Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 12. april 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.32.13-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Charlotte Ranch  

Regnskab 2020 og overførsler på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X


Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Jf. Regnskabsvejledningen forelægges regnskab 2020 samt overførselsønsker fra 2020 til efterfølgende regnskabsår for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder til udvalgets godkendelse.


På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder er der et samlet mindreforbrug på 99,7 mio. kr., som primært kan henføres til Serviceområde 20 Administration. Ses der bort fra de generelle reserver på 36 mio. kr. og interne forsikringspuljer på 7,0 mio. kr., har mindreforbruget været på 56,7 mio. kr. Heraf søges overført 38,1 mio. kr. til 2021, 2022, 2023 og 2024.


På anlægsområdet har der været en samlet mindreudgift på 73,3 mio. kr. Der søges overført resterende rådighedsbeløb vedrørende igangværende projekter på i alt 72,7 mio. kr. til 2021.


På de finansielle konti søges overført en netto mindreindtægt på 27,9 mio. kr. til 2021 vedrørende indskud i Landsbyggefonden og låneoptagelse vedrørende ældreboligbyggerier.


Som en del af regnskabsafslutningen forelægges endvidere målopfølgninger for de politiske 2020-mål til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2020 til 2021 og efterfølgende år på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forelægges til godkendelse i udvalget.


Materialet indgår samtidig i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2020 og overførsler fra 2020 til 2021 og efterfølgende år, der behandles som selvstændige punkter på denne dagsorden (pkt. 75 og 76) og efterfølgende i Byrådet den 20. april 2021.


Regnskabet for 2020 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 99,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges i alt 38,1 mio. kr. overført, heraf 30,4 mio. kr. til 2021, 3,9 mio. kr. til 2022, 3,3 mio. kr. til 2023 og 0,5 mio. kr. til 2024.


Tabel 1: Samlet drift 2020, Økonomi- og Erhvervsudvalget


Regnskabet for 2020 vedrørende anlæg viser et samlet mindreforbrug på 73,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 72,7 mio. kr. overført til 2021.


Tabel 2: Samlet anlæg 2020, Økonomi- og Erhvervsudvalget


Overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet og nærmere specifikation af overførselsønskerne er beskrevet serviceområdeopdelt nedenfor. Yderligere specifikationer fremgår af bilag vedlagt sagen.


Overførselsønskerne er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper.Bemærkninger til regnskabsresultat 2020 og ønsker til overførsler – drift:

Serviceområde 08 Driftsselskaber

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 0,243 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet søges overført til 2021 til uddannelse af rengøringsassistenter i almen rengøringsteknik, som grundet Covid 19 ikke har været mulig at gennemføre i 2020.


Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Samlet mindreforbrug på 1,415 mio. kr. vedrører puljen til fremtidige sportsevents. Hele beløbet søges overført til 2021 til samme formål.


Serviceområde 15 Kultur

Samlet mindreforbrug på 2,655 mio. kr. som hovedsagelig vedrører bymarkedsføring, aktiviteter i Herning Midtby, Herningerkultur samt digitale skilte. Der søges overført i alt 1,536 mio. kr. fordelt med 0,716 mio. kr. til 2021 og 0,820 mio. kr. til 2022 til bymarkedsføring samt aktiviteter i Herning Midtby.


Serviceområde 20 Administration

Samlet mindreforbrug på 95,406 mio. kr., hvoraf de generelle reserver udgør 36 mio. kr., som jfr. vanlig praksis til tilgår de likvide aktiver. Herudover udgør interne forsikringspuljer 7,0 mio. kr., som hensættes til finansiering af selvforsikringsordningen vedrørende arbejdsskader.


Korrigeret for de generelle reserver og interne forsikringspuljer er mindreforbruget på i alt 52,4 mio. kr., hvoraf i alt 34,862 mio. kr. søges overført, fordelt med 28,048 mio. kr. til 2021, 3,040 mio. kr. til 2022, 3,323 mio. kr. til 2023 og 0,451 mio. kr. til 2024.


Overførslerne vedrører primært forskellige dispositionspuljer og opsparinger til udvikling i forvaltningerne, forebyggelse, ombygninger af lokaler på rådhuset, diverse investeringer på IT-området, projekter på turisme- og erhvervsområdet, bæredygtighedscenter, driftssikring af boligbyggeri, administration af jobcentre og ekstraordinær integrationsindsats. Vedrørende tjenestemandspension er der en forskydning mellem årene, idet reduktionen af indbetalinger, som var budgetteret i 2020 og 2021, først realiseres i 2021 og 2022. Barselspuljen, som er en hvile-i-sig-selv-ordning, udviser et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i 2020, som overføres med henblik på udligning i de kommende år.


Tabel 3: Regnskab 2020, Serviceområde 20 Administration, opdelt på funktion 3. niveau


Bemærkninger til regnskabsresultat 2020 og ønsker til overførsler - anlæg:

Specifikation af samlet regnskabsresultat 2020 vedrørende anlæg samt overførselsønsker fremgår af tabellen nedenfor.


Tabel 4: Anlæg, Økonomi- og Erhvervsudvalget


Der knytter sig følgende kommentarer til afvigelserne og de ønskede overførsler:


Serviceområde 01 Byggemodning

På området er der samlet set et netto mindreforbrug på 65,377 mio. kr., som består af merindtægter på 30,475 mio. kr. og mindreudgifter på 34,902 mio. kr. Såvel merindtægter som mindreudgifter søges overført til 2021.


Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgindtægter

På området er der samlet set en netto mindreindtægt på 13,764 mio. kr. Der søges overført 14,456 mio. kr. til 2021. Afvigelsen mellem resultat og ønsket overførsel skyldes afsluttede anlægsprojekter.


Serviceområde 11 Idræt og Fritid

På området er samlet set et mindreforbrug på 11,988 mio. kr., som vedrører opgraderingen af MCH Arena. Beløbet søges overført til 2021.


Serviceområde 15 Kultur

Der er samlet set et mindreforbrug på området på 5,329 mio. kr. Der søges overført 5,343 mio. kr. til 2021, som består af 3,060 mio. kr. vedrørende Fremtidens MCH, 1,522 mio. kr. vedrørende pulje til socioøkonomiske initiativer samt en opsparing til renovering af Elia på 0,761 mio. kr. Afvigelsen mellem resultat og ønsket overførsel skyldes afsluttet anlægregnskab.


Serviceområde 20 Administration

Der er samlet set et mindreforbrug på området på 4,413 mio. kr. Afvigelsen består af puljebeløb 0,160 mio. kr. til prisfremskrivninger på anlægsprojekter, 3,731 mio. kr. til ombygninger/renoveringer/diverse anlægsarbejde på rådhuset samt 0,522 mio. kr. til å-turisme. Alle beløbene søges overført til 2021.Bemærkninger til regnskabsresultat 2020 og ønsker til overførsler - finansielle konti:


Tabel 5: Finansielle konti, Økonomi- og Erhvervsudvalget


Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender

Der søges overført et mindreforbrug på 17,137 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til bevilgede, men endnu ikke realiserede almenboligbyggerier.


Serviceområde 28 Optagne lån

Der søges overført en mindreindtægt 45,080 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til ældreboliger.Bevillingsmæssige ændringer, som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen:


 • Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 2. november 2020, pkt. 343, at opgradering af græstæppe på MCH Arena medfinansieres af budget til events på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, ØKE med 2,250 mio. kr.
  Det indstilles på denne baggrund, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, ØKE, stednr. 031086 MCH Arena. Udgiften finansieres af budget til events på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, ØKE i 2021.


 • Afsat driftbudget på Serviceområde 20 Administration på 1,000 mio. kr. overføres til 2021 til anlægsprojekt "Renovering af rådhuset, Børn og Unge" på Serviceområde 20 Administration, nyt stednr.


 • Afsat driftbudget på Serviceområde 20 Administration på 3,000 mio. kr. overføres til 2021 til anlægsprojekt "Renovering af rådhuset, Direktionens stab" på Serviceområde 20 Administration, nyt sted nr.
  Det indstilles på denne baggrund, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,000 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 20 Administration til samme nye stednr.


 • Afsat driftbudget på Serviceområde 20 Administration på 1,000 mio. kr. overføres til 2021 til anlægsprojekt "Renovering af Rådhuset" på Serviceområde 20 Administration, sted nr. 650096.


 • Der overføres 3,896 mio. kr. fra drift Serviceområde 20 Administration til Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden til brug for kommunal medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger.Målopfølgninger på politiske 2020-mål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:

Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen foretaget målopfølgning på 2020-målene på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Målopfølgningen er vedlagt som bilag til sagen.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de i sagen skitserede overførselsønsker for henholdsvis drift (tabel 1), anlæg (tabel 2) og finansielle konti (tabel 5) på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes, herunder:
at der af den samlede overførsel vedrørende drift på Serviceområde 15 Kultur på 1,536 mio. kr. overføres til henholdsvis 0,716 mio. kr. til 2021 og 0,820 mio. kr. til 2022,


at der af den samlede overførsel vedrørende drift på Serviceområde 20 Administration på 34,862 mio. kr. overføres til henholdsvis 28,048 mio. kr. til 2021, 3,040 mio. kr. til 2022, 3,323 mio. kr. til 2023 og 0,451 mio. kr. til 2024,
at de bevillingsmæssige ændringer jfr. afsnittet "Bevillingsmæssige ændringer, som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen" godkendes,


at opfølgningerne på 2020-målene på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område jfr. bilag tages til efterretning.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-20 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Årsregnskab 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Herning Kommunes årsregnskab 2020 fremsendes til godkendelse og efterfølgende afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv., §8, at "årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj".


Årsregnskabet for Herning Kommune for 2020 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder. Herudover indeholder regnskabet et antal bilag, opstillet i henhold til kravene fra Indenrigs- og Boligministeriet.


Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves:Skattefinansieret drift:

Resultatet af skattefinansieret drift er et overskud på 295,1 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er det en stigning på 133,7 mio. kr.


Indtægterne har været 130,4 mio. kr. højere end budgetteret primært på grund af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og overførsler samt Covid-19 kompensationer.


Skattefinansieret område:

Efter afholdelse af udgifter til skattefinansierede anlæg samt jordforsyning udviser resultatet af det skattefinansierede område et overskud på 54,9 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er det således en forbedring på 63,7 mio. kr.


Anlægsudgifterne har været 104,4 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, mens jordforsyningsområdet har givet en merindtægt på 34,4 mio. kr.


Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af udgifter til forsyningsområdet på 10,6 mio. kr. ender det samlede årsresultatet på et overskud på 44,3 mio. kr.


Finansiering:

I finansieringen indgår nettolåneoptagelse med 75,2 mio. kr., udgifter til deponering på 6,6 mio. kr. samt en forøgelse af kortfristede gældsposter/nedbringelse af tilgodehavender på 67,4 mio. kr.


Da resultatet viste et overskud på 44,3 mio. kr., giver dette således en forøgelse af den bogførte likviditet på 180,3 mio. kr.


Likviditet:

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 465,6 mio. kr. Efter likviditetstilgangen på de nævnte 180,3 mio. kr. og en positiv kursregulering af obligationsbeholdningerne på 6,7 mio. kr., ender denne ultimo 2020 på 652,7 mio. kr.


Resultatet i forhold til rammen for servicedriftsudgifter:

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor servicedriftsrammen for Herning Kommune er opgjort til 3.665,8 mio. kr., har udgifterne i 2020 kun været på 3.558,4 mio. kr. - altså et mindreforbrug på 107,4 mio. kr.


Likviditet efter kassekreditreglen:

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er gennemsnittet af den daglige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder, kan opgøres til 782,8 mio. kr. ultimo 2020.

Dette er en stigning i forhold til ultimo 2019 på 55,3 mio. kr.


Disponibel likviditet:

Alene en del af likviditeten kan betragtes som værende disponibel, idet der er forpligtelser til renovationsområdet, dækning af overførte bevillinger, selvforsikring m.v. Den disponible likviditet ultimo 2020 kan opgøres til 240,4 mio. kr., hvor den til sammenligning ultimo 2019 udgjorde 190 mio. kr.

Figuren nedenfor viser fordelingen af den samlede likviditet pr. ultimo 2020:
Restancer og afskrivninger:

De samlede restancer udgjorde ultimo 2020 75,5 mio. kr. Der er tale om en stigning på 23,3 mio. kr. i forhold til ultimo 2019, hvoraf den væsentligste del skyldes forskydninger mellem regnskabsår vedrørende mellemkommunale refusioner og salg af byggegrunde m.v.


Største restancepost udgøres fortsat af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp med 21,1 mio. kr. mod 21,7 mio. kr. i 2019.


De samlede restancer fordeler sig jfr. tabellen nedenfor:


Nærmere beskrivelse af restanceområdet og uddybende bemærkninger til de enkelte restancer, herunder udviklingen i disse fremgår af "Årsrapport restancer pr. 31-12-2020", som er vedlagt som bilag.


Årsregnskabet er ligeledes vedhæftet som bilag til sagen og vil senere blive udleveret til Byrådet m.fl. i papirform.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at årsregnskab 2020 godkendes til afgivelse til revisionen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-A21-2-20 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Samlede overførsler 2020-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I henhold til regnskabsvejledningen for 2020 fremsendes fagudvalgenes samlede ønsker til overførsler fra 2020 til 2021 og efterfølgende år til godkendelse.


Samlet set ønskes vedrørende drift overført et mindreforbrug på 115,2 mio. kr., vedrørende anlæg et mindreforbrug på 276,9 mio. kr. og vedrørende finansielle konti en mindreindtægt på 27,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for at søge Byrådet om at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye budgetår. Der er ligeledes mulighed for at ansøge om overførsel af beløb længere ud i årene end 2021, såfremt servicedriftsrammen tillader det.


Hovedreglerne for overførsler fremgår af henholdsvis bevillingsreglerne samt de generelle retningslinjer for selvforvaltning. Af sidstnævnte fremgår det, at der er fri overførselsadgang for enheder/institutioner omfattet af regler om økonomisk decentralisering (dvs. skoler, daginstitutioner, plejecentre m.fl.) samt for projekter med ekstern finansiering.


For den øvrige del under rammestyring (herunder puljer og centrale konti) er hovedprincippet, at merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug. Mindreforbrug kan overføres til specifikke formål, f.eks. aktiviteter, som er iværksat og fortsætter i efterfølgende budgetår, eller aktiviteter som har til formål at udvikle og forbedre den fortsatte drift.

Områder uden for rammestyring overføres ikke. Det drejer sig f.eks. om udgiftsområder omfattet af budgetgarantien, aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), ældreboliger og vintertjeneste.


Uforbrugte anlægsmidler (restrådighedsbeløb) overføres til efterfølgende år på anlægsprojekter, der endnu ikke er afsluttet.


På de finansielle konti overføres beløb, der vedrører forskydninger mellem regnskabsår.


Sidst i sagen er opsamlet de øvrige bevillingsmæssige ændringer, der vedrører overførselsbeløb, og som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen.Overførsler fra 2020 til 2021 og efterfølgende år - drift:

Regnskabet for 2020 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 171 mio. kr. for det skattefinansierede område inkl. forsyning i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 115,2 mio. kr. overført til 2021 og efterfølgende år.


Tabel 1: Samlet regnskab 2020 og overførsler, drift


Forskellen mellem regnskabsresulatet og de ønskede overførsler udgør 55,8 mio. kr. , hvoraf 36 mio. kr. vedrører de generelle reserver og 7 mio. kr. vedrører henlæggelse til selvforsikringspulje vedrørende arbejdsskader. Hermed tilgår i forbindelse med overførselssagen 12,8 mio. kr. til de likvide aktiver.


Nærmere specifikation af de samlede overførsler på serviceområdeniveau er vedlagt som bilag til sagen.Bemærkninger til overførsler – drift:


Økonomi- og Erhvervsudvalget

På området er der et mindreforbrug på i alt 99,7 mio. kr., hvoraf 38,1 mio. kr. søges overført til 2021 og efterfølgende år.


Overførslerne vedrører primært Serviceområde 20 Administration og kan henføres til forskellige dispositionspuljer til udvikling og forebyggelse, ombygninger på rådhuset, investeringer på IT-området, projekter på turisme- og erhvervsområdet, bæredygtighedscenter, driftssikring af boligbyggeri, administration af jobcentre, ekstraordinær integrationsindsats samt forskydninger mellem årene. Overførslerne vedrørende ombygninger på rådhuset overføres fra drift til anlæg.


Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. søges overført til 2021.


Overførslerne vedrører primært vedligeholdelsesudgifter til kommunale ejendomme, efterslæb ifm. okkeroprensning, skadedyrsbekæmpelse, mindreudgifter til belægninger og kollektiv trafik.


Et merforbrug på 1 mio. kr. ejendomsskatter på byggemodningsområdet som følge af ændrede lokalplaner overføres ikke.


Vintertjeneste er udenfor rammestyring og mindreforbruget på 2,3 mio. kr. tilgår derfor de likvide aktiver.


Byplanudvalget

Der ønskes overført 0,2 mio. kr., svarende til mindreforbruget i 2020.


Børne- og Familieudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 66,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 54,4 mio. kr. søges overført med 28,7 mio. kr. til 2021 og 25,7 mio. kr. til 2022.


Af det samlede mindreforbrug på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn på 19,1 mio. kr. søges 13,4 mio. kr. overført, hvormed de resterende 5,7 mio. kr. tilgår de likvide aktiver.


Af det samlede mindreforbrug på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på 31,2 mio. kr. søges 28,9 mio. kr. overført, hvormed de resterende 2,3 mio. kr. tilgår de likvide aktiver.


På Serviceområde 16 Børn og Familie er der et samlet mindreforbrug på 16,1 mio. kr., hvoraf 12,1 mio. kr. søges overført. Hermed tilgår de resterende 4,6 mio. kr. de likvide aktiver, hvoraf 0,6 mio. kr. dækker et merforbrug vedrørende tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn, som er udenfor rammestyring (overførselsudgift).


Social- og Sundhedsudvalget

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på i alt 13,5 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. søges overført til 2021.


På Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri kan det overførte merforbrug på i alt 2,7 mio. kr. primært henføres til objektivt finansierede tilbud.


På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre kan det overførte merforbrug på 9,3 mio. kr. primært henføres til hjælpemiddelområdet og en uudmøntet besparelse fra 2019 i forbindelse med løsning af de økonomiske udfordringer.


Et merforbrug på samlet set 1,5 mio. kr. vedrørende ældreboliger overføres ikke, idet området styringsmæssigt er udenfor rammestyring.


Beskæftigelsesudvalget

Regnskabsresultatet udviser et merforbrug på i alt 11,1 mio. kr., som består af et mindreforbrug vedrørende servicedriftsudgifter på 5,8 mio. kr., et mindreforbrug på det budgetgaranterede område på 13,5 mio. kr., et merforbrug på aftaleområdet på 18,4 mio. kr. og et merforbrug på beskæftigelsestilskudsområdet på 12 mio. kr.


På områder med rammestyring, selvforvaltning og projekter er der samlet set et mindreforbrug på i alt 7,3 mio. kr., som ønskes overført til 2021.


De øvrige afvigelser vedrører områder uden for rammestyring, som jfr. styringsprincipperne ikke overføres, hvormed et merforbrug på i alt 18,4 mio. kr. afregnes med de likvide aktiver.


Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 21,6 mio. kr., hvoraf 22,9 mio. kr. søges overført til 2021, -2 mio. kr. til 2022 og 0,7 mio. kr. til 2023.


Mindreforbruget kan henføres til aflyste/udsatte events, ikke udbetalte bevillinger, manglende indtægter samt en flere mindreforbrug på de decentrale institutioner


Forebyggelsesudvalget

Regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. vedrørende uforbrugte projektmidler søges overført til 2021.


Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) er styringsmæssigt udenfor rammestyring, hvorfor mindreforbruget på 1,1 mio. kr. ikke overføres, men tilgår de likvide aktiver.For yderligere specifikationer af og bemærkninger til henholdsvis regnskabsresultat og overførselsbeløb for de enkelte fagudvalg henvises til fagudvalgssagerne vedrørende regnskab 2020 og overførsler samt den samlede sag vedrørende regnskab 2020.Fordeling af overførsler på regnskabsår - drift:

Det samlede mindreforbrug på 115,2 mio. kr., som ønskes overført vedrørende drift, er fordelt mellem flere regnskabsår. Konkret ansøges om, at fordelingen sker med overførsel af 83,1 mio. kr. til 2021, 27,6 mio. kr. til 2022, 4 mio. kr. til 2023 og 0,5 mio. kr. til 2024. Specifikation af fordelingen fremgår af tabellen nedenfor.


Tabel 2: Fordeling af overførsler på regnskabsår, drift:


De direkte overførsler fra 2020 foretages jfr. styringsprincipperne med forbehold for, at der er "luft" i servicedriftsrammerne til rammeudvidelser. Dette er der først vished for, når Økonomiaftalen for 2022 foreligger - forventeligt i juni 2021. Såfremt det viser sig, at de direkte overførsler medfører udfordringer i forhold til overholdelse af servicedriftsrammen, vil overførslerne blive tilbageført til 2021.Overførsler fra 2020 til 2021, anlæg:


Tabel 3: Samlet regnskab 2020 og overførsler, anlæg


Som det fremgår af tabel 3 viser regnskabet for 2020 vedrørende skattefinansieret anlæg et samlet mindreforbrug på 252 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf søges 247,6 mio. kr. overført til 2021.


Overførslerne på anlæg vedrører ikke-afsluttede projekter, som følge af forskydninger m.v.


Til sammenligning blev der ført et samlet mindreforbrug på 191,3 mio. kr. ind i 2020 som genbevillinger vedrørende skattefinansieret anlæg, hvorved overførslerne er øget med i alt 56,3 mio. kr. i løbet af 2020.


På forsyningsområdet overføres et samlet mindreforbrug på 29,3 mio. kr., som vedrører forskydninger mellem regnskabsår.Overførsler fra 2020 til 2021 - finansielle konti:


Tabel 4: Overførsler fra 2020 til 2021 - finansielle konti


Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender

Der søges overført et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til bevilgede, men endnu ikke realiserede almenboligbyggerier.


Serviceområde 28 Optagne lån

Der søges overført låneoptagelse på 45,1 mio. kr., primært vedrørende låneoptagelse til ældreboliger.Øvrige bevillingsmæssige ændringer, som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen:

Der anmodes i forbindelse med overførselssagen om godkendelse af nedenstående bevillingsmæssige ændringer, som er opsamlet fra fagudvalgenes overførselssager. Ændringerne vedrører bevillingsmæssige forhold, som ligger ud over de almindelige overførsler, f.eks. overførsler fra drift til anlæg, frigivelse af anlægsbevilinger m.v.


Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 2. november 2020, pkt. 343, at opgradering af græstæppe på MCH Arena medfinansieres af budget til events på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, ØKE med 2,250 mio. kr. Det indstilles på denne baggrund, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, ØKE, stednr. 031086 MCH Arena. Udgiften finansieres af budget til events på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, ØKE i 2021.
 • Driftbudget på Serviceområde 20 Administration på 1,000 mio. kr. overføres til anlægsprojekt "Renovering af rådhuset, Børn og Unge" på Serviceområde 20 Administration, nyt stednr.
 • Driftbudget på Serviceområde 20 Administration på 3,000 mio. kr. overføres til anlægsprojekt "Renovering af rådhuset, Direktionens Stab" på Serviceområde 20 Administration, nyt stednr. Det indstilles samtidig, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,000 mio. kr. i 2021 til Serviceområde 20 Administration, nyt stednr.
 • Driftbudget på Serviceområde 20 Administration på 1,000 mio. kr. overføres til anlægsprojekt "Renovering af Rådhuset" på Serviceområde 20 Administration, sted nr. 650096.
 • Der overføres 3,896 mio. kr. fra drift på Serviceområde 20 Administration til Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden til brug for kommunal medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger.


Social- og Sundhedsudvalget

 • I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev afsat midler til en fleksibel anlægspulje på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri med 2 mio. kr. årligt. Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling i 2021 til Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri med 2,0 mio. kr. til nyt stednummer 551xxx "Fleksibel anlægspulje 2021".


Kultur- og Fritidsudvalget

 • 2,165 mio. kr. vedrørende fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg og Kousgaards Plads overføres til anlægskonti på Serviceområde 11 Idræt og Fritid.
 • 0,691 mio. kr. vedrørende Bevæg dig for Livet overføres til 2023 på grund af senere igangsættelse og begrænset aktivitet på grund af COVID-19.
 • 4,300 mio. kr. vedrørende aflyste events tilbageføres til Serviceområde 11 Idræt og Fritid, ØKE, Eventpuljen - jf. ØKE-beslutning af 15. juni 2020, pkt. 171 (Challenge Denmark - World Cup i Dressur - Ice Horse Festival - Taekwondo Pomsae VM 2020 - Red Bull Drift Shifters).
 • 0,454 mio. kr. vedrørende Historiens Hus overføres til anlægskonto på Serviceområde 15 Kultur vedrørende renovering af Historiens Hus. Der meddeles samtidig anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,454 mio. kr. i 2021.
 • -2,000 mio. kr. vedrørende indtægt til VM i Ridesport 2022 overføres direkte til 2022, hvor indtægten forventes modtaget.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de i sagen skitserede samlede overførselsønsker for henholdsvis drift, anlæg og finansiering godkendes,
at de bevillingsmæssige ændringer jfr. afsnittet "Øvrige bevillingsmæssige ændringer, som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen" godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.


Herudover besluttedes


at der tilføres Social- og Sundhedsudvalget 8,0 mio. kr.


at der tilføres Kultur- og Fritidsudvalget 2,0 mio. kr.


at der tilføres Børne- og Familieudvalget 5,0 mio. kr.


at der til p-plads ved Holing meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscentret på Holingknuden,


at der til vejprojekt i Lind meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 5,750 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr.,


at der til renoveringsarbejde på Lindegården afsættes rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 018070 Lindegården, renovering af facadebeklædning. Der vil blive fremsendt en særskilt sag med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet,


at der til haludvidelsesprojekt af Nordvesthallen meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318073 Nordvesthallen,


at der til brandsikring af boliger på Kastaniegården meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, boligdel, nyt stednr,


at der tilføres 5 mio. kr. til dispositionspulje for Direktionen.


at udgifterne finansieres af midler, der ved regnskabsafslutningen 2020 ellers ville tilgå de likvide aktiver.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-20 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. Herning Kommunes retningslinjer for finansiel styring skal Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en samlet årlig rapportering om udviklingen på det finansielle område.

Sagen vedrører afrapportering for 2020.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for finansiel styring forelægges afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2020.


Afrapporteringen er vedlagt som bilag til sagen og udgør en kort redegørelse for afkastet af kommunens likvide aktiver på aktivsiden og renteudgifterne på passivsiden.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at afrapporteringen om udviklingen på det finansielle område i 2020 jfr. bilag tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-21 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Rammeudmelding budget 2022-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X


Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Ranch, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Rammeudmelding for budget 2022-2025 jfr. budgetproceduren.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for budget 2022-2025 udmelder Økonomi- og Erhvervsudvalget efter 1. budgetkonference driftsrammer for fagudvalgenes budgetforslag.


Grundet det to-årige budgetforlig i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 foreligger der allerede en investeringsoversigt for 2022-2025, hvorfor der ikke udmeldes en ny anlægsramme.


Driftsrammer:

På det skattefinansierede område består driftsrammerne for budget 2022-2025 af overslagsår 1, 2 og 3 fra det vedtagne budget 2021, hvor 2025 som udgangspunkt er lig med 2024. Hertil kommer tekniske korrektioner +/- samt besluttede tillægsbevillinger +/- fra budgetvedtagelsen for 2021 og frem til og med Byrådsmødet den 2. marts 2021.


Direkte overførsler fra 2020 ind i 2022-2025 er indregnet i rammerne, dog med forbehold for godkendelse af den samlede overførselssag, som behandles som punkt 75 på denne dagsorden.


Tabel 1: Samlede driftsrammer 2022-2025:Opdelt på fagudvalg fordeler driftsrammerne for 2022-2025 sig som vist i tabellen nedenfor.


Tabel 2: Driftsrammer 2022-2025, fagudvalgsopdelt:Der er i relation til rammeudmeldingen følgende opmærksomhedspunkter:


Direkte overførsler fra 2020

De direkte overførsler fra 2020 foretages jfr. styringsprincipperne med forbehold for, at der er "luft" i servicedriftsrammerne til rammeudvidelser. Dette er der først vished for, når Økonomiaftalen for 2022 foreligger - forventeligt i juni 2021. Såfremt det viser sig, at de direkte overførsler ind i overslagsårene medfører udfordringer i forhold til overholdelse af servicedriftsrammen, vil overførslerne blive tilbageført til 2021.


Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse - rammen for det det budgetgaranterede og aftaleområdet

Budgetforslaget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse består af tre delområder: Servicedriftsudgifter (SD), aftaleområdet og det budgetgaranterede område. Det tidligere beskæftigelsestilskudsområde blev i forbindelse med udligningsreformen omlagt, således at det fra og med budget 2021 indgår i det budgetgaranterede område.


Rammeudmeldingen for servicedriftsudgifter på serviceområdet følger det samme princip, som de øvrige omåder omfattet af budgetsanktion.


Rammen på det budgetgaranterede område og aftaleområdet beregnes med afsæt i udmeldte tal fra Kommunernes Landsforening (KL) og regnskabsnøglen fra sidste gældende regnskab (2020). Anvendelsen af dette princip fordrer dog som tidligere år en kritisk vurdering af, om regnskabet giver et retvisende billede af udgiftsniveauet.


Skønnet på udgiftsniveauet for budget 2022 på henholdsvis aftaleområdet og det budgetgaranterede område kendes først i forbindelse med Økonomiaftalens indgåelse - forventeligt ultimo juni 2021.

Budgetrammerne for serviceområdet jfr. tabel 2 er således foreløbige og vil senere i budgetprocessen blive justeret med afsæt i ovenstående princip sammenholdt med det udarbejdede budgetforslag beregnet ud fra senest kendte budgetopfølgning. Ændringer til de foreløbige rammer indgår i 1. behandlingen af budgettet.


Serviceområde 18 Sundhed og Ældre - rammen vedrørende ældreboliger

Udgifter og indtægter på området er styret af bestemmelserne i Ældreboligloven, og området betragtes derfor styringsmæssigt som værende udenfor rammestyring.


Driften af Herning Kommunes ældreboliger er udliciteret til et boligselskab, som i løbet af foråret leverer beregninger på udgifter og indtægter for 2022 i henhold til bestemmelserne i lovgivningen. De beregnede budgettal er i 2022-prisniveau.


Jfr. praksis besluttet i forbindelse med rammeudmeldingen for budget 2020 tilpasses budgetrammen til de faktisk forventede udgifter og indtægter i 2022-prisniveau og undtages samtidig den senere prisfremskrivning. Dette sker for at undgå ubalancer i budgettet i forbindelse med prisfremskrivningerne.


Eftersom budgetterne for 2022 endnu ikke er modtaget, vil rammeændringen blive foretaget som en teknisk korrektion senere i budgetprocessen.


Demografi-reguleringer

Demografi-reguleringer til budgetrammerne på henholdsvis dagtilbuds-, skole- og ældreområdet beregnes på baggrund af den nye befolkningsprognose.


Beregningerne er korrektioner til de demografireguleringer, der er lagt ind i rammerne i forbindelse med tidligere års budgetlægninger, og udgør således marginalberegninger for så vidt angår 2022, 2023 og 2024 og den fulde demografiregulering for 2025.


Reguleringerne bliver indregnet i driftsrammerne som en teknisk korrektion senere i budgetprocessen.


Anlægsrammer:
I henhold til budgetproceduren skal der ikke udarbejdes nyt forslag til investeringsoversigt, idet der qua det to-årige budgetforlig allerede er en vedtaget investeringsoversigt for perioden 2021-2025. Principielt set udmeldes på den baggrund derfor heller ingen ny anlægsramme for budget 2022-2025.


Direktionen vil dog udarbejde forslag til en opdateret investeringsoversigt for 2022-2025 med de justeringer og forskydninger, der måtte være opstået siden budgetvedtagelsen for 2021. Forslaget vil blive præsenteret på 2. budgetkonference i august 2021 med henblik på efterfølgende indarbejdelse i budgetforslaget til 1. behandling.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de økonomiske driftsrammer jf. tabel 2 i sagsfremstillingen godkendes som fagudvalgenes afsæt for budget 2022-2025,


at direktionen udarbejder forslag til opdatering af allerede vedtaget investeringsoversigt for 2022-2025 med henblik på politisk stillingtagen senere i budgetprocessen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.02.00-I02-1-21 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Orientering om ny bekendtgørelse og vejledning om offentligt udbud af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er den 3. marts 2021 kommet ny bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.


Der orienteres om de væsentligste ændringer.


Det anbefales, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er den 3. marts 2021 kommet ny bekendtgørelse om offenligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.


Der er ud over en ændret struktur og en række præciseringer eller kodificeringer af gældende ret følgende større ændringer:


 • Der er indsat en ny bestemmelse i bekendtgørelsen (§ 2, stk. 1, nr. 9), hvorefter offentligt udbud kan undlades ved en regions salg af fast ejendom til Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme A/S). Ministeriet har hidtil undtaget regionernes afhændelse af sygehusejendomme til Freja fra kravet om forudgående offentligt udbud via generelle dispensationer.

 • Den tidligere bestemmelse i 2. pkt. i bekendtgørelsens § 4 (nu § 5) om, at købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted, er ophævet. Ministeriet har fundet det mest korrekt, at spørgsmålet om aktindsigt i og fortrolighed omkring købstilbud reguleres i de almindelige regler i navnlig offentlighedsloven og forvaltningsloven.


 • Det er i bekendtgørelsens § 6, stk. 2, hvorefter salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse, præciseret, at dette skal ske i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder statsstøttereglerne. Den hidtidige ordlyd af bestemmelsen kunne give det indtryk, at det var tilstrækkelig grund til at sælge til en anden end højstbydende, hvis der forelå en saglig kommunal eller regional interesse heri. Dette er efter gældende ret ikke altid tilfældet, da en kommune eller region ikke ved at sælge til andre end højstbydende må handle i strid med pligten til at sælge til markedsprisen, ligesom salget skal ske i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder statsstøttereglerne.

 • Det er i bekendtgørelsens § 6, stk. 3, 2. pkt., hvorefter salg til en lavere pris end en udbudt pris kun kan ske på grundlag af et nyt offentligt udbud, præciseret, at der skal være tale om en udbudt fastsat pris eller mindstepris. Herved er det tydeliggjort, at der hverken kan sælges til en lavere pris end en udbudt fastsat pris eller mindstepris.

 • Der er indsat en ny bestemmelse i bekendtgørelsens § 7 om, at et købstilbud ikke kan antages, hvis dette bortset fra uvæsentlige afvigelser ikke opfylder de vilkår, som er fastsat for udbuddet, jf. § 3, stk. 1. Bestemmelsen er udtryk for, hvad der som følge af kravet om offentligt udbud har været anset for gældende ret.For så vidt angår kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets videregivelse af oplysninger fra købstilbud af egen drift, kan det nævnes, at forvaltningslovens § 27 om tavshedspligt omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Bestemmelsen omfatter endvidere oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives.


Forvaltningslovens bestemmelse om tavshedspligt omfatter bl.a. også oplysninger, som det er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser. Hensyn til det offentliges økonomiske interesser, kan således bevirke, at oplysninger i købstilbud er at anse for fortrolige.


Det bemærkes, at det i forhold til udbudsprocessen efter omstændighederne vil kunne anses for en usaglig begunstigelse, hvis en enkelt tilbudsgiveroplyses om øvrige købstilbud, hvis købstilbud videregives af egen drift til enkelte tilbudsgivere, eller hvis købstilbud offentliggøres. Det vil kunne stride mod den generelle forpligtelse for kommuner og regioner til at handle økonomisk forsvarligt, herunder til at sælge fast ejendom til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel (markedsprisen).


Med andre ord, selvom købstilbud ikke længere er fortrolige kan de ikke offentliggøres før efter et salg har fundet sted under henvisning til tavshedspligten.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.16.00-G01-1-21 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Jægerfestival 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: Sune Madsen, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland, ansøger Herning Kommune om 75.000 kr. til gennemførelse af Jægerfestival lørdag d. 12. juni 2021.

Jægerfestivalen er tænkt som en tilbagevendende begivenhed.

Sagsfremstilling

Danmarks Jægerforbund har en passion for at nyde og bruge naturen, og den vil de gerne dele med alle andre, og samtidig formidle budskaber omkring god opførsel i og bevaring af naturen. Derfor ansøger forbundets kreds Midt- og Vestjylland om støtte til gennemførelse af Jægerfestival i 2021 og 2022.


Den første udgave skal gennemføres 12. juni 2021. Oprindeligt var planen, at gennemføre arrangementet i Løvbakkerne, hvor der med pragtfuld natur, naturcenter og andre faciliteter er stort potentiale for at lave en festlig dag for hele familien med fokus på kendskab til og brugen af naturområder i Herning Kommune.


Arrangørgruppen er dog gået væk fra at gennemføre projektet i Løvbakkerne, og har i stedet besluttet at placere arrangementet ved MCH, på græsparkeringsarelaet mellem MCH Arena og motorvejen. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er den optimale placering for en naturfestival, men tilkørsels-, vand- og el-forhold gør det til en udfordring at gennemføre ved Løvbakkerne, lige som der i Løvbakkerne er begrænset mulighed for at opkræve entre. Uanset placeringen kræver arrangementet en række myndighedsmæssige tilladelser, som ikke er søgt endnu.


Selv om placeringen ved MCH ikke er optimal i forhold til brandingen af naturen i Herning Kommune, så vurderes arrangementet stadig at have en god værdi. Det er tanken, at Jægerfestival skal være en tilbagevendende begivenhed, som kan placeres på forskellige lokaliteter fra år til år. Andre muligheder for placering er Præstbjerg Naturcenter og Søby Brunkulslejer. Derfor kan det give god mening, at afprøve formatet i år på lokaliteten ved MCH.


Der er allerede planlagt mange aktiviteter, der skal ske i løbet af dagen, men der foreligger ikke et færdigt program. Underholdning er bl.a. musik fra scene, falkoner-show, Sebastian Klein, naturformidling, bagagerumsmarked, LeneBeier mm. Foreløbigt program er med som bilag.


Dansk Jægerforbund har lavet budget ud fra 2500 gæster, men forventningen hos arrangørerne er nærmere, at der kommer op mod 5000 gæster til begivenheden. Det seneste år har medført en tiltagende interesse for at komme ud i naturen, og Jægerfestival kan være med til at stimulere denne tendens.

Økonomi

Jægerfestivalen 2021 har et samlet budget på 326.000 kr., og der ansøges om 75.000 kr. De øvrige indtægter kommer via standsalg, salg af mad og drikkevarer, samt sponsorer.

Se bilag. Herning kommunes tilskud indgår under indtægter: "Eksternt indslag og debat".


Jægerfestival søger om tilskud både for en festival i 2021 og 2022, så der samlet ansøges om 150.000 kr.


Det er forvaltningens anbefaling, at der evalueres på festivalen i år, for derefter at træffe beslutning om evt. støtte fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 75.000 kr. i tilskud til Jægerfestival 2021, under forudsætning af arrangementet i al væsentlighed gennemføres som beskrevet og at et evt. overskud fra arrangementet tilfalder foreningsaktiviteter,
at udgiften på 75.000 kr. i 2021 finansieres fra Serviceområde 15, Kultur (ØKE), Bymarkedføringskontoen,
at der evalueres på Jægerfestival 2021, og derefter træffes beslutning om evt. tilskud til Jægerfestival 2022 og fremadrettet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.05.00-Ø54-1-21 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Godkendelse af resultatkontrakt for VisitHerning for 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRxØvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

I samarbejde med Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og omegn / VisitHerning har administrationen udarbejdet oplæg til resultatkontrakt, gældende fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.


Resultatkontrakten tildeler VisitHerning en operatørrolle med hensyn til udvikling, koordinering og markedsføring af turismen i Herning Kommune.


Det foreslås, at kontrakten mellem Herning Kommune og VisitHerning får en økonomisk ramme på 1.868.000 kr.


Sagsfremstilling

VisitHerning har i en status til administrationen redegjort for gennemførte aktiviteter aftalt i resultatkontrakten for 2020. Corona-pandemien påvirkede i høj grad også VisitHerning og deres medlemmer og dermed de aktiviteter, som VisitHerning meningsfuldt kunne gennemføre. Fokus har været på at finde løsninger og indsatser, som kan skubbe gang i turismeerhvervet igen. Udover en intensiveret kommunikation har det bl.a. betydet stærkere samarbejdsrelationer med andre lokale aktører. Herunder er nævnt eksempler på gennemførte aktiviteter:


- Etablering af lokal(e) taskforces med forskellige aktører mhp. at hjælpe erhvervet på vej
- Samarbejde med city/centerforeninger om fornyet markedsføring af detail
- Samarbejde med Erhvervsrådet og Erhvervshus Midtjylland om specifikke spydspidsindsatser til f.eks. servicebranchen, restauranter, hoteller etc.
- Medarrangør af fælles efteruddannelsesaktiviteter for udvalgte brancher
- Dialog med medlemmer om konkrete udfordringer mhp. at iværksætte tiltag som hjælper dem videre
- Udvikling af en værktøjskasse for turismeaktører, hvor man i fællesskab skaber redskaber til turismeudvikling / forretningsudvikling
- Udgivelse af sommermagasin


Det er forvaltningens vurdering, at VisitHerning i 2020 har gennemført de aftalte aktiviteter, som var mulige og derudover har sat gang i en række nye, relevante aktiviteter til gavn for turismeerhvervet under pandemien.


Indenfor rammerne af Herning Kommunes Turisme- og Eventpolitik giver oplægget til resultatkontrakt for 2021 VisitHerning en operatørrolle vedr. destinationsudvikling, produktudvikling, samarbejde og netværk, turistservice samt markedsføring af turismen i Herning Kommune. VisitHerning forpligtes ligeledes til at understøtte indsatser, som Herning Kommune gennemfører og som har tæt sammenhæng til VisitHernings opgaver - eksempelvis erhvervsturismeindsatsen, sportevents og et øget fokus på bæredygtighed.


I resultatkontrakten er der opstillet nedenstående målsætninger.

VisitHerning skal generelt have fokus på at være:

 • Innovativ og gå forrest i udviklingen af turisterhvervet i Herning Kommune.
 • Helhedsorienteret og sikre en sammenhængende oplevelse for områdets turister samt en servicerettet tilgang over for både turister og samarbejdspartnere.
 • Inspirerende og skabe den viden og det grundlag, som turisterhvervet skal bruge for at skabe udvikling, forbedringer og de bedste oplevelser for områdets turister.
 • Katalysator for en bæredygtig udvikling af turisterhvervet
 • Eksekverende og have fokus på at komme i mål og skabe resultater.


Der arbejdes med at opfylde målsætningerne indenfor fire indsatsområder:


Turistinformation- og service

VisitHerning skal levere relevant og aktuel turistinformation til kommunens gæster – der hvor gæsterne er og søger information. Det er vigtigt, at VisitHerning er tilstede på de digitale platforme, hvor turisterne befinder sig.


Destinationsudvikling

VisitHerning skal være med til at udvikle og styrke Herning som destination for oplevelser, messer, møder og events. VisitHerning har en vigtig rolle i at skabe rammer om personlige oplevelser af høj kvalitet, uanset med hvilket formål turisterne besøger området. Turisterne skal opleve en sammenhængende destination med et højt serviceniveau.


Markedsføring

VisitHerning skal brande Herning Kommune som destination på relevante platforme og gennem deltagelse i relevante samarbejder. Fortællingen om Herning Kommune som destination skal styrkes og rettes mod både danske og internationale turister. Der skal være fokus på at sikre en god oplevelse både før, under og efter besøget samt at skabe genbesøg.


Samarbejde og netværk

VisitHerning skal samarbejde med relevante aktører for at udvikle turismen i Herning Kommune og proaktivt opsøge muligheder for projekter eller samarbejder, der kan medvirke til at videreudvikle Herning Kommune som destination. Der skal være fokus på at hente ny viden og inspiration samt styrke samarbejder lokalt, regionalt og nationalt. VisitHerning er en vigtig del af at sikre et stærkt lokalt fællesskab, hvor aktørerne er hinandens ambassadører.


Herudover er der i resultatkontrakten oplistet en række konkrete indsatser under de fire indsatsområder.


VisitHerning skal udarbejde en handlingsplan, som indeholder de aktiviteter, der planlægges gennemført i 2021 samt målbare mål. Handlingsplanen skal være udarbejdet en måned efter kontraktens vedtagelse.


Økonomi

Den foreslåede økonomiske ramme for resultatkontrakten svarer til det afsatte budget på 1.868.000 kr. til VisitHerning i 2021. Udgiften finansieres af afsat budget på 1.868.000 kr. på serviceområde 20 Administration, Turisme og oplevelsesprojekter.


Der aftales en procedure med VisitHerning, som sikrer opfølgning på anvendelsen af Herning Kommunes midler til aktiviteter gennemført i Herning Kommune.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med VisitHerning


at der bevilliges 1.868.000 kr. til VisitHerning i 2021, som finansieres af afsat budget på serviceområde 20, Administration, Turisme og oplevelsesprojekter

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.13.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgelser vedr. The Shelter i Deep Forest Art Land - Skovsnogen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx
x


x


Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen og Pia Colstrup

Sagsresume

Deep Forest Art Land - Skovsnogen anmoder om udbetaling af 0,3 mio. kr. i 2021 til en forundersøgelse med henblik på at kvalificere fundraising processen vedr. projekt Shelter.


Byrådet har i budgetforliget for 2021-2022 afsat 5 mio. kr. i 2022 til The Shelter i Deep Forest Art Land - Skovsnogen.


Der anmodes om fremrykning og frigivelse af 0,3 mio. kr. i 2021 til forundersøgelsen.

Sagsfremstilling

Deep Forest Art Land - Skovsnogen (DFAL) har gennem de seneste par år haft en markant fremgang af publikum. De anslår, at der i 2020 var 70.000 besøgende i skoven i Døvling. DFAL ønsker at give publikum en bedre ankomst til området, og man arbejder derudover på at bedre forholdene for de kunstnere, der hvert år producerer værker og laver kunstformidling i skoven.


På den baggrund iværksatte DFAL i 2019 en proces for at afdække behovene. Det gjorde man i samarbejde med EFFEKT arkitekterne, og det har resulterede i en foreløbig behovsanalyse og skitseforslag. Formålet var at danne sig det første overblik og overslag for det videre arbejde.


Arbejdet anskueliggjorde, at der var tre behov, som skulle opfyldes: produktion, læring/formidling og forplejning. Med udgangspunkt i de tre behov skitserede EFFEKT arkitekterne The Shelter, som består af et stort cirkelformet overdække med mødesteder, værksted, spisested og toiletforhold i særskilte satellitter under. Overdækket fungerer samtidig som et dæk, som publikum kan gå ud på og få en anden oplevelse af skoven, eller det kan fungere som samlingssted i godt vejr, scene for performance, musik og talks og meget mere.

The Shelter bliver DFALs nye ankomstområde med de ovennævnte funktioner, og det samlede projekt indeholder desuden parkerings- og adgangsforhold mv.

The Shelter opfylder de afdækkede behov, men er i kraft af sin form og idé også en integreret del af DFALs egenart. The Shelter forventes i sig selv at generere yderligere publikum på grund af sin spektakulære arkitektoniske udtryk.


Der er nu behov for at komme et spadestik dybere i forhold til at opsummere projektet og udarbejde et byggeprogram for The Shelter med henblik på at konkretisere projektets forudsætninger og indgå i dialoger med yderligere fonde. Det indeholder følgende:

 • sammenfatning af budget, tidsplan og byggeprogram, herunder verificering af budget, anlægs- og driftsøkonomi.
 • udarbejdelse af destinationsstrategi med analyser af marked, brugergrupper mv.
 • myndighedsdialog vedr. placering (å-beskyttelseslinje / vurdering af alternativ placering).
 • landmåling, samt registrering af geotekniske og miljømæssige forhold.
 • specificering af funktionsprogram med tekniske kravsspecifikationer (brugerbehov, kapacitet fleksibilitet og robusthed i byggeprogram).
 • krav til bæredygtighed.
 • placering af projekt med revurdering af tilgængelighed, adgangsforhold, kobling til stisystem, varetransport, redning etc.
 • kobling af The Shelter til andre funktioner omkring bygningen.
 • afklaring af vertikal og horisontal konstruktion af tagfladen / integrering af design af overdækning og bygning.


Arkitektfirmaet anbefaler at sammenfatningen af byggeprogram og forundersøgelser igangsættes nu, med henblik på at få konkretiseret projektinterne og -eksterne forudsætninger og på at verificere projekt- og driftsøkonomi forud for fondsansøgninger, således at disse søges på solidt grundlag.


DFAL er i dialog med Lokale og Anlægs Fonden (LOA), som har givet tilsagn om at afholde omkostninger til ingeniører (COWI) og andre rådgivere for at kvalificere og prissætte projektet mod at DFAL bidrager med arkitekter til at tilpasse og præcisere projektet i samarbejde med ingeniørerne.


EFFEKT arkitekter anslår, at byggeprogram og forundersøgelse samlet koster 0,5 mio. kr., heraf udgør arkitektdelen 0,3 mio. kr. eksklusiv moms. Herning Kommune anmodes om udbetaling af 0,3 mio. kr. i 2021 til arkitektdelen.

Økonomi


Jf. budgetforliget for 2021-2022 udgør budgettet for projektet i alt ca. 30 mio. kr.


Der er afsat 5 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 03.


Herning Kommunes bidrag til projektet gives under forudsætning af, at Skovsnogen skaffer ekstern finansiering.


Der anmodes om fremrykning og frigivelse af 0,3 mio. kr. i 2021 til forundersøgelse.


Det bemærkes, at den oprindelige bevilling er givet under forudsætning af fuld finansiering af projektet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der til forundersøgelse vedr. projekt The Shelter i Deep Forest Art Land - Skovsnogen meddeles anlægsudgiftsbevilling samt fremrykning af tilhørende rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til 2021 på Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr,
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 03 Skovsnogen Deep Forest Art Land.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Sagsnr.: 19.03.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
X


X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 82.000 kr. til vedligeholdelsesarbejde på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum (CHPEA).


Sagsfremstilling

Fugerne mellem de keramiske fliser og i vinduerne i den tresidede prismebygning på CHPEA trænger til udskiftning. Fugernes dårlige stand betyder, at der nu kommer regnvand ind i Prismesalen på museet. For at sikre værkerne der udstilles i salen, er det presserende at få oprettet skaderne.


CHPEA har i samråd med Kommunale Ejendomme udvalgt entreprenører til opgaven.

Økonomi

Der er indhentet tilbud på 16.850 kr. for fuger mellem vinduerne samt et overslag på 65.000 kr. for arbejdet med fugerne mellem de keramiske fliser. Overslaget dækker over både materialer, lønudgifter og liftleje.


I alt beløber udskiftning af fuger sig til 81.850 kr.


Der er på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 hvert år afsat et beløb til renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på CHPEA. Rådighedsbeløbet for 2021 er 201.000 kr. Den resterende del af midlerne prioriteres og fremsættes til godkendelse senere på året.


Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 82.000 kr. i 2021 til ovenstående renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052,
at anlægsudgiften på i alt 82.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 i 2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Sagsnr.: 20.04.03-P24-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Gavedokument for overdragelse af 26 malerier af Carl-Henning Pedersen til Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremlægges et gavedokument mellem Sidsel Ramson og Herning Kommune om overdragelse af 26 værker af Carl-Henning Pedersen til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum, Herning Kommune til godkendelse.


Sagsfremstilling

Sidsel Ramson har truffet beslutning om at overdrage 26 værker af Carl-Henning Pedersen til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum og dermed Herning Kommune med virkning pr. 1. februar 2021.


Herning Kommunes advokat har udarbejdet et gavedokument på overdragelsen. Den sker på vilkår, der følger gavedokumentet af 19. marts 1975 med efterfølgende tillæg.


Ifølge gavedokumentet er værkerne Herning Kommunes og museets ejendom, og kan ikke sælges eller pantsættes. Herning Kommune og museet har ansvar for opbevaring og bevaring af værkerne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at gavedokumentet godkendes


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for ny daginstitution ved Kollundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume


Forslag til lokalplan 61.OF1.3 for et område til offentlige formål ved Kollundvej i Lind er udarbejdet for at muliggøre etablering af en ny daginstitution i Lind.

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.


Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er, at der er behov for flere daginstitutionspladser i Lind. Det er hensigten at opføre en ny daginstitution med plads til cirka 200 børn, med både vuggestue- og børnehavepladser. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til lokalplan, som skal muliggøre opførelse af byggeri- og anlæg til den ny daginstitution ved Kollundvej i Lind.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og er indeholdt i rammeområde 61.OF1 - Offentligt område ved Lind Skole.


Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Lind og omfatter et areal på ca. 65.800 m². Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Stensbjergevej, mod syd af Kollundvej og mod øst af Koustrup Allé.

Hele lokalplanområdet udlægges til offentlige formål, såsom skole, idrætsfaciliteter, børneinstitutioner, kirkecenter, fritidsformål, grønt område og lignende. Området disponeres med to delområder, I og II, som vist på nedenstående kortbilag:


Illustration af lokalplanområdets afgrænsning og disponering med delområder


Delområde I
Delområde I udlægges som byggeretsgivende lokalplan med detailbestemmelser for byggeri og anlæg relateret til opførelse af en ny daginstitution. Lokalplanen giver, udover at løse en aktuel mangel på daginstitutionspladser, også rammerne for at kunne opføre en ny tidssvarende daginstitution i Herning Kommune, hvor miljø og bæredygtighed spiller en central rolle. FN’s verdensmål vil være en del af ambitionerne for det pædagogiske- og arkitektoniske program, der danner rammen om institutionens drift.


Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed fastsættes til 40. Bebyggelse må maksimum opføres i to etager og 8,5 meters højde.


Lokalplanen stiller krav om etablering af opholdsarealer svarende til minimum 100% af bruttoetagearealet til institution til offentlige formål.

Desuden fastlægger lokalplanen bestemmelser omkring etablering af grønne friarealer, samt løsninger til tilbageholdelse af overfladevand.


Daginstitutionen skal vejbetjenes fra Kollundvej. Vejadgang skal etableres så langt fra den eksisterende rundkørsel som muligt.

Den eksisterende sti AA som afgrænser delområdet mod øst skal forblive i området og skal ved realisering af projektet fastbelægges.
Derudover giver lokalplanen mulighed for etablering af ny stiforbindelse BB som vist på ovenstående illustration.

Der skal som minimum etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal til institution til offentlige formål og 1 cykelparkeringsplads pr. bilparkeringsplads.


Delområde II
Delområde II udlægges som rammelokalplan og har til formål at sikre områdets fremtidige anvendelse til offentlige formål, idet der forventes en fortsat udvikling af Lind og byens omgivelser. Delområdets karakter af rammelokalplan medfører, at etablering af ny bebyggelse inden for delområde II vil kræve udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplaner på et senere tidspunkt, når et konkret projekt bliver aktuelt.

Der må i delområde II etableres en grøft til afledning af regnvand fra delområde I.


Lokalplanområdet er i landzone og skal overføres til byzone.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 61.OF1.3 for offentlige formål ved Kollundvej i Lind til vedtages foreløbig.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.01-P08-1-21 Sagsbehandler: Marius Reese  

Bemyndigelse til ekspropriation af jord i Gødstrup Syd.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: Peter Valentin, Karin Skov Aggerholm, Søren Brandt, Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet vedtog i august 2020 lokalplan 51.C1.1 for etape 1 af byudviklingen ved Gødstrup Syd. En del af infrastrukturen i form af en ny forbindelsesvej mellem Snejbjerg og Gødstrup Syd er under etablering. Der vil blive gennemført arealerhvervelse til den resterende del af vejens anlæg, efterhånden som de efterfølgende byudviklingsetaper realiseres. En privat udvikler er i øjeblikket i gang med detailprojektering af en større byggemodning i etape ét, som bl.a. omfatter dagligvareforretning, fastfoodrestaurant, tankanlæg og boliger. En del af disse boliger er i øjeblikket i udbud som almene boliger. I forbindelse med planlægningen for området blev der i kommuneplanen og lokalplanen udlagt arealer til etablering af nødvendige regnvandsbassiner samt klimasikringsanlæg, som skal sikre området mod oversvømmelser ved ekstremregnshændelser. Dette anlæg søges nu realiseret, ved at påbegynde arealerhvervelsen.


Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen for byudviklingen i Gødstrup Syd, blev der også udarbejdet en blå-grøn helhedsplan, som med udgangspunkt i de eksisterende terrænforhold bl.a. angiver, hvor der kan etableres sammenhængende grønne forbindelser gennem de enkelte boligenklaver eller byggemodningsetaper i området, således at de nye boligområder etableres på en sådan måde i terrænet, at risikoen for oversvømmelser minimeres mest muligt, eller helt kan undgåes.


I både kommuneplanen og lokalplanen blev der udlagt et sammenhængende grønt område, som skal fungere som et samlende grønt rekreativt bælte, der både skal rumme regnvandsbassiner til forsinkelse af normalregn eller hverdagsregnen, men også kan anvendes til at tilbageholde ekstremregn med sådanne hændelser. Bassinerne til forsinkelse af normalregnen skal etableres af Herning Vand, da det er forsyningsselskabets opgave.


Det anlæg, der efter lokalplanen skal etableres, er en fælles løsning for de kommende byudviklingsetaper, således at klimaregnsløsningen ses som en mulighed og ressource for boligområdet, som et rekreativt område for hele byudviklingen ved Gødstrup Syd. Klimaløsningen i det fælles projekt er tænkt som en "erstatning" for de løsninger, som den enkelte udvikler eller det enkelte byggemodningsetape ellers ville skulle etablere for hvert enkelt etape eller udviklingsområde. Driften af arealet overgår til grundejerforeningerne i området, efterhånden som de oprettes og arealet udlægges med offentlig adgang.


Det areal, som skal erhverves til etape 1, er i henhold til lokalplanen ca. 5 ha. se bilaget. Udgifterne til erhvervelsen og etablering af anlægget forventes afholdt af afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelse i Gødstrup på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002090 Gødstrup Syd, ØKE. Der er forudsat, at anlægget kan etableres ved at flytte jord indenfor området, dvs. at der ikke skal tilkøres jord eller fjernes jord fra området, men den skal indgå i de rekreative anlæg med regnvandsbassinerne og klimaanlægget. Det er endvidere forudsat, at Herning vand afholder udgifterne til etablering af regnsvandsbassinerne. Der vil blive fremsendt en særskilt sag med frigivelse af rådighedsbeløb til projektet efterfølgende.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet som beskrevet på kortbilaget og i sagen,
at Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-21 Sagsbehandler: Sine Dall  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Mindegade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x


x


x


x


Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Bartholdy Jensen og Pia Colstrup

Sagsresume

Der er i budgettet for 2021 afsat rådighedsbeløb til renovering af Mindegade i Herning.

Der foreligger nu et skitseprojekt for renovering af gaden.

Byplanudvalget bedes godkende skitseprojektet, som skal danne grundlaget for det videre arbejde med hovedprojekt og udbudsmateriale med forventet licitation i maj/juni 2021.

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,270 mio. kr. til renovering af Mindegade.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2009 foretaget renovering og omdannelse af Herning Bymidte med afsæt i konkurrencen ”Herning Den Levende By”, primært omfattende gågadeforløb og pladser. I 2021 er der afsat 5,270 mio. kr. til renoveringen af Mindegade, som er en sydlig sidegade til Torvet i Herning.


Renoveringen af Mindegade vil ligesom andre nyrenoverede gader i bymidten bestå af en omfattende kloak-, vand-, varme -og ledningsrenovering foretaget af de forskellige ledningsejere samt Herning Vand, inden Herning Kommune reetablerer med nye belægninger, træer, beplantning og inventar. Mindegade består af blandet bolig og erhverv, og er en sidegade med tilladt kørsel i begge retninger.


Projektbeskrivelse:

Renoveringen af Mindegade består, ud over ledningsarbejdet, af nye belægninger, nyt inventar, nyt opholdsområde, ny beplantning og træer. Belægningen i Mindegade skal mod nord støde op til granitbelægningen på Torvet og i syd mod den renoverede belægning i Dalgasgade. Belysningen i gaden renoveres ikke, da den er nyrenoveret og velfungerende, men der suppleres med effekt og tryghedsskabende belysning på særlige steder.


Illustrationsplan


Ideen i skitseprojektet er at skabe et ensartet niveau i gaden. Fortov og kørebane er således i samme niveau, adskilt af en vandrende i granit. Fortovet anlægges med lys ensartet betonstensbelægning med granitflækker ind mod facaderne. Kørebanen er asfalt og p-båsene optegnes på asfalten.

I arealer op mod Torvet er der et større areal med betonstensbelægning med mosaik af teglbelægning. Teglbelægning lægges ved træbedene ned gennem gaden. Områderne med beplantning vil dermed blive et genkendeligt element i gaden. Af hensyn til svagtseende og blinde skal der etableres ledelinjer i belægningen.


Midt på gadestrækningen er der et større træ som er på en del af vejmatriklen. Her forslås en lille lommepark med grønt og mulighed for ophold.


Ud for Østergade 2A (hjørnet af Mindegade/Østergade) har Hotel Eyde et ønske om udeservering, da de vil etablere restauration i bygningens stueplan ud mod Mindegade og Torvet. Udeserveringen er indarbejdes i projektet, men så der stadig er adgang for kørsel fra Mindegade og ind på Torvet.


Visualisering - kig mod nord og Torvet


Bæredygtighed:

Herning Kommune har rester af granit liggende, som vi vil indarbejde i projektet. F.eks. har vi granitvandrender liggende, som er de samme, som der har været brugt i Dalgasgade. Dem vil vi bruge i Mindegade, dermed skal der ikke bestilles helt så meget ny granit hjem. I de arealer der er på skitsen som mosaikker, vil vi anvende mørk tegl. Teglen vil få en sammenhæng med den tegl, der er på Torvet.

Vi har et lager af flækker stående, som vi ligeledes vil bruge. Der kommer kun til at være et mindre lager tilbage, som kan bruges til reparationer i gågaden.


Under træbedende kan der opsamles regnvand til vanding af beplantning og som buffer til afvandingsnettet ved ekstremnedbør. Denne LAR-løsning er også brugt i den nyrenoverede Bredgade Vest, hvor regnvandet bruges på stedet til vanding af de grønne elementer i gaden. Dermed forventes det, at der kan spares på vanding med rent drikkevand.


Projektet for Mindegade arbejder med verdensmål 11, bæredygtige byer og lokalsamfund og verdensmål 13, klimaindsats. Der arbejdes med at genbruge regnvandet i gaden og der tilføres begrønning i gaderummet.


Vejprojektet:

Fremkommeligheden for bilisterne og af- og pålæsning af varer fastholdes i projektet. De eksisterende 13 p-pladser på østsiden af vejen fastholdes ligeledes, men enkelte pladser kan blive flyttet lidt rundt i gaden af hensyn til beplantningen. Gaden vil få en karakter af ”sive-gade” hvor vejprofilets udformning er med til at dæmpe trafikken.


Ved overgangen fra gade til Torvet anlægges der hæve-sænke pullerter, som kan begrænse kørslen på Torvet og fungere som kontrol for adgang for kørende trafik på Torvet og i gågaden. Dermed skal der ikke opsættes anden sikring med blomsterkummer, som der er i dag.


Visualisering - kig mod syd og Dalgasgade


Tidsplan:

Efter godkendelse af skitseprojektet går arbejdet med udbud i gang og det forventes at der er licitation i maj/juni. Vi vil inden påske indkalde beboere og erhvervsdrivende til et virtuelt møde hvor vi vil gennemgå skitseprojektet. Mødet afholdes sammen med Herning Vand da vi ofte oplever, at der er spørgsmål til kloak arbejdet.

Anlægsperioden går i gang i august, her vil Herning Vand lave deres arbejde som forventes af være færdigt i november.

Herefter kan de bløde ledningsejer udføre deres arbejde.

I starten af 2022 vil Herning Kommune færdiggøre projektet med belægninger, beplantning og til slut asfalt. Det forventes at projektet vil være færdigt til sommeren 2022.

I hele anlægsperioden vil der blive etableret omkørsler og andre muligheder for adgange for de erhvervsdrivende og beboerne i gaden.


Koordinering og kommunikation:

Der er med udgangspunkt i erfaringer fra renoveringen af Søndergade og Bredgade Vest lagt stor vægt på koordinering og kommunikation med ejere, lejere og borgere i anlægsfasen. Det har således været en stor del af rådgiverudbuddet, at denne del af arbejdet har stor fokus. God kommunikation og hurtig aktion på eventuelle gener for borgerne, giver en god byggeproces, når der er mange involverede parter. Herning Kommune vil dog stå for den overordnede kommunikation vedr. indkaldelser til borgermøder samt udsendelse af status- og nyhedsopdateringer for byggeriet.


Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 5,270 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223001 08 Mindegade.


Der anmodes om, at rådighedsbeløbet frigives.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender det samlede skitseprojekt.
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 5,270 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Mindegade.
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 5,270 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223001 08 Mindegade.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 34,877 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 34,877 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads og beplantning, samt udgifter til vejafvanding og klimasikring. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.


Anlægsudgiften på 34,877 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2021.


Byggemodningsarbejderne, som planlægges udført i de enkelte byggemodningsområder, er beskrevet i tabel 1.


Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne.


I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer.


Tabel 2. Byggemodning 2021 - økonomi


Forventede anlægsudgifter udgør i alt 43,073 mio. kr. i 2021, som finansieres af rådighedsbeløb i 2020 og 2021. Restrådighedsbeløb i 2020 forventes overført til 2021 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021. Mindreforbruget i 2020 skyldes bl.a. at anlæg af Ny Løvbakkevej, Tjørring og forberedende anlæg på Kollundvej, Lind er blevet forsinket.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 34,877 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2
at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 34,877 mio. kr. i 2021 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2021, fordelt på stednumre jf. tabel 2
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 34,873 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 2
at mer- og mindreforbrug på i alt 8,196 mio. kr. netto i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2021 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til fremrykning af byggemodning af 15 grunde på Helstrupvænget i Snejbjerg.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet fremrykkes og frigives.

Sagsfremstilling

Der er siden oktober 2019 solgt 25 ud af i alt 28 grunde i etape 1 på Helstrupvænget i Snejbjerg.


I vedtaget budget på Serviceområde 01 Byggemodning er etape 2+3 med i alt 31 grunde på Helstrupvænget planlagt til byggemodning i 2024.


Det foreslås at fremrykke byggemodning af etape 2 med 15 grunde til 2021 og etape 3 med 16 grunde til 2022. Etape 3 skal afvente udarbejdelse af tillæg til spildevandplanen, hvilket forventes vedtaget ultimo 2021.


Matrikelkort Helstrupvænget

Økonomi

Udgiften til byggemodning af 15 grunde på Helstrupvænget etape 2 forventes at udgøre 2,8 mio. kr. i 2021. Der er afsat 6,0 mio. kr. til byggemodning af etape 2 og 3 på Helstrupvænget i 2024. Der anmodes om, at rådighedsbeløbet på 2,8 mio. kr. fremrykkes fra 2024 til 2021.


Udgift til byggemodning af etape 3 med 16 grunde indarbejdes i budgetforslag for 2022 på Serviceområde 01 Byggemodning i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002082 Helstrupvænget, Snejbjerg
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002082 Helstrupvænget, Snejbjerg i 2024.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Godkendelse af anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Tommy Jonassen

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i de nævnte udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.Der har været nettoindtægter på i alt 1.856.231 kr. for ovenstående udstykningsområder.

I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.


Ifølge tidligere regler var det gældende, at hvis et anlæg, for hvilket der var opnået momsrefusion, blev solgt inden for en periode af 5 år, skulle den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.

Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af grundene og arealerne.

Tilbagebetalingen udgør i alt 2.591.608 kr.


Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoudgifter på 735.377 kr.


Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger. Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.


Særligt de nyere boligområder i hhv. Sunds og Aulum lever op til FN's Verdensmål 9 om klimaindsats, da der i Sunds er indarbejdet LARløsninger, så regnvandet holdes tilbage i området, og der generelt er store grønne områder både i Sunds og Aulum, hvor ekstremregn kan magasineres og forsinkes. Desuden er der i begge udstykningsområder veludbyggede stiforbindelser til cyklister og gående samt grønne offentlige rum, hvilket stemmer overens med Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.


I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.


002 010 Søparken og Søvænget, Sunds (Påbegyndt i hhv. 2006 og 2002)

De to boligområder ligger nord for Øster Linåvej i Sunds og omfatter i alt 51 grunde. Udover byggemodningen er der etableret cykelstier, støjvold, trafiksikring og buslomme ved Øster Linåvej samt beplantningsbælter mellem boligområderne.


002 035 Grønbækparken, Aulum (Påbegyndt i 2005)

Byggemodningen blev påbegyndt i tidligere Aulum-Haderup Kommune i 2005 og indeholder i alt 60 grunde. Udover boligvejene er der etableret fordelingsvejen Grønbæk-parken, som også vejbetjener den nye udstykning i Aulum – Tvedbækparken.


002 053 Overgårdvej, Ørnhøj

Omfatter restarealer overdraget fra tidligere Trehøje Kommune. Arealerne blev solgt i 2020 til Herning Vand til nye regnvandsbassiner, som etableres i forbindelse med kloakseparering i Ørnhøj.


002 071 Diverse mindre boligudstykninger

Diverse mindre boligudstykninger er restarealer, som blev overdraget til Herning Kommune fra sammenlægningskommunerne i 2007. Arealerne er solgt eller overgået til anden anvendelse.


003 026 Nr. Mosevej, Timring (påbegyndt i 2006)

Mindre udstykning som indeholder 1 grund til produktionsvirksomhed samt 2 grunde til blandet bolig og erhverv. Den sidste grund til bolig/erhverv blev solgt i 2019.003 027 Nordtoften, Ørnhøj (påbegyndt ca. 1975-80)

Erhvervsområde hvor 1. etape blev udbygget i tidligere Trehøje Kommune. I 2009 blev vejen forlænget, da Ørnhøj Genbrugsplads blev etableret i området. Det sidste erhvervsareal blev solgt i 2019.


003 039 Diverse mindre erhvervsudstykninger

Diverse mindre erhvervsudstykninger er restarealer, som blev overdraget til Herning Kommune fra sammenlægningskommunerne i 2007. Arealerne er solgt eller overgået til anden anvendelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Sagsnr.: 05.09.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til LAR projekt ved Højgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Søren Brandt, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. til etablering af LAR løsninger (Lokal Afledning Regnvand) i forbindelse med anlæg af nyt ankomstområde til Højgårdskolen i Lind. Der anvendes en LAR løsning med integrerede nedsivningsbassiner og åben vejafvanding.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelse af Højgårdskolen og Højgård Børnehus i Lind, er der stillet krav til flere p-pladser. Da der ikke er plads til udvidelse af nuværende p-anlæg, samtidig med at trafiksikkerheden og ankomsten til skolens nuværende indgang er meget problematisk, er det besluttet at lave et helt nyt ankomstområde til skolen.


Projektet omfatter en ny stor p-plads, nyt indgangsområde, ny mere trafiksikker og forbedret cykel- og fodgængeradgang til skolen med adskilte trafikzoner og kys-kør område, busplads mv. Det nye område udgør ca. 4.000 m2 fast belægning. Anlægget udføres med en åben LAR løsning, hvor vej- og belægningsoverfladevand føres direkte i to forbundne nedsivningsbassiner. Der er meddelt nedsivningstilladelse.


Løsningen med åben afvanding (uden vejbrønde) og nedsivning med olieudskiller er et pilotprojekt hvor vi kombinerer opsamling og nedsivning fra et større areal i samspil med god og tryg trafikafvikling som en del af skolens udearealer.


Projekttegning er vedlagt som bilag.


Bæredygtighed

Da projektet har LAR med åben nedsivning som virkemiddel til afvanding, vurderes projektet at gavne flere ting. Ud over at projektet ikke belaster det eksisterende spildevandsnet, specielt i ekstremnedbørsituationer, vil miljøet omkring nedsivningsbassinerne med skiftende vandstande, blive interessante som småbiotoper for insekter mv., og området kan bruges rekreativt uden for de værste nedbørsperioder.

Økonomi

På byrådsmøde den 21. januar 2020, pkt. 12 blev der frigivet 6.850.000 kr. på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler, stednr. 305096 til kapacitetstilpasning i Højgårdområdet. Heraf er der afsat 1.850.000 kr. til flytning og etablering af p-plads. Derudover er der på samme anlægsprojekt samt på anlægsprojekt for udvidelse af Højgård Børnehus på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 514097 afsat i alt 370.000 kr. til de krævede ekstra parkeringspladser. Det vil sige i alt 2.220.000 kr. Det samlede projekt inkl. LAR løsningen koster 2.620.000 kr.


Det foreslås, at udgifter til vandafvandingselementer i projektet på 400.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1.054.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 02 pulje til klimatilpasningsprojekter i 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til LAR løsning i forbindelse med nyt ankomstområde ved Højgårdskolen og Højgård Børnehus
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 02 pulje til klimatilpasningsprojekter i 2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-10-20 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 36 til Herning Kommunes Spildevandsplan for Løvbakkevej 19, Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 36 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes for at ændre spildevandsplanlægningen for ejendommen Løvbakkevej 19 ved Gullestrup. Ændringen foretages, fordi ejendommen skal byggemodnes med op til 4 boliger, og da området ligger langt fra anden bebyggelse, skal der etableres en særskilt kloakeringsløsning for de nye boliger.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 36 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Med dette tillæg ændres spildevandsplanen i Gullestrup for ejendommen Løvbakkevej 19 omfattet af lokalplan nr. 15.R4.2 for Holing sø. Ejendommen er i forbindelse med ekspropriation til Ny Løvbakkevej blevet revet ned, og ejeren ønsker at bygge op til 4 nye boliger på et areal lige syd for den gamle ejendom. Løvbakkevej 19 har ikke tidligere været kloakeret, men arealet er omfattet af spildevandsplanens planopland V10.P. Området blev medtaget i spildevandsplanen og udlagt til separat kloak i forbindelse med, at lokalplanen blev udarbejdet.


Da området ligger langt fra anden bebyggelse, skal der etableres en særskilt løsning for regn- og spildevand for de nye boliger. Oplandet indføres i spildevandsplanen som et separatkloakeret opland V10-1. Herning Vand A/S foreslår, at der umiddelbart syd for opland V10-1 bliver etableret en grøft med filtermuld til håndtering af regnvand fra boliger og veje. Grøftens volumen forventes at blive omtrent 20 m3 og placeres på matrikel 3ab Gullestrup, Herning Jorder, som er ejet af Herning Kommune. Regnvandsgrøften optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg. Overløb fra grøften bliver ledt til Meldgård bæk lige øst for området via et nyt udløb V10RUL2.Kortudsnit viser det nye opland V10-1 med grøft til regnvand


Alt spildevand fra boliger i det nye opland V10-1 pumpes til den eksisterende spildevandsledning i Ny Løvbakkevej og ledes til Herning Renseanlæg.


Recipient for regnvand

Regnvand fra det nye opland V10-1 vil blive ledt til regnvandsgrøft etableret med filtermuld. Overløb vil ske via et nyt udløb til Meldgård Bæk, som er et længere grøfteforløb. Regnvandsgrøften får et volumen på ca. 20 m3 og bliver et spildevandsteknisk anlæg, som Herning Vand ejer, drifter og vedligeholder. I regnvandsgrøften vil overfladevandet både blive forsinket og renset.


Meldgård Bæk er et privat vandløb, som ikke er målsat. Etablering af op til 4 nye boliger forventes at medføre en meget begrænset udledning af regnvand til Meldgård Bæk. Det forventes at overfladevand fra det nye opland primært vil nedsive i regnvandsgrøften, og at det således kun vil være overløb hvert 5. år, som vil blive udledt i Meldgård Bæk. Afledningen af regnvand fra det nye opland forventes derfor ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af bækken. Den kommende tilledning af regnvand til Meldgård Bæk vurderes derfor at være acceptabel.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 36 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Ny affaldsordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Pia Colstrup

Sagsresume

Flere husstande oplever udfordringer med den nye affaldsordning, hvor særligt mangel på plads til metal/plast/mad- og drikkekartoner er et problem.


Forvaltningen har gennemført en undersøgelse af, hvor fyldte affaldsbeholderne er. Denne undersøgelse viser, at ca. 30 % af husstandene mangler plads.


Forvaltningen anbefaler, at antallet af tømninger af papir/småt pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner øges fra tømning hver 4. uge til tømning hver 3. uge. Derved forventes udfordringen løst ved de fleste husstande. Ved de husstande, der stadig efter hyppigere tømninger oplever udfordringer med pladsen, stilles der enten større eller ekstra affaldsbeholdere til rådighed.


Indtil dette er implementeret fortsættes muligheden for at stille en klar sæk med metal/plast/mad- og drikkekartoner til afhentning uden beregning.

Sagsfremstilling

I perioden januar–marts 2021 udskiftes samtlige affaldsbeholdere i Herning Kommune, samtidig med at der indføres affaldssortering i fire affaldstyper. Det drejer sig i alt om ca. 62.000 affaldsbeholdere.


På mødet den 5. marts 2019, pkt. 55, tiltrådte Byrådet indstillingen til ny affaldssortering, og en justering i sorteringen blev godkendt i Byrådet den 22. juni 2020, pkt. 145, efter at Regeringen kom med en ny udmelding med krav til fremtidig affaldssortering. En typisk husstand, som tidligere havde to udelte 240 l affaldsbeholdere til restaffald og papir/småt pap, får i stedet to 2-delte 240 l affaldsbeholdere til rest- og madaffald (delt 60/40) og til papir/småt pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner (delt 50/50).


Metal/plast/mad- og drikkekartoner forkortes efterfølgende til MPK.


Tømningsfrekvensen for rest- og madaffald er hver 2. uge, og tømningsfrekvensen for papir/småt pap og MPK er hver 4. uge. Papir/småt pap blev tidligere tømt hver 8. uge.


Den nye affaldsordning opfylder de nye krav til affaldssortering, som alle kommuner skal indføre senest 1. juli 2021.


I dimensioneringen af de nye affaldsbeholdere har forvaltningen indhentet erfaringer fra kommuner, som i flere år har affaldssorteret i fraktioner, der ligner den valgte sortering i Herning Kommune. Dog har ingen tidligere frasorteret mad- og drikkekartoner.


Det er desuden erfaringen, at generelt har mange husstande mere affald end normalt i Covid 19-perioden, da flere arbejder hjemmefra.


Udfordring

Der har været en del borgerhenvendelser, både positive og negative, på baggrund af den nye affaldssortering. Flere oplever pladsmangel i beholderne, hvor særligt pladsen til MPK er en udfordring.


Fra uge 9 har borgerne haft mulighed for gratis at stille en klar sæk med MPK, som tages med, når beholderen til MPK tømmes.


Undersøgelse

Forvaltningen har gennemført en undersøgelse af, hvor fyldte affaldsbeholderne er, for derved at kunne afdække, hvor mange husstande, der er udfordret på pladsen i beholderne.


Undersøgelsen er gennemført i perioden den 24/2 - 8/3 2021 og indeholder følgende målinger af affaldsbeholdere:

A. 733 husstande, målt samme dag begge beholdere tømmes, dvs. MPK indsamlet i 4 uger

B. 115 husstande, målt 1 uge inden tømning af begge beholdere, dvs. MPK indsamlet i 3 uger

C. 133 husstande, målt 2 uger inden tømning af MPK, dvs. MPK indsamlet i 2 uger


Målingerne er lavet ved husstande, som skal have tømt MPK for 2. gang efter, at husstandene har modtaget de nye affaldsbeholdere og er begyndt at affaldssortere.


Resultat

Undersøgelse A viser, at 36 % af husstandene havde fyldt rummet til MPK. 7 % af de målte husstande havde stillet en sæk med MPK. Muligheden for at stille en sæk er først annonceret 3-7 dage før målingerne blev foretaget, og antallet kan derfor ikke anses som repræsentativt.


Undersøgelse B viser, at 16 % af husstandene allerede havde fyldt rummet til MPK en uge før tømning.


Undersøgelse C viser, at 1,5 % af husstandene havde fyldt rummet til MPK to uger før tømning.


Undersøgelse A afdækker ikke, hvor mange af de 36 % med fyldte beholdere, der netop har haft plads til alt MPK. Men sammenholdt med de øvrige resultater forventes ca. 30 % at være udfordret med pladsen til MPK ved 4 ugers tømning.


Den visuelle undersøgelse viser en del fejlsortering, hvor der særligt er pap og restaffald i MPK. Affaldet kan desuden klemmes mere sammen i flere affaldsbeholder, hvor fx flere mælkekartoner ikke er klemt sammen. Og der er affaldsbeholdere med store plastdunke, som fx sprinklervæske. En mere korrekt sortering forventes dog ikke at kunne løse pladsmanglen. Forvaltningen vil gennemføre en øget informationsindsats for at få borgerne til at sortere korrekt, og det vil i nogle tilfælde flytte noget af MPK-affaldet over i enten restaffald eller i papir/småt pap.


Det samlede procentvise resultat af undersøgelse A fremgår af nedenstående tabel:


%

MPK

Papir/småt pap

Mad

Rest

Fyldt

36

25

1

17

Næsten fyldt

19

16

0

6

3/4 fyldt

15

26

2

21

1/2 fyldt

22

25

23

33

1/4 fyldt - tom

8

8

74

23


100

100

100

100


Ved fire husstande var restaffald overfyldt, og en enkelt husstand havde en ekstra sæk med restaffald. Behovet for plads til restaffald vurderes derfor som passende, da det er her muligt at tilkøbe en ekstra beholder, hvis borgeren generelt mangler plads.


Rummet til madaffald er som forventet kun 1/4 fyldt de fleste steder. Affaldsbeholderne kan ikke deles mindre end 40 %, da affaldet risikerer at kile sig fast i smallere rum.


25 % af husstandene har fyldt rummet til papir/småt pap efter 4 uger. I de fyldte beholdere var der en del større pap og papkasser.


Udfordringen med pladsmangel vurderes primært at gælde pladsen til MPK-affaldet.


Handlemuligheder

Følgende løsningsforslag forventes at kunne afhjælpe pladsudfordringen til MPK.


1 Øge antallet af tømninger

a. Øge tømninger til 3 ugers tømning = 50 % ekstra plads

Årlig udgift i alt ca. 3,5 mio. kr. = ca. 125-150 kr./husstand/år


b. Øge tømninger til 14. dages tømning = 100 % ekstra plads

Årlig udgift i alt ca. 7 mio. kr. = ca. 250-300 kr./husstand/år


Alle husstande skal have samme tømningsinterval.


Det er muligt at øge antallet af tømninger til 3 ugers tømning indenfor den gældende kontrakt, mens en øgning til 14. dages tømninger vil kræve, at der skal laves en nyt udbud på de ekstra tømninger.
2. Tilbyde en større eller en ekstra beholder til borgere, der mangler plads


a. Ombytning til en 370 l = 54% ekstra plads – beholderpris 473 kr.

Ved fx 2000 beholdere = ca. 0,95 mio. kr. engangsinvestering


b. Ekstra beholder på 240 l = 100% ekstra plads – beholderpris 312 kr.

Ved fx 2000 beholdere = ca. 0,62 mio. kr. engangsinvestering


Tømning for en ekstra beholder koster ca. 250-300 kr./beholder/år. Den samlede udgift afhænger af, hvor mange borgere, der vælger en ekstra beholder. Ved 2000 ekstra beholdere vil de ekstra tømninger koster i alt ca. 0,55 mio. kr./år.


Prisen for borgerne for en større eller en ekstra affaldsbeholder:

Større beholder = ombytning af 2-delt 240 l affaldsbeholder til 2-delt 370 l, ekstra årlig udgift 202,50 kr./år + ombytning/udkørsel 175,- kr.

Ekstra beholder = 240 l affaldsbeholder, ekstra årlig udgift 332,50 kr./år + udkørsel 175,- kr.

Borgeren kan vælge, om de ønsker en ekstra 2-delt beholder, eller de i stedet ønsker en udelt beholder til papir/småt pap og en udelt beholder til MPK.

Priserne er i henhold til tidligere vedtaget renovationsgebyr, men hvor ombytningsprisen er reduceret, da der kan opnås en besparelse ved en samlet udkørsel/ombytning. Normal pris for udbringning/ombytning er 375,- kr.


Forvaltningen anbefaler, at tømningerne øges til 3 ugers tømning. Dette kan kombineres med en større eller en ekstra beholder ved de husstande, hvor en 3 ugers tømning ikke løser pladsudfordringen. Udskiftningen til større eller ekstra beholder kan først ske, efter at 3-ugers tømningen er implementeret, og borgeren har haft mulighed for at vurdere pladsbehovet.


Indtil dette er implementeret fortsættes muligheden for at stille en gratis klar sæk med MPK.


3 ugers tømning giver desuden husstandene 50 % ekstra kapacitet til papir/småt pap.


Økonomi

Ved en 3 ugers tømning af papir/småt pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner forventes den samlede udgift til tømninger at stige med ca. 3,5 mio. kr./år. Driftsudgifterne afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07, Renovation.


Indkøb af ekstra affaldsbeholdere forventes at kunne indeholdes i det afsatte anlægsbudget til indkøb af nye affaldsbeholdere.Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen oplyses:

Der anmodes om driftsbevilling til udgifter ved 3 ugers tømning på henholdsvis 2,333 mio. kr. i 2021 svarende til 8 måneders drift samt 3,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem på Serviceområde 07 Renovation. Udgifterne finansieres af de likvide aktiver og indgår i opgørelsen af mellemregning med renovationsområdet, hvor opsparingen primo 2021 er 69,666 mio. kr.


Sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet med henblik på godkendelse af de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen.


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der indføres 3 ugers tømning af papir/småt pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner, og der iværksættes yderligere kommunikationstiltag, f.eks. et webinar for borgerne.Som konsekvens indstilles supplerende


at der meddeles driftsudgiftsbevilling på 2,333 mio. kr. i 2021 samt 3,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til Serviceområde 07 Renovation, funktion 01.38.63 Ordninger for glasemballage, papir-, pap-, metalemballage og plastemballage,


at udgifterne finansieres af de likvide aktiver og indgår i opgørelsen af mellemregning med renovationsområdet.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-12 Sagsbehandler: Vinni Guldhammer  

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2019 på områder med statsrefusion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har den 24. juni 2020 behandlet Herning Kommunes revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2020 vedrørende revision af de sociale regnskaber, der omfatter statsrefusion mv. I denne sag præsenteres Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse, som indeholder ministeriets konklusion på gennemgangen af revisionsberetningen.

Sagsfremstilling

Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen for 2019, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, og hvor der udbetales statsrefusion og tilskud efter ministeriets lovgivning.

Ministeriet noterer med tilfredshed, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og har derfor ikke yderligere bemærkninger.


Ligeledes har der ikke været forbehold til opfølgning i 2019 vedrørende 2018 eller tidligere år.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at indstiller sagen til godkendelse

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af fordeling samt indtægts- og udgiftsbevilling vedr. midler til generelt løft af folkeskolen i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anne W. Wiwe

Sagsresume

I aftalen om generelt løft af folkeskolen tildeles Herning Kommune i 2021 6,937 mio. kr. I forbindelse med behandlingen i Børne- og Familieudvalget den 1. juli 2020 blev der foreløbigt fordelt 6,0 mio. kr. i 2021. Der skal ske fordeling af de resterende 0,937 mio. kr. Indtægts- og udgiftsbevilling for 2021 søges godkendt. Sagen fremlægges til beslutning i udvalget forsåvidt angår fordelingen af midlerne.

Sagsfremstilling

Om aftalen

Som følge af politisk aftale om finansloven for 2020 er der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem som en reserve til et generelt løft af folkeskolen. Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere.


Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Tilskuddet i 2021 fordeles, ligesom i 2020, til alle kommuner efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen, som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Fordelingen af den afsatte reserve for år 2022 og for 2023 og frem kendes endnu ikke, men hvis puljen fortsat fordeles efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen, så kan Herning Kommune forvente en andel svarende til 9,5 mio. kr. i 2022 og 13,9 mio. kr. i 2023 og frem.


I aftalen indgår, at kommunerne med et revisorpåtegnet regnskab skal redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. Modsat udmøntningen af puljen for 2020 stilles ikke som krav, at tilskuddet kommer oveni kommunens vedtagne budget på folkeskoleområdet i 2021.


Fordeling af puljen i 2020

Herning Kommunes andel udgjorde 4,745 mio. kr. i 2020, som blev fordelt til kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen. Dette blev gjort ved at ansætte 12 lærere ved 11 overbygningsskoler. Lærerne blev rekrutteret fra oktober 2020. Derfor blev midlerne i 2020 fordelt sådan, at overbygningsskoler fik 1/4 af helårsbeløbet afsat til målrettet indsats, og resten blev fordelt til alle skoler som engangsmidler i 2020.


Fordeling af puljen i 2021

På Børne- og Familieudvalgsmøde den 1. juli 2020 traf udvalget beslutning om at fordele 6 mio. kr. til kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen. På daværende tidspunkt var Herning Kommunes andel af puljen ikke endeligt kendt. Finansloven for 2021 er nu politisk godkendt, og puljetilsagnet er modtaget fra Ministeriet. Det ligger derfor fast, at i 2021 er Herning Kommunes andel af reserven til generelt løft af folkeskolen steget til 6,937 mio. kr. Derfor udestår en fordeling af de resterende 0,937 mio. kr.


Forslag til udmøntning

Nedenfor foreslås 2 forskellige måder at fordele de resterende midler i 2021 på:


Forslag 1: Fordeling efter elevtal

De 0,937 mio. kr. fordeles efter skolernes elevtal. Beløbet svinger mellem 5.000 kr. og 96.000 kr. Se vedlagte bilag for specificering.


Forslag 2: Fordeling til hele årsværk til ordblindeindsatsen.

De 6 mio. kr., som allerede er fordelt til kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen, er fordelt mellem de 11 overbygningsskoler som beløb i hele 100.000 kr. Det medfører, at flere skoler for eksempel har fået tildelt 500.000 kr. til ansættelse af én lærer; ét årsværk. Jf. tildelingsmodellen på skoleområdet er lønudgiften til en lærer dog 533.000 kr.


De 0,937 mio. kr. giver mulighed for at ”opgradere” beløbstildelingen til de 11 overbygningsskoler, således at der tildeles til hele og halve årsværk. De skoler, som i første omgang fik tildelt 500.000 kr., får således tildelt 533.000 kr. To overbygningsskoler fik tildelt 600.000 kr. og ”opgraderes” til 1,5 årsværk. En overbygningsskole fik i første omgang tildelt 800.000 kr. og kan nu tildeles et beløb svarende til 2 årsværk. Se vedlagte bilag for specificering.


De 12 årsværk servicerer et forskelligt antal elever, og denne fordeling forbedrer/udjævner forskellene, når der ses på beløb pr. barn. Antallet af elever er dog ikke den eneste parameter, som har betydning for opgavens omfang for den enkelte lærer i ordblindeindsatsen. Også antallet af matrikler, som læreren servicerer har betydning samt andelen af ordblinde.Det kan supplerende til sagen oplyses, at Børne- og Familieudvalget på mødet den 10. februar 2021 besluttede, at de resterende 0,937 mio. kr. fordeles efter elevtal (forslag 1).

Økonomi

Aftalen om det generelle løft af folkeskolen indebærer, at tildelingen gradvist stiger til 807 mio. kr. på landsplan i 2023. Dog kendes fordelingen til kommunerne fra 2022-2023 ikke, hvorfor både indtægts- og udgiftsbevillinger til det generelle løft af folkeskolen fra 2022-2023 først foretages, når dette ligger klart. I 2021 udgør det samlede beløb 6,937 mio. kr.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der anmodes om indtægts- og udgiftsbevilling på 6,937 mio. kr. i 2021 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.18.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om bedre overgang fra STU

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anne Winther Wiwe, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har søgt og fået bevilliget penge fra puljen: ”Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)". Ansøgningen er sket i et samarbejde mellem Knudmoseskolen/Center for Børn og Læring/Børn og Unge og Ungevejledningen/Beskæftigelsesafdelingen/Social, Sundhed og Beskæftigelse. Tilskud til ansættelse af kontaktpersoner og sagsbehandlere udgør i projektperioden 2019 til 2022 i alt 3.435.104 kr.


Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har godkendt forlængelse af projektperioden. Indtægts- og udgiftsbevilling for 2021 søges godkendt.


Indtægts- og udgiftsbevilling for 2020 på 1 mio. kr. blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 5. februar 2020, punkt 23.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på baggrund af ansøgning fra Herning Kommune, Center for Børn og Læring, og Herning Kommune, Beskæftigelsesafdelingen, bevilliget i alt 3.435.104 kr. fra puljen: "Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)".


Projektejer er Ungdomscenter Knudmosen, der er Herning Kommunes STU-skole. Ungdomscenter Knudmosen hører under Børn og Unge i Herning Kommune. Samarbejdspartner er Ungevejledningen, der står for Herning Kommunes UU og beskæftigelsesindsats for alle unge under 25 år. Ungevejledningen hører under Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.


Projektet knytter an til forligspartiernes ønske om, at flere STU elever ved afslutningen af det treårige forløb er erhvervsafklaret (Budgetforlig 2021-2022, s.10).


Projektets formål

Projektet bygger videre på tidligere anbefalinger fra udviklingsindsatsen kaldet ”Sårbare unge”, som er afsluttet juni 2018. ”Sårbare unge” skulle motivere til tættere tværfagligt samarbejde omkring job, bolig og uddannelse for sårbare unge, i forventning om sammen at skabe en bedre overgang fra barn til voksen. Anbefalingerne fra den tidligere udviklingsindsats er, at vi skal søge at fremme en glidende overgang fra STU-forløb til arbejdsmarkedet, hvor vejen oftest går via beskæftigelsesindsats. Overgang skal fremmes ved en tidlig koordineret indsats imellem fagpersoner fra STU-forløb og fagpersoner fra beskæftigelsesområdet på det sidste år i elevernes STU-forløb. Formålet med dette projekt er derfor at sikre energi og fornyet styrke til området, så anbefalinger fra tidligere kan implementeres og sættes i drift.


Der implementeres tre kerneelementer, som er:

 • Etablering af tværgående formaliserede netværksmøder.
 • Ansættelse af to kontaktpersoner til øget beskæftigelsesrettet indsats på sidste år i STU-forløb.
 • Samarbejde med sagsbehandler omkring øget fokus på tidlig afklaring i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsesgrad og dialog herom med den unge og forældrene.


Finansiering

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finanslovene for 2019-2021 samt den kommende finanslov for 2022. Der kan alene gives tilsagn om tilskud for ét år ad gangen. Hvis også finanslov for 2022 vedtages med de forventede beløb, vil nedenstående beløb kunne tildeles Herning Kommune:


Grundet det sene tidspunkt for modtagelse af tilsagn om tilskud er projektets opstart forsinket. Forlængelse af bevillingen er søgt og godkendt ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det totale tilskudsbeløb i projektperioden, i alt 3.435.104 kr., forventes anvendt således:


Midlerne anvendes til aflønning af 0,5 medarbejder pt. ansat på Knudmoseskolen og 1,5 medarbejdere pt. ansat i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et samlet tilsagn for den 4-årige periode. Tilsagnet udgør i alt 3.435.104 kr. og fordeles mellem årene som angivet i skemaet. Bevillingen tilgår Børne- og Familieudvalgets område, hvor de tilsammen 2 projektmedarbejderes lønudgifter afholdes.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der vedrørende Projekt "Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på 1.000.000 kr. i 2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Sagsnr.: 28.06.00-S49-1-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Minimumsnormering i Dagtilbud. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling samt fordeling i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Maria Bisgård Abildtrup og Maria Laibach Christiansen

Sagsresume

Med finansloven for 2021 blev regeringen og støttepartierne enige om at fremrykke indfasningen af minimumsnormeringer til 2024. Konkret blev der afsat 200 mio. kr. mere i 2021 i forhold til de tidligere aftalte 600 mio. kr.


I forhold til finansloven for 2020 er det besluttet, at puljemidlerne skal indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner i årene 2021-2023. Dermed vil forældrebetalingen (og følgeudgifterne til friplads- og søskendetilskud) stige som følge af puljemidlerne.


Midlerne fordeles mellem kommunerne efter den enkeltes kommunes andel af skønnede antal 0-5 årige børn. Herning Kommunes andel af puljen er på 12,138 mio. kr.


Jf. budgetforliget for 2020 tilføres de ekstra penge til at øge normeringerne på daginstitutionerne krone-til-krone til børneområdet.

Sagsfremstilling

På finansloven for 2020 var der afsat 600 mio. kr. i 2021 til bedre normeringer i landets daginstitutioner. Denne pulje er blevet udvidet med 200 mio. kr. i 2021 som følge af fremrykningen af indfasningen af minimumsnormeringen til 2024. For Herning Kommune betyder det, at den samlede pulje i 2021 udgør på 12,138 mio. kr.


Midlerne udmøntes via direkte statslig tildelingen til kommunerne og dermed uden forudgående ansøgning lig processen i 2020. Det er et krav, at midlerne ligger ud over det allerede vedtagne kommunale budget for 2021 på dagtilbudsområdet. Midlerne skal anvendes til pædagogisk personale i daginstitutionerne og relaterede udgifter i form af overhead (husleje, it, kompetenceudvikling mv.). Det anbefales, at det i daginstitutionerne i Herning Kommune fortsat tilstræbes, at midlerne anvendes til mere uddannet personale (pædagoger).


Endvidere er det med finansloven for 2021 besluttet, at puljemidlerne skal indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner i årene 2021-2023. Dermed vil forældrebetalingen (og følgeudgifterne til friplads- og søskendetilskud) stige som følge af puljemidlerne. Der stilles krav om et revisionspåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.


Jf. budgetforliget for 2020 tilføres de ekstra midler krone-til-krone børneområdet, herunder Serviceområde 10, Dagtilbud for børn.


Det foreslås, at midlerne fordeles efter antal børn fra 0-5 år i det enkelte dagtilbud og privattilbud. Der forventes ialt 4.093 passede børn i 2021. Midlerne fordeles efter nuværende praksis, hvilket betyder at der tildeles ca. 2.540 kr. pr. børnehavebarn og ca. 4.540 kr. pr. vuggestuebarn.


Ud fra forventet børnetal og tildelingen pr. barn foreslås der følgende fordeling af midlerne mellem de kommunale og private institutioner:


Minimumsnormering 2021 - fordeling

Kommunale institutioner

Private institutioner

I alt

Forventet antal børn

3.686

407

4.093

Fordeling af puljemidler

10,975 mio. kr.

1,163 mio. kr.

12,138 mio. kr.


Beløbene i modellen er udtryk for omtrentlige beløb. Den endelige fordeling til de enkelte daginstitutioner vil forvaltningen foretage ud fra et opdateret forventet børnetal pr. 31. marts. Eksempel på tildeling til de enkelte daginstitutioner fremgår af vedlagte bilag.


Med fremrykningen af indfasningen af minimumsnormeringen blev det besluttet, at puljemidlerne skal indgå i beregningen af forældrebetalingstaksterne. Børne- og Familieudvalget har den 28. januar 2021 besluttet, på trods af de yderligere minimumsmidler, ikke at hæve forældrebetalingstaksterne i 2021, men først fra 2022.


Det kan supplerende til sagen nævnes, at Børne- og Familieudvalget på mødet den 10. marts 2021 tiltrådte, at midlerne fordeles efter den beskrevne model.

Økonomi

Der anmodes i forbindelse med godkendelse af fordelingsmodellen til daginstitutionerne og de private institutioner samtidig om en indtægts- og udgiftsbevilling på 12,138 mio. kr. i 2021 til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn til afholdelse af indtægterne og udgifterne. Bevillingen gives med det forbehold, at bevillingen bliver tilrettet ved væsentlige ændringer i fordelingen af puljemidlerne.


Da puljemidlerne om øgede normeringer til daginstitutionerne fordeles ud fra den enkeltes kommunes andel af skønnede antal 0-5 årige børn kendes fordelingen til kommunerne fra 2022-2024 ikke, hvorfor både indtægts- og udgiftsbevillinger til øgede normeringer fra 2022-2024 først kan foretages, når dette ligger klart.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 12,138 mio. kr. i 2021 til øgede normeringer på daginstitutionerne til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn stednr. 514001.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.03.00-G01-1612-18 Sagsbehandler: Martin Buur Petersen  

Personalesag

Beslutning


 

Sagsnr.: 03.10.02-P19-1-21 Sagsbehandler: Vibeke Hother  

Fællesbo søger om godkendelse af salg af institutions- og butiksbygninger

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-17-19 Sagsbehandler: Rasmus Raun  

Salg af fast ejendom

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-2-21 Sagsbehandler: Rasmus Raun  

Salg af mindre areal i Hodsager

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-1-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse og udbud af boliggrunde, Vildbjerg

Beslutning


 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-13-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling og køb af jord til vejformål

Beslutning