Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. oktober 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.12.13-Ø54-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Boligselskabet Fællesbo ansøger om forlængelse af lejeaftale vedr. areal på Rosenholmvej.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Boligselskabet Fællesbo har ansøgt Herning Kommune om forlængelse af lejeaftale, vedrørende boligselskabet Fællesbos leje af kommunalt areal ved Rosenholmvej øst for Rosenholmcentret.


Der er tale om et areal, Fællesbo har lejet fra 1. februar 2018 med udløb 1. februar 2023. Aftalen er uopsigelse i perioden.


På arealet er der i dag opført over 20 midlertidige boliger, som Fællesbo siden 2018 har anvendt til genhusning i forbindelse med helhedsplaner.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fællesbo har i slutningen af 2020 fået godkendt 7 helhedsplaner, med en samlet renovering af ca. 1000 boliger. De 7 helhedsplaner betyder, at der vil være et massivt pres på Fællesbo for at kunne genhuse lejere, hvis boliger er under renovering.


Helhedsplanerne vil strække sig et pænt stykke ind i perioden efter 2023. Fællesbo har derfor ansøgt om forlængelse af lejeaftalen. Fællesbo har i første omgang ansøgt om en forlængelse på 5 år, men vil gerne leje arealet længere, hvis der er mulighed for det.


Socialforvaltningen har en langsigtet interesse i arealet, da Rosenholmcentret ligger lige ved siden af det lejede areal. Socialforvaltningen oplyser i den forbindelse, at der ikke er afsat penge eller i øvrigt planlagt udvidelser eller andet i forbindelse med Rosenholmcentret. Men forvaltningen oplyser dog, at arealet indgår i dens strategiske overvejelser for fremtiden, og at forvaltningen derfor ikke ønsker, at arealer bindes for en periode på yderligere 5 eller flere år.

Socialforvaltningen foreslår derfor, at aftalen ændres, således at Boligselskabet Fællesbo - når aftalen udløber i februar 2023 - kan leje arealet på en lejekontrakt, som ikke indeholder en udløbsdato. Til gengæld bestemmes det i aftalen, at begge parter kan opsige aftalen med 2 års varsel.


Socialforvaltningen oplyser, at der vil gå ca. 2 år fra et reelt behov for arealet krystaliserer sig, indtil man er klar til at gå i jorden. Boligselskabet Fællesbo vil få mulighed for at fortsætte brugen af deres allerede anlagte midlertidige boliger og vil kunne anvende dem så længe, det er muligt. Bboligselskabet vil samtidigt få 2 år til at finde et alternativ, hvis Herning Kommune i sidste ende selv skal anvende arealet.


Administrationen anbefaler, at Herning Kommune tilbyder Boligselskabet Fællesbo, at selskabet ved udløbet af den eksisterende aftale, kan få lov til at leje arealet på en ny aftale med samme vilkår, som kan opsiges af begge parter med 2 års varsel.


Oversigtskort.


Økonomi

Årlig indtægt i 2021- prisniveau udgør ca. 88.000 kr..


Indtægten indeholdes i anlægsbevilling til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003007 Tjørring Øst i lejeperioden.


Udgifter: ingen, da arealet reetableres af lejer ved aftalens ende.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at boligselskabet tilbydes at fortsætte lejeforholdet på samme vilkår, dog således at aftalen fra februar 2023 ikke længere har en slut dato, men kan opsiges med 2 års varsel.


at Indtægten indeholdes i anlægsbevilling til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003007 Tjørring Øst i lejeperioden.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 25.02.08-A26-1-21 Sagsbehandler: Malene Jensen  

Beslutning om fritagelse for stigning i ejendomsskat jf. §8A for Helstrupvej 64

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: Lene Bjerregård, Hans Eghøj, Jacob Philipsen, Hanne Østergaard Rasmussen.

Sagsresume

§ 8A i Lov om kommunal ejendomsskat gør det muligt for kommunerne at fritage en ejendomsejer for stigning i ejendomsskat, som kan henføres til nye lokalplaner.


I nærværende sag skal der konkret tages stilling til fritagelse for stigning i ejendomsskat vedr. ejendommen Helstrupvej 64, Gødstrup, 7400 Herning.


Ved en eventuel fritagelse skal de særlige vilkår og betingelser, der skal være gældende, fastsættes.


Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 14. juni 2021, pkt. 136, at anvende § 8A for første gang efter en konkret ansøgning.


I denne sag blev det således besluttet, at den stigning i ejendomsskat, der overstiger 20%, fritages i den maksimale længde på 10 år. Fritagelsen blev givet fra det år, hvor ansøgningen var modtaget.


Samtidig besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at fremtidige sager af lignende karakter skal forelægges for udvalget.


I nærværende sag har ejeren af Helstrupvej 64, Gødstrup, 7400 Herning den 8. september 2021 fremsendt ansøgning om fritagelse efter § 8A.


Lokalplan nr. 54.C1.1 for ejendommen blev endeligt vedtaget den 27.august 2019. Lokalplanen giver mulighed for at anvende ejendommen til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse eller etageboliger. Ejer er ikke interesseret i at gøre brug af de eksisterende muligheder og har på den baggrund ansøgt om fritagelse for stigning i ejendomsskat.


Lov om kommunal ejendomsskat § 8A opstiller følgende betingelser, der skal være opfyldt for, at kommunen kan fritage en ejendomsejer for de skattemæssige konsekvenser af en lokalplan:


 • Grundværdien for ejendommen skal stige med mere end 20%
 • Fritagelsen gælder kun for den del af stigningen, der skyldes ny lokalplan
 • Ejendommen kan ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang, end hvad der var tilladt før den nye lokalplan
 • Fritagelsen kan max gives i 10 år fra det tidspunkt, hvor grundværdien er ændret


Fritagelsen for stigning i grundskylden bortfalder:


 • Hvis ejendommen sælges eller de ændrede anvendelsesmuligheder tages i brug af nuværende ejer
 • Senest 10 år efter det tidspunkt, hvor der er sket en ændring i grundværdien


Den pågældende ejendomsejer opfylder ovenstående betingelser for fritagelse af ejendomsskatten i henhold til § 8A.

Grundværdien er steget med 174% på baggrund af lokalplanændringen.

Ejendomsskatten er på den baggrund steget fra 1.959 kr. i 2020 til 11.953 kr. i 2021, som følge af de nye byggemuligheder.

Økonomi

Ved en fritagelse for hele stigningen vil det betyde en fritagelse på 9.994 kr. pr. år.

Ved en delvis fritagelse på 50% vil ovenstående ejer modtage en fritagelse på 4.997 kr. pr. år.

Ved en fritagelse for den stigning, der overstiger 20 %, vil det betyde en fritagelse på 7.995 kr. pr. år.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at § 8A i Lov om kommunal ejendomsskat finder anvendelse for Helstrupvej 64, Gødstrup i Herning Kommune,
at der sker fritagelse for den stigning i grundskyld, der overstiger 20 % svarende til 7.995 kr. pr. år,
at fritagelsen er gældende i maksimalt 10 år,
at fritagelsen meddeles med tilbagevirkende kraft fra ansøgningstidspunktet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-2-20 Sagsbehandler: Lajla Johansen  

Aarhus Universitet i Herning ansøger om midler til innovation og erhvervsudvikling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet i Herning søger i lighed med tidligere år Herning Kommune om at indgå en resultatkontrakt med det formål at fremme adgangen til kvalificeret arbejdskraft, innovation og erhvervsudvikling i den midtvestlige del af Region Midt. Kontrakten indgås for 2022 og i fællesskab med de andre seks kommuner i Business Region Midtvest.

Herning Kommune ansøges om 1.166.000 kr. ud af ansøgningens samlede budget på 2,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har en dedikeret og strategisk indsats for at sikre, at Herning Kommune er en attraktiv uddannelsesby. Uddannelse er med til at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder. Derudover spiller Aarhus Universitet i Herning som uddannelses- og forskningsinstitution med fokus på ingeniørvidenskab, teknologi og forretningsudvikling en væsentlig rolle i at fremme innovation og i at styrke innovationskraften i Midt- og Vestjylland.


Mål og ambition:

Målene i resultatkontrakten sigter mod:

1. At få flere studerende til at indgå i projektforløb, praktikker og lignende på arbejdspladserne i Herning Kommune og de seks andre kommuner i Midt- og Vestjylland.

Målene herunder er derfor, at mindst 100 bachelorstuderende og mindst 60 kandidatstuderende indgår i nye projektforløb i de syv partnerkommuner.


2. At understøtte oprettelsen af nye virksomheder i AU´s studentervæksthus, Business Factory.

Målene herunder er derfor, at der oprettes mindst 10 nye virksomheder i Business Factory, og at der samarbejdes om mindst to innovationsprojekter i hver kommune.


3. At styrke rekrutteringen til uddannelserne i Herning ved at være til stede på de gymnasiale uddannelser, og målet er, at der samarbejdes om at forbedre kendskabet til AU i Herning på de gymnasiale uddannelser.


Gensidige hensigtserklæringer:

Resultatkontrakten består også af følgende gensidige hensigtserklæringer:


Aarhus Universitet i Herning skal:

1) rette fokus mod små og mellemstore virksomheder i kommunerne. Derudover skal universitetet

2) åbne for muligheden for, at studerende fra Aarhus Universitet i Aarhus samt andre lokalafdelinger (herunder øvrige ingeniørstuderende med base i Herning) kan have adgang til Business Factorys aktiviteter. Hertil kommer, at lokale virksomheder skal kunne komme på besøg og udveksle erfaringer og drøfte aktuelle udfordringer.


Kommunerne skal på den anden side understøtte samarbejdet mellem universitetet og relevante klynge- og vidensorganisationer, gerne med fokus på projekter inden for bæredygtighed. I Herning Kommune gælder det blandt andet Life Style and Design Cluster, Bæredygtig Herning, DAMRC og NIDO.


Ligeledes skal kommunerne understøtte mulighederne for, at de studerende fra universitetet kan komme i praktikker og mentorforløb og indgå i projektforløb i kommunernes virksomheder.

Det tætte samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv er allerede højt prioriteret i Herning Kommune, og kommunen har i regi af Projekt Videnbro, der er forankret i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, en særlig indsats til netop at opfylde dette formål.


Herning Kommune har siden 2006 ydet støtte til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter på AU Herning. Aktiviteterne er ydet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme §14, herunder kompetenceudvikling, iværksætteri og innovation.

Partnerskabskommunerne modtager hvert år en midtvejsevaluering på resultatkontraktens mål, og målene for resultatkontrakten 2021 er opfyldt på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Udgiftsbudget 2022:Company Connect Programme

Business Factory

Besøg i kommuner

I alt

Løn

1.539.554

679.215

45.281

2.264.050

Øvrige projektomkostninger

33.966

14.985

999

49.950

I alt

1.573.520

694.200

46.280

2.314.000


Finansieringsbudget 2022:


Kommuner

Fordeling

Herning

1.166.000

Holstebro

273.000

Ikast-Brande

193.000

Ringkøbing-Skjern

269.000

Struer

99.000

Skive

220.000

Lemvig

94.000

I alt eks. moms

2.314.000


Finansieringsbudgettet er sammensat ved, at Herning Kommune bidrager med 1 mio. kr. og derudover 166.000 kr. efter en nøgleberegning, der har sit udspring fra landsdelscenterkommunetiden.


Udgiften på i alt 1.166.000 kr. i 2022 finansieres af Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.66 Innovation og ny teknologi.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 1.166.000 kr. i 2022 til de ansøgte erhvervsrettede udviklingsaktiviteter på Aarhus Universitet i Herning, som finansieres af Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.66 Innovation og ny teknologi,
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-15-21 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Ansøgning om midler til at fremme bosætningen i alle kommunens landsbyer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: Mette Klarskov Hebel, Trine Eide, Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Det anbefales, at der igangsættes en proces der kan bidrage til at skabe positiv udvikling og tilflytning til landdistrikterne i Herning Kommune.


Der ansøges om at finansieringen sker delvist på Serviceområde 15, Kultur, Bymarkedsføring samt af puljen for de tidligere LAG midler.


Sagsfremstilling

I samarbejde med Landsbykontaktudvalget ansøges der om midler til at fremme bosætningen i alle kommunens landsbysamfund.


Formål og baggrund:

Forvaltningen og Landsbykontaktudvalget ønsker at skabe synlighed og udvikle de positive fortællinger og historier om bosætningsmuligheder og livet i landsbyerne i Herning Kommune.


Det kan lade sig gøre at skabe positiv udvikling og tilflytning til landdistrikterne, men det kræver en fokuseret indsats baseret på viden og en fastholdelse af udviklingsretningen over en længere årrække.


En øget viden og forståelse, for de særlige kvaliteter i det lokalområde man lever i, kan samtidig være grobund for, at initiativer og projekter understøtter en samlet fortælling, der dermed står stærkere.


Erfaringer viser, at store oplysningskampagner alene sjældent gør en forskel. Men en indsats, hvor der sættes fokus på de gode fortællinger og øget viden om stedernes særlige identitet, kan være med til at understøtte en positiv udvikling og tilflytning til landdistrikterne.


Derfor foreslås det, at der med et initiativ om landsbyfortællinger, sættes fokus på de gode historier og steder og formidlingen af dem med udgangspunkt i tre indsatsområder:


 • Øget og samlet viden om steder og historier
 • Koordinerede formidlingsaktiviteter
 • Konkrete aktiviteter


Den gode historie skal ramme den brede fortælling om det gode landsbyliv, men det skal også fastlægges, hvad der gør det særligt at være landsby i Herning Kommune - der er en styrke i at være en del af et større fællesskab og de styrker, der kendetegner Herning skal stå klart. Denne fortælling kan danne ramme om de små lokale historier, der handler om de enkelte landsbyers særlige kvaliteter.


Det er en løbende opgave at skabe et grundlag for, at landsbyerne i Herning Kommune er levedygtige steder at bo som et alternativ til de større bysamfund. Dette initiativ kan bidrage til det, ligesom det også kan byde ind i den kommende indsats om strategisk planlægning for kommunens landsbyer. Dette skal ske med udgangspunkt i flere målsætninger, som indbyrdes hænger sammen og understøtter hinanden:


 • At tiltrække flere tilflyttere til Herning Kommune
 • At styrke den lokale viden og selvforståelse som udgangspunkt for lokal udvikling og branding
 • At øge den lokale stolthed og livskvalitet


Målgrupper:

Der ikke er nogen, der flytter til et sted, som de ikke har nogen viden om eller noget kendskab til. Det er blevet vigtigere for steder at have en klar, stærk og positiv identitet.


Det som stedet rummer, tilbyder og udvikler, må passe med noget, som efterspørges af nogle bestemte målgrupper. Hvis alle kommuner udformer tilbud af en vis bredde til børnefamilier - gode boliger, gode skoler, gode daginstitutioner - så kan man overse en profileringsmulighed, der ligger i at gå efter smallere målgrupper, der har mere specifikke krav og ønsker, og som man derfor vil kunne begejstre med attraktive tilbud målrettet dem.


En del af opgaven bliver derfor også at blive skarpere på de lokale ønsker og muligheder og fokusere på de målgrupper, der passer til det. Der kan eksempelvis være et særligt fokus på et tiltrække tilflyttere, når der etableres nye store virksomheder som Gødstrup Sygehus eller Flyvestation Karup, eller der kan være områder, hvor man gerne vil gøre det attraktivt for østeuropæere at slå sig ned.


Vidensindsamling, konkrete aktiviteter og formidlingsaktiviteter:

For at kunne fortælle de gode og de rigtige historier, er der brug for at samle og skabe overblik over mere specifik viden om livet i landsbyerne. Det kan være viden om, hvordan det går med salg af boliger, eller viden om, hvad der de seneste år har fået borgere til at flytte til kommunens landsbyer – og ikke mindst hvad der skal til fremadrettet. Det kan også være at indsamle viden om de lokale historier, styrker og indsatser.


Der kan være flere aktiviteter indenfor hovedområderne vidensindsamling, konkrete aktiviteter og formidlingsaktiviteter, der kan igangsættes. Det er en del af den kommende opgave at få det konkretiseret, hvilke aktiviteter der kan igangsættes.


Forvaltningen foreslår, at ovennævnte projekt, som omfatter alle landsbysamfund i Herning Kommune, tager afsæt i de ovennævnte forslag samt kommunens brandingstrategi. På denne måde vil det være muligt at styrke alle landsbysamfunds arbejde med at tiltrække nye borgere og samtidig skabe sammenhæng og synergi med den overordnede fortælling om Herning Kommune.


Økonomi

Budgetforslag:

Vidensindsamling - 30.000 kr.

Konkrete aktiviteter - 70.000 kr.

Formidlingsaktiviteter - 100.000 kr.

I alt - 200.000 kr.


Til gennemførelsen af ovenstående foreslås det at der anvendes 200.000 kr. i 2022.


Udgiften foreslåes finansieret med 110.000 kr. på Serviceområde 15, Kultur, Bymarkedsføring og 90.000 kr. på Serviceområde 20 Administration, 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriksområder, LAG-midler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 200.000 kr. i 2022 til videns indsamling, konkrete aktiviteter samt formidlingsaktiviteter for samtlige landsbyer i Herning kommune,


at udgiften finansieres delvist med 110.000 kr. i 2022 fra Serviceområde 15, Kultur, Bymarkedsføring,


at udgiften finansieres delvist med 90.000 kr. i 2022 fra Serviceområde 20 Administration, 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder, LAG-midler.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.07.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Martin Buur Petersen  

Whistleblowerordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune skal senest den 17. december 2021 etablere en whistleblower-ordning, der giver mulighed for fortroligt at indberette om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold i kommunen.

Sagsfremstilling

Indledning

Herning Kommune skal i henhold til EU-direktiv og dansk følgelovgivning senest den 17. december 2021 have etableret en whistleblowerordning.


I dag løses problemer som det klare udgangspunkt ved, at medarbejdere trygt kan gå til deres leder eller deres tillidsrepræsentant, hvis de oplever uregelmæssigheder. Det er opfattelsen at dette system er velfungerende og denne ordning opretholdes. Medarbejderne bør således fortsat overveje, om sagen kan håndteres ved henvendelse til eksempelvis nærmeste leder eller tillidsrepræsentanten, da dette vurderes at give de bedste forudsætninger for at afdække eventuelle uregelmæssigheder.


Den obligatoriske whistleblowerordning er et alternativ, som kan bruges, hvis medarbejderen af en eller anden grund ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler.


Forud for den politiske behandling har oprettelse af whistleblowerordning været behandlet i Herning Kommunes HovedMED.


Personkreds, der kan foretage indberetninger til whistleblowerordningen:


Det er givet, at whistleblowerordningen skal omfatte arbejdstagere ved Herning Kommune.


Der er herudover en række personer, hvor Herning Kommune selv kan vælge, om personerne skal kunne foretage indberetning til kommunens whistleblowerordning.


Det indstilles, at alle disse personer, som i forbindelse med deres arbejdsrelaterede aktiviteter har skaffet sig adgang til oplysninger om overtrædelser, jf. Whistleblowerlovens § 3, nr. 7, får mulighed for at indberette til whistleblowerordningen:

 • Selvstændigt erhvervsdrivende.
 • Aktionærer og medlemmer af direktionen, bestyrelsen, tilsynsrådet eller det tilsvarende ledelsesorgan i en virksomhed.
 • Frivillige.
 • Lønnede eller ulønnede praktikanter.
 • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører.
 • Personer, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til i et arbejdsmæssigt forhold, som siden er ophørt.
 • Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger.


Det indstilles, at whistleblower-ordningen kan modtage både skriftlige og mundtlige indberetninger.


Hvad kan der indberettes om i whistleblower-ordningen?


Der kan indberettes om følgende i whistleblower-ordningen:

 • Overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet beskrevet i EUdirektivet
 • Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, herunder:
  • Forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse. Der skal være tale om en reel samfundsinteresse
  • Strafbare forhold – f.eks. brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning – f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov, sektorlovgivning
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper – f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitetsprincippet.
  • Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane


Whistleblower-udvalg:


Det indstilles, at der oprettes et whistleblower-udvalg, der har det overordnede ansvar for at modtage og kvittere for indberetninger, sikre opfølgning på indberetningerne og give feedback til whistlebloweren om sagens behandling og efter omstændighederne om dens resultater.


Et whistleblower-udvalg vurderes hensigtsmæssigt i forhold til at give whistleblower-ordningen den fornødne legitimitet.


Det foreslås, at whistleblower-udvalget sammensættes med to medlemmer af Direktionen, som Direktionen selv udpeger, samt en jurist fra HR og Organisation. Derudover foreslås, at der i whistleblower-udvalget indgår en medarbejderrepræsentant, der er ansat ved Herning Kommune og som udpeges af medarbejdersiden i HovedMED.


Ved inhabilitet hos en af whistleblower-udvalgets medlemmer udpeger kommunaldirektøren en anden person, der indtræder i udvalget i stedet for det inhabile medlem.


Whistleblower-udvalget kan uddelegere konkrete opgaver, jf. nedenfor, til ekstern, uafhængig tredjepart.


Direktionens Stab udarbejder udkast til forretningsorden for whistleblowerudvalget, som besluttes af Direktionen.


Anonyme indberetninger til whistleblowerordningen:


Herning Kommune beslutter selv, om det skal være muligt for whistleblowere at indberette anonymt til ordningen.


Uanset det kan være sværere at vurdere whistleblowerens troværdighed, og det kan være vanskeligere at få en anonym henvendelse uddybet, prioriteres det højere, at whistleblowere oplever størst mulig tryghed ved indberetning til whistleblowerordningen. Hertil kommer, at det vil blive muligt at indberette anonymt til den eksterne whistleblower-ordning, der ifølge lovgivningen oprettes hos Datatilsynet.


På den baggrund indstilles det, at det bliver muligt at indberette anonymt til Herning Kommunes whistleblower-ordning.


Ekstern, uafhængig tredjepart til hel eller delvis varetagelse af whistleblowerordningen:


Det indstilles, at Herning Kommune indgår aftale med advokatfirmaet DAHL om som ekstern, uafhængig tredjepart at varetage kommunens whistleblower-ordning. Der indgås kontrakt med DAHL herom, og udgiften for Herning Kommune vil være i størrelsesorden 20-25.000 kr. årligt, hvortil kommer ydelser på timebasis, såfremt kommunen anmoder DAHL om at foretage undersøgelser i forbindelse med opfølgning på indberetninger.


Konkret skal DAHL modtage og kvittere for indberetninger efter whistleblower-ordningen, samt foretage en indledende vurdering af, om indberetningen hører til i whistleblowerordningen.


Det vurderes herefter konkret af whistleblower-udvalget, om DAHL anmodes om at foretage opfølgningen på indberetningen, eller om denne i det enkelte tilfælde hensigtsmæssigt kan foretages af kommunens lederkæder og administration. Endelig giver DAHL feedback til whistlebloweren om sagens behandling og eventuelt om dens resultater.


Organisatorisk placering i Herning Kommune:


Den interne sagsbehandling i Herning Kommune placeres i Direktionens Stab.


Underdirektøren for Direktionens Stab varetager sammen med forvaltningen den løbende kontakt med advokatfirmaet DAHL om håndteringen af whistleblowerordningen.Kommunikation og dokumentation om whistleblowerordningen:


Underdirektøren for Direktionens Stab sikrer, at den lovpligtige kommunikation (på intranet, hjemmeside m.v.) om kommunens whistleblowerordning sker.


Underdirektøren for Direktionens Stab sikrer endvidere, at der udarbejdes og opbevares skriftlig dokumentation for etableringen af og procedurerne for whistleblowerordningen, jf. Whistleblowerlovens § 16.Evaluering:


Whistleblowerordningen evalueres efter to år.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune etablerer en whistleblowerordning senest den 17. december 2021.
at personkredsen for whistleblowerordningen omfatter de personer, der ifølge lovforslaget kan være omfattet.
at whistleblowerordningen kan modtage både skriftlige og mundtlige indberetninger.
at der bliver muligt at indberette anonymt til whistleblowerordningen.
at der etableres et whistleblower-udvalg til at sikre opfølgning på indberetninger til whistleblowerordningen, og at whistleblower-udvalgets forretningsorden besluttes af Direktionen.
at whistleblower-udvalget sammensættes af to medlemmer af Direktionen, som Direktionen selv udpeger, en medarbejderrepræsentant, der er ansat ved Herning Kommune og udpeget af medarbejdersiden i HovedMED, samt en jurist fra HR og Organisation.
at whistleblowerordningen placeres organisatorisk i Direktionens Stab
at advokatfirmaet DAHL antages som en ekstern, uafhængig tredjepart til at stå for hele eller dele af den interne whistleblowerordning
at der foretages både den lovpligtige kommunikation og dokumentation af whistleblowerordningen, og en kommunikation om whistleblowerordningen frem mod ordningens etablering.
at whistleblowerordningen evalueres efter to år.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-21 Sagsbehandler: Flemming Laurits Pedersen  

Vedtægtsændringer for Brand og redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Brand og Redning MidtVest anmoder om godkendelse af vedtægtsændringer.Sagsfremstilling

Brandsyn, som de gennemføres idag, ændres fra 1. januar 2022 til at skulle foregå efter byggelovens bestemmelser. Der er i byggeloven skabt lovhjemmel til, at kompetencen til at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn kan overdrages til redningsberedskabet. Dette kræver en formel overdragelse godkendt i ejerkommunerne - og samtidig en ændring af vedtægterne.


I forbindelse med dette arbejde er vedtægten revideret og på nogle punkter præciseret. Vedtægtsændringer skal godkendes i ejerkommunerne og fremsendes til Ankestyrelsen til orientering.


Advokatfirmaet DAHL og Herning Kommunes juridiske afdeling har medvirket i arbejdet med at revidere vedtægterne.


Beredskabskommisionen godkendte de reviderede vedtægter på sit møde den 14. september 2021.Ændringer i vedtægten og bilag:


I det fremsendte udkast til nye vedtægter jf. bilag fremgår ændringer og præciseringer, der skal tages stilling til. Alle ændringer og tilføjelser er fremhævet med rødt og blåt.


I vedtægten er der tilføjelser eller ændringer i følgende punkter:


 • Nyt pkt. 3.2 og 3.3. vedrørende overdragelse af byggelovens bestemmelser for at kunne foretage brandsyn og nedlægge forbud, hvis der er personfare


 • Nyt pkt. 4.3 som præciserer den nuværende praksis vedrørende indbetalinger fra kommunerne


 • Nyt pkt. 6.7 og 6.8 valg af formand og næstformand, så det afspejler den nuværende praksis samt en præcisering af beslutningskompetencen, herunder at skal være mindst et medlem fra hver interessentkommune til stede for at der kan træffes beslutninger


 • Punkt 9.1: præcisering af nuværende praksis vedrørende forelæggelse af budgetforslagVedtægternes bilag 1 og 2, der omhandler opgaver, der er overdraget til varetagelse i Brand og Redning MidtVest - henholdsvis obligatoriske ydelser og tilkøbsydelser - er tilrettede og præciseret. Bilagene uddyber, hvilke opgaver der er tale om, ligesom ikke relevante opgaver er skrevet ud af bilaget. I udgangspunktet er det de samme opgaver, som løses idag med de få undtagelser, som er fremhævet.


I bilag 1 (obligatoriske ydelser) er der bl.a. foretaget følgende ændringer:


 • Opgaven i forbindelse med beredskabsplaner er præciseret
 • Punktet vedr. beskyttelsesrum er uddybet
 • Punktet om præcisering af beredskabets opgave ved farligt affald på kysten samt omkring miljøvagt er flyttet til bilag 2 - og er dermed ikke en opgave, der er overdraget til selvstændig varetagelse af beredskabet
 • Punktet omkring fyrværkeri er en opgave, der er overdraget til selvstændig varetagelse af beredskabet
 • Punktet vedr. modtagelse af alarmer fra søtelefoner og radiooperatør for kommunens rådhusvagt udgår.Særligt om Brandhaner:


Specifikt i forhold til brandhaner jf. bilag 1 - blev der ikke i forbindelse med sammenlægningen af beredskabet i 2016 taget konkret beslutning til ejerskabet til brandhanerne men indføjet en passus i vedtægtens bilag 1, hvorefter beredskabet skulle foretage brandhanekontrol og reparationer. Til dette blev der afsat et mindre beløb i budgettet for beredskabet.


I det nye bilag 1 fremgår, at anlægsudgifter til brandhaner, herunder etablering af nye brandhaner, nedlæggelse af eksisterende brandhaner samt flytning af brandhaner - afholdes af ejerkommunerne, mens Brand og Redning MidtVest afholder driftsomkostningerne til hanerne, herunder udskiftning af enkeltstående defekte brandhaner.


I Herning Kommune forefindes ca. 1.500 brandhaner, hvoraf ca. 1.300 har overskredet den af leverandøren oplyste funktions/levetid - men som dog stadig er funktionsdygtige.


I dag etableres der ikke ofte nye brandhaner som tidligere sket, og finansieringen heraf - i det mindre omfang det sker - foregår via kommunens byggemodning.


De anlægsudgifter, som kommunen i givet fald skal forestå over en længere årrække, vil således hovedsagligt vedrøre nedlæggelse og fjenelse af gamle brandhaner.


Udgifterne til nedlæggelse af en brandhane vil udgøre ca. 15-18.000 kr. pr. stk, mens etableringsudgiften til eventuelle nye brandhaner udgør omkring 15.000 kr. pr. stk.


Brand og Redning MidtVest oplyser, at beredskabet udarbejder en vandforsyningsstrategi, der godtgør, hvordan beredskabet kan sikre vand nok til brandslukning, hvilket er en lovfæstet opgave for beredskabet og kommunen. Dette kan ske ved brug af tankvogne, åbent vand og/eller brug af brandhaner.


Når vandforsyningsstrategien ligger klar til godkendelse, forventeligt i 2022, vil det være muligt at konkludere nærmere om det fremtidige behov for brandhaner, herunder antallet af brandhaner, der vil kunne nedlægges.


I forhold til tidshorisonten for eventuelle nedlæggelser af brandhaner er kommunen principelt frit stillet. Brand og Redning MidtVest oplyser dog, at der fra vandforsyningsselskaberne generelt er ønske om, at kommunerne nedlægger så mange overflødige brandhaner som muligt.
Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de reviderede vedtægter for Brand og Redning MidtVest godkendes.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Status og frigivelse af anlægsbevillinger til Riverfisher

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Riverfisher udvider det tværkommunale samarbejde til også at omfatte en del af Gudenåen med Favrskov Kommune og Randers Kommune. Det nye kommunesamarbejde opstartes primo januar 2022 og løber over en 3-årig periode. Til brug for fortsat markedsføring og udvikling af brandet Riverfisher søges om frigivelse af anlægsbevillinger til projektet.

Sagsfremstilling

Riverfisher er et tværkommunalt projekt, der har til formål at fremme lystfiskerturismen ved de lakse- og havørredførende åer i de medvirkende kommuner. Den øgede lystfiskerturisme ved åerne - særligt fra betalingsstærke udenlandske lystfiskerturister - giver mere omsætning i lokalområderne. Riverfisher understøtter lokale erhvervsnetværk, hvor de deltagende virksomheder får ny viden om denne særlige kundegruppe. Desuden øges kendskabet til hinanden på tværs af brancher og interesser.


For at styrke Riverfisher som brand og destination arbejdes der også at få flere jyske kommuner med lakse- eller havørredførende åer med i samarbejdet. Én af de relevante åer er Gudenåen. I foråret blev det politisk vedtaget i Favrskov Kommune og Randers Kommune, at de to kommuner vil gå med i et samarbejde om Riverfisher for en 3-årig periode. Resultatkontrakt er blevet udarbejdet og underskrives ultimo oktober 2021, og det nye større kommunesamarbejde startes op senest 1. januar 2022.


Som følge af Corona har markedsføringen af Riverfisher i 2020 og starten af 2021 koncentreret sig mere imod danske lystfiskerturister. Riverfisher og fiskeriet i Skjern Å og Karup Å er stadig omtalt i en række lystfiskermagasiner i hele Europa. Desuden er Riverfisher omtalt i TV, radio og skreven presse. I takt med, at grænserne er åbnet op henover sensommeren 2021, er der blevet booket både overnatning og guider i lokalområderne. Forventningen er, at ved opstart af den nye sæson i foråret 2022, vil antallet af bookinger stige til niveauet før Corona og også stige yderligere.


Omtalen har også ført til kontakt fra andre kommuner. Tønder Kommune har afsat ekstra ressourcer til at arbejde med udviklingen af lystfiskerturisme i deres åer (Videåen, Brede Å) og har kontaktet Riverfisher om samarbejdsmuligheder. Konkret undersøges det, om Tønder Kommune kan indtræde i samarbejdet i Riverfisher i 2022.


Indsatser i 2022

Det forventes, at der vil ske en stigning i antallet af turister fra målgruppen i takt med, at brandet Riverfisher får flere kommuner og dermed åer med og markedsføringen fortsættes. En stigning, der også vil øge væksten blandt de erhvervsdrivende ved åerne.

Det nye, udvidede tværkommunale samarbejde skal bl.a. arbejde med udvikling af Riverfisher.dk, nye aktører i erhvervsnetværkene og udvalgte lokale vandløbsprojekter, der kan understøtte projektets produkt.I 2022 vil Riverfisher derfor fortsætte arbejdet med at markedsføre og udvikle destinationen. Eksempler herpå er:

 • Styrket samarbejde med de nuværende og nye kommuner om at udvikle destinationen og styrke destinationsidentiteten samt at holde kontakten til andre interesserede kommuner med relevante åer (fx. Varde å og Storå).
 • Udvikling og udvidelse af hjemmesiden Riverfisher.dk
 • Fastholdelse af en høj synlighed og markedsføring til målgruppen gennem sociale medier, presseturer og film.
 • Fastholdelse og udvikling af erhvervsnetværkene ved Skjern å og Karup Å. Favrskov Kommune og Randers Kommune arbejder lokalt på at etablere erhvervsnetværk ved Gudenåen.
 • Inddragelse af destinationsselskaberne til udvikling af markedsføringen.
 • I samarbejde med lystfiskerforeningerne ved Karup A og Skjern A at afdække og gennemføre vandløbsprojekter til fordel for større og stærkere fiskebestande.
 • I Herning Kommune arbejdes der lokalt på udvikling og etablering af Havørredens Hus, som der er afsat midler til i 2023.

Økonomi

Hver af de deltagende kommuner skal bidrage med deres del af projektets samlede økonomi for den 3-årige periode.


Kommune

kr./år

Ringkøbing-Skjern Kommune

100.000

Herning Kommune

100.000

Skive Kommune

75.000

Viborg Kommune (Gudenå og Karup Å)

150.000

Favrskov Kommune (Favrskov Kommune bidrager med 90.000 kr. i 2023 og 2024)

100.000

Randers Kommune

100.000

I alt

625.000


Der anmodes om anlægsindtægtsbevillinger til bidrag fra deltagerkommunerne samt tilhørende anlægsudgiftsbevillinger på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 06-08 til henholdsvis Skjern Å, Karup Å og Gudenåen.


Herning Kommunes medfinansiering på 100.000 kr. årligt fra 2022-2024 finansieres af afsat rådighedsbeløb på serviceområde 20 Administration, stednummer 662098 Åturisme, samt afsattte driftsmidler til Laksens Hus og Havørredernes Hus på serviceområde 04 Grønne områder.


På Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af å-turisme har Herning Kommune bl.a. modtaget deltagergebyr i forbindelse med studietur til Skotland, refusion af udgifter til forplejning, ophold og fornødenheder pga. forsinket hjemrejse på i alt 328.000 kr. Der anmodes om anlægsindtægtsbevilling samt tilsvarende anlægsudgiftsbevilling til beløbet på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af å-turisme, herunder lokal erhvervsudvikling, udvalgte vandløbsprojekter og lystfiskerfaglig bistand til støtte af Riverfisher-projektets formål.


Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at status tages til efterretning


at der til projektomkostninger meddeles anlægsudgiftsbevilling på 328.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på 328.000 kr. i 2021 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af å-turisme,


at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 328.000 kr. i 2021 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af å-turisme. Indtægten finansierer udgifter til projektet,


at der til projekt i forbindelse med Skjern Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2021 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 06 Skjern Å,


at der til projekt i forbindelse med Skjern Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2021 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 06 Skjern Å til medfinansiering fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Indtægten finansierer udgifter til projektet,


at der til projekt i forbindelse med Karup Å meddeles anlægsudgiftsbevilling på 375.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på 125.000 kr. årligt i 2022-2024 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 07 Karup Å,


at der til projekt i forbindelse med Karup Å meddeles anlægsindtægtsbevilling på 375.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på 125.000 kr. årligt i 2022-2024 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 07 Karup Å til medfinansiering fra Skive og Viborg kommuner. Indtægten finansierer udgifter til projektet,


at der til projekt i forbindelse med Gudenåen meddeles anlægsudgiftsbevilling på 880.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. 2022 samt 290.000 kr. årligt i 2023-2024 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 08 Gudenåen,


at der til projekt i forbindelse med Gudenåen meddeles anlægsindtægtsbevilling på 880.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2022 samt 290.000 kr. årligt i 2023-2024 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 08 Gudenåen til medfinansiering fra Randers, Viborg og Favrskov Kommuner. Indtægten finansierer udgifter til projektet,


Beslutning

Sagen er udsat.

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Godkendelse af gebyr for konkret anvisning af affald

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Karen Marie Frost Troelsen, Pia Colstrup, Jan Märcher

Sagsresume

Den 1. januar 2021 trådte en ny affaldsaktørbekendtgørelse i kraft. Den nye Bekendtgørelse beskriver, at kommunerne skal fastsætte og opkræve gebyrer hos virksomheder, for hvilke kommunen foretager en konkret anvisning af erhvervsaffald samt anvisning af flytning af jord, som er erhvervsaffald.


Gebyrerne skal dække samtlige udgifter, inkl. lønudgifter og IT, som kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen.


Denne dagsorden vedrører kun gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald.


Forvaltningen anbefaler, at det foreslåede gebyr godkendes med ikrafttrædelse 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

Landets kommuner opkrævede fra 2010 til 2018 et erhvervsaffaldsgebyr fra alle virksomheder, medmindre virksomhederne var omfattet af en fritagelse.

Gebyret skulle dække kommunens administrative opgaver på affaldsområdet, f.eks. affaldsplaner, regulativer, anvisning af affald og jordflytninger.


Dette affaldsgebyr blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2019.


I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen (Bek.nr. 2097 af 14/12/2020, Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.), skal der fastsættes henholdsvis:

 • Anvisningsgebyr: Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald
 • Jordflytningsgebyr: Gebyr for anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald.


Jordflytningsgebyr

Der fremsendes et særskilt dagsordenspunkt omkring jordflytningsgebyret samt regulativ for jord i Herning Kommune.


Anvisningsgebyr

Gebyret skal kun opkræves for konkrete anvisninger af erhvervsaffald, som ikke allerede er omfattet af kommunens regulativer. Skønsmæssigt drejer det sig om 0-5 anvisninger om året.

Forvaltningen foreslår, at gebyret for en konkret anvisning efter affaldsaktørbekendtgørelsens §18, stk. 4, fastsættes til 467 kr. pr. time (2022 prisniveau), hvor der afregnes pr. påbegyndt kvarter.


Forvaltningen har været i dialog med nogen af nabokommunerne. Gebyrerne i nabokommunerne ligger i intervallet 473 - 537 kr. pr. time.

Økonomi

Gebyret er beregnet ud fra en gennemsnitlig timepris for en gruppe af medarbejdere, som udfører opgaven + 20% overhead.


Anvisningsgebyret tilføjes takstbladet med de øvrige renovationsgebyrer, og vil blive justeret én gang årligt i forbindelse med godkendelsen af takstbladet.


Jf. Lov- og cirkulæreprogram (DUT) nedsættes Herning Kommunes bloktilskud som følge af mulige gebyrindtægter med 226.000 kr. i 2021 og 307.000 kr. i/fra 2022 og fremefter som følge af affaldsaktørbekendtgørelsens krav om opkrævning af gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anvisninger af anmeldepligtig jord, som er erhvervsaffald.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at gebyret på 467 kr. pr. time for konkret anvisning af erhvervsaffald godkendes
at gebyret træder i kraft pr. 1. januar 2022.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 09.08.15-P19-2-10 Sagsbehandler: Jannie Pedersen  

Godkendelse af gebyr for anvisning af jord, som er erhvervsaffald, og regulativ for jord

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup

Sagsresume

Den 1. januar 2021 trådte affaldsaktørbekendtgørelsen i kraft, som blandt andet beskriver, at kommunerne skal fastsætte og opkræve gebyrer hos virksomheder, for hvilke kommunen foretager en konkret anvisning af erhvervsaffald samt anvisning af jord, som er erhvervsaffald.


Gebyret skal dække omkostninger i forbindelse med sagsbehandlinger af anvisninger af flytning af anmeldepligtig jord, som er erhvervsaffald.


Forvaltningen anbefaler, at det foreslåede gebyr godkendes med ikrafttrædelse 1 januar 2022.


Forvaltningen har samtidig udarbejdet forslag til et nyt regulativ for jord. Dette forslag samler det nuværende jordflytningsregulativ og regulativ for jord, der er affald, i et nyt samlet regulativ for jord i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Landets kommuner opkrævede fra 2010 til 2018 et erhvervsaffaldsgebyr fra alle virksomheder, medmindre virksomhederne var omfattet af en fritagelse. Gebyret skulle dække en række af kommunens administrative opgaver på affaldsområdet bl.a. anvisninger af jordflytninger. Dette affaldsgebyr blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2019.

I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen (bek.nr. 2097 af 14/12/2020, bekendtgørelse om affaldsregulativ, -gebyrer og -aktører m.v.), skal der fastsættes henholdsvis


 • anvisningsgebyr: Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald.
 • jordflytningsgebyr: Gebyr for anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald.


Anvisningsgebyr

Der fremsendes et særskilt dagsordenspunkt omkring anvisningsgebyret.


Jordflytningsgebyr

Jord kategoriseres som ren eller forurenet i forskellige kategorier. Både ren og forurenet jord kan karakteriseres som affald, når indehaveren skiller sig af med, agter eller er forpligtiget til at skille sig af med det.


I henhold til § 18, stk. 5 i affaldsaktørbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, som anvisning af anmeldelsespligtig jord, som er erhvervsaffald. Private, der skal have anvist jord, som er affald, er undtaget for gebyret.


Gebyret skal dække de omkostninger, kommunen har ved denne opgave, hvilket primært er tidsforbrug til selve sagsbehandlingen og udgifter til IT. I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen skal gebyret afspejle tidsforbruget ved den enkelte sag. Gebyret kan inddeles i gebyrtrin.


Forvaltningen anviser ca. 125 anmeldepligtige jordflytninger pr. år. Antallet af anvisninger er afhængig af bygge- og renoveringsaktiviteten i kommunen.


Forvaltningen betragter jord som værende erhvervsaffald, når jorden opgraves og/eller bortskaffes fra en ejendom, hvor grundejer er en virksomhed eller en offentlig institution, jorden opgraves i offentlig vej eller en virksomhed har dispositionsretten over jorden.


Det er forvaltningens erfaring, at de fleste sager har et relativt begrænset tidsforbrug, svarende til omkring 15-30 minutter. Tidsforbruget kan variere meget fra sag til sag, hvor størrelsen, kompleksiteten, kvaliteten af anmeldelsen og den vedlagte dokumentation er afgørende.


Forvaltningen foreslår, at gebyret beregnes ud fra følgende princip:


 • Opstartsgebyr indeholdende it-udgifter
 • Sagsbehandling pr. medgået tid i intervaller af 15 min., med en timepris udregnet ud fra den gruppe af medarbejdere, som udfører opgaven.


Gebyret beløber sig til et opstartsgebyr på 145 kr., og herefter 117 kr. pr. påbegyndt 15 min. Minimumsgebyr pr. sag bliver således 262 kr. Gebyret vil blive justeret årligt i overensstemmelse med prisudviklingen og princip om, at ordningen skal hvile i sig selv.


Regulativ for jord i Herning Kommune

Den 25. august 2008, pkt. 222, vedtog Teknik- og Miljøudvalget ”Regulativ for Jordflytning” og den 12. december 2011, pkt. 278, vedtog Teknik- og Miljøudvalget ”Regulativ for jord, der er affald”.


Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et nyt regulativ, som samler nuværende jordflytningsregulativ og regulativ for jord, der er affald, i et nyt samlet regulativ for jord i Herning Kommune. Udover bestemmelsen om opkrævning af gebyr for anmeldepligtig jord, som er erhvervsaffald, er der sket væsentlige layoutmæssige ændringer, så den nu følger nutidens skabeloner for regulativer. I det nye regulativ er indført en bestemmelse om, at forvaltningen kan foretage ændringer af redaktionel karakter og opdatere lovgivning.

Økonomi

Gebyr for anmeldelse af flytning af anmeldepligtig jord, som er erhvervsaffald, kommer på takstbladet. Ved estimeret sagsbehandlingstid på 30 min. pr. sag i 125 anvisninger. Det giver en indtægt på 47.375 kr.


Lov- og cirkulæreprogram (DUT) nedsætter Herning Kommunes bloktilskud som følge af mulige gebyrindtægter med 226.000 kr. i 2021 og 307.000 kr. i/fra 2022 og fremefter som følge af affaldsaktørbekendtgørelsens krav om opkrævning af gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anvisninger af anmeldepligtig jord, som er erhvervsaffald.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at gebyr for anvisning af jord godkendes og træder i kraft pr. 1. januar 2022
at forslag til ”Regulativ for jord” godkendes og sendes i fire ugers høring
at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelser efter regulativet i ikke-principielle sager
at forvaltningen bemyndiges til at foretage ændringer af redaktionel karakter og opdatere lovgivning i regulativet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-4-21 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af ejendom ved Tjørring

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-A00-2-21 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af storparcel

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-136-21 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af erhvervsjord

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-8-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse og udbud af 11 grunde, etape II, beliggende Rønnebakken, Tjørring, 7400 Herning

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-6-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse og udbud af 9 grunde, beliggende Tvedbækparken, Aulum, etape II

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-7-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse og udbud af 12 grunde, beliggende Søbakken, 7451 Sunds

Beslutning


 

Sagsnr.: 02.00.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ekspropriation af areal

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-1-21 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ekspropriation af areal

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.03-G10-1-21 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Udleje af areal i Hammerum

Beslutning


 

Sagsnr.: 20.04.02-Ø40-2-21 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Tilskud

Beslutning