Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 16. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.


Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
   X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Administrationen fremlægger forårsopfølgningen/forventet regnskab for 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti samt drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af konstateret forbrug pr. 31. marts 2014.

 

Generelt er det værd at bemærke, at de såkaldte overførsler ikke er med i opfølgningen idet disse først blev godkendt i Byrådets møde i maj. Når det i budgetopfølgningen spørges til forventet regnskab, vil der i sagens natur være eksempler på, at der bliver meldt tilbage, at der forventes forbrug af disse eller dele heraf. En sådan tilbagemelding slår ud som et forventet merforbrug i forhold til det oprindelige budget, som er måltallet i sanktionslovgivningssammenhæng, hvorimod merudgiften bevillingsmæssig er afdækket.

Økonomi

DRIFT:

Det forventede regnskab for 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområde fremgår af nedenstående tabel.

  

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2014 fordelt på serviceområder:

 

[image]

 

På serviceområde 08 - Driftselskaber forventes en merindtægt på 0,3 mio. kr.

 

På serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 1,4 mio. kr. som fortrinsvis kan tilskrives tidsforskydninger i udbetalingerne.

 

På serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter med i alt 36,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. forventning om at den afsatte pulje på 33,0 mio. kr. til generelle reserver ikke anvendes. Desuden forventes mindreforbrug af selvforsikringspuljen med 1,1 mio. kr. og mindreforbrug på diverse konti på administrationsområdet.  

 

ANLÆG:

Det forventede regnskab 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområder fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2014 fordelt på serviceområder.

[image]

 

På serviceområde 01 - Byggemodning forventes der balance på indtægtsbudgettet efter at Byrådet på sidste møde godkendte en ændret bevilling på overførslerne fra 2013 til 2014.

 

På serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes merindtægter på 12,3 mio. kr., hvilket alene skyldes forskydninger mellem regnskabsårene.

 

På serviceområde 11 - Idræt og Fritid er merforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket skyldes forbrug af overførsel fra 2013.

 

På serviceområde 20 - Administration forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr. hvilkes ligeledes skyldes forbrug af overførsel fra 2013.

 

På anlæg ønskes anlægsbevilling til ombygning/renovering af lokaler på Rådhuset, hvor dels BEK dels OPB er placeret. Ombygningen giver samtidig mulighed for, idet der indrettes et antal permanente arbejdspladser på 3. sal, at opsige og fraflytte lejmål i Hedebankbygningen. Der ansøges om bevilling på i alt 2,1 mio. kr. Bevillingen finansieres af overførte midler fra de to forvaltninger.

 

 

FINANSIERING:

 

Det forventede regnskab 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af nedenstående tabel.

 

[image] 

På serviceområde 21 - Renteindtægter forventes merindtægter på 6,3 mio. kr. Dette kan bl.a. tilskrives forventning om større afkast af kapitalforvaltningen.

 

På serviceområde 22 - Renteudgifter forventes mindreudgifter på 1,0 mio. kr.

 

På serviceområde 26 - Udlån, Langfristede tilgodehavender forventes merudgifter på 8,9 mio. kr., hvilket kan tilskrives tidsforskydninger i udbetalinger til Landsbyggefonden. Beløbet er således overført fra 2013.

 

På serviceområde 27 - Afdrag på lån forventes p.t. mindreudgifter på 1,5 mio. kr.

 

På serviceområde 28 - Optagne lån forventes merindtægter på 56,2 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydninger i ældreboligbyggeri.

  

ØVRIGT:

Der er i sidste kvartal 2013 og 1. kvartal 2014 indgået 7 nye indkøbsaftaler (KOMUDBUD). Aftalerne medfører besparelser på 440.000 kr. i 2014, 536.000 kr. i 2015, 420.000 kr. i 2016 og 406.000 kr. fra 2017.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

 

at der sker bevillingsmæssige budgetændringer som følge af de nye indkøbsaftaler.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-14 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - for det samlede økonomiske område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Fagudvalgene fremsender hermed budgetopfølgning pr. 31. marts 2014  (forårsopfølgningen) for det samlede kommunale område til behandling og godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende behandling i byrådet den 24. juni 2014.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget den første af de tre politiske budgetopfølgninger på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2014.
 
Genbevillingerne var endnu ikke politisk vedtaget pr. 31. marts, hvorfor disse ikke er medtaget i korrigeret budget i denne budgetopfølgning. Dog har forvaltningerne indregnet forbrug af genbevillinger i forventet regnskab både på drift og anlæg.
 
Samlet viser drift og anlæg et forventet resultat på -209 mio. kr. hvormed der forventes et merforbrug på 133,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen kan tilskrives, at genbevillinger fra 2013 til 2014 ikke er indregnet i korrigeret budget, men er medtaget i forventet regnskab.
 
Samlet set forventes der et likviditetstræk på146,1 mio. kr., hvilket er 98,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget.
 
En detaljeret oversigt over regnskabsoversigten samt resultatopgørelser for alle drifts-, anlægs- og finansieringskonti fremgår af bilag 1.
 
Nedenfor gennemgås de forskellige indtægts- og udgiftsområder. For en mere udførlig gennemgang af budgetopfølgninger for de enkelte udvalg henvises til udvalgenes egen behandling af sagerne.
 
Indtægter
Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på indtægtssiden i forhold til korrigeret budget.
  
Drift
Den skattefinansierede drift viser et forventet resultat på 232,6 mio. kr. Dette er 20,2 mio. kr. bedre end korrigeret budget.
 
Det forventede regnskab for driftsudgifterne fremgår af tabel 1 nedenfor. Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 13,6 mio. kr. Holdes budgetbufferen på 33 mio. kr. ude, forventes der et merforbrug på 19,4 mio. kr.
 
Tabel 1 Skattefinansierede driftsudgifter, udvalgsopdelt
[image] 


På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 38,5 mio. kr., hvoraf 36,8 mio. kr. ligger på Serviceområde 20 Administration. Mindreforbruget kan tilskrives budgetbufferen på 33 mio. kr., mindreforbrug af selvforsikringspuljer på 1,1 mio. kr. samt generelle mindreforbrug på diverse konti på administrationsområdet.
 
Teknik- og Miljøudvalgets område forventer et merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives forskellige elementer såsom øgede udgifter til ejendomsskatter i Holing-området, manglende huslejeindtægter, øgede udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning. Der forventes samtidig et mindreforbrug/merindtægt på busdrift.
 
Under Børne- og Familieudvalget forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr., som består af et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, merforbrug på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og Serviceområde 16 Børn og Unge på henholdsvis 10,4 mio. kr. og 1,9 mio. kr. Da udvalget endnu ikke har det fulde overblik over konsekvenserne af skolereformen er der en vis usikkerhed forbundet med det forventede regnskab.  
 
På Social- og Sundhedsområdet forventes der et merforbrug på 18,2 mio. kr., hvilket er fordelt med 1,7 mio. kr. på Serviceområde 13 Handikap og Psykiatri og 16,5 mio. kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre. Merforbruget på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri skyldes, at besparelser i mulighedskataloget ikke har kunnet effektueres med den nødvendige hastighed.
På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre kan merforbruget bl.a. henføres til nedenstående punkter:

 • Merforbrug på 13,2 mio. kr. til diverse investeringer i nøglebokse, IT samt udviklingspuljer (der er overført midler fra 2013 til dækning heraf).

 • Vedvarende konsekvenser af åbning af plejecentre i Visitationens § 83, Hjemmehjælp.

 • Mindreindtægt i mellemkommunale indtægter

 • Håndtering af 1 mio. kr. vedr. potentialeafklaring.

 • Huslejeudgifter til Koloritten.

 • Håndtering af 1 mio. kr. i forbindelse med målgruppe afgrænsning i forhold til Serviceområde 13.

Der er flere vedvarende problematikker, som bearbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2015 og frem. Udvalget behandler en særskilt sag herom d. 17. juni 2014.
 
Beskæftigelsesudvalget forventer et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på baggrund af tilgængelig viden omkring aktivitetsniveau og prognose for udviklingen resten af året. Opfølgningen skal ses i sammenhæng med evt. reguleringer i forhold til budgetgaranti samt beskæftigelsestilskuddet.

 
Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til slutafregninger vedr. EM i Svømning, hvor der overføres et merforbrug fra 2013.

Forebyggelsesudvalget forventer et merforbrug på 10,1 mio. kr. som kan henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering som ligger uden for rammestyringen. Regionen har ikke kunnet levere valide data til beregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering og forventningen er derfor beregnet på baggrund af forbruget i 2013.
 
Sanktionslovgivningen

I forhold til sanktionslovgivningen (målt op imod det vedtagne budget inkl. besluttede tillægsbevillinger) forventes et samlet resultat for servicedriftsudgifterne på 3.287,4 mio. kr. jf. tabel 2.
Dette er et mindreforbrug på servicedriftsudgifterne på 16,6 mio. kr., hvorved kommunen under ét ikke står til at overskride den udmeldte ramme.
I mindreforbruget er indeholdt budgetbufferen på 33 mio. kr., der ikke er budgetteret anvendt. Holdes budgetbufferen udenfor, er der reelt set budgetteret med et merforbrug på 16,4 mio. kr. på servicedriftsrammen.

   
Tabel 2 Opgørelse af servicedriftsudgifter
[image]

 

Anlæg
På anlæg forventes et forbrug på 437,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 140,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette svarer til, at en stor del af genbevillingerne fra 2013 til 2014 anvendes.
Anlæg betragtes uden jordforsyning og renovation.
 
Tabel 3 Anlægsudgifter, udvalgsopdelt
[image]


Under Børne- og Familieudvalget forventes et merforbrug på 70,4 mio. kr. som følge af forskydninger i betalingsplanen for Snejbjerg Skole.
 
Jordforsyning
Som det fremgår af tabel 4 nedenfor, forventes indtægtssiden realiseret i overensstemmelse med det vedtagne budget. På udgiftssiden forventes et forbrug på 37,9 mio. kr., hvilket er 10,5 mio. kr. mere end oprindelig budgetteret.
Tages der højde for genbevillingerne fra 2013 til 2014, forventes det samlede resultat for jordforsyningen at gå i nul.
 
Tabel 4 Jordforsyning, køb/salg af jord
[image]


Finansiering
Det forventede regnskab 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af nedenstående tabel.
 
Tabel 5 Finansiering
[image]


På serviceområde 21 - Renteindtægter forventes merindtægter på 6,3 mio. kr. Dette kan bl.a. tilskrives forventning om større afkast af kapitalforvaltningen.

 
På serviceområde 22 - Renteudgifter forventes mindreudgifter på 1,0 mio. kr.
 
På serviceområde 26 - Udlån, Langfristede tilgodehavender forventes merudgifter på 8,9 mio. kr., hvilket kan tilskrives tidsforskydninger i udbetalinger til Landsbyggefonden.

 
På serviceområde 27 - Afdrag på lån forventes p.t. mindreudgifter på 1,5 mio. kr.
  
På serviceområde 28 - Optagne lån forventes merindtægter på 56,2 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydninger i ældreboligbyggeri.

 

Likviditet - indberetning af den gennemsnitlige likviditet pr. ultimo marts 2014

I henhold til det forventede regnskab for 2014, forventes det, at den bogførte likviditet ender på 98 mio. kr., hvilket i forhold til det vedtagne budget er en reduktion på 85,7 mio. kr.
 
Den gennemsnitlige likviditet, som er gennemsnittet over de seneste 12 måneder, er ultimo april på 613,4 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til ultimo 2013 på 32 mio. kr. Indregnes de forventede ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen, kan den gennemsnitlige likviditet forventes at falde igennem 2014 og ende på et niveau mellem 475 mio. kr. og 500 mio. kr.
 

Figur 1 Fordeling af gns. likviditet ultimo 1. kvartal, i mio. kr.

[image]

 

I den gennemsnitlige likviditet skal der tages højde for, at en del af likviditeten allerede er disponeret.

Af de 613,4 mio. kr. er 306,3 mio. kr. disponeret i forbindelse med overførslerne fra 2013 til 2014. Derudover er der disponeret 21,8 mio. kr. i forbindelse med udviklingsfonden.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer 

Følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger foretages med henblik på tilpasning af budgettet. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Der er i sidste kvartal 2013 og 1. kvartal 2014 indgået 7 nye indkøbsaftaler (KOMUDBUD). I forbindel med indgåelse af nye indkøbsaftaler fordeles besparelsen med 70% til kassen og 30% til udvalget. Aftalerne medfører besparelser 440.000 kr. i 2014, 536.000 kr. i 2015, 420.000 kr. i 2016 og 406.000 kr. fra 2017 som tilgår kassen.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Der har været et mindreforbrug på Albækvej på 656.000 kr., som anmodes anvendt til finansiering af asfaltslidlag på Trehøjevej. På den baggrund gives anlægsudgiftsbevilling på 656.000 kr. i 2014 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223079, 3. etape til asfaltslidlag på Trehøjevej. Stednr. 223082 Albækvej nedskrives med 656.000 kr., til finansiering af bevillingen til stednr. 223079, Trehøjevej.

 

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes øgede udgifter til ejendomsskatter på landbrugsområdet, som er lokalplanlagte til boligformål. Fra budget 2015 og frem er yderligere 661.000 kr. indarbejdet i rammen. For budget 2014 finansieres beløbet på 661.000 kr. af direktionens dispositionspulje.

 

Der foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2014 på Serviceområde 01 Byggemodning iht. til vedhæftede økonomiskema.

 

Børn- og Familieudvalget
Demografiberegningen for fri- og efterskoler medfører en reduktion på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskolen på 1,335 mio. kr. i 2014.
Det er en ændring på 233.000 kr., ift. første beregning.

 

Momsregulering på 1,9 mio. kr. vedr. 2013 tilføres som tillægsbevilling til Serviceområde 16. 

 

Tekniske budgetomplaceringer

- 157.000 kr. fra Serviceområde 12 til Serviceområde 16 til finansiering af videreførelse af 24-7

- 400.000 kr. fra Serviceområde 16 til Serviceområde 20 til dækning af administrative ressourcer i forbindelse med håndteringen af §41. 200.000 kr. vedr. 2013 og yderligere 200.000 kr. vedr. 2014.

- 203.000 kr. fra Serviceområde 10 til Serviceområde 13 til finansiering af specialklub overflyttet til Serviceområde 13 fra 2014 - overflytning skal have virkning fra 2014 og fremadrettet.

- 347.000 kr. fra Serviceområde 10 til Serviceområde 20 til udligning af indtægtsbudget vedr. opkrævning af forældrebetaling for selvejende institutioner, hvilket fra strukturændringen er indarbejdet i ressourcetildelingen - overflytningen skal ligeledes have virkning fra 2014 og fremadrettet.

- 686.000 kr. fra 52398 anlæg Tjørringhus til drift Serviceområde 16 - vedrørende udligning af anlægsudgift betalt på driften.

 

Social- og Sundhedsudvalget

På Social- og Sundhedsområdet har man ved angivelse af overførselsønsker på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri ikke været opmærksomme på, at anlægsregnskaberne for hhv. Skovlyset og Rosenholm er afsluttet i 2013. Dermed skal der ikke overføres uforbrugte midler fra Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri til 2014. På den baggrund reduceres anlægsoverførslerne under Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri – og dermed også de samlede anlægsoverførsler – med 3,395 mio. kr., der i stedet tilføres kassen.

 

Beskæftigelsesudvalget 
Der overføres 314.000 kr. til Serviceområde 16 Børn og Unge, konto 05.28.21, sted 521064, 24/7 Ungerådgivninge. Budgettet på konto 05.57.73 Kontanthjælp på Serviceområde 17 Forsøgelse og beskæftigelse nedskrives med 314.000 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget 
Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 2,094 mio. kr. til Serviceområde 14, Biblioteker i forbindelse med modtaget tilskud til en række projekter, funktion 03.32.50.
Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 2,084 mio. kr. til Serviceområde 14, Biblioteker i forbindelse med endelig beregning af centralbiblioteksbevillingen, funktion 03.32.50.
Forøgelse af indtægts- og udgiftsbevilling på anlæg vedr. stednr. 360098 til Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum med 2,8 mio. kr. samt frigivelse rådighedsbeløbet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsændringer/budgetomplaceringer, jf. sagsfremstillingens afsnit om bevillingsmæssige ændringer.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S55-2-14 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetforslag 2015-2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Budgetforslag for budgetperioden 2015-2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område fremsendes til behandling og godkendelse.

Sagsfremstilling

Materialet består af følgende:

 

 • Mål

 • Driftsbemærkninger

 • Ændringsskemaer

 

Jf. budgetproceduren for 2015 behandler fagudvalgene deres respektive budgetforslag for 2015-2018 inden disse indgår i det samlede budgetforslag, som fremsendes til orientering på byrådsmødet i juni 2014.

Økonomi

Budgetforslaget er udarbejdet med det afsæt at holde det indenfor den af Økonomi- og Erhvervsudvalgets afstukne ramme, men også med det afsat at foretage en kvalificeret vurdering af budgetbehovet for de kommende år.

 

Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i det af byrådet godkendte budget for 2014 samt overslagsårene 2015-2017. Budget 2015 - som vedtaget ved budget 2014-2017 - danner således grundlag for budgetforslaget for 2015-2018. Budgetforslaget for 2015-2018 er korrigeret for byrådsbeslutninger m.v., der har økonomisk påvirkning af budgetterne.

 

Rammerne og budgetforslaget er anført i 2014-prisniveau.

 

I budgetforslaget er provenuet af gevinstrealiseringen fra bølge 1-3 på 3,1 mio. kr. udmøntet.

 

Der er fra budget 2015 er indarbejdet en pulje på 5,0 mio. kr. til effektiviseringer, trimning og konkurrenceudsættelse. Denne pulje er endnu ikke udmøntet.

 

Desuden er medfinansieringen af ubalancen på handicapområdet udmøntet i budgetforslaget.

 

Der investeres i løbet af 2014 i et nyt ledelsesinformationssystem (LIS), og merudgifterne til dette er ligeledes finansieret inden for rammen på serviceområde 20 Administration.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetforslaget for 2015-2018, herunder målene, godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Orientering om budgetforslag 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til Budgetproceduren skal fagudvalgene aflevere forslag til budget 2015-2018 senest den 2. juni 2014.
Med denne indstilling gives en foreløbig orientering om fagudvalgenes budgetforslag
 
Næste politiske drøftelse af forslag til budget 2015 finder sted på Byrådets budgetkonference den 25.-26. august 2014.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) godkendte på mødet den 8. april 2014 efter 1. budgetkonference rammeudmeldingen for budget 2015-2018 - som udvalgenes budgetramme for budgetarbejdet.  

 

På det skattefinansierede område udgøres rammerne af overslagsårene fra det vedtagne budget 2014, korrigeret for tekniske korrektioner, den beregnede demografiske betydning samt tillægsbevillinger +/- pr. 7. april 2014.

 

Budgetforslaget på Serviceområde 17 tager med afsæt i rammen udgangspunkt i det aktuelle kendte niveau (pris x antal) tillagt et skøn for udviklingen i 2016-2018. Når økonomiaftalen foreligger i juni 2014 opdateres den foreliggende vurdering af udgiftsbehovet i henhold til de nye forudsætninger i økonomiaftalen. 

 

På baggrund af rammeudmeldingen har fagudvalgene udarbejdet og afleveret forslag til budget 2015-2018 bortset fra Social- og Sundhedsudvalget, der behandler deres forslag den 17. juni 2014.

 

Forslagene viser et samlet budgetforslag, der med enkelte undtagelser balancerer inden for de udmeldte nettodriftsrammer. I det følgende fremhæves problemstillinger på de enkelte udvalgsområder.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Intet at bemærke.    

 

Teknik- og Miljøudvalget

På Teknik- og Miljø området er der følgende udfordringer i budget 2015-2018: Serviceområde 01 Byggemodning: 0,6 mio. kr. vedr. øgede udgifter til ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål. Serviceområde 03 Kommunale ejendomme: 0,9 mio. kr. vedr. faldende indtægter på grund af manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af kommunale ejendomme samt stigende udgifter til ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing. Serviceområde 09 Trafik: Under vejbelysningen forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. samt et merforbrug på 1,3 mio. kr. til vejafvandingsbidrag. Herudover forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. på den kollektive trafik

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer at håndtere de beskrevne udfordringer indenfor egen ramme.

 

Udvalget har endvidere en særlig opmærksomhed omkring kommunens asfaltbudget.

 

Byplanudvalget

Intet at bemærke.  

 

Børne- og Familieudvalget

Der er fortaget omprioriteringer indenfor Børne- og Familiudvalgets område med i alt 7 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i følgende år.
 
Omprioriteringerne i 2015 er besluttet finansieret af restmidler fra genbevillinger dagtilbud fra 2013 med i alt 5 mio. kr. samt en generel reduktion af puljer mv. på dagtilbud med 2 mio. kr.
 
Midlerne er prioriteret til inklusionsindsatser 0-18 år, Videreførelse af forbyggelsespakker, oprettelse af en særlig innovationspulje samt diverse konkrete økonomiske budgetudfordringer
 
Omprioriteringerne i 2016-2018 finansieres blandt andet af en generel reduktion af puljer mv. dagtilbud. Omprioriteringerne 2016-2018 vurderes nærmere i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

 


Social- og Sundhedsudvalget

Budgetforslaget på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri er udarbejdet inden for de udmeldte rammer.    

 

Budgetforslaget på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre er udarbejdet inden for de udmeldte rammer.

 

Beskæftigelsesudvalget

I beskæftigelsesudvalgets budgetforslag er bevillingsbehovet 22,3 mio. kr. mindre end den udmeldte ramme.

 

Der er ved vurderingen taget afsæt i det forventede regnskab for 2014, samt aktuel viden om vedtagne regelændringer, ligesom der er indarbejdet prognose for den forventede aktivitetsændring på området.

 

Det bemærkes, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen ikke var kendt på budgetforslagstidspunktet.

 

I henhold til budgetvejledningen for 2015 revurderes udgiftsbehovet på serviceområde 17 i forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet for 2014. Udvalget vil blive præsenteret for denne revurdering i august 2014.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Intet at bemærke.  

 

Forebyggelsesudvalget

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering baseres i budget 2014 jf. tidligere praksis på KLs aktivitets- og udgiftsskøn, der forventes at foreligge som en del af den endelige økonomiaftale mellem KL og regeringen medio juni. I det foreliggende budgetforslag fremstår udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering som svarende til den udmeldte tekniske budgetramme, idet ændring til KLs skøn jvf. praksis foretages som teknisk korrektion senere i budgetprocessen.     

  

Økonomiaftalen

 

Regeringen og KL indgik den 3. juni 2014 aftale om kommunernes økonomi for 2015.

Aftelen indebærer ifølge KL, at kommunerne til næste år kan videreføre nogenlunde samme service som i år.

 

Nedenfor er i punktform oplistet hovedelementerne.

  

 • Skatten skal under ét holdes i ro i kommunerne. Staten giver et tilskud på op til 150 mio. kroner til skattenedsættelser.

 • Det særlige finansieringstilskud bliver videreført, med 2 mia. kroner som bloktilskud og 1 mia. kroner, der fordeles efter objektive kriterier, samt en lånepulje på 500 mio. kroner til kommuner med lav likviditet.

 • En moderniseringsaftale som forpligter regeringen og kommunerne til i 2015 og 2016 at frigøre i alt 2 mia. kr. til mere borgernær service. De konkrete tiltag omfatter bl.a. regelforenkling på beskæftigelsesområdet samt strukturtilpasninger på beredskabsområdet

 • Regeringen og KL har aftalt, at fem mindre opgaver flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark: Internationale opgaver, fleksydelse, begravelseshjælp, delpension og efterlevelseshjælp.

 • Fem andre og væsentligt større opgaver, som er blevet analyseret - herunder kontanthjælp og sygedagpenge – fastholdes på kommunale hænder.

 • Regeringen forpligter sig til at gennemføre ændringer i tilskuds- og udligningssystemet, hvis der i forbindelse med en beskæftigelsesreform vedtages ændringer i den statslige refusion.

 • De nuværende 87 kommunale enheder på beredskabsområdet skal pr. 1. januar 2016 samles i højest 20 nye kommunale beredskabsenheder.

 • Aftalen medfører, at anlægsudgifterne i kommunerne sænkes til 17,5 mia. kroner, mod godt 18 mia. kroner i år.

 • I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er regeringen og KL enige om at afsætte yderligere 350 mio. kr. til den nære, kommunale sundhed

 • Det er aftalt, at regeringen i samarbejde med KL og Danske Regioner samt telebranchen skal udarbejde en mere finmasket kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark

 • Der skal ses på rammerne for kommunernes fysiske planlægning, herunder planloven og udmøntningen af denne

 • Der er enighed om at lave et nyt frikommuneforsøg for fortsat at nytænke og modernisere den offentlige sektor

 • Der er enighed om at udarbejde en ny digitaliseringsstrategi, når den eksisterende udløber

 

 

Den videre proces

 

ØKE drøfter den aktuelle økonomiske situation og den kommende budgetkonference på mødet den 18. august 2014, hvorefter der afvikles budgetkonference.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen om det samlede forslag til budget 2015-2018 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Orienteringen sendes ikke til Byrådets behandling.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.08-S00-1-14 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Investeringsoversigtens afledte drift

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revision af den vedtagne investeringsoversigt, opsamling af afledt drift i den godkendte investeringsoversigt i tilknytning til budgetlægningen for 2015-2018 samt orientering om status for arbejdet med den kommende investeringsoversigt.

Sagsfremstilling

Rammerne for investeringsoversigten er udmeldt af Økonomi- og Erhvervsudvalget: Anlægsrammerne i 2015-2017 udgøres af det korrigerede budget.
 
Rammerne på investeringsoversigtens øvrige områder fra 2018 og frem udgør 123 mio. kr. netto (serviceområde 03-20 ekskl. 07 efter lån til ældreboliger). Afsættet for arbejdet er, at rammerne skal overholdes og politiske beslutninger/ gældende investeringsoversigt skal respekteres. 

En opfølgning på det korrigerede budget 2015-2017 og disse projekters overløb til 2018 viser, at der i udgangssituationen er luft i forhold til anlægsrammen på ca. 25 mio. kr. i 2018. 

I lighed med tidligere år er der større behov og ønsker til investeringer end den fastsatte ramme giver mulighed for. Der er samlet fremkommet nye behov for ca. 350 mio. kr. En mindre del heraf kan indarbejdes, jvf. råderummet på 25 mio. kr. Udenfor investeringsoversigten står derfor pt. en lang række projekter, som der skal findes en løsning på, på den ene eller anden måde. 


Til 2. budgetkonference foreligger en oversigt over evt. afledte driftsudgifter af nye forslag til projekter på investeringsoversigten.

 

Administrationen har samtidig foretaget en opfølgning på den vedtagne investeringsoversigt med det formål at udsøge projekter, hvor forudsætningerne siden projektet blev vedtaget som en del af investeringsoversigten er blevet ændret. Opsamlingen fremgår af bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget forholder sig til opsamlingen af den afledte drift med henblik på finansieringsløsning. Det vil sige enten rammekorrektion (kassefinansieret tillægsbevilling) eller finansiering indenfor den eksisterende bevilling,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget forholder sig til opsamlingen af de projekter, hvor forudsætningerne er ændrede med henblik på tilretning herunder i øvrigt forholder sig investeringsoversigten.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anviser fortsat, at finansiering af afledt drift sker indenfor den eksisterende ramme.

 

Opsamlingen af projekter, hvor forudsætningerne er ændrede er drøftet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-3-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Konkurrenceudsættelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
     

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

”Herning Kommune vil fra 2014 øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekronerne.”
 
Direktionen rapporterede på budgetkonferencen den 8. april om det foreløbige resultat og det videre forløb. Det videre forløb tager sig således ud:

 1. Behandling i ØKE den 29. april 2014

 2. Udsendelse til fagudvalg

 3. Tilbage til ØKE den 16. juni

 4. Behandling i BYR den 23. juni 2014

 5. Igangsættelse af proces

 

Denne sagsfremstilling adresserer punkt 2 og 3 i processen - dels Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område dels tilbagemelding fra fagudvalgene.

Sagsfremstilling

”Herning Kommune vil fra 2014 øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekronerne.” Således er det besluttet i det seneste budgetforlig.

 

Den bagvedliggende tanke er, at konkurrence om offentlige serviceydelser flytter opgaven hen, hvor den bliver varetaget bedst og billigst. En mere effektiv arbejdsdeling mellem den offentlige og private sektor betyder, at ressourcerne bliver udnyttet bedre.

 

Direktionen rapporterede på budgetkonferencen den 8. april om det foreløbige resultat og det videre forløb, som indebærer, at fagudvalgene skal på banen med det formål at fagudvalgene selv skal have lejlighed til at udpege relevante emner. Der tages afsæt i inspirationslisten fra budgetkonferencen, idet denne suppleres efter behov, og tragtmodellen og tankerne fra notatet i øvrigt

 

Tragtmodellen

Den konkrete vurdering af mulighederne for at øge konkurrenceudsættelsen kan tilrettelægges på flere forskellige måder. Det afgørende er, at der vælges en tilgang,
som sikrer en systematisk vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen om de enkelte opgaver i kommunens opgaveportefølje.
I det følgende præsenteres ”tragtmodellen” som er et af de konkrete værktøjer, der kan anvendes til at sikre en systematisk vurdering af mulighederne for at konkurrenceudsætte bestemte opgaver og samtridig det værktøj der anvendes i Herning Kommunes proces

 

Alle opgaver er i princippet emner til konkurrenceudsættelse, medmindre der er tale om myndighedsopgaver. Forskellige forhold kan dog have betydning for de samlede muligheder for og hensigtsmæssigheden af at konkurrenceudsætte en given opgave. Det er derfor nødvendigt at vurdere de enkelte opgaver i relation til en række interne og eksterne forhold.
Tragtmodellen kan i den sammenhæng fremhæves som et muligt værktøj. Modellen sætter fokus på centrale vurderingskriterier og opstiller en vurderingsrækkefølge, der kan bidrage til at sikre en målrettet og struktureret gennemgang af konkurrenceudsættelsesmulighederne på det enkelte serviceområde

 

Bedst og billigst

Konkurrence om de offentlige opgaver giver kun en gevinst for kommunen, hvis den medfører samme service til en lavere pris eller bedre service til samme pris. Derfor er det afgørende at vide, hvad der sker med kvaliteten, når en offentlig serviceydelse udliciteres. Dette er et væsentlig opmærksomhedspunkt, idet det er velkendt, at der mangler dokumentation for fordele og ulemper, når man udliciterer f.eks. ældrepleje og børnepasning. Således har Roskilde Universitet i samarbejde med en række faglige organisationer påbegyndt et storstilet forskningsprojekt, som skal afdække fordele og ulemper.

 

Produktivitetskommissionen bemærker at uanset om ydelsen leveres af det offentlige selv eller af en privat virksomhed, er det centralt, at opgaven er tilstrækkeligt godt beskrevet, at der er en god og ansvarlig ledelse, og at der føres et effektivt løbende tilsyn med kvaliteten i opgaveløsningen for at påse at serviceniveauet ikke glider.

 

Kontrolbud
Flere studier af området tyder på, at det ikke er de private aktører i sig selv, men konkurrencesituationen som skaber besparelser, når der påvises lavere priser ved udlicitering. Det afgørende er ikke, om opgaven ender med at blive udført i offentligt eller privat regi, men at der skabes konkurrence. Der er således i flere tilfælde også opnået betydelige besparelser i den offentlige sektors egne bud (såkaldte kontrolbud), og flere studier viser, at forskellen mellem offentlige og private alternativer bliver mindre over tid. Samtidig er det centralt, at der skabes en reel og ligeværdig konkurrence, så et offentligt monopol ikke afløses af en situation med privat monopoltilstand.
 
Herning Kommune vil konsekvent benytte kontrolbud, da det sikrer, at de medarbejdere, der i dag løser opgaverne i kommunalt regi, får mulighed for at synliggøre, om de er konkurrencedygtige i forhold til private leverandører.

 

Proces
Konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver er en omfattende proces – ikke mindst som følge af kravene i EU’s udbudsdirektiver. En umiddelbar vurdering er, at det vil være realistisk at udbyde 3-4 opgaver årligt med de nuværende ressourcer afhængigt af de valgte områders omfang og kompleksitet.
 
Udbudsprocessen tager ½ til et år afhængigt af omfang og detaljeringsniveau. Herefter følger implementering af den valgte løsning, inden den økonomiske effekt kan realiseres.
 
I forhold til at opnå en økonomisk effekt på 5 mio. kr. i 2015 og frem, er det nødvendigt at udvælge områder til konkurrenceudsættelse i 2014 og igangsætte udbudsprocessen i 2. halvår af 2014.
 
Det foreslås afdækningen sker i fire bølger med 3-4 emner afhængigt af de valgte områders omfang og kompleksitet. En kraftigere indsats vil fordre yderligere ressourcer.

 

ØKE's eget område

Som det fremgår ovenfor så er alle opgaver er i princippet emner til konkurrenceudsættelse, medmindre der er tale om myndighedsopgaver. Forskellige forhold kan dog have betydning for de samlede muligheder for og hensigtsmæssigheden af at konkurrenceudsætte en given opgave. Opgaverne spænder over: administrativ servicering af afdelinger, institutioner og skoler, herunder økonomi- og konsulentopgaver, ejendomsadministration og -service,  finansområdet (kapitalforvaltning), brandslukning (alarmkørsel), rengøring, revision til vedligeholdelse af Herning Torv.

 

Der vil på mødet blive nærmere redegjort for emnerne.

  

Tilbagemelding fra fagudvalgene

Fagudvalgene har jvf. ovenstående plan haft spørgsmålet om emner til konkurrenceudsættelse til behandling. Tilbagemeldingen, jvf. beslutningerne,  herfra er som følger:

 

Beskæftigelsesudvalget

Punktet behandles af udvalget den 11. juni 2014. 

 

Social- og Sundhedsudvalget

Punktet behandles af udvalget den 17. juni 2014. 

 

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget peger på befordring, herunder specialkørsel og rengøring som mulige områder til konkurrenceudsættelse. Her ud over ønskes potentialet afdækket i forhold til eventuel konkurrenceudsættelse af Facility Management.
 

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik og Miljøudvalget besluttede, at følgende opgaver konkurrenceudsættes fra
1. januar 2015:

- Naturpleje - forårsklargøring samt opsætning af hegn med et samlet budget på  200.000 kr. udbydes som et rammeudbud

- Naturpleje - plantning af nye kulturer samt skov med et samlet budget på 200.000 kr. udbydes som et rammeudbud  

 

og at den udbudte opgave på vedligehold af kommunens grønne områder (1,377 mio. kr.) hjemtages pr. 28. februar 2015, og med en forventning om min. 16 % reduktion af udgifterne til opgaven ved hjemtagning.  

 

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, at følgende yderligere opgaver kan konkurrenceudsættes:

- Administration af lejemål - med et samlet budget på 870.000 kr.

- Rengøring af rådhusbygninger - med et samlet budget på 2,5 mio. kr.  

 

og at der foretages en nærmere undersøgelse af potentialet ved konkurrenceudsættelse af teknisk serviceopgaver på kommunens institutioner, herunder rådhusbygningerne. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget peger på udgifter vedr. stadion- og idrætsanlæg på ca. 8 mio kr. der anvendes til kommunens udendørs idrætsarealer, herunder græsslåning, skatter, afgifter, lysanlæg, mål og net som muligt emne.

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at udvalget drøfter emner for udlicitering indenfor udvalgets ressortområde,

 

at udvalget orienteres om og forholder sig til de fremsendte forslag fra fagudvalgene.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender oplæg til konkurrenceudsættelse som fremlagt på mødet mhp., at administrationen arbejder videre med en kvalificering. De enkelte områder fremlægges efterfølgende.

 

Sagen fremsendes ikke til behandling på Byrådets dagsorden.  

 

Sagsnr.: 13.10.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Poul Venø  

Orientering om status på teleudbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

I Byrådets politiske arbejdsgrund ønskes en kortlægning af bredbåndsdækningen i kommunen samt en oversigt over eventuelle håndtag, der kan bringes i anvendelse for at påvirke udbredelsen i positiv retning. Status på kortlægningen af bredbåndsdækningen fremsendes til orientering.

 

Folketingets Teleforlig af 1999 og kommunalfuldmagten optræder som begrænsende faktorer i forhold til kommuners muligheder for at deltage aktivt i udbygning af bredbåndsdækning. Der er dog mulighed for, at kommunerne i forbindelse med deres indkøb af telefoniydelser kan stille krav om bedre mobil dækning af hensyn til egne arbejdsgange – og i forlængelse heraf opnå en afsmittende effekt på den generelle dækning for kommunens medarbejdere og indirekte til gavn for erhvervslivet og borgerne.


Herning Kommune har derfor i samspil med Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Skive og Holstebro Kommune forberedt et fælles udbud på området, hvor man har sikret sig en mærkbar stramning af kravene til mobildækningen i kommunerne. Det forventes, at realisere bedre priser end de aktuelle leveringsaftaler under SKI 02.08. Samtidig er der grund til at forvente, at udbuddet vil medføre en forbedret mobildækning i kommunerne til gavn for digitaliseringsproces, erhvervsliv og borgere generelt.
Udbuddet indeholder som nævnt fastnettelefoni, mobiltelefoni, mobile bredbåndforbindelser og mobiltelefoner. Udbuddet indeholder derimod ikke faste fiber bredbåndsforbindelser. Der henvises til økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at det er aftalt, at der skal udarbejdes en finmasket kortlægning over mobil- og bredbåndsdækningen i hele landet.  

Sagsfremstilling

Kommunens ansatte, borgere og erhvervsliv deler et fælles problem med mangelfuld dækning inden for både mobiltelefoni (tale) og mobile bredbåndsforbindelser (data) samt fiber bredbånd. Begge dele er indeholdt i det ofte anvendte men løsere begreb mobildækning og dækning.


Baggrund

Den stigende digitalisering af kommunale arbejdsgange og borgerbetjening forudsætter en væsentligt udvidet brug af mobiltelefoner, tablets og andre former for bærbar teknologi. Denne udvikling medfører for kommunerne en stor afhængighed af tidssvarende mobile tele- og data forbindelser. I Teleforliget af 1999 var det forudset, at markedskræfterne over tid ville sikre en tidssvarende landsdækkende udbredelse af netværk til bredbånd. Uden for de store byer er dette mange steder ikke sket – og konkret er der en oplevelse af mangelfuld dækning mange steder bl.a. i Midt- og Vestjylland.


Det er ikke muligt for kommunerne at stille direkte krav til bedre dækning for borgerne. En sådan udbygning af den samlede mobildækning og fiber bredbånd kan alene løses af markedskræfterne eller, hvor de ikke slår til, ved Folketingets mellemkomst jævnfør Teleforliget i 1999. I stedet kan kommunerne øge kravene til dækning for egne medarbejdere og aktiviteter.  


Eget udbud på tele- og dataforbindelser er med andre ord en oplagt måde at fremme bedre mobildækning for kommunens ansatte – og i den forbindelse kan man håbe på en afsmittende effekt på den samlede dækning i kommunen til gavn for erhvervsliv og borgere generelt.
I forbindelse med hhv. udbuddet af SKI aftale 50.48 og genudbuddet af SKI aftale 02.08, har det ikke været muligt at argumentere over for SKI til at stramme kravene til mobildækning i en grad som probat ville tage hånd om nævnte dækningsproblemer i Midt- og Vestjylland. Derfor har Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Holstebro og Herning Kommuner forberedt et fælles udbud. De seks kommuner er gået målrettet efter at sikre bedre dækning til gavn for egne medarbejdere og deres arbejdsgange, herunder understøttelse af fremtidig digitalisering, og der forventes dertil en positiv afsmitning på den samlede dækning med mobiltelefoni og mobil datatrafik i kommunerne generelt.


Eget udbud

I fraværet af probate virkemidler i eksisterende teleaftaler, mangler Herning Kommune på kort og mellemlang sigt løsninger på den nuværende utilfredsstillende dækningsgrad – dette er det væsentligste argument for at gå i eget udbud. I det aktuelle udbud er det derfor besluttet at vægte forbedret dækning tungt. Derudover arbejdes der på en række krav som pt. omfatter følgende:

 1. Den generelle dækning af bebyggelse i kommunerne skal være på mindst 98,5 %, hvor tidligere udbud på området har anvendt 98 % dækning som tilfredsstillende grænse.

 2. Inden for en kortere tidshorisont skal alle kommunale adresser uden undtagelse være tilfredsstillende dækket udendørs. Dette er også en stramning ift. tidligere udbud.

 3. Det forventes at lade leverandørerne konkurrere på at tilbyde den bedste indendørs dækning på kommunale adresser, hvilket omfatter garantier for tidssvarende sendestyrke og båndbredde. Denne del vejer tungt i evalueringen.

 4. Det forventes at lade leverandørerne konkurrere om at tilbyde forbedret dækning af konkrete geografiske områder med aktuel dårlig dækning. Der anvendes flere områder pr. kommune end i tidligere udbud.

 5. Der åbnes for at kommunerne kan presse leverandørerne til at udbygge mobildækningen i de seks kommuner. Hvis dialog ikke leder til tilfredsstillende løsninger på oplevet dårlig dækning, kan kommunerne udpege et begrænset antal områder, hvor en leverandør i sidste instans kan tvinges til at opsætte sendeudstyr i en kommunalt opført og ejet mast. Denne mulighed er ikke tidligere anvendt i udbud.

 

Sortiment
Da dårlig dækning med mobiltelefoni og mobile bredbåndsforbindelser opleves som hæmmende for den kommunale digitalisering, har disse ydelser naturligt en stor betydning i udbuddets kravspecifikation. Samtidig er fastnettelefoni og telefoniinfrastruktur helt nødvendigt. For at øge aftalens økonomiske værdi og dermed forbedre kommunernes forhandlingsposition yderligere, har kommunerne valgt også at inkludere køb af mobiltelefoner i aftalen. Denne beslutning bør i sig selv lede til et generelt forbedret prisniveau på alle ydelser og varer i udbuddet.
 
Udbuddet forventes at følge nedenstående vejledende tidsplan:

Bekendtgørelse afsendt til TED
Nu
Tilbudsgiver opfordres til at stille sine spørgsmål senest den 04.08.2014. Spørgsmål vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb
12.08.2014
Sidste frist for modtagelse af tilbud
18.08.2014 kl. 12.00
Forventet tilbudsvurdering / beslutning om leverandørvalg
Uge 34+35
Stand-still periode
Uge 36
Forventet kontraktunderskrivelse
Uge 37
Aftalens ikrafttræden
01.11.2014

 

Aftalen vil løbe i tre år med mulighed for forlængelse i yderligere et år, hvilket kan besluttes af kommunerne individuelt. En kommune kan derfor udtræde af aftalen efter tre år, selv hvis de øvrige vælger at forlænge aftalen. Forlængelsen træder dog automatisk i kraft for en kommune, som vælger at gennemtvinge opsætning af sendeudstyr i kommunale master. Dette er vedtaget for at sænke teleudbydernes risiko, hvilket forventes at medvirke til at sikre attraktive priser trods øgede krav til samme udbydere.
    
Konklusion og fremadrettet perspektiv
I udbuddet har man som sagt fravalgt at inkludere faste fiber bredbåndssforbindelser, da det er Teleforliget af 1999, der styrer dette. Med de seks deltagende kommuner, er der grund til at tro på et gevinster inden for følgende områder:

 • Et fordelagtigt prisniveau i forhold til eksisterende aftaler

 • En forbedret dækning ude og inde på kommunernes adresser

 • En afsmittende effekt på den samlede mobildækning i alle kommunerne, til gavn for daglig drift for kommunens medarbejdere, digitalisering samt indirekte for borgernes hverdag og erhvervslivets muligheder.

 

Udbuddet forventes således at forbedre ovenstående forhold på kort og mellemlang sigt. En generelt forbedret adgang til hurtige og billige bredbåndsforbindelser samt en større udbygning af mobildækning generelt i Danmark kan naturligvis ikke løftes ved dette udbud – og kalder derfor på fornyet opmærksomhed omkring et nyt landsdækkende teleforlig. Dette kan suppleres med påvirkning af SKI til større lydhørhed overfor regionale og lokale behov, hvilket vil reducere det tilsvarende behov for lokale udbud.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning som en status.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en kortlægning på mobildækning.  

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen. 

 

Sagen sendes ikke til behandling i Byrådet.  

 

Sagsnr.: 00.16.00-A00-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Udvikling af Herning Kommunes dialog med unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Mette Højborg, Jacob Phillipsen

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede den 19. august 2013 nye måder at involvere unge i demokratiet på, herunder etablering af et ungdomsråd. Udvalget besluttede, at endelig stillingtagen til etablering af nye initiativer, herunder evt. et Ungdomsråd skulle afvente konklusioner og anbefalinger fra et samarbejde med studerende fra AU Herning. Økonomi- og Erhvervsudvalget bad samtidig om en afdækning af, hvad erfaringerne med ungdomsråd er i andre kommuner.

 

Der fremsendes hermed en opfølgning på sagen.

 

Sagsfremstilling

Studerende fra AU-Herning har i en undersøgelse i efteråret 2013 peget på, at der er behov for at arbejde med dialogen og dialogformen, hvis de unge i Herning skal engagere sig mere i lokalpolitik, end de gør på nuværende tidspunkt. Når de unge ikke engagerer sig, skyldes det ofte manglende tid og viden om lokalpolitik. De anbefaler, at der skabes en arena, hvor de unge og kommunen kan mødes på neutral grund og blive klogere på hinanden. Derudover peger de studerende på, at det vil fremme dialogen og de unges engagementet, hvis mødet også er præget af humor, nærvær og socialt samvær.

Der er tale om en eksamensopgave for studerende på faget Innovativ konceptudvikling på AU Herning. De studerende har fremlagt deres konklusioner for cheferne i administationen.

 

Anbefalingerne peger ikke i retningen af etableringen af et formelt klassisk ungdomsråd, hvor unge taler med unge. Umiddelbart tyder erfaringerne fra andre kommuner heller ikke på, at man må nære alt for høje forventninger til ungdomsrådets interesse i politiske spørgsmål, så længe de debatteres indenfor kommunens vante rammer og dialogformer. Vi skal med andre ord gøre noget nyt.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet giver i den såkaldte Marianne Thyrring-rapport "Op af sofaen" en række overordnede anbefalinger, ift. hvordan kommunerne kan skabe mere dannelse og bedre inddragelse af de unge:

 

 • Tag de unge alvorligt

 • Tilpas unge-inddragelsen til de lokale forhold

 • Møde de unge, hvor de er

 • Træn de unge i demokrati

 

Det indstilles, at administrationen arbejder videre med alternativer til et ungdomsråd. Målet skal være at erfaringsopsamle og dele de erfaringer, vi allerede har i organisationen og samtidig eksperimentere med nye ad hoc baserede metoder. Herning Kommune har i forvejen en række velfungerende fora, hvor unge frivilligt engagerer sig på forskellig vis. Det ses typisk inden for kultur- og fritidsområdet, men også blandt studerende og politiske ungdomspartier. Der er således allerede etablerede foraer / indgangsdøre, der kan bringes i spil i nye dialogformer.  

Herning Bibliotekerne har erfaringer med arbejdet med dialog og demokratifremme, og det nye bibliotek i midtbyen vil derfor have en central rolle i udviklingsarbejdet.

 

Økonomi:

Der lægges op til en metodisk udvikling ift. nye måder at involvere unge på. Udgifterne afholdes indenfor de eksisterende rammer.  

 

Der er ikke afsat midler til etablering af et formelt organ, f.eks. et ungdomsråd.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning,  

 

at Herning Kommune arbejder videre med at afprøve nye dialogformer for unge som alternativ til et formelt ungdomsråd.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.02.01-G01-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

ZULU Sommerbio arrangement den 6. og 7. august 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Frank Hyldgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

TV ZULU har kontaktet Herning Kommune om muligheden for Herning som værtsby for ZULU Sommerbio i august 2014.

Sagsfremstilling

TV ZULU afholder hvert år ZULU Sommerbio rundt om i landet. Denne gang er Herning spurgt om muligheden som værtsby.

 

På grund af TV ZULU's markedsføring allerede er startet, har By, Erhverv og Kultur givet tilsagn om Herning som værtsby. Det er vigtigt at være med i denne markedsføring fra start. Udover Herning er det Århus, Aalborg, Odense, København, Vejle og Sønderborg.

 

Herning bliver en del af det officielle Zulu Sommerbio program 2014, som markedsføres i TV-spots på TV2 og Zulu samt eksponering på Zulu.dk og Zulu Sociale medie profiler.

 

Arrangementet skal ses både som et underholdningsarrangement for kommunens borgere og som branding på national tv.

 

Zulu Sommerbio har i de sidste 12 år inviteret glade filmfreaks til gratis film under
åben himmel i Danmark.

 

Arrangementet afholdes på Torvet både den 6. og 7. august 2014.

 

Udgifter til ZULU Sommerbio er strøm til eventen, oprydning og renovation i forbindelse med de 2 afviklingsdage samt 100.000 kr. eksl. moms.

 

TV ZULU står selv for teknisk afvikling og biograf set-up, eventafvikling, rettigheder til film og musik, inkl. Koda og Gramex. til de 2 filmvisninger, et passende antal toiletter, en bod hvorfra der sælges Zulu Sommerbio merchandise, slik, popcorn, sodavand
og varme drikke samt markedsføring.

Økonomi

Udgiften til Torvet på ca. kr. 3.000 finansieres af Torvekontoen og udgifter til arrangementet kr. 100.000 finansieres af Serviceområde 20, Turisme og Oplevelsesprojekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at udvalget tager den administrative beslutning om tilsagn til efterretning,

 

at udgifterne til torvet finansieres af Serviceområde 15, Torvekontoen, forventet 3.000 kr.,

 

at udgiften til ZULU Sommerbio finansieres af Serviceområde 20, Turisme og Oplevelsesprojekter, på i alt 100.000 kr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen, da han finder, at det ikke er en kommunal opgave.  

 

Sagsnr.: 23.05.12-A00-1-14 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Beslutningskompetence til Aarhus Kommune i sager om udenlandsk arbejdskraft

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin og Leo Pedersen

Sagsresume

I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skal håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. Centrene, som nu hedder International Citizen Service (ICS), er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København og havde i etableringsåret over 10.000 henvendelser fordelt på en ugentlig åbningstid på 2*4 timer. Centrene har i det daglige bofællesskab med andre relevante myndigheder, fx Statsforvaltningen og SKAT, ligesom ”Work in Denmark” også indgår som en samarbejdspartner. Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver ift. fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft
 
Der er nu etableret lovhjemmel til, at en udvalgt ICS kan foretage den fulde ekspedition og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid, at tilflytterkommunen delegerer kompetencen til ICS’en.

Sagsfremstilling

ICS’en kan inden for de nuværende rammer ikke færdiggøre den administrative sagsbehandling af udenlandske borgere, der følger af opholdstilladelse for ikke EU-borgere og registreringsbevis for EU-borgere, - det være sig skattekort, sundhedskort, udstedelse af cpr. nr. og kørekort. Den udenlandske borger henvises til egen kommune for tildeling af cpr.nr, udstedelse af sundhedskort og kørekort. For at understøtte, at den kommunale sektor rent faktisk er borgerens indgang til det offentlige og for at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgerens sag kan blive færdigekspederet i ICS’en.
 
Det er der nu sikret mulighed for med ændringer i henholdsvis Cpr-lovens § 6, stk. 6:
 
”En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR.”


og i Sundhedslovens § 12, stk. 9:
 
”En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service…...” 

Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de to opgaver til udførelse i ICS’en, såfremt borgeren vælger at rette henvendelse der fremfor i tilflytterkommunen.
 
Med muligheden for at samle den administrative håndtering af udenlandsk arbejdskraft i de fire kommunale centre, får kommunerne mulighed for at vise, at man kan samarbejde om at yde en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere. For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det KL’s anbefaling, at kommunerne bakker op om modellen.
 
Den digitale understøttelse er tilvejebragt primo april måned, hvorfor samarbejdet kan iværksættes umiddelbart.

Økonomi

Det samlede antal indrejser i Herning kommune i 2012 var 1381 personer. Heraf vurderes, at max. 400 borgere eventuelt ville benytte ICS’en i Aarhus, - hvis det er det nemmeste for dem.
 
Kommunen modtager kvartalsvis afregning fra ICS’en. Hver ekspedition, som foretages af ICS’en på vegne af tilflytterkommunen, afregnes med en pris på 117. kr. Beløbet er fastsat på baggrund af KL’s kanalpriser. Alternativt er der mulighed for efter aftale med ICS’en at indstationere en medarbejder. Ved valg af denne løsning er der ingen afregning mellem ICS’en og tilflytterkommunen.
 
Dette betyder, at der for denne service kan forventes en udgift på op til 50.000 kr., som dækkes inden for nuværende budget. Ordningen med at udstationere en medarbejder vurderes ikke fordelagtig pt.
 
Udviklingen i antallet af borgere der følges nøje og aftalen kan opsiges med 6 måneders frist af begge parter og ændres såfremt vi ønsker at indstationere en medarbejder i stedet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at kompetencen til at udstede cpr.nr. og sundhedskort delegeres til International Citizen Service i Aarhus for så vidt angår de borgere, der er omfattet af målgruppen, og som selv retter henvendelse til ICS-center Aarhus.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 85.00.00-Ø59-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Lempelse af krav om garantistillelse ved håndværksarbejde for Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Forslag om ny grænse for garantistillelse ved håndværksarbejder for Herning Kommune på 500.000 kr. mod tidligere 100.000 kr.

Sagsfremstilling

Herning Kommune stiller p.t. krav om økonomisk garanti fra entreprenøren ved håndværksarbejder over 100.000 kr. Langt størstedelen af aftalerne indgås på teknik- og miljøområdet af enten Kommunale Ejendomme eller Vej, Trafik og Byggemodning.  

 

Dansk Byggeri har på et møde i marts 2014 opfordret til, at forhøjelse af beløbsgrænsen for garantistillelse i Herning Kommune overvejes.

 

Garantistillelsen kan især for de mindre og mellemstore håndværkere være en økonomisk belastning. Mange garantistillelser over længere tid belaster kreditværdigheden, hvilket kan gøre det dyrt og besværligt for en virksomhed at tilvejebringe nye garantier.

 

Beløbsgrænsen for garantistillelse tæller med som et parameter, når Dansk Byggeri vurderer på en kommunes erhvervsvenlighed.

 

Sagen har været forelagt direktionen den 22. maj 2014 forud for behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet en eventuel forhøjelse af beløbsgrænsen for garantistillelse fra 100.000 kr. til 500.000 kr. skal gælde alle håndværksarbejder udført for Herning Kommune - uanset hvilken forvaltning/afdeling, der bestiller.

  

Fakta om garantistillelse:
Når kommunen udbyder opgaver, kan der forlanges sikkerhedsstillelse af leverandøren. Den giver kommunen økonomisk tryghed, hvis leverandører ikke overholder sin kontrakt eller går konkurs.

Retningslinjerne fremgår af AB 92, § 6, hvor der kan forlanges garanti for 15 % af kontraktens omfang indtil aflevering af byggeriet, hvorefter garantien nedskrives til 10 %.

 

Efter 1 års gennemgang nedskrives garantien til 2 % forudsat at eventuelle fejl og mangler er udbedret.

 

Garantien bortfalder efter 5 år, forudsat at eventuelle fejl og mangler er udbedret.
 

Hvad gør andre kommuner?
Praksis i kommunerne er meget forskellig, idet nogle altid forlanger garanti uanset arbejdets omfang, mens næsten hver tredje kommune nøjes med at stille krav om arbejdsgaranti ved udbud af opgaver, der overstiger en beløbsgrænse på 500.000 kr.

Nedenstående tabel er fra Dansk Byggeri, 2013, og viser beløbsgrænser for garantistillelser i kommunerne:

 

[image]


I forhold til de omkringliggende kommuner kan oplyses, at praksis i Viborg Kommune er, at der først stilles krav om garanti ved arbejder over 1 mio. kr. Holstebro Kommune ændrer grænsen for garantistillelse til 500.000 kr. pr. 1. juli 2014.
 

Konsekvenser af forhøjelse af beløbsgrænsen for garanti:.

Nedenstående tabel viser regneeksempler på garantier ved forskellige beløbsgrænser:

[image]

 

Det er uomtvisteligt, at der teknisk set mistes økonomisk sikkerhed, såfremt beløbsgrænsen hæves fra de nuværende 100.000 kr. til 500.000 kr.

 

Imidlertid er erfaringen i praksis, at der sjældent gøres brug af en garanti, idet håndværkeren af hensyn til både firmaets renomme og muligheden for at komme i betragtning til nye arbejder ved Herning Kommune har en naturlig interesse i både at udføre arbejdet som aftalt og at udbedre eventuelle fejl og mangler ved et udført arbejde.

 

Undtagelsen er naturligvis ved konkurs, hvor der vil skulle rekvireres en ny håndværker til at færdiggøre arbejdet/udbedre eventuelle fejl og mangler efterfølgende. I sådanne tilfælde kan en garanti være relevant.

 

Erfaringen i Herning Kommune er dog, at denne situation yderst sjældent opstår ved arbejder i den størrelsesorden (100-500.000 kr.), der er tale om her.

 

Typisk sker betaling til håndværkeren først, når arbejdet er udført. Samtidig er der som oftest tale om overskuelige og konkrete arbejder, hvor eventuelle fejl og mangler vil kunne identificeres allerede ved afleveringen og altså før betaling finder sted.    


Konklusionen er således, at der ikke vurderes at være væsentlig økonomisk risiko forbundet med en forhøjelse af grænsen for garantistillelse i Herning Kommune, hvorfor det indstilles at hæve grænsen til 500.000 kr. med virkning fra den 1. august 2014.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at beløbsgrænsen for krav om garantistillelse i forbindelse håndværksarbejder udført for Herning Kommune hæves fra 100.000 kr. til 500.000 kr.,

 

at ændringen træder i kraft pr. 1. august 2014.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet, således

 

at beløbsgrænsen for krav om garantistillelse i forbindelse håndværksarbejder udført for Herning Kommune hæves fra 100.000 kr. til 1.000.000 kr.,

 

at ændringen træder i kraft pr. 1. august 2014,

 

at ordningen evalueres inden udløbet af indeværende byrådsperiode.

 

Sagsnr.: 03.02.00-G00-6-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligselskabet Fruehøjgaards helhedsplan for renovering af afdeling Fruehøj i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose og Leo Petersen

Sagsresume

Boligselskabet Fruehøjgaard ønsker at renovere afdeling Fruehøj. Afdelingen består af 350 almene boliger centralt beliggende i Herning by.  Renoveringen har 2 overordnede formål:

A/ genoprette konkrete byggefysiske forhold vedr. facader og ventilation mv.,

B/ fremtidssikre lejemålene ved øget tilgængelighed og omdannelse fra mindre til større lejemål. Der lægges derfor op til nedlæggelse af 60 lejligheder.

 

Renoveringsplanen kræver kommunal godkendelse, kommunal garantistillelse og kommunal kapitaltilførsel. Planen er udarbejdet i dialog med Landsbyggefonden (LBF).  

Gennemgribende renoveringstiltag som denne betegnes som helhedsplaner.

Denne helhedsplan for et alment boligområde er den første af forventet 5 i indeværende byrådsperiode.

Sagsfremstilling

Der er over årene gennemført flere helhedsplaner af almene boliger i Herning Kommune, senest i afdelingen Lyngbyen i Gullestrup og i Brændgårdparken i Herning by. Baggrund for helhedsplaner har hidtil været genopretning af konkrete byggefysiske forhold og nødvendige forandringer for at afhjælpe udlejningsvanskeligheder. Afdeling Lyngbyen var nødlidende pga. manglende udlejning. Der blev derfor i den helhedsplan fjernet 55 boliger, svarende til en hel boligblok.

 

Afdeling Fruehøj afskiller sig fra tidligere helhedsplans-indsatser ved ikke at have udlejningsvanskeligheder. Afdelingen beskrives derimod som socialt velfungerende med stabil efterspørgsel. En spørgeskemaundersøgelse blandt fraflyttere i 2012 viser en samlet tilfredshedsscore på 8,6 på en 10-skala, hvor 10 er det bedste.

Boligselskabet ønsker at udvise rettidig omhu ved at modernisere boligmassen for også fremover at kunne matche lejernes krav til boligstandard. I dag er huslejeniveauet og beliggenhed konkurrenceparametre.

 

Beskrivelse af afdeling Fruehøj i dag

Afdelingen er opført i årene 1953 - 1957 i tidstypisk kvalitet og indretning. Der er 19 boligblokke med hver 3 etager samt 5 små dobbelthuse bygget i 1½ plan.

Afdelingen ligger mellem Fruehøjvej, Grundtvigsvej og Brorsonsvej i den nordvestlige del af Herning by.

 

Hovedparten af boligerne har en mindre indskudt altan. Facaden er af teglsten.

Alle 19 blokke har stueetagen hævet ½ etage over terræn. Det betyder, at al adgang til boligerne sker via trappe. Generelt beskrives boligerne som velindrettede men præget af små rum og meget små og utidssvarende køkkener og badeværelser. Der er kamre ned til 5 m2, badeværelser ned til 3 m2 og køkkener ned til 6 m2. Køkkenerne blev renoveret i 1995-96.

  

Beboerne har godkendt helhedsplanen på afdelingsmøde i marts 2014.

 

Helhedsplanens indhold:  

 

A/ Genopretning af konkrete byggefysiske forhold

En rådgiverrapport fra Midtconsult peger på bl.a. følgende udfordringer:
 
Bygningernes isoleringsforhold er yderst begrænset og ikke tidssvarende.
Ydervæggene er slidte med sætningsskader og nedbrudte fuger.
Der er konstateret nedbrydningsskader på kloakledningsnettet.

Der er mangelfuld og utidssvarende ventilation i bad og køkken.

Der er utætheder i taget.

Der er klager over nabostøj som følge af utidssvarende isolering.

Der er ikke monteret individuelle vandmålere, så afregning af forbrug sker kollektivt.

Helhedsplanen indeholder nødvendige tiltag, der udbedrer ovenstående udfordringer.  

   

 

 

B/ Fremtidssikring med øget tilgængelighed og omdannelse af mindre lejemål

Der lægges op til nedlæggelse af op til 60 lejligheder. Det endelige antal nedlæggelser kendes først efter arkitektskonkurrence er gennemført. Skitsen ser foreløbig ud som følger:  

 

 • ca. 1/3 af lejlighederne i blokkene bliver indrettet med tilgængelighedsforhold via elevator. Lejlighedsstørrelsen ændres for at give plads til venderadius på kørestol.

 • ca. 1/3 af lejlighederne i blokkene får flere m2. Det sker ved sammenlægning af lejligheder.

 • ca. 1/3 af lejlighederne i blokkene forbliver uændret i størrelse, men der gives mulighed for at disponere indretningen anderledes.

 • De 5 småhuse ændres fra 4 til 2 lejemål i hver, dvs. der reduceres fra 20 til 10 lejemål.

 

Der er planlagt modernisering af køkken og bad i alle boliger.

 

Helhedsplanen oplæg til omdannelse af boligmassen:

Boligstørrelse
50-65 m2
65-80 m2
80 - 95 m2
95 -110 m2
110 m2 +
ialt
 
Antal boliger
i dag
 
47
 
202
 
91
 
10
 
0
 
350
Antal boliger fremover
 
9
 
33
 
116
 
112
 
20
 
290

 

Der er i dag ingen boliger med tilgængelighed. Der lægges op til, at 90 boliger fremover har adgang via elevator.

 

Renoveringen vil fordre en genetablering af udearealerne. Der er afsat 7,140 mio. kr. i helhedsplanen til udearealerne, herunder etablering af ledningsafvanding af regnvand. Beløbet er opgjort ud fra en max. takst hos LBF svarende til 20.000 kr. pr. lejlighed.

Boligselskabet oplyser, at reatablering af udearealer erfaringsmæssigt er ganske bekosteligt.

Endvidere ønsker beboerne en udvidelse af afdelingens beboerhus. Det nuværende beboerhus på 200 m2 er opført i 2000 og har plads til 70 personer. Der er i helhedsplanen afsat 2,1 mio. kr. til udvidelse af beboerhuset.

  

 

Vurdering

Helhedsplanens indhold som helhed synes hensigtsmæssigt - forudsat at man accepterer præmissen ift. fremtidssikring. Der er en markant stigning på venteliste til 4-rums boliger. Øget tilgængelighed og større boliger synes særligt at tilgodese mere ressourcestærke lejeres forventninger til lejeboligers standarder. Omdannelsen kan derfor få betydning for beboersammensætning i afdelingen på sigt. På den anden side har Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen ved dialogmøderne med boligorganisationer gjort opmærksom på, at huslejeniveauet i de almene boliger generelt opleves som (for) højt ift. visse borgergrupper. Der vil også fremover være behov for mindre og prisbillige lejeboliger.

 

Man kan diskutere, hvorvidt reetabling / opgradering af udearealerne og en udvidelse af fælleshuset er nødvendige tiltag i en socialt velfungerende afdeling uden udlejningsvanskeligheder. Det kan særligt diskuteres, hvorvidt finansieringen skal ske med støttede lån med kommunal garantistillelse. En vis retablering af udearealer vil dog være påkrævet.  

 

Der kan peges på forskellige beslutningsoplæg:

 

 1. Helhedsplanen godkendes i sin helhed som ansøgt

 2. Helhedsplanen godkendes, dog uden udvidelsen af beboerhuset (2,1 mio. kr.) og med en reduktion på godt 2/3 af udgiften afsat til udearealer (5 mio. kr.)- dvs. miljøarbejder finanseriet ved støttede lån for i alt 7,1 mio.kr. udgår

 3. Helhedsplanen principgodkendes, herunder den økonomiske ramme, men med den bemærkning, at tilgængelighedstiltagene ikke i så høj grad som skitseret må medføre nedlæggelse af mindre lejemål.

 4. Helhedsplanen principgodkendes for såvidt angår alle genopretningstiltag (det nødvendige) + alle moderniserings og vedligeholdelsesudgifter, der finansieres af ustøttede lån uden kommunal garantistillelse.

 

Et valg af ad. 3 forudsættes accepteret af LBF. Alternativt genfremsendes sagen til ny politisk behandling efter forhandlinger med LBF.

Et valg af ad. 4 vil betyde nye forhandlinger med Landsbyggefonden og dermed ny økonomisk skitse. Sagen vil herefter blive fremsendt til ny politisk behandling.

Økonomi

Den samlede økonomi for helhedsplanen er 247,017 mio. kr. Heraf har LBF godkendt støtte til 102,232 mio. kr. Ustøttet arbejde er modernisering og vedligeholdelse. Disse udgør 144,785 mio. kr. Der henvises til bilag for nærmereom forskellen mellem støttede lån med kommunal garantistillelse og ustøttet arbejde uden garantistillelse.

 

Finansieringen fordeler sig som følger:

 

Støttede lån med 50 % kommunal garantistillelse
124,811 mio. kr.
Kommunal andel 62,405 mio. kr.
Ustøttede lån
  83,866 mio. kr.
Uden kommunal garantistillelse
Egen opsparing og trækningsret
  29,840 mio. kr.
 
Tilskud fra Landsbyggefonden  
    7,000 mio. kr.
 
Kapitaltilførsel i 1/5´s ordning
    1,500 mio. kr.
Kommunal udgift 0,3 mio. kr.
= i alt
247,017 mio. kr.
 

 

Afdeling Fruehøj er i dag gældfri. Herning Kommune har ingen garantistillelse i afdelingen i dag.

 

Kapitaltilførelse i en såkaldt 1/5-ordningen er en tradition i forbindelse med helhedsplaner. Fordelingen er kommune, boligselskab, realkreditinstitut med hver 1/5 og LBF med 2/5. Herning Kommunes andel kan finansieres af overført beløb på 1,0 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedr. driftssikring af boligbyggeri.  

 

Huslejekonsekvenser

Helhedsplanen udløser en samlet huslejestigning på 74 kr. pr. m2 / årligt. Der henvises til bilag for oversigt over, hvad det betyder for den enkelte lejebolig. Det bemærkes, at det ved beregningerne, der er godkendt af beboerne, er lagt til grund, at grundlejen er ens for alle boliger uanset størrelse. Der kan imidlertid differentieres i grundlejen, så mindre boliger bliver billigere, og større boliger dyrere.

 

LBF yder som led i finansieringsplanen driftsstøttelån i 10 år. Såfremt LBF ikke forlænger driftsstøtten efter den 10-årige periode, vil huslejen stige yderligere.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at model 2 godkendes, dvs. helhedsplanen godkendes uden udvidelsen af beboerhuset og med reduktion i beløb afsat til udearealerne,

 

at den kommunale garantistillelse 62,405 mio. kr. godkendes med den ændring, at udgifter til udvidelsen af beboerhuset og udearealerne fratrækkes med i alt 7,1 mio. kr.,

 

at den kommunale medfinansiering på 0,3 mio. kr. godkendes, idet finansiering sker fra Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender Indskud i Landsbyggefonden.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at der skal arbejdes videre med model 4, dvs. principgodkendes for såvidt angår alle genopretningstilstag (det nødvendige) + alle moderniserings- og vedligeholdelsesudgifter, der finansieres af ustøttede lån uden kommunal garantistillelse,

 

at renoveringen ikke i så høj grad som skitseret må medføre nedlæggelse af mindre lejemål.

 

 

Finn Stengel Petersen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker model 1.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.09.15-P19-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Praksis for vederlag til medlemmer af Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marianne Mølsted

Sagsresume

Huslejenævnet tager sig af tvister i sager på det private boligmarked. Beboerklagenævnet tager sig af tvister på det almene boligmarked. Begge nævn er lovpligtige og sammensættes dels med repræsentation for, dels efter indstilling fra lejere og udlejere. Nævnsformanden udpeges af Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Det er et krav, at nævnsformanden skal være jurist.

 

Det indstilles, at praksis for vederlag til nævnsmedlemmerne tages til orientering, og at det nuværende niveau fastholdes.  

Sagsfremstilling

Huslejenævnet behandler i gennemsnit 60 klagesager om året. Sagerne har en forholdsvis stor kompleksitet og er jævnligt forbundet med besigtigelser. Nævnet holder i gennemsnit 18 møder om året. Der er tidsfrister for klagesagernes behandling.

 

Formanden får 77.000 kr. årligt.

Suppleanten for formanden får 1.500 kr. pr. sag, når vedkommende indkaldes.

Øvrige nævns medlemmer får et almindeligt mødediæt efter fast takst (400 kr. i 2014)

 

Praksis svarer til at formanden modtager ca. 1.250 kr. pr. sag. Nævnsmedlemmerne er på niveau med f.eks. Bevillingsnævnets medlemmer.

 

Praksis i andre kommuner varierer både i antallet af sager, antallet af møder og i niveauet for vederlag generelt. En del kommuner anvender som Herning Kommune den almindelige diættakst, bl.a. Billund, Varde, Ikast, Ringkøbing-Skjern, Mariagerfjord, Tønder og Kerteminde. En del kommuner anvender halvanden eller dobbelt diættakst, bl.a. Horsens, Jammerbugt, Silkeborg, Skive og Sønderborg. En del kommuner udbetaler et fast og noget højere vederlag til nævnsmedlemmerne, bl.a. Esbjerg og Fanø, Kolding, Vejle, Viborg og Aalborg.

 

Medlemmer af Huslejenævnet i Herning Kommune til udgangen af 2014 er:

 • Anni Pedersen, formand

 • Leif Stephansen

 • Lars Dohn

 

 

Beboerklagenævnet behandler færre sager end Huslejenævnet, i gennemsnit 10-14 sager årligt. Nævnet holder i gennemsnit 3-6 møder om året. Der er tidsfrister for klagesagernes behandling. Fordelingen spænder som følger:

2011: 20 sager / 6 møder

2012 17 sager / 5 møder

2013: 5 sager / 3 møder.  

 

Formanden får 30.000 kr. årligt.
Suppleanten for formanden får 1.500 kr. pr. sag, når vedkommende indkaldes.
Øvrige nævns medlemmer får et almindeligt mødediæt efter fast takst (400 kr. i 2014)
 
Praksis i andre kommuner varierer både i antallet af sager, antallet af møder og i niveauet for vederlag generelt.

 

Medlemmer af Beboerklagenævnet til udgangen er:

 • Lisbeth Bisgaard, nævnsformand

 • Lisbeth Nielsen

 • Ole Schunck

 

 

 

Praksis har været uændret over de seneste 15 år. Der er tale om en lovpligtig opgave, der kræver både en vis fleksibilitet ift. mødeafvikling og en ikke ubetydelig forberedelsestid for nævnsmedlemmerne.

Økonomi

Udgiften til Huslejenævn og Beboerklagenævn afholdes på Serviceområde 20.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orientering om praksis tages til efterretning,

 

at vederlag til formanden for Huslejenævnet og dennes suppleant godkendes uændret,

 

at der udbetales almindelig mødediæt til Huslejenævnets medlemmer,

 

at vederlag til formanden for Beboerklagenævnet og dennes suppleant godkendes uændret,

 

at der udbetales almindelig mødediæt til Beboerklagenævnets medlemmer.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.22.02-A26-2-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Svar til Tilsynet om byrådsmedlemmers modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Skorstensgaard

Sagsresume

Tilsynet ved Statsforvaltningen har anmodet en række kommuner om at redegøre for praksis for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Der er udarbejdet udkast til besvarelse til Tilsynet.

Sagsfremstilling

Tilsynet henvender sig til kommunerne på foranledning af en borger, Uffe Thorndahl. Han anmodede i 2013 kommuner og regioner over hele landet om aktindsigt i udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste til regions- og byrådsmedlemmer. Han har samlet de oplysninger, han har modtaget i en rapport, som han har sendt til Tilsynet. Det er Uffe Thorndahls vurdering, at der over hele landet sker udbetalinger i strid med reglerne i den kommunale styrelseslov.

 
Tilsynet oplyser, at Uffe Thorndahl blandt andet skriver følgende i sin henvendelse:
”Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste ulovligt i en række karakteristiske tilfælde:
1. Udenfor normal arbejdstid, hvor der i almindelighed ikke kan foreligge tabt arbejdsfortjeneste.
2. Til aktiviteter der er beskrevet i styrelseslovens § 16 stk.1. litra f., hvor der kun lovligt kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste, såfremt kommunalbestyrelsen forud konkret har godkendt det pågældende arrangement som berettiget til tabt arbejdsfortjeneste.
3. Til aktiviteter som slet ikke er omfattet af stk.1 litra f, som møder i de enkelte partigrupper, gruppeformandsmøder, møder med borgmester etc.
4. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste i strid med styrelseslovens § 16 stk.6..”  

 

 

På baggrund af Uffe Thorndahls undersøgelse beder Tilsynet ved Statsforvaltningen om en nærmere redegørelse for byrådets administration af reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har kontrolleret, at der har været tale om et tab.

 

Der er udarbejdet et udkast til besvarelse til Tilsynet. Svaret redegør for Herning Kommunes praksis, der efter administrationens vurdering er i overensstemmelse med gældende regler.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at svaret til Tilsynet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.00.00-K00-2-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Svar til Tilsynet vedrørende klage over kommunens salg af aktier i Energigruppen Jylland A/S til DONG A/S i 2003

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en anmodning om en udtalelse fra Tilsynet ved Statsforvaltningen vedrørende salget af varmeforsyningen i 2003 i forbindelse med en klage modtaget fra en borgergruppe fra Herning.

 

Borgergruppen henviser til, at salget af varmeforsyningen er ugyldigt, idet værkerne ikke først blev tilbudt til forbrugerne i henhold til varmeforsyningslovens § 23 f.

 

Herning Kommune har i januar 2003 fra Energistyrelsen fået oplyst, at handlen ikke var omfattet af forkøbsretten i § 23 f. Begrundelse er, at der er solgt aktier i et holdingselskab, der ejer aktierne i et selskab, der ejer et fremføringsanlæg - og ikke i selskabet der ejer fremføringsanlægget.

 

Der er udfærdiget et udkast til svar til Tilsynet vedrørende henvendelsen.

Sagsfremstilling

I 2003 solgte Herning Kommune en del af kommunes aktiepost i EnergiGruppen Jylland A/S til DONG A/S. En borgergruppe har indgivet en klage til Tilsynet ved Statsforvaltningen vedrørende kommunens salg af aktier til DONG A/S.

 

Det er borgergruppens opfattelse, at salget er ugyldigt, idet kommunen ikke tilbød forbrugerne at købe varmeforsyningsanlægget, inden det blev solgt jf. bestemmelsen om forkøbsret i varmeforsyningslovens § 23 f. Tilsynet har anmodet byrådet i Herning Kommune om at afgive en udtalelse til sagen. Tilsynets henvendelse af 28. april 2014 er vedlagt.

 

Der er udfærdiget et udkast til svar til Tilsynet vedrørende henvendelsen, som er vedlagt. I svaret til Tilsynet fremføres det, at Herning Kommune i januar 2003 fra Energistyrelsen har fået oplyst, at handlen ikke er omfattet af bestemmelsen om forkøbsret i varmeforsyninglovens § 23 f.

 

Som begrundelse herfor anfører Energistyrelsen, at der alene er tale om et salg af aktier i holdingselskabet EnergiGruppen Jylland A/S og ikke i det selskab (EGJ Varme A/S), der ejer fjernvarmenettet og varmeværkerne.

 

Energistyrelsen henviser i sit svar til Herning Kommunes advokat bl.a. til et ministersvar fra 2003 afgivet af den daværende økonomi- og erhvervsminister vedrørende den dagældende elforsyningslovs § 35. Denne bestemmelse var nogenlunde enslydende med bestemmelsen i den dagælden varmeforsyningslov vedr. forbrugernes forkøbsret.

 

Ministeren oplyste, at det kun var et salg af selve fremføringsanlægget eller aktier i selskabet der ejede fremføringsanlægget, der udløste forkøbsret.

 

Altså en parallel situation til Herning Kommunes salg af aktierne i EnergiGruppen Jylland A/S til DONG A/S.

 

På baggrund heraf fremføres det i svaret til Tilsynet, at det således er Herning Kommunes opfattelse, at handlen ikke er omfattet af bestemmelsen om forkøbsret i varmeforsyningslovens § 23 f, og at Herning Kommunes disposition derfor ikke er lovstridig, samt at handlen dermed er gyldig.

 

Det anføres ligeledes, at såfremt Tilsynet mod forventning skulle nå frem til, at Herning Kommune har overtrådt forpligtelsen i § 23f, så er sagen forældet. Borgergruppen kunne og burde allerede i 2003 have gjort sit synspunkt gældende. Der er ingen undskyldelige grunde for at vente i over 10 år. 

   

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at svar til Tilsynet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt med den ændring til 8. afsnit, at

 

"På baggrund af Energistyrelsens udtalelse on, at Herning Kommunes salg af aktier i holdingselskabet EGJ A/S ikke er omfattet af forkøbsretten i varmeforsyningslovens § 23 f, blev der fra det daværende byråds side ikke tillagt forbrugerne en forkøbsret i forbindelse med salget af aktierne."

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.03.02-P19-1-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af tilbageførsel af byzone til landzone ved Gilmosevej ved Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Endelig vedtagelse af beslutning om tilbageførsel af byzoneareal til landzone ved Gilmosevej ved Tjørring. Tilbageførslen sker på baggrund af ønsket om en tilbageførsel fra ejer.
 
Området er omfattet af kommuneplanramme 41.R10 for en golfbane med tilhørende anlæg. Herning Kommune forventer ikke at udnytte arealerne til byzoneformål.
 
Der er i forbindelse med partshøringen, fra den 12 marts til den 7. maj 2014, ikke indkommet indsigelser.

Sagsfremstilling

Ejer af matrikel 14bg ønsker jorden tilbageført fra byzone til landzone og dermed sikre en mindre beskatning af arealerne. På baggrund af anmodningen er de andre ejere i området inden for kommuneplanramme 41.R10 blevet kontaktet, og ejer af matrikel 10df har ligeledes tilkendegivet, at de ønsker deres jord overført fra byzone til landzone, se kortbilag A. Derudover ejer Herning Kommune vejareal og matrikel 4i, som ligeledes i forbindelse med denne sag overføres til landzone.
 
Berørte parter ved tilbageførsel til landzone omfatter grundejere, panthavere samt påtaleberettigede på servitutter inden for de arealer der tilbageføres.
 

Økonomi

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Reglerne om erstatning i forbindelse med tilbageførsel af arealer til landzone er fastsat i planlovens § 46. Herefter er der adgang til at fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Reglen begrænser erstatningskravet til positive udgifter, der er afholdt som følge af ejendommens placering i byzone. En eventuel mistet spekulationsgevinst kan ikke kræves erstattet efter bestemmelsen. Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt over for kommunalbestyrelsen senest 12 uger efter, at ejerne har fået meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning efter planlovens § 45, stk. 1 og 2 (§ 46, stk. 3).

Der er ikke rejst krav om sådanne erstatninger i høringsperioden.

 

Der er ikke kendskab til gældsposter vedrørende opkrævet frigørelsesafgift.

 

Godtgørelse for grundskyld:

Efter § 29 A, stk. 1, i lov om kommunal ejendomsskat ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til § 45 i lov om planlægning, for en del af den grundskyld, der har været svaret af arealerne. Det er administrationens vurdering at udgifterne til ovenstående ikke vil overstige 10.000 kr. Beløbets relativt lave størrelse skyldes at byzonearealerne, der tilbageføres, primært har været benyttet til landbrugsjord/skov.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at de på kortbilag A udpegede arealer tilbageføres til landzone.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Engholm Søpark i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 28. januar 2014 at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan 12.B7.2 for Engholm Søpark med mulighed for udstykning af 19 åben-lav boliggrunde i det nordøstlige Herning.

 

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget er der indkommet én bemærkning. Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer af lokalplanforslaget ved den endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog i 2007 lokalplan 12.B7.1 for Engholm Søpark - Område til boliger, dagligvarebutik og fritidsformål ved Sundsvej for hele byudviklingsområdet Engholm Søpark. Lokalplan 12.B7.1 indeholder kun rammebestemmelser for størstedelen af det område, der er omfattet af forslag til lokalplan 12.B7.2. For at give mulighed for udstykning af 19 nye byggegrunde til åben-lav boligbebyggelse i området, vedtog Byrådet derfor på mødet den 28. januar 2014 forslag til lokalplan 12.B7.2 for Engholm Søpark foreløbigt.

 

Forslag til lokalplan 12.B7.2 for Engholm Søpark indeholder bestemmelser, som skal sikre, at området kommer til at fremstå som en byfront mod motorvejen øst om Herning og får en grøn karakter med beplantning langs vejene. Der udlægges desuden et fælles friareal mod den eksisterende, gravede sø.

 

Lokalplanforslaget har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring, og der i den forbindelse indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget fra Herning Vand. I bemærkningen gør Herning Vand opmærksom på, at der ikke er overensstemmelse mellem Herning Kommunes spildevandsplan og de faktiske forhold i lokalplanområdet.

 

Herning Kommunes afdeling for Miljø og Klima oplyser, at lokalplanområdet i spildevandsplanen er udlagt til "seperatkloak", hvilket betyder, at regnvand udledes til regnvandsbassin. Da tagvand nedsives fra den bebyggelse, der allerede er opført i området, og bygherre har ønske om at tagvand også skal nedsives inden for lokalplan 12.B7.2, skal spildevandsplanen ændres til, at området udlægges til: "seperatkloak med nedsivning af tagvand. Vejvand til recipient"

 

Tilretningen af spildevandsplanen vil blive foretaget snarest muligt, så den kommer i overensstemmelse med de faktiske forhold i området og de planlagte forhold inden for lokalplan 12.B7.2  Forvaltningen vurderer derfor, at lokalplanen skal fremsendes til endelig vedtagelse uden ændringer.
 Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 12.B7.2 for Engholm Søpark endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af bevarende lokalplanforslag for Mindegade 2 - 6 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
   x
 
    x
    x

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 11.C5.5 for Mindegade 2 – 6, Herning er, at Byplanudvalget i februar 2014 nedlagde forbud efter planlovens §14. Forbuddet blev nedlagt for at hindre nedrivning af Mindegade 4 og udnyttelse af ejendommen på en måde, som ville være i strid med den bevarende udpegning i Herning Kommuneatlas. Ejendommene Mindegade 2, 4 og 6 er udpeget som middel bevaringsværdige i kategori 6. Den bymæssige sammenhæng fra den tidlige bydannelse som de tre ejendomme indgår i, er en del af udpegningen. Derfor udarbejdes dette forslag til bevarende lokalplan for disse ejendomme.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 11.C5.5 for Mindegade 2 – 6, Herning stiller krav om bevaring af ejendommene og fastsætter bestemmelser for vedligeholdelse for at forhindre at ejendommene forfalder. Endvidere bestemmes med lokalplanforslaget, at ejendommene ved istandsættelse og ombygning skal tilbageføres til oprindeligt udseende, dog med mulighed for at udnytte tagetagen til bolig- og erhvervsformål. For at sikre bygningerne indeholder lokalplanen bestemmelser om, at det kræver Byrådets særlige tilladelse at nedrive eller ændre på disse bygninger.

 

Endelig bestemmes med lokalplanforslaget at bevaringsværdige træer i området, skal bevares og syge træer kan fældes og nye træer skal genplantes.

 

Området kan anvendes til boliger, let erhverv, café og restaurant. Der må ikke etableres butikker, spillehaller, banker, forsikringsselskaber og lignende.

 

I lokalplanforslaget stilles krav om parkeringspladser som minimum: 1 p-plads pr. bolig, ½ p-plads pr. ungdoms- eller ældrebolig, 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal og 1 p-plads pr. 8 siddepladser i beværtning. Kan parkeringskravene ikke opfyldes på egen grund, kan Herning Byråd tillade indbetaling til parkeringsfonden.
Bebyggelsesprocenten må højst være 100 og ny bebyggelse må ikke overskride aftrykket af den oprindelige bebyggelse ved gade- og gårdfacade. Mod vej skal bebyggelse opføres i skel.

 

Det bemærkes, at kommunen i særlige tilfælde kan blive overtagelsespligtig til ejendomme som er omfattet af bevaringsbestemmelser.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 11.C5.5 for Mindegade 2 – 6, Herning foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Køreteknisk Anlæg i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslag nr. 31.E2.2 Køreteknisk Anlæg, Hammerum Øst, er et ønske fra køreteknisk anlæg om udvikling i en bæredygtig retning med f. eks. el-biler og klimavenlig energiindvinding, prøvebaner for politiet, for motorcykler samt etablering af undervisnings- og kontorlokaler i tilknytning til køreteknisk anlæg.

 

Sagsfremstilling

Den eksisterende lokalplan er fra oktober 1986. Planen forekommer i dag utidsvarende i forhold til industriets behov i dag. Kun en del af området er byggemodnet, fordi der ikke hidtil har været købere til det der allerede er byggemodnet.
 
Forslag til lokalplan nr. 31.E2.2 viderefører anvendelsen i området som let erhverv og udlægger et nyt delområde specifikt til undervisnings-, administrations- og kontorformål i tilknytning til køreteknisk anlæg. Der udlægges et trace til evt. forbindelsesvej fra Jens Mathiasens Vej i Hammerum til Tolstedvej i Gjellerup. Når denne vej etableres, skal tilkørslen til lokalplanområdet flyttes fra Hammerum Hovedgade til den nye forbindelsesvej. Grundstørrelserne i lokalplanområdet bliver mere fleksible ved at placering af underordnede læbælter ikke er fastlagt, og skal etableres af de pågældende kommende grundejere i forbindelse med etablering af bebyggelse.
 
Lokalplanen giver mulighed for etablering af anlæg til bæredygtig energi som f. eks. Solenergi, brintbaseret energi m.v. Der er også mulighed for at etablere anlæg til klimavenlig regnvandsbehandling og –afledning. Vindmøller kan, på grund af nærliggende boligområder, ikke etableres i lokalplanområdet.
 
Støjforholdende fra autoophuggervirksomheden i det nord-vestlige hjørne af lokalplanområdet, bliver reguleret ved miljøgodkendelse hvert 8. år. Virksomheden har begrænset lydniveauet med blandt andet høje mure.
 
En del af de overordnede plantebælter og nogle få af de underordnede i den eksisterende lokalplan, er etableret. Det er væsentligt, at de bliver bevaret og forbedret, samt at den overordnede idé i beplantningen færdiggøres i forbindelse med en genoptagelse af byggemodningen.
 
De bebyggelsesregulerende bestemmelser er som i den eksisterende lokalplan: - samlet rumfang højst 2 m3 pr. m2 grundareal og højst 40 % af grundens areal må bebygges; - der må bygges i højst 2 etager; - der skal min etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervs – etageareal, og parkeringen skal holdes på egen grund.


Der må ikke etableres detailhandel, spillehaller og boliger i lokalplanområdet.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 31.E2.2 Køreteknisk anlæg og erhvervsområde, Hammerum Øst foreløbig vedtages, dog således

 

at delområde I og II sammenlægges,

 

at bebyggelsesprocenten hæves til 50 %.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af bevarende lokalplanforslag for et centerområde ved Jyllandsgade i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 01.C4.1 for et centerområde ved Jyllandsgade i Aulum. Baggrunden for lokalplanen er et §14 forbud nedlagt af Byplanudvalget d. 2. december 2013 mod nedrivning af ejendommen Jyllandsgade 11 i Aulum. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024.  

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart syd for Aulum Bymidte mellem Jyllandsgade og dækker et areal på ca. 5190 m2 omfattende matriklerne 1dk, 1rd, 1cz alle Kirkeby, Aulum, samt del af litra 7000c.  

 

Det er lokalplanens formål at fastlægge bevarende bestemmelser for den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse i lokalplanområdet. Disse bestemmelser skal sikre bevaring af eksisterende bebyggelses særlige arkitektoniske udtryk og bygningernes originale udseende. Det er nærmere betegnet den gamle mejeribygning og mejerimesterbolig, der skal sikres bevaret. Det er også lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden. Endelig er det lokalplanens formål at udpege og sikre eksisterende, bevaringsværdig beplantning.

 

Lokalplanområdet må anvendes til centerformål såsom boliger, udvalgsvarebutikker, kontorer, liberale erhverv, mindre håndværkspræget virksomhed, offentlige formål m.v.

 

Der stilles i lokalplanens bestemmelser krav til, hvordan istandsættelsesarbejder skal udføres på de to bygninger i lokalplanområdet, der har en høj bevaringsværdi. Således skal enhver istandsættelse og ombygning af en bygning med høj bevaringsværdi ske under hensyntagen til bygningens oprindelige udseende. Det vil sige, at istandsættelse skal ske i respekt for husets originale materialer, form og detaljer. Endvidere skal ethvert større istandsættelsesprojekt på en bygning med høj bevaringsværdi godkendes af Herning Byråd. Det betyder, at byrådet f.eks. skal give særlig tilladelse til bl.a. om- og tilbygning, ændring af farver og materialer samt udskiftning af tage, tagrender, skorstene, vinduer, døre, trapper, gelændere, sålbænke m.v.

 

Bebyggelse med høj bevaringsværdi må endvidere ikke nedrives.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse, hvorfor der stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse.

 

Det bemærkes, at kommunen i særlige tilfælde kan blive overtagelsespligtig til ejendomme som er omfattet af bevaringsbestemmelser.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 01.C4.1 for et centerområde ved Jyllandsgade i Aulum foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde ved Granly i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra bygherren om at opføre tæt-lav boligbebyggelse i området.

 

På byplanudvalgsmødet den 17. december 2012 blev et forslag til lokalplan for området udsat "indtil der foreligger et konkret projekt, inkl. vurdering af konsekvenser for naboer".

Sagsfremstilling

Plangrundlag

Lokalplanområet er beliggende i byzone og er i overensstemmelse med rammeområde 21.BL1 i Herning Kommuneplan 2013-2024, der er udlagt til blandet bolig og erhverv.

 

Der er ikke gældende lokalplan for området.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 47a og 51 Torup By og udgør ca. 0,5 ha i den sydøstlige del af Sunds.

 

Området afgrænses af Ilskovvej, en tankstation samt boliger mod nordvest og det offentlige, grønne areal Baneparken med Alhedestien mod sydøst. På den anden side af Baneparken, mod syd, ligger et mindre erhvervsområde.

 

Lokalplanområdet er i dag ubebygget efter nedrivning af blandt andet en ejendom, der tidligere fungerede som restauration.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i form af tæt/lav bebyggelse i maksimum 2 ½ etage. Det vurderes, at der kan etableres ca. 10 tæt/lav boliger i lokalplanområdet.

 

Lokalplanen udlægger arealer til vej-, sti- og parkeringsareal samt fælles fri- og opholdsarealer. Desuden stiller lokalplanen krav til beplatning og giver mulighed for etablering af støjskærm, såfremt dette viser sig nødvendigt.

 

En stor del af lokalplanområdet ligger i indsatsområdet til Sunds Vandværk og inden for 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringerne. Lokalplanen fastlægger derfor krav om beskytteles af grundvandet.

 

Lokalplanområdet disponeres i 4 delområder:

delområde I omfatter areal til bebyggelse, haver, fælles fri- og opholdsarealer samt evt. vej- og parkeringsareal,

delområde II omfatter areal til etablering af vej- og parkeringsareal,

delområde III omfatter arela til læbeplantning,

delområde IV omfatter et mindre friareal med mulighed for spredt beplantning.

 

Som vejnavn til lokalplanområdets vej A-A foreslåes "Alhedevænget" eller "Bøgely".

 

Der ligger en vejbyggelinie på 17,5 meter på Ilskovvej, der berører den vestlige del af lokalplanområdet.Vejbyggelinien skal respekteres, og der må ikke etableres nogen form for blivende anlæg inden for denne uden eventuel dispensation fra Vejdirektoratet.

 

Desuden er der tinglyst vejret for matr. nr. 47b og 1ar Torup By, som ligger umiddelbart nordvest og sydvest for lokaplanområdet. Denne vejret skal respekteres og er sammen med vejbyggelinien bestemmende for placeringen af lokalplanens vej A-A og dermed for disponeringen af området i øvrigt.

 

Vurdering af konsekvenser for naboer

Lokalplanområdet ligger i kommueplanrammeområde 21.BL1, som er udlagt til blandet bolig og erhverv. Umiddelbart sydøst for lokalplanområdet, på den anden side af Baneparken/Alhedestien, ligger erhvervsområdet E2, der er udlagt til erhverv i miljøklasse 2-3 (kan placeres i en afstand af 20-50 meter fra boliger).

 

I erhvervsområdet ligger to virksomheder, Thorupvej 11D (Ret-Lak A/S) og Thorupvej 15 (Sunds Autolager) - en autolakering og et tidligere autoophug, der er ophørt i 2013.  Virksomhederne ligger i en afstand af 40-100 meter fra lokalplanområdet og kan være til gene for de planlagte boliger.

 

Virksomhedernes aktuelle, lovlige drift kan fortsætte, men en eventuel udvidelse af virksomhederne vil vanskeliggøres med lokalplanens mulighed for etablering af boliger.

Virksomhedmiljø, Herning Kommune vurderer, at placeringen af tæt/lav boligbebyggelse nær erhvervsområdet E2 er uhensigtsmæssig og i modstrid med Miljøstyrelsens vejledning, jf. ovennævnte afstande (bilag 2).

 

Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanområdet, i kraft af dets placering i bymæssig kontekst, og i kraft af det eksisterende plangrundlag, hvor lokalplanområdet er udlagt til blandet bolig og erhverv og erhvervsområdet er udlagt til virksomhedsklasse 2-3, kan anvendes til boliger, og erhvervsområdet ønskes nedjusteret.

 

På baggrund af ovennævnte kilder til støjforurening, indeholder lokalplanen mulighed for etablering af støjafskræmning langs lokalplanområdets sydøstlige afgrænsning mod erhvervsområdet og langs den nordvestlige grænse mod Ilskovvej.

 

Den nuværende stiforbindelse gennem området, der forbinder Granly med Baneparken/ Alhedestien bibeholdes med lokalplanen. Stien kan dog flyttes.

 

Lokalplanforslaget strider mod en tinglyst vejret til matr. nr. 47b og 1ar gennem lokalplanområdet. Lokalplanen giver fortsat vejadgang til de to matr., men lokalplanens vej A-A flyttes for at komme uden for vejbyggelinien på Ilskovvej og for at kunne etablere en sammenhængende støjskærm mod Ilskovvej såfremt dette viser sig at være nødvendigt. Der skal således indgåes aftale med de påtaleberittigede vedr. flytning af vejen forud for etablering af vej A-A. Såfremt der ikke kan indgåes aftale, er der med lokalplanen planlægningsmæssigt grundlag for et gennemføre en ekspropriation af vejretten. 

Byplanudvalget har navngivet vejen Alhedevænget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds foreløbig vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 11 for et boligområde i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. oktober 2013 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde i Vildbjerg. Forslaget er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 81.B18.1 for et boligområde med klimatilpasning i Vildbjerg.


Planforslagene har været i offentlig høring fra den 13. november 2013 til d. 8. januar 2014.


Der er kommet i alt 5 henvendelser med indsigelser og bemærkninger til planforslagene.

Sagsfremstilling

Intentionen i det gældende rammeområde 81.B5 er bebyggelse med en åben/lav karakter og en bebyggelsesprocent på max 30. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 11 udlægges et nyt rammeområde 81.B18 til boligformål med mulighed for både åben/lav og tæt/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på max 40. Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager med en højde på max 8,5 m. Der skal etableres opholdsarealer på mindst 100% af boligetagearealet og anlægges mindst 1 p-plads pr. bolig.

 

Der kan i området udlægges arealer til rekreative områder med regnvandsbassiner, og for at forbedre boligmiljøet og friarealerne, skal der ved nyanlæg kunne plantes langs veje, stier og på friarealer. Der skal være sikre og bekvemme stiforbindelser for cyklende og gående.

 

De indkomne indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 81.B18.1 omhandler orientering om ledningsanlæg, oversigtsarealer, udformning af vendepladser, mulighed for liberalt erhverv, placering af regnvandsbassiner, bebyggelsesprocent, belægning på stier, mulighed for at opføre bebyggelse i to etager, placering af tilkørsel til lokalplanområdet, eventuel sammenlægning af grundejerforeninger, grundejerforeningsforpligtelser og udstykningen i det hele taget.

 

Indsigelserne og bemærkningerne er kommenteret og vurderet af forvaltningen i et selvstændigt indsigelsesnotat " Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan 81.B18.1 og forslag til tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2013-2024".Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde i Vildbjerg endelig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for boligområde i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har d. 29. oktober 2013 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 81.B18.1 for et boligområde i Vildbjerg. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra d. 13. november 2013 til d. 8. januar 2014. Der er i offentlighedsperioden indkommet 5 indsigelser og bemærkninger.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at give mulighed for boliger i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse og samtidig muliggøre etablering af et stort rekreativt område med regnvandsbassiner med henblik på klimatilpasning, beplantning og stiforbindelser til de omkringliggende boligområder. Udover regnvandsbassiner giver lokalplanen mulighed for at udføre andre klimatilpasningstiltag som f.eks. regnbede integreret i vejprofilerne.

 

Lokalplanforslaget er ikke i oversensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 i forhold til bebyggelsesprocenten, hvorfor der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 11.

 

Der er i offentlighedsperioden indkommet 5 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget:

 

De indkomne indsigelser og bemærkninger omhandler

 

 • Energi Midt: Orientering om ledningsanlæg (forvaltningen noterer sig bemærkningen)

 

 • Midt- og Vestjyllands Politi: Oversigtsarealer og udformning af vendepladser (forvaltningen indarbejder dette i den endelige lokalplan)

 

 • Nabo til lokalplanområdet: Indsigelse mod mulighed for liberalt erhverv (Dette er en mulighed, Herning Kommune generelt giver i boligområder, hvorfor forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes)

 

 • Nabo til lokalplanområdet: Placering af regnvandsbassiner (Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen imødekommes, idet regnvandsbassinerne bør rykkes så langt mod nord som muligt)

 

 • Nabo til lokalplanområdet: For høj bebyggelsesprocent og befæstelsesgrad 40% (Forvaltningen anbefaler fortsat en bebyggelsesprocent på 40 hvad angår tæt-lav bebyggelse og 30 for åben-lav bebyggelse, hvilket er helt generelt for Herning Kommune. Forvaltningen anbefaler dermed, at indsigelsen ikke imødekommes)

 

 • Nabo til lokalplanområdet: Indsigelse mod grusstier i området med ønske om fast belægning på stier i delområde 2 (Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke anbefales, da det er intentionen, at delområde 2 skal have et naturmæssigt præg)

 

 • Beboere på Solvænget: Indsigelse mod muligheden for at opføre bebyggelse i to etager (Herning Kommune giver generelt mulig for at bygge i to etager i alle nye boligområder, hvorfor forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes)

 

 • Beboere på Solvænget og Grundejerforningen Kildebakken: Indsigelse mod placering af tilkørsel til lokalplanområdet (Forvaltningen vurderer, at indkørsel via Solvænget er mest optimal, bl.a. fordi der her er en eksisterende indkørsel til området. Derfor anbefaler forvaltningen, at indsigelsen ikke imødekommes)

 

 • Grundejerforeningen Kildebakken: Indsigelse mod eventuel sammenlægning af grundejerforeninger og nye grundejerforeningsforpligtelser (Forvaltningen vurderer, at §14.7 bør udgå, så indsigelsen for så vidt angår sammenlægning af grundejerforeninger imødekommes)

 

 • Grundejerforeningen Kildebakken: Indsigelse mod, at udstykningen bliver mulig i det hele taget, hvor der i dag er et grønt område (Der er med eksisterende lokalplan 46A mulighed for at opføre 44 tæt-lav boliger. Med lokalplan 81.B18.1 bliver der mulighed for ca. 13 boliger, og der vil fortsat være et stort naturpræget friareal. derfor anbefaler forvaltnigen, at indsigelsen ikke imødekommes)
   
  Indsigelserne og bemærkningerne er yderligere kommenteret og vurderet af forvaltningen i et selvstændigt indsigelsesnotat " Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan 81.B18.1 og forslag til tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2013-2024".

 

Forvaltningen vurderer, at der bør foretages følgende ændringer i den endeligt vedtagne lokalplan:

 

 • De to regnvandsbassiner rykkes efter revurdering af forvaltningen og Herning Vand så langt mod nord som muligt (i henhold til indsigelse 3.B)

 • Der medtages et for udstykningen passende areal til fælles friareal i delområde 1, som grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligehold af.

 • Delområdeafgrænsningen skal justeres derefter.

 • § 14.7 udgår af lokalplanen, således at der i forbindelse med stiftelse af en ny grundejerforening for lokalplanområdet ikke kan kræves sammenlægning med de omkringliggende grundejerforeninger (i henhold til indsigelse 5.F).

 • § 9.6 rettes til :"Ren- og vedligeholdelse af fællesarealer i delområde 1 skal til en hver tid varetages af den i § 14 nævnte grundejerforening".

 • § 14.4 rettes til:"Herning Vand skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af delområde 2".

 • Der tilføjes til §4.1: "...Der skal etableres en offentlig stiforbindelse i delområde 2 i princippet som vist på kortbilag 2.

 

 

Forvaltningen foreslår endvidere, at der fremsendes en sag til Byplanudvalget om beslutning af vejnavn i lokalplanområdet, når der foreligger en ansøgning om vejprojekt, og en byggemodning bliver aktuel.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 81.B18.1 for et boligområde med klimatilpasning i Vildbjerg endelig vedtages med de foreslåede ændringer til disponering af delområde 2, samt

 

at § 14.7 udgår af lokalplanen,

 

at § 9.6 rettes til :"Ren- og vedligeholdelse af fællesarealer i delområde 1 skal til en hver tid varetages af den i § 14 nævnte grundejerforening",

 

at § 14.4 rettes til:"Herning Vand skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af delområde 2",

 

at der tilføjes til §4.1: "...Der skal etableres en offentlig stiforbindelse i delområde 2 i princippet som vist på kortbilag 2.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 16 for erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 16 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er udarbejdet i
forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E4.3 Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej, Herning.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillægget lægger de tre nordligste matrikler af rammeområde
14.Bl1 ind under rammeområde 14.E4, og tilføjer muligheden for hotelvirksomhed til
bestemmelserne i rammeområde 14.E4.

 

Reguleringen af rammeområdet sker for at fuldende muligheden for let erhverv i randen af 14.E4 langs Dronningens Boulevard og Messevejen.
Tilføjelsen til bestemmelserne om muligheden for hoteldrift er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 14.E4.3.

 

Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra den 12. februar 2014 til den 9. april 2014. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 16 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard og Messevejen endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
    X

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 14.E4.3 er en ansøgning om ændring af lokalplan nr. 14.E4.1 med henblik på at kunne drive hotelvirksomhed i området. Ansøgningen  blev principgodkendt på Byplanudvalgets møde den 16. september 2013. Beslutningen fra mødet er, at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan for området med mulighed for hotelvirksomhed.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.E4.3 giver mulighed for erhvervsbebyggelse, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne, så som kontorer, liberale erhverv, offentlige formål, elektronikværksteder, laboratorier, lager, servicevirksomheder, håndværksprægede virksomheder og lignende samt hoteldrift. Bebyggelsesprocenten er 75, og der kan opføres bebyggelse i op til tre etager med en max højde på 15 m. Der kan etableres detailhandel i tilknytning til en virksomhed med et areal på 5% af virksomhedens bruttoetageareal dog højst 300 m2 til salg af produkter, der er fremstillet på virksomheden.

 

Lokalplanforslaget fastsætter krav om en p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv, hotelvirksomhed og detailhandel. Endvidere er der krav om 1 overdækket cykelparkeringsplads pr. 200 m2 etageareal.

 

Endelig indeholder lokalplanforslaget krav om bevaring af markante træer og forslag til anlæg af yderligere grønne arealer i området.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 12. februar 2014 til den 9. april. 2014. Der er indkommet et høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvaret indeholder 7 punkter, hvoraf de 4 bliver vurderet til at forholde sig til lokalplanforslaget. De øvrige 3 er af general karakter eller angår områder uden for lokalplanområdet.

 

Punkt 1. Indsiger ønsker miljøgodkendelse. Det må være miljøvurdering der menes. Planafdelingen har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø. Etablering af et hotel kan medvirke til at generere mere trafik til området. Det vurderes dog, at det ikke er en væsentlig ændring i forhold til eksisterende trafik. Derfor er der ikke foretaget yderligere miljøvurdering.

Endvidere bemærkes det, at påklage over afgørelse, om der skal gennemføres miljøvurdering, skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet. Dette fremgår af den klagevejledning, der er indsat i afsnittet om miljøvurdering.

 

Punkt 2. Indsigelse mod at lokalplanen tillader bebyggelse i op til 3 etager. Indsiger ønsker højest 2 etager. Indsigelsen er ikke begrundet.

Forvaltningen anbefaler at fastholde 3 etager. Det kan medvirke til en smule fortætning og en bedre økonomi i ny bebyggelse.

 

Punkt 3. Indsigelse mod flere p-pladser i området, da det vil generere mere generende biltrafik.

Lokalplanforslaget stiller krav om parkeringspladser efter de vedtagne regler.

 

Punkt 4. Indsigelse mod restaurant- og hotelvirksomhed fordi det vil ændre området. Indsiger foreslår, at hotel- og restaurationsvirksomhed henvises til hovedgaden eller ledige bygninger tættere på messecentret.

Forvaltningen henviser til baggrunden for at udarbejde lokalplanen.

 

Punkt 5. Indsiger mener at området er velegnet til små firmaer.

Der er ikke noget konkret forslag til lokalplanen.

 

Punkt 6. Punket er af generel karakter og vedrører ikke specifikt lokalplanområdet.

 

Punkt 7. Punket vedrører Teglparkskoven som ligger uden for lokalplanområdet.

 

Sammenfattende konkluderer forvaltningen, at det ikke kan anbefales at imødekomme indsiger.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 14.E4.3 Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej, Herning endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 18 for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 4. marts 2014 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2013-2024 som er udarbejdet i forbindelse med forslag til  lokalplan 02.B4.1 for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 12. marts 2014 til den 7. maj 2014. Der er ikke indkommet indsigelser til planforslagene.

Sagsfremstilling

Med kommuneplantillæg nr. 18 overføres rammeområde 02.OF3 til boligformål ved en sammenlægning med rammeområde 02.B4. Endvidere sker der en justering af afgrænsningen mellem rammeområderne 02.B4 og 02.R5, så afgrænsningen fremover er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
 
I rammeområde 02.B4 er der mulighed for både åben/lav byggelse med en bebyggelsesprocent på max 30 og tæt/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på max 40. Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager med en højde på max 8,5 m.
Der skal etableres opholdsarealer på mindst 100% af boligetagearealet og anlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig. Ved indretning af ungdomsboliger og ældre-/handicapegnede boliger skal der etableres mindst 1 p-plads pr. bolig.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 4. marts 2014 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan
02.B4.1 for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup samt forslag til tillæg nr.18 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
Planforslagene har været i offentlig høring fra den 12. marts 2014 til den 7. maj 2014.
Der er ikke indkommet indsigelser til planforslagene.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter et areal på ca.12390 m² i den vestlige del af Haderup. Området er mod nord afgrænset af Jens Jensens Anlæg, mod vest af mark og krat, mod syd af et parcelhuskvarter og mod øst af Herningvej.
 
En del af området er omfattet af lokalplan 2.05, der udlægger et område til offentlige formål som f.eks. plejehjem. En fremtidig anvendelse til selvstændige boliger kan ikke realiseres med gældende planlægning, hvorfor nærværende lokalplan er udarbejdet.
 
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for boliger i form af åben/lav (parcelhuse) og tæt/lav (fx rækkehuse) bebyggelse. I den forbindelse er det muligt at nedrive eksisterende bebyggelse. Det er endvidere lokalplanens formål at give mulighed for at etablere fælles friarealer til områdets boliger.
 
Lokalplanområdet må anvendes til boligformål med tilhørende grønne områder og fællesfaciliteter. Der kan endvidere i området drives virksomhed til liberale erhverv, som er forenelig med områdets karakter af boligområde.
 
Bebyggelsesprocenten for åben/lav boligbebyggelse fastsættes til 30, mens den for tæt/lav boligbebyggelse fastsættes til 40. Bebyggelse kan opføres i maksimum 2 etager og med en højde på maksimum 8,5 meter. Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Jens Jensensvej. For at sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser i tilknytning til boligerne. Desuden skal der i lokalplanområdet sikres stier til områdets egen betjening.
 
Lokalplanen er ikke i oversensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 i forhold til anvendelsen, bygningshøjde og etageantal, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 18.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 02.B4.1 for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Vindmøllemidler fra Grøn Ordning Assing

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 3. februar 2014 behandlet sagen omkring Grøn Ordning Assing, dagsordenspunkt nr. 18. Sagen er ligeledes behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. februar, dagsordenspunkt nr. 69 og af Byrådet den 4. marts 2014, dagsordenspunkt nr. 108.
 
Det blev dengang besluttet at reservere et beløb til et projekt, der dengang ikke faldt ind under Grøn Ordning omhandlende etablering af et lysthus ved plejehjemmet Sandfeldgården.

Sagsfremstilling

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.  
Ansøgningspuljen for Grøn Ordning Assing var på 670.337,50 kr. til initiativer i det berørte lokalområde. Der var ansøgt om tilskud for i alt knapt 1,9 mio. kr.
Byplanudvalget reserverede dengang 149.337,50 kr. til revideret ansøgning for projektet omhandlende etablering af et lysthus i plejehjemmet Sandfeldgårdens have.
 
Forvaltningen har herefter være i dialog med ansøger og Energinet.dk omkring projektet.
 
Ansøger har herefter fremsendt en opdateret ansøgning, se bilag 1, så projektet nu falder ind under Grøn Ordning og overholder den af Byplanudvalget reserverede beløbsramme.
 
Forholdene omkring anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevillinger i forbindelse med Grøn Ordning Assing er afklaret i forbindelse med den tidligere behandling af sagen.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at den opdaterede ansøgning godkendes, så der kan ansøges om midler til projektet hos Energinet.dk.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-3-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Planlægningsproces for den nye bydel "Ny nordisk by, Helstrup"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune har pr. 2. januar 2014 modtaget afslag om støtte til afholdelse af en parallel-konkurrence. Byplanudvalget har den 3. februar 2013, pkt. 26, besluttet i stedet at afholde en workshop. Forvaltningen har vurderet, at workshoppen og en efterfølgende bearbejdning bedst sikre udarbejdelsen af en strukturplan for området.

 

Der anmodes om at afsat budget på 773.000 kr. i 2014 på Serviceområde 20 Administration til afholdelse af byplankonkurrence for Helstrup i samarbejde med Realdania i stedet anvendes til planlægningsproces for ”Ny nordisk by, Helstrup”, med afholdelse af Workshop og efterfølgende bearbejdning.

Sagsfremstilling

På byplanmødet den 3. februar 2014, pkt. 26, blev det, på baggrund af Realdanias afslag på støtte til en byplankonkurrence, besluttet at afholde en workshop med eksterne eksperter for udviklingen af en ny by vest for Herning, som alternativ til en arkitektkonkurrence.


Workshoppen og den efterfølgende bearbejdelse skal levere bud på, hvordan der skabes sammenhæng mellem det nye hospital ”DNV Gødstrup”, ny bebyggelse med sygehusrelateret erhverv, personaleboliger, nye boligtyper og forstæderne Snejbjerg og Tjørring. Workshoppen skal med udgangspunkt i en byrumsplan give bud på hvordan, og i hvilken takt, udbygningen i området kan foregå og i hvilken takt den private og offentlige service kan tænkes udbygget over en årrække.


I workshoppen deltager - ud over de indbudte eksperter/rådgivere, opponenter og oplægsholdere – en facilitator samt repræsentanter fra Herning Kommunes direktion. Opponenterne vil udfordre og perspektivere arbejdet på workshoppen. Forventningen til workshoppen er ikke en færdig plan på to dage, men derimod en struktur og en række visioner, der kan danne et godt politisk beslutningsgrundlag, når der skal tage stilling til den efterfølgende retning for den konkrete planlægning.


Efter præsentation af workshoppens foreløbige resultater, vil disse kunne viderebearbejdes til en endelig strukturplan for området, som kan danne grundlag for en mere detaljeret kommune- og lokalplanlægning for de konkrete områder, som byrådet efterfølgende og i årene efter beslutter skal udvikles gennem en privat eller kommunal byggemodning.


Strukturplanen kan opfattes som en illustration af en vision for den nye bydel. Strukturplanen har i sig selv ikke hjemmel i Planloven, da det alene er kommuneplanen og en efterfølgende lokalplanlægning for området, som danner det juridisk bindende grundlag for ejere og investorers muligheder for at realisere strukturplanen. Det er derfor byrådet der alene bestemmer udbygningstakten, hvilke områder der skal byggemodnes osv. Byrådet er besluttende myndighed i samtlige faser af udviklingen og kan dermed løbende styre proces og indhold. Realiseringen af planen kan derfor afstemmes i overensstemmelse med, at der sker en hensigtsmæssig udvikling overalt i kommunen, uden at udviklingen sker på bekostning af ønsket om og behovet for udvikling i andre af kommunens bysamfund.
 
I strukturplanen kan de enkelte etaper af realiseringen også fastlægges. Det kan besluttes, at der i første fase alene udvikles arealer til erhvervsformål og infrastruktur anlæg, hvorefter der udvikles nye boligområder, centerområder og rekreative anlæg. Miljøministeriets krav om at undgå spredt byvækst skal naturligvis respekteres.
 
Strukturplanen er dynamisk og skal løbende tilpasses udviklingen i samfundet og området. Herning Kommune har en lang tradition for at udarbejde visionære strukturplaner som løbende justeres, så den overordnede byplanmæssige idé fastholdes..
 
Økonomi
På byplanmødet den 3. februar 2014, pkt. 26, blev det vedtaget at workshoppen holdes indenfor det i budget 2014 på Serviceområde 20 Administration afsatte beløb på 773.000 kr. til afholdelse af Byplankonkurrence.

 

Budget for projekt 
Kroner excl moms
Workshop og afrapportering
430.000
Efterbearbejdning af workshop og interessentinddragelse
320.000
Øvrige udgifter
23.000
Samlet
773.000

 

 

 


Tidsplan (Forventet)


2014 
Marts/april: Udarbejdelse af analyser samt forberedelse af workshop. Tilrettelægning af workshop i samarbejde med proceskonsulent. Rådgiverteam sammensættes.
 
Maj: Afholdelse af workshop.
 
Juni: Første politiske behandling.
Juli/august: Materialet fra workshopforløbet bearbejdes og der udarbejdes visualiseringer.
 
September: Politisk behandling.
 
Oktober: Detailplanlægningen påbegyndes.
 
2015
August: Vedtagelse af lokalplan(er).Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at afsat budget på 773.000 kr. på Serviceområde 20, administration, konto 6511337508, i 2014 anvendes til planlægningsproces for ”Ny nordisk by, Helstrup”, med afholdelse af Workshop og efterfølgende bearbejdning.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-2-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Anvendelse af midler i forbindelse med omdannelse af sygehusgrunden, Herning+

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

Byrådet besluttede d. 17. september 2013, punkt 289, at fremsende ansøgning til Realdania om støtte til afholdelse af en byplankonkurrence for Herning+.
 
Planafdelingen har modtaget positiv tilbagemelding på støtte til en række forundersøgelser, som Realdania stiller som betingelse for deres medfinansiering af en eventuel byplankonkurrence og har d. 19 maj, modtaget bevilling fra Realdania. (Se bilag 3)
 
På den baggrund foreslår forvaltningen, at der tages stilling til en ændret anvendelse af de afsatte midler, med henblik på afholdelse af forundersøgelser samt en kommende byplankonkurrence.

Sagsfremstilling

Historik
På baggrund af Byrådets beslutning d. 17. september 2013, punkt 289, fremsendte forvaltningen ansøgning til Realdania om støtte på 1.869.697 kr. til afholdelse af en byplankonkurrence (parallelopdrag) for Herning+. I den forbindelse blev der afsat 1.542.000 kr. på budget 2014 til afholdelse af Herning Kommunes udgifter i forbindelse med en byplankonkurrence. Heraf er 720.000 kr. allerede afsatte lønmidler, og der er afsat 822.000 kr. på budget 2014 på Serviceområde 20, Administration, konto 6511337001, byplankonkurrence gl. sygehusgrund.
 
I svarmail d. 24. oktober 2013 betingede Realdania sin støtte til afholdelse af en byplankonkurrence med krav om opfyldelse af en række anbefalinger. Før Realdania vil tage stilling til medfinansiering af en byplankonkurrence, skal der gennemføres en forundersøgelse af området, med følgende indhold:

 

 1. Områdets bevaringsværdier og potentialer kortlægges, herunder bygningsgennemgang og væsentlige sammenhænge og koblingspunkter med den omkringliggende by.

 2. Byens behov kortlægges såvel i forhold til kultur som boliger samt erhverv og det undersøges hvilke funktioner der vil være potentiale for at placere i området – en såkaldt markedsanalyse for byområdet.

 3. Evt. en vurdering af og potentiale for en strategisk plan for områdets transformation, hvor også midlertidige anvendelser indgår i en langsigtet plan for omdannelsen.

 

Planafdelingen indsendte d. 20. februar 2014 særskilt ansøgning om støtte til forundersøgelser til Realdania, se bilag 1. Hertil var vedlagt en revideret projektbeskrivelse, se bilag 2.
 
Planafdelingen har modtaget positiv tilbagemelding på støtte til en række forundersøgelser, som Realdania stiller som betingelse for deres medfinansiering af en eventuel byplankonkurrence og har d. 19 maj, modtaget bevilling fra Realdania. (Se bilag 3) Når resultatet af forundersøgelserne foreligger, vil Realdania tage stilling til den tidligere fremsendte ansøgning om medfinansiering af byplankonkurrencen.  


Indhold af forundersøgelser
Forundersøgelserne skal analysere Sygehusgrundens fysiske rammer og de menneskelige aktiviteter, ønsker og behov. Med solid viden om bevaringsværdier, økonomi, borgernes ønsker og proces kan der skabes en vellykket strategi for områdets omdannelse.
 
Forundersøgelserne skal give anbefalinger til den videre proces, eksempelvis en byplankonkurrence, som kan levere en samlet strategi og en overordnet byplan for ”Herning+”, samt anvise konkrete løsningsmuligheder for områdets potentiale.

 
Realdania har meddelt 50 % finansiering af følgende forundersøgelser:

 

Forundersøgelser
DKK eks. moms
 
 
1. Kortlægning af områdets bevaringsværdier
Overslagspris, NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning)
 
200.000
2. Analyse af genanvendelsespotentiale for udvalgte bygningsafsnit
Tilbud, Rambøll
 
100.000
3. Markedsanalyse og økonomisk screening
Tilbud, Cowi
 
175.000
4. Konklusion, anbefalinger til proces og organisation
Tilbud, Cowi
 
95.000
Samlet pris
570.000
 
 
Tilsagn om delfinansiering, Region Midtjylland
100.000
Beløb til deling mellem Herning Kommune og Realdania
470.000
 
 
Realdania 50 %, tilsagn inkl. tilskudsmoms
277.000
 
 
Herning Kommune 50 %
235.000

 
 
Økonomi
I det oprindelige budget for konkurrencen, der blev godkendt af byrådet i september 2013, og hvor der blev afsat 822.000 kr. til afholdelse af byplankonkurrence, er der kun indeholdt 50.000 kr. til udgifter til forundersøgelser. Der er derfor behov for at byrådet godkender, at 235.000 kr. af de afsatte 822.000 kr. anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med forundersøgelserne.

 

De samlede projektudgifter forventes uændret.
 
Forvaltningen søger om anvendelse af hele beløbet på 822.000 kr., idet næste skridt i processen vil være afholdelse af en byplankonkurrence, såfremt Realdania meddeler deres støtte til konkurrencen. Forundersøgelserne forventes udført i 2014 og resterende budgetbeløb herudover på 587.000 kr. anmodes flyttet fra 2014 til 2015.
 
I fald Realdania ikke vil støtte en byplankonkurrence, vil forvaltningen komme med forslag til, hvorledes processen skal fortsætte, og de resterende midler anvendes.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at afsat budget på 822.000 kr. på Serviceområde 20 Administration, konto 6511337001, anvendes til brug for forundersøgelser på 235.000 kr. og efterfølgende byplankonkurrence. Sidstnævnte betinget af Realdanias medfinansiering,

 

at der til tilskud fra Realdania afsættes indtægts- samt tilhørende udgiftsbudget på 235.000 kr. i 2014 til Serviceområde 20 Administration, byplankonkurrence gl. sygehusgrund,

 

at der af afsat budget på Serviceområde 20 Administration, byplankonkurrence gl. sygehusgrund, kto. 6511337001, flyttes 587.000 kr. fra 2014 til 2015.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-13 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 13 vedr. Klimatilpasningsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Marius Reese, Anders Debel

Sagsresume

I 2012 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan. I overensstemmelse hermed fremlægges hermed forslag til Klimatilpasningsplan for Herning Kommune med henblik på udsendelse i høring. Klimatilpasningsplanen skal vedtages som Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Prioriteringen af de kommende års klimaindsatser er foregået i samarbejde med Herning Vand A/S med henblik på at sikre enighed om indsatsernes gennemførelse. Efter endt høring forelægges planen til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Herning Vand A/S udarbejdet forslag til Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forslaget vedlægges som bilag.
 
Under den offentlige høring vil borgerne have adgang til oversvømmelseskort, risikokort og klimatilpasningsplanen.
 
Klimatilpasningsplanen har til formål at beskrive hvilke lokale udfordringer, der er i Herning Kommune, og på baggrund heraf pege på, hvordan der kan ske klimatilpasning af byerne og det åbne land – på kort sigt og på langt sigt.
 
Til grund for klimatilpasningsplanen ligger et større kortlægningsarbejde, der er udført i samarbejde med Herning Vand A/S. Kortlægningen viser, hvor konsekvenserne af oversvømmelser vil være størst. På baggrund af kortlægningen er der sammen med Herning Vand A/S fundet frem til, hvordan klimaudfordringen bedst løses herunder prioriteret i hvilke områder, der skal igangsættes en indsats. Prioriteringen tager udgangspunkt i, hvor oversvømmelserne vil skade mest sammenholdt med de steder, hvor der i dag allerede er kendte oversvømmelseshændelser. Prioriteringen tager ligeledes udgangspunkt i kriterierne i den tidligere vedtagne klimatilpasningsstrategi. Klimatilpasningsplanen har et fokus på Herning By, da det under kortlægningsarbejdet blev identificeret at oversvømmelsesrisikoen er størst her.
 
I indsatsplanen er oplistet de indsatser, der ønskes gennemført de kommende år. Udover konkrete områder, hvor der skal laves nye klimaløsninger, lægges der op til en række generelle indsatser. Realiseringen af klimaindsatserne er et fælles ansvar. Planen indeholder til dette formål en række retningslinjer for kommunens planlægning, myndighedsbehandling og målsætninger for det fremtidige samarbejde mellem kommunen, forsyningen og private om at gennemføre klimatilpasningen.
Netop fordi klimatilpasning fordrer et øget samarbejde mellem Herning Kommune, Herning Vand A/S og de private grundejere og brugere af arealer, vil der i fremtiden være øget fokus på at sikre en god koordination og dialog om projekterne og de generelle indsatser. I afsnittene Handleplan er der nærmere redegjort for, hvordan klimatilpasning bør ske.
 
Der er i forbindelse med den offentlige høring af debatoplægget, fra 5. februar 2014 til den 5. marts 2014, indkommet én bemærkning til klimatilpasningsplanen. Bemærkningen omhandler placering af ny skole i Gjellerup/Hammerum i forhold til, at der er udpeget en oversvømmelsesrisiko på boldbanerne ved Hammerum Hallen. Udpegningen betyder, at der ved planlægning i området skal tages særligt stilling til, hvor bygninger kan placeres samt behov for terrænregulering. Bemærkningen giver ikke anledning til særlige tiltag i selve klimatilpasningsplanen, men indgår i arbejdet med placeringen af skolen.
 
Regeringen og Kommunernes Landsforening har i 2012 indgået en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan, der kortlægger risikoen for oversvømmelse og skaber overblik over, og dermed danner et godt grundlag for beslutninger om nye investeringer i klimatilpasning. I aftalen ligger også et ønske om, at kommunerne skal løfte investeringerne til klimatilpasning med 2,5 mia. kr. om året.
 
Ny lovgivning gennemført foråret 2013 medvirker til, at forsyningsselskaberne kan medfinansiere klimatilpassede løsninger over jorden. Samtidig er der lagt op til tværgående løsninger, hvor tekniske anlæg, der f.eks. har et rekreativt indhold, kan medfinansieres af forsyningen. Forsyningens muligheder for medfinansiering gælder både kommunale og private anlæg og dækker både anlægs- og driftsudgifter, uden at selskabet altså kommer til at eje de nye anlæg. Herning Kommune og Herning Vand A/S samarbejder om 3 projekter (KLIT 1-3), hvoraf KLIT 1 ved Kløvervej er under udførelse.
 
KLIT projekterne etableres, inden klimatilpasningsplanen er færdig, men dækker et erkendt behov i området og ligger i naturlig forlængelse af de allerede planlagte oversvømmelsesbegrænsende tiltag i forhold til større regnvandshændelser i Herningsholm Å systemet.


 

Sagen er behandlet på fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni. Teknik- og Miljøudvalget har taget sagen til orientering.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til Klimatilpasningsplan i form af tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024)  foreløbig vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 23 for udpegning af områder til placering af store husdyrbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 (x)
 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup, Anders Debel, Marius Reese

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan har været behandlet på fællesmøde med Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 22. april 2014. Punktet blev udsat på baggrund af ønske om at få udarbejdet yderligere materiale til grundlag for en beslutning.
 
Der er udarbejdet en analyse med arealstørrelser som udvælgelseskriterie for udpegning af områder til store husdyrbrug samt en analyse af hvilke ændringer undladelse af ”større uforstyrrede landskaber” som parameter vil betyde for en udpegning. Dette fremgår af bilag 3.

Sagsfremstilling

Analysen med arealstørrelser som udvælgelseskriterie tager udgangspunkt i udpegningen beskrevet i Bilag 1, side 1-5. Endvidere er der i analysen vist arealstørrelser med og uden ”større uforstyrrede landskaber” som parameter for en udpegning.
  
Endvidere er udarbejdet notat om krav til bebyggelse i forbindelse med naturgasledninger, se bilag 4 samt nyt Kortbilag A med eksisterende husdyrbrug på kortet.

 

Minimumsafstandskrav til husdyrbrug i forhold til bymæssig bebyggelse: Inden for 50 meter er der tale om et forbud. Inden for 300 meter kan der gives godkendelse - evt. på vilkår til støj, lugt, fluer mm. Men de skal også altid overholde 5 OUE/m³ (som angiver geneafstanden til byzone). Geneafstanden reduceres dog, hvis landbruget er placeret nord for byzonen og den øges, hvis der, i samme punkt, er andre husdyrbrug, der lugter. 

 


Sagsfremstilling Byplanudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets behandling 22. april 2014:
 


Sagsresume
Dette forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens indsigelse mod Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedrørende udpegning til placering af store husdyrbrug. Med kommuneplantillæg nr. 23 udpeger Herning Kommune i alt 8 områder til placering af store husdyrbrug.
 
Udpegningen er medvirkende til at sikre en større investeringssikkerhed for det enkelte landbrug, da man på baggrund af udpegningen må forvente, at Herning Kommune ikke tager arealerne i brug til anden anvendelse.
 
Sagsfremstilling
Naturstyrelsen gjorde i forbindelse med Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 indsigelse mod Herning Kommunes udpegninger til placering af store husdyrbrug. Store husdyrbrug er efter planloven defineret som husdyrbrug med over 500 dyreenheder (DE). For at sikre at Herning Kommuneplan 2013-24 kunne endeligt vedtages, blev det i den forbindelse aftalt, at Herning Kommune i det første halvår af 2014 skulle udarbejde et tillæg med en fornyet udpegning af områder til store husdyrbrug.
 
Nuværende udpegning består af en retningslinje om, at de store husdyrbrug skal placeres inden for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsjorde. Staten har stillet krav om, at der på kort sker en konkret udpegning af afgrænsede områder til store husdyrbrug. Herning Kommunes udpegning af særligt værdifulde landbrugsjorde ændres dermed ikke ved dette kommuneplantillæg, men fastholdes som udpeget i Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Ved udpegningen af områder til store husdyrbrug er der taget udgangspunkt i de prioriteringer, herunder arealer til byudvikling, beskyttelsesområder mv., der allerede er vedtaget gennem Herning Kommuneplan 2013-2024, samt de metoder til udpegninger som bl.a. nabokommunerne har benyttet. Herning Kommunes metode til udpegning kan direkte sammenlignes med metoden benyttet i Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner. Se bilag 2 for nabokommunernes konkrete udpegninger.
 
På den baggrund er følgende lagt til grund for en udpegning (se også bilag 1 samt kortbilag A):
 
A-, B- og C-målsatte naturområder, Grundvandsindsatsplanområder, Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomt indvindingsopland, Områder der anvendes til råstofindvinding, Hygiejnisk zone til vandværksboringer, oplande til vandområder, hvor målsætning ikke er opfyldt som følge af tilførslen af næringsstoffer (fosfor), § 3 arealer, potential natur, Natura2000, Spredningskorridorer, de kommunale handleplaner for de statslige Vand- og Naturplaner, større uforstyrrede landskaber, kirkebyggelinjer, fredninger, særligt værdifulde landskaber, skov, sø og å-beskyttelseslinjer, fredskov, 500 m til bebyggelse og 1000 m til centerbyer.
 
Analysen foretaget på baggrund af ovenstående parametre er at betragte som residual planlægning, dvs. en udpegning baseret kun på kendte bindinger uden en konkret vurdering af egnetheden af de enkelte områder. I ovenstående analyse er størsteparten af bindingerne baseret på lovgivning, som stiller specifikke krav til hvordan de enkelte arealer kan anvendes. Viborg og Ikast-Brande Kommuner har grundlæggende lavet residual planlægning.
 
Herning Kommune har et vist råderum inden for bindingerne ”Større uforstyrrede landskaber” og ”særligt værdifulde landskabsområder”, hvor der gerne må opføres landbrugsbygninger, men der må være en forventning om særlige krav i forhold til landskabet samt udpegning af ”Potentiel natur” og ”Spredningskorridorer”, som ikke er lovfastsatte udpegninger. Dog følger disse udpegninger å’er og anden natur med udpegninger fastsat efter anden lovgivning. Endvidere er fastlæggelsen af 500 m og 1000 m zonerne om bebyggelse ligeledes ikke lovfastsatte udpegninger, men medtaget med det formål at sikre plads til fremtidigt byudvikling.
 
Der er i den konkrete udpegning (de 8 områder) lagt til grund, at det er større sammenhængende områder, uden eller næsten uden bindinger, der udpeges. Der er taget særligt hensyn til områder der efter husdyrloven skal beskyttes mod kvælstofbelastning samt sammenhæng til områder udpeget i nabokommunerne.Sagen er behandlet på et fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni. Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til orientering.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 foreløbig vedtages med udgangspunkt i residualkortet inkl. "Større uforstyrrede landskaber uden områder indenfor omfartsvejen ved Herning" (bilag 3, side 3).

 

 

Johs. Poulsen, Jørn Vedel Eriksen og Knud Nielsen kan ikke tiltræde beslutningen, men ønsker i stedet at udpegningen tager afsæt i det af forvaltningen på mødet den 22. april indstillede kort (Bilaget "Udkast Kommunalplantillæg nr. 23 Områder til placering af store husdyrbrug").

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Johs. Poulsen og Finn Stengel Petersen kan ikke tiltræde beslutningen, men ønsker i stedet at udpegningen tager afsæt i det af forvaltningen på mødet den 22. april indstillede kort (Bilaget "Udkast Kommunalplantillæg nr. 23 Områder til placering af store husdyrbrug").

 

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 25 for Sportscenter Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af lokalplan nr. 13.OF26.1 for området Sportscenter Herning ved Holing.

 

Lokalplanområdet er allerede optaget i spildevandsplanen som opland B23, B24, B25 og B27. Med dette tillæg ændres den maksimale befæstelsesgrad for oplandene, ligesom grænser og navne for oplandene ændres.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 13.OF26.1, hvor forslag til planen sendes i offentlig høring samtidig med tillæg 25, bliver det muligt at udbygge fritids- og idrætsområdet i Holing. Formålet med lokalplanen er at udlægge området til offentligt fritidsområde og sikre byggeriets og anlæggets indpasning til landskabet og byen.

 

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Herning tæt på Fulgsang sø og strækker sig fra Vesterholmvej i nord, Gullestrupvej i øst, Holing Bæk i syd og Herningsholm Å i vest. Området er et areal på 30,4 ha.

 

Med dette tillæg bliver det muligt at øge afledningen af regnvand fra lokalplanområdet til vandløb, hvilket er nødvendigt for at kunne øge bebyggelsen, parkeringsarealer osv. i området, såfremt regnvand ikke kan nedsives eller behandles lokalt i lokalplanområdet.

 

Med tillæg 25 lægges opland B23 og B27 sammen til opland B03P, og opland B24 og B25 lægges sammen til opland B25P (se bilag 1). Den maksimale befæstelsesgrad for opland B03P sættes til 60 % og befæstelsesgraden for opland B25P til max 50 %, (inkl. vejarealer).

 

Afledning af spildevand fra opland B03P og B25P vil ske til Herning Renseanlæg.

Der er væsentlige grundvandsinteresser i den sydlige og den midterste del af lokalplanområdet, på grund af vandindvindingsboringer til Nordre Vandværk, der ligger syd for Holing Bæk. Derfor placeres der ingen regnvandsbassiner umiddelbart nord for Holing Bæk, der er indenfor boringernes beskyttelseszone. Regnvand fra den syd/østlige del af lokalplanområdet (B03P) ledes i stedet til Holing Bæk med udløb via bassin B03RUL1 ved Lillelund Engpark, og regnvand fra den nord/vestlige del af området ledes til Herningsholm Å med udløb via bassin B25RUL1 ved Vesterholmvej.

 

 

Forslag til tillæg 25 skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden den endelige vedtagelse.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-5-13 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt Regnskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt Grønt Regnskab, som i år består af flere temarapporter og af ”Grønt Overblik”, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter. Regnskabet dækker både kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område.

 

Direktionen har evalueret ”Grønt Overblik” på møde den 24. april, hvorefter det er behandlet i alle fagudvalg. Byrådet behandler "Grønt Overblik"  den 23. juni 2014.

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab
Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål som byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at vi lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.
 
Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for pengene.
 
Endelig er det en af vores forpligtelser som medlem af miljøsamarbejdet Green Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.
 
At skabe og fastholde en grøn profil lykkes, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor behandles Grønt Regnskab i alle fagudvalg.  


Væsentlige overordnede temaer fra Grønt regnskab 2013: 


Klima og energi
CO2-udledningen falder både for kommunen som virksomhed og som geografisk område. Det sker, fordi andelen af vedvarende energi stiger samtidig med energibesparelser. Skal vi nå Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015, skal udledningen dog falde hurtigere. Når det ikke går hurtigere, skyldes det blandt andet øget udledning fra transporten. Her ses den samme tendens i kommunen som geografisk område og i kommunen som virksomhed.
 
De gode erfaringer fra virksomhedssamarbejdet Carbon 20 sammen med revision af kommunens klimaplan i 2014 viser vej for initiativer, der kan sætte turbo på CO2-reduktionen. I Carbon 20 projektet sparede 15 Herningvirksomheder med støtte fra kommune og energiselskab 24 % CO2 over 3 år, og øgede samtidig deres konkurrenceevne.
 
Kommunalt byggeri
Kommunen er bygherre for store byggerier. Ved at stille miljøkrav når vi bygger, kan vi sikre sundhed, miljø, klima og kvalitet, og dermed en langsigtet god økonomi og holdbarhed. Miljømærkede byggeprodukter stiller nemlig krav til alle disse områder, og energieffektivt byggeri sparer ressourcer på den lange bane.
 
I 2013 brugte vi bæredygtige materialer i den indvendige skolerenovering. Det har givet erfaringer, som kan udbredes til andet kommunalt byggeri og renovering, og være med til at opfylde målet fra Partnerskab for offentlige grønne indkøb.

Borger- og erhvervssamarbejde
Alene kan kommunen ikke skabe en grøn udvikling; samarbejde og initiativer fra borgere og erhvervsliv er helt nødvendige og viser vejen frem. Derfor uddeler kommunen hvert år anerkendelser for en aktiv klima- og miljøindsats til lokale ildsjæle.  

 

Vi afholder også en årlig grøn uge, hvor mange lokale aktører bidrager til at sætte miljø, energi og sundhed på dagsordenen, ligesom vi har en borgerrettet cykelindsats gennem ”Herning Cykler”, og flere grønne erhvervssamarbejder.

 

Fremadrettet er det målet at tænke grønne aspekter med i flere aktiviteter for borgere og virksomheder på tværs af kommunale fagområder og få fordele af at koble miljø, sundhed, livskvalitet og økonomisk sund fornuft!

 

Indsatser 2014

I "Grønt Overblik" peges der på en række indsatser for grøn udvikling og målopfyldelse, der planlægges i forvaltninger og afdelinger.

 

Eksempler på indsatser

 

 • Indsats for at få miljøkrav med i udbudsområder, der koordineres decentralt med bistand fra indkøb. - Her er et stort potentiale for en miljøindsats. Ved at stille miljøkrav på områder som byggeri og anlæg, vejbelysning, renovations- og buskørsel mv, skabes der desuden incitament for grøn praksis hos de lokale udbydere af disse opgaver.

 

 • Tværfaglig inspirations- og dialogproces om bæredygtighed i kommunalt byggeri.     - Kommunalt byggeri involverer mange parter på tværs af forvaltningerne. Dialog, forståelse og inspiration mellem parterne er nødvendig for at nå målet om bæredygtighed i byggeriet.

 

 • Projekt om adfærdsændringer og ejerskab til energibesparelser i daginstitutioner.     - Projektet understøtter den igangsatte energirenovering, idet udbyttet af de tekniske ændringer bliver langt større, når det går hånd i hånd med forståelse og lokal engagement i energibesparelser. Projektet involverer også den pædagogiske vinkel.

 

 • Energiindsats over for små og mellemstore virksomheder ud fra principperne fra Carbon 20-projektet. - Efter de gode erfaringer fra Carbon 20-projektet, vil virksomheder, i forbindelse med miljøtilsyn, få tilbudt inspiration til energibesparelser og CO2-reduktion.

 

  

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Grønt Overblik 2013 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-14 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Puljeansøgning for Herning Cykler fase 4

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 (x)
 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Transportministeriet har med Cykelpuljen åbnet for ansøgninger til den, indtil videre, sidste tilskudsrunde.


I den anledning har forvaltningen udarbejdet forslag til hvilke projekter, der kan indeholdes i en cykelpuljeansøgning, samt kommunens medfinansiering.
 
Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen på møde d. 22. april 2014, pkt. 71, hvor det blev besluttet at sende sagen i høring i de 3 fagudvalg, inden sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker imidlertid ikke at udskyde tilbygningen ved Rehabiliteringscentret, og kan således ikke anbefale en ændring af de afsatte beløb i investeringsoversigten.

 

Sagen fremsendes derfor påny til Teknik- og Miljøudvalget med et alternativt finansieringsforslag.

 

Forvaltningen anbefaler, at den fremsendte puljeansøgning, med de foreslåede cykelprojekter i Herning Kommune og med en samlet egenfinansiering på 7,2 mio. kr. fordelt over 2 år (2015 og 2016), finansieres som foreslået.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5% daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik, og der arbejdes hen imod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".
 
I tre omgange har Herning Kommune fået tilsagn om støtte til cykelrelaterede projekter fra Transportministeriets Cykelpulje i hhv. fase 1, 2 og 3. Puljen støtter med 40 % af udgifterne.

 

 

 

 

 

 

 


Cykelpuljeansøgningen til Herning Cykler fase 4 indeholder følgende elementer:
 

Projekt    
 
Udgift
mio. kr.
 
Puljeandel (40%) mio. kr.
 
Egenfinansiering (60%) mio. kr.
 
Afledt
drift kr.
Anlæg:
 
 
 
 
 
 
 
 
Supercykelsti Herning - DNV Gødstrup
 
7,300
 
2,920
 
4,380
 
55.000
Cykelfaciliteter i midtbyen
 
0,800
 
0,320
 
0,480
 
12.000
Cykelsti langs Pugdalvej, Vildbjerg  
 
2,000
 
0,800
 
1,200
 
20.000
Adfærdstiltag:
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelle kampagner og information
 
0,400
 
0,160
 
0,240
 
 
2 ambassadørskoler, inkl. anlæg
 
0,500
 
0,200  
 
0,300
 
 
Boligforeninger på cykel
 
0,275
 
0,110
 
0,165
 
 
Samlet ruteregistrering inkl. cykelkort  
 
0,300
 
0,120
 
0,180
 
 
Evaluering:
 
 
 
 
 
 
 
 
Statusundersøgelse, tællinger, spørgeundersøgelser og projektevaluering  
 
0,425
 
0,170
 
0,255
 
 
I alt
 
12,000
 
4,800
 
7,200
 
87.000

 
Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.
 
Det skal bemærkes, at Transportministeriet lægger stor vægt på, at puljeansøgninger ikke kun indeholder anlæg af nye cykelstier, men også at der gennemføres projekter, hvor inddragelse af borgere/brugere er afgørende, og hvor det at ændre adfærd til mere cykling er i fokus.Økonomi

Der er ikke afsat særskilt rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten 2014 - 2017.

 

Cykelpuljeansøgningen foreslås derfor finansieret og indarbejdet i investeringsoversigten for 2015 - 2018 med følgende beløb: 
 

Mio. kr.
2015
2016
2017
Projektudgift
4,700
7,300
 
Statsbidrag
1,880
2,920
 
Egenfinansiering
2,820
4,380 
 
Finansiering:
 
 
 
Sunds omfartsvej, stednr. 222074
2,192
0,200
 
Tilskud til CEU - infrastruktur,
stednr. 222070
 
1,100
 
Sikre skoleveje, stednr. 223099
 
0,524
0,524
Pulje til projekter, stednr. 222095
 
0,324
 
Thrigesvej, stednr. 222088
 
1,028
 
Momhøjvej, 223099
0,628
 
 
Sundhedsområdet
 
0,165
 
Skoleområdet
 
0,300
 
Byggemodning, Erhvervsgrunde, Pugdalvej, stednr. 003033
 
0,215
 
I alt
2,820
3,856
 0,524

 
Bemærkninger til finansieringen:

Der er et mindreforbrug på Sunds omfartsvej på 2,392 mio. kr. samt et mindreforbrug på CEU-infrastruktur på 1,100 mio. kr. De anførte rådighedsbeløb på sikre skoleveje, pulje til projekter (papirpenge), Thrigesvej og Momhøjvej er indarbejdet i gældende investeringsoversigt 2014 - 2017. Der finansieres endvidere 0,215 mio. kr. af det kommende byggemodningsprojekt på Pugdalvej, stednr. 003033 i 2016. Finansieringen skal ses i sammenhæng med det i ansøgningen nævnte anlægsprojekt på netop Pugdalvej, hvor der skal etableres en cykelsti i 2016.

 

Med baggrund i ovenstående finansieringsforslag indstilles det, at den fremsendte cykelpuljeansøgning, med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40 % dækkes af cykelpuljen, finansieres som foreslået.

 

De årlige driftsudgifter på 87.000 kr. kan finansieres på en af følgende måder:

 • indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik

 • alternativt indgå i den almindelige prioritering ved budgetprocessen, som en afledt driftsudgift i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten.

 

Cykelprojektet kan alternativt søges tilpasset et mindre beløb i egenfinansiering.

Trafikministeriet vil i så fald skulle vurdere, om de vil opretholde tilskuddet fra puljen til Herning Kommune. Der vil i givet fald skulle tages stilling til hvilke delelementer af cykelprojektet, der prioriteres.

 

Herning Kommune forpligter sig ikke til gennemførelse af projektet ved fremsendelse af ansøgning.

 

Et eventuelt tilsagn forventes at skulle godkendes af kommunen i november 2014.

 

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen den 7. maj.
 
Børne- og Familieudvalget har behandlet sagen den 14. maj.  

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen:

Forebyggelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget har ikke fundet det muligt at prioritere midler fra driftsbudgettet til at støtte cykelpuljeansøgningen med henholdsvis 0,165 mio. kr. og 0,300 mio. kr.
 
Det anbefales derfor, at der reduceres tilsvarende i cykelpuljeansøgningen med i alt 0,465 mio. kr. Helt konkret fjernes adfærdsprojektet ”Boligforeninger på cykel” med en egen finansiering på 0,165 mio. kr. og anlægsprojektet ”Cykelfaciliteter i midtbyen” reduceres med 0,300 mio. kr.
 
Forvaltningen indstiller, at cykelpuljeansøgningen reduceres med ovenstående projekter svarende til den manglende egen finansiering på i alt 0,465 mio. kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at den fremsendte cykelpuljeansøgning, med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40 % dækkes af cykelpuljen, finansieres som foreslået i sagsfremstillingen,

 

at de årlige driftsudgifter på 87.000 kr. indgår i den almindelige prioritering ved budgetprocessen, som en afledt driftsudgift i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten.

 

at cykelpuljeansøgningen reduceres med de angivet projekter svarende til den manglende egen finansiering på i alt 0,465 mio. kr.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ekspropriation af jord til vejformål

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med tilslutning af Vesterholmvejs forlængelse til motorvejen og etablering af fordelingsvejen omkring det nye hospital i Gødstrup er der behov for at ekspropriere jord fra 2 lodsejere.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indlede ekpropriationsprocedure.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til efter vejlovens § 43 at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende det på kortet afgrænsede delareal af matrikel nr. 1aa, 1æ Næstholt Gde, Snejbjerg. 

[image]


Der skal eksproprieres cirka 12.000 m2 fra matrikel 1aa og 11.500 m2 fra matrikel 1æ.

Arealerne er vist med rødt på nedenstående kort.

[image]  

Arealet der er markeret med blåt, bliver kun erhvervet, såfremt der kan opnås en fælles aftale mellem Regionen, lodsejeren og Herning Kommune.

 

Ekspropriationerne koordineres og gennemføres sammen med Vejdirektoratet, så det giver mindst mulig gene for de berørte lodsejere.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure
vedrørende en del af matrikel nr. 1aa, 1æ Næstholt Gde, Snejbjerg.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-14 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelser 2014-2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 574.000 kr. i 2014 til renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 574.000 kr. i 2014 til serviceområde 09 Trafik, samt at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 574.000 kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 574.000 kr. i 2014 på serviceområde 09 Trafik til renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvor dele af vejbelægningen bliver opbrudt.

 

Beløbet foreslås anvendt til især nye kantsten, omlægning af fortove samt fornyelse af rendestensbrønde i forbindelse med renovering af kloaksystemet.

 

Renovering af afvandingssystemet bliver erfaringsmæssigt 50 - 75% billigere, når den foretages i forbindelse med kloakfornyelse.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 574.000 kr. i 2014 til serviceområde 09 Trafik, stednr. 223068 - Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse,

 

at udgiften finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb på 574.000 kr. i 2014.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsbevilling på 257.000 kr. i 2014 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 01, til anlægs- og renoveringsopgaver ved Lysgård Sø og i Vildbjerg Søpark, Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevillingen frigives. 

Sagsfremstilling

Lysgård Sø

Forvaltningen har i samarbejde med lokale beboere udarbejdet en plan for beplantning og faciliteter ved Lysgård Sø. En mindre del af beplantningen blev etableret i 2013 i samarbejde med borgerne i området, mens den resterende del af projektet med etablering af opholds- og madpakkehus med tilhørende læbeplantninger ønskes færdiggjort i 2014.

 

[image]

Til dette projekt er der søgt og opnået tilsagn om støtte fra Friluftsrådet på op til 37.500 kr. til dækning af materialeudgifter. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at projektet realiseres med en høj andel af borgersamarbejde. Tilskuddet kan dermed både justeres ned eller helt bortfalde.

 


Vildbjerg Søpark

I 2013 blev den store af i alt tre broer i Vildbjerg Søpark renoveret med nyt dæk og bærende underkonstruktion. I 2014 ønskes den lille bro renoveret og overliggerne på den store bro udskiftet. Derudover er en rørbro tæt på at blive skyllet væk og bør udskiftes, bl.a. fordi dimensionerne i flere små rør er for små. Broen ændret til en enkelt rørbro med en stor dimension, så også opstuvninger undgås. 

 

[image]

 

Opgaverne ligger udenfor ordinær drift og kan ikke indeholdes i det ordinære driftsbudget. Der er indhentet 3 tilbud på opgaven og det billigste er valgt.


Projekterne opfylder en række af målene i Parkpolitikken: Udvikling af grønne områder, nærhed til grønne områder, variation i grønne oplevelsesmuligheder, klimatilpasning og borgersamarbejde.Økonomi

De samlede udgifter til de to projekter fordeler sig som følger: 

 

Projekt
Kr.
1 – Lysgård Sø
 
Beplantning, madpakkehus og platform/bro i søen
 81.000
Bænke, retablering af adgangsvej og uforudsete udgifter
 28.500
2 – Vildbjerg Søpark
 
Udskiftning af rørbro
 60.700
Udskiftning af brodæk og fodspark (gangbroen)
 69.700
Udskiftning af overligger (kørebroen)
 24.600
Retablering af stier samt diverse uforudsete udgifter
 30.000
Udgifter i alt
294.500

Vedrørende Lysgård Sø bemærkes det, at de afledte driftsomkostninger er beregnet til 30.000 kr. årligt. De afledte driftsudgifter afholdes indenfor det ordinære budget på serviceområde 04 Grønne områder.
 

Der forventes ikke afledt drift på renoveringen af broerne i Vildbjerg Søpark.

 

De samlede udgifter på 294.500 kr. finansieres af en anlægsindtægt på 37.500 kr., jf. tilsagn om støtte fra Friluftsrådet, samt af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 257.000 kr. i investeringsoversigten.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 294.500. kr. i 2014 til serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr.,

 

at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 37.500 kr. i 2014 til serviceområde 04 Grønne områder, samme stednr. Anlægsindtægten medfinansierer anlægsudgiften,

 

at udgifterne finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 257.000 kr. i 2014 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 01 Lysgård Sø, Vildbjerg.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P20-2-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Frigivelse af rådighedsbeløb til byens parker

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

 

Sagsresume

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 201.000 kr. i 2014 vedr. diverse anlægsarbejder i byens parker, f.eks. renovering af indgangsportal ved Vestre Anlæg.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevillingen frigives.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen ønskes bl.a. anvendt til udskiftning af udtjent indgangsportal i træ for enden af Dalgas Allè ved indgangen til Vestre Anlæg. Ny portal udarbejdes i jern, med en forventet længere levetid.Økonomi

Anlægsudgiften på 201.000 kr. afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 201.000 kr. i investeringsoversigten, sted nr.: 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker. Der søges oprettet et nyt særskilt stednummer til projektet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 201.000 kr. i 2014 til
serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednummer, til diverse anlægsarbejder i byens parker, f.eks. renovering af indgangsportal ved Vestre Anlæg,

 

at anlægsudgiftsbevillingen på 201.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099
Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 til kloakrenovering i kommunale bygninger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 1,013 mio. kr. afsat til kloakrenovering i kommunale bygninger i Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet afsat midler i 2014-2017 til separering af regnvand og spildevand i kommunale bygninger beliggende i Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds.

 

Det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 1,013 mio. kr., sted nr. 013082 "Kloakrenovering i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds" søges frigivet til konkrete separeringsprojekter i 2014.

 

Arbejdet forventes at gå i gang efter sommerferien 2014.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,013 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 013082, "Kloakrenovering i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds", 

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,013 mio. kr. i 2014 på samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til facaderenovering på Børnehaven Børneliv i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2014 på 0,367 mio. kr. afsat til diverse anlægsarbejder til brug for facaderenovering på Børnehaven Børneliv, Strandvejen 26-28 i Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Efter konkret henvendelse fra Børnehaven Børneliv i Sunds har forvaltningen besigtiget facadevægge, pga. mistanke om ustabil facade.
 
Det blev ved besigtigelsen konstateret, at sydvendt facadevæg og vestvendt gavl er de eneste oprindelige ydervægge tilbage, idet øvrige ydervægge er udskiftet ifm. om- og tilbygninger gennem årene. Det blev vurderet, forholdene krævede en nærmere undersøgelse.

 

Efterfølgende er tilknyttet ekstern rådgiver på sagen og i samarbejde med denne er det konstateret, at den oprindelige vestvendte gavl og sydvendte facadevæg er muret direkte på jorden 15 cm under terræn og ikke på fundament ført til bæredygtig og frostfri dybde.
 
De to pågældende ydervægge er nu så ustabile, at der kan blive risiko for, at væggene kollapser.
 
Det vurderes, at vestvendt gavl kan understøbes. Sydvendt facadevæg skal nedrives, og der skal støbes nyt fundament og ny facadevæg mures op.

 

Facaderenoveringen på Børnehaven Børneliv ønskes igangsat hurtigst muligt og foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 0,367 mio. kr., sted nr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder", som hermed søges frigivet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 på 0,367 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr., "Facaderenovering på Børnehaven Børneliv i Sunds",

 

at bevillingen finansieres af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på 0,367 mio. kr. på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder".

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Martin Skøtt, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Vejle Kommune har ønsket en tilføjelse i udtrædelsesaftalen med Østdeponi, således at de enkelte ejerkommuner påtager sig kautionsforpligtelser. Dette vil bl.a. gøre det nemmere for Østdeponi at fusionere med andre selskaber eller lave omorganiseringer. Dette skal godkendes i de enkelte ejerkommuner.

Sagsfremstilling

I brev af 27. marts 2014 har Vejle Kommune fremsat ønske om ændring af indhold i pkt. 8.1 i forhold til udkast til udtrædelsesaftale version 8. august 2013.
 
Ønsket indhold:
”Nærværende aftale kan kun overdrages, såfremt deltagerkommunerne som selvkautionister overfor Vejle Kommune indestår for opfyldelsen af aftalens forpligtelser”
 
Oprindeligt indhold (version 5. august 2013):
”Østdeponi kan alene med Vejle Kommunes samtykke overdrage denne aftale til andre end fælleskommunale affaldsselskaber eller kommunale selskaber”.
 
Som følge af Vejle Kommunes ønske om de øvrige deltagerkommuners påtagelse af kautionsforpligtelser vurderer advokat Ph.D Pernille Aagaard Truelsen fra advokatfirmaet Energi & Miljø, i skrivelse til direktør Hans Jørn Laursen, Ikast-Brande Kommune at udkast til udtrædelsesaftale skal til fornyet politisk behandling i deltagerkommunerne jf. § 41 i kommunestyrelsesloven. 


Baggrunden for Vejle Kommunes ønske om anden formulering af pkt. 8.1 er, at Vejle Kommune ikke ønsker ved krav om samtykke at skulle have indflydelse på de dispositioner, som de resterende ejerkommuner træffer for fremtiden vedrørende Østdeponi. Endvidere henviser Vejle Kommune som baggrund for bestemmelsen, at Vejle Kommune vil være sikker på, at Vejle Kommunes rettigheder ifølge aftalen opfyldes, uanset om aftalen senere overdrages til andre.
 
Ifølge advokat Pernille Aagaard Truelsen er konsekvensen af Vejle Kommunes ønske om ændring af pkt. 8.1, dels at det bliver nemmere for de resterende ejerkommuner at træffe beslutning om fusion af Østdeponi med andre selskaber eller omorganisering af selskabet, og dels at de resterende ejerkommuner som selvskyldnerkautionister skal hæfte for udtrædelsesaftalens opfyldelse. Det vil sige, at de resterende ejerkommuner hæfter for, at Østdeponi udbetaler Vejle Kommunes andel af nettoformuen på 4.601.642 kr. Endvidere hæfter de resterende ejerkommuner for, at Vejle Kommune får udbetalt sin andel af kapitalkontoen, når deponiet er færdigbehandlet og nedlukket.Økonomi

I udtrædelsesversion 8. august 2013 pkt. 4.1.2 er Vejle Kommunes andel til nedlukning og efterbehandling af deponiet opgjort til 2.727.000 kr. Det korrigerede beløb er 2.727.122 kr.
 
I udtrædelsesversion 8. august 2013 pkt. 4.2.4 er tallene fra Østdeponis regnskab for 2012 ikke indregnet i Vejle Kommunes andel af nettoformuen (kapitalandelen), som står anført til 4.601.642,00 kr.


Efter ønske fra medlemskommunerne udarbejdede KPMG pr. 26. august 2013 en opgørelse over den enkelte medlemskommunes andel af nettoformuen iberegnet regnskabstallene for 2012.


Det korrigerede beløb for Vejle Kommunes andel af nettoformuen er 4.470.369 kr.

Beløbet må forventes at være blevet nedbragt, når deponiet er færdigbehandlet, idet der er løbende udgifter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at udtrædelsesaftale vedr. Vejle Kommune godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.03.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Anvendelse af afsatte midler til uforudsete driftsudgifter i det nye bibliotek i Herning Midtby

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz, Pia Colstrup

 

 

Sagsresume

I forbindelse med købet og ombygningen af Østergade 8 til Herning Bibliotekernes nye moderne hovedbibliotek, blev der afsat 367.000 kr. i 2013 samt 700.000 kr. i 2014 og frem til uforudsete etablerings og driftsudgifter. Herning Bibliotekerne anmoder om at anvende en del af disse til drift af ejendommen Østergade 8, Brændgårdvej 2 samt etablering og flytning af lokalhistorisk arkiv til Museumsgade 32.

 

Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på møde den 16. juni inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Fagudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. 

Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske beslutning om Herning Kommunes køb af Østergade 8, og ombygning af ejendommen til nyt hovedbibliotek for Herning Bibliotekerne, blev det vedtaget at udgifterne til købet skulle dækkes ved en reduktion af Herning Bibliotekernes budgetramme med 1.700.000 kr.
 
De løbende driftsudgifter i Østergade 8 skulle endvidere afholdes indenfor Herning Bibliotekernes egne budgetrammer. Der blev dog afsat 367.000 kr. i 2013 samt 700.000 kr. i budgettet for 2014 og frem til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med driften af det nye Hovedbibliotek i Østergade 8, samt fraflytningen af det nuværende Hovedbibliotek på Brændgårdvej 2 mv.
 
De identificerede merudgifter og mindreindtægter i forhold til de nuværende budgetrammer er således:

Drift

 • Det har ikke været muligt at indgå aftale om forpagtning af cafearealet til de oprindeligt anslåede 1.600 kr. pr. m2. Desuden er åbningen blevet flyttet fra maj til august, hvilket har mindsket forpagtningsafgiften væsentligt i 2014.

 • Rampen til p-dækket i Østergade 8 har en hældning, der gør det nødvendigt at opvarme denne i vintermånederne i stedet for at salte den, og dette var ikke indkalkuleret i driftsbudgettet.

 • Der er flere udgifter til el i Østergade 8 end oprindeligt skønnet i projektet: der er installeret 3 elevatorer i bygningen, og derud over er der en væsentligt øget digital eksponering. Elforbruget i bygningen forventes derfor at stige omkring 10 % i forhold til det oprindeligt skønnede elforbrug, svarende til 8,5 kr. pr. m2.

 • Lokalhistorisk arkiv flytter i sommeren 2014 til Museumsgade 32, hvilket medfører øgede udgifter til drift af Lokalhistorisk Arkiv. Der er i dag driftsudgifter vedrørende Lokalhistorisk arkivs andel af Brændgårdvej 2 på i alt 150.000 kr. Disse forventes i Museumsgade 32 at udgøre i alt 240.000 kr. Hertil kommer andel af fællesområder som anslås at udgøre 60.000 kr., svarende til ca. 1/4 del af de samlede udgifter.

 

 
2014
2015
2016 + overslagsår
Drift
 
 
 
Mindreindtægt, forpagtningsafgift på cafeareal
109.000
47.000
47.000
Opvarmning af rampe til p-dækket
35.000
35.000
35.000
Øget elforbrug i Østergade 8
50.000
50.000
50.000
Merdriftsudgifter, Lokalhistorisk arkiv
150.000
150.000
150.000
Forventede merudgifter / mindreindtægter, drift i alt
344.000
282.000
282.000

 

 
Etableringsudgifter

 • Efter flytning af biblioteket til Østergade 8, vil der være en del inventar tilbage i bygningen, som skal ryddes af Herning Kommune, Drift, hvilket anslås at udgøre 100.000 kr.

 • Flytning af Lokalhistorisk arkiv er ikke medregnet i de oprindelige budgetter. Dette forventes udført af Herning Kommune, Drift, hvilket anslås at udgøre 100.000 kr.

 • Nedlægning og etablering af fiberforbindelse og netværk i Museumsgade 32 er en nødvendighed for at drifte Lokalhistorisk Arkiv som en del af Herning Bibliotekerne og Herning Kommune. Udgiften hertil udgør ca. 120.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser:

 
2014
Etableringsudgifter
 
Tømning af Brændgårdvej 2
100.000
Flytning af lokalhistorisk arkiv til Museumsgade 32
100.000
Etablering af fiberforbindelse og netværk i Museumsgade 32
120.000
Forventede merudgifter til etablering i alt
320.000

 

I alt udgør de uforudsete drifts og etableringudgifter således:

 
2014
2015
2016 + overslagsår
Uforudsete udgifter
 
 
 
Driftsudgifter
344.000
282.000
282.000
Etableringsudgifter
320.000
 
 
 
 
 
 
Forventede merudgifter i alt
664.000
282.000
282.000

 

Afsat budget på 367.000 kr. i 2013 er ikke disponeret pt. og er overført til budgetår 2014. Beløbet forbliver afsat på Serviceområde 14 Biblioteker til afholdelse af eventuelle driftsudgifter for ejendommen Brændgårdvej 2 efter bibliotekets fraflytning. Fremtiden for biblioteksbygningen på Brændgårdvej er under afklaring.


Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at 664.000 kr. anvendes til de i sagen beskrevne formål i 2014. Udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 14 Biblioteker, stednr. 350001 i 2014,  

 

at 282.000 kr. anvendes til de i sagen beskrevne formål i 2015 og frem. Udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 14 Biblioteker, stednr. 350001 i 2015 og frem,  

 

at resterende budget på henholdsvis 36.000 kr. i 2014 samt 418.000 kr. i 2015 og frem på Serviceområde 14 Biblioteker, stednr. 350001 tilfalder de likvide aktiver.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Indendørs BMX bane i Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

 

Sagsresume

Feldborg Hallen v/ fmd. Tina Lange-Kornbak søger om endelig godkendelse af halprojekt og frigivelse af anlægsbevilling.

 

Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på møde den 16. juni inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Fagudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2013-2016 er der i 2014 afsat et anlægstilskud på 4 mio. kr. til Feldborg Hallen ifm. etablering af indendørs BMX hal i tilknytning til den eksisterende hal mod at hallen selv indsamler 2 mio. kr. Der er bevilget et afledt forøget årligt bloktilskudsbehov på 86.000 kr.

 

Jf. vedlagte skitsetegninger består projektet af en uopvarmet hal med tilhørende omklædnings- tilskuer- og klubfaciliteter. Hallen indrettes i synergi med eksisterende faciliteter med en BMX bane med tilhørende 3 meter rampe og værksted. Banen opbygges af stampet jord med topping af knust granit. Svingende belægges med asfalt.

 
Hallens størrelse gør det muligt at etablere en banelængde på 305 m., hvilket opfylder mindstekravet til en udendørs BMX bane. Der findes pt. intet reglement for indendørs BMX baner.
 
Den påtænkte placering af hallen inddrager en boldbane, som Feldborg Haderup Idrætsforening har tilkendegivet, at de godt kan undvære. Der skal således ikke etableres erstatningsbane.
 

Tilbygning til Feldborg Hallen går over matrikelgrænsen, hvorfor der er behov for arealoverførsel/ erhvervelse af yderligere jord fra Herning Kommune.
 
Vilkår for erhvervelse af jord skal aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges af Juridisk Kontor.
 
Jorden skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. I forbindelse med overdragelse af areal skal der afholdes handelsomkostninger.
 
Samlede udgifter ifm. arealerhvervelsessagen vurderes at udgøre anslået 30.000 kr., som kan afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 
Samlet anlægsbudget for BMX hal udgør anslået 6 mio. kr. ex. moms. Herning Kommune har bevilget 4 mio. kr. mod at hallen selv indsamler 2 mio. kr.
 
Feldborg Hallen er tæt på at være i hus med alle indsamlede midler og anmoder om godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af anlægstilskud ifm. ønske om byggestart i august 2014.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at fremsendte skitseprojekt til bmx hal i Feldborg godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318089,

 

at 4 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318089, BMX bane Feldborg,

 

at udgifter ifm. arealerhvervelsessagen på anslået 30.000 kr. afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Haludvidelsesprojekt for Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

 

 

Sagsresume

Vildbjerg Sports- & Kulturcenter v/ direktør Klaus S. Andersen søger om godkendelse af haludvidelsesprojekt samt fremrykkelse og frigivelse af bevilget anlægstilskud.

 

Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på møde den 16. juni inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Fagudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2013-2016 er der afsat et anlægstilskud på 10 mio. kr. til Vildbjerg Sports- og Kulturcenters haludvidelsesprojekt mod, at centret selv indsamler 5,9 mio. kr.
Det nuværende samlede driftstilskud (6,052 mio. kr. brutto for 2014) til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter samt skolehallen forbliver uændret, idet der påregnes stigning i lejeindtægter som følge af udvidelsen/ opgradering af sportscentret.
 
Sports- og Kulturcentrets nuværende faciliteter er fuldt udnyttet, og centrets nuværende hal er ikke velegnet til afvikling af stævner under de eksisterende forhold.
 
Centret ønsker mulighed for at afholde og udvikle nye sportsevents og skabe flere fleksible anvendelsesmuligheder, herunder en større mangfoldighed af stævner og træningssamlinger, events, konferencer, udstillinger mv.
 
Den nuværende gl. skolehal nedslidt og uegnet til stævner.


Vildbjerg Sports- og Kulturcenter fremsender vedlagte skitseprojekt til haludvidelsesprojekt til udvalgets godkendelse.
 
Halprojektet indeholder

 

 • ny haltilbygning i forbindelse med den eksisterende hal.

 • nyt fitness fitnesscenter (kommerciel del)

 • opgradering/ renovering af foyer, nyt vindfang med åbenhed og transparens

 • udvidelse af parkeringspladser. P-udvidelsen vil samtidig give nem adgang til hallerne via det nye vindfang.

 
Samlede anlægsbudget udgør 20,5 mio. kr. ex moms.
 
Finansieringsplan:

Indsamlede midler pt.   5,530 mio. kr.
Yderligere indsamling 0,470 mio. kr.
Herning Kommune               10,278 mio. kr.

Finansiering kommerciel del, lånoptagelse 4,222 mio. kr.
I alt              
20,500 mio. kr.
 
Restfinansiering til kommerciel del forventes optaget via alm. realkreditbelåning med baggrund i indgået lejekontrakt for det nye fitnesscenter med årlig leje på 213.400 kr. Lånoptagelsen kræver ikke kommunal garanti eller deponering.
 
Det nuværende fitnesscenter er genudlejet til Midtvest Osteo- og Fysioterapi, der udvider aktiviteterne og samtidig sikrer, at Vildbjerg Sports- og Kulturcenters faste leje ikke falder.
 
Det er aftalt, at Herning Kommunes nuværende udgifter til drift af den gamle skolehal (ca. 420.000kr. i 2013) indgår i driften af hal 2. Dette betyder at opførelsen af hal 2 kan ske uden at påvirke driften af Vildbjerg Sports og Kulturcenter negativt.
 
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter er så godt som i hus med alle indsamlede midler og fremsender endeligt projektforslag til godkendelse med en anmodning om at få fremrykket bevilget anlægstilskud i 2015 og 2016 til 2014 og 2015 med ønske om byggestart i august 2014.

Der er på Serviceområde 11, Idræt og Fritid afsat 5,139 mio. kr. i hhv. 2015 og 2016.

 

Der er i samarbejde med Juridisk Afdeling foretaget flytning af skelgrænse i overensstemmelse med de fremtidige forhold.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at fremsendte haludvidelsesprojekt godkendes,

 

at anmodning om fremrykning af anlægstilskud på 5,139 mio. kr. fra 2015 til 2014 og 5,139 mio. kr. fra 2016 til 2015 godkendes og videresendes med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 10,278 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb på 5,139 mio. kr. i 2014 og 5,139 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,

 

at anlægsudgiften på 10,278 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-976-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Arealbytte mellem den selvejende institution Snejbjerg Hallen og Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

 

 

Sagsresume

Herning Kommune er i process med at anlægge ny skole i Snejbjerg. I den forbindelse udvider den selvejende institution Snejbjerg Hallen deres faciliteter.

 

For at kunne udnytte samspillet mellem hal og skole bedre i fremtiden, er de 2 projekter tænkt sammen på en sådan måde, at der er direkte passage mellem hal og skole. Dette stiller nogle specifikke krav til det rent formelle, hvor det blandt andet er nødvendigt at lave en ejerlejlighedsopdeling. Således at de nye idrætsfaciliteter samt de eksisterende idrætsfaciliteter er én ejerlejlighed og den nye skolen er den anden ejerlighed.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på møde den 16. juni inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Fagudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Den selvejende Institution Snejbjerg Hallen overdrager hele matr. nr. 16s Snejbjerg By, Snejbjerg (de eksisterende 2 idrætshaller) til Herning kommune ved et såkaldt mageskifte, hvor til kommunen samtidig overdrager den kommende ejerlejlighed nr. 1 (de eksisterende idrætshaller og de nye indendørs idrætsfaciliteter) til Den selvejende Institution Snejbjerg Hallen.

 

Et salg af denne type er normalt omfattet af kommunens forpligtigelse til at sælge i offentligt udbud. Men da salget sker til en institution som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til, er salget omfattet af Bekendtgørelse 2011-06-24 nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 2 stk. 2 nr. 6 som siger:

Stk.2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved:

nr. 6) en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til,

Mageskiftet kan derfor i det konkrete tilfælde ske uden forudgående offentligt udbud.

 

Som nettobetaling ifm. halbyggeriet betaler Den selvejende Institution Snejbjerg Hallen de indsamlede 4 mill kr til Herning kommune.

 

De samlede omkostninger, incl. udgifter til stempel og panthavere, skønnes at blive i størrelsesordenen ca. 400.000 kr + moms (stempel er dog momsfri).

 

I forbindelse med mageskiftet bør en række forhold aftales bl.a.om:
- Princippet for opdelingen i ejerlejligheder og grænserne for ejerlejlighederne.
- Fastlæggelse af fordelingstal for ejerlejlighederne (fordelingstallet fastlægger det indbyrdes ejerforhold af grunden og de indendørs fællesarealer)
- Der bør fastlægges særlige bestemmelser om beslutninger i ejerlejlighedsforeningen, for at sikre mindretallet mod uønskede ændringer af vedtægter og aftaler
- Udendørsarealer, pligter og rettigheder, herunder ret til at foretage tilbygninger og opføre særskilte bygninger
- Fordeling af ret og pligt til udvendig bygningsvedligeholdelse (hvis intet aftales påhviler det ejerforeningen at forestå og betale for al udvendig bygningsvedligeholdelse)
- Betaling af tilslutningsbidrag
- Praktiske forhold omkring drift af de indendørs fællesarealer
 
Det anbefales, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå de nødvendige aftaler om de ovenfor beskrevne forhold.

 

 

Sideløbende med den ovenfor beskrevne model, arbejder forvaltningen med en anden løsning, som er mindre omkostningstung end løsningen med mageskiftet. Forvaltningen ønsker derfor bemyndigelse til at anvende denne løsning, hvis det viser sig muligt. Resultatet vil blive det samme: en ejendom opdelt i ejerlejligheder. Løsningen vil dog være en hel del billigere i omkostninger.

 

 

 


Økonomi

Den samlede udgift skønnes at være 400.000 kr. excl. moms.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at Herning Kommune indgår i det ovenfor beskrevne mageskifte,

 

at udgiften afholdes af anlægsbudgettet til projektet til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301071 Snejbjerg Ny Skole,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå de nødvendige aftaler blandt andet om opdeling, grænser, fordelingstal vedrørende ejerlejlighedsopdelingen mv.,

 

at forvaltningen bemyndiges til at anvende en billigere model, så længere at resultatet ender med 2 ejerlejligheder som beskrevet ovenfor i sagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-10-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Programoplæg for om- og tilbygning på Lind Skole og Alpi-Hallerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ingelise Thune Laursen, Hanne Østergaard Rasmussen, Morten Koppelhus, Ole Thorn Madsen

 

Sagsresume

Herning Byråd besluttede ved budgetforliget for 2014, at der udarbejdes et projekt for Lind Skole, der sikrer sammenbygning af skole og multihal, nord for tennisanlægget i Lind.


Programoplægget for det samlede projekt med helhedsplan inkl. Alpi-Hallernes byggeprogram, fremsendes til godkendelse nu, idet skolebyggeriet forventes påbegyndt sidst på efteråret 2014.

Sagsfremstilling

Lind Skole fremsendte 4. september 2012 en kortlægning af skolens lokalesituation. Børne- og Familieudvalget ser skolen ved udvalgsmødet d. 19. september 2012, og skolen indsender 28. januar 2013 en redegørelse for akutte lokaleproblemer.

 

På udvalgsmødet d. 6. marts 2013  beslutter Børne- og Familieudvalget, at beløbene i investeringsoversigten, til om- og tilbygning rykkes frem til 2014 og 2015 i forbindelse med budget 2014. Man ønsker i den forbindelse udarbejdet et oplæg, der tilgodeser Lind Skoles lokalemangel.
 
Byggeudvalget havde første møde i juni 2013, og bestod af Lind Skoles ledelse, arbejdsmiljørepræsentant, en repræsentant fra Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring. Der udarbejdes en skitse for en mulig udbygning af skolen.
 
Ved budgetforlig 2014 beslutter Byrådet, at man ønsker at optimere udnyttelse og synergi i forbindelse med byggeri af den nye multihal i Lind. Byrådet ønsker derfor, at der udarbejdes et nyt projekt for skolebyggeriet, der sikrer sammenbygning af skole og multihal nord for tennisanlægget i Lind.
 
Der nedsættes en styregruppe for det samlede byggeri, der er sammensat af repræsentanter fra Lind Skole, Alpi-hallerne, Center for Børn og Læring, Kultur- og Fritidsafdelingen, bygherrerådgiver fra Kommunale Ejendomme samt Alpi-hallernes bygherrerådgiver som bisidder.
 
Programoplægget er udarbejdet af en fælles arbejdsgruppe, efter forarbejde i byggeudvalget for Lind Skole og i Alpi-hallernes bestyrelse.
 
Arbejdsgruppen har deltagelse fra skolens ledelse og bestyrelse, hallens bestyrelse og halinspektør, Kultur- og Fritidsafdelingen, Center for Børn og Læring, bygherrerådgiver fra Kommunale Ejendomme samt Alpi-hallernes bygherrerådgiver. Der har været anvendt eksternt aktitektfirma til at udarbejde en helhedsplan på baggrund af programoplæggene.
 
Arbejdsgruppens oplæg er behandlet i styregruppen for det samlede byggeri.

 

Lind Skole er opført i 1960 og 1967 med om- og tilbygninger i 1977 og 2011. Senest er fritidshjemmets og indskolingens lokaler samt en klassefløj renoveret. Der er opført en læge- og tandlægeklinik på skolens grund, i 1978.

 

På en kommunal grund mellem skolen og hallerne er der i 1987 etableret et tennisanlæg med 4 baner.

 

Alpi-hallerne er opført i 1980 med om- og tilbygning i 1996. Byggeriet består af to haller, cafeteria samt omklædning, enkelte møde- og klublokaler.

 

Fra Alpi-hallernes side er der ønske om at tilbygge en multihal, samt ønske om at kunne bruge egnede lokaler til kurser, møde-, klub- og holdaktiviteter samt fitness.

Borgernes forventninger til motions- og samværsmuligheder er steget, og Alpi-hallerne ønsker at imødekomme dette behov.

 

Lind skole har pr. 10. maj 2014, 748 elever i 33 klasser og 2 specialklasser. Skolens primære behov er at forøge antallet af klasselokaler, så man kan rumme nuværende og kommende elever i egnede klasselokaler.

 

Antallet af elever er steget, og vil stige yderligere pga. forøget udstykning i skolens distrikt, ligesom der nu udstykkes i fødeskolen, Højgaardskolens distrikt.

 

Man ønsker derfor mindst 36 klasselokaler og plads til 2 specialklasser.

Faglokalerne ønskes optimeret, og man ønsker mulighed for at kunne anvende et moderne musiklokale i forbindelse med en stor samlingssal i multihallen.

 

Samtidig ønsker man at forbedre børnenes mulighed for at mødes i gode fællesarealer samt forbedre miljøet i arbejdsområder og opholdsarealer for de pædagogiske medarbejdere.

 

Fra skolens side har man ønsket at ændre lokaledisponeringen.

 

Fritidshjemmet Galaxen og indskolingen flyttes over i bygningen langs Kollundvej og i den nyrenoverede elevfløj ved indgang B. Overbygningen etableres med 3 årgange i 5 spor i den nordligste del af skolen i eksisterende og nyt byggeri. Mellemgruppen placeres i de mellemliggende lokaler og elevfløje.

 

Når de yngste elever og fritidshjemmet flyttes væk fra den befærdede passage mellem skole og hal, opnår man at skærme både de yngste børn og fritidshjemmets daglige funktioner.

 

I bygningen ved Kollundvej kommer de yngste skolebørn og fritidshjemmets børn tæt på en nyopført legeplads, der er placeret mellem skolebygningen og Kollundvej.
På den anden side er en asfalteret skolegård, med kun én adgangsvej. På et mindre areal i skolegården kan der indrettes alderssvarende legeredskaber.
 
Aflevering af de yngste børn, vil kunne ske ved passagen ind til skolegården ved indgang B. I dette område, har Herning Kommune (Lind Skole) anskaffet sig et vejareal syd for Skolevængets P-plads, til ekstra parkeringspladser, og passage med mulighed for aflæsning af børn fra bus og personvogn. Samtidig er der sikker, kort og ubesværet adgang fra cykelparkeringen til og fra fritidshjem og indskoling.

 

Denne omdisponering giver gode muligheder for at bruge hinandens lokaler, da der nu bliver kort afstand imellem skole og hal. Hallen får også let adgang til skolens gymnastiksal samt billedkunst og rummelige fællesarealer.

 

Møblerne i de store elevers klasser og fællesarealer kan umiddelbart anvendes til voksne, når hallen har hold og arrangementer på skolen.

 

Skolen får let adgang til de store arealer i de gamle haller og den nye multihal og musiklokale. Der bliver ligeledes kun kort vej til hallens cafeteria.

 

Den korte sammenbygning på ca. 12 meter, betyder, at man let, og uden markante ekstraudgifter, kan opfylde reglerne om brandsektionering/brandadskillelse ved byggeri over skel.

 

For at sikre en smidig byggeproces er det aftalt, at hallens byggeri kommer til at stå for bygningen af skolens musiklokale og depotandel.

 

På samme måde står skolens byggeri for sammenbygningen mellem skole og hal, samt geoundersøgelser og rematrikulering.

 

De opgaver man løser for hinanden, vil senere blive opgjort, og der vil blive søgt om en omplacering mellem de to serviceområder. En omplacering man hver især skal tage højde for i projekteringen og byggeriernes budgetter.

 

Økonomi

Den samlede beløbsramme for Lind Skoles om- og tilbygning udgør 18 mio.kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i 2015. Byrådet har frigivet de 10 mio. kr. på mødet d. 28. januar 2014, pkt. 78. Frigivelse af rådighedsbeløb for 2015, sker primo 2015.

 

 
2014
2015
Stednr.: 301060: Lind Skole, BFU
10.000 tkr.
8.000 tkr.
 
 
 

 

Den samlede beløbsramme for Alpi-hallernes om- og tilbygning udgør 14.278 tkr.
Når der foreligger et samlet budget for Alpi-hallernes byggeprojekt, søges Herning Kommunes andel på 10.278 tkr. frigivet.

Sagen vil efter tidsplanen, blive fremstillet over for Kultur- og Fritidsudvalget sidst på efteråret 2014.

 

 
2014
 
Stednr.:318099 01: Lind-hallen, KFU
10.278 tkr.
 

 
Alpi-Hallerne (Lind Hallen) er bygherre på dette projekt, og hallens bestyrelse supplerer selv kommunes tilskud med en indsamling på forventet 4 mio. kr. Der er pr. 15. maj 2014 indsamlet 3,8 mio. kr. De sidste 200.000 kr. forventes indsamlet ved byfesten i oktober 2014.

 

Programoplægget indeholder en helhedsplan for sammenbygning af Lind Skoles byggeri og af Alpi-Hallernes byggeri, men budgetmæssigt fungerer byggeriet som to særskilte projekter med et skolebyggeri på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskole, stednr. 301060 Lind Skole, og halbyggeriet på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 01 Lind Hallen.
 
Alpi-Hallerne forpligtes til at opføre et 110 m2 stort musiklokale med adgang til og i forbindelse med multihallen/forsamlingssalen. Dertil lægges 10 m2 til andel af depotrum. I alt 120 m2. Udgiften betales af Lind Skoles byggeri.

 

Skole- og halprojektet deles om udgifterne til sammenbygning, geoundersøgelser og rematrikulering.

 

Udgifterne til musiklokale, depotandel, sammenbygning og rematrikulering, vil være kendte sidst på efteråret 2014, hvor der så fremsendes en ny sag om budgetomplacering.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at programoplægget for om- og tilbygning på Lind Skole og Alpi-Hallerne med den skitserede helhedsplan, godkendes,

 

at Alpi-hallernes og Lind Skoles byggeprojekter skal respektere helhedsplanens placering af skolens og hallens sammenbygning og nybygninger,

 

at Alpi-Hallerne forpligtes til at opføre et 110 m2 stort musiklokale i tilknytning til samlingssal/multihal, samt 10 m2 depotandel, betalt af Lind Skoles byggeri,

 

at udgiften til sammenbygningen mellem skole og hal samt geoundersøgelser og rematrikulering ligedeles mellem skole og hal; men forestås af Lind Skoles byggeri,

 

at der fremsendes sag om budgetomplacering mellem de to serviceområder, når udgifterne til musiklokale, depotandel, sammenbygning og rematrikulering er kendt,

 

at Lind Skole og Alpi-hallerne udarbejder aftaler om, hvordan låne- og deleforhold administreres. Herunder, hvordan man afregner slid og skader på inventar,

 

at Lind Skole og Alpi-hallerne sammen udarbejder en beskrivelse, af de anvendelsesmuligheder det frie fællesareal nord for sammenbygningen kan få,

 

at der i videst muligt omfang, anvendes bæredygtige byggematerialer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-P21-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om Projekt med Meyers Madhus omkring unges madvaner samt undervisning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Center for Børn og Læring har pr. 1. august 2014 indgået i et samarbejde med Meyers Madhus om projektet: Danmarks maddannelse for børn, et train--the--trainer kursus, et digitalt undervisningsværktøj og konkrete handlinger skabt af børn til børn.


Konceptet er et nationalt undervisningskoncept, der med frivillige kræfter skal gøre det til den naturligste ting for børn at gå i køkkenet og lave sund mad til sig selv og deres familie. Herigennem får børnene en stolthed over at kunne noget med mad, som påvirker madvanerne i nutidige og fremtidige generationer.

 

 

Ved Børne- og Familieudvalgets behandling den 4. juni begærede udvalgsmedlemmerne Lone Nielsen og Kasper Ravn Fredensborg sagen forelagt for Byrådet, jf. kommunestyrelseslovens § 23.

 

Sagen er i overensstemmelse med traditionen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden som orientering forud for Byrådets behandling af sagen.  

Sagsfremstilling

Med opstart i Herning Kommune fra august 2014 skabes der endvidere erfaringer med, hvordan løsningen kan integreres i den nye folkeskolereform. Projektet startes op i Herning Kommunes fritidstilbud, som består af både skolernes SFOer og fritidshjem, og vil herefter ved en glidende overgang indgå i den understøttende undervisning på skolerne. Desuden vil enkelte dagplejer blive tilbudt deltagelse i projektet.


Det er ambitionen, at der i Herning Kommune kommer ca. 1.500 børn der går i Herning Kommmunes fritidstilbud, igennem Madakademiet i løbet af 3 år, og at der i de efterfølgende år runder 10.000 børn på landsplan.

Konceptet tager afsæt i Kulinarisk Fritidsordning, som er et enkelt og veldefineret
undervisningskoncept, der er udviklet af Claus Meyer og hjemkundskabslærer Ole Poulsen.
Konceptet har siden 1999 eksisteret i Meyers Madhus på Nørrebro i København, hvor mere end 1.500 børn allerede har været igennem.
Kendetegnende for konceptet er, at drivkraften i undervisningen er glæde, nysgerrighed og kammeratskab – børnene lærer gennem det, de gør, og gennem samtalen over gryderne og omkring bordet.

 

Med Herning kommunes fokusområder:

 • flere inkluderes i almenområdet

 • flere gennemfører en ungdomsuddannelse

 • alle børn skal blive så dygtige, de kan

 

Her er projektet en af de veje til, at nå de politiske mål og Dagtilbudslovens 6 læreplanstemaer.

 

Der kan deltage ca.7 daginstitutioner og enkelte dagplejedistrikter. De interesserede dagtilbud kan tilmelde sig projektet. Der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe på projektet.

 

Forankringen sker ved at der udarbejdes en forankringsplan for hver af de deltagne dagtilbud, med henblik på at få projektet implementeret i den daglige pædagogiske praksis. Der skal være lokale kokke ambasadør - både børn og voksne, og disse skal hvert år lave et mini kokkeprojekt samt en årlig maddag for forældrene. Lokale aktører inviteres ind i projektet og generelt tænkes projektet ind i entreprenørskabet.

 

Der udarbejdes dokumentation og evaluering på projektet, her anvendes den kendte SMTTE model ( sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering ).Økonomi

Økonomien udgør 1,5 mio. kr. over 3 år som financieres på SO 10 - Dagtilbuds rammen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Et flertal i udvalget (V og SF) tager orienteringen til efterretning, idet det forudsættes, at Herning Kommunes andel udgør de anførte 1,5 mio. kr.
 
Lone Nielsen (S) og Kasper Ravn Fredensborg (DF) begærer sagen i Byrådet og ønsker, at det føres til protokol, at økonomien ikke er ordentlig belyst, samt at der sættes spørgsmålstegn ved bevillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager til orientering, at sagen er begæret i Byrådet.

 

Henrik Beyer var til stede ved orienteringssagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om implementering af folkeskolereformen i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Pia Elgetti, Britta Andersen

Sagsresume

Forvaltningens fjerde orientering til Børne- og Familieudvalget om status på implementeringen af folkeskolereformen i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Lærings fjerde orientering om implementering af folkeskolereformen i Herning Kommune baseres hovedsageligt på en temperaturmåling på de decentrale implementeringsprocesser på skolerne.
 
Generelt skrider arbejdet med implementeringen reformen planmæssigt frem på skolerne. I løbet af foråret er de centrale rammer for arbejdet med skolereformen kommet på plads, og på skolerne fokuseres kræfterne derfor nu på den konkrete planlægning af det kommende skoleår.
 
Centralt som decentralt på skolerne arbejdes der med kommunikationen om skolere-formen til alle interessenter. På Herning Kommunes hjemmeside har elever og forældre nu fået mulighed for at stille spørgsmål direkte til Center for Børn og Læring. Svarene offentliggøres efterfølgende på hjemmesiden, så alle i fællesskab har mulighed for at blive klogere på skolereformen. På skolerne afholdes forskellige former for informationsmøder for forældrene.
 
Center for Børn og Læring understøtter skolernes implementering af skolereformen ved at invitere skolelederne til en sparring med repræsentanter for centerets ledelse.
 
Med henblik på at skabe et overblik over den lokale implementering af skolereformen har forvaltningen primo maj lavet en rundspørge blandt skolerne om følgende reformtemaer:  

 1. Tilstedeværelsestid for lærere og børnehaveklasseledere på skolen pr. 1. august 2014

 2. Pædagoger i den understøttende undervisning

 3. Åben skole

 4. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen

 5. Håndværk og design

 6. Konfirmationsundervisning

 7. Fordelingen af lærere og pædagoger i den understøttende undervisning

 8. Lektielæsning/fagligfordybelse/studietid

 9. Antal undervisningslektioner pr. lærer i snit pr. uge

 10. Pædagogisk råd

 11. Afvikling af skolehjemsamtaler i skoleåret 2014/15

 12. Forældrekontakt til lærerne

 13. Personalearbejdspladser.

Skolernes samlede tilbagemeldinger er medtaget som bilag. 


Ad 1) Tilstedeværelsestid for lærere og børnehaveklasseledere på skolen pr. 1. august 2014: 


Den overvejende del af skolerne planlægger med 42 ugers tilstedeværelsestid på skolen. Lærerene skal være tilstede på skolen mellem 35 og 40 timer om ugen. Hovedparten af skolerne planlægger dog med 40 klokketimers tilstedeværelse for lærerne pr. uge. På nogle skoler har lærerene også mulighed for at løse opgaver hjemme. Tiden til dette varierer fra 2 til 8 timer pr. uge. Nogle skoler har valgt, at det ikke er muligt for lærerene at løse opgaver hjemme, og for andre beror det på en individuel aftale med skolens ledelse.
 
Ad 2) Pædagoger i den understøttende undervisning pr. 1. august 2014:
 
Det varierer meget fra skole til skole, hvor mange ugentlige klokketimer pædagogerne er med i den understøttende undervisning. Det spænder lige fra 4 til 90 ugentlige klokketimer. Den store variation skyldes blandt andet forskelle i skolestørrelser, og om skolen har specialklasser eller centerklasser. Den overvejende del af timerne bruges i indskolingen og derefter på mellemtrinnet, mens der stort set ikke er pædagoger i den understøttende undervisning i overbygningen.
 
Ad 3) Åben skole: 

De fleste skoler påtænker et samarbejde med eksterne aktører som det lokale forenings- eller erhvervsliv eller andre uddannelsesinstitutioner. Det er især de lokale foreninger og erhvervslivet, som skolerne påtænker at indlede samarbejdet med. Mange skoler ønsker ligeledes et samarbejde med billedskolen samt musikskolen.
 
Ad 4) Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen:

For nogle skolers vedkommende afventer beslutningen om at få en til to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutionerne eller lokale foreninger i bestyrelsen til den nyvalgte skole-/fællesbestyrelse tiltræder den 1. august 2014. En stor del af skolerne planlægger ikke med at få eksterne repræsentanter i bestyrelsen, mens andre vil indkalde repræsentanter fra det det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelses-institutionerne og de lokale foreninger ad hoc. Det er få skoler, som ønsker ekstern repræsentation i skole-/fællesbestyrelsen.
 
Ad 5) Håndværk og design: 

Med skolereformen kommer det nye fag håndværk og design på skoleskemaet. Håndværk og design bygger på fagene håndarbejde og sløjd. Skolerne skal senest i skoleåret 2016/17 have håndværk og design på skemaet. Langt den overvejende del af skolerne starter dog med håndværk og design allerede i skoleårene 2014/15 og 2015/16. 11 skoler venter med opstart af faget til skoleåret 2016/17.
 
Ad 6) Konfirmationsundervisning:
 
Der er vidt forskelligt fra skole til skole, hvordan konfirmationsundervisningen tænkes placeret i 7. klasse. Udgangspunktet for den lokale dialog har været et inspirationskatalog, som er udviklet i en dialog mellem forvaltningen og provsterne. Skolerne og præsterne har aftalt, at konfirmationsundervisningen både kan være i hele lektioner, halve dage, tema- dage, konfirmandlejr osv.
 
Ad 7) Fordelingen af lærere og pædagoger i den understøttende undervisning
 
Procentfordelingen af lærere i den understøttende undervisning varierer mellem 40 – 80%, mens procentfordelingen af pædagoger i den understøttende undervisning varierer mellem 20 – 60%. Variationen i tallene skyldes blandt andet skolernes størrelse, om der er tale om en grund- eller en overbygningsskole, muligheden for at lave en aftale med den lokale institution om ”udlån” af pædagogressourcer m.m.
 
Ad 8) Lektielæsning/fagligfordybelse/studietid:
 
Tiden til lektielæsning er fordelt forskelligt mellem lærere og pædagoger på skolerne. Det er både lærere og pædagoger, som tænkes at forestå lektielæsningen i indskolingen. Det samme er gældende på mellemtrinnet, men med en overvægt af lærer der skal forestå lektielæsningen, mens det fortrinsvis er lærerene, som skal forestå lektielæsningen i udskolingen.
 
Ad 9) Antal undervisningslektioner pr. lærer i snit pr. uge:
 
Ikke alle skoler er færdige med fagfordelingen for det kommende skoleår. Det tegner til, at lærerene får 2 – 3 undervisningslektioner mere i skoleåret 2014-15 end i indeværende skoleår. Hovedparten af skolerne planlægger med et gennemsnit på ca. 25 – 26 ugentlige undervisningslektioner pr. lærer.
 
Ad 10) Pædagogisk råd:
 
Cirka halvdelen af skolerne planlægger med at have et pædagogisk råd i skoleåret 2014-15. De skoler, som ikke regner med at have et pædagogisk råd i det kommende skoleår, holder blandt andet personalemøder, teammøder og informationsmøder.
 
Ad 11) Afvikling af skolehjemsamtaler i skoleåret 2014/15:
 
De fleste skoler planlægger med at afholde skolehjemsamtalerne inden for lærernes tilstedeværelsestid på skolen – det vil sige inden kl. 16.00 eller kl 17.00 – dog er der lokalt mulighed for fleksibilitet. På nogle få skoler planlægges skolehjemsamtalerne afholdt som nu – det vil sige også efter kl. 17.00.
 
Ad 12) Forældrekontakt til lærerne:
 
Det er ikke alle skole-/fællesbestyrelser, som endnu har vedtaget en politik for i hvilket tidsrum forældrene kan kontakte lærerne. På de skoler – hvor der er vedtaget en politik – kan lærerne kontaktes inden for lærernes arbejdstid på skolen enten telefonisk eller via mail - SkoleIntra. Ved akutte henvendelser kan ledelsen kontaktes. 

 

Ad 13) Personalearbejdspladser:
 
Alle skoler forventer at være klar med personalearbejdspladser til det kommende skoleår. 

 

Der har været nedsat arbejdsgrupper for at udarbejde inspirationsmateriale til skolernes arbejde med skolereformen.

Arbejdsgrupperne har arbejder med:

 • Håndværk og design

 • Lærere og pædagog samarbejde

 • Understøttende undervisning

 • Åben skole

 
Arbejdsgrupperne har lavet en samlet afrapportering til Børne- og Familieudvalget. Se bilag.
 
Det generelle indtryk er, at der på skolerne, er stigende opbakning til og forståelse for skolereformens indholdsside, men at der er nogle frustrationer over forandringshastigheden.
Udfordringerne kan for øjeblikket især siges at være: Kompleksiteten i opgaverne i forbindelse med den lokale implementering af skolereformen samt forventningerne til gennemtænkte løsninger medfører et øget arbejdspres på skoleledelserne. Diskussioner om hvordan arbejdet med læringsmål konkret vil og skal forandre skolehverdagen fylder også i skolernes arbejde med skolereformen. Endvidere debatteres den understøttende undervisning, og der er især fokus på indhold, form, placering og arbejdsdelingen mellem lærere og pædagoger.


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Henrik Beyer var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-8-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Decentral struktur for folkeskoler og daginstitutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Britta Andersen, Bo Meldgaard

Sagsresume

På Byrådets budgetkonference 7. – 8. april 2014 blev ”Strukturanalyse – skoler og dagtilbud” fremlagt.


Efterfølgende er der indgået forlig d. 20. maj 2014 om den fremtidige struktur.
Med henvisning til forliget om den fremtidige struktur fremlægges sagen herved til 1. behandling i Børne og Familieudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommissoriet for sagen blev vedtaget i forbindelse med Budgetforliget for 2013 indgået okt. 2012: 

”Kvalitetsudvikling af folkeskolen

Der er i de senere år taget væsentlige initiativer for at forbedre vilkårene i folkeskolen. Dette budgetforlig fortsætter den udvikling med fokus på både bygningsmassen og antallet af undervisningstimer.

 
For at sikre en fortsat kvalitetsudvikling af folkeskolen, ønsker budgetforligspartierne en opdateret skolestruktur-analyse. Opdateringen skal blandt andet indeholde følgende elementer:

 • Kvalitativ udvikling

 • Økonomiske og faglige bæredygtige enheder

 • Geografisk sammenhængskraft

 • Forholdet mellem specialtilbud og inklusion

 • Ledelsesorganisering, herunder strategisk og faglig ledelse

 

Opdateringen skal præsenteres på budgetkonferencen foråret 2013, så partierne har mulighed for at forholde sig til eventuelle ændringer forud for kommunalvalget. ”  


Set i lyset af Folkeskolereformen besluttede forligskredsen imidlertid i foråret 2013, at analysen blev udsat til foråret 2014.
 
Supplerende indgår følgende i tekst i budgetforliget for 2014 – indgået oktober 2013:
 
”Med hensyn til skolestrukturen i Herning Kommune er budgetforligspartierne enige om at afvente budgetkonferencen i foråret 2014 - med skyldig respekt for den kommende analyse på området.
 
Folkeskolereformen betyder, at børnene skal tilbringe længere tid i skolen. Lærerne skal undervise flere timer.
 
Det betyder, at der skal ske en tilpasning i skolefritidsordningerne og dagtilbuddene. Pædagoger vil i et vist omfang få nye opgaver i folkeskolen, for eksempel i forbindelse med understøttende undervisning. ”
 
Strukturanalysen blev fremlagt ved Byrådets budgetkonference d. 7. – 8. april 2014. Analysen med 3 tilhørende bilag vedlægges sagsfremstillingen.
 
Strukturanalysen blev endvidere fremlagt på et ekstraordinært fælles ledermøde – skoler og dagtilbud 9. april 2014 og et fælles Samrådsmøde – for skoler og dagtilbud ligeledes d. 9. april 2014.
 
Derudover har materialet været på dagsordenen på skolernes samrådsmøde 5. maj 2014 og daginstitutionernes samrådsmøde d. 8. maj 2014.
 
En række bestyrelser har indsendt høringssvar til strukturrapportens scenarier. Disse er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.
 
Den 20. maj 2014 blev der indgået forlig om den fremtidige skolestruktur – forliget er ligeledes vedlagt som bilag.
 
Skolereformen har 3 overordnede mål:
 
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater.
Tilliden til trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
 
Formålet med forliget om den fremtidige skolestruktur er at optimere rammerne for målene i skolereformen. Dette omfatter både skabelsen af større enheder og anvendelsen af provenuet ved skolelukningerne.
 
Der er i forliget fokuseret på en række bindende initiativer i forhold til ledere og medarbejdere. Derudover initiativer for elever, der er udsatte i forhold til at nå de faglige mål.
 
Der er desuden skabt rammer for at sammenhængen – den røde tråd i barnets liv styrkes. Idet det er besluttet at Børne og Familieudvalget i samarbejde med Center for Børn og Læring igangsætter en proces på Dagtilbudsområdet, der skal tilgodese denne sammenhæng.
 
Skoler. 
Forliget forholder sig til den fremtidige skolestruktur. Forliget indebærer følgende:
 

 1. Feldborg Skole lukkes, og skolebørnene flyttes til Haderup Skole med virkning fra 1. august 2015.

 

 1. Nøvling Skole lukkes, og skolebørnene flyttes til Sinding med virkning fra 1. august 2015.

Eleverne fra den sammenlagte skole fortsætter herefter i 7.-9. klasse på Vildbjerg Skole.

 

 1. Holtbjergskolen lukkes, og skolebørnene flyttes med virkning fra 1. august 2015 til Herningsholmskolen.

Forligspartierne forpligter sig til at finde otte millioner kroner til anlæg i forbindelse med budgetlægningen for 2015.
Specialklasserækken ”Nieren” på Holtbjergskolen, som er for børn med ADHD, placerer forvaltningen på andre skoler i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2015/2016.

 

 1. Kølkær Skole og Arnborg Skole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015. (Et skoledistrikt – Arnborg/Kølkær Skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler). I 7.-9. klasse fortsætter børnene på Lind Skole.

 

 1. Hodsager Skole og Aulum Byskole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 (Èt skoledistrikt – Aulum/Hodsager Skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler). Den nye, fælles skole ledes fra Aulum.

 

 1. Ilskov Skole og Sunds Skole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 (Èt skoledistrikt – Sunds/Ilskov Skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler). Den nye, fælles skole ledes fra Sunds.

  
På alle skoler, berørt af dette forlig, igangsætter ledelsen en fælles proces for eleverne, forældrene/skolebestyrelsen og personalet med henblik på at skabe en frugtbar, fælles kultur.
 
Det forudsættes, at den decentrale ledelse på skolerne tilstræber, at lærernes arbejdstid tilrettelægges således, at den enkelte lærer har sin fulde daglige arbejdstid på en enkelt matrikel.  

 

Lokale skoleudviklingsfællesskaber:

Sdr. Felding og Skarrild, samt Vinding og Ørnhøj, forpligtes på yderligere at udvikle deres skolefællesskaber, gerne med sigte på senere fælles skoledistrikt. Fællesskabet skal bringe børnene mere sammen og indeholde konkrete samarbejdsprojekter, for eksempel kompetenceudvikling, læseprojekter, naturprojekter og bevægelse mv.
Det indgåede forlig om skolestrukturen frigør et nettoprovenu på 4,023 mio. kr. helårligt.

Forligskredsen har endvidere aftalt nedenstående anvendelse af nettoprovenuet: 

 • Der afsættes 1,8 millioner kroner pr. år fra 1. august 2015 til indsatsen ”dansk som andetsprog”

 • 2 millioner kroner pr. år fra 1. august 2015 til inklusionsprojekter.

 • Der afsættes pr. 1. august 2015 yderligere 250.000 kroner pr. år til det af Børne og Familieudvalget igangsatte projekt: Erhvervsklasser.

 

Dagtilbud: 

Strukturelle ændringer på dagtilbudsområdet afventer, idet forligskredsen har aftalt:
 
”Forliget om skolestrukturen i Herning Kommune har også indvirkning på dagtilbudsområdet. I flere lokalområder opstår nye situationer omkring de eksisterende dagtilbud. Som princip signalerer forligspartierne, at tilbuddet til de 0-6 årige børn forbliver i lokalområdet.
 
Der igangsættes en proces, som forankres i Børne- og Familieudvalget, hvor forældre, berørte institutioner og idrætsforeninger inddrages. Målet er at få mere viden om, hvilke ønsker de berørte parter har til fremtidens løsninger og behov omkring dagtilbud, foreningsaktiviteter med videre uden for skoletid. Dette sker i forlængelse af de ændringer, der nu sker i skolestrukturen.


Drøftelserne skal være tilendebragt inden udgangen af 2014 med henblik på implementering 1. august 2015.”

Center for Børn og Læring igangsætter ovenstående proces for Dagtilbud via Børne og Familieudvalget. 


Tidsplan: 
 
I henhold til bekendtgørelsen fra Undervisningsministeriet om proceduren ved skolenedlæggelser gælder – også ved sammenlægninger af skoler:
 

 • 8 ugers frist til fremsættelse af indsigelser

 • Hvis der kommer indsigelser, kan vedtagelse tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen

 
Høringen omfatter offentliggørelse i Herning Folkeblad og samtidig hermed sendes forslaget til udtalelse hos skolebestyrelserne, involverede dagtilbudsbestyrelser, skolelederforeningen, Herningegnens Lærerforening, BUPL og FOA.

1. behandling BFU
 
4. juni
 
1. behandling ekst.ordin. byråd
 
23. juni
 
 
Høring (8 uger)
 
24/6 – 19/8
 
Hvis indsigelser (4 uger)
 
19/8 – 16/9
 
 
2. behandling ekst.ordin. BFU
 
2. sept.
 
2. behandling Byråd
 
16. sept.
 


Økonomi

Forligspartierne forpligter sig til at finde otte millioner kroner til anlæg i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Forligsteksten af 20. maj 2014 udsendes til høring og annonceres i henhold til gældende bestemmelser,

 

at forvaltningen iværksætter en proces om eventuelle strukturændringer på daginstitutionsområdet.
 

 
Kasper Ravn Fredensborg (DF) og Lone Nielsen (S) stemte imod.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Dann Karlsen kan ikke tiltræde forliget for såvidt angår lukningen af Feldborg Skole.

 

Johs. Poulsen og Dennis Flydtkjær forbeholder sig begge deres stillingtagen til sagens behandling i Byrådet.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Fusion af Barnets Hus og Tangsøgård, Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

De to selvejende daginstitutioner Barnets Hus og Tangsøgård, Hammerum, ansøger om at fusionere pr. 1.8.2014.

 

I den sammenhæng skal aftalegrundlaget i form af vedtægt og kontrakt for drift af en ny fusioneret daginstitution være på plads pr. 1.8.2014, ligesom der skal ske overførelse af de to institutioners formue,aktiver, passiver og bygninger til den nye fusionerede daginstitution. Endelig skal den fremtidige ledelsesstruktur være aftalt med BUPL, og Civilstyrelsen skal godkende opløsning af de selvejende institutioner med henblik på fusion.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget ansøgning fra bestyrelserne for hhv. Barnets Hus og Tangsøgård om fusion af de to selvejende daginstitutioner pr. 1.8.2014.

 

Til at forestå den videre proces er der nedsat en interimbestyrelse bestående af repræsentanter fra begge selvejende daginstitutioner.

 

Interimbestyrelsen har fremsendt udkast til vedtægtsgrundlag for den nye fusionerede daginstitution til godkendelse (bilag). Begge daginstitutioners bestyrelser har enstemmigt tiltrådt ønsket om fusion af de to institutioner pr. 1.8.2014.

 

Baggrunden for fusionen er dels faldende børnetal, dels Folkeskolereformens betydning for institutionernes hverdag. Herudover et det første skridt til at leve op til målsætningen om én skole og én daginstitution i området. En fusion vil yderligere sikre institutionerne en økonomisk og faglig bæredygtighed fremadrettet.

 

Yderligere er der ved at blive etableret fælles fritidshjemsfaciliteter på Hammerum skole fra 1.8.2014 samtidigt med ikrafttræden af Folkeskolereformen. Det betyder, at de to institutioner samles orgainsatorisk i én enhed i skolens lokaler, hvilket igen er med til at danne baggrund for fusion.

 

Endelig vil en fusion være et godt fundament at arbejde videre fra i forbindelse med planerne i Hammerum, Gjellerup skoledistrikt, således der på sigt vil være én institution og én skole i området.  

 

Som udgangspunkt forventes fusionen at medføre uændret regnskabsmæssig udgift til ledelsespersonale i den fusionerede institution, men at der på sigt i forbindelse med naturlig afgang vil blive arbejdet hen mod en fremtidig ledelsesstruktur med mere tværgående opgaver end tilfældet er i dag.

 

I forlængelse af fusionen vil der ske en tilpasning af de fysiske rammer for den fusionerede institution, idet Tangsøgård ønsker at afhænde bygningen Agerskov, og Barnets Hus ønsker at udfase en del af kapaciteten i institutionen, hvilket betyder, at afd. "Idrætsbørnehaven" udfases 1.9.2014 og sættes til salg. For begge bygningers vedkommende ejes de af en selvejende institution.

Et eventuelt provenu ved afhænding af omtalte bygninger ønskes anvendt i forbindelse med forbedring af de fysiske rammer i den resterende bygningsmasse i den fusionerede institution.  

 

I henhold til begge institutioners vedtægter skal salg af fast ejendom godkendes af Herning Kommune, ligesom det af vedtægternes opløsningsparagraffer fremgår, at provenuerne fra salg af fast ejendom skal anvendes til et tilsvarende pædagogisk, socialt eller sundhedsmæssigt formål. Formålet skal godkendes af Herning Kommune.

 

I forbindelse med fusionen af de to selvejende daginstitutioner skal der tages stilling til følgende forhold:

 1. Godkendelse af vedtægt som vedtægtsmæssigt grundlag for fusion af de nuværende daginstitutioner Barnets Hus og Tangsøgård, som begge er beliggende i Hammerum skoledistrikt og i pasningsdistrikt 9.

 2. Herning Kommune bemyndiges til efter gennemført fusion  at iværksætte overførelse af formue, aktiver og bygninger, samt indgåelse af lejemål til den nye selvejende daginstitution i Hammerum.

 3. Kontraktindgåelse om drift mellem Herning Kommune og bestyrelsen for den selvejende daginstitution i Hammerum.

 4. Godkendelse af den fremtidige ledelsesstruktur på baggrund af aftale mellem Herning Kommune og BUPL, MidtVestjylland.

 5. Civilstyrelsen søges om godkendelse af fusion af de to selvejende daginstitutioner Barnets Hus og Tangsøgård.

Ad pkt. 1:

Vedtægten for den nye selvejende daginstitution i Hammerum er udarbejdet af interimbestyrelsen og godkendt af de to bestyrelser. Vedtægten er indenholdsmæssigt indenfor rammerne af en standardvedtægt for selvejende daginstitutioner.

 

Den fusionerede instititution vil blive drevet i de eksisterende daginstitutioners bygninger, dog med fritidshjemsdelen placeret i lokaler på Hammerum skole fra 1.8.2014. Der er redegjort for afvikling af bygninger ovenfor, og anvendelse af provenu fra salget.

 

Ad punkt 2:

Forud for fusion af de to daginstitutioner skal bestyrelserne for hhv. Barnets Hus og Tangsøgård jfr. de gældende vedtægter tage stilling til, at man ønsker en fusion. Beslutningen om fusion er ensstemmigt vedtaget i begge bestyrelser.

 

Institutionernes formue og aktiver og passiver opgøres i forbindelse med fusionsdatoen og der aflægges 2 separate regnskaber i forbindelse hermed.

 

Ved fusion af de to institutioner overdrages forannævnte formue og aktiver og passiver til den nye fusionerede daginstitution i Hammerum. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at begge institutioner har overført et merforbrug fra 2013 til 2014, som de selv skal stå for at indhente i den fusionerede institution.

 

Ejerforholdet til de to selvejende daginstitutioners bygninger er således:

 

Barnets Hus:

Barnets Hus (vuggestueafd.), Tolstedvej 20
Kommunal bygning
 
Nørgaard, L. V. Birchsvej 13

S/K= institutionen ejer noget af institutionen,
kommunen noget
 
Fritidsgården, Frølundvej 49

Kommunalt ejet bygning
 
Idrætsbørnehaven, Palle Fløesvej 31

S=institutionen ejer selv bygningen - sættes til salg 1.9.2014
 

Tangsøgård:

Brønsgård, Bjødstrupvej 60

Kommunal bygning

 
Agerskov, Jagtvej 37
S=institutionen ejer selv bygningen - sat til salg

Ved fusion af de to selvejende daginstitutioner overdrages bygninger og grunde pr. 1.8.2014 til den nye fusionerede daginstitution i Hammerum. Lejeforhold skal ændres til at være lejeforhold mellem den nye daginstitution og Herning Kommune pr. 1.8.2014.

 

Endelig skal der oprettes nyt stednummer til den fusionerede institution.

 

Ad punkt 3:

Der skal mellem bestyrelsen for den nye selvejende daginstitution i Hammerum og Herning Kommune indgåes kontrakt om drift af daginstitution for børn og unge.Kontrakten vil være gældende fra 1.8.2014 og indgås som den af Børne- og Familieudvalget senest godkendte standardkontrakt med tilhørende pladsaftaler og tillæg. Ressourcetildeling til den fusionerede institution vil ske i overensstemmelse med det godkendte Administrationsgrundlag på daginstitutionsområdet.  

 

Den fusionerede daginstitution vil modtage børn i samme aldersgrupper som de to nuværende daginstitutioner, hvilket vil sige børn fra vuggestue til udgangen af 4. klasse samt juniorklub.

 

Kontraktindgåelsen vil ikke medføre en merudgift for Herning Kommune, idet driftsudgifterne finansieres indenfor den nuværende budgetmæssige ramme for Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn.  

 

Ad punkt 4:

Der er indgået aftale med BUPL, MidtVestjylland om den fremtidige ledelsesstruktur for den nye fusionerede daginstitutions ledelsesstruktur, samt at der vil ske en løbende tilpasning af strukturen i forbindelse med naturlig afgang af ledelsespersonalet.

Det betyder i praksis, at der i første fase af fusionen vil være to sidestillede instituitonsledere og tre pædagogiske ledere. I første omgang vil de pædagogiske ledere relatere til de enkelte fysiske afdelinger, men på sigt vil der arbejdes hen mod en pædagogisk ledelse, der relaterer til aldersopdeling på tværs af de fysiske enheder.

 

Personalet fra Barnets Hus og Tangsøgård er i forbindelse med fusionen omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, hvilket medfører at ansættelsesforholdene overføres til den nye selvejende daginstitution i Hammerum. Fusionen forventes at være udgiftsneutral for Herning Kommune.

 

Ad punkt 5:

I henhold til gældende regler for fusion af de to selvejende institutioner skal Civilstyrelsen ansøges om godkendelse heraf efter politisk godkendelse af fusionen.

 

Det er vurderingen, at den nye fusionerede daginstitution vil være både økonomisk og fagligt bæredygtig, idet der i den fusionerede institution vil være:

Vuggestue:37 børn, Børnehave: 170 børn og Fritidshjem 1 og 2: 150 børn.

Det er tidligere i forbindelse med strukturanalysen beskrevet, at en en faglig og økonomisk bæredygtig institution består af 135 børnehavebørn, hvilket den fusionerede institution lever mere end op til.

 

Der vil efter en godkendt fusion blive igangsat en proces med henblik på at skabe fælles værdier i den fusionerede institution. Værdigrundlaget bør sammensættes ud fra de nuværende værdier i de to institutioner, men skal samtidigt sigte mod en fælles fremtid i forbindelse med evt.etablering af "Børneby Øst".

 

Der gøres opmærksom på, at der i tidligere fusionssag via forhandlinger med de selvejende bestyrelser er blevet enighed om, at provenu ved salg overgår til Herning Kommune.


 

 

 

 Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at vedtægten for den nye fusionerede institution i Hammerum godkendes,

 

at de selvejende daginstitutioner Barnets Hus og Tangsøgård fusionerer pr.1.8.2014 i overensstemmelse med bestyrelsernes beslutning om fusion,

 

at formue og aktiver og passiver samt bygninger overføres til den nye fusionerede institution, nyt stednummer pr. 1.8.2014,

 

at lejeforhold indgået mellem Barnets Hus, Tangsøgård og Herning kommune overgår uden ændringer til lejeforhold mellem  den nye fusionerede daginstitution i Hammerum og Herning Kommune pr. 1.8.2014,

 

at der pr. 1.8.2014 indgås kontrakt om drift af den fusionerede daginstitution med tilhørende pladsaftaler og tillæg mellem institutionen og Herning Kommune,

 

at forvaltningen bemyndiges til at forestå arbejdet med overdragelse af formuer og aktiver og passiver, bygninger, ledelsestruktur mv.,

 

at forvaltningen bemyndiges til at søge Civilstyrelsen om endelig godkendelse af fusion af de to selvejende daginstitutioner Barnets Hus og Tangsøgård pr 1.8.2014,

 

at driftsudgiften til den fusionerede daginstitution som hidtil kan finansieres indenfor den budgetmæssige ramme for Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn,

 

at anvendelse af provenuet fra salget af henholdsvis Idrætsbørnehaven og Agerskov afventer kommende strukturanalyse på dagtilbud samt endelig beslutning om ny skole i Hammerum-Gjellerup.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Indtægtsbevilling til "Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Misbrugscenter Herning har søgt om støtte til projekt Udvikling og implementering af dokumenteret metodeprogram - specifikt til unge mellem 15 og 25 år. Ansøgningen har tidligere været behandlet på Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2014.

 

Ansøgningen er imødekommet med et samlet tilskud på 2,4 mio. kr. fra 2014 til 2018.

 

Handicap og Psykiatri indstiller at projektet endeligt godkendes, og at der afgives indtægt- og udgiftsbevilling til projektet.

Sagsfremstilling

I oktober 2012 blev der lanceret et udspil på stofmisbrugsområdet ”Bedre kvalitet i Stofmisbrugsindsatsen”, den såkaldte stofmisbrugspakke. Udspillet indeholder en række initiativer målrettet den sociale stofmisbrugsbehandling.
 
Stofmisbrugspakken skal samlet set bidrage til at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, der har en dokumenteret effekt for borgerne. Samtidig er formålet at sikre fokus på en helhedsorienteret social indsats og opfølgning på den enkelte borger.

 

Misbrugscenter Herning har ansøgt puljen med et projekt på 4½ år. Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 29. januar 2014 behandlet og godkendt ansøgningen. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har imødekommet ansøgningen med en samlet budgetramme på 2,4 mio. kr.

 

Den primære målgruppe for projektet er unge og unge voksne mellem 15-25 år af begge køn med et behandlingskrævende forbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller hallucinogener.

 

Det primære formål med projektet på Misbrugscenter Herning er at styrke den kommunale stofmisbrugsindsats med afsæt i evidensbaserede behandlingsmetoder. Desuden afprøves og udvikles en metode med henblik på at fastholde de positive behandlingsresultater samt forebygge tilbagefald. Projektet skal således sikre, at den unges ønske om varig stoffrihed eller reduktion heraf, i højere grad indfries.

 

En forudsætning for indfrielse af målene er, at misbrugsbehandlingen sættes ind i en større sammenhæng. Det er således også projektets formål at etablere samarbejdsrelationer med relevante aktører både lokalt og regionalt med henblik på en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

 

Misbrugscenter Herning er sammen med Handicap og Psykiatri i gang med formulering af ny strategi på misbrugsområdet. Forebyggelse og fastholdelse er centrale temaer i en overordnet strategi, hvor evidens og helhedsorientering udgør grundpillerne. De overordnede målsætninger i strategien er i tråd med projektet formål.


Da projektet også henvender sig til unge under 18, er der etableret samarbejde med Børn og Unge.Økonomi

Der er i alt afsat 36 mio. til projektkommunerne i projektperioden (2013-2018).  
Misbrugscenter Herning har fået bevilliget 2,4 mio. fordelt over 4½ år. Beløbene fordeler sig således:
 
2014: 314.485 kr.

2015: 506.047 kr.

2016: 506.047 kr.

2017: 526.362 kr.

2018: 506.992 kr.  

 

I 2017 er der afsat 20.000 kr. til etablering af Åben rådgivning, som efter projektperioden vil blive et integreret tilbud i Misbrugscenter Herning.


Hvis effekterne ved projektophør kan dokumenteres, implementeres metoderne i stofmisbrugsbehandlingen indenfor den økonomiske ramme på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Herning Kommune påføres ingen udgifter, hverken i forbindelse med afvikling af projektet eller efter projektets afslutning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at projektet "Udvikling og implementering af dokumenteret metodeprogram - specifikt til unge mellem 15 og 25 år" godkendes,

 

at der bevilliges indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 314.000 kr. i 2014, 506.000 kr. i 2015, 506.000 kr. i 2016, 526.000 kr. i 2017 og 507.000 kr. i 2018 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 27.06.08-A00-1-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Udviklingsstrategi 2015 på det sociale område m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.  
 
Udkast til Udviklingsstrategi 2015 er lavet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.  


I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne vurderet behovet for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel, Udviklingsstrategien, og en kapacitets- og økonomistyringsdel, Styringsaftalen. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.  
 
Udviklingsstrategi 2015 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er lavet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.  


Nyt i Udviklingsstrategi 2015 i forhold til 2014 er de nye fokus- og udviklingsområder:  

1.

Lovgivningsmæssigt er ministertemaet givet som nyt fokus- og udviklingsområde. Ministertemaet i Rammeaftale 2015 er ”Anbragte børn og unges undervisning/ uddannelse”. En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel. Det er også nøglen til selv-forsørgelse og et velfungerende voksenliv. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser. Derfor er det vigtigt med fokus på tværgående koordinering. Ministeren opfordrer til, at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejdet på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem - med afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.  

 

2.

”Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud” er igen i 2015 et fælles fokus- og udviklingsområde - som i 2014 med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region. Et væsentligt element er også nye måder at styre udgiftsudviklingen på. Styring af udgiftsudviklingen har været centralt hos kommuner og region gennem flere år, men der kan med fordel arbejdes videre med nye styringsformer på det specialiserede socialområde.  


3.

Socialpsykiatrien er ligeledes fokus- og udviklingsområde i 2015. Mennesker med psykiatriske problemer kan ikke vente på diagnoser – de skal håndteres. Derfor skal psykiatri og somatik i højere grad integreres, og i fællesskab skal vi udvikle på sammenhængende indsatser på tværs af psykiatri og somatik – mellem kommuner og region. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil arbejde for tværgående modeller, hvor behandlings- og socialpsykiatri samt beskæftigelsesindsats leveres i sammenhængende tilbud med fælles værdier og mål for at sikre, at flere borgere rehabiliteres og får del i et aktivt samfundsliv på lige fod med andre borgere.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne vurderet behovet for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.  
 
KKR Midtjylland har på møde den 14. marts 2014 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.  


Bilagene til Udviklingsstrategi 2015 forefindes på sagen.  

 

Sagen er behandlet i Beskæftigelsesudvalget 30. april 2014, i Social- og Sundhedsudvalget 7. maj 2014 og i Børne- og Familieudvalget 14. maj 2014.

 

27. maj 2014 er Sekretariatet for Rammeaftaler orienteret om, at de tre fagudvalg har behandlet og godkendt udkast til Udviklingsstrategi 2015.  Sekretariatet er ligeledes orienteret om, at Byrådet behandler sagen den 23. juni 2014, og at tilbagemeldingen i forhold til godkendelse af udkastet derfor er med forbehold for Byrådets godkendelse.

  

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget indstiller

at udkast til Udviklingsstrategi 2015 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-6-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Event

 

Sagsnr.: 01.02.32-G01-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Vildbjerg Tekniske Værker

 

Sagsnr.: 01.02.32-G01-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Vildbjerg Tekniske Værker

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-6-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af udbudt areal i Tjørring

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Licitationsresultat vedr. Herning Svømmehal

 

Sagsnr.: 82.25.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Marius Reese  

Scenarier for den nuværende biblioteksbygning på Brændgårdvej 2 i Herning