Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. august 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.


Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og byrådsmøder i 2021

Sagsfremstilling

Forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2021.


Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2021:


Januar

18

Februar

22

Marts

Ingen

April

12

Maj

10

Juni

14

Juli

Ingen

August

16

September

6 + 27

Oktober

11

November

Ingen pga valg

December

6Byrådets møder i 2021:


Januar

26

Februar

Ingen

Marts

2

April

20

Maj

18

Juni

22

Juli

Ingen

August

24

September

14

Oktober

5+26

November

Ingen pga valg

December

14Antallet af møder i 2021 er 10 som de forudgående år.


Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger


22. marts

23. og 24. august


7. december konst. af nyt byråd

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at mødekalenderen for 2021 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Orientering om budget 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet orienteres om budget 2021-2024 forud for Byrådets budgetkonference den 24. og 25. august 2020.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orientering om budgettet tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 87.20.00-P22-1-19 Sagsbehandler: Inge Warming  

Røgfri arbejdsdag i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Af budgetforliget for 2020 fremgår det, at forligspartierne mener, at tiden er moden til at overveje, om Herning Kommune skal være en helt røgfri arbejdsplads. Af samme forlig fremgår at forligspartierne allerede nu (dengang), at Herning Kommunes folkeskoler fremover skal være røgfri for eleverne. I forbindelse med HovedMEDs arbejde med spørgsmålet forventes skolerne også at blive røgfrie for medarbejderne.


Forligspartierne ønsker, at HovedMED arbejder grundigt med spørgsmålet og reultatet af disse drøftelser vil blive fulgt nøje. HovedMED har ad flere omgange drøftet en revision af Herning Kommunes Rygepolitik. Der foreligger nu et udkast til en revideret rygepolitik for medarbejderne i Herning Kommune, som indeholder et forslag om indførsel af røgfri arbejdsdag for alle medarbejdere ved Herning Kommune fra den 1. januar 2021.

Sagsfremstilling

Tobaksrygning er den livsstilsfaktor, der har størst negativ indflydelse på den enkeltes sundhed og er en stærkt medvirkende årsag til langvarig belastende sygdom og død.


Når der skal arbejdes med forebyggelse og sundhedsfremme blandt medarbejderne i Herning Kommune, er det derfor også naturligt at understøtte at der ikke ryges på Herning Kommunes arbejdspladser og at Herning Kommunes ansatte motiveres og understøttes i at nedbringe deres rygning. Herning Kommune har ligeledes en opgave i, at ingen medarbejdere ufrivilligt udsættes for passiv rygning på kommunens arbejdspladser. At medarbejdere kan blive udsat for passiv rygning ved arbejdsmæssige besøg i borgeres private hjem er et særskilt tema, som ikke bliver behandlet i denne sag. Herning Kommune har endvidere en opgave med at forebygge at færre - særligt børn og unge - begynder at ryge. Dette kan bl.a. gøres ved at Herning Kommunes medarbejdere er rollemodeller.


Ifølge Kræftens Bekæmpelses hjemmeside er der pr. 1. august 2020 50 kommuner, der har røgfri arbejdstid - med og uden forskellige undtagelser og 4 kommuner er på vej.


På nuværende tidspunkt er der en række lovgivningsmæssige restriktioner, som har til formål at sikre røgfri miljøer for børn og unge ved at begrænse rygning i arbejdstiden på børne- og ungeområdet.


HovedMED har ad flere omgange drøftet spørgsmål om røgfri arbejdsdag, senest den 1. juli 2020. I regi af HovedMED har der været nedsat en arbejdsgruppe med både medarbejder- og lederrepræsentanter samt faglig ekspertise fra Sundhed og Ældre. HovedMED har haft inviteret formandsskaberne fra kommunens ForvaltningsMED og SektorMED til en fælles drøftelse om røgfri arbejdstid. I den forbindelse blev det nævnt, at der vil være medarbejdere som vil opleve røgfri arbejdsdag som en indskrænkning af deres personlige handlefrihed.


Arbejdsgruppen under HovedMED har indhentet inspiration fra en række andre kommuner.


Konklusionen på drøftelsen i HovedMED den 1. juli 2020 var følgende:


Medarbejdersiden i HovedMED er af den opfattelse, at beslutningen om en revideret rygepolitik og indførsel af en røgfri arbejdsdag er en ledelses beslutning. Såfremt der tages en beslutning om røgfri arbejdsdag, kan et samlet HovedMED anbefale det forslag til revideret rygepolitik, spørgsmål og svar guide og procesplan, som nu foreligger.

Kommunaldirektøren vil forberede en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget til den 17. august 2020, hvor konklusionen fra dette møde i HovedMED vil indgå.


Proces

Der er udarbejdet et forslag til procesplan, som HovedMED bakker op om under forudsætning af politisk beslutning af forslag til revideret rygepolitik. Af denne procesplan fremgår det, at der indføres røgfri arbejdsdag i Herning Kommune fra den 1. januar 2021 naturligvis under forudsætning af en politisk beslutning om indførsel af røgfri arbejdsdag.


Forud for indførsel af røgfri arbejdsdag, skal der igangsættes en informationskampagne blandt kommunens medarbejdere med mulighed for at rygere kan deltage i rygestop kursus. Hele processen er baseret på tillid til medarbejderne, formidling af oplysninger, rum til lokal forberedelse af røgfri arbejdsdag og tilbud om de korrekte hjælpemidler.


Den ændrede rygepolitik vil fortsat være en del af Herning Kommunes Personalepolitik.


Det skal være tydeligt for den enkelte medarbejder, hvilke regler der gælder ved indførsel af røgfri arbejdsdag og hvilke konsekvenser en overtrædelse kan få. Udarbejdelse af en vejledning til lederne om håndtering af røgfri arbejdsdag er derfor et nødvendigt redskab, ligesom der er udarbejdet en Spørgsmål og Svar guide til forslag til den reviderede rygepolitik.


Hjælpemidler til rygestop

Sundhed og Ældre udbyder gratis rygestopkurser for alle borgere og medarbejdere ved Herning kommune. Rygestopkurserne foregår som udgangspunkt uden for den normale arbejdstid.


Vejledning til lederne om håndtering af røgfri arbejdsdag og materiale til medarbejderne

Direktionens Stab vil i samarbejde med Sundhed og Ældre udarbejde en vejledning til lederne om håndtering af røgfri arbejdsdag. Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvilke regler, der gælder under røgfri arbejdsdag og hvilke konsekvenser en overtrædelse af politikken kan få.


Ved siden af vejledningen til lederne er der udarbejdet en Spørgsmål og Svar guide til medarbejderne, således det bliver tydeligt, hvordan medarbejdere skal forholde sig i forhold til rygning i forbindelse med deres arbejdsdag.

Tilgangen vil være, at arbejdsdagen er røgfri, uanset hvor en medarbejder befinder sig i løbet af arbejdsdagen med respekt af de enkelte medarbejders privatsfære. Derudover er der særlige opmærksomhedspunkter for de medarbejdere, der har en selvbetalt frokostpause.


Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at der indføres røgfri arbejdsdag ved Herning kommune fra den 1. januar 2021
at procesplan for implementering af røgfri arbejdsdag ved Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.00.00-G01-42-18 Sagsbehandler: Michael Hjorth Poulsen  

Herning Kommunes regler i forhold til tjenestefrihed med løn og jubilæumsgratiale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommunes HovedMED har haft et serviceeftersyn af Herning Kommunes Personalepolitik. Som led i dette serviceeftersyn var der ligeledes et serviceeftersyn af eksisterende delpolitikker, regler og retningslinjer på personaleområdet.


Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter reglerne i forhold til tjenestefrihed med løn samt jubilæumsgratiale. Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om justering af reglerne.

Sagsfremstilling

HovedMED har givet kommunens personalepolitik et serviceeftersyn. Et vigtigt formål med processen var at gøre personalepolitikken dialogskabende: personalepolitikken skal virkeliggøre relevante værdidiskussioner i MED-organisationen og på alle arbejdspladser. Serviceeftersynet har også omfattet et blik på vores delpolitikker, regler og retningslinjer på personaleområdet. Af eksisterende delpolitikker, regler og retningslinjer har Direktionen og HovedMED foreløbig primært haft fokus på reglerne omkring:


 • Tjenestefrihed med løn
 • Jubilæumsgratiale


De nuværende regler er fastlagt af Direktionen umiddelbart forud for kommunesammenlægningen 1. januar 2007 (tilrettet med 50 års jubilæum i december 2015).


Tjenestefrihed med løn

Direktion og HovedMED har drøftet reglerne. Drøftelsen på HovedMED viste, at der på medarbejderside er delte meninger i forhold til reglerne. Nogle argumenterede for at reducere i retten til tjenestefrihed med løn på personlige/private mærkedage (særligt i forhold til bryllup), mens andre argumenterede for at bevare retten til tjenestefrihed med løn med afsæt i, at reglerne samlet set giver tjenestefrihed med løn i et meget begrænset antal dage, og at tjenestefriheden ses som et vigtigt signal i forhold til, at Herning Kommune opleves som en attraktiv arbejdsplads.


De nuværende regler samt Direktionens anbefaling (sidste kolonne):

Nr.

Begivenhed/mærkedag

Hvem

Omfang

Direktionens anbefaling

1.

Bryllup, sølv-, guld-, diamant- eller krondiamantbryllup

Eget, børns og forældres, bedsteforældres og svigerforældres

1 dag (selve dagen)

Retten bortfalder

2.

Fødselsdag: 50, 60 og 70 års fødselsdag

Egen

1 dag (selve dagen)

Retten bortfalder

3.

Jubilæum: 25, 40 og 50 års jubilæum

Eget

1 dag (selve dagen)

Bevares uændret

4.

Alvorlig sygdom i nærmeste familie

Nærmeste familie

1 dag

Bevares uændret

5.

Dødsfald i nærmeste familie

Nærmeste familie

2 dage (en dag i forbindelse med dødsfaldet samt på begravelsesdagen)

Bevares uændret


Jubilæumsgratiale

I henhold til de nuværende regler ydes følgende jubilæumsgratiale ved uafbrudt ansættelse ved Herning Kommune:


 • 25 års jubilæum: ½ månedsløn
 • 40 års jubilæum: ¾ månedsløn
 • 50 års jubilæum: 1 månedsløn


Der gælder særlige regler i forhold folkeskolelærere i den lukkede gruppe og reglementsansatte pædagoger (statens regler).


Direktion og HovedMED har drøftet reglerne og om jubilæumsgratiale bør beregnes med udgangspunkt i jubilarens månedsløn (som i dag), eller om der i stedet skulle tages afsæt i et andet princip og gøre gratialet uafhængig af den enkelte medarbejders månedsløn. Også her er der på medarbejderside delte meninger i forhold til om jubilæumsgratiale bør være afhængig eller uafhængig af jubilarens månedsløn.


Direktionen anbefaler, at jubilæumsgratiale fastholdes uændret.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at retten til tjenestefrihed med løn i forhold til personlige/private mærkedage (bryllup og fødselsdag) fjernes,
at jubilæumsgratialet fastholdes uændret.

Beslutning

Sagen er udsat, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en anden løsning end det beskrevne.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.00.15-P05-1-19 Sagsbehandler: Else Frandsen  

Ligestillingsredegørelse 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X
X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hermed udkast til ligestillingsredegørelse 2020 for Herning Kommune til godkendelse

Sagsfremstilling

Kommunerne skal efter ligestillingslovens § 5a udarbejde og indberette ligestillingsredegørelse hvert 3. år. Det har tidligere været hvert 2. år, men ligestillingsloven blev 1. maj 2019 ændret, således at ligestillingsredegørelse skal indsendes hvert 3. år. Da seneste ligestillingsredegørelse blev udarbejdet i 2017, er det nu tid igen i 2020. Ligestillingsredegørelsen gør status for indsatsen for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd blandt medarbejdere og i forhold til kerneydelserne til borgerne.


Ligestillingsredegørelse vedtages af Byrådet og indsendes til Miljø- og Fødevareministeriet senest 1. september 2020.

Administrationen har udarbejdet udkast til redegørelse for 2020.


Generelt kan det bemærkes, at vi i Herning Kommune indtænker ligestilling i en række situationer i forhold til personale på samme måde som andre hensyn, for eksempel ved rekruttering, lønudvikling, sammensætning af teams, arbejdsmiljø mv.


I Herning Kommune er målsætningen, at rekruttere den mest kompetente kandidat til jobbet sammenholdt med ønsket om at undgå kønsmonopol.

I Danmark forekommer generel kønsopdelt fagfaglighed, altså at medarbejdere inden for et bestemt fag stort set alle er af samme køn, som vi i Herning Kommune bestræber os på at gøre op med ved at skabe opmærksomhed på mønsterbrydere.


HovedMED er på møde den 1. juli 2020 orienteret om udkast til Ligestillingsredgørelse 2020. Drøftelsen gav ikke anledning til yderligere input.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Ligestillingsredegørelse 2020 for Herning Kommune godkendes

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.27.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Ny ferielov - budgetmæssig håndtering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher

Sagsresume

Folketinget vedtog i juni 2018 den nye ferielov med samtidighedsferie, som træder i kraft den 1. september 2020.


I overgangsperioden mellem den gamle og den nye ferielov, løbende fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal de feriepenge som lønmodtagerne optjener, indefryses og efterfølgende afregnes til den centrale fond ”Lønmodtagernes feriemidler”. Det skal ske senest når lønmodtagerne forlader arbejdsmarkedet.


Herning Kommunes samlede ferieforpligtigelse til fonden skønnes at udgøre ca. 250 mio. kr. ved udgangen af overgangsperioden.


Sagen indeholder en gennemgang af forskellige afregnings- og finansieringsmodeller for den fremtidige behandling i Herning Kommune af denne forpligtigelse, herunder anbefaling til valg af model.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nye ferielov er et krav fra EU om indførelse af samtidighedsferie, som i de andre EU-lande, gældende fra den 1. september 2020.
Der indføres derfor et nyt feriesystem, der betyder, at medarbejdernes ferie optjenes og afholdes i det samme ferieår.


For at indkøre det nye feriesystem er der indført en overgangsperiode fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, hvor medarbejdernes opsparede feriemidler indefryses og først kommer til udbetaling, når de forlader arbejdsmarkedet. Dog er der som en del af den pakke, der er blevet politisk vedtaget af Folketinget for at sætte gang i økonomien efter coranakrisen, indgået en aftale om at lønmodtagerne kan få udbetalt tre uger af de indefrosne feriepenge i oktober 2020. Den tidlige udbetaling vurderes ikke at ændre noget i forhold til kommunernes afregning af forpligtelsen.


De indefrosne feriemidler skal arbejdsgiverne afregne til den nyoprettede fond ”Lønmodtagernes Feriemidler”. Afregningen skal ske senest, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, men der er mulighed for at vælge en hurtigere indbetalingsmodel.


På nuværende tidspunkt skønnes det, at det samlede indfrosne beløb for Herning Kommune vil udgøre ca. 250 mio. kr. (inkl. de selvejende institutioner) ved udgangen af overgangsperioden den 31. august 2020. Det præcise beløb vil kunne opgøres på dette tidspunkt.


I den periode, hvor de indefrosne feriemidler ligger i kommunekassen og ikke er afregnet til Lønmodtagernes Feriemidler, skal beløbet forrentes/indekseres med en rente, svarende til den generelle lønudvikling og afregnes i takt med at det oprindelige indefrosne beløb afregnes.


Konkret har den generelle lønudvikling de seneste år ligget mellem 2,0 og 2,5 pct. Dette kan være svært at opnå i afkast på kommunens kassebeholdning med den nuværende risikoprofil, og der kan dermed opstå et rentetab, så længe beløbet ikke afregnes.


Specifikation af forpligtelsen

Som nævnt skal Herning Kommune som minimum afregne feriepengeforpligtelsen for de enkelte medarbejdere, når disse forlader arbejdsmarkedet. Dette vil typisk være, når de pensioneres.


Alderssammensætningen af medarbejderne, der var ansat i Herning Kommune i den første del af overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019 viser, at disse medarbejdere vil forlade arbejdsmarked pga. pensionsalder i en tidshorisont på op til ca. 50 år. Det forudsættes i nedenstående oversigt, at de samme medarbejdere er ansat i anden del af overgangsperioden frem til 31. august 2020.


Tabel 1: Betalingsprofil i forhold til alderssammensætning blandt ansatte i Herning Kommune pr. ultimo 2019:Det indefrosne beløb skønnes at udgøre ca. 250 mio. kr. Heraf forventes der at skulle afregnes 57,9 mio. kr. de første 10 år, beregnet ud fra alderssammensætningen af nuværende medarbejdere.


Afregningsmodeller

Ifølge KL`s vejledning om ny ferielov kan Herning Kommune vælge imellem følgende metoder at håndtere afregningen af de indefrosne feriemidler på:


 • Kommunen kan lade feriemidlerne forblive i kassen og afregne i takt med, at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet og herefter afregne til Lønmodtagernes Feriemidler. Dette er minimumsmodellen.


 • Kommunen kan vælge at afregne til Lønmodtagernes Feriemidler for et hvilket som helst antal medarbejdere. I denne model er der ubegrænset fleksibilitet, og kommunen vil hvert år kunne tilpasse afregningens størrelse og antallet af medarbejdere, der afregnes for. Modellen giver dermed også mulighed for, at der betales for flere medarbejdere end kommunen er forpligtet til (på tidspunktet) for dermed at forkorte afregningsperioden og rentetabet.

  De feriepenge som kommunen ikke afregner, men vælger at beholde i kassen, skal årligt tilskrives/betales en forrentning svarende til den generelle lønudvikling. Denne indeksering skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med indbetaling af det oprindelige feriepengebeløb. Som tidligere nævnt kan dette betyde et rentetab.


Idet det ikke vurderes realistisk at afregne hele beløbet i 2021, skitseres i det følgende tre mulige afregningsmodeller:


1. Afregning i takt med at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet (minimumsmodellen)

2. Afregning af forpligtelsen over en kortere årrække end den lovpligtige

3. Afregning i takt med at den enkelte medarbejder skifter job - internt eller eksternt


De to sidste afregningsmodeller giver mulighed for, at der årligt kan træffes beslutning om ændret afregningsmetode, hvis dette ønskes på baggrund af f.eks. ændringer i renteforholdene.


Model 1 – Afregning i takt med at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet

Løbende afregning med Lønmodtagernes Feriefond når medarbejdere, der er omfattet af indefrysningen af feriemidler, forlader arbejdsmarkedet.
Denne afregning vil med baggrund i alderssammensætningen jfr. tabel 1 betyde, at afregningen vil løbe i ca. 50 år.


I afregningseksemplet nedenfor er det forudsat, at den løbende afregning sker lineært.


Tabel 2: Løbende afregning over 50 år


Af tabel 2 fremgår det, at den årlige gennemsnitlige afregning vil blive ca. 5,0 mio. kr. over de næste 50 år, hvis denne afregningsmodel vælges. Samtidig vil der skulle afregnes 153,0 mio. kr. over perioden i renter under forudsætning af en årlig indeksering på 2,4 pct. (som i 2019).


De samlede udgifter vil således beløbe sig til ca. 403 mio. kr.


Det skal her bemærkes, at det årlige afdrag bliver det lavest mulige, men at løsningen sammenlagt væsentlig dyrere end øvrige modeller for afregning, pga. rentebetalingen.


Model 2 – Afregning over en kortere årrække end den lovpligtige

Hvis Herning Kommune vælger at afregne over en kortere periode end 50 år, er konsekvenserne vist i tabel 3. Hertil hvad de samlede betalinger vil blive med renter ud fra en samlet hovedstol/gæld på 250 mio. kr. og en anslået årlig indeksering på 2,4 pct.


Tabel 3: Eksempler på afregning


Tabellen skitserer forskellige tilbagebetalingsperioder, herunder hvad ydelsen og den samlede udgift vil blive inklusiv renter.


Hvis der vælges en kortere afdragsperiode end de forventelige 50 år, vil rentebelastningen blive mindre - jo kortere afdragsperiode, jo mindre rentebelastning.


Model 3 – Afregning i takt med at den enkelte medarbejder skifter job - internt eller eksternt

Efter den gamle ferielov havde institutioner og afdelinger en udgift, når en medarbejder fratrådte og vedkommendes feriesaldo blev nulstillet. Opsparet ferie afregnes således i dag ved medarbejderens ophør, og udgiften til det er en del af de decentrale lønbudgetter. Med de nye regler vil institutioner og afdelinger fremover kun have en mindre udgift, når en medarbejder fratræder, idet der er mindre opsparet ferie. Når den enkelte institution ikke længere skal afregne opsparet ferie til den enkelte medarbejder i samme omfang som i dag opstår en mindreudfgift


Det kunne derfor være en mulighed at vælge en afregningsmodel, hvor afregning sker i takt med at den enkelte medarbejder skifter job - enten internt eller eksternt.


Da den årlige personaleomsætning i Herning Kommune skønnes at være omkring 15 pct., vil dette betyde en betydeligt hurtigere afregning af forpligtelsen end øvrige modeller, specielt i de første år. Eksempelvis vil man det første år skulle afregne 15 pct. af 250 mio. kr. - i alt 37,5 mio. kr. Modellen er administrativ tung at håndtere, og der kan forudses en række problemstillinger ved omstruktureringer og evt. institutionslukninger i forhold til, hvem der skal overtage ferieforpligtelsen.


Denne afregningsmodel vil også betyde, at udgiften til de indefrosne feriemidler de næste ca. 50 år vil være svingende og meget ujævnt fordelt imellem institutioner. Nogle år vil en institutioner have store udgifter til ordningen og andre år mindre eller slet ingen - alt afhængig af personaleomsætningen.


Anbefaling til afdragsprofil og finansiering af de årlige betalinger

Det anbefales på baggrund af de skitserede fordele og ulemper ved de tre modeller jfr. ovenfor beskrevet, at der vælges model 2 med en årlig rammereduktion på forventeligt 10,0 mio. kr. over en periode på 25 år. Reduktionen kan dog først beregnes efter 31. august 2020, hvor omfanget af feriepengeforpligtelsen kan gøres endeligt op.


Med en samlet lønsum på 2.608 mio. kr. i 2021 svarer de 10,0 mio. kr. til en årlig reduktion på ca. 0,38 pct. af alle lønbudgetter.


Reduktionen indarbejdes som en teknisk korrektion i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 og vil årligt blive reguleret med henblik på finansiering af den indeksregulering, der ligeledes årligt skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler.


I forbindelse med overgangen til de nye regler nulstilles alle medarbejderes feriesaldo ved at medarbejdernes ferieopsparing indefryses. Medarbejdernes feriesaldo vil efter overgangen til de nye ferieregler ligge på et meget lavere niveau end i dag.
Efter den gamle ferielov havde institutioner og afdelinger en stor udgift, når en medarbejder fratrådte og vedkommendes feriesaldo skulle nulstilles. Med de nye regler vil institutioner og afdelinger kun have en lille udgift, når en medarbejder fratræder.


Overgangen til de nye ferieregler skønnes overordnet set at være nogenlunde økonomisk neutral for Herning Kommune. Dette gælder ligeledes for den enkelte enhed/institution, dog under forudsætning af en gennemsnitlig personaleomsætning. Afviger denne fra gennemsnittet, vil der være små udsving i det enkelte år, som dog over tid udlignes, idet der i løbet af perioden uundgåeligt vil skulle afregnes feriemidler for samtlige medarbejdere, der har været ansat i indefrysningsperioden jfr. tabel 1.

Der er ikke tilgået DUT-kompensation til kommunerne for den nye ferielov med den begrundelse, at finansieringen ligger i de nuværende budgetrammer.


Den anbefalede finansieringsmodel sikrer en årlig budgetsikkerhed, og at udgiften udjævnes imellem enheder/institutioner, som det også er tilfældet med f.eks. forsikrings- og barselspuljen, der ligeledes finansieres af en central pulje. Således minimeres risikoen for, at en enhed/institution vil blive ramt uhensigtsmæssigt i enkelte år i tilfælde af mange medarbejdere, der fratræder på grund af pensionsalder eller jobskifte.


Løsningen giver mulighed for at ændre afdragsprofilen, hvis det senere viser sig at være fordelagtigt i forhold til renteudviklingen.


De årlige betalinger af de indefrosne feriemidler skal ifølge konteringsreglerne placeres på konto 6 under Serviceområde 20 Administration og indgår ikke i beregning af kommunens serviceudgifter. Den foreslåede finansieringsmodel vil således skabe luft i servicedriftsrammen svarende til det årlige beløb, som budgetrammerne reduceres med.Øvrige forhold:


Takstberegninger

Det er endnu ikke afklaret, hvorledes den enkelte kommunes økonomiske håndtering af den nye ferielov kan/skal indgå i forskellige takster og takstberegninger. For nuværende forudsættes det, at den nye ferielov ikke har indvirkning på beregning af taksternes størrelse på de forskellige takstområder. Skulle andet vise sig at være tilfældet, vil det senere blive bragt videre til politisk behandling


Udbetaling af feriemidler til stimulering af den danske økonomi.
Som en del af den pakke, der blev politisk vedtaget af folketinget for at sætte gang i økonomien efter coranakrisen, er der indgået en aftale om at lønmodtagerne kan få udbetalt tre uger af de indefrosne feriepenge i oktober 2020.
Finansiering af den tidlige udbetaling er endnu uafklaret, men forudsættes for nuværende at være kommunernes økonomi uvedkommende.


Eventuelt låneadgang til ferieforpligtelsen

Der pågår forhandlinger mellem regeringen og KL om eventuel låneadgang for kommunerne til at finansiere indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler. En låneadgang giver potentielt mulighed for en lavere forrentning på indbetalingerne end som ordningen er skitseret for nuværende. Stillingtagen til eventuel låneoptagelse vil derfor blive forelagt særskilt til politisk behandling, såfremt muligheden opstår.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

Herning Kommune vælger at indbetale feriepengeforpligtigelsen som følge af den nye ferielov til Lønmodtagernes Feriemidler over en periode på 25 år,

at

finansieringen af det årlige afdrag på forventeligt 10,0 mio. kr. sker via budgetreduktion på lønbudgetterne fra 2021 (forventeligt 0,38%), der indarbejdes som en teknisk korrektion i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024,

at

budgetreduktionen på forventeligt 10,0 mio.kr. årligt indekseres svarende til den udmeldte procentsats fra Lønmodtagernes Feriemidler,

at

afdragsprofilen løbende vurderes i forhold til renteudviklingen.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget har drøftet sagen. Beslutning i sagen afventer forhandlinger på nationalt plan. Sagen er udsat.

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-19 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Udmøntning af Midtvejsregulering 2020 m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Bevillingsmæssige ændringer som følge af Midtvejsreguleringen for 2020, herunder fordeling af økonomisk kompensation vedrørende lov- og cirkulæreændringer (DUT) og andre reguleringer i 2020 til forvaltningerne.

Herudover bevillingsmæssige ændringer som følge af modtagne puljemidler vedrørende Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020 samt Pulje til Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af Covid 19.

Sagsfremstilling

Midtvejsreguleringen for 2020 medfører for Herning Kommune, at der modtages en samlet positiv regulering på 117,708 mio. kr., som er specificeret i tabellen nedenfor.Afregning af midtvejsreguleringen sker normalt i årets 4. kvartal, men i 2020 er afregningen for så vidt angår de 115,440 mio. kr. af den samlede afregning ekstraordinært fremrykket til den 1. september 2020 som følge af Covid-19 situationen. De resterende 2,268 mio. kr. afregnes ordinært.


Bemærkninger til reguleringerne samt de bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2020 er beskrevet nedenfor.Ordinær Midtvejsregulering 2020:


Midtvejsregulering af statstilskud og udligning

I Midtvejsreguleringen indgår en positiv regulering af bloktilskuddet på ialt 8,832 mio. kr., som vedrører lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) og andre reguleringer i 2020 i forbindelse med økonomiaftalen. Beløbet på 8,832 mio. kr. indtægtsføres på Serviceområde 29 Tilskud og udligning.


Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT - Det Udvidede Totalbalanceprincip)

I forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen har administrationen taget stilling til lov- og cirkulæreændringer (DUT) samt andre reguleringer med konsekvens for Herning Kommunes driftsbudget i 2020. I henhold til gældende praksis kompenseres som udgangspunkt ikke for lov- og cirkulæreændringer, hvor Herning Kommunes beregnede andel er mindre end 0,1 mio. kr. Herudover reguleres ikke for ændringer vedrørende overførselsudgifter, idet området styringsmæssigt er udenfor rammestyring.


I 2020 er der således i alt 0,399 mio. kr., som skal reguleres i driftsbudgettet fordelt på forskellige serviceområder. Beløbet består af en række reguleringer +/-, som er specificeret i vedlagte bilag. Finansiering sker fra de likvide aktiver.

Supplerende kan oplyses, at reguleringerne for 2021 og frem foretages som en del af budgetlægningen for 2021-2024.


Regulering som følge af revideret pris- og lønskøn for 2019-2020

Indeholdt i reguleringen af kommunernes bloktilskud i 2020 er en reduktion på 1 mia. kr. for kommunerne under ét som følge af en lavere pris- og lønudvikling fra 2019-2020 end forudsat i Økonomiaftalen for 2020. Herning Kommunes andel af reduktionen svarer til ca. 15 mio. kr.


Som en del af budgetforudsætningerne for Herning Kommunes budget 2020-2023 er der foretaget en pris- og lønfremskrivning med baggrund i KL´s budgetvejledning fra september 2019. Her fremgår en lavere fremskrivningsprocent vedrørende løn end den fremskrivning, der efterfølgende har vist sig at danne grundlag for Økonomiaftalen. Samtidig er der som en del af budgetforliget i budget 2020-2023 foretaget differentieret prisfremskrivning af varekøb og tjensteydelser. De to forhold betyder, at størstedelen af det nu udmeldte reviderede pris- og lønskøn for 2019-2020 reelt set allerede er indarbejdet i budget 2020. Der foretages derfor ingen korrektioner i budget 2020 på baggrund af reguleringen.


Modregning vedr. afståelse af forsyningsvirksomheder

I Midtvejsreguleringen indgår en negativ regulering på 9 mio. kr. for modregning af afståelse af forsyningsvirksomheder.


Reguleringen vedrører salg m.v. af EGJ-varme, hvortil der blev afgivet bevilling tilbage i 2017 (BYR 19/12-2017, pkt. 333). Beløbet har været hensat på hovedkonto 8, som nu udlignes. Der foretages således ikke yderligere bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen.


Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling

Det særlige tilskud for 2020 ydes til kommuner, hvor udviklingen i antallet af dagpengemodtagere opgjort i fuldtidspersoner i perioden 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 overstiger udviklingen i landsdelen tillagt 5 procentpoint. Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal opgjort af Danmarks Statistik, hvormed Herning Kommunes andel udgør 0,396 mio. kr.


Den negative regulering på 0,396 mio. kr. udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og udligning.


Endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet 2019

Efterreguleringen for 2019 udgør 6,540 mio. kr. og sker på baggrund af merudgiftsbehovet for 2019.

Beløbet skal ses i sammenhæng med Herning Kommunes regnskab 2019 på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som på området vedrørende beskæftigelsestilskud udviste et merforbrug på 23,4 mio. kr.


Efterreguleringen på 6,540 mio. kr. indtægtsføres i 2020 på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.


Kollektiv modregning som følge af skattestigninger 2019-2020

Kommunerne bliver kollektivt modregnet for skattestigninger samtidig med, at de kommuner, hvor skatten er steget fra 2019-2020, også individuelt modregnes i bloktilskuddet.


Den negative kollektive afregning udgør 3,708 mio. kr. i 2020 for Herning Kommune. Beløbet udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.Ekstraordinær Midtvejsregulering 2020:


Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet 2020

Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2020 opgøres som forskellen mellem en fornyet beregning af merudgiftsbehovet for 2020 og det oprindeligt beregnede merudgiftsbehov for 2020. Merudgiftsbehovet for hele landet opgøres som de skønnede kommunale nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet i 2020 fratrukket grundtilskuddet. Merudgiftsbehovet fordeles på kommunerne i forhold til antallet af dagpengemodtagere opgjort i fuldtidspersoner i 2018.


Herning Kommunes andel af Midtvejsreguleringen i 2020 udgør en positiv regulering på 63,756 mio. kr., som indtægtsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.


Samtidig forhøjes budgettet på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse med et tilsvarende beløb i 2020, idet der budgetteres med en 1:1 sammenhæng mellem udgifter og det modtagne beskæftigelsestilskud.


Midtvejsregulering af overførsler

Positiv regulering på 28,62 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn for overførselsudgifter blandt andet som følge af Covid 19.


Reguleringen indtægtsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning i 2020.


Der foretages ikke på nuværende tidspunkt bevillingsmæssige ændringer i forhold til udgiftsbudgettet på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, idet der ikke er en direkte budgetmæssig sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Stillingtagen til eventuelle bevillingsmæssige ændringer som følge af udgiftsudviklingen i Herning Kommune vurderes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2020.


Covid 19 kompensation

Den positive kompensation for Covid 19 på 20,652 mio. kr. er i Lov- og cirkulæreprogrammet opdelt udgifter til personale, rengøring mm. og udgifter til indkøb af værnemidler. Der er tale om en foreløbig kompensation på baggrund af KL´s opgørelse pr. 5. maj 2020, som ligger til grund for Økonomiaftalen. Det er aftalt mellem KL og regeringen, at der sker en opfølgning senere på året, hvormed det må forventes, at Herning Kommune modtager yderligere kompensation.


På baggrund af ovenstående skal den følgende skitserede fordeling af den indtil nu modtagne kompensation betragtes som foreløbig. Endelig vurdering og fordeling forventes at kunne ske i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at Herning Kommune ikke nødvendigvis kommer til at modtage 1:1 kompensation, idet kommunernes kompensation opgøres under ét og efterfølgende fordeles efter bloktilskudsnøglen.

Fordeling af den foreløbige kompensation:
Ud af det modtagne foreløbige beløb på 20,652 mio. kr. vedrører 2,150 mio. kr. udgifter til indkøb af værnemidler. Beløbet reserveres til dækning af afholdte udgifter på centrale konti på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

Det resterende beløb på ca. 18,502 mio. kr., som dækker udgifter til personale, rengøring mm., reserveres til fordeling mellem øvrige udgiftsområder, herunder decentrale enheder såvel kommunale som private/selvejende.


Den største økonomiske påvirkning som følge af Covid 19 vurderes at have været på de decentrale enheder med direkte borgerkontakt, som primært findes under serviceområderne 10 Dagtilbud for Børn, 12 Folke- og Ungdomsskoler, 13 Handicap og Psykiatri, 16 Børn og Familie samt 18 Sundhed og Ældre. Der reserveres derfor foreløbigt 80% af restbeløbet på 18,502 mio. kr. til fordeling blandt disse serviceområder, svarende til 14,802 mio. kr.


Den foreløbige fordelingsnøgle i forhold til de 14,802 mio. kr. er serviceområdernes samlede budgetbeløb til decentrale enheder. Fagforvaltningerne vurderer efterfølgende, hvordan beløbene skal fordeles videre ud på institutionsniveau til såvel kommunale som private/selvejende.


Den foreløbige fordeling fremgår af tabellen nedenfor:


Det skal understreges, at fordelingen er foreløbig og at udbetalingerne skal være at betragte som acontobeløb med forbehold for senere regulering +/-.

Stillingtagen til endelig fordeling af kompensationen vedrørende Covid 19 i det samlede driftsbudget forventes at kunne ske i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor den samlede kompensation må formodes at være kendt.


Den samlede kompensation vedrørende Covid 19 på i alt 20,652 mio. kr. indtægtsføres i 2020 på Serviceområde 29 Tilskud og udligning.


Der meddeles samtidig udgiftsbevillinger til serviceområderne 10, 12, 13, 16 og 18 i 2020 på i alt 14,802 mio. kr. jfr. tabellen ovenfor vedrørende foreløbig kompensation til de decentrale enheder. Udgiftsbevillingerne finansieres af de likvide aktiver.

Tilskud til kommuner vedrørende fastholdelse af social kontakt

Den 1. maj 2020 indgik Regeringen og Folketingets partier "Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19" og i forlængelse heraf blev Regeringen og Folketingets partier enige om afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for at fastholde social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under situationen med besøgsrestriktioner.


Herning Kommunes andel af tilskuddet blev i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af udmøntning af aftalen beregnet til at udgøre 1,515 mio. kr., hvortil der tidligere er meddelt udgiftsbevilling i 2020 (BYR 22/6-2020, pkt. 148)).


I forbindelse med Midtvejsreguleringen indtægtsføres tilskuddet, som udgør 1,512 mio. kr. i 2020, på Serviceområde 29 Tilskud og udligning.


Tilskud til kommuner vedrørende dagture til plejehjemsbeboere

Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet den 19. juni aftalt en sommerpakke, der blandt andet indeholder sommeraktiviteter for ældre.


Der er afsat midler til gode udendørsoplevelser for plejehjemsbeboere. Plejehjemmene får mulighed for at få dækket udgifter forbundet med dagsture, som f.eks. transport, bespisning og entrebilletter samt ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer. Der blev afsat 40 mio. kr. til initiativet, svarende til 0,6 mio. kr. for Herning kommune.


Lige før sommerferien blev midlerne fordelt til de kommunale og private plejecentre i kommunen.


Med henblik på at sikre planlægningen og eksekveringen af indholdet inden, at det bevillingsmæssige (i kommunen) kunne komme på plads, har borgmesteren anvendt sin bemyndigelse, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget samtidig er orienteret herom.


Med denne sag indstilles udgiftsbevillingen til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre på 0,6 mio. kr. i 2020 formelt til godkendelse.


Tilskuddet på 0,6 mio. kr. i 2020 indtægtsføres på Serviceområde 29 Tilskud og udligning.


Tilskud til kommuner vedrørende dagsture til beboere på botilbud

Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet den 19. juni aftalt en sommerpakke, der blandt andet indeholder sommeraktiviteter for beboere på botilbud.


Der er med aftalen givet støtte til, at beboere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter. Der er afsat 20 mio. kr., svarende til 0,3 mio. kr. for Herning kommune.


Midlerne er fordelt til de enkelte kommunale botilbud før sommerferien. Der er reserveret en andel til de private tilbud, da det endnu er usikkert, om de er omfattet af pakken.


Med henblik på at sikre planlægningen og eksekveringen af indholdet inden, at det bevillingsmæssige (i kommunen) kunne komme på plads, har borgmesteren anvendt sin bemyndigelse, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget samtidig er orienteret herom.


Med denne sag indstilles udgiftsbevillingen til Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri på 0,3 mio. kr. i 2020 formelt til godkendelse.


Tilskuddet på 0,3 mio. kr. i 2020 indtægtsføres på Serviceområde 29 Tilskud og udligning.Øvrige reguleringer 2020:


Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020

I Finansloven for 2020 blev afsat en pulje til generelt løft af folkeskolen i 2020, hvoraf Herning Kommunes andel udgør 4,745 mio. kr.


Børne- og Familieudvalget har på mødet den 1. juli 2020 godkendt anvendelse af puljen, herunder ansøgt om udgiftsbevilling på beløbet. Sagen er på vej til Byrådet.

Hermed udestår ansøgning om indtægtsbevilling i 2020 til tilskudsbeløbet på 4,745 mio. kr., som sker i forbindelse med nærværende sag. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.


Pulje til Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af Covid 19.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har den 9. juni 2020 indgået Aftale om sommeraktiviteter for børn og unge, hvor der afsættes 220 mio. kr. i 2020

til at skabe et bredt udbud af aktiviteter for børn og unge i sommerferien herunder:

• Sommeraktiviteter for en bred gruppe af børn og unge i kommunerne.

• Opsøgende og udgående indsatser for udsatte børn og unge.

• Sommerlejre mv. for udsatte børn, unge, familier og flygtninge.


Herning Kommunes andel af puljen udgør 3,315 mio. kr. i 2020, som er modtaget den 24. juni 2020.


Med henblik på at sikre planlægningen og eksekveringen af indholdet inden, at det bevillingsmæssige (i kommunen) kunne komme på plads, har borgmesteren anvendt sin bemyndigelse, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget samtidig er orienteret herom.


Med denne sag indstilles udgiftsbevillingen til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på 3,315 mio. kr. i 2020 formelt til godkendelse.


Tilskuddet på 3,315 mio. kr. i 2020 indtægtsføres på Serviceområde 29 Tilskud og udligning.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der foretages de i sagen beskrevne bevillingsmæssige ændringer for så vidt angår henholdsvis indtægter og udgifter i forbindelse med Midtvejsreguleringen for 2020 samt for øvrige reguleringer vedrørende henholdsvis pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020 samt Pulje til Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af Covid 19.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-K01-4-19 Sagsbehandler: Stefan Najbjerg  

Revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X
X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revisionen laver hvert år kontrol af Herning Kommunes sociale udgifter, der er omfattet statsrefusion m.v.. Med dette punkt orienteres udvalget om revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2020, som vedrører 2019.

Sagsfremstilling

Beretningens opbygning:

Afsnit 1 og 2 omhandler indledning og formål med revisionen. Afsnit 3, 4 og 5 redegør for konklusionerne af den udførte revision. Herunder opfølgning på eventuelle tidligere revisionsbemærkninger. Afsnit 6 omhandler revision af de sociale udgifter med statsrefusion og afsnit 7-10 er bilag i forhold til de lovpligtige redegørelser til Beskæftigelsesministriet, Social- og Indenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.


Formålet med revisionen på det sociale område.

Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.


Konklusion:

Revisionen har fundet en fejl af en sådan karakter, at det har givet anledning til en revisionsbemærkning vedrørende udbetaling og beregning af fleksløntilskud. Revisionen har konstateret, at kravet om indhentelse af oplysninger om normalløn fra arbejdsgiver ikke er overholdt, hvilket kan betyde fejlagtig beregning og udbetaling af fleksløntilskuddet, med deraf følgende refusionsmæssig betydning.


Der har ikke været forhold til opfølgning fra tidligere år. STAR har i regnskabsåret 2019 bedt revisor påse, at der er indhentet fuldt dækkende erklæringer fra KMD, der fuldt ud er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område. Revisionen oplyser, at der ikke er bemærkninger til de indhentede erklæringer.


På trods af revisionsbemærkningen er det revisonens opfattelse, at Herning Kommune i al væsentlighed administrerer i henhold til gældende regler og retningslinjer.


Revision af de sociale udgifter med statsrefusion:

- 6.1. Forretningsgange og ledelsestilsyn:

Revisionens vurdering er, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på alle relevante personsagsområder.


- 6.2. Personsager:

Revisionen vurderer på baggrund af gennemgangen, at sagsbehandlingen i Herning Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.


- 6.3. Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion:

Gennemgangen af boliglån har givet anledning til et forbehold i revisionspåtegningen på grund af manglende indberetning af afdrag og tab i 2. halvår 2019. Bortset fra forbeholdet omkring boliglån, vurderes refusionsanmeldelserne i alle væsentlige henseender at være korrekte.


- 6.4. Betaling vedrørende boformer, jf. §§ 109 og 110 i serviceloven:

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.


- 6.5. Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri:

Det er revisionens vurdering, at Herning Kommune generelt har hensigtsmæssige og betryggende procedurer og arbejdsgange til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser, og at procedurerne og arbejdsgangene fungerer på betryggende vis.


Håndtering af revisionsbemærkning og forbehold:

Der er på baggrund af revisionsbemærkningen udformet en handleplan for at sikre, at der bliver rettet op på fejlen omkring anvendelse af normalløn på fleksløntilskudssager. Det drejer sig om fleksløntilskudssager for i alt 1.388 personer, som har modtaget fleksløntilskud i perioden 2017-2019.


Denne handleplan er godkendt af revisionen og danner grundlag for det arbejde, som lige nu pågår. På nuværende tidspunkt er omkring 95% af sagerne gennemgået og fejlen forventes derfor at være rettet i løbet af sommeren.


Forholdet omkring boliglån bliver bragt i orden via en berigtigelse i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion for 1. kvartal 2020 i august 2020.


Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning
at sagen godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-2-19 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Endelig godkendelse af årsregnskab 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsregnskab 2019 samt revisionsberetning nr. 20 vedrørende revision af årsregnskabet 2019 fremsendes til godkendelse.


Herudover vedlægges revisionspåtegningen til årsregnskabet til orientering.


Herning Kommunes årsregnskab for 2019 blev fremlagt i Byrådet den 31. marts 2020 hvor det blev godkendt, at regnskabet blev oversendt til revisionen (EY). Revisionen af årsregnskabet er nu færdigt og revisionen har fremsendt deres afsluttende beretning for regnskabsåret 2019.


Revisionens beretning skal ifølge reglerne afgives senest 15. juni, hvorefter Byrådet skal foretage den endelige behandling og godkendelse af regnskabet inden udgangen af august måned.


Revisionsberetningen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.


Ved den finansielle revision efterprøver revisionen om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.


Ved den juridisk-kritiske revision efterprøves om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ved forvaltningsrevision vurderes om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.


Revisionen af årsregnskabet for 2019 er udført i overensstemmelse med Herning Kommunes revisionsregulativ af 12. april 2011.


Revisionsbemærkning


Revisionen har afgivet en revisionsbemærkning vedrørende udbetaling og og beregning af flekslønstilskud.

Forslag til besvarelse af denne bemærkning fremgår af andet punkt på denne dagsorden vedrørende behandling af beretning til områder med statsrefusion.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Revisionsberetning nr. 20, Afsluttende revisionsberetning for 2019, godkendes
at Årsregnskabet for 2019 hermed også godkendes

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-9-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Anmodning om af ændring af projekt på Åvænget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune solgte efter offentligt udbud ved punkt 130 den 9. april 2018 ejendommen beliggende Åvænget 16.


Der var to tilbud på ejendommen. Tilbudsgiverne blev bedømt efter pris med 60% og projekt med 40%.


Den vindende tilbudsgiver ønsker nu, jf. pkt. 98 på Byplanudvalgets dagsorden 10. august 2020 at ændre projektet fra en butiksejendom til et bilvaskeanlæg.


Det anbefales, at dette ikke gennemføres.

Sagsfremstilling

Herning Kommune solgte efter offentligt udbud ved punkt 130 den 9. april 2018 ejendommen beliggende Åvænget 16.


Tilbudsgiverne blev bedømt efter pris med 60% og projekt med 40%.


Der var to tilbud på ejendommen.


I den dengang foretagne vurdering stod der:

"Det anbefales, at areal C sælges til tilbudsgiver 1 der ud fra en arkitektonisk og økonomisk vurdering har afgivet det mest fordelagtige tilbud."


Den vindende tilbudsgiver ønsker nu, jf. pkt. 98 på Byplanudvalgets dagsorden den 10. august 2020 at ændre projektet fra en butiksejendom til en bilvask.


I forbindelse med køberens anvendelse af det erhvervede areal må visse afvigelser af det vindende projekt forventes, idet dette ikke var færdigprojekteret.


Det vurderes imidlertid, at der er væsensforskel på en butiksejendom og en bilvask. Med andre ord er der for stor forskel på projektet i det afgivne tilbud og det projekt, som tilbudsgiver nu ønsker at opføre. Det vil ikke være i overensstemmelse med de udbudsretlige regler, at lade den vindende tilbudsgiver ændre sit projekt så grundlæggende.


Såfremt tilbudsgiver oprindeligt havde angivet dette formål med ejendommen i forbindelse med tilbuddet, ville tilbuddet derudover ikke have været konditionsmæssigt, idet det ikke ville have været i overensstemmelse med lokalplanen for området jf. sagen på Byplanudvalgets dagsorden.


Det er derfor administrationens vurdering, at det ønskede projekt ikke kan gennemføres på baggrund af det foretagne udbud og den tilhørende vurdering af dette.


Såfremt et projekt som det forelagte skal gennemføres på ejendommen er det administrationens vurdering, at der bør foretages et nyt udbud af ejendommen med en lokalplan der muliggør projektet.


Det kan oplyses, at ejendommen ikke er overgået til køber endnu. De økonomiske konsekvenser af at ophæve handelen vil kunne beskrives efter et evt. nyt offentligt udbud.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at det meddeles tilbudsgiver, at Herning Kommune fastholder tilbuddet på de givne betingelser.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-3-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse til udskiftning af køkkener, skabe og garderobeskabe, Sydgaden, Snejbjerg, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Lejerbo ansøger om godkendelse af udskiftning af køkkener, skabe og garderobeskabe i afdeling 198-0, Sydgaden, Snejbjerg, Herning, via kollektiv råderet.

Sagsfremstilling

Lejerbo ønsker at udskifte køkkener, skabe og garderobeskabe i afdeling 198-0, Sydgaden, Snejbjerg, Herning.


Afdelingen er opført i 1969 og består af 24 lejligheder, familieboliger på 86 m2, alle med nye store altaner eller terrasser. Afdelingen ligger i Snejbjerg ca. 4 km vest for Herning. Der er 2 skoler, flere indkøbsmuligheder og gode busforbindelser til Herning.


Afdelingen har på afdelingsmøde den 29. januar 2020 og organisationsbestyrelsesmøde den 26. maj 2020 besluttet at udskifte køkkener, skabe og garderobeskabe i afdelingen via kollektiv råderet.


Den samlede anlægssum beløber sig til 2.767.669 kr. der ønskes finansieret ved lån af egne midler på 2.527.669 kr. samt egne henlæggelser på 240.000 kr.


Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør 527 kr. pr. måned for køkken eller 10,41% (nuværende leje 5.059 kr., ny leje 5.586 kr.). For skabe og garderobeskabe er stigningen på 176 kr. pr. måned pr. del eller 3,47% (nuværende leje 5.059 kr., ny leje 5.235 kr.)


Huslejestigning over 5% kræver kommunal godkendelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at finansieringen godkendes,


at huslejestigningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.11.03-K08-1-20 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af huslejestigning samt kommunal garanti for lån i Bomidtvest afd. 732-5 De gamles hjem i Vildbjerg, beliggende ved Søndergade 23.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Bomidtvest har fremsendt ansøgning om godkendelse af lån til finansiering af nyt tag på afdeling 732-5 Søndergade 23 i Vildbjerg.


Lånet der ansøges om, er et 20-årigt fastforrentet lån på i alt 2.705.000 kr., Realkreditselskabet har stillet krav om 100% kommunegaranti for det nye lån.


Lånet medfører at huslejen for hele ejendommen stiger med 150.124 kr. om året.


Administrationen anbefaler, at ansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Afd. 732-5 Søndergade 23 i Vildbjerg, også kaldet De gamles hjem i Vildbjerg, er en almen boligafdeling ejet af Boligselskabet Bomidtvest. Afdelingen består af 16 almene ældreboliger, hvor Herning Kommune har den fulde anvisningsret til boligerne. Det er Herning Kommune som visiterer borgere til boligerne, hvis boligerne står tomme i en periode, betaler Herning Kommune Bomidtvest for den manglende husleje.


Boligselskabet Bomidtvest har for snart 2 år siden varslet Herning Kommune, at afdelingen stod overfor en udskiftning af taget. Administrationen noterede sig, at en stor del af de almene ældreboliger i afd. 732-5 Søndergade 23 ikke længere er relevante at anvende som ældreboliger. Indretningen og størrelsen på lejlighederne gør dem uegnet som ældreboliger. En stor del af boligerne står derfor tomme hele året rundt. Administrationen og Boligselskabet har i en længere periode været i dialog for at finde en alternativ løsning, og derfor har udskiftning af tag afventet en eventuel løsning. Primo 2020 blev det afklaret at Herning Kommune ikke kan finde anden anvendelse. Taget er nu så beskadiget, at Boligselskabet Bomidtvest er nød til at udskifte taget for at sikre den resterende ejendom.


Lånet afbetales over en 20 årig periode ved en huslejestigning på 150.124 kr. om året for alle 16 ældreboliger, det er en stigning på 12.510 kr. om måneden pr. ældrebolig. Den nuværende månedlige husleje er på 101.300 kr. for alle 16 ældreboliger. Huslejestigningen udgør derfor en stigning på 12,34%. I henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 79 stk. 4 skal byrådet i Herning Kommune godkende en huslejestigning på over 5%.

En huslejestigning på 12,34% er issoleret set en stor stigning, men en udskiftning af et tag er en af de dyre renoveringer man kan foretage på en bygning, taget kan ikke længere repareres, det er nødvendigt med en udskiftning. Set i det lys, anbefaler administrationen at lånet godkendes.


Realkreditinstituttet har forlangt 100% kommunegaranti for lånet. Da alle afdelingens boliger er almene ældreboliger, hvor der er kommunal anvisningsret til, så betyder det, at når boligerne står tomme, fordi der ikke bliver anvist borgere til boligerne, så er det Herning Kommune som dækker udgiften med den manglende husleje til boligselskabet. Garantien som realkreditinstituttet forlanger, kommer først i spil, hvis afdelingen en dag går konkurs. Da afdelingen er sikres sin husleje, vil situationen defacto ikke kunne opstå. En garanti i henhold til almenboligloven tæller ikke imod kommunens likviditet. Administationen anbefaler derfor allerede af de grunde at garantien gives.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der gives tilladelse til at Boligselskabet optager det i sagen beskrevne lån, med den forventede stigning på 12,34% i husleje


at der meddeles at Herning kommune vil give garanti på 100% for det i sagen beskrevne lån.

Beslutning

Sagen er udsat idet Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker andre løsninger end det beskrevne.

 

Sagsnr.: 03.10.04-P19-1-20 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

DSI Solglimt ansøger om tilladelse til at sælge mindre del af den almene boligafdeling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Selvejende Institution Solglimt i Vildbjerg har anmodet Herning Kommune om tilladelse til at sælge et grønt område, som er ejet af den almene boligafdeling, der er tilknyttet DSI Solglimt. Hensigten er, at den almene afdeling sælger det grønne areal til DSI Solglimt.


Arealet ønskes solgt, så DSI Solglimt kan opføre yderligere boliger til institutionen, disse boliger opføres privat og finansieres uden tilskud fra kommunen.


Administrationen anbefaler at salget godkendes.

Sagsfremstilling

23. september 2015 under pkt. 83 behandlede Social- og Sundhedsudvalget en ansøgning fra DSI Solglimt, hvor institutionen søgte om at udvide den almene boligafdeling med yderligere 8 almene boliger samt tilhørende serviceareal.


Social- og Sundhedsudvalget meddelte afslag til det ansøgte, idet administrationen dengang vurderede, at kommunen ikke havde et behov for, at DSI Solglimt udvidede, og at der ikke var nogen venteliste til DSI solglimts boliger.


DSI Solglimt har efterfølgende arbejdet videre med projektet, nu i privat regi, hensigten er stadig at etablere boliger tilknyttet DSI Solglimt, boligerne skal nu opføres for private midler uden kommunal medfinansiering eller garantistillelse. DSI Solglimt er i mål med en finansiering af projektet blandt andet igennem en stor donation fra A.P. Møller-fonden.


Arealet hvorpå man ønsker at opføre de 12 nye boliger, er i dag ejet af den almene boligafdeling DSI Solglimt Boligenhed og DSI Solglimt Serviceareal. De private boliger kan ikke opføres på areal ejet af en almen afdeling, da der skal være økonomisk vandtætte skotter imellem den almene del og den den nye private del. Der må ikke flyde økonomi imellem de 2 boligenheder for så vidt angår anlæg eller drift af bygningerne. Af samme årsag, kan den nye bygning derfor ikke opføres på areal ejet af den almene afdeling, og bygningerne kan ligeledes heller ikke bygges sammen.


DSI Solglimt har derfor ansøgt kommunen som tilsynsmyndighed om tilladelse til, at frasælge et stykke areal som i dag er ejet af den almene boligafdeling.


Arealet der ønskes solgt, er på 3.445 m2. Arealet henligger i dag som grønt areal tilhørende den almene afdeling. Den almene afdeling har ikke umiddelbart noget behov for arealet, og administrationen har vurderet, at afdelingen efter fortsat vil råde over et passende udenomsareal/grønt areal.


Arealet er af autoriseret ejendomsmægler fra Vildbjerg blevet prissat til en værdi af 200.000 kr. Denne pris er anvendt i forhold til handlen mellem den almene afdeling samt DSI Solglimt. Købesummen forudsættes anvendt til at nedbringe det eksisterende lån på den almene ejendom. Værdierne der frasælges anvendes dermed til at nedbringe gælden i afdelingen.


Der skal i forbindelse med frasalget ske en relaksation, sådan at det areal der frasælges ikke længere anvendes som sikkerhed for lånet. Dette modsvares af, at man ekstraordinært anvender købesummen til at nedbringe gælden. Et frasalg og relaksation kræver godkendelse af: Herning Kommune som tilsynsmyndighed, Nykredit som panthaver samt Udbetaling Danmark/ATP.

Derudover kræver det desuden, at Herning Kommune vedstår sig, den kommunegaranti som blev stillet, i forbindelse med opførelsen af de oprindelige almene boliger.


Administrationen anbefaler at det ansøgte godkendes, under forudsætning af at købesummen anvendes til at nedbringe gældene i den almene afdelings eksisterende lån.Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune som tilsynsmyndighed for DSI Boligenheden Solglimt godkender salget af de 3.445 m2.


at Herning Kommune godkender at der foretages en relaksation, under forudsætning af, at provenuet for salget, anvendes til at nedbringe eksisterende lån i den almene afdeling.


at Herning Kommune bekræfter at vedstå kommunens garanti for de eksisterende lån, under forudsætning af, at provenuet for salget, anvendes til at nedbringe eksisterende lån i den almene afdeling.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-5-19 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning om midler til ekstraordinær erhvervsserviceindsats hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Den ekstraordinære erhvervsmæssige situation under coronakrisen med nedlukning af virksomheder, ændrede forbrugsmønstre og eksportudfordringer skaber behov for en ekstraordinær indsats. Formålet med indsatsen er, at flere virksomheder kommer godt igennem krisen, at flere virksomheder finder nye forretningsmuligheder og at flere arbejdspladser bevares. En af vejene hertil er, at flere virksomheder gør brug af de mange tilskudsordninger, der ekstraordinært udbydes i øjeblikket. Administrationen har derfor sammen med Ikast-Brande Kommunes administration og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande været i dialog og kommet frem til at det vil være hensigtsmæssigt at udbyde en ekstraordinær erhvervsserviceindsats, som dels skal hjælpe virksomhederne videre og dels fremme at flere virksomheder gør brug af de ekstraordinære tilskudsordninger.


Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande ansøger derfor Herning Kommune om 450.000 kr. til en ekstraordinær erhvervsserviceindsats. Erhvervsrådet har ansøgt Ikast-Brande Kommune om 225.000 kr. til samme indsats.

Sagsfremstilling

Coronasituationen har haft store konsekvenser for de virksomheder, som blev ramt først og hårdest, og der er stadig en stor gruppe virksomheder, for hvem fremtiden er usikker. Andre virksomheder ser muligheder i forhold til innovation og vækst. For begge typer virksomheder er det vigtigt, at de hurtigt får vejledning, herunder kendskab til de særlige programmer, hvor virksomhederne kan hente yderligere hjælp. Det drejer sig blandt andet om følgende ordninger.


 • GenstartNu – Industriens Fond har en række genstartsordninger, hvor virksomheder har mulighed for at få op til 50 timers gratis rådgivning til deres specifikke behov. Et program kører nu, imens flere nye vil blive lanceret efter sommerferien.
 • Eksportrådet udbyder ekstraordinære Corona indsatser, der giver vores eksporterende virksomheder adgang til gratis eller væsentligt billigere vejledning i forhold til etablering på nye og genåbning af virksomhedernes eksportmarkeder
 • Erhvervshusene har deres faste produkter med specialiseret erhvervsservice og derudover kommer der løbende nye ordninger såsom SMV:Digital og SMV Pro, hvor virksomhederne kan få tilskud til rådgivning.
 • Innovationsfonden har også tilpasset deres forskellige ordninger til den nye situation, og her er bl.a. Innobooster-ordningen meget relevant.


Mål:


For at sikre god udnyttelse af midlerne opstilles der mål for den ekstraordniære indsats. I den sammenhæng er der skelet til den ordinære kontrakt. Målene er:


 • 150 virksomheder kontaktes vedr. de mange aktuelle ordninger der findes netop nu.
 • 100 virksomheder bringes i spil til at modtage én eller flere ordninger


Det er endvidere intentionen, at der via den ekstraordinære indsats skal hentes minimum 3 mio. kr. i eksterne midler til virksomhederne. Dette beløb er en investering i virksomhedernes udvikling, hvorfor effekten af disse udviklingsinitiativer forventes at have en væsentlig højere samfundsværdi.


Måltal fordeles med 1/3 til virksomheder i Ikast-Brande Kommune og 2/3 til virksomheder i Herning Kommune. De ovenstående måltal ligger ud over de allerede indgåede måltal i resultatkontrakten for 2020.


Administrationen vurderer, at ansøgningen falder inden for lovgivningens ramme, og at det vil være rettidig omhu, at yde denne ekstraordinære erhvervsserviceindsats. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med ansøger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 450.000 kr. fra Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67, Vejledning og Erhvervsudvikling i 2020 til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, og


at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.16.02-P05-1-20 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Handlingsplan vedr. erhvervsjord

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. juni (pkt. 220) blev udvalget orienteret om analysearbejdet vedr. erhvervsjord. Udvalget besluttede dels at anmode Byplanudvalget om at tage analysearbejdets resultater med i kommuneplanprocessen og dels at anmode forvaltningen om at udarbejde en handlingsplan.


Forvaltningen har nu udarbejdet udkast til handlingsplan. Handlingsplanen bygger på den gennemførte analyse vedr. erhvervsjord, input fra en række lokale virksomheder, erhvervsmæglere samt erfaringer fra andre kommuner.


Målet med handlingsplanen er at blive bedre til at arbejde strategisk med at sikre attraktive, konkurrencedygtige arealudlæg til erhverv samt at tage næste skridt mod fremtidens erhvervskommune.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført et analysearbejde vedr. erhvervsjord for at finde frem til, hvordan vi kan blive bedre til at sikre attraktive og konkurrencedygtige arealudlæg til erhverv. Fokus i arbejdet har været at:


 • Kortlægge den ledige erhvervsjord
 • Indsamle viden om virksomhedernes efterspørgsel
 • Vurdere hvordan denne efterspørgsel matcher Herning Kommunes eksisterende arealudlæg til erhverv
 • Vurdere hvor attraktive og konkurrencedygtige Herning Kommunes erhvervsarealer er
 • Få input fra lokale virksomheder til fremtidige indsatser
 • Lære af andre kommuners arbejde med udvikling, markedsføring og salg af erhvervsjord


I arbejdet har vi fået input fra en række lokale virksomheder, erhvervsmæglere, projektudviklere, rådgivere og andre kommuner. Udkast til handlingsplan bygger på ovenstående input og analyseresultater.


Herning Kommune har et stærkt udgangspunkt. Vurderingen er, at vi har attraktive erhvervsarealer og virksomhederne roser erhvervsklimaet. Men konkurrencen om at tiltrække virksomheder er hård. Det er derfor vigtigt, at Herning Kommune hele tiden arbejder på at blive dygtigere til at tiltrække virksomheder, styrke erhvervsklimaet og sikre, at virksomhederne får den bedst mulige oplevelse, når de er i kontakt med Herning Kommune – at tage de næste skridt hen mod fremtidens erhvervskommune.


Formålet med handlingsplanen er således at sikre attraktive erhvervsarealer for vores eksisterende virksomheder, som enten ønsker at udvide eller flytte til en ny lokalisering samt for de nye virksomheder, som vælger at flytte til Herning Kommune. Formålet er også at blive endnu bedre til at håndtere alt det, der hænger sammen med at tiltrække, flytte og etablere virksomheder i Herning Kommune.


Målet er således både at blive bedre til at arbejde strategisk med at sikre attraktive, konkurrencedygtige arealudlæg til erhverv og at tage de næste skridt mod fremtidens erhvervskommune.


Handlingsplanen består af seks indsatser og er bygget op om en række af de lokaliseringsfaktorer, som virksomhederne selv peger på er vigtige:


Den ”rigtige” erhvervsgrund / erhvervsejendom

Det er vigtigt at finde det gode match mellem virksomhed og ny lokalisering. Flere virksomheder italesætter det som den ”rigtige” grund eller ejendom. Det er overvejelser om beliggenhed, infrastruktur, synlighed, økonomi, funktionalitet, tilpasningsmuligheder, klyngedannelse osv. som skal imødekommes af konkrete muligheder.

Derfor er det vigtigt, at Herning Kommune hele tiden kan tilbyde attraktive erhvervsarealer, som matcher virksomhedernes ønsker og behov. Det kræver en mere offensiv, strategisk og efterspørgselsbaseret tilgang til at arbejde med udlæg af erhvervsarealer. Det kræver ændringer i arealudlæggene i kommuneplanen og efterfølgende ændring/aflysning af lokalplaner.


Rekruttering

Rekrutteringsmulighederne er en afgørende lokaliseringsfaktor. Rekruttering påvirkes både af den geografiske placering af virksomheden og infrastrukturen men også af bosætnings- og uddannelsesmulighederne. I denne sammenhæng nævner virksomhederne både byudvikling, normering i daginstitutioner, skoler, uddannelser af høj kvalitet, naturskønne byggegrunde, branding osv. som vigtige indsatser. Disse input indgår ikke i handlingsplanen, men indgår i Herning Kommunes videre arbejde med at skabe rammer for det gode liv, tiltrække tilflyttere samt at styrke Herning som uddannelsesby.


Infrastruktur

Infrastruktur er generelt en meget vigtig eller afgørende lokaliseringsfaktor for virksomhederne. Herning Kommune har en fremragende infrastruktur og især motorvejen er en stor konkurrencefordel. Det afdækkes om og i givet fald hvordan nye infrastrukturforbedringer kan være med til at fastholde og udbygge Herning Kommunes konkurrencefordel.

God IT-infrastruktur er i dag en præmis for at kunne drive en virksomhed – uanset branche. Det er vigtigt, at der er god IT-infrastruktur i Herning Kommunes mest attraktive erhvervsområder både nu og i fremtiden.


Pris

Det er naturligvis vigtigt at have attraktive erhvervsarealer til konkurrencedygtige priser. Det gælder både for de eksisterende erhvervsarealer til salg og fremtidige arealer. Der skal således være et kontinuerligt strategisk fokus på prissætning.


Fremtidens erhvervskommune

Vi har et godt erhvervsklima og er kendt og anerkendt for at være en erhvervsvenlig kommune. Herning Kommune har et stærkt udgangspunkt, men det betyder ikke, at vi ikke kan blive bedre. Der skal fokus på at arbejde mere målrettet, systematisk og offensivt med alt det, der hænger sammen med at tiltrække, flytte og etablere virksomheder i Herning Kommune.


Identitet og tematisering

Fokus på tematisering, identitet og branding af de enkelte erhvervsområder kan være med til at styrke og nuancere fortællingen om Herning Kommune som erhvervskommune.


I vedhæftede udkast til handlingsplan er de seks indsatser uddybet med tilhørende handlinger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender udkast til handlingsplan

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Kommunal støtte til køb og drift af digitale skilte til centerbyerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Oplæg for digital skiltning i de fem centerbyer i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet d. 15/6, punkt 174 udsatte udvalget behandling af et oplæg for digital skiltning i de fem centerbyer, Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg, der belyste såvel éngangsinvesteringer som driftsomkostninger.


Sagen genoptages efter kontakt til centerbyerne. Borgerforeningerne i centerbyerne viser interesse for et digitalt skilt til deres by, hvor Herning Kommune støtter driften af skiltet med 30.000 kr. årligt. Der er taget kontakt til de 5 centerbyer. Vildbjerg, Aulum og Sunds har svaret positivt på henvendelsen. Sdr. Felding og Kibæk er ikke vendt tilbage.


Tanken har været at skiltene opsættes centralt i hver by, hvor der er stor trafik og kan medvirke til at give en fornemmelse af bycentrum med liv. Skiltene skal underbygge opfattelsen af, at der sker noget i byen og samtidigt reklamere for arrangementerne.


I nedenstående er det antaget:


- at Herning kommune støtter indkøb af ét digitalt skilt til 120.000 kr.


- at Herning Kommune støtter en del af driften af skiltet med 30.000 kr. årligt


- at de yderligere ressourcer til drift af skiltet dækkes af hver centerby. Til driftsudgifter skal centerbyerne bl.a. påregne opsætning af skilt, service af skilt, strøm, indsamling af materiale til skiltets indhold, grafisk opsætning af indhold mm.


- at skiltene overholder samme regler for indhold som indfaldsvejsskiltene til Herning, bl.a. at skiltene kun kan benyttes til markedsføring af byens event- og kulturtilbud for borgere og gæster. Skiltene kan ikke benyttes til produktreklame eller reklame for en enkeltstående virksomhed. Der må ikke forekomme priser på skiltene. Layoutet på hver annonce skal godkendes af Herning Kommune.

Økonomi

Anlæg


Indkøb af 5 dobbelt siddet LED-skilte med areal 3,75m2 á kr. 120.000 (ca. 5 års levetid)

600.000

Drift (årligt):


Driftsstøtte á 30.000 kr. årligt til hver enkelt centerby

150.000
Bymarkedsføringskontoen vil kunne dække driftstilskuddet. Finansiering af indkøb af skilte er uafklaret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der indkøbes og opsættes skilte til Sunds, Aulum og Vildbjerg, og samme til Sdr. Felding og Kibæk, hvis de to sidstnævnte vender positivt tilbage,


at driftsomkostningerne finansieres af Serviceområde 15, Kultur, ØKE, Bymarkedsføringskontoen,


at finansieringen af indkøb af skilte drøftes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således, at der udover køb af skilte for 120.000 og driftstilskud på 50.000 kr. ydes støtte til fundament på 35.000 kr. pr. skilt. De likvide aktiver finansierer indkøb af skilte i 2020. Driftsomkostningerne håndteres og indarbejdes i budget 2021. Desuden besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det er muligt at indkøbe 2 enkeltsidede skilte i stedet for et dobbeltsidet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-23-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 62 for skydebane ved Sinding og Ørre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 5. maj 2020, pkt. 95, at foreløbig vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for skydebane ved Sinding og Ørre.


Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 7. maj til den 11. juni 2020. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.


Forvaltningen anbefaler, at forslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 62 skal sikre at planlovens krav om, at lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

Kommuneplantillægget justerer eksisterende kommuneplanramme 49.R7 og ændrer bestemmelser om bebyggelsesforholdene, grundet Herning Jagtcenters ønske om at etablere 10 overnatningshytter. Rammeområdet 49.R7 forbliver uændret i forhold til anvendelse, men giver mulighed for 900 m2 bebyggelse i alt.


Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 62 har været i offentlig høring fra den 7. maj til den 11. juni 2020. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.


Forvaltningen anbefaler at forslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for skydebane ved Sinding og Ørre endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for skydebane ved Sinding og Ørre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 5. maj 2020, pkt. 96, at foreløbig vedtage forslag til lokalplan nr. 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. maj til den 11. juni 2020.


Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.


Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har til formål at sikre områdets anvendelse til offentlige og rekreative formål, herunder naturområde og jagtcenter. På baggrund af jagtcentrets umiddelbare nærhed til den historiske bygning ’’Nygaard Gamle Skole’’, et større fredskovspligtigt areal samt et §3-beskyttet hedeområde, fastlægges lokalplanområdets bestemmelser om bevaring af de eksisterende kulturhistoriske værdier og beskyttelse af eksisterende natur. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer, at skydebaneanlæg og bebyggelse indpasses i forhold til omgivelserne.


Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i to delområder:-delområde I til Herning Jagtcenters eksisterende skydebaner samt areal til etablering af ny bebyggelse og parkeringspladser. Ny bebyggelse opføres i form af ti overnatningshytter på hver 10 m2. For at undgå en uhensigtsmæssig placering og spredning af bebyggelse i det omkringliggende naturområde, skal overnatningshytterne etableres samlet, inden for det udpegede areal.

-delområde II til naturområde og den historiske bygning Nygaard Gamle Skole.


Lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes via Bredvigvej. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.


Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. maj til den 11. juni 2020. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.


Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 105 for biogasanlæg nord for Studsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 31. marts 2020 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 105 til Herning Kommuneplan 2017-2028 samt forslag til lokalplan. Nr. 59.T1 for biogasanlæg nord for Studsgård.


Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 16. april 2020, til og med den 11. juni 2020, og der er kommet fire høringssvar til planforslagene.


Der henvises til lokalplansagen for så vidt angår høringssvarene.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr 105 endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg fra behandling af 230.000 tons biomasse pr. år til 400.000 tons pr. år. Anlægget er placeret på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.


Byplanudvalget behandlede den 18. marts 2019 igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlægget. Kommuneplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 16. april 2020, til og med den 11. juni 2020, og der er kommet fire høringssvar til planforslagene.


Der henvises til lokalplansagen for så vidt angår høringssvarene.


Kommuneplantillæg nr. 105 har til formål, at præcisere nuværende kommuneplanramme, bl.a. ved at der fastlægges en maksimal højde på biogasanlæggets tanke på 28 meter.


Der er sammen med kommuneplantillæg nr. 105 udarbejdet lokalplanforslag nr. 59.T4.1 for samme område samt miljøkonsekvensrapport for det konkrete byggeri.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr 105 endeligt vedtages uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 105 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse lokalplan nr. 59.T4.1 for biogasanlæg nord for Studsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 for biogasanlæg nord for Studsgård samt medfølgende Miljøvurdering af planen, Miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse, har været i offentlig høring fra den 16. april 2020, til og med den 11. juni 2020.


Der er indkommet i alt fire høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene er ikke direkte til lokalplanforslaget, men omhandler udkast til § 25-tilladelsen.


Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer, dog med stillingtagen til udkast til §25 tilladelse om øget trafik på Ørneborgvej kun må forekomme efter udbygning af vejen eller om vejen helt skal friholdes for trafik frem til vejen er udbygget. På baggrund af vedtagelse af lokalplanen sendes udkast til §25-tilladelse i partshøring.

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg fra 230.000 tons biomasse pr. år til 400.000 tons pr. år. Anlægget er placeret på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.Forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 har til formål at sikre, at anlæggets udvidelse sker på en måde, så det ikke får væsentlige miljømæssige konsekvenser. Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af anlægget inden for samme areal som allerede er lokalplanlagt til biogasanlæg. Anlægsudvidelsen omfatter etablering af nye anlægsdele bl.a. to nye reaktorer på op til 28 meters højde samt nye haller.


Planforslaget har sammen med miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tiladelse været i offentlig høring fra den 16. april 2020 til den 11. juni 2020. Der er i alt indkommet fire høringssvar i perioden.


Høringssvarenes hovedpunkter

A – Herning Bioenergi

Høringssvaret er ikke direkte til lokalplanforslaget, men omhandler udkast til § 25-tilladelsen. Indsiger ønsker ikke at Ørneborgvej helt skal friholdes for trafik på baggrund af en udvidelse af biogasanlægget. Indsiger ønsker opretholdt en ret til fortsat at køre det samme antal transporter ad Ørneborgvej som på nuværende tidspunkt.


B – Ejer, Bæktoftvej 2

Høringssvaret er ikke direkte til lokalplanforslaget, men omhandler transportveje til og fra anlægget og dermed henføreres indsigelsen til miljøkonsekvensrapporten og udkast til § 25-tilladelsen. Indsiger ønsker Bæktoftvej friholdt for den tunge trafik, som man ikke mener vejen er konstrueret til. Snejbjergvej ønskes ligeledes udbygget. Der ønskes prioriteret trafikale løsninger, som øger trafiksikkerheden og den tunge trafik ledt af f.eks. Krogstrupvej.


C – Beboere på Ørneborgvej, samlet indsigelse med flere underskrivere.

Høringssvaret er ikke direkte til lokalplanforslaget men omhandler udkast til § 25-tilladelsen. Indsigerne ønsker Ørneborgvej udbygget som forudsætning for øget trafik af vejen. Herunder nævnes også at Ørneborgvej ønskes helt friholdt for trafik til biogasanlægget som fremlagt i offentlig høring med udkast til §25-tilladelse.


D – EnviDan på vegne af Herning Bioenergi

Høringssvaret er ikke direkte til lokalplanforslaget, men omhandler udkast til § 25-tilladelsen. Høringssvaret er i sit store hele enslydende med høringssvar A. Endvidere nævnes at vilkår 5 ønskes fjernet når Ørneborgvej er udbygget.


Se i øvrigt bilag med de samlede høringssvar.


Forvaltningens bemærkninger

Ad A. Det er forvaltningens vurdering at indsigelsen vedr. opretholdelse af samme antal trasporter som i dag, kan efterkommes, da det ikke vil give en forøget belastning af Ørneborgvej i forhold til virksomhedens nuværende drift.


Vilkår i §25-tilladelsen kan derfor udformes som følgende, se i øvrigt bilag med udkast:


Nyt Vilkår 6: ”Eksisterende Ørneborgvej må ikke belastes yderligere grundet vejens nuværende udformning. Der må med kørsel af biomasse maksimalt køres 20 ture på Ørneborgvej på hverdage”


På baggrund af den endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 skal udkast til §25-tilladelse sendes i partshøring. Herved får sagens parter mulighed for at komme med bemærkninger, før der træffes endelig afgørelse og gives endelig tilladelse til udvidelse af biogasanlægget.


Ad B.

Bæktoftvej og Snejbjergvej er begge offentlige veje med en vejbredde på 5 meter eller mere, og de er dermed godkendte adgangsveje til Biogas anlægget. Sammenholdt med den relativt lave årsdøgnstrafik på Bæktoftvej, og miljøkonsekvensrapportens vurdering af trafikken, er det forvaltningens vurdering, at den kan bære en forøgelse af trafikken. Alternativt kan vejen sideudvides en halv meter, når der er behov for et nyt slidlag på vejen. I dag fungerer Bæktoftvej ligeledes som ”omkørsel” for lastbiler, idet der er forbud for gennemkørsel ad Tanderupkærvej til Studsgård. Snejbjergvej er lidt bredere og her er cykeltrafikken adskilt biltrafikken i en dobbeltrettet cyklesti på østsiden af vejen. Heller ikke her vurderes det at Snejbjergvej ikke kan bruges som adgangsvej til anlægget. Det vurderes at Bæktoftvej er den bedst egnede vej i området til tung trafik fra vest. Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre udkast til §25-tilladelsen.


Ad C.

Det er forvaltningens vurdering, at fastholdes udkast til §25-tilladelse som fremlagt i offentlig høring vil indsigelsen kunne betragtes som efterkommet.


Ad D.

Se bemærkninger til høringssvar A. Det er forvaltningens vurdering, at indsigers ønske om fjernelse af vilkår 5 kun bør efterkommes, ved at nuværende vilkår 5 gives en anden ordlyd, så det fremgår, at også Ørneborgvej kan benyttes som primær adgangsvej efter udbygning af anlægget.


Vilkår i §25-tilladelsen kan udformes som følgende:


Vilkår 5: ”Til- og frakørsel til biogasanlægget skal primært ske af Snejbjergvej og efter udbygning af Ørneborgvej jf. vilkår 7, ligeledes også ad denne vej.”


De samlede vilkår for driffasen affattes derfor således, se bilag for samlet udkast til §25-tilalldelse:

" 5. Til- og frakørsel til biogasanlægget skal primært ske af Snejbjergvej og efter udbygning af Ørneborgvej jf. vilkår 7, ligeledes også af denne vej.

6. Eksisterende Ørneborgvej må ikke belastes yderligere grundet vejens nuværende udformning. Der må med kørsel af biomasse maksimalt køres 20 ture af Ørneborgvej på hverdage.

7. Der kan gives tilladelse til øget kørsel af biomasse af Ørneborgvej under forudsætning af at;

a. Ørneborgvej udvides så lastbiler kan krydse hinanden uden at skulle benytte rabatten.

b. Der etableres nyt vejanlæg, godkendt af Vejdirektoratet, på Vardevej i krydset Vardevej/Ørneborgvej.

c. Der etableres bomanlæg ved jernbanen hvor denne krydser Ørneborgvej.

8. Ørneborgvej må ikke benyttes til kørsel med biomasse lørdage eller søndage.

9. Hvæslundvej må ikke benyttes til kørsel med biomasse.

10. Ørneborgvej og Hvæslundvej må dog benyttes til kørsel med biomasse for de landbrug som har adresse på vejene."


I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 49.T3.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 endeligt vedtages uden ændringer, samt at Byplanudvalget tager stilling til om høringssvar A skal efterkommes og der dermed kan gives tilladelse til at der fortsat kan køres af Ørneborgvej med transport til biogasanlægget, på samme niveau som nu, også efter en udvidelse af anlæggets samlede kapacitet. På baggrund af lokalplanens endelige vedtagelse foretages partshøring af det ændrede udkast til §25-tilladelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at vilkår 6 tilføjes udkast til §25 -tilladelse: ”Eksisterende Ørneborgvej ikke må belastes yderligere grundet vejens nuværende udformning og der må med kørsel af biomasse maksimalt køres 20 ture af Ørne-borgvej på hverdage”,


at vilkår 5 i udkast til §25-tilladelse ændres til: ”Til- og frakørsel til biogasanlægget skal primært ske af Snejbjergvej og efter udbygning af Ørneborgvej jf. vilkår 7, ligeledes også af denne vej.”


at lokalplanforslaget vedtages endeligt uden ændringer.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

XØvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. maj 2020 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 41.C2.6 for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 14. maj 2020, til og med den 25. juni 2020, og der er kommet to indsigelser til planforslaget, hvoraf den ene er ledsaget af underskrifter fra beboere i området.

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne ikke medfører ændringer i lokalplanforslaget, og anbefaler derfor at forslag til lokalplan nr. 41.C2.6 for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet der ligger i det sydlige Tjørring, ud til Holstebrovej og Valløvej, har et areal på ca. 18000 m2. Lokalplanen har til formål at give mulighed for at omdanne det tidligere centerområde og nyetablere butikker til dagligvarer og udvalgsvarer.


Lokalplanen er inddelt i to delområder


 • Delområde I er byggefelt og parkeringsareal.
 • Delområde II er grønt areal, vejadgang- og stiforløb.


Lokalplanen fastlægger at bebyggelsen ikke må opføres i mere end 2 etager, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefelt og med en facade i byggelinje mod Holstebrovej.


Der etableres en svingbane langs Holstebrovej som kun må anvendes som indkørsel til lokalplanområdet. Herudover vejbetjenes området med ind- og udkørsel fra Valløvej. Lokalplanen stiller krav om anlæggelse af en sti fra syd fra busstoppested ved Holstebrovej og frem til centerområdet. Lokalplan skal ligeledes sikre bevaring af to egetræer på den sydlige græsflade ud mod Holstebrovej og Spøttrupstien.


Offentlig høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 14. maj 2020 til 25. juni 2020 og der er i denne periode indkommet to indsigelser til planforslaget.


Indsigelserne omfatter følgende:


1. Indsigelse på vegne af ABC Lavpris, Orebygårdvej 1 i Herning.


Indsiger mener at det vil skabe store trafikale problemer, hvis indkørslen til det nye centerområdes parkering, placeres lige over for indkørslen til ABC´s parkeringsplads. Indsiger foreslår at der i stedet etableres indkørsel til det nye parkeringsareal fra Gavnøvej.


I det vedhæftede indsigelsesnotat er der nærmere redegjort for de indkomne indsigelser.


Ad 1. Det er forvaltningens vurdering at det er mest trafiksikkert, at ind-/udkørslen fra ABC Lavpris og det nye centerområde er placeret lige over for hinanden – i forhold til vigepligtsregler og overskueligheden af et ureguleret kryds i tæt bymiljø. Ligeledes vil muligheden for indkørsel via Holstebrovej tage noget af det indkørende trafikpres til centerområdet.

Bemærkningen vurderes ikke at give anledning til ændringer i lokalplanforslaget.2. Indsigelse fremsat af Reza Saadi, Gavnøvej 4, Tjørring, 7400 Herning, på egne og medunderskriveres vegne.

Indsiger udtrykker bekymring for øget trafik i forbindelse med etablering af det nye centerområde. I spidsbelastningstidspunkter opleves der en del trafik på Valløvej på grund af lysreguleringen ved Holstebrovej, og indsiger mener at trafikken bliver endnu langsommere ved at ind-/udkørsel placeres lige over for ind-/udkørsel til ABC Lavpris. Dermed vurderer indsiger at eventuelle kunder mister lysten til at handle i området.
Indsiger påpeger endvidere at den dårlige trafiksituation også vil ramme skolebørn på cykel, samt alle husstande der bor i sidegaderne til Knuthenborgvej.


Ad 2. Forvaltningens vurdering er den samme som ovenfor under ad 1.Lokaltrafikken i boligområdet bag Knuthenborgvej har udover Valløvej også mulighed for at køre ind/ud via Wedellsborgvej, hvis de synes at spidsbelastningstrafikken er for stor på Valløvej. I forhold til den cyklende trafik, er Spøttrupstien den anbefalede rute for skolebørn og øvrige bløde trafikanter, der skal til Lundgårdskolen på den anden side af Holstebrovej. Generelt anbefales det at bløde trafikanter anvender stisystemerne frem for at færdes på de store veje og i de store kryds.

Indsigelsen vurderes ikke at give anledning til ændringer i lokalplanforslaget.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 41.C2.6 for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-19 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Igangsætning af projekt i Sydbyen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

X

X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Tommy Jonassen, Kim Bredgaard Grarup, Martin Lystbech Nørgaard Frandsen, Pia Colstrup, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Byplanudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget besluttede på møder i april og juni i 2019 at afsætte 8,482 mio. kr. til en række projekter i Sydbyen.


Forvaltningen anmoder om godkendelse af Sydbyprojektets fase 1, som består af et projekt for en renovering af den eksisterende gang- og cykeltunnel under Dronningens Boulevard samt en opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej.


Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 8,482 mio. kr. til Sydbyprojektet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sydbyen ligger som en “ø” mellem bymidten og Sdr. Anlægs rekreative arealer og Knudmosens bynære natur. Med sin særlige beliggenhed har området et stort udviklingspotentiale for nyt byliv og udfoldelsesmuligheder i Herning.


Byplanudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget har besluttet at igangsætte en række projekter, der skal forstærke og synliggøre Sydbyens forbindelser og knudepunkter.


By, Erhverv og Kultur har i samarbejde med Teknik og Miljø udarbejdet "Sydby-kataloget". Kataloget viser mulighederne for nye sammenhænge og forbindelser på tværs af byen, både til Knudmosens enestående bynære natur og til de nye aktiviteter omkring Terminalen.


Projektindholdet i fase 1 er revideret i forhold til det tidligere godkendte ideforslag - i henhold til bl.a. udvalgenes ønsker om enkelte besparelser, der skal sikre realiseringen af de øvrige projektdele i Sydbyen og den praktiske gennemførelse.


Det betyder bl.a. at ombygningen af krydset, herunder trafiksanering og forbedring af forholdene for bløde trafikanter i krydsene mellem Gl. Vejlevej og Museumsgade og Grøndalsvej og Gl. Vejlevej gennemføres i efterfølgende faser, sammen med gennemførelse af andre delprojekter. Det drejer sig f.eks. som forbindelsen fra tunnelen til Terminalen og trappeanlægget, som afventer godkendelse ved Bane Danmark. Dog er der i første fase medtaget en renovering af vejforbindelsen fra tunnellen til Museumsgade.


Fase 1 omfatter:


1. Lystunnel (Bilag 1).

Det 140 meter lange tunnelforløb fra Banegårdspladsen til Gl. Vejlevej er i dag uensartet og sammensat og har blinde vinkler. Projektet omdanner en slidt, mørk og kedelig tunnel til et nyt og attraktivt byrum, der tilfører stedet en ny oplevelsesmæssig kvalitet og samtidig styrker forbindelsen på en tryg og sikker måde på tværs af byen.


Tunnelen foreslås renoveret med en ny gennemgående indre lysende facade.

Lystunnelens vægge foreslås udført som et 140 meter langt lysbånd med paneler i polykarbonat. Materialet er robust, slid- og slagstærkt, og giver god sikring mod graffiti. Panelerne giver mulighed for integreret belysning, som kan programmeres med varierende farver og lysintensitet.


Lysbåndet giver et sammenhængende udtryk, som leder de gående og cyklister igennem, og skaber en god og tryg oplevelse for de mange, der bruger vejen hver dag.


En opgradering af tunnelen skal samtidig give en bedre oplevelse for byens gæster, der bruger tunnelen som primær adgangsvej på vej til events i MCH.


For at kunne realisere lystunnelens bærende princip med de ønskede besparelser, er asfaltslidlag og maling udtaget af projektet.2. Opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej

Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag for en opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej. (Bilag 1).


Projektet skal bidrage til et kvalitetsløft for områdets gader og byrum.

Ny belysning og beplantning skal understøtte bydelens særlige kvaliteter.

Herudover skal der ske en oprydning af skilte, så det bliver lettere at orientere sig i området.


På det øverste stykke af Gl. Vejlevej foreslås beplantninger i stålindrammede bede.


På Gl. Vejlevej foreslås en allé beplantning med 45 nye bytræer.

Træerne plantes i rækker langs begge vejsider fra Museumsgade i nord til Grøndahlsvej mod syd.

Allé beplantningen bryder Gl. Vejlevejs meget brede vejrum, og skaber en grøn indramning af de åbne arealer mod parallelvejen langs villabebyggelsen i vejens østlige side - og mod parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg på vejens østlige side.


På parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg udfører Teknik og Miljø nyt slidlag på parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg som en del af den ordinære drift.

Der er i projektet afsat midler til en udskiftning af lysarmaturer på Gl. Vejlevej og Godsbanevej.

På parkeringspladsen foreslås beplantninger med blomstrende buske i stålindrammede bede samt en sideplint i hårdttræ. Bedene skal lede besøgende mod de eksisterende åbninger i hækken til stierne i Sdr. Anlæg.


Asfaltarbejde og omlægning af cykelsti ved krydset Gl. Vejlevej /Grøndahlsvej etableres som en del af fase 2.


Fase 2 Gennemføres så hurtigt som muligt efter at godkendelse fra Bane Danmark foreligger, og byggerierne på Grøndalsvej er færdige. Delprojekterne forelægges til politisk godkendelse når detailprojekterne er klar.


Fase 2 omfatter:

Grøndahlsvej (delprojekt 7) samt Trafiksikkerhed Museumsgade/Gl. Vejlevej


Fase 3 omfatter:

Skater Trail og trappelandskab, samt ankomstområde v. Terminalen (delprojekt 3 og 4)


Fase 4 omfatter:

Lost Highway - Udviklingsprojekt for Knudmosen og Gl. Vejlevej


(Se skitsekatalog for Sydbyen. Vedlagt som bilag).Oversigt over delprojekter i sydbyenØkonomi

De to projektdele, der foreslås igangsat, har i det godkendte forslag en anslået anlægspris på 4,450 mio. kr. I det fremsendte forslag er indholdet revideret i henhold til Udvalgenes ønsker om besparelser, der skal sikre realiseringen af de øvrige projektdele i Sydbyen. De første to projektdele i fase 1 forventes i overslag at koste 3,850 mio. kr.


Det samlede anlægsbudget for Sydbyprojektet inkl. de efterfølgende faser udgør 8,482 mio. kr.


Sydbyprojektet finansieres delvist af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035095, hvor der er afsat 5,210 mio. kr. i 2020 inkl. overførsler fra tidligere år til et rekreativt kultur- og fritidsområde omkring Gl. Vejlevej ("TimeLine") i Hernings sydlige bydel. Sydbyprojektet finansieres desuden med 3,172 mio. kr. i 2020 fra Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 byomdannelsesprojekt Thrigesvej.

Herudover besluttede Byplanudvalget på møde den 9. april 2019, pkt. 60, at disponere op til 100.000 kr. af Herning C midler til ideudvikling og skitsering af delprojekter i forbindelse med henholdsvis Terminalen og "Lost Highway".


Projektøkonomien skal ses i sammenhæng med de øvrige projekter for Sydbyen.

Udgifter til afledt drift i forbindelse med projektet indgår i arbejdet med investeringsoversigten. Udgiften er pt. endnu ikke beløbssat.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,482 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb fordelt på henholdsvis 3,850 mio. kr. i 2020 og 4,632 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, nyt stednr. Sydbyen,


at anlægsudgiften delvist finansieres med 5,210 mio. kr. fra Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035095 Timeline i 2020,


at anlægsudgiften delvist finansieres med 3,172 mio. kr. fra Serviceområde 09 Trafik, TMU, stednr. 222077 byomdannelsesprojekt Thrigevej i 2020,


at anlægsudgiften delvist finansieres med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr. 223046 Herning C i 2020. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,1 mio. kr. på samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-18 Sagsbehandler: Sine Dall  

Frigivelse af anlægsbevilling til forskønnelse af Markedspladsen i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx

x

x

x


Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Bartholdy, Martin Frandsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der blev i budgetforliget for 2019 afsat 1 mio. kr. til forskønnelse af Markedspladsen i Aulum, og i den anledning er der udarbejder et skitseprojekt.


Forvaltningen anbefaler, at skirtseprojektet godkendes.


Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til projekt for Markedspladsen i Aulum, som udover ovennævnte 1 mio. kr. finansieres af 0,3 mio. kr. afsat til forskønnelse i Aulum.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med skolen, hallen og borgerforeningen udarbejdet et skitseprojekt for renovering og forskønnelse af Markedspladsen.


Det foreslås, at Markedspladsen indrettes som en multifunktionel plads som kan bruges på flere måder. Det primære er parkering, men den kan også bruges til byfester, markedsdage eller lignende arrangementer. Pladsen omkranses med en ring af beplantning.


Der er i projektet indtænkt trafiksikkerhed ved skolen og hallen, så der ikke kommer for mange krydsninger mellem de bløde trafikanter og biler.


Der er desuden indtænkt nye funktioner til leg og ophold, hvor ekstra belysning markerer de forskellige funktioner i området.


I samarbejde med skolen og hallen foreslås det at friholde den runde plads for parkering. Handicap-parkeringen fastholdes dog på den runde plads, da det er den bedste løsning i forhold til tilgængelighed. På resten af pladsen foreslås elementer til leg og ophold, som både hallen og skole kan benytte.

Der arbejdes på i samarbejde med skolen og hallen at finde en ny placering i området til skulpturen, der i dag står på den runde p-plads.


I den nordlige del af Markedspladsen indrettes området foran hjemmeværnsgården med et centralt træ og med en runddel af p-pladser. Indgangen til hjemmeværnsgården markeres dermed også.


Passagen mellem Markedspladsen og ud til Skolegade renoveres, så passagen bliver mere imødekommende og synlig fra Skolegade, dermed bliver der også lettere at finde vej fra de mange p-pladser, der er ved Rugbjergvej.


De anlæg der etableres i på den runde plads ved skolen overdrages efter anlæg til skolen.


På Markedspladsen er der indregnet etableringsdrift i 3 år, herefter overdrages den til den almindelig drift.


Efter udbud af projektet udarbejdes der tidsplan i samarbejde med entreprenør, skole og hal. Enkelte delprojekter kan muligvis igangsættes med det samme, det kunne f.eks. være indretning af den runde plads og ny belysning på skolestien langs Markedspladsen, da den i dag fremstår meget mørk.


Forskønnelse:

Der blev på Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 prioriteret 0,3 mio. kr. (beløbet er frigivet) til forskønnelse af Markedspladsen i Aulum eller til et projekt på aktivitetspladsen på p-pladsen ved Rugbjergvej i Aulum. Forvaltningen anbefaler, at projektmidlerne prioriteres til projektet på Markedspladsen. Der er dialog med skolen og hallen om økonomiske bidrag til indretning af den runde plads foran skolen og hallen.


Vejprojektet:

Vejstrukturen i området er bygget op omkring de eksisterende forhold. I projektet er der fokus på at friholde skolen og hallen for trafik. Dermed er det kun skolebusserne og handicap-parkering, der må køre forbi skolen, så der er sikres arealer for de cyklende til skolen og hallen.


Der er tæt på skolen indtænkt en ny "kys og kør", så det er nemt at sætte børn af til skolen og hallen og således at børnene sikkert kan gå det sidste stykke til skolen og hallen.


Den eksisterende belysning på pladsen renoveres i henhold til gadelysaftalen med Verdo, og der kommer nyt asfalt på hele p-pladsen. Udgiften på ca. 0,5 mio. kr. til nyt asfalt afholdes af det ordinære vejdriftsbudget på Serviceområde 09 Trafik.


Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2020.


Beskrivelse

Beløb

Forskønnelse af Markedspladsen

1 mio. kr.

Forskønnelsespuljen

0,3 mio. kr.

Pulje til sikring af skoleveje

0,172 mio. kr.

I alt

1,472 mio. kr.


Økonomi

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. til projekt på Markedspladsen i Aulum på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223041 Forskønnelse af Aulum Markedsplads. Anlægsudgiften finansieres delvist med 1 mio. kr. afsat i 2020 på samme stednr. samt 0,3 mio. kr. afsat på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056 Forskønnelse i center- og omegnsbyer i 2020. De 0,3 mio. kr. er frigivet på stednr. 223056, hvor anlægsbevillingen nedskrives.


Rådighedsbeløb til sikring af skoleveje på 0,172 mio. kr. i 2020 er frigivet på byrådsmøde den 22. juni 2020, pkt. 135 på Serviceområde 09 Trafik, TMU, stednr. 223087.Det kan supplerende til sagen oplyses, at Teknik og Miljøudvalget godkendte skitseoplægget på møde d. 10. august 2020.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at skitseprojektet godkendes og anlægsprojektet igangsættes.


at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. til projekt på Markedspladsen på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223041 Forskønnelse af Aulum Markedsplads. Rådighedsbeløbet forhøjes med 0,3 mio. kr. på samme stednr. i 2020,


at anlægsudgiften delvist finansieres med 1 mio. kr. afsat på samme stednr. i 2020,


at anlægsudgiften delvist finansieres med 0,3 mio. kr. afsat på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056 Forskønnelse i center- og omegnsbyer. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,3 mio. kr. på samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P15-1-20 Sagsbehandler: Anders Meinhard Hallund  

Orientering om indkomne bemærkninger til debatfase i forbindelse med Solcelleanlæg ved Gindeskovgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Sagsresume

Debatoplægget for etablering af et 206 ha stort solcelleanlæg ved Gindeskovgaard har været i offentlig høring fra den 12. maj til den 9. juni 2020. Der er i perioden indkommet i alt 9 høringssvar. Høringssvarene forelægges hermed til orientering, idet de skal indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten for solcelleanlægget samt den byggeretsgivende lokalplan.


Etablering af solcelleanlæg ved Gindeskovgård forudsætter udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport til afdækning af mulige væsentlige miljøpåvirkninger.

Afgrænsningen af, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde, skal ligeledes sendes i offentlig høring forud for selve rapportens udarbejdelse.


Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af solcelleprojektets fysiske omfang vurderet at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før anlægget kan realiseres. Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes på baggrund af en afgrænsning af de emner, som rapporten som minimum skal indeholde. Forud for at Herning Kommune træffer afgørelse om dette, skal der foretages en høring af offentligheden og berørte myndigheder (andre myndigheder hvis tilladelser er nødvendige for at kunne realisere projektet).


Høring i forbindelse med "Ideer til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport” blev indarbejdet i et samlet debatoplæg, der har været i offentlig høring i 4 uger fra den 12. maj til den 9. juni 2020. Der er i perioden indkommet i alt 9 høringssvar, se bilag 1.


Høringssvarenes hovedpunkter

1. I/S Gindeskov Plantage.
Vildtets frie bevægelighed forhindres af hegning omkring solcelleanlægget, særligt de store arter af hjorte. En stor bestand af kronvildt vandrer mellem Feldborg Plantage og omkringliggende plantager.
På afsenders ejendom er en sø der forsynes med grundvand fra projektområdet. Ejer ønsker ikke at vandtilførslen forringes.


2. Skovdyrkerforeningen Vestjylland på vegne af Stubkjær Skovselskab.
Afsender er bekymret over projektets påvirkning på natur og skovinvesteringer. Vildtets frie bevægelighed er et vigtigt tema.
Landskabskvalitet – placering og udformning af sløringsplantning.
Det bør tinglyses at der ikke må drives jagt i området – vildtlommer og korridorer bliver skydetelte.


3. Skovvænget 81, 7540 Haderup.
Projektet er tæt på Karup Å, Kongenshus og Hessellund heder. Der er stor biodiversitet i disse områder og der bør derfor skabes levesteder i projektområdet.


4. Danmarks Naturfredningsforening Herning.
Projektområdet er et vigtigt opholdssted for vildt. Kronvildtet benytter dagligt området på deres vandringer mellem Feldborg Statsskov via Øster Vistorp plantage til Gindeskov Krat/Gindeskov Skovejendom og videre til Gimsinghoved Plantage.
Søerne og de tidligere tørvegrave på det planerede indhegnede område er et fast tilholdssted for oddere og mange sjældne fugle. Der observeres dagligt isfugl, hedelærker og bekkasiner, og i de senere år har der været ynglende traner i moseområdet. I søerne på Gindeskov Skovejendom ses jævnligt fiskeørn på jagt. Der er observeret ulv i området.
Projektet er tæt på Karup Å, Kongenshus og Hessellund heder. Der er stor biodiversitet i disse områder og der bør derfor skabes levesteder i projektområdet.
Der skal etableres korridor/vildtpassage i området. Der skal være uhindret afvanding og afløb fra mose/hede til naboejendommen. Der skal være foranstaltninger der nedbringer støj fra invertere, transformere og omformerstationer. Støjmålinger skal foretages.


5. Herningvej 79, 7540 Haderup.
Ønsker at få belyst hvilke konsekvenser projektet får for kronvildtets bevægelsesmønster. Og om lodsejere i området kan risikere at få større vildttryk på deres ejendomme.


6. Vistorpvej 21, Grove, 7540 Haderup.
Solcelleanlæg bør ikke etableres og udformes af udefrakommende investeringsselskaber. Lokale jordejere og naboer bør modtage indtægterne fra solcelleanlæg. Der bør etableres flere mindre anlæg der kan indpasses i naturen, fremfor ét stort anlæg.


7. Stavlundvej 24, 7540 Haderup.
Projektet vil hindre kronvildtets passage fra Sdr. plantage til Kompedal plantage.
Naturområdet med vand, hvor der er ænder, vadefugle og traner, vil blive ødelagt.


8. Hvam Skov- og Ejendomsselskab APS, Skivevej 189, 7500 Holstebro.
Hegning af projektområdet vil forhindre faunaens trivsel.
Forventer værditab på sin ejendom hvis anlægget etableres. Foreslår andre placeringer af solcelleanlægget.


9. Gindeskovgård 3, 7540 Haderup.
Projektområdet er et vigtigt opholdssted for vildt. Kronvildtet benytter dagligt området på deres vandringer mellem Feldborg Statsskov via Øster Vistorp plantage til Gindeskov Krat/Gindeskov Skovejendom og videre til Gimsinghoved Plantage.
Søerne og de tidligere tørvegrave på det planerede indhegnede område er et fast tilholdssted for oddere og mange sjældne fugle. Der observeres dagligt isfugl, hedelærker og bekkasiner, og i de senere år har der været ynglende traner i moseområdet. I søerne på Gindeskov Skovejendom ses jævnligt fiskeørn på jagt. Der er observeret ulv i området.
Der skal etableres korridor/vildtpassage i området. Der skal være uhindret afvanding og afløb fra mose/hede til naboejendommen. Der skal være foranstaltninger der nedbringer støj fra invertere, transformere og omformerstationer.


Forvaltningens bemærkninger

Det sikres, at de indkommende bemærkninger indgår i miljøkonsekvensrapporten for solcelleanlægget.


Vildtets frie bevægelighed. I miljøkonsekvensrapporten redegøres for vildtets bevægelighed i området, der laves en vurdering af konsekvenserne af projektets realisering, særligt ift. hegning af projektområdet. Ud fra dette fastsættes krav om vildtkorridorer/passager. Det skal også undersøges om naboejendomme risikerer et øget vildttryk, som konsekvens af projektet.


Projektets påvirkning af den beskyttede natur der forekommer midt i projektområdet skal undersøges i miljøkonsekvensrapporten. Herunder effekt af ændret vildttryk, støjgener samt eventuelle ændringer i afvandingsforhold.


Miljøkonsekvensrapport for anlægget og lokalplan samt miljørapport forventes at kunne politisk behandles i foråret 2021.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-13-06 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Køb af jord til vejformål - Rundkørsel Dr. Boulevard/Mørupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med forlængelsen af Mørupvej til Dr. Boulevard skal der erhverves hhv. 280 m2 jord fra en lodsejer og 1.220 m2 jord fra en anden lodsejer.


Forvaltningen anbefaler, at erstatningstilbuddene accepteres, og arealerne erhverves.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 22. juni 2020 pkt. 142 at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve de nødvendige arealer for anlæggelse af en rundkørsel ved Mørupvejs forlængelse til Dr. Boulevard.


De berørte lodsjere har accepteret et erstatningstilbud for arealerne, som indgår i vejprojektet.


Økonomi

Den samlede erstatning for alle arealer på 44.576 kr. finansieres af erhvervsbyggemodningen på Mørupvej.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at erstatningstilbudene accepteres, og arealerne erhverves.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-9-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

X

ØKE

X

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Der er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på Teknik- og Miljøudvalgets møde 9. marts 2020, pkt 36 og Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 23. marts, pkt. 112.


Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 22. juni 2020 solgt i alt 61 boliggrunde i 2020. Der er budgetteret med et salg på 67 boliggrunde for 2020. Ud af de 61 solgte byggegrunde er der blandt andet solgt 24 ved Holing Sø i Tjørring, 13 i diverse udstykninger i Lind, 9 grunde på Ørskovbakken/Helstrupvænget i Snejbjerg, 4 grunde på Sølunden i Sunds, samt 3 grunde i Spinkebjergparken i Gjellerup.


Ud af de 24 grunde, der er solgt ved Holing Sø i Tjørring, er 9 grunde solgt til Byg & Nyt, som er Danmarks største boligudstilling. Her kan man finde svar på, hvad der er tidens trends og tendenser og se inspiration til sit husbyggeri. Udstillingen trækker besøgende fra hele Jylland, i alt ca. 10.000 pr. år. Det er administrationens vurdering, at den branding og markedsføringsværdi, som Herning får ved at Byg & Nyt udstillingen placerer sig i Herning, er særdeles høj.


Salget af boliggrunde fordelt på 3. og 4. kvartal af 2019 og 1. og 2. kvartal af 2020 fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.


Herning Kommune har i 2020 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:


 • Rønnebakken, Tjørring - 8 grunde
 • Kastanjebakken, Tjørring - 16 grunde


I august og september udbydes nye parcelhusgrunde i følgende områder:


 • Østerlindparken/Tavlund Krat, Lind - 27 grunde
 • Sønderager Engpark, Herning - 18 grunde


Det kan, som det fremgår af Tabel A og Tabel B i bilaget konstateres, at grundsalget er meget godt i 2020. Salget i de første to kvartaler af 2020 er på niveau med det samlede salg i 2015, 2016 og 2018.


Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2020 kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 22. juni 2020 solgt 53.806 kvadratmeter erhvervsjord i 2020. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 60.000 kvadratmeter i 2020.


Herning Kommune har blandt andet solgt et areal på ca. 20.000 kvadratmeter beliggende ved Åvænget/Silkeborgvej. På arealet opfører Biltema et nyt varehus, som bliver detailgigantens 15. i Danmark og kommer til at brede sig over cirka 7.500 kvadratmeter.


I Tabel D i bilaget ses salget af erhvervsjord i 2014 og frem til 2020. Som det ses ligger salget i 2020 højere end det samlede salg for 2015, 2017 og 2018.


I bilaget fremgår det af Tabel E, at kommunen har solgt 29.519 kvadratmeter storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle solgte storparceller er, at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere, som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.


Kommunen har udbudt en storparcel på Tavlundparken i Lind, som er solgt med overtagelse i 2020. Heruover har kommunen udbudt en storparcel beliggende Helstrupvænget i Snejbjerg. Der er frist for afgivelse af tilbud i august 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.


Anne Marie Søe Nørgaard deltog ikke i sagens behandling i Teknik og Miljøudvalget.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for Vesterholmvejs forlængelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forlængelsen af Vesterholmvej (Hilmar Sølunds Vej).


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222037 "Vesterholmvejs forlængelse" på Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet bevilgede den 6. marts 2012, pkt. 84, 19 mio. kr., den 14. maj 2013, pkt. 182, 20,298 mio. kr., den 18. juni 2013, pkt. 224, 1,5 mio. kr., den 8. oktober 2013, pkt. 291, 15,8 mio. kr., den 17. december 2013, pkt. 346, 30,815 mio. kr., den 3. marts 2015, pkt. 90, 1,405 mio. kr. til hhv. indtægt og udgift, og 30. august 2016, pkt, 226, 0,583 mio kr. Samlet anlægsbevilling til Vesterholmvejs forlængelse er 89,401 mio. kr. i udgift og 1,405 mio kr. i indtægt.


Vejen er blevet døbt Hilmar Sølunds vej og er lavet som en forbindelsesvej mellem Tjørring, det nye Hospital i Gødstrup og Messemotorvejen.

Økonomi

Sted nr.

Anlægsprojekt


U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

222 037

Vesterholmvej forlængelse

U

89.401.000

89.671.357

-270.357I

-1.405.000

-1.510.000

105.000N

87.996.000

88.161.357

-165.357


Overskridelsen af budgettet skyldes, at salget af Bassumgårdvej 15, som var forventet med 2 mio. kr., kun gav 1,4 mio. i indtægt.


Da anlægsprojektet har særlig politisk opmærksomhed, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i byrådet.


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Ændring i renovationsgebyr

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Gitte Østergaard

Sagsresume

Fra 1. januar 2021 indføres ny renovationsordning i Herning Kommune, hvor alle husstande skal affaldssortere i to 2-delte affaldsbeholdere. I den forbindelse udskiftes samtlige affaldsbeholdere, den nye affaldssortering implementeres samtidig med opstarten på den nye kontrakt vedrørende renovationskørsel.


Med den nye Klimaplan for en grøn affaldssektor fra den 16. juni 2020 er det besluttet, at der skal ske en ensretning af affaldsindsamlingen i Danmark, og at der senest fra 1. juli 2021 skal indsamles 10 affaldsfraktioner husstandsnært. I den nye renovationsordning i Herning Kommune indgår allerede indsamling af i alt 8 fraktioner, hvor glas fortsat indsamles husstandsnært ved glasstationer. Den nye fraktion med mad- og drikkevarekartoner forventes at kunne indsamles sammen med plast/metal. Derved mangler kun en løsning vedrørende husstandsindsamling af tekstilaffald, som dog først skal indføres fra 1. januar 2022. Udgifterne til affaldsbehandling forventes at stige mere end først antaget, hvilket påvirker udgifterne til såvel dagrenovation som til genbrugspladserne.


Når der tages højde for udgifterne til særskilt indsamling af glas samt de forventede øgede udgifter til affaldsbehandling, har forvaltningen beregnet, at hvis gebyret skal kunne dække udgifterne, skal gebyret for en typisk husstand stige med ca. 450 kr./husstand/år. Byrådet har tidligere tiltrådt indstillingen om en forventet stigning på mellem 200-300 kr./år.


Forvaltningen anbefaler gebyrstigning på 300 kr./husstand/år, fastholdelse af erhvervsgebyr på genbrugspladserne på 150 kr./besøg, samt at gebyroversigten godkendes. Underskuddet på renovationen dækkes via tidligere års opsparing på området.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de oprindelige planer for indførelsen af ny renovationsordning har Byrådet den 27. august 2019, pkt. 189 tiltrådt indstillingen om en forventet stigning i affaldsgebyret på 200-300 kr./år/husstand. Forvaltningen har efterfølgende lavet en ny beregning, og med de priser vi kender nu, vil affaldsgebyret for en typisk husstand skulle stige i alt ca. 450 kr./husstand/år, hvis driften skal balancere.


De øgede udgifter skyldes,

 • at priserne på eftersortering og behandling af affaldet stiger mere end først antaget
 • at glasstationerne bibeholdes og dermed fortsat skal tømmes særskilt.


Forvaltningen anbefaler at fastholde en stigning i affaldsgebyret på 300 kr./år/husstand. Det betyder, at en typisk husstand i alt skal betale 2.192,50 kr./år, hvilket stadig er lavt sammenlignet med de omkringliggende kommuner.


Da den anbefalede gebyrstigning på 300 kr./år/husstand ikke dækker den beregnede stigning på ca. 450 kr./husstand/år, vil underskuddet skulle dækkes af tidligere års opsparing på renovationsområdet.


Erhverv betaler i dag 150 kr./besøg for aflevering af affald på genbrugspladserne. Hvis de faktiske omkostninger skal dækkes, skal dette gebyr stige til 164 kr./besøg. Prisen anbefales fastholdt på 150 kr./besøg, hvor underskuddet på ca. 90.000 kr./år dækkes af AFLD refusionen.


Primo 2021 forventes opsparingen på renovationsområdet at være på ca. 44,4 mio. kr.

Med fastholdelse af erhvervsgebyret og med en stigning på 300 kr./år/husstand vil der pga. øgede udgifter være et underskud på 5,889 mio. kr. i 2021. I årene fremover vil der også være underskud på det samlede regnskab på renovationsområdet.


1000 kr.

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo primo

44.416

38.527

34.439

30.350

26.262

Samlet underskud drift og anlæg

-5.889

-4.089

-4.089

-4.089

-9.089

Saldo ultimo

38.527

34.439

30.350

26.262

17.173


I 2021 er der medregnet en anlægsinvestering på 1,8 mio. kr. til opgradering af de mindre genbrugspladser.

I 2022-2024 er der ikke budgetteret med anlægsinvesteringer, hvorfor der udelukkende er angivet et forventet driftsunderskud på 4,089 mio. kr.

I 2025 er der medregnet en anlægsinvestering på i alt 5 mio. kr. (4 mio. kr. til revision af komprimator i omlasten samt 1 mio. kr. til opgradering af genbrugspladserne).


Der er ikke indregnet opsparing til nye affaldsbeholdere, hvor der i 2020 er afsat ca. 35 mio. kr. af opsparingen til udskiftning af affaldsbeholderne. Forventet levetid på de nye beholdere er 8-10 år, hvorfor der indenfor denne årrække bør budgetteres med en ny opsparing til dækning af udgifterne ved en kommende udskiftning. Der er heller ikke medregnet udgifter til renovering og udskiftning af de eksisterende glascontainere.


Forslag til ny gebyroversigt vedhæftes som bilag. Desuden vedhæftes gebyroversigten for 2020 samt en oversigt udarbejdet af AFLD over renovationsgebyret for forskellige kommuner.


Forvaltningen anbefaler gebyrstigningen på 300 kr./husstand/år, fastholdelse af erhvervsgebyr på genbrugspladserne på 150 kr./besøg, samt at gebyroversigten godkendes.


Økonomi

Udgifterne afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07 Renovation.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at affaldsgebyret forhøjes med 300 kr./husstand/år for en typisk husstand


at erhvervsgebyret til genbrugspladserne fastholdes til 150 kr./besøg


at gebyroversigten godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.04.04-A00-1-15 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Energnist vedtægtsændring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i det fælleskomunale selskab Energnist I/S, som ejer to affaldsforbrændingsanlæg i Esbjerg og Kolding.


Repræsentantskabet i Energnist godkendte på møde den 20. maj 2020 vedtægtsændringer som følge af Vejle Kommunes forslag om mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder, såfremt pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage. Samtidig har Energnist valgt at opdatere vedtægterne.


Vedtægtsændringer skal i henhold til selskabets vedtægter efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelserne i de 16 ejerkommuner samt af Ankestyrelsen.


Forvaltningen anbefaler, at vedtægtsændringerne godkendes.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har anmodet om ændring i vedtægterne for at give mulighed for
stedfortræder til bestyrelsesmøder, såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage.


På baggrund af dette er Energnist vedtægter blevet gennemgået med henblik på følgende tilretninger:

 • Medtagelse af suppleant for bestyrelsesmedlem, herunder valg af disse.
 • Ændring af ”Statsforvaltningen” til ”Ankestyrelsen”.
 • Fjernelse af overgangsordninger, der var gældende i 1. valgperiode i Energnist.


Ændringsforslaget vedrørende suppleant vil i højere grad sikre alle ejerkommunernes deltagelse i bestyrelsen, mens de øvrige ændringer er en opdatering af vedtægterne.


De foreslåede ændringer til vedtægterne fremgår af vedhæftede bilag.


Repræsentantskabet i Energnist har på møde den 20. maj 2020 godkendt vedtægtsændringerne.


I henhold til selskabets vedtægter, pkt. 10.7 skal vedtægtsændringer godkendes af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne samt efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen.


Forvaltningen anbefaler, at vedtægtsændringerne godkendes.


Jens-Bernhard Knudsen er således suppleant for Kent Falkenvig i både repræsentskabet og bestyrelsen.


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at vedtægtsændringerne godkendes.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse vedr. pulje til generelt løft af folkeskolen i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anne Winter Wiwe, Torben Kjær

Sagsresume

Den 2. juni 2020 blev der indgået politisk aftale om udmøntning af den afsatte reserve i 2020 til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne fordeles efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0. til 9. klasse i skoleåret 2018/2019. På landsplan er ifølge økonomiaftalen afsat 0,3 mia. kr. i 2020 stigende til 0,8 mia. kr. i 2023. Herning Kommunes andel udgør 4,745 mio. kr. i 2020. Fordelingen af den afsatte reserve for årerne 2021-2023 kendes endnu ikke. Forslag til fordeling af midlerne fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Om aftalen

Aftalen vedrørende 2020 indebærer, at tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen, som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. (Elevtal i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/2019 i almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heldagsundervisning i ungdomsskoler). Herning Kommunes andel udgør 4,745 mio. kr. i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til et generelt løft af folkeskolen i perioden 2021-2023. De fremtidige fordelinger mellem kommunerne kendes derfor ikke endnu.


Jf. aftaleteksten skal tilskuddet anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder for eksempel også specialskoler. Tilskuddet skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere og udgifter i form af løn- og pensionsudgifter. Midlerne kan endvidere anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere (fx til IT), dog skal afledte udgifter holdes på et minimum. Midlerne kan derudover anvendes til udgifter til revisionspåtegnede regnskaber.


I aftalen indgår, at kommunerne med et revisorpåtegnet regnskab skal redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. Kommunerne skal hertil bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.


Forslag til udmøntning

Som udgangspunkt ses to forskellige tilgange til fordeling af midlerne: én, hvor fordelingen sker efter elevtal, og en anden, hvor midlerne anvendes til et specifikt formål.


Fordeling efter elevtal:

De 4,745 mio. kr. fordeles efter skolernes elevtal. Beløbet svinger mellem 48.000 kr. og 607.000 kr. Se bilag 1 for specificering.


Fordeling til specifikt formål: kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen

Børne- og Familieudvalget har som budgetmål fra 2021 valgt at sætte særligt fokus på sprog og læsning 0-17 år. Målet indeholder blandt andet en intention om at kvalitetsudvikle ordblindeindsatsen i det samlede skolevæsen. Med afsæt i Herning Kommunes mål om, at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan, foreslås det, at der med finanslovsmidlerne afsættes midler til en styrket indsats for ordblinde elever. Dette gøres ved at ansætte 12 lærere ved 11 overbygningsskoler. Overbygningsskolerne skal herefter servicere ”fødeskolerne med indsatsen”.

De 12 årsværk, som finanslovsmidlerne giver Herning Kommune mulighed for at ansætte, skal sammen med de nye indsatser bygge oven på og kvalificere eksisterende praksis, som er kendetegnet ved, at der i en årrække har været et stærkt fokus på læseområdet – herunder ordblinde elever. Se bilag 2 for specificering.


Formålet med den styrkede læse- og ordblindeindsats er at styrke en systematisk, foregribende og fokuseret indsats for børn og unge med læsevanskeligheder for herved at skabe lige deltagelsesmulighed for alle børn og unge.


Indsatserne skal udarbejdes i et samarbejde med skoleledelser, læsevejledere og forvaltningen. Implementeringen af indsatserne vil løbende blive understøttet af forvaltningen, blandt andet på fagopdelte ledermøder for skoleledelse
samt for læsevejledere og via dialogmøder med skolerne.


Indsatsens indhold:

Det foreslås, at børn og unge, der testes ordblinde i den nationale ordblindetest, som minimum er garanteret en standardiseret indsats til afhjælpning af udfordringerne. Denne indsats kan blandt andet indeholde:


 • Individuelle handleplaner - der skal følge det enkelte ordblinde barn
 • Individuelle handleplaner
 • Kompetenceudvikling af pædagogisk personale ift. børn og unge i ordblindevanskeligheder
 • Læse-skrive-teknologi
 • Læsevejledernetværk
 • Handleplan for skolens ordblindeindsats - herunder samskabelse med forældre.


Målet med indsatsen:

Målet med indsatsen er, at de enkelte elever får det bedst mulige afsæt for lige deltagelse i skolelivet gennem et foregribende sigte for elever med læsevanskeligheder og et understøttende sigte i forhold til elever med ordblindhed. Nedenstående tabel beskriver henholdsvis formålet, det kortsigtede mål og det langsigtede mål med indsatsen.


Formålet ordblindeindsatsen er at

 • alle børn og unge har lige deltagelsesmuligheder. Det vil sige, at de uanset forudsætninger og skoletilbud har ret til og mulighed for at deltage på lige fod med andre i de forskellige arenaer, de indgår i.


Kortsigtede mål

Langsigtede mål

For eleverne er målet at

 • børn og unge har anvendelige strategier til at håndtere deres læsevanskeligheder
 • børn og unge i eller i risiko for ordblindevanskeligheder opspores tidligt.


På skoleniveau er målet at

 • skolerne anvender relevante data, f.eks. sprogvurderinger, iagttagelser og løbende evalueringer systematisk i arbejdet med en differentieret og målrettet indsats
 • skolerne iværksætter tidlige og rettidige indsatser med afsæt i børnenes og de unges behov og forudsætninger
 • der er en ensartet systematik ved overlevering i forhold til børn og unge med (risiko for) læsevanskeligheder ved overgang mellem hjem, dagtilbud og skole
 • lærerne har kendskab til evidensbaseret viden, metoder og tilgange i arbejdet med ordblindeproblematikker
 • skolerne har et ensartet serviceniveau i forhold til IT-løsninger og læse-skriveteknologi
 • alle skoler anvender individuelle handleplaner med henblik på en hurtig, målrettet og systematisk indsats over for børn og unge i ordblindevanskeligheder.


På forældreniveau er målet at

 • forældre til børn og unge med læsevanskeligheder understøttes gennem konkret vejledning.

For eleverne er målet at

 • børn og unge med læsevanskeligheder er i løbende læringsprogression
 • ordblinde børn og unge klarer sig på niveau med andre jævnaldrende.


På skoleniveau er målet at

 • alle skoler har en hurtig, målrettet og systematisk indsats over for børn og unge med læsevanskeligheder
 • alle lærere har de nødvendige kompetencer til at understøtte børn og unge med læsevanskeligheder.


På forældreniveau er målet at

 • alle forældre tager aktiv del i at understøtte deres barns læseudvikling.


De overbygningsskoler, der får opgaven med den styrkede indsats, fremgår af bilaget. Her ses også hvilke ”fødeskoler”, de skal servicere.

Økonomi

Der anmodes om en udgiftsbevilling på 4,745 mio.kr. i 2020 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til afholdelse af udgifterne.


Finansiering sker via den statslige tildeling til Herning Kommune på tilsvarende 4,745 mio. kr. Det ligger endnu ikke klart, hvorledes puljemidlerne teknisk set tilgår kommunerne i 2020. De bevillingsmæssige ændringer i 2020 for så vidt angår indtægtsbevillingen på beløbet foretages derfor først senere på året.


Aftalen om det generelle løft af folkeskolen indebærer, at tildelingen gradvist stiger til 807 mio.kr. på landsplan i 2023. Dog kendes fordelingen til kommunerne fra 2021-2023 ikke, hvorfor både indtægts- og udgiftsbevillinger til det generelle løft af folkeskolen fra 2021-2023 først foretages, når dette ligger klart.


På bilag 3 specificeres, hvordan midlerne kan fordeles i 2020, hvis midlerne godkendes brugt til målrettet indsats. Lærerne rekrutteres fra oktober 2020, og derfor er midlerne fordelt sådan, at overbygningskoler får 1/4 af helårsbeløbet afsat til målrettet indsats, og resten fordeles til alle skoler som engangsmidler i 2020. Fordeling laves efter elevtal.Børne- og Familieudvalget har på møde den 1. juli 2020 tiltrådt som indstillet, idet den endelige fordeling af midlerne til skolerne fremgår af bilaget "Endelig beslutning vedr. fordeling af finanslovsmidler til lærere".

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 4,745 mio.kr. i 2020 til generelt løft af folkeskolen til serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler, stednr. 301001. Finansieringen sker via en statslig tildeling til Herning Kommune i 2020 på samme beløb, som tilgår de finansielle konti i 2020. Det bevillingsmæssige i den forbindelse foretages senere på året.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P19-4-16 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Rehabiliteringscenter Herning – godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Anna K. Stokholm, Susanne Rasmussen og Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd har i forbindelse med budget 2018 - 2021 afsat midler til udvidelse af Rehabiliteringscenteret på Brændgårdsvej og Herning Byråd godkendte skema A og B på mødet d. 17. april 2018, punkt 91.


Rehabiliteringscenteret er udvidet med 10 pladser og indeholder i dag i alt 40 pladser.


Et ophold på Rehabiliteringscenteret er typisk af en varighed på 2-3 uger, hvor borgerne visiteres igennem Herning Kommunes Visitationsenhed. Opholdet har til formål at finde frem til et egnet botilbud, hvis borgeren ikke vurderes egnet til at bo i eget hjem. Ligeledes tilbydes de visiterede borgere mulighed for et rehabiliterende ophold med mulighed for pleje og træning.


Endeligt anlægsregnskab vedrørende udvidelse af pladser og servicearealer ved Rehabiliteringscentret fremlægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for udvidelse af Rehabiliteringcentret med boligarealer og serviceareal er udfærdiget og godkendt af EY Revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 9. juni 2020.


Godkendelsen indebærer,

 • at Kommunen godkender anlægsregnskabet (skema C) med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen, som servicearealerne til projektet.


Godkendelse af anlægsregnskabet (skema C):

Sammenlignet med budgettet (skema B), kan det endelige regnskab (skema C) specificeres i følgende hovedtal:Bevilling

Regnskab

Forskel


(Skema B)

(Skema C)


Boligdel (inkl. moms)

11.974.000 kr

11.580.302 kr

-393.698 kr

Servicedel (inkl. moms)

4.605.000 kr

4.195.372 kr

-409.628 kr

Anskaffelsessum i alt

16.579.000 kr

15.775.674 kr

-803.326 kr


Tallene er inkl. moms. Det kan oplyses at Statens maksimumsbeløb for boligdelen vedrørende denne sag var 14.166.000 kr.


Anlægsregnskab:

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter eksl. moms specificeres således:


Stednr.:

Betegnelse:

Bevilling:

Regnskab:

Forskel:

Boligdel:

Inkl. moms
019.096.01

Boliger

11.974.000 kr

11.580.302 kr

-393.698 kr

Servicedel:

Ekskl. moms
018.096.01

Servicearealer

4.008.000 kr

3.692.061 kr

-315.939 kr

018.096.02

Servicearealtilskud

-400.000 kr

-400.000 kr

0 kr


I alt

15.582.000 kr

14.872.363 kr

-709.637 kr

Finansiering:

88% lån vedr. boligerne


-10.537.000 kr

-10.190.666 kr

346.334 kr

2% beboerindskud vedr. boligerne


-239.000 kr

-231.606 kr

7.394 kr


I alt

-10.776.000 kr

-10.422.272 kr

353.728 kr


Netto investering for Herning Kommune

I alt

4.806.000 kr

4.450.091 kr

-355.909 kr


Mindreudgiften ved servicearealerne på 0,315 mio. kr. fremkommer blandt andet på grund af gunstige priser og besparelse på velfærdsteknologi.


Ved skema B's godkendelse var der en overskridelse af bevillingen på servicearealerne på i alt 0,415 mio. kr. inkl. manglende finansiering af beboerindskuddet.

Herning Kommune er lejer af de 10 boliger og skal dermed udlægge beboerindskuddet i alt 0,232 mio. kr. for disse boliger. Mindre udgiften til servicearealerne kan dække finansieringen af beboerindskuddet.


Herning Kommunes reelle finansiering er på 4,682 mio. kr., da Herning Kommune også finansierer beboerindskuddet, hvilket betyder, at den reelle nettoinvestering er 124.303 kr. mindre end angivet i bevillingen.


Byggeriet er afleveret den 12. april 2019 og overgået til drift den 1. september 2019.


Husleje:

Huslejeniveauet ved Skema C er beregnet til 955 kr. pr. m2 årligt, svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 4.759 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 178 kr. pr. m2 årligt eller gennemsnitlig 887 kr. pr. måned pr. bolig. Huslejen for tilbygningen er lavere end niveauet for det eksisterende byggeri.


Den endelige husleje opgøres i forbindelse med budgetlægning for 2021.


Afledt drift:

Udgifter til afledt drift, finansieres inden for rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at skema C for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 11,580 mio. kr. og 4,195 mio. kr. (begge inkl. moms) og indberettes endeligt til BOSSINF. 
at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 11,580 mio. kr. (inkl. moms). 
at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 3,692 mio. kr. (ekskl. moms). 
at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med indtægt på 0,400 mio. kr. 
at der hjemtages endeligt lån på 10,191 mio. kr. til finansieren af boligdelen. 
at den årlige husleje for boligerne på 955 kr. pr. m2 (ekskl. forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger. 
at beboerindskud 0,232 mio. kr. finansieres med mindreudgiften på servicearealerne. 
at netto mindreudgiften på 0,124 mio. kr. tilgår de likvide reserver. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-4-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Treårig aftale vedr. event

Beslutning


 

Sagsnr.: 24.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Kapitalindskud

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-3-20 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af ejendom

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-8-20 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af areal i Kølkær

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-4-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 27 parcelhusgrunde, Lind

Beslutning