Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 16. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.34.05-P19-1-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Orientering om regnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Koncernøkononomi fremsender til orientering regnskabsresultatet for 2011.

Sagsfremstilling

 

I bilag er vedlagt en regnskabsopgørelse og en finansieringsoversigt.


Regnskabsopgørelsen giver en oversigt over årets indtægter samt drifts- og anlægsudgifter specificeret på udvalgsområder samt regnskabet for det
takstfinansierede område.
Finansieringsoversigten indeholder finansieringskilder og finansieringsanvendelse samt
kursregulering af likvide aktiver, og oversigten viser dermed ændringen af de likvide
aktiver.
Herudover er der en opstilling over likviditetsudviklingen samt en opstilling over udviklingen i deponerede midler.
I biliaget indgår desuden en overordnet oversigt over de forventede overførsler.

 

Det endelige regnskab med bemærkninger og noter behandles på mødet
d. 8. maj 2012.


Der vil på mødet blive givet en orientering om regnskabsresultatet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at orienteringen om regnskab for 2011 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Budget 2013 og målopfølgning 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal inden d. 15. juni udarbejde forslag til budget for 2013-2016. I den forbindelse skal udvalget have en indledende drøftelse af mål,
indsatsområder, budgetudfordringer i forhold til budget 2013.

 

Det indebærer, at målopfølgning 2011 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område fremsendes til godkendelse, ligesom der lægges op til en indledende drøftelse af indsatsområder og årsmål for 2013.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for 2013 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år i form af opfølgning på sidste års mål og økonomi og samtidig indlede drøftelse af de overordnede mål og indhold for det kommende budgetår.
 
I forlængelse heraf fremsendes opfølgning på de politiske overordnende målsætninger for perioden 2011-2014 samt årsmål for 2011 på Serviceområde 20 Administration m.m. og på Serviceområde 15 Kultur. Herudover kvalitetsmål for de to serviceområder. Opfølgningen på de politiske mål og kvalitetsmålene er vedlagt dagsorden.
 
For så vidt angår opfølgningen på den økonomiske del sker dette i særskilt sag vedr. regnskab og overførsler.
 
Fagudvalgene skal som et led i budgetprocessen dels arbejde med at afdække og udnytte de potentialer, der måtte være for effektivisering via enten digitalisering, administrativ forenkling eller innovativ udvikling af serviceområder, jf. det politiske arbejdsgrundlag dels afdække væsentlige budgetproblemstillinger i både positiv og negativ retning bl.a. ved at skele til regnskabsresultatet for 2011.
 
Der vil på mødet blive redegjort for de udfordringer administrationen ser for budget 2013 med henblik på at give udvalget lejlighed til at forholde sig til hvilke indsatsområder m.v. der skal være for Økonomi- og Erhvervsudvalget i budget 2013. Drøftelsen vil danne baggrund for det senere budgetforslag.
 
Det endelige og samlede budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område behandles den 11. juni 2012.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at opfølgningen på politiske mål og kvalitetsmål på Serviceområde 20 Administration og Serviceområde 15 Kultur godkendes,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter mål, indsatsområder og budgetudfordringer for 2013.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-3-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Budget 2013- budgetkonference

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jvf. Budgetproceduren afvikles den 23. april 2012 budgetkonference. Der er vedlagt forslag til program for dagen, der afvikles i Herning Kongrescenter.

Sagsfremstilling

Budgetkonferencen, der finder sted den 23. april 2012, har fokus på dialog, information og orientering af det samlede Byråd, og er et element i budgetprocessen, der skal understøtte mulighederne for tværgående prioritering.
 
Den første budgetkonference indeholder følgende elementer:

  • Orientering om det økonomiske grundlag for den kommende budgetlægning og de økonomiske rammer, herunder opfølgning på sidste års mål og økonomi og foreløbig vurdering af økonomien i budget 2013

  • Opsamling på det forberedende arbejde i fagudvalgene

  • Indsatsområder og effektiviseringstemaer for 2013

  • Investeringsoversigten

  • Aktuelle temaer i øvrigt, herunder evt. større projekter og investeringer og deres finansiering

 

Som et naturligt element vil budgetloven og dens betydning blive præsenteret som en del af ovenstående.

 

Der vil på mødet blive givet en kort orientering om programmet.

 

Der lægges op til at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet får lejlighed til at drøfte såvel generelle som konkrete indsatsområder og effektiviseringstemaer.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

 

at forslaget til program for budgetkonferenen godkendes,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter evt. indsatsområder og effektiviseringstemaer.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag