Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

  

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.15.01-A00-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Regelforenkling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har opfordret kommunens institutioner og øvrige decentrale enheder til at melde tilbage til administrationen, når de oplever unødvendigt bureaukrati. Formålet er at få identificeret mulige områder, hvor regelforenklinger kan gennemføres. Enten af kommunen selv. Eller eventuelt ved at påvirke lovgiverne. Målet er at frigøre ressourcer decentralt.

 

Alle udvalg opfordres til at give input til, hvor regelforenklingerne kan gennemføres.

Sagsfremstilling

Direktionen har iværksat en proces for at få input fra decentrale institutioner. Supplerende opfordres udvalgene til at byde ind.

 

 

Ift. nationalt niveau kan administrationen pege på disse emner til mulig regelforenkling:

A/ Krav om ligestillingsredegørelser hvert andet år, jf. ligestillingsloven

B/ Nødvendige politianmeldelser af voldsepisoder mod ansatte for at sikre ansatte erstatning

C/ Nytænkning af styringen af det almene boligområde

 

Ad. A

Efter ligestillingsloven skal alle offentlige myndigheder hvert andet år lave en såkaldt ligestillingsredegørelse. Ligestillingsredegørelserne skal redegøre for politikker og initiativer til at fremme ligestillingen mellem kønnene, blandt andet inden for de fagområder og kerneydelser, som vedrører borgere, og på personaleområdet. Formålet er at informere borgere, organisationer, politikere og andre interesserede om de offentlige myndigheders arbejde for at fremme ligestilling mellem kønnene.

Byrådet har behandlet Herning Kommunes seneste ligestillingsredegørelse den 17. november.

 

Ad. B

Erstatningsnævnet har i de seneste år ændret sin praksis for erstatning efter Offererstatningsloven. Ændringen betyder, at pædagogisk personale, plejepersonale mv. ikke uden videre har ret til erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste uden politianmeldelse. Som følge af den nye praksis skal kommunen politianmelde flere, herunder også f.eks. børn og unge på institutioner.

 

Ad. C

Det almene boligområde er komplekst med mange aktører og beslutningstagere. Kommunernes ressourceforbrug på tilsynsopgaven varierer meget. Ift. Landsbyggefonden opleves både en detailstyring og en vis uensartethed i sagsbehandling, bl.a. ift. helhedsplaner. Erfaringerne viser, at sagsbehandlingstiden i ministerier og Landsbyggefonden er langvarig. Konkret afventer behandling af ansøgning om Fruehøjgaards salg af en afdeling i Søndergade i Herning. Der er ingen enkle greb. En mindre bureaukratisk tilgang vil kræve nytænkning af området som helhed. Men potentialet vurderes at være betydeligt, både lokalt og nationalt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter eventuelle input til regelforenkling.

Beslutning

Sagen er drøftet. Der arbejdes administrativt videre med de 3 input fra administrationen samt input givet på mødet.

 

 

Sagsnr.: 00.15.01-A21-1-16 Sagsbehandler: Inge Warming  

Nedlæggelse af direktørstilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune består i dag af 5 forvaltninger med hver deres direktør, som sammen med kommunaldirektøren danner Herning Kommunes direktion.

Kommunaldirektøren foreslår, at forvaltningen Økonomi, Personale og Borgerservice nedlægges, og at direktørstillingen i denne forvaltning som konsekvens heraf nedlægges. I stedet dannes Direktionens Stabe og til at lede Direktionens Stabe oprettes der en stilling som underdirektør med reference til kommunaldirektøren.

Sagsfremstilling

Administrationens 5 forvaltninger er

 

 • Børn og Unge
 • Social, Sundhed og Beskæftigelse
 • Teknik og Miljø
 • By, Erhverv og Kultur
 • Økonomi, Personale og Borgerservice.

 

Direktørerne for de respektive forvaltninger udgør sammen med kommunaldirektøren Herning Kommunes direktion.

 

Kommunaldirektøren har medio december måned 2015 fremlagt forslag til ny struktur ved Herning Kommune forventeligt med virkning fra 1. februar 2016. Forslaget indebærer, at forvaltningen Økonomi, Personale og Borgerservice nedlægges  og at stillingen som direktør for forvaltningen, som konsekvens heraf, nedlægges.

 

Økonomi, Personale og Borgerservice omdannes til en direktionsstab - Direktionens stabe. Samtidig flyttes Borgerservice flyttes til By, Erhverv og Kultur, og Rengøringsafdelingen flyttes til Teknik og Miljø.

 

I forbindelse med organisationsændringen og dannelsen af Direktionens Stabe konverteres en chefstilling til en stilling som underdirektør. Det er en ny stillingsbetegnelse i Herning Kommune. Underdirektøren er leder af Direktionens Stabe med reference til kommunaldirektøren.

 

Stillingen som underdirektør oprettes ved Herning Kommune alene i Direktionens Stabe. 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at stillingen som direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice nedlægges med virkning fra den 1. februar 2016,

 

at en chefstilling konverteres til en stilling som underdirektør i Direktionens Stabe.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 24.10.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Overførsel af midler fra Industrien som Karrierevej til Uddannelse Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jørgen Krogh

Sagsresume

Til det treårige projekt "Industrien som Karrierevej" blev bevilliget midler til ansættelse af en projektleder, samt igangsætning af initiativer i projektets løbetid. Læringen fra projektet er, at det har stor betydning for fremdrift i et tværfagligt, at der både er en medarbejder dedikeret opgaven, samt signalet i, at der er midler til at igangsætte initiativer.

Sagsfremstilling

Finansieringen af Industrien som Karrierevej er sket på tværs af hhv. Beskæftigelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne- og Familieudvalget til ansættelse af en projektleder, samt til initiativer under projektet på tværs af ditto udvalg, samt Direktionens udviklingspulje og Det Lokale Beskæftigelsesudvalg jf. ØKE, 10.06.13 pkt. 258. Endvidere har virksomheder, folkeskoler samt Herningsholm Erhvervsskole finansieret både udviklingstimer, vikardækning, arbejdstid mv. til de konkrete initiativer.

 

Pr. 18/11 2015, er der fortsat 902.000 kr. til initiativer der endnu ikke er brugt. Dette kan i høj grad tilskrives projektdeltagernes vilje til og blik for, at nye initiativer skal kunne drives i eksisterende budgetter fremover. De midler, der er anvendt til initiativer er primært gået til:

- Bustransport af skoleelever

- Afholdelse af arrangementer på virksomheder (oplæg og forplejning)

- Materialer til messer og markedsføring

- Studietur

- Talentspejdernes mentorprogram

 

Der forventes at være ca. 700.000 kr. som restbeløb ved udgangen af 2015, og der anmodes om, at de resterende midler overgår til Uddannelse Herning, der er den organisering og arbejdsmåde, der bl.a. er kommet ud af Industrien som Karrierevej, og som vil erstatte det tidligere UTA (Uddannelse til Alle) samt det tidligere Uddannelsesby Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at det forventede restbeløb fra Industrien som Karrierevej på ca. 700.000 kr. ved årsskiftet, overføres til Uddannelse Herning, Serviceområde 20, Administration, Udvikling af menneskelige ressourcer.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.14-P19-3-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af Fællesbos anlægsregnskab for 36 ungdomsboliger på "Den Gamle Brandstations grund" i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligsorganisationen Fællesbo har opført 36 almene ungdomsboliger på hjørnet af Nygade og Skolegade i Herning. Placeringen er almindelig kendt som "Den Gamle Brandstations grund".

Grunden er solgt af kommunen til en privat investor, KPC. Køber har sammen med Fællesbo udviklet et samlet ejendomskompleks med ungdomsboliger, administrationsbygning for Fællesbo og private ejerlejligheder.

 

Byrådet har godkendt et anlægsprojekt på 40,163 mio. kr. og der aflægges anlægsregnskab, også kaldet skema C, svarende til det, der er godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. november 2012 Fællesbo´s ønske om at opføre en ny administrationsbygning og ungdomsboliger i et udviklingsprojekt med en privat investor. Godkendelsen var betinget af, at de samlede administrationsomkostninger, dvs. lejernes betaling for administration, ikke ville stige som følge af nye kontorlokaler.

 

En boligorganisation kan ikke sælge eller købe ejendomme uden kommunens godkendelse. Herudover skal kommunen ikke godkende anlægsøkonomi for administrationsbygninger. Byrådet godkendte den 6. maj 2014 Fællesbo´s salg af deres daværende kontorlokaler på adressen Skolegade 62 i Herning. Der er i dag private boliger i ejendommen Skolegade 62.

 

Den 27. august 2013 godkendte Byrådet anlægsprojektet for 36 almene ungdomsboliger, også kaldet skema A med en samlet økonomi på 40,163 mio. kr.

 

Fællesbo har fremsendt anlægsregnskab, også kaldet skema C for ungdomsboligerne med en samlet anlægsøkonomi på 40,163 mio. kr. Der er dermed ingen afvigelser ift. det oprindeligt godkendte.

Der er loft over, hvor dyrt alment byggeri må være. Dette byggeri er opført til max.-beløbet.

 

Der er en revisionserklæring fra ekstern revisor. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Fællesbo`s eksterne rådgiver i projektet er KUBEN Management.

 

Udlejnings status

De 36 ungdomsboliger er taget i brug i januar 2015, alle er udlejet. Det er oplyst, at der pr. 01. december 2015 er 148 ansøgere på venteliste til afdelingen.

 

Huslejen pr. 01. januar 2016 er 3.455 kr. excl. forbrug og antenne

 

 

Administrationsomkostningerne

 

Fællesbo oplyser, at byggeriet af administrationsbygningen har kostet 33,171 mio. kr. svarende til det budgetterede.

 

Det var en betingelse fra kommunens side, at administrationsbidraget i kroner pr. lejemål samlet set ikke steg som følge af de nye administrationsrammer. Udviklingen er som følger:

  

 

Regnskab 2011

Regnskab 2012

Regnskab 2013

 Regnskab 2014

Budget 2015

Budget 2016

Fællesbo

3.900 kr.

3.956 kr.

 3.861 kr.

 3.832 kr.

 3.853 kr.

 3.843 kr.

Landsgennemsnit

3.820 kr.

3.339 kr.

 3.976 kr.

 4.041 kr.

 ukendt

 ukendt

 

 

Økonomi

Finansieringen er lovpligtig som følger:

 

 

 

Realkreditbelåning 88 %

 35,344 mio. kr.

 

+ Beboerindskud  2 %

   0,803 mio. kr.

 

+ Kommunal grundkapitaltilskud 10 %

   4,016 mio. kr.

 

= Samlet finansiering

 40,163 mio. kr.

 

 

Kommune og stat garanterer for lån for nybyggeri. I denne sag er der afgivet kommunal garantierklæring for 64,94 % af restgælden, svarende til 11,476 mio. kr. (kommunal andel).

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskab, dvs. skema C på i alt 40,163 mio. kr. godkendes, incl. endelig kommunal garantistillelse.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-1-16 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til facaderenovering samt udskiftning af vinduer og døre på Linåtoften i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til facaderenovering samt udskiftning af vinduer og døre i afdeling 212, Linåtoften, Sunds.

Sagsfremstilling

Fællesbo vil gerne have facaderenovering samt udskiftet vinduer og døre i deres afdeling på Linåtoften i Sunds.

 

Afdelingen består af tæt/lavt byggede huse, der hver er opdelt i 4 lejligheder. Der er 24 2-værelseslejligheder, 8 3-værelseslejligheder samt 12 ældre- og let kollektive boliger med 2 værelser. Boligerne er opført i 2 etaper i henholdsvis 1986 og 1990.

 

Fællesbo ønsker en facaderenovering, idet maling og puds skaller af samt udskiftet vinduer og døre, hvilket vil give en besparelse på energiforbruget i afdelingen.

 

På et bestyrelsesmøde den 10. december 2015 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 4.072.000 kr. Projektet finansieres ved et 30-årigt kontantlån i Realkredit Danmark på 1.665.000 kr., tilskud fra Trækningsretten på 2.000.000 kr. samt ved afdelingens henlæggelser på 407.000 kr.

 

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

 

Den årlige ydelse på lånet er budgetteret til 100.000 kr. pr. år svarende til en huslejestigning på 34,45 kr. pr. m2. Den gennemsnitlige husleje i afdelingen udgør pr. 1/1-2016 703,88 kr. pr. m2. Stigningen vil således udgøre 4,89%.

 

Da huslejestigningen er under 5%, kræver dette ikke en kommunal godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-647-11 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ansøgning fra Fællesbo om helhedsplan for Ørstedsgaarden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose, Leo Pedersen

Sagsresume

Boligorganisationen Fællesbo ønsker at renovere afdeling 9, Ørstedsgaarden i Herning. Afdelingen består af 78 almene familieboliger centralt beliggende i Herning by.

Boligerne er opført i 1948, og renoveringen skal sikre udbedring af en række byggetekniske udfordringer samt øget tilgængelighed, bl.a. via nedlæggelse af 12 boliger og etablering af elevatorer.

Det samlede anlægsbudget er 69,4 mio. kr., hvoraf der er kommunal garantistillelse for 17,854 mio. kr. og kommunale kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr.

Gennemgribende renoveringstiltag som denne betegnes som helhedsplaner. Planen er udarbejdet i dialog med Landsbyggefonden (LBF).  

Sagsfremstilling

Der er over årene gennemført flere helhedsplaner af almene boliger i Herning Kommune, senest har Byrådet godkendt helhedsplan for boligorganisationen Fruehøjgaards 350 familieboliger i afdeling Fruehøj. Problemstillingen ved helhedsplaner generelt er, at der ikke gives støtte til almindelige, nødvendige forbedringer. Derimod gives der støtte til ekstraordinære tiltag som øget tilgængelighed. Det er således forholdsmæssigt dyrere for lejerne - og for Herning Kommune - at "nøjes" med det helt nødvendige. Fællesbo har fremsendt helhedsplaner for hhv. Ørstedsgaarden (denne sag) og Elmegaarden (den næste sag).

Beskrivelse af afdeling Ørstedsgaarden i dag

Adressen er H.C. Ørsteds Vej 41-43 og Ole Rømer Vej 1-21 i Herning by. Afdelingen er en U-formet trefløjet bygning med 3 etager med i alt 13 opgange opført i 1948. Bygningen har facader i rød tegl. Der er høj kælder og ½ etage indvendige trapper op til alle stueetage-lejligheder.

Alle lejligheder har lukkede uopvarmede altaner. De der har opgang fra Ole Rømers vej, har altan mod gårdrummet. De øvrige lejligheder har altan mod H.C. Ørstedsvej. De tekniske installationer og rørføringer er nogle steder omkring 70 år gamle. Afdelingen har i dag en relativ lav husleje, og boligerne er lette at leje ud. Til gengæld er fraflytningsprocenten relativ høj. Der henvises til bilag.

Aktuelle byggefysiske udfordringer er bl.a. utidssvarende og ganske begrænset isolering og ventilation. Utidssvarende VVS- og elinstallationer samt fravær af individuelle vandmålere. Alle lejligheder har lukkede altaner, der materialemæssigt kræver udskiftning. Der er angreb af skimmelsvampe især i gavllejligheder samt støjgener både mellem boligskel og fra gadeniveau.

Planafdelingen har besigtiget afdelingen og skriver:  Indretningen af boligerne indeholder de klassiske problemstillinger med små og utidssvarende badeværelser og køkkener. Opholdsrum har generelt en god størrelse, men bygningens dimensionering betyder, at der er mange specielle løsninger i bygningens hjørner, som giver begrænset lysindfald i boligerne. Badeværelser og køkkener er for hovedparten af boligerne fra byggeriets opførelse i 1948, hvilket betyder at indretning, inventar og installationer er håbløst forældede.

Beboerne har godkendt helhedsplanen på afdelingsmøde den 2. december 2015. For stemte 50, imod stemte 2. Ingen undlod at stemme.

 

Helhedsplanens indhold:  

Helhedsplanens indeholder en gennemgribende renovering med udbedring af de ovenfor nævnte nødvendige byggefysiske udfordringer, bl.a. nye VVS- og elinstallationer, balanceret ventilation, ny skalmur og efterisolering af gavle og omfugning af øvrige facader. Nye døre og vinduere samt efterisolering af tagrum. Herudover:

 • Etablering af tilgængelighed i 24 boliger, dvs. adgang for kørestolsbrugere og andre pladskrævende beboere til og i hjemmet
 • Etablering af 4 elevatorer for at skabe tilgængelighed
 • Nyt sænket loft for at mindske støjgener i alle lejligheder
 • Nye åbne stålaltaner erstatter de gamle lukkede altaner. Pga. trafikstøj dog lukkede altaner mod H.C. Ørstedsvej
 • Nyt køkken og bad i alle lejligheder.
 • Udbedring af udearealer, bl.a. belysning, nye stier for at skabe tilgængelighed samt cykelskur 

 

Den øgede tilgængelighed kræver flere m2. Helhedsplanen omdanner derfor dele af boligmassen:

Boligtype

1-værelse

2-værelser

3-værelser

4-værelser

ialt

I dag

3

39

24

12

78

Efter

0

30

24

12

66

 

Vurdering

Der kan peges på forskellige beslutningsoplæg:

 1. Helhedsplanen godkendes i sin helhed som ansøgt
 2. Helhedsplanen godkendes i reduceret omfang, så kun de mest nødvendige arbejder gennemføres uden tilgængeligheds tiltag. (Forudsætter forhandling med LBF)
 3. Der laves ikke en helhedsplan. Afdelingen udfører de nødvendige arbejder ad hoc uden helhedsplan.

En helhedsplan vurderes at være påkrævet for at udbedre boligerne byggefysisk og fremtidssikre afdelingen. Det skønnes ikke realistisk for afdelingen at udbedre boligerne uden.
Helhedsplanens indhold med tilgængelighed synes hensigtsmæssigt og økonomisk rationel ift. at optimere udbyttet for lejerne bedst muligt ud fra gældende lovgivning. På denne baggrund indstilles model 1 til godkendelse. Der henvises til bilag for finansiering.

Det er en attraktivt beliggende afdeling centralt i Herning by, der ikke er i udsigt til udlejningsvanskeligheder pga. huslejestigninger som følge af helhedsplanen. Fællesbo har i processen inddraget omfattende undersøgelser af profilen for den almene sektors fremtidige lejere, herunder talmaterialet fra Danmarks Statistik.
Fællesbo anerkender kommunens ønske om at bevare et-rums boliger generelt og peger på, at det vil være tilfældet i andre afdelinger end Ørstedsgården.

Økonomi

Den ansøgte helhedsplan medfører en kommunal garantistillelse på 17,8 mio. kr. og en kontantudbetaling på 200.000 kr. En reduceret helhedsplan hvor kun det nødvendige udføres vil blive betragteligt dyrere for Herning Kommune ift. kapitaltilførsel. Til gengæld er den kommunale garantistillelse lavere i denne model.

Kommunal garantistillelse for almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.
Kapitaltilførelse i en såkaldt 1/5-ordningen er en betingelse i forbindelse med helhedsplaner. Fordelingen er kommune, boligselskab, realkreditinstitut med hver 1/5 og LBF med 2/5.

Der henvises til bilag for huslejekonsekvenser og kommunal medfinansiering i de 3 forskellige modeller. 

Afdelingen har i dag en restgæld på 3,373 mio. kr. Herning Kommune har ikke stillet garanti for afdelingens lån i dag.

Det er forventningen, at realkreditinstitutterne ikke stiller krav om kommunal garantistillelse for de ustøttede lån. Det indstilles, at der er en forudsætning fra kommunen, at der ikke er kommunal garantistillelse for andet end det lovpligtige støttede lån.

De 0,2 mio. kr. kan finansieres af Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender (Indskud iLandsbyggefonden). Der blev fra 2014 til 2015 overført 1,677 mio. kr. fra "Driftssikring af boligbyggeri" til "Finansiering af helhedsplaner".

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at helhedsplanen for Ørstedsgaarden til en samlet anlægssum på 69,433 mio. kr. godkendes,

 

at den kommunale kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr. godkendes,

 

at den kommunale kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr.  finansieres af Serviceområde 26 Udlån, langfristet tilgodehavende, indskud i Landsbyggefonden.  

 

at den kommunale garantistillelse for støttede lån på 17,854 mio. kr., svarende til 50 % af samlede støttede lån på 35,7 mio. kr. godkendes,

 

at godkendelsen er betinget af, at der ikke er kommunal garantistillelse for ustøttede lån. Hvis denne forudsætning ikke holder, skal sagen behandles.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-G00-4-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ansøgning fra Fællesbo om helhedsplan for Elmegaarden i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose, Leo Pedersen

Sagsresume

Boligorganisationen Fællesbo ønsker at renovere afdeling 14, Elmegaarden i Herning. Afdelingen består af 48 almene familieboliger centralt beliggende i Herning by.

Boligerne er opført i 1944, og renoveringen skal sikre udbedring af en række byggetekniske udfordringer samt etablere tilgængelighed, bl.a. via nedlæggelse af 8 boliger.

Det samlede anlægsbudget er 52,2 mio. kr., hvoraf der er kommunal garantistillelse for 15,962 mio. kr. og kommunale kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr.

 

Gennemgribende renoveringstiltag som denne betegnes som helhedsplaner. Planen er udarbejdet i dialog med Landsbyggefonden (LBF).  

Sagsfremstilling

 

Afdeling Elmegaarden i dag

Adressen er H.C. Ørsteds Vej 47-61 i Herning by. Afdelingen er en U-formet trefløjet bygning med 3 etager, heraf 2 fulde etager og en tagetage. Bygningen har facader i rød tegl. Der er høj kælder og ½ etage indvendige trapper op til alle stueetage-lejligheder.

 

Afdelingen har en høj fraflytningsprocent. Huslejen er i dag relativ lav men højere end f.eks. Ørstedsgaarden. Der henvises til bilag.

Aktuelle byggefysiske udfordringer er bl.a. utidssvarende og ganske begrænset isolering og ventilation. Utidssvarende VVS- og elinstallationer samt fravær af individuelle vandmålere. Tagkonstruktionen er skæv, og tagstenene nedslidte. 3 ud af 4 såkaldte murbindere er uden funktion. Der er angreb af skimmelsvampe samt støjgener både mellem boligskel og fra gadeniveau.

 

Planafdelingen har besigtiget afdelingen og skriver: Indretningen af boligerne indeholder de klassiske problemstillinger med små og utidssvarende badeværelser og køkkener. Opholdsrum og værelser har generelt en god størrelse, hvilket giver gode muligheder i ombygningen. Badeværelser og køkkener er for hovedparten af boligerne fra byggeriets opførelse i 1944, hvilket betyder at indretning, inventar og installationer er håbløst forældede.

 

Beboerne har godkendt helhedsplanen på afdelingsmøde den 3. december 2015. For stemte 35, imod stemte 2. Ingen undlod at stemme.

 

Helhedsplanens indhold:  

Helhedsplanens indeholder en gennemgribende renovering med udbedring af de ovenfor nævnte nødvendige byggefysiske udfordringer, bl.a. ny tagkonstruktion, nye VVS- og elinstallationer og balanceret ventilationer. Gavlene renoveres, tagrum efterisoleres. Herudover:

 • Etablering af tilgængelighed i 12 boliger, dvs. adgang for kørestolsbrugere og andre pladskrævende beboere til og i hjemmet
 • Etablering af såkaldt niveaufri adgang til alle stueetage boliger for at skabe tilgængelighed
 • Nyt sænket loft for at støjreducere
 • Alle boliger på 1. og 2. sal får altaner. 10 lejligheder der etableres med tilgængelighed i stueetagen får terrasser.
 • Nyt køkken og bad i alle lejligheder.

 

Den øgede tilgængelighed kræver flere m2. Helhedsplanen omdanner derfor dele af boligmassen:

Boligtype

2-værelser

3-værelser

4-værelser

ialt

I dag

18

30

0

48

Efter

20

18

2

40

 

Vurdering

Der kan peges på forskellige beslutningsoplæg:

 1. Helhedsplanen godkendes i sin helhed som ansøgt
 2. Helhedsplanen godkendes i reduceret omfang, så kun de mest nødvendige arbejder gennemføres uden tilgængeligheds tiltag. (Forudsætter forhandling med LBF)
 3. Der laves ikke en helhedsplan. Afdelingen udfører de nødvendige arbejder ad hoc uden helhedsplan.

 

En helhedsplan vurderes at være påkrævet for at udbedre boligerne byggefysisk og fremtidssikre afdelingen. Det skønnes ikke realistisk for afdelingen at udbedre boligerne uden.
Helhedsplanens indhold med tilgængelighed synes hensigtsmæssigt og økonomisk rationel ift. at optimere udbyttet for lejerne bedst muligt ud fra gældende lovgivning. På denne baggrund indstilles model 1 til godkendelse.

 

Det er en attraktivt beliggende afdeling centralt i Herning by. Afdelingen kan i dag vanskeligt konkurrere på pris ift. kvalitet, det ses på fraflytningen. Fællesbo har i processen inddraget omfattende undersøgelser af profilen for den almene sektors fremtidige lejere, herunder talmaterialet fra Danmarks Statistik.

Økonomi

Den ansøgte helhedsplan medfører en kommunal garantistillelse på 15,962 mio. kr. og en kontantudbetaling på 200.000 kr. En reduceret helhedsplan hvor kun det nødvendige udføres vil blive betragteligt dyrere for Herning Kommune ift. kapitaltilførsel. Til gengæld er den kommunale garantistillelse lavere i denne model.

 

Kommunal garantistillelse for almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.

Kapitaltilførelse i en såkaldt 1/5-ordningen er en betingelse i forbindelse med helhedsplaner. Fordelingen er kommune, boligselskab, realkreditinstitut med hver 1/5 og LBF med 2/5.

Afdelingen har i dag en restgæld på 5,108 kr. Herning Kommune har ikke stillet garanti for afdelingens lån i dag.

Det er forventningen, at realkreditinstitutterne ikke stiller krav om kommunal garantistillelse for de ustøttede lån. Det indstilles, at der er en forudsætning fra kommunen, at der ikke er kommunal garantistillelse for andet end det lovpligtige støttede lån.

Der henvises til bilag for huslejekonsekvenser og kommunal medfinansiering i de 3 forskellige modeller. 

 

De 0,2 mio. kr. kan finansieres af Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender (Indskud i Landsbyggefonden). Der blev fra 2014 til 2015 overført 1,677 mio. kr. fra "Driftssikring af boligbyggeri" til "Finansiering af helhedsplaner". 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at helhedsplanen for Elmegaarden til en samlet anlægssum på 52,243 mio. kr. godkendes,

 

at den kommunale kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr. godkendes,

 

at den kommunale kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr.  finansieres af Serviceområde 26 Udlån, langfristet tilgodehavende, indskud i Landsbyggefonden,  

 

at den kommunale garantistillelse på 15,962 mio. kr. , svarende til 50 % af støttede lån på i alt 31,924 mio. kr. godkendes,

 

at godkendelsen er betinget af, at der ikke er kommunal garantistillelse for ustøttede lån. Hvis denne forudsætning ikke holder, skal sagen behandles.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-81-10 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for salg af det tidligere plejehjem Rønnevænget i Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

  

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der kan afsluttes anlægsregnskab for salget af det tidligere plejehjem Rønnevænget i Haderup. Regnskabet fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 3. marts 2015 (punkt 60) givet bevilling til indtægt fra salg på 209.000 kr. og udgiftsbevilling på 727.000 kr. til indfrielse af lån, udgifter i forbindelse med handlen mm. 

Anlægsregnskabet er nu klar til afslutning.

 

Handelen er gennemført som planlagt. Kommunen har solgt servicearealerne og fået en indtægt på 0,209 mio. kr. Det kommunale grundkapitaltilskud fra plejehjemmet blev bygget er givet som et langsigtet lån. Lånet er ikke fuldt indfriet ifm. salget. Det giver teknisk set en udgift på 0,727 mio. kr. Det oprindelige kommunale kapitaltilskud var 1,081 mio. kr.

   

Stednr.

Anlægsprojekt

   U/I

Bevilling

Forbrug

Forskel

532086

Salg af Rønnevænget i Haderup

    U

     I

 727.000

-209.000

 727.337

-209.242

 -337

  242

Netto

 

 

 518.000

 518.095 

  -95

 

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede regnskab for 2015.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-9-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Overdragelse af Birkmosevej 21, Timring til Timring Sogns Borgerforening

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Timring Sogns Borgerforening har kontaktet Herning Kommune, idet man var af den opfattelse, at kommunen ville udbyde Birkmosevej 21, den tidligere kommunale planteskole i Timring til salg.

 

Det har ikke været tilfældet. Henvendelsen førte til en dialog om Borgerforeningens overtagelse af ejendommen.

 

Med forbehold for Byrådets godkendelse er der indgået aftale om, at Borgerforeningen overtager ejendommen på et sædvanligt gaveskøde mod, at Borgerforeningen overtager driften af det grønne område.

Sagsfremstilling

Ejendommen Birkmosevej 21, Timring har tidligere været anvendt som kommunal planteskole inden kommunesammenlægningen.

 

Efter kommunesammenlægningen har Herning Kommune sammen med lokale kræfter i Timring omdannet ejendommen til et grønt område i Timring. Både kommunen og lokalområdet har bidraget økonomisk til omdannelsen.

 

Den gamle planteskole benyttes derfor nu som en grøn fælled i Timring, ligesom den under Vildbjerg Cup benyttes som campingplads for forældre til de børn, som spiller deres kampe i Timring.

 

På ejendommen er også været placeret en lager/mandskabsbygning som Herning Kommunes driftsafdeling har benyttet. Drift har også haft et begrænset oplag på en del af grunden. Drift har ikke længere behov for hverken bygning eller oplagsplads.

 

Internt i administrationen har det været drøftet, hvad der skulle ske med ejendommen og bygning efter, at Drift ikke længere skulle bruge den.

 

Skibbild Sogns Borgerforening kontaktede administrationen for at få en afklaring på ejendommen herunder, om Borgerforeningen kunne overtage den.

 

Efter længere tids dialog er der, med forbehold for Byrådets godkendelse, opnået enighed mellem Borgerforeningen og administrationen om, at Borgerforeningen kan overtage en del af Birkmosevej 21 mod, at borgerforeningen overtager driften af det grønne areal. Den del Borgerforeningen overtager er markeret med røde streger på det indsatte luftfoto.

 

 

Der er som det ses tale om to matrikler, hvilket kun skyldes, at ejendommen er placeret i to forskellige ejerlav.

 

Arealet mod syd, hvor der er placeret en sø er afgrænset fra resten af ejendommen af et læhegn og hænger ikke naturligt sammen med det resterende areal. Arealet er ikke en del af det grønne område og bliver derfor frastykket inden det grønne areal overdrages til borgerforeningen. Herning Kommune bliver ved med at eje arealet. Søen er anlag af Natur og Grønne områder som en lille rekreativ sø i tilknytning til Timring Skole, der ligger lige nord for det grønne areal.

 

Det har været Timring Sogns Borgerforenings ønske, at arealet kan overdrages til Timring Sportscenter, idet halbestyreren naturligt vil stå for driften af arealet, herunder til Vildbjerg Cup. Administrationen kan anbefale overdragelse til Sportscentret. Overdragelsen vil ske på et gaveskøde på sædvanlige vilkår, men med en tilføjelse hvorefter benyttelsen til Vildbjerg Cup skal ske på samme vilkår som var arealet kommunalt ejet.

 

 

 

 

Økonomi

Herning Kommune afholder udgift på 30.000 kr. til matrikulære arbejder i forbindelse med frastykning af areal. Udgiften afholdes af afsat rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter.

 

Timring Sogns Borgerforening afholder udgifter til berigtigelse af overdragelsen i form af omkostninger til skøde og tinglysning.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at arealet beskrevet i sagsfremstillingen herover overdrages til Timring Sogns Borgerforening på et gaveskøde,

 

at Herning Kommune afholder udgiften på matrikulære arbejder i forbindelse med frastykning af det angivne areal mod syd på anslået 30.000 kr.,

 

at Timring Sogns Borgerforening afholder udgifterne til berigtigelse af overdragelsen i form af omkostninger til skøde og tinglysning,

 

at der til matrikulære arbejder meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 30.000 kr. i 2016 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001108 salg af mindre arealer 2016,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001102 i 2016.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej i Gullestrup, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 55 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 udvider arealet af rammeområde nr. 15.C2 og tilføjer anvendelse til boligformål til bestemmelserne for rammeområdet. Den overordnede mening med kommuneplantillægget, er at skabe mulighed for familieboliger inden for rammeområdet.

 

Kommuneplantillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup.

 

Lokalplanforslaget en næste dagsordenspunkt efter dette.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på udvalgsmødet den 30. juni 2014 principgodkendt, at planlægningen for ejendommene Gullestrupvej 53 og 55 ændres. Beslutningen fra Byplanudvalgsmødet er i strid med den gældende kommuneplanramme og den gældende lokalplan. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til ny lokalplan.

 

Lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup, sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byplanudvalget godkendte på udvalgsmødet den 30. juni 2014, at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af det eksisterende lokalplanområde mod vest, med henblik på at udlægge lokalplanområdet til centerformål med mulighed for familieboliger.

 

Plangrundlag

Det udvidede lokalplanområde er omfattet af kommuneplanrammerne 15.C2, 15.OF2 og 15.R8 og lokalplanerne 15.C2.1 og 15.B8.2. Den påtænkte anvendelse er ikke i overensstemmelse med de nævnte, gældende planer, og derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med ændring af kommuneplanramme 15.C2 og en ny lokalplan for området. Ændringen af ramme 15.C2 er en udvidelse af det eksisterende rammeområde til også at omfatte lokalplanområdet, og en tilføjelse til anvendelsen om boligformål.

 

Lokalplanen

Den nye lokalplan er omfattet af kommuneplanramme 15.C2. Anvendelsen dækker de eksisterende erhvervs- og butiksformål samt ældreboliger og offentlige formål, og har fået tilføjet mulighed for familieboliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager og have en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må højest være 40.

 

Naturbeskyttelse

Skovbyggelinien som kastes af skovbæltet langs Gullestrupvej skal, for at lokalplanen kan realiseres, søges ophævet af Naturstyrelsen. Der skal søges forhåndstilkendegivelse for dette, når planerne er foreløbig godkendt. Ophævelse eller en væsentlig reduktion af skovbyggelinien, er en forudsætning for at lokalplanen kan realiseres.

 

Kirkebyggelinie

Kirkebyggelinien om Gullestrup Kirke omfatter hele lokalplanområdet. Lokalplanen respekterer kirkebyggeliniens maksimale højde på 8,5meter. Det forventes derfor ikke at kirkebyggelinien vil være en hindring for vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 15.C2.2 for Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde i Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for udbud af nye boliggrunde i Arnborg er der udarbejdet lokalplan for området. Området er indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-24, men området er udlagt til boliger på store grunde med en bebyggelsesprocent på 15.

 

For at give mulighed for parcelhusgrunde med en bebyggelsesprocent på 30 er der udarbejdet kommuneplantillæg for området.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 57 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 71.B6.1 for et område udlagt til boliger ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan

2013-2024.

 

Bestemmelserne omkring bebyggelsesprocenten i den nuværende kommuneplanramme er for lav. Kommuneplanrammen siger 15 procent, og der ønskes en bebyggelsesprocent på 30, som normalt ved åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelseshøjden er 8,5 meter.

Parkeringskravet øges ligeledes fra 1½ pr. bolig til 2 p-pladser pr. bolig.

 

Området forventes overført fra landzone til byzone i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.

 

Rammeområdets afgrænsning udvides lidt mod syd for at få en bedre udnyttelse af området. Udvidelsen sker ud i åbeskyttelseslinjen og det skal præciseres nærmere i lokalplanen hvad man må inden for åbeskyttelseslinjen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde i Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Lokalplanforslag 71.B6.1 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg udlægger området til ny boligudstykning.

 

Herning Byråd har i budget for 2015 bestemt at, ”Borgerne skal tilbydes mulighed for at købe kommunale byggegrunde i Arnborg. Derfor skal otte grunde i Arnborg på Gl. Skarrildvej, hvor Herning Kommune har mulighed for at byggemodne, snarest muligt lægges ind i planlægningen”.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslag 71.B6.1 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg foreløbig vedtages.

 

Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget tager stilling til navngivning af området.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 71.B6.1 giver mulighed for Herning Kommune kan udbyde nye boliggrunde til salg i Arnborg. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan udstykkes 11 grunde.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre åben-lav bolig bebyggelse som fritliggende boliger. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund er fastsat til 30.

Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og med en maksimum bygningshøjde på op til 8,5 meter.

 

Lokalplanområdet er disponeret omkring en central grønning, som det samlende element for hele bebyggelsen. Det er her man mødes, grundejerforeningen kan etablere legeplads, der kan etableres fælles anlæg til regnvandshåndtering fra veje og fællesområde osv.

 

Regnvand fra tage og belægninger skal nedsives på den enkelte ejendom. Vejvand skal håndteres langs områdets veje eller i den fælles grønning. Alt overfladevand skal håndteres inden for lokalplanområdet. Regnvandshåndteringen er i overensstemmelse med forslag til Herning kommunes spildevandsplan 2015-25. Spildevandsplanen forventes endelig vedtage inden lokalplan 71.B6.1.

 

For at minimere mængden af afstrømmende overfladevand, for eksempel ved kraftige regnskyl, og for at sikre, at der for fremtiden dannes tilstrækkeligt grundvand, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at befæstelsesgraden for den enkelte grund maksimalt må være 40 %.

 

Området skal have ny adresse. Forvaltningen forslår i samarbejde med borgerforeningen følgende navne:

- Blomsterengen

- Engborg

- Rindengen

 

Byplanudvalget har på mødet den 21. december 2015 besluttet, at navnet på området fastsættes som: Rind Å Engen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 71.B6.1 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg foreløbigt vedtages,dog således

 

at §8.1 i lokalplanens bestemmelser tilrettes således, at træ også tillades som byggemateriale.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har d. 23. marts 2015 principgodkendt at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde ved Nedertoften. Baggrunden herfor er en konkret ansøgning om udstykning af et ubebygget areal til boliger.

 

Planafdelingen har derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 41.B19.1, som muliggør et nyt boligområde.

 

Lokalplan 41.B19.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Tillægget udlægger en ny ramme (41.B19), som muliggør anvendelse af boliger, herunder åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 41.B19.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvad angår anvendelse til boliger, herunder som tæt/lav bebyggelse.

 

Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024 (bilag 1), som udlægger en ny kommuneplanramme (41.B19) til boliger enten som åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

 

Den nye kommuneplanramme er afgrænset af Vildbjergvej mod nord, Nedertoften mod vest, boligområde ved Fællestoften mod syd og en virksomhed mod øst.

 

        

Eksisterende kommuneplanrammer           Fremtidige kommuneplanrammer

 

Den nye kommuneplanramme fastsætter desuden, at der skal være en afskærmende beplantning langs Vildbjergvej og langs den østlige afgrænsning af kommuneplanrammen, så der sikres en grøn sammenhæng langs Vildbjergvej og visuel afskærmning mod den eksisterende virksomhed øst for rammeområdet.

 

I Herning Kommuneplan 2013-24 er arealet, som den nye kommuneplanramme 41.B19 dækker, udpeget til at være em del af en grøn bystruktur. Den nye kommuneplanramme 41.B19 giver mulighed for etablering af boliger i området og derfor vil en udpegning af en grøn bystruktur ikke være forenelig med en udstykning af boliger.    

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområdet ved Nedertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har d. 23. marts 2015 principgodkendt at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde ved Nedertoften. Baggrunden herfor er en konkret ansøgning om udstykning af et ubebygget areal til boliger.

 

Planafdelingen har derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 41.B19.1, som muliggør et nyt boligområde.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere boliger enten i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse, dvs. enten som fritliggende enfamiliehuse eller rækkehuse.

 

Forslag til lokalplan 41.B19.1 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i Tjørring og er afgrænset af Vildbjergvej mod nord, Nedertoften mod vest, boligområde ved Fællestoften mod syd og en eksisterende virksomhed mod øst. Lokalplanområdet er i dag ubebygget med overvejende selvgroet beplantning.

 

Forslag til lokalplan 41.B19.1 (bilag 1) giver mulighed for etablering af boliger enten som åben/lav eller tæt/lav bebyggelse. Dog stiller lokalplanen krav om, at der ikke må være en blanding af de to typer bebyggelse i området, så der sikres en helhed og ensartet bebyggelse inden for lokalplanområdet. Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Nedertoften.

 

 

 

 

          

 

Lokalplankort for åben/lav bebyggelse                          

 

 

Lokalplankort for tæt/lav bebyggelse

 

 

Derudover stiller lokalplanen krav om, at der skal etableres beplantning langs Vildbjergvej og langs lokalplanområdets østlige afgrænsning for at sikre en grøn sammenhæng langs Vildbjerg og en visuel afskærmning mod Vildbjergvej og den eksisterende virksomhed øst for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen tager højde for støj fra virksomheden beliggende mod øst og Vildbjergvej ved at stille krav om etablering af støjdæmpende foranstaltninger, f.eks. støjskærm, langs lokalplanområdets østlige afgrænsning og udlægge en byggelinje langs Vildbjergvej, hvor der ikke må bebygges mellem byggelinjen og Vildbjergvej.   

 

I den nordlige del af lokalplanområdet er der et trace, hvori der ligger kloakledninger, som følger et gammelt vejforløb. Kloakledningerne skal flyttes eller omlægges før der kan etableres boliger. På nuværende tidspunkt forventer Herning Vand, at de bliver flyttet i 2021.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nye udstykning får adresse på Nedertoften, da lokalplanområdet har vejadgang herfra og de nye boliger vil indgå som en naturlig forlængelse af de eksisterende husnumre på Nedertoften.

 

Lokalplan 41.B19.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 41.B19.1 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 59 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Vand ønsker i forbindelse med separatkloakering i den østlige del af Sunds at etablere et regnvandsbassin på arealet på hjørnet af Strandvejen og Åvej. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.  

 

Da arealet er klassificeret som byzone, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-24 for rekreativt område ved Åvej i Sunds, som kan ses i bilag 1

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 59 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Vand ønsker i forbindelse med separatkloakering i den østlige del af Sunds at etablere et regnvandsbassin på arealet på hjørnet af Strandvejen og Åvej (matr. 2eg sunds By, Sunds.) Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.  

 

Kortet viser omfanget af Kommuneplanramme 21.R12.

 

Herning Kommune ejer arealet. Herning Kommune er ved at indgå aftale med Herning Vand om, at de køber arealet og etablerer regnvandsbassin derpå. 

 

Da arealet er klassificeret som byzone, er det nødvendigt, at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. 

 

Kommuneplanramme 21.R1 for rekreativt område ved campingpladsen skal derfor ændres for den del hvorpå der ønskes etableret regnvandsbassin. 

 

Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-24 for rekreativt område ved Åvej i Sunds, som kan ses i bilag 1. Der er ligeledes udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 for at muliggøre projektet. 

 

Med tillægget laves en ny kommuneplanramme 21.R12 for rekreativt område ved Åvej i Sunds, som giver mulighed for at arealet anvendes til offentlige rekreative formål, som grønt område, klimatilpasning, regnvandsbassin mm.

 

Da arealet er centralt beliggende ved ankomstvejen til Søgården og campingpladsen er der i planlægningen lagt vægt på, at arealet også i fremtiden kommer til at have et åbent, indbydende og imødekommende udtryk.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 59 for et rekreativt område ved Åvej i Sunds foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for rekreativt område ved Åvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Vand ønsker i forbindelse med separatkloakering i den østlige del af Sunds at etablere et regnvandsbassin på arealet på hjørnet af Strandvejen og Åvej. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.  

 

Da arealet er klassificeret som byzone, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 for et rekreativt område ved Åvej i Sunds, som kan ses i bilag 1. 

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Vand ønsker i forbindelse med separatkloakering i den østlige del af Sunds at etablere et regnvandsbassin på arealet på hjørnet af Strandvejen og Åvej (matr. 2eg sunds By, Sunds.) Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.  

 

 

Kortet viser området for lokalplan nr. 21.R12.1.

 

Herning Kommune ejer arealet. Herning Kommune er ved at indgå aftale med Herning Vand om at de køber arealet og etablerer regnvandsbassin derpå. 

 

Arealet er i dag omfattet af lokalplan nr. 4.17.1 for område ved Sunds campingplads. Området er en del af delområde IV, som er udlagt til offentligt friareal og parkering. Arealet anvendes ikke til parkering i dag.

 

For at muliggøre projektet, er det nødvendigt at planlægningen for området ændres i overensstemmelse med projektet. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds. Der er ligeledes udarbejdes et forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-24 for at muliggøre projektet. 

 

Da arealet er centralt beliggende ved ankomstvejen til Søgården, og campingpladsen er der i planlægningen lagt vægt på, at arealet også i fremtiden kommer til at have et åbent, indbydende og imødekommende udtryk.  

 

På arealet er en del gamle og bevaringsværdige træer. Med forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 søges disse træer bevaret.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-15 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Herning Kirkehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 14. september 2015 godkendt, at der udarbejdes lokalplan på baggrund af et konkret projektforslag, for at muliggøre en udvidelse af Herning Kirkehus.

 

På den baggrund indstilles lokalplanforslag nr. 12.B22.1 for Herning Kirkehus hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at muliggøre en udvidelse af Herning Kirkehus.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Herning Sogns Menighedsråd om at udvide det eksisterende kirkehus med et konkret projekt. Projektet er baseret del på en bevaring og renovering af det eksisterende kirkehus og dels på tilføjelsen af en ny, større bygningskrop ud mod Østre Kirkevej.

 

Plangrundlag

En del af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirkehus og Kirkeplads, som aflyses for det område, der omfattes af nærværende lokalplan ved dennes endelige vedtagelse. Området er omfattet af kommuneplanramme 11.OF6 Offentligt område ved Herning Kirke, Herning Kommuneplan 2013-2024. Lokalplanen kan udarbejdes inden for den eksisterende kommuneplanramme.

 

Lokalplanområdet, området omkring Herning Kirke og villakvarteret Østre Kirkevej og Nørre Allé indgår som en del af et bevaringsværdigt bymiljø med stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, der er beskrevet i Herning Kommuneatlas. Herning Torv og dets omgivelser, herunder området omkring Herning Kirke, er registreret som kulturhistorisk interesseområde i kommuneplanen.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger på kanten af byens ældste villakvarter umiddelbart nord for Herning Kirke, der ligger ved Torvet, centralt i Herning.

Området afgrænses af Nygade mod syd, Nørre Allé mod vest og Østre Kirkevej mod øst. Mod nord grænser lokalplanområdet direkte op til villakvarteret.

Lokalplanområdet er ca. 1100 m2. Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må ikke overstige 90.

 

Der ligger i dag to bygninger inden for lokalplanområdet; Herning Kirkehus, Østre Kirkevej 1A og en kirkebetjentbolig, Østre Kirkevej 1B.

Kirkebetjentboligen, der er en rødstensvilla opført i 1917, har middel bevaringsværdi.

 

Kirkepladsen omkring Herning Kirke og Kirkehuset fremstår som en fin helhed med chausséstensbelægning, plantebede med bunddække og store træer.

 

Umiddelbart uden for lokalplanområdet, på Kirkepladsen og i nabohaver mod nord og vest, findes flere store, bevaringsværdige træer.  Disse træer kan blive påvirket af byggeri i lokalplanområdet, og det er derfor vigtigt, at man i byggefasen træffer de nødvendige foranstaltninger, så træerne skånes mest muligt.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet inddeles i 5 byggefelter samt et fri- og parkeringsareal.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8 meter. Der kan etableres kælder under en del af bebyggelsen.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende villakvarter. Derfor stiller lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i rødt murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med rød vingetegl. Vinduesrammer, døre mv. skal udføres i samme diskrete farve, så der opnås en helhedsvirkning. Facaden mod øst, langs Østre Kirkevej, skal brydes med vinduespartier og mønster eller anden form for variation i murværket.

 

Der må ikke plantes træer i lokalplanområdet. Sammenhængen med Kirkepladsen og karakteren af åbent byrum skal bevares, og de eksisterende, store træer på Kirkepladsen skal fortsat være den karaktergivende beplantning i området.

 

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af Østre Kirkevej 1B, der i dag fungerer som kirkebetjentbolig, og har middel bevaringsværdi.

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og stier, og vejbetjenes som i dag fra Nørre Allé og Østre Kirkevej.

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Lokalplanen giver mulighed for indbetaling til p-fonden for det antal p-pladser, der ikke kan etableres inden for lokalplanområdet. Der stilles desuden krav om cykelparkering.

 

Da lokalplanområdet er en del af et bevaringsværdigt bymiljø med stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, stiller lokalplanen desuden krav om, at retablering af plads og fortovsareal samt nybyggeri og skiltning skal ske efter et projekt, der skal godkendes af Herning Kommune. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 12.B22.1 for Herning Kirkehus foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 56 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk ønsker at udvide varmeværket ved Halkjærvej i Ørnhøj. Kommuneplantillægget er principgodkendt på Byplanudvalgets møde den 26. oktober 2015. På baggrund af dette er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 56 for varmeværk og solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj. Kommuneplantilægget er en forudsætning for at kunne vedtage forslag til lokalplan 84.T1.2 for varmeværk og solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2012 en lokalplan for placering af solfangeranlæg ved Halkjærvej. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om udvidelse af varmeværket ved Halkjærvej 18 i Ørnhøj ved det eksisterende solvarmeanlæg. De ønsker at placere en biomassekedel på adressen til brug i vinterhalvåret, hvor solvarmeanlægget ikke producerer den nødvendige varme. Dermed kan de benytte de eksisterende rørledninger. Opførsel af biomassekedel er med til at omlægge en del af varmeværket til vedvarende energi.

 

Kommuneplantillæg nr. 56 har til formål at sikre, at der kan udarbejdes ny lokalplan for varmeværk ved Halkjærsvej. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 56 for varmeværk og solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Varmeværk i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk ønsker at udvide varmeværket ved Halkjærvej i Ørnhøj. Lokalplanen er principgodkendt på Byplanudvalgets møde den 26. oktober 2015. På baggrund af dette er der udarbejdet forlag til lokalplan 84.T1.2 for varmeværk og solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2012 en lokalplan for placering af solfangeranlæg ved Halkjærvej. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om udvidelse af varmeværket ved Halkjærvej

18 i Ørnhøj ved det eksisterende solvarmeanlæg. De ønsker at placere en biomassekedel på adressen til brug i vinterhalvåret, hvor solvarmeanlægget ikke producerer den nødvendige varme. Dermed kan de benytte de eksisterende rørledninger. Opførsel af biomassekedel er med til at omlægge en del af varmeværket til vedvarende energi.

 

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har ikke konkrete planer om en udflytning men lokalplanen er udarbejdet så Varmeværket på sigt kan udflyttes til lokalplanområdet, hvor der er den fornødne plads til eventuelle fremtidige udvidelser.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 84.T1.2 for varmeværk for solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

  X

    X

 

Sagsresume

Byplanudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede henholdsvis den 10. august og den 17. august 2015 foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forud for den politiske behandling i Herning Byråd den 25. august blev der gjort opmærksom på, at C. Th. Sørensens haveanlæg på Industrivej Syd 1B er blevet fældet. Dette er årsagen til, at foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 er sendt tilbage til fornyet behandling i Byplanudvalget.

  

Baggrunden for tillæg nr. 33 og det tilhørende forslag til lokalplan 33.E2.3 er et konkret ønske om en ny anvendelse af byggeri i området samt et behov for at videreføre de byggemuligheder og anvendelse, som blev fastlagt med masterplanen. Masterplan for Birk blev godkendt af Byrådet i 2011.

 

Lokalplan 33.E2.3 for erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk stemmer ikke overens med kommuneplanen. Derfor indstilles tillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede henholdsvis den 10. august og den 17. august 2015 foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forud for den politiske behandling i Herning Byråd den 25. august blev der gjort opmærksom på, at C. Th. Sørensens haveanlæg på Industrivej Syd 1B er blevet fældet. Dette er årsagen til, at foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 er sendt tilbage til fornyet behandling i Byplanudvalget. Fjernelse af haveanlægget har ikke resulteret i ændringer i kommuneplantillæg nr. 33 siden den forrige behandling i Byplanudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Kommuneplantillæg nr. 33

Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 (bilag 1) danner det kommuneplanmæssige grundlag for udarbejdelse af lokalplanforslag 33.E2.3 for erhverv på Industrivej Syd 1B. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den eksisterende ramme 33.E2 for området, hvad angår anvendelse.

 

Kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 ændrer afgrænsningen af følgende rammeområde 33.E2 – Erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej), 33.OF2 – Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej og 33.OF1 – Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej, så de er tilpasset afgrænsningen af gældende lokalplaner. For rammeområde 33.E2 og 33.OF2 er der ændret i rammebestemmelserne, så de er i overensstemmelse med Masterplan for Birk.

  

Ny afgrænsning af kommuneplanrammerne 33.E2, 33.OF2 og 33.OF1 - Ikke målfast

 

Masterplan for Birk

Byplanudvalget vedtog 8. august 2011, at Masterplan for Birk fremover skal være grundlaget for områdets udbygning. Masterplanen er inddelt i to områder: En vestlig del og en østlig del. Kommuneplanramme 33.E2 og 33.OF2 er beliggende i masterplanens østlige del.

 

For den østlige del af masterplanen gælder det, at der er en tydelig nord-sydgående struktur med bebyggelse, parkeringsarealer og plantebælter. I området mellem den eksisterende bebyggelse langs Silkeborgvej og den nye bebyggelse langs Uldjydevej, som masterplanen foreslår, er der en større øst-vestgående grønning med forbindelse til De Geometriske Haver, Angli-bygningen, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum og HEART – Herning Museum of Contemporary Art. En anden øst-vest gående forbindelse er aktivitetsgaden Studenterstrøget, som er en befæstet forbindelse mellem Kløvervej mod vest og Hammerum mod øst og skal fungere som et ”shared space”.

 

Kommuneplanramme 33.E2

Forslag til kommuneplanramme 33.E2 indeholder bestemmelser for, at der i den vestlige del af område E2 mellem Fastrupvej og Birk Centerpark skal mod syd friholdes et areal til et kultur- og idrætsbælte, som skal have karakter af et åbent grønt forløb samt mulighed for udbygning af Studenterstrøget mod syd.

 

I forslag til kommuneplanrammen er der i anvendelsen tilføjet, at der kan etableres indendørs foreningsformål og festsal samt fastsat et tilhørende parkeringskrav på henholdsvis 1 pr. 50 m2 og 1 pr. 8. gæst.

 

Det samlede areal for detailhandel til særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, er reguleret fra 10.000 m2 til 16.285 m2. Der er i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget opgjort, hvor mange m2 detailhandel for særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, de faktiske og de allerede lokalplanlagte forhold udgør. På baggrund af de eksisterende og allerede lokalplanlagte forhold er der ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at udvide det samlede areal for detailhandel til særlig pladskrævende varer, jf. den gældende Planlov.

 

Kommuneplanramme 33.OF2

Forslag til kommuneplanramme 33.E2 indeholder bestemmelser for, at der skal friholdes areal til udbygning af Studenterstrøget.

 

I forslaget til kommuneplanrammen er der i anvendelsen tilføjet, at der kan etableres serviceerhverv tilknyttet offentlige formål, etageantallet ændres til højest 3, bygningshøjden ændres til højest 18 meter og opholdsareal ændres til mindst 10% af erhvervsetagearealet. Kommuneplanrammens anvendelsesmuligheder, etageantal og bygningshøjde vil dermed stemme overens med Masterplan for Birk.

 

Kommuneplanramme 33.OF1

Det er alene afgrænsningen af dette rammeområde, som ændres. De nuværende bestemmelser for kommuneplanramme 33.OF1 fortsætter.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

    X

 

Sagsresume

Byplanudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede henholdsvis den 10. august og den 17. august 2015 foreløbig vedtagelse af lokalplan 33.E2.3. Forud for den politiske behandling i Herning Byråd den 25. august 2015 fremkom oplysning om, at C. Th. Sørensens haveanlæg på Industrivej Syd 1B er blevet fældet. Dette er årsagen til, at den foreløbige vedtagelse af lokalplan 33.E2.3 er sendt tilbage til fornyet behandling i Byplanudvalget.

  

Byplanudvalget principgodkendte den 3. februar 2014 igangsætning af ny lokalplan ved Industrivej Syd i den østlige del af Birk på baggrund af et konkret ønske om ny anvendelse til bl.a. forlystelse.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 33.E2.3 for erhverv på Industrivej Syd 1B, som bl.a. giver nye anvendelsesmuligheder, skærper bestemmelser for ny bebyggelses udformning og fremtræden samt sikrer bevaringsværdig beplantning. Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen kan konstatere, at ejeren i perioden 15. juli - 24. august 2015 har ladet de største træer i C. Th. Sørensens haveanlæg fælde. Forvaltningen var på besigtelse d. 15. juli 2015. Ejeren opgiver årsagen til at være, at området efter hans opfattelse var kommet under så stærkt forfald med bl.a. mange stormfældede træer, at en gennemgribende oprydning var nødvendig. Ejeren har endvidere oplyst, at han arbejder med konkrete planer for et nybyggeri på ejendommen.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er noget tilbage af det, der kunne have været et bevaringsværdigt haveanlæg af C. Th. Sørensen. Forvaltningen har udarbejdet et nyt lokalplanforslag for den konkrete ejendom, Industrivej Syd 1B, da ejer har et konkret ønske om en ny anvendelse til forlystelse og etablering af møbelbutik.

 

Forvaltningen har vurderet, at det er mest hensigtmæssigt, at det nye lokalplanforslag kun omfatter Industrivej Syd 1B. Dette begrundes med, at regeringen har varslet ændringer i lovgivningen om detailhandel i en kommende planlovsændring, som forventes at komme i den første halvdel af 2016.

 

Generelt er området syd for Industrivej Syd kendetegnet ved flere eksisterende detailhandelsbutikker, herunder til særlig pladskrævende varegrupper og møbelbutikker. Forvaltningen har gennem årene modtaget flere forespørgsler på etablering af detailhandel ved Industrivej Syd, som har fået afslag bl.a. pga. gældende lovgivning om detailhandel.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at arbejdet med en ny lokalplan for et større erhvervsområde ved Industrivej Syd afventer ændringer i planloven.

 

Forvaltningen vurderer også, at der i lokalplanforslaget for Industrivej Syd 1B ikke kan gives mulighed for en møbelbutik i forhold til den gældende lovgivning. Baggrunden herfor er, at der ikke må udlægges nye arealer til møbelbutikker, hvis der er plads til møbelbutikker inden for kommunens bymidteområde. Forvaltningen vurderer, at der er andre placeringsmuligheder for en møbelbutik, enten i bymidten eller i et bydelscenter.

 

  

Lokalplanområdet

Forslag til lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk (bilag 1) omfatter et areal på ca. 3,9 ha beliggende i den østlige del af Birk. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Industrivej Syd, mod syd af det åbne land og mod øst samt vest af erhverv. Lokalplanområdet anvendes i dag til erhverv.

 

Lokalplanområdets beliggenhed i Birk

 

Lokalplanforslaget

Disponeringen af lokalplanområdet tager udgangspunkt i Masterplan for Birk. Byplanudvalget vedtog den 8. august 2011, at Masterplan for Birk fremover skal være grundlaget for områdets udbygning. Lokalplanområdet er disponeret ud fra en tydelig nord-sydgående struktur af byggefelter i masterplanen. I masterplanen er C.Th. Sørensens haveanlæg indtegnet som et grønt område. Forvaltningen skønner på baggrund af, at der ikke længere findes et bevaringsværdigt haveanlæg, kan gives mulighed for at forlænge byggefeltet på den pågældende ejendom mod syd. Dette vil være med til at understrege den nord-sydgående struktur af byggefelter i masterplanen yderligere. Byggefeltet vil stadig i hovedtræk fastholde den samme rytme som de øvrige byggefelter i masterplanen langs Industrivej Syd følger, hvilket er en varierende længde på byggefelterne langs Industrivej Syd ud mod det grønne forløb (grønningen) i masterplanen. 

Masterplan for Birk - Ikke målfast

 

 

Det er lokalplanens formål at muliggøre ny anvendelse i de eksisterende bygninger på Industrivej Syd 1B. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 2-4 og festsal til erhvervsmæssig udlejning.

 

Lokalplanen har til formål at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og fremtræden, som harmonerer med lokalplanområdets beliggenhed i Birk. Dette kommer til udtryk i, at lokalplanforslaget udlægger byggefelter i overensstemmelse med strukturen i masterplanen, fastlægger en bebyggelsesprocent på 50 og giver mulighed for at opføre bebyggelse i to etager. Endvidere stiller lokalplanforslaget krav til bebyggelsens udformning og fremtræden, herunder farve- og materialevalg med det formål at ”stramme” området op på sigt på grund af områdets beliggendhed i Birk. F.eks. skal ny bebyggelse have ydermure, som fremtræder med en glat overfladestruktur, som f.eks. betonelementer malet eller indfarvet og bygningernes ydermur skal fremstå i hvid eller sort eller en blanding af hvid og sort.

 

Derudover skal lokalplanen sikre bevaringsværdig beplantning i form af kastanjetræer foran og langs siden af den eksisterende bebyggelse. 

 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 33.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 33.E2.3 - Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Vestergade 41-43 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 6. oktober 2015 forslag til lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41 - 43 i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015. Der er indkommet 1 indsigelse til lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelsen skal give anledning til ændringer i forhold til omfang af bevaringsværdig bebyggelse på Vestergade 41, vejadgang fra syd til Vestergade 41 og mulighed for flagstænger.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 11.C27.2B udlægger Vestergade 41 og 43 i Herning til centerformål. Området kan anvendes til kontorerhverv, butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder samt offentlige formål og boliger.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive den eksisterende villa på Vestergade 43. Villaen på Vestergade 41 skal bevares. Villaerne er oprindeligt opført som direktørvillaer til Herning Klædefabrik. Vestergade 41 er den bedst bevarede villa. Villaen på Vestergade 43 er i højere grad ombygget, og den har derfor ikke lige så høj bevaringsværdi som Vestergade 41.

 

Der er i den offentlige høring kommet en indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigelsen er vedlagt som bilag 1.

 

Indsigelsen er opsummeret og kommenteret i indsigelsesnotatet, der er vedlagt som bilag 2.

 

På baggrunde af indsigelsen anbefaler forvaltningen, at der ved den endelige vedtagelse af lokalplanen sker følgende ændringer:

 

Bevaringsværdig bebyggelse

En mindre del af bebyggelsen på Vestergade 41 er en senere tilbygning. Derfor anbefaler forvaltningen, at lokalplankortet ændres, så det kommer til at fremgå, at det kun er den oprindelige del af bygningen, der er bevaringsværdig. Forslag til nyt lokalplankort er vedhæftet som bilag 3.

 

Adgang fra syd

Hvis parkeringsarealerne ændres skal der fortsat være mulighed for adgang fra syd til bagbygningen på Vestergade 41.

 

Flagstænger

Forvaltningen indstiller, at der bliver mulighed for at opstille én flagstang på hver ejendom med mulighed for at flage med Dannebrog. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.C27.2 endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at lokalplankortet ændres som vist på bilag 3, og at det tilføjes til § 4.: "Ved ændring af parkeringsarealer og adgangsveje skal der være mulighed for adgang til baghus og udearealer på Vestergade 41 fra syd."

 

at§ 7.17 ændres fra: Flagstænger og fritstående skilte som klapskilte, a-skilte og lignende er ikke tilladt.
til: Flagstænger med reklameflag og fritstående skilte som klapskilte, a-skilte og lignende er ikke tilladt. Der må på hver ejendom opsættes én flagstang.  

 

 

Johs. Poulsen og Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Johs. Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for boligområde ved Grøndahlsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christian Stenbro Eriksen

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 25. august 2015 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2013 – 2024 med tilhørende miljørapport. Tillægget har sammen med forslag til lokalplan nr. 14.B12 for Grøndahlsvej været i offentlig høring fra den 27. august 2015 til den 22. oktober 2015.

 

Planforslagene giver mulighed for at bygge boliger i op til 15 etager syd for Grøndahlsvej i Herning.

 

Der er i den offentlige høring indkommet indsigelser mod tillæg nr. 42 i forhold til:

 • Højde på byggeri mod Gl Vejlevej
 • Højhuspolitik og tæthed
 • Friarealer

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 42 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2013 – 2024

Forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2013 – 2024 ændrer de eksisterende kommuneplanrammer på følgende punkter:

 • Bygningshøjden øges til 15 etager og 54 meter for at give mulighed for byggeri af højhuse mellem Grøndahlsvej og Knudmosen.
 • Bebyggelsesprocenten øges til 150 % for at give mulighed for højere og tættere bebyggelse.
 • Kravet til friarealer til reduceres fra 100 % af boligarealet til 50 % af boligarealet.

 

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der indkommet 6 bemærkninger og indsigelser til planforslagene. Der har også været afholdt er borgermøde den 12. november 2015. Borgermødet handlede primært om lokalplanforslaget og er nærmere beskrevet i indsigelsesnotat. (bilag 2).

 

Alle bemærkninger og indsigelser til planforslagene er vedlagt som bilag 1. Forvaltningen har opsummeret og kommenteret bemærkninger og indsigelser i bilag 2.

 

3 af emnerne i de indkomne indsigelser handler om bestemmelser i kommuneplantillægget. Forvaltningens vurdering af emnerne fremgår af kortbilag 2. Herunder er forvaltningens anbefalinger i forhold til den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget opsummeret:

 

Højde på byggeri mod Gl Vejlevej

Med en højde på op til 15 etager og 54 meter giver forslag til tillæg nr. 42 mulighed for at opføre bebyggelse med en markant skyline i det sydlige Herning. Tillægget fastlægger, at bebyggelsen maksimalt kan opføres i 8 etager og 30 meters højde mod Gl Vejlevej. Forvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at tage mere hensyn til villaerne, end der allerede er gjort ved at trappe bebyggelsen ned, hvis en ny bebyggelse både skal fremstå markant og som en helhed.

 

Højhuspolitik og tæthed

De nye planforslag er i overensstemmelse med højhuspolitikkens scenarie: ”Høje huse i grupper – tæt formation”. Høj og tæt bebyggelse syd for Grøndahslvej vurderes at være i overensstemmelse med højhuspolitikkens og kommuneplanens overordnede, strategiske mål om at fortætte Herning by.

 

Friarealer

Forslag tillæg nr. 42 reducerer kravet om friareal fra 100 % til 50 % af boligarealet. Med en placering ved det rekreative naturområde Knudmosen vurderer forvaltningen, at det vil være tilstrækkeligt med friarealer på 50 % af boligarealet. I Herning bymidte ligger kravet til friarealer typisk mellem 10 og 30 % af boligetagearealet.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder et udkast til en sammenfattende redegørelse. Den beskriver, hvordan planforslagene vil påvirke miljøet, hvis planforslagene vedtages uden ændringer. Den beskriver også, hvordan der er taget hensyn til de forventede miljøpåvirkninger. Alle miljøpåvirkninger af de nye planforslag er vurderet i forhold den eksisterende planlægning for området med mulighed for bebyggelse i op til 8 etager. Konklusionen for den sammenfattende redegørelse er:

 • Byggeri i op til 15 etager ved Grøndahlsvej vil give Herning en mere synlig byfront mod syd med et mere markant udtryk end den nuværende planlægning giver mulighed for.
 • Om vinteren vil byggeri med det nye planforslag kaste længere, men smallere skygger på bebyggelsen nord for Grøndahslvej.
 • Om foråret og efteråret vil byggeri med det nye planforslag kaste skygge på den sydligste del af bebyggelsen nord for Grøndahlsvej.
 • Om sommeren vil hverken den eksisterende planlægning eller de nye planforslag kaste skygge på bebyggelsen nord for Grøndahslvej.
 • Sidst vinteren vil de nye planforslag give lidt mere skygge på de sydligste villaer på Gl Vejlevej
 • Om foråret og efteråret vil det nye planforslag kaste mere skygge på de sydligste villaer på Gl Vejlevej
 • Om sommeren kaster det nye planforslag mere skygge på de to sydligste villaer på Gl. Vejlevej om eftermiddagen. Om aftenen er det bebyggelsen nord for Grøndahlsvej, der kaster skygger på villaerne på Gl. Vejlevej.
 • Inden der kan bygges boliger med tilhørende friarealer skal den kortlagte jordforurening fjernes. Det vurderes, at det er muligt at fjerne jordforureningen.
 • I forhold til støj, trafik, kulturarv, plante- og dyreliv samt overflade- og grundvand er det vurderet, at planerne hverken har negativ indflydelse på miljøet eller bliver påvirket negativt af de nævnte faktorer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 42 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Grøndahlsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 25. august 2015 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej med tilhørende miljørapport. Lokalplanforslaget har sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 42 været i offentlig høring fra den 27. august 2015 til den 22. oktober 2015.

 

Planforslagene giver mulighed for at bygge boliger i op til 15 etager syd for Grøndahlsvej i Herning.

 

Der er i den offentlige høring kommet indsigelser mod lokalplanforslaget i forhold til:

 • Skyggevirkninger for boliger på Sabroesvej og Gl Vejlevej
 • Indkigsgener for boliger på Gl Vejlevej
 • Medlemskab af grundejerforening
 • Ejendomsværditab ved realisering af lokalplanforslag
 • Højde på byggeri – Hernings skyline set fra syd
 • Placering af byggefelter

 

På baggrund af indsigelserne indstiller forvaltningen, at lokalplanforslagets bestemmelser om grundejerforening ændres ved den endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning

Lokalplanområdet er en del af byomdannelsesområdet ved Sabroesvej, Thrigesvej og Grøndahlsvej i det sydlige Herning. Mod syd grænser det op til naturområdet Knudmosen.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre 5 bygninger langs Grøndahslvej med en højde mellem 10 og 14 etager og en tilbagetrukket tagetage.

 

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der indkommet 6 bemærkninger og indsigelser til planforslagene. Der har også været afholdt er borgermøde den 12. november 2015.

 

Alle bemærkninger og indsigelser til planforslagene er vedlagt som bilag 1. Forvaltningen har opsummeret og kommenteret bemærkninger og indsigelser i bilag 2. Indsigelserne om højde på byggeri mod Gl Vejlevej, Højhuspolitik og tæthed samt friarealer er kommenteret under den foregående sag om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42.Forvaltningens anbefalinger til ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse er opsummeret herunder.

 

Grundejerforening

Der er fælles interesser for ejendommene inden for lokalplan 14.B12.1 og ejendommene inden for grundejerforeningen for Sabroesvej-Grøndahlsvej-Thrigesvej. Derfor vurderer forvaltningen, at alle ejere inden for den nuværende lokalplan 14.BL6.2 skal være med i den grundejerforening, der er oprettet på baggrund af lokalplan 14.BL6.2. Der er blandt andet en fælles legeplads for hele området på Sabroesvej som de ny beboere syd for Grøndahlsvej også kan benytte.

 

Højde på byggeri – skyline og skyggegener

Højden på byggeriet inden for lokalplanområdet har to væsentlige påvirkninger af omgivelserne set i forhold til den nuværende lokalplan 14.BL6.2.

Ved at give mulighed for byggeri i op til 15 etager langs Grøndahslvej kan Herning få en mere synlig byfront mod syd med et mere markant udtryk end med den nuværende planlægning for området. Det nye forslag til lokalplan 14.B12.1 ændrer hierarkiet mellem bygningerne mod Knudmosen i forhold til den eksisterende lokalplan 14.BL6.2. I den eksisterende lokalplan er de to bygninger for enden af Thrigesvej de højeste og danner en byport fra syd. Med det nye lokalplanforslag vil alle bygningerne indgå en samlet helhed med de højeste bygninger i midten.

 

Højere byggeri syd for Grøndahlsvej vil give flere skyggegener for bebyggelsen nord for Sabroesvej om foråret og efteråret.

 

Indkigsgener for villaer på Gl Vejlevej, afstand til skel mod vest og placering af byggefelter

Forvaltningen har vurderet, at der for disse emner ikke er væsentlig forskel på mulighederne i den nuværende lokalplan 14.BL6.2 og det nye forslag til lokalplan 14.B12.1. Forvaltningen vurderer derfor, at disse indsigelser ikke bør give anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Vejnavne i lokalplanen og ejendomsværditab

Disse emner reguleres ikke af Planloven og giver derfor ikke anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplan

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder et udkast til en sammenfattende redegørelse. Den beskriver, hvordan planforslagene vil påvirke miljøet, hvis planforslagene vedtages uden ændringer. Den beskriver også, hvordan der er taget hensyn til de forventede miljøpåvirkninger. Alle miljøpåvirkninger af de nye planforslag er vurderet i forhold den eksisterende planlægning for området med mulighed for bebyggelse i op til 8 etager. Konklusionen for den sammenfattende redegørelse er:

 • Byggeri i op til 15 etager ved Grøndahlsvej vil give Herning en mere synlig byfront mod syd med et mere markant udtryk end den nuværende planlægning giver mulighed for.
 • Om vinteren vil byggeri med det nye planforslag kaste længere, men smallere skygger på bebyggelsen nord for Grøndahslvej.
 • Om foråret og efteråret vil byggeri med det nye planforslag kaste skygge på den sydligste del af bebyggelsen nord for Grøndahlsvej.
 • Om sommeren vil hverken den eksisterende planlægning eller de nye planforslag kaste skygge på bebyggelsen nord for Grøndahslvej.
 • Sidst vinteren vil de nye planforslag give lidt mere skygge på de sydligste villaer på Gl Vejlevej
 • Om foråret og efteråret vil det nye planforslag kaste mere skygge på de sydligste villaer på Gl Vejlevej
 • Om sommeren kaster det nye planforslag mere skygge på de to sydligste villaer på Gl. Vejlevej om eftermiddagen. Om aftenen er det bebyggelsen nord for Grøndahlsvej, der kaster skygger på villaerne på Gl. Vejlevej.
 • Inden der kan bygges boliger med tilhørende friarealer skal den kortlagte jordforurening fjernes. Det vurderes, at det er muligt at fjerne jordforureningen.
 • I forhold til støj, trafik, kulturarv, plante- og dyreliv samt overflade- og grundvand er det vurderet, at planerne hverken har negativ indflydelse på miljøet eller bliver påvirket negativt af de nævnte faktorer.

 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er i tråd med Herning Byråds mål om at styrke en fortsat udvikling af Herning som kommunens centrale kraftcenter, da lokalplanen giver mulighed for flere boliger og en mere synlig og markant byfront mod syd. Lokalplanens bestemmelser om byggefelter, fodaftryk, friarealer og facader sikrer, at påvirkningen af miljøet og naboejendommene bliver mindst mulig med det ønskede byggeri i op til 15 etager.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 14.B12.1 endeligt vedtages med nedenstående ændringer:

 

at §8.11 Ny bestemmelse: I byggefelt E må ikke etableres altaner i østvendt facade. Vinduer i østvendt facade skal placeres min 180 cm over gulv i den enkelte bolig,

 

at § 14 tilføjes: Samtlige grundejere inden for lokalplanområdet skal være medlem af den grundejerforening, der er oprettet inden for lokalplan 14.BL6.2, hvis denne grundejerforening ønsker det,

 

at §15.2, sidste punktum ændres til. Bevaringsværdige træer kan dog fældes for at sikre udsigt mellem de enkelte byggefelter fra Grøndalsvej til Knudmosen.

 

at det af lokalplanens redegørelse fremgår, at både Knudmosen og Sdr. Anlæg giver god mulighed for nærhed til grønne udendørs opholdsmuligheder.  

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads, stednr. 222019 omhandlende renovering af gaderne med ny belægning og inventar, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 27.01.2009 pkt. 10, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 11.000.000 kr til projektering og renovering af Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads. På Byrådets møde d. 08.03.2011 pkt. 40, blev der givet en negativ tillægsbevilling på 1.000.000 kr til det samme projekt. Den samlede bevilling for Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads er 10.000.000 kr.

 

Projektet er en del af bymidteprojektet og den samlede plan for renovering af bymidten. Renoveringen af Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads er udført efter Schønherrs vinderprojekt fra konkurrencen "Herning Den Levende By", som man har arbejdet med siden 2008 og efterhånden kan ses flere steder i bymidten.

Økonomi

Der er et forbrug på Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads, stednr. 222019 på 9.996.090 kr, hvilket giver en mindreudgift på 3.910 kr.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

222019

Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads

10.000.000

9.996.090

3.910

 

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio kr. fremsendes anlægsregnskabet til særskilt godkendelse i Byrådet.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Brug Byen - Revidering af retningslinier for udeservering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Den 1. januar 2012 trådte Brug Byen - Retningslinier for Herning Bymidte i kraft. Siden dengang har Herning markeret sig mere og mere markant som en arrangementsby, hvorfor det er blevet tid til at reviderer Brug Byen, så vi sikre den fortsatte udvikling af Herning til en levende by.

 

I forbindelse med revideringen ønsker restaurationerne at udvide deres mulighed for udeservering.

Sagsfremstilling

Hidtil har restaurationerne har mulighed for at have udeservering på offentligt areal foran deres restaurationer i tidsrummet søndag til torsdag fra kl. 09.00 til 22.00 samt fredag og lørdag fra kl. 09.00 til 24.00.

 

Administrationen afholdt den 30. november 2015 et fælles møde med repræsentanter fra Bevillingsudvalget, Restaurationsforeningen, Herning City forening, Udlejerforeningen MidtVest og Herning Kommune. Midt- og Vestjyllands Politi var også inviteret, men havde ikke mulighed for at deltage. De har fremsendt deres bemærkning til forslaget, som kan ses længere nede i dagsordenen.

Herning er der et ønske om at skabe en levende by med fokus på arrangementer og byliv. Særligt Østergade, hvor koncentrationen af beværtninger er tæt, oplever vi et stigende ønske om at kunne sidde længere ude når vejret tillader det.

 

Samtidig har MCH Kongrescenter et samarbejder med Østergade om at skabe en særlig stemning, når der er større arrangementer og kongresser i byen. Derfor er der særligt behov i Østergade for at imødese de gæster som efter endt arrangement i kongrescenteret ønsker at gå videre ud i byen. Fra kommunens side, ønsker vi understøtte udviklingen af Herning til en arrangementsby, hvor der bydes på oplevelser og aktiviteter også om aftenen.

 

I forbindelse med en forenkling af administrationen anbefales det at "spejle" Brug Byens retningslinier ud over hele Herning kommune. Derfor vil en vedtagelse af nye udeserveringstidspunkter også kunne gælde for hele kommunen.

 

På skemaet herunder ses udeserveringstidspunkter for en række andre byer

*1 Samt dagen op til skæve helligdage

*2 Ved særlige begivenheder (uden nærmere definition) kl. 24.00 søndag – torsdag, kl. 02.00 fredag - lørdag

*3 dog kl. 02.00 på Vesterbrogade fra Axeltorv til Rådhuspladsen (forbi Tivoli) samt i Nyhavn.

 

På mødet den 30. november 2015 var der bred enighed om at anbefale en udvidelse udeserveringstidspunktet med følgende:

 • for strækningen Østergade, Herning (geografisk afgrænset fra Kampmannsgade til Torvet) fastsættes til følgende:

            Søndag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 24.00

            Fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 02.00,

 • for den øvrige del af Herning kommune fastsættes til følgende:

            Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 24.00.

 

En udvidelse af udeserveringstidspunktet i Østergade, vil afstedkommer at det ikke længere bliver nødvendigt at arbejde med ”særlige arrangementer”, da udeserveringen imødeser de arrangementer.

 

Hvis forslaget bliver vedtaget, skal restaurationer, der ønsker at benytte sig af de nye tidspunkter sende en fornyet ansøgning om udeservering og alkoholsbevilling.

 

Midt- og Vestjyllands Politi har fremsendt en bemærkning til forslaget, hvor de fremhæver at deres bekymring for at udeserveringen udvides efter kl 24.00. De fremhæver særligt følgende punkter:

 • Vægtningen mellem det erhvervsmæssige, hensyn set i forhold til de omkringboendes berettigede forventning om nattesøvn, hvor de udmeldte støjgrænser kan være svære at overholde, da dørene vil være meget åbne og dermed vil støjen indefra forplante sig ud i gaderummet.
 • Udeservering til kl. 02.00 vil gøre det svært for politiet at håndhæve forbuddet mod at unge under 18 år opholder sig på restaurationerne efter kl. 24.00, da politiet ikke kan forbyde unge i at opholde sig på offentligt areal.
 • Politiet har hjemmel til at bede folk gå inden for, hvis de skønner at støj og uorden overskrider en grænse for hvad der kan accepteres, hvorimod restauratørerne har en forventning om at der kan være fest i gaden til kl. 02.00.

 

Midt- og Vestjyllands Politi anbefaler derfor, at en udvidelse af udeserveringstidspunktet til kl. 02.00 alene forbeholdes spisesteder.

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling:

I forlængelse af behandlingen på Byplanudvalget er der indkommet supplerende oplysninger. Disse fremgår af vedhæftede notat.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at

udeserveringstidspunktet for strækningen Østergade, Herning (geografisk afgrænset fra Kampmannsgade til Torvet) fastsættes til følgende:

Søndag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 24.00

Fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 02.00,

 

at

udeserveringstidspunktet for Poulsensplads inkl. pladsen foran Fermaten fastsættes til kl. 09.00 til kl. 24.00,

 

at udeserveringstidspunktet for den øvrige del af Herning Kommune fastsættes til følgende: Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 23.00

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær kan tiltræde indstillingen men havde gerne set at beboerne blev hørt, inden beslutningen tages.  

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-P27-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Regional spillestedsansøgning til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Fermaten sender den 26. november ansøgning om at være regionalt spillested i 2017-2020. Fermaten vil gerne have Herning Kommunes godkendelse og anbefaling, samt tilkendegivelse af økonomisk støtte i aftaleårene, inden ansøgningen sendes til Statens Kunstråds Musikudvalg.

Sagsfremstilling

Den gældende aftale mellem Foreningen Fermaten (Fermaten), Statens Kunstråds Musikudvalg (Musikudvalget) og Herning Kommune (Kommunen) om drift af det regionale spillested Fermaten udløber den 31. december 2016.

Musikudvalget har derfor igangsat en proces med dialog, ansøgning og aftale.

Fermaten og forvaltningen har haft løbende dialog, og Fermaten har nu fremsendt udkast til ansøgningen til Kommunens godkendelse.

Denne ansøgning danner grundlag for Musikudvalgets vurdering af, hvilke spillesteder, der skal være en del af den nye regionale spillestedsaftale.

 

Musikudvalget har i forhold til den ny aftale valgt at forlænge de fem strategiske indsatsområder, som også var en del af den gældende aftale:

 • Koncertvirksomhed
 • Udvikling af musiklivet, herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer
 • Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation
 • Eksternt samarbejde
 • Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning

Fermaten har i ansøgningen konkrete projekter og tiltag inden for alle indsatsområder. Der er tale om overordnede indsatser og strategier, som konkretiseres og gøres operationelle senere i processen.

Fermaten ønsker at forpligte sig til at afholde 110 koncerter per år i forhold til de 125 koncerter, spillestedet er forpligtet til i den nuværende aftale. Antallet af koncerter blev opjusteret i den gældende aftale (2013-2016) i forhold til den tidligere (2009-2012). Nedjusteringen i antallet af koncerter bør ses som et ønske om at kvalificere koncertvirksomheden og fokusere på de øvrige fire indsatsområder. Forvaltningen har ingen bemærkninger til dette.

Forvaltningen har peget på flg. som Kommunes forventninger i den kommende aftale:

 • at Fermaten fremstår som en tydelig, stærk og professionel samarbejdspartner for det øvrige musikliv og kulturliv generelt i Herning og regionen.
 • at Fermaten er synlig i området på forskellig vis, både som spille sted, men også som partner i andre kulturelle begivenheder og sammenhænge, hvor det giver mening for Fermaten og for samarbejdspartnerne.
 • at Fermaten fortsat er bevidst om det ansvar, der følger med at være en af de førende på sit felt i sit geografiske område, for eksempel med hensyn til vækstlaget, samarbejde og udvikling af det rytmiske musikliv generelt.

 

Kommunen skal sende en erklæring i forbindelse med Fermatens ansøgning om at blive regional spillested i 2017-2020. Erklæringen skal indeholde en række punkter, blandt andet en godkendelse og anbefaling af ansøgningen, erklæring om tilskud i aftaleperioden og Kommunens forventninger.

Ansøgning med diverse bilag og erklæringen sendes til Musikudvalget af Fermaten senest 29. februar 2016.

Musikudvalget udpeger de regionale spillesteder i april/maj 2016, hvorefter der er en dialog med kommuner og spillesteder om evt. justeringer.

I november indsendes de justerede strategier, som godkendes af Musikudvalget, hvorefter rammeaftalen kan underskrives af alle parter i november/december 2016.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at Fermatens ansøgning om at være regionalt spillested i 2017-2020 godkendes,

 

at forvaltningens forslag til forventninger til Fermaten i den kommende aftale godkendes,

 

at der gives tilsagn om et årligt tilskud i årene 2017-2019 på 1.759.000 kr. per år (2016-tal), med forventning om samme tilskudsniveau i 2020,

 

at beløbet finansieres inden for Service Område 15, Kultur, Musikdrift, hvor midlerne er afsat i budgettet for 2016 og overslagsårene,

 

at forvaltningen bemyndiges til at forhandle aftalen på plads inden for den givne økonomiske ramme.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-P21-2-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Godkendelse af videoovervågning i Herning Svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Herning Svømmehal søger om godkendelse af videoovervågning i forbindelse med det nye svømmehalsbyggeri på Brændgårdvej i Herning.

Sagsfremstilling

Med lovændringen af juli 2007 blev der åbnet mulighed for, at offentlige myndigheder i større omfang kan foretage videoovervågning både udvendigt og indvendigt i offentlige bygninger. Optageudstyr fungerer fuldautomatisk både med hensyn til optagelse, lagring på kommunale server og sletning efter 14 dage.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager ønsker Herning Svømmehal som supplement til livreddere, at opsætte overvågning over alle bassiner. Endvidere ønskes overvågning af forhal og gangarealer.

 

Hvis ikke der etableres videoovervågning og skal være livreddere ved alle bassiner og gangarealer medfører dette en meget stor driftsudgift, som vil forøge svømmehallens driftsudgifter med anslået 875.000 kr. årligt. Samtidig er kameraovervågning i kombination med livredning er den bedste metode til at forebygge og minimere risikoen for drukneulykker.

 

Livreddere i kamerarummet kan se bassinerne på TV skærme. Kameraøjet ser mere end det menneskelige øje grundet kamerahøjden.

 

Politimyndigheden har godkendt kameraovervågning og livredderbemanding.

 

Jf. forudgående dialog med Herning Kommunes IT afdeling og indhentet tilbud udgør investering i kameraudstyr anslået 100.000 kr. Årlige driftsudgifter udgør anslået 10.000 kr.

 

Jf. Økonomiudvalgsbeslutning af 16. februar 2009 er det besluttet, at det principielt godkendes, at Herning Kommune kan anvende videoovervågning af kommunale bygninger. Direktøren for det enkelte forvaltningsområde indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget i hvert enkelt tilfælde. Udgiften afholdes inden for den enkelte forvaltnings budgetområde.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at Kultur og Fritid indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at videoovervågning i Herning Svømmehal godkendes

 

at udgiften afholdes under afsat anlægs- og driftsbudget til Herning Svømmehal.

 

 

Kasper Fredensborg kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-13-11 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering om Trafiksikkerhedsby Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning blev i 2011 udnævnt til Årets Trafiksikkerhedsby. Der foreligger nu evaluering af arbejdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at evalueringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning blev i 2011 udpeget som en af de første trafiksikkerhedsbyer i landet. Det har betydet, at der er arbejdet målrettet med fysiske og kampagnemæssige tiltag i centrale dele af Herning by i perioden 2011 til 2015.

 

Arbejdet er foregået i en række delprojekter med fokus på bl.a. sorte pletter, uheld med cyklister i kryds og hastighed. Derudover har der været fokus på vidensdeling med nabokommuner og øvrige trafiksikkerhedsbyer i form af artikler og oplæg blandt fagfolk og synliggørelse over for borgere.

 

Det samlede budget har været 14 mio. kr., hvor Vejdirektoratet har bidraget med 10 mio. kr. i regi af Årets trafiksikkerhedsby, mens Herning Kommune har bidraget med 4 mio. kr.

 

Evalueringen er sendt til Trafikstyrelsen. Vedlagt som bilag.

 

Sendes til Byrådet til orientering.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at evaluering af Trafiksikkerhedsby Herning tages til orientering.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Cykler - fase 4 samt ekspropriation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

 

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 11.535.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 4.614.000 kr. til gennemførelse af projekter i henhold til cykelpuljeansøgningen - Herning Cykler fase 4, samt bemyndigelse til at erhverve arealer til etablering af cykelsti mellem Herning C og DNV-Gødstrup og cykelsti langs Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling, og at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5 % daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik. Der arbejdes hen mod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".

 

I fire omgange har Herning Kommune fået tilsagn om støtte til cykelprojekter fra Transportministeriets Cykelpulje. Puljen støtter 40 % af udgifterne.

 

Cykelpuljeansøgningen i fase 4 omfatter en række projekter, der skal understøtte de igangværende tiltag og give bedre forhold for cyklister. Ansøgningen, som omfatter en samlet udgift på 11,5 mio. kr. i 2015-2017, hvoraf puljemidler udgør 4,6 mio. kr.

 

Ansøgningen blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde 26. maj 2014, pkt. 109. Vejdirektoratet meddelte 24. juni 2014 tilsagn om støtte til projekterne og efterfølgende har forvaltningen fremsendt acceptskrivelse 25. november 2014.

 

Ansøgningen til fase 4 indeholder følgende elementer:

 

Anlæg

 • Supercykelrute Herning C – Det nye Regionshospital i Gødstrup.
 • Cykelsti langs Pugdalvej i Vildbjerg
 • 2 nye ambassadørskoler
 • Cykelfaciliteter i midtbyen

 

Information og Event

 • Samlet cykelkort med cykelfaciliteter og primære ruter
 • Generel synlighed/kampagner af projektet

 

Udvikling og Innovation

 • Boligforeninger på cykel (udgår)       
 • Velkomstpakke til nye virksomheder og borgere i kommunen

 

Evaluering

 • Opdatering af Cykelregnskabet

 

 

Det bliver nødvendigt at erhverve arealer til etablering af cykelstierne Herning C - DNV Gødstrup og Pugdalvejvej, hvorfor der anmodes om bemyndigelse til at indlede ekspropriation efter vejloven. Projekterne er planlagt til gennemførelse i 2015, 2016 og 2017.

 

 

Økonomi

 Projektet finansieres af følgende beløb:

 

Mio. kr.

2015

2016

2017

I alt

Udgift:

 

 

 

 

Herning Cykler - fase 4, rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten 2015 - 2018

1,067

3,232

0,903

5,202

Sunds omfartsvej, mindreforbrug

2,192

0,200

 

2,392

CEU-infrastruktur, mindreforbrug

 

1,190

 

1,190

Byggemodning, Erhvervsgrunde Pugdalvej, medfinansiering

 

0,218

 

0,218

Yderligere tilskud

 

2,533

 

2,533

Udgift i alt

3,259

7,373

0,903

11,535

 

 

 

 

 

Indtægt:

 

 

 

 

Herning Cykler - fase 4, rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigt 2015 - 2018

0,427

1,293

0,361

2,081

Yderligere tilskud

 

2,533

 

2,533

Indtægt i alt

0,427

3,826

0,361

4,614

 

I sagens behandling på Byrådets møde den 23. juni 2014 blev det besluttet at reducere projektets udgifter med 0,465 mio. kr., idet Forebyggelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget ikke har fundet det muligt at prioritere midler fra driftsbudgettet til at støtte cykelpuljeansøgningen med henholdsvis 0,165 mio. kr. og 0,300 mio. kr.. Byrådet besluttede derfor at adfærdsprojektet "Boligforeninger på cykel" udgår og at anlægsprojektet "Cykelfaciliteter i midtbyen" reduceres således at projektets samlede udgifter reduceres med 0,465 mio. kr. Reduktionen er besluttet efter udløb af ansøgningsfristen og fremgår derfor ikke af cykelpuljeansøgningens bilag som er vedlagt sagen.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 11.535.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 4.614.000 kr. til gennemførelse af projekter i henhold til cykelpuljeansøgningen - Herning Cykler fase 4.

 

De afledte driftsudgifter på 87.000 kr. afholdes indenfor den nuværende driftsramme på Serviceområde 09 Trafik. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

 at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 11.535.000 kr., samt yderligere rådighedsbeløb på 2.192.000 kr. i 2015, samt 4.141.000 kr. i 2016 til Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222016 Herning Cykler - fase 4,

 

at

anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222016 Herning Cykler - fase 4 med 1.067.000 kr. i 2015, 3.232.000 kr. i 2016 og 903.000 kr. i 2017,

 

 at

anlægsudgiften herudover finansieres af et mindreforbrug på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222074 Sunds omfartsvej med 2.192.000 kr. i 2015 og 200.000 kr. i 2016. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende,

 

 at

anlægsudgiften derudover finansieres af et mindreforbrug på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222070 CEU-infrastruktur med 1.190.000 kr. i 2016. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende,

 

 at

anlægsudgiften endvidere finansieres af Serviceområde 01 Byggemodning, Pugdalvej, Vildbjerg, stednr. 003033 med 218.000 kr. i 2016,

 

 at

der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 4.614.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222016 Herning Cykler - fase 4, samt yderligere rådighedsbeløb til indtægten på 2.533.000 kr. i 2016. Indtægten på 2.533.000 kr. medfinansierer anlægsudgiften,

 

 at

anlægsindtægten på 2.081.000 kr. afholdes af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222016 Herning Cykler - fase 4 med 427.000 kr. i 2015, 1.293.000 kr. i 2016 og 361.000 kr. i 2017,

 

 at

den afledte driftsudgift på 87.000 kr. afholdes indenfor den nuværende driftsramme på Serviceområde 09 Trafik,

 

 at

der meddeles tilladelse til at igangsætte proces for ekspropriationer til anlæg af Supercykelsti mellem Herning C - DNV Gødstrup,

 

 at

der meddeles tilladelse til at igangsætte proces for ekspropriationer til anlæg af cykelsti langs Pugdalvej.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-7-12 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for p-pladser i Skolegade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 16. april 2013, pkt. 154, blev der bevilget 7.500.000 kr. i udgift til køb af p-pladser ved Nygade og Skolegade.

 

 

Merforbruget skyldes ekstra udgifter til landinspektøropgaven. 

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende

bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-16-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for renovering af broer i 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 28. januar 2014, pkt. 72, blev der bevilget 2.145.000 kr. i udgift til renovering af 3 broer nær Haderup på Nygårdvej, Stavlundvej og Vormstrupvej samt 1 tunnel på Tjelevej i Herning.

 

 

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 83.11.01-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Valg af finansieringsform for biler 2016 til Hjemmehjælp og Hjemmesygepleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre forventer at skulle anskaffe 80 biler til Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen i 2016. De eksisterende leasingaftaler udløber 1 juli 2016. Administrationen har undersøgt forskellige finansieringsmuligheder.

Sagen fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på en stillingtagen til, hvorvidt der i forbindelse med nyanskaffelse af biler til området skal arbejdes videre med intern finansiering via lån af de likvide reserver eller ekstern finansiering via finansiel leasing.

Sagsfremstilling

 Sundhed & Ældre har i dag en bilpark bestående af 82 biler. Heraf ejer serviceområdet 9 biler, mens resten enten er leaset eller lejet.

 

Området forventer at skulle indkøbe 80 biler, som skal være driftsklare senest 1. juni 2016. Der skal være tid til at klargøre den nuværende bilpark af leasede biler, som skal tilbageleves til leasingselskabet inden 1. juli 2016.

 

Herefter vil den samlede bilpark vil bestå af 89 biler inkl. de 9, som ejes i dag. Nogle af hjemmeplejens ansatte har pt. en aftale om, at kørslen foregår i egen bil med udbetaling af kørselsgodtgørelse. Det forventes, at denne ordning kan ophæves i forbindelse med at antallet af biler stiger fra 82 til 89.

 

Ud fra en samlet vurdering af kørselsbehov, arbejdsmiljø, mulighed for at medbringe udstyr mv. samt økonomi, peger Sundhed og Ældre på en bil i miniklassen. Beregningerne baserer sig på betingelserne i kommunens indkøbsaftale med en række bilforhandlere (Komudbud).

 

Den samlede indkøbspris for 80 biler vil udgøre ca. 9,104 mio. kr.

 

Det bemærkes, at der pt. foregår et analysearbejde igangsat efter fagudvalgets behandling af sagen. Det sker med henblik på at afdække muligheder for effektivisering af den kommunale transport og bilpark, herunder mulighed for kørselskoordinering og i tilknytning hertil spørgsmålet om værdien af en såkaldt kørselskoordinator.

Dette analysearbejde fortsætter uændret og uafhængigt af beslutning i denne sag.

 

Finansieringsmuligheder:

 

Administrationen har kigget på forskellige finansieringsmuligheder, og er på baggrund heraf nået frem til to forskellige modeller: En finansiering via ekstern finansiel leasing og en finansiering via kommunens kassebeholdning. Fælles for de to modeller er følgende forudsætninger:

 

• Der gøres brug af en service- og vedligeholdelsesaftale med leverandøren. Aftalen indeholder ud over den løbende servicering en aftale om, at leverandøren garanterer en forudbestemt tilbagekøbspris for bilerne efter 4 år.

 

• Finansieringsbehovet på 9.104 mio. kr. dækkes via et annuitetslån på 5,216 mio. kr., som tilbagebetales over 4 år, samt et stående lån på 3,888 mio. kr. som tilbagebetales efter 4 år i forbindelse med leverandørens tilbagekøb af bilerne.

 

• Der indregnes løn til en kørselskoordinator, som skal sikre, at bilerne overholder betingelserne i drifts- og vedligeholdelsesaftalen med leverandøren samt sikre en optimal udnyttelse af bilerne.

 

Model 1: Ekstern finansiel leasing

 

Finansieringen af bilkøbet sker via en aftale med Kommuneleasing. Leasingselskabet står alene for finansiering af bilens anskaffelsessum. Forhandling af alle købsvilkår samt serviceaftale og tilbagekøbsaftale foretages af kommunen, som også betaler alle løbende driftsomkostninger m.v.

Rentetilskrivningen forventes at ligge på 1,5 % (fast rente). Der vil dog være usikkerhed om renteudviklingen indtil det aktuelle købstidspunkt. Beregningerne skal ses som vejledende, idet kontakten til leasingselskabet først etableres, hvis leasing vælges som finansieringsform.

 

Bilernes scrapværdi ved udløb af leasingperioden tilfalder leasingselskabet.

 

 

 

Model 2: Internt lån af kommunekassen

 

Finansieringen af bilkøbet sker via et lån fra kommunekassen. Koncernøkonomi har oplyst en forventet forrentning på 3 %. Bilernes scrapværdi efter 4 år tilfalder kassen til indfrielse af det stående lån.

 

 

Ovenstående beregninger af driftsoptimering er foretaget ud fra en sammenligning med driftsbudgettet. Det skal bemærkes, at der pt. er en forventning for 2015 om et merforbrug i forhold til budgettet for den nuværende bildrift. Det betyder, at de nævnte finansieringsmodeller giver en besparelse i forhold til det forventede regnskab 2015 på 0,7 mio. kr. for model 1 og 0,6 mio.kr. for model 2.

 

Det skal endvidere bemærkes, at de 80 biler, som ligger til grund for beregningerne, bygger på forventningen til behovet pt. Der vil blive foretaget en endelig vurdering når der skal indgås aftale med en leverandør. Blandt andet er en evt. aktivitetsstigning ikke indregnet i behovet. Forventningen er, at aktiviteten stiger moderat.

   

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om en bevilling af finansiering af bilkøbet via lån fra kommunekassen med en forrentning på 1,5 %, svarende til den forventede rente ved ekstern finansiel leasing.

Beslutning

Indstillingen er ikke tiltrådt, idet der henvises til finansiering ved leasing i stedet for lån fra kommunekassen.

 

Sagsnr.: 27.00.00-Ø39-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud til Lind Plejecenters projekt "Det åbne plejehjem"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Ø. Rasmussen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget er tre gange tidligere i 2015 blevet informeret om status på projektet "Det åbne plejehjem" på Lind Plejecenter. Sagen er behandlet hhv. på udvalgsmødet den 23. februar (punkt 102), den 3. marts (punkt 85) og 23. september (pkt. 85).

 

Lind Plejecenter har nu opnået tilstrækkelige fondsmidler til at kunne igangsætte projektet "Det åbne plejehjem"

Sagsfremstilling

Projekt ”Det åbne plejehjem” har til formål at afprøve metoder til udvikling og etablering af samarbejde med lokale institutioner, skoler, foreninger m.v. om at skabe en meningsfuld dagligdag på plejecentret. Målet er at øge livskvalitet, livsglæde og trivsel for ældre med og uden demens.

 

Plejecentret planlægger en stor "kick-off-event" i anledning af opstarten på projektet fredag den 22. januar 2016. De inviterede er beboere på plejecentret, pårørende, lokale borgere, skoler og foreninger sammen med Social- og Sundhedsudvalget og Herning Kommunes borgmester. Elever fra de lokale skoler står for fremstillingen af pindemadder i samarbejde med Meyers Madhus.

 

Aktiviteterne i projektet har et samlet budget på 788.506 kr.

 

Når Herning Kommune modtager projektmidler fra privatretlige organisationer skal der indbetales 17,5% i tilskudsmoms.

 

Tidligere på året fik Lind Plejecenter tilsagn fra Trygfonden om 250.000 kr. (i alt 212.766 kr. eksklusiv tilskudsmoms). Beløbet er dog betinget af, at projektet gennemføres i sit fulde omfang. Lind Plejecenter fik derfor efterfølgende lov af Trygfonden til at udskyde opstart af projektet med henblik på at indhente alternative fondsmidler. Siden da er det lykkedes Lind Plejecenter at indhente tilsagn på i alt 710.000 kr. - inklusiv beløbet fra Trygfonden (i alt 604.255 kr. eksklusiv tilskudsmoms). Det resterende beløb på 184.251 kr. som udgør forskellen mellem det samlede tilsagn eksklusiv tilskudsmoms på 604.255 kr. og det samlede budget for projektet på 788.506 kr. -  tilvejebringes over to år som egenfinansiering i form af projektledelsesopgaven, der er forankret på plejecentret.   

 

På udvalgsmødet i februar blev der meddelt en indtægts- og udgiftsbevilling på beløbet på 212.766 kr. fra Trygfonden, men efter udsættelsen af projektets opstart blev der på mødet i september søgt om at overføre indtægts- og udgiftsbevillingen til 2016.

 

Der ansøges derfor om yderligere en indtægts og udgiftsbevilling på 391.489 kr. eksklusiv tilskudsmoms, således at den samlede indtægts- og udgiftsbevilling bliver på 604.255 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at

den allerede bevilgede indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 250.000 kr. (213.000 kr. ekskl. tilskudsmoms) på Serviceområdet 18, Sundhed og Ældre til projektet "Det åbne plejehjem" på Lind Plejecenter overføres til 2016 i forbindelse med den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016,

 

at

der meddeles en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling på det resterende beløb på 460.000 kr. (391.000 kr. eksklusiv tilskudsmoms) på Serviceområdet 18 Sundhed og Ældre til projektet "Det åbne plejehjem" på Lind Plejecenter i 2016.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 13.06.02-87-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Prisfastsættelse boliggrunde i Vildbjerg

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-22-10 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anlægsindtægtsbevilling vedr. salg af ejendom

 

Sagsnr.: 82.01.00-P12-1-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand

 

Sagsnr.: 82.01.00-4-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation af areal til vejanlæg

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ekspropriation af kommunal jord til motorvejen til Holstebro

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1355-11 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Kontraktforhold

 

Sagsnr.: 03.00.00-P15-1-16 Sagsbehandler: Marius Reese  

Planlægning for boligbyggeri

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-728-10 Sagsbehandler: Inge Warming  

Lønforhold