Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

  

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.10-S00-1-14 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Godkendelse af Årsregnskab 2014 samt revisionsberetning nr. 9

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsregnskab 2014 samt revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af årsregnskabet 2014 fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes regnskab for 2014 blev fremlagt i Byrådet den 28. april 2015 og efterfølgende oversendt til revisionen (Ernst & Young).  Revisionens beretning skal ifølge reglerne afgives senest den 15. juni, hvorefter Byrådet skal foretage den endelige behandling og godkendelse af regnskabet inden udgangen af august måned.

Herning Kommune har den 15. juni 2015 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2014. Revisionsberetningen forelægges hermed til politisk godkendelse.

 

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel og løbende forvaltningsrevision.

 

Den finansielle revision omfatter primært handlinger til afdækning af, om informationerne i regnskabet er korrekte, herunder vurdering af interne kontroller og anvendte forretningsgange. Finansiel revision er således en efterprøvning af, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af om den anvendte regnskabspraksis er passende, om de regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om Byrådets beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er økonomisk hensigtsmæssige.

 

Revisionen af årsregnskabet for 2014 er udført i overensstemmelse med Herning Kommunes revisionsregulativ af 12. april 2011.

 

Revisionens påtegning/konklusion vedr. årsregnskabet for 2014.

 

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

 

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

 

"Den afsluttende revision har omfattet opfølgning på eventuelle bemærkninger fra tidligere revisionsbesøg, herunder gennemgang af kommunens afgørelser med hensyn til fremsatte bemærkninger og efterlevelse af eventuelle berigtigelser.

 

Der er ikke revisionsbemærkninger til opfølgning fra tidligere revisionsbesøg."

 

Revisionens anbefalinger på diverse revisionsområder.

 

I forbindelse med revionen er de kommet med anbefalinger på følgende områder:

 • Administration af ældreboliger
 • Herning Kommunes interne kontrol med decentrale enheder
 • Gennemgang af it-sikkerheden

 

Revisionens kommentarer og anbefalinger behandles administrativt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af årsregnskabet for 2014 godkendes,
at Åregnskabet for 2014 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Orientering om budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om budget 2016-2019 forud for Byrådets budgetkonference den 24. og 25. august 2015.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-14-15 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i februar 2015. 

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. juli 2015 solgt i alt 38 boliggrunde i 2015. Der er budgetteret med et salg på 37 boliggrunde for hele 2015. Ud af de 38 solgte byggegrunde, er der solgt 11 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg, 9 i Fejerskovparken i Lind og 8 grunde på Søengen i Sunds. Herudover er der solgt 2 på Løvbakkevej i Tjørring.

 

Salget i tredje og fjerde kvartal 2014 og i første og andet kvartal 2015, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.  


Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget har været markant større i første og andet kvartal 2015 i forhold til tredje og fjerde kvartal 2014. Dette kan delvis skyldes, at kommunen i denne periode har gennemført en intensiv tilflytterkampagne. Men den vigtigste årsag vurderes at være den generelle økonomiske situation. Salget af byggegrunde er meget konjunkturfølsom og har derfor været hårdt ramt af lavkonjunkturen og usikkerheden om den økonomiske udvikling i Europa som startede i 2007.

 

Som det kan ses i Tabel B i bilag 1 solgte Herning Kommune i 2013 i alt 28 og i 2014 i alt 25 byggegrunde. Det vil sige, at kommunens salg af boliggrunde gennem de seneste år har været meget stabilt. Det ser dog ud til, at salget i 2015 bliver en del bedre. Resultatet lever derfor helt op til forventningerne om et samlet salg i 2015 på 37 grunde.

Den 19. august 2015 er der frist for igangværende udbud af 16 nye boliggrunde i på Kirkebakken i Gjellerup. Herudover udbyder kommunen 12 nye grunde i Fejerskovparken i Lind. Der er i budget 2015-2018 herudover planlagt at byggemodne boliggrunde i blandt andet Snejbjerg, Kibæk og Sunds.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 31. juli 2015 solgt 43.190 m2 erhvervsjord i løbet af 2015. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 13.000 m2 i 2015.
 
I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2014.

 

Herudover har kommunen i løbet af 2015 solgt diverse restarealer og kommunale ejendomme. Disse salg fremgår ikke af salgsstatistikken.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orientering om grundsalg tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.05.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Mette Koch  

Erhvervsturismesatsning 2016-2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

    

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Siden 2011 har Herning og Aarhus i samarbejde gennemført en større erhvervsturismesatsning, Business Relations+ MARKET, med økonomisk støtte fra Region Midtjylland. Satsningen udløber med udgangen af 2015.

 

VisitHerning, MCH og forvaltningen vurderer, at der fortsat er et stort vækstpotentiale. Et potentiale som er knyttet til de erhvervsmæssige styrkepositioner i Midtjylland. Der er derfor formuleret et bud på en 3-årig fortsættelse og udvikling af satsningen, som bygger videre på de erfaringer, der er blevet opbygget gennem de seneste år. En satsning som også forventes at bygge videre på samarbejdet med Aarhus og at opnå støtte fra Region Midtjylland.

 

Hernings del af satsningen foreslås gennemført med et budget på i alt 9 mio. kr. over 3 år, hvoraf Herning Kommunes andel vil være på i alt 3,75 mio. kr. Finansieringen foreslås håndteret i forbindelse med budgetlægningen.

  

Sagsfremstilling

Baggrund

Siden 2011 har Herning og Aarhus i samarbejde gennemført en større erhvervsturismesatsning, Business Relations+ MARKET (BR+), med økonomisk støtte fra Region Midtjylland.

Herning og Aarhus formulerede i fællesskab to sammenhængende satsninger, som gennemføres i henholdsvis Herning og Aarhus. På aktivitetsniveau er der tæt samarbejde mellem VisitHerning og VisitAarhus og på strategisk niveau er der etableret en fælles styregruppe for de to satsninger. Begge satsninger udløber med udgangen af 2015.

 

Den nuværende satsning i Herning har skabt vækst i erhvervsturismen. I løbet af satsningen er antallet af overnatninger steget med godt 63.000 (fra ca. 135.000 – 198.000) og den seneste destinationsrapport fra VisitDenmark viser, at væksten i kommercielle overnatninger i Herning (5,5 %) ligger langt over landsgennemsnittet (0,3%). Derudover kan der ses stigning i antallet af internationale gæster på de fagmesser og markeder, hvor der er gennemført indsatser i satsningen.

 

Den hidtidige BR+ satsning har et budget på godt 21 mio. kr. over 5 år. Herning kommunes medfinansiering er på godt 11 mio. kr., finansieret af Udviklingsfonden, mens Region Midtjyllands medfinansiering er på knap 10 mio. kr.

 

Den direkte økonomiske effekt af turismen i Herning Kommune er på knap 1 mia. kr. Heraf udgør erhvervsturismen 67 pct. VisitHerning, MCH og forvaltningen vurderer, at der fortsat er et stort vækstpotentiale. Et potentiale som er knyttet til de erhvervsmæssige styrkepositioner i Midtjylland.

 

På baggrund af det fundament, som er blevet bygget op i den nuværende satsning, er der formuleret et bud på en ny 3-årig satsning i Herning fra 2016-2018. En satsning som fortsat forventes gennemført i et samarbejde med Aarhus.

 

Potentialer og udfordringer

På baggrund af evalueringen af den nuværende indsats tegner der sig en række opmærksomhedspunkter som bør imødegås for at forløse vækstpotentialet. En ny satsning tager derfor udgangspunkt i nedenstående udfordringer og potentialer. Samt i en vurdering af, at der er potentiale til yderligere vækst.

 

Kapaciteten i Herning by er til tider en udfordring i forbindelse med tiltrækning af nye events, møder og konferencer, idet disse som oftest har en på forhånd fastlagt dato. For at imødekomme denne udfordring vil projektpartnerne skabe nye events, møder, konferencer, hvor vi selv har indflydelse på timing og kapacitet.

 

Den internationale konkurrence på såvel møde- som messemarkedet forventes at blive intensiveret de kommende år. For at styrke innovationen og dermed konkurrenceevnen i erhvervsturismen vil partnerne fremadrettet sætte fokus på at sammentænke vidensindsamling, konceptudvikling og produktion.

 

Der forventes at være et betydeligt potentiale i at sætte fokus på møder, konferencer og events i forbindelse med allerede eksisterende arrangementer. Partnerne vil inddrage områdets erhvervs(turisme)aktører og skabe nye tilbud samt arbejde for at tiltrække faglige konferencer mm., som kan understøtte eksisterende arrangementer i området og gøre Herning og Region Midtjylland til et endnu mere attraktivt sted at gøre forretning.  

 

Det strategiske afsæt for en ny satsning vil være at se erhvervsturisme i tæt sammenhæng med de regionale erhvervsmæssige styrkepositioner, vidensmiljøer samt kultur- og sportevents. Effekten har vist sig at være størst, når vi stiller os oven på de nuværende erhvervsmæssige styrkepositioner – også inden for erhvervsturisme. Erhvervsturisme er ikke bare turisme. Fagmesser og møder bør ses som en løftestang til at skabe synlighed, udvikling og vækst i de erhvervsmæssige styrkepositioner.

  

Formål og indsatsområder

Formålet med en ny satsning vil fortsat være at skabe vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland. Væksten skabes ved at gennemføre en sammenhængende indsats, som forventes at styrke Hernings nationale og internationale position inden for kongres, konference, messe og mødeindustri.

 

Indsatsområder:

1.       Udvikle og skabe nye (og gerne blivende) konferencer, messer og delmesser.

2.       Tiltrække og skabe flere møder i forbindelse med mesterskaber, koncerter, kongresser og messer vi allerede afholder.

3.       Gennem systematisering og dokumentation skabe udgangspunkt for vidensbaseret udvikling af nye koncepter og produkter.

 

Målsætninger

 • Større spinoff-effekter på allerede eksisterende business og leisure events.
 • Flere messer og konferencer med en potentiel international profil.
 • Vidensbaseret koncept- og produktudvikling gennem ekstensiv indsamling og systematisering.
 • Koncepter der udvikles omkring ét arrangement, kan genanvendes og videreudvikles til andre arrangementer.
 • Innovative koncepter og produkter der bidrager til positioneringen af Herning og Midtjylland som et attraktivt sted at gøre forretning.

 

I en kommende proces vil de konkrete aktiviteter blive fastlagt i samarbejde med projektpartnere i Herning og Aarhus.

 

Tidsplan og proces

Forvaltningen forventer, at samme proces skal gennemføres som ved den først satsning.

 

Region Midtjylland har meldt ud, at de forventer at annoncere efter operatører inden for erhvervsturisme ved udgangen af 2015 eller starten af 2016. Frem til dette tidspunkt vil Herning i samarbejde med Aarhus formulere et bud på en fortsættelse af den nuværende erhvervsturismesatsning, således at buddet er klar til annonceringen.

 

Efter godkendelse som operatør skal Herning Kommune og Aarhus Kommune hver især indsende en mere konkret projektansøgning, som skal godkendes af Vækstforum og Regionsrådet, hvorefter der udarbejdes resultatkontrakt. Sideløbende med dette arbejde sender Herning Kommune projektet i udbud.

 

Det forventes at en ny satsning tidligst kan træde i kraft april 2016.

 

Økonomi

Der foreslås en samlet projektøkonomi på 9 mio. kr. i perioden 2016-2018. Hvor Herning Kommunes medfinansiering vil være på 1,25 mio. kr. om året i 2016, 2017 og 2018, svarende til i alt 3,75 mio. kr. Finansieringen foreslås håndteret i forbindelse med budgetlægningen. Derudover vil der blive arbejdet på at finde yderligere lokal medfinansiering på 250.000 kr. om året, svarende til 750.000 kr. i alt. Region Midtjylland søges om medfinansiering på i alt 4,5 mio. kr.  

 

Hvis Region Midtjylland mod forventning ikke vælger at støtte en ny erhvervsturismesatsning søges der udelukkende om midler til uundgåelige driftsomkostninger frem til valg af operatør, hvilket svarer til i alt 325.000 kr. i 2016. Dette for at sikre at fokus på erhvervsturismeaktiviteterne fastholdes, mens det afklares om en ny satsning igangsættes. Samtidig sikres sammenhæng mellem den nuværende og den nye satsning.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde ansøgninger og eventuel resultatkontrakt med Region Midtjylland på baggrund af ovenstående formål, indsatsområder og målsætninger,

 

at der under forudsætning af tilsagn om støtte fra Region Midtjylland bevilliges 1,25 mio. kr. årligt i 2016, 2017 og 2018, i alt 3,75 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration, Turisme til en fortsat satsning på udvikling af erhvervsturismen i Herning,

 

at finansieringen håndteres ifm. budgetlægningen for 2016,

 

at der i tilfælde af afslag fra Region Midtjylland bevilliges 325.000 kr. i 2016 til Serviceområde 20 Administration, Turisme til uundgåelige driftsomkostninger. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, og finansieringen håndteres som en teknisk korrektion.

 

Sagsnr.: 03.10.14-P19-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Fællesbo ansøger om tilladelse til at udleje boliger til erhverv i Lyngbyen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den almene boligorganisation Fællesbo vil gerne leje 4 lejligheder i afdeling Lyngbyen i Gullestrup til erhverv. Et byggefirma fra Ikast vil leje boligerne for at sikre ansatte boliger tæt på sygehusbyggeriet i Gødstrup.

 

Da der er tale om udlejning til et firma udenom de almindelige ventelister, skal Byrådet godkende udlejningsaftalen.

Sagsfremstilling

Der er 452 almene familieboliger i afdelingen Lyngbyen. Afdelingen blev renoveret i en større helhedsplan for få år siden. Som led i helhedsplanen blev en hel boligblok med 55 boliger revet ned.

Inden helhedsplanen var afdelingen præget af væsentlige og langvarige udlejningsvanskeligheder. Efter helhedsplanen er antallet af tomme boliger i afdelingen stærkt reduceret. Der er dog fortsat visse udlejningsvanskeligheder i afdelingen, men ikke i et omfang der kan sammenlignes med tiden før helhedsplanen. Der er pr. juni 2015 12 tomgangsboliger, svarende til 2,6 %.

 

I 2006, inden helhedsplanen, godkendte Herning Kommune, at boligselskabet i nogle år lejede tomme boliger i Lyngbyen til virksomheder i lokalrådet. Virksomhederne fik dermed boliger til ansatte, der typisk skulle være i området i tidsbegrænsede perioder. Effekten blev vurderet positivt: Aftalen gav færre tomme boliger og reducerede dermed afdelingens udgifter til tomgangshusleje. Det var ressoucestærke beboere med tilknyttet arbejdsmarkedet, typisk ansatte i store internationale virksomheder og deres familier. De midlertidige beboere bidrog positivt til afdelingens beboersammensætning.

 

Et byggefirma er nu i dialog med Fællesbo om at leje 4 lejligheder i Lyngbyen til ansatte. Firmaets ansatte er involveret i sygehusbyggeriet i Gødstrup. Firmaet ønsker en aftale for 12-18 måneder med mulighed for at udvide antallet af boliger.

 

Fællesbo ansøger om kommunens godkendelse til at indgå aftale med firmaet. Der er tale om 4 store 4-rums lejligheder, der har stået tomme i mere end ½ år.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes, og at administrationen bemyndiges til at kunne udvide aftalen til flere boliger, såfremt der viser sig et behov. Det indstilles, at godkendelsen gælder for hele byggeperioden for det nye sygehus.

Økonomi

Der er ikke kommunal økonomi ift. sagen.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at ansøgningen imødekommes, sådan at det godkendes, at 4 lejligheder i Lyngbyen kan udlejes som erhverv til beboelse,
at godkendelsen gælder for en tidsbegrænset periode frem til byggeriet af sygehuset i Gødstrup står færdigt,
at administrationen bemyndiges til at godkende en eventuel senere ansøgning op til i alt 12 lejligheder indenfor samme formål.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 23. marts 2015, at der skulle udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for boliger i op til 14 etager på Grøndahlsvej i Herning.

 

Kommuneplantillæg nr. 42 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 150 % for den sydlige del af Grøndahslvej, ud til Gl. Vejlevej.

 

Da byggeri på 14 etager kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæggets indhold

 

Lokalplan 14.B12.1 for et boligområde på Grøndahlsvej i Herning er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor ledsages den af tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 14.B12 - Boligområde syd for Grøndahlsvej. Rammeområdet giver mulighed for at opføre etageboliger. Det fastlægges desuden, at området skal forbindes til Knudmosen med stier.

 

 I forhold til de eksisterende kommuneplanrammer 14.B8 og 14.B11 foreslås nedenstående ændringer:

 

 • Bygningshøjden øges til 14 etager og 51 meter for at give mulighed for byggeri af højhuse mellem Grøndahlsvej og Knudmosen.

 

 • Bebyggelsesprocenten øges til 150 % for at give mulighed for en højere og tættere bebyggelse.

 

 • Kravet til friarealer reduceres fra minimum 100 % af boligetagearealet til minimum 50 % af boligetagearealet. Da der er tale om etageboliger vil der primært være mulighed for at udlægge friarealerne på altaner til de enkelte lejligheder. Boligerne kommer til at ligge som nærmeste nabo til det rekreative naturområde Knudmosen, og det vurderes derfor, at friarealerne til den enkelte lejlighed kan reduceres.

 

 

Kommuneplantillæggets afgrænsning

 

 

Som vist på luftfotoet omfatter kommuneplantillægget et større område end lokalplanforslaget. Kommuneplanrammen går helt ud til Gl. Vejlevej for at sikre en sammenhængende planlægning langs Grøndahlsvej. Der er ikke mulighed for at opføre ny bebyggelse på hjørnet af Grøndhalsvej og Gl. Vejlevej før der også er udarbejdet en ny lokalplan for det område.

 

 Miljørapport

Da byggeriet på grund af højde og omfang kan få en væsentlig indvirkning på miljøet er der udarbejdet en miljørapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg. Miljørapporten er vedlagt som bilag og har nedenstående konklusioner:

 

 • Byggeri af højhuse i op til 14 etager langs Grøndahslvej vil give Herning by en mere markant byfront mod syd og dermed en stærkere visuel identitet.
 • Om foråret og efteråret vil byggeri i op til 14 etager kaste skygge på den sydligste del af byggeriet på den nordlige side af Grøndahlsvej.
 • Inden der kan bygges boliger med tilhørende friarealer skal den kortlagte jordforurening fjernes. Det vurderes, at det er muligt at fjerne jordforureningen.
 • I forhold til støj, trafik, kulturarv, plante- og dyreliv samt overflade- og grundvand er det vurderet, at planerne hverken har negativ indflydelse på miljøet eller bliver påvirket negativt af de nævnte faktorer.

 

 Da der ikke for nuværende er konkrete byggeønsker i denne del af kommuneplanrammen, anbefaler forvaltningen, at lokalplanlægningen afventes for dette område.   

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 42 med tilhørende miljørapport foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved boligområde ved Grøndahlsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 23. marts 2015, at der skulle udarbejdes et nyt lokalplanforslag for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning med mulighed for at bygge punkthuse i op til 10 - 14 etagers højde.

 

Forslag til lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning fastlægger bestemmelser for det nye byggeris højde, placering, facader og parkering. For at sikre en god sammenhæng til naturområdet Knudmosen beskriver lokalplanen, hvordan stier og friarealer skal anlægges, og hvilke træer, der skal bevares. For at kunne realisere boligbyggeriet giver lokalplanen mulighed for at nedrive en tidligere trikotagefabrik samt boliger på Grøndahlsvej.

 

Da byggeriet på grund af højde og omfang kan få en væsentlig indvirkning på miljøet er der udarbejdet en miljørapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg. Miljørapportens hovedkonklusion er, at byggeri af punkthuse i op til 14 etager vil give Herning en mere markant byfront mod syd, og at den eksisterende jordforurening skal fjernes, inden der kan opføres boliger.

Sagsfremstilling

Byggeri

Forslag til lokalplan 14.B12.1 giver mulighed for at opføre i alt 24.800 m² bebyggelse til boliger på Grøndahslvej i det sydlige Herning. Lokalplanområdet er en del af byomdannelsesområdet ved Sabroesvej, Thrigesvej og Grøndahlsvej. Mod syd grænser det op til naturområdet Knudmosen.

 

Bebyggelsen kan opføres i 5 byggefelter langs Grøndahlsvej i en højde mellem 10 og 14 etager som vist på visualiseringen nedenfor. Derudover kan der opføres en ekstra etage til indgang, depot, parkering eller lignende, så længe den fastsatte, samlede bygningshøjde i meter over det nuværende terræn ikke overskrides.

 

 

Lokalplanområdet er vist med hvid, stiplet linje

 

 

Visualisering af lokalplanens byggefelter set fra Chr. Ydes Vej.

 

For at sikre, at projekterne kommer til at fremstå som enkeltstående bygninger fastlægger lokalplanen, at bygningerne i byggefelt B, C, D og E maksimalt må have et fodaftryk på 400 m². I byggefelt A har bygherren ønske om at opføre projektet "Hus på Hus". Projektet har fået et mindre fodaftryk, end det oprindeligt havde, men har stadig behov for at et større byggefelt end i den nuværende lokalplan 14.BL6.2.

 

Byggeriet vil være synligt fra stor afstand, for eksempel fra indfaldsvejene til Herning fra syd. Lokalplanen fastlægger derfor, at facaderne skal have en harmonisk relief-virkning på samme måde som det højhus, der allerede er bygget på Grøndahlsvej. Det kan for eksempel opnås ved fremskudte og / eller tilbagetrukne altaner eller ved udskæringer i facaden.

 

Bygningernes facader må være af natursten, beton, metalplader eller tegl. For at undgå refleksion må de ikke males med blank maling. De skal enten fremstå i de nævnte materialers naturlige farver eller i andre afdæmpede farver, så der opstår en god helhedsvirkning mellem de 5 byggerier.

 

Da der er mange høje bygninger i området fastlægger lokalplanen, at carporte, skure samt andre mindre bygninger skal have et grønt tag i form af levende planter. Det vil forhindre blænding og give området et grønt og levende udseende fra boligerne.

 

Ønske om ekstra, tilbagetrukket tagetage

Ejeren af byggefelt C og D har ønske om at kunne opføre én etage mere end de 14 etager som en tilbagetrukket etage og tagterrasse. Forvaltningen har derfor fået udarbejdet visualiseringer af, hvordan det vil se ud, hvis den ekstra etage trækkes 4 meter tilbage og har en højde på 3 meter. Ud fra visualiseringen vurderer forvaltningen, at det vil skæmme byggeriet med en ekstra, tilbagetrukket etage. Forvaltningen anbefaler derfor, at bygningshøjderne fastholdes mellem 10 og 14 uden mulighed for en ekstra, tilbagetrukket tagetage. Bilaget afspejler et byggeri i 10-14 etager uden ekstra tilbagetrukket tagetage.

 

Visualisering med ekstra, tilbagetrukket etage set fra Chr. Ydes Vej.

 

Parkering

Lokalplanen fastlægger, at der som minimum skal anlægges én parkeringsplads pr. bolig. Parkeringspladserne kan anlægges som en del af bygningen, enten som en kælder eller som en base i den nederste del af bygningen. Parkeringspladserne kan også anlægges som flade-parkering, men så skal terrænet sænkes, så de parkerede biler så vidt muligt ikke er synlige fra Grøndahslvej. Der skal også anlægges minimum én overdækket cykelparkeringsplads pr. bolig.

 

Friarealer og stier

Da lokalplanområdet ligger i overgangen mellem by og natur fastlægger lokalplanen, at friarealerne skal have en eng-agtig karakter med græs og blomster. Det vil give en god sammenhæng med naturområdet Knudmosen syd for lokalplanområdet. For at skabe læ og variation på friarealerne fastlægger lokalplanen også, at der skal plantes mindre grupper af træer og buske.

 

For at skabe en god sammenhæng med Knudmosens beplanting fastlægger lokalplanen, at de større egetræer syd for byggefelterne skal bevares. Det vil sige, at træerne ikke må fældes, beskæres eller på anden måde beskadiges uden forudgående tilladelse fra Herning Kommune.

 

Da det vil være attraktivt med direkte stiforbindelser fra boligområdet til Knudmosen bestemmer lokalplanen, at der skal anlægges stiforbindelser til de eksisterende rekreative stier i Knudmosen. Området afgrænses mod syd af Nordre Kanal, og der skal derfor også anlægges broer over kanalen.

 

Tekstilbyen Herning

Lokalplanområdet er en del af industrimindet "Tekstilbyen Herning". Den tidligere triktotagefabrik på Grøndahslvej 11 er udpeget som industriminde-bygning i "Tekstilbyen Herning". Forvaltningen har i juni 2015 vurderet, at bygningen efter SAVE-registreringsmetoden har lav bevaringsværdi. Da det vurderes, at bygningen heller ikke er bevaringsværdig som en del af "Tekstilbyen Herning", giver lokalplanen mulighed for at nedrive bygningen.

 

Den tidligere trikotagefabrik på Grøndahlsvej 11

 

Miljørapport

Da byggeriet på grund af højde og omfang kan få en væsentlig indvirkning på miljøet er der udarbejdet en miljørapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg. Miljørapporten er vedlagt som bilag og har nedenstående konklusioner:

 

 • Byggeri af højhuse i op til 14 etager langs Grøndahslvej vil give Herning by en mere markant byfront mod syd og dermed en stærkere visuel identitet.
 • Om foråret og efteråret vil byggeri i op til 14 etager kaste skygge på den sydligste del af byggeriet på den modsatte side af Grøndahlsvej.
 • Inden der kan bygges boliger med tilhørende friarealer skal den kortlagte jordforurening fjernes. Det vurderes, at det er muligt at fjerne jordforureningen.
 • I forhold til støj, trafik, kulturarv, plante- og dyreliv samt overflade- og grundvand er det vurderet, at planerne hverken har negativ indflydelse på miljøet eller bliver påvirket negativt af de nævnte faktorer.

  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 14.B12.1 for et boligområde på Grøndahlsvej i Herning med tilhørende miljørapport foreløbigt vedtages, sådan

 

at der er en tilbagetrukket tagetage, altså max. 14 + 1 etager.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-15 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 24. november 2014 principgodkendt igangsætning af planlægning for udstykning af ejendommen Kirkegade 19 i Aulum - den tidligere præstebolig. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 01.B6.1 for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum, som hermed fremsendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Aulum midtby over for Aulum Kirke. Området udgør matrikel 1a Kirkeby By, Aulum, en ejendom der tidligere har fungeret som præstebolig i tilknytning til Aulum Kirke. Lokalplanområdet har et areal på 10.571 m2 og afgrænses mod syd af Korsholmsvej, mod vest dels af privat beboelse dels af et spejderhus med tilhørende udearealer, mod nord af et åbent engområde udlagt til rekreative formål i kommuneplanen og mod øst af Kirkegade.

Ejendommen blev for få år siden solgt til privat beboelse. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra den nye ejer om at udstykke ejendommen til boliggrunde.

Lokalplanens formål er at give mulighed for at udstykke lokalplanområdet til parcelhusgrunde. Endvidere er det lokalplanens formål at sikre gode trafikale forhold. Det er også lokalplanens formål at disponere området, så der tages hensyn til et Exner-fredet areal i den nordlige del af lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 7-8 grunde til åben-lav boligbebyggelse, inklusiv grunden, hvor den eksisterende bolig ligger. De tre grunde mod den nordlige afgrænsning er omfattet af en Exner-fredning, hvorfor der er lagt en byggelinje ind på grundene, så det fredede areal ikke kan bebygges og befæstes.

Der er i lokalplanforslaget indarbejdet bevarende bestemmelser for den tidligere præstebolig, der er opført i 1890. Bygningen er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse blevet vurderet til at have en høj bevaringsværdi på 3. Der er ligeledes indarbejdet bestemmelser for bevaringsværdige træer.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 - rammeområde 31.B6.

Exner-fredning

Den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af en kirkefredning - en såkaldt Exner-fredning fra 1953. Inden for det Exner-fredede areal, der består af et areal på 30x60 meter, må der ikke beplantes eller bebygges af hensyn til indblikket til kirken.

Der har under processen med udarbejdelse af lokalplanforslaget været dialog mellem Herning Kommune, Fredningsnævnet og de kirkelige myndigheder. En egentlig ophævelse af Exner-fredningen kan der fra disse myndigheder ikke findes opbakning til, hvorfor der i lokalplanforslaget er arbejdet ud fra, at der kan gives en dispensation til fredningen. Det foreslås, at det fredede areal kan indgå som haveareal, dog under specifikke krav i lokalplanens bestemmelser. Her fremgår det, at arealet ikke må bebygges, befæstes eller beplantes yderligere bortset fra tilsåning af græsplæne. Der skal dog plantes levende hegn i lokalplanområdets nordlige afgrænsning i form af uklippede buske. Endvidere skal der tyndes ud i den eksisterende beplantning, så der opnås et bedre indblik til Aulum Kirke, hvilket har været fredningens oprindelige formål. Formelt vil der efter lokalplanens endelige vedtagelse skulle søges dispensation hos Fredningsnævnet til realisering af lokalplanens muligheder for så vidt gælder de tre nordligste grunde.

Viborg Stift har tilkendegivet, at de kan bakke op om udstykningsforslaget med henblik på en dispensationsansøgning til fredningsnævnet. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 01.B6.1 for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

  X

   X

  

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 33.E2.2 for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Baggrunden for tillæg nr. 33 og det tilhørende forslag til lokalplan 33.E2.3 er dels konkrete ønsker til en anden anvendelse af byggerier og grunde i området, dels et behov for at konkretisere masterplanen for Birk, som blev godkendt af Byrådet i 2011 for de konkrete byggemuligheder og anvendelse, som blev fastlagt med masterplanen.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 33

Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 (bilag 1) danner det kommuneplanmæssige grundlag for udarbejdelse af lokalplanforslag 33.E2.3 for et erhvervsområde ved Industrivej Syd. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den eksisterende ramme 33.E2 for området, hvad angår bl.a. afgrænsning af kommuneplanrammer, anvendelse, etageantal, bygningshøjde og det samlede detailhandelsareal til særlig pladskrævende varer.

 

Kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 ændrer afgrænsningen af følgende rammeområde 33.E2 – Erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej), 33.OF2 – Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej og 33.OF1 – Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej, så de er tilpasset afgrænsningen af lokalplan 33.E2.3. For rammeområde 33.E2 og 33.OF2 er der ændret i rammebestemmelserne, så de er i overensstemmelse med Masterplan for Birk.

 

Ny afgrænsning af kommuneplanrammerne 33.E2, 33.OF2 og 33.OF1 - Ikke målfast

 

Masterplan for Birk

Byplanudvalget vedtog d. 8. august 2011, at Masterplan for Birk fremover skal være grundlaget for områdets udbygning. Masterplanen er inddelt i to områder: en vestlig del og en østlig del. Kommuneplanramme 33.E2 og 33.OF2 er beliggende i masterplanens østlige del.

 

For den østlige del af masterplanen gælder det, at der er en tydelig nord-sydgående struktur, hvad angår bebyggelse, parkeringsarealer og plantebælter. I området mellem den eksisterende bebyggelse langs Silkeborgvej og den nye bebyggelses langs Uldjydevej, som masterplanen foreslår, er der en større øst-vestgående grønning med forbindelse til De Geometriske Haver, Angli-bygningen, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum og HEART – Herning Museum of Contemporary Art. En anden øst-vest gående forbindelse er aktivitetsgaden Studenterstrøget, som er en befæstet forbindelse mellem Kløvervej mod vest og Hammerum mod øst og skal fungere som et ”shared space”.

 

Kommuneplanramme 33.E2

Forslag til kommuneplanramme 33.E2 indeholder bestemmelser for, at der i den vestlige del af område E2 mellem Fastrupvej og Birk Centerpark skal der mod syd friholdes et areal til et kultur- og idrætsbælte, som skal have karakter af et åbent grønt forløb samt mulighed for udbygning af Studenterstrøget mod syd.

I forslag til kommuneplanrammen er der i anvendelsen tilføjet, at der kan etableres indendørs foreningsformål og festsal samt fastsat et tilhørende parkeringskrav på henholdsvis 1 pr. 50 m2 og 1 pr. 8. gæst.

Det samlede areal for detailhandel til særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, er reguleret fra 10.000 m2 til 16.285 m2. Der er i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget opgjort, hvor mange m2 detailhandel for særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, de faktiske og de allerede lokalplanlagte forhold udgør. På baggrund af de eksisterende og allerede lokalplanlagte forhold er der ikke mulighed for at udvide det samlede areal for detailhandel til særlig pladskrævende varer.

 

Kommuneplanramme 33.OF2

Forslag til kommuneplanramme 33.E2 indeholder bestemmelser for, at der skal friholdes areal til udbygning af Studenterstrøget.

I forslag til kommuneplanrammen er der i anvendelsen tilføjet, at der kan etableres serviceerhverv tilknyttet offentlige formål, etageantallet ændres til højest 3, bygningshøjden ændres til højest 18 meter og opholdsareal ændres til mindst 10% af erhvervsetagearealet, så kommuneplanrammens anvendelsesmuligheder, etageantal og bygningshøjde stemmer overens med masterplanen for Birk.

 

Kommuneplanramme 33.OF1

Det er alene afgrænsningen af dette rammeområde, som ændres. De nuværende bestemmelser for kommuneplanramme 33.OF1 fortsætter.

  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbog vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

  

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte d. 3. februar 2014 igangsætning af ny lokalplan ved Industrivej Syd i den østlige del af Birk.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 33.E2.3 for et erhvervsområde ved Industrivej Syd, som bl.a. giver nye anvendelsesmuligheder, skærper bestemmelser for ny bebyggelses udformning og fremtræden samt sikre bevaringsværdig beplantning og haveanlæg. Begrundelsen var bl.a. et ønske om at ændre anvendelsen af bebyggelse til ikke kun at omfatte erhvervsenheder og detailhandel.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Forslag til lokalplan 33.E2.3 – Erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk (bilag 1) omfatter et areal på ca. 24,6 ha beliggende i den østlige del af Birk. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Silkeborgvej (Hovedvej 15), mod øst af Fastrupvej, mod vest af vejen Birk Centerpark og mod syd af det åbne land.

 

 

Lokalplanområdets beliggenhed i Birk - Ikke målfast

 

Hovedparten af området anvendes i dag til erhvervsområde med forskelligt pladskrævende typer af erhverv, såsom engrosvirksomheder, produktionsvirksomheder, detailhandel til særlig varer og møbelbutikker. Derudover er der indendørs foreningsaktivitet med bl.a. udstilling af biler. Langs Industrivej Syd er der et græsareal med let spredt beplantning. Derudover er der et haveanlæg af C. Th. Sørensen. Den sydlige del af lokalplanområdet består af dyrkede marker.

 

Lokalplanforslaget

Disponeringen af lokalplanområdet tager udgangspunkt i Masterplan for Birk. Byplanudvalget vedtog d. 8. august 2011, at Masterplan for Birk fremover skal være grundlaget for områdets udbygning. Lokalplanområdet er disponeret ud fra en tydelig nord-sydgående struktur af byggefelter, et større øst-vestgående grønt forløb kaldet Grønningen samt et mindre grønt forløb mellem Silkeborgvej og Industrivej Syd. Lokalplanområdet er inddelt i ti delområder, som er disponeret efter hensyntagen til eksisterende anvendelse og Masterplan for Birk.

 

Masterplan for Birk - Ikke målfast

 

 

 

Lokalplankort - Ikke målfast

 

Det er lokalplanens formål at muliggøre ny anvendelse i det eksisterende erhvervsområde ved Industrivej Syd. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 2-4, detailhandel for særlig pladskrævende varer, herunder møbelbutikker, indendørs foreningsformål og festsal. Der er i lokalplanforslaget specificeret hvilke delområder, der giver mulighed for etablering af detailhandel til særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, baseret på eksisterende lovlig anvendelse og allerede lokalplanlagte muligheder. I forhold til planloven er det ikke muligt at give mulighed for yderligere detailhandel i området.

 

Lokalplanen har til formål at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og fremtræden, som harmonerer med lokalplanområdets beliggenhed i Birk. Dette kommer til udtryk i, at lokalplanforslaget udlægger byggefelter i overensstemmelse med masterplanen, fastlægger en bebyggelsesprocent på 50 på de enkelte ejendomme, hvor lokalplanen giver mulighed for at bygge og opføre bebyggelse i to etager. Endvidere stiller lokalplanforslaget krav til bebyggelsens udformning og fremtræden, herunder farve- og materialevalg med det formål at ”stramme” området op på sigt på grund af områdets beliggendhed i Birk. F.eks. skal ny bebyggelse have ydermure, som fremtræder med en glat overfladestruktur, som f.eks. betonelementer malet eller indfarvet og bygningernes ydermur skal fremstå i hvid eller sort eller en blanding af hvid og sort.

 

Formålet med lokalplanforslaget er også at aflyse den lokalplanlægning, som ligger for området i dag. I den forbindelse vil Masterplan for Birk blive integreret i den nye planlægning. Lokalplanen udlægger et grønt område i den sydlige del af lokalplanområdet som en del af det grønne forløb i masterplanen kaldet Grønningen, og for dette område skal der udarbejdes en mere detaljeret lokalplan før dette område kan etableres som et grønt område.

 

Derudover skal lokalplanen sikre bevaringsværdig beplantning, fastholde det grønne område mellem Silkeborgvej og Industrivej Syd samt sikre karakteren af C.Th. Sørensens haveanlæg. Lokalplanen giver mulighed for, at der i den vestlige del af det grønne område mellem Silkeborgvej og Industrivej Syd skal plantes egetræsbeplantning i forlængelse af det bevaringsværdige egetræsbeplantning i den østlige del.

 

C. Th. Sørensens haveanlæg

På den sydlige del af matrikel 3ae, Birk By, Gjellerup er der et haveanlæg af landskabsarkitektekten C.Th. Sørensen, som i sin tid var en af Danmarks førende landskabsarkitekter, som også formåede at opnå international anerkendelse. C.Th. Sørensen står bl.a. bag De Geometriske Haver i Birk. C.Th. Sørensen udviklede en skulpturel havekunst, hvor geometriske, veldefinerede former ofte dannede en rumlig struktur, hvor plantematerialet klippedes i præcise former. Haveanlægget består af diagonale og lige akser, som er græsareal der er friholdt for beplantning. Mellem akserne dannes der trekantede arealer, som består af tæt beplantning med forskellige træsorter, som f.eks. lærk, fyr, tjørn og birk. Haveanlægget fremstår i dag misvedligeholdt. Det er dog vurderet, at anlægget har landskabsarkitektonisk- og kulturhistorisk interesse. På baggrund af dette fastsætter lokalplanforslaget bestemmelser om, at karakteren af haveanlægget skal bevares, dvs. akserne i anlægget skal henligge som slået græsareal uden beplantning. Mellem akserne skal de trekantede arealer have karakter af tæt beplantning. Lokalplanen giver mulighed for udtynding af træerne i anlægget, såfremt der tilplantes med egebeplantning som erstatning.

 

Luftfoto og fotos af C.Th. Sørensens haveanlæg 

 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 33.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 33.E2.3 –Erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 41 for boliger på H N Andersens Vej 3-5

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Byrådet har den 28. april 2015 foreløbig vedtaget tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt lokalplan 14.B13.1 for boliger på H N Andersens Vej 3-5.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 30. april til den 25. juni 2015. Der er kommet en indsigelse og en bemærkning til planerne, som behandles i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 14.B13.1.

 

Kommuneplantillæg nr. 41 indstilles hermed til endelig vedtagelse.

 

 

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2013-2024 udarbejdes, da lokalplanforslag 14.B13.1 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 ikke kan indeholdes i den eksisterende kommuneplanramme 14.B8 - Boligområde ved Tietgensgade, for så vidt angår bebyggelsesprocent og friarealprocent samt etageantal og bygningshøjde. Kommuneplantillægget erstatter en del af det eksisterende rammeområde 14.B8 Boligområde ved Tietgensgade, og udlægger nyt rammeområde 14 B13 Boligområde ved H N Andersens Vej. Tillægget muliggør en bebyggelsesprocent på maksimum 70 og en friarealprocent på minimum 50. Ny bebyggelses etageantal og højde fastsættes til maksimum 3 etager og 12 meter for at sikre, at der sker en tilpasning til de tilstødende parcelhusbebyggelser.

 

Disse ændringer vurderes at være i tråd med områdets karakter og boligbebyggelser i øvrigt.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages.

 

Torben Clausen deltog ikke i udvalgets behandling af sagen.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-28-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på H N Andersens Vej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgård

Sagsresume

På møde den 28. april 2015 foreløbig vedtog Byrådet forslag til lokalplan 14.B13.1 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 i Herning samt tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Planerne har været i offentlig høring fra den 30. april til den 25. juni 2015.

 

Der er kommet en indsigelse og en bemærkning til lokalplanforslaget. Disse er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

 

Lokalplanen fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 230 al Herning Bygrunde, Herning og udgør et areal på ca. 4.200 m² . Området ligger i den sydlige del af Herning i Thrigesvej-kvarteret, der er et erhvervsområde under omdannelse. Lokalplanområdet afgrænses af H N Andersens Vej og Tietgensgade mod vest og nord, parcelhusbyggeri mod øst og nyere etageboligbebyggelse mod syd.

 

Det er lokalplanens formål at udlægge området til boligformål i form af etageboliger i op til 3 etager.

Lokalplanen regulerer bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden. Lokalplanen fastsætter vejadgangen til området fra Tietgensgade og disponerer området i et byggefelt langs H N Andersnes Vej og Tietgensgade, så der dannes et indre gårdrum til parkering og fælles friareal. Der kan desuden etableres friareal på altaner og i små, private haver mod syd og vest.

Der er registreret ét bevaringsgværdigt træ i lokalplanområdet, som skal bevares som en del af gårdmiljøet.

Langs lokalplanområdets afgrænsning mod H N Andersens Vej og Tietgensgade skal der etableres afskærmende bøgehæk. Dette er i tråd med den øvrige nyere bebyggelse i området.

 

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse i området, herunder bevaringsværdig bebyggelse, der er registreret med en bevarinsgværdi på hhv. 6 og 7 (jf. SAVE metoden). Den bevaringsværdige bebyggelse er den tidligere tekstilfabrik "Eibi", der er en del af Tekstilbyen Herning. Tekstilfabrikken blev opført i 1953 og udvidet i 1957 og 1964. Omkring år 2000 blev fabrikken omdannet til kontorformål, og lokalerne står i dag ubenyttet. Lokalplanen giver desuden mulighed for nedrivning af to eksisterende boliger i et dobbelthus i tilknytning til den tidligere tekstilfabrik.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 14.B8 Boligområde ved Tietgensgade i Herning Kommuneplan 2013-2024. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen i forhold til bebyggelsesprocent og friarealprocent samt etageantal og bygningshøjde. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 41.

 

Tillægget overfører lokalplanområdet til nyt rammeområde 14.B13 Boligområde ved H N Andersens Vej. Tillægget fastsætter bebyggelsesprocenten til maksimum 70 og friarealprocenten til minimum 50. Etageantallet og bygningshøjden fastsættes til maksimum 3 etager og maksimum 12 meter.

 

Thrigesvej-kvarteret er omfattet af en masterplan. Lokalplanområdet er ikke omfattet af denne masterplan, men ligger i umiddelbar tilknytning til masterplanen, og er derfor, blandt andet i forhold til arkitektur og beplantning, tænkt sammen med masterplanens indhold og den øvrige bebyggelse i området.

 

Grundvandsforhold

Lokalplanområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsopland til Nordre Vandværk. Det er derfor et vigtigt grundvandsområde.

Lokalplanen stiller krav om, at veje og pladser, hvor der kører motorkøretøjer eller håndteres miljøfarlige stoffer, skal udføres med en belægning som muliggør, at afstrømmende vand kan opsamles til kontrolleret udledning.

 

Indsigelser/bemærkninger

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra den 30. april til den 25. juni 2015. Der er kommet en indsigelse og en bemærkning til forslaget, som er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1). Indsigelsen vedrører bl.a. krav til parkering, etageantallet, indbliksgener og hegn i skel.

 

På baggrund af indsigelsen/bemærkningen indstiller forvaltningen, at der foretages følgende ændringer i lokalplanen:

 • redegørelsen tilføjes "Der findes fjernvarmeanlæg, elanlæg og/eller fiberbredbånd i området. Såfremt der udføres flytning eller omlægning af anlæggene skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en evt. byggemodning",
 • bestemmelserne tilføjes "Der må ikke isættes vinduer i østvendte gavle",
 • kortbilag 2 tilrettes, så byggefeltet mod syd minimeres med 5 meter over mod de eksisterende boliger på Gl. Vejlevej,
 • bestemmelsen vedr. hegning i skel mod øst og syd ændres til "Mod ejendommens østlige og sydlige skel, skal der etableres fast hegn med en højde på 180 cm. Det faste hegn skal begrønnes med klatreplanter".  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 14.B13.1 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 i Herning endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at §x tilføjes: "Der må ikke isættes vinduer i østgavle",

 

at §x tilføjes: "Mod ejendommens østlige og sydlige skel, skal der etableres fast hegn med en højde på 180 cm. Det faste hegn skal begrønnes med klatreplanter",

 

at kortbilaget tilrettes således at byggefelterne reduceres med 5 m mod øst jfr. bilaget.

 

 

Torben Clausen deltog ikke i udvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Peter Blak

Sagsresume

Lokalplanforslag 11.C25.2 – Centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej i Herning blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 28. april 2015 (punkt 105) og har været i offentlig høring fra den 6. maj til den 1. juli 2015.

 

I den offentlige høringsperiode er der indkommet 7 indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslag 11.C25.2 er udarbejdet på baggrund af et projektforslag af et etagebyggeri med 17 boliger og en mindre butik på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej som Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 1. september 2014 (pkt. 155).

 

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og er indeholdt i rammeområde 11.C25 til centerformål. Forslag til Lokalplan 11.C25.2 fastlægger områdets anvendelse til centerformål i form af boliger og butikker med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder, caféer/restauranter eller udstillings- og gallerivirksomheder.

 

Lokalplanforslaget skal sikre, at byggeri og anlæg indpasses i bymiljøet og markerer krydset mellem Haakonsgade og Silkeborgvej, hvorfor der stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse. Lokalplanforslaget muliggør bebyggelse i op til 4 etager og 18 meter langs Silkeborgvej samt op til 3 etager og 14 meter langs Haakonsgade.

 

Lokalplanforslaget har til formål at fastlægge adgangs- og parkeringsforhold samt at sikre gode friarealer. Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Haakonsgade. Lokalplanforslaget stiller krav om etablering af parkeringspladser til bolig og erhverv på egen grund. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan grundejer indbetale til Herning Kommunes Parkeringsfond. Lokalplanforslaget fastlægger, at der skal etableres udeopholdsareal svarende til 20% af boligarealet og 10% af erhvervsarealet. Der skal etableres beplantning i videst muligt omfang på fri- og udeopholdsarealerne samt mindst et træ pr. 6 p-pladser inden for lokalplanområdet.

 

 

Lokalplanforslaget blev foreløbigt vedtaget på Byrådsmødet den 28. april 2015 (pkt. 105) og har været i offentlig høring fra den 6. maj til den 1. juli 2015.

 

 

De indkomne indsigelser

Der er i høringsperioden indkommet 7 indsigelser til lokalplanforslag 11.C25.2. De samlede indsigelser er beskrevet og vurderet i et selvstændigt indsigelsesnotat (Bilag 1 - Indsigelsesnotat og samlede indsigelser til lokalplanforslag 11C252). Flere punkter i de indkomne indsigelser vedrører forholdet omkring parkering i Haakonsgade og lokalplanforslagets tilpasning til nærområdet. De overordnede emner i indsigelserne er kort beskrevet herunder, hvor forvaltningens bemærkninger er markeret med kursiv:

 

Vedrørende parkeringsforhold i Haakonsgade

5 ud af de i alt 7 indsigelser påpeger en allerede eksisterende problematik vedrørende parkeringsforholdene i Haakonsgade. Indsigelserne omhandler §4, stk. 4, der giver mulighed for at betale til Herning Kommunes Parkeringsfond. Indsigelserne lægger vægt på, at man i stedet bør sikre, at der er nok parkeringspladser til boliger og erhverv inden for lokalplanområdet, da konsekvensen af at kunne benytte parkeringsfonden sandsynligvis vil give flere biler parkeret i boliggaderne.

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne har en pointe. Det kan overvejes om §4, stk. 4 skal udgå, som dog med stor sandsynlighed vil have den konsekvens, at der ikke kan etableres det nødvendige antal parkeringspladser på grunden.

 

 

Vedrørende lokalplanforslagets tilpasning til nærområdet

5 ud af de 7 indsigelser omhandler lokalplanforslagets tilpasning til nærområdet. Haakonsgade, som er en bevaringsværdig sammenhæng i Herning, er beskrevet i Herning Kommuneatlas. Indsigerne vurderer, at de i lokalplanforslaget beskrevne byggefelter ikke tilgodeser den bevaringsværdige sammenhæng i Haakonsgade.

 

Lokalplanområdet ligger lige inden for områdegrænsen til kommuneplanramme 11.C25 til centerformål, som tillader 3 etager generelt, men helt op til 5 etager på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej. Haakonsgade er omfattet af kommuneplanramme 12.B6 til boligformål, der tillader bebyggelse i maksimalt 2 etager og op til 8,5 meter.

 

I lokalplanforslaget stilles krav til at ny bebyggelse skal indpasses i bymiljøet i forhold til materialer, omfang og placering m.m. (§7 og §8). Derfor tillader lokalplanforslaget maksimalt 3 etager langs Haakonsgade i et forsøg på at tilpasse ny bebyggelse til Haakonsgades skala. Forvaltningen påpeger, at lokalplanforslaget overholder bestemmelserne i kommuneplanramme 11.C25.

 

 

Vedrørende byggefelternes omfang og placering

5 ud af 7 indsigelser omhandler byggefelternes omfang og placering. Indsigerne er uforstående over for, at lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge helt til skel, da det ifølge bygningsreglementet skal holdes minimum 2,5 meters afstand til skel. Samtidig mener indsigerne, at et byggeri i henholdsvis 4 etager langs Silkeborgvej og 3 etager langs Haakonsgade, vil virke voldsomt, når nabobebyggelsen er i 1-2 etager. Især Ejerforeningen Silkeborgvej 46-48 påpeger store skyggegener, såfremt lokalplanforslaget vedtages i sin nuværende form.

 

Lokalplanforslaget kan tilsidesætte bygningsreglementet med henblik på at bygge bymæssigt: jævnfør lokalplanforslagets §7, stk. 8 kan der inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter opføres bebyggelse i de i lokalplanforslaget angivne højder uanset bygningsreglementets afstandskrav. Byggelovens brandkrav er dog stadig gældende, dvs. at der skal fritholdes 2,5 meter til vinduer. Lovmæssigt må der derfor gerne bygges i skel, hvis der ikke er vinduer i den pågældende gavl.

 

Det vil være en konsekvens af at bygge op til 4 etager i byggefelt 1, at ejerforeningens haver mod øst vil opleve at ligge i skygge i højere grad end i dag.

 

Vedrørende Hegnsloven

3 ud af 7 indsigelser vedrører lokalplanforslagets bestemmelse omkring hegning. En af indsigerne stiller spørgsmålstegn ved gyldigheden af at fjerne det markante træ i det nordøstlige hjørne, som det står i lokalplanforslagets redegørelse. De resterende to indsigelser omhandler formulering af §11, stk. 1 og 2 vedrørende hegn i form af beplantning og fast hegn, som ikke foreslås imødekommet.

 

Forvaltningen vurderer, at indsiger har ret, da det er meget sandsynligt, at træet oprindeligt er plantet på østsiden af skellinjen. Da lokalplanforslaget ikke kan regulere uden for sit område, foreslås en konsekvensrettelse i redegørelsen. Det foreslås, at følgende sætning udgår: ”Ved lokalplanområdets nordøstlige hjørne står et markant træ, som er i vejen for intentionen med lokalplanen. Det skal derfor fjernes.”.

 

Forvaltningen kan oplyse, at det er Hegnsloven, der regulerer hegning i skel, hvorfor bestemmelsen i lokalplanforslaget i princippet kan udelades. Forvaltningen vurderer, at den i lokalplanforslaget formulerede bestemmelse ikke er i strid med Hegnsloven samt at den er dækkende i forhold til indsigernes ønsker.

 

 

Indsigelse fra projektansøger

Indsigelse fra ejer af Silkeborgvej 42, som også er projektansøger. Indsigelsen omhandler ønsker om:

 

1) at fjerne kravet om etablering af en butik på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej,

 

2) at fjerne kravet om overdækket cykelparkering,

 

3) at øge det bebyggede areal samt bebyggelsesprocenten til henholdsvis 1975 m2 og 182%, så altanerne kan bygges uden på bygningen,

 

4) at ændre kravet vedrørende altangangenes bredde, så det bliver muligt at anvende dem til opholdsareal,

 

5) at ændre kravet vedrørende facade- og tagmateriale, så det ikke omfatter farve, men blot at det skal være tegl,

 

6) at fjerne § 11, stk. 3, der giver mulighed for at etablere beplantning mellem byggefelt 1 og Silkeborgvej.

 

Indsiger gør desuden opmærksom på, at projektet ikke vil blive gennemført, såfremt der minimeres i etageantallet for de 2 byggefelter.

 

Forvaltningen vurderer følgende:

 

1) Forvaltningen anbefaler, at kravet om en butik på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej bibeholdes og henviser til Byplanudvalgets beslutning på mødet den 1. september 2014, punkt 155. I kommuneplanen er lokalplanområdet udlagt til centerformål, da det ud fra en samlet detailhandelsplanlægning vil være mest hensigtsmæssigt, at Herning bymidte og Herning Centret på sigt betragtes som ét detailhandelsområde.

 

2) At det ved nybyggeri forekommer rimeligt, at der er overdækket cykelparkering i center- og boligområder. Forvaltningen anbefaler derfor, at kravet bibeholdes.

 

3) Forvaltningen påpeger, at bebyggelse inden for byggefelt 1 ifølge lokalplanforslagets §7.2 skal respektere den påbudte facadebyggelinje, men kan fraviges med op til 2 meter mod syd ved fx altaner. Det betyder, at facadebyggelinjen forhindrer, at der kan bygges altaner uden på bygningen. En konsekvens af altaner uden på bygningen vil være, at bebyggelsen ikke følger den markerede facadelinje (se evt. nedenstående illustration, der viser, at bebyggelse langs Silkeborgvej er trukket lidt væk fra vejen, så der opstår en helt naturlig linje i facaderne på hver side). Facadebyggelinjen er desuden hensigtsmæssig, da fortovet er ekstra smalt på strækningen langs lokalplanområdet.

 

 

Forvaltningen anbefaler, at den påbudte facadebyggelinje fastholdes, hvorfor også det bebyggede areal og bebyggelsesprocenten bør fastholdes.

 

4) Forvaltningen påpeger, at der i lokalplanforslaget er lavet en afgrænsning af altangangene, så de kommer væk fra hjørnerne. Afgrænsningen er lavet af flere årsager blandt andet for at sikre gode lysforhold i lejlighederne langs Silkeborgvej, der kun vil være nord-syd belyst. En bred altangang på sydsiden vil begrænse lysforholdene i lejlighederne. Afgrænsningen af altangangene vil mindske indkig til naboerne mod øst. Forvaltningen har desuden vurderet, at altangange ikke er gode opholdsarealer.

 

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at afgrænsningen af altangangene fastholdes.

 

5) Forvaltningen henviser til Byplanudvalgets beslutning på mødet den 2. juni 2014, punkt 110, hvor der blev ønsket at se et nyt projektforslag med saddeltag og røde sten.

 

6) Forvaltningen henviser til ovenstående bemærkning 3). Da facadebyggelinjen og dermed byggefeltets placering bibeholdes vil det ikke give mere plads i gårdarealet at lade §11, stk. 3 udgå.

 

 

Forslag til ændringer i lokalplanforslagets bestemmelser

Følgende er et forslag til eventuelle ændringer i lokalplanforslagets bestemmelser, såfremt der er politisk ønske om helt eller delvist at imødekomme indsigelserne fra naboerne til lokalplanområdet i forhold til byggefelternes etageantal og højde.

 

Forvaltningen foreslår at ændre byggefelternes etageantal og højde til henholdsvis 3 etager og 14 meters højde langs Silkeborg (byggefelt 1) og 2 etager og 10 meters højde langs Haakonsgade (byggefelt 2). Tilsvarende vil bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet skulle ændres til 140% og muligheden for at opføre bebyggelse ændres til i alt 1500 m2 inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. Den foreslåede ændring vurderes fortsat at afspejle kommuneplanens intention om fortætning langs Silkeborgvej, og virker samtidig bedre tilpasset sit nærområde. En lavere bebyggelseshøjde vil desuden mindske de nærmeste naboers skyggegener. Dog vil der ved etagebyggeri altid være tidspunkter på dagen, hvor solens højde og retning vil give skyggegener.

 

At mindske etageantallet vil give bedre mulighed for at overholde parkeringskravene uden, at bygherre skal benytte sig af Parkeringsfonden. Samtidig vil den foreslåede ændring forbedre muligheden for at tilføje beplantning i lokalplanområdet samt gøre det lettere at overholde kravene til friarealer.

 

Forvaltningen påpeger, at lokalplanens realisering kan være i fare som en konsekvens af dette ændringsforslag. Projektansøger har udtrykt, at han ikke vil være interesseret i at opføre ny bebyggelse, såfremt de øvrige indsigelser vedrørende byggefelternes etageantal tilgodeses.

 

Ovenstående forslag vil betyde følgende ændringer i lokalplanforslagets bestemmelser:

 

7.1  Der må opføres i alt 1500 m2 bebyggelse på matr. nr. 110 inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.

 

7.3  Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må højest være 140%.

 

7.4  Bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager langs Silkeborgvej - inden for byggefelt 1 - og 2 etager langs Haakonsgade - inden for byggefelt 2 - som vist på kortbilag 2.

 

7.5  Bebyggelse må have en højde af maksimum 14 meter langs Silkeborgvej - inden for byggefelt 1 - og 10 meter langs Haakonsgade - inden for byggefelt 2 - som vist på kortbilag 2.

 

En lavere bebyggelseshøjde vil virke mindre voldsomt for området, og det kan derfor overvejes at efterkomme projektansøgers ønske med hensyn til at udelade farven på facaden og tagfladen i lokalplanforslagets bestemmelser.

 

Ovennævnte vil betyde følgende ændringer i lokalplanforslagets bestemmelser:

 

8.2     Bygninger inden for lokalplanområdet skal have ydervægge i tegl.

 

          Mindre bygningsdele kan desuden udføres i træ, glas, zink, stål, beton, kobber og aluminium.

 

          Mindre bygninger som garager, carporte og udhuse kan udføres i andre materialer.

 

8.3     Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal have tegltag.

 

Da 5 ud af de i alt 7 indsigelser til lokalplanforslaget vedrører bebyggelsens omfang, vurderer forvaltningen, at det giver anledning til, at Byplanudvalget tager stilling til, om forslag til lokalplan 11.C25.2 for centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej skal indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer eller med dele af eller alle ovennævnte forslag til ændringer. Eventuelle ændringer i lokalplanforslagets bestemmelser vil ligeledes skulle ændres i lokalplanforslagets redegørelse. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 11.C25.2 for centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej endeligt vedtages med disse ændringer,

 

at §4, stk. 4 ”Såfremt parkeringskravene ikke kan opfyldes på egen grund, kan Herning Byråd tillade, at der indbetales for de manglende parkeringspladser til Herning Kommunes Parkeringsfond i henhold til reglerne herom i Regulativ for Herning Kommunes Parkeringsfond.” skal udgå,

 

at 7.1  Der må opføres i alt 1500 m2 bebyggelse på matr. nr. 110 inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter,

 

at 7.3  Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må højest være 140%,

 

at 7.4  Bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager langs Silkeborgvej - inden for byggefelt 1 - og 2 etager langs Haakonsgade - inden for byggefelt 2 - som vist på kortbilag 2,

 

at 7.5  Bebyggelse må have en højde af maksimum 14 meter langs Silkeborgvej - inden for byggefelt 1 - og 10 meter langs Haakonsgade - inden for byggefelt 2 - som vist på kortbilag 2,

 

at 8.2  Bygninger inden for lokalplanområdet skal have ydervægge i tegl.

           Mindre bygningsdele kan desuden udføres i træ, glas, zink, stål, beton, kobber og aluminium.

           Mindre bygninger som garager, carporte og udhuse kan udføres i andre materialer.

 

at 8.3 Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal have tegltag.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-3-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Ansøgning fra KFUM og KFUK

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har modtaget ansøgning fra KFUM og KFUK Herning om et økonomisk bidrag til at dække lønomkostninger til projektet Cafe KoM.

 

Sagen blev behandlet i Børne- og Familieudvalget den 15. juni. Ved udvalgets behandling af sagen begærede udvalgets næstformand Peter Villadsen sagen forelagt Byrådet til afgørelse, jf. kommunestyrelseslovens § 23. Denne såkaldte standsningsret betyder, at det er Byrådet, der skal træffe afgørelse.

 

Sagen er alene på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden som orientering forud for byrådsmødet.

Sagsfremstilling

Café KoM er en lektiecafé og et værested for udsatte børn og unge i 4. til 10. klasse. Café KoM har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 14.30 til 17.30, men der er et behov for udvidede åbningstider og flere åbningsdage, hvilket også i høj grad efter-spørges af brugerne. Café KoM fungerer som et åbent, frivilligt tilbud, hvor der ikke er brugerbetaling eller mødepligt. Café KoM får stillet lokaler til rådighed af MKF, Midtjyllands Kristne Friskole som har lejet sig ind på det tidligere bibliotek i Herning.

 

Som det fremgår af vedlagte ansøgning og budget, søger KFUM og KFUK, Herning om midler til lønudgifter med 21 timer, således at det daglige arbejde i Café KoM ledes af en 37-timers pædagogisk uddannet projektansat. Der ansøges om 249.000 kr. fordelt på 2015 og 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager sagens fremsendelse til Byrådet til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af modtagelse af gaveskøder i forbindelse med kommunalisering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

 I forlængelse af at Børneuniverset i Snejbjerg kommunaliseres 1.8.2015 bliver en gruppe børn placeret på den nye Snejbjerg skole. Børneuniverset forventes ikke at kunne sælge inden den 1.8.2015, hvorfor den selvejende institutions bestyrelse ved et gaveskøde overdrager ejendommen Drejet 24, Snejbjerg og ejendommen Sydgaden 59, Snejbjerg til Herning Kommune.

 

Samme forhold gør sig gældende for Børnehuset Solstrålen, der ejer bygningen Fenrisvej 22, og kommunaliseres i forbindelse med ny dagtilbudsstruktur pr.1.8.2015.

 

Som en konsekevens af disse kommunaliseringer opløses de selvejende institutioner pr. 1.8.2015, hvorfor forholdene omkring gaveskøder og tinglysning skal være bragt på plads forinden.

Sagsfremstilling

Der er tidligere truffet politisk beslutning om, at den selvejende daginstitution Børneuniverset, Snejbjerg kommunaliseres pr. 1.8.2015, og at der i den forbindelse placeres en gruppe af fritidshjemsbørn på Snejbjerg Ny Skole. Ejendommen Drejet 24 har tidligere rummet denne børnegruppe, og ejes af den selvejende daginstitution Børneuniverset. Ejendommen er sat til salg, men der er ikke en forventning om, at den bliver solgt inden den 1.8.2015. Ejendommen overdrages derfor til Herning Kommune ved et gaveskøde. Den selvejende institution Børneuniverset ejer også ejendommen beliggende Sydgaden 59 - tilbygningen hertil ejes af Herning Kommune.

Bestyrelsen for den selvejende institution har underskrevet et dokument, hvori de accepterer at overdrage ejendommene til Herning Kommune pr. 1.8.2015 - fremgår af bilag.

 

Som følge af ny dagtilbudsstruktur pr. 1.8.2015 skal Børnehuset Solstrålen kommunaliseres i forbindelse med etablering af en CENTER-model med Lundgårdsskolen. Den selvejende daginstitution ejer bygningen Fenrisvej 22, som også skal overdrages til Herning Kommune ved et gaveskøde.

Bestyrelsen for den selvejende institution har underskrevet et dokument, hvori de accepterer at overdrage bygningen til Herning Kommune pr. 1.8.2015 - fremgår af bilag.

 

Tilkendegivelserne om overdragelse af bygningerne ved den selvejende institutions opløsning er i overensstemmelse med opløsningsparagraffens ordlyd i begge selvejende institutioners vedtægt. Ordlyden er som følger:

 

"I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen/dens formue, med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra kommunen, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i kommunen."

 

Bestyrelsernes tilkendegivelser om overdragelse af bygningerne ved gaveskøde er eftersendt ansøgninger om godkendelse af opløsning af de selvejende institutioner, som pt. er under behandling i Civilstyrelsen.

 

Tinglysnings-og gaveskødeomkostninger afholdes af Herning Kommune og udgør ca. 20.000 kr. pr. ejendom. Finansieringen vil ske på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for ejendommen Drejet 24, Snejbjerg,
at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for ejendommen Sydgaden 59, Snejbjerg,
at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for bygningen Fenrisvej 22, Tjørring,
at gaveskøde- og tinglysningsafgifterne på ca. 20.000 kr. pr. ejendom afholdes af Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002,Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.02-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af programoplæg for ny skole i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Programoplæg for ny skole i Hammerum/Gjellerup fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Oplægget er den 15. juni 2015 godkendt af Børne- og Familieudvalget samt af Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår idrætsarealer og sammenbygning med Hammerum Hallen.

 

Sagsfremstilling

Programoplæg for den nye skole i Hammerum/Gjellerup foreligger nu til politisk godkendelse.

 

Sagen har forud for behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget været behandlet på et fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 15. juni 2015.

 

Oplægget er blevet til i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem administrationen, de eksisterende skoler og Hammerum Hallen.  

 

Fokus i arbejdet har været på indhold og organisering af den nye skole. Målet har været at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring og trivsel og samtidig sikre optimal udnyttelse af lokaler og udearealer. Også synergieffekterne skole og hal imellem og skolens betydning for lokalområdet i Hammerum og Gjellerup har været prioriteret højt i arbejdet.

 

Resultatet er fundamentet til en fremtidssikret skole, som både indholds- og funktionsmæssigt er visionær og nyskabende.

 

Jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015 med deltagelse af forligskredsens parter er der truffet endelig beslutning om placering af skolen på et byggefelt nord for Hammerum Hallen. Samtidig er der besluttet etablering af en ekstra tilkørselsvej fra Tolstedvej, som placeres på Gjellerup-siden af byggefeltet.

 

Plan og trafikforhold fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, som skal godkendes politisk forud for projektkonkurrence. Arbejdet er igangsat og den nye lokalplan forventes at foreligge til politisk behandling i januar 2016.

 

Hovedpunkterne i tids- og procesplanen for det videre arbejde er følgende:

 

 • Januar 2016 Politisk behandling af lokalplan
 • Maj-juni 2016 Politisk behandling af byggeprogram
 • Februar-marts 2017 Licitation
 • April-maj 2017 Politisk behandling af projekt
 • September 2017 1. spadestik/byggestart
 • Januar 2020 Ibrugtagning

 

 

Økonomi

Den oprindelige anlægsramme for projektet er 200 mio. kr. jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014. Hertil kommer yderligere 6,750 mio. kr. jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015 til dækning af skønnede merudgifter ved flytning af byggefeltet samt etablering af ekstra tilkørselsvej fra Tolstedvej. Den samlede anlægsramme udgør således 206,750 mio. kr.

 

I investeringsoversigten for budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 2,847 mio. kr. i 2016, 56,970 mio. kr. i 2017 og 51,970 mio. kr. i 2018 - i alt 111,787 mio. kr. De resterende rådighedsbeløb findes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger jfr. beslutninger i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis den 8. december 2014 og den 20. april 2015.

 

Programoplæg samt uddybende materiale vedrørende den pædagogiske ide er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at programoplægget godkendes.

 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen med følgende bemærkninger,

 • Der arbejdes videre med en eventuel placering af Hammerum Bibliotek i Hammerum Hallen
 • Der arbejdes videre med en afklaring af driften mellem skole og hallen, særligt med fokus på skolens brug af hallens omklædningsfaciliteter
 • Der arbejdes videre med den endelige udformning af udendørs idrætsanlæg, særligt med fokus på placering af fodboldbaner og antal af kunststofbaner.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til projektmidler fra Helsefonden til Hjælpemiddelenheden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Hjælpemiddelenheden har modtaget projektmidler på i alt 300.000 kr. fra hhv. Helsefonden og Ergoterapeutforeningens Praksispulje til projektet ”Den kropsafgrænsende lejringsmetode”.

Sagsfremstilling

Hjælpemiddelenheden er blevet bevilget i alt 300.000 kr. til projektet ”Den kropsafgrænsende lejringsmetode”. Projektet indebærer implementering og effektmåling af metoden i praksis. Ergoterapeutforeningens Praksispulje har bevilget 50.000 kr. til implementeringsdelen i projektet og Helsefonden har bevilget 250.000 kr. til effektmålingsdelen i projektet.

 

Begrebet ”Lejring” er betegnelsen for den situation, hvor plejepersonalet lægger borgeren i seng. 

 

Forskning viser, at sansestimulering som dybe tryk, afgrænsning og ro virker beroligende på centralnervesystemet. Udgangspunktet for projektet er derfor, at man ved at arbejde med borgernes kropsafgrænsning/kropsfornemmelse opnår, at de bliver mere rolige og mindre angste og anspændte og dermed opnår en bedre søvnkvalitet.

 

Metoden skal være med at afhjælpe de situationer, hvor almindelige dagligdagsfunktioner så som søvn og personlig pleje er problematiske for nogle borgere fordi de er fysisk urolige. Det handler ofte om borgere med forskellige hjernesygdomme som eksempelvis demens.

 

Den kropsafgrænsende lejringsmetode er udviklet af terapeuter i Herning Kommune. Metoden indebærer en særlig teknik omkring lejring af borgere i forbindelse med søvn. I stedet for som vanligt at anvende dyre hjælpemidler som eksempelvis særlige dyner med beroligende plastikkugler, anvendes helt almindelig dyner som svøbes tæt omkring borgeren på en sådan måde, at de oplever tryghed og afspænding.

  

Implementeringsdel

Implementeringen af metoden skal ske på 5 plejecentre i Herning Kommune: Søglimt i Sunds, Sørvad Plejehjem, Kastanjegården, Aulum, Rosenlundcentret, Snejbjerg, Engholmcentret, Sdr. Felding.

 

Effektmålingsdel

Projektet indebærer en opfølgning på effekterne af metoden for de borgere, som lejres efter metoden. 

Økonomi

Da projektmidlerne gives af en forening og en fond, der begge er organiserede på privatretligt grundlag, skal der betales 17,5% moms. Det betyder at midlerne, der tilføres projekteret er 41.250 kr. netto til implementeringsdelen og 206.250 kr. netto til effektmålingsdelen.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

 

 

at

 

 

 

at

der meddeles en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 50.000 kr. (ekskl. tilskudsmoms 41.250 kr.) til implementeringsdelen i projektet ”Den kropsafgrænsende lejringsmetode” på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2015,

 

der meddeles en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 250.000 kr. (ekskl. tilskudsmoms 206.250 kr.) til effektmålingsdelen i projektet ”Den kropsafgrænsende lejringsmetode” på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2016.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 29.30.10-P15-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Godkendelse af sundhedsberedskabsplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedsberedskabsplanen blev på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. marts, punkt 28, principgodkendt og sendt i høring. Efter endt høringsproces sendes Sundhedsberedskabsplanen nu til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Udkast til sundhedsberedskabsplanen blev principgodkendt af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 11. marts, 2015 som punkt nr. 28. Herefter blev planen sendt til høring hos Sundhedsstyrelsen, Region Midtjylland og nabokommunerne.

 

Høringssvarene

Der er indkommet høringssvar fra Sundhedsstyrelsen, Region Midtjylland og Billund og Holstebro Kommuner. Fra kommunerne var der rettelser til bl.a. kontaktoplysninger.

 

Sundhedsberedskabsplanen er herefter tilpasset, således at høringssvarene er indarbejdet. Dog er Sundhedsstyrelsen ønske om, at Herning Kommune indgår aftaler med de praktiserende læger i kommunen vedrørende ekstraordinært udskrevne patienter, ikke indarbejdet. Dette drøfter Herning Kommune i sundhedsaftalesamarbejdet.

 

Høringssvarene fra Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland er vedlagt som bilag.  

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at Sundhedsberedskabsplanen 2015 godkendes.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1304-07 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Brokær, Martin Skøtt

Sagsresume

Midttrafik har 30. juni sendt forslag til budget 2016 i politisk høring hos bestillerne.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest 21. august 2015. Midttrafik udarbejder herefter det endelige budgetforslag for 2016 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse 11. september 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes, og at den økonomiske udfordring drøftes i de kommende budgetforhandlinger for 2016.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2016 i Midttrafiks bestyrelse 11. september 2015.

Midttrafik har i maj udsendt budgetoplæg til administrativ høring.

På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune, er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dette budgetoplæg.

 

Forudsætninger for budget 2016 

 

Udgifter:

Dette budgetforslag omhandler udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet, hvorimod budgetforslag vedrørende handicapkørsel behandles under Social- og Sundhedsudvalget.

 

Alle busruter, der har været i udbud fra og med januar 2010, reguleres efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2%, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1%.

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskab 2014 med indregning af indeksreguleringer og aktivitetsændringer. Desuden er der indregnet en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. på bybusdriften. Denne besparelse forventes at slå fuldt igennem i 2016, da der forventes indlagt et ekstraordinært køreplanskift i december 2015.

 

De lokale ruter, som er betegnet rabatruterne, har været i licitation med ny kontrakt fra august 2015. Lokalkørslen er fra køreplanskift 2015 øget med 2,7 mio. kr. som konsekvens af denne licitation. Ruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne for 2014, da de kommende køreplaner først nu er ved at være endelige. Der kan derfor komme små forskydninger i forhold til busudgiften for rabatruterne.

Budgettet indeholder endvidere udgifter til bonus (til Arriva for passagerfremgang, brændstofbesparelse samt Euronorm for udskiftede busser) og udgifter til realtid, internet og videoovervågning i bybusserne.

I budgettet er der udgift til medfinansiering af regional rute 13's ture via Feldborg.

 

Udgifterne til Rejsekortet er steget med knap 0,5 mio. kr. primært på grund af en ny finansieringsmodel.

 

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2016 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2014 med indregning af kendte ændringer.

På grund af indførelse af Rejsekortet er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikker, og der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. Rejsekortet kan også medføre ændrede fordelingsnøgler end hidtil kendt, og dermed resultere i positive eller negative konsekvenser.

 

Der er i budgetforslaget færre indtægter som følge af en nedgang i kompensation fra Trafikstyrelsen for unges brug af Ungdomskortet til fritidsrejser samt rabat til Off-Peak klippekortet, som udfases og rabatten overgår til Rejsekortet.

 

Der er ikke indregnet gratis kørsel på rabatruterne, hvorfor nedgangen i indtægterne til skoleårskort ikke er med i budgetforslaget. Midttrafiks bestyrelse skal godkende taksterne - herunder også gratis kørsel på rabatruterne. Herefter nedskrives indtægterne i forbindelse med budgettets 2. behandling 11. september.  

 

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik ud som følger:

 

Budget 2015 

 

Midttrafik

Budget 2016

kr.

Herning Kommune

Ramme 2016

kr.

Udgifter

 

 

Busdrift

47.473.000

 44.945.000

Rejsekortet

1.531.400

 1.093.000

Trafikselskabet (adm. omkostninger)

3.137.000

 3.137.000

Teletaxa

7.550

 0

Regionalt tilskud

-5.100

 0

I alt

52.143.850

 49.175.000

 

 

 

Indtægter

 

 

Indtægt (billetindtægter)

17.576.000

 13.734.000

Skoleårskort udgår

-3.700.000

 

Korrigeret indtægt

13.876.000

 13.734.000

 

 

 

Total netto

38.267.850

 35.441.000

Estimeret PL fremskrivning

 

 602.497

Netto budget i 2016 - PL*

 38.267.850

 36.043.497

 

* I ovenstående er forudsat PL regulering på området svarende til forventning fra KL på 1,7 %.

 

I Herning Kommunes budgetramme for 2016 er der yderligere afsat 101.000 kr., som Herning Kommune er forpligtet til at bruge til fremkommelighed for busdriften - samme beløb som udbetales i passagerbonus til Arriva.

 

I oversigten indgår et regionalt tilskud på 5.100 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute. Udvidelsen er finansieret af Regionen.

 

I indtægterne på 17,576 mio. kr. indgår 3,7 mio. kr. til skoleårskort. Denne indtægt bortfalder, da der er indført gratis kørsel på alle rabatruter fra august 2015.

 

I ovenstående er indregnet en udgift til rejsekortet. På baggrund af Business Case på rejsekortet, er der i Herning Kommunes budget indarbejdet en betalingsplan, hvoraf fremgår en betaling i 1.093.000 kr. i 2016. Denne udgift er i ovenstående opgjort til 1.531.000 kr., hvilket svarer til en højere udgift på 438.000 kr.

 

Konklusion:

På baggrund af den viden forvaltningen har på nuværende tidspunkt, er der økonomiske udfordringer i forhold til Midttrafiks Budget 2016.

Herning Kommunes ramme er reduceret i forhold til 2015, og nettoudgifterne til kollektiv trafik er steget.

 

Udfordringen skal drøftes i de kommende budgetforhandlinger for 2016 og frem.

 

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurdering udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik,
at udfordringen drøftes i de kommende budgetforhandlinger for 2016 og frem.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.24-G01-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Rejsekortets økonomi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med Rigsrevisionens beretning om driften af rejsekortet, som udkom i april 2015, er der blevet vedtaget en ny finansieringsmodel, som skal sikre rejsekortet fremadrettet.

 

Forvaltningen anbefaler, at finansieringsmodellen for perioden 2015-2018 godkendes, og at finansieringen for perioden 2019-2028 indgår i budgetforhandlinger for budget 2016 og frem.

 

Sagsfremstilling

Rejsekort A/S finansieres i dag gennem driften ved transaktionsafgifter for rejser gennemført på rejsekortet samt ansvarlig lånekapital og kapitalindskud fra ejerne.

 

Budgetteringen af disse har hidtil været forbundet med stor usikkerhed som følge af den påvirkning de enkelte trafikselskabers beslutninger har for den samlede økonomi i Rejsekort A/S. Ligeledes har variationer i forventninger til antal rejser og indtægter medført generel usikkerhed om økonomien i Rejsekort A/S. Da de deltagende parter ikke kunne opnå enighed om et budget 2015 og fremover for rejsekortet har staten grebet ind.

 

Transportministeriet fremlagde i februar en model, hvor Midttrafiks samlede udgifter i årene 2015 - 2028 ville stige med 52 mio. kr.

 

Midttrafik har siden drøftet sagen med Transportministeriet og fik den 8. april 2015 præsenteret en model som reducerede Midttrafiks merudgifter til 23 mio. kr. i hele prognose perioden. Efterfølgende er Midttrafik blevet kontaktet af Transportministeriet, hvor de har meddelt at de havde lavet en regnefejl for den udsendte model. Regnefejlen betyder at den endelige model er endt op med en samlet merudgift på 37 mio. kr.

 

Den samlede merudgift på 37 mio. kr. er fordelt på to perioder

 

1 - 2015-2018 samlet merbetaling på 16 mio. kr.

2 - 2019-2028 samlet merbetaling på 20,7 mio. kr.

 

For Herning Kommune betyder det en merbetaling på 845.495 kr. for perioden 2015-2018 og 2.068.672 kr. for perioden 2019-2028.  

Økonomi

For Herning Kommune finansieres størstedelen af den første periode 2015-2018 på 845.495 kr. med et mindreforbrug for regnskab 2014 på 725.020 kr. Dermed er der et restbeløb på 120.475 kr., som overføres og indarbejdes i regnskab 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen af perioden 2019-2028 på 2.068.672 kr. indgår i budgetforhandlinger for budget 2016 og frem.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at finansieringsmodellen for perioden 2015-2018 godkendes,

 

at udfordringen for perioden 2019-2028 på 2.068.672 kr. indgår i budgetforhandlinger for budget 2016 og frem, dog med en bemærkning om at den økonomiske udvikling for Rejsekort A/S ikke er tilfredsstillende.

 

Beslutning

Sagen er udsat.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup                                             

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2,6 mio. kr. i 2015 til byggemodningsprojekter i henholdsvis Fejerskovparken i Lind samt ved Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

 

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 2,6 mio. kr. til byggemodning af to områder i henholdsvis Fejerskovparken i Lind samt på Pugdalvej i Vildbjerg. Der er begge steder modtaget henvendelser fra interesserede købere. Udgiften finansieres af afsat rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2015, hvor der pt. resterer 7,398 mio. kr.

 

Fejerskovparken, Lind, boligområde, etape 4

Etape 4 boligvej 4 med 12 boliggrunde byggemodnes, så de er klar til byggeri den 1. oktober 2015 efter aftale med interesseret køber. Der skal udføres museumsundersøgelser og forberedende anlæg i perioden august-september 2015. Færdiggørelser (asfalt, kantsten og beplantninger) udføres afhængig af vejrliget i efteråret 2015 eller vinter 2016, da veje og fællesarealer skal være færdiggjort til åbning af boligudstilling i påsken 2016.

Forventet udgift i 2015: 2,3 mio. kr. (heraf udgør udgift til færdiggørelser ca. 0,25 mio. kr.).

 

Pugdalvej, Vildbjerg, erhvervsområde, etape 1

Arbejdet omfatter byggemodning af 1. etape af nyt erhvervsområde øst for Pugdalvej. Der etableres adgangsvej fra Pugdalvej til 1. etape, som udgør ca. 6,3 ha erhvervsjord. Forventet udgift i 2015: 0,3 mio. kr.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på i alt 2,6 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

            stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 2,3 mio. kr.

            stednr. 003033 Pugdalvej, Vildbjerg 0,3 mio. kr.,

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 2,6 mio. kr. finansieres af rammerådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-K04-1-13 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Endelig vedtagelse af Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune har udarbejdet vandhandleplan 2013-2015, som har været i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger.

 

Endelig vedtagelse af Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15, efter afsluttet høring. Sagen er senest behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 9. marts 2015, punkt 63.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15 vedtages endeligt.

 

Sagsfremstilling

Vandhandleplanen beskriver, hvorledes forskellige indsatser tænkes gennemført i den gældende vandplanperiode.

Kommunens vandhandleplan 2013-2015 har i henhold til Miljømålsloven været i 8 ugers offentlig høring til og med den 24. juni 2015.

 

Der er i forbindelse med høringsperioden indkommet to høringssvar. Et fra Naturstyrelsen og et fra Herning Museum. De indkomne bemærkninger fremgår af bilagene.

 

Høringssvaret fra Naturstyrelsen indeholder et par mindre tekniske rettelser til vandhandleplanen, som er indarbejdet i vedlagte og tilrettede udgave af Herning Kommunes Vandplan. Desuden har Naturstyrelsen svaret på kommunens forespørgsel vedrørende Gødstrup Sø og indsatsen med fosfornedfældning ved brug af aluminium. Naturstyrelsen påpeger, at det alene er Herning Kommune, der har ansvaret for at gennemføre den pågældende restaureringsindsats, men at kommunen ikke vil være ansvarlig, hvis indsatsen - mod forventning på baggrund af resultaterne i forundersøgelsen - ikke giver målopfyldelse.

 

Høringssvaret fra Herning Museum omhandler indsatsen i Favsmose Bæk ved Kibæk Mølledam. Museum Midtjylland/Herning Museum henstiller til, at kommunen respekterer Kibæk Mølle som et bevaringsværdigt kulturmiljø, samt at møllens fremtidige drift kan foregå uden ændringer af den nuværende vandmængde.

Forvaltningen gør endvidere opmærksom på Kibæk Møllelaugs tidligere henvendelse til kommunen, hvilken udvalget blev orienteret omkring på mødet den 8. juni 2015 under punkt 125.

 

Forvaltningen kan oplyse, at der i forbindelse med udarbejdelse af et reguleringsprojekt for vandløbet og i samarbejde med lokale interessenter, herunder repræsentanter fra Kibæk Mølle, er taget hensyn til de kulturhistoriske bevaringsværdige aktiver ved Kibæk Mølle, herunder også en fremtidig drift af møllen, dog med en justering af tilførte vandmængder. Høringsvaret vil indgå i det videre arbejde med realisering af projektet ved Favsmose Bæk og Kibæk Mølledam. 

 

Som det ligeledes fremgår af Naturstyrelsen høringssvar, så er det lovmæssigt ikke muligt at ændre udpegningen af vandplanernes indsatser i kommunes vandhandleplan, uagtet den videre proces for de enkelte indsatser beskrevet i kommunens vandhandleplan. 

Indstilling

Teknik- og Miljudvalget indstiller

at Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15 endeligt vedtages med de indarbejdede korrektioner,
at Naturstyrelsen opfordres til at vurdere, om projektet i Kibæk er hensigtsmæssigt i forhold til manglende omkostningseffektivitet og store kulturhistoriske interesser.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 81.03.00-A30-1-15 Sagsbehandler: Inge Warming  

Personalesag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-17-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Personaleforhold

 

Sagsnr.: 13.03.00-G14-2-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for ledninger i kommunalt areal vedr. fjernvarmerør i Aulum

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-2-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation fra Herning Vand A/S

 

Sagsnr.: 82.01.00-1-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation fra Herning Vand A/S

 

Sagsnr.: 01.02.32-G01-2-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation fra Kølkær Varmecentral

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-2-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Prisfastsætning af erhvervsområde i Vildbjerg

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-1-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Prisfastsættelse af boliggrunde Fejerskovparken 4. etape i Lind

 

Sagsnr.: 82.25.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom i Herning

 

Sagsnr.: 13.06.02-35-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af tre arealer i Vildbjerg

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-10-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af ejendom i Snejbjerg

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejforhold

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-2-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Byudvikling

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1355-11 Sagsbehandler: Mette Koch  

Projektudvikling

 

Sagsnr.: 00.00.00-K08-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Nye lokaler til Herning Krisecenter