Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 12. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-S55-1-17 Sagsbehandler: Anette Sørensen  

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Merrild Pedersen

Sagsresume

Administrationen fremlægger forårsopfølgningen/forventet regnskab for 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Der forventes mindreudgifter på 117,8 mio. kr., hvoraf 33,0 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver. Desuden er der genbevillinger på 68,6 mio. kr. Det medfører at det forventede regnskab ligger 16,2 mio. kr. under servicedriftsrammen. På anlægsområdet forventes mindreudgifter på 16,5 mio. kr. På det finansielle område forventes mindreudgifter/merindtægter på 16,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti samt drifts- og anlægskontiene med udgangspunkt i konstateret forbrug pr. 30. april 2017.

Økonomi

Det forventede regnskab for 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder fremgår af nedenstående tabeller.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2017 fordelt på serviceområder:

 

 

På serviceområde 11- Idræt og Fritid forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. som flyttes til Kultur- og Fritidsudvalget til afholdelse af diverse godkendte events.

 

På serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på i alt 110,3 mio. kr. hvoraf nævnes de største afvigelser:

 • 33,0 mio. kr. kan henføres til generelle reserver,
 • 45,0 mio. kr. vedrører meropsparing i selvforsikringspuljen (overført fra 2016) - der er igangsat en aktuarberegning af Hernings Kommunes selvforsikringspulje i 2017,
 • 2,6 mio. kr. vedrører mindreudgifter til tilskud til andelsboliger
 • 2,0 mio. kr. til IT-udgifter som forventes overført og forbrugt i 2018,
 • 8,5 mio. kr. som skyldes mindreudgifter i forbindelse med Komudbud, mindreudgift til forskel i forsikringspræmier, driftssikring af boligbyggeri samt grundvandsbeskyttelse
 • 9,4 mio. kr. som vedrører genbevillinger som ikke forventes forbrugt i 2017
 • 3,4 mio. kr. som skyldes forventet mindreudgifter til barselspuljen.

 

 Den resterende del vedrører forskellige konti.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2017 fordelt på serviceområder:

 

 

På serviceområde 01 - Byggemodning forventes der merindtægter på 5,5 mio. kr. som svarer til overførslen fra 2016.

På serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes en mindreudgift på 4,3 mio. kr. som skyldes overførsel af genbevillinger fra 2016, som ikke forventes forbrugt i 2017.

På serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 1,7 mio. kr.  som vedrører pulje til socialøkonomiske initiativer samt renovering af Elia, der forventes overført til 2018.

På serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 4,8 mio. kr. som dels skyldes mindreforbrug på renovering af administrationsbygninger samt mindreforbrug på Å-turisme, som ligeledes forventes overført til 2018.

 

Tabel 3: Forventet regnskab på finansieringsområdet:

 

 

På serviceområde 21 - Renteindtægter forventes at udgøre 5,0 mio. kr. mere end korrigeret budget

På serviceområde 26 - Udlån - lang tilgh. forventes mindreudgifter på 13,0 mio. kr. som vedrører indskud i Landsbyggefonden, samt merindtægter på 11,5 mio. kr. som skyldes fremrykning af betalingsplan for salg af EGJ Varme.

På serviceområde 27 - Afdrag på lån forventes mindreudgifter på 1,0 mio. kr.

På serviceområde 28 - Optagne lån forventes mindreindtægter på 6,0 mio. kr. som skyldes mindreudgifter til anlægsprojekter vedr. energirenoveringer

På serviceområde 30 - Skatter forventes mindreindtægter på 8,1 mio. kr. som primært skyldes tilbagebetaling af ejendomsskat som følge af ændrede ejendomsvurderinger. 

 

Øvrige bemærkninger:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget med deltagelse af forligskredsen besluttede den 27. marts 2017 pkt. 142 at bevilge 2,5 mio. kr. årligt i 2017 og frem til investeringer på beskæftigelsesområdet. Der blev i den forbindelse ikke meddelt bevilling hertil.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 27. februar 2017 at sælge 7 kommunale ejendomme, hvilket medfører mindreindtægter på driften på i alt 0,33 mio. kr. i 2017 og 0,44 mio. kr. i 2018 og frem.

 

Ved budgetlægningen for 2017 blev lønbudgetterne fremskrevet med 2,16%. KL har i seneste skrivelse af 24. februar 2017 opgjort den senest forventede regulering af lønninger til 2,06% for 2017. Til orientering betyder det, at Herning Kommunes lønbudgetter er fremskrevet med 0,10% for højt.

 

I forbindelse med at gældsbrevet med EGJ/EnergiMidt/Eniig endelig er blevet underskrevet, er der sket ændringer i amortiseringsplanen. Det betyder at indtægten på 11,5 mio. kr. i 2022 er fremrykket til 2017, men med uændret provenu totalt set.

 

Herning Kommune skal tilbagekøbe et areal ved Stensbjergvej i Lind til fremtidig parkering. Udgift til areal, parkeringsbåse, hæk mv. udgør i alt 0,320 mio. kr. Udgiften kan finansieres af rammerådighedsbeløb på Serviceområde 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter.

 

Der er i perioden 2016 til 2017 indgået nye indkøbsaftaler som medfører mindreudgifter på ca. 2,0 mio. kr. årligt - se bilag.

 

Der er i 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017 solgt arealer - se bilag.

 

Opfølgning på restancer til Herning Kommune

Budgetopfølgningerne vil fremover indeholde en status på restancer til Herning Kommune. Der henvises til bilag. Der er tale om en ny praksis for at præsentere udviklingen systematisk. Der er ingen statusopgørelse pr. 30.04. før 2017. Sammenligningsgrundlaget er pt. ultimo regnskabsåret. At restancen på enkelte områder er stigende fra 31.12.2016 til 30.04.2017 kan tilskrives, at der er tale om øjebliksbilleder, og processerne for regningsudskrivninger er forskellige fra 31.12.2016. Der ses tendens til faldende restancer fra 2014 til 2016 for blandt andet husleje, boligstøtte og Madservice. Der har været iværksat interne initiativer vedr. restancer vedrørende daginstitution, ejendomsskat og overvågning af større restancer m.v. Der ses tendens til stigninger i restancer vedrørende retsbestemte ydelser som kontanthjælp, boliglån og billån.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

 

at der meddeles udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. fra 2017 til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til investeringer på beskæftigelsesområdet. Beløbet finansieres af likvide aktiver.

 

at der meddeles udgiftsbevilling på 0,33 mio. kr. i 2017 og 0,44 mio. kr. i 2018 vedrørende justering af driftsudgifterne ifm. salg af kommunale ejendomme til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. Beløbet finansieres af likvide aktiver.

 

at der meddeles indtægtsbevilling på 11,5 mio. kr. i 2017 vedr. EGJ/EnergiMidt/Eniig til Serviceområde 26 - Udlån langfristede tilgodehavender. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,320 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 02 Arealerhvervelser, stednr. 004097 Stensbjergvej, Lind til køb samt etablering af parkeringsbåse m.v. Udgiften finansieres af rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, sted. nr. 001102 i 2017.

 

at der foretages de fornødne bevillingsmæssige ændringer som følge af gevinstrealisering ved genudbud af indkøbsaftaler på samlet 2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

  

at der meddeles anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer som følge af skema.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-17 Sagsbehandler: Martin Philipp Nielsen  

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

    X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på det samlede kommunale område.
Opfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og sendes hermed samlet til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med efterfølgende behandling i Byrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på baggrund af det konstaterede forbrug.

                                                                                      

I det efterfølgende bliver afvigelser generelt målt som Forventet regnskab mod korrigeret budget. Da sanktionslovgivningen ikke giver plads til forbrug af genbevillinger, måles servicedriftsudgifterne som Forventet regnskab mod korrigeret budget uden genbevillinger (KB1).

 

I sagsfremstillingen præsenteres budgetopfølgningen overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

Tabel 1: Sammendrag

 

Note: I tabel 1 er negative tal indtægter og positive tal er udgifter

 

Resultat af skattefinansierede drift (som er indtægter minus driftsudgifter og renter) forventes at ende på et overskud på 213,5 mio. kr. Det er 107 mio. kr. mere end det korrigerede budget og 17,6 mio. kr. under det vedtagne budget.

 

Efter afholdelse af de forventede anlægsudgifter på 316,6 mio. kr. og jordforsyning på 2 mio. kr. forventes et underskud på det skattefinansierede område på 105,1 mio. kr.
 

Det samlede resultat af drift og anlæg forventes at ende på et underskud 93,4 mio. kr.

 

Da finansieringen, der består af nettolånoptagelse, frigivelse af deponerede midler og forskydning i kortfristede poster, viser et forbrug på 11,2 mio. kr. forventes der en samlet likviditetsforbrug 104,6 mio. kr. 

 

Graf 1: Udvikling Servicedriftsudgifter 2016-2017

 

Der forventes et forbrug på servicedriftsudgifterne på 3.404,9 mio. kr.

 

I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne budgetkrav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).

I forhold til måltallet for servicedriftsudgifter i Herning Kommune, som er defineret som korrigeret budget uden genbevillinger og generelle reserver (KB2) forventes der et merforbrug på 31,3 mio.

 

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen 30. april 2017

 

Driftsudgifter:

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og 4,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv genbevillinger (KB1). Merforbruget kan primært henføres til vejafvandingsbidrag, kloakrenovering, skadedyrsbekæmpelse og miljøtilsyn.

 

Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og et samlet merforbrug på 4,45 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv genbevillinger (KB1). Merforbruget kan primært henføres til Serviceområde 16 Børn og Familie.
Børne- og Famile området forventer et merforbrug på 4,1 mio. kr. mod tidligere forventet merforbrug ved balanceplanens godkendelse på 3 mio. kr. Ud af merforbruget kan 2,2 mio. kr. henføres til myndighedsområdet.

 

Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og et samlet merforbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv genbevillinger (KB1).
Merforbruget kan primært henføres til Handicap og Psykiatri på 13,5 mio. kr. og herunder til området for Handicap, som er udfordret af mangel på kapacitet. Der er igangsæt en række korrigerende handlinger for at imødekomme den forventede overskridelse af budgetrammen. Bl.a. forfølges tidligere forslag til besparelser i handleplan 2015 ligesom der er iværksat en analyse af dyre enkeltsager, som indeholder en kortlægning af strømmen af borgere, hvor målet af at få viden om årsagen til stigningen og handlemuligheder på området.

For området for Misbrug/Udsatte arbejdes med udvikling af ny opgaveløsning, hvis formål er at opnå bedre styringsmuligheder og koordinering på tværs af de mange tilbud på området, som forventes at nedbringe de samlede udgifter.

 

For området for Sundhed og Ældre forventes et merforbrug, som primært kan henføres til sygeplejen og vederlagsfri fysioterapi. For sygeplejen har handleplanen haft en effekt, men der er fortsat fokus på optimeringer og effektivisering.

 

Anlægsudgifter:

Der er på anlægsdelen overført 216,8 mio. kr. fra 2016 til 2017. Heraf forventer vi på nuværende tidspunkt at anvende 103 mio. kr. i 2017. Til sammenligning blev genbevillingerne/overførslerne fra 2015 til 2016 ikke anvendt i 2016, som forventet.

 

De største forventede afvigelser kan tilskrives tidsmæssige forskydninger mellem 2017 og 2018 og frem.

 

Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i 2017. Den primære forklaring herpå er, at der ikke bliver anvendt det afsatte beløb til etablering af de tre nye børnehaver i 2017, men først i 2018. Herudover, at der forventes et mindreforbrug på Snejbjerg Skole på 6 mio. kr. Det bemærkes hertil, at der efter gennemført licitation af de tre børnehaver er et samlet merforbrug, som der er fundet en finansieringsmodel for, hvor mindreforbruget på Snejbjerg Skole indgår.

 

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 32,7 mio. kr. i 2017, der hovedsageligt kan henføres til projekter, som er udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger ved flerårige projekter. 11,3 mio. kr. forventes udskudt til senere på Holing projektet og 6,7 mio. kr. på Timeline. Af forskydninger på flerårige projekter er vedligehold af svømmehal, hvor der forventes anvendt 6,7 mio. kr. mindre end afsat i 2017 og og øvrige projekter med 9,5 mio. kr.

 

 

Økonomi

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

 • Der meddeles udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. fra 2017 til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til investeringer på beskæftigelsesområdet. Beløbet finansieres af likvide aktiver, jf. beslutning af Økonomi-og Erhvervsudvalget med deltagelse af forligskredsen den 27. marts 2017 punkt 142.
 • Der meddeles udgiftsbevilling på 0,33 mio. kr. i 2017 og 0,44 mio. kr. i 2018 ifm. salg af kommunale ejendomme til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. Beløbet finansieres af likvide aktiver, jf. beslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde d. 27. februar 2017.
 • Der meddeles indtægtsbevilling på 11,5 mio. kr. i 2017 vedr. EGJ/EnergiMidt/Eniig til Serviceområde 26 - Udlån langfristede tilgodehavender. Beløbet tilgår de likvide aktiver, jf. ændring i amortiseringsplanen grundet underskrevet gældsbrev med EGJ/EnergiMidt/Eniig, som medfører fremrykning af indtægt fra 2022 til 2017
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,320 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 02 Arealerhvervelser, stednr. 004097 Stensbjergvej, Lind til køb samt etablering af parkeringsbåse m.v. Udgiften finansieres af rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, sted. nr. 001102 i 2017.
 • Der foretages de fornødne bevillingsmæssige ændringer som følge af gevinstrealisering ved genudbud af indkøbsaftaler på samlet 2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, jf. bilag om gevinstrealiseringer
 • Der meddeles anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer, jf. Bilag om salg af arealer.

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • Der på serviceområde 01 Byggemodning foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2017 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold,
 • Teknik og Miljøs bidrag til puljen vedrørende konkurrenceudsættelse andrager 0,109 mio. kr. i 2017 og 0,145 mio. kr. i 2018 og frem. Besparelsen findes på Serviceområde 04 Grønne områder, Parker ved hjemtagning af driftsopgaver på parker og bynære grønne områder 3 steder i kommunen, så Drift herefter løser hele opgaven med drift, renhold m.m. Besparelsen tilgår puljen for konkurrenceudsættelse på Serviceområde 20 Administration fra 2017 og frem.  

 

Byplanudvalget

 • Der meddeles negativ anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende nedskrivning af rådighedsbeløb til indtægter på 1,037 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083 Pulje til Kondemnering, nedrivning mv.
 • Det indstilles, at mindreindtægten på 1,037 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på samme stednr. i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 0,811 mio. kr. på samme stednr.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,161 mio. kr. på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222035 01. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 projektudviklingsmidler.

 

Børne- og Familieudvalget

 • Der meddeles udgiftsbevilling på 4,053 mio. kr. til Serviceområde 12 Folkeskole- og Ungdomsskoler i 2017 og overslagsår vedrørende demografiregulering for fri- og efterskoler for skoleåret 2016/17. Beløbet finansieres med 2,6 mio. kr. fra Serviceområde 20 Administration pulje til demografi og 1,453 mio. kr. fra likvide midler
 • Der meddeles udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. til Serviceområde 16 Børn og Familie. Beløbet vedrører den ubalance i 2017, som blev godkendt i forbindelse med den samlede balanceplan for Serviceområde 16 efter aftale med budgetforligskredsen. Beløbet finansieres af de likvide midler.
 • Der flyttes 0,052 mio. kr. i 2017 og 0,07 mio. kr. i overslagsårene fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler. Beløbene vedrører driften af Skovhuset, som overgår fra Dagtilbud til Ung Herning
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Adgangsvej ved Lindbjergskolen.
  Anlægsudgiften på 4,5 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301059 Lindbjergskolen i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 4,5 mio. kr. samme sted.
 • Der meddeles rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2017 til sted nr. 301087 01 Opgradering af de fire midtbyskoler – Herningsholmskolen. Beløbet finansieres af driften på Herningsholmskolen fordelt med 0,2 mio. kr. fra Centerskolen og 0,1 mio. kr. fra Center-SFO.
 • Der meddeles rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2017 til sted nr. 301087 02 Opgradering af de fire midtbyskoler – Lundgårdskolen. Beløbet finansieres af driften Lundgårdsskolens SFO.
 • Der meddeles rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. i 2017 til sted nr. 301087 03 Opgradering af de fire midtbyskoler – Vestervangskolen. Beløbet finansieres af driften på Vestervangskolen.
 • Der omplaceres 0,1 mio. kr. til fritidskonsulent i UU på Serviceområde 17 Beskæftigelse. Beløbet finansieres af Børne- og Familieudvalgets pulje på Serviceområde 10 Dagtilbud til børn på 1 mio.kr. og vedrører året 2017, som besluttet i BFU 5/10 2016 pkt. 155

 

Social- og Sundhedsudvalget

 • Omplacering af midler fra udviklingspuljen afsat til Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetforliget 2016. Andel på 0,75 mio. kr. (50%) flyttes fra Serviceområde 18 Sundhed og Ældre til Serviceområde 13 Handicap og psykiatri, jf. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. januar 2017.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget tilsagn om tilskud på i alt 1,519 mio. kr. til 5 udviklingsprojekter i 2017. Indtægterne forventes udbetalt i henholdsvis 2017 og 2018 og modsvares af udgifter, der afholdes i 2017. Jf. udvalgets beslutning 20/2 2017 og 13/3 2017 søges der om indtægtsbevilling på 0,230 mio. kr. i 2017 og 1,289 mio. kr. i 2018 og udgiftsbevilling på 1,519 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03.32.50.
 • Der i 2016 efter ansøgning modtaget tilsagn om tilskud til projekter i 2016-2018. Til disse projekter er der givet såvel udgifts- som indtægtsbevilling i årene 2016- 2018. Da projektregnskaberne for 6 af disse projekter først kan færdiggøres foråret 2018, anmodes om at indtægtsbevilling på 0,960 mio. kr. og udgiftsbevilling på 0,72 mio. kr. flyttes fra 2017 til 2018 på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03.32.50.
 • Den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen giver en merindtægt på 1,519 mio. kr. til Herning Bibliotekerne, som ligeledes modsvares af en tilsvarende merudgift. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 1,519 mio. kr. på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03.32.50.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om økonomi.

  

Ved Børne- og Familieudvalgets behandling af budgetopfølgningen for udvalgets område kunne Lone Nielsen ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Finn Stengel Petersen tager forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen såvidt angår Børne- og Familieudvalgets område.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Sagsbehandler: Anette Sørensen  

Budgetforslag 2018-2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Merrild Pedersen

Sagsresume

Budgetforslag for budgetperioden 2018-2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder fremsendes til behandling og godkendelse.

Sagsfremstilling

Materialet består af følgende:

 • Driftsbemærkninger
 • Ændringsskemaer

 

Målene for serviceområderne 15 Kultur og 20 Administration er også en del af budgetforslaget. Målene blev behandlet og godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 8. maj 2017, pkt. 159.

 

Jf. budgetproceduren for 2018 behandler fagudvalgene deres respektive budgetforslag for 2018-2021 inden disse indgår i det samlede budgetforslag.

Økonomi

Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i det af byrådet godkendte budget for 2017 samt overslagsårene 2018-2020. Budget 2018 - som vedtaget ved budget 2017-2020 - danner således grundlag for budgetforslaget 2018-2021. Budgetforslag 2021 er en kopi af budgetforslag 2020. Budgetforslaget for 2018-2021 er korrigeret for byrådsbeslutninger m.v., der har økonomiske påvirkning af budgetterne.

 

Budgetforslaget er udarbejdet med det afsæt at holde det indenfor den af Økonomi- og Erhvervsudvalgets afstukne ramme, men også med det afsæt at foretage en kvalificeret vurdering af budgetbehovet for de kommende år.

 

Vurderingen fremkalder et par knaster/udeståender/teknikaliteter, der her bringes frem.

 

Der optræder en budgetfejl, der betyder, at vi ikke har budgetlagt med det rette beløb vedr. redningsberedskab. Fejlen kan føres tilbage til den første budgetlægning, hvor vi etablerede budgettet ud fra et drifts- og et anlægsbeløb. Der mangler i forhold til det, vi bliver opkrævet, godt 2 mio. kr. i 2018 og mindre i overslagsårene, sluttende med 0,5 mio. kr fra 2021 og frem. Fejlen indstilles rettet.

 

Administrative flygtningerelaterede udgifter. Vi har de senere år (2015-2017(kvotebaseret)) modtaget flere flygtninge end vanligt. Antallet er på vej ned til niveauet i perioden før 2015. Det allerede modtagne antal fordrer imidlertid flere administrative ressourcer. I 2017 kan Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB) selv løse finansieringen via overførsler. Det indstilles, at administrationen forsøger at løse budgetbehovet i 2018 via overførsler på det samlede administrative område fra 2017. Alternativt er der behov for en budgetudvidelse.

 

Herning+. Der er jvf. tidligere fremført behov for budgetudvidelse til håndteringen af det planlæggende arbejde ifm. Herning+. Det indstilles, at budgettet udvides med 0,5 mio. kr. Alternativt at det ses i sammenhæng med den samlede indbudgettering af Herning +.

 

Mindreindtægter på miljøområdet, der forventes mindreindtægter på ca. 0,5 mio. kr. , som foreslås tilpasset.

  

Rammerne og budgetforslaget er udarbejdet i 2017 pris- og lønniveau.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetforslaget for budget 2018-2021 godkendes, herunder at de angive problemstillinger håndteres som fremstillet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 14.00.13-G01-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Orientering om årsberetning og regnskab 2016 for Brand & Redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup

Sagsresume

Årsregnskab for 2016 for Brand & Redning MidtVest er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet er godkendt i Beredskabskommissionen den 8. maj 2017. Herefter fremsendes årsregnskabet til interessentkommunerne og til Statsforvaltningen.

 

Beretning om revision af årsregnskabet samt et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab skal afgives i så god tid, at det senest 31. maj kan forelægges beredskabskommissionen til godkendelse. Beredskabskommissionen træffer beslutning om revisionens eventuelle bemærkninger.

 

I det følgende fremlægges årsregnskabet for 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Sagsfremstilling

I 2016 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 43,13 mio. kr. fordelt med 36,34 i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 6,79 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.

 

De samlede udgifter i 2016 har været på 42,68 mio. kr., hvoraf personaleudgifter og kontrakt med Falck udgør hovedparten med hhv. 14,28 mio. kr. og 17,55 mio. kr.

 

Samlet blev resultatet for Brand & Redning MidtVest et overskud på 1.170.000 heraf 490.000 kr. på driften.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at Årsregnskab for 2016 for Brand & Redning MidtVest tages til orientering.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 84.03.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om indsats for unge vælgere frem mod kommunalvalget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vælgere i alderen 18-30 år stemmer mindre end resten af vælgerskaren. På Valgretskommissionens anbefalinger i betænkningen ”Demokrati for fremtiden” blev der frem til kommunalvalget i 2013 (KV13) nationalt og lokalt igangsat initiativer for at øge de unge vælgeres stemmeprocenter. Effekten af de nationale tiltag blev fulgt af Københavns Universitet. Også Herning Kommune lavede kampagner ved KV13 og øgede stemmeprocenten totalt fra 71,1% ved kommunalvalget i 2009 (KV09) til 75,3% ved KV13.

 

I lighed med KV13 iværksætter Herning Kommune frem mod kommunalvalget den 21. november (KV17) en kampagne for at få flere unge vælgere til at stemme. Unge er i denne sammenhæng 18-30 år.

Sagsfremstilling

Stemmeprocenten i Herning Kommune totalt ved KV13 var 75,3 %. For de unge er den noget lavere: 18 år = 70,3%, 19-21 år = 56,9% og 22-29 år = 55,1%. Valgdeltagelsen for Herning Kommunes unge ligger under gennemsnittet målt for kommunerne i Region Midtjylland.

 

Den generelle stemmeprocent blev ved KV13 øget over hele landet, også i Herning (fra 71,1% til 75,3%). Ved KV13 deltog alle landets kommuner i en undersøgelse om unges valgdeltagelse. Københavns Universitet har undersøgt om forskellige tiltag målrettet de unge vælgere har haft betydning for den øgede stemmeprocent. Universitetet konkluderer, at valgdeltagelsen på landsplan for de 18-21 årige er øget fra 2009 til 2013 med 13 %. Universitetet konkluderer, at "hele denne effekt kan på ingen måde tilskrives de undersøgte eksperimenter, men skal nok snare findes i de store landsdækkende kampagner som f.eks. DR´s mobiliseringskampagner og kommunernes egne tiltag, der samlet set havde større volume".

 

Stigningen på 13 % beror på tidligere undersøgelserne, hvor Herning Kommune ikke deltog. Der er ikke sammenlignelige oplysninger om unges valgdeltagelse fra tidligere valg i Herning Kommune før KV13. Vi ved dermed ikke, om stemmedeltagelsen blandt kommunens unge er øget . Men Hernings stemmeprocent totalt er øget med 4 pocentpoint fra KV09 til KV13. Det kan tale for, at også flere unge har stemt. 

 

Ved kommunalvalget i 2013 (KV13) samarbejdede Herning Kommune med et reklamebureau om en kampagne målrettet unge vælgere.

 

Frem mod KV17 har Herning Kommune samarbejdet med en studerende på Designskolen i Kolding om at designe en kampagne målrettet unge vælgere. Kampagnen er designet af den studerende i forbindelse med det afsluttede speciale på masteruddannelsen. Kampagnen er designet til online brug på sociale medier som facebook, Twitter, Instagram. Der bliver også et fysisk udtryk f.eks. i form af plakater og/eller postkort suppleret med biografreklamer. Kommunikationen er visuel med begrænset brug af tekst. Sproget er dansk og engelsk.

 

Målet med at få en studerende til at lave kampagnedesign er at sikre, at det er unge, der kommunikerer til unge.

 

Designskolen fylder 50 år i år. Det fejrer Kunstmuseet Trapholt med jubilæumsudstillingen "Beyond Icons - Nye perspektiver på Design". Afgangsprojektet om unge vælgere, som er designet til Herning Kommune, er udvalgt til at indgå i udstillingen. Kulturministeren åbnede udstillingen, der kan ses på Koldinghus i perioden 1. juni - 22. oktober 2017.

 

Kampagnen iværksættes, når valgdagen er nærmere, forventeligt 1-1½ måned før valget.

 

Herning Bibliotek har fokus på de unge vælgere som en særlig målgruppe og har været en del af samarbejdet med den studerende. Samtidig vil biblioteket være en aktiv del af indsatsen i efteråret, når kampagnen skal aktiveres blandt de unge.

 

KL og Indenrigsministeriet oplyser, at de i lighed med kommunalvalget 2013 designer en kampagne med samme slogan "Tænk dig om før du IKKE stemmer". Det kampagnemateriale vil også indgå i Herning Kommunes annoncering. Samtidig forventes det, at kampagnen målrettet unge også vil ramme folk i andre aldre og dermed øge den lokale opmærksomhed om den kommende valghandling generelt.

Økonomi

Der er afholdt beskedne udgifter til den masterstuderende i form af rejseudgifter o.l. Hertil kommer udgifter til tryk og annoncering forventet 60.000 kr. afholdes af budgettet afsat til valg.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Allan Boye Thulstrup var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 84.03.00-A26-1-17 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Orientering om arbejde med digitale valglister

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har arbejdet med digitale valglister til kommende valg i Herning Kommune. Der orienteres om tiltagene og tidshorisonten.

 

Administrationen afventer KOMBITs monopolbrud på KMDs valgsystemer før digitale valglister og brevstemmeprotokoller foreslås indført i Herning Kommune. Forventet tidsplan: klar til næste folketingsvalg.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet kontaktet af KMD, som gerne vil have at Herning Kommune anvender KMDs digitale valglister og brevstemmeprotokol.

 

Der har været en dialog med KMD om den mulige tekniske løsning, som kan implementeres på samtlige kommunens afstemningssteder ved det førstkommende byråds- og regionsrådsvalg i november 2017.

 

KMD har bearbejdet deres hidtidige løsning, så den nu ikke er så teknisk tung og krævende som ved tidligere valg. Man er bl.a. gået væk fra et krav om minimum 3 bærbare pc'er på hvert afstemningssted. De mindste afstemningssteder kan nu nøjes med en bærbar pc.

 

KMDs valgløsning er derfor også nu mindre investeringskrævende end tidligere for så vidt angår teknisk udstyr.

 

For så vidt angår afstemningsstedet i Herning by ved Kongrescentret kræver digitale valglister imidlertid en anden opstilling af valgbokse end hidtil. Dette skyldes, at man ved digitale valglister kan gå ned i antallet af valgborde. Vi kan gå ned fra de nuværende 14 til 6 valgborde idet man med digitale valglister kan håndtere flere vælgere pr. valgbord end med analoge valglister. For at digitale valglister ikke bare skal flytte køen af vælgere fra før de får udleveret stemmesedler til efter udlevering af stemmesedler skal opstillingen i Kongrescentret ændres.

 

MCH har arbejdet på et forslag, der både giver mere plads i hallen, og flere afstemningsbokse i alt. Dette kan ske med udstyr MCH har i huset i forvejen. Dog skal Herning Kommune købe gardiner og hylder til valgboksene. Der vil til gardiner og hylder være en engangsudgift på ca. 100.000 kr. inkl. moms. MCH forventer, at udgiften til opstilling og nedtagning af udstyr vil være ca. 24.000 kr. plus moms pr. valg. Heri er også indeholdt opmagasinering af gardiner og hylder.

 

Det forholder sig imidlertid sådan, at valgsystemer er en del af KOMBITs monopolbrud. KOMBIT forventer at have gennemført udbud af valgsystemer sådan at der ved næste folketingsvalg (hvis det ikke kommer før tid) kan anvendes et nyt valgsystem, der indeholder digitale valglister og brevstemmeprotokoller mm.

 

Både for så vidt angår KMDs og et nyt valgsystem gælder der det, at systemerne kræver en vis uddannelse og indføring før de kan anvendes. Omkostningen til uddannelse i KMDs system er oplyst til ca. 150.000 kr. hvori er indeholdt en mængderabat til Herning Kommune. Udgiften til KOMBITs system er i sagens natur udkendt i øjeblikket.

 

På den baggrund er det administrationens vurdering, at selvom der på kort sigt vil kunne være fordele ved at indføre digitale valglister allerede til valget i november 2017 vil det på længere sigt være mere fornuftigt at vente til KOMBITs udbud har resulteret i en ny leverandør.

 

Dels er der ikke grund til at afholde udgifter og afsætte tid til uddannelse i to forskellige systemer, når det ene kun skal anvendes en gang. Dels vil der formentligt være nogen usikkerhed forbundet med anvendelsen af KMDs system, når det er 1. gang det anvendes. Hvis ikke vælgerne får en efterfølgende gevinst på baggrund af kendskab til systemet giver det ikke mening af tage det i brug.

 

Administrationen venter derfor på KOMBITs monopolbrud på valgsystemer før digitale valglister og brevstemmeprotokoller foreslås indført i Herning Kommune.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-1-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af tag i afdeling 2, Nørgaardsparken, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af tag i afdeling 2, Nørgaardsparken, Herning.

Sagsfremstilling

Fællesbo vil gerne have skiftet taget i afdeling 2, Nørgaardsparken, Herning.

 

Afdelingen består af 51 familieboliger med et samlet boligareal på 3.065 m2. Ejendommen er opført i 1983 på Nørgaards Allé 1ABCi Herning midtby.

 

På afdelingsmøde den 11. maj 2017 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 4.985.000 kr. Projektet finansieres ved et 30-årigt kontantlån i Realkredit Danmark på 914.000 kr., egne henlæggelser på 748.000 kr. samt tilskud fra Trækningsretten på 3.323.000 kr. 

 

Den årlige ydelse på lånet budgetteres til ca. 55.000 kr. pr. år. Huslejestigningen udgør gennemsnitligt 72 kr. pr. måned, og stigningen vil således udgøre 2,16%. Huslejestigningen kræver ingen kommunal godkendelse.

Økonomi

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.00-P19-3-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Lejerbo ansøger om renovering af afdeling Spiren på Paghs Allé i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Lejerbo Herning ønsker at renovere afdeling 75, Spiren i Herning. Der er ikke tale om en helhedsplansløsning i samarbejde med Landsbyggefonden, men en almindelig stor renovering af en ældre ejendom. Renoveringen har et samlet anlægsbudget på 19,7 mio. kr., der overvejende finansieres ved realkreditlån. Realkreditinstituttet stiller krav om kommunal garantistillelse for 10,27 % af lånet, svarende til 1,7 mio. kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender huslejestigninger og låneoptagelse ved almindelige renoveringssager. Da der ansøges om kommunal garantistillelse, skal sagen forelægges Byrådet.

Sagsfremstilling

Afdeling Spiren består af en hjørneejendom med 30 familieboliger opført i 1959. Ejendommen ligger på hjørnet af Paghs Allé og Gl. Skolevej tæt på Vestre Anlæg og i gåafstand fra gågaden. Alle lejligheder har altan samt nyere køkken. En del af beboerne har boet i afdelingen i mange år. Beboerdemokratiet har over årene haft stærk opmærksomhed på at undgå huslejestigninger, og huslejen er i dag ganske moderat.

 

Ejendommen trænger til almindelig renovering og i standsættelse i forhold til bygningsmassens alder. Der skal skiftes tag, faldstammer, diverse installationer, vinduer, døre og badeværelser.

 

På kommunens dialogmøder med Lejerbo er omfanget af renoveringen drøftet. Der er enighed om, at der ikke er behov for en helhedsplansløsning med øget tilgængelighed, som det ses i andre sager. Det nødvendige bliver ordnet, og der bliver ikke behov for genhusning.

 

Renoveringen medfører huslejestigning på 26,34 %.

Eksempler på huslejestigninger ved renoveringen. 

 

Husleje i dag

Ændring / stigning

Ny husleje

de første 5 år

Husleje

efter 5 år

2-rum a´ 69 m2

 3.148 kr

829 kr.

 3.977 kr.

4.447 kr.

2 rum a´ 75 m2

 3.423 kr.

902 kr.

 4.324 kr.

4.856 kr.

3-rum a´ 82 m2

 3.741 kr.

986 kr.

 4.727 kr.

5.308 kr.

4-rum a´ 83 m2

 3.785 kr.

997 kr.

4.782 kr.

5.370 kr.

 

Efter 5 år ophører det årlige tilskud til afdelingen på 200.000 kr. Det vil resultere i huslejestigning på 41,89 % i forhold til niveauet i dag. Overgangen betyder, at beboerne har tid til at indrette sig på de nye betingelser.

 

Renoveringsplanerne incl. huslejestigningerne er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 27. februar 2017. 15 stemmer for, en imod og to blanke.

Økonomi

Det samlede anlægsbudget er 19,7 mio. kr., svarende til 0,657 mio. kr. pr. lejemål. Heraf er afsat 2,6 mio. kr. til ingeniørhonorar og forundersøgelser (ca. 13%). Der er afsat 1,68 mio. kr. til uforudseet udgifter (8,5%).

 

 Anlægssummen finansieres som følger:

30 årigt realkreditlån

16,721 mio. kr.

Afdelingens egen opsparing

  2,000 mio. kr.

Lejerbos dispotionsfond 0,200 mio. kr. årligt i 5 år

  1,000 mio. kr.

 =

19,721 mio. kr.

 

Afdelingen har i dag en samlet gæld på 0,136 mio. kr., fordelt med 81,805 kr. vedrørende restgæld fra ejendommen blev opført i 1959 og restgæld på et forbedringslån på 54.143 kr. Sidstnævnte lån udløber i løbet af indeværende år.

 

Det bemærkes, at sagen ikke handler om støttede lån, som det kendes fra helhedsplaner. Sagen vedrører ren kommunal garantistillelse uden statslig regaranti på 10,27 % af det samlede lån på 16,721 mio. kr., svarende til 1,717 mio. kr.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at renoveringen og den deraf følgende huslejestigning godkendes,

 

at kommunal garantistillelse på 10,27 % af det samlede lånebeløb 16,721 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.02.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Fællesbo ansøger om helhedsplan for afdeling 110, Gyvelvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose og Leo Pedersen.

Sagsresume

Fællesbo ønsker at renovere 48 almene familieboliger i afdeling 110, Gyvelvej i Herning. I samarbejde med Landsbyggefonden (LBF) har boligselskabet lavet en helhedsplan for renoveringen med en samlet anlægsøkonomi på 55,222 mio. kr. Helhedsplanen kræver kommunal medfinansiering af 0,2 mio. kr. samt kommunal garantistillelse for støttede lån på 30,566 mio. kr., det vil sige 15,283 mio. kr. efter statens regaranti.

 

Der skitseres i sagen 3 modeller: den ønskede helhedsplan, kun det absolut mest nødvendige med LBFs støtte eller ingen støttet renovering. Det indstilles, at helhedsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Afdelingen er bygget i 1963 og består af to blokke i to etager med høj kælder med i alt 48 lejligheder. Der er 32 stk. 4-rumsboliger a` 82 m2 og 16 stk. 1-rums boliger a´ 40 m2. Gyvelvej er i Hernings bys syd-vestlige hjørne, blokkenes vestvendte facader ligger parallelt med Messevej. Afdelingen har i dag en relativ lav husleje. Det har sammenhæng med boligernes kvalitet.

 

Fællesbo oplyser, at lejlighederne generelt er nedslidte og uhensigtsmæssigt indrettede i forhold til vor tids standard, herunder nedslidte køkkener og badeværelser. Afdelingens væsentligste udfordringer, jævnfør ekstern teknisk rapport:

 

 • Alvorlige sætningsskader i murværket
 • I ydervæggene mangler ca. halvdelen af alle bindere funktion
 • Taget har begyndende revner og fugtgennemtrængning. Taget er fra ejendommen blev opført.
 • Store støjgener både mellem boligerne og udefra i form af trafikstøj fra Messevej
 • Ringe standard for ventilation. Boligerne er opført med naturligt aftræk.
 • Utidssvarende installationer
 • Nedbrudt kloakering
 • Manglende individuelle vandmålere, hvorfor afregning af forbrug sker kollektivt.
 • Utætte tagrender og nedløb

 

Helhedsplanen, der er godkendt af Landsbyggefonden omfatter en gennemgribende renovering med udbedring af de byggefysiske udfordringer, flytning af lejlighedsskel og optimering af alle boliger samt en opgradering af boligernes udearealer. Udskiftning af alle installationer og afløb m.v. medfører nedbrydning af køkkener og badeværelser. Ny energibesparende sanitet og armaturer indgår i helhedsplanen og vil medføre reducerede udgifter til forbrug.

Udearealerne får ekstra beplantning, der skal skærme mod trafikstøj fra Messevej. Der etableres rampe som tilgængeligheds fremme ved to af opgangene. Der etableres affaldscontainere under jorden.

 

Afdelingens fraflytningsprocent: 2013 = 17 %, 2014 = 8 %, 2015 = 19 %, 2016 = 21% og for 2017 foreløbig 13 %.

 

Helhedsplanen nedlægger ingen boliger, men der ændres i boligernes areal og rumfordeling. Afdelingens 16 små boliger bibeholdes. Afdelingen har i dag ingen boliger, der defineres som særligt tilgængelige. Der vil fremover være to lejligheder, der har niveaufriadgang til stueetage via rampe. Der arbejdes dermed ikke med væsentlige tilgængeligheds tiltag, som det er set i andre helhedsplaner.

 

 

I DAG

EFTER HELHEDSPLAN

 

Antal bolige

Areal i m2

Husleje kr. /måned

Antal boliger

Areal i m2

Husleje kr./måned

1-rum

16

40-44 m2

1.850 kr. - 2.035 kr.

16

44-45 m2.

2.474 kr. - 2.530 kr.

2-rum

-

-

-

4

68 m2

3.715 kr.

3-rum

-

-

-

16

83-87 m2

4.452 kr. - 4.647 kr.

4-rum

32

83 m2

3.839 kr.

12

83-98,5

4.452 kr.- 5.203 kr.

= i alt

48

 

 

48

 

 

 

Helhedsplanen incl. huslejekonsekvenser er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 9. marts. 47 stemte for, en imod.

 

Planafdelingens arkitektfaglige vurdering

Det vurderes, at helhedsplanen / renoveringen af afd. 110 er rigtig fornuftig med en totalrenovering af alle boliger samt en god disponering af lejlighederne. Planafdelingen har været på besigtigelse på ejendommen og vurderer, at tiltagene løfter kvaliteten af boligerne betragteligt.  

 

Disponeringen af afd. 110 indeholder samme antal lejligheder som før renoveringen, men med ombygning af primært 4-værelses lejligheder til 3-værelses lejligheder. Alle 1-værelses lejligheder bibeholdes. Disponeringen betyder, at der skabes nye lejlighedstyper med gennemlyste boliger. De tilbageværende 1-værelses lejligheder bliver ikke gennemlyste, men den nye disponering betyder en bedre udnyttelse af boligen med sammenlægning af stue og køkken og mulighed for at etablere et lille, ekstra værelse. Alle boliger i afdelingen får enten terrasse eller altan.

 

Der laves 2 tilgængelige boliger med niveaufri adgang i gavlene, hvilket er en fornuftig løsning i forhold til placeringen af ramper og adgangsforhold.  

 

Mulige veje at gå:

Der kan peges på tre forskellige beslutningsoplæg:

1. Helhedsplanen godkendes i sin helhed som ansøgt

2. Der laves ingen helhedsplan, kun de mest nødvendige arbejder gennemføres med støtte til såkaldt genopretning fra LBF.

3. Der laves ikke en helhedsplan. Afdelingen udfører de nødvendige arbejder ad hoc uden helhedsplan.

 

Model 1/ Den samlede anlægsøkonomi er opgjort til 55,222 mio kr. Den gennemsnitlige huslejestigning er 17 %. Den kommunale medfinansiering er 0,2 mio. kr. samt garantistillelse for støttede lån 30,566 mio. kr. / reelt 15,283 mio. kr. på grund af statslig regaranti 50%.

 

Model 2/ Den samlede anlægsøkonomi er 26,220 mio. kr. Heraf har Landsbyggefonden godkendt 9,6 mio. kr. som kan lånefinansieres med offentlig garantistillelse (= billigere lån). Den gennemsnitlige huslejestigning er 42 %. Hvis huslejen skal nedbringes med kapitaltilskud, er den kommunal medfinansiering 1,6 mio. kr. Kommmunal garantistillelse for støttede lån 9,611 mio. kr. / reelt 4,805 mio. kr.

 

Model 3/ Ingen helhedsplan. Afdelingen udfører det nødvendige ad hoc til en samlet pris på 26,220 mio. kr. Herning Kommune kan anlægge den betragtning, at de nødvendige tiltag må finansieres af afdelingen uden offentlig støtte. Den gennemsnitlige huslejestigning er 75 %. Der er ingen kommunal medfinansiering eller garantistillelse.

 

Afdelingens udfordringer er genkendelige og sammenlignelige fra andet ældre alment byggeri. Helhedsplanen synes hensigtsmæssigt og økonomisk rationel i forhold til at optimere udbyttet for lejerne bedst muligt ud fra gældende lovgivning. Det er en i princippet attraktivt beliggende afdeling i cykelafstand fra midtbyen, dog tæt på den trafikerede Messevej. Der vurderes at være et udlejningsbehov efter de renoverede lejligheder. På denne baggrund indstilles model 1 til godkendelse.

 

Afdelingen har i dag billige små et-rums boliger på 40 m2. for 1.850 kr. om måneden. Huslejeniveauet påvirkes ved renoveringer og forholdsmæssigt mere, hvis der ikke laves en helhedsplan med støtte. Det betyder, at det eksisterende huslejeniveau ikke kan opretholdes under nogen omstændigheder. Problemstillingen er kendt fra andre helhedsplaner. Der henvises til bilag for overblik over huslejekonsekvenserne i de tre forskellige modeller.  

 

Byrådet besluttede den 28. april 2015 pkt. 99, at Herning Kommune ved godkendelse af helhedsplaner har fokus på, at antallet af små lejemål ikke må reduceres i væsentlig omfang. Endvidere ønskede Byrådet skærpet fokus på at undgå uforholdsmæssige huslejestigninger, ikke mindst for de mindre lejemål der ikke må stige uforholdsmæssigt mere end de større lejemål. Begge hensyn er tilgodeset i denne sag.

Økonomi

Den ansøgte helhedsplan medfører en kommunal garantistillelse på 30,566 mio. kr. med statslig regaranti på 50% samt en kontantudbetaling på 200.000 kr.

 

Afdelingen har pr. ultimo 2016 realkreditlån på i alt 2,085 mio. kr. heraf 1,841 mio. kr. vedr. renovering i 2007, og 0,243 mio. kr. vedr. oprindeligt anskaffelseslån. Det er forventningen, at realkreditinstitutterne ikke stiller krav om kommunal garantistillelse for de ustøttede lån. Det indstilles, at der er en forudsætning fra kommunen, at der ikke er kommunal garantistillelse for andet end det lovpligtige støttede lån. Kommunal garantistillelse for almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.

 

Kapitaltilførelse i en såkaldt 1/5-ordningen er en betingelse i forbindelse med helhedsplaner. Fordelingen er kommune, boligselskab, realkreditinstitut med hver 1/5 og LBF med 2/5.  

Den kommunale medfinansiering 0,2 mio. kr. kan finansieres af Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender (Indskud i Landsbyggefonden).

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at helhedsplanen, incl. afledte huslejestigninger, godkendes som ansøgt med en samlet anlægsøkonomi på 55,222 mio. kr.,

 

at den kommunale garantistillelse for støttede lån på i alt 30,566 mio. kr. godkendes, heraf 50% regaranti for 15,283 mio. kr.,

 

at det forudsættes, at der ikke er stilles kommunal garantistillelse for ustøttede lån,

 

at den kommunale kapitaltilførsel 0,2 mio. kr. godkendes og finansieres af det afsatte budget på Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Fruehøjgaard fremsender skema B for helhedsplan for afdeling Fruehøj, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet godkendte den 28. april 2015 skema A for helhedsplan for boligselskabet Fruehøjgaards afdeling Fruehøj. Helhedsplanen er godkendt med en samlet anlægssum på 247 mio. kr. og krav om, at helhedsplanen ikke må medføre væsentlig reduktion i de mindre lejemål.

 

Boligselskabet har efter en arkitektkonkurrence haft anlægsopgaven i licitation. Resultatet er en markant budgetoverskridelse. På baggrund af langvarige forhandlinger med Landsbyggefonden (LBF) og reduktion i projektet fremsender boligselskabet et skema B til godkendelse med en anlægssum på 298 mio. kr. Finansieringen ved støttede lån er mere omfattende end ved skema A. Men realkreditinstituttet har accepteret en lavere garantiprocent. Herning Kommunes garantistillelse og kapitaltilskud er dermed uændrede i forhold til det godkendte skema A. Huslejeniveauet er tilsvarende uændret, da LBF har godkendt driftsstøttelån til afdelingen for at sikre uændret huslejeniveau i forhold til skema A.

 

Byrådet skal godkende skema B, når der er mere end 3% afvigelse i forhold til skema A. Afvigelsen er på 20,8 %.

Sagsfremstilling

Afdeling Fruehøj består af 350 almene familieboliger centralt i Herning by. Afdelingen består af 19 3-etagers boligblokke samt 5 små dobbelthuse bygget i 1½ plan. Afdelingen ligger mellem Brorsonsvej, Grundtvigsvej og Fruehøjvej i gåafstand fra midtbyen.

 

Der har været en arkitektkonkurrence. Herning Kommune var repræsenteret i arbejdsgruppen med deltagere fra Planafdelingen samt Byggesag. Efter licitationen er helhedsplanen reduceret indholdsmæssigt med ca. 26 mio. kr. og ender dermed med en anlægssum på 298 mio. kr. Licitationsresultatet kan ses fra flere sider. Generelt ses det som et udtryk for en vis overophedning af byggemarkedet. Konkret er det særligt håndtering af miljøfarlige stoffer, udskiftning af installationer og arbejde omkring altaner, der er blevet meget dyrere end forventet. Endvidere spiller tidsplanen ind. Helhedsplanen har været længe undervejs.

 

Afdelingens 5 småhuse med til sammen 20 små boliger er taget ud af helhedsplanen. Der bliver alene foretaget almindelig vedligeholdelse på disse boliger. Det betyder, at den i dag forholdsvis lave husleje for disse små boliger ikke påvirkes væsentligt.

 

Af de resterende 330 boliger nedlægges 39. Der er dermed 311 boliger i afdelingen efter helhedsplanen bestående af 291 lejligheder i blokkene og 20 lejemål i 5 små huse. Der etableres øget tilgængelighed i 90 lejligheder.

 

Omdannelsen af boliger:  

 

 

50-64 m2

65-79 m2

80-95 m2

95-110 m2

111 m2 +

I alt

I dag

47 boliger

202 boliger

91 boliger

10 boliger

-

350 boliger

Efter helhedsplan

38 boliger

50 boliger

132 boliger

85 boliger

6 boliger

311 boliger

Det første oplæg før arkitektkonkurrencen

9 boliger

33 boliger

116 boliger

112 boliger

20 boliger

290 boliger

 

Økonomi

Merudgiften finansieres ved forhøjelse af de støttede lån samt afdelingens egen opsparing. Helhedsplanens samlede finansieringsplan ved skema B:

 

 

Skema A

Skema B

Ændring kr.

Ændring i %

Samlede anlægssum

247,017 mio. kr.

298,352 mio. kr.

51,335 mio. kr.

20,8 %

Støttede lån med kommunal garantistillelse (lovkrav om garantistillelse)

124,811 mio. kr.

172,059 mio. kr.

 47,248 mio. kr. 

37,9 %

Realkreditinstituttets krav om garantistillelse (heraf 50% statslig regaranti)

124,811 mio.kr.

106,969 mio. kr.

- 17,842 mio. kr.

- 14,3 % 

Kommunal garantistillelse efter statslig regaranti (ved 62,17 %)

62,405 mio.kr.

53,484 mio. kr.

- 8,921 mio. kr.

- 14,3 % 

Ustøttede lån uden garantistillelse

83,866 mio. kr.

83,866 mio. kr.

Kommunal kapitaltilskud i 1/5-ordning

0,3 mio. kr.

0,3 mio. kr.

0

Tilskud fra LBF

7,000 mio. kr.

7,000 mio.kr. 

 0 

Afdelingens egen opsparing og trækningsret

29,840 mio. kr.

33,927 mio. kr. 

 4,087 mio. kr.

13,7 % 

 

Afdelingen er i dag gældfri.

 

Realkreditinstituttet har oplyst, at de forventer at fastsætte garantiprocenten til 62,17%. Det betyder krav om garantistillelse for 62,17 % af lånets hovedstol. Der er statslig regaranti for 50 % af den garantistillelsen. En garantiprocent på det niveau betyder, at selv om lånebeløbet øges, overstiger den ikke den garantistillelse, Byrådet har godkendt ved skema A.

 

Når det er muligt for afdelingen at bidrage med yderligere opsparing, skyldes det, at tidsplanen for helhedsplanen er skubbet. Det ekstra år til halvandet har betydet ekstra henlæggelser.

 

Huslejeniveauet er uændret i forhold til det godkendte skema A. Det skyldes, at LBF yder afdelingen driftstøttelån med det formål at holde huslejeniveuaet på det godkendte niveau.

Den kommunale medfinansiering til en såkaldt 1/5-ordning er uændret i forhold til skema A.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at skema B for helhedsplan for afdeling Fruehøj med en samlet anlægssum på 298 mio. kr. godkendes,

 

at afdelingens lånefinansiering ved støttede lån 172,059 mio. kr. godkendes med kommunal garantistillelse som godkendt i skema A.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.02.12-A26-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligpakken: Tildeling af kvote til 25 almene boliger på "Alfa-grunden" i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I overensstemmelse med Byrådets beslutning fra juni 2016 om ny model for tildeling af kvoter til boligselskaberne, har kvoten på 25 familieboliger på "Alfa-grunden" i Sunds været i "udbud". Fire boligselskaber er inviteret til at deltage. Tre har givet tilbud, heraf har to tilbudsgivere ikke accepteret grundsælgerens præmisse om at købe 7.500 m2 areal. I praksis giver det et "konditionsmæssigt tilbud".

 

Der er ikke tale om et udbud i juridisk forstand. Der er tale om en forsøgsordning, og i sagen her skitseres tre mulige veje at gå videre med sagen.

Sagsfremstilling

Der er tale om et byudviklingsprojekt i Sunds på en nedlagt industrigrund centralt i byen. Formålet med at boligselskaberne konkurrerer om kvoten er at fremme det mest ønskværdige projekt på givne kriterier. Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 7. november 2016 godkendt 75 % vægtning af økonomi og 25 % vægtning af arkitektur. Efter modtagelse af tilbuddene står det klart, at konkurrencen ikke har fremmet billigere byggeri på Alfa-grunden målt alene på anlægssummen. Den samlede anlægssum afviger ikke væsentligt fra maksimumbeløbet. Men der er ses en spændvidde på huslejeniveauet: Fællesbos husleje er godt 16% lavere end Lejerbos tilbud og 13% lavere end Fruehøjgaards.

 

Grundprisen

Alfa-grunden er privat ejet. Administrationen har været i dialog med sælgeren før udbuddet. Sælger har fastsat sin salgspris på vilkår, der kendes fra blandt andet byudviklingen af Den Gl. Skolegrund i Vildbjerg samt fra byggerierne af ungdomsboliger i Herning midtby. Salgsvilkårene er defineret af sælger. Konkurrenceelementet ligger dermed på selve byggeriet, herunder boligselskabernes evne til at trimme processerne økonomisk.

 

Den nedlagte industrigrund er ca. 15.000 m2. Sælger har udbudt halvdelen, 7.500 m2 til almene boliger og det samme til en privat investor. Administrationen har været i dialog med sælger efter tilbuddene er modtaget. Sælger fastholder fordelingen 50% til almene og 50 % til privat byggeri.  

 

 

Modtagne tilbud

De tre modtagne tilbud kan ikke umiddelbart sammenlignes, idet to af boligselskaberne lægger egne præmisser ind i tilbuddet i form af mindre grundkøb, end sælger har defineret. Den varierende grundpris giver ændrede økonomiske forudsætninger, der ophæver sammenligningsgrundlaget. Det sker med henvisning til, at lokalplanens bebyggelsesprocent kan udnyttes på mindre areal end det udbudte.

  

Fruehøjgaard vil bygge 25 boliger a´ 110 m2 på 7.500 m2 areal til en samlet anlægssum af 52,750 mio. kr. Det giver en m2-pris på boligareal på 19.182 kr.

Der er kalkuleret med en entreprisesum på 34,276 mio. kr.

Huslejeniveauet excl. forbrug er 758 kr. pr. m2. Den månedlige husleje for en lejlighed incl. forbrug er 8.195 kr.

 

Fællesbo vil bygge 25 boliger fordelt med 21 stk. a´ 115 m2 og 4 stk. a´ 70 m2 på 5.820 m2 areal til en samlet anlægssum af 50,174 mio. kr. Det giver en m2-pris på boligareal på 18,631 kr.

Der er kalkuleret med en entreprisesum på 36,289 mio. kr.

Huslejeniveauet på 691 kr. pr. m2 er inkl. varme- og elforbrug, som produceres af huset. Det er en del af byggemetoden, hvorfor m2-prisen ikke kan renses for forbrugsudgifter. Den månedlige husleje for (de store) lejligheder incl. forbrug er 7.139 kr.

 

Lejerbo Herning vil bygge 25 boliger a´ 110 m2 på 5.200 m2 areal til en samlet anlægssum af 49,823 mio. kr. Det giver en m2-pris på boligareal på 18,117 kr.

Der er kalkuleret med en entreprisesum på 33,726 mio. kr.

Huslejeniveauet excl. forbrug er 819 kr. pr. m2. Den månedlige husleje for en lejlighed incl. forbrug er 8.482 kr.

 

Bomidtvest har valgt ikke at byde på projektet. Selskabet skriver, "Bomidtvest vil gerne takke Herning kommune for muligheden at byde på en sådan spændende opgave, men vi vurderer, at betingelserne i udbudsmaterialet herunder prisen for grunden, ikke stemmer overens vores tilgang til et alment byggeri".

 

 

Samlet vurdering

Fælles for alle fire boligselskaber er en seriøs tilgang til opgaven, herunder konkrete vurderinger af den fremtidige målgruppe af lejere til almene boliger i Sunds. De bygger boliger, de tror på kan lejes ud.

 

Fruehøjgaards projekt er det eneste, der er tilpasset grunden. Prisen for det samlede projekt er 1,2 % lavere end det ved lov fastsatte rammebeløb for almene boliger. Det er dermed pr. definition det mest rigtige projekt ift. sælgers præmisse. Huslejen er højere end Fællesbo men lavere end Lejerbo.

 

Fællesbo vil købe 1680 m2 mindre, end projektet er kalkuleret med af sælger. Fællesbo er indstillet på at købe hele grunden men har ikke brug for den til det udviklede projekt. Alt andet lige vil Fællesbos anlægssum øges til 52,631 mio. kr., hvis hele grunden købes. Det er marginalt mindre end Fruehøjgaards tilbud på 52,750 mio. kr.

Lejerbo vil købe 2300 m2 mindre, end projektet er kalkuleret med af sælger. Alt andet lige vil Lejerbos anlægssum øges til 53,179 mio. kr., hvis hele grunden købes. Det er mere end både Fruehøjgaards og Fællesbos tilbud.

 

Forskellene i huslejeniveauet indikerer, at der kan regnes på flere måder. Fællesbos huslejeniveau er markant lavere, og forklaringen er ikke det mindre grundkøb alene. Lejerbo køber mindst areal og har den dyreste husleje. En mindre grund alene er dermed ikke med sikkerhed vejen til et billigere byggeri. Variationerne i entreprisesummerne sammenholdt med huslejen er heller ikke entydige. Lejerbo kalkulerer med den billigeste entreprisesum, men har den dyreste husleje. Det bemærkelsesværdige ved Fællesbos projekt er, at det er energiproducerende huse, hvilket har en væsentlig positiv effekt på huslejeniveauet.

 

 

Planafdelingens arkitektonisk vurdering

 

Lejerbo har sendt forslag med 25 almene familieboliger placeret i 8 klynger med 3 boliger i hver. Der er udnyttet halvdelen af grunden til projektet. Parkeringen er samlet på grundens sydlige areal, hvilket skaber plads til fælles have- og opholdsarealer mellem bygningerne, og sigtelinjer mod Sunds Sø. Bygningerne vender de private opholdsarealer ind mod det store fællesareal. Boligerne er i 2 etager, og der arbejdes med 2 boligtyper, som sammensættes i klynger med 3 boliger. Indretningen er fleksibel og begge boligtyper er på 110 m².  Bygningerne foreslås som modulbyggeri med facader i skiffer og store vinduespartier.

 

Projektet ligger flot på grunden i forhold til omgivelserne, men har meget store fællesarealer i midten, og der er langt fra den fælles parkeringsplads til de nordligste boliger. Bygningerne er orienteret ind mod det store fællesarealer, hvilket er en sympatisk tanke i forhold til brugen af området, men det ligger op til et stort fælles arrangement for at aktivere arealet. Arkitekturen er enkel men alligevel med differentierede facader, som skaber forskellighed i boligerne med en spændende facadebeklædning.

 

 

Fællesbos forslag med 25 almene familieboliger er placeret i 6 stænger med 4 boliger i hver. Der er udnyttet ca. 40% af grunden til projektet. Parkeringen er samlet på grundens sydlige areal, og boligstængerne ligger omkring en fælles adgangssti. Der er et mindre fællesareal mellem bygningerne ud mod Kastanievej. Boligerne er i 2 etager, og der arbejdes med 2 boligtyper, hvor den ene type er 115 m² (21 stk.) med intern trappe, og den anden er 70 m² (4 stk.) lavet som etagebyggeri. Indretningen er fleksibel, og alle boliger har sydvestvendte opholdsarealer. Bygningerne foreslås som energiproducerende huse, som producerer mere energi end boligen bruger. Facaderne har store glaspartier og facader i hvid puds, og der er solceller på alle tagflader.

 

Projektet ligger som en traditionel stang-bebyggelse med en høj udnyttelse af grunden med få fælles opholdsarealer, og der er langt fra den fælles parkeringsplads til de nordligste boliger. Projektet fremhæver sig ved at være energiproducerende huse, som reducerer det samlede forbrug og udgifter til et absolut minimum. Arkitekturen er pæn og enkel med store glaspartier og facader i hvid puds, og de energirigtige materialer er flot integreret i bygningerne.

 

 

Fruehøjgaards forslag til 25 almene familieboliger er placeret som rækkehuse med 5 boliger i hver enhed. Der er udnyttet halvdelen af grunden til projektet med almene boliger og den anden halvdel er udlagt til 19 private boliger i samme stil. Der er privat parkering ved hver bolig og fælles parkeringspladser spredt rundt i området. Der er stier og fælles opholdsarealer mellem bygningerne, og boligerne vender de private opholdsarealer ind mod fællesarealerne. Boligerne er alle i én etage og med et boligareal på 110 m². Indretningen er fleksibel og boligerne fremstår med ensidig taghældning og murede facader. Der er private opholdsrum på begge sider af boligen.

 

Projektet er et traditionelt rækkehusbyggeri, men har den fordel at private og almene boliger får samme udtryk og skaber en helhed i området. De private opholdsarealer i boligen vender ind mod de fælles opholdsarealer, hvor afstanden mellem de private arealer kan virke kort, og bebyggelsen fremstår meget tæt. Arkitekturen er pæn og enkel med murede facader samt en god indretning boligen. De lange adgangsveje og den høje udnyttelse skaber dog en tæt og monoton bebyggelse.

  

 

Beslutnings muligheder

Der ses 3 mulige veje:  

 

A/ Kvoten gives til Fruehøjgaard, der som eneste tilbudsgiver har afleveret et projekt tilpasset hele grunden og dermed er eneste "konditionsmæssige" tilbudsgiver.
For denne løsning taler ønsket om at understøtte byudvikling i Sunds midtby gennem kvoter til almene boliger.

 

B/ Lejerbo og Fællesbo gives mulighed for at rette deres tilbud dog kun for såvidt angår arealkøbet: Altså hvad betyder et grundkøb på 7.500 m2 for deres samlede tilbud og huslejeniveau.

For denne løsning taler ønsket om at fastholde konkurrenceelementet ved at udfordre mest muligt. Fællesbos tilbud viser et huslejeniveau, der er 13% under Fruehøjgaards og dermed potentielt set kan være lavere også ved køb af yderligere grund.

 

C/ Herning Kommune afviser alle tre tilbud med henvisning til, at byggeriet ikke er tilstrækkeligt økonomisk attraktivt. Administrationen påbegynder forhandlinger med grundejeren mhp. at forhandle pris og m2 ned.

For denne løsning taler hensynet til at afprøve, hvad en lavere grundpris kan betyde for huslejeniveauet.

 

Uanset udfaldet betragter administrationen forsøget som lærerigt. Boligselskabernes forskellige tilgange bliver tydeliggjorte og giver anledning til yderligere dialog med boligselskaberne.  

Økonomi

De modtagne tilbud er almindelige familieboliger og ikke indenfor rammerne af regeringens "billige-boliger-pakken". Herning Kommune medfinansierer 10 % af den samlede anlægssum som et såkaldt grundkapital tilskudslån.  

Maximumbeløbet er 53,378 mio. kr. og kommunens andel er dermed max. 5,338 mio. kr. samt garantistillelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at sagen drøftes.

Beslutning

Der arbejdes videre med Fællesbo, der tildeles kvote under forudsætning af, at der kan opnås tilfredsstillende løsning på grundkøbet.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-P19-3-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligpakken: Status på udviklingsprojekt for billige boliger på H. C. Ørstedsvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet vedtog i forbindelse med godkendelsen af Plan for Almene Boliger den 21. juni 2016 pkt. 176 en ny model for at tildele kvoter til nybyggeri. Dels øremærkede kvoter til egentlige udviklingsprojekter, dels kvoter til strategisk byudvikling. Boligselskabet Fællesbo fik samtidig en kvote til et udviklingsprojekt for 65 boliger på Mindeparken / H.C. Ørstedsvej. Der er tale om et forsøgsprojekt med arealoptimering med henblik på at opføre små familieboliger med lav husleje.

 

Fællesbo har meddelt, at projektet ikke gennemføres. Der skitseres i sagen to mulige veje: Kvoten bortfalder som konsekvens af, at det konkrete projekt ikke realiseres. Alternativt beder vi boligselskabet undersøge, om det udviklingsarbejdet for at skaffe billige boliger kan realiseres på et andet sted. Regeringens pulje til billige boliger skal anvendes i indeværende år.

Sagsfremstilling

Fællesbo har i samarbejde med Årstidernes Arkitekter arbejdet med nybyggeri af små almene familieboliger til en billig husleje. Byggeriet var tænkt til at skulle realiseres på vejen og arealerne mellem to eksisterende afdelinger på H.C. Ørstedsvej. Beboerne i afdelingerne har imidlertid ikke godkendt projektet. Fællesbo har meddelt, at projektet ikke realiseres.

 

Regeringen og KL har i topartsaftalen i maj 2016 aftalt en pulje til opførelse af billige boliger. Der er dermed i 2017 mulighed for at finansiere små almene familieboliger med statslig støtte gennem pulje afsat til formålet. Skema A for de konkrete projekter skal være godkendt inden udgangen af 2017. Ubrugte men ansøgte puljebeløb bortfalder, hvis der ikke godkendes konkrete projekter. Pt. er der realistisk set ikke andre projekter end Fællesbos udviklingsprojekt, der kan være klar til godkendelse af skema A inden udgangen 2017.

 

Mulige veje at gå

Udgangspunktet for øremærkede kvoter er, at kvoten bortfalder, hvis det konkrete projekt ikke realiseres.

 

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker at fastholde forsøget med at realisere nybyggeri af små billige boliger, kan Planafdelingen pege på et allerede lokalplanlagt område til formålet. Grunden er privat ejet. Et alternativ til at lade kvoten bortfalde er at bede Fællesbo forsøge at realisere projektet på denne grund. Der er flere ubekendte i sagen, herunder grundens salgspris. En væsentlig del af det udviklingsmæssige forarbejde er gjort af Fællesbo.

 

Såfremt denne vej vælges, forudsættes skema A godkendt inden udgangen af 2017.  

Økonomi

640 mio. kr. er øremærket af staten til nybyggeri af små almene familieboliger. Herning Kommune har søgt sin andel af puljen, svarende til 10,383 mio. kr.

 

Staten yder tilskud svarende til 75 procent af grundkapitalen til en bolig på 40 kvm. Det er en forudsætning for at opnå tilskud at mindst halvdelen af de boliger, hvortil der ydes tilskud, har et bruttoetageareal, der er mindre end 55 kvm. Boligerne må gerne være større, men der ydes kun tilskud på de 75% af grundkapitalen til de første 40 m2.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at kvoten på 65 små familieboliger bortfalder,

 

alternativt

 

at Fællesbo anmodes om at forsøge at realisere projektet på anden grund, idet skema A forudsættes godkendt inden udgangen af 2017.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastholder ambitionen om små billige familieboliger.

Fællesbo anmodes om at forsøge at realisere projektet på anden grund, idet skema A forudsættes godkendt inden udgangen af 2017.

 

Sagsnr.: 00.05.10-Ø34-1-17 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Arealoverdragelse til Fonden for Herning Is-stadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

I forbindelse med udbygning og renovering af Herning Is-stadion har Fonden for Herning Is-stadion et ønske om at erhverve noget mere areal vest for det nuværende is-stadion. Således at det nye indgangsparti mod vest kan disponeres optimalt og få en brugbar størrelse. En del af dette jordstykke tilhører Herning Kommune og forvaltningen anbefaler at overdrage dette areal på et gaveskøde til Fonden for Herning Is-stadion og at de dertilhørende omkostninger dækkes af den i forvejen afsatte økonomi til ”Projekt Ny Holing – Sportscenter Herning”. 

Sagsfremstilling

Med henvisning til alle 3 indkommende tilbud på renovering og udbygning af Herning Is-stadion, hvor alle 3 foreslår udbygning mod vest for at gøre plads til en stor og brugervenlig foyer, så har Fonden for Herning Is-stadion behov for at udvide deres areal mod vest. Således at det projekt, som vælges, kan udføres i sin helhed. Et stykke af det areal som ønskes brugt til udvidelsen tilhører Herning Kommune, benævnt som en del af Matr. 1f, Holing, Herning Jorder. Det drejer sig om ca. 1.000m2. På det vedhæftet kort over området ses Landsinspektørens første udkast til overdragelsen. Alt efter hvilket projekt der bliver valgt, kan det være nødvendigt at udvide dette område. Således at det totale areal til overdragelsen vil blive mellem 700 og 1.000m2. 

Økonomi

Den matrikulære sag

  ca. 18.000 kr.

Udstykningsafgift

          5.000 kr.

Udstykningsgebyr

          3.400 kr.

 

 

Udarbejdelse af gavebrev og skøde

        10.000 kr.

 

 

Tinglysningsafgift

          5.000 kr.

I alt

 ca.  39.400 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at

mellem 700 -1.000m2 af Matr. 1f – Holing, Herning Jorder overdrages på et gaveskøde på 0 kr. til Fonden for Herning Is-stadion, som vist på vedhæftet kort,

at

udgiften på ca. 39.400 kr. finansieres af de forvejen bevilligede midler til ”projekt Ny Holing under henvisning til sagen om ”Frigivelse af anlægsbevilling” behandlet af Byrådet den 15/11 2016, hvor udgiften finansieres af Serviceområde 11 – Idræt og fritid, sted nr. 031079.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Jørgen Krogh og Frank Hyldgaard var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-3-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017- 2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Kaare Hjorth, Andreas Boyschau.

Sagsresume

Forslaget til kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring i perioden 5. oktober - 7. december 2016. På baggrund af veto fra Erhvervsstyrelsen om for store arealudlæg til boliger, blev der fremlagt et forslag til arealreduceringer til offentlig høring i perioden 15. marts til 12. april 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslagene om arealreducering.

 

De indkomne bemærkninger til den første offentlighedsfase indeholder veto fra Erhvervsstyrelsen. Dette veto har forvaltningen forhandlet løsningsforslag til med Erhvervsstyrelsen. Såfremt alle løsningsforslagene imødekommes, vil Erhvervsstyrelsen ophæve sit veto.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplan 2017-2028 fremsendes til endelig vedtagelse efter, at de indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen har været til behandling i fagudvalgene. Fagudvalgenes indstillinger fremgår af bilaget. De indkomne bemærkninger har været til behandling i Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vedrørende de pågældende udvalgs fagområder.

Der er i alt indkommet 42 høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Sammenfatning af de enkelte høringssvar med kommentering og indstillinger fra fagudvalg er samlet i bilag 1a, ” Indstillinger til høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028”. Høringssvarene findes i deres fulde længde i bilag 2a og 2b. 

Forslagene til arealreducering, der har været i offentlig høring i perioden 15. marts til 12. april 2017, er vedlagt som bilag 1b.

 

Punkterne mærket med 0 er forhandlet på forvaltningsplan med Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsens veto ophæves, hvis indstillingerne følges. Kommuneplanen kan ikke vedtages endeligt før Erhvervsstyrelsen har ophævet sit veto.

 

Vedlagt som bilag 3 er et forslag til sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af Kommuneplan 2017-2028.

Bilag 4 omhandler en redaktionel ændring til afsnittet om folkeskoler behandlet af Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017.

 

Forslaget til kommuneplan kan ses på www.kommuneplan.herning.dk.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at bilag 1a godkendes med ændringer til følgende punkter i bilaget:

 

004. Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller til Byplanudvalget, at Byplanudvalget tager stilling til om der skal igangsættes planlægning i form af et tillæg til kommuneplanen, hvor rammeområdet omfatter en total vindmøllehøjde på 140 meter.

Byplanudvalget indstiller, at forslaget til kommuneplan fastholdes med den gældende planlægning med vindmøllehøjde på max 130m.

 

020. Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller til Byplanudvalget, at mulighederne for at etablere et nyt fælles rammeområde for vindmøller og biogas undersøges nærmere i den kommende planperiode.

Byplanudvalget indstiller, at forslag til kommuneplan fastholdes.

 

042. Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslaget til kommuneplan fastholdes.

Byplanudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget på baggrund af indgået aftale, at T1 udgår, da der ikke længere er behov for arealet.

 

040. Byplanudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at muligheden for at udpege arealet vest for 86.BL2 til langsigtet byudvikling undersøges i løbet af planperioden.

Forvaltningen oplyste på mødet, at der har været afholdt møde med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og der oplyses herfra, at der ikke vil ske ændringer på skydebanen som vil imødekomme byudvikling.

I forbindelse med Vind overgår fra landzone til byzone undersøges mulighederne for nye boligområder.

 

at forslag til sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af kommuneplanen som det fremgår af bilag 3 godkendes. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ændring af detailhandelsstruktur i Herning Kommune - Debatoplæg til kommuneplantillæg nr. 1

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Kommunerne har med den nye planlov, der blev vedtaget i Folketinget 1. juni 2017, fået større selvbestemmelse i forhold til planlægning af detailhandelsområder. I perioden op til vedtagelsen af den nye planlov har Herning Kommune modtaget flere henvendelser om placering af nye butikker i eller i nærhed til Herning Aflastningscenteret(Området som indeholder HerningCentret, Bilka og Bauhaus). Forvaltningen indstiller derfor, at debatoplæg til ændring af Herning Kommunes detailhandelsstruktur for aflastningsområder i Herning By sendes i høring. Efterfølgende udarbejdes et konkret kommuneplantillæg for ændring af kommunens detailhandelsstruktur.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 1. juni 2017 vedtaget ny planlov, som på detailhandelsområdet giver de enkelte kommuner større mulighed for selv at planlægge for, hvor de ønsker at placere detailhandel. For Herning Kommune betyder planlovsændringen konkret, at eksisterende aflastningscenter i Herning kan udvides. I perioden op til vedtagelsen af den nye planlov har flere virksomheder, der ikke på nuværende tidspunkt er repræsenteret i Herning Kommune, rettet henvendelse til kommunen med konkrete ønsker om muligheden for at etablere sig i nærheden af aflastningscentret i Herning.

 

Der er udarbejdet et debatoplæg, se bilag 1, der foreslås sendt i offentlig høring i 4 uger for at indkalde til ideer og forslag forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 1 til ændring af Herning Kommunes detailhandelsstruktur for aflastningsområder i Herning By.

 

Kommuneplantillægget bør have til formål at ændre detailhandelsstrukturen således, at der ved eksisterende aflastningscenter i Herning bliver mulighed for at etablere yderligere butikker, både ved omdannelse af eksisterende erhverv og udlæg af nye arealer. Arealerne udlægges til butikker, der ikke rent fysisk eller i sortiment kan indpasses i bymidten.

 

 


Figur 1. Forventet afgrænsning af komuneplantillæg nr. 1.

 

Kommuneplantillægget har ligeledes til formål at udlægge to nye aflastningscentre ved henholdsvis Birk og Vesterholmvej til butikker som outlet, webshop med butiksdel, butikker med særlige transportbehov som køkken og hårde hvidevarer, butikker med et sortiment som indeholder stor del engros, og butikker, der med sortiment ikke typisk betragtes som egentlig detailhandel.

 

Endvidere har kommuneplantillægget til formål at ændre kommuneplanens hovedstruktur så den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker ikke længere fastlægges i de enkelte kommuneplanrammer, men i de konkrete lokalplaner, i overensstemmelse med bestemmelserne i den nye planlov. Dog foretages der ikke ændringer i rammeområder, hvor butiksstørrelsen allerede er vurderet at være af en passende størrelse f.eks. 800 m2, der er mindre end den maksimale i den daværende planlov på 2000m2.

 

Planlovsændringen

Planloven har til formål at modernisere lovgivningen og give bedre rammer til kommuner, borgere og virksomheder. Inden for detailhandel har den nye planlov til formål at skabe grundlag for at øge konkurrencen på detailhandelsområdet og dermed skabe billigere priser ved mulighed for et større udbud af varer.

 

Detailhandelsbestemmelserne liberaliseres på en række områder. De enkelte kommuner kan nu selv fastlægge, hvor der skal være aflastningscentre uden for de definerede bymidter. Der skal dog redegøres særligt for behov og om der er det fornødne kundegrundlag. Derudover skal alle nabokommuner særskilt høres i forhold til udlæg af nye aflastningscentre. Maksimale butiksstørrelser ændres ligeledes; For dagligvarebutik fra nuværende 3500 m2 til 5000 m2 i bymidter og til 3900 m2 i aflastningscentre. For enkeltstående butikker og lokalcentre hæves butiksstørrelsen for dagligvarebutikker fra 1000 m2 til 1200 m2. Udvalgsvarebutikker ændres fra maksimalt 2000 m2 til ikke længere at have en øvre grænse for deres størrelse, andet end det, der fastsættes i en lokalplan og i et detailhandelsområde som helhed. Definitionen af særligt pladskrævende varer ændres fra en eksplicit liste til en eksempelliste.

 

Debatoplægget fremlægges på baggrund af folketingets vedtagelse af planloven den 1. juni 2017. En foreløbig vedtagelse af et egentligt kommuneplantillæg efter den nye planlov skal afvente lovens ikrafttrædelse forventet 15. juni 2017, da ikrafttrædelsen er en forudsætning for, at Herning Kommune kan træffe beslutninger om ændring af de fysiske rammer.

 

Kommuneplantillæggets afgrænsning
Med det kommende kommuneplantillæg foreslås at der ses snævert på udvidelse af aflastningsområdet samt fjernelse af butiksstørrelser på udvalgsvarebutikker. Det skal ses på baggrund af, at en egentlig ændring af kommunens overordnede detailhandelsstruktur bør behandles i forbindelse med en kommuneplanrevision, så placering af områder til butikker og de enkelte butikkers størrelser kan ses i sammenhæng med de generelle byudviklingsønsker.

Det forventes, at der ved udvidelse af aflasningscentret kun gives mulighed for butikker der ikke kan indpasses i bymidten for på den måde at indskrænke udvidelsens påvirkning i forhold til Herning Bymidte. Der bliver således ikke givet mulighed for placering af nye dagligvarebutikker i aflastningsområdet, eller butikker som umiddelbart kan placeres i bymidten.


Der vil i kommuneplantillægget, som udarbejdes på baggrund af debatoplægget, blive redegjort særligt for konsekvensen af at udvide og udlægge de nye aflastningscentre. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at debatoplægget sendes i offentlig høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde vest for Brandevej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har besluttet, at plangrundlaget for et boligområde på boldbanerne til den tidligere Fasterholt Skole skal ændres. Derfor er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 73.B5.1 Boligområde vest for Brandevej i Fasterholt.

 

Fasterholt Skole er solgt til Udviklingsselskabet i Fasterholt ApS, som har til formål at styrke byudviklingen i Fasterholt.

 

Lokalplanforslag nr. 73.B5.1 Boligområde vest for Brandevej i Fasterholt sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

For at tilgodese et fortsat udbud af byggegrunde i Fasterholt, inddrages de tidligere boldbaner til Fasterholt Skole vest for Brandevej til byudvikling. I forbindelse med lokalplanen fastholdes et eksisterende grønt fælles område i lokalplanen.

 

 

 

Lokalplanen

Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. Delområde I udgør den østlige del af lokalplanområdet. Området skal anvendes til grønt område med boldbaner og bypark. Her kan være mulighed for leg, grill med videre. Området forbliver byens grønne område.

Delområde II udgør den sydvestlige del af lokalplanområdet. Det må kun anvendes til boligformål i form af åben / lav boligbebyggelse, fælles friareal og areal til regnvandshåndtering.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må højest være 30. Bebyggelsen må højest opføres i 2 etager. Den maksimale højde på bebyggelsen må være 8,5 meter.

Der er mulighed for at udstykke omkring 6-7 grunde inden for lokalplanområdet.

Befæstelsesgraden for den enkelte grund, må ikke overstige 40 %, for at minimere mængden af overfladevand, der skal håndteres inden for lokalplanes delområde II.

  

Lokalplanenforslaget er i overenstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, som udlægger området til boligformål.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 73.B5.1 - Boligområde vest for Brandevej i Fasterholt foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Drejet i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 51.B4.1 for boligområde ved Drejet i Snejbjerg med henblik på etablering af tæt/lav boligbebyggelse. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et privat byggeønske.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den syd/østlige del af Snejbjerg. Området afgrænses mod vest af Drejet, mod syd af Asylgade, mod nord af eksisterende rækkehusbebyggelse og mod øst af et rekreativt område. Området er ca. 4.200 m².

 

Området er tidligere offentligt ejet, og har været anvendt til dagsinstitution. Ved lokalplanens udarbejdelse er området ikke i anvendelse.

 

 

Lokalplanområde

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen disponeres som et samlet område uden delområder. Inden for området kan der etableres tæt/lav bebyggelse med lodrette lejlighedsskel. Der kan desuden etableres mindre, private haver, veje, stier, fællesarealer samt parkeringsareal.

  

Bebyggelse kan opføres i maksimum 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer.

 

Vejbetjening til området kan ske fra Drejet og Asylet.

 

Der skal etableres gennemgående stiforbindelse i området, der forbinder Drejet mod vest med Studsgårdstien og det rekreative område mod øst.

 

Plangrundlag

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-28, og er indeholdt i rammeområde 51.B4. Der er ikke eksisterende lokalplan for området.

 

Vejnavn

Bygherre foreslår, at det nye boligområde får navnet Parkvænget. Da navnet Parkvænget i Snejbjerg ikke knytter sig til en eksisterende Parkvej, vurderes det ikke at være et naturligt valg. Parkvej findes i Herning og Vildbjerg.

 

Forvaltningen foreslår Stensbjergvænget, hvilket bygherre også har godkendt. Navnet refererer til en gård i området, og er i tråd med flere eksisterende adresser i området. 

 

 

Byplanudvalget har på møde den 22. maj besluttet, at vejnavnet er Stensbjergvænget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 51.B4.1 for boligområde ved Drejet i Snejbjerg foreløbigt vedtagelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19 for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Da lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for lettere erhverv som selvstændige kontorer og liberalt erhverv i den nordlige del af kommuneplanramme 14.E19.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning skal give mulighed for at udnytte et område vest for MCH Mesecenter Herning til erhvervsformål, forlystelsesanlæg og offentlige formål.

 

Den nuværende kommuneplanramme 14.E19 give mulighed for at placere erhvervsvirksomheder i form af for eksempel håndværksprægede virksomheder, maskinfabrikker og spedtions- og transportvirksomheder i miljøklasse 3 - 5. Der kan desuden placeres forlystelsesanlæg og særlige offentlige formål.

 

I forbindelse med sag om ny planlægning for et familieunderholdningscenter på hjørnet af Mads Eg Damgårds Vej og Baggeskærvej godkendte Byplanudvalget, at en ny lokalplan for området også skal give mulighed for lettere erhverv som selvstændige kontorer og liberalt erhverv i den nordlige del af området. Kommuneplantillægget giver derfor mulighed for virksomheder i miljøklasse 1 - 4 i den nordlige del af området. Forvaltningen vurderer, at placeringen ved trinbrættet på Herning-Skjernbanen og MCH Messecenter Herning kan være en god placering for kontorer, liberale erhverv og lignende.

 

Den sydlige del af rammeområde 14.E19 grænser op mod et erhvervsområde med mulighed for tungere erhverv. Derfor giver kommuneplantillæget ikke mulighed for kontorer og liberalt erhverv her, men fastholder miljøklasse 3 - 5.

 

 

 

Kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 kan ikke vedtages endeligt før Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 14.E19.2 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at bygge et familieoplevelsescenter med bowlingbaner, indendørs minigolf, lasergame, restaurant med mere på hjørnet af Mads Eg Damgårds Vej og Baggeskærvej. Byplanudvalget godkendte på mødet den 20. februar 2017, at der kunne igangsættes ny planlægning for at give mulighed for at bygge oplevelsescenteret.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udnytte et område ved Baggeskærvej i det sydvestlige Herning til erhverv, forlystelser og visse offentlige formål. Det fastlægger desuden bestemmelser for bebyggelse, skiltning, parkering og beplantning.

Sagsfremstilling

Område

Forslag til lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej omfatter et område på ca 60.000 m² i det sydvestlige Herning. Lokalpanens område ligger mellem parkeringspladserne ved MCH Messecenter Herning (MCH) og jernbanen mellem Herning og Skjern. Det anvendes i dag til forskellige former for erhverv, ligesom de omkringliggende områder. Toget mellem Herning og Skjern har stoppested i den nordlige del af området.

 

Luftfoto med lokalplanområdet markeret med hvid, stiplet linje.

 

Anvendelse

Hele lokalplanens område må anvendes til:

 • Erhverv
 • Forlystelsesanlæg og oplevelsesformål med tilhørende restauranter, caféer og lignende
 • Indendørs pladskrævende offentlige fritidsaktiviteter som klatring, skaterbaner og lignende
 • Engrossalg i form af showrooms og lignende

 

Delområde I, der ligger ved stoppestedet på jernbanen og er synligt fra parkeringspladserne ved MCH, må anvendes til virksomheder i miljøklasse 1 - 4 som for eksempel:

 • Lettere erhverv som kontorer, liberalt erhverv og servicevirksomheder
 • Håndværksprægede virksomheder
 • Servicestationer
 • Speditions- og transportvirksomheder
 • Produktions-, lager- og engrosvirksomheder

 

Delområde II, der grænser op til et erhvervsområde med mulighed for tungere erhverv mod syd, må anvendes til virksomheder i miljøklasse 3 - 5 som for eksempel:

 • Håndværksprægede virksomheder
 • Servicestationer
 • Maskinfabrikker
 • Værksteder
 • Speditions- og transportvirksomheder
 • Produktions-, lager- og engrosvirksomheder og lignende

 

 

Lokalplanforslagets kortbilag 

 

Bebyggelse

Forvaltningen har vurderet at den eksisterende bebyggelse inden for området kan nedrives, da den ikke har høj bevaringsværdi.

 

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er 60 %. Ny bebyggelse skal placeres inden for lokalplanens byggefelter. Mod Baggeskærvej skal minimum 75% af facaden placeres i en facadebyggelinje 5 meter fra vejen. Ny bebyggelse skal placeres minimum 30 meter fra det nuværende jernbanespor. Både for at sikre bebyggelsen mod støj og vibrationer samt for at sikre mulighed for en bedre togbetjening af området og MCH i fremtiden.

 

Bebyggelsen må opføres i op til 3 etager og 16 meters højde. For at sikre et indbydende og overskueligt område fastlægger lokalplanen bestemmelser for skiltning samt opstilling af flagstænger.

 

Vej, sti og parkering

Lokalplanormrådet skal vejbetjenes fra Baggeskærvej. I den nordlige del af området udlægger lokalplanen et areal til stiforbindelse mellem stoppestedet på jernbanen og Baggeskærvej. Det sikrer offentlighedens adgang til stoppestedet.

 

Lokalplanen fastlægger, at der skal anlægges en parkeringsplads pr. 50 m² areal til erhverv eller offentlige formål. Ved restaurationer skal der anlægges 1 parkeringsplads pr. 8 siddepladser. Parkeringspladser kan anlægges på terræn, i kælder eller i parkeringshus.

 

Beplantning

Mellem Baggeskærvej og byggefelterne skal der plantes en trærække for at tilføre området landskabelig kvalitet og understrege vejens forløb.

 

I den nordlige del af området er der en beplantning af større træer, der skal bevares med sin karakter af lund. Træerne tilfører området en landskabelig kvalitet og er med til at give togpassagererne en smuk og indbydende ankomst til området.

 

I den sydlige del af området er der et plantebælte mod jernbanen. Det skal bevares som afskærmende beplantning mellem jernbanen og erhvervsområdet.
 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 14.E19.2 for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørerende en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 20 udlægges et nyt rammeområde 29.E13 Erhvervsområde for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål.

 

Rammeområde 29.E13.1 Erhvervsområde for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds fastlægger bestemmelser for bebyggelsesforhold, infrastruktur, miljøforhold, opholdsarealer og zoneforhold.

 

Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og med en højde på mere end 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 %. Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. ansatte. Den mindst tilladte miljøklasse er 3 og den maksimalt tilladte miljøklasse er 5. Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 10 % af etagearealet.

 

Rammeområdet ligger i landzone, og skal forblive i landzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028, er en forudasætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 29E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds.

 

Med den forestående ændring af planloven forventes en skærpet regulering af erhverv i det åbne land.  Forvaltningen bemærker derfor, at der kan være risiko for at Erhvervs- og Vækstministeriet vil nedlægge veto mod forslaget.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 Erhvervsområde for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 20. februar 2017 (punkt 29) besluttet at igangsætte planlægning for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds.

 

Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds, som giver mulighed for at opføre 1.450 m2 ny bebyggelse.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor den ledsages af kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende mellem Sindingvej og Sunds Omfartsvej. Området afgrænses mod vest, nord og syd af landbrugsarealer. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af en landbrugsejendom med tilhørende minkfarm. Lokalplanområdet er ca. 1,56 ha.

 

Lokalplanforslaget er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder, at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører, skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden ét år efter driften er ophørt. Lokalplanforslagets bonusvirkning kan ikke pålæggets eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for området.

 

Lokalplanens indhold

Bebyggelse kan opføres som erhvervsbebyggelse op til 1.450 m2.Bebyggelse må opføres med en højde på maksimalt 8,5 meter. Der kan etableres tekniske anlæg med en højde på op til 12 meter over det naturlige terræn. Bebyggelse skal så vidt muligt opføres med samme farvenuancer på facader og tag som de nuværende bygninger.

 

Natur

Lokalplanen stiller krav om etablering af 5 meter brede beplantningsbælter for at afskærme virksomheden med det åbne land. En del af den eksisterende beplantning i området kan indgå i beplantningsbælterne.

 

Vejadgang

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Hollingholtvej, hvor de eksisterende adgangsveje benyttes.

 

Parkering

Der skal etableres parkering svarende til minimum 1 p-plads pr. ansatte. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 29.E13.1 virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

I forbindelse med ønske om ændret skiltning m.m. i erhvervsområdet nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej har forvaltningen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at udarbejde en lokalplan for området.

 

For at tilvejebringe det kommuneplansmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 51.E2.3 for et Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplantillæg 2017 - 2028.

 

Sagsfremstilling

Lokalplan 51.E2.3 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017 - 2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser og zoneforhold og ledsages derfor af tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Tillæg nr. 22 kan tidligst vedtages efter endelig vedtagelse af forslag til kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget aflyser også rammeområde 51.BL5. Området overgår til et nyt rammeområde 51.E4. Anvendelsen ændres fra blandet bolig og erhverv til erhverv med mulighed for hotel/Break & Breakfast.

 

Tillægget aflyser rammeområde 51.BL4. Området overgår til rammeområde 51.E2. Anvendelsen ændres fra blandet bolig og erhverv til erhverv. Der er tilføjet zoneforhold i ramme 51.E2, som foreskriver, at landzoneareal indenfor lokalplanområdet skal overføres til byzone. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Sagsresume

I forbindelse med et ønske om ændret skiltning m.m. i erhvervsområdet nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej vurderer forvaltningen det hensigtsmæssigt, at der udarbejdes lokalplan for området med henblik på, at der fastsættes nærmere regler for skiltning, adgangsforhold med mere.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 51.E2.3 (bilag 1), som giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer. Lokalplanen har også til formål at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og fremtræden, herunder nærmere regler for skiltning.

 

Forslag til lokalplan 51.E2.3 Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Snejbjerg. Lokalplanområdet er afgrænset af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej mod syd, Snejbjerg Kirke mod vest, boligbebyggelse i Snejbjerg mod vest og nord, Herning Fiskepark mod nord og mod øst af Autismecenter Vest. Forslag til lokalplan 51.E2.3 omfatter et område på ca. 19 ha.

 

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 51.E2.3 (bilag 1) giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5 og detailhandel for særligt pladskrævende varer.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I, II, III, IV, Va og Vb. I delområde I kan der etableres erhverv i miljøklasse 1-3. I delområde II kan der etableres erhverv i miljøklasse 3. I delområde III kan der etableres erhverv i miljøklasse 3 samt butikker til detailhandel med særligt pladskrævende varer. I delområde IV kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5. I delområde Va og Vb kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5 samt butikker til detailhandel med særligt pladskrævende varer.

 

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til anvendelse og byggefelter.

 

Et af lokalplanens formål er endvidere, at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte. Forvaltningen har udarbejdet et princip for placering af skiltning, som er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. Princippet er endvidere indarbejdet i lokalplan 51.E3.1 Erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Princippet skal give de samme muligheder og sikre et mere ensartet udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Princippet er, at der kun inden for den miderste tredjedel af grundens facadelængde mod Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej kan placeres ét fritstående skilt. Dette princip gælder endvidere ved udstykning eller sammenlægning af matrikler.

 

Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der kan opstilles højere fritstående skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Bestemmelserne om skiltning er de samme som i lokalplan syd for Snejbjerg Hovedgade.

 

Vejadgang

Den overordnede vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Snejbjerg Hovedgade, Ringkøbingvej, Lerbjerg og Gødstrupvej. Lokalplanen giver mulighed for etablering af to nye vejadgange fra henholdsvis Ringkøbingvej til Langvadbjerg og Snejbjerg Hovedgade til.

 

Bevaring

Lokalplanen fastsætter krav om bevaring af støjvold og beplantning på støjvold mod boligkvarteret Solbjerg.

 

Biludstilling 

I området findes bilforhandlere, som anvender det grønne forareal mellem Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade og Langvadbjergvej til biludstilling. For at sikre et grønt udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej fastsætter lokalplanen bestemmelser om, at biludstilling må foregå fra midten af det grønne areal til Langvadbjergvejs vejskel.

 

Smukke Indfaldsveje

I forlængelse af strategien for "Smukke Indfaldsveje" er der skitseret på forskønnelse af strækningen mellem Herning og Snejbjerg med henblik på at vejens profil bliver mere bymæssig. Dette projekt forventes gennemført i 2018.

 

Plangrundlag

Lokalplan 51.E2.3 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser, zoneforhold og afgrænsning af rammeområde og ledsages derfor af forslag til kommuneplantillæg nr. 22.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 51.E2.1 Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 for boligområde ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 24. januar 2017 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kærmindevej i Herning. Forslag til tillæg nr. 2 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 12.B12.8 for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 23. marts 2017. Der er indkommet én henvendelse med spørgsmål til lokalplanen. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Sagsfremstilling

Intentionen i det gældende rammeområde 12.B12 er bebyggelse med en åben/lav karakter og en bebyggelsesprocent på maks. 30.

Rammeområde 12.B12 ændres for at give mulighed for tættere bebyggelse i et område ved Gl. Landevej. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om at udvikle boliger i området.

Tillægget ændrer bestemmelser om bebyggelsesprocenten, antal p-pladser pr. bolig, antal boliger pr. matrikel samt krav til friareal.

 

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 2 gives der på matrikel nr. 2018m Herning Bygrunde, på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget, mulighed for både etagebebyggelse og tæt/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 75.
Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager med en højde på maks. 8,5 m. Der gives mulighed for flere boliger på matriklen, og der skal etableres opholdsarealer på mindst 50% af boligetagearealet til etagebyggeri og 100% af boligetagearealet til tæt-lav byggeri. Der skal endvidere etableres 1 p-plads pr. bolig til etagebebyggelse og 1½ p-plads pr. bolig til tæt-lav bebyggelse.

 

Rammeområde 12.B12 ændrer ikke fysisk afgrænsning.

 

Tillæg nr. 2 har været i offentlig høring fra d. 26. januar 2017 til den 23. marts 2017. Der er ikke indkommet indsigelser og bemærkninger.

 

Tillæg nr. 2 kan tidligst vedtages endeligt efter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 24. januar 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.B12.8 for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning samt forslag til tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 23. marts 2017. Der er indkommet én henvendelse med spørgsmål til planforslagene.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 1218m, Herning Bygrunde, der har et areal på 1201 m². Området er beliggende nord for Herning midtby på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget, der afgrænser området mod øst og syd. Mod vest afgrænses området af en række træer mod naboejendommen, der er et toetages lejlighedskompleks. Mod nord afgrænses området af en villagrund.

 

Eksisterende bebyggelse

I området findes en eksisterende bygning fra 1937. Bygningen er opført i 2 ½ etager med kælder og er ombygget fra 6 store lejligheder til 18 små boliger i form af værelser til udlejning – i alt 560 m² boligareal.

 

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at give mulighed for boligbebyggelse, der er indpasset i bymiljøet på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning. Det er også lokalplanens formål at sikre etablering af grønne friarealer til boligerne. Lokalplanen skal også sikre mulighed for parkeringspladser til ny bebyggelse samt vejadgang til områdets boliger. Der er mulighed for at opføre 8 nye boliger. Hvis eksisterende bebyggelse bevares, kan der dog kun opføres 4 nye boliger umiddelbart nord for den eksisterende bebyggelse.

 

Der stilles krav om en bebyggelsesprocent på maksimum 75. Ny bebyggelse skal tilpasses det omkringliggende bymiljøs arkitektoniske udtryk. Dette sikres bl.a. ved at udlægge et byggefelt, der flugter med villabebyggelsen langs Rosenvænget. Der gives mulighed for at opføre karnapper, der flugter med lokalplanområdets eksisterende bygning på op til 5 meter i bredden. For at sikre en bygningsskala, der passer ind i området, stilles der krav om en bygningshøjde på maks. 8,5 meter i maks. 2 etager og en husdybde på maks. 10 meter.

 

Planforhold

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocenten, antal p-pladser pr. bolig, antal boliger pr. matrikel samt krav til friareal, hvorfor der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028.  

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 23. marts 2017.

 

Der er indkommet én henvendelse fra naboer til lokalplanområdet med spørgsmål og bemærkninger til lokalplanen. Spørgsmålet omhandler Herning Kommunes hjemmel til at nedlægge eksisterende parkeringspladser. Endvidere mener naboerne, at lokalplanområdets beboere har vundet hævd på parkeringsarealet.

 

Forvaltningen vurdering 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af byggeri på et areal, der i dag anvendes til parkering. Arealet er imidlertid ikke registreret som parkering, hvorfor der i den pågældende sag ikke er tale om nedlæggelse af p-pladser. Herning Kommune har ikke hjemmel til at kræve arealet opretholdt til parkering.

Det at vinde hævd er at vinde ret til ellers uretmæssig brug. Man kan ikke vinde hævd i henhold til aftale. Lejerne i ejendommen Gl. landevej 22 kan derfor formentlig ikke vinde hævd på brugen af parkeringspladserne, idet den ret sikkert er sket efter aftale med udlejer. Der stilles i lokalplanen krav om etablering af 1 p-plads pr. ny bolig i etagebyggeri og 1½ p-plads pr. ny bolig i tæt-lav byggeri. Der stilles endvidere krav om, at der skal udlægges areal til 6 p-pladser til det eksisterende byggeri. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 12.B12.8 for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 for område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på møde den 24. januar 2017 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum.

 

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017. Der er i perioden indkommet én indsigelse til planforslagene. Indsigelsen vedrører ikke forhold i kommuneplanen.

 

Kommuneplantillæg nr. 6 for et område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum skal give mulighed for at udstykke et område umiddelbart vest for Aulum bymidte til boliggrunde.

 

Kort med oversigt over fremtidig (fuldt optrukken linje) og nuværende (stiplet linje) afgrænsning af rammeområder 01.B14 og 01.OF7

 

For at give mulighed for en stor variation af bomuligheder tilføjes med kommuneplantillæg nr. 6 muligheden for at opføre åben/lav bebyggelse i rammeområde 01.B14. Samtidig overføres der i kommuneplantillæg nr. 6 en mindre del af rammeområde 01.OF7 til rammeområde 01.B14 for at rammeområdernes afgrænsning bliver i overensstemmelse med de faktiske forhold. Der ændres ikke på rammebestemmelserne for rammeområde 01.OF7.

 

Tillæg nr. 6 kan tidligst vedtages efter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 har været i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017. Der er indkommet en indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, se bilag. Indsigelsen er fremsendt på vegne af Aulum Vandværk og omhandler vandværkets interesser i forhold til støj og adgangsforhold. Forvaltningen har vurderet, at indsigelsen ikke vedrører forhold i kommuneplantillægget. Indsigelsen vil blive behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum.

 

Kommuneplantillæg nr. 6 fremsendes derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum endeligt vedtages.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på møde den 24. januar 2017 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum.

 

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017. Der er i perioden indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Lokalplanforslag nr. 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01.B14.1 er udarbejdet på baggrund af et ønske om ny planlægning for området, der først og fremmest giver mulighed for en større variation af boformer, men som ligeledes kan danne grundlag for udbud af grunden. I lokalplanen medtages yderligere Aulum Vandværks grund samt det store rekreative areal for at sikre en samlet disponering af området.

 

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 4 ha, som ligger i den vestlige del af Aulum. Lokalplanen omfatter matr.nr.: 1fc, det meste af matr.nr. 1fs samt del af matr. nr. 3a og 1a, alle Lundgård, Avlum. Området ligger i byzone og området er i dag udlagt til bolig- og rekreative formål, men anvendes ved planens udarbejdelse udelukkende som et rekreativt areal.

 

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af daginstitutionen ”Hobitten” og Vestergade, og mod øst af jernbanen. Mod syd og vest afgrænses området af boligområdet Lundgårdsparken. Inden for lokalplanområdet er den eneste eksisterende bebyggelse Aulum Vandværk.

 

Luftfoto over lokalplanområdet med inddeling i delområder.

 

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, og ledsages derfor af tillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen til bolig- og rekreative formål, og inddeler området i 4 delområder.

 

Delområder

Området er disponeret med 4 delområder, hvor delområde I omfatter areal til ny boligbebyggelse, vejadgang, parkering og friarealer. Bebyggelsen kan opføres som enten åben/lav, tæt/lav eller som sammenbygget bebyggelse på sokkelgrunde. Fælles for alle bebyggelsestyper er at de højest må opføres i 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter. For åben/lav bebyggelse er bebyggelsesprocenten fastsat til maksimum 30, mens den for tæt/lav bebyggelse, herunder også bebyggelse på sokkelgrunde, maksimum må være 40. Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser for vejbredde og -adgang inden for lokalplanområdet samt at veje skal etableres med fortov i den ene side. Lokalplanforslaget fastsætter ligeledes krav til opholdsarealer og parkeringspladser for henholdsvis åben/lav, tæt/lav og bebyggelse på sokkelgrunde.

 

Delområde II omfatter Aulum Vandværk samt areal til vandindvinding.

 

Delområde III omfatter areal til vandindvinding, jernbanedrift og et eksisterende areal med fredskov.

 

Delområde IV omfatter det rekreative areal og det markante beplantningsbælte, der grænser op til delområde I. Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for karakteren af et sammenhængende beplantningsbælte, dog kan det renoveres, så det får en mere åben karakter, og gennembrydes af stier, hvor det er hensigtsmæssigt.

 

Terrænreguleringen mellem delområde I og III har kulturhistorisk værdi, da den vidner om at arealet tidligere har været anvendt til stadion. Derfor indeholder lokalplanforslaget bevarende bestemmelser for terrænreguleringen.

 

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017. Der er indkommet én indsigelse. Indsigelsen er vedlagt som bilag.

 

Indsigelsen er fremsendt på vegne af Aulum Vandværk, og omhandler flere detaljer i lokalplanens bestemmelser, der vil blive taget højde for i forbindelse med byggemodning af området. Indsigelsen berører primært 2 emner: støjforhold og adgangsforhold. Forvaltningens uddybende kommentarer til indsigelsen kan ses i Bilag 2, mens forvaltningens opsummerende bemærkning er markeret med kursiv nedenfor.

 

1)     Støjforhold

Indsiger gør indsigelse mod lokalplanens bestemmelser om etablering af støjdæmpende foranstaltninger langs delområde 3. Indsiger gør ligeledes opmærksom på, at der bør være et krav om støjafskærmning mellem delområde 1 og 2 på grund af støj fra vandværkets bygninger, og foreslår, at denne støjafskærmning etableres vest for stien c-d.

 

Der bør ikke etableres støjafskærmning, hvor indsiger foreslår, da dette ikke vil have nogen væsentlig virkning på grund af terrænforhold. Herning Kommune har desuden modtaget en ansøgning fra Aulum Vandværk, der ønsker at ændre filtermetode, sløjfe de åbne filtre og indsætte et nyt sæt lukkede filtre.  I samme forbindelse nedlægges iltningstrapperne og reaktionsbassinet. Ansøgningen er ikke færdigbehandlet endnu, men det formodes dog, at eventuelle støjgener fra iltningstrapperne blot vil være midlertidige, og det vurderes derfor ikke at være nødvendigt med en støjmur.

 

2)     Adgangsforhold

Indsiger foreslår, at der tinglyses en vejret for stierne a-b og c-d, da de er af væsentlig betydning for vandværkets drift. Indsiger er ikke enig i, at stien c-d skal have fast belægning. Indsiger mener ikke, at den eksisterende (vand-) forsyningsledning langs skellet til matr. nr. 1gx (institutionen) er nærmere beskrevet i lokalplanens bestemmelser. Indsiger mener, at det bør fremgå af lokalplanen, at der ikke må etableres midlertidige eller varige forhold, der kan skade ledningen eller hindre adgang til vedligeholdelse eller udskiftning.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at man ikke med lokalplanens bestemmelser kan tinglyse en vejret, men blot udlægge vejens eller stiens forløb. Stiens forløb er netop markeret på kortbilag 2, og sikrer således vandværkets adgang til vandboringerne syd for.

 

Af miljømæssige hensyn er det et krav i lokalplanens bestemmelser, at stier befæstes med en uigennemtrængelig belægning, da der skal færdes motorkøretøjer derpå. En fast belægning gør det muligt at opsamle overfladevand. Da det kun er vandværkets motorkøretøjer, der skal færdes på stien, der ellers vil være forbeholdt cyklister og gående, foreslår forvaltningen, at kravet til "at stier etableres med en uigennemtrængelig belægning" fjernes i lokalplanens bestemmelser.

 

Af lokalplanens § 6.4 fremgår det: ”Der må ikke bebygges eller beplantes med træer inden for en afstand af 5 meter fra de på kortbilag 2 viste ledningstracéer.” Der er dermed i lokalplanen taget hensyn til forsyningsledninger. Stien a-b etableres langs med vandledningen, og sikrer således adgang for vandværket til vandledningen. Støjmuren placeres i skel, og bør derfor heller ikke påvirke adgangen til vandledningen i forbindelse med udskiftning eller vedligehold.

 

 

Forvaltningen vurderer, at den indkomne indsigelse ikke i sig selv bør medføre ændringer til lokalplanforslaget, men anbefaler dog, at kravet til fast belægning på stier fjernes fra lokalplanens bestemmelser, da dette efter nærmere overvejelser ikke er nødvendigt med den mængde motordrevet trafik, der forventes på stierne i området, og da kravet ligeledes vil pålægge grundejerforeningen unødige omkostninger i forbindelse med byggemodning og vedligehold af arealet. Forvaltningen indstiller derfor lokalplanforslaget til endelig vedtagelse, med den ene ændring, at lokalplanens bestemmelse 4.6 ændres fra "Der udlægges sti a - b og c - d i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne anlægges med en fast belægning med en bredde på minimum 3 meter. Stierne anlægges langs den nordlige og den østlige afgrænsning af delområde I" til "Der udlægges sti a - b og c - d i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne anlægges med en bredde på minimum 3 meter. Stierne anlægges langs den nordlige og den østlige afgrænsning af delområde I."

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 01.B14.1 for område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum endeligt vedtages, dog således,
at lokalplanens bestemmelse 4.6 ændres til "Der udlægges sti a - b og c - d i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne anlægges med en bredde på minimum 3 meter. Stierne anlægges langs den nordlige og den østlige afgrænsning af delområde I.".

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-17 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 7. marts foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej i Aulum. Forslag til tillæg nr. 3 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 01.e6.1 for et erhvervområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er indkommet én indsigelse og tre bemærkninger til planforslagene. Disse er behandlet under dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af lokalplan 01.E6.1. Der har endvidere været dialog mellem Herning Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til en præcisering i kommuneplantillæg nr. 3.

Tillæg nr. 3 fremsendes til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Intentionen i gældende rammeområde 01.E6 er at give mulighed for erhverv i miljøklasse 3-6, herunder industri, lager- og værkstedsvirksomheder, service og detailhandel samt offentlige formål. Der er ikke mulighed for liberale erhverv, som f.eks. selvstændige kontorer. Rammeområdet ændres for at give mulighed for liberale erhverv. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om at etablere en sundhedsklinik i området, som kategoriseres som liberalt erhverv.

 

Med tillæg nr. 3 ændres anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 01.E6, så der fremtidigt vil være mulighed for at etablere liberale erhverv i området. I den forbindelse er bestemmelserne for miljøklasser også justeret, så der fremtidigt er mulighed for miljøklasse 2-4 i stedet for nuværende miljøklasse 3-6. Dette er for at skabe en bedre sammenhæng til de ønskede funktioner i området og i de tilstødende områder. Rammeområdet er aflastningscenter i Aulum, og der vil fremadrettet stadig være mulighed for detailhandel i området. Dog gives der ikke længere mulighed for dagligvarerbutikker, der forbeholdes Aulum bymidte for at styrke byens handelscentrum.

 

Rammeområde 01.E6 ændrer ikke fysisk afgrænsning.

 

Forslag til tillæg nr. 3  har sammen med lokalplanforslag 01.E6.1 været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er indkommet én indsigelse og tre bemærkninger til planforslagene. Disse er behandlet under dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af lokalplan 01.E6.1. Der har endvidere været dialog mellem Herning Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til en præcisering i kommuneplantillæg nr. 3. Ministeriet ønsker en præcisering af, at området ligger i et OSD område. I den forbindelse tilføjes følgende i tillæg nr. 3:

"Kommuneplanramme 01.E6 ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er derfor et vigtigt område til almen vandforsyning. Kommuneplantillægget foretager ikke ændringer af anvendelsen for OSD udpegningen. Den generelle ændring af virksomhedsklasser fra 3-6 til 2-4 må betragtes som en øget beskyttelse af grundvandet. Den konkrete lokalplan 01.E6.1 styrker dette yderligere.

Ændringerne i kommuneplanramme 01.E6 sker i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 retningslinjer for grundvand. Det er vurderet at tillægget skaber "ingen ændring i" eller en bedre beskyttelse af grundvandet."

 

Tillæg nr. 3 kan tidligst vedtages endeligt samtidig med endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej endeligt vedtages med ovenfor stående tilføjelse.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet d. 7. marts 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 01.E6.1 for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum samt tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er indkommet én indsigelse og tre bemærkninger til forslagene. Der har endvidere været dialog mellem Herning Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til Kommuneplantillæg nr. 3. Dette er behandlet under dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af tillæg nr. 3.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i et erhvervsområde i den sydvestlige del af Aulum. Området er afgrænset af Jersildvej mod nordvest, af Industrivej Syd mod nordøst, af lokalplan 1.32 mod sydøst og af Hovedvej A18 mod sydvest. Lokalplanområdet har et areal på ca. 255.000 m2. Området anvendes i dag til erhvervsformål og er omfattet af lokalplan 1.31, der ved endelig vedtagelse af lokalplan 01.E6.1 erstattes af denne. Der findes forskellige virksomheder i området. Størstedelen af arealet er dog endnu ikke bebygget og benyttes til jordbrug. Der findes i området forskellige bygninger som f.eks. en bilforhandler med værksted, en produktionsvirksomhed, der fremstiller bordplader, kontorbygninger med lettere produktion, en maskinhal, en lille brandstation og et par nedlagte landejendomme.

 

 

Luftfoto med lokalplanafgrænsningen

 

Lokalplanens indhold

Det er formålet med lokalplanen at udlægge området til erhvervsformål og offentlige formål. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets trafikale forhold og fremtidige bebyggelse. Endvidere fastlægger lokalplanen principper for det grønne bælte mellem bebyggelsen og Hovedvejen. Endelig skal loklaplanen give mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse.

 

Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder med forskellige anvendelsesmuligheder. Lokalplanområdet er disponeret, så der i den nordlige del kan etableres detailhandel og liberale erhverv.

Lokalplanområdet kan helt overordnet anvendes til erhvervsformål herunder detailhandel, offentlige samt rekreative formål.

Delområde I må kun anvendes til brandstation og lignende offentlige formål.

Delområde II kan anvendes til virksomheder i miljøklasse 2-4 - herunder detailhandel for udvalgsvarer, liberalt erhverv som f.eks. kontor, sundhedsklinik, tankstation, værksteder mv.

Delområde III kan anvendes til virksomheder i miljøklasse 2-4.

Delområde IV er udlagt til et grønt friareal mellem erhvervsområdet og Hovedvejen.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse med en synlig beliggenhed ved indkørslen til Aulum. Derfor stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse skal fremstå som en helhed med hensyn  til farver, form og materialer inden for den enkelte ejendom.

 

Sydvest for delområde II og III er der udlagt et grønt bælte på ca. 35 meter - delområde 4, der skal danne afgrænsning af erhvervsområdet mod Hovedvejen. I skel mellem erhvervsområdet og det grønne bælte står en række høje popler. Det grønne bælte er tiltænkt grupper af træer, der på sigt skal ”afløse” poppelrækken, da poplerne har en begrænset levetid. Lokalplanen stiller krav om, at poplerne ikke må fældes, før der er etableret ny beplantning efter en samlet beplantningsplan for hele strækningen med erhvervsområder langs Hovedvejen.

I det grønne bælte kan der endvidere etableres en sti. 

 

Indsigelser og bemærkninger

Forslag til lokalplan 01.E6.1 og tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er indkommet én indsigelse og tre bemærkninger til forslagene. Disse er behandlet i "Indsigelsesnotat lokalplan 01.E6.1". Der har endvidere været dialog mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen i forhold til Kommuneplantillæg nr. 3. Dette er behandlet under dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af tillæg nr. 3.

 

Indsigelsen kommer fra en grundejer i området og omhandler forslag til anden delområdeafgrænsning.

Bemærkningerne kommer fra en grundejer i området, Museum Midtjylland og Eniig og omhandler henholdsvis ønske om mulighed for fremtidig udvidelse af virksomhed, supplement til tekst om fortidsminder i lokalplanen samt ledningsoplysninger.

  

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at lokalplan 01.E6.1 kan endeligt vedtages med den supplerende tekst fra Museum Midtjylland som den eneste ændring: ”Der er i forbindelse med udgravningerne forud for anlæggelsen af den nye motorvej konstateret meget omfattende skjulte fortidsminder i området. Både i form af grav- og bopladser fra flere pe-rioder af oldtiden.

Inden eventuelle nye anlægsarbejder som omfatter jordarbejde af nogen art, bør en eventuel bygherre konsultere Museum Midtjylland, og der bør generelt gennemføres forundersøgelser for at-foregribe uhensigtsmæssige fordyrelser og forsinkelser af de påtænkte anlægsarbejder”

 

Forvaltningen er iøvrigt gjort bekendt med, at den klinikejer, hvis ønske om opførelse af klinik på Farvervej, ligger til grund for udarbejdelse af nærværende lokalplan, har søgt byggetilladelse til opførelse af en klinik på en anden lokation i Aulum.

 

Lokalplan 01.E6.1 kan tidligst vedtages endeligt samtidig med endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 01.E6.1 for erhvervsområde ved Hovedvejen og Industivej Syd i Aulum endeligt vedtages med ovenfor nævnte ændring.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 for ophævelse af lokalplan for fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har den 7. marts 2017 foreløbig vedtaget forslag om ophævelse af lokalplan nr. 89.S5.1 Fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub og kommuneplantillæg nr. 10 for ophævelse af rammeområde 89.S5. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Ophævelse af lokalplan nr. 89.S5.1 Fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub og tillæg nr. 10 for ophævelse af rammeområde 89.S5, forelægges hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 89.S5.1 ønskes ophævet af grundejerne inden for området, da de ikke har kunnet skaffe den fornødne finansiering til at realisere projektet. Derudover er der i perioden sket et ejerskifte for en del af området og ny ejer ønsker ikke at deltage i projektet. Ansøgningen er underskrevet af samtlige ejere inden for lokalplanens afgrænsning.

 

En ophævelse vil også være i overensstemmelse med statens interesser, hvor ønsket er, at kommunerne udlægger større sammenhængende sommerhusområder.

 

Ophævelse af lokalplanen er betinget af at kommuneplanrammen, der udpeger området til sommerhuse, også ophæves. En ophævelse af kommuneplanrammen forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillæg nr. 10 kan tidligst vedtages endeligt samtidig med endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 10 for fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub endeligt vedtages,

 

at ophævelse af lokalplan nr. 89.S5.1 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-28-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af Ophævelse af lokalplan for en vindmøllegruppe ved Albækvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har den 7. marts 2017, foreløbig vedtaget forslag om ophævelse af lokalplan nr. 101 for et område udlagt til vindmøllegruppe ved Albækvej. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Ophævelse af lokalplan nr. 101 for et område udlagt til vindmøllegruppe ved Albækvej, forelægges hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler at lokalplan nr. 101 ophæves, da det konkrete vindmølleprojekt ikke svarer til nutidens behov, og ikke forventes at kunne realiseres.

 

En ophævelse vil også være i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2017 – 2028, hvor ønsket er, at højne kvaliteten af vindmølleplanlægningen ved blandt andet at planlægge for færre, men større vindmøller.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at ophævelse af lokalplan nr. 101 for et område udlagt til Vindmøllegruppe ved Albækvej endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 vedr. Centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 95.C2.1 - Dagligvarebutik, Bredgade, Sdr. Felding. Forslaget blev foreløbigt vedtaget på byrådsmøde den 7. marts 2017 og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er i perioden ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af tillæg nr. 15 til kommuneplan 2017-2028 er, at den ønskede placering af dagligvarebutikken og de tilhørende p-pladser er gennemskåret af en offentlig vej. Således er grundstykket for den ny butik relativ lille, hvorfor bebyggelsesprocenten på 50% fastlagt i den eksisterende kommuneplanramme ikke kan overholdes. Derfor ændres rammebestemmelserne således, at bebyggelsesprocenten frem for at blive regnet for den enkelte ejendom, udregnes for området under et - men kun i det specificerede område som er omfattet af lokalplan nr. 95.C2.1.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr.Felding endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-16 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik, Bredgade, Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 95.C2.1 - Dagligvarebutik, Bredgade, Sdr. Felding blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 7. marts 2017. Efterfølgende har planen været i høring i perioden fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er i perioden ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget.

 

 

Formålet med planlægningen er at give mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik, umiddelbart nord for den eksisterende butik i Sdr. Felding. Efter opførelsen skal den gamle butik nedrives og området omdannes til p-pladser i tilknytning til den nye butik.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra Dagli´Brugsen i Sdr. Felding, som ønsker at opføre en ny dagligvarebutik i byen. Den eksisterende butik har en central placering i byen, men de gamle butikslokaler er for små og utidssvarende i forhold til det, der i dag kræves af en moderne og funktionsdygtig dagligvarebutik. Derudover er de tilhørende parkeringsforhold ikke optimale.

 

Brugsforeningen har derfor opkøbt to ejendommene på modsatte side af vejen - Bredgade nr. 25 og Strøget nr. 4 med det formål, at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre en ny butik. Herefter skal bygningen med den gamle butik nedrives, og området skal omdannes til en parkeringsplads. En sådan fremgangsmåde betyder, at det under hele byggeperioden vil være muligt at opretholde en fuld funktionsdygtig dagligvarebutik, hvilket er vigtigt for projektets realisering, men også for Sdr. Felding som by.

 

 

Ved vedtagelsen af lokalplanforslaget var grundstykket for den ny dagligvarebutik dog ret begrænset, ligesom det i sin form var meget irregulært. Derfor blev der i forslaget til lokalplanen lagt op til, at Brugsen skulle købe et mindre areal af naboejendommen - Bredgade 29, da kunne give en mere regulær grund, som tillader at vareindlevering kan finde sted fra bagsiden af butikken og dermed at lastbiler ikke skal bakke på offentligt vejareal. Derudover ville det være muligt at holde en større afstand til de omkringliggende boliger, hvilket ikke er uvæsentligt i forhold til støj, lugt, brand, skygge m.m.

 

I høringsperioden er denne handel gennemført, og det betyder at betingelserne i lokalplanforslaget, som sikrer at ejeren af Bredgade nr. 29 ikke bliver stillet dårligere i sine byggemuligheder end før, til stadighed skal fremgå af planen.

 

For at sikre butikken et størst muligt salgsareal giver lokalplanen desuden mulighed for at byggeriet ud mod Bredgade og Strøget kan opføres i 2 etager. Således kan butikkens sekundære funktioner eventuelt placeres på 1. sal. I øvrigt vil det være i god overensstemmelse med det omkringliggende bymiljø, som arkitektonisk er opført i 2 etager med saddeltag - præcis som den eksisterende butik.

 

I området syd for Bredgade udlægger lokalplanen en p-plads. Den primære adgang til p-pladsen er fra Søndergade, men der åbnes også op for at etablere en adgang fra Bredgade, såfremt det ikke er i konflikt med de handlende, som skal krydse Bredgade til og fra butikken. I den forbindelse stiller lokalplanen krav om, at krydsningen af Bredgade markeres med en hævet flade eller anden hastighedsdæmpende foranstaltning.

 

Længere mod syd, langs Skjern Å udlægges der i lokalplanen et rekreativt område, hvilket i princippet er en videreførelse af de eksisterende forhold.

 

Den eksisterende bagerbutik er medtaget i lokalplanforslaget for at sikre den allerede etablerede kanoophalingsplads, som har adgang via p-pladsen. Bagerbutikken kan fortsætte som hidtil, men kan også omdannes til en anden anvendelse f.eks. bolig. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Lokalplan nr. 95.C2.1 for en ny dagligvarebutik i Sdr Felding endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til kondemnering og nedrivning af Banevænget 17A-B i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 22. maj 2017 besluttet, at Herning Kommune skal kondemnere ejendommen Banevænget 17A-17B med henblik på at give et nedrivningspåbud. Hermed fremsendes anmodning om frigivelse af anlægsbevillinger for ovennævnte projekt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en anmodning fra Ørnhøj Borgerforening vedrørende nedrivning af en faldefærdig ejendom centralt i Ørnhøj. Ejendommen er et afhandlet konkursbo, og der er derfor ingen ejere til at ansøge puljen. Ejendommen er farlig at færdes ved, hvorfor Herning Kommune ved en tidligere lejlighed har valgt at afspærre ejendommen. Anmodningen blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 22. maj 2017, hvor det blev besluttet, at Herning Kommune skal kondemnere ejendommen Banevænget 17A-17B med henblik på at give et nedrivningspåbud. Det blev ligeledes besluttet, at udgiften skal afholdes enten på stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima eller stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, og at forvaltningen skal afsøge muligheden for at opnå yderligere ramme (statsrefusion) gennem Pulje til Landsbyfornyelse 2015.

 

Forvaltningen har den 30. maj 2017 anmodet Byfornyelseskontoret ved Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen om fristforlængelse for Pulje til Landsbyfornyelse 2015 på baggrund af ovenstående projekt, der skal kondemneres og nedrives i henhold til Byfornyelsesloven §§76-77. Forvaltningen antog i den forbindelse og i samråd med konsulent, at kondemnering og nedrivningen beløber sig til i alt ca. 350.000 kr. dog afhængigt af tilbud. Herning Kommune modtog samme dag bekræftelse på fristforlængelse på Pulje til Landsbyfornyelse 2015, såfremt rammen reserveres inden den 30. juni 2017. Herning Kommune kan således opnå statsrefusion på 70% af udgifterne til projektet.

 

Forvaltningen anmoder på baggrund af ovenstående om frigivelse af anlægsbevillinger til kondemnering og nedrivning af ejendommen Banevænget 17A-17B i Ørnhøj.

Økonomi

Udover ovenstående anslåede udgift på 350.000 kr. har forvaltningen udgifter til tekniske og juridiske ydelser, samt materialeprøver for miljøfarlige stoffer, kørsel og skimmelprøver, i alt ca. 50.000 kr.

  

Den samlede anlægsudgift forventes derfor at blive ca. 400.000 kr. med en tilhørende anlægsindtægt på 280.000 kr. svarende til 70 % refusion af den samlede anlægsudgift til afholdelse af udgifter i forbindelse med kondemnering og nedrivning af ejendommen Banevænget 17A-B i Ørnhøj, herunder konsulentbistand og følgeomkostninger m.m.

 

På Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder er der afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 1.219.000 kr. i 2017, hvoraf 100.000 kr. allerede er disponeret. Udgifterne finansieres heraf.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Kondemnering og nedrivning af Banevænget 17A-B, Ørnhøj,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 280.000 kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Kondemnering og nedrivning af Banevænget 17A-B, Ørnhøj. Refusionen medfinansierer anlægsudgiften,

 

at nettoudgiften på 120.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2017. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Stillingtagen til nedrivning af Vildbjerg Rideskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Kristina Gaardsted, Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

 

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har den 7. april 2017 modtaget en ansøgning fra Vildbjerg Sports- og Kulturcenter om tilskud til nedrivning af de bygninger, der tidligere husede Vildbjerg Rideskole.

 

Byplanudvalget skal beslutte, om Herning Kommune vil give tilsagn om støtte til nedrivningen med brug af byfornyelsesmidler og dermed opnå mulighed for statsrefusion på de kommunale udgifter.

Sagsfremstilling

Den tidligere Vildbjerg Rideskole ligger på Sports Allé 1, 7480 Vildbjerg (matr. nr. 1ft, Vildbjerg Præstegård, Vildbjerg). Bygningerne ejes af den selvejende institution Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Grunden ejes dog af Herning Kommune.

 

Vildbjerg Rideskole måtte lukke ved udgangen af 2016. I praksis har bygningerne stået tomme siden sommeren 2016, og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter står nu med en større udfordring, såvel praktisk som økonomisk. Udover at bygningerne skæmmer området, er de tomme bygninger blevet et samlings- og tilholdssted for byens unge med uheldige aktiviteter til følge. Vildbjerg Sports- og Kulturcenter er i den forbindelse i dialog med SSP på Vildbjerg Skole, der også har hørt om aktiviteterne på rideskolen fra forældre og unge.

 

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter og Vildbjerg Cup har på sigt ambitioner for området ved rideskolen, og havde håbet, at planerne og økonomien for udviklingen af området kunne være på plads samtidig med at nedrivningen af bygningerne blev nødvendig. På baggrund af ovenstående mener Vildbjerg Sports- og Kulturcenter dog, at nedrivningen ikke kan vente længere.

 

I henhold til justeret tilbud på nedrivning af Vildbjerg Rideskole, dateret den 24. maj 2017, er udgiften til nedrivningen ca. 310.000 kr. inkl. moms (centeret er ikke momsregistreret på bygningerne).

 

 

Oversigtskort, der centralt viser matr. nr. 1ft, hvor den tidligere Vildbjerg Rideskole ligger

 

Tilsagn om støtte til nedrivning jf. Byfornyelsesloven

Tilsagnet om støtte til nedrivning kan gives i henhold til Byfornyelseslovens §38 c "Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er nedlagt og bygningerne er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på bygninger, som er offentligt ejede". 

Økonomi

Herning Kommune kan give op til 100% i tilsagn om støtte til nedrivning, og kan få 70% i refusion fra staten på det valgte tilsagnsbeløb.

 

Der er på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme - byfornyelse, stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima et resterende rådighedsbeløb til udgifter på 351.000 kr. i 2017.

 

Herning Kommune er tildelt i alt 400.000 kr. i statslig refusionsramme i 2017 (ordinær ramme). Beløbet er tidligere frigivet.

 

Såfremt Herning Kommune, med brug af byfornyelsesmidler, vælger at give tilsagn om støtte på 100% af det ansøgte beløb på i alt 310.000 kr. (inkl. moms) vil kommunen, efter de 70% statsrefusion, have en udgift på 30% af det ansøgte beløb - svarende til 93.000 kr. Dette betyder et rammetræk på 217.000 kr. af den samlede statslige refusionsramme i 2017.

 

Til orientering er der i forbindelse med den igangværende ansøgningsrunde til Bygningsfornyelse 2017 indkommet ansøgninger til istandsættelse og nedrivning på i alt ca. 5.000.000 kr. Ansøgningerne forventes behandlet på Byplanudvalgsmødet den 14. august. Såfremt Byplanudvalget beslutter at give tilsagn om støtte til nedrivning af Vildbjerg Rideskole, vil det, afhængigt af den valgte procentvise støtte, påvirke refusionsrammen samt de øvrige ansøgningers procentvise, tildelte støtte.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Herning Kommune giver tilsagn om støtte til nedrivning af Vildbjerg Rideskole med brug af byfornyelsesmidler,
at den procentvise støtte fastsættes til 100%,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 310.000 kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme - byfornyelse, stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima,
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017.

Beslutning

Indtillingen er tiltrådt. Bevillingerne er tidligere frigivet, hvorfor sagen ikke fremsendes til behandling i Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-75-14 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for fjernelse af ulovligt opfyld på kommunalt areal i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for fjernelse af ulovligt opfyld på kommunalt areal i Feldborg.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for "Fjernelse af opfyld", stednr. 081098 på Serviceområde 04 Grønne områder. Byrådet bevilligede den 26. april 2016 pkt. 72, 115.000 kr. til fjernelse af ulovligt opfyld på et kommunalt areal i beskyttet mose. Arbejdet med fjernelse af ulovligt opfyld og reetablering af den beskyttede mose på det kommunale areal er nu gennemført. 

Økonomi

 

Mindreforbruget på 22.900 kr. skyldes, at forvaltningen modtog et fordelagtigt tilbud fra entreprenøren på arbejdets udførelse.

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplanens tillæg nr. 12 ved Frølundvej i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Frølundvej i Hammerum udarbejdes i forbindelse med etablering af et nyt større regnvandsbassin til erstatning for eksisterende ikke-fungerende regnvandsbassin. Det nye bassin ønskes placeret på anden matrikel end det eksisterende bassin.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 12 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Det eksisterende bassin er ikke dimensioneret til den fremtidige udbygning af områderne tilknyttet bassinet og lever ikke op til gældende standarder rent rensemæssigt. Da bassinet er placeret tæt på jernbanen, er det ikke muligt at udvide eller uddybe det eksisterende bassin.

 

Herning Vand A/S ønsker derfor at etablere et nyt større regnvandsbassin på nærliggende matrikler. På den måde sikres der tilstrækkelig kapacitet af bassin, i forhold til den forventede fulde udbygning af oplandene Y09, Y09.P og Y12 og der sikres en optimal rensning af overfladevand fra områderne.

 

Herning Vand A/S ønsker desuden at ændre afløbskoefficienten (den del af regnvandet, der falder på en overflade og løber videre til regnvandskloakken) for 2 oplande (Y09 og Y12) således, at disse svarer til de gældende lokalplaner for områderne.

 

En forudsætning for at etablere et nyt regnvandsbassin, nedlægge et eksisterende bassin samt ændre afløbskoefficienter er, at Herning Kommunes spildevandsplan opdateres. Med dette tillæg ændres afløbskoefficienten for opland Y09 og Y12 og regnvandsbassin Y09RRB2 med udløb Y09RUL1 optages i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

 

 


Oplysninger om nuværende og kommende forhold fremgår af tabel herunder.

  

Oplande

Areal (ha)

Afløbskoefficient

Bef. Areal (ha)

Bemærkning

Nuværende

Y09

39,11

0,16

6,26

 

Y09.P

2.8

0,45

1,26

 

Y12

4,56

0,27

1,23

 

Bassin Y09RRB1

 

 

 

Nedlægges i plan

 

 

 

 

 

Kommende

Y09

39,11

0,47

18,38

Større befæstet areal pga. udbygning i området.

Y09.P

2.8

0,45

1,26

 

Y12

4,56

0,45

2,05

Større befæstet areal pga. udbygning i området

Bassin Y09RRB2

 

 

 

Nyt større bassin, udløb via Y09RUL1.

  

Det nye regnvandsbassin etableres som et vådt regnvandsbassin, der i en fremtidig situation med fuld bebyggelse kan modtage overfladevand fra alle 3 oplande (Y09, Y09.P og Y12).

 

Det eksisterende regnvandsbassin Y09RRB1planlægges nedlagt, da det vurderes, at bassinet ikke har den ønskede rensende effekt i forhold til organisk materiale og næringsstoffer. I forbindelse med nedlæggelse af bassin Y09RRB1 vil bassinet blive fyldt op.

 

Rettelse af mindre uoverensstemmelser i spildevandsplan 2015-2025

I Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det planlagt, at udløb Y23RUL1 nedlægges, når ovenstående nye bassin med udløb Y09RUL1 etableres. Da vandet fra regnvandsbassin i opland Y23 med udløb Y23RUL1 benyttes i forbindelse med glatførekursus på Herning Køretekniske anlæg, skal bassinet ikke nedlægges og udledningspunktet bliver derfor ikke ændret eller nedlagt.

 

Recipient for regnvand

Udløb fra det nye bassin vil ske via det eksisterende udløb til Hammerum Bæk.

 

Miljømål for Hammerum Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand”. Der er således ikke målopfyldelse i recipienten.

 

Ved etablering af det nye bassin vil kapaciteten øges, og bassinet kan dermed håndtere kommende regnvand fra alle tilknyttede oplande. Bassinet vil blive indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner, og dermed sikres en optimal rensning af overfladevandet inden udløb til recipient.

 

Den planlagte forøgede udledning (på grund af de højere afløbskoefficienter) i forhold til nuværende situation, forventes at være begrænset. Dette skyldes den ringe tilbageholdelse af regnvand i det eksisterende bassin, som betyder, at den reelle belastning af vandløbet er højere end angivet i spildevandsplanen. Da rensningsgraden i det nye regnvandsbassin vil være væsentligt forbedret og der er tillagt en klimafaktor i forbindelse med dimensioneringen af regnvandsbassinet, forventes den forøgede udledning dermed ikke, at give anledning til hydraulisk belastning eller ringere tilstand i vandløbet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Anvendelse af returbetaling for affaldshåndtering fra det fælleskommunale affaldsselskab AFLD

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst

Sagsresume

Som beskrevet i pkt. 28 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. januar 2017, så tilbagebetaler det fælleskommunale affaldsselskab AFLD årligt 4.577.343 kr. til Herning Kommune i 5 år pga. merbetaling oparbejdet i det tidligere Østdeponi til ejerkommunerne.

 

Forvaltningen foreslår, at pengene, som tilbagebetales fra AFLD, bruges til at fjerne administrationsgebyret for erhverv, til udvikling af genbrugspladserne, herunder videoovervågning og nummerpladegenkendelse, samt til at tilbyde virksomhederne en opsøgende vejledning og rådgivning med det formål at øge genanvendelsen af deres affald.

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, fordi der sker ændringer i gebyrer/takster. Ændringen medtages i budgetlægningen for 2018.

Sagsfremstilling

AFLD har på baggrund af omsætningen beregnet, at 69% af den oparbejdede merbetaling kan henføres til erhverv og 31% fra kommunalt affald. AFLD har oplyst, at fordelingen er et skønnet tal. Det baserer sig på merbetaling fra perioden 1997 til 2015.

 

Det foreslås at pengene bruges på følgende:

 

 • Administrationsgebyret for erhverv sættes til 0 kr. fra 2017 til 2021. Det drejer sig om ca. 650.000 kr. om året.
  Gebyret har været meget omdiskuteret og udskældt, så det vil være positivt for mange virksomheder, at gebyret fjernes. Det vil spare administration for både virksomheder og kommunen, bl.a. vil man undgå at skulle håndtere ansøgninger om fritagelser.
 • At virksomhederne i Herning Kommune tilbydes en opsøgende vejledning og rådgivning med det formål at øge genanvendelsen af deres affald. Det vil både give virksomhederne en økonomisk og en miljømæssig gevinst.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er et stort potentiale i at hjælpe virksomheder til at genanvende mere af deres affald. F.eks. har Københavns Kommune gode erfaringer med såkaldte affaldsvejledere, der tager ud til alle typer virksomheder og ikke bare de virksomheder, der lovpligtigt skal have virksomhedstilsyn. Det vurderes at koste ca. 600.000 kr. om året at etablere en sådan ordning i Herning Kommune. Foreslås etableret som forsøgsordning i 3 år.

 • Udvikling og opgradering af genbrugspladserne. Kommunens genbrugspladser kan benyttes både af erhverv og private, hvorfor pengene kommer begge grupper til gavn. I de kommende år skal der ske en opgradering af pladserne. Fx skal Nederkærgård opgraderes til en ny og moderne plads. Det er vigtigt, at den også gøres mere erhvervsvenlig. Derudover skal der etableres videoovervågning på pladserne med nummerpladegenkendelse, som kan gøre det nemmere for virksomheder at komme på pladsen.

  Det er også muligt at nedsætte prisen for erhvervs adgang til genbrugspladserne, hvor der i dag betales 150 kr. pr. besøg. Forvaltningen vurderer dog, at det vil være uheldigt at ændre ved prisen, da den ligger på niveau med nabokommuners pris. Hvis prisen bliver for lav, så vil håndværkere fra andre kommuner benytte Herning Kommunes genbrugspladser. 

 

Forvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at nedsætte renovationsgebyrerne på nuværende tidspunkt, da der i kommende år vil komme flere udgifter til nye affaldsordninger, højere bortskaffelsesudgifter til bl.a. byggeaffald og højere priser på forbrænding. Det vurderes, at i 2018 vil det koste ca. 5 mio. kr. mere om året at få affaldet forbrændt hos Energnist pga. nye behandlingspriser.

 

Forvaltningen har lavet en beregning på, hvordan mellemregningskontoen forventes at variere i de kommende år ved 3 forskellige scenarier:

 

 • Scenarie 1. (Forventet udvikling af mellemregning - uden ændringer)
 • Scenarie 2. (Forventet udvikling af mellemregning + nedsættelse af adm.gebyr erhverv + erhvervsrådgivningsordning)
 • Scenarie 3. (Forventet udvikling af mellemregning + nedsættelse af adm.gebyr erhverv + erhvervsrådgivningsordning + nedsættelse af renovationsgebyret til private med 100 kr.)

 

Hvis man vælger at nedsætte renovationsgebyret med 100 kr. (3 mio. kr. pr. år) betyder det, at gebyret for 2018 vil se således ud for en gennemsnitshusstand: 1.886 kr. inkl. moms. 

Økonomi

Oversigt over mellemregningskonto ved 3 scenarier - se bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at merbetalingen bruges til at finansiere:

- Administrationsgebyr - årlig udgift 650.000 kr.

- Erhvervsrådgivningsordning - årlig udgift 600.000 kr.

- Nederkærgård og de andre genbrugspladser: Ca. 3 mio. kr.

 

 For 2016 er merindtægten registeret som en afvigelse. I 2017 er merindtægten indregnet som en forventet merindtægt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at returbetalingen anvendes til fjernelse af administrationsgebyret for erhverv, således

 

at der årligt i 2018 - 2020 anvendes 650.000 kr. af returbetalingen fra AFLD til fjernelse af administrationsgebyret for erhverv,

 

at den resterende merindtægt for 2018-2020 medtages ved udarbejdelse af budgetrammen for 2018,  

 

at stillingtagen til opgradering af genbrugspladser i Herning, så der i endnu højere grad tages hensyn til erhverv, afventer udvalgets behandling af kommende sag om opgradering af genbrugspladsen i Herning (Mørupvej).

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Legalitetsgodkendelse af ny betalingsvedtægt for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen, Lene Kimø

Sagsresume

Herning Vand A/S har i marts 2017 bedt Herning Kommune om at godkende en ny betalingsvedtægt for selskabet.

Forvaltningen anbefaler, at revision af betalingsvedtægten godkendes.

Sagsfremstilling

Som angivet i betalingsloven skal Herning Kommune godkende Herning Vand A/S´ betalingsvedtægt, når denne skal revideres. Hjemmel for godkendelsen er Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven), § 3, stk. 2. stk. 2:

 

De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen. Den godkendte vedtægt offentliggøres i lokale medier.

Forud for denne behandling har Herning Vand A/S indsendt forslag til betalingsvedtægt til Herning Kommune i marts 2017. Forslaget er vedhæftet med bilag 1.

Betalingsvedtægten

Betalingsvedtægten er en revision af den gældende vedtægt, godkendt af Byrådet den 30. november 2015.

 

Teksten i betalingsvedtægten er ændret i henhold til lovgivningen, således at en udtræden af Herning Vand A/S som følge af nedsivning af regnvand på egen grund ikke er endelig. Der vil altid være mulighed for at indtræde igen, hvis der bliver behov for det. Derfor ønsker Herning Vand A/S, at betalingsvedtægtens tekst er som anført i afsnit 3.7 herunder:

 

3.7 Genindtræden i Herning Vand A/S

Hvis der sker delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, kan det ikke umiddelbart forventes igen, at kunne aflede/tilkoble regnvand fra ejendommen til Herning Vand A/S' kloaknet. Hvis genindtræden ønskes, pålignes et tilslutningsbidrag herfor.

 

En ejendom, der tidligere er udtrådt af Herning Vand A/S (helt eller delvist), kan (helt eller delvist) generhverve retten til at aflede spildevand til Herning Vand A/S. Hvis genindtræden ønskes, pålignes et tilslutningsbidrag herfor.

 

Hvis en grundejer ønsker genindtræden, kan dette tidligst ske, når Herning Vand A/S har skabt den fysiske mulighed herfor. Tidshorisont for dette kan variere fra område til område. Genindtrædning kræver godkendelse af byrådet, via spildevandsplanen.

 

Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Herning Vand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at revision af betalingsvedtægten, jf. udkast april 2017 i bilag 1, legalitetsgodkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-4-16 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt Overblik 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Grønt Overblik 2016 fortæller om udvalgte grønne indsatser og aktiviteter, samt en overordnet status for de forskellige områder. Desuden peger overblikket på udvalgte indsatser for 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at Grønt Overblik 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes grønne regnskab består af Grønt Overblik og flere temarapporter. Det er ottende gang regnskabet laves. Grønt Overblik er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter, der behandles politisk og offentliggøres. Grønt Regnskabs temarapporter er små fagrapporter for de enkelte områder, der ligger bag Grønt Overblik.

 

Regnskabet, dækker både kommunale aktiviteter og hele kommunen geografisk – borgere og virksomheder. Formålet med det grønne regnskab er blandt andet at følge kommunens udvikling i forhold til klima, miljø og natur, og i forhold til opfyldelse af kommunens grønne mål.

 

Mere detaljerede opgørelser og status for 2016 findes i temarapporterne. Temarapporterne omfatter: Klima og Energi, Naturindsatsen, Genbrug og Affald, Transport, Vand, Kommunale bygninger - Energiforbrug, DRIFT, Grønne Indkøb, Planlægning og Privat byggeri.

 

Temarapporterne vedr. Natur, Genbrug og affald, Vand, Drift, Grønne Indkøb, Planlægning og privat byggri, og kommunale ejendomme vil være at finde på Herning Kommunes intranet (På tværs/ Koncerninfo/Grøn Kommune/Grønt regnskab) fra den 25. maj.

Øvrige temarapporter - Transport samt Klima og energi - vil efterfølgende blive lagt samme sted på intranettet.

Temarapporterne er først tilgængelige for offentligheden efter byrådets behandling af Grønt Overblik.

 

Nogle af årets fokusområder i Grønt Overblik er:

 

 • Herning Kommune ligger på en fjerdeplads i regionen, når det gælder produktion af vedvarende energi. Det skyldes i høj grad flisfyring på Herningværket.

 

 • Lokale virksomheder går foran i forhold til grøn energi: Herning Varmeforzinkning får etableret egen vindmølle, og Ege tæpper sender overskudsvarme til boliger.

 

 • Naturpolitikkens mål opfyldes næsten alle, dog er målet om biodiversitet svært at opfylde, da det kræver en langvarig indsats at skabe levesteder for truede dyr og planter.

 

 • 759 elever fordelt på 37 klasser har været igennem kommunens ”affaldsskole” i 2016 for at lære om genbrug og sortering.

 

 • Kommunens hjemmepleje har indkøbt 71 miljøvenlige hybridbiler, der forventes at kunne give en væsentlig brændstofbesparelse.

 

 • Ifølge kommunens cykelregnskab er cyklismen stigende.

 

 • Miljøfestival for skolerne i Huset No7 har været en succes, og gentages i 2018.

 

 

Nogle af de fremadrettede indsatser er:

 

 • Opstart af Landsby energi-projekt med fokus på udfasning af oliefyr, energirenovering og energibesparelser.

 

 • Pilotprojekt om flådeanalyse og styring af kommunal kørsel.

 

 • Udvikling, produktion og afprøvning af 100 eventboxe til affaldssortering ved events. Et samarbejde på tværs af kommunens fagområder og med lokale eventaktører.

 

 • Forsøgsordning for 500 husstande i Vildbjerg, der skal sortere i en ”Våd” og en ”Tør” fraktion. Den tørre fraktion sorteres på et nyt centralsorteringsanlæg i Holstebro.

 

 • Færdiggørelse af klimasø i Lillelund Engpark.

 

 • Udarbejdelse af forslag til ny klimatilpasningsstrategi.

 

 • Der arbejdes med ny indkøbsstrategi. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Grønt Overblik 2016 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling vedr. Klippekort til borgere på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning kommune har fået bevilget i alt 11.650.000 kr. til indførelse af klippekortordningen på kommunens plejecentre i 2017 og 2018. Ordningen igangsættes pr. 1. juni i år, jf. Finansloven for 2017.

Sagsfremstilling

Fra den 1. juni 2017 bliver alle beboere på Herning Kommunes plejecentre omfattet af klippekortordningen.

 

Klippekortet er en ordning, hvor hver beboer tildeles 30 minutters ekstra tid pr. uge ud over den bevilgede hjælp. Den ekstra tid kan bruges efter borgerens ønske til eksempelvis sociale aktiviteter såsom gåture, indkøb eller deltagelse i familiebegivenheder. Tiden kan også anvendes til at få ekstra pleje og omsorg eller mere rengøring. Det er muligt at spare den ekstra tid op, så det bliver muligt at få sammenhængende tid til længerevarende aktiviteter.

 

Alle beboere på Herning Kommunes plejecentre tilbydes en individuel samtale omhandlende klippekortet. I den forbindelse aftales det med borgeren, hvordan den ekstra tid ønskes anvendt.

 

Bevillingen er øremærket til ordningen i årene 2017 og 2018. Herefter tildeles kommunen midlerne via det generelle bloktilskud.

 

Klippekortet i hjemmeplejen

Beløb til klippekortordningen blev første gang besluttet i Finansloven for 2015 som særskilte tilskud i 2015 og 2016, hvorefter beløbet blev lagt ind via bloktilskuddet fra 2017 og frem.

 

Klippekortordningen er allerede udrullet i hjemmeplejen. Siden 1. juni 2015 har det været muligt for borgere – over 67 år med komplekse plejebehov – at få bevilget en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Den ekstra tid kan anvendes efter borgernes eget ønske.

 

Tendensen er fortsat, at borgerne vælger at anvende den ekstra tid til sociale aktiviteter og ekstra omsorg frem for personlig pleje og praktisk hjælp.

 

Klippekortordningen indeholder megen god energi – den igangsætter således en positiv spiral, idet den understøtter borgernes livskvalitet og dermed trivsel, hvilket igen understøtter den gode relation mellem borger og medarbejder. Medarbejderne oplever derved øget arbejdsglæde, som en vigtig sidegevinst.

 

Social- og Sundhedsudvalget behandler ny kvalitetsstandard for klippekortordningen andet sted på dagsordenen. Den væsentligste ændring i kvalitetsstandarden er, at det bliver muligt for hjemmeplejen at søge om klippekort til borgere, der ikke selv kan efterspørge klippekortet på grund af nedsat funktionsevne – eksempelvis demens.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at orienteringens tages til efterretning,
at der meddeles hhv. en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 5.825.000 kr. i 2017 og 5.825.000 kr. i 2018 på Serviceområdet 18, Sundhed og Ældre,
at budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre udvides med 5,825 mio. kr. fra 2019 og frem svarende til de midler, som Herning Kommune modtager via bloktilskuddet til formålet. Dette sker i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-17 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Bevilling til etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Østergaard Rasmussen.

Sagsresume

Der orienteredes på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. april 2017, punkt 39, om, at Herning Kommune havde søgt om midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af leve-bo-miljøer på de resterende elleve af kommunens plejecentre.

 

Herning Kommune har nu modtaget tilsagn om at modtage 8,616 mio. kr. fra puljen.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udbudt en pulje på 425 mio. kr. til etablering og genetablering af køkkener på plejecentre, hvor maden laves tæt på og med eventuel deltagelse af beboerne; de såkaldte leve-bo-miljøer. Grundtanken i leve-bo-miljø er, at madlavningen er et af omdrejningspunkterne for hverdagslivet på plejecentrene. Beboerne skal kunne dufte maden, se på og måske deltage lidt i madlavningen samt være med til at bestemme menuen i det enkelte leve-bo-miljø. På den måde er der en stor fleksibilitet i forhold til, hvad beboerne i de enkelte afdelinger på plejecentrene har lyst til. Hjemlighed og medindflydelse er nøgleord, hvorfor de konkrete leve-bo-miljøer vil komme til at fungere forskelligt alt efter beboernes ønsker og præferencer.

 

Midlerne til etablering af leve-bo-miljøer skal anvendes inden udgangen af 2017. Der er lagt en tidsplan, der muliggør dette; dog må der tages forbehold for uforudsete faktorer, der kan forsinke byggeriet.

Økonomi

Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om 8.615.647 kr. til etablering af leve-bo-miljøer på de elleve plejecentre, der ikke allerede har det. Det er anslået, hvor stor en del af etableringen af leve-bo-miljøerne, der vil ske på plejecentrenes servicearealer. Ved etablering af leve-bo på servicearealer skal der ske en egenfinansiering på 25 %, hvilket svarer til 0,955 mio. kr.

 

Der er i ansøgningen afsat 0,7 mio. kr. til uforudsete udgifter.

 

Efter ansøgningsfristen til puljen er Sundheds- og Ældreministeriet blevet opmærksomme på en momsproblematik i forbindelse med etablering og genetablering af køkkener på fællesarealer på plejecentrene, der gør, at Herning Kommune skal svare moms af investeringerne. Efter aftale med ministeriet har Herning Kommune derfor søgt om yderligere 1,437 mio. kr. til afhjælpning af dette. Der er endnu ikke svar fra ministeriet på denne ansøgning.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har genopslået puljen til etablering af leve-bo-køkkener, og alle kommuner kan igen søge puljen. En grundig gennemgang af projekterne efter den første ansøgningspuljes udløb har vist, at der på fire plejecentre er behov for yderligere investeringer, der kan sikre en større effektivitet i leve-bo-køkkenerne.

 

Herning Kommune har derfor ansøgt den genopslåede pulje om yderligere 2,060 mio. kr. inklusiv moms. Der er endnu ikke svar fra ministeriet på denne ansøgning.

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling:

Det kan supplerende oplyses, at Sundheds- og Ældreministeriet har udmøntet den såkaldte "køkkenpulje".  

Herning Kommune har i første runde fået tildelt 10,053 mio. kr. svarende til tilsagnsbeløbet på 8,616 mio. kr. incl. moms på 1,437 mio. kr.

Herudover har vi fået tildelt 1,31 mio. kr. ud af de 2,060 mio. kr., som vi har ansøgt om i anden runde.

Det indstilles, at der på den baggrund meddeles supplerende anlægsindtægts- og udgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,747 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre til etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre. Fagudvalgets indstilling er tilrettet i overensstemmelse med de givne tilskud.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles en anlægsindtægts- og en udgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre på i alt 11,363 mio. kr. i 2017 til etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-10-17 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Ansøgning til STAR-puljen "Flere skal med"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: -

 

Sagsresume

Under punktet forelægges udvalget Beskæftigelsesafdelingens ansøgning til STAR-puljen "Flere skal med" med henblik på udvalgets godkendelse. Ansøgningen retter sig imod en intensiv indsats for aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har modtaget ydelsen i minimum fem år.

Sagsfremstilling

Partierne bag "Satspuljen" har afsat en pulje på 262,5 millioner kroner for perioden 2017 - 2019 til initiativet "Flere skal med".

 

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Der er afsat midler til hver enkelt kommune udfra objektive kriter, og på baggrund heraf er der afsat 2.616.000 kroner til indsatsen i Herning Kommune.

 

Ansøgningsfristen er fastsat til den 29. maj, og Herning Kommune har fremsendt vedlagte ansøgning om støtte 2.615.014,75 fra puljen - det er forventningen, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender bevillingstilsagn i juni måned.

 

Målgruppen for projektet

Formålet med "Flere skal med" er at gennemføre en intensiv indsats og målgruppen for projektet er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i de deltagende kommuner, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram. Der anvendes et afbrydelseskriterie på 4 sammenhængende uger uden ydelse. Såfremt forløbet har været afbrudt med mere end 4 uger er borgerne ikke omfattet af projektet.

 

  Iflg. STAR´s opgørelse, foretaget i uge 52 2016 er der 27.000 ledige i målgruppen på landsplan og 277 i målgruppen i Herning Kommune.

 

Projektets indhold

Projektet følger en fælles, fast indsatsmodel som bygger på eksisterende viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe målgruppen af udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Modellen er opbygget i tre trin, der hver især består af en række kerneelementer.

 

Trin 1 - Start-afklaring

Herunder kerneelementerne "Borgerens eget jobmål" samt "Borgerne får en personlig jobformidler med arbejdsmarkedskendskab"

 

Formålet med det første trin er dels af afklare, hvilke borgere der skal visiteres til projektet og dels at de borgere, der visisteres til projektindsatsen får indkredset deres eget jobmål/ jobområder, der kan sætte retning for borgerens videre

forløb

 

Trin 2: På vej mod job

Herunder kerneelementerne "Borgeren for individuelt jobmatch med kolleger og arbejsopgaver, der vokser", "borger og virksomhed indgår klar aftale om timer, opgaver, opfølgning og ordinære timer" samt "Borger støtes gennem en ressourcefokuseret tilgang"

 

Formålet med trin 2 er, at borgeren kommer ud på en virksomhed. Enten i ordinære timer evt. kombineret med praktik eller i et virksomhedsforløb, der peger frem mod ordinære timer.

 

Trin 3: Virksomhedsforløb med fokus på ordinære timer

Herunder kerneelementet "Borger får løbende opfølgning med fokus på fastholdelse og progression mod ordinære timer"

 

Formålet med trin 3 er at fastholde borgeren i virksomheden og understøtte borgerens progression mod (flere) ordinære timer.

 

For en mere detaljeret gennemgang af indsatsmodellen henvises til vedlagte bilag.

 

Midlernes anvendelse

Af udbudsmaterialet fremgår det, at midlerne primært skal anvendes til:

 

 • Aflønning af sagsbehandlere, jobformidlere og virksomhedskonsulenter
 • Aflønning af personale, der varetager social og sundhedsindsatser (f.eks helbredsafklaring, børn- og familietilbud, misbrugsbehandling mv.)

 

Derudover kan en mindre andel af midlerne eventuelt anvendes til:

 

 • Aflønning af projektledelse med henblik på at sikre vedvarende fokus, styring og fremdrift i projektet
 • Køb af progressionsmoduler hos it-leverandører, der kan integreres i kommunes eget sagsbehandlingssystem og hvori STAR´s spørgsmålsramme kan indarbejdes.

 

 

De ansøgte midler til Herning Kommune forventes anvendt som følger - hele perioden fra august 2017 - august 2019:

 

 

For en mere detaljeret beskrivelse henvises til vedlagte budget. 

 

Udbetaling af bevillingen sker efter følgende principper:

 

 • Første rate på 30 % af kommunens bevilling kan udbetales, når kommunen får tilsagnet (juni 2017)
 • Anden rate på 40 % af kommunes bevilling udbetales, når kommunen kan dokumentere, at  hele bruttomålgruppen er visiteret. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2018, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2018
 • Tredje rate på 30 % udbetales, når kommunen har haft minimum 40 % af indsatsgruppen i virksomhedsrettet indsats/ ordinære timer over en periode på 3 mdr. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2019, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2019.

 

Herning Kommunes forpligtelser ved deltagelse i projektet

Ved deltagelse i projektet er kommunerne forpligtet på følgende:

 

 • Brug af fast indsatsmodel i 3 trin med 6 kerneelementer, jf. beskrivelsen i vedlagte "Indsatsmodel"
 • Nedsættelse af tværgående styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra Jobcentret, Børne- og familieafdelingen samt misbrugsafdelingen
 • Udpege projektleder med direkte reference til Jobcenterchefen 
 • Jobcenterchef og projektleder skal være til rådighed som faste kontaktpersoner for STAR/ AMK samt i forhold til ekstern proceskonsulent
 • Medvirke i opstarts- og processtøtteaktiviteter igangsat af STAR
 • Deltage i aktiviteter, der måtte være forbundet med gennemførelse og evaluering

 

I forhold til forpligtelserne omkring nedsættelse af tværgående styregruppe skal det anføres, at Beskæftigelsesafdelingen er i dialog med Børne- og Familieafdelingen samt Misbrugsafdelingen omkring projektet.

Økonomi

Tilskud til projekt "Flere skal med – Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse" ved Beskæftigelses- og Integrationscenter, er ansøgt fra STAR’s pulje ”Flere skal med”. STAR’s pulje er finansieret af satspuljemidler.

 

Herning Kommune forventer, at modtage det ansøgte maksimale beløb fra satspuljen på 2,615 mio. kr. over en 2 årig projekt periode, der løber i perioden fra august 2017 til august 2019. Beløbene fordeler sig som følger i projektperioden:

 

2017:    523.000 kr.

2018: 1.255.000 kr.

2019:    837.000 kr.

 

Indsatsen over for kontanthjælpsmodtagerne der deltager i projektet skal iværksættes pr. 1. august 2017. Tilsagnsskrivelsen fra ministeriet forventes juni 2017. Såfremt vi mod forventning ikke modtager det maksimale beløb, foretages de bevillingsmæssige ændringer ved efterårsbudgetopfølgningen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at projektet "Flere skal med" ved Beskæftigelses- og Integrationscenter Herning godkendes,
at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 523.000 kr. i 2017, 1.255.000 kr. i 2018 og 837.000 kr. i 2019,
at bevillingerne tilrettes i henhold til tilsagnsskrivelsen, når denne foreligger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-1-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Overtagelse af to ejendomme i forbindelse med Østbyens Børnehuse bliver en kommunal institution

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Center for Børn og Læring har modtaget ansøgning fra den selvejende institution Østbyens Børnehuse om at blive en kommunal daginstitution pr. 1. januar 2018.

 

Børne- og Familieudvalget har kompetencen til at træffe beslutninger vedr. dag- og døgninstitutioner, herunder selvejende institutioner, som Herning Kommune har driftsoverenskomst med. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byråd i forhold til deres kompetence vedrørende ejendomsoverdragelse via gaveskøde til Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Den selvejende daginstitution Østbyens Børnehuse har indsendt ansøgning om at blive en kommunal daginstitution pr. 1. januar 2018.

 

Østbyens Børnehuse er beliggende i Herningsholm skoledistrikt. Institutionen har i dag vuggestue, børnehave, fritidshjem 1, fritidshjem 2, aftenklub og specialafdeling. Institutionen ønsker ikke at ændre på børnesammensætningen i forbindelse med kommunalisering. Ligesom der heller ikke ændres på den bygningsmæssige kapacitet.

 

Østbyens Børnehuse ejer følgende bygninger, som de ønsker at overdrage til Herning Kommune via gaveskøde:

 • Parkvej 2, 7400 Herning
 • Korsørvej 9, 7400 Herning

 

Der er et mindre lån i ejendommen Parkvej 2, som forventes indfriet inden overdragelsen. Ellers er der ingen specielle servitutter på nogle af ejendommene.

 

Udover ovenstående bygninger har institutionen til huse i andre bygninger, som ejes af Herning Kommune, og 1 bygning lejes af Fællesbo, hvor Herning Kommune overtager lejemålet.  

 

Tilkendegivelsen om overdragelse af bygningerne ved den selvejende institutions opløsning er i overensstemmelse med opløsningsparagraffens ordlyd i institutionens vedtægt. Ordlyden er som følger:

 

"I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal dens formue, med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra Herning Kommune, anvendes til tilsvarende socialt formål".

 

Center for Børn og Læring vil i samarbejde med institutionen efterfølgende igangsætte Civilstyrelsens behandling af sagen.

 

Personalet i Østbyens Børnehuse vil blive virksomhedoverdraget til Herning Kommune i forbindelse med kommunaliseringen.

Økonomi

Tinglysnings- og gaveskødeomkostninger afholdes af Herning kommune og udgør ca. 20.000 kr. pr. ejendom. Finanseringen vil ske på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Østbyens Børnehuse bliver kommunaliseret pr. 1. januar 2018,
at forvaltningen bemyndiges til at forestå kommunaliseringen af Østbyens Børnehuse,
at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for de 2 ejendomme Parkvej 2 og Korsørvej 9,
at gaveskøde- og tinglysningsafgifterne på ca. 20.000 kr. pr. ejendom afholdes af Serviceomårde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-4-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Lundgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE