Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.22.02-A00-3-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af Økonomi- og Erhvervsudvalgets næstformand 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017, pkt. 3 valgte Byrådet i enighed den politiske sammensætning og medlemmerne af Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Borgmesteren er formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. styrelseslovens § 18.

 

Formelt skal udvalget vælge sin næstformand. Der henvises til Byrådets beslutning på det konstituerende møde.  

Indstilling

Borgmesteren indstiller

at Rasmus Norup (C) vælges som udvalgets næstformand.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Praksis for udsendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsordner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert enkelt fagudvalg bestemmer selv, hvordan formen skal være i forhold til at få udsendt dagsordner. Økonomi- og Erhvervsudvalgets praksis er, at medlemmerne modtager dagsorden og bilag i papir til de udvalgsmedlemmer, der ønsker det. Materialet bliver bragt ud på privatadressen torsdag inden mødet afholdes om mandagen.

Sagsfremstilling

Alle dagsordner, bilag og referater forefindes digitalt på den web-baserede platform, First Agenda. Dagsordner til byrådet udsendes digitalt torsdag inden mødet, dvs. 4 hverdage inden mødet. Byrådet får også tilsendt sin dagsorden i papir. Bilag foreligger alene digitalt.  

 

Der er tradition for, at Økonomi- og Erhvervsudvalget får forelagt alle sager, inden de forelægges for Byrådet. Det betyder, at udvalgets dagsordner er ganske omfangsrige.

Omfanget af materiale har begrundet praksis for at udsende dagsorden og bilag i papir. Det sker torsdag inden mødet mandag, det vil sige 3 hverdage inden mødet. 

 

Udvalgene bestemmer selv sin praksis. Enkelte udvalg har tradition for brug alene af den digitale dagsorden.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalgets praksis opretholdes, således at dagsordner og bilag udsendes i papir, idet hver enkelt kan vælge generelt ikke at modtage i papir.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.00-A50-2-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Introduktionsplan for Økonomi- og Erhvervsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til et introduktionsforløb for Økonomi- og Erhvervsudvalget frem til juni 2018.

Sagsfremstilling

Alle udvalg har deres eget introduktionsforløb.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget er forud for mødet den 15. januar introduceret til erhverv- og turisme under udvalgets ansvarsområde.

Fremadrettet foreslås det, at der afsættes 1 time forud for hvert udvalgsmøde som udgangspunkt frem til sommerferien til introduktion til udvalgte emner under udvalgets område. Der er tidligere sendt kalenderinvitationer ud for at få tiderne reserveret så hurtigt som muligt.

 

Følgende indhold kan bl.a. foreslås som temaer:

 • Økonomi, herunder økonomisk politik og finansiel politik.
 • Eventområdet - strategi
 • MCH
 • Personaleområdet
 • Ny teknologi og digitalisering
 • Herning+ og Plan for almene boliger

 

Fagudvalgene har tradition for en studietur i hver byrådsperiode. Stillingtagen til indhold i en evt. studietur for Økonomi- og Erhvervsudvalget kan drøftes efter introduktionsperiodens afslutning.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder frem til og med juni 2018 starter kl. 13.00 i stedet for kl. 14.00,

 

at den udvidede mødetid bruges til temaintroduktion efter formandsskabets nærmere beslutning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.15.15-A00-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Underskriftsbemyndigelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet godkender de formelt underskriftsbemyndigede i Herning Kommune. Underskriftsbemyndigelserne er senest godkendt den 30. august 2016.

 

Siden sidste godkendelse er der fratrådt to underskriftsbemyndigede chefer henholdsvis i Teknik og Miljø og i Børn og Unge. Begge stillinger er genbesat. Underskriftsbemyndigelserne indstilles tilrettet i overensstemmelse med disse ansættelser.

Sagsfremstilling

En række dokumenter skal underskrives af borgmesteren eller en viceborgmester sammen med en person, der er personligt bemyndiget hertil af Byrådet. Det følger af kommunestyrelseslovens § 32. Personlig bemyndigelse betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at bemyndige en ansat med en bestemt titel, f.eks. kommunaldirektøren. Der skal udpeges en navngiven ansat.

 

Der er sket to fratrædelser og tre nyansættelser på chefniveau siden Byrådets seneste bemyndigelse den 30. august 2016. Det indstilles, at underskriftsbemyndigelserne tilpasses disse ændringer, således at Byrådet med virkning fra den 1. januar 2018 bemyndiger som følger:

 

A. For så vidt angår Herning Byråd sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

 • Kommunaldirektør Erik Hattens eller i dennes fravær
 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i disses fravær
 • Underdirektør Thomas Herskind.

 

B. For så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

De samme 3 personer i nævnte rækkefølge som er anført for så vidt angår Byrådet.

 

C. For så vidt angår Teknik- og Miljøudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i dennes fravær
 • chef i Teknik og Miljø Jacob Philipsen eller i disses fravær
 • chef i Teknik og Miljø Sofie Faarup Britze

Dog underskrives der for så vidt angår Herning Kommune som Bygningsmyndighed af borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester (efter omstændighederne dog formanden eller næstformanden for det udvalg, der har behandlet sagen) sammen med chef i Teknik og Miljø Sofie Faarup Britze eller i dennes fravær afdelingsleder Hans Eghøj.

 

D. For så vidt angår Byplanudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • planchef Marius Reese

 

E. For så vidt angår Børne- og Familieudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Børn og Unge Louise Raunkjær eller i dennes fravær
 • centerchef Antonio Barahona

 

F. For så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Forebyggelsesudvalget sammen med det respektive udvalgs formand eller næstformand i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Søren Liner Christensen eller i dennes fravær
 • stabschef Karin Locander eller i disses fravær
 • vedrørende Social- og Sundhedsudvalget - handicap- og psykiatrichef Ejnar Tang
 • vedrørende Beskæftigelsesudvalget - afdelingschef Carsten Lagoni
 • vedrørende Forebyggelsesudvalget - sundheds- og ældrechef Lis Bukholt.

 

G. For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • kultur- og fritidschef Morten Koppelhus.

 

 

For så vidt angår digital tinglysning tilrettes bemyndigelsen i overensstemmelse med ovenstående, hvorefter Tinglysningsretten underettes herom.

 

Det bemærkes, at de personer, der bemyndiges jf. ovenfor, kan delegere deres underskriftskompetence inden for lovgivningens og kommunestyrets regler herfor. Hver forvaltning udarbejder en delegationsplan for deres respektive område.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at underskriftsbemyndigelserne godkendes som beskrevet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.22.00-A26-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Forretningsorden for Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forretningsorden for Herning Byråd fremsendes til godkendelse. Den eksisterende forretningsorden fremsendes uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen indeholder de processuelle regler for Byrådets virksomhed: indkaldelse til møder, mødernes dagsorden, fravær, afstemninger med mere.

 

Byrådet vedtager selv sin forretningsorden, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 4. Herning Byråds forretningsorden følger Indenrigsministeriets vejledende forretningsorden for kommuner.
Der er tilføjet to bestemmelser, der ikke fremgår af ministeriets såkaldte normalforretningsorden:

 

 1. § 3, stk. 5 bestemmer, at byrådsmedlemmerne skal tilbagelevere fortroligt materiale senest ved medlemmets udtræden af Byrådet. I praksis efterleves bestemmelsen ved at tilbyde fratrædende byrådsmedlemmer, at rådhusets pedeller kan hente materialet på byrådsmedlemmets bopæl.
 2. § 4, stk. 3 bestemmer, at såfremt både borgmesteren og de to viceborgmestre har forfald til et byrådsmøde, vælger byrådet en mødeleder ved mødets begyndelse. Reglen er fornuftig, omend der ikke er erindring om en situation, der har bragt reglen i anvendelse.

 

Den hidtil gældende forretningsorden fremsendes til godkendelse uændret, som den er vedtaget af det daværende Sammenlægningsudvalg i 2006.

 

Eventuelle ændringer eller tillæg i forretningsordningen skal behandles på to på hinanden følgende byrådsmøder.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at forretningsorden for Herning Byråd godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-24-17 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Styrelsesvedtægt for Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

   

   

 

   

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Der fremsættes forslag til ændringer i styrelsesvedtægt for Herning Kommune samt tidsplan for behandling af ændringerne i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Styrelsesvedtægten skal efter politisk behandling godkendes af Tilsynet. Baggrunden for ændringerne skyldes bl.a. ændret lovgivning, ændringer i vederlag samt udvidelse af Forebyggelsesudvalgets medlemstal og opgaveportefølje. Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten samt at tidsplan for behandling af ændringerne godkendes.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune.

 

I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

Ny vederlagsstruktur

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev det besluttet at indføre en ny vederlagsstruktur. Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises til styrelsesvedtægtens § 20.

 

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalgets medlemstal udvides, således at udvalget går fra 5 til 7 medlemmer.

 

Forebyggelsesudvalgets opgaveportefølje udvides, således udvalget fremover også får ansvaret for den boligsociale indsats efter almenboligloven, herunder udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om regler og aftaler med boligorganisationer i relation til den boligsociale indsats efter almenboligloven. Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Endvidere er det i styrelsesvedtægten præciseret, at det er Forebyggelsesudvalget, der har opgavevaretagelsen indenfor forebyggelse- og sundhedsfremme herunder opgaver indenfor kost-rygning-alkohol-motion (KRAM).

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 19 vedrørende Forebyggelsesudvalget og § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget.

 

Dispensation til lokalplaner

Efter den hidtil gældende styrelsesvedtægt har Teknik- og Miljøudvalget ansvaret for dispensation i henhold til planlovens § 19. Planloven er ændret. Det er nu muligt at dispensere fra en lokalplans principper og gøre tilladelserne midlertidige. Det foreslås, at Byplanudvalget får ansvaret for dispensationer, når det gælder dispensation til en lokalplans principper, da en permanentgørelse af en tidsbegrænset dispensation vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget har fortsat ansvaret for øvrige dispensationer i henhold til planlovens § 19 - model 1.

 

Et alternativ er at flytte hele kompetencen til dispensationer til lokalplaner fra Teknik- og Miljøudvalget til Byplanudvalget (model 2).
Der henvises til styrelsesvedtægtens § 13 vedrørende Teknik- og Miljøudvalget og § 14 vedrørende Byplanudvalget.

 

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt

 

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

7. februar 2018 Social- og Sundhedsudvalget

19. februar 2018 Teknik- og Miljøudvalget

19. februar 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

19. februar 2018 Byplanudvalget

21. februar 2018 Beskæftigelsesudvalget

28. februar 2018 Børne- og Familieudvalget

19. marts 2018 Forebyggelsesudvalget

 

 

9. april 2018 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

17. april 2018 2. behandling i Byrådet

 

Ultimo april 2018 Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes,enten sådan

 

1/ at Byplanudvalget har kompetencen til dispensation fra lokalplaners principper. Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for øvrige dispensationer (model 1),

eller

2/ at Byplanudvalget har kompetencen til alle typer af dispensation fra lokalplaner alene (model 2).

 

at tidsplan for politisk behandling af ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt således, at Byplanudvalget har kompetencen til alle typer af dispensation fra lokalplaner alene (model 2).

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Hanne Agnes Østergaard Rasmussen  

Budgetproceduren for 2019 og overslagsår 2020-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Budgetproceduren for 2019 og overslagsår 2020-2022 fremsendes til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Budgetproceduren er grundlæggende en overordnet tids- og handleplan for den kommende budgetlægning.

Budgetproceduren angiver de centrale tidsfrister og placerer ansvaret for opgavernes udførelse.

 

Budgetarbejdet følger planen for budgetlægningen for 2018 og er inddelt i følgende fire faser:

 1. Forberedelsesfasen. Foreløbig budgetramme, opfølgning på økonomi og mål (stillingtagen til nye mål), indledende drøftelser i fagudvalgene samt 1. budgetkonference. Perspektivnotaterne indgår i budgetmappen til 1. budgetkonference.
 2. Udarbejdelsesfasen: Fastlæggelse af de endelige økonomiske rammer og mål, fagudvalgene udarbejder samlet budgetforslag
 3. Statusfasen: Samling af budget og 2. budgetkonference
 4. Beslutningsfasen: Politiske forhandlinger herunder 1. og 2. behandling af budgettet samt høring af budgetforslaget.

 

I budgetproceduren er indarbejdet strategiske fokusområder og indsatser, der omhandler udfordringerne med at lægge et flerårsbudget, hvor en væsentlig del af indtægts- og udgiftssiden forhandles i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen i juni 2018. 

 

De strategiske fokusområder og indsatser er opdelt i fire overordnede områder:

 

 1. Styring: Perspektivnotater og mål
 2. Indtægter: Skatter og tilskud
 3. Driftsudgifter: Modernisering og effektivisering (MEP), budgetanalyser samt mekanismer og budgetlægningsprincipper på bl.a. Beskæftigelsesområdet og for kommunal medfinansiering
 4. Anlægsinvesteringer: Opdaterede og velbeskrevne anlægsprojekter, prioritering og håndtering af afledt drift.

 

Direktionen har godkendt proceduren på møde den 14. december 2017. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at Budgetproduren for 2019-2022 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.15-P24-1-17 Sagsbehandler: Hanne Agnes Østergaard Rasmussen  

De økonomiske styringsprincipper, kaldet kasse- og regnskabsregulativet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher

Sagsresume

De overordnede økonomiske styringsprincipper, almindeligvis kaldet kasse- og regnskabsregulativet fremsendes til godkendelse.

 

De overordnede principper indeholder en beskrivelse af den hidtidige praksis for økonomistyring i Herning Kommune samt enkelte sproglige rettelser.  

På et enkelt område lægges op til en ændring af praksis. Nuværende praksis er, at alle anlægsregnskaber over 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Fremadrettet er hovedreglen, at anlægsregnskaberne udelukkende godkendes i fagudvalgene i løbet af året, og godkendes samlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet i særskilt anlægsoversigt. Undtaget er stadig anlægsprojekter med væsentlige beløbs- eller indholdsmæssige afvigelser mellem bevilling og regnskab.  

Sagsfremstilling

Kasse- og regnskabsregulativet udgør den praktiske udmøntning af styrelsesloven. Regulativet beskriver de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper, som anvendes i Herning Kommune til at styre økonomien.

 

Regulativet er opbygget i tre niveauer med forskellige målgrupper og ansvarlige i forhold til godkendelse og ajourføring.

 

Byrådet godkender kasse- og regnskabsregulativet og hermed de overordnede økonomistyringsprincipper og bemynder samtidig Underdirektøren for Direktionens Stab til at udarbejde de underliggende relevante bilag og vejledninger.

 

Det fremgår af regulativet, at Direktionen har det overordnede administrative ansvar for at sikre, at der udarbejdes mål, strategier og handlingsplaner for kommunen. Herudover er Direktionen ansvarlig for, at der udarbejdes et budget, foretages budgetopfølgning, og at der aflægges regnskab for anvendelsen af midlerne.

 

Principperne i økonomistyringen skal understøtte en smidig og effektiv opgavevaretagelse og beslutningsgang. Målet med regulativet og de underliggende bilag er således også at definere kravene til de budgetansvarlige ledere og økonomimedarbejdere i kommunen.

 

Der er i økonomistyringsprincipperne sondret mellem politikker og politisk godkendte retningslinjer. Sondringen går på, om der er et lovgivningsmæssigt krav om en politik. Det er delvis tilfældet for den økonomiske politik. På andre områder anvendes fremadrettet betegnelsen politisk godkendte retningslinjer. Det gælder vedr. finansiel styring, indkøb, forsikring og IT sikkerhed.

 

Der lægges op til ændring af praksis vedrørende anlægsregnskaber. Hovedreglen er fremover, at alle anlægsregnskaber - også regnskaber over 2 mio. kr.  - aflægges løbende i fagudvalget og fremlægges samlet for Byrådet (Økonomi- og Erhvervsudvalget) i forbindelse med årsregnskabet via anlægsoversigten. Væsentlige beløbsmæssige overskridelser og ændring af formål mm i forhold til anlægsbevillingen fremsendes løbende til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Er der fortsat ved aflæggelse af anlægsregnskabet væsentlige beløbs- eller indholdsmæssige afvigelser mellem bevilling og resultat fremsendes regnskabet via fagudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd. Forretningsgang for styring og aflæggelse af anlægsregnskaber vil blive nærmere beskrevet i bilag til kasse- og regnskabsregulativet.

 

Kasse- og regnskabsregulativet med de overordnede økonomistyringsprincipper erstatter dokumentet ”Økonomistyring for Ny Herning Kommune” fra 2006.

 

Regulativet er fremsendt til kommunens revision til underretning. Revisionen har ingen bemærkninger til dokumentet.  

 

De overordnede økonomistyringsprincipper er behandlet i Direktionen den 19. december 2017.   

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at de overordnede økonomistyringsprincipper (Kasse- og regnskabsregulativet) godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt dog således, at direktionen anmodes om at vurdere kriterier for væsentlighed, herunder såvel kroner som procent. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 85.02.00-A00-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Delegationsplan for det almene boligområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Delegationensplanen viser, hvor kommunens beslutninger tages indenfor det almene boligområde.

Delegationsplanen er senest godkendt af Byrådet i april 2015 og fremsendes til fornyet godkendelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget er det primært ansvarlige udvalg på det almene boligområde. Alle sager om nybyggeri og større renoveringsplaner godkendes af Byrådet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om de lovpligtige dialogmøder med boligselskaberne i mødet den 11. december 2017.

Der bliver inden sommerferien 2018 fremsendt en sag til udvalget med status på boligselskabernes forventede helhedsplaner i byrådsperioden 2018-2021.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at delegationsplan for det almene boligområde godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-10-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Delegationsplan for salg af ejendomme og arealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Delegationensplanen viser, hvor kommunens beslutninger tages indenfor salg af kommunes ejendomme og arealer.

Delegationsplanen er senest godkendt af Byrådet i april 2016 og fremsendes til fornyet godkendelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Delegationsplanen omfatter salg af kommunens ejendomme og arealer samt erstatning for at lægge ledninger i kommunale arealer.

Alle sager om prisfastsættelse af parcelhus- og erhvervsgrunde godkendes af Byrådet. Alle andre sager godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Byrådet besluttede i april 2016 at smidiggøre praksis for salg af ejendomme. Tidligere var praksis i salgssager politisk behandling i både Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.  

Praksisændringen i 2016 betød, at sagerne ikke længere skulle vente 8 dage fra Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøderne indtil byrådsbehandlingen. Den samlede ”karensperiode” for salgssager fra tilbudsfrist til beslutning om salg blev dermed nedbragt fra over 14 dage til 5-6 dage.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

delegationsplan for salg af ejendomme og arealer godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 25.45.10-A26-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Nyt gebyr for udlægsforretninger vedrørende skyldig ejendomsskat

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Storgaard

Sagsresume

På baggrund af en lovændring indstilles det, at Herning Kommune fra og med 1. februar 2018 opkræver et gebyr på 450 kr. for underretninger om udlægsforretning i forbindelse med opkrævning af skyldig ejendomsskat.  

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog ultimo januar 2017, at kommunerne fra den 2. februar 2017 overtog SKAT’s opgave med at inddrive kommunale ejendomsskatter. Herning Kommune har siden varetaget pantefogedopgaven for kommunale ejendomsskatter. Den kommunale pantefoged kan foretage udlæg i fast ejendom efter nærmere betingelser.

 

En lovændring fra den 19. december 2017 giver nu kommunerne en mulighed for - men ikke en pligt til - at opkræve gebyr på op til 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger. Lovændringen sikrer, at kommunerne kan løse inddrivelsesopgaven indenfor de samme rammer, som SKAT har løst opgaven. Gebyropkrævning forventes at bidrage til en effektiv inddrivelse. Gebyropkrævningen har virkningen for fremtidige sager, ikke for sager behandlet i 2017.

 

Den samlede restance vedrørende ejendomsskat udgjorde pr. 31. december 2017 1,727 mio. kr.

 

Kommunen overtog inddrivelsesopgaven i februar 2017. Pr. den 04.01 2017 er der opgjort følgende:
  

 • Antal fremsendte for underretninger om udlægsforretninger i alt: 295. Af disse:
  • 122 sager* blev betalt inden oversendelse til advokat
  • 173 sager* blev oversendt til advokat
 • Af de 173 sager, der blev sendt til advokat blev:
  • 17 sager* betalt til advokaten
  • 156 sager* overgik til inkassoforretning hos advokaten

* = Ejendomme

Økonomi

En tiltro til at den kommunale indsats med inddrivelsesopgaven i 2017 har forebyggende effekt også fremadrettet, gør det vanskeligt at forudsige en nævneværdig gebyrindkomst. Udviklingen vil blive fulgt.

 

Status på inddrivelsesopgaven i Herning Kommune

Implementeringen af opkrævningsopgaven er forløbet efter planen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 27. februar 2017.

 

Udviklingen i restancen vedr. Ejendomsskatter fra 31.12.2013 til 31.12.2016 ser således ud:

Krav pr.

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

Ejendomsskat kr.

3,589 mio. kr.

3,553 mio. kr.

4,737 mio. kr.

4,130 mio. kr.

1,726 mio. kr.

 

 Restancen pr. den 31.12.2017 opgjort pr. den 04.01.2017 i forhold inddrivelses kategori:  

Status /Kategori

Ejendomsskat i hele antal tusinde 

Til inddrivelse hos Skat

0,248 mio. kr.

Dødsboer/Konkurser – bobehandling

0,259 mio. kr.

Til inkasso hos kommunes advokat

1,219 mio. kr.

I alt

1,726 mio. kr.

   

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune fra og med 1. februar 2018 opkræver et gebyr på 450 kr. for at fremsende underretninger om udlægsforretninger,

 

at gebyropkrævningen sker for alle fordringer, der kan inddrives ved udlæg og som inddrives af kommunen, herunder også sådanne fordringer, som kommunerne fremadrettet måtte få hjemmel til at inddrive.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 83.00.00-33-16 Sagsbehandler: Dennis Karred Steffensen  

Medlemsskab af Partnerskab for Grønne Indkøb, kaldet POGI

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

  X

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen, Grethe Wilmoes

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2007 været medlem af Partnerskab for Grønne Indkøb, kaldet POGI, der tæller 16 medlemmer. Administrativt opleves en udvikling i POGI-regi med stigende krav til medlemmerne og derved et større ressourceforbrug. Ressourceforbruget skal holdes op imod ønsket om fokus på grønne indkøb, som medlemskabet afspejler og kommunens andre grønne mål og generelle prioriteringer.

 

POGI har i efteråret 2017 fremsendt reviderede indkøbsmål for fødevarer. Mål, som vi på nogle områder lever op til i dag og på andre områder må betragte som pejlemærker, der kan indarbejdes i kommende udbud.

 

Med afsæt i organisationens fokus på afbureaukratisering og regelforenkling indstilles det, at Herning Kommune træder ud af POGI. Alternativet til udtræden er godkendelse af POGIs nye indkøbsmål.

Sagsfremstilling

Som medlem af POGI tilslutter vi os mål, der sikrer bæredygtige indkøb. Medlemskabet er ikke økonomisk forpligtende, men medlemmer skal leve op til fælles besluttede bæredygtighedskriterier for udvalgte indkøbsområder, samt arbejdet med at implementere disse. Der udarbejdes løbende kriterier for nye områder og gamle kriterier fornyes efter drøftelse og godkendelse hos alle medlemmer. POGI tæller i dag 16 medlemmer.  

Medlemsskabet giver værktøjer til definition af grønne kriterier for indkøb herunder mulighed for deltagelse i netværk og erfaringsudveksling.

 

HIDTIL: Eksisterende forpligtelser ved POGI samarbejdet:

 • Følge de fælles konkrete indkøbsmål (gamle mål fornyes løbende og nye kommer til. POGI har fremsendt reviderede grønne mål for indkøb af fødevarer, der afventer politisk stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget)
 • Have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med indkøb
 • Deltage i styregruppemøder, - indkøbschef, miljøchef ca. 2 gange årligt
 • Bidrage med erfaringsudveksling og input til indkøbsmål
 • Deltage aktivt i minimum to arbejdsgrupper om året 

 

FREMOVER: Nye forpligtelser ved POGI samarbejdet:

 • Udpege ambassadør (borgmestre, udvalgsformand eller lignende), der bidrager til at synliggøre POGI udadtil. Der skal vælges en politisk ambassadør for Herning Kommune.
 • Afholdelse af årlig lokal event, der sætter fokus på grønne indkøb og som engagerer ambassadøren.
 • Formandskabet for POGI går på skift blandt medlemmerne. Et rullende formandskab, hvor der vælges 1 formand og 2 følgere for en 1-årig periode. Dernæst roterer man, så formanden går af, mens en af de to følgere træder ind som formand. Formandskabet kan tage beslutninger, der vedrører den daglige drift.
 • Case fremstilling - medlemmer skal jævnligt offentliggøre en case om grønne indkøb.

 

Herudover kommer nye indkøbsmål, der skal godkendes. Der henvises til bilag.

 

Perspektivering

Uanset om kommunen er med i POGI, går udviklingen i retning af øget fokus på grønne indkøb. Det sker bl.a. gennem KL, der samarbejder med SKI (statens og kommunernes indkøbsfællesskab), hvor POGI gør sin indflydelse gældende. De aftaler Herning Kommune indgår med SKI, er dermed udformet under hensyn til POGI krav/mål. Desuden er de mere bæredygtige udbudstekniske metoder, som POGI har fokus på, f.eks. TCO, cirkulær økonomi og innovationsudbud i dag blevet standard og bredt anvendt, også i Herning Kommune, end det var tilfældet for 10 år siden.

 

Herning Kommune var tidligere medlem af Green Cities, som var et omfattende interkommunalt miljøsamarbejde der blev nedlagt i 2015. Herning Kommune har bibeholdt Green Cities mål og rammegrundlag i eget regi. Hvis Herning Kommune vælger at stå udenfor POGI, vil vi stadig kunne prioritere grønne indkøb og spejle os i POGIs mål og rammegrundlag.

 

Herning Byråd har fokus på afbureaukratisering og regelforening. POGI-samarbejdet ses at være et område, hvor ressourceforbruget ikke modsvares af merværdi. Hvis Herning Kommune bringer sit medlemskab af POGI til ophør, fordi de nye forpligtigelser vurderes ikke at stå mål med indsatsen, er grønne indkøb fortsat prioriteret, hvor det giver mening. Det handler alene om at prioritere administrativt ressourceforbrug.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune bringer sit medlemskab af POGI til ophør.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, således

 

at Herning Kommune bringer sit medlemskab af POGI til ophør,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegiver, at grønne indkøb fortsat er prioriteret, og praksis skal spejle sig i POGIs mål og rammegrundlag,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget vil på førstkommende møde få forelagt kommunens grønne profil, herunder indkøbssiden herunder også proceduren for at følge op på de politiske fastsatte mål.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-5-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand ønsker at lægge ledninger i kommunale arealer ved Åvænget/Silkeborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Vand A/S har behov for at etablere ny spildevandsledning beliggende ved Åvænget og Silkeborgvej. Der er derfor fremsendt erstatningstilbud mv.

Sagsfremstilling

Det berørte kommunale arealer er: matr. nr. 4m Birk By, Gjellerup. Som vist med grønt på kortbilaget.

 

Ledningen er placeret i området omkring Åvænget og Silkeborgvej vest for Bauhaus's P-plads.

 

Erstatningen er beregnet som 50% af den offentlige ejendomsværdi * med de antal m2 som pålægges en deklaration.

 

100,00 * 69,2 = 6.920,00 kr. Derudover tillægges der 13.000 kr. som erstatning for en brønd der ligeledes skal placeres i arealet.

 

Det fremsendte tilbud vurderes af forvaltningen til at være et rimeligt tilbud, og udtryk for markedsværdien.

 

Der ønskes tinglyst en standard kloakdeklaration med 2 x 2 m. bælte omkring ledningsanlæggene.

 

Ledningerne er placeret i et areal der ifølge lokalplanen skal anvendes til grønt bælte, ledningernes placering forventes ikke at påvirke muligheden for at anlægge det i lokalplanen beskrevne grønne bælte.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommunen accepterer det fremsendte tilbud.

Økonomi

Indtægt: 19.920 kr. excl. moms.

 

Udgifter: Ingen da alle udgifter dækkes af Herning Vand A/S. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 20.000 kr. excl. moms i 2018 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, nyt stednr. 005013 04 Handler med Herning Vand 2018,

 

at anlægsindtægten indeholdes i afsatte rådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001102 i 2018,

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.12.13-Ø54-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Fællesbo ønsker at leje arealer til midlertidig indkvartering af beboere i forbindelse med helhedsplaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose, Pia Colstrup

Sagsresume

Boligselskabet Fællesbo ønsker at leje et areal ved Rosenholmvej. Arealet ønskes anvendt til etabering af 20 midlertidige boliger, som skal bruges til genhusning af boligselskabets egne beboere i forbindelse med boligselskabets helhedsplaner/renoveringer af afdelinger.

 

Boligselskabet ønsker at leje arealet for en 5 årig periode. Efter udløb af perioden reetablerer boligselskabet arealet og fjerner eventuelle opførte bygninger.

 

Forvaltningen har indhentet en mæglervurdering som vurderer prisniveauet i området til en årlig leje på 16 kr. pr. m2. byggeret.

 

Arealet der ønskes lejet er på 3.720 m2. Lokalplanen beskriver, at der er en udnyttelsesgrad på 40% i området. Det betyder, at der kan udnyttes 1.066 m2 byggeret i området.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fællesbo har inden for den næste 5 årige periode fået tilsagn fra Landsbyggefonden til renovering af flere af deres afdelinger i Herning. Af hensyn til en god og effektiv afvikling af renoveringerne, ønsker Boligselskabet Fællesbo at opføre en række midlertidige boliger, hvor de mennesker hvis boliger er ramt af renoveringerne kan genhuses i, De midlertidige boliger skal fortrinsvis genhuse enlige eller par uden børn, de familier hvor der er børn genhuset i deres afdelinger, for at sikre børnenes tilknytning til skole og fællesskaber.

 

Boligselskabet har kontaktet Herning Kommune og spurgt til muligheden for at leje et areal ejet af Herning Kommune beliggende ved Rosenholmvej i Tjørring. Arealet er beliggende inden for en lokalplan, som muliggør de ønskede boliger. Arealet er "reserveret" til en mulig fremtidig udvidelse af Rosenholmcentret. Sundhed og Ældre forvaltningen har oplyst, at de ikke har nogen planer om udvidelse af centret. De har ingen bemærkninger til en midlertidig udlejning af arealet.

 

Forvaltningen har indhentet en mæglervurdering vedrørende lejeprisen på arealet. Mægleren har vurderet markedslejen i området til at være 16 kr. pr. m2.

 

Forvaltningen har med forbehold for den efterfølgende politiske godkendelse fremsendt udkast til en lejeaftale til Boligselskabet Fællesbo. De afgørende aftalemæssige konsekvenser i aftalen er:

 • Arealet på 3.720 m2 lejes for en 5 årig periode hvorefter lejeaftalen ophører uden yderligere varsel.
 • Arealet kan alene anvendes til opførelse af midlertidige boliger.
 • Arealet skal reetableres af Boligselskabet Fællesbo efter udløbet af lejeaftalen.
 • Arealet udlejes for 16 kr. pr. m2 byggeret om året.

 

Forvaltningen anbefaler, at den beskrevne aftale indgås og arealet udlejes på de ovenfor beskrevne vilkår. 

Økonomi

Indtægt: 59.520 kr. om året i en 5 årig periode. Arealet, som udlejes, er et byggemodningsområde, og indtægterne fra den midlertidige lejeaftale indeholdes i afsatte rådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning i 2018-2022.

 

Udgift: Ingen da udgifterne afholdes af Boligselskabet.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at arealet som er beskrevet i sagen udlejes til Boligselskabet Fællesbo,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 297.600 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb til indtægter på 59.000 kr. årligt i 2018-2022 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003007 Tjørring Øst (ØKE),

 

at indtægterne indeholdes i afsatte rådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2018-2022,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i den førstkommende budgetopfølgningssag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.02-G14-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand ønsker at lægge ledninger i kommunale arealer ved Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med regn- og spildevandshåndtering i Lind har Herning Vand A/S fremsendt anmodning om placering af kloakledninger i kommunale arealer ved Vesterdamvænget i Herning.

 

Herning Vand A/S har i forbindelse med ansøgningen fremsendt erstatningstilbud vedrørende ledningernes placering.

Sagsfremstilling

De berørte kommunale arealer er:

 

matr. nr. 5be Lind By, Rind.

matr. nr. 5z Lind By, Rind.

 

Som vist med rødt på kortbilaget.

 

Ledningerne er placeret i grønne/rekreative områder, der ikke umiddelbart kan sælges. Erstatningstilbuddet er på den baggrund udregnet efter beregningsmodellen i Landsaftalen 2017, Vand- og Spildevandsanlæg i landbrugsjord.

 

Det fremsendte tilbud vurderes af forvaltningen til at være et rimeligt tilbud og udtryk for markedsværdien.

 

Der tilbydes en erstatning på samlet 25.447 kr.

 

Der ønskes tinglyst en standard kloakdeklaration med 2 x 2 m- bælte omkring ledningsanlæggene.

 

Supplerende til sagen bemærkes, at denne sag repræsenterer en generel praksisændring. Fremadrettet vil erstatningssager vedrørende Herning Vand A/S blive behandlet på åben dagsorden med henvisning til, at selskabet er 100% kommunalt ejet. Praksis er anderledes for private virksomheder.

Økonomi

Indtægt: 25.447 kr. excl. moms

 

Udgifter: Ingen da alle udgifter betales af Herning Vand A/S

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Vand A/S gives tilladelse til at nedlægge og tinglyse de beskrevne ledninger mod erstatning,

 

at

der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 25.000 kr. excl. moms i 2018 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, nyt stednr. 005013 04 Handler med Herning Vand 2018,

 

at

anlægsindtægten indeholdes i afsatte rådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001102 i 2018,

 

at

Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.00.00-P24-1-17 Sagsbehandler: Erna Pilgaard  

Bemyndigelse til generalforsamling i Herning Vand Holding A/S samt revision af selskabets ejerstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Det indstilles, at administrationen får fornyet bemyndigelse til at repræsentere Herning Byråd på generalforsamlinger i selskabet.

Ejerstrategien for Herning Vand Holding A/S skal som minimum revideres hvert 4. år i det første halvår efter kommunalvalget. Revisionen er påbegyndt med henblik på politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af ejerstrategien for Herning Vand Holding A/S i pkt. 13.1, at ejerstrategien for selskabet skal revideres minimum hvert 4. år i det første halvår efter kommunalvalget.

Sidste revision af ejerstrategien blev vedtaget af Herning Byråd den 16. april 2013. Der er herefter sket diverse lovændringer, som nødvendiggør en revision af ejerstrategien.

 

Byrådet har den 19. juni 2013 godkendt, at Herning Vand A/S med virkning fra 1. januar 2013 skifter navn til Herning Vand Holding A/S, med binavnet Herning Forsyning A/S, der herefter stifter dels datterselskabet Herning Rens A/S ved apportindskud af holdingselskabets spildevandsrensningsanlæg, dels datterselskabet Herning Vand A/S ved apportindskud af holdingsselskabets vandindvindingsanlæg og forsyningsnet for drikkevand og spildevand m.v.

 

Det er herefter holdingselskabets bestyrelse, der deltager på generalforsamlingerne i de to datterselskaber.

 

Administrationen er tidligere blevet generelt bemyndiget til på Byrådets vegne at stemme på generalforsamlinger i selskabet. Denne praksis indstilles fortsat.  

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at kommunaldirektøren generelt bemyndiges til på vegne af Herning Byråd, at møde på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Herning Vand Holding A/S. Kommunaldirektøren kan bemyndige andre i administrationen til at møde på vegne af sig,

 

at ejerstrategien revideres med henblik på politisk forelæggelse i foråret 2018.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-16-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på mødet i august 2017.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

 

Herning Kommune har pr. 31. december 2017 solgt i alt 80 boliggrunde i 2017. Der er budgetteret med et salg på 61 boliggrunde for hele 2017. Ud af de 80 solgte byggegrunde, er der blandt andet solgt 23 grunde på Ørskovbakken i Snejbjerg, 16 i Fejerskovparken i Lind, 8 på Kirkebakken i Gjellerup, 7 på Søengen i Sunds og 6 ved Holing Sø i Tjørring.

 

Salget af boliggrunde fordelt på de årets fire kvartaler i 2017 fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.

 

Som det fremgår af bilaget er der også kommet gang i salget af boliggrunde på Udgaardsvej i Skibbild og Åbjergvænget i Vildbjerg, hvor der i begge udstykninger er solgt 2 grunde.

 

I Studsgård har Herning Kommune en spændende boligudstykning i den bæredygtige bydel beliggende ved Voldsgårdvej og Hvæslundvej. Salget i denne udstykning har ligget stille siden opstarten i 2008, men i 2017 har kommunen solgt endnu en grund i den miljørigtige boligudstykning.

 

Herning Kommune har i 2017 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:

 

Herning Kommune har herudover i 2016 udbudt følgende områder som er byggemodnet i 2017:

 

Det kan på det forliggende grundlag konstateres, at grundsalget har ligget over det forventede niveau i 2017 især i de første to kvartaler af 2017. Det er som regel altid i årets første kvartaler, at der sælges flest boliggrunde.

 

Sammenligning med andre kommuner:

 

Kommunen arbejder på at indsamle salgsstatistik fra de private virksomheder, som også sælger boliggrunde i Herning Kommune. I Herning Kommune findes der flere udstykkere af boliggrunde, hvorimod dette ikke er tilfældet i for eksempel Holstebro Kommune. Dette medfører at ovenstående sammenligning af salget af boliggrunde i nabokommunerne kan være misvisende. Der findes desværre ikke en samlet statistik, hvor disse tal kan hentes. Der arbejdes med at finde en pålidelig indsamlingsmetode så disse tal i fremtiden kan indgå i denne orientering.

 

Der er i budget 2018-2021 planlagt at byggemodne følgende boliggrunde i 2018:

Kollundvej, Lind (ca. 32 grunde)

Ny udstykning, Gjellerup (ca. 25 grunde)

Egebakken, Gullestrup (ca. 16 grunde)

Holing Sø, Tjørring (ca. 20 grunde)

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 31. december 2017 solgt 20.985 m2 erhvervsjord i 2017. Herudover har kommunen solgt et erhvervsareal i Sunds på 8.000 m2 til opførelse af en ny genbrugsplads. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 28.000 m2 i 2017.

 

I budget 2018-2021 er der i 2018 er afsat penge til byggemodning af erhvervsarealer ved Mørupvej i Herning.

 

I 2018 vil der i forbindelse med salg af erhvervsjord være fokus på strategiudvikling. Der skal udarbejdes en analyse af kommunens udbud af erhvervsarealer for at sikre, at det er de rigtige ”produkter” der udbydes. Det vil sige en undersøgelse af om kommunens produkter passer til markedet. Formålet er at skabe et overblik over kommunens situation i forbindelse med strategisk planlægning for den kommende periode.

 

Herudover er det planen. at der skal være fokus på segmenteret markedsføring af erhvervsjord. Det er ikke realistisk at forsøge at rette kommunens markedsføring af erhvervsjord mod alle virksomheder i hele Danmark. Der er behov for en segmentering, som gør det nemmere at målrette markedsføringen.

 

I bilaget fremgår det af Tabel E, at kommunen har solgt 39.606 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle de solgte storparceller er at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.

 

Kommunen har også solgt to storparceller ved Holing Sø. Køber overtager dog først arealet i 2018 og dette salg vil derfor først fremgår af salgsstatistikken for 2018.

 

Den 10. januar udbød kommunen en storparcel til erhvervs- og foreningsformål, beliggende Teglvænget i Herning. Herudover er der planer om udbud af storparceller ved Jordbærmarken i 2018.  

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.09.15-A30-1-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Udpegning af medlemmer til Huslejenævnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager, hvor der er uenigheder om lejeforhold i private udlejningsejendomme, når det lejede anvendes til beboelse eller delvis privat beboelse og erhvervsformål. Nævnet er lovpligtigt.

Sagsfremstilling

I henhold til boligreguleringslovens § 36 skal Huslejenævnet bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden skal have bestået kandidateksamen, og de 2 øvrige medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til huslejeforhold.

 

Huslejenævnet består i dag af:

 • Formand Anni Pedersen, og suppleant Lisbeth Bisgaard
 • Udlejerrepræsentant Leif Stephansen og suppleant Eigil Pedersen
 • Lejerrepræsentant Lars Dohn og suppleant Hans Agerup

 

Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Byrådet traf på sit møde den 10. oktober 2017 beslutning om indstilling af Anni Pedersen og Bent Pedersen. Statsforvaltningen har herefter beskikket disse.

 

Sekretariatet har skrevet til Udlejerforeningen MidtVest og Lejernes Landsorganisation, Herning og bedt om indstilling af 2 personer som medlem og 2 personer som suppleant. Sagen blev udsat fra december-mødet med henblik på at få oplyst valgmuligheder i repræsentationen for lejerne. LLO, Herning har den 2. januar oplyst, at "i LLO har vi kun de to kvalificerede og interesserede medlemmer, vi har indstillet som lejerrepræsentanter i Huslejenævnet".

Status er dermed, at der pt. alene kan foretages et valg for såvidt angår udlejerforeningens repræsentanter.

 

Udlejerforeningen MidtVest har indstillet som udlejerrepræsentant:

Som medlem: Eigil Pedersen eller Leif Stephansen

Som suppleant: Hardy Vesterholm eller Tina Schmidt Madsen 

 

LLO, Herning har indstillet som lejerrepræsentant:

Som medlem: Lars Dohn eller Hans Agerup

Som suppleant: Hans Agerup eller Lars Dohn

  

Som socialt sagkyndigt medlem har været udpeget afdelingschef Carsten Lagoni og som dennes suppleant afdelingsleder Bente Hjort. De pågældende har erklæret sig villige til at fungere i en ny periode.

 

Der skal ske udpegning af medlemmerne for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Eigil Pedersen udpeges som udlejerrepræsentant, og Tina Schmidt Madsen som suppleant,

 

at der sker midlertidig udpegning som lejerrepræsentanter med henblik på nærmere drøftelser med LLO.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt således

 

at Eigil Pedersen udpeges som udlejerrepræsentant, og Tina Schmidt Madsen som suppleant,

 

at Hans Agerup udpeges som lejerrepræsentanter, og Lars Dohn som suppleant.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 18.20.02-G01-1-16 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Regnskab EM Cykling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Elo Haustrup Christensen og Pia Colstrup

Sagsresume

EM i landevejscykling 2017 med konkurrencer og side events er efter stor sportslig og organisationsmæssig succes gennemført og regnskabet er afsluttet.

Ud af en samlet omsætning på 12.552.994 kr., hvoraf Herning Kommune har bidraget med 4,5 mio. kr., er der 102.131 kr. i uforbrugte midler som tilgår Herning Kommune.

Sagsfremstilling

EM i landevejscykling fra den 2. - 6. august 2017 blev en stor sportslig, organisations- og PR-mæssig succes. Dog viste vejret sig ikke fra den mest sommerlige side, da det stort set regnede og stormede alle 5 dage. Dette havde formentlig en negativ afsmitning på tilskuerantallet til de fem dages konkurrence.

 

I foråret, sommeren og under afviklingen blev der arrangeret mange side events, hvor bla. skoler og daginstitutioner var involveret. Dette kulminerede under afviklingen med musik på Torvet og 2 motionscykelløb, hvor omkring 1000 cyklister fik mulighed for at køre på EM-ruterne, mens der var spærret helt af for trafik.

 

Der blev produceret TV signal alle 5 konkurrence dage. Onsdag-fredag blev streamet live, mens lørdag og søndag blev transmitteret live til godt 70 TV stationer rundt i verden.

 

UEC (det europæiske cykelforbund), kommissærene, de deltagende nationer og politiet har udtrykt stor ros over arrangementet og planlægningen. Ikke mindst indsatsen fra de over 500 frivillige, der alle bidrog til at eventen kunne kører gnidningsfrit, har fået stor ros.

Økonomi

Regnskabet viser et overskud på 102.131 kr. efter korrigerede indtægter fra Sport Event Denmark og Region Midt. Denne korrektion er foretaget i henhold til de indgåede aftaler, hvor de hver især skal have en andel i eventuelle uforbrugte midler. Beløbet tilgår de likvide midler ved regnskabsafslutningen for 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at regnskabet tages til efterretning. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udvikling af lystfiskerturisme i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen, Anne Ravn Braad, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1.448.000 kr. i 2018 på Serviceområde 20 Administration, Å-turisme til branding og markedsføring af Riverfisherprojektet og fiskeriet i Skjern Å og Karup Å, erhvervsudvikling, vandløbsprojekter og lystfiskerfaglig rådgivning.

 

Fra 2018 er Viborg Kommune gået med i projektet, og dermed er Riverfisher et samarbejdsprojekt mellem tre kommuner om at fremme og forbedre lystfiskeriet i Skjern Å og Karup Å.

Sagsfremstilling

Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune har fra 2016 arbejdet målrettet for, at styrke lystfiskerturismen og tiltrække lystfisketurister til Skjern Å og Karup Å. Projektet har, allerede nu, været medvirkende til at der solgt flere laksetegn ved Skjern Å, og der er kommet nye tyske lystfiskere til Karup Å, som har meldt sig ind i nogle af lystfiskerforeningerne.

 

Projektet arbejder for at skabe en stærk og synlig lystfiskerdestination, målrettet den inkarnerede lystfisker fra hele Europa. Samtidig vil der også igangsættes en indsats målrettet ”herreturen”, som ønsker en anderledes oplevelse ifm. et event, firmaarrangement og lignende. Denne målgruppe skal være med til at udnytte det fulde økonomiske potentiale i lystfiskeriet, da de har brug for en lang række ydelser. Samtidig kan det være med til at skabe ”nye kunder” til lystfiskerforeningerne. De to grupper skal angribes vidt forskelligt i markedsføringen, hvor den inkarnerede lystfisker skal have specialiseret information gennem hjemmeside og fagfolk ved åen, mens ”herreturen” skal have en mere generel og fuldservice tilgang, og her indgår projektet et samarbejde med Visit Herning. Denne indsats er indskrevet som en del af Visit Hernings resultatkontrakt med Herning Kommune.

 

Samarbejde på tværs af kommunerne langs åerne er centralt at få etableret, da det styrker markedsføringen som én samlet destination. Samtidig er det et stærkt signal mod lystfiskerne, at åerne ses som en helhed. Fra 2018 er Viborg Kommune gået med i projektet med et samlet budget på 545.000 kr. fordelt over år 2018 og 2019. Dermed er projektet et samarbejde mellem tre kommuner. Der har ligeledes været dialog med Skive Kommune og Holstebro Kommune om at gå ind i projektet omkring Karup Å. For Holstebro Kommunes vedkommende kunne Storåen ligeledes være interessant at inddrage i projektet med et særligt fokus på markedsføring.

 

På nationalt plan er der ligeledes et stort fokus på lystfiskeriet gennem arbejdet med en ny national strategi for lystfisker og lystfiskerturisme, som Minister for fiskeri og ligestilling og Minister for nordisk samarbejde, Karen Ellemann, er ansvarlig for. Strategien forventes klar i 2018. Seneste er der med Finanslovsaftalen afsat 8 millioner årligt fra 2018 til 2021 til et fynsk Kyst- og Lystfiskercenter ved Assens. Dette skal være med til at sætte endnu mere fokus på lystfiskeriet og lystfiskerturismen.

 

I Riverfisherprojektet har der i 2016 og 2017 været fokus på 4 indsatsområder; markedsføring, erhvervsudvikling, infrastruktur og vandløb. En oversigt over gennemførte og igangværende aktiviteter kan ses i vedlagte bilag. På hjemmesiden www.riverfisher.dk kan Riverfisherlogoet og logofilmen ses, ligesom der kan læses omkring projektet.

 

For 2018 anbefales det at arbejde med følgende:

Brandet ”Riverfisher” og logoet skal markedsføres, så det kommer ud og leve og skaber omtale i lystfiskerverdenen, som en destination, lystfiskere er nød til at besøge. Til dette formål vil projektet finde en passende samarbejdspartner, som kan udføre og skabe effekt ved en sådan opgave i budgetstørrelse 500.000 kr. Derudover køber projektet sig med på Visit Denmarks lystfiskerkampagne, som skal køre i Tyskland i 2018. Markedsføring af åerne og lokalområdet sættes også i fokus, hvor der i 2018 vil blive gennemført presseture for udenlandske lystfiskermagasiner, udarbejdet film om fiskeriet, deltagelse på lystfiskermesser, udarbejde Riverfisher-magasin med historier om fiskeriet, lokalområdet etc. samt andre lignende indsatser. Der afsættes også midler til at videre udvikle hjemmesiden og fastholde bloggernetværket.

Der vil i 2018 igangsættes et erhvervsarbejde ved Karup Å, hvor målet er at etablere et erhvervsnetværk, lignende det, der er etableret ved Skjern Å. Til at starte dette arbejde arrangeres en studietur til Skotland målrette erhvervsaktørerne ved Karup Å.

Projektet afsætter ligeledes midler til et eller flere konkrete vandløbsprojekter, da projektet skal være med til at støtte og styrke bestandene af fisk i åerne, da det er grundlaget for turismepotentialet.

Der afsættes ligeledes midler til at indkøbe lystfiskerfaglige og lokalkendte personer til Skjern Å og Karup Å. Disse personer skal bistå med lystfiskerfaglig viden lokalt ved åen og styrke samarbejdet på tværs af åerne. De bliver således et tilbud til både lokale og nye ved åerne om sparring og vejledning i at komme i gang med at fiske og udvikle sit fisker. Disse personer skal ligeledes samarbejde med relevante erhvervsaktører ved åen, herunder Laksens Hus ved Skjern Å.

Arbejdet med porte og kort fortsætter fra 2017 med det budget, som er afsat i 2017. 

Økonomi

Der er afsat i alt 5,048 mio. kr. (2018-prisniveau) i 2015-2018 til å-turisme i tilknytning til Herning Kommunes større vandløb på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme.

 

På Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af Å-turisme er der på byrådsmøderne den 26. april 2016, pkt. 76 samt den 24. januar 2017, pkt. 3 frigivet henholdsvis 1,0 mio. kr. og 1,6 mio. kr., i alt 2,6 mio. kr. til udvikling af å-turismen i Herning Kommune. På anlægsprojektet er der et restrådighedsbeløb på 0,304 mio. kr. i 2017 grundet aktiviteter, såsom arrangementer, artikler og produktpakker, som ikke kunne gennemføres eller blev billigere end budgeteret. Beløbet ønskes overført til 2018 i den samlede overførselssag, og anvendt til udvikling af lystfiskerturisme i 2018 til lignende aktiviteter, som de tidligere blev frigivet til. I 2018 er der desuden afsat et rådighedsbeløb på 1,448 mio. kr. til å-turisme. Der anmodes om frigivelse af beløbet, således at der i alt er 1,752 mio. kr. til Udvikling af lystfiskerturisme i 2018.

 

På Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 02 Forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å er der på byrådsmøde den 1. marts 2016, pkt. 39, frigivet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til medfinansiering af et forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å.

 

Det samlede udgiftsbudget i 2018 er på i alt 1.752.000 kr., som er specificeret nedenfor.

 

Budget 2018, kr.

 

 

Branding kampagne

500.000

Visit Denmark kampagne

30.000

Markedsføring af åerne

170.000

Hjemmeside og blog

50.000

Erhvervsudvikling herunder studietur

200.000

Vandløbsprojekter

150.000

Lokal lystfiskerfaglig rådgivning

250.000

Projektledelse

402.000

I alt

1.752.000

 

Indstilling

Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,448 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af å-turisme,

 

at anlægsudgiften på 1,448 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme i 2018. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-24-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Køb af arealer

Beslutning