Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

  

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1824-10 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Finansiel politik - evt. ændring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har jvf. afrapportering af kapitalforvaltningen for 2014 undersøgt mulighederne for at supplere porteføljen med aktivklassen aktier

 

Sagsfremstilling

Rammerne for investering af kommunens likviditet er fastsat i styrelseslovens § 44. Af styrelsesloven fremgår det, at midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, kan placeres i:

·         aftaleindskud

·         statsobligationer

·         realkreditobligationer

·         investeringsforeninger, i hvilke fondes midler kan anbringes, dog maks. 20 % i aktier.

 

Den finansielle strategi fastlægger en lav til moderat risikoprofil på kommunens investeringer. Dette afspejles i forhold til vægtningen mellem de forskellige investeringstyper og i valget af aktiver indenfor de enkelte investeringstyper. Der er således indlagt øvre grænser for de mere risikobetonede investeringstyper som erhvervsobligationer, statsobligationer fra højrentelande. Det er kommunens strategi, at disse skal udgøre en lav andel af de samlede investeringer. Desuden indgår aktier ikke i porteføljen.

 

Kommunen anvender pt. fire kapitalforvaltere. De anbefaler alle i varierende grad at overveje muligheden for at supplere porteføljen med aktier, idet dette forventes at forbedre afkastet og stabilisere risikoen, idet der bliver større spredningsmulighed.

 

Forvaltningen hilser selvsagt et større afkast velkomment, men har også fokus på, at aktier i sig selv er et mere risikobetonet aktivklasse såvel økonomisk som politisk.Aktier skal vurderes på deres langsigtede effekt på porteføljen. Det vil sige at selv om vurderingen er at det gennemsnitlige afkast på sigt forbedres kan der opstå udsving undervejs, som man skal være forberedte på.

 

En af forvalterne har beregnet at en mulighed for 10% aktier forventeligt vil hæve afkastet i 2016 med ca. 0,5 %. Med 200 mio. kr. under forvaltning svarer det til ca. 1 mio. kr.

 

Med til overvejelserne hører at det i givet fald præciseres i den finansielle politik og dermed det mandat forvalterne arbejder indenfor, at investeringsporteføljerne i investeringsforeninger kun må placeres i virksomheder, der ikke krænker internationale konventioner og normer vedrørende menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø, sundhed m.v.

 

I overvejelserne kan desuden indgå spørgsmålet om at lade erhvervsobligationer reducere i takt med evt. aktiemulighed.

 

Det er vurderingen at risikoprofilen med en mindre mulighed for aktier fortsat ligger indenfor det lave til moderate.

 

Vel vidende at der er tale om en beslutning hvis rette skal vurderes på det lange sigt foreslås, at beslutningen i givet fald vurderes og genovervejes i forbindelse med afrapportering for året 2016.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at det drøftes om aktier skal være en del af kapitalforvaltningen og i givet fald med hvor meget.

 

Beslutning

Aktier skal ikke være en del af kapitalforvaltningen.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.30.08-S00-1-15 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Orientering om status for investeringsoversigten 2016-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Orientering om status for arbejdet med investeringsoversigten for den kommende budgetperiode 2016-2019.

Sagsfremstilling

Rammerne for investeringsoversigten er udmeldt af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Anlægsrammerne i 2016-2018 udgøres af det korrigerede budget.

Rammerne på investeringsoversigten fra 2019 og frem udgør 106 mio. kr. netto (serviceområde 03-20 eksl. 07 efter lån til ældreboliger). Afsættet for arbejdet er, at rammerne skal overholdes og politiske beslutninger samt gældende investeringsoversigt skal respekteres.

 

Forvaltningen orienterer på mødet om status for arbejdet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-15 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetforslag 2016-2019 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Budgetforslag for budgetperioden 2016-2019 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder fremsendes til behandling og godkendelse.

Sagsfremstilling

Materialet består af følgende:

 

 • Mål ( kun for serviceområde 15 Kultur og 20 Administration)
 • Driftsbemærkninger
 • Ændringsskemaer

 

Jf. budgetproceduren for 2016 behandler fagudvalgene deres respektive budgetforslag for 2016-2019 inden disse indgår i det samlede budgetforslag.

Økonomi

Budgetforslaget er udarbejdet med det afsæt at holde det indenfor den af Økonomi- og Erhvervsudvalgets afstukne ramme, men også med det afsæt at foretage en kvalificeret vurdering af budgetbehovet for de kommende år.

 

Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i det af byrådet godkendte budget for 2015 samt overslagsårene 2016-2018. Budget 2016 – som vedtaget ved budget 2015-2018 - danner således grundlag for budgetforslaget for 2016-2018. Budgetforslaget for 2019 er en kopi af budgetforslaget for 2018. Budgetforslaget for 2016-2019 er korrigeret for byrådsbeslutninger m.v., der har økonomisk påvirkning af budgetterne.

 

Rammerne og budgetforslaget er udarbejdet i 2015-pris- og lønniveau.

 

Netto provenuet i forbindelse med udarbejdelsen af mulighedskataloget andrager ca. 13,5 mio. kr. og er indarbejdet i budgetforslaget.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetforslaget for budget 2016-2019, herunder målene, godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-S49-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Resultatkontrakt med MCH for 2015-2018 - Vision 2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Erik Hattens

Sagsresume

Der foreligger udkast til resultatkontrakt for Vison 2025 mellem Herning Kommune og MCH til godkendelse. Resultatkontrakten har til formål at præcisere de opgaver MCH iværksætter som en del af udviklingsplanerne for Herning Kommune. 

MCH udfører en række opgaver for Herning Kommune med henblik på at understøtte Herning Kommunes visioner for byen, herunder specielt målet om at være "Regionalt Kraftcenter" samt "Den levende By". Specielt skal MCH som kulturelt fyrtårn have fokus på at fastholde og udvikle Herningånden: ”Her er alle muligheder åbne”.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til resultatkontrakt for Vision 2025 mellem Herning Kommune og MCH. Resultatkontrakten har til formål at præcisere de opgaver MCH iværksætter som en del af udviklingsplanerne for Herning Kommune. 

Udførelsen af opgaverne i kontraktudkastet bidrager desuden til fremme af turismen i Herning Kommune i form af tiltrækning af gæster til arrangementer, skabelse af overnatninger og øget omsætning i detailhandel og serviceerhverv. Ligeledes er det et primært formål at profilere Herning som en oplevelses- og eventby.

Der har pågået dialog mellem parterne, og der er enighed om, at MCH udfører følgende opgave:

- Udvikling af Vision 2025 som en del af udviklingsplanerne for Herning Kommune.

Der er tale om en opgave som Herning Kommune lovligt kan støtte eller selv udføre, men som MCH har helt særlige forudsætninger for at kunne udføre, såvel facilitetsmæssigt som organisatorisk.

I resultatkontrakten er det præciseret hvilke indsatser, ydelser og resultatmål MCH skal levere.

Der arbejdes målrettet med udvikling og realisering af infrastruktur, Multihal, Stadion, Superarena, Timeworld og forbindelseslink mellem Herning City og MCH Messecenter.

Opfølgning på samarbejdet mellem kontraktens parter skal ske løbende ved møder.

MCH afrapporterer årligt på resultatkontraktens mål i et statusmøde med Herning Kommune.

Herning Kommune har mulighed for at kræve, at en uafhængig instans, f.eks. en statsautoriseret revisor verificerer, at de opstillede mål er opnået. Såfremt det godtgøres at MCH ikke har levet op til målene, kan Herning Kommune stille krav om tilbagebetaling af støtte. Såfremt MCH leverer ydelser der overstiger målene, vil der være mulighed for genforhandling af støttebeløbene.

Kontraktperiode

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2015 og fortsætter frem til den 31. december 2018.
 
Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom. Ved væsentlige ændringer forstås eksempelvis:

 • Ændring i lovgivningen
 • Hvis kommunalbestyrelsen vedtager nye eller skærpede mål og krav for de i § 4 beskrevne indsatser.
 • Hvis Tilsynet/Statsforvaltningen ønsker foretaget ændringer.

 
Ønske om sådan genforhandling meddeles i god tid og med minimum 1 års varsel. 
Aftalen kan af begge parter opsiges i forbindelse med genforhandlingen, med 2 års varsel.

Økonomi

Midler på i alt 4,0 mio. kr. holdes inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice og Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at resultatkontrakten mellem MCH og Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-S49-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Resultatkontrakt med MCH for 2015 - Dispositionsret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Erik Hattens

Sagsresume

Der foreligger udkast til resultatkontrakt for Dispositionsret mellem Herning Kommune og MCH til godkendelse. Resultatkontrakten har til formål at præcisere den opgave MCH bidrager til fremme af turismen i Herning Kommune og profilere Herning som en oplevelses- og eventby.

MCH udfører en række opgaver for Herning Kommune med henblik på at understøtte Herning Kommunes visioner for byen, herunder specielt målet om at være "Regionalt Kraftcenter" samt "Den levende By". Specielt skal MCH som kulturelt fyrtårn have fokus på at fastholde og udvikle Herningånden: ”Her er alle muligheder åbne”.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til resultatkontrakt for Dispositionsret mellem Herning Kommune og MCH, tilsvarende disponsitionsretsaftale mellem MCH og Staten. Resultatkontrakten har til formål at præcisere den opgave MCH bidrager til fremme af turismen i Herning Kommune og profilere Herning som en oplevelses- og eventby. 

Der har pågået dialog mellem parterne, og der er enighed om, at MCH udfører følgende opgave:

- Stiller faciliteter til rådighed 

Der er tale om en opgave som Herning Kommune lovligt kan støtte eller selv udføre, men som MCH har helt særlige forudsætninger for at kunne udføre, såvel facilitetsmæssigt som organisatorisk.

I resultatkontrakten er det præciseret hvilke indsatser, ydelser og resultatmål MCH skal levere.

Opfølgning på samarbejdet mellem kontraktens parter skal ske løbende ved møder.

MCH afrapporterer årligt på resultatkontraktens mål i et statusmøde med Herning Kommune.

Kontraktperiode

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2015 og til den 31. december 2015
 
Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom. Ved væsentlige ændringer forstås eksempelvis:

 • Ændring i lovgivningen
 • Hvis kommunalbestyrelsen vedtager nye eller skærpede mål og krav for de i § 4 beskrevne indsatser.
 • Hvis Tilsynet/Statsforvaltningen ønsker foretaget ændringer.

 
Ønske om sådan genforhandling meddeles i god tid og inden udløb af 2015 

Økonomi

Midler på i alt 2,6 mio. kr. pr. år i 2015 holdes inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice og Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at resultatkontrakten mellem MCH og Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.16.05-Ø54-199-12 Sagsbehandler: Claus Pedersen  

Kameraovervågning ved Marco Polo

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff Grønkjær

Sagsresume

Ristorante Marco Polo har ansøgt om tilladelse til opsætning af udvendig kameraovervågning på lejemålet Torvet 5B i Herning.

 

Jfr. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning fra 16. februar 2009, skal udvalget godkende opsætning af kameraovervågning på kommunale bygninger.

Sagsfremstilling

Rådhusadministrationen har modtaget en henvendelse fra Ristorante Marco Polo angående opsætning af kameraovervågning foran og bagved de lejede lokaler på Torvet 5B i Herning.

 

Ansøgningen, som er begrundet i gentagne tilfælde af hærværk, er vedlagt som bilag.

 

Den ønskede overvågning vil dække lejemålets facader, arealet med udeservering og nedkørslen til rådhusets cykelparkering.

 

Det skal bemærkes, at en godkendelse af ansøgningen uundgåeligt vil medføre, at rådhusets personale også bliver overvåget, når de færdes på de overvågede arealer.

Økonomi

Ristorante Marco Polo finansierer selv en eventuel kameraovervågning, hvormed der ikke er udgifter for Herning Kommune forbundet med løsningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at ansøgningen fra Ristorante Marco Polo om opsætning af kameraovervågning af lejemålet på Torvet 5B i Herning imødekommes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-47-10 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Overdragelse af brugsretten til arealet Tømmergade 5 til Aulum Møllelaug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Helle Rasmussen, Morten Koppelhus

Sagsresume

I forbindelse med Budgetforliget 2015 blev det besluttet at tilbyde et kommunalt areal beliggende Tømmergade 5 i Aulum til foreningen bag Aulum Mølle.

Sagsfremstilling

Herning Kommune ejer matrikel nr. 1bb Kirkeby By, Aulum beliggende Tømmergade 5 i Aulum. Arealet er ubebygget og er på 675 m2.

 

I forbindelse med en sag om trimning af kommunens ejendomsportefølje besluttede Byrådet, at ejendommen skulle sættes til salg.

 

Herning Kommune kontaktede i den forbindelse Aulum Møllelaug for at høre om, de havde interesse i at erhverve arealet. Aulum Møllelaug kontaktede derefter Herning Kommune med et ønske om at erhverve en brugsret til arealet.

 

Aulum Møllelaug begrundede deres ansøgning med, at de ville anvende arealet til gavn for borgerne i Aulum i forbindelse med arbejdet med Møllen. De planlægger at anlægge et mindre grønt område på arealet. Samtidigt sikres det, at der stadig er indkig til møllen fra Jyllandsgade.

 

I forbindelse med Budgetforlig 2015 blev det besluttet at tilbyde arealet til foreningen Aulum Møllelaug.

 

Aulum Møllelaug tilbyder at betale de til arealet hørende driftsudgifter. 

 

Økonomi

Ingen. Aulum Møllelaug betaler udgifterne forbundet med driften.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at brugsretten til matrikel nr. 1bb Kirkeby By, Aulum overdrages til foreningen Aulum Møllelaug for 0 kr. i leje,
at alle driftsudgifter forbundet med arealet betales af Aulum Møllelaug,
at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Aulum Møllelaug på de i sagen beskrevne vilkår.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 14.00.00-G00-4-08 Sagsbehandler: Mette Bøgvad  

Frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af materiel til radionettet "Sine" hos Brand & Redning Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Der er på investeringsoversigten for budget 2011 afsat 3,563 mio. kr. i 2012 til indkøb af radionet til Beredskabet. Byrådet besluttede den 23. august 2011 at fremrykke 1,2 mio. kr. til 2011 til indkøb af Sine terminaler og vagtcentral. Det resterende rådighedsbeløb på 2,363 mio. kr. blev udskudt til 2013 og senere overført mellem årene.

 

Af det samlede rådighedsbeløb på 3,598 mio. kr. (fremskrevet til 2015-pl) er 1,9 mio. kr. frigivet ved byrådsbeslutning af 23. august 2011 pkt. 203 samt 3. marts 2015 pkt. 55. Det resterende rådighedsbeløb på 1,698 mio. kr. i 2015 søges frigivet.

Sagsfremstilling

Brand & Redning Herning, har ved anlægsbevilling af 23. august 2011 indkøbt Sine terminaler, og er i gang med at ændre vagtcentralen, for at kunne overgå til det nye lovpligtige, landsdækkende Sine radionet. I forbindelse med det videre arbejde med etablering af nødstrømsgenerator til vagtcentralen, indkøb af radioer, batterier til håndradioer samt ladestaioner er der givet anlægsbevilling af 3. marts 2015.

 

For at kunne færdiggøre arbejdet, ønskes det resterende rådighedsbløb på 1,698 mio. kr. frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.698.000 kr. i 2015 til serviceområde 20 Administration, Redningsberedskabet sted nr. 095095, Sine - radiokommunikationsnet.
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet resterende afsatte rådighedsbeløb på 1.698.000 kr. i 2015 på serviceområde 20, Administration, Redningsberedskabet sted nr. 095095, Sine - radiokommunikationsnet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 14.00.00-G00-1-13 Sagsbehandler: Michael Jacobsen  

Godkendelse af Herning Kommunes Beredskabsplan 2014-2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Mindst en gang i hver byrådsperiode skal kommunens beredskabsplan revideres.

 

Den samlede beredskabplan består af de enkelte forvaltningers delplaner samt en generel plan for tværforvaltningsmæssige forhold.

 

Sagsfremstilling

Revisionen af planen har, ud over faktuelle rettelser, haft til formål, at gøre planen mere operativ for de afdelinger og forvaltninger, der måtte stå i en situation, hvor planen tages i brug. Instrukser for intern og ekstern kommunikation er også gjort tydeligere.

 

Delplanerne for de enkelte forvaltninger indeholder konkrete instrukser for håndtering af udvalgte kritiske scenarier inden for egen forvaltning. Det kan eksempelvis være omfattende personalemangel på Ældreområdet, skoleskyderi eller IT-nedbrud.

 

Den nye beredskabsplan tager afsæt i Herning Kommunens ledelsesgrundlag og værdier. Der er overordnet arbejdet med 3 nye tilgange ved revisionen:

 

1/ Ansvarskæden er tydeliggjort, sådan at de vigtigste beslutningstagere er de ledere, der er tættest på krisen. Traditionelt har der tidligere været et stærkt fokus på sammensætningen af krisestaben med deltagelse af allerøverste ledelseslag.

 

2/ Det er nødvendigt at træne den gode dømmekraft i krisesituationer. Derfor vil der fremover blive arbejdet med beredskabsøvelser i hele eller dele af organisationen. Ansvaret for øvelserne placeres hos Økonomi, Personale og Borgerservice. Det fremtidige beredskabs selskab vil blive inddraget.

 

3/ Beredskabsplanen er et dynamisk redskab, der løbende skal justeres. Der indføres rutiner for årlig opfølgning, ligesom erfaringerne fra beredskabsøvelserne vil blive indarbejdet i det nødvendige omfang.

 

 

Der er ikke i forbindelse med revision af planen lavet en egentlig beredskabspolitik.

Der er ligeledes i planen ikke taget stilling til økonomi i forbindelse med kriser og særlige situationer, idet det forudsættes, at dette kan afklares forvaltningerne imellem.

 

Planen har været til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen. Styregruppen har forholdt sig til styrelsens udtalelser.


Den samlede beredskabsplan foreligger på sagen. Da der er tale om et redskab til brug ved såvel mindre som større kritiske situationer, herunder situationer hvor liv og materiel skal beskyttes, offentliggøres beredskabsplanen ikke som bilag til sagen.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at Herning Kommunes Beredskabsplan for perioden 2014-2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 14.00.05-A00-1-14 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Stiftelse af Brand & Redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) fik den 20. april 2015 en foreløbig orientering om hjemsted, oplæg til en fordelingsnøgle, udkast til vedtægter samt forslag til åbningsbalance for Brand & Redning MidtVest.

 

I denne sagsfremstilling godkendes det endelige beslutningsoplæg om etableringen af et fælleskommunalt selskab pr. 1. januar 2016 til varetagelse af redningsberedskabets opgaver i Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Selskabet (benævnt ”Fællesskabet” i vedtægterne/sammenlægningsaftalen) er navngivet Brand & Redning MidtVest.

Sagsfremstilling

Siden godkendelsen i oktober 2014 af den politiske hensigtserklæring om at sammenlægge de kommunale redningsberedskaber i Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner har der været arbejdet hen imod etableringen af et fælleskommunalt selskab til varetagelsen af redningsberedskabets opgaver.

 

Forudsætningerne for formelt at stifte selskabet er nu på plads, idet der foreligger udkast til vedtægter for selskabet samt en aftale mellem borgmestrene om en økonomisk ramme for selskabet, herunder en fordelingsnøgle til fordeling af kommunernes andel heraf.

 

Brand & Redning MidtVest vil virke som et samordnet selskab, jf. beredskabslovens § 10 og den kommunale styrelseslov § 60. Ved samordning forstås, at de deltagende byråds kompetence og ansvar med hensyn til de opgaver, der samordnes, henlægges til en fælles beredskabskommission. Kompetence og ansvar er nærmere beskrevet i vedtægterne.

 

Det er endvidere formålet, at det samordnede beredskab åbner mulighed for en mere effektiv dimensionering, større og mere velfunderede beredskabsfaglige miljøer og bedre udnyttelse af redningsberedskabets kapaciteter.

 

Myndighedsopgaven omkring den brandtekniske byggesagsbehandling bevares i de enkelte kommuner.

 

Med denne indstilling godkendes etableringen af Brand & Redning MidtVest formelt.

 

I det følgende beskrives:

 • Vedtægterne (det juridiske grundlag i samarbejdet),
 • Sammenlægningsaftalen (hvad der fysisk og økonomisk overdrages fra kommunerne til Brand & Redning MidtVest),
 • Åbningsbalance (hvilke aktiver kommunerne skyder ind i selskabet, herunder hvad der skal udlignes i forbindelse med sammenlægningen),
 • Fordelingsnøgle (hvilken andel kommunerne bærer af den løbende drift).
 • Budget 2016 for Brand & Redning MidtVest.

 

Vedtægter

Vedtægterne beskriver det juridiske grundlag for Brand & Redning MidtVest. Vedtægter samt bilag til vedtægterne er vedlagt sagen.

 

Således beskriver vedtægterne i afsnit 1, 2 og 3 navn, hjemsted, deltagende kommuner samt formål og opgaver i samarbejdet. Selskabet navngives Brand & Redning MidtVest og får hjemsted i Herning.

 

De opgaver, som fremgår af bilag 1 til vedtægterne, er overdraget til selvstændig varetagelse af Brand & Redning MidtVest (obligatoriske ydelser). Det vil sige, at det er de opgaver Brand & Redning MidtVest skal løse for kommunerne af det afsatte budget.

 

Det bemærkes til de obligatoriske opgaver, at den brandtekniske byggesagsbehandling ikke følger med over i Brand & Redning MidtVest. Myndigheds- og budgetansvaret for den brandtekniske byggesagsbehandling forbliver i kommunerne, hvorefter Brand & Redning MidtVest stiller ressourcer i form af brandtekniske byggesagsbehandlere til rådighed for kommunerne. Ressourceforbruget afregnes efter medgået tid efter en aftalt takst (timepris).

 

Brand & Redning MidtVest kan derudover efter aftale med den enkelte interessentkommune varetage de opgaver, som fremgår af bilag 2 til vedtægterne (tilkøbsydelser). Det er opgaver, som Brand & Redning MidtVest kan løse for en eller flere kommuner. Udgifterne hertil betales af den kommune/enhed, som Brand & Redning MidtVest varetager opgaven for efter en fastlagt takst (brugerbetaling).

 

Vedtægterne indeholder i afsnit 4 og 5 en beskrivelse af økonomien og hæftelsen i Brand & Redning MidtVest. Den fordelingsnøgle, der er aftalt til fordeling af kommunernes andel af udgifterne til Brand & Redning MidtVest, er udspecificeret i bilag 3 og nærmere beskrevet i et særskilt afsnit nedenfor.

 

Det fremgår af vedtægternes afsnit vedr. hæftelse, at kommunerne hæfter solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Brand & Redning MidtVest. Kommunerne hæfter indbyrdes efter den fordelingsnøgle, som fremgår af bilag 3 til vedtægterne.

 

Vedtægterne beskriver i afsnit 6 grundlaget for den fælles beredskabskommissionen. Den fælles beredskabskommission er den øverste myndighed for Brand & Redning MidtVest, da det er et lovkrav, at der udpeges en fælles beredskabskommission for selskabet – og ikke en bestyrelse, som man kender det fra andre § 60 selskaber.

 

Afsnit 6.2 indeholder bestemmelser om, hvem der er repræsenteret i den fælles beredskabskommission (med stemmeret).

 

6.2 Den fælles beredskabskommission består af:

1. Interessentkommunernes borgmestre.

2. Politidirektøren eller dennes repræsentant for Midt- og Vestjyllands Politi.

3. Interessentkommunerne udpeger fem medlemmer blandt kommunalbestyrelsernes medlemmer. Heraf udpeger Herning Kommune to medlemmer, Ringkøbing-Skjern Kommune to medlemmer og Ikast-Brande Kommune ét medlem.

 

Derudover beskriver afsnit 6.5, hvem der deltager i den fælles beredskabskommission med observatørstatus (uden stemmeret). Her udpeges én repræsentant for de frivillige (lovkrav) samt én repræsentant for brandmændene/medarbejderne.

 

Det vil sige, at den fælles beredskabskommission kommer til at bestå af 11 medlemmer, heraf 9 med stemmeret.

 

Den fælles beredskabskommission træffer beslutning med almindelig stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Det vil sige, at hver af de stemmeberettigede personer i den fælles beredskabskommission stemmer med én stemme hver (jf. afsnit 6.8). 

 

Den fælles beredskabskommission vælger sin formand blandt borgmestrene. Det er aftalt, at Ikast-Brande Kommunes borgmester varetager formandsposten fra 1. januar 2016 til 31. december 2017 samt virker som formand for styregruppen, i det omfang, der er behov for at mødes yderligere.

 

Det er yderligere aftalt, at posten som formand for den fælles beredskabskommission fra den 1. januar 2018 går på skift for 2 år af gangen blandt de øvrige to borgmestrene – og herefter fremadrettet på skift blandt alle tre borgmestre. Det er en politisk aftale, der ikke skrives ind i vedtægterne.  

 

Perioden for hvervet som medlem af den fælles beredskabskommission er 4 år og ophører den 31. december i år for valg til de kommunale råd, dog ikke før den nye fælles beredskabskommission har konstitueret sig. En interessentkommune kan dog i perioden beslutte at udskifte et medlem valgt efter punkt 6.2, nr. 3. Perioden for det nye medlem udløber samtidig med de resterende medlemmers. Perioden for medlemmerne af den første fælles beredskabskommission løber fra vedtægternes ikrafttræden, jf. punkt 14.1, til og med den 31. december 2017 (svarende til indeværende byrådsperiode).

 

Afsnit 6.9 beskriver hvilke beslutninger, som kræver 2/3-flertal blandt medlemmerne af den fælles beredskabskommission:

 • Varetagelse af opgaver for andre end interessentkommunerne
 • Indgåelse af aftaler om varetagelse af driftsmæssige opgaver for Fællesskabet, hvis værdien af aftalen overstiger kr. 1.000.000
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Budget (inkl. takster for brandteknisk byggesagsbehandling), herunder flerårigt budgetoverslag og forslag til tillægsbevilling
 • Godkendelse af årsregnskab samt stillingtagen til revisors eventuelle bemærkninger hertil
 • Valg af revisor

 

Et medlem af den fælles beredskabskommission eller en interessentkommune kan med meddelelse til den fælles beredskabskommission (ved formanden) kræve, at beslutningen skal udsættes, og at der først kan træffes beslutning, når forslaget har været behandlet af hver af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

 

Følgende beslutninger kræver kommunalbestyrelsernes godkendelse (jf. afsnit 6.10):

 • Vedtægtsændringer, herunder optagelse af nye interessentkommuner
 • Opløsning og udtræden, herunder vilkårene herfor
 • Forslag til beredskabsplaner for hver af interessentkommunerne (interessentkommunerne godkender egen beredskabsplan men ikke udkast til de andre kommuners beredskabsplaner)
 • Plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet
 • Lukning af brandstationer
 • Investeringsbeslutning(er), herunder lånoptagelse (undtagen låneomlægninger), som indebærer en forøgelse af den samlede hæftelse for interessentkommunerne på mere end kr. 5.000.000 set i forhold til den samlede hæftelse på stiftelsestidspunktet.

 

Afsnit 7 og 8 beskriver ledelsen af selskabet, herunder det daglige samarbejde mellem Brand & Redning MidtVest og interessentkommunerne. Den fælles beredskabskommission ansætter en beredskabschef, som forestår og er ansvarlig for den daglige ledelse af Brand & Redning MidtVest.

 

Det kan hertil supplerende bemærkes, at et ansættelsesudvalg bestående af bl.a. de tre borgmestre, den 28. maj 2015 har ansat Kim Wemmelund som beredskabschef for Brand & Redning MidtVest. Kim Wemmelund kommer fra en stilling som stationsleder for ambulancestation Vejle, Fredericia, Give, Billund og Grindsted. Kim Wemmelund tiltræder den 1. juli 2015 og får ansættelsessted i Herning, men vil blive meget synlig decentralt i hele dækningsområdet.

 

Beredskabschefen ansættes af Herning Kommune frem til selskabets formelle etablering 1. januar 2016, hvorefter beredskabschefen formelt ”overdrages” til Brand & Redning MidtVest. Lønudgifter til beredskabschefen frem mod den formelle overdragelse til selskabet afholdes af de tre kommuner med 1/3-del hver, som med de øvrige projektomkostninger.

 

De resterende afsnit 9-14 i vedtægterne beskriver en række formalia, herunder budget- og regnskabsaflæggelse, tegningsregler og regler for udtræden, tvister og ikrafttræden m.v.

 

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2016, hvormed Brand & Redning MidtVest formelt er etableret.

 

Sammenlægningsaftale

Aftale om etablering af det fælleskommunale redningsberedskab ”Brand & Redning Midt-Vest” mellem Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune er den formelle aftale, der fastlægge de vilkår og betingelser, der skal gælde for overdragelsen af de tre kommuners nuværende kommunale redningsberedskaber – i form af aktiver, passiver og medarbejdere inden for kommunernes respektive kommunale redningsberedskaber – til Brand & Redning MidtVest.

 

Aftalens ikrafttræden er betinget af opfyldelsen af en række forhold, herunder at Statsforvaltningen godkender vedtægterne (jf. punkt 2.5). Vedtægterne er sendt til behandling i Statsforvaltningen. Såfremt der foreligger en forhåndsgodkendelse af vedtægterne til mødet, vil der blive orienteret herom på mødet.

 

Sammenlægningsaftalen beskriver i afsnit 3, 4 og 5 de værdier, der overføres fra de tre kommuners nuværende redningsberedskaber til Brand & Redning MidtVest, herunder datoen for overdragelsen.

 

Det vil sige alle de aktiver (bygninger/fast ejendom, kørertøjer, pakninger, løsøre og materiel, jf. bilag 1.1.2.a og 1.1.2.c), passiver (feriepenge- og tjenestemandsforpligtigelser, jf. bilag 1.1.7) og kontraktslige forpligtigelser (fx leasingaftale og Falck-kontrakter, jf. bilag 1.1.2.b), der overdrages. De nævnte værdier er indeholdt i forslag til åbningsbalance, der er beskrevet i særskilt afsnit nedenfor, og som endvidere fremgår af det vedlagte bilag 1.1.9 til sammenlægningsaftalen.

 

Overdragelse af medarbejderne til Brand & Redning MidtVest sker i henhold til lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ("virksomhedsoverdragelsesloven").

 

De resterende afsnit 6-10 beskriver en række formalia, herunder driften frem mod overdragelsen, betingelser, ikrafttræden, momsreguleringsforpligtigelse og løsning af tvister.

 

Udkast til åbningsbalance

I forlængelse af ovennævnte afsnit beskriver åbningsbalancen Brand & Redning MidtVest’s egenkapital ved åbningen, jf. de aktiver og passiver der i henhold til sammenlægningsaftalen overdrages fra kommunerne. Udkast til åbningsbalance er således også en oversigt over de aktiver og passiver, som kommunerne hver især overdrager til Brand & Redning MidtVest. Udkast til åbningsbalance fremgår endvidere af bilag 1.1.9 til Sammenlægningsaftalen.

 

Bemærk at der er tale om et udkast til åbningsbalance opgjort pr. 1. januar 2015, idet den endelige åbningsbalance først kan opstilles ved selskabets etablering pr. 1. januar 2016.

 

Udkast til åbningsbalance fremgår af tabel 1 nedenfor.

 

Tabel 1. Udkast til åbningsbalance

 

Som det ses af tabellen giver det en fordeling af egenkapitalen i selskabet som følger:

 • Herning: 9,56 mio. kr. (66,1 %)
 • Ikast-Brande: 1,18 mio. kr. (8,2 %)
 • Ringkøbing-Skjern: 3,72 mio. kr. (25,7 %)

  

Der lægges op til, at der opstilles en åbningsbalance, der har samme fordeling af egenkapitalen, som fremgår af den endelige fordelingsnøgle (se afsnit nedenfor). Hvis der er ubalancer mellem åbningsbalance og indskudte aktiver/passiver, så udlignes de kontant kommunerne imellem. Udligningen sker kontant over 5 år med en 1/5-del om året – startende fra selskabets stiftelse. Der sker ingen udligning år 1.

 

Endelig åbningsbalance fastlægges ved selskabets stiftelse 1. januar 2016, hvor det endelige beløb til udligning fastsættes.

 

Fordelingsnøgle

Som nævnt under vedtægterne (jf. afsnit 4.1) fordeles Brand & Redning MidtVest’s udgifter mellem interessentkommunerne efter den i bilag 3 fastsatte fordelingsnøgle. Betalingen for tilkøbsydelser fastsættes efter aftale mellem Brand & Redning MidtVest og den interessentkommune, som tilkøbsydelsen varetages for.

 

Der lægges op til, at Brand & Redning MidtVest’s udgifter fordeles mellem interessentkommunerne efter nedenstående to fordelingsnøgler.

 

Dels en ”åbnings”-fordelingsnøgle for år 1 (budget 2016), der er baseret på den nuværende udgiftsfordeling i de tre kommunale beredskaber. Dels en ”endelig”-fordelingsnøgle, der indfases over 5 år, som er baseret på hhv. indbyggertal og antal af stationer.

 

Herefter kan der ske regulering i den endelige fordelingsnøgle, hvis der sker ændring i de objektive kriterier – indbyggertal og antallet af stationer. Reguleringen sker i forbindelse med den årlige budgetlægning.

 

De to fordelingsnøgler fremgår af tabel 2 og 3 nedenfor.

 

Tabel 2. ”Åbnings”-fordelingsnøgle (år 1)

 

Tabel 3. ”Endelig”-fordelingsnøgle (år 6)

 

Forskellen mellem åbnings-fordelingsnøglen (år 1) og den endelige fordelingsnøgle (år 6) udlignes i en periode over fem år – med 1/5-del pr. år. Der sker ingen udligning år 1 (budget 2016), hvorfor den fremtidige fordelingsnøgle først er fuldt indfaset i år 6 (budget 2021).

 

Baggrunden for den ”endelige” fordelingsnøgle er, at den altovervejende faktor der beskriver omkostningsniveauet i den enkelte kommune, er antallet af brandstationer – her defineret ved antallet af slukningstog. Ved at anvende antallet af brandstationer sammen med indbyggertallet opnås en fordelingsnøgle, der er enkel og hvor begge faktorer er baseret på objektive kriterier.

 

Det vil sig, at stiger/falder indbyggertallet, så vil fordelingsnøglen blive reguleret. Tilsvarende så vil fordelingsnøglen blive reguleret, hvis omkostningsniveauet – i form af antal stationer/slukningstog – ændrer sig

 

Antallet af stationer – opgjort på baggrund af antal slukningstog – fremgår af tabel 4 nedenfor.

 

Tabel 4. Antallet af stationer (antal slukningstog)

 

 

Udpegning fra Herning Byråd til den fælles Beredskabskommission for Brand & Redning MidtVest

Selskabets vedtægter bestemmer, at borgmesteren skal være medlem. Vedtægterne bestemmmer også, at udpegning af kommissionsmedlemmer skal ske blandt Byrådets medlemmer. Der skal udpeges 2 kommissionsmedlemmer ud over borgmesteren. Viceborgmestrene Kent Falkenvig og Dennis Flydtkjær er i dag udpeget til Herning Kommunes Beredskabskommission, som de eneste byrådsmedlemmer. Det indstilles, at Kent Falkenvig og Dennis Flydtkjær udpeges til det nye selskabs fælles beredskabskommission.

Økonomi

Budget 2016 for Brand & Redning MidtVest

Vedrørende budget 2016 for Brand & Redning MidtVest er det de nuværende budgetter, der danner udgangspunkt for selskabets budget 2016, herunder tekniske korrektioner og besparelser som følge af DUT- og Moderniseringsaftalen.

 

Det endelige budget for 2016 for Brand & Redning MidtVest forventes at være teknisk på plads efter sommerferien, hvorefter kommunernes andel af budgettet, jf. fordelingsnøglen, teknisk indarbejdes i kommunernes budgetlægning for 2016 og frem.

 

Der er mellem kommunerne aftalt følgende besparelser på beredskabet i 2016 og 2017:

 • I 2016 findes besparelser på DUT-andelen + 25 % af Moderniseringsaftalen (svarende til i alt 1,6 mio. kr.)
 • I 2017 findes besparelser på DUT-andelen + 50 % af Moderniseringsaftalen (svarende til i alt 2,4 mio. kr.).

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller

at udkast til vedtægter for Brand & Redning MidtVest inklusiv bilag godkendes,

 

at udkast til sammenlægningsaftale for Brand & Redning MidtVest inklusiv bilag godkendes, dog således at endelig åbningsbalance først godkendes efter selskabets etablering 1. januar 2016,

 

at Brand & Redning MidtVest’s budget for 2016 og overslagsår fastlægges som en teknisk korrektion til budget 2016 for Herning Kommune,

 

at Kent Falkenvig og Dennis Flydtkjær udpeges til Beredskabskommissionen for Brand & Redning MidtVest.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P17-7-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Høring af statsligt kommuneplantillæg for ledning til Kystnær havvindmøllepark Vesterhav Nord ved Harboør

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Sagsresume

Naturstyrelsen har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for landanlæg til kystnære havvindmøller ved Harboør i offentlig hørring,i perioden 5. maj til 30. juni 2015. Kommuneplantillægget omhandler en arealreservation til en 150 kV jordledning, som skal forbinde de kystnære havvindmøller med transformarstationen i Herning.

 

Arealreservationen indeholder to linjeføringer omkring Gødstrup Sø. Den sydlige linjeføring vil hindre byudvikling mellem Regionshospitalet DNV Gødstrup og Snejbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gøres indsigelse mod kommuneplantillægget med et ønske om at der kun fastlægges en arealreservation nordøst om Gødstrup Sø. Der er ligeledes udarbejdet et udkast til høringssvar.

 

Miljøministeren kan efter Planlovens §3 udarbejde kommuneplantillæg til at sikre de statslige interesser. Herning Byråd skal således ikke godkende og kan ikke senere ændre et kommuneplantillæg vedtaget af Miljøministeren.

Sagsfremstilling

Den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Nord ved Harboøre vil give mulighed for at opstille vindmøller med en kapacitet på op til 200 MW. Projektet forventes i fuld drift i 2020, hvis det realiseres. Forslag til kommuneplantillæg nr. 45 fastlægger arealreservation til 150 kV jordledning fra Harboøre til Herning og skal sikre, at den producerede strøm kan forbindes til det overordnede elnet. Ved Gødstrup Sø indeholder arealreservationen to linjeføringer.

 

Ved realiseringen af projektet for de kystnære vindmøller vil 60 kV luftledning fra transformerstation Herning op langs Tjørring til Skive blive nedtaget.

 

I Bilag A - uddrag af kommuneplantillæg nr. 45, er vist kort og hovedpunkter fra kommuneplantillægget og den medfølgende Vurdering af Visse offentlige og private anlægs virkning på Miljøet (VVM). Det samlede kommuneplantillæg med VVM (i alt 742 sider) kan findes her: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2999846&plantype=12&status=F.

 

Kommuneplantillæggets konsekvenser

Arealreservationen sydvest om Gødstrup Sø vil hindre, at Herning Kommune kan gennemføre planlægningen for at byudvikle området mellem DNV Gødstrup og Snejbjerg. Arealreservationen sydvest om Gødstrup Sø er medtaget som alternativ i kommuneplantillægget på grund af fredningen ved Gødstrup Sø.

 

Fredningsnævnet har i en lignende sag udtalt, at nedlægning af et kabel ikke vil være i strid med fredningen, såfremt arealet retableres fuld ud, som det var. Se også nedenfor.

 

Kommuneplantillæggets retningslinjer hindrer etablering af bygninger, anlæg, beplantning eller planlægning, som kan være til hinder for placeringen af kablet. Når kablet er placeret vil sikkerhedszonen omkring kablet ligeledes skabe en barriere gennem området, hvor der ikke kan bygges eller beplantes. Efter etablering af kablet kan retningslinjerne i kommuneplanen i princippet ophæves, idet kablet sikres gennem deklaration.

 

Yderligere bindinger i området

Fredningsnævnet har givet tilladelse til at føre gasledningen gennem fredningen langs Tjørring, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. (Bilag B - Fredningsafgørelse). Konsulentfirmaet EnviDan arbejder samtidig med en placering af en biogasledning fra Sinding Værket til Studsgaard Værket, da værkernes ejer BigaDan ønsker at kunne transportere gas til Studsgaard og videre til Arla i Ringkøbing Skjern Kommune.

 

Forvaltningens vurdering

Kommuneplantillæggets retningslinjer vil hindre Herning Kommune i at kunne byudvikle området mellem DNV Gødstrup og Snejbjerg. Det er derfor afgørende for Herning Kommune, at arealreservation sydvest om Gødstrup Sø fjernes ved den endelige vedtagelse af kommuneplantilægget. Derudover er der allerede en fredningsafgørelse, som beskriver at det er muligt at føre ledninger gennem fredningsområdet, hvorfor arealreservation sydvest om Gødstrup Sø ikke længere er nødvendig.

 

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der gøres indsigelse til kommuneplantillæg nr. 45. Udkast til høringssvar er vedlagt.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der gøres indsigelse mod kommuneplantillæg nr. 45 for at sikre, at arealreservation ved Gødstrup Sø kun sker nordøst om søen,

 

at udkast til høringsvar godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 for MCH TimeWorld og erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard og Mette Damkær

Sagsresume

Der er udarbejdet en masterplan for udviklingen af området ved MCH. Formålet er at sikre en sammenhængende planlægning og fremtidssikret udvikling af MCH-området. Forslag til tillæg nr. 12 til kommuneplanen og lokalplan nr. 14.E6.3 er udarbejdet på baggrund af masterplanen.

 

Forslag til tillæg nr. 12, giver mulighed for etablering af oplevelsesattraktionen TimeWorld ved MCH Messecenter Herning (MCH) samt en samlet udbygning af området omkring MCH (Se bilag 1).

 

Forslag til tillæg nr. 12 danner rammerne for forslag til lokalplan nr. 14.E6.3 – Erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning. En udbygning af området omkring MCH, vil ske efter rammerne i lokalplanen.

 

På Byrådets møde den 29. oktober 2013, blev debatoplæg for TimeWorld godkendt. Med debatoplægget indkaldtes ideer og forlsag til VVM-redegørelsen for projektet. Debatoplægget har været i offentlig høring i perioden den 13. november til den 27. november 2013. De indkomne bemærkninger (bilag 3) er inddraget i planlægningen, i det omfang det har været relevant (bilag 4).

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til tillæg nr. 12 med VVM-redegørelse og miljørapport (bilag 2) foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 12 regulerer rammeområde 14.E6. Området rummer de eksisterende aktiviteter ved MCH samt et eksisterende erhvervsområde nordvest for MCH-området.

 

Fremtidig kommuneplanramme 14.E6.

 

Rammeområde 14.E6 er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål med mulighed for at etablere udstillingsvirksomhed, kulturelle arrangementer, hotel og parkering m.v. Endvidere kan der etableres liberalt erhverv, kontorvirksomhed og butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Der kan også etableres oplevelsesattraktioner.

 

Forslaget giver mulighed for at etablere oplevelsesattraktionen TimeWorld samt de øvrige elementer i lokalplan 14.E6.3.  Med forslaget foretages følgende ændringer inden for rammeområde 14.E6:

 

Bebyggelseshøjde: Den maksimale bebyggelseshøjde øges fra maksimalt 9 etager og 30 meter til makismalt 20 etager og 70 meter. Bygningshøjden øges for at give mulighed for at opføre bebyggelse, der kan rumme funktioner som hotel, oplevelsesattraktion og kontorerhverv samt markere projektområdet i Hernings skyline.

 

Bebyggelsesprocent: Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed fastholdes på 45%. Der er mulighed for, at bebyggelsesprocenten for enkelte ejendomme kan være højere, da det er intentionen, at området omkring Vardevej for fremtiden skal fremstå mere bymæssigt og med en højere tæthed. De enkelte byggemuligheder præciseres i lokalplanen for området.

 

Øvrige ændringer: Kommuneplantillægget fastlægger desuden retningslinjer for parkering, miljøforhold, opholdsarealer samt mulighed for at overføre arealer fra landzone til byzone.  

 

Justering af afgrænsning af kommuneplanrammer 14.E6, 14.E7 og 14.R5: Tillægget overfører en mindre del af rammeområde 14.E7 Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej samt en mindre del af rammeområde 14.R5 Rekreativt område ved Knudmosen til rammeområde 14.E6. Dette gøres for at bringe rammeområdernes afgrænsning i overensstemmelse med den faktiske anvendelse og de matrikulære skel.

 

Projektet TimeWorld:

Målet med TimeWorld er at skabe en attraktion i international klasse, der i sig selv kan være motiv til at besøge Danmark. Det skal også være et populært udflugtsmål flere gange om året for den lokale befolkning. TimeWorld har fokus på tid, og er et sted, hvor gæster kan få sjove, spændende og lærerige oplevelser om tid og tiden.

 

I sammenhæng med TimeWorld etableres River of Time, som er en overdækket fysisk forbindelse mellem TimeWorld, messehallerne og Jyske Bank BOXEN. Det er tanken, at River of Time skal forbinde faciliteterne i området og med tiden skabe forbindelse til trinbrættet og den ny bebyggelse vest for Vardevej.

 

Attraktionen og de øvrige nye tiltag skal danne grundlag for videreudvikling af MCH-området til en bredere oplevelsesvirksomhed, der forventer at medføre flere besøgende til området og byen, og at styrke af turismeøkonomien i Herning.

 

Proces:

Da projektet omhandler ”Turisme og fritid: Forlystelsesparker o.l.” er der foretaget en vurdering af, om projektet er VVM-pligtigt, en såkaldt VVM-screening. Herning Kommune har vurderet, at projektet er VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet en Vurdering af Virkningen på Miljøet for projektet (en VVM-redegørelse) i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.  

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der også foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i en rapport: ”MCH TimeWorld ved MCH Messecenter Herning, VVM-redegørelse og miljørapport, Maj 2015 (Se bilag 2).

 

I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningen for projektet har debatoplæg og scoping (som fastsætter indholdet i VVM-redegørelse og miljørapport) været i offentlig høring. Der er indkommet 11 bemærkninger hertil (Se bilag 3). Bemærkningerne er behandlet i bilag 4.

 

VVM og miljørapport:

Rapporten belyser projektets forventede påvirkninger af landskab og visuelle konsekvenser, kulturarv og kulturmiljøer, trafik og infrastruktur, støjforhold, grundvand, spildevand og overfladevand, natur og vandløb, jord, råstoffer og affald, klima og luft, samt socioøkonomiske forhold. Der er udarbejdet et ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og miljørapport, hvor af de vigtigste konklusioner fremgår. Det ikke tekniske resume kan ses i rapportens kapitel 2.

VVM-redegørelse og miljørapport opstiller et hovedforslag og et 0-alternativ. Hovedforslaget omhandler realiseringen af masterplanen for MCH-området. Målsætningen for masterplanen er blandt andet at danne en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet. Masterplanen for MCH-området er beskrevet yderligere i det næste dagordenspunkt omkring foreløbig vedtagelse af lokalplan 14.E6.3.

 

Masterplanen for MCH-området omfatter etablering af:

Oplevelsesattraktionen TimeWorld, i den runde hal B,

den overdækkede forbindelse River of Time,

› ny multifunktionel forplads ved Jyske Bank BOXEN og MCH Arena,

› et nyt hotel med en højde på 70 meter, som skal fungere som landmark for hele MCH området,

› en landskabsbro over Messevejen med en rekreativ stiforbindelse til Knudmosen

› en park med nye landskabsrum,

› nye parkeringsarealer

› ny bebyggelse på vestsiden af Vardevej til sport- og kultur, kontor- og servicevirksomhed, parkeringshus mm.

0-alternativet beskriver situationen, som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer.

Rapportens vigtigste konklusioner for påvirkning af Landskab og visuelle konsekvenser, Trafik og infrastruktur, Grundvand, Natur og vandløb er gengivet i de efterfølgende afsnit.

Landskab og visuelle konsekvenser: Projektbebyggelsens store skala vil sammen med den eksisterende bygningsmasse markere sig som en tydelig port til Herning. Den vil tegne overgangen fra land til by, og blive et tyngdepunkt i Hernings sydlige byprofil.

Især hotelbygningen på 70 meter, men også TimeWorld og de øvrige høje bygninger på op til 48 meter, vil udgøre pejlemærker i området og være synlige fra flere steder i byen.

Bebyggelsens skala er generelt tilpasset de eksisterende store bygningsvolumener i MCH- området og i det tilstødende industriområde, samt det åbne landskab syd for området.

Trafik og infrastruktur: Der forventes en generel stigning af trafikken på vejnettet omkring MCH fra 2013 til 2028, som følge af den forventede byudvikling i perioden og planlagte ændringer i infrastrukturen i og omkring Herning.

Etableringen af TimeWorld forudsættes at skabe ekstra trafik til og fra området på samlet ca. 1.100 biler/døgn. Trafikstigningen vil være størst på den del af vejnettet som ligger tættest på området, mens der vil være beskedne ændringer på vejnettet længere væk.

 

Den fulde realisering af masterplanen forventes at skabe en mertrafik på ca. 4.000 biler/døgn. Trafikstigningen vil primært ske på forbindelser mellem området og Herning By med forstæder, og i mindre grad på det overordnede vejnet. Stigningerne giver dog ikke anledning til nævneværdige forringelser i fremkommeligheden, hvis der ikke samtidigt er eventtrafik til området.

I forbindelse med events vil der til gengæld opstå en del kø og forsinkelse i enkelte kryds, hvilket i nogen grad forværres af realiseringen af masterplanen. Trafikafviklingen ved events kan forbedres. Dette kan gøres ved at der ændres på signalprogrammerne ved Vardevej/Messevejen og Messevejen/Dr. Boulevard og ved fortsat at benytte manuel dirigering af trafikken.

Grundvand: Projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). En del af området er det grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk og den sydlige del af projektområdet er nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

MCH-områdets overordnede anvendelse og den planlagte videreudbygning til at omfatte hotel, kontor- og serviceerhverv og kulturelle formål er ikke en grundvandstruende anvendelse, og regnes af Naturstyrelsen som en byudviklingstype, der er angivet på ”tilladelseslisten” over anlæg, der kan etableres i OSD og NFI- områder. Det forudsættes, at der stilles skærpede krav til at tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse.

Risikoen for påvirkning af grundvandet er hovedsageligt i forbindelse med håndtering af overfladevand fra parkeringsarealer, idet overfladevandet kan indeholde olierester og tungmetaller mv.

 

Hensynet til grundvandsdannelsen varetages i planen ved at placere parkeringsarealerne uden for det grundvandsdannende opland. Parkeringsarealer inden for NFI-området befæstes med fast belægning i overensstemmelse med de statslige og kommunale retningslinjer. Der stilles krav om, at overfladevand ikke nedsives, men forsinkes gennem bassin med sand- og oliefang inden udledning til recipient. Recipienten er betegnelsen for det vandområde der modtager spildevandet. På den baggrund vurderes projektet ikke at påvirke grundvandsinteresserne.

Overfladevand: Håndteringen af overfladevand fra MCH-området forventes som i dag at ske med delvis nedsivning og delvis udledning til recipient – dels en nordlig udledning til Søndre Kanal og to sydlige udløb til Asmindkær Bæk og Lervadskær Bæk. Overfladevandet ledes gennem vandløbssystemerne til Natura 2000 områderne Nissum og Ringkøbing Fjorde. Den samlede udledning af næringsstoffer til Natura 2000 områderne ikke må øges i forbindelse med realiseringen af projektet. Dette ensbetydende med at den østlige del af området på sigt, skal udtages af landbrugsmæssig drift, for at nedbringe masterplanområdets samlede udledning af næringsstoffer.

Den årligt afledte vandmængde kan reduceres ved anvendelse af LAR-metoder (Lokal Afledning af Regnvand).  Det forudsættes at følgende LAR-tiltag indarbejdes i forbindelse med gennemførelse af projektet:

› Parkeringsarealer uden for NFI-område og dele af den kommende forplads foran Jyske Bank BOXEN kan etableres med vandgennemtrængelig belægning.
› Bebyggelser vest for Vardevej etableres med grønne tage.
› Overfladevand fra befæstede parkeringsarealer opsamles af hensyn til grundvandsinteresser og ledes til forsinkelsesbassin med sand- og oliefang.

Herning Vand A/S har vurderet at den skal etableres nye regnvandsbassiner med bassinstørrelser på ca. 10.600 m3, hvilket skønnes at have et samlet arealbehov på 20-30.000 m2 afhængigt af udformningen. Det endelige volumen og areal til regnvandsbassiner afhænger af det endelige projekt og myndighedskrav.

Ud fra områdets topografi vurderes det mest realistisk at etablere hovedparten af bassinvoluminet i den sydlige del af området mellem Kaj Zartows Vej og motorvejen, hvor der også er tilstrækkeligt areal til det nødvendige volumen. En mindre del af overfladevandet skal dog håndteres i regnvandsbassiner i den nordlige del af området og i området vest for Vardevej. Forslag til lokalplan nr. 14.E6.3 fastlægger retningslinjer for placering og udformning af bassiner inden for disse områder.

Natur og vandløb: Realiseringen af projekterne i henhold til masterplanen får begrænset betydning for naturen, da størstedelen af projektet realiseres på marker og arealer, som allerede i dag er påvirkede af bebyggelse, parkering, landskueplads og lignende.

 

De væsentligste naturværdier knytter sig til projektområdets areal nord for Messevejen, hvor der er § 3 beskyttede arealer i den sydlige del af Knudmosen.

 

Projektet indebærer blandt andet at de nuværende plantebælter langs sydsiden af Messevejen udvides med nye træbeplantninger, der skaber et sammenhængende faunabælte med forbindelse til Knudmosen via den planlagte brede landskabsbro/faunapassage over Messevejen. Skovbæltet vurderes at forbedre betingelserne for planter og dyreliv i området.

 

Opsummering

Forvaltningen har på baggrund af VVM-redegørelsen vurderet, at det er vigtigt at være opmærksom på en række følger af realiseringen af masterplanen for MCH-området.

 

Realiseringen af hele masterplanen vil betyde en væsentlig forbedring af området ved MCH. Det vil videreudvikle området til en bredere oplevelsesvirksomhed og skabe en samlet ramme om oplevelser af en høj kvalitet. Dette vil medføre flere besøgende til området og byen og styrke turismeøkonomien i Herning.

 

Visualisering fra masterplanen for MCH-området.

  

Visuelt vil MCH-området ændre profil med realiseringen af hele masterplanen. Området vil fremstå mere bymæssigt og med højere tæthed. Den høje bebyggelse vil markere MCH-området i Herning skyline og markere sig som en tydelig port til Herning fra syd.

 

Trafikmængden i MCH-området vil øges i de kommende år, som følge af byudvikling og trafikale ændringer i og omkring Herning. Realiseringen af masterplanen vil ligeledes øge trafikmængden i MCH-området. I forbindelse med events vil der opstå en del kø og forsinkelse i enkelte kryds, hvilket i nogen grad forværres af realiseringen af masterplanen.

Det vil derfor på sigt blive nødvendigt at forbedre trafikafviklingen ved events. Dette kan gøres ved at ændre på signalprogrammerne ved Vardevej/Messevejen og Messevejen/Dr. Boulevard.

 

Som følge af realiseringen af masterplanen, bliver det nødvendigt at udtage et område fra landbrugsmæssig drift, for at sænke udledningen af næringsstoffer. Det betyder at Herning Kommune ikke længere kan leje den østlige del af området ud til landbrugsmæssig drift.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for MCH Timeworld foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-P16-7-11 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen og Mette Damkær

Sagsresume

For at kunne realisere oplevelsesattraktionen MCH TimeWorld ved MCH Messecenter Herning (MCH) er der udarbejdet et forslag til lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH med tilhørende kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport.

 

Lokalplanforslagets formål er at sikre en fortsat udvikling af området omkring MCH for at danne en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet.

 

Sagsfremstilling

For at sikre en sammenhængende planlægning og fremtidssikret udvikling af området omkring MCH Messecenter Herning (MCH) er der udarbejdet en masterplan for MCH-området. Masterplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Herning Kommune, MCH og Realdania. De tre målsætninger for masterplanen er:

 • Området omkring MCH skal ved at skabe sammenhæng og synergi mellem nye og eksisterende aktiviteter og faciliteter udvikles til et unikt resort af høj international standard.
 • Området omkring MCH skal fra ankomst til afrejse opleves som en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet
 • Sammenhængen mellem Herning by og MCH skal styrkes, så Herning og MCH tilsammen bliver en destination, der kan tiltrække regionale, nationale og internationale gæster.

 

Byplanudvalget besluttede i december 2013, at der med udgangspunkt i masterplanen skulle udarbejdes et nyt plangrundlag for området ved MCH i forbindelse med udviklingsprojektet MCH TimeWorld. Der er derfor  udarbejdet forslag til tillæg nr. 12 til kommuneplanen og lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning. Planforslagene giver mulighed for at realisere MCH TimeWorld og de øvrige elementer i masterplanen.

 

Masterplan for området ved MCH Messecenter Herning

 

Der er udarbejdet en samlet VVM-rapport og miljøvurdering for projektet og planerne. Den er vedlagt som bilag til det forrige dagsordenspunkt omkring foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 12 til kommuneplanen. Rapportens vigtigste konklusioner er ligeledes beskrevet under det foregående punkt.

 

Forslag til lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning omfatter et areal på cirka 150 ha med MCHs eksisterende bygninger på Vardevej, Landsskuepladsen, parkeringsarealerne vest for Vardevej, området mellem Kaj Zartows Vej og Messemotorvejen samt en mindre del af Knudmosen.

 

Lokalplanområdet

 

Lokalplanens område udlægges til oplevelses- og forlystelsesformål i form af oplevelsesattraktioner og faciliteter til kultur,- sports-, messe- og udstillingsarrangementer samt events. For at sikre mulighed for at området også fortsat kan være et attraktivt erhvervsområde, er der også mulighed for at etablere hotel, kontorerhverv, servicevirksomheder og liberalt erhverv.

 

Med udgangspunkt i masterplanen er lokalplanområdet disponeret, så der er mulighed for at etablere en forholdsvis høj og tæt bebyggelse omkring Vardevej. Oplevelsesattraktionen MCH TimeWorld kan placeres i den eksisterende runde hal B. Sammen med muligheden for at opføre et hotel på op til 70 meters højde på hjørnet af Messevejen og Vardevej kan der skabes et nyt tyngdepunkt i den nordlige del af MCH-området. På den nuværende parkeringsplads, vest for Vardevej, kan der også skabes et nyt tyngdepunkt, da lokalplanen giver mulighed for at opføre i alt 100.000 m² nyt byggeri i op til mellem 20 og 48 meters højde. De 10.000 m² af byggeretten vest for Vardevej er reserveret til at opføre en ny hal som erstatning for den runde hal B.

 

Der udlægges større arealer til parkering på den eksisterende parkeringsplads vest for Vardevej og på arealerne mellem Kaj Zartows Vej og motorvejen. Der kan desuden anlægges parkeringspladser ved MCH TimeWorld i den nordlige del af området. Som en del af bebyggelsen vest for Vardevej og i forbindelse med det nye hotel på hjørnet af Vardevej og Messevejen kan der bygges parkeringshuse.

 

Pladsen foran Jyske Bank BOXEN er udlagt til ankomst-, event-, og parkeringsplads. Det vil sige, at pladsen kan tages i brug til forskellige formål i forbindelse med events i området. Der vil også være mulighed for af- og pålæsning for taxi, busser og personbiler. For at sikre mulighed for direkte sti- eller vejforbindelse til Knudmosen, giver lokalplanen mulighed for at etablere en landskabsbro over Messevejen.

 

For at sikre en sammenhængende grøn struktur i lokalplanområdet, indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om beplantning. Herunder placering af hegn og trægrupper. Formålet er at skabe en varieret oplevelse, hvor beplantningen ikke hindrer indkig til de markante bygninger i området. Ankomsten fra nord og syd på Vardevej skal markeres med beplantning. For at skabe rum og læ skal beplantning  inddele de store parkeringsarealer i mindre enheder.

 

Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring placering og udformning af skilte i området. Skilte på bygninger skal fremstå som en integreret del af bygningens arkitektur. Fritstående skilte skal sikre overskuelighed og indgå som en del af den samlede bearbejdning af friarealerne i form af beplantning, belysning og lignende. Som erstatning for det eksisterende skilt ved ankomsten til området fra nord og på Vardevej, kan der opsættes et digitalt skilt med annoncering af events, arrangementer og lignende.

 

Langs motorvejen og i Knudmosen er der udlagt arealer til regnvandsbassiner. De skal opsamle vand fra arealer til parkering og bebyggelse. Den sydlige del af parkeringsarealerne langs motorvejen skal anlægges, så de kan oversvømmes ved ekstreme regnskyl. På parkeringsarealerne vest for Vardevej kan der anlægges regnbede og lignende, som tilbageholder regnvandet.For at minimere mængden af afstrømmende overfladevand skal den nye bebyggelse vest for Vardevej opføres med grønne tage, og befæstelsesgraden må maksimalt være 75%.

 

Da der bliver dannet grundvand i området, sikrer lokalplanen også, at det dannede grundvand ikke forurenes med miljøfremmede stoffer.

 

Lokalplanen giver mulighed for at nedrive 3 bygninger. Disse bygninger er registreret med høj eller middel bevaringsværdi i 1991. Forvaltningen har besigtiget bygningerne. Den bygning, der er registreret med høj bevaringsværdi, har ændret status på grund af udskiftning af døre og vinduer, og har nu middel bevaringsværdi. De bevaringsværdige bygninger vurderes at kunne nedrives, da ingen af de udpegede bygninger i sig selv har så høj bevaringsværdi eller indgår i så værdifulde sammenhænge, at de bør bevares.

 

Hvis hele pladsen foran Jyske Bank BOXEN skal realiseres, skal det eksisterende Hotel Herning på Vardevej fjernes. Der er ikke handlepligt i forhold til en lokalplan. En endelig vedtagelse af lokalplanen vil derfor ikke hindre, at hotellet kan fortsætte sin eksisterende lovlige anvendelse. Da der ikke er mulighed for at opføre ny bebyggelse inden for det delområde, hotellet ligger i, vil hotellet ikke kunne udvide. Der vil heller ikke være mulighed for at genopføre det efter en alt ødelæggende brand eller lignende skade af bygningen. Det betyder, at ejeren formentlig vil kunne kræve overtagelse af ejendommen, hvis hotellet for eksempel brænder eller ved stormskade på anden hændelig måde bliver så beskadiget, at det skal genopbygges for at kunne fortsætte sin eksisterende anvendelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 38 for solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X 

 

Sagsresume

Kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 3. marts 2014, punkt 61 og har været i offentlig høring fra den 5. marts til den 30. april 2015.

 

I den offentlige høring er der indkommet to bemærkninger til det tilhørende lokalplanforslag 72.T1.1.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 38 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg:

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan 72.T1.1 på baggrund af en ansøgning om opstilling af et solfangeranlæg beliggende i landzone ved Kølkær Hovedgade nord for Kølkær.

 

Tillægget fastlægger en ny ramme for området, der giver mulighed for opførelse af teknisk anlæg i form af solfangere og varmeværk med tilhørende tekniske anlæg. Solfangeranlægget vil medføre en årlig besparelse i CO2-udledning på ca. 20,6 tons.

 

Miljørapport:

Der er udarbejdet en miljørapport af tillægget, der også omfatter lokalplan 72.T1.1, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning, som planerne kan få på omgivelserne. Miljørapporten har ligeledes været fremlagt i den offentlige høring. Miljørapporten viser, at den største miljøpåvirkning forventes at være en visuel påvirkning af omgivelserne, som dog kan afbødes ved etablering af afskærmende beplantning, hvilket der er stillet krav om i lokalplanen. Solfangerne er endvidere refleksfri, og der forventes derfor ikke gener i form af genskin.

 

Der er i solfangeranlægget installeret flere typer af sikkerhedsforanstaltninger, som skal forhindre forurening af jord og grundvand i tilfælde af uheld. I lokalplanen stilles der krav om, at der skal etableres et beplantningsbælte med en mindre jordvold langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning. Jordvolden skal sikre mod utilsigtet glykol-udslip til den nærliggende afvandingsgrøft, som afleder overfladevand til Trindkjær Bæk.

 

Varmecentral Kølkær er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2012, hvori støjgrænser for varmecentralen er fastlagt. I miljørapporten vurderes, at solfangeranlægget ikke afgiver støj. Støjen vil komme fra eksterne støjkilder, som f.eks. skorsten og luftindtag. Miljørapporten konkluderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for de i miljøgodkendelsen fastsatte støjgrænseværdier.

 

Miljørapporten viser også, at der vil ske en reduktion i CO2-udslip samt øvrige miljøforurenende stoffer, som følge af fortrængning af bl.a. fossile brændsler. Derudover forventes der ikke andre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Indkomne bemærkninger:

Der er i høringsperioden indkommet to bemærkninger til lokalplan 72.T1.1, se bilag 1. Bemærkningerne er fra Region Midtjylland og EnergiMidt. Region Midtjylland har ingen bemærkninger. Bemærkningen fra EnergiMidt omhandler eksisterende ledninger og kabler i området.

 

De indkomne bemærkninger medfører ikke ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 38 og tillæggets indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Sammenfattende redegørelse: 

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Bilag 2.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

  

Sagsresume

Lokalplanforslag nr. 72.T1.1 – Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 3. marts (punkt 62) og har været i offentlig høring fra den 5. marts til den 30. april 2015.

 

I den offentlige høring er der indkommet to bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen bliver endelig vedtaget med enkelte ændringer, som forvaltningen anbefaler på baggrund af den offentlige høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanen:

Lokalplan 09.T27.1 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om opstilling af et solfangeranlæg beliggende i landzone ved Kølkær Hovedgade nord for Kølkær.

 

Lokalplanen muliggør etablering af solfangeranlæg og udvidelse af eller opførelse af ny Kølkær Varmecentral. Lokalplanen sikrer, at der etableres afskærmende beplantning med jordvolde langs lokalplanområdets nordlige og østlige afgrænsning samt sikre, at det eksisterende beplantningsbælte langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning bevares.

 

Lokalplanen skal også sikre, at delområde I med solfangeranlæg vender tilbage til nuværende tilstand, dvs. landbrug eller skovbrug, når solfangeranlægget ikke længere er i brug.

 

Et solfangeranlæg omdanner solens energi til varme, som kan fortrænge brugen af bl.a. fossile brændsler. Solfangeranlægget vil medføre en årlig besparelse i CO2-udledningen på ca. 20,6 tons.

 

Miljørapport:

Der er udarbejdet en miljørapport af lokalplanen, der også omfatter tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning, som planerne kan få på omgivelserne. Miljørapporten har ligeledes været fremlagt i den offentlige høring. Miljørapporten viser, at den største miljøpåvirkning forventes at være en visuel påvirkning af omgivelserne, som dog kan afbødes ved etablering af afskærmende beplantning, hvilket der er stillet krav om i lokalplanen. Solfangerne er endvidere refleksfri, og der forventes derfor inden refleksgener.

 

Der er i solfangeranlægget installeret flere typer af sikkerhedsforanstaltninger, som skal forhindre forurening af jord og grundvand i tilfælde af uheld. I lokalplanen stilles der krav om, at der skal etableres et beplantningsbælte med en mindre jordvold langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning. Jordvolden skal sikre mod utilsigtet glykol-udslip til den nærliggende afvandingsgrøft, som afleder overfladevand til Trindkjær Bæk.

 

Varmecentral Kølkær er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2012, hvori støjgrænser for varmecentralen er fastlagt. Miljørapporten vurderer, at solfangeranlægget ikke afgiver støj. Støjen vil komme fra eksterne støjkilder, som f.eks. skorsten og luftindtag. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for de i miljøgodkendelsen fastsatte støjgrænseværdier.

 

Miljørapporten viser også, at der vil ske en reduktion i CO2-udslip samt øvrige miljøforurenende stoffer, som følge af fortrængning af bl.a. fossile brændsler. Derudover forventes der ikke øvrige væsentlige miljøpåvirkninger.

 

De indkomne bemærkninger:

Der er i høringsperioden indkommet to bemærkninger til lokalplan 72.T1.1, se bilag 1.

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke medfører ændringer i forslag til lokalplan 72.T1.1. Den eksisterende 10 kV-ledning ligger langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning, hvor der et eksisterende beplantningsbælte.

 

Sammenfattende redegørelse:

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.

 

Forvaltningens anbefaling til ændringer:

Forvaltningen har efter den offentlige høring gennemgået lokalplanforslaget og fundet det hensigtsmæssigt, at enkelte bestemmelser tilføjes, jf. indstillingen.

  

I lokalplanforslagets redegørelse i afsnittet: ”Teknisk forsyning” er det beskrevet, at ”Delområde II forsynes med el, vand og kloak fra private og offentlige ejede virksomheder på de respektive ledningsejeres til enhver tid gældende betingelser” og ”Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til vand, kloak og elforsyning har fundet sted”. Det ovenstående fremgår ikke af lokalplanforslagets bestemmelser om teknisk anlæg (§5) og forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse (§12). Forvaltningen anbefaler derfor, at følgende indskrives i lokalplanens bestemmelser, henholdsvis §5 og §12: ”Ved nybyggeri i delområde II har grundejerne pligt til lade deres ejendomme tilslutte private eller offentligt ejede forsyningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser” og ”Ny bebyggelse og anlæg i delområde II må ikke tages i brug før: ejendommen er tilsluttet private eller offentlige ejede forsyningsledninger.”  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 72.T1.1 – Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær endeligt vedtages med følgende ændringer:

   

at der i §5 tilføjes følgende bestemmelse: ”Ved nybyggeri i delområde II har grundejerne pligt til lade deres ejendomme tilslutte private eller offentligt ejede forsyningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser.”,

 

at der i §12 tilføjes følgende bestemmelse: ”Ny bebyggelse og anlæg i delområde II må ikke tages i brug før: ejendommen er tilsluttet private eller offentlige ejede forsyningsledninger.”.  

   

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde i Bryggergade 8, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X 

 X

 

Sagsresume

Baggrunden for at udarbejde lokalplanforslag nr. 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning er en ansøgning fra ejeren af ejendommen om mulighed for at anvende ejendommen til boligformål.

 

Byplanudvalget har den 22. september 2014 besluttet ikke at godkende det ansøgte projekt men principgodkendt, at der indledes dialog om, at området udvikles til boligområde.

 

Ejeren har efterfølgende indsendt et ændret projekt, som forvaltningen har skønnet kan danne baggrund for udarbejdelse af et lokalplanforslag.

 

Lokalplanforslaget forelægges hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Herning centrum som en del af Dalgashus karréen.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 11.C3 Karreen Jyllandsgade, Bredgade, Bryggergade, Dalgasgade. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

 

Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan nr. 11.C3.3 Karréen Bredgade, Bryggergade, Dalgasgade og Jyllandsgade. Efter den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af nærværende lokalplanforslag, ophæves lokalplan nr. 11.C3.3 for den del der er omfattet af lokalplanforslag nr. 11.C3.5.

 

Baggrund

Ejendommen Bryggergade 8 står i dag tom. Det har iflg. ejeren ikke været muligt at udleje ejendommen efter de gældende anvendelsesformål. Derfor har ejer søgt om, at anvendelsen bliver ændret til at omfatte boligformål.

 

Projektet

Ejer har indleveret et projekt, der indeholder 2 butikslokaler i stueplan og 6 boliger. Der bliver isat vinduer i nordfacaden, så lejlighederne bliver velbelyste. Den vestligste bygning, der stikker ud i gårdrummets parkeringsarealer, bliver fjernet. Dermed bliver der arealer på terræn til udeopholdsarealer, som bliver suppleret med altaner. Samtidig skaber nedrivningen tilstrækkelig plads til, at der kan etableres 7 nye, private parkeringspladser til ejendommen.

 

  

Ejeren har beregnet, at prisen for ombygning og istandsættelse er tæt på prisen for nybyggeri. Han har derfor spurgt, om han kan få lov til at rive hele bebyggelsen ned og bygge nyt i stedet. I denne forbindelse vil han gerne have lov til at opføre det hele i 4 etager. Ejeren argumenterer med, at en ny bebyggelse vil være mere hensigtsmæssig og bedre kan leve op til nutidens standard.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag nr. 11.C3.5 ændrer anvendelsen af ejendommen til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte boligformål i bagbygninger og i alle etager. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 235 % og udvendige opholdsarealer til 10 % af etagearealet. Etageantallet er 4 etager med en højde på maksimum 18 meter for forhus, og 3 etager med en højde på maksimum 14 meter for baghus. Der er mulighed for at installere og etablere vinduer og altangange i de facader, der ligger i skel. I lokalplanforslaget bliver der stillet krav om, at der ved nybyggeri og større ombygninger, skal etableres grønne sedumtage.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de omtalte ændringer har ført til et projekt af en god kvalitet. Lejlighederne er blevet større og mere velbelyste, og indretningen er hensigtsmæssig. Parkeringssituationen er acceptabel, og det kan lade sig gøre at overholde kravet til udeopholdsarealer.

 

Arkitektonisk vurderes det acceptabelt at opføre facadebebyggelsen mod Bryggergade i 4 etager. Bagbygningen bør ikke tillades højere end 3 etager, da 4 etager her kan blive dominerende i gårdrummet og blokere for lyset til boligerne i Bryggergade 6.

 

Forvaltningen kan anbefale, at etageantallet kan være max 4 etager med en maksimum højde på 18 meter mod Bryggergade i 3 etager og max. 14 meter mod karrémidte, og at der kan etableres vinduer i facader, der ligger i skel.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

 

at forslag til lokalplan nr. 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning foreløbigt vedtages, sådan

 

at etageantallet kan være 4 etager med en maksimum højde på 18 meter mod Bryggergade og 3 etager med en maksimum højde på 14 meter i gårdrummet,

 

at der kan være vinduer i facader, der ligger i skel.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Aulum Skole- og Fritidscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen, Morten Koppelhus 

Sagsresume

Lokalplan 01.OF2.1 for offentligt område Aulum Skole- og Fritidscenter ved markedspladsen skal give mulighed for, at Aulum Fritidscenter kan opføre et nyt halbyggeri.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01.OF2.1 giver mulighed for, at Aulum Fritidscenter kan opføre ny halbyggeri nordøst for det eksisterende Fritidscenter.

, 

For at skabe en helhed i området er der udarbejdet en ny lokalplan for et større område, som også omhandler skole og boldbaner. Lokalplanområdet er ca. 15 ha.

 

Lokalplanområdet inddeles i 2 delområder. Delområde I udlægges til offentlige formål med skole-, institutions-, fritids- og kulturbyggeri. Delområde II udlægges til offentlige formål i form af idrætsbaner.

 

Der er i delområde I ca. 13.500 m² eksisterende byggeri og lokalplanen giver mulighed for, at der i delområdet kan opføres ny bebyggelse. Det samlede etageareal for hele lokalplanområdet må maksimum være 24.000 m².

 

Bebyggelse inden for delområde I kan opføres i op til 2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter. For at give mulighed for nyt halbyggeri er der indlagt et byggefelt, hvor det er muligt at opføre bebyggelse i op til 12 meter. Byggeriet skal tilpasses det naturlige terræn. Byggefeltet på de 12 meter ligger inden for kirkebyggelinien, hvor bebyggelseshøjden er 8,5 meter. Højden på op til 12 meter er fastlagt ud fra, at ventilation og lignende skal indeholdes i bygningens tagkonstruktion og derfor ikke må være synlig.

 

Inden for delområde II må der kun opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til idrætsformål. Disse bygninger må have en maksimum bygningshøjde på 4 meter og i 1 etage. Anlæg til tribuner kan have en større højde. Omkring boldbanerne kan der opstilles lysmaster med en maksimum højde på 18 meter.

 

Det eksisterende byggeri i området er opført i røde mursten. For at skabe en sammenhæng med de eksisterende forhold stiller lokalplanen krav om, at byggeri skal opføres i rød tegl, men at halbyggeri kan opføres i elementbyggeri i mørke afdæmpede farver.

 

Der er inden for lokalplanområdet 2 bygninger som er bevaringsværdige med en middel bevaringsværdi. Istandsættelse af bygningerne skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

 

Der er flere bevaringsværdige træer i lokalplanområdet, samt bevaringsværdige læhegn rundt om de eksisterende boldbaner. De omkransende læhegn omkring boldbanerne bevares i lokalplanen. Øvrige læhegn kan dog fældes for at give plads til ændringer af boldbaner.

 

Der er registeret 188 p-pladser i området. De eksisterende parkeringspladser indgår i en sammenhæng, så de er med til at sikre parkeringspladser til områdets brugere. Der udlægges øst for den nordlige del af Markedspladsen et areal til ekstra parkering. Her kan der etableres 15-20 parkeringspladser, hvis der opstår behov for flere p-pladser.

Lokalplanen stiller ikke krav om etablering af nye parkeringspladser, men fastholder de eksisterende parkeringspladser. Dette gøres ud fra en betragtning om, at det er forskellige tidspunkter på dagen, der er behov for parkering i området. Skolen har på hverdage og i dagtimerne brug for parkering, mens Fritidscentret har brug for parkering i aftentimerne og i weekenden.

Der stilles krav om cykelparkering ved nybyggeri, 1 cykelplads pr. 100 m² etageareal.

 

Lokalplanen giver mulighed for en ny vej på rulleskøjtehallens vestlige side. Vejen skal fungere som servicevej for idrætshallerne og boldbanerne. Vejen etableres for at der ikke skal være gennemkørende trafik hen over Aulum Byskoles fritidsordning, Krudthusets grund. Vejløsningen er lavet i samarbejde med Skoleforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Aulum Fritidscenter.

 

Den eksisterende sti bag ved skole- og idrætsbyggeriet bevares som cykel- og gå forbindelse. Stien som kaldes Ungdomsstien, forbinder den nordøstlige og sydøstlige del af Aulum med området og er skolevej for flere af områdets børn. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 01.OF2.1 for Offentligt område Aulum Skole- og Fritidscenter ved Markedspladsen i Aulum foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-4-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Godkendelse vedr. placering af baneanlæg i Aulum og frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Aulum Fritidscenter v/ fmd. Jørgen B. Jørgensen ansøger om godkendelse vedr. flytning af tennisbaner og placering af ny kunstgræsbane samt frigivelse af reserveret anlægsbevilling til kunstgræsbane.

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2013-2016 samt byrådsbeslutning af 3. marts 2015 er der i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 13,403 mio. kr. som anlægstilskud til et samlet anlægsprojekt på 21,75 mio. kr. vedr. haludvidelsesprojekt (incl. flytning af tennisbaner) i Aulum. Aulum Fritidscenter (AFC) skal selv finde den resterende finansiering.

Der er ligeledes i 2016 (budgetforlig for 2015-2018) afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. som anlægstilskud til et samlet anlægsprojekt på 3,2 mio. kr. til etablering af græskunststofbane mod, at AFC selv finder resten.

 

Egenfinansieringen er på plads og jf. drøftelser med forvaltningen fremlægges forslag til placering af baner med henblik på igangsætning heraf forud for halprojektet. Halprojektet forventes fremlagt til godkendelse på Kultur og Fritidsudvalgets møde i oktober 2015 parallelt med forventet endelig behandling af ny lokalplan.

 

Flytning af tennisbaner og anlæggelse af kunstgræsbane kræver ikke ny lokalplan, såfremt banerne etableres på arealer inden for samme anvendelse.

 

Placering af baner

 

Tennisbaner:

 

Da planer om ny multihal ønskes udbygget hen over nuværende tennisanlæg foreslås tennisanlægget flyttet/ reetableret i det nordvestligste hjørne af nuværende fodboldanlæg, hvilket ”ødelægger” en hel boldbane og medfører begrænsede udvidelsesmuligheder. AFC er indforstået hermed.

 

Kunstgræsbane: 

 

Kunstgræsbanen ønskes placeret på nuværende træningsbane i det nordøstligste hjørne af idrætsanlægget, hvor der i forvejen findes lysanlæg.

 

Miljø og Klima

 

Overskudsjord i forbindelse med udgravning kan ikke placeres på nærliggende naturområde nord for baneanlæg, da dette er klassificeret som § 3 område i henhold til naturbeskyttelsesloven. Overskudsjord forventes placeret på nærliggende privat mark. AFC oplyser, at der er indgået dialog/ forhåndsaftale med privat jordejer.

 

Miljø og Klima skal ansøges om tilladelse for afledning af vand fra kunstgræsbanen.

 

Afvanding af tennisbanen skal ske via dræn eller faskine. Mulighed for nedsivning på arealet og evt. udfordringer med afløb skal ligeledes afklares med Miljø og Klima.

 

Daglig drift

 

AFC, Aulum tennis og Aulum IF står for den daglige drift af henholdsvis tennisanlæg og kunstgræsbanen. Når kunstgræsbanen er etableret vil Herning Kommune levere ydelser til driften svarende til 23.000 kr. pr. år i form af f.eks. levering af salt, udlægning og rensning af granulat.  AIF og AFC ønsker selv at vedligeholde kunstgræsbanen og har fremsendt et årligt driftsbudget på 148.500 kr. som beror på en investering i traktor og maskiner på 270.000 kr.

 

AFC's forslag til driftsbudget:

 

 • Vedligehold, diesel, salt mm 41.500 kr.
 • Arbejdsløn 42.000 kr.
 • Afskrivning/ leje pr. år 65.000 kr.
 • I alt          148.500 kr.

 

AFC forventer, at omkostninger til arbejdsløn kan udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. 

Økonomi

Der er i Herning Kommunes anlægsbudget for 2016 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 i alt afsat 13,403 mio. kr. til haludvidelsesprojektet i Aulum og 1 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane.

Der ansøges hermed om fremrykning af anlægstilskud på 1 mio. kr fra 2016 til 2015 til etablering af kunstgræsbane som ønskes igangsat i 2015.

Det kan oplyses, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets område vil være andre anlægsudgifter, som modsat udskydes til 2016.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte ved sagens behandling den 8. juni indenfor fagudvalgets egen kompetence som følger:

placeringen af tennisanlæg og kunstgræsbane,

at placering af baneanlæg godkendes under forudsætning af godkendte bygge- og miljøtilladelser,

at ansøgning om årligt driftstilskud til kunstgræsbanen meddeles afslag.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at anmodning om fremrykning af anlægstilskud på 1 mio. kr. fra 2016 til 2015 godkendes,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i i 2016, som fremrykkes til 2015, på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af anlægsbevilling til Madværkstedet, Nørregade 7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der afsat 3,5 mio. kr. til etablering af en form for socialøkonomisk café i forbindelse med kulturhuset i Nørregade, Huset No7. Rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten i 2015 på Serviceområde 15 (SO15). Arbejdstitlen for caféen er "Madværkstedet".

Der er tidligere frigivet 200.000 kr. til rådgivning, projektering mv. af byggeriet.

Hermed søges de resterende 3.300.000 kr. til etablering af Madværkstedet frigivet. 

Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem afsat 3.500.000 kr. til ombygning og etablering af en form for socialøkonomisk café i forbindelse med Huset No7.

27. januar 2015 behandlede BYR (Byrådet) sagen, og der blev frigivet 200.000 kr. til rådgivning, projektering mv. af byggeriet. Udbudsmaterialet er derefter blevet udarbejdet med udgangspunkt i det godkendte byggeprogram.

 

Udbuddet indeholder følgende elementer:

 • Grundindretning af køkkenområdet, herunder tekniske installationer (fedtudskilning, ventilationsteknik osv.)
 • Grundindretning af caféområdet
 • Døre/udgang til serveringsområde mod Kulturgården 

 

Udbuddet indeholder følgende elementer, som finansieres fra midler afsat til ombygning af Huset No7, SO15, Kultur, Kulturkabale, ombygning af Huset No7, stednr. 364094:

 • Administrationslokale - Beløb: 250.000 kr. Budgetmæssigt er administrationslokalet en del af det andet anlægsprojekt.

 

Følgende elementer mangler afklaring og er derfor ikke en del af udbuddet:

 • Køkkenindretningen, maskinpark mv. har afventet ansættelse af en daglig leder for Madværkstedet. Der er nu ansat en leder, som deltager i processen med at finde det rigtige udstyr og den korrekte indretning. Der genbruges køkkeninventar fra andre kommunale institutioner. Beløb: 900.000 mio. kr.
 • Inventar/dekoration/miniscene mv. til caféen (ude og inde). Beløb: 600.000 kr.
 • Rådgivning (250.000 kr. - inkl. 200.000 kr., som allerede er frigivet) og uforudsete udgifter (rest). Beløb: 580.000 kr.
 • Plads for vareindlevering. Beløb 50.000 kr.

 

Der er indkommet tre bud på opgaven. Det billigste er afgivet af Midtjysk Snedker- og Tømrerforretning og lyder på 1.620.884 kr. Det dyreste bud var på 1.923.850 kr.

 

Forvaltningen ønsker at indgå aftale med Midtjysk Snedker- og Tømrerforretning.

 

Det resterende rådighedsbeløb på 3.300.000 kr. ønskes frigivet.  

Økonomi

Der er i alt afsat 3,5 mio. kr. til anlægsprojektet på investeringsoversigten  på SO15, Kultur i 2015. De 200.000 kr. er frigivet til rådgivning mv. De resterende 3,3 mio. kr. ønskes frigivet til etablering af Madværkstedet.

Der er afsat driftsmidler til driften af caféen på SO15, Kultur i 2015 og fremadrettet.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3.300.000 kr. på SO15 Kultur, stednr. 364082 til etablering af Madværkstedet i Huset No7.

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på SO15, Kultur, stednr. 364082, Madværkstedet i 2015.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt regnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

 

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt Grønt Regnskab, som består af flere temarapporter og af ”Grønt Overblik”, der er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter.

Regnskabet omfatter kommunens egne aktiviteter og andre aktiviteter i kommunen, der berører borgere og virksomheder.

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab

Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som Byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at Herning lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for indsatsen.

 

Endelig er regnskabet en af kommunens forpligtelser, som medlem af miljøsamarbejdet Green Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.

 

At skabe og fastholde en grøn profil lykkes kun, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor bliver Grønt Regnskab behandlet i alle fagudvalg.

 

Væsentlige temaer fra Grønt regnskab 2014:

Temarapporter vil være at finde på kommunens Intranet fra 1. maj 2015 under: På Tværs, Grøn Kommune. Temarapporterne er først offentligt tilgængelige efter endelig politisk vedtagelse.

 

Klima og energi

Udledningen af CO2 falder både fra kommunale aktiviteter og fra hele kommunen - borgere og virksomheder.  Det sker blandt andet fordi der kommer mere og mere vedvarende energi ind i el- og varmeproduktionen i Herning Kommune. I 2014 er der fx etableret 20.000 m2 solvarmeanlæg i Vildbjerg og påbegyndt etablering af i alt godt 20.000 m2 sol-varmeanlæg i Aulum og Haderup. Reduktionen har dog samlet set ikke været helt stor nok til, at vi når Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015.

  

Energiforbrug og CO2 i kommunale bygninger

Takket være øget vedvarende energi i energiforsyningen, sammen med energibesparelser og strukturændringer, er CO2-udledningen fra kommunens bygninger faldet med 6% fra 2013 til 2014. Målet er 3,5% reduktion om året hvert år fra 2007 – 2015. Den gennemsnitlige reduktion i hele perioden er 2,7 %. CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale ejendomme udgør 64 % af kommunens samlede udledning.

 

 

CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale bygninger

 

 

I 2014 har kommunen haft fokus på energiforbrug på flere områder, blandt andet LED, som er en ny belysningsteknologi med flere fordele: Stor energieffektivitet, lang holdbar-hed, færre miljøskadelige stoffer, og belysningsmæssige fordele. I Herning Kommune vælger vi i højere og højere grad LED. I 2014 har vi valgt LED i blandt andet demensaf-snittet på det nye Fuglsangsø Plejecenter, hvor lyset indstilles til at følge solens dagsrytme. Det er forventningen, at det kan have en sundhedsmæssig effekt, og samtidig er det den mest miljøvenlige belysning. Også i det nye bibliotek i Herning by er der valgt LED- belysning.

 

Projektet ”Energitjekket” er en anden indsats, der er igangsat i daginstitutionerne i 2014. Her finder man, sammen med børnene, energibesparelser ved at ændre vaner i det daglige. Indsatsen er blandt andet igangsat for at nå kommunens mål om at reducere CO2- udledningen.   

 

Transport

En væsentlig årsag til at CO2 reduktionen ikke falder hurtigere end den gør, er transporten. Antal kørte km i kommunen som geografisk område er steget 6,2 % fra 2013 til 2014.

At gøre noget ved den øgede biltrafik, kræver en indsats fra både staten, trafikselskaberne, kommunen, borgerne og virksomhederne.

Kommunen kan dog sagtens gøre noget for at trække i den rigtige retning: Trafikplanlægning, cykelfremme gennem projekt ”Herning Cykler” og forbedring af kollektiv trafik, er nogle af de redskaber kommunen har til rådighed. I 2014 har kommunen fx indgået en incitamentsaftale med busselskabet ”Midttrafik”. Aftalen betyder, at der udbetales bonus til Midttrafik ved flere passagerer i bybusserne.

 

For kommunale aktiviteter er det ligeledes transporten sammen med vejbelysning, der bestemmer, hvor hurtigt CO2-udledningen falder. I de senere år har udledningen fra kommunal transport været stigende. I 2014 er den dog faldet med 1%. Det skyldes optimering af den taxakørsel kommunen afholder for borgerne, og det viser, at redskaber som optimering af kørsel, flådestyring af kommunens bilpark mv. kan være med til at nedbringe CO2-udledningen og samtidig give økonomiske fordele.

 

 

Genbrug og affald

I Herning Kommune er der i 2014 udarbejdet et forslag til en ny affaldshåndteringsplan. Den beskriver bl.a., hvordan vi kan nå fra de nuværende 34 % genanvendelse her i kommunen, til de 50 % i 2022, som er regeringens krav i ressourcestrategi ”Danmark uden affald I”. Planen forelægges Teknik- og Miljøudvalget medio 2015.

 

Nogle af de indsatser der arbejdes med i Genbrug og Affald, for at få en højere genanvendelsesprocent, er kampagne og fokusuge for at få borgerne til at sortere rigtigt blandt andet på genbrugspladsen. Også børnene involveres gennem besøg på genbrugspladsen og i  2015 igangsættes projektet ”Skraldiaden” med leg, læring og teater om at skrald er en ressource – for 1000 børn i kommunen, i et samarbejde mellem Genbrug og Affald og Børn og Unge forvaltningen.

 

Indsatser 2015:

Grønne indkøb

 • De nye mål for Partnerskab for grønne indkøb skal indarbejdes i kommende udbud i 2015. Der er krav om behovsanalyse og totaløkonomisk vurdering ved grønne indkøb, eksempelvis ved køb af hårde hvidevarer
 • Arbejde med sikring af grønne indkøb gennem e-handel. Ved at styre indkøb gennem e-handel kan man sikre både en økonomisk og miljømæssig gevinst
 • Der skal gøres en indsats for at få miljøkrav med i udbudsområder, der koordineres decentralt med bistand fra Indkøb, udbud og forsikring. Ved at stille miljøkrav klædes blandt andet lokale leverandører på og gør dem mere konkurrencedygtige i forhold til fremtidig grøn efterspørgsel. Eksempelvis ved byggeri.

 

Klima

 • Udarbejdelse af ny strategisk energiplan. Igangsat primo 2015 og forventes færddiggjort ultimo 2015
 • Der udarbejdes og iværksættes en plan for nedbringelse af CO2- udledningen fra kommunal transport

 

Transport

 • Udarbejdelse af mobilitetsplaner og arbejde med mobilitetsplanlægning, herunder for det nye hospitalsområde i Gødstrup
 • Otte cykelstiprojekter, seks større cykelarrangementer, cykelfaciliteter i Herning midtby og på samkørselspladserneGrønt Overblik 2014 er godkendt i fagudvalgene forud for politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Dog behandles sag om Grønt Overblik 2014 i Børne- og Familieudvalget d. 15. juni 2015. Udover at godkende Grønt Overblik 2014 har Teknik- og Miljøudvalget på møde den 11. maj 2015, pkt. 98 besluttet, at forvaltningen udarbejder et revideret forslag til fremtidig proces for den politiske behandling af Grønt regnskab med øget fokus på indsatser og potentialer for det enkelte udvalg.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Grønt Overblik 2014 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Vending af trafik i Bredgade vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 11. maj 2015, pkt. 89 et skitseforslag til at vende trafikken i Bredgade vest. Sagen blev imidlertid udsat, da politiet har tilkendegivet, at der skal foretages yderligere trafiksikkerhedsmæssige tilpasninger for at projektet kan godkendes.

 

Der er i 2015 afsat 611.000 kr. i investeringsoversigten til ombygning af krydset Møllegade/Vestergade, så biltrafikken i Bredgade vest kan forløbe fra vest mod øst.

 

Forvaltningen anbefaler, at trafikken i Bredgade vest ikke vendes, og at de allerede afsatte 611.000 kr. anvendes til andet formål.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har tidligere udarbejdet et skitseforslag for ombygning af krydset Møllegade/Vestergade samt den første del af Bredgade vest. Ombygningen af krydset skulle gøre det muligt at vende trafikken i Bredgade vest. Der er i 2015 afsat 611.000 kr. i investeringsoversigten til ombygning af krydset Møllegade/Vestergade.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2015, pkt. 89 blev sagen imidlertid udsat, da politiet har tilkendegivet, at der skal foretages yderligere trafiksikkerhedsmæssige tilpasninger for at projektet kan godkendes.

 

Det oprindelige skitseforslag indeholder følgende elementer:

- Træbevokset midterhelle i Møllegade fjernes et stykke for at lave en venstresvingsbane.

  Dette gøres for at hindre opstuvning for lige ud gående trafik

- Trafiksignalet i krydset skal omprogrammeres og nogle master omplaceres

- Der laves et reelt fodgængerfelt på tværs af Bredgade

- Kryds og cykelbaner stribes/males

- Decelerationsbanen mærkes op og ender i en hævet flade dimensioneret til 15 km/t

- Cykelbanen på begge sider af indkørselsområdet til gaden opløses umiddelbart efter

  en hævet flade, hvorefter der er fri cykling i gaden i begge retninger

- Grundet vending af kørselsretning flyttes p-båse til gadens sydlige side

 

Såfremt politiet skal godkende forslaget, skal der laves yderligere justeringer i krydset Møllegade/Vestergade, decelerationsbanen skal udvides til min. 50 m, og der skal etableres et nyt signalanlæg i krydset Jyllandsgade/Dalgasgade.

Økonomi

De ekstra trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger vil give en økonomiske udfordring for projektet på ca. 1,4 mio. kr., som ikke er finansieret på nuværende tidspunkt. Der vil således være en væsentlig overskridelse af det afsatte rådighedsbeløb, og samtidig har en underskriftsindsamling i gaden vist, at de erhvervsdrivende og beboerne altovervejende ikke ønsker at vende trafikken.

 

Forvaltningen anbefaler, at trafikken i Bredgade vest ikke vendes pga. den økonomiske udfordring, og at de allerede afsatte 611.000 kr. i investeringsoversigten anvendes til andet formål.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at trafikken i Bredgade vest ikke vendes,
at de afsatte 611.000 kr. i investeringsoversigten Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223066, anvendes til andet formål.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Stitunnel under Trehøjevej ved Nøvlingholmvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med planlægning og projektering af den nye stitunnel under Trehøjevej er der opstået nogle uforudsete forhold omkring oldtidsfund, jordbundsforhold og højt grundvandsspejl, som skønnes at fordyre projektet med 833.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at det reviderede skitseprojekt godkendes og udvalget drøfter og tager stilling til merforbruget.

Sagsfremstilling

Der er under forundersøgelserne til den nye tunnel fundet højt grundvandsspejl, som betyder, at den planlagte placering af tunnellen ikke vil kunne gennemføres uden større konstruktionsmæssige tiltag.

 

En placering længere mod vest, som vist på nedenstående skitse, vil gøre anlægsprojektet mindre kompliceret, da jordbundsforholdene forventes lidt bedre her, men det vil til gengæld medføre et længere stiforløb samt større udgifter til arealerhvervelse.

 

 

 

Skitse - planlagt placering                                               Skitse - ny placering

 

Projektet kræver et større anlæg til håndtering af grundvandet, men også væsentlige omkostninger under udførelsen, da der forudses risiko for store mængder tilstrømmende vand.  

 

Samlet overslag i hovedposter:

 

Jord- og belægningsarbejder

425.000 kr.

Afvanding/pumpestation

480.000 kr.

Tunnelelement

400.000 kr.

Belysning og forsyning

  75.000 kr.

Kulturarvstyrelsen

80.000 kr.

Arealerhvervelse

98.000 kr.

Projektering, tilsyn

175.000 kr.

Uforudsete udgifter

100.000 kr.

I alt

1.833.000 kr.

  

Udgiften til Kulturarvsstyrelsen på 80.000 kr., skal anvendes til udgravning af en kendt gård fra år 500.

 

Driftsudgiften til den permanente grundvandssænkning med pumpestation er 25.000 kr. årligt og omfatter el-udgifter, udskiftning af pumpe pr. 1-2 år samt ekstra service.

 

Derudover vil der være en årlig driftsudgift til vedligehold af tunnel, belægning, lys, renhold, vintertjeneste m.v. på 25.000 kr.

 

Byrådet har på mødet den 28. april 2015, pkt. 136, bevilget 1,0 mio. kr. til stitunnellen. Projektet vil således ikke kunne gennemføres indenfor anlægsbevillingen.

 

Der kan anvises følgende finansieringsmuligheder på i alt 833.000 kr.:

- 611.000 kr. - Bredgade vest, sted nr. 223066 (projektet gennemføres ikke)

- 222.000 kr. - Puljebeløb til stianlæg, sted nr. 222096.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

 

at det reviderede skitseprojekt godkendes,

 

at anlægsudgiftsbevillingen øges til 1,833 mio. kr., og det tilhørende rådighedsbeløb øges med 0,833 mio. kr. til Serviceområde 09, Trafik stednr. 222094 01 "Stitunnel under Trehøjevej",

 

at merudgiften finansieres, som det er skitseret i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 04.03.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Kommunens legepladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Sagen er senest behandlet i Herning Byråd den 26. maj 2015, pkt. 161, hvor Byrådet besluttede, at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes, og der tages stilling til, om der skal opretholdes flere end de 40 legepladser, som det allerede er besluttet af opretholde.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har senest på mødet den 9. marts 2015, pkt. 59 behandlet sagen, hvor det blev besluttet at opretholde yderligere 5 legepladser, ud over de 35 legepladser, som udvalget tidligere har vedtaget.

Disse 5 pladser er, efter høring af borgerforeninger, 1) Kastanie Allé i Gjellerup, 2) Engbjerg 1 i Snejbjerg, 3) Rødtjørnevej og 4) Ny Møllevej i Herning samt legepladsen ved 5) Sunds Sø/campingpladsen i Sunds. En samlet oversigt over de 40 legepladser fremgår af vedlagt bilag 1.

Herning Kommune har 64 legepladser. De legepladser, som ikke opretholdes, er søgt overdraget til private foreninger. Første tilbagemelding fra foreningerne var, at der var interesse for at overtage 10 af de pladser, som var indstillet til udfasning. I Sinding vil borgerforeningen godt overtage driften, men ikke stå for det årlige sikkerhedseftersyn. På den baggrund er antallet af legepladser, som enten er eller forventes overtaget af lokale foreninger, 9 stk., så der samlet opretholdes i alt 49 legepladser.

Bilag 2 indeholder en oversigt over de legepladser, som forvaltningen indstiller til udfasning samt forvaltningens vurdering af legepladserne i tre kategorier.

1. En kategori som primært er et tilbud til en lokal forenings medlemmer (fx kolonihaveforeninger).

2. En kategori som er de legepladser lokale foreninger har vist interesse for at overtage.

3. En kategori som ingen har vist interesse for at overtage.

Hvis det politisk ønskes at opretholde flere legepladser, end de 40 allerede vedtagne, anbefaler forvaltningen, at der kigges på både de, som ingen har vist interesse for at overtage, og de, som foreninger har vist interesse for at overtage. Dette ud fra et princip om ligebehandling af borgerne.

Bilag 3 indeholder en oversigt over hele Herning Kommune, fordelt på byer eller bydele, og alle de legepladser, som forvaltningen har kendskab til - både private og kommunale. Alle kommunale legepladser, i parker eller grønne områder, er vist med et foto. I bilaget er både vist de nuværende offentlige legepladser samt de legepladser/legetilbud, som private, boligforeninger eller institutioner og skoler driver (vist med gult), så de samlede "legemuligheder" fremgår af bilaget. Forvaltningen gør opmærksom på, at de ekstra 5 legepladser, vedtaget på martsmødet i Teknik- og Miljøudvalget, ikke er vist med grøn farve/prik på bilaget.

De legepladser, som udfases i Herning, forstæderne og centerbyerne, udfases i årene 2015-2019. Legeredskaberne tages ned, og de redskaber, som eventuelt fortsat er brugbare, genbruges på de legepladser, som bevares. Forvaltningen udarbejder planer for de udfasede legepladser og vurderer i den forbindelse, om det er formålstjenligt fortsat at opretholde et grønt område, eller om legepladsgrunden eventuelt skal overdrages til grundsalg, hvor dette er muligt.

De legepladser, der udfases i landsbyerne, fjernes efterhånden som de bliver nedslidte. Flere af legepladserne vurderes at have en anseelig restlevetid. I forbindelse med den årlige hovedinspektion vurderes legepladsens restlevetid, og når det vurderes, at legepladsen er slidt op, eller reduceret til ikke længere at være et reelt fritidstilbud, fjernes de sidste legeredskaber. 

Økonomi

I budgetforliget for 2015 er der afsat 990.000 kr. i 2015 og 660.000 kr. i 2016 til at sikre legepladsernes kvalitet og fremtoning.

Fra 2017 og frem er der afsat ekstra 250.000 kr. om året til vedligehold af de legepladser, der opretholdes, så udstyr fremadrettet løbende kan repareres og udskiftes.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der opretholdes yderligere 6 legepladser, sådan at i alt 41 legepladser opretholdes og opgraderes. De yderligere 6 legepladser, der opretholdes er:
at  herudover overdrages legepladsen i Sinding til Sinding Borgerforening, hvor kommunen forestår det årlige sikkerhedseftersyn,
at 8-9 legepladser overdrages til borgerforeninger, kolonihaveforeninger m.v.,
at de resterende 14 legepladser udfases,
 • i Herning opretholdes Ny Møllevej og Rødtjørnvej,
 • i Sunds opretholdes pladsen på Søgrunden,
 • i Hammerum opretholdes efter aftale med borgerforeningen enten Kastanie Alle eller Søndermarken, og
 • i Snejbjerg Nord opretholdes enten Engbjerg 1 eller 2 ligeledes efter aftale med Borgerforeningen,
 • I Hammerum opretholdes Lyøvej,

 

at forvaltningen bemyndiges til, indenfor det afsatte beløb i investeringsoversigten i 2015 og 2016, at planlægge og gennemføre opgraderingen af de legepladser, som opretholdes.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet dog således,

 

at Herning Kommune tilbyder de 21 landsbysamfund, hvor der alene er borgerdrevne legepladser, at kommunen økonomisk forestår det årlige sikkerhedseftersyn.  

Bilag

 

Sagsnr.: 05.23.00-P00-1-15 Sagsbehandler: Thomas Bøgh  

Frigivelse af rådighedsbeløb til sikring af skolepatruljer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til sikring af skolepatruljer.

Sagsfremstilling

Den 4. juni 2012 trådte en ny "Bekendtgørelse om anvende af vejafmærkning" (nr. 801) i kraft. Bekendtgørelsen medfører, at samtlige skolepatruljer, der arbejder på steder, der ikke er signalregulerede, eller synlige ved anden type blink, skal afmærkes med særlige skolepatruljeblink som vist på billedet herunder.

 

 

Herning Kommune skal som vejmyndighed sørge for, at kravene til de fysiske foranstaltninger omkring skolepatruljerne er i orden. 

 

Der forefindes pt. 21 lokaliteter med skolepatruljer fordelt på 15 kommunale skoler som mangler skolepatruljeblink.  

 

Økonomi

I investeringsoversigten for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,917 mio. kr. til sikring af skolepatruljer.

 

Da arbejdet ønskes gennemført i løbet af sommeren 2015, søges rådighedsbeløbet frigivet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,917 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 09, Trafik, sted nr. 223065 – Sikring af skolepatruljer,
at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,917 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 09, Trafik, samme sted nr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-14 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Høring af forslag til vandområdeplanerne 2015-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Naturstyrelsen sendte den 22. december 2014 forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6

måneders høring indtil den 23. juni 2015.

 

Sagen er tidligere behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 11. maj 2015, punkt 91.
Sagen blev udsat, da ændringer i høringssvaret ønskedes indarbejdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) fremsendes til Staten. Udvalgets bemærkninger fra udvalgsmødet den 11. maj 2015 er indarbejdet i udkast til høringssvar.

Sagsfremstilling

Opbygningen af 2. generations vandplaner er anderledes end for 1. generations planer, hvor vandplanerne var bindende, og kommunerne skulle lave

vandhandleplaner.

 

For 2. generations vandplaner har Staten udarbejdet 4 vandområdeplaner, som er vejledende, med bindende elementer, der fastsættes i bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer. Vandområdeplanerne er aktuelt i høring frem til den 23. juni 2015. Herning Kommune er indeholdt i vandområdeplan gældende for Vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn, herunder indgår de tre hovedvandoplande:

Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.

 

Forslaget til Vandområdeplanen med tilhørende kortbilag kan ses via dette link:

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/forslag-tilvandomraadeplaner/

 

Høringsmaterialet består af:

Forslag til vandområdeplan for vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn

 

Overordnet beskrivelse af hele vandområdedistriktet og det samlede behov for indsatser til begrænsning af f.eks. spildevandsrensning, næringsstofreduktion og vandløbsrestaureringstiltag. Som baggrund for dette foreligger desuden tilstandsvurderinger og overvågningsprogrammer.

Udkast til bekendtgørelse om miljømål:

 

Bekendtgørelsen fastlægger konkrete miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (eksempelvis "god økologisk tilstand senest 22. december 2015" for konkrete vandløbsstrækninger).

Udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer:

 

Bekendtgørelsen fastlægger et indsatsprogram for hvert vandområdedistrikt. I bilag fremgår de konkrete indsatser, som er i overensstemmelse med det forslag til indsatsprogram, som kommunen indsendte den 7. oktober 2014.

Miljøvurdering af planforslaget.

 

Miljøvurderingen beskriver på overordnet plan de sandsynlige væsentlige effekter på miljøet ved gennemførelse af vandområdeplanen. Dette vil sige effekten ved gennemførelse af vandområdeplanen i forhold til 0-alternativet, hvor der ikke foretages noget. Desuden er det en vurdering af, om der er risiko for, at gennemførelse af planen kan påvirke Natura 2000 områder i vandområdedistriktet negativt. Omfanget af de enkelte virkemidler er angivet (antal km.) og virkemidlernes indvirkning på biologisk mangfoldighed, erhverv, sundhed, klima, vandkvalitet, kulturarv m.m.

 

Forvaltningen henviser til bemærkningerne i Limfjordsrådets høringssvar og har i dialog med de øvrige nabokommuner, udarbejdet et uddybende høringssvar til forslaget til vandområdeplanerne 2016-2021, som ligeledes indeholder konkrete, stedspecifikke ellementer der afgives via Naturstyrelsen WebGIS-kort (bilag 1).

 

Hovedpunkterne i høringssvar vedrører (Se bilag med Herning Kommunes forslag til høringssvar):

-

at der sikres større gennemskuelighed i bekendtgørelserne, da disse bliver det juridiske grundlag for de fremtidige vandplaner.

 

-

at  der sker en opprioritering af data og monitering/overvågning, så indsatserne ikke gennemføres på et mangelfuldt grundlang, og der gennemføres effektundersøgelser, så der sikres størst omkostningseffektivitet og effekt.

 

-

at  enkelte retningslinjer medtages i bekendtgørelserne, og at gældende retningslinjer fastholdes, da det sikrer en ensartet administration til fordel for borgere, virksomheder og miljø.

 

-

endeligt er der en række overordnede tekniske bemærkninger til høringsmaterialet (se bilag 1).

 

 

I høringssvaret henvises der endvidere til, at Herning Kommune fuldt ud tilslutter sig Limfjordsrådets bemærkninger i særskilt høringssvar til de statslige vandområdeplaner (se bilag med Limfjordsrådets forslag til høringssvar).

 

Forvaltningen har, efter behandling af sagen i Teknik- og Miljøudvalget 11. maj pkt. 91, ændret udkastet i høringssvaret i henhold til de fremkomne bemærkninger.

 

Økonomi

Det er forudsat, at indsatserne gennemføres med statsligt tilskud og EU medfinansiering via bl.a. Landdistriktprogrammet. Økonomien er dog ikke endelig afklaret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at høringssvar fra Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-1-14 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Reguleringsprojekt Ronnum Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Annika Sundberg Lauridsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen ønsker at forbedre de miljømæssige forhold på den nedre del af Ronnum Bæk ved at genslynge vandløbet og ved at fjerne styrt og udlæggelse af gydegrus. Ronnum Bæk er et tillæb til Karstoft Å i Skjern Å systemet.

 

Forvaltningen anbefaler, at reguleringsprojektet for Ronnum Bæk godkendes og sendes i høring hos relevante parter. I den forbindelse søges frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Ronnum Bæk fra Nr. Karstoftvej og nedstrøms til udløbet i Karstoft Å henligger i naturarealer, men vandløbet er ensformigt og uden naturlig variation. Projektet indebærer en genslyngning af vandløbet og udlægning af gydebanker, således at vandløbet forventes at kunne opnå miljømålopfyldelse i henhold til statens vandplaner. I næste generation vandplaner har Herning Kommune i fællesskab med Vandrådet for Ringkøbing Fjord foreslået en okkerindsats i toppen af Ronnum Bæk. Projektet er således en del af en helhedsorienteret indsats i vandløbssystemet.

Opstrøms Nr. Karstoftvej indebærer projektet en fjernelse af en række styrt, som bliver udlignet af genetablering af gydebanker.

 

På udvalgets møde den 24. juni 2013 (pkt. 162) blev det besluttet at frigive anlægsmidler til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende projektet i Ronnum Bæk og et projekt i Gindeskov Bæk. Det restbeløb på 390.000 kr. der er på denne bevilling samt et restbeløb på et billigere projekt i Gindeskov Bæk søges brugt til at gennemføre projektet i Ronnum Bæk sammen med ønsket om den nye anlægsbevilling.

 

På investeringsoversigten er der afsat 634.000 kr. i 2015 på serviceområde 04 Grønne Områder, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb, stednr. 071099. Beløbet søges frigivet til naturgenopretningsprojektet ved Ronnum Bæk.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at den samlede anlægsudgift til realisering af projektet udgør 1.024.000 kr. Anlægsudgifterne afholdes af det afsatte rådighedsbeløb på 634.000 kr. i 2015 indenfor serviceområde 04, sted. nr. 071099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb. Der søges oprettet et nyt stednr. til projektet. Den resterende del på 390.000 kr. afholdes af Serviceområde 04, Vandløbsrestaurering 2013, sted. nr. 071090.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at reguleringsprojektet for Ronnum Bæk godkendes og sendes i høring hos relevante parter efter Byrådets behandling, 
at forvaltningen kan arbejde videre med realisereringen af projektet, såfremt der ikke indkommer bemærkninger i høringsfasen,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1.024.000 kr. i 2015 til Serviceområder 04, Grønne Områder, Vandløbsrestaurering 2015, nyt stednr. til igangsættelse af naturgenopretningsprojektet ved Ronnum Bæk,
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 634.000 kr. i 2015 på serviceområde 04, Grønne Områder, stednr. 071099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres delvist af 390.000 kr. fra sted nr. 071090 Vandløbsrestaurering 2013 på Serviceområde 04, Grønne områder. Anlægsbevillingen på sted nr. 071090 nedskrives i denne forbindelse med 390.000 kr.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-4-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Event

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-18-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Prisfastsættelse af boliggrunde og storparcel på Kirkebakken i Gjellerup

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-1-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af areal

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-15-15 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af ejendom i Snejbjerg

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-12-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom i Kibæk

 

Sagsnr.: 82.01.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ombygning af ejendom

 

Sagsnr.: 81.03.00-G01-1519-15 Sagsbehandler: Laila Leerholm  

Personalesag