Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. juni 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

På baggrund af henvendelse fra Byrådsmedlem Johs. Poulsen til Borgmesteren med anmodning om at drøfte et spørgsmål om en eventuel forkøbsret til varmeaktier, har administrationen indhentet juridisk notat, der beskriver retstillingen på området. Der blev på mødet redegjort herfor. Der henvises til Byrådets forum for cirkulæreskrivelser mv. på byrådsintra for adgang til bilagene.

 

Steen Dahl Pedersen deltog under behandlingen af punktet.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Budgetforslag 2020-2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforslag vedrørende drift for perioden 2020-2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder fremsendes til godkendelse.

 

Forslaget er udarbejdet indenfor de udmeldte budgetrammer jfr. rammeudmeldingen den 8. april 2019.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren behandler fagudvalgene deres respektive budgetforslag vedrørende drift for 2020-2023, inden disse indgår i det samlede budgetforslag.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets område omfatter serviceområderne 08 Driftsselskaber, 11 Idræt og Fritid, 15 Kultur og 20 Administration.

 

Budgetforslaget består af følgende materiale, som er vedlagt som bilag til sagen:

 • Driftsbemærkninger
 • Ændringsskemaer
 • Politiske mål for 2020

 

Budgetforslaget er udarbejdet indenfor de udmeldte budgetrammer jfr. rammeudmeldingen den 8. april 2019.

 

De politiske mål har været forelagt til drøftelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 6. maj 2019, hvor det blev besluttet, at målene skulle forelægges igen til endelig godkendelse som en del af udvalgets samlede budgetforslag.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetforslaget vedrørende drift for 2020-2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2019 på Økonomi og Erhvervsudvalgets område.

 

Samlet set forventes i forhold til det korrigerede budget 2019 et mindreforbrug på 39,5 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 33,1 mio. kr. vedrørende anlæg.


På de finansielle konti forventes mindreindtægter på i alt 26,3 mio. kr.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, der behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 25. juni 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2019.

 

I de nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 i forhold til det korrigerede budget 2019.

 

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 39,5 mio. kr.

 

Styringsmæssigt vedrører 36,4 mio. kr. af mindreforbruget områder indenfor rammestyring og 3,1 mio. kr. forskydninger mellem årene vedrørende projekter.

 

Der knytter sig følgende bemærkninger til afvigelserne:

 

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Forskydning på 3,0 mio. kr. som forventes overført til fremtidige store idrætsevents. Området ses i et flerårigt perspektiv.

 

Serviceområde 15 Kultur

Afvigelse på 2,4 mio. kr. som forventes anvendt som delvis medfinansiering af hybridbane. Den resterende del forventes overført til bymarkedsføring.

 

Serviceområde 20 Administration

Samlet set forventes mindreforbrug på 34,2 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver. Der er ikke konstateret væsentlige afvigelser i forhold til det oprindelige budget 2019, så den resterende del af afvigelsen kan henføres til ikke-forbrugte overførsler fra 2018.

 

 

Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes et samlet mindreforbrug vedrørende anlæg på 33,1 mio. kr.

 

Afvigelsen på Serviceområde 20 Administration vedrører NIDO-projektet med 20 mio. kr., som ikke forventes udbetalt i 2019, samt opsparing til større renoveringsarbejder vedrørende administrationsbygninger. Herudover er der forskydninger på 4,2 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser samt forskydninger på i alt 6,8 mio. kr. vedrørende blandt andet Fremtidens MCH på Serviceområde 15 Kultur.

 

Bemærkninger til Serviceområde 01 Byggemodning – anlæg

Specifikation af indtægter og udgifter på det samlede byggemodningsområde på Serviceområde 01 Byggemodning for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget fremgår nedenfor:

 

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 60,128 mio. kr. i 2019. Indtægterne vedrører salg af boliggrunde, salg af storparceller på Jordbærmarken og Bavnetoften i Tjørring samt salg af erhvervsgrund på Åvænget i Herning.

 

Forventet regnskab 2019 for udgifter til arealerhvervelser og byggemodning (ØKE + TMU) udgør i alt 89,752 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Lind, Snejbjerg og Kibæk, og etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup påbegyndes.

 

 

Finansielle konti

 

Forventet regnskab 2019 – finansielle konti:

 

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug eller mindreindtægt

 

For de finansielle konti forventes en samlet mindreindtægt på 26,3 mio. kr., som er specificeret nedenfor:

 

Serviceområde 21 Renteindtægter

Forventningerne til renteindtægter er nedjusteret med 4 mio. kr. som følge af en lavere kassebeholdning i 2019 end forudsat. Dette skal ses i sammenhæng med forbruget af overførsler i 2018 på anlæg.

 

Serviceområde 28 Optagne lån

Optagne lån forventes at blive 11,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes, at lånoptagelsen i forbindelse med ældreboligbyggeriet Kildehøj udskydes til 2024.

 

Serviceområde 30 Skatter

På skatteområdet forventes en mindreindtægt på 11 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af ejendomsskat.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

 

 • Omplacering vedrørende etablering af pulje til projekter og initiativer, der fremmer erhvervsudvikling med udgangspunkt i cirkulær økonomi. Der omplaceres 1 mio. kr. fra de afsatte midler på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af menneskelige ressourcer samt Erhvervsservice og iværksætteri i 2019. Der afsættes 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til puljen. (ØKE 6/5-2019).
 • Omplacering vedrørende projekttilskud til Visit Herning til projektet "Konsolidering og mobilisering af en ny midtjysk destination". Der omplaceres 0,6 mio. kr. fra de til formålet afsatte midler på Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.67 i 2019. Der afsættes et beløb til projektet på 0,2 mio. kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021.(ØKE 6/5-2019).

 

 • For at koordinere indsatsen vedrørende projekt Riverfisher bedst muligt mellem Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner, ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune at overføre sit budget på 0,115 mio. kr. til Herning kommune. Det indstilles på denne baggrund, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,115 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af Å-turisme, og at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,115 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af Å-turisme.

 

 • I forbindelse med etablering af hybridbane indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031076 Hybridbane, som finansieres fra Serviceområde 15 Kultur, ØKE og Serviceområde 11 Idræt og Fritid, KFU i 2019. (Punktet indgår ligeledes som en bevillingsmæssig ændring i budgetopfølgningen på Kultur og Fritidsudvalgets område på grund af delt finansiering (KFU 27/5-2019).

 

 • Tilpasning af indtægtsbudgetterne på Serviceområde 01 Byggemodning til de faktiske forventninger i 2019. Det indstilles, at rådighedsbeløb til indtægter på i alt 6,328 mio. kr. overføres til rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2019. Beløbet er fordelt på følgende udstykningsområder: Stednr. 002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg med -1,027 mio. kr. Stednr. 002086 Tvedbækparken, Aulum med -2,533 mio. kr. Stednr. 003044 Åvænget, Herning med -2,768 mio. kr. Rådighedsbeløbet til indtægter forventes disponeret til salgsindtægter på andre udstykningsområder på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

 • På Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån er der en mindreudgift på 1,995 mio. kr. i 2019 vedrørende lån til ældreboliger. Afdrag på lån indgår i huslejeberegningen for ældreboliger, og mindreudgiften har derfor sammenhæng med en konstateret mindreindtægt vedrørende huslejeindtægter på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

Budgettet vedrørende ældreboliger betragtes styringsmæssigt som værende uden for rammestyring. Med henblik på tilpasning af budgettet til faktiske forhold indstilles det, at der sker omplacering af 1,995 mio. kr. fra Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, indtægter vedrørende ældreboliger i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

 

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis på nærværende dagsorden og i Byrådet den 25. juni 2019.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2019 på det samlede kommunale område.

 

Samlet set forventes i forhold til det korrigerede budget 2019 et merforbrug på 13,2 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 125,4 mio. kr. vedrørende anlæg. På de finansielle konti forventes mindreindtægter på i alt 26,3 mio. kr.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages en række bevillingsmæssige ændringer.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2019.

 

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes et merforbrug vedrørende den samlede drift på 13,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Heri indgår genbevillinger og tillægsbevillinger på i alt 32,4 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på i alt 45,7 mio. kr.

 

Styringsmæssigt har det betydning, hvilken udgiftstype afvigelserne vedrører. Fordelingen af det samlede merforbrug på 13,2 mio. kr. - set i forhold til det korrigerede budget og hermed udgangspunktet for den kommende overførselssag - fremgår af nedenstående tabel.

 

Forventet afvigelse 2019, drift – fordeling på udgiftstyper:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner eller er afsat til konkrete projekter. Mindreforbrugene forbedrer således den totale afvigelse, men er disponeret og kan derfor principelt ikke indgå som finansieringskraft til merforbrugene på de øvrige områder.

 

Merforbruget på områderne udenfor rammestyring finansieres jfr. styringsprinciperne af de likvide aktiver, imens merforbruget på det rammestyrede område i udgangspunktet vil indgå i overførslerne til 2020.

 

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 konstateret en teknisk fejl i forbindelse med overførselssagen for 2018. Et beløb på i alt 5,975 mio. kr. fremgik under projekter, men burde have fremgået under områder inden for rammestyring på Serviceområde 16 Børn og Familie. Der vil ske en korrektion senest i forbindelse med overførselssagen for 2019.

 

 

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift

I nedenstående afsnit gennemgås afvigelserne overordnet for hvert fagudvalg. For yderligere specifikation af afvigelserne henvises til sagsfremstillingerne for de respektive fagudvalg, som er behandlet i maj/juni 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Samlet forventet mindreforbrug på 39,5 mio. kr. Heraf vedrører 3 mio. kr. forskydninger vedrørende store idrætsevents på Serviceområde 11 Idræt og Fritid og 2,4 mio. kr. mindreforbrug, som forventes anvendt som delvis medfinansiering af hybridbane. Den resterende del forventes overført til bymarkedsføring. På Serviceområde 20 Administration forventes et mindreforbrug på 34,2 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver. Der er ikke konstateret væsentlige afvigelser i forhold til det oprindelige budget 2019, hvormed den resterende del af afvigelsen kan henføres til ikke-forbrugte overførsler fra 2018. 

 

Teknik- og Miljøudvalget

For Teknik- og Miljøudvalget forventes et merforbrug på 17,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til ejendomsskatter, akkumuleret underskud vedrørende vejafvandingsbidrag samt negativ overførsel vedrørende vejbelysning.

 

Byplanudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

 

Børne- og Familieudvalget

Samlet set forventes et merforbrug på drift på 1 mio. kr.

Der kan konstateres merforbrug primært som følge af stigende udgifter til dagpleje og det specialiserede område. Herudover er der stigende udgifter til privat pasning i vuggestuer og børnehaver. Disse udgifter dækkes dog af provenuet, som opstår i forbindelse med overgangen fra fritidshjem til skolefritidsordning. Herudover reduceres merforbruget i 2019 af en éngangsindtægt vedrørende mellemkommunal refusion.

 

Social- og Sundhedsudvalget

På området forventes et samlet merforbrug på 25 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes blandet andet handicapområdet, hvor der er overført et merforbrug på selvforvaltningsområdet samt øgede udgifter som følge af et stigende antal af ældre med handicap. Herudover er der merudgifter på hjælpemiddelområdet samt vedrørende fysioterapi.

 

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 39,2 mio. kr. og skyldes flere elementer. For det første et merforbrug på det budgetgaranterede område på 9,9 mio. kr., hvor blandt andet flere borgere modtager ledighedsydelse. For det andet et merforbrug på 14,6 mio. kr. vedrørende aftaleområdet (DUT), som primært skyldes højere forbrug på fleksløntilskud og sygedagpenge. For det tredje et merforbrug på 15 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskudsområdet, hvor de væsentligste afvigelser er i forhold til dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 10 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til en overførsel fra 2018 på 16,1 mio. kr., hvoraf 6,1 mio. kr. er prioriteret i 2019. De resterende midler vedrører de decentrale kulturinstitutioner samt forenings- og idrætshalområdet.

 

Forebyggelsesudvalget

På Forebyggelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug i 2019 på 19,5 mio. kr. som kan henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Som følge af usikkerhed i datagrundlaget for det kommunale udgiftsniveau er acontobetalingerne fastfrosset i 2019 og kommer, når året er endeligt afregnet, til at svare til kommunernes budgetter. Hermed kan det forventes, at det aktuelle mindreforbrug skal anvendes til efterbetaling vedrørende 2019, som forfalder i 2020.

 

 

Bemærkninger til det samlede forventede regnskab vedrørende drift

Driftsudgifterne i det kommunale budget har forskellig karakter både styringsmæssigt - såvel internt som i relation til økonomiaftalen - og i forhold til finansiering. Tabellen nedenfor viser den samlede driftsafvigelse både i forhold til det korrigerede og det oprindelige budget, opdelt på henholdsvis servicedriftsudgifter og øvrige udgifter.

 

Specifikation af forventet afvigelse 2019 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

I forhold til servicedriftsrammen, som er identisk med det oprindelige budget 2019 og som vil danne grundlag for en eventuel udmøntning af en regnskabssanktion, forventes aktuelt et samlet merforbrug på 17,4 mio. kr.

 

På de øvrige udgiftsområder forventes et samlet merforbrug på 28,2 mio. kr., hvor de væsentligste afvigelser vedrører beskæftigelsesområdet (budgetgaranti, øvrige overførsler og forsikrede ledige) samt den aktivitetsbestemte medfinansiering.

 

Midtvejsreguleringen for 2019, herunder efterreguleringen for 2018 vedrørende beskæftigelsesområdet er endnu ikke kendt, idet den indgår som en del af økonomiaftalen for 2020 mellem KL og regeringen, der ikke følger den vanlige kadence på grund af folketingsvalget.

 

I forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering afventes en nærmere udmelding ultimo 2019. Umiddelbart må forventes, at mindreforbruget i 2019 skal anvendes til dækning af efterreguleringer vedrørende 2019.

 

 
Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Bemærkninger til anlæg

I forhold til anlægsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 125,4 mio. kr., som primært vedrører følgende:

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 33,1 mio. kr. Afvigelsen vedrører NIDO-projektet med 20 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, Fremtidens MCH med 4 mio. kr. på Serviceområde 15 Kultur og opsparing til større renoveringsarbejder vedrørende administrationsbygninger.
 • Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., som skyldes periodisering.
 • Byplanudvalget forventer et mindreforbrug på 13,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes overførsel fra 2018 på ca. 14 mio. kr. Overførslen består af udskudte projekter eller forskydninger mellem årene.
 • Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som primært skyldes periodisering.
 • Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. De væsentligste årsager er periodisering ift. udvidelsen af Rosenholm samt udskydelsen af udvidelsen af Kildehøj.
 • Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 41,9 mio. kr., som skyldes udskudte projekter eller forskydninger vedr. flerårige projekter.

 

 

Finansielle konti

På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 26,3 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig med mindreindtægt på skatteområdet på 11 mio. kr., lavere låneoptagelse på 11,3 mio. kr. samt lavere renteindtægter på 4 mio. kr.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer 

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølningssager, fremgår af nedenstående tabeller. Tabellerne er opdelt i henholdsvis tillægsbevillinger/omplaceringer og ekstern finansiering. For nærmere specifikation af de enkelte punkter henvises til bilag vedlagt sagen.

 

 

 

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Udover de anførte omplaceringer foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2019, således at budgettet svarer til de faktiske forhold jf. bilag.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

 

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 i øvrigt tages til efterretning.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Opfølgning på ØKE's rammeudmelding den 8. april 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opfølgning på udeståender i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding for budget 2020-2023 den 8. april 2019.

 

Udeståenderne vedrører følgende emner: Pejling på budgetrammen for det budgetgarantede område og aftaleområdet, rammekorrektion vedrørende ældreboliger, rammeændringer som følge af organisationsændringer m.v. under Børne- og Familieudvalgets, Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder samt demografireguleringer for 2020-2023.  

 

Herudover orientering om forberedelse af alternativ budgetproces i tilfælde af en sen økonomiaftale for 2020.

Sagsfremstilling

De økonomiske rammer for budget 2020-2023 blev meldt ud efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. april 2019. I sagen blev italesat en række udeståender, som ville blive forelagt udvalget på mødet den 17. juni 2019. Der er tale om nedenstående emner:

 

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse - rammen for det budgetgaranterede område og aftaleområdet

Det var forventningen, at der på juni-mødet ville kunne forelægges en foreløbig pejling af økonomien på beskæftigelsesområdet i 2020 blandt andet på baggrund af

regnskabsresultatet for 2018.

 

I og med at forhandlingerne mellem KL og regeringen om Økonomiaftalen for 2020 ikke følger den normale kadence på grund af folketingsvalget den 5. juni 2019, foreligger der

på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig information, der vurderes brugbart som afsæt for den ønskede vurdering. Området følges fortsat nøje.

 

Serviceområde 18 Sundhed og Ældre og Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri - rammen vedrørende ældreboliger

Udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger er styret af bestemmelserne i Ældreboligloven. Området er udliciteret til et boligselskab, som leverer budgetter til indarbejdelse i det kommunale budget. Området betragtes styringsmæssigt som værende udenfor rammestyring.

 

Budgettet for 2020 leveres i 2020-pl og hidtidig praksis har været, at tallene tilbagerulles til indeværende års pl og fremskrives senere i budgetprocessen sammen med det øvrige driftsbudget.

 

Det er af tekniske årsager vurderet hensigtsmæssigt, at budgettet vedrørende ældreboliger tilpasses de faktisk forventede udgifter og indtægter i 2020-prisniveau på nuværende tidspunkt i budgetprocessen og samtidig undtages den senere prisfremskrivning. Denne praksis ønskes tillige anvendt fremover.

 

Rammekorrektionerne, der vedrører såvel tilpasning af budgetrammerne til de faktisk forventede udgifter og indtægter som prisfremskrivning fra 2019- til 2020-niveau, fremgår af nedenstående tabel:

 

 

Flytning af opgaver/organisationsændringer på Børne- og Familieudvalgets, Social og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder

De igangværende organisationsændringer på henholdsvis Børne- og Familieudvalgets, Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder som følge af

opgaveflytninger kræver en række bevillingsmæssige ændringer.

 

På Børne- og Familieudvalgets område har ændringerne primært baggrund i ændringen vedrørende SFO/fritidshjem (budgetforliget). På Social- og Sundhedsudvalgets og

Beskæftigelsesudvalgets områder er ændringerne en del af arbejdet med at opnå balance i budgettet på det specialiserede socialområde (BYR 18/12-2018, pkt. 292).

 

Ændringerne, der udelukkende er omplaceringer mellem serviceområder, er indarbejdet i de respektive fagudvalgs budgetforslag for 2020-2023 og fremgår af tabellerne nedenfor:

 

 

Social og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget:

 

Efter som omplacering af budgetbeløb mellem serviceområder er en bevillingsmæssig ændring, forelægges ændringerne henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til godkendelse.

 

Omplaceringer, der har effekt allerede i budget 2019, indgår som en del af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

 

Demografi

I forbindelse med den foreløbige rammeudmelding (ØKE 14/1-2019, pkt. 2) blev det oplyst, at udgangspunktet for den kommende budgetlægning er hidtidig reguleringsmodel

og -praksis.

 

Imidlertid har ændringen på Børne- og Familieudvalgets område vedrørende SFO/fritidshjem indvirkning på beregningsmodellen. Det samme gør sig gældende for flytningen af 10. klasser fra Sønderagerskolen til Herningsholm Erhvervsskole fra skoleåret 2019/2020.

 

Da de beregningsmæssige konsekvenser af ovenstående ændringer ikke forelå på tidspunktet for rammeudmeldingen i april, var der i de udmeldte budgetrammer for 2020-

2023 kun indregnet demografireguleringer besluttet i forbindelse med budget 2019-2022. Det blev således besluttet, at den endelige demografiregulering for 2020-2023 på samtlige områder skulle forelægges til godkendelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. juni 2019.

 

Den endelige demografiregulering, korrigeret for de nævnte ændringer, fremgår af nedenstående tabel:

 

 

I forhold til de foreløbige tal, der fremgik af rammeudmeldingssagen fra 8. april 2019, er der en ændring vedrørende SFO. Den foreløbige beregning var foretaget på baggrund af de opdaterede børnetal, men med de hidtidige enhedstakster, herunder den hidtige forældrebetaling. Den endelige beregning er primært korrigeret i forhold til den fremtidige enhedstakst, som er lavere som følge af en højere forældrebetaling. I og med at der skal reguleres i nedadgående retning bliver reduktionen pr. år således ca. 1,3 mio. kr. lavere pr. år end i den foreløbige beregning.

 

Demografireguleringen på skoleomådet afventer som vanligt elevtallet pr. 5. september 2019 og indregnes som en teknisk korrektion inden 2. behandling af budgettet. Dette

gælder således også ændringen vedrørende 10. klasse.

 

Som der blev orienteret om på 1. budgetkonference den 8. april 2019 er der igangsat et arbejde med revision af demografireguleringsmodellerne, som forventes forelagt til politisk godkendelse i efteråret 2019 til ikrafttræden fra og med budget 2021.

 

Forberedelse af alternativ budgetproces for budget 2020-2023

KL har umiddelbart før pinse orienteret kommunerne om, at økonomiforhandlingerne for 2020 endnu ikke påbegyndt, og at dette først kan ske, når en ny regering er på plads.

 

Alt efter hvor hurtigt regeringsdannelsen sker, kan der blive tale om forskellige scenarier for forhandlinger og efterfølgende udmelding til kommunerne om økonomien i det kommende år på henholdsvis den ene og den anden side af sommerferien.

 

Konsekvensen af den aktuelle situation kan blive, at der skal justeres i tids- og procesplanen for budget 2020, hvilket administrationen aktuelt forbereder sig på.

 

Situationen følges nøje, og der vil ske orientering af såvel det administrative som det politiske niveau, så snart der er klarhed over den endelige budgetproces.

 

Det er forventningen p.t., at den planlagte 2. budgetkonference den 26. og 27. august 2019 gennemføres uanset status på økonomiaftalen. I tilfælde af en sen økonomiaftale tilpasses programmet for konferencen således, at økonomidelen udskydes til en "3. budgetkonference", hvortil der indkaldes særskilt, når revideret tids- og procesplan foreligger.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetrammerne for henholdsvis Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre vedrørende ældreboliger tilpasses for 2020 og frem jfr. beskrevet i sagsfremstillingen,

 

at budgetrammerne under henholdsvis Børne- og Familieudvalgets, Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder tilpasses de besluttede organisationsændringer og flytning af opgaver for 2020 og frem jfr. beskrevet i sagsfremstillingen,

 

at der foretages demografiregulering for budget 2020-2023 jfr. beskrevet i sagsfremstillingen,

 

at orienteringen om en eventuel revideret tids- og procesplan for budget 2020-2023 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Orientering om KMD fakturering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om ændret faktureringspraksis vedr. KMD Social Pension.

Sagsfremstilling

Udbetaling Danmarks it systemer har været konkurrenceudsat. I marts 2017 har Udbetaling Danmark imidlertid ophævet kontrakten med en af leverandørerne (KMD) om udvikling af et nyt IT-system til administration og udbetaling af pension til 1,3 millioner folke- og førtidspensionister. Baggrunden herfor var en forsinkelse på minimum 15 måneder samt udsigten til, at Udbetaling Danmark ikke ville få leveret det aftalte standardsystem. Udbetaling Danmark har efterfølgende indledt en voldgiftsag mod KMD med krav om et større trecifret millionbeløb som kompensation for det tab, skatteyderne i sidste ende risikerer at skulle betale.

 

ATP har tilbage i 2017 bedt kommunerne om accept af, at ATP overtager de faktiske betalinger, der vedrører Udbetaling Danmarks brug af KMD IT-løsninger. ATP og KMD aftalte dette til at sker pr. 1. januar 2018.

 

Det der nu er sket er, at KMD har varslet, at de (igen) vil fremsende faktauraer til kommunerne vedrørende ATP's brug af KMD Social Pension i stedet for som hidtil at sende dem til ATP. Når KMD sender til ATP udligner ATP via modregning i erstatningskrav, jvf. ovenfor. Efter ATP's opfattelse sker der således betaling.

 

KMD udtrykker forståelse for at det kan skabe besvær og ekstra administrative opgaver i kommunerne. Det er de kede af, men efter deres opfattelse leverer KMD Social Pension en ydelse, som kommunerne har indgået aftaler med KMD om, og som er forbundet med leveringsomkostninger.

 

KMD forsøger hermed igen at inddrage kommunerne i en verserende tvist mellem ATP og KMD, en tvist, hvor der i voldgiftskendsen af den 16. maj 2019 fremgår, at KMD ikke har fået medhold i at ATP ikke kan fortsætte sin modregning.

 

KL og Udbetaling Danmark/ATP anbefaler fortsat kommunerne til at undlade betaling under henvisning til at betaling netop sker via modregning.

 

Det er uvist hvordan KMD vil stille sig overfor manglende betaling. I yderste fald kan de evt. tage skridt til at stoppe leverancen. I så fald har vi en ny situation. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.03.00-G10-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ønsker at deklarere et regnvandsbassin på kommunalt areal i Kibæk ved Vorgodvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at anlægge et regnvandsbassin ved Vorgodvej i Kibæk.

 

Bassinet skal anvendes til opsamling af regnvand/overfladevand fra Kibæk By.

 

Forvaltningen anbefaler at bassinet tinglyses på ejendommen, da arealet hvor bassinet ønskes placeret er beliggende i byens park og er en del af et større offentligt grønt bælte gennem Kibæk.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere regnvandsbassin i kommunale arealer, som vist på vedhæftede kortbilag.

 

Det ønskede areal er på 6.339 m2.

 

Selskabet ønsker, at bassinet placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om at en køber skal respektere bassinets tilstedeværelse.

 

Forvaltningen bemærker, at det ikke har betydning for erstatningens størrelse, om arealet erhverves eller om bassinet tinglyses på arealet. En deklaration medfører, at Herning Kommune fortsat skal betale ejendomsskat på arealet, det betyder også, at Herning Kommune fortsat er ejer af arealet, og derfor kan bassinnet indgå naturligt i det grønne område ved Vorgodvej i Kibæk, til gavn for områdets borgere.

 

Arealet er beliggende i et område som ikke er lokalplanlagt, arealet er omfattet af kommuneplanramme 91.R1 som udlægger arealet som rekreativt grønt område.

 

Den berørte ejendom er:

matr. nr. 38sm Kibæk By, Assing 

 

Herning Vand A/S tilbyder en samlet erstatning for arealet på 67.847 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilbuddet accepteres, og at ledningen tillades deklareret.

 

Økonomi

Indtægt: 67.847 kr.

 

Udgift: Ingen da Herning Vand afholder alle udgifter.

 

Salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på

Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

det beskrevne bassin tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning.

 

at

der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 67.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019

 

at

salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

at

Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarationstinglysning,

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-7-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer i Aulum.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer ved Kastaniealle, Møllestræde og Ungdomsstien i Aulum.

 

Ledningernes placering er afstemt med de relevante afdelinger i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at ledningerne tillades placeret og erstatningsbeløbet accepteres.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer.

 

Selskabet ønsker, at ledningen placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om, at en køber skal respektere ledningens tilstedeværelse.

 

Den berørte ejendom er:

matr.nr. 1la og 2d Kirkeby By, Avlum. 

 

Herning Vand A/S ønsker at tinglyse ledningen på et areal, der i alt er på 2.405 m2. Ud over de ønskede m2 ledning, så anmoder Herning Vand A/S om tilladelse til at placere 8 brønde i de kommunale arealer.

 

Der tilbydes erstatning i henhold til landsaftalen i de områder hvor det er relevant, i andre områder tilbydes 30 kr. pr. m2,, hvilket giver en samlet erstatning på 65.646 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres, og at ledningen samt de tilhørende brønde tillades deklareret. 

Økonomi

Indtægt: 65.646 kr.

 

Udgift: ingen da alle udgifter betales af Herning Vand A/S

 

Salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de beskrevne ledninger, brønde og deklarationsbælter tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 66.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019,

 

at salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-10-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger ved markedspladsen i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer ved Markedspladsen i Aulum.

 

Ledningernes placering er afstemt med de relevante afdelinger i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler at ledningerne tillades placeret og erstatningsbeløbet accepteres.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer.

 

Selskabet ønsker, at ledningen placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om at en køber skal respekterer ledningens tilstedeværelse.

 

Den berørte ejendomme er:

 

matr.nr. 1la Kirkeby By, Avlum.

 

Herning Vand A/S ønsker at tinglyse ledningen på et areal, der i alt er på 620 m2. Ud over de ønskede m2 deklarationsareal, så anmoder Herning Vand A/S om tilladelse til at placere 3 brønde i de kommunale arealer.

 

Der tilbydes erstatning i henhold til landsaftalen for spildevandsanlæg i dyrkede arealer, hvilket giver en samlet erstatning på 24.756 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres, og at ledningen samt de tilhørende brønde tillades deklareret. 

Økonomi

Indtægt: 24.756 kr.

 

Udgift: ingen da ansøger afholder alle udgifter.

 

Salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

de beskrevne ledninger, brønde og deklarationsbælter tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at

der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 25.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019,

 

at

salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

at

Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G10-4-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om tilladelse til at placere ledninger på kommunale arealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup er ikke længere teknisk tidssvarende og driftsmæssig rentable. Der arbejdes derfor på, at de 3 nævnte rensningsanlæg skal nedlægges, og spildevandet skal pumpes til Aulum Renseanlæg.

 

I den forbindelse ønsker Herning Vand A/S at etablere ledningsanlæg som kan anvendes til at pumpe spildevandet. Herning Vand A/S har i tidligere sager anmodet Herning Kommune om at ekspropriere ledningsrettighederne til fordel for dem fra de lodsejere, som skal lægge jord til ledningsanlæggene. Sagen vedrørende ekspropriationsbeslutningen behandles på et senere punkt på dagsorden under punkter fra TMU.

 

Dette er et projekt, der tidligere har været behandlet i 2012, hvor det ikke blev gennemført på grund af uklarhed om økonomi og omfang.

 

Denne indstilling vedrører 4 arealer, hvor den omtalte ledning skal placeres, og hvor Herning Kommune er lodsejer.

 

Herning Vand A/S tilbyder en erstatning som er i tråd med den erstatning, som er tilbudt de øvrige lodsejere i sagen, erstatningen er beregnet efter "Landsaftalen for spildevandsanlæg i landbrugsjord".

 

Forvaltningen anbefaler at acceptere de fremsendte tilbud.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer.

 

Selskabet ønsker, at ledningen placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om, at en køber skal respekterer ledningens tilstedeværelse.

 

De berørte ejendomme er:

matr. nr. 1d Haderup By, Haderup.

matr. nr. 5ak Haderup By, Haderup.

matr. nr. 2h Lergrav Hgd, Avlum.

matr. nr. 1ty Lundgård, Avlum.

 

Herning Vand A/S ønsker at tinglyse ledningen på et deklarationsareal, der sammenlagt for de 4 ejendomme er på 1.395 m2.

 

Der tilbydes en samlet erstatning for de 4 berørte ledningsstræk på 23.333 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at de fremsendte tilbud accepteres og ledningen tillades deklareret. 

Økonomi

Indtægt: 23.333 kr.

 

Udgift: Ingen da alle omkostninger afholdes af ansøger.

 

Salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

atde beskrevne ledninger og deklarationsbælte tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

atder til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 23.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019,

 

atsalgsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

atHerning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

atde bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 210 Fredbovej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligorganisationen Fællesbo ønsker at renovere afdeling 210, Fredbovej i Sunds. Afdelingen består af 18 almene familieboliger.

 

Boligerne er opført i 1963 og er derved over 55 år gamle. Afdelingen står i dag med et ufravigeligt renoveringsbehov, selvom afdelingen igennem årene har henlagt midler til løbende vedligehold, så er der nu tale om et ekstraordinært behov, som ikke kan løses ved almindeligt løbende vedligehold.

 

I Helhedsplanen vurderes det nødvendigt med en gennemgribende renovering af afdelingens boliger, bygninger og udearealer. Der er derfor udarbejdet en fysisk helhedsplan for afdelingen.

 

Planen er udarbejdet i dialog med Landsbyggefonden (LBF). Boligselskabet Fællesbo fremsendte i 2013 til Landsbyggefonden 1. version af helhedsplan for afdeling 210. I 2016 besigtigede Landsbyggefonden afdelingen, og efter løbende dialog mellem parterne fremsender LBF i 2018 en finansieringsskitse til Boligselskabet Fællesbo, som viser hvordan LBF kan støtte helhedsplanen.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af afdeling 210 - Fredbovej.

 

Afdeling 210 er beliggende på Fredbovej i den sydlige del af Sunds. Afdelingen er en mindre afdeling bestående af 18 almene familieboliger i en bygning med 4 opgange. Afdelingen består af én bygning med kælder, stue og 1. sal. Opgang nr. 1 har 6 lejemål. Opgang nr. 3, 5 og 7 har 4 lejemål hver. Se bilag med billeder af afdelingen. Afdelingen ligger som en lang bygning ud mod Fredbovej med grønne fri og fællesarealer bag ved bygningen.

 

Aktuelle byggefysiske udfordringer er bl.a.:

 • Revner i murværk og fuger,
 • murbindere er rustne og gennemtæret flere steder,
 • der er konstateret væsentlige kuldebroer ved alle altaner,
 • der er en 150 cm sætningsrevne i den vestlige facademur,
 • Gitterspærkonstruktionen mangler forankring i facaderne,
 • al ventilation i ejendommen sker ved naturligt aftræk. Der forefindes ingen udsugning, der er derfor problemer med fugt og dårligt indeklima i hele ejendommen.
 • Faldstamme og indvendige installationer er fra 1963 og er nedslidte.

 

I henhold til afdelingens problematikker vurderer Fællesbo derfor, at det er nødvendigt med en gennemgribende renovering af afdelingens boliger, bygninger og udearealer.

 

 Helhedsplanens renoveringstiltag.

 

Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende renoveringstiltag:

 

- Efterisolering af tagrum samt stålplader ovenpå eksisterende eternitplader

- Dilatationsrevner i facaden udbedres, murværk repareres og omfuges, iboring af renoveringsbindere

- Fundament understøbes ved sætningsrevne

- Renovering af trapperum

- Vinduer og døre udskiftes

- Håndtering af miljøfremmede stoffer (pcb, asbest, bly mv.) i forbindelse med renoveringen

- Nye afløbs-, VVS- og elinstallationer.

 

Med de skildrede tiltag forventer Fællesbo at få bugt med de byggetekniske udfordringer i bebyggelsen.

 

 Helhedsplanens moderniseringstiltag.

 

Boligselskabet Fællesbo vurderer, at der er brug for en gennemgribende renovering og modernisering af afdelingens boliger, der i dag kendetegnet ved at have små badeværelser og små køkkener samt smalle og mørke entréer. Fællesbo ønsker derfor med denne helhedsplan at gøre den boligerne mere lyse og imødekommende med større køkkener og bad.

 

Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende moderniseringstiltag:

 

- Nyt åbent køkken

- Nyt rummeligt badeværelse

- Lydisolering vertikalt og horisontalt

- Nye trægulve og fodlister

- Nye indvendige døre

- Ny entredør

- Maling af vægge, træværk og lofter

- Nye elinstallationer

- Balanceret ventilation

- Nye VVS-installationer

- Eksisterende altan bibeholdes

 

Helhedsplanens tiltag vedrørende udearealer.

 

Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende tiltag vedrørende udearealerne.:

 

- Flytning af indkørsel

- Ekstra cykelparkering

- Udvendig kloak for tagnedløb ved haveside og indgangside ændres. Udskift-ning af kloakledninger

- Etablering af stier samt belysning langs stier i terræn

- Opgang tre og fem lægges sammen til en sammenhængende forplads, med plads til borde/bænke og mulighed for fællesgrill

- Den eksisterende terrasse og legeplads vest for bebyggelsen, udvides med flere opholdsarealer

- Opgradering af legeplads

- Molokker

- Reetablering af skur som anvendes til cykler

- Dørtelefonanlæg

- Ombygning af affaldsrum til fællesrum inkl. toiletter

  

  Nedenfor følger en oversigt med antallet af boliger fordelt på antal rum inden samt efter renoveringen.

 

 

 

Projektet medfører ikke øget tilgængelighed for gangbesværede i forhold til niveauet før renovering, grundet den høje kælder.

 

De fire to-værelses boliger lægges sammen til tre boliger. Det betyder, at der vil være 17 boliger i afdelingen efter renoveringen.

 

  

Helhedsplanens påvirkning på huslejen i afdelingen.

 

Hvis helhedsplanen gennemføres som ansøgt af Boligselskabet Fællesbo med den beskrevne støtte fra Landsbyggefonden, så vurderes det, at helhedsplanen kan gennemføres uden markante huslejestigninger for afdelingens beboere.

 

Huslejen i afdelingen ligger i dag på 577 kr./m2/år.

 

Afdelingen står overfor et ufravigeligt renoveringsbehov, fordi tag, facader og installationerne skal renoveres snarest for at imødekomme afdelingens udfordringer. Hvis renoveringen gennemføres af afdelingen alene, sådan at Landsbyggefonden ikke inddrages, så vil renoveringsudgifterne resultere i en huslejestigning på 406 kr./m2/år, og dermed et fremtidigt huslejeniveau på 983 kr./m2/år for afdelingens lejere. - Med denne løsning er det alene de strengt nødvendige bygningsmæssige renoveringstiltag som laves.

 

Hvis der i stedet gennemføres en helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden, vil den fremtidige gennemsnitlige husleje i afdelingen ligge på 740 kr./m2/år. Fællesbo oplyser at en husleje på 740 kr. pr. m2 om året, ligger fint i nærheden af gennemsnittet for husleje på deres 4 andre afdelinger i Sunds.

 

Skemaet viser huslejen med og uden helhedsplan. 

antal rum

antal m2.

nuværende månedlige husleje

fremtidige månedlige husleje med helhedsplan

fremtidige månedlige husleje uden helhedsplan

Differencen

2-rums bolig

53

2.863

-

-

-

2-rums bolig

59

-

3.831

5.075

1.244

3-rums bolig

84

3.908

5.191

6.895

1.704

4-rums bolig

109

4.789

6.476

8.602

2.126

 

 

Økonomisk nøgletal for Helhedsplanen.

 

Helhedsplan afd. 210 - Fredbovej

Finansiering.

Samlet Anlægsøkonomi

19.540.424 kr.

Støttede lån.

7.379.995 kr.

Ustøttede lån.

7.550.428 kr.

Afdelingen trækningsret

1.620.000 kr.

Afdelingens henlæggelser

2.380.000 kr.

Fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden

360.000 kr.

Kapitaltilførsel (5-delsordning)

250.000 kr.

I forhold til 5-delsordningen bidrager Herning Kommune med 1/5-del (50.000 kr.) Fællesbo og Realkredit DK bidrager hver med 1/5 del og Landsbyggefonden bidrager med 2/5 dele.

 

 Kommunens økonomi i forbindelse med helhedsplanen.

  

Kommunalgarantistillelse - Støttede lån (50% af de støttede lån)

3.689.997 kr.

Kommunalgarantistillelse - Ustøttede lån (Realkredit Danmark har forlangt kommunal garanti på 27,17% af det ustøttede lån)

2.052.000 kr.

Kommunal kapitaltilførsel i 1/5-ordning

50.000 kr.

 

 

Økonomi

Med vedtagelse af den ønskede helhedsplan, vil Herning Kommune påtage sig en garantiforpligtigelse på 5.741.997 kr. samt en udgift til kapitaltilførsel på 50.000 kr. Udgiften vil kunne finansieres ved overførte beløb afsat til driftssikring af boligbyggeri.

Forvaltningen bemærker at garantistillelsen ikke påvirker den kommunale låneramme.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den ansøgte helhedsplan godkendes,

 

at skema A for helhedsplan for Afd. 210 - Fredbovej godkendes med en samlet anlægsramme på 19.540.424 kr.

 

at den samlede garantistillelse for støttede lån på 7.379.995 kr. godkendes, hvoraf Herning Kommunes andel er 50% svarende til 3.689.997 kr.

 

at den samlede garantistillelse for ustøttede lån på 2.052.000 kr. godkendes,

 

at den kommunale kapitaltilførsel på 50.000 kr. godkendes, og finansieres af beløb afsat til driftssikring af boligbyggeri sted. nr. 018001,

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ansøgning fra Fællesbo om Helhedsplan for afd. 231 - Anemonevej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligorganisationen Fællesbo ønsker at renovere afdeling 231, Anemonevej i Aulum. Afdelingen består af 77 almene familieboliger. Heraf er 42 af boligerne tæt/lav-byggeri og 35 boliger er i etagebyggeri (kædehuse med stuen og 1. sal). Til haverne er der såvel mindre private haver som udendørs fællesarealer.

 

Boligerne er opført i 1988 og 1995, og renoveringen skal sikre udbedring af en række byggetekniske udfordringer samt afhjælpe udlejningsvanskeligheder grundet manglende lysindfald mv.

 

I Helhedsplanen vurderes det ikke at være nødvendigt med en gennemgribende renovering af afdelingens boliger, bygninger og udearealer. Med helhedsplanen for afd. 231 er der derfor særligt fokus på en renovering af klimaskærmen samt for 14 1. sals boliger, etablering af nye tagkviste med altan og lysning af lejlighederne.

 

Planen er udarbejdet i dialog med Landsbyggefonden (LBF).

Sagsfremstilling

 

Beskrivelse af afdeling 231 - Anemonevej.

 

Afdeling 231 er beliggende på Anemonevej i Aulum. Afdelingen består af 77 familieboliger, 42 af boligerne er tæt/lav byggeri og 35 boliger er i etagebyggeri (stue og 1. sal). Se bilag med billeder af afdelingen. Afdelingen er beliggende i den sydøstlige del af Aulum, og ligger som et lukket vejsystem hvor bygningerne er beliggende i et 8-tal om fælles grønne områder.

 

Aktuelle byggefysiske udfordringer er bl.a. opfugtning af murværk, afskalning omkring fuger og fra teglsten, revner i murværket, revner i overliggere, fugtindtrængning i den øverste del af hulmuren.

 

Det bemærkes, at med den ansøgte helhedsplan, bibeholdes afdelingens 2-rums boliger på 57 m2. Ligeledes bemærkes det, at den ansøgte helhedsplan ikke medfører huslejestigninger for beboerne i afdelingen.

 

Boligselskabets vurdering af afdelingens behov.

 

Boligselskabet Fællesbo vurderer, at der ikke er brug for en gennemgribende renovering af afdelingens boliger, bygninger og udearealer. Der er derfor fokus på en renovering af afdelingens klimaskærm og renovering af de byggefysiske mangler samt fokus på at gøre 14 2-rums lejligheder mere udlejningsvenlige, sådan at de kan lejes ud.

 

Helhedsplanens påvirkning på huslejen i afdelingen.

 

Hvis helhedsplanen gennemføres som ansøgt af Boligselskabet Fællesbo, så vurderes det, at helhedsplanen kan gennemføres uden en huslejestigning for afdelingens beboere. Det skyldes bl.a., at afdelingen gennem en længere årrække har været nødsaget til at afholde store udgifter til vedligeholdelse af især afdelin-gens facader og tage. Landsbyggefonden vurderer derfor, at afdelingens husleje ikke kan stige yderligere, hvorfor Landsbyggefonden bidrager med støttede lån samt øvrige låneordninger som sikrer, at huslejen ikke stiger i forbindelse med den kommende renovering.

 

Huslejen i afdelingen ligger i dag på 732 kr./m2/år.

 

Afdelingens aktuelle gæld er, at der stadig er 2 af de oprindelige lån tilbage i afdelingen, som blev optaget i 1995 i forbindelse med færdiggørelsen af etape 3 og 4. Lånene er finansieret med indekslån. Restgælden er ved udgangen af 2018 på 11.578.522. Pga. indekslånenes særegne status, så vil en indfrielse før tid, medføre, at der skal indfries med et beløb på 18.809.612 kr. Restløbetiden er på ca. 19 år. Realkredit Danmark oplyser, at de pga. de eksisterende lån vurderer, at der ikke er særlig stor friværdi i afdelingen, de har derfor stillet som betingelse, at Herning Kommune skal garantere 100% for de ustøttede lån. Det er et beløb på 1.456.515 kr.

 

Afdelingen står overfor et ufravigeligt renoveringsbehov, fordi facader og tage skal renoveres snarest for at imødekomme afdelingens store udfordringer. Hvis renoveringen gennemføres af afdelingen alene, sådan at Landsbyggefonden ikke inddrages, så vil renoveringsudgifterne resultere i en huslejestigning på 128 kr./m2/år, og dermed et fremtidigt huslejeniveau på 860 kr./m2/år for afdelingens lejere.

 

antal rum

antal m2.

nuværende månedlige husleje

fremtidige månedlige husleje med helhedsplan

fremtidige månedlige husleje uden helhedsplan

Differencen

2-rums bolig

57

3.477 kr.

3.477 kr.

4.103 kr.

626 kr.

3-rums bolig

85

5.185 kr.

5.185 kr.

6.118 kr.

933 kr.

 

 

 

Helhedsplan afd. 231 - Anemonevej

Finansiering.

Samlet Anlægsøkonomi

13.279.545 kr.

Støttede lån.

10.823.030 kr.

Ustøttede lån.

1.456.515 kr.

Afdelingen trækningsret

500.000 kr.

Kapitaltilførsel (5-delsordning)

500.000 kr.

I forhold til 5-delsordningen bidrager Herning Kommune med 1/5-del (100.000 kr.) Fællesbo og Realkredit DK bidrager hver med 1/5 del og Landsbyggefonden bidrager med 2/5 dele.

 

 

 

 

Kommunalgarantistillelse (netto = 50% af de støttede lån+100% af de ustøttede lån)

6.868.030 kr.

Kommunal kapitaltilførsel i 1/5-ordning

100.000 kr.

Huslejestigning pr. m2

0 kr.

 

 

 

Økonomi

Med vedtagelse af den ønskede helhedsplan, vil Herning Kommune påtage sig en garantiforpligtigelse på 6.868.030 kr. samt en udgift til kapitaltilførsel på 100.000 kr. Udgiften vil kunne finansieres ved overførte beløb afsat til driftssikring af boligbyggeri.

Forvaltningen bemærker at garantistillelsen ikke påvirker den kommunale låneramme.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den ansøgte helhedsplan godkendes,

 

at skema A for helhedsplan for Afd. 231 - Anemonevej godkendes med en samlet anlægsramme på 13.279.545 kr.

 

at den samlede garantistillelse for støttede lån på 10.823.030 kr. godkendes, hvoraf Herning Kommunes andel er 50% svarende til 5.411.515 kr.

 

at den samlede garantistillelse for ustøttede lån på 1.456.515 kr. godkendes,

 

at den kommunale kapitaltilførsel på 100.000 kr. godkendes, og finansieres af beløb afsat til driftssikring af boligbyggeri sted. nr. 018001,

 

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 85.10.13-K07-1-19 Sagsbehandler: Carina Roskilde  

Sikkerhedsbrud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE   x

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Poul Venø

Sagsresume

Oversigt over sikkerhedshændelser omhandlende personoplysninger, herunder redegørelse for to store brud samt tiltag, der skal minimere risikoen for sikkerhedshændelser.

Sagsfremstilling

I perioden maj 2018 til maj 2019 har der været 19 potentielle brud på persondatasikkerheden i Herning Kommune. I 10 af tilfældene har DPO’en vurderet, at sagerne skal indberettes til Datatilsynet.

 

DPO står for Data Protection Officer og er en stilling, vi som kommune er forpligtet til at have. DPO´en agerer som uafhængig rådgiver for kommunen i forbindelse med persondataforordning og databeskyttelsesloven. DPO’en er desuden inde over alle sikkerhedshændelser med persondata og er i den forbindelse kommunens bindeled til Datatilsynet.

 

På nationalt niveau har Datatilsynet registreret 2780 brud på persondatasikkerheden i 2018. De oplyser, at 705 af registreringerne kommer fra kommunerne, og at 2 ud af 3 indberetninger var forkert modtager altså menneskelig fejl og 5% skyldes Hacker angreb, phishing eller lign.

 

Kort fortalt om de 19 hændelser

De 9 ikke-indberettede hændelser rummer typisk fejl, som er rettet, før de er blevet udnyttet. Der er også tilfælde, hvor fagpersoner har fået adgang til data, de ikke skulle have adgang til. Størsteparten af disse hændelser er menneskelige fejl.

 

Fælles for de 10 indberettede fejl er, at de for langt størsteparten er opstået hos en leverandør enten som en menneskeligfejl, hackerangreb eller systemfejl.

 

Blandt periodens indberettede hændelser er der særligt to, der springer i øjnene, fordi mange borgere har været berørte.

 

Tilfælde 1

Sikkerhedsbruddet blev opdaget i begyndelsen af 2019. Fejlen havde eksisteret siden november 2018.

 

Kort fortalt har en hacker sikret sig adgang til en mailindbakke hos en ekstern leverandør. Indbakken blev brugt af kommunen i forbindelse med fejl i økonomisystemet. I Indbakken har hackeren haft adgang til screendumps og filer med ca. 6000 borgeres oplysninger.

 

Efter en grundig gennemgang stod det klart, at der lå CPR-numre og personlige oplysninger på ca. 5300 nulevende unikke borgere. Datatilsynet har ikke kommenteret på sagen endnu.

 

Tilfælde 2

I Tilfælde 2 er der tale om en menneskelig fejl i en konsulentvirksomhed, som hjalp Herning Kommune i forbindelse med skift af omsorgssystem.

 

Fejlen blev opdaget af en ekstern uvildig person via en scanning. Personen kontaktede Datatilsynet, der kontaktede konsulentvirksomhed, som kontaktede os.

 

Fejlen var, at der var adgang til et dokument med CPR-numre, stillingsbetegnelse samt til- og fratrædelsesdato på 1779 medarbejdere. Der var også dokumenter der tilsammen indeholdt datasæt med CPR-numre, dato for behandling og behandlingsbeskrivelse på 3073 borgere. Informationen om borgerne var dog opstillet i brudstykker og kræver programmet ”Oracle” og særlig viden for at kunne læse.

 

Denne sag fik stor mediedækning og omtale, da en fra medarbejderlisten valgte at dele sit brev med EkstraBladet.

 

Datatilsynet var på banen med det samme denne gang, og vi har sendt to høringssvar tilbage til Datatilsynet med diverse dokumentation.

 

Fællestræk for hændelserne

Når der er tale om større hændelser, bliver der typisk brugt meget tid på at skabe overblik over situationen, og efterfølgende bliver der gjort en stor indsats for at kommunikere fyldestgørende og forståeligt ud til de berørte.

 

Vi ser også, at breve sjældent gør det alene, for der bliver også brugt mange ressourcer på at tale med bekymrede borgere. Vores DPO har modtaget mere end 225 opkald som følge af de to omtalte tilfælde. Også Omstillingen i Borgerservice har været presset i tiden efter, vi har sendt breve ud.  

 

Tiltag (igangværende oprustning)

 

At gøre Herning Kommune compliant i forhold til GDPR kræver ressourcer fra alle afdelinger og indebærer et betydeligt ressourcetræk.

 

·         Vi skal sikre en løbende påklædning af alle der tilhører Herning Kommune, sikre kompetencer hos medarbejder indenfor behandling, der svarer til den behandling de foretager.

·         Øget fokus og opmærksomhed på lovlig og forsvarlig behandling af data samt hvad man gør hvis det går galt.

·         Påklædning af ledere omkring rolle, opgave og ansvar i forhold til databehandling/sikkerhed.

·         Vi skal sikre vores grundlag (forsvarsfil) til datatilsynet, herunder fortegnelser og risikovurderinger på samtlige behandlingsaktiviteter.

 

Hvad kan vi gøre for at sikre lignende ikke sker igen

·         Øget fokus på at proceduren for indkøb af nye systemer overholdes, så der sikres databeskyttelse by design, og på forudgående undersøgelse inden nye kontrakter/databehandleraftaler indgås

·         Sikre at der tænkes databeskyttelse og risikobaseret tilgang ind ved nye behandlingsaktiviteter også ikke IT-behandlinger, dvs interne arbejdsgange.

·         Udnytte mulighed for at overvåge hvilke domæner (hjemmesider) leverandørerne bruger. Denne løsning sikrer ikke at det ikke sker, men at det er os der opdager det og hurtigt.

·         Øget fokus på klar og forståelig kommunikation til borgere både på forkant og hvis brud opstår.

·         Nuværende backup af mail og kalender tager i dag 2-3 dage at indlæse igen. Det anbefales at udskifte dette software, som giver mulighed for at kunne indlæse mails, kalender mv. indenfor 12 timer.

 

Økonomi

Nyt system til back up løsning vil beløbe sig til ca. 0,25 mio. kr.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orientering tages til efterretning  
at den anførte udgift til back up godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Poul Venø deltog under behandlingen af punktet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-2-19 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Herning Cykle Klub - 3 årig ansøgning for Gadeløbet i Herning 2020, 2021 og 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Cykle Klub fremsender ansøgning af 22. maj 2019 om tilskud til Gadeløbet i Herning for en ny 3-årig periode 2020-22

 

For ny 3-års periode ønsker Herning Cykle Klub at ansøge om et årligt tilskud på kr. 100.000, mod tidligere kr. 75.000

Sagsfremstilling

Herning Cykle Klub har igennem en årrække afholdt både Grand Prix Herning/Post Cuppen og Gadeløbet i Herning. I den forbindelse søger Herning Cykle Klub om tilskud til Gadeløbet i Herning.

 

I lighed med tidligere ønsker Herning Cykle Klub en "cykelweekend" med Gadeløb og koncert på Torvet om fredagen.

Det årlige tilskud til Gadeløb i Herning har i de tidligere tre år været kr. 75.000.

 

For ny 3-års periode ønsker Herning Cykle Klub at ansøge om et årligt tilskud på kr. 100.000.

 

Det yderligere tilskud vil de anvende i deres bestræbelser på, at kunne gøre løbet mere attraktivt, f.eks. at kunne tage 2 ekstra danske nyprofessionelle ryttere hjem, således der kan komme flere ”World tour” trøjer til startstregen på Torvet i Herning.

 

Et forhøjet tilskud vil således blive anvendt til udvikling af løbet, og ikke øget overskud til klubben.

 

Løbets og Herning Cykle Klubs økonomiske formåen har i de seneste år medført, at Herning Cykle Klub har valgt at satse på danske topryttere, og seneste i 2018 på yngre danske nyprofessionelle med World Tour status. Herning Cykle Klub har dog et ønske om at kunne tilføre yderligere en toprytter eller to, for at sikre større opbakning blandt publikum.

  

Ved at afvikle gadeløbet på en af de store Open by Night aftener d. 31/8, udvides og styrkes aktiviteterne, hvilket giver en oplagt mulighed for at tiltrække gæster fra et større opland end bare Herning og derved fastholde Herning som landets cykel by #1.

Økonomi

Det anslås, at følgeudgifterne til Gadeløb i Herning i 2020 fra serviceområde 15 Kultur ”Konto for aktiviteter i Herning Midtby” vil blive på samme udgiftsniveau som i 2018. I 2018 udgjorde beløbet kr. 73.000 til Gadeløb i Herning.

 

Forvaltningen vurderer, at den kommunale andel af løbsøkonomien er passende i forhold til den økonomiske ramme med et tilskud kr. 75.000 og et ligende beløb i praktisk hjælp.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges tilskud til Gadeløbet i Herning på kr. 75.000 pr. år i perioden 2020-22. Beløbet finansieres af Serviceområde 20, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter.
at torv, m.v. stilles til rådighed med de deraf følgende udgifter, finansieret af Serviceområde 15, Kulturel virksomhed, Konto for aktiviteter i Herning Midtby.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

Kibæk IF anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af 3,556 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane, og Kibæk IF har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat 2,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Kibæk, hvor Kibæk IF skal finansiere den del af anlægsudgiften som ligger ud over 2,5 mio. kr.

 

Anlægsudgiften er med tilbudssum fra entreprenør, rådgiveraftale og afsat beløb til uforudsete udgifter budgetteret til i alt 3,556 mio. kr.

 

Udgiften finansieres med 2,500 mio. kr. fra Herning Kommune og netto 1,056 mio. kr. fra Kibæk IF efter fradrag af moms. Kibæk IF har dokumenteret, at egenfinansieringen er på plads med henblik på overførsel til projektet.

 

Anlæggelse af banen er i henhold til tidsplanen planlagt til gennemførelse i efteråret 2019.

 

I det videre arbejde med anlægget inddrages den nyeste viden om miljøpåvirkning fra kunststofbanerne i samarbejde med miljømyndighederne. Desuden arbejdes der med foranstaltninger, som skal mindske transport af granulat væk fra banerne.Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen. Borgerlisten kunne ikke tiltræde, at der etableres en kunstbane med gummigranulat, men ønsker en mere miljørigtig løsning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr. Kunststofbane i Kibæk. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på stednr. 318097 i 2019,

at

der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,056 mio. kr. i 2019 på samme stednr. vedr. indbetaling fra Kibæk IF,

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,056 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr. , finansieret af de indbetalte midler fra Kibæk IF,

at

forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

På mødet blev statusnotat omdelt. Notat er vedlagt sagen.  

 

Jørgen Krogh deltog under behandlingen af punktet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner og renovering af korsal hos Den Jyske Sangskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner, blandt andet for at imødekomme en ansøgning om renovering af korsalen samt toiletter på Den Jyske Sangskole.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts, samt efterfølgende Økonomi- og Erhvervsudvalg, samt Byråd blev en del af puljen til vedligeholdelse af kulturelle institutioners bygninger frigivet. Der blev på mødet fremlagt planlagte vedligeholdelsesarbejder for 502.500 kr. Kultur- og Fritidsudvalget indstillede at frigive 700.000 kr. ud af årets pulje på 999.000 kr., for at gøre forvaltningen i stand til at imødekommende løbende nødvendige vedligehold og reparationer på de kulturelle institutioners bygninger.

 

Siden frigivelsen er varmestyringen i Huset No7 gået i stykker. Et nyt anlæg beløber sig til mellem 200.000 og 250.000 kr.

 

Samtidig har forvaltningen modtaget en ansøgning om støtte til renovering af korsalen på Den Jyske Sangskole og toiletter i samme bygning. Toiletterne er utidssvarende og trænger til en renovering. Korsalen trænger til en renovering, både af vedligeholdelseshensyn og i forhold til at indrette salen, så den lever op til de mangeartede læringssituationer der gerne skal finde sted i salen. Korsalen skal både benyttes af Den Jyske Sangskole, Swinging Europe og byens borgere og foreninger. Salen skal indrettes æstetisk og funktionelt – i stor respekt for den historiske bygning, som salen er en del af.

 

Renoveringen andrager en udgift på budgetteret 463.000 kr., excl. moms, og finansieres således:

 • Der er indhentet 150.000 kr. fra Real Dania til projektet
 • Sponsorer og fonde i øvrigt står for 63.000
 • Den Jyske Sangskole finansierer selv 150.000 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget søges om støtte på 100.000 kr., som forvaltningen foreslår finansieret af puljen til vedligeholdelsesarbejde på de kommunale kulturinstitutioner.

 

For at fastholde muligheden for løbende at imødekomme mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på de kulturelle institutioner foreslås den resterende del af puljen frigivet. Der forventes aflagt regnskab for benyttelsen af midlerne ved årets udgang.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 299.000 kr. i 2019 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364098,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2019,
at der af de 299.000 kr. bevilliges et tilskud til renovering af korsal og toiletter på Den Jyske Sangskole på 100.000  kr. i 2019.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 56 for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager forslag til lokalplan 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade.

 

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 31.BL1.1 for et område udlagt til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget skal give mulighed for at udvikle området med boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse samt liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – 31.BL1 Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade. Det nye rammeområde består af en del af den eksisterende ramme 31.B6 samt en mindre del af den eksisterende ramme 31.OF2.

 

Derudover justeres med tillægget indholdet og den geografiske afgræsning af den eksisterende ramme 31.B6 , så der kan etableres både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Muligheden for at etablere institutioner til børn og unge samt retningslinjen om, at bevaringsværdig bebyggelse skal søges restaureret og bevaret, udgår desuden af rammeområde 31.B6.

 

Der sker dermed både en indholdsmæssig og geografisk ændring af rammerne. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Lisbeth Andresen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade samt tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planerne skal muliggøre etablering af et område til boliger, liberalt erhverv og offentlige formål på arealet, der i dag omfatter Hammerum Skole.

 

Lokalplan 31.BL1.1 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune opfører en ny skole, Lindbjergskolen, som skal afløse de eksisterende Hammerum og Gjellerup skoler. Det forventes, at Lindbjergskolen tages i brug i 2020, og der er derfor behov for ny planlægning for området omkring Hammerum Skole.

 

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 4m og 4t Hammerum By, Gjellerup, der er kommunalt ejet. Området er ca. 3,9 ha stort og afgrænses af Ny Gjellerupvej mod vest, Hammerum Hovedgade mod syd, Agroskolen mod øst og et eksisterende boligområde mod nord. Lokalplanområdet anvendes i dag til skoleformål med bl.a. tilhørende boldbaner samt skoletandpleje. Lokalplanområdet omfatter desuden den oprindelige Hammerum Skole fra 1908, der er bevaringsværdig.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse, liberalt erhverv samt offentlige formål. Området disponeres i fire delområder, hvoraf de tre delområder rummer byggemuligheder og det fjerde delområde udlægges til rekreativt areal.

 

Delområde I udlægges til boliger i form af åben-lav eller tæt/lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

Delområde II udlægges til boliger i form af tæt-lav eller etagebebyggelse. Der kan desuden etableres offentlige formål. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal højde på 12 meter.

Delområde III udlægges til liberalt erhverv og offentlige formål. Der kan desuden indrettes boliger i den bevaringsværdige bygning. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal hjøde på 12 meter.

Delområde IV udlægges til rekreativt areal og regnvandsbassin.

 

Der kan etableres vejadgang til lokalplanområdets delområde II, III og IV fra Ny Gjellerupvej mod vest og til delområde I og IV fra K. Møllers Vej mod nord/øst. Der må ikke etableres gennemkørende veje, der forbinder Ny Gjellerupvej og K. Møllers Vej. Der skal desuden etableres stiforbindelse, der forbinder den eksisterende sti fra Gjellerup mod nord med lokalplanområdet og K. Møllers Vej.

Områdets eksisterende grønne præg søges fastholdt med lokalplanen bl.a. i form af beplatningsbælte mod det eksisterende boligområde mod nord, grøn støjvold mod vest samt udpegning af bevaringsværdige træer og haveanlæg. Derudover stiller lokalplanen krav om åbenhed med en grøn afstandszone mellem Hammerum Hovedgade og bebyggelsen i den sydlige del af området (delområde III).

 

Med Lokalplanen stilles krav om at den oprindelige skolebygning fra 1908, der har høj bevaringsværdi, skal bevares. De andre eksisterende bygninger i lokalplanområdet, der har middel bevaringsværdi, kan nedrives. I forbindelse med det kommende salg af arealet, vil det blive vurderet, om det giver mening at bevare dele af den eksisterende bygningsmasse i område II.

 

 

Lokalplanens kortbilag 2, der viser områdets disponering i delområder mv.

 

Plangrundlag

Da lokalplan 31.BL1.1 for et område udlagt til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – 31.BL1 Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade. Det nye rammeområde består af en del af den eksisterende ramme 31.B6 samt en mindre del af den eksisterende ramme 31.OF2. Derudover justerer tillægget indholdet og den geografiske afgræsning af den eksisterende ramme 31.B6.

 

Vejnavn

Det indstilles, at delområde II og III, der har vejadgang fra Ny Gjellerupvej får adresse på Ny Gjellerupvej, og at delområde I, der har vejadgang fra K. Møllersvej får ny adresse - f.eks. Bøgeparken, da området er afgrænset af karaktergivende bøgetræer.

 Udbud/salg
Forvaltningen forventer at udbyde ca. 14 boliggrunde til salg i delområde I i 2020, og delområde II og III forventes udbudt til salg som storparceller i begyndelsen af 2020.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade foreløbigt vedtages, idet afgrænsningen mellem delområde II og III flyttes nordpå, således afgrænsningen kommer til at gå umiddelbart nord for aulabygningen, og at anvendelsesbestemmelsen for delområde III §3.7 ændres til liberalt erhverv, bolig og offentlige formål. Slutteligt ændres §8.8 hvor materialet: ”beton – naturligt eller indfarvet i farverne sort, grå eller hvid.” udgår

 

at det nye vejnavn fastsættes til Bøgeparken.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 92 for erhverv ved Resenborgvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 18. februar 2019, pkt. nr. 27, at der igangsættes planlægning for et område i landzone til erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 92, idet det ansøgte projekt ikke er omfattet af en eksisterende kommuneplanramme, og derfor ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 92 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtages.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplan nr. 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Planområdet ligger langs med Resenborgvej ved Kølkær og omfatter ca. 27.000 m2. Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget er en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed ved Kølkær. Det ansøgte projekt omhandler en udvidelse med en ny hal på ca. 1000 m2 sydøst for virksomhedens eksisterende bygninger.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 79.E16 til erhvervsformål ved Resenborgvej, som følger samme afgrænsning som lokalplanområde 79.E16.1.

 

Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 92 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær foreløbigt vedtages

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 18. februar 2019, pkt. nr. 27, godkendt, at der igangsættes planlægning for et område i landzone til nyt erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 efterfølger forslag til kommuneplantillæg nr. 92 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er omfattet af en eksisterende kommuneplanramme, og derfor ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed ved Kølkær. Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Forvaltningen fremsender hermed forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenvorgvej ved Kølkær til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

 

 

Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning samt nære omgivelser

 

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget er en ansøgning fra en virksomhed ved Kølkær. Virksomheden har de sidste år oplevet en større vækst, da der opleves en øget forespørgsel på deres produkter. For at kunne efterkomme denne forespørgsel på længere sigt, har virksomheden behov for øgede produktionsfaciliteter og bygningsmasse til produktion. Der er i den forbindelse søgt om mulighed for udvidelse med en ny hal på ca. 1000 m2.

 

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, da området ikke er rammelagt som erhvervsområde. Den ønskede udvidelse af virksomheden overskrider mulighederne indenfor rammerne af Planlovens landzonebestemmelser. Derfor er der udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg jf. Lov om planlægning.

 

Lokalplanområdet ligger ved Resenborgvej nordvest for Kølkær og omfatter et areal på ca. 27.000 m2. Forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 har til formål at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til erhverv. I den forbindelse udlægger lokalplanforslaget et byggefelt hvor den nye hal skal etableres. Ny bebyggelse må etableres med en højde på maksimum 12,5 meter og en bebyggelsesprocent på 50% for den enkelte ejendom.

Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser vedrørende vejadgang, etablering af afskærmende beplantning omkring lokalplanområdet for at skabe sammenhæng til det omliggende landskab.  

 

Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær foreløbigt vedtages

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-19 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af rammelokalplan for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning Sygehus flytter til det nye hospital i Gødstrup, og hermed frigøres arealerne til nye formål. Det nordlige område af den nye bydel Herning+ har været i udbud og er blevet solgt. Det sydøstlige område skal som det næste i udbud og forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 12.BL5.2 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 12.BL5.2 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for Herning bymidte. Området afgrænses mod vest af Nørgaards Allé, mod nord af de ældste sygehusbygninger og mod øst og syd af 1½ etages byhuse, der ligger ud til henholdsvis Skolegade og Nørgaards Allé.

 

Lokalplanområdets størrelse er ca. 9000 m2 og udgøres af en del af matr. nr. 806a, Herning Bygrunde.

 

Området benyttes i dag til sygehus.

 

Luftfoto fra 2018. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvid priksignatur.

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at danne grundlag for omdannelse af området fra sygehus til en del af Herning+. Lokalplanen skal fastlægge overordnede rammer for områdets struktur og udvikling som grundlag for en opfølgende byggeretsgivende lokalplan. Området udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål. Lokalplanen skal desuden muliggøre nedrivning af bevaringsværdig bygning.

 

Lokalplanens indhold

Inden for lokalplanområdet er der eksisterende bygninger, der tilsammen danner en karréstruktur omkring et grønt gårdrum. De eksisterende bygninger kan nedrives, men den overordnede disponering af området skal følge princippet i den nuværende struktur og ny bebyggelse skal opføres som karrébebyggelse. Bygningen, som er markeret med skråskravering på lokalplankortet, er udpeget som bevaringsværdig og må, såfremt den bevares, ikke ombygges eller på anden måde ændres i modstrid med bygningens oprindelige arkitektur uden Herning Byråds tilladelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et samlet etageareal på maksimum 8000 m2 som tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse.

 

Bebyggelsen må opføres i minimum to etager og maksimum fire etager. Røde teglsten skal være et gennemgående materiale i det arkitektoniske udtryk.

 

Adgang til området skal ske via den eksisterende vejadgang fra Skolegade. Der skal fastholdes stipassage i den sydlige del af lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser og cykelparkering.

 

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 20 % af etagearealet til boliger i op til to etager, 10 % af etagearealet til boliger fra tre til fire etager og 5 % af etagearealet til erhverv og institutioner. 

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 12.BL5, lokalplan nr. 12.OF7.3 og 12.BL5.1.

 

Kommuneplanramme 12.BL5

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplan nr. 12.OF7.3 og 12.BL5.1

Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 12.OF7.3 og lokalplan 12.BL5.1. Lokalplan 12.OF7.3 for Psykiatrisk afdeling ved Herning Centralsygehus udlægger området til offentlige formål som sygehus og sociale institutioner. Rammelokalplan nr. 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning udlægger området til blandet bolig- og erhverv og dannede grundlag for det første udbud af Herning+.

 

Nærværende lokalplan er udarbejdet for at udlægge hele området til blandet bolig- og erhvervsformål samt at skabe et samlet plangrundlag for det kommende udbud og salg af grunden. Lokalplan 12.OF7.3 og den del af lokalplan 12.BL5.1, som bliver omfattet lokalplan 12.BL5.2, aflyses ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 12.BL5.2 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning foreløbigt vedtages

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde ved Violens Kvarter i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 2. april 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2017-2008, og forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 4. april til den 2. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser og bemærkninger til planforslagene. Indsigelserne medfører ændringer i lokalplanforslaget.

 

Tillæg nr. 65 indstilles hermed til endelig vedtagelse med få ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter planlovens §14 mod opførelse af en etageboligbebyggelse. Et forbud efter Planloven skal følges af en lokalplan, som nærmere fastlægger, hvordan der kan opføres bebyggelse i området. Forbuddet betyder, at der også skal ske en justering af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen i forhold til bebyggelsestype og omfang.

 

Lokalplan 15.B5.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning, anvendelse, bebyggelsesforhold, og grønne områder. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 15.B5 – Boligområde ved Violens Kvarter, 15.B2 – Etageboliger i Engens Kvarter, og 15.R1 – Rekreativt område nord for Engens Kvarter. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 15.B5, i forhold til at den nordlige del af rammeområdet trafikbetjenes af Sahlholtvej og den midterste, samt sydligste del af rammeområde 15.B5, trafikbetjenes af stamveje via 15.B2 og 15.R1.

På baggrund af dette er der i kommuneplanramme 15.R1 fastlasgt, at den sydlige del af rammen kan gennembrydes af vej (Engens Kvarter) til trafikbetjening af 15.B5. Ændringen er foretaget på baggrund af, hvordan området trafikbetjenes i dag, og det er ikke vurderet at være hensigtsmæssigt, at rammeområdet trafikbetjenes via et boligområde og gennemskærer et grønt område.

 

Der henvises til lokalplansagen for så vidt angår indsigelserne.

 

Der er efter Forvaltningens vurdering kommet indsigelser, som giver anledning til få ændringer i forslag til tillæg nr. 65 jfr. indstillingen.

 

   Fremtidig kommuneplanramme

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med følgende ændringer,

 

at med kommuneplantillæg nr. 65 foreslås følgende bestemmelser for området: Indenfor Kommuneplanramme 15.B5 - Under bebyggelsesforhold ændres til:

    " Ved etageboliger må bebyggelse ikke opføres i mere end 2 etager."

     " Ved etageboliger må bebyggelseshøjden ikke overstige 8,5 m."

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-18 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd Violens Kvarter i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 2. april 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup og kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2017-2008.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 4. april til den 2. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser og bemærkninger til planforslagene.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup, endeligt vedtages med flere ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter Planlovens § 14, mod et byggeprojekt ved Violens Kvarter i Gullestrup. Baggrunden for forbuddet var blandt andet at eksisterende lokalplan for området er forældet og upræcis, særligt i forhold til naboernes mulighed for at kunne danne sig et indtryk af den bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for, hvilket de efter planloven har krav på. Det er et krav i Planloven, at et sådan forbud skal følges af en ny lokalplan, som i princippet hindrer det ansøgte byggeri, men samtidig angiver rammer for anden bebyggelse.

 

Plangrundlag

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-28 i forhold til bebyggelsesprocent, bebyggelsesform, bebyggelsesregulerende bestemmelser, samt etablering af offentlige formål.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, er der udarbejdet tillæg nr. 65.

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 15.B5.1 for Boligområde ved Sahlholtvej i Gullestrup.

Den gældende lokalplan aflyses for det område, der er omfattet af forslag til lokalplan nr. 15.B5.2 for Boliger syd for Violens Kvarter i Gullestrup, ved dennes endelige vedtagelse og bekendtgørelse.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, som er beliggende i et større boligområde i den sydøstlige del af Gullestrup, er afgrænset mod nord af åben-lav boligbebyggelse, og mod syd af et større engdrag med Herningsholms Å.

Mod øst grænser lokalplanområdet op til fredskov og dyrket agerjord, og mod vest af et grønt rekreativt område med bagvedliggende tæt-lav etageboligbebyggelse.

 

Lokalplanen

Forslag til lokalplan 15.B5.2 udlægger området til boligformål, og giver mulighed for opførelse af åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse.

 

Lokalplanområdet er opdelt i fem delområder (I, II, III, IV, V). Indenfor delområderne skal der, udover areal til bebyggelse, veje, stier og fælles arealer, udlægges areal til parkering.

 

Delområde I må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav bebyggelse.

Delområde II må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse.

Delområde III må kun anvendes til tæt-lav eller etageboligbebyggelse i op til 3 etager.

Delområde IV skal udlægges som afstandszone til fredskov, og må kun disponeres til græs, eller grønt parkeringsareal.

Delområde V må kun anvendes til vejareal og som en forlængelse af Engens Kvarter.

 

Skovbyggelinie

Skovbyggelinien forudsættes ophævet/reduceret på baggrund af særskilt ansøgning til Miljøstyrelsen efter lokalplanens endelige vedtagelse.

  Lokalplankortet fra den offentlige høring

 

 

 

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser og bemærkninger til lokalplanen. Indsigelserne kan ses i det vedlagte bilag. Indsigelserne omhandler blandt andet:

 

 1. At visionen for Gullestrup skal fastholdes, og den positive udvikling styrkes, ved at give bedre mulighed for ressourcestærke familier at tilflytte området.
 2. I delområde III i forslaget lægges op til at tillade byggeri i 3 etager (12,5 meter), hvor den eksisterende lokalplan kun tillader byggeri i 2 etager (8,5 meter).
 3. Grundene bør udstykkes som storparceller på minimum 1.400 m2.
 4. En større del af planområdet bør udlægges til åben-lav boligbebyggelse.
 5. Der er ønske om mulighed for at opføre bjælkehuse i delområde I.
 6. I tråd med illustrationen i lokalplanens redegørelse bør lokalplanen indeholde et krav om at tæt/lav bebyggelse opføres enten som kæde-, klyngehuse eller dobbelthuse og ikke som rækkehuse.
 7. Størrelsen på udlejningsboliger bør være fastsat til minimum 60 m2, samt sat et krav om variation af størrelse, hvoraf mindst halvdelen af lejlighederne skal være mindst 110m2, for også at tiltrække børnefamilier.
 8. For delområde II bør tæt-lav boligbebyggelsen kun opføres i 1 etage.
 9. Der bør ikke gives tilladelse til en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 40-45, det er generelt for højt i forhold til hvad den eksisterende lokalplan foreskriver.
 10. Der ønskes et 10 meter bredt plantebælte med en maksimal højde på 4 meter, som afskærmning mod den nye bebyggelse syd for Violens Kvarter, i forbindelse med den eksisterende sti som ligger nordligst indenfor lokalplanområdet.
 11. Den eksisterende sti ønskes bevaret, og indtegnet på kortbilag 2.
 12. Generelt ønskes krav om mere beplantning, herunder også mellem de enkelte boliger, og de tre boligområder i forbindelse med de tværgående stier a-b og c-d.
 13. Der er ønske om at vejnavnet i det nye område bliver Smørblomstens Kvarter.
 14. Herning Vand har gjort opmærksom på, at i forbindelse med etablering af sti a-b, skal der afsættes plads af til en regnvandsledning, som skal tilkobles et regnvandsbassin, øst for lokalplanområdet.
 15. Der er i det nye forslag i redegørelsen under kollektiv trafik på side 11, anført at nærmeste busforbindelse er bybussen, med nærmeste stoppested Lyngens Kvarter, ved Gullestrup Skole.
 16. Der står under §5: Udstykning at der kun må etableres en bolig pr. ejendom.  

 

Forvaltningen har nedensfor kommenteret på de forhold i indsigelser og bemærkninger, som forvaltningen vurderer, kunne give anledning til ændringer i lokalplanen:

 

Ad.1. Forvaltningen vurderer at lokalplanforslaget er i tråd med Masterplan Gullestrup, og ikke strider imod  kommunens naturpolitik og tankerne bag den grønne struktur.

 

Ad.2. Forvaltningen vurderer at en nedtrapning af bygningshøjder fra Engens Kvarter, med de langsgående boligblokke i 3 etager, kan være hensigtsmæssig. Det kan derfor anbefales, for delområde III, at etagebebyggelsen opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse, som må opføres i op til to etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Den lavere bygningshøjde vil bidrage positivt til overgangen fra bebyggelse til fredskov mod øst og engdraget mod syd, hvor Herningsholms Å slynger sig.

 

Ad.3. Forvaltningen vurderer at en grundstørrelse på minimum 700 m2, sætter en grænse for at udstykke i mindre parceller, og der gives samtidig mulighed for udstykning af større.

 

Ad.4. Forvaltningen vurderer at lokalplanforslaget åbner mulighed for en mere varieret bebyggelsesstruktur, ved at foreskrive forskellige bebyggelsestyper, indenfor de tre delområder i lokalområdet.

 

Ad.5. Forvaltningen vurderer at bjælkehuse materialemæssigt og konstruktivt, vil virke uindpasset og fremmedartet for området.

 

Ad.6. Tæt-lav boligbebyggelse er ifølge Bygningsreglement 2018 (BR18) defineret på følgende måde: Som helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt-lav bebyggelse. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse foretage en konkret vurdering af, om en bebyggelse falder ind under tæt-lav bebyggelse. Det er Forvaltningens vurdering, at en rækkehusbebyggelse i udtryk, kan varieres meget i sammensætningen.

 

Ad.7. En lokalplan kan ikke regulere boligstørrelser. Det vil i hvert enkelt tilfælde, være en vurdering ved ansøgning om et byggeri, og efter gældende byggelovgivning.

 

Ad.8. Forvaltningen vurderer, at selvom der fastsættes en maksimal højde for tæt-lav boligbebyggelse, vil der være mulighed for at opføre en bebyggelse med variation i højden.

 

Ad.9. Se også ad.2. Forvaltningen vurderer i forhold til anbefalingen om at etagebebyggelsen skal opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse, som må opføres i højest to etager, og med en maksimal højde på 8,5 meter, at bebyggelsesprocenten for etageboligerne ikke er uhensigtsmæssig høj. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse på op til 45 er ikke usædvanlig. Der er i området relativt store arealer til grønne områder, fredsskov og anden beplantning, som samlet set betyder at karakteren og tætheden af tæt-lav bebyggelsen ikke vil forekomme uhensigtsmæssig. Bebyggelsesprocenten for åben-lav området er højere end generelt for sådanne områder. Byggelovens bestemmelser for skelafstand, skrå højdegrænseplan, bygningshøjde m.v. skal overholdes uanset den højere bebyggelsesprocent.

 

Ad.10. Forvaltningen vurderer at ønsket om et 10 meter bredt og 4 meter højt beplantningsbælte ikke kan anbefales, blandt andet af hensyn til de skyggegener det vil betyde for den omkringliggende bebyggelse. Det vil derfor være de almindelige bestemmler i hegnsloven som vil være gældene i skel til vej, sti og naoer.

 

Ad.11. Den eksisterende sti mod nord, syd for Violens Kvarter, ligger indenfor lokalplanområdet. Forvaltningen anbefaler at stien bevares i sin fulde udstrækning til fredskoven mod øst. Stien danner en naturlig overgang og forbindelse til de forskellige stisystemer i området i øvrigt. Stien anbefales optaget i lokalplanen.

 

Ad.12. Forvaltningen vurderer ,at mere udtømmende krav til beplantning ikke er mulig i henhold til Planlovens bestemelser om hvad en lokalpalan lovligt må regulere. Der skal i forbindlese med byggeansøgninger redegøres detaljeret for beplanting mv. efter byggelovens bestemmelser.

 

Ad. 13. Forvaltningen vurderer ,at ønsket kan imødekommes, da navnet er i god tråd med de øvrige vejnavne for boligområder i Gullestrup.

 

Ad.14. Forvaltningen anbefaler at stien udlægges i en bredde af 5 m, så der er plads til etablering af regnvansledning.

 

Ad.15. Forvaltningen anbefaler at redegørelsen rettes.

 

Ad.16 "Ejendom" er den juridiske betegnelse for en eller flere grunde, parceller eller matrikler, som til sammen udgør en ejendom. Hensigten i lokalplanforslaget er, at der kun må indrettes én bolig pr. ejendom i det område som er udlagt til åben-lav bebyggelse. Bestemmelsen bør derfor ikke ændres, da boligtætheden i så fald kan forøges. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 15.B5.2 endeligt vedtages med følgende ændringer,

 

at I lokalplanforslagets bestemmelser under §3 stk. 3.4, ændres til: Delområde III: må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel, eller etageboligbebyggelse i op til 2 etager, med både lodret og vandret lejlighedsskel. Etageboligbebyggelsen skal opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse.

 

at I lokalplanforslagets bestemmelser under §7 stk. 7.10, ændres til: Etageboligbebyggelsen skal opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse og må højest opføres i 2 etager og med en maksimalhøjde på 8,5 meter.

 

at kortbilag 2 tilrettes følgende: Eksisterende sti anføres på kort som e-f, og under signaturforklaring tilføjes sti: a-b, c-d og e-f.

 

at  vejnavn for lokalplanområdet kaldes"Smørblomstens Kvarter".

 

at lokalplanforslagets bestemmelser tilrettes i §4.4: "Der skal etableres stier a-b, c-d og e-f, i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne skal udlægges i en bredde af minimum 3 meter, med grus/stenmel. Dog skal stien a-b etableres med en minimumbredde på 5 meter, for at give plads til regnvandsledning for regnvandsbassin".

 

at lokalplanforslagets redegørelse tilrettes i overensstemmelse med beslutningen vedrørende bestemmelserne.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-25-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 5. marts 2019, pkt. 50, foreløbig vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 29. april 2019.

 
Der er indkommet en bemærkning til forslaget.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med de anbefalede ændringer. 

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63, der har til formål at muliggøre udvidelsen af den eksisterende virksomhed i området ved Tavlundvej i Lind.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i den periode indkommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen vedrørende det nye rammeområde 61.E6.

 

Bemærkningen kan ses i sin fulde længde i det vedhæftede bilag - Indsigelsesnotat til Kommuneplantillæg nr. 63 sammen med forvaltningens kommentarer hertil. Den sydlige del af rammeområde 61.E6 indgår i Herning Kommunes udpegning af overordnet grøn struktur og er registreret som potentielt naturbeskyttelsesområde i Herning Kommuneplan 2017-2028. På baggrund af Miljøstyrelsens bemærkning blev der udarbejdet en supplerende meddelelse af offentlig høring af kommuneplantillægget over en periode fra den 21. marts 2019 til den 18. april 2019.

 

Den overordnede grønne struktur skal bidrage til at beskytte og sikre vilde dyr, planter og naturtyper i kommunen. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det desuden, at potentielle naturbeskyttelsesområder skal søges udviklet, så de understøtter områdets natur, og så naturindholdet øges, og bestandene af vilde dyr og planter sikres.  

I forbindelse med den supplerende offentliggørelse af Kommuneplantillæg nr. 63 blev der indarbejdet en reduktion af arealet, der i Herning Kommuneplan 2017-2028 er udpeget som potentielt naturbeskyttelsesområde, da tillægget har til formål at udlægge et nyt rammeområde 61.E6, til erhvervsformål, hvilket er i strid med naturudpegningen. Det opdaterede kommunelantillæg nr. 63 med den indarbejdede ændring kan ses i det vedhæftede bilag - Supplerende Kommuneplantillæg 63.

 

Miljøstyrelsens bemærkningen gik på, at kommuneplantillægget manglede at redegøre for den reduktion. Af den grund blev der i kommuneplantillæggets redegørelse tilføjet et nyt afsnit, herunder ’’Kommuneplantillæggets forhold til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 - Overordnet grønstruktur’’, samt et oversigtskort over ændringer i udpegning af potentielt naturbeskyttelsesområde.   

 

Kommuneplantillæg nr. 63 har derfor været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til og med den 29. april 2019.

 

Der er udover Miljøstyrelsens indledende bemærkning herefter ikke indkommet yderligere bemærkninger eller indsigelser til forslaget.

   

Forvaltningen indstiller derfor kommuneplantillæg nr. 63 til endelig vedtagelse uden yderligere ændringer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind endeligt vedtages

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-33-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 5. marts 2019, pkt. 51, at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts til den 4. april 2019.

Der er i høringsperioden kommet en bemærkning.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind endelig vedtages med de foreslåede ændringer, som fremgår af nedenstående. 

Sagsfremstilling

 

Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i tre delområder I, II og III.


Hvid prikket signatur- afgrænsning af lokalplanforslag 61.E6.2 + delområder I, II og III, samt kortlægning af byzone


Delområde I muliggør anvendelse til erhvervsformål, herunder erhvervsvirksomheder i form af kontorer og service- og udstillingsvirksomhed som lager/showroom, der ikke, eller kun i ubetydelig omfang, forurener med hensyn til støj, luft og trafik i miljøklasserne 3-4. Delområdet rummer både den eksisterende bebyggelse og de fremtidige udvidelsesmuligheder. Delområdet omfatter et stor byggefelt, der udover bebyggelse også inkluderer interne veje og parkeringsarealer.

Delområde II udlægger et mindre areal til parkering. Lokalplanen muliggør således at der etableres et afgrænset parkeringsareal til borgere, der deltager i forskellige arrangementer ved FDF, eller besøgende til de nærliggende rekreative områder, herunder Rind Plantage.

 

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal ved vedtagelse af nærværende lokalplanforslag overføres til byzone. Derfor er delområde III indarbejdet i lokalplanens afgrænsning. Lokalplanen sikrer, at delområde III fortsat kan anvendes som rekreativt, grønt område.

 

Offentlig høring
Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i denne periode ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget. Dog har forvaltningen i samme periode holdt møde med ejer af virksomheden inden for lokalplanområdet, hvilket giver anledning til en mindre ændring i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Mødenotatet er vedhæftet sagen som bilag 1 - Mødenotat, og betragtes som en bemærkning fra virksomheden.

 

Bemærkningen omhandler forslag til ændringer i lokalplanens bestemmelser vedrørende terrænreguleringer.

 

Ifølge bestemmelsen må der ikke foretages permanente reguleringer af terrænet på mere end +/- 1 meter, og ikke nærmere skel til nabogrund end 1 meter. Bemærkningen vedrører et fremtidigt ønske om at forlænge den eksisterende vold i det sydlige skel mod nabo, idet volden er mellem 1,5 og 2 meter høj og beliggende i skel.

 

I den forbindelse vurderer forvaltningen, at den indkomne bemærkning medfører en ændring vedrørende lokalplanens bestemmelse §10.1, som foreslås ændres til følgende ordlyd: ''§10.1: Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 1 meter, og ikke tættere på skel end 1 meter, dog må der etableres en vold på op til 2 meter i skel, langs den sydlige og østlige afgrænsning til matrikel nr. 14eø, Lind By, Rind.

   

Teknik og Miljø har tilkendegivet, at der, i forbindelse med byggetilladelse til nybyggeri indenfor lokalplanens område, kan gives dispensation til skovbyggelinjen.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til endelig vedtagelse med den anførte ændring i bestemmelserne.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind endeligt vedtages, dog således at §10.1 i lokalplanens bestemmelser ændres til følgende ordlyd:

''§10.1: Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 1 meter, og ikke tættere på skel end 1 meter, dog må der etableres en vold på op til 2 meter i skel, langs den sydlige og østlige afgrænsning til matrikel nr. 14eø, Lind By, Rind.''

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-19 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd har den 2. april 2019 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape).

Planerne har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden kommet én indsigelse til lokalplanen, som behandles med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Tillæg nr. 69 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 51.B9 Boligområde ved Ørskovvej. Da lokalplan 51.B9.2 ikke er i overensstemmelse med kommunenplanen i forhold til bebyggelsestyper og vej- og stiforhold, ledsages den af tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 51.B9, så der udelukkende kan etableres åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Desuden ændrer tillægget bestemmelser vedrørende vej- og stiforhold, så området kan vejbetjenes både fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej, og så der skal anlægges hovedsti, der forbinder lokalplanområdet med 51.R4, som er det rekreative areal i det eksisterende boligområde øst for lokalplanområdet.

 

Den geografiske afgrænsning af den eksisterende ramme 51.B9 ændres ikke.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 2. april 2019 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Øskovvej i Snejbjerg (3. etape) samt tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden kommet en bemærkning og en indsigelse til lokalplanforslaget, som er behandlet nedenfor.

Lokalplan nr. 51.B9.2 indstilles hermed til endelig vedtagelse med de nedenfor anførte ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart vest for det eksisterende boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg og er ca. 14 ha stort.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Bebyggelse i området må opføres i maksimum 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter. Lokalplanområdet disponeres i fire delområder:

 

Delområde I omfatter et område til åben/lav bebyggelse.

Delområde II omfatter et område til  åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

Delområde III omfatter et område til fælles, fri og opholdsareal.

Delområde IV omfatter et område til dige, plantebælte og afstandszone.

 

Offentlig høring

Lokalplan nr. 51.B9.2 og tillæg nr. 69 har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er kommet en bemærkning fra Vejdirektoratet og en indsigelse fra 8 beboere på Helstrupvej (4 naboejendomme til lokalplanområdet). Indsigelsen vedrører primært de trafikale forhold, og er behandlet i indsigelsesnotatet (se bilag).

 

På baggrund af indsigelsen indstiller forvaltningen, at lokalplanen endelige vedtages med følgende ændringer:

 

§ 4.3 i lokalplanens bestemmelser ændres til "Stamvej A-B skal udlægges i en bredde af minimum 18 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",

§4 i lokalplanens bestemmelser tilføjes "Stamvej C-D skal udlægges i en bredde af minimum 12,5 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",

§ 4.2 i lokalplanens bestemmelser tilføjes, at der ikke må etableres gennemgående veje og bestemmelsen ændres dermed til "Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej i princippet som vist på kortbilag 2. Der må ikke etableres gennemgående veje, så Ørskovvej, Helstrupvej eller Gl. Ørskovvej forbindes".

Afsnittet "Lokalplanens indhold" i lokalplanens redegørelse tilføjes, at stamvej C-D-E på sigt kan betjene evt. fremtidig byudvikling vest for lokalplanområdet, og det pågældende afsnit ændres til "Ved fremtidig byudvikling nord og vest for lokalplanområdet, tænkes stamvejen i den nordlige og vestlige del af lokalplanområdet videreført til betjening af de fremtidige byudviklingsområder".

 

Kortbilag 2 og lokalplanens redegørelse tilrettes jf. ovenstående.

Forvaltningen har desuden erfaret, at den i lokalplanen beskrevne afstandszone på minimum 5 meter (i tilknytning til plantebæltet) ikke nødvendigvis skal være bredere end minimum 2 meter. Derudover vil den indstillede ændring af stamvej C-D-E bevirke, at afstandszonen kun skal etableres langs den strækning af plantebæltet, der ligger nord for stamvejen. Det indstilles derfor, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

 

 

 

Kortbilag 2, tilrettet i henhold til de indstillede ændringer.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape) endeligt vedtages med følgende ændringer;
at § 4.3 i lokalplanens bestemmelser ændres til "Stamvej A-B skal udlægges i en bredde af minimum 18 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",
at §4 i lokalplanens bestemmelser tilføjes "Stamvej C-D skal udlægges i en bredde af minimum 12,5 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",
at § 4.2 i lokalplanens bestemmelser tilføjes, at der ikke må etableres gennemgående veje og bestemmelsen ændres dermed til "Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej i princippet som vist på kortbilag 2. Der må ikke etableres gennemgående veje, så Ørskovvej, Helstrupvej eller Gl. Ørskovvej forbindes",
at afsnittet "Lokalplanens indhold" i lokalplanens redegørelse tilføjes, at stamvej C-D-E på sigt kan betjene evt. fremtidig byudvikling vest for lokalplanområdet, og det pågældende afsnit ændres til "Ved fremtidig byudvikling nord og vest for lokalplanområdet, tænkes stamvejen i den nordlige og vestlige del af lokalplanområdet videreført til betjening af de fremtidige byudviklingsområder",
at § 9.4 i lokalplanens bestemmelser ændres til "Nord for stamvej C-D og i forlængelse heraf, skal der i delområde IV etableres en afstandszone mellem plantebæltet, jf. § 11.5, og udstykningen, i princippet som vist på kortbilag 2. Afstandszonen skal have en bredde på minimum 2 meter og henligge med græs", og
at lokalplanens kortbilag 2 og lokalplanens redegørelse tilrettes jf. ovenstående.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan vedr. erhvervsom-rådet ved HI-Park

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbig vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i høringsperioden kommet en indsigelse og en bemærkning til planforslagene.

 

Kommuneplantillæg nr. 59 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 59 vedr. erhvervsområde ved HI-Park og erhvervsområde til transport og logistikerhverv er udarbejdet for at bringe forslag til lokalplan nr. 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget ændrer den geografiske afgrænsning af de to rammeområder 31.E3 og 31.E7 med henblik på at afspejle de faktiske forhold i området. Derudover justerer tillægget på den mindst tilladte miljøklasse inden for rammeområde 31.E3 og ændrer i anvendelsesbestemmelserne. Tillægget ændrer ikke på bestemmelserne for rammeområde 31.E7 - Erhvervsområde til transport og logistikerhverv.

 

Kort med den fremtidige afgrænsning af kommuneplanrammerne.

 

Offentlig høring

Tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 7. marts til og med den 4. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse fra en virksomhed i området vedrørende lokalplanens byggelinjer, som behandles under den tilhørende lokalplansag, samt en bemærkning fra Vejdirektoratet vedrørende støjforhold og rammeområdernes afgrænsning til Herningmotorvejen, jf. Bilag 1 – Bemærkning fra Vejdirektoratet.

 

Vejdirektoratet skriver: ”Afgrænsning af rammeområderne bør tilpasses vejskel tilhørende statsvejen [red.: Herningmotorvejen]”.

 

Rammeområdernes afgrænsning langs motorvejen er ikke ændret i forbindelse med tillægget. Udover ændringer til bestemmelser i rammeområde 31.E3, er det udelukkende afgrænsningen mellem de to rammeområder samt afgrænsningen langs N.O. Hansens Vej, der er ændret med tillæg nr. 59. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at rammeområdernes afgrænsning allerede er tilpasset vejskel til motorvejen. Bemærkningen giver derfor ingen anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Tillæg nr. 59 fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområdet ved HI-Park endeligt vedtages uden ændringer

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 31.E3.1 for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Allé. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar til planforslaget.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 31.E3.1 for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Allé endelig vedtages uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Forslag til lokalplan 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Allé er udarbejdet med henblik på at ajourføre planlægningen til de faktiske forhold og give mulighed for udvikling i henhold til de nutidige markedsforhold, da det gældende plangrundlag er udarbejdet før der var kendskab til de overordnede vejforløb og kommende ejerforhold. De eksisterende forhold i området betyder, at størstedelen af lokalplanen allerede er realiseret. Lokalplanen tilvejebringes ligeledes for at forebygge eventuelle fremtidige miljøkonflikter i og omkring lokalplanområdet. 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at udlægge området til erhvervsformål, og skal ligeledes forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, blandt andet gennem regulering af virksomhedsklasser inden for lokalplanområdet og håndtering af overfladevand, herunder etablering af fast belægning, der gør det muligt at opsamle afstrømmende vand.

 

Lokalplanen har desuden til formål at overføre en del af området fra landzone til byzone.

 

Lokalplanen skal sikre en bymæssig og landskabelig sammenhæng mellem erhvervsområdet og de omkringliggende arealer, herunder byudvikling ved Hammerum og koblingen til Ikast. Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser for omfang og placering af ny bebyggelse og karakteristiske beplantningsprincipper inden for området.

 

Lokalplanen skal ligeledes sikre trafikale adgangsforhold, samt etableringen af de nødvendige parkeringspladser til betjening af funktionerne inden for lokalplanområdet.

  

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts til og med den 4. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse og en bemærkning til planforslaget, jf. Bilag 1 – Høringssvar til lokalplan 31.E3.1.

 

Bemærkningen er fra Vejdirektoratet vedrører kommuneplanrammernes afgrænsning langs vejskel til Herningmotorvejen, som behandles under kommuneplantillæggets sagsfremstilling, samt et afsnit om støj og etablering af støjafskærmende foranstaltninger. Forvaltningen bemærker, at lokalplanområdet er beliggende nord for Transportcenter Alle og derfor mere end 500 meter fra vejskel til Herningmotorvejen. Samtidig er der tale om planlægning for et erhvervsområde, hvilket ikke er karakteriseret som støjfølsom anvendelse. Forvaltningen vurderer på baggrund af ovennævnte, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer eller tilføjelser i lokalplanens redegørelse.

 

Indsigelsen er fra en virksomhed i området og omhandler en kritik af lokalplanforslagets byggelinjer og dens begrænsninger på et fremtidigt byggeri. Byggelinjernes begrænsninger vil ifølge indsiger: ”… gøre det meget svært at bygge rationelt strukturerede bygninger på grundene. Som minimum bør de 15 meter reduceres”. Forvaltningen gør opmærksom på, at de 15 meter refererer til den eksisterende skovbeplantning (en del af den grønne bystruktur) inden for delområde I, på nordsiden af lokalvejen HI-Park mod nord, som med lokalplanens bestemmelser skal bibeholdes med en bredde på minimum 15 meter. Derudover er der i lokalplanen pålagt en bebyggelsesregulerende byggelinje 20 meter fra vejskel, så al bebyggelse inden for delområde I opføres nord herfor. Byggelinjen sikrer, at der holdes en afstand på minimum 5 meter til den eksisterende skovbeplantning.

 

Det er således ikke den påbudte facadebyggelinje, der ligger 25 meter fra vejskel til Hammerum Hovedgade, der er gjort indsigelse imod, men snarere den sydlige byggelinje langs med lokalvejen HI-Park langs den sydlige afgrænsning af delområde I. Inden for delområde I har byggegrundene en gennemsnitlig bredde på ca. 95 meter, når de to byggelinjer trækkes fra er der et 50 meter bredt byggefelt tilbage som skal indeholde både vejadgang, interne manøvrearealer, parkeringsarealer og bygning. Der er ikke fastsat en længde på byggefeltet, men ifølge lokalplanens udstykningsbestemmelser må grunde ikke udstykkes mindre end 2.000 m², og alle grunde skal have facade mod Hammerum Hovedgade, og grundens facadelængde skal udgøre minimum 60 meter. Der er således tale om et byggefelt på minimum 3.000 m2 (50x60 meter), hvis al manøvreareal og parkering holdes på den østlige eller vestlige side af byggefeltet.

 

Udsnit af lokalplanens kortbilag 2, der viser de to parallelle bebyggelsesregulerende byggelinjer inden for delområde I, som al bebyggelse skal holde sig inden for, samt den eksisterende skovbeplantning, der er udpeget som grøn bystruktur.

 

Forvaltningen vurderer, at skovbeplantningen og den tilhørende byggelinje er med til at sikre, at der ikke opføres bebyggelse, der i volumen ikke passer til forløbet langs med Hammerum Hovedgade. Der er i forvejen placeret meget store volumener i både delområde II og III, og forvaltningen ønsker derfor at bevare den variation, der er mulighed for at få i området, og som adskiller de forskellige delområder fra hinanden. Det er desuden de samme forhold, som er gældende for arealet nord for Hammerum Hovedgade og er i øvrigt videreført fra den eksisterende lokalplan. Forvaltningen indstiller derfor lokalplanen til endelig vedtagelse uden ændringer til den grønne bystruktur eller de bebyggelsesregulerende byggelinjer.

  

Aflysning af servitut

Byrådet besluttede på møde den 5. marts 2019 at aflyse servitut 18.04.1995 15702-57 Miljødeklaration mv (vedhæftet som Bilag 2) efter Tinglysningslovens §20 stk. 1, da den har mistet sin betydning. Mange af de oprindelige ambitioner med udviklingen i HI-Park er søgt efterlevet, men samlet set kan området ikke leve helt op til kravene i deklarationen. Hensigterne var højt prioriteret i de daværende Herning og Ikast Kommuner, og begge kommuner er derfor påtaleberettigede på deklarationen. Herning Kommune har i forbindelse med nærværende planforslag kontaktet Ikast-Brande Kommune, som gerne vil tiltræde ophævelsen af den pågældende deklaration.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til ophævelsen af servitutten i høringsperioden, og aflysning af servitut 18.04.1995 15702-57 Miljødeklaration mv afventer derfor blot den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af lokalplan 31.E3.1.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

  X

 

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg

nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11.C34.1 for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019.

Der er i perioden indkommet et høringssvar til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 55 endelig vedtages med en ændring af bebyggelsesprocenten for området som helhed.

Sagsfremstilling

Lokalplan 11.C34.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning af rammeområde 11.C34, placeringen af et højhus inden for rammeområdet, det generelle etageantal samt kravet til etablering af udendørs opholdsareal.

Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Fremtidig kommuneplanramme

 

Kommuneplantillægget udvider rammeområdet til at omfatte matrikel 1239 og del af matrikel 1065cv, begge Herning Bygrunde. Derudover regulerer kommuneplantillægget retningslinjerne for placering af højhus til at være på hjørnet af Møllegade og Danasvej samt etageantal, herunder bl.a. for at give mulighed for etablering af tagterrasse. Endeligt foreskriver kommuneplanrammen, at kravet til opholdsarealer for boliger er minimum 10 % af boligetagearealet.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019. Der er indkommet et høringssvar med ændringer til lokalplanen, som er afsendt på vegne af grundejer, se bilag.

 

Et af punkterne i høringssvaret omhandler byggeretter, som vedrører kommuneplantillægget, da byggeretter relaterer sig til retningslinjen for bebyggelsesprocenten for området under et. Generelt ønsker bygherren byggeretten for området reduceret, så det svarer til det man ønsker at opføre.  

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har behandlet ændringsforslag til lokalplan 11.C34.1 i forbindelse med den endelig vedtagelse af lokalplanen, som behandles på efterfølgende punkt på dagsorden, herunder bl.a. byggeretten for de enkelte byggefelter, hvor byggeretten ønskes ændret. På baggrund af forvaltningens vurdering i efterfølgende punkt på dagsorden for endelig vedtagelse af lokalplan 11.C34.1, at bebyggelsesprocenten for området under et ændres til 220% i stedet for 250% såfremt, at forvaltningens indstilling til endelig vedtagelse af lokalplan 11.C34.1 tiltrædes. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med følgende ændring,

 

at bebyggelsesprocenten for området som helhed ændres til 220%

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

   X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbig vedtaget lokalplan 11.C34.1 og kommuneplantillæg nr. 55 for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning, som giver mulighed for byfortætning i form af ny etagebebyggelse og randbebyggelse, herunder et højhus på hjørnet af Møllegade og Danasvej. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019. Der er i perioden indkommet et ændringsforslag til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 11.C34.1 endelig vedtages med ændringer vedr. byggeret, trappeopgange til tagterrasser, minimumshøjde inden for byggefelt A samt mulighed for et torv.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Herning Bymidte. Lokalplanområdet er afgrænset af Møllegade mod øst, Danasvej mod syd og Møllevænget mod vest. Lokalplanområdet omtales i daglig tale som ”Møllegrunden”, da der tidligere har været drevet møllerivirksomhed i mange år.

 

Lokalplanen

Lokalplan 11.C34.1 giver mulighed for etablering af et højhus/boligtårn på 11 etager plus en tagterrasse på hjørnet af Møllegade og Danasvej samt opførelse af etagebyggeri i form af randbebyggelse langs Møllegade, Danasvej og Møllevænget. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til at være centerområde, herunder boliger, liberale erhverv, cafe/restaurant, detailhandel og offentlige formål.

 

Lokalplankort

 

Lokalplanplanområdet er inddelt i fire delområder (I, IIa, IIb og III). Delområde I, som er hjørnet af Møllegade og Danasvej, må anvendes til boliger, liberale erhverv, cafe/restaurant, detailhandel og offentlige formål. Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser for, hvad der kan etableres i stueetage og de resterende etager samt størrelse på detailhandel. Delområde IIa og IIb må kun anvendes til boliger. Delområde III må kun anvendes til grønne fri- og opholdsarealer, vej samt parkeringsarealer.

 

Lokalplanen udlægger forskellige byggefelter, som er mellem 4-9 etager langs Møllegade, foruden byggefeltet til 12 etager på hjørnet af Møllegade og Danasvej. Den øverste etage i hvert byggefelt skal udformes som tagetage, da tagetage medregnes som en etage, dvs. at inden for byggefelterne kan etableres mellem 3-8 reelle etager samt 11 reelle etager på hjørnet ad Møllegade og Danasvej.

Byggefelterne med forskellige etageantal er for at sikre et varieret arkitektonisk udtryk mod Møllegade. Lokalplanen stiller endvidere krav om en minimumshøjde for at sikre, at nyt byggeri følger lokalplanens intention om fortætning og bymæssighed.

 

Mod Danasvej og Møllevænget kan der etableres bebyggelse på maksimalt 4 etager, hvoraf den 4. etage skal udformes som tagterrasse.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019. Der er i perioden indkommet et høringssvar til planforslagene på vegne af grundejer, se høringssvar i det vedlagte bilag. Høringssvar omhandler ændringsforslag til generelt reducering af byggeretten inden for lokalplanområdet, minimum etager inden for byggefeltet med højhuset, adgang til tagterrasser, mulighed for etablering af torv, gæstelejligheder og altaner langs Møllegade og Danasvej. De enkelte punkter er gengivet med et resume i indsigelsesnotatet og er behandlet tematisk, hvor forvaltningens kommentarer er angivet med kursiv. Indsigelsesnotatet er vedlagt som bilag til sagen.

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i hørringsvaret, som forvaltningen vurderer, at de giver anledningen til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for supplerende bemærkninger og behandling af resten af punkterne.

 

Byggeretter

Generelt ønsker grundejer at få ændret byggeretterne for de enkelte byggefelter, så de stemmer overens med det, som bygherre ønsker at opføre, dvs. en reducering af byggeretten inden for byggefelt A, en mindre øgning af byggeretten inden for byggefelt B og en reducering af byggefelterne D, E og F tilsammen.

 

Forvaltningen vurderer, at det foreslåede ændringsforslag for byggefelt A og B kan imødekommes, da der er sket en projekttilpasning siden udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Forvaltningen finder det ikke ønskværdigt, at byggeretten for byggefelterne D, E og F bliver en samlet byggeret, da det vil være svært at administrere i praksis og intentionen om en randbebyggelse kan være svær at realisere på baggrund af den reducerede byggeret.

 

Byggefelt A

Bygherre ønsker mulighed for, at en mindre del af bebyggelsen inden for byggefelt A kan opføres i minimum 6 etager, da man ønsker en fleksibilitet i forhold til skellet mellem byggefelt A og B.

 

Forvaltningen vurderer, at ændringsforslaget kan imødekommes og stadig fastholde lokalplanens intention om at sikre en tårnbebyggelse. Forvaltningen anbefaler, at der i lokalplanforslagets §7.5 tilføjes følgende: ”Dog kan en mindre del af bebyggelsen svarende til maks. 4 meter af facaden etableres i minimum 6 etager, hvis det er i forlængelse af byggefelt B.”

 

Altaner

Bygherre ønsker mulighed for at etablere altaner eller karnapper mod Møllegade og Danasvej, da det kan skabe værdi for en bolig og give dybde til facadeudtrykket.

 

Forvaltningen anbefaler ikke, at lokalplanen skal give mulighed for etablering af altaner mod Møllegade og Danasvej inden for byggefelt B, C, D, E og F grundet bl.a. det arkitektoniske udtryk, men anbefaler, at der i lokalplanens redegørelse tilføjes, at der kan etableres franske altaner.

 

Adgang til tagterrasser

Bygherre ønsker sikkerhed for, at der kan gives adgang til tagterrasser ved, at trappeopgange og elevatortårne overskrider den maksimale bygningshøjde, da det er nødvendigt for at komme op og ned fra tagterrasserne.

Forvaltningen vurderer, at de skal sikres adgang til og fra tagterrasserne ved elevatortårne og trappeopgange. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i lokalplanforslagets § 7.6 tilføjes:”… samt trappeopgange som adgang til tagterrasser.”

 

Torv

Bygherre ønsker mulighed for, at der kan anlægges et urbant torv (ca. 15 gange 20 meter) ved boligtårnet i byggefelt A som kan supplere de grønne uderum i bebyggelsen.

 

Forvaltningen vurderer, at et urbant torv ved boligtårnet vil harmonere med den bymæssighed, der er omkring tårnet. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der i lokalplanforslagets §9.5 tilføjes ”pladsdannelse” og i lokalplanforslagets §11.4 tilføjes: ”Undtaget er pladsdannelse, som dog skal indrettes med bede og/eller beplantning.” for at sikre, at pladsdannelsen får et grønt udtryk.    

 

Byplanudvalget tiltrådte, dog således at byggefeltet mod Danasvej udgår som boligbebyggelse, men opretholdes som garagebyggeri, der mod Danasvej fremstår i arkitektonisk sammenhæng med resten af karreen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 11.C34.1 for et centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at lokalplanforslagets § 7.10 ændres til: ”Der er en maksimal byggeret på 5.000 m2 inden for byggefelt A.”

 

at lokalplanforslagets § 7.11 ændres til: ”Der er en maksimal byggeret på 1.300 m2 inden for byggefelt B.”

 

at der i lokalplanforslagets §7.5 tilføjes følgende vedr. byggefelt A: ”Dog kan en mindre del af bebyggelsen svarende til maks. 4 meter af facaden etableres i minimum 6 etager, hvis det er i forlængelse af byggefelt B.”

 

at der i lokalplanens redegørelse tilføjes et afsnit, som beskriver, at der kan etableres franske altaner langs Møllegade og Danasvej i byggefelt B, C, D, E og F.

 

at der i lokalplanforslagets §7.6 tilføjes følgende: ”… samt trappeopgange som adgang til tagterrasser. ”

 

at der i lokalplanforslagets §9.5 tilføjes: ”pladsdannelse”

 

at der i lokalplanforslagets §11.4 tilføjes: ”Undtaget er pladsdannelse, som dog skal indrettes med bede og/eller beplantning.”

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-37-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Sønderager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 13.R3.1 for kolonihaver Sønderager i Herning. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er kommet én indsigelse i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 13.R3.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med enkelte ændringer og tilføjelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Herning By, og området benyttes i dag til kolonihaver under haveforeningen Sønderager. Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål som kolonihaver, at give mulighed for øget bebyggelse og fastsætte bestemmelser for bebyggelsens indpasning i området samt sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Lokalplankort

 

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019, og der er kommet én indsigelse i høringsperioden vedr. parkeringspladser, skelafstand ved drivhuse og udendørs antenner.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i indsigelsen, som forvaltningen vurderer, giver anledning til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for supplerende bemærkninger og behandling af resten af punkterne.

 

Lokalplanens bestemmelse omkring opsætning af individuelle udendørs tv- og radioantenner hindrer ikke, at der opsættes antenner, men at de er synlige fra offentlige veje, områder eller parkeringsarealer. Forvaltningen vurderer dog, at det kan være vanskeligt at imødekomme kravet og foreslår, at bestemmelsen omkring antenner ændres til, at der kun må opsættes én antenne pr. kolonihave, at individuelle udendørs radio- og tv-antenner højst må rage 1 meter op over bygningens højeste punkt, og at parabolantenner ikke må opsættes på bygninger. Parabolantenner skal endvidere placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Parabolantennens diameter må ikke overskride 1 meter, og farven skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå. 

 

Kolonihaveforeningen har på baggrund af en konkret forespørgsel tilkendegivet ønske om, at der gives mulighed for etablering af grønne tage. Forvaltningen vurderer, at dette kan imødekommes, da grønne tage kan medvirke til at forbedre områdets klimatilpasning og visuelt understøtte områdets rekreative og grønne karakter.     

Haveforeningen har ligeledes ønsket, at der fortsat er mulighed for at etablere stipassager i den lave sammenhængende beplantning, der afgrænser den grønne kile mod vest. Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at beplantningen kan brydes enkelte steder jf. de eksisterende forhold.

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at der skal tilføjes en enkelt bestemmelse til lokalplanen i forhold til at sikre et ensartet plangrundlag for kolonihaverne. Lokalplan for kolonihaver Nabkær i Birk blev af Herning Byråd den 2. april 2019 vedtaget med nedenstående bestemmelse.

 

Lokalplanen skal give mulighed for etablering af én hems på maksimalt 4,5 m2, der ikke skal medregnes i det samlede etageareal. Mulighed for etablering af en hems vil ikke påvirke omfanget af bebyggelsens grundflade, og det vurderes derfor rimeligt i forhold til at optimere udnyttelsen af kolonihavehuset.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 13.R3.1 for kolonihaver Sønderager i Herning endeligt vedtages med følgende tilføjelser,

 

at der under § 7.3 tilføjes følgende ordlyd: "Der må etableres én hems på maksimalt 4,5 m2. Hemsen medregnes ikke i det samlede etageareal",

 

at der under § 8.2 tilføjes, at tage kan udføres som grønne tage af mos, urter, græs og lignende planter,

 

at § 8.6 ændres til følgende bestemmelser: § 8.6 "Individuelle udendørs radio- og tv-antenner må højst rage 1 meter op over bygningens højeste punkt", § 8.7 "Parabolantenner må ikke opsætes påbygninger. Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Antennens diameter må ikke overskride 1 meter. Antennens farve skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå og § 8.8 "Der må kun opsættes én antenne pr. kolonihave",

 

at der under § 11.6 tilføjes, at beplantningen kan brydes enkelte steder i forhold til at skabe stipassage.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 for klimasikring af Holstebro midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning byråd har på mødet den 30. august 2018 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 34 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Formålet med tillægget er at udlægge arealer langs Storåen som må oversvømmes ved ekstremregnhændelser. Holstebro Kommune vil etablere et klimasikringsanlæg til tilbageholdelse af regnvand i oplandet til Holstebro by. En del af det potentielt oversvømmelsestruede areal ligger i Herning Kommune. Der er udarbejdet Miljøkonsekvensrapport for anlægget og Miljøvurdering af planerne.

 

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning fra Miljøstyrelsen. På baggrund af denne er der foretaget en præcisering i kommuneplantillægget i forhold til potentiel påvirkning af natur. I Holstebro Kommune kom der 15 høringssvar, som repræsenterer henholdsvis statslige myndigheder, interesseorganisationer, forsyningsselskaber og privatpersoner.

 

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, se bilag.

 

Forvaltningen anbefaler en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34.

Sagsfremstilling

For at beskytte Holstebro by for oversvømmelser fra Storåen, og for at der til enhver tid kan afledes regnvand fra befæstede arealer i Holstebro by til Storåen, ønsker Holstebro Byråd at etablere et klimasikringsanlæg til tilbageholdelse af regnvand i oplandet til Holstebro by. En del af det potentielt oversvømmelsestruede areal ligger i Herning Kommune.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 30. august til den 25. oktober 2018 og der er i perioden indkommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen. Denne er gengivet nedenfor.

 

"Naturbeskyttelsesområder og beskyttet natur.

Miljøstyrelsen vil gerne i dialog med Herning Kommune om nedenstående bemærkninger vedrørende de statslige naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplantillæg 34 til Herning Kommuneplan 2017, der er udarbejdet i forbindelse med Holstebro Klimatilpasningsprojekt af Storåen. Styrelsen har ligeledes sendt bemærkninger til Holstebro Kommune vedrørende det samme projekt.

 

Miljøstyrelsen finder, at der med projektet sker inddragelse og påvirkning af omfattende arealer med beskyttet natur hhv. 148 ha ved ådals-dæmningen og 135 ha ved vandkraftdæmningen, og hertil kommer påvirkning af selve den § 3-beskyttede Storå. 30 ha oversvømmelsesareal er beliggende inden for Herning Kommune. Dele af området er desuden udpeget som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser/Grønt Danmarkskort i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Det fremgår af Figur 9-12 i Miljørapporten, at der er en række søer inden for de udlagte oversvømmelsesområder. Styrelsen finder, at der i kommuneplantillæg og miljøvurdering savnes en vurdering af anlæggenes og opstemningernes indvirkning på naturværdierne i selve Storåen, samt de omkringliggende søer. Såvel Storåen, som søerne er udpeget/registreret som beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. "

 

Bemærkningerne fra Miljøstyrelsen har betydet en præcisering af kommuneplantillæggets afsnit om natur, ændringerne fremgår af bilaget Tillæg 34.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 34 endeligt vedtages med præcisering af afsnit om natur.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj. Lokalplanen ønskes ophævet, da den sætter begrænsninger for nærliggende landbrug i forhold til landbrugets udvidelsesmuligheder. Den gældende lokalplan indeholder bestemmelser om rekreative anlæg ud over den egentlige funktion til skydebane. Det betyder, at det nærliggende landbrug ikke kan udvide grundet skærpede lugtgenekrav til rekreative anlæg.

 

Efter ophævelse af lokalplan nr. 118 vil omådet stadig kunne benyttes som skydebane, nu bare beliggende i landzone. Skydebaneanlægget er udpeget i Herning kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 118 blev endelig vedtaget i marts 2001. Formålet var, at udlægge et område til skydebane, rekreative og offentlige formål. Lokalplanområdet omfatter del af matrikel nr. 2g Aaskov By, Nr. Omme. Området er ca. 6,4 ha.

 

 

Baggrunden for ophævelsen af lokalplan nr. 118 er de begrænsninger, lokalplanen sætter for en nærliggende landbrugsejendom. Lokalplanen indeholder bestemmelser om offentlige og rekreative anlæg, der begrænser landbrugets udvidelsesmuligheder på grund af skærpede lugtgenegrænser ved rekreative og offentlige anlæg. Området er udpeget i Herning Kommuneplan 2017-2028 til skydebane uden mulighed for rekreativ anvendelse.

 

Ejer af Baunsgårdvej 6 har rettet henvendelse til Herning Kommune på baggrund af et ønske om at udvide landbruget på adressen. I den forbindelse kunne det konstateres, at lokalplan nr. 118 indeholder bestemmelser der gør, at området skal betragtes som et offentligt og rekreativt område og ikke et landområde til skydebane som i kommuneplanramme 89.J4 udpeget i Herning Kommuneplan 2017-2028. Lokalplanen bliver derfor begrænsende for landbrugets udvidelsesmuligheder. Området ved skydebanen anvendes ikke til rekreative og offentlige formål, hvorfor forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 118 kan aflyses uden betydning for områdets anvendelse til skydebane.

 

Området vil fortsat være udpeget til skydebane i Herning Kommuneplan 2017-2028. Anlægget vil være beliggende i landzone og fremtidige tilladelser til eventuel udvidelse inden for gældende kommuneplanramme vurderes at kunne gives med en landzonetilladelse. Der er for nuværende ikke forventning om, at anlægget skal udvides. En aflysning af lokalplanen har ikke betydning for nuværende tilladelse til skydebane. Der behøves således ikke udarbejdes ny tilladelse ved aflysningen.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj foreløbigt vedtages

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Marius Reese  

Brug Byen! Revison af bestemmelser for Mobilt Gadesalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sune Sylvester Madsen, Tove Overgaard

Sagsresume

Byrådet godkendte i oktober 2017 retningslinier og regulativ for anvendelese af gågadestrækningerne i Herning, for så vidt angår vareudstilling og udeservering. Herning City har rettet henvendelse vedr. gadesælgere, de såkaldte "facere" der bl.a. samler ind til velgørende formål og sælger mobiltelefonabonnementer, som Cityforeninen finder er alt for dominerende og fremfarende overfor kunder i gågaderne. Forvaltningen anbefaler at der der tages stilling til omfanget af "facere" i gågaderne.  

Sagsfremstilling

Gadesalg.

Efter de nuværende regler er der mulighed for mobilt gadesalg i gågadesystemet. Alle gadesælgere, gadehververe eller facere som de også kaldes, skal have en særlig tilladelse, som er tilknyttet en række vilkår for hvordan gadesalget skal foregå. Der er ikke særlige regler for facere, da administationen har anvendt reglerne for mobilt gadesalg. Der betales et gebyr for det mobile gadesalg, som for en årslicens i dag udgør 8040,- kr. incl. moms, som opkræves ved kommercielle formål.

 

Herning City finder at omfanget af gadesalget er blevet uhensigtsmæssigt, og at facerne er blevet markant mere pågående og konfronterende gennem de seneste år. Det anføres, at gadesælgerne nærmest skræmmer kunder i gågaderne væk eller de føler sig tvunget til at gå i en bue uden om, eller sågar gå en omvej.

 

Der er principiel to typer gadesælgere, den ene er kommercielle formål, som f.ek.s salg af mobiltelefonabonnementer, den anden er velgørende eller almennyttige organisationer, der samler penge ind til f.eks. velgørende formål. Begge typer betjener sig i højere grad af professionelle "facere" som efter det oplyste får provison af salget eller de indsamlede midler.

 

Indsamling er i øvrigt reguleret af "Lov om Indsamling", som fastlægger nærmere bestemmelser for bl.a. indsamling på gader. Myndigheden er Indsamlingsnævnet, som skal give tilladelse til indsamlinger, herunder godkende regskaber for de indsamlede midler. Indsamlingsnævnet har ikke myndighed over anvendelse af det offentlige vejareal, da det er den enkelte vejbestyrelse.

 

Almene velgørende organisationer o.l. kan ikke nægtes mulighed for at indsamle midler eller hverve medlemmer, hvis de har opnået godkendelse hos indsamligsnævnet. Derimod er det kommunalbestyrelsen der afgør omfanget af gadesalg til kommercielle formål, f.eks. salg af mobiltelefon abonnementer, smykker, brændte mandler samt torve og markedshandel. osv.

 

Politisk agitation i forbindelse med valg er ikke omfattet af reglerne.

 

Herning City anbefaler, at gadesalg ophører, dog således at det ikke omfatter velgørende formål jfr. lov om indsamling.

 

Adminstrationsgrundlaget for gadesalg er som anført sket efter reglerne for mobilt gadesalg. (se bilag) Disse regler har imidlertid stort set udlevet sig selv, da der næsten ikke forekommmer mobilt gadesalg længere, fordi salg på torve og gader i dag næsten udelukkende er knyttet til en fast stadeplads. Reglerne regulerer ikke adfæren hos gadesælgerne, hvilket synes at være blevet problemet i dag. I stedet er facere blevet mere almindelige, men med enkelte justeringer kan bestemmelserne for mobilt gadesalg også finde anvendelse for kommercielle facere.

 

Kommunen kan som vejbestyrelse fastsætte regler for benyttelse af det offentlige vejareal, f.eks. ved at forbyde gadesalg i form af facere, eller fastsætte regler for placering af stadepladser, tidsrum for benyttelse og udstrækning af stadepladsen. Reglerne gælder dog ikke for politiske organisationer og almene velgørende foreninger.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at  kommercielle facere ikke tillades

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Orientering om Årsrapport 2018 for Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Drift og Service - Park og Vej området i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven og viser en omsætning på 90 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 4,258 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,087 mio. kr.  Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,922 mio. kr.

Merindtægten på 0,165 mio. kr. er søgt overført til 2019.

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og resultatet i Drift og Service skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1,922 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 (Grønt regnskab 2018) og det sociale regnskab (CSR-rapport 2018) er vedlagt som bilag.  

Økonomi

Merindtægten på 165.000 kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Årsrapport 2018 - Drift og Service park/vej-området godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-12-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til tagrenovering på Holtbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der er fremsat ønske om fremrykning af tagrenovering på flere af Holtbjergskolens bygninger. Renoveringen kan ikke indeholdes i det nuværende budget til vedligeholdelse af kommunale bygninger, og derfor anbefales det, at der sker en fremrykning af allerede afsatte midler i investeringsoversigten til renovering af kommunens bygninger.

 

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling til renoveringsarbejder på 4.325.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at renoveringsarbejder iværksættes med det samme.

Sagsfremstilling

Den samlede bygningsmasse på Holtbjergskolen udgør ca. 18.000 m2 og har igennem årene været løbende vedligeholdt i forhold til de aktiviteter, bygningerne skulle rumme.

 

I forbindelse med budgetforliget i efteråret 2018 blev det besluttet, at der skulle etableres en bydelsskole i flere af bygningerne, samt at børn, der i dag modtager et specialtilbud på Sønderagerskolen, ligeledes skulle flyttes til Holtbjergskolen.

 

Disse flytninger stiller naturligvis krav til bygningernes beskaffenhed, hvorfor der udover de allerede iværksatte ombygninger, ønskes foretaget følgende renoveringsopgaver i løbet af 2019:

 

 

Betonrenovering af T-stolper ved solafskærmning samt demontering af defekte brædder og vinkelbeslag samt montering af nye.

Samlet overslag på udbedring solafskærmning: 950.000 kr.

 

 

Påføring af nyt lag tagpap, udførelse af nye inddækninger samt udskiftning af ovenlyskupler.

  Bygning 1

Ny bydelsskole fra sommer 2019 - tag skiftet i 2013/2017 – OK

  Bygning 2

Ny bydelsskole fra 2020 – tag skiftes inden 1. november 2019

  Bygning 3

Åmoseskolen i dag – tag skiftes inden 1. november 2019

  Bygning 4

Børn fra Sønderagerskolen – start 12. august 2019 – renovering forsøges prioriteret inden skolestart

  Bygning 5

Tag OK

  Bygning 6

Tag OK

  Bygning 7

Åmoseskolen flytter til bygning 7 - start 12. august 2019 - renovering forsøges prioriteret inden skolestart

  Bygning 8

Tag OK

  Bygning 9

Tag OK

  Bygning 10

1/3 del skiftet – rest skiftes inden 1. november 2019

  Bygning X

Børn fra Sønderagerskolen – start 12. august 2019 - Tag OK

 

     Samlet overslag på udbedring af tagarbejder: 3.375.000 kr.

 

Begge overslag sendes i udbud grundet beløbets størrelse. Udbuddet laves med 2 forskellige modeller:

1.

Renoveringsarbejdet bliver udført på én gang i 2019 med prioritering af bygning 4 og 7, som det første.

2.

Del-udbud på de forskellige opgaver, således renoveringen af tagene på Bygning 4 og 7 prioriteres først og dermed kan stå klar til skolestart 2019, øvrige tag- og betonrenoveringer vil ske i efteråret 2019/foråret 2020.

 

Forvaltningen har en forventning om, at der kan ske opstart af renoveringsarbejdet i uge 28, 2019.

Økonomi

Det samlede overslag på i alt 4.325.000 kr. i 2019 anbefales finansieret via en fremrykning af rådighedsbeløb afsat på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 12 Renovering af klimaskærm og indeklima optimering i 2020. Der er afsat i alt 5.100.000 kr. i 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at de anbefalede renoveringsarbejder iværksættes med det samme

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 4.325.000 kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr. til renoveringsarbejder

 

at anlægsudgiften på 4.325.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 12 Renovering af klimaskærm og indeklimaoptimering.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-25-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekter i Rødding Å ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

   X 

   X

  

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til udlægning af groft materiale i Rødding Å.

 

Projekterne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 56.436 kr. til forundersøgelser i forbindelse med vandløbs-restaureringsprojektet i Rødding Å.

 

Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelsen efter planen er gennemført et år fra tilsagnsdato, den 26. marts 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojekter i Rødding Å.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Indsats i Rødding Å

I Rødding Å er der udpeget en indsats med udlægning af groft materiale på en vandløbsstrækning på 4,9 km.

Forud for gennemførelse af projektet, skal der udarbejdes en forundersøgelse med en vurdering af konsekvenser ved projektet og muligheden for realisering.

 

I forbindelse med forundersøgelsen vil der blive udarbejdet  beskrivelser af de nuværende forhold samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering".

Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.

 

Kortet nedenfor angiver udpeget projektstrækning på 4,9 km ved Vildbjerg by.

 

 

 

Økonomi

Rødding Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 56.436 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Rødding Å. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter på 10.036 kr. til løn til eget personale og 46.400 kr. på udgifter til konsulent.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å" til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 56.000 kr. i forbindelse med forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Rødding Å.

  

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført den 26. marts 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

atder til projektet i Rødding Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 56.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å",

 

at der til projektet i Rødding Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 56.000 kr. i 2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å, Udgiften finansieres af tilskuddet. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-24-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Sønderbæk ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X 

  X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Annika Sundberg Lauridsen, Winnie Post

Sagsresume

I vandområdeplan 2015 - 2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, er angivet at der skal ske en indsats med hensyn til genslyngning og udlægning af groft materiale i Sønderbæk.

 

Projekterne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til vandområdeplanene. Miljø og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 92.720 kr. til forundersøgelse i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet i Sønderbæk.

 

Kommunen kan søge om udbetaling, når forundersøgelsen efter planen er gennemført, et år efter tilsagnsdato, den 26. marts 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojekter i Sønderbæk.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015 - 2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m.. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100% finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Indsats i Sønderbæk

Sønderbæk er der udpeget en indsats med genslyngning samt udlægning af groft materiale på en vandløbsstrækning på 2,46 km.

Forud for gennemførelse af projektet, skal der udarbejdes en forundersøgelse med en vurdering af konsekvenser ved projektet og muligheden for realisering.

 

I forbindelse med forundersøgelsen vil der blive udarbejdet  beskrivelser af de nuværende forhold samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering".

Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.

 

Kortet nedenfor angiver udpegede projektstrækning på 2,46 km vest for Vildbjerg By.

 

 

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojektet på i alt 92.720 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Sønderbæk. Tilsagnet fordeler sig på 46.320 kr. til udgifter til løn til eget personale og de 46.400 kr. til udgifter til konsulent.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse- vandområdeplanprojekt, Sønderbæk" til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde, i alt 93.000 kr. i forbindelse med forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Sønderbæk.

 

Udgifterne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning med vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når undersøgelserne efter planen er gennemført den 26. marts 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 93.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr "Forundersøgelse - vandområdeprojekt, Sønderbæk",

 

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 93.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr "Forundersøgelse - vandområdeprojekt, Sønderbæk". Udgiften finansieres af tilskuddet.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.01.00-G00-1-18 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Magelæg af arealer og ejendomme mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X               

  X

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der ønskes gennemført et magelæg, således at Herning Kommune kan blive ejer af bygninger og arealer ved Løvbakkerne og Søby Brunkulslejer, hvor der gennem de seneste år er investeret et væsentligt beløb, og hvor der løbende udvikles til gavn for brugerne med bl.a. ny undervisningsbygning og cykelsti.

 

Forvaltningen anbefaler, at magelæg/bytte af arealer og bygninger mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Igennem de seneste år er der investeret i udvikling af Søby Brunkulsleje med bl.a. Elmers Hus og i Løvbakke Naturcenter, hvor der senest i 2018 blev indviet nye p-pladser og toiletbygninger. I Søby ejer Herning Kommune Elmers Hus, men ikke grunden. Det samme er tilfældet i Løvbakkerne, hvor bygningerne med naturskole og arealerne udenom ejes af Naturstyrelsen. For at fremtidssikre bygningsmassen, driften og eventuel senere udvikling heraf, ønsker Herning Kommune at indgå magelæg (bytte af arealer) med Naturstyrelsen, så der investeres i egne anlæg.

 

Et magelæg foregår ved, at der byttes fast ejendom mellem to parter. Udgangspunktet for magelæg af arealer er et 1:1 bytte. I dette tilfælde indeholder Naturstyrelsens andel desuden bygningsmassen Løvbakke Naturskole og særskilt bygning. Øvrige bygninger på de af magelægget omfattede arealer ejes i forvejen af Herning Kommune.

 

Herning Kommune er, i henhold til bekendtgørelse om salg af kommunens faste ejendom, forpligtet til at sælge fast ejendom i offentligt udbud. Derfor kan kommunen ikke blot sælge skov uden udbud, og kan derfor heller ikke lade skov indgå i et magelæg. Der findes dog 4 undtagelser i bekendtgørelsen, hvor kommunen kan sælge uden forudgående offentligt udbud, den ene undtagelse er situationer, hvor Herning Kommune sælger ejendom til staten eller andre kommuner. Skov- og Naturstyrelsen er en statslig enhed. Herning Kommune kan derfor sælge skovarealer til Skov- og Naturstyrelsen uden forudgående offentligt udbud. Der af følger også, at hvis vi kan sælge arealet, så kan vi også lade arealet indgå i et magelæg.

Udgangspunktet for et magelæg er, at der skal være sammenhæng mellem det parterne lader indgå i magelægget, værdierne af det, som byttes, skal være sammenlignelige og være af nogenlunde samme værdi. - Dette er et krav, som ikke er fraveget i undtagelsen.

 

Værdien af det areal Herning Kommune lader indgå i magelægget er værdisat til 1,20 - 1,28 mio. kr. - fra Herning Kommunes side indgår 16 ha skov beliggende ved Bøgens Kvarter. Værdien er af uafhængige sat til 75.000-80.000 kr. pr. ha.

 

Værdien af det Skov- og Naturstyrelsen lader indgå i magelægget er værdisat til 1,295 mio. kr.

 

Værdien på bygningen er vurderet af Skov- og Naturstyrelsen selv. Kommunale Ejendomme i Herning Kommune har vurderet, at Skov- og Naturstyrelsens værdisætning af ejendommen er rimelig.

 

Forvaltningen vurderer, at der derfor er den fornødne sammenhæng mellem værdierne af de elementer, som indgår i magelægget.

 

Der er afsat midler til etablering af en ny cykelsti til Løvbakkerne i 2019. I den forbindelse er der behov for, at kommunen kan råde over et 5 meter bredt areal langs med Løvbakkevej. Også dette areal indgår i det ønskede magelæg.

 

Der har gennem de seneste år været en løbende dialog og forhandling med repræsentanter fra Naturstyrelsen.

 

Følgende magelæg ønskes gennemført: 

 1. Parcel med bygningsmasse, Løvbakke Naturskole, p-areal og nyt indgangsparti på ca. 9.393 m2
 2. En parcel omkring Elmers Hus i Søby Brunkulslejer på ca. 1.075 m2
 3. Et areal til ny cykelsti langs med Løvbakkevej på ca. 4.175 m2

 

Ovenstående tre arealer med tilhørende bygninger og anlæg ønskes magelagt med et kommunalt ungt skovstykke nord for Bøgens Kvarter i Gullestrup på samlet 16,3 ha.

 

Arealerne er vist på vedlagte bilag.

Der er taget højde for, at arealet ligger i umiddelbar nærhed af Naturstyrelsens øvrige arealer i Gullestrup. Der gælder de samme adgangsregler i henholdsvis stats- og kommunalt ejet skov. Adgang til og borgernes brug af arealet er derfor uændret.

 

Sagen er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen Vestjylland, skovrider Poul Ravnsbæk. Magelægget kan først realiseres, når sagen er behandlet både ved Herning Kommune og Naturstyrelsen/Miljøministeriet.

 

Da det er Herning Kommune, der ønsker magelægget gennemført pga. igangværende og fremtidige byggerier m.m., foreslås det, at handelsomkostningerne afholdes af Herning Kommune.

Økonomi

I forvejen afholder Herning Kommune al driften af bygningerne til Naturskolen i Løvbakkerne. Driften afholdes indenfor den ordinære driftsramme, Serviceområde 16 Børn og Familie, og til udstillings- og opholdsarealer af Serviceområde 04 Grønne områder. Driften af Elmers Hus i Søby foregår ligeledes indenfor den ordinære driftsramme på Serviceområde 04 - Grønne Områder.

 

Herning Kommunes del

Forvaltningen har efter samråd med Skovdyrkerne, HedeDanmark, samt Skovmægler Asger Olsen vurderet, at prisen på ung løvskov uden særlige jagtmuligheder, som det ved Bøgens Kvarter har en handelsværdi på 75-80.000 kr./ha.

 

Udgifter til skøde, tinglysning og landinspektør udgør anslået ca. 50.000 kr. Udgiften afholdes indenfor den ordinære driftsramme på Serviceområde 04, Grønne Områder - Naturpleje. 

 

Kommunale Ejendomme har fundet Naturstyrelsens prissætning af deres part rimelig.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at det skitserede magelæg af arealer og bygninger mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen godkendes.

Beslutning

Sagen blev udsat til drøftelse på næstkommende Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand, som ønsker at ændre placeringen af et bassin til afledning af regnvand fra et nyt byggemodningsområde i Snejbjerg. Samtidig ønskes afledningen ændret fra ”udløb til Fonvad Bæk” til nedsivning. Derudover ønskes en ændring i afgrænsningen af spildevandsplanens oplande, så mest muligt overfladevand fra de nye byggemodningsområder nedsiver.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevandsplanen for opland T17.P og T06.P i Snejbjerg. Områderne er omfattet af lokalplan nr. 51.B9.2 Boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape).

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg: 

 •  Der etableres et nyt regnvandsbassin nordvest for det nye byggemodningsområde ved Ørskovvej til erstatning for det tidligere planlagte bassin placeret i opland T17.P. Bassinet etableres som et nedsivningsbassin, og placeringen er valgt ud fra muligheden for nedsivning af vandet (jordbundsforhold, grundvandsstand og grundvandssårbarhed) samt på baggrund af de kommende byggefelter i byudviklingen af Gødstrup ned mod Snejbjerg (se bilag 1).
 •  Områdeafgrænsningen mellem opland T17.P og T06.P ændres således, at mest muligt overfladevand ledes til nedsivningsbassinet i stedet for til recipient. Afgrænsningen er bestemt af topografien i området (se bilag 1). 

 

Alt spildevand fra oplandene ledes til Herning Renseanlæg.

 

Alt overfladevand fra opland T17.P vil fremover nedsive og påvirker dermed ikke Fonvad Bæk.

 

Ændringen af områdeafgrænsningen for opland T06.P medfører ikke en øget udledning af overfladevand, og påvirkningen af Biløb til Tyvkær Bæk ændres derfor ikke med dette tillæg. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Beslutning om ekspropriation til fordel for Herning Vand. Overpumpningsanlæg Herning Nord

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. marts 2019, pkt. 51 at igangsætte en eks-propriationssag vedrørende ekspropriation af rettigheder til anlæggelse af nye spildevandsledninger mellem Sørvad og Aulum, og Haderup og Aulum over Feldborg.

 

Ledninger skal etableres i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæggene i Haderup, Feldborg og Sørvad.

 

Efterfølgende blev der indkaldt til åstedsforretning samt efterfølgende besigtigelser henholdsvis den 29. og 30. april.

 

Forvaltningen anbefaler, at de ønskede arealer og rettigheder eksproprieres til fordel for Herning Vand A/S. 

Sagsfremstilling

Renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup er ikke længere teknisk tidssvarende og driftsmæssig rentable. Der arbejdes derfor på, at de 3 nævnte rensningsanlæg skal

nedlægges, og spildevandet skal pumpes til Aulum Renseanlæg.

 

Med vedtagelsen af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes spildevandsplan optages de nye ledningstraceer (Sørvad - Aulum og Haderup - Aulum via Feldborg) i Herning Kommunes spildevandsplan. Herved kan der bl.a. eksproprieres ret til etablering af ledninger med tilhørende brønde og areal til etablering af pumpestationer.

 

Herning Kommune vil tilbyde lodsejerne en erstatning, som er baseret på ”Landsaftalen for vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord”, der er indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Vand- og Spildevandsforening og Danske Vandværker.

 

Landsaftalen indeholder satser for etablering af ledningsanlæg og brønde, strukturskade og afgrødetab m.v.

 

Lovhjemlen til at ekspropriere i den konkrete sag findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som siger følgende:

 

"Kommunalbestyrelsen kan i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg og offentligt ejede affaldshåndterings- og deponeringsanlæg, jf. dog stk. 2, når der er meddelt tilladelse til anlægget."

 

Tilladelsen til anlægget er meddelt af kommunen i tillæg nr. 20 til Herning Kommunes spildevandsplan: Den nødvendige hjemmel for at ekspropriere er derfor tilstede.

 

En stor del af arbejdet udføres via styret underboring, på den måde påvirkes lodsejernes jord mindst muligt.

 

Åstedsforretningen

Da sagen vedrører 54 forskellige ejendomme og en strækning på næsten 30 kilometer, blev åstedsforretningen gennemført ved afholdelse af en samlet åstedsforretning. Alle lodsejere var derfor indbudt til møde den 29. april om aftenen. Ved mødet var 31 ud af 54 ejendomme repræsenteret.

 

Ved åstedsforretningen blev der udleveret en kuvert, som indeholdt et erstatningstilbud samt en nærmere beskrivelse af, hvordan projektet påvirkede den enkelte lodsejers jord. Projektet og det juridiske grundlag blev gennemgået for de fremmødte, og efterfølgende var der lejlighed til, at de enkelte lodsejere kunne snakke individuelt med kommunen og Herning Vand A/S, hvis der var specifikke spørgsmål og kommentarer vedrørende den enkeltes tilbud og ejendom.

 

Besigtigelsen

Den 30. april blev der gennemført besigtigelse af hele strækningen, som ledningsanlægget berører. Besigtigelsen blev gennemført via minibus, og strækningen blev kørt igennem, sådan at bilen stoppede med jævne mellemrum, så hele ruten blev besigtiget.

 

Forinden besigtigelsen var hele ledningsstrækket blevet markeret op af landinspektøren, sådan at placeringen af ledninger og brønde var tydeligt markeret i marken.

 

Det var forinden besluttet, på hvilke steder og tidspunkter, bussen ville holde, og interesserede lodsejere kunne møde kommunen og Herning Vand's folk langs hele ruten.

  

Under besigtigelsen var det især hensynet til markdræn, som var af størst interesse for de fremmødte lodsejere. Repræsentanter fra Herning Vand A/S kunne i den forbindelse oplyse, at hvis et markdræn ved et uheld, under nedgravningen af spildevandsledningen, blev kappet, så var det op til Herning Vand A/S at sørge for at reparere drænet igen, og skulle det efter et stykke tid vise sig, at der var et dræn, der var gået i stykker, og årsagen stammede fra nedgravningen af spildevandsledningen, så var man berettiget til at forlange drænet repareret på Herning Vand A/S regning. - Denne ret forældes ikke. Så længe man kan påvise en sammenhæng, så vil Herning Vand skulle reparere drænet.  

 

En lang række af de lodsejere, som mødte frem til åstedsforretningen og/eller besigtigelsen, har valgt at acceptere det fremsendte tilbud om erstatning. Det betyder, at hvis der træffes endelig ekspropriationsbeslutning, så kan sagen afsluttes med udbetaling af den beskrevne erstatning, og at sagen ikke efterfølgende skal indbringes for taksationskommissionen.

 

Efter afholdelse af åstedsforretning og besigtigelse var der stadig et par lodsejere, som vi endnu ikke havde hørt fra, dem har vi i perioden efter, arbejdet for at komme i kontakt med. Status er ved sagens udarbejdelse, at 6 lodsejere endnu ikke har svaret på henvendelserne. Det er planlagt, at de vil få besøg på deres hjemadresse, så man kan indlede en dialog med dem. - Det forventes, at også de vil være indstillet på at indgå forlig om erstatningens størrelse.

 

Det er forvaltningens vurdering, at hovedparten af de berørte lodsejere vil underskrive det udleverede tilbud om erstatning. Ved åstedsforretningen og de efterfølgende telefonsamtaler, har der alene været én lodsejer, som ikke har ønsket at indgå i dialog med forvaltningen. Denne lodsejer gav dog udtryk for, at det var utilfredshed med en tidligere ekspropriation (Vejdirektoratets ekspropriation til motorvejen mellem Holstebro og Gødstrup), som var udslagsgivende, mere end det var utilfredshed med den i denne konkrete sag planlagte ekspropriation.

 

Ekspropriationsbeslutning

Forvaltningen anbefaler, at den i sagen beskrevne ekspropriation gennemføres. Efter beslutningen om ekspropriation vil der på den enkelte berørte ejendom blive tinglyst et dokument, som siger, at der er blevet eksproprieret fra ejendommen. Efter dette vil den tilbudte erstatning blive udbetalt. Senere vil der blive tinglyst et dokument, som omhandler den konkrete placering af ledningen.  

Økonomi

Herning Kommune har ingen udgifter i sagen, da alle udgifter betales af Herning Vand A/S.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at arealerne og rettighederne beskrevet i denne sag samt bilag eksproprieres til fordel for Herning Vand A/S

 

at de sager, hvor der ikke kan opnås enighed med lodsejeren om erstatningen, der indbringes sagen for taksationskommissionen i henhold til de gældende regler på området. I de øvrige sager udbetales den aftalte erstatning

 

at Herning Vand A/S afholder de til sagen forbundne udgifter. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

DNV-Gødstrup - arealbytte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med færdiggørelsen af kommunalt vejanlæg omkring DNV-Gødstrup er der behov for at gennemføre matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede arealfordeling mellem Regionen og Herning Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af Hilmar Sølunds Vej, fordelingsvej, stationsforplads og udvidelse af Gødstrupvej skal der gennemføres matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 

En foreløbig skitse over arealfordeling er tidligere behandlet på byrådsmødet den 27. januar 2015 pkt. 27. Vejanlægget er nu så langt fremskreden, at den endelige fordeling af arealerne kan fastlægges.

 

Regionen behandler sagen på deres møde den 26. juni 2019

 

Landinspektøren har opgjort arealerne, som kan ses på nedenstående oversigtskort. De gule områder er regionens, de overgår til Herning Kommune, og de røde arealer er Herning Kommunes, og de områder overgår til regionen, som friarealer omkring DNV-Gødstrup.

 

 

 

Økonomi

Prisen på jorden blev på byrådsmødet den 27. januar 2015 pkt. 27 fastsat til 14 kr./m2. Differensen mellem arealerne som Herning Kommune skal overtage og afgive, er opmålt til 30.867 m2, hvilket giver en udgift på 432.138 kr.

 

Udgiften afholdes indenfor det til formålet afsatte anlægsbudget på Serviceområde 09 Trafik, stednummer 222030 Regionshospitalet vest - infrastruktur.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at arealfordelingen mellem Herning Kommune og Region Midtjylland til etablering af kommunale vejanlæg og friarealer omkring hospitalet godkendes

 

atHerning Kommune overtager et areal på 30.867 m2 fra Region Midtjylland

 

at arealerne overdrages og købes til markedspris svarende til 14,00 kr./m2.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.02.00-Ø00-2-19 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af Kildehøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP