af Herningsholmskolen finansieres delvist af 8,152 mio. kr. afsat på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301097 Forlig om ny skolestruktur. De resterende 2,848 mio. kr. findes på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301054 Skolerenoveringer.

Restrådighedsbeløbet på 2,506 mio. kr. på sted nr. 301054, Skolerenoveringer forventes anvendt til andre skoleprojekter, som vil blive søgt frigivet på et senere tidspunkt.

 

De afledte driftsudgifter i forbindelse med tilbygning og optimering af Herningsholmskolen afholdes inden for budgettet på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler.  

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at byggeprogrammet for tilbygning og optimering af Herningsholmskolen godkendes,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 11 mio. kr., samt forhøjelse af det på stednummeret afsatte rådighedsbeløb på 8,152 mio. kr. med 2,848 mio. kr. til i alt 11 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301097,
at anlægsudgiften delvist finansieres med rådighedsbeløb på 8,152 mio. kr. afsat i 2015 på Serviceområde, 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301097, Forlig om ny skolestruktur,
at anlægsudgiften delvist finansieres med rådighedsbeløb på 2,848 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301054, Skolerenoveringer i 2015,
at der i videst muligt omfang, anvendes bæredygtige byggematerialer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 87.00.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til projekter i hjemmeplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elsebeth Siggaard, Maria L.H. Christiansen

Sagsresume

Hjemmeplejen i henholdsvis distrikt nord og syd har igennem Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fået bevilget midler til 3 projekter, der alle har til formål at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

Sagen fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen i henholdsvis distrikt nord og syd har hver især fået bevilget midler til to projekter med titlen "Fremtidsværksted: Få bedre relationer til borgerne og hinanden". Med fokus på at få et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø¸ er det projekternes formål at styrke hjemmeplejens arbejde med fysisk og psykisk krævende opgaver i forhold til borgere og pårørende bl.a. gennem kollegial sparring og bevægelsesøvelser.

 

Der er bevilget 281.718,43 kr. til projektet i distrikt syd og 333.568,50 kr. til projektet i distrikt nord.

 

Desuden har hjemmeplejen i distrikt syd fået bevilget 369.865 kr. til projektet "Kollegial sparring: Styrk samarbejdet med borgerne og de pårørende ". Projektet forventes igangsat i 2016. Projektet indebærer at medarbejderne gennem metoden kollegial sparring bliver trænet i at give respektfuld og konstruktiv hjælp til hinanden,

 

Projektmidlerne til de tre projekter udspringer af en Forebyggelsespakke under Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som er en fond under Beskæftigelsesministeriet. Fonden støtter initiativer, der skal forebygge nedslidning og fremme fastholdelse på arbejdsmarkedet ved at fremme det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

Det kan til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling supplerende oplyses, at indstillingerne er tilrettet af tekniske årsager.

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at

orienteringen tages til efterretning,

 

at

 

at

der gives en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 281.718,43 kr. til distrikt syd og 333.568,50 kr. til distrikt nord på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2015,

 

der gives en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 369.865 kr. til distrikt syd på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2016.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarderne i Visitationsenheden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter høring i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet fremlægges forslag til revision af diverse kvalitetsstandarder til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Forslaget indeholder redaktionelle ændringer til en række kvalitetsstandarder, indholdsmæssige ændringer i 2 kvalitetsstandarder med betydning for serviceniveauet samt fire nye kvalitetsstandarder.

 

Såvel Handicaprådet som Ældrerådet har afgivet høringssvar, hvori de opfordrer til, at de foreslåede ændringer af serviceniveauet i de 2 eksisterende kvalitetsstandarder, med hensyn til brugerbetaling for trappelift og ændret praksis ved refusion af udgifter til transport til læge/speciallæge, bortfalder.

 

Sagsfremstilling

Efter Social- og Sundhedsudvalgets 1. behandling af forslaget til revision af diverse kvalitetsstandarder på udvalgsmødet den 7. april 2015 (punkt 35), har forslaget været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Forslaget indeholder en række kvalitetsstandarder, hvor der kun er foretaget redaktionelle ændringer samt fire nye kvalitetsstandarder. De fire nye kvalitetsstandarder er følgende

 

 • Rehabiliteringsophold på Rehabiliteringscentret
 • Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter
 • Selvvalgt hjælper til pleje og praktisk hjælp
 • Klippekortændringen

 

Hertil kommer forslag til indholdsmæssige ændringer i to af kvalitetsstandarderne med betydning for serviceniveauet:

 

 • Handicapkørsel - betaling ved behov for trappelift
 • Befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven

 

Såvel Handicaprådet som Ældrerådet har afgivet høringssvar.

 

 

Ældrerådet

Ældrerådet har i sit høringssvar angivet, at man opfatter det som diskriminerende, hvis borgere med behov for trappelift selv skal betale udgifterne hertil, og at forslaget derfor bør bortfalde.

 

Ældrerådet mener ligeledes, at en ændring af den nuværende praksis for befordringsgodtgørelse for kørsel til læge/speciallæge vil være en forringelse af serviceniveauet for de Ældste og svageste borgere, og at dette forslag derfor også bør bortfalde.

 

Ældrerådet har ingen kommentarer til de fire nye kvalitetsstandarder.

 

Handicaprådet

Handicaprådet har i sit høringssvar angivet, at en egenbetaling på 250 kr. for en trappelift kan være en stor udgift for borgere, som ikke kan undvære en trappelift. Handicaprådet anfører ligeledes, at det for mange borgere vil være en stor udfordring selv at skulle indhente refusion for deres afholdte transportudgifter.

 

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre oplyser, at med hensyn til klippekortsordningen, så tildeles den ekstra tid i portioner af 30 minutter. De 30 minutter kan ikke opdeles i flere kortere besøg pr. uge. Borgerne har mulighed for at opspare de ugentlige 30 minutter, så de kan få op til 6,5 time i sammenhæng ad gangen.

 

Handicaprådet anfører desuden i sit høringssvar, at fire ugers varsel for brugen af opsparede timer i klippekortordningen er lang tid. Det foreslås derfor, at varslet ændres til to uger.

 

Handicaprådet er positive over for de fire nye kvalitetsstandarder, som de ikke har yderligere kommentarer til.

 

Begge høringssvar er vedlagt i bilag 2.

Økonomi

 Der forventes ikke yderligere udgifter som følge af forslaget.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at høringssvarene tages til efterretning

 

at forslagene om indførelse af brugerbetaling for trappelift og ændret praksis i forbindelse med refusion af transportudgifter til læge/speciallæge bortfalder på baggrund af høringssvarene,

 

at kvalitetsstandarderne godkendes.

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.06.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Høring af Region Midtjyllands spareplan for 2015 - 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har fremsendt spareplan 2015 - 2019 til høringsberettigede parter med henblik på mulighed for at afgive høringssvar.

 

Høringssvaret er fremsendt af borgmesteren på Byrådets vegne inden høringsfristens udløb.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 28. april 2016 modtaget Region Midtjyllands spareplan for 2015 - 2019.

 

Der er tale om Koncernledelsens oplæg af 27. april 2015, som er fremsendt til de høringsberettigede parter med mulighed for at afgive et høringssvar inden den 8. maj 2015 kl. 12.00.

 

Borgmesteren orienterede Byrådet i forbindelse med byrådsmødet den 28. april og igangsatte herefter en proces for udarbejdelse af et høringssvar. Gruppeformændene blev løbende orienteret i processen. Social- og Sundhedsudvalget godkendte høringssvaret på møde den 6. maj.

 

Høringssvaret er fremsendt til Region Midtjylland på baggrund af borgmesterens beslutning. Der henvises til kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1 for borgmesterens bemyndigelse til at handle på Byrådets vegne i sager, der ikke tåler opsættelse.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

at Byrådet tager til efterretning, at Herning Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands spareplan for 2015 - 2019 er fremsendt efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.03.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Kommunens legepladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 22. april 2014, pkt. 79, at arbejde for at overdrage 29 legepladser til lokale foreninger. Byrådet tiltrådte beslutningen på møde den 6. maj 2014, pkt. 178. Man har ønsket sagen forelagt igen efter resultat af overdragelsesforretningerne forelå og forud for udfasning af de første legepladser.  

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til hvilke legepladser, der skal opretholdes ud over de 35 legepladser, som det allerede er besluttet at opretholde.

Sagen var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 20. april. Udvalget udsatte sagens behandling.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har 64 legepladser. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 22. april 2014, at 29 legepladser skulle forsøges overdraget til private foreninger. Af de 29 legepladser har der vist sig interesse for at overtage de ti. De resterende 19 legepladser, har der ikke har været interesse for at overtage. I forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2014 er der udtrykt ønske om at bevare flere legepladser end de 35, det allerede er vedtaget at bevare.

Bilag 1 indeholder en oversigt over de 29 legepladser, som forvaltningen oprindeligt indstillede til udfasning, samt forvaltningens vurdering af legepladserne i tre kategorier.

1. En kategori som primært er et tilbud til en lokal forenings medlemmer (fx kolonihaveforeninger).

2. En kategori som er de legepladser lokale foreninger har vist interesse for at overtage.

3. En kategori som ingen har vist interesse for at overtage.

Hvis det politisk ønskes at opretholde flere legepladser end de 35 vedtagne, anbefaler forvaltningen at der kigges på både de som ingen har vist interesse for at overtage, og de som foreninger har vist interesse for at overtage, dette ud fra et princip om ligebehandling af borgerne.

Bilag 2 indeholder en oversigt over hele Herning Kommune, fordelt på byer eller bydele, og alle de legepladser som forvaltningen har kendskab til både private og kommunale. Alle kommunale legepladser i parker eller grønne områder er vist med et foto. Dette bilag gennemgås på udvalgsmødet.

Borgerne i de områder, hvor legepladser udfases, vil blive informeret om nærmeste opgraderede legeplads, med midlertidig skiltning på de udfasede legepladser.

De legepladser, som udfases i Herning, forstæderne og centerbyerne, udfases i årene 2015-2019. Legeredskaberne tages ned, og de redskaber, som eventuelt fortsat er brugbare, genbruges på de legepladser, som bevares. Forvaltningen udarbejder planer for de udfasede legepladser og vurderer i den forbindelse, om det er formålstjenligt at opretholde et grønt område, eller om legepladsgrunden eventuelt skal overdrages til grundsalg.

De legepladser, der udfases i landsbyerne, fjernes efterhånden som de bliver nedslidte. Flere af legepladserne vurderes at have en anseelig restlevetid. I forbindelse med den årlige hovedinspektion vurderes legepladsens restlevetid, og når det vurderes, at legepladsen er slidt op eller reduceret til ikke længere at være et reelt fritidstilbud, fjernes de sidste legeredskaber.

Økonomi

I budgetforliget for 2015 er der afsat 990.000 kr. i 2015 og 660.000 kr. i 2016 til at sikre legepladsernes kvalitet og fremtoning. Til næste udvalgsmøde vil forvaltningen udarbejde en oversigt, som viser hvordan midlerne anbefales anvendt, ud fra den politiske beslutning om, hvilke legepladser, der opretholdes.  

Fra 2017 og frem er der afsat ekstra 250.000 kr. om året til vedligehold af de legepladser, der opretholdes, så udstyr løbende kan repareres og udskiftes.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der opretholdes yderligere 5 legepladser, sådan at i alt 40 legepladser opretholdes og opgraderes. De yderligere 5 legepladser, der opretholdes er:
 • i Herning opretholdes Ny Møllevej og Rødtjørnvej,
 • i Sunds opretholdes pladsen på Søgrunden,
 • i Hammerum opretholdes efter aftale med borgerforeningen enten Kastanie Alle eller Søndermarken, og
 • i Snejbjerg Nord opretholdes enten Engbjerg 1 eller 2 ligeledes efter aftale med Borgerforeningen.

 

at  7-8 legepladser overdrages til borgerforeninger, kolonihaveforeninger m.v.,

 

at de resterende 16 legepladser udfases,

 

at forvaltningen bemyndiges til, indenfor det afsatte beløb i investeringsoversigten i 2015 og 2016, at planlægge og gennemføre opgraderingen af de legepladser, som opretholdes. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær / Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen, idet han finder, at alle de legepladser, der er markeret med gult i bilaget bør opretholdes.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Orientering om Årsrapport 2014 for Teknik og Miljø - DRIFT

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard

Sagsresume

DRIFT i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven, miljøregnskabet efter miljøledelses systemet ISO 14001 og den sociale ansvarlighed ud fra det Sociale Indeks. Det økonomiske regnskab indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven, og viser en omsætning på 78 mio. kr. og et negativt driftsresultat på 0,447 mio. kr.

 
Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,227 mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 2,324 mio. kr. Mindreindtægten på 97.000 kr. indgår i kommunens samlede regnskab.

 
Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og DRIFTs resultat skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 2,324 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.
 
Omsætning og driftsresultatet i 2014 er faldet i forhold til 2013. Det skyldes den meget milde vintersituation i 2014, og at tilpasningen af personale og materiel til Genbrug og Affald har medført en mindre omsætning i DRIFT.

 

Sygefraværet i 2014 har fortsat været faldende fra 3,03 % i 2013 til 2,85 % i 2014, hvilket giver en bedre udnyttelse af personaleressourcerne.

 

Miljøindsats
 
DRIFT er miljøcertificeret efter ISO 14.001:2004. I opbygningen af miljøcertificeringssystemet er arbejdsmiljøet også indbygget, men ikke certificeret. I praksis betyder det, at der på begge områder vedvarende skal ske forbedringstiltag.
I dagligdagen betyder ISO-certificeringen, at det sikres, at lovgivning og myndighedskrav på både miljø- og arbejdsmiljøområdet overvåges og overholdes, samtidig med der sker en målstyring.  

 

I 2014 har DRIFT foretaget følgende miljø- og arbejdsmiljø-initiativer: 

 • Anvendelse af ny teknologi, der f.eks. på last- og ladbiler, græsklippere samt fejesugebil reducerer miljøbelastningen, i forhold til det udstyr som erstattes. Indkøb af maskiner og køretøjer sker typisk med minimum EURO 5 motorer, Ad-Blue-teknologi og partikelfiltre.
 • Kampagner omkring henkastet affald bl.a. "Be a buddy" samt i samarbejde med DSB "Røgfri rejse", hvor der har været uddelt 500 lommeskraldeposer og 2000 lommeaskebægre.
 • Udarbejdet affaldsplan på Atletikstadion i Herning herunder foretaget varmebesparende tiltag bl.a. er varmtvandsbeholder udskiftet med gennemløbsvandvarmer.
 • Kriterier for genbrug af arbejdstøj hos DRIFT er udarbejdet ifm. projekt "Cirkulære grønne forretningsmodeller". Kriterierne vil blive indarbejdet i kommende udbud for arbejdstøj.
 • Kemikaliehåndtering; mål omkring udskiftning af 1-5 kemikalieprodukter, som er mere skånsomme i forhold til miljø- og arbejdsmiljøbelastning, er midlertidig udskudt til 2015.
 • Stilleplads på Birkmosevej, Timring forsøges fortsat nedlagt, således at der ikke forbruges primært el.
 • Den planlagte opsætning af 66 solcellepaneler på taget af værkstedsbygningen er udskudt.

 

 

Social ansvarlighed
 
Hvert år måles Det Sociale Indeks. I efteråret 2014 blev indekset målt til 79,7 point. Resultatet er en stigning på 1,2 point i forhold til 2013. En score på 60 og derover indikerer, at DRIFT er en 'social ansvarlig virksomhed'. 2014-scoren er den bedste i de 14 år målingen har været foretaget.

 

Det sociale ansvar udvises bl.a. også ved et samarbejde med Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB), Jobcentret, Knudmoseskolen og Projektenheden under Herning Kommune. I 2014 har 22 borgere arbejdet hos DRIFT, fordi de har vist interesse for praktik med udendørs arbejde. Borgerne får på den måde en jobrelevant afprøvning af deres kompetencer.  

 

I 2014 er DRIFT blevet godkendt til at uddanne anlægsstruktører. DRIFT har en anlægsstruktørlærling og 4 anlægsgartnerlærlinge.

Økonomi

Mindreindtægten på 0,97 mio. kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, som blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. april 2015, pkt. 77.

 

Årsrapport 2014 - DRIFT sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Teknik og Miljøudvalget indstiller,

at Årsrapport 2014 - DRIFT tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 30 til spildevandsplanen for boligområde Snejbjerg Gl. Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af lokalplan nr. 51.B11.1 for området omkring Snejbjerg Gl. Skole, der skal udlægges til boligformål og offentlige formål (svømmehal).

 

En del af lokalplanområdet er allerede optaget i spildevandsplanen, som en del af opland T05-3 og T05-4. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet også i spildevandsplanen med en udvidelse af opland T05-4 med opland T05-4.P.

 

Forvaltningen anbefaler at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 51.B11.1, hvor forslag til planen netop er udsendt i offentlig høring, bliver det muligt at anvende arealet med den nedlagte Snejbjerg Skole med boldbaner, til boligformål og offentlige formål, bl.a. svømmehal og parkeringsplads. Lokalplanen omfatter matrikelnr. 19bv, 7000al og 7000ab Snejbjerg By, Snejbjerg.

 

I øjeblikket er det kun den nordlige del af området (omkring de eksisterende skolebygninger, skolegård samt svømmehal), der er spildevandsplanlagt. Dette område omfatter ca. 2/3 af lokalplanområdet og er i dag fælleskloakeret. Med den forestående ændring separatkloakeres hele lokalplanområdet.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere tæt-lav og åben-lav boligbyggeri, hvor der tidligere var skolebygninger, skolegård og boldbaner, samt svømmehal med parkering indenfor planområdet. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet ved en udvidelse af opland T05-4 i spildevandsplanen (se bilag 1).

 

Den nødvendige udvidelse af spildevandsplanens opland T05-4 med T05-4.P, ved vedtagelse af  lokalplan 51.B11.1, er på 1,35 ha. Normalt vil et regnvandsbassin skulle etableres i området, til forsinkelse af regnvandet, så der ikke skal etableres nye større rør til afløb af regnvand fra lokalplanområdet til Tyvkjær Bæk. Da det har været et ønske at undlade etablering af regnvandsbassin i lokalplanområdet, fastholdes mængden af regnvand, der afledes til Herning Vand A/S´ kloak fra hele lokalplanområdet i forhold til tidligere, hvor der var skole, boldbaner, svømmehal og parkering. Hvis der etableres befæstelse ud over 40 % af planområdet, skal regnvand derfor forsinkes i lokalplanområdet ved etablering af lokal regnvandshåndtering, som åbne grøfter, regnbede eller lignende. For at sikre at der max afledes regnvand fra 40 % befæstelse uden forsinkelse, indeholder lokalplanforslaget bestemmelse om, at hvis befæstelsesgraden ikke kan holdes under 40 %, skal der anlægges lokal regnvandshåndtering der sikrer, at regnvand fra befæstede arealer ud over 40 %, forsinkes i lokalplanområdet.

 

På baggrund af ovenstående reserveres der ikke plads til regnvandsbassin til forsinkelse af en yderligere regnvandsmængde ved udvidelse af det spildevandsplanlagte opland T05-4 i lokalplan 51.B11.1.

  

Afledning af spildevand fra opland T05-4.P vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer fra opland T05-4.P, vil, som for opland T05-4, blive ledt til Tyvkjær Bæk via regnvandsbassin. På baggrund af ovenstående, forventes mængden af regnvand der ledes til Tyvkjær Bæk fra lokalplanområdet ikke øget væsentligt i forhold til tidligere.

 

Det nye boligområde ved Snejbjerg Gl. Skole etableres delvis i et grønt  (ikke kloakeret) område midt i byen, hvor der er begrænset kapacitet til afledning af yderligere regnvand via det eksisterende kloaksystem nedstrøms boligområdet.

 

Hvis det nye boligområde bevirker, at befæstelsesgraden for hele bydelen øges, uden der etableres forsinkelse af regnvand i området, vil risikoen for oversvømmelse af boligområder nedstrøms det nye boligområde også øges. Hvis Herning Vand A/S i den anledning skal etablere nye kloakledninger med øget kapacitet i det eksisterende byområde, vil det betyde væsentlige udgifter til ledninger, som ellers ikke skulle udskiftes. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at etablere forsinkelse ved et regnvandsbassin nederst i kloaksystemet, umiddelbart inden udløb til vandløbet.

 

Mulighederne for nedsivning af regnvand i lokalplanområdet er undersøgt, men har desværre vist sig meget begrænsede.

 

Ved at begrænse lokalplanens befæstelse til 40 % kan befæstelsesgraden for hele bydelen holdes uændret, så det ikke er nødvendigt at etablere regnvandsbassin til forsinkelse af vand fra det nye boligområde.

 

Forslag til tillæg 30 skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden den endelige vedtagelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbigt vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekt KLIT 3

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 16. februar 2015, pkt. 39, klimatilpasningsprojekt KLIT 3 Holing Bæk/Lillelund Engpark.

Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes detailprojekt og udbudsmateriale.

 

Forvaltningen har modtaget et fordelagtigt tilbud på at udføre arbejdet med start i nær fremtid.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til KLIT 3 i 2015.

Sagsfremstilling

Formålet med KLIT 3 er at sikre større kapacitet i Herningsholm Å og at reducere risikoen for oversvømmelser i kloakoplandene omkring det nye projekt.

 

Sammen med Herning Vand A/S og en rådgiver arbejdes der på en helhedsløsning, der både skal rumme en ændring af de eksisterende regnvandsbassiner, sikre plads til opsamling af overfladevand og skabe rammerne for et rekreativt område med forskellige oplevelseselementer.

 

Efter udgravningen af det nye klimatilpasningsbassin og forlægning af Holing Bæk vil det stadig være muligt at benytte "Hjertestien", selv om omfanget af fremtidige oplevelseselementer ikke er afgjort.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter vedrørende KLIT 3 fremgår af tabellen nedenfor:

 

 

Finansieringen af anlægsprojektet er tidligere behandlet i sag vedrørende 'Ansøgning om etablering af klimatilpasningsprojekter i 2013 og 2014 (Teknik- og Miljøudvalgets møde 29. april 2013, pkt. 89).

 

Til formålet hjemtager Herning Kommune et lån, og udgifterne til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand A/S.

 

Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2015 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen.

Indstilling

Teknik og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1.980.000 kr. til Serviceområde 06 Klimatilpasning, sted nr. 146098 i 2015,
at bevillingen finansieres af senere låneoptagelse,
at der fremsendes en særskilt sag i forbindelse med den endelige låneoptagning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-3-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal ved Nørholmvej i Herning

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-4-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal ved Brorsonsvej i Herning

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-2-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal i Gjellerup

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-5-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Tilladelse til deklaration på areal ejet af Herning Kommune i Vildbjerg

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-80-14 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Køb af areal

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1355-11 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Selskabskonstruktion